ِ

ﻢْ ﻴ ِ ﺣﱠ ﺮﻟﺍ
ِ

َ
ﻤ ْ ﺣﱠ ﺮﻟﺍ ِﷲ
ِ
ﻢْ ﺴ
ِ

TAFSIR JALALAIN
JALALUDDIN AS-SUYUTHI & JALALUDDIN MUHAMMAD IBNU AHMAD AL-MAHALLY


Ali-'Imraan

Terdiri atas 200 ayat. Madaniyyah. Surah al Baqarah dan Surah ‘Ali ‘Imran disebut az Zahrawan (Dua yang
Cemerlang)

.`.· ´<¦ .´.-¯,l¦ .,>¯,l¦ ¸
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.


KEESAAN DAN KEKUASAAN ALLAH SWT
Al-Quran dan Kitab-kitab yang Sebelumnys
.l¦ ¸


001. مﻟأ (Alif laam miim), Allah yang lebih tahu akan maksudnya.

´<¦ N «.l| N| ´.> ¯_>l¦ `».¯.1l¦ '


002. موﻴﻘﻟا ﻲﺤﻟا وﻫ ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ ﷲا (Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri.)


_,. ..ls ...>l¦ ´_>l!. !·´..`. !.l _.. «... _,.¦´ . «.´¸¯.`.l¦ _.>´N¦´ . ¯


003. كﻴﻠﻋ ﻝزﻨ (Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad بﺎﺘﻛﻟا (Al-kitab) Alquran, berisikan قﺤﻟﺎﺒ (kebenaran) dalam
semua beritanya ﻪﻴدﻴ نﻴﺒ ﺎﻤﻟ ﺎﻗدﺼﻤ (membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun
sebelumnya ﻝﻴﺠﻨﻹاو ةا روﺘﻟا ﻝزﻨأو (dan diturunkan-Nya pula Taurat dan Injil).

. `_¯.· _.> !.ll _,.¦´ . _!·¯,±l¦ _| _·.I¦ ¦.`,±´ ·..! :. ´<¦ `.±l '.¦.s ...: ´<¦´. ",.¸s
.: .!1..¦ '


004. ﻝﺒﻗ نﻤ (Sebelumnya) artinya sebelum diturunkannya Alquran ىدﻫ (menjadi petunjuk) hal dengan makna menunjukkan
dari kesesatan سﺎﻨﻠﻟ (bagi manusia) bagi orang-orang yang mengikuti kedua kitab itu. Pada Taurat dan Injil 'menurunkan'
dipakai kata-kata 'anzala', sedangkan pada Alquran dengan 'nazzala' yang berarti secara berulang-ulang, berbeda dengan
Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus نﺎﻗرﻔﻟا ﻝزﻨأو (dan diturunkan-Nya pula Al-Furqan) artinya kitab yang memisahkan
antara yang hak dan yang batil dan disebutkannya secara keseluruhan. ﷲا تﺎﻴﺂﺒ اورﻔﻛ نﻴذﻟا نإ (Sesungguhnya orang-
orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah) misalnya pada Alquran dan lainnya زﻴزﻋ ﷲاو دﻴدﺸ باذﻋ مﻬﻟ (bagi mereka
disediakan siksa yang berat dan Allah Maha Tangguh) menguasai segala urusan sehingga tak suatu pun yang dapat
menghalangi-Nya untuk menunaikan janji dan ancaman-Nya مﺎﻘﺘﻨا وذ (dan mempunyai balasan siksa) artinya hukuman berat
terhadap orang yang durhaka, yang tak dapat dilakukan oleh siapa pun.

_| ´<¦ N _±> ´ «.ls ".`_: _· ¯¸N¦ N´. _· .!.´.l¦ '

005. ءﻲﺸ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻔﺨﻴ ﻻ ﷲا نإ (Sesungguhnya bagi Allah tidak ada suatu pun yang tersembunyi) di antara barang wujud
ini ءﺎﻤﺴﻟا ﻲﻓ ﻻو ضرﻷا ﻲﻓ (baik di bumi maupun di langit) karena ilmu-Nya terhadap apa yang terdapat di seluruh alam,
baik merupakan keseluruhan maupun yang sebagian-sebagian, dan ini diistimewakan menyebutkannya karena penginderaan
dapat melampauinya.

´.> _.I¦ `.é'¸¯..`. _· .l>¯¸N¦ ..´ '.!:· N «.l| N| ´.> ',.¸-l¦ `.,>>l¦ '

006. ءﺎﺸﻴ فﻴﻛ مﺎﺤرﻷا ﻲﻓ مﻛروﺼﻴ يذﻟا وﻫ (Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-
Nya) apakah akan jadi laki-laki atau perempuan, berkulit putih atau berkulit hitam dan sebagainya. زﻴزﻌﻟا وﻫ ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ
(Tiada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Tangguh) dalam kerajaan-Nya مﻴﻛﺤﻟا (lagi Maha Bijaksana) dalam tindakan dan
perbuatan-Nya.

´.> _.I¦ _,.¦ i.ls ...>l¦ «.. ·..¦´. ·..>>: ´> ´»¦ ...>l¦ `,>¦´. ·.±..:.`. !.! · _·.I¦
_· `.±..l· ×.¸ _.`-..´,· !. «..:. «.. ´.!-.¯.¦ «´..±l¦ ´.!-.¯.¦´ . .«\..! . !.´ . `.l-. .`«\..! . N| ´<¦
_.`>.¯,l¦´. _· .l-l¦ _.l.1. !..¦´. .«. ¨_´ . ..s !´..´¸ !.´. `,´.. N| ¦.l`.¦ ...lN¦ ¯


007. تﺎﻤﻛﺤﻤ تﺎﻴآ ﻪﻨﻤ بﺎﺘﻛﻟا كﻴﻠﻋ ﻝزﻨأ يذﻟا وﻫ (Dialah yang menurunkan kepadamu Alquran, di antara isinya ada
ayat-ayat yang muhkamat) jelas maksud dan tujuannya بﺎﺘﻛﻟا مأ نﻫ (itulah dia pokok-pokok Alquran) yakni yang menjadi
pegangan dalam menetapkan تﺎﻬﺒﺎﺸﺘﻤ رﺨأو (sedangkan yang lainnya mutasyabihat) tidak dimengerti secara jelas
maksudnya, misalnya permulaan-permulaan surah. Semuanya disebut sebagai 'muhkam' seperti dalam firman-Nya تﻤﻛﺤأ
ﻪﺘﺎﻴآ 'uhkimat aayaatuh' dengan arti tak ada cacat atau celanya, dan 'mutasyaabiha' pada firman-Nya, ﺎﻬﺒﺎﺸﺘﻤ ﺎﺒﺎﺘﻛ 'Kitaaban
mutasyaabiha,' dengan makna bahwa sebagian menyamai lainnya dalam keindahan dan kebenaran. مﻬﺒوﻠﻗ ﻲﻓ نﻴذﻟا ﺎﻤﺄﻓ
ﻎﻴز (Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan) menyeleweng dari kebenaran, ﺎﻤ نوﻌﺒﺘﻴﻓ
ﺔﻨﺘﻔﻟا ءﺎﻐﺘﺒا ﻪﻨﻤ ﻪﺒﺎﺸﺘ (maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk membangkitkan fitnah) di kalangan orang-
orang bodoh dengan menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang syubhat dan kabur pengertiannya ﻪﻠﻴوﺄﺘ ءﺎﻐﺘﺒاو (dan
demi untuk mencari-cari takwilnya) tafsirnya ﻪﻠﻴوﺄﺘ مﻠﻌﻴ ﺎﻤو (padahal tidak ada yang tahu takwil) tafsirnya ﷲا ﻻإ (kecuali
Allah) sendiri-Nya نوﺨﺴا رﻟاو (dan orang-orang yang mendalam) luas lagi kokoh مﻠﻌﻟا ﻲﻓ (ilmunya) menjadi mubtada,
sedangkan khabarnya: ﻪﺒ ﺎﻨﻤآ نوﻟوﻘﻴ (Berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyaabihat) bahwa ia dari Allah,
sedangkan kami tidak tahu akan maksudnya, ﻝﻛ (semuanya itu) baik yang muhkam maupun yang mutasyabih ﺎﻨﺒر دﻨﻋ نﻤ
رﻛذﻴ ﺎﻤو (dari sisi Tuhan kami," dan tidak ada yang mengambil pelajaran) 'Ta' yang pada asalnya terdapat pada 'dzal'
diidgamkan pada dzal itu hingga berbunyi 'yadzdzakkaru' بﺎﺒﻟﻷا وﻟوأ ﻻإ (kecuali orang-orang yang berakal) yang mau
berpikir. Mereka juga mengucapkan hal berikut bila melihat orang-orang yang mengikuti mereka.

!.`.´¸ N ~,. !...l· .-. :| !....> `.>´. !´. l . i..I «.>´¸ i.| ·.¦ ´.!>´.l¦ ¯

008 ﺎﻨﺒوﻠﻗ غزﺘ ﻻ ﺎﻨﺒر. ("Tuhan kami! Janganlah engkau gelincirkan hati kami) janganlah diselewengkan dari kebenaran
dengan mencari-cari tafsirnya yang tidak layak bagi kami sebagaimana dialami oleh mereka ﺎﻨﺘﻴدﻫ ذإ دﻌﺒ (setelah Engkau
memberi petunjuk kepada kami) bimbingan ke arah perkara yang benar ﺔﻤﺤر كﻨدﻟ نﻤ ﺎﻨﻟ بﻫو (dan berilah kami dari sisi-
Mu rahmat) keteguhan hati بﺎﻫوﻟا تﻨأ كﻨإ (karena Engkaulah Yang Maha Memberi) karunia.

!.`.´¸ i.| ×.! > !.l¦ .¯.´,l N ..´¸ «.· ´_| ´<¦ N .l>`. :!-,.l¦ '


009. سﺎﻨﻟا ﻊﻤﺎﺠ كﻨإ ﺎﻨﺒر (Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia) menghimpun mereka موﻴﻟ
(untuk suatu hari) maksudnya pada suatu hari بﻴر ﻻ (yang tak ada keraguan) atau kebimbangan ﻪﻴﻓ (padanya) yakni hari
kiamat, maka Engkau balas amal perbuatan mereka sebagaimana telah Engkau janjikan. دﺎﻌﻴﻤﻟا فﻠﺨﻴ ﻻ ﷲا نإ
(Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.") yakni janji-Nya tentang saat berbangkit. Di sini terdapat peralihan pembicaraan dan
kemungkinan ia merupakan firman Allah swt. Adapun maksud dari doa seperti itu ialah untuk menyatakan bahwa pusat
perhatian mereka ialah soal akhirat. Oleh sebab itulah mereka memohon agar tetap berada dalam hidayah atau petunjuk Allah
hingga beroleh pahala. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui Aisyah r.a. katanya, "Rasulullah saw. membaca ayat, وﻫ
تﺎﻤﻛﺤﻤ تﺎﻴآ ﻪﻨﻤ بﺎﺘﻛﻟا كﻴﻠﻋ ﻝزﻨأ يذﻟا 'Dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab, di antara isinya ialah ayat-
ayat yang muhkamat...' dan seterusnya lalu sabdanya, ﷲا ﻰﻤﺴ نﻴذﻟا كﺌﻟوﺄﻓ ﻪﻨﻤ ﻪﺒﺎﺸﺘ ﺎﻤ نوﻌﺒﺘﻴ نﻴذﻟا تﻴأ ر اذﺈﻓ
مﻫورذﺤﺎﻓ 'Apabila kamu lihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat mereka itulah yang disebutkan oleh Allah,
maka waspadalah terhadap mereka.'" Diriwayatkan pula oleh Thabrani dalam Al-Kabir melalui Abu Musa Al-Asyari, bahwa ia
mendengar Nabi saw. bersabda, ﻩذﺨﺄﻴﻓ بﺎﺘﻛﻟا مﻬﻟ ﺢﺘﻔﻴ نأ ﺎﻬﻨﻤ رﻛذو ﻝﻼﺨ ثﻼﺜ ﻻإ ﻲﺘﻤأ ﻰﻠﻋ فﺎﺨأ ﺎﻤ
رﻛذﻴ ﺎﻤو ﺎﻨﺒر دﻨﻋ نﻤ ﻝﻛ ﻪﺒ ﺎﻨﻤآ نوﻟوﻘﻴ مﻠﻌﻟا ﻲﻓ نوﺨﺴا رﻟاو ﷲا ﻻإ ﻪﻠﻴوﺄﺘ مﻠﻌﻴ سﻴﻟو ﻪﻠﻴوﺄﺘ ﻲﻐﺘﺒﻴ نﻤؤﻤﻟا
بﺎﺒﻟﻷا اوﻟوأ ﻻإ "Tidak ada yang aku khawatirkan terhadap umatku, kecuali tiga perkara yang di antaranya ialah akan
dimudahkan bagi mereka mempelajari Alquran, tetapi orang mukmin mencari-cari takwil yang mutasyabihat, padahal tidak ada
yang tahu akan takwilnya itu kecuali Allah, sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, 'Kami beriman
padanya, semuanya dari sisi Tuhan kami dan tidaklah yang beroleh peringatan kecuali orang-orang yang berakal.'" (Hadis)

Ancaman Allah SWT Kepada Orang-orang Kafir dan Pengaruh Harta Benda Duniawi

_| _·.I¦ ¦.`,±´ l _.-. `.±.s `.±l´.. ¦ N´ . .>..l.¦ ´. ´<¦ !:.: i..l`.¦´ . ¯.> :.·´ . ¸!.l¦
¸¸


010. ﷲا نﻤ مﻫدﻻوأ ﻻو مﻬﻟاوﻤأ مﻬﻨﻋ ﻲﻨﻐﺘ نﻟ اورﻔﻛ نﻴذﻟا نإ (Sesungguhnya orang-orang kafir, harta benda dan
anak-anak mereka tidak dapat menolak Allah) yakni siksa-Nya رﺎﻨﻟا دوﻗو مﻫ كﺌﻟوأو ﺎﺌﻴﺸ (sedikit pun dan merekalah bahan
bakar api neraka) dibaca 'waquud', bahan untuk pembakaran.

.¦.é _¦´. _¯.s`¸· _·.I¦´. . `.±l¯.· ¦...´ !´....!:. `.>.>! · ´<¦ ¯....... ´<¦´ . ...:
.!1-l¦ ¸¸


011. مﻬﻠﺒﻗ نﻤ نﻴذﻟاو نوﻋرﻓ ﻝآ بأدﻛ (Seperti adat kebiasaan kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka) seperti
kaum Ad dan Tsamud ﷲا مﻫذﺨﺄﻓ ﺎﻨﺘﺎﻴﺂﺒ اوﺒذﻛ (mereka mendustakan ayat-ayat Kami hingga dicelakakan Allah) dibinasakan-
Nya مﻬﺒوﻨذﺒ (disebabkan dosa-dosa mereka). Perkataan ini menafsirkan perkataan yang sebelumnya. بﺎﻘﻌﻟا دﻴدﺸ ﷲاو
(Dan Allah sangat keras siksa-Nya). Ayat berikut turun ketika Nabi saw. menyuruh orang-orang Yahudi masuk Islam
sekembalinya dari perang Badar, maka jawab mereka, "Janganlah kamu teperdaya mentang-mentang berhasil membunuh
gerombolan Quraisy yang kacau balau dan tidak tahu memegang senjata."

_· _·.\l ¦.`,±´ _..l-. . _.¸:`>.´ . _|| ´..±> ´..´. :!±.l¦ ¸'


012. ﻝﻗ (Katakanlah) hai Muhammad اورﻔﻛ نﻴذﻠﻟ (kepada orang-orang kafir) kepada golongan Yahudi itu, نوﺒﻠﻐﺘﺴ ("Kamu
nanti akan menderita kekalahan) memakai ta dan ya, di alam dunia ini dengan dibunuh, ditawan dan membayar upeti dan itu
telah terjadi نورﺸﺤﺘو (dan akan dihimpun) juga dengan memakai ta dan ya, di akhirat nanti مﻨﻬﺠ ﻰﻟإ (ke neraka Jahanam)
lalu memasukinya دﺎﻬﻤﻟا سﺌﺒو (dan Jahanam itu adalah seburuk-buruk hamparan) tempat tinggal."

.· _!é ¯.>l «.¦´. _· _.. :· !.1.l¦ «.· `_..1. _· _... ´<¦ _,>¦´. :,·lé .±..,. `.±, l..
.¦´¸ _.-l¦ ´<¦´ . ..¡`. .:¸`.´ .. . '.!:· ´_| _· .l: :´¸¯.-l _|`.N ,..¯.N¦ ¸¯


013. ﺔﻴآ مﻛﻟ نﺎﻛ دﻗ (Sesungguhnya bagi kamu ada tanda) atau pelajaran, lalu hal itu disebutkan untuk penjelasan نﻴﺘﺌﻓ ﻲﻓ
(pada dua golongan) dua puak ﺎﺘﻘﺘﻟا (yang bertemu) di hari Badar untuk berperang ﷲا ﻝﻴﺒﺴ ﻲﻓ ﻝﺘﺎﻘﺘ ﺔﺌﻓ (segolongan
bertempur di jalan Allah) untuk menaati perintah-Nya, yaitu Nabi saw. bersama para sahabat. Mereka berjumlah 313 orang laki-
laki termasuk beberapa orang berkuda, enam buah ketopong besi dan delapan buah pedang, sedangkan kebanyakan mereka
adalah berjalan kaki مﻬﻨورﻴ ةرﻓﺎﻛ ىرﺨأو (dan yang lain kafir, yang melihat mereka) maksudnya kaum muslimin مﻬﻴﻠﺜﻤ (dua
kali lipat mereka) artinya jumlah mereka kaum muslimin kelihatan dua kali banyak dari jumlah mereka yang lebih kurang seribu
orang, نﻴﻌﻟا يأ ر (yaitu penglihatan dengan mata kepala) artinya menurut pandangan lahir. Ini termasuk pertolongan Allah
kepada kaum muslimin yang berjumlah sedikit. دﻴؤﻴ ﷲاو (Dan Allah menyokong) menguatkan ءﺎﺸﻴ نﻤ ﻩرﺼﻨﺒ (dengan
pertolongan-Nya siapa yang disukai-Nya) untuk ditolong. كﻟذ ﻲﻓ نإ (Sesungguhnya pada yang demikian itu) maksudnya
yang disebutkan tadi رﺎﺼﺒﻷا ﻲﻟوﻷ ةرﺒﻌﻟ (menjadi pelajaran bagi orang yang mempunyai mata hati). Kenapa kamu tidak
mengambil pelajaran pula lalu kamu beriman?

´.`¸ !.ll ´.`> .´.±:l¦ . .!..l¦ _...l¦´ . ¸.L..1l¦´ . :,L. 1.l¦ . .>.I¦ «.±l¦´ .
_.>l¦´. «.¯...l¦ ..-.N¦´ . .¯,>l¦´ . .l : ×.. . :.´.>l¦ !´..´.l¦ ´<¦´. .:..s `.`> .!:.l¦
¸'


014. تاوﻬﺸﻟا بﺤ سﺎﻨﻠﻟ نﻴز (Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat) yakni segala yang
disenangi serta diingini nafsu sebagai cobaan dari Allah atau tipu daya dari setan ةرطﻨﻘﻤﻟا رﻴطﺎﻨﻘﻟاو نﻴﻨﺒﻟاو ءﺎﺴﻨﻟا نﻤ
(yaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta yang banyak) yang berlimpah dan telah berkumpul ﻝﻴﺨﻟاو ﺔﻀﻔﻟاو بﻫذﻟا نﻤ
ﺔﻤوﺴﻤﻟا (berupa emas, perak, kuda-kuda yang tampan) atau baik مﺎﻌﻨﻷاو (binatang ternak) yakni sapi dan kambing ثرﺤﻟاو
(dan sawah ladang) atau tanam-tanaman. كﻟذ (Demikian itu) yakni yang telah disebutkan tadi ﺎﻴﻨدﻟا ةﺎﻴﺤﻟا عﺎﺘﻤ (merupakan
kesenangan hidup dunia) di dunia manusia hidup bersenang-senang dengan hartanya, tetapi kemudian lenyap atau pergi ﷲاو
بﺂﻤﻟا نﺴﺤ ﻩدﻨﻋ (dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik) yakni surga, sehingga itulah yang seharusnya menjadi
idaman dan bukan lainnya.

¤ ¯_· ¸>`....¦ ¸¯.>. . ¯.÷l : _·.\l ¦¯.1.¦ ..s `.±.´¸ ·..> _,> . . !±.> ´ `,.±.N¦
_·.\.> !±,· ~´.¸¦´ . :,´±L¯. '_´..¸´ . . ´<¦ ´<¦´ . ´¸... :!.-l!. ¸'


015. ﻝﻗ (Katakanlah) hai Muhammad kepada kaummu! مﻛﺌﺒﻨؤأ ("Maukah saya sampaikan kepadamu) saya beritahukan رﻴﺨﺒ
مﻛﻟذ نﻤ (apa yang lebih baik dari yang demikian?") yakni yang disebutkan dari berbagai syahwat tadi; adapun pertanyaan di
sini berarti pengukuhan. اوﻘﺘا نﻴذﻠﻟ (Bagi orang-orang yang bertakwa) yang menjaga diri mereka dari kemusyrikan مﻬﺒر دﻨﻋ
(di sisi Tuhan mereka) menjadi khabar sedangkan mubtadanya: نﻴدﻟﺎﺨ رﺎﻬﻨﻷا ﺎﻬﺘﺤﺘ نﻤ يرﺠﺘ تﺎﻨﺠ (surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka) artinya ditakdirkan kekal ﺎﻬﻴﻓ (di dalamnya) jika mereka memasukinya
ةرﻬطﻤ جاوزأو (dan istri-istri yang disucikan) dari haid dan lainnya yang dianggap kotor ناوﻀرو (serta keridaan) ada yang
membaca ridhwaan dan ada pula rudhwaan; artinya keridaan yang banyak رﻴﺼﺒ ﷲاو ﷲا نﻤ (dari Allah dan Allah Maha
Melihat) maksudnya Maha Mengetahui دﺎﺒﻌﻟﺎﺒ (akan hamba-hamba-Nya) mereka akan dibalas menurut amalnya masing-
masing.

_·.I¦ _.l.1. !.`.´¸ !..| !..¦´. ¯,±s! · !´. l !....: !´.·´ . ´.¦.s ¸!.l¦ ¸'


016. نﻴذﻟا (Yakni orang-orang yang) menjadi na`at atau badal dari 'orang-orang' yang sebelumnya نوﻟوﻘﻴ (berdoa,) "Wahai
ﺎﻨﻤآ ﺎﻨﻨإ ﺎﻨﺒر (Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah beriman) membenarkan-Mu dan rasul-Mu ﺎﻨﻗو ﺎﻨﺒوﻨذ ﺎﻨﻟ رﻔﻏﺎﻓ
رﺎﻨﻟا باذﻋ (maka ampunilah semua dosa kami dan lindungilah kami dari siksa neraka.")

_·¸..¯.l¦ _.·..¯.l¦´. _.... 1l¦´. _.1±..l¦´ . _·,±- .`..l¦´. ¸!>`.N!. ¸¯


017. نﻴرﺒﺎﺼﻟا (Orang-orang yang tabah) mengikuti perintah dan menjauhi maksiat, menjadi na'at نﻴﻗدﺎﺼﻟاو (yang benar)
dalam keimanan نﻴﺘﻨﺎﻘﻟاو (yang taat) kepada Allah نﻴﻘﻔﻨﻤﻟاو (yang menafkahkan harta mereka) yang bersedekah
نﻴرﻔﻐﺘﺴﻤﻟاو (dan yang memohon ampun) kepada Allah dengan mengucapkan, "Ya Allah! Ampunilah kami," رﺎﺤﺴﻷﺎﺒ (pada
waktu sahur) artinya di akhir malam. Disebutkan di sini secara khusus, karena pada waktu itulah orang biasa lengah dan tidur
nyenyak.

Pernyataan Allah SWT Tentang Keesaan dan KeadilanNya Serta agama yang DiridaiNya

.±: ´<¦ .«.¦ N «.l| N| ´.> «>..l.l¦´. ¦.l`.¦´. .l-l¦ !.,! · 1`.1l!. N «.l| N| ´.> ',.¸-l¦
`.,÷>l¦ ¸¯


018. ﷲا دﻬﺸ (Allah menyaksikan) artinya menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya dengan dalil-dalil dan ayat-ayat ﻪﻟإ ﻻ ﻪﻨأ
(bahwasanya tidak ada Tuhan) yakni tidak ada yang disembah dalam wujud ini dengan benar و وﻫ ﻻإ (melainkan Dia, dan)
menyaksikan pula atas yang demikian itu ﺔﻛﺌﻼﻤﻟا (para malaikat) dengan pengakuan mereka مﻠﻌﻟا وﻟوأو (dan orang-orang
yang berilmu) dari kalangan para nabi dan orang-orang beriman, baik dengan keyakinan maupun dengan perkataan ﺎﻤﺌﺎﻗ
طﺴﻘﻟﺎﺒ (menegakkan keadilan) dengan mengatur makhluk ciptaan-Nya. Manshub disebabkan kedudukannya sebagai hal,
sedangkan yang menjadi amilnya ialah arti keseluruhan yakni hanya Allahlah yang mengatur makhluk-Nya dengan seadil-
adilnya. وﻫ ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ (Tidak ada Tuhan melainkan Dia) diulangi kembali memperkokoh perkataan sebelumnya زﻴزﻌﻟا (Yang
Maha Perkasa) dalam kerajaan-Nya مﻴﻛﺤﻟا (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan dan ciptaan-Nya.

_| _·.I¦ ..s ´<¦ `..l`.N¦ !.´. .l.>¦ _·.I¦ ¦...¦ ...>l¦ N| . .-. !. `.>´.l> `.l-l¦
!.-. `.±... .´ . ¯,±>. ·..!:. ´<¦ _¦· ´<¦ ×.¸ . .!.>'¦ ¸'


019. نﻴدﻟا نإ (Sesungguhnya agama) yang diridai ﷲا دﻨﻋ (di sisi Allah) ialah agama مﻼﺴﻹا (Islam) yakni syariat yang
dibawa oleh para rasul dan dibina atas dasar ketauhidan. Menurut satu qiraat dibaca anna sebagai badal dari inna yakni badal
isytimal. بﺎﺘﻛﻟا اوﺘوأ نﻴذﻟا فﻠﺘﺨا ﺎﻤو (Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab) yakni orang-orang Yahudi dan
Nasrani dalam agama, sebagian mereka mengakui bahwa merekalah yang beragama tauhid sedangkan lainnya kafir نﻤ ﻻإ
مﻠﻌﻟا مﻫءﺎﺠ ﺎﻤ دﻌﺒ (kecuali setelah datang kepada mereka ilmu) tentang ketauhidan disebabkan ﺎﻴﻐﺒ (kedengkian) dari
orang-orang kafir بﺎﺴﺤﻟا ﻊﻴرﺴ ﷲا نﺈﻓ ﷲا تﺎﻴﺂﺒ رﻔﻛﻴ نﻤو مﻬﻨﻴﺒ (di antara sesama mereka, siapa yang kafir pada
ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat sekali perhitungan-Nya) maksudnya pembalasan-Nya.

_¦· ì.¯>l> ¯_1 · ·.l`.¦ ´_±>´ . ´< .´ . -..¦ _·´ . _·.\l ¦...¦ ...>l¦ ´.¯..N¦´. `...l`.¦´.
_¦· ¦..l`.¦ .1 · ¦. ..>¦ _|. ¦¯.l´. . !..¦ · ..ls ×.l.l¦ ´<¦´ . ´¸... :!.-l!. '¸


020. كوﺠﺎﺤ نﺈﻓ (Jika mereka menyanggah kamu) hai Muhammad dalam soal agama ﻝﻘﻓ (maka katakanlah) kepada mereka
ﷲ ﻲﻬﺠو تﻤﻠﺴأ ("Kuserahkan wajahku kepada Allah) artinya aku tunduk dan patuh kepada-Nya, aku نﻌﺒﺘا نﻤو (dan
orang-orang yang mengikutiku.") wajah disebutkan secara khusus, karena kedudukannya yang mulia, maka yang lainnya lebih
utama untuk berserah diri. بﺎﺘﻛﻟا اوﺘوأ نﻴذﻠﻟ ﻝﻗو (Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab) yakni orang-
orang Yahudi dan Nasrani نﻴﻴﻤﻷاو (serta orang-orang yang tidak tahu baca tulis) yaitu orang-orang Arab musyrik مﺘﻤﻠﺴأأ
("Apakah kamu mau masuk Islam?") Maksudnya masuk Islamlah kamu! اودﺘﻫا دﻘﻓ اوﻤﻠﺴأ نﺈﻓ (Jika mereka masuk Islam,
maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk) dari kesesatan اوﻟوﺘ ن
ٕ
او (dan jika mereka berpaling) dari agama Islam
غﻼﺒﻟا كﻴﻠﻋ ﺎﻤﻨﺈﻓ (maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan) risalah yang diamanatkan kepadamu رﻴﺼﺒ ﷲاو
دﺎﺒﻌﻟﺎﺒ (dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya) lalu diberi-Nya balasan atas amal perbuatan mereka. Ayat berikut ini
sebelum turunnya perintah untuk berperang:

Pembalasan Terhadap Orang-orang yang membunuh Nabi-nabi

_| _·.I¦ _.`,±>. ·..!:. ´<¦ _.l.1.´ . ´.¯,..l¦ ¸¯.-. _> _.l.1.´ . _·.I¦
_.`,`.!. 1`.1l!. . !.l¦ .>¸:.· .¦. -. .,l¦ '¸


021. نوﻠﺘﻘﻴو ﷲا تﺎﻴﺂﺒ نورﻔﻛﻴ نﻴذﻟا نإ (Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan ayat-ayat Allah dan membunuh)
pada satu qiraat yuqatiluuna yang berarti memerangi سﺎﻨﻟا نﻤ طﺴﻘﻟﺎﺒ نورﻤﺄﻴ نﻴذﻟا نوﻠﺘﻘﻴو قﺤ رﻴﻐﺒ نﻴﻴﺒﻨﻟا (nabi-
nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh berlaku adil di antara manusia) mereka ini ialah
orang-orang Yahudi. Diriwayatkan bahwa mereka telah membunuh 43 orang nabi kemudian mereka dicegah oleh 170 orang
pengikut-pengikut nabi tersebut namun akhirnya mereka pun dibunuh oleh mereka pada saat yang sama مﻫرﺸﺒﻓ (maka
gembirakanlah mereka) artinya beritahukanlah mereka مﻴﻟأ باذﻌﺒ (akan adanya siksa yang pedih) yang menyakitkan.
Menyebutkan 'gembirakanlah' adalah sebagai penghinaan bagi mereka, dan khabar 'inna' dimasuki oleh fa, karena isimnya inna
yang berupa isim maushul mirip dengan syarat.

...l`.¦ _·.I¦ ·L. > `.±l..s¦ _· !´..´.l¦ :,>N¦´ . !.´ . .±l . _·¸... ''


022. تطﺒﺤ نﻴذﻟا كﺌﻟوأ (Mereka itulah orang-orang yang gugur) atau batal مﻬﻟﺎﻤﻋأ (amal-amalan mereka) kebaikan-
kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya sedekah dan menghubungkan tali silaturahmi ةرﺨﻵاو ﺎﻴﻨدﻟا ﻲﻓ (di dunia dan
di akhirat) sehingga tidak dianggap disebabkan tidak memenuhi syarat-syaratnya نﻴرﺼﺎﻨ نﻤ مﻬﻟ ﺎﻤو (dan tidaklah mereka
mempunyai penolong-penolong) yang akan melindungi mereka dari azab tersebut.

Orang-orang Yahudi Berpaling dari Hukum Allah SWT

`.l¦ ,. _|| _·.I¦ ¦...¦ !´.,.. ´. ...÷l¦ _¯.s.`. _|| ...é ´<¦ ´.>`>´,l `.±... ¯.. _|´...
_.,· `.±.. .>´. _..,-¯. '¯


023. رﺘ مﻟأ (Tidakkah kamu lihat) atau perhatikan بﺎﺘﻛﻟا نﻤ ﺎﺒﻴﺼﻨ اوﺘوأ نﻴذﻟا ﻰﻟإ (orang-orang yang diberi bagian dari
Alkitab) yakni Taurat نوﻋدﻴ (mereka diseru) menjadi hal مﻫو مﻬﻨﻤ قﻴرﻓ ﻰﻟوﺘﻴ مﺜ مﻬﻨﻴﺒ مﻛﺤﻴﻟ ﷲا بﺎﺘﻛ ﻰﻟإ
نوﻀرﻌﻤ (kepada Kitab Allah untuk menetapkan hukum di antara mereka, kemudian sebagian di antara mereka berpaling dan
mereka menolaknya) yakni tak mau menerima penetapan hukumnya. Ayat ini turun mengenai orang Yahudi: Dua orang di
antara mereka berzina lalu bertahkim kepada Nabi saw., maka Nabi menjatuhkan hukuman rajam. Mereka menolak lalu
diperlihatkan Taurat kepada mereka, ternyata memang tercantum di dalamnya, hingga hukuman rajam dilaksanakan. Akibatnya
mereka menjadi marah.

il: `.±.!. ¦.l! · l !.´... '¸!.l¦ N| !´.!`.¦ .:..-. ¯.>´¸s´. _· .±..: !. ¦..!é _.¸ .±.
''


024. كﻟذ (Hal itu) yakni berpaling dan menolak اوﻟﺎﻗ مﻬﻨﺄﺒ (karena mereka mengatakan) disebabkan oleh ucapan mereka نﻟ
تادودﻌﻤ ﺎﻤﺎﻴأ ﻻإ رﺎﻨﻟا ﺎﻨﺴﻤﺘ (Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang berbilang) hanya 40
hari, yakni selama mereka menyembah anak lembu lalu akan dihentikan terhadap mereka. مﻬﻨﻴد ﻲﻓ مﻫرﻏو (Mereka
diperdayakan dalam agama mereka) berkaitan dengan firman-Nya نورﺘﻔﻴ اوﻨﺎﻛ ﺎﻤ (oleh apa yang mereka ada-adakan)
berupa ucapan mereka tadi.

..>· ¦:| `.±..-.> .¯.´,l N ..´¸ «.· ·´.·`.´ . ´_é ± . !. ·..é ¯.>´. N _..lL`.
''


025. فﻴﻛﻓ (Maka betapakah) keadaan mereka موﻴﻟ مﻫﺎﻨﻌﻤﺠ اذإ (jika mereka Kami kumpulkan bagi suatu hari) maksudnya
pada suatu hari ﻪﻴﻓ بﻴر ﻻ (yang tak ada keraguan padanya) yakni hari kiamat سﻔﻨ ﻝﻛ تﻴﻓوو (dan disempurnakan
kepada setiap diri) baik dari golongan Ahli Kitab maupun dari lainnya, untuk menerima balasan dari تﺒﺴﻛ ﺎﻤ (apa yang
diusahakannya) dikerjakannya baik kebaikan maupun kejahatan مﻫو (dan mereka) manusia itu نوﻤﻠظﻴ ﻻ (tidak dianiaya)
dengan dikurangi kebaikan atau ditambah kejahatan. Ayat berikut ini turun tatkala Nabi saw. menjanjikan kepada umatnya akan
diserahkannya kerajaan Persia dan Romawi, maka kata orang-orang munafik, "Jauh..., mustahil...!"

Bukti-bukti Kekuasaan dan Kebenaran Allah SWT

_· ¯.±ll¦ il.. il.l¦ _.¡. .l.l¦ . '.!:· ~¸. .´. .l.l¦ ´.. '.!:· ,-.´ . . '.!:· ´_..´ .
. '.!:· ì.´ ,. ¸¯.>l¦ i.| _ls _´ .`_: ",..· ''


026. مﻬﻠﻟا ﻝﻗ (Katakanlah, "Wahai Tuhan) atau ya Allah ءﺎﺸﺘ نﻤ كﻠﻤﻟا ﻲﺘؤﺘ كﻠﻤﻟا كﻟﺎﻤ (yang mempunyai kerajaan!
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki) di antara makhluk-makhluk-Mu ءﺎﺸﺘ نﻤﻤ كﻠﻤﻟا عزﻨﺘو
ءﺎﺸﺘ نﻤ ﻝذﺘو ءﺎﺸﺘ نﻤ زﻌﺘو (dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang
yang Engkau kehendaki) dengan memberinya kemuliaan itu ءﺎﺸﺘ نﻤ ﻝذﺘو (dan Engkau hinakan orang yang Engkau
kehendaki) dengan mencabut darinya. رﻴﺨﻟا كدﻴﺒ (Di tangan-Mulah segala kebaikan) demikian pula segala kejahatan; artinya
dalam kekuasaan-Mulah semua itu. رﻴدﻗ ءﻲﺸ ﻝﻛ ﻰﻠﻋ كﻨإ (Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.)

~l.. _,l¦ _· ¸! ±.l¦ ~l..´ . ´¸!±.l¦ _· _,l¦ ~,>.´ . ¯_>l¦ . ·¯..l¦ ~,>.´. ·¯..l¦ ´.
¯_>l¦ ·`¸¯,.´. . '.!:· ¸¯.-. .!.> '¯


027. ﻝﻴﻠﻟا ﻲﻓ رﺎﻬﻨﻟا ﺞﻟوﺘو رﺎﻬﻨﻟا ﻲﻓ ﻝﻴﻠﻟا ﺞﻟوﺘ (Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan pula
siang ke dalam malam) hingga bertambah panjanglah keduanya sebanyak berkurangnya dari yang lain نﻤ ﻲﺤﻟا جرﺨﺘو
تﻴﻤﻟا (Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati) misalnya manusia dari sperma dan burung dari telur نﻤ تﻴﻤﻟا جرﺨﺘو
بﺎﺴﺤ رﻴﻐﺒ ءﺎﺸﺘ نﻤ قزرﺘو ﻲﺤﻟا (Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan Engkau beri rezeki siapa yang
Engkau kehendaki tanpa terhitung") artinya rezeki yang luas dan amat banyak.

Larangan Berpihak Kepada Orang Kafir

N .>`.. _.`..¡.l¦ _·,±.>l¦ ´.!´,l.¦ . _.: _...¡.l¦ .´. ¯_-±. .l : ´, l· . ´<¦ _·
.`_: N| _¦ ¦.1`. . `.±.. «.1. `.é'¸.>`.´ . ´<¦ .«.±. _||´. ´<¦ ¸...l¦ '¯


028. ءﺎﻴﻟوأ نﻴرﻓﺎﻛﻟا نوﻨﻤؤﻤﻟا ذﺨﺘﻴ ﻻ (Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin)
yang akan mengendalikan mereka كﻟذ ﻝﻌﻔﻴ نﻤو نﻴﻨﻤؤﻤﻟا نود نﻤ (dengan meninggalkan orang-orang beriman. Barang
siapa melakukan demikian) artinya mengambil mereka sebagai pemimpin نﻤ سﻴﻠﻓ (maka tidaklah termasuk dalam) agama
ةﺎﻘﺘ مﻬﻨﻤ اوﻘﺘﺘ نأ ﻻإ ءﻲﺸ ﻲﻓ ﷲا (Allah sedikit pun kecuali jika menjaga sesuatu yang kamu takuti dari mereka)
maksudnya jika ada yang kamu takuti, kamu boleh berhubungan erat dengan mereka, tetapi hanya di mulut dan bukan di hati.
Ini hanyalah sebelum kuatnya agama Islam dan berlaku di suatu negeri di mana mereka merupakan golongan minoritas
ﻪﺴﻔﻨ ﷲا مﻛرذﺤﻴو (dan Allah memperingatkanmu terhadap diri-Nya) maksudnya kemarahan-Nya jika kamu mengambil
mereka itu sebagai pemimpin رﻴﺼﻤﻟا ﷲا ﻰﻟ
ٕ
او (dan hanya kepada Allah tempat kamu kembali) hingga kamu akan beroleh
balasan dari-Nya.

¯_· _| ¦.±>. !. _· ¯.é¸... .¦ :..¯.. «.l-. ´<¦ `.l-.´. !. _· .´...´.l¦ !.´ . _· ¯¸N¦ ´<¦´ .
_ls _é .`_: ",..· ''


029. ﻝﻗ (Katakanlah) kepada mereka! مﻛرودﺼ ﻲﻓ ﺎﻤ اوﻔﺨﺘ نإ (Jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam
dadamu) di dalam hatimu berupa hubungan yang erat dengan mereka ﻩودﺒﺘ وأ (atau kamu nyatakan) secara lahir و ﷲا ﻪﻤﻠﻌﻴ
(pastilah akan diketahui oleh Allah, dan) Dia رﻴدﻗ ءﻲﺸ ﻝﻛ ﻰﻠﻋ ﷲاو ضرﻷا ﻲﻓ ﺎﻤو تاوﺎﻤﺴﻟا ﻲﻓ ﺎﻤ مﻠﻌﻴ
(mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.") di
antaranya ialah menyiksa orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin.

»¯.. .>. ´_é ±. !. ·l.s . ¸¯.> ¦,.>: !.´ . ·l.s . ... :´.. ¯.l _¦ !±... .«´...´.
¦..¦ ¦´..-. `.é'¸. >`.´. ´<¦ .«.±. ´<¦´ . ..'.´ ¸ :!.-l!. ¯¸


030. تﻠﻤﻋ ﺎﻤ سﻔﻨ ﻝﻛ دﺠﺘ موﻴ (Pada hari itu setiap diri akan mengetahui segala yang dilakukan)nya ا رﻀﺤﻤ رﻴﺨ نﻤ
تﻠﻤﻋ ﺎﻤو (berupa kebaikan akan dihadapkan ke hadapannya begitu juga segala yang dilakukan)nya ءوﺴ نﻤ (berupa
kejahatan) menjadi mubtada sedangkan yang menjadi khabarnya: ادﻴﻌﺒ ادﻤأ ﻪﻨﻴﺒو ﺎﻬﻨﻴﺒ نأ وﻟ دوﺘ (ia ingin sekiranya
antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh) teramat jauh hingga ia takkan pernah sampai padanya. ﻪﺴﻔﻨ ﷲا مﻛرذﺤﻴو (Dan
Allah memperingatkan kamu kepada diri-Nya) diulangi untuk memperkuat دﺎﺒﻌﻟﺎﺒ فوؤر ﷲاو (Dan Allah Maha Penyayang
terhadap hamba-hamba-Nya.) Ayat berikut turun tatkala mereka mengatakan, "Kami tidaklah menyembah berhala itu hanyalah
karena kecintaan kami kepada Allah, Kami bermaksud agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada-Nya."

Bukti Cinta Kepada Allah SWT

¯_· _| `...´ _.'.>. ´<¦ _..`-..! · `.>¯..`>`. ´<¦ ¯,±-.´. ¯¸>l ¯¸>...: ´<¦´. "¸.±s '..>¯¸ ¯¸


031. ﻝﻗ (Katakanlah) kepada mereka hai Muhammad! ﷲا مﻛﺒﺒﺤﻴ ﻲﻨوﻌﺒﺘﺎﻓ ﷲا نوﺒﺤﺘ مﺘﻨﻛ نإ ("Jika kamu benar-benar
mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu) dengan arti bahwa Dia memberimu pahala ﷲاو مﻛﺒوﻨذ مﻛﻟ رﻔﻐﻴو
روﻔﻏ (dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun) terhadap orang yang mengikutiku, mengenai dosa-dosanya
yang telah terjadi sebelum itu مﻴﺤر (lagi Maha Penyayang") kepadanya.

¯_· ¦.`-.L¦ ´<¦ ...¯,l¦´. _¦· ¦¯.l´.. _¦· ´<¦ N ´.>´ _·,±.>l¦ ¯'


032. ﻝﻗ (Katakanlah) kepada mereka! ﻝوﺴرﻟاو ﷲا اوﻌﻴطأ ("Taatilah olehmu Allah dan Rasul-Nya) mengenai ketauhidan
yang diperintahkan-Nya. اوﻟوﺘ نﺈﻓ (Jika mereka berpaling) atau menyimpang dari ketaatan نﻴرﻓﺎﻛﻟا بﺤﻴ ﻻ ﷲا نﺈﻓ (maka
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir.") Di sini terdapat penempatan zhahir di tempat mudhmar karena
semestinya laa yuhibbuhum hingga kalimat itu berarti bahwa Dia akan menyiksa mereka.

KELUARGA ‘IMRAN

Keutamaan Keluarga “ Imran

¤ _| ´<¦ ´_.L.¦ »:¦´. l´>..´. _¦´.´ . ´.,>,¯.| _¦´.´. _,.s _ls _..l. -l¦ ¯¯


033. نا رﻤﻋ ﻝآو مﻴﻫا رﺒإ ﻝآو ﺎﺤوﻨو مدآ ﻰﻔطﺼا ﷲا نإ (Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga
Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri dari yang bersangkutan نﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﻰﻠﻋ (di antara penduduk alam) yakni
dengan menjadikan nabi-nabi itu dari anak cucu dan keturunan mereka.

«`.¯¸: !.´.-. . -. ´<¦´ . ×..- '.,l. ¯'


034. نﻤ ﺎﻬﻀﻌﺒ ﺔﻴرذ (Yakni suatu keturunan yang sebagiannya dari) turunan ضﻌﺒ (yang lain.) مﻴﻠﻋ ﻊﻴﻤﺴ ﷲاو (Dan
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

«`.¯¸: !.´.-. . -. ´<¦´ . ×..- '.,l. ¯'


035. نا رﻤﻋ ةأ رﻤا تﻟﺎﻗ ذإ (Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh
anak, ia pun berdoa dan merasa dirinya hamil, "Wahai ترذﻨ ﻲﻨإ بر (Tuhanku! Sesungguhnya aku menazarkan) untuk
menjadikan ا ررﺤﻤ ﻲﻨطﺒ ﻲﻓ ﺎﻤ كﻟ (untuk-Mu kandungan yang berada di perutku ini sebagai anak yang saleh dan bebas)
dari kepentingan-kepentingan dunia, semata-mata berkhidmat untuk rumah-Mu yang suci. ﻊﻴﻤﺴﻟا تﻨأ كﻨإ ﻲﻨﻤ ﻝﺒﻘﺘﻓ
(Karena itu terimalah dariku, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar) akan doa مﻴﻠﻌﻟا (lagi Maha Mengetahui.") akan niat
serta tujuan manusia. Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.

!´.l · !..-.´ . · l! · .´¸ _.| !..-.´ . _..¦ ´<¦´ . `.l.¦ !.. · -.´ . ´, l´. `,´.I¦ _..Nl´ _.|´.
!...´.. ´..¯,. _.|´. !>.,s¦ .. !±.`.¯¸:´ . ´. .L.:l¦ .,>¯,l¦ ¯'


036. ﺎﻬﺘﻌﻀو ﺎﻤﻠﻓ (Tatkala ia melahirkan anaknya) ternyata bayi itu perempuan sedangkan ia mengharapkan anak lelaki
karena yang biasa dibaktikan itu hanyalah anak laki-laki تﻟﺎﻗ (maka katanya) menyatakan penyesalan, "Wahai ﻲﻨإ بر
مﻠﻋأ ﷲاو ﻰﺜﻨأ ﺎﻬﺘﻌﻀو (Tuhanku! Sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan." dan Allah lebih tahu) mengetahui ﺎﻤﺒ
تﻌﻀو (apa yang dilahirkannya) firman Allah swt. yang merupakan interupsi bagi berita ini; menurut satu qiraat dengan ta
baris di depan: wadha`tu رﻛذﻟا سﻴﻟو ("dan anak laki-laki tidaklah) seperti yang dimintanya itu ﻰﺜﻨﻷﺎﻛ (serupa dengan anak
wanita) yang diberikan Tuhannya, sedangkan maksudnya untuk membaktikannya guna berkhidmat kepada agama.
Sebagaimana diketahui, anak wanita tidaklah tepat untuk keperluan itu disebabkan fisiknya lemah, auratnya, masa haid yang
dialaminya dan lain-lain. مﻴﺠرﻟا نﺎطﻴﺸﻟا نﻤ ﺎﻬﺘﻴرذو كﺒ ﺎﻫذﻴﻋأ ﻲﻨ
ٕ
او مﻴرﻤ ﺎﻬﺘﻴﻤﺴ ﻲﻨ
ٕ
او (Sesungguhnya aku telah
menamainya Maryam, kulindungkan dia serta anak-cucunya kepada-Mu dari setan yang terkutuk") atau terusir. Dalam sebuah
hadis disebutkan, ﺎﻬﻨﺒاو مﻴرﻤ ﻻإ ﺎﺨرﺎﺼ ﻝﻬﺘﺴﻴﻓ دﻟوﻴ نﻴﺤ نﺎطﻴﺸﻟا ﻪﺴﻤ ﻻإ دﻟوﻴ دوﻟوﻤ نﻤ ﺎﻤ "Tidak seorang
bayi pun yang dilahirkan melainkan ia disentuh setan sewaktu ia dilahirkan itu sehingga ia menangis dengan suara keras kecuali
Maryam dan putranya." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

!±l´. 1. · !±.´¸ _..1. .> !±...¦´ . !´.!.. !´..> !± l±´´ . !`.,´¸ !.l´ _> : !±,ls !`.,´¸ ´.¦,`>.l¦
.>´ . !>..s !·¸¸ _!· `.´¸¯,... _.¦ il ¦..> ·l! · ´.> . ..s ´<¦ _| ´<¦ ·`¸¯,. . '.!:· ¸¯.-.
.!.> ¯¯


037. ﺎﻬﺒر ﺎﻬﻠﺒﻘﺘﻓ (Maka Tuhannya menerimanya) menerima Maryam sebagai nazar dari ibunya ﺎﺘﺎﺒﻨ ﺎﻬﺘﺒﻨأو نﺴﺤ ﻝوﺒﻘﺒ
ﺎﻨﺴﺤ (dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik pula) Di samping pendidikan akhlaknya,
Allah memperhatikan pula pertumbuhan jasmaninya, hingga dalam sehari besarnya bertambah seakan-akan dalam satu tahun.
Ibunya membawanya kepada para pendeta penjaga Baitulmakdis, lalu katanya, "Terimalah oleh tuan-tuan anak yang dinazarkan
ini." Berlomba-lombalah mereka untuk menerimanya sebagai anak asuhan, karena ia adalah putri dari imam mereka. Kata
Zakaria, "Aku lebih berhak kepadanya, karena bibinya tinggal bersamaku." "Tidak," kata mereka, "sebelum kita mengadakan
undian lebih dulu." Mereka yang banyaknya 29 orang itu pergi ke sungai Jordan dan melemparkan qalam atau anak panah
mereka masing-masing ke dalamnya. Barang siapa yang qalamnya tidak hanyut dan timbul ke permukaan air, dialah yang lebih
berhak menjadi pengasuhnya. Ternyata qalam Zakaria tidak hanyut dan timbul ke permukaan, hingga Maryam pun menjadi anak
asuhannya, diambilnya dan dibuatkan untuknya sebuah bilik dalam mesjid dengan mempunyai tangga yang tak boleh dinaiki
kecuali olehnya sendiri. Zakaria membawakannya makanan dan minuman serta alat-alat hiasannya, maka di musim dingin
dijumpai padanya buah-buahan musim panas, dan di musim panas dijumpainya buah-buahan musim dingin, sebagaimana
firman Allah swt. ﺎﻴرﻛز ﺎﻬﻠﻔﻛو (dan dijadikan-Nya ia di bawah asuhan Zakaria). Menurut satu qiraat memakai tasydid sehingga
berbunyi 'wakaffalahaa' sedangkan dinashabkannya 'Zakariya' itu ada yang panjang ada pula yang pendek. Yang
mendatangkan buah-buahan tersebut adalah Allah swt. با رﺤﻤﻟا ﺎﻴرﻛز ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻝﺨد ﺎﻤﻠﻛ (Setiap Zakaria masuk untuk
menemuinya di mihrab) yakni ruangan yang paling mulia di suatu mesjid تﻟﺎﻗ اذﻫ كﻟ ﻰﻨأ مﻴرﻤ ﺎﻴ ﻝﺎﻗ ﺎﻗزر ﺎﻫدﻨﻋ دﺠو
(didapatinya makanan di sisinya, katanya, "Hai Maryam! Dari mana kamu peroleh makanan ini?" Jawabnya) sedangkan ia masih
kecil ﷲا دﻨﻋ نﻤ وﻫ ("Makanan itu dari Allah) yang didatangkan-Nya bagiku dari surga." رﻴﻐﺒ ءﺎﺸﻴ نﻤ قزرﻴ ﷲا نإ
بﺎﺴﺤ (Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang disukai-Nya tanpa batas) yakni rezeki yang berlimpah yang
diperoleh tanpa risiko dan jerih payah.

.l!´ .> !s: !`.,é¸ .«`.´¸ _! · .´¸ `.> _| . ...I «`.¯¸: «.¯.L ..| ×..- .!s´.I¦ ¯¯


038. كﻟﺎﻨﻫ (Di sanalah) artinya tatkala Zakaria melihat hal itu dan mengetahui bahwa Tuhan yang berkuasa mendatangkan
sesuatu bukan pada waktu yang semestinya pasti akan mampu pula mendatangkan anak keturunan dalam usia lanjut karena
kaum keluarganya telah hampir musnah ﻪﺒر ﺎﻴرﻛز ﺎﻋد (maka Zakaria pun berdoa kepada Tuhannya) yakni ketika ia
memasuki mihrab untuk salat di tengah malam ﺔﺒﻴط ﺔﻴرذ كﻨدﻟ نﻤ ﻲﻟ بﻫ بر ﻝﺎﻗ (katanya, "Tuhanku! Berilah aku dari
sisi-Mu keturunan yang baik) maksudnya anak yang saleh ﻊﻴﻤﺴ كﻨإ (sesungguhnya Engkau Maha Mendengar) dan
mengabulkan ءﺎﻋدﻟا (doa.") permohonan.

«.:!. · «>..l.l¦ ´.>´. ".,!· _l.`. _· .¦,`>.l¦ _¦ ´<¦ ì¸:´.`. _´.`>´.. !·´..`. «.l>. ´. ´<¦
¦´.¯..´ . ¦´¸.´.>´. !¯,..´ . ´. _.>l.¯.l¦ ¯'


039. ﺔﻛﺌﻼﻤﻟا ﻪﺘدﺎﻨﻓ (Lalu ia dipanggil oleh malaikat) yakni Jibril با رﺤﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻠﺼﻴ مﺌﺎﻗ وﻫو (ketika ia tengah berdiri
mengerjakan salat di mihrab) maksudnya mesjid نأ (bahwa) mestinya bi-anna dan menurut suatu qiraat bi-inna dengan
memperkirakan iqaalat, yakni malaikat itu berkata كرﺸﺒﻴ ﷲا (Allah memberimu kabar gembira) ada yang memakai tasydid dan
ada pula yang tidak ﺔﻤﻠﻛﺒ ﺎﻗدﺼﻤ ﻰﻴﺤﻴﺒ (dengan Yahya yang membenarkan kalimat) yang datang ﷲا نﻤ (dari Allah)
maksudnya membenarkan Nabi Isa bahwa ia adalah roh ciptaan Allah. Dinamakan kalimat karena ia diciptakan melalui kalimat
kun; artinya jadilah kamu. ادﻴﺴو (Menjadi panutan) pemimpin ا روﺼﺤو (dan mampu menahan hawa nafsu) terutama nafsu
seksual نﻴﺤﻟﺎﺼﻟا نﻤ ﺎﻴﺒﻨو (dan seorang nabi dari keturunan orang-orang saleh.) Menurut riwayat ia tidak pernah berbuat
satu kesalahan pun dan tak ada keinginan untuk melakukannya.

_!· .´¸ _.¦ `_.>. _| "..ls .·´ . ´_. -l. ¸.÷l¦ _.¦,.¦´. ",·!s _!· .l .´ ´<¦ `_-±. !. '.!:· '¸


040. مﻼﻏ ﻲﻟ نوﻛﻴ ﻰﻨأ بر ﻝﺎﻗ (Kata Zakaria, "Wahai Tuhanku! Betapa aku akan mendapatkan anak) atau putra دﻗو
رﺒﻛﻟا ﻲﻨﻐﻠﺒ (sedangkan aku sudah sangat tua) maksudnya aku telah hampir mencapai akhir usiaku, yakni 120 tahun ﻲﺘأ رﻤاو
رﻗﺎﻋ (dan istriku pun seorang yang mandul.") usianya sudah 98 tahun. ﻝﺎﻗ (Firman Allah,) soalnya كﻟذﻛ ("Demikianlah) Allah
menciptakan seorang anak laki-laki dari kamu berdua ءﺎﺸﻴ ﺎﻤ ﻝﻌﻔﻴ ﷲا (Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.") karena
tidak ada suatu pun yang tidak disanggupi-Nya. Untuk membuktikan kekuasaan besar ini Zakaria diilhami-Nya pertanyaan untuk
dijawab. Tatkala dirinya sudah amat rindu untuk bertemu dengan anak yang diberitakan itu.

_!· .´¸ _->¦ _| «.¦´. _!· i..¦´. N¦ ´.l÷. ´!.l¦ «..l. .!`.¦ N| ¦´,.´¸ ,´:¦´. i`.¯¸ ¦¸..é
~..´ . ¯_:-l!. ,.÷¯.N¦´. '¸


041. ﺔﻴآ ﻲﻟ ﻝﻌﺠا بر ﻝﺎﻗ (Maka katanya, "Wahai Tuhanku! Berilah aku suatu ciri.") atau tanda bahwa istriku telah hamil.
سﺎﻨﻟا مﻠﻛﺘ ﻻأ كﺘﻴآ ﻝﺎﻗ (Firman-Nya, "Tandanya ialah bahwa kamu tidak dapat berbicara dengan manusia) artinya
terhalang untuk bercakap-cakap dengan mereka tetapi tidak terhalang untuk berzikir kepada Allah swt. مﺎﻴأ ﺔﺜﻼﺜ (selama tiga
hari) dan tiga malam ا زﻤر ﻻإ (kecuali dengan isyarat) atau kode ﺢﺒﺴو ا رﻴﺜﻛ كﺒر رﻛذاو (dan sebutlah nama Tuhanmu
sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah) maksudnya salatlah رﺎﻛﺒﻹاو ﻲﺸﻌﻟﺎﺒ (di waktu petang dan pagi.") di penghujung
siang dan di akhir malam.

:|´. ·l! · «÷..l.l¦ `..¯,... _| ´<¦ i.±L.¦ ì,´±L´ . i.± L.¦´ . _ls .!.· _..l.-l¦ ''


042. و (Dan) ingatlah ﺔﻛﺌﻼﻤﻟا تﻟﺎﻗ ذإ (ketika berkata malaikat) yakni Jibril كرﻬطو كﺎﻔطﺼا ﷲا نإ مﻴرﻤ ﺎﻴ ("Hai
Maryam! Sesungguhnya Allah telah memilih dan menyucikanmu) dari sentuhan lelaki نﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺴﻨ ﻰﻠﻋ كﺎﻔطﺼاو (dan
mengutamakanmu atas wanita-wanita di seluruh dunia.")

`..¯,... _.`.·¦ i.,l _.>`.¦´ . _-´¯¸¦´. ×. _.-´¯,l¦ '¯


043. كﺒرﻟ ﻲﺘﻨﻗا مﻴرﻤ ﺎﻴ ("Hai Maryam! Taatlah kepada Tuhanmu) artinya tunduklah نﻴﻌﻛا رﻟا ﻊﻤ ﻲﻌﻛراو يدﺠﺴاو
(sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.") artinya salatlah bersama orang-orang yang salat.

il: . .!..¦ ..-l¦ «,>.. i.l| !.´ . ·.´ `.±..I :| _.1l`. ¯.±..l·¦ `.±¯.¦ `_±>. ´..¯,. !.´ .
·.é ¯.±..l :| _....>. ''


044. كﻟذ (Demikian itu) yakni apa yang telah disebutkan mengenai Zakaria dan Maryam بﻴﻐﻟا ءﺎﺒﻨأ نﻤ (adalah sebagian
dari berita-berita gaib) berita-berita yang kamu tidak ketahui كﻴﻟإ ﻪﻴﺤوﻨ (yang Kami wahyukan kepadamu) hai Muhammad ﺎﻤو
مﻬﻤﻼﻗأ نوﻘﻠﻴ ذإ مﻬﻴدﻟ تﻨﻛ (padahal kamu tidak hadir bersama mereka ketika mereka lemparkan anak-anak panah
mereka) ke dalam air untuk mengundi ﻝﻔﻛﻴ مﻬﻴأ (siapakah di antara mereka yang akan mengasuh) atau mendidik ﺎﻤو مﻴرﻤ
نوﻤﺼﺘﺨﻴ ذإ مﻬﻴدﻟ تﻨﻛ (Maryam. Dan kamu juga tidak hadir bersama mereka ketika mereka bersengketa) tentang
pengasuhannya sehingga bagaimana kamu akan dapat mengetahui dan menceritakan kisahnya padahal kamu mengetahuinya
hanyalah dengan perantaraan wahyu.

Kisah Al Masih Isa A.S. Putra Maryam A.S.

:| ·l! · «>..l.l¦ `..¯,... _| ´<¦ ì¸:´.`. «.l>. «.. «.`.¦ ~,..l¦ _.,s _·¦ ´..¯,. !´±,>´ . _·
!´..´.l¦ :,>N¦´. ´.´. _..¯,1.l¦ ''


045. Ingatlah! ﺔﻛﺌﻼﻤﻟا تﻟﺎﻗ ذإ (Ketika berkata malaikat) yakni Jibril ﻪﻨﻤ ﺔﻤﻠﻛﺒ كرﺸﺒﻴ ﷲا نإ مﻴرﻤ ﺎﻴ ("Hai Maryam!
Sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan satu kalimat dari-Nya) maksudnya dengan kelahiran
seorang putra yang diciptakan dengan satu kalimat مﻴرﻤ نﺒا ﻰﺴﻴﻋ ﺢﻴﺴﻤﻟا ﻪﻤﺴا (nama Almasih Isa putra Maryam)
disebut namanya dengan menisbatkannya kepada dirinya untuk memperingatkan bahwa ia melahirkan tanpa bapak padahal
kebiasaannya ialah menisbatkan anak-anak kepada bapak mereka ﺎﻬﻴﺠو (seorang yang terkemuka) atau berpengaruh ﻲﻓ
ﺎﻴﻨدﻟا (di dunia) dengan kenabian ةرﺨﻵاو (di akhirat) dengan pemberian syafaat dan derajat yang tinggi (dan termasuk salah
seorang yang dekat) kepada Allah swt.

`.l÷`.´. ´!.l¦ _· .±.l¦ *±é´ . ´.´. _.>l.¯.l¦ ''


046. دﻬﻤﻟا ﻲﻓ سﺎﻨﻟا مﻠﻛﻴو (Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian) sewaktu masih kecil dan belum lagi tiba
saatnya untuk berkata-kata نﻴﺤﻟﺎﺼﻟا نﻤو ﻼﻬﻛو (dan ketika sudah dewasa dia termasuk salah seorang yang saleh.")

·l!· .´¸ _.¦ `_.>. _| .I´. `.l´. _.`.... ¸:· _!· il .é ´<¦ _l>. !. '.!:· ¦:| ´_.· ¦,.¦
!..¦· `_.1. .«l ´ `_.>´.· '¯


047. رﺸﺒ ﻲﻨﺴﺴﻤﻴ مﻟو دﻟو ﻲﻟ نوﻛﻴ ﻰﻨأ بر تﻟﺎﻗ (Kata Maryam, "Wahai Tuhanku! Betapa mungkin aku mempunyai
anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki?") misalnya dengan perkawinan dan sebagainya. كﻟذﻛ ﻝﺎﻗ
(Firman-Nya, "Soalnya seperti itulah) yaitu menciptakan anakmu tanpa bapak ا رﻤأ ﻰﻀﻗ اذإ ءﺎﺸﻴ ﺎﻤ قﻠﺨﻴ ﷲا (Allah
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya." Apabila Dia menghendaki menetapkan sesuatu) seperti hendak menciptakannya ﺎﻤﻨﺈﻓ
نوﻛﻴﻓ نﻛ ﻪﻟ ﻝوﻘﻴ (maka cukuplah bagi-Nya mengatakan padanya, "Jadilah," maka jadilah dia.) artinya terciptalah ia.

«.l-`.´. ...>l¦ «.÷>'¦´ . «.´¸¯.`.l¦´. _.>´N¦´ . '¯


048. ﻪﻤﻠﻌﻨﻟو (Dia akan mengajarkan kepadanya) ada yang membaca dengan nun dan ada pula dengan ya بﺎﺘﻛﻟا (Alkitab)
menulis ﻝﻴﺠﻨﻹاو ةا روﺘﻟاو ﺔﻤﻛﺤﻟاو (hikmah, Taurat dan Injil)

N..´¸´ . _|| _.. _..´¸`.| _.¦ .· .>.:> «.!:. . ¯.÷.¯¸ _.¦ _l>¦ .÷l . _.Ll¦ «:,±´
¸¯.Ll¦ `~±.!· «.· `_.>´.· ¦´¸¯.L _:¦. ´<¦ .,¯.¦´. «.éN¦ _,¯.N¦´ . _`-¦´ . _.¯.´.l¦ _:¦. ´<¦
.>`:..¦´. !.. _.l´!. !.´ . _.`,>´. . _· ¯.÷..`.. _| _· il: «.N ¯.>l _| ...´ _...¡¯. ''


049. و (Dan) Kami jadikan pula sebagai ﻝﻴﺌا رﺴإ ﻲﻨﺒ ﻰﻟإ ﻻوﺴر (seorang rasul kepada Bani Israel) di waktu masih kecil atau
sesudah balig. Jibril pun meniup saku baju Maryam sehingga ia pun hamil. Bagaimana keadaan selanjutnya akan diceritakan
nanti dalam surah Maryam. Adapun Isa tatkala ia dibangkitkan Allah sebagai rasul kepada Bani Israel katanya kepada mereka,
"Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu dan ﻲﻨأ (sesungguhnya aku) ﺔﻴﺂﺒ مﻛﺘﺌﺠ دﻗ (datang kepada kamu dengan
membawa suatu tanda) bukti atas kebenaranku مﻛﺒر نﻤ (dari Tuhan kamu) yaitu ﻲﻨأ (bahwa aku) dapat قﻠﺨأ (menciptakan)
membuat bentuk رﻴطﻟا ﺔﺌﻴﻬﻛ نﻴطﻟا نﻤ مﻛﻟ (bagi kamu dari tanah seperti burung) kaf menjadi isim maf`ul ﻪﻴﻓ ﺦﻔﻨﺄﻓ
(kemudian aku meniupnya) dhamir 'nya' kembali kepada kaf atau bentuk burung tadi ا رﻴط نوﻛﻴﻓ (hingga ia pun menjadi
seekor burung) menurut suatu qiraat thaa-iran ﷲا نذﺈﺒ (dengan izin Allah) dengan iradat-Nya. Maka diciptakan-Nya bagi
mereka kelelawar, karena itulah yang paling sempurna kejadiannya di antara bangsa burung. Burung itu terbang, sementara
mereka memperhatikannya. Setelah luput dari penglihatan mereka, kelelawar itu jatuh dan mati untuk membedakan antara
perbuatan makhluk dengan hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta dan agar diketahui bahwa kesempurnaan itu hanya ada
pada ciptaan Allah. ﻪﻤﻛﻷا ئرﺒأو (dan Aku akan menyembuhkan orang yang buta) maksudnya yang buta semenjak ia
dilahirkan صرﺒﻷاو (dan orang yang berpenyakit barash). Disebutkan kedua penyakit ini secara khusus karena lukanya tidak
dapat disembuhkan, sedangkan Nabi Isa dibangkitkan di masa majunya ilmu kedokteran. Maka dalam satu hari beliau berhasil
menyembuhkan 50 ribu penderita melalui doa, dengan syarat mereka beriman. ﷲا نذﺈﺒ ﻰﺘوﻤﻟا ﻲﻴﺤأو (Bahkan aku
hidupkan orang yang mati dengan izin Allah) 'Dengan kehendak Allah' diulang-ulangnya untuk melenyapkan dugaan bahwa ia
mempunyai sifat ketuhanan. Maka dihidupkannyalah Azir seorang sahabatnya, anak seorang wanita tua kemudian seorang
gadis kecil berumur sepuluh tahun. Mereka itu terus hidup bahkan sampai mempunyai keturunan. Kemudian dihidupkannya pula
Sam bin Nuh lalu meninggal pada waktu itu juga مﻛﺘوﻴﺒ ﻲﻓ نورﺨدﺘ ﺎﻤو نوﻠﻛﺄﺘ ﺎﻤﺒ مﻛﺌﺒﻨأو (dan akan aku beritakan
kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu) padahal aku tak pernah melihatnya.
Maka disampaikannyalah kepada masing-masing orang apa yang telah dimakan dan apa yang akan dimakannya nanti. ﻲﻓ نإ
كﻟذ (Sesungguhnya pada yang demikian itu) yakni pada peristiwa-peristiwa yang disebutkan tadi نﻴﻨﻤؤﻤ مﺘﻨﻛ نإ مﻛﻟ ﺔﻴﻵ
(menjadi tanda bagi kamu, jika kamu betul-betul beriman).

!·´..`.´. !.l _.. ´_ .. . «.´¸¯.`.l¦ _>N´ . .÷l ´-. _.I¦ »¯,`> ¯.÷.l. ¸>.:>´.
«.!:. . ¯.÷.¯¸ ¦.1.! · ´<¦ _.`-.L¦´. '¸


050. و (Dan) kedatangan aku kepada kamu يدﻴ نﻴﺒ ﺎﻤﻟ ﺎﻗدﺼﻤ (membenarkan apa yang berada di hadapan aku) yang
datang sebelum aku مﻛﻴﻠﻋ مرﺤ يذﻟا ضﻌﺒ مﻛﻟ ﻝﺤﻷو ةا روﺘﻟا نﻤ (berupa Taurat dan untuk menghalalkan bagimu
sebagian yang diharamkan atasmu) misalnya aku halalkan bangsa ikan dan burung yang tidak bertulang. Ada pula yang
mengatakan dihalalkan semuanya, hingga 'sebagian' berarti 'semua' مﻛﺒر نﻤ ﺔﻴﺂﺒ مﻛﺘﺌﺠو (dan aku datang kepada kamu
dengan membawa tanda dari Tuhanmu) diulang-ulangnya untuk menguatkan dan membina kepercayaan di atasnya. ﷲا اوﻘﺘﺎﻓ
نوﻌﻴطأو (Maka bertobatlah kepada Allah dan taatlah kepadaku) yakni mengenai apa-apa yang aku perintahkan kepadamu,
yaitu bertauhid kepada Allah serta taat akan semua perintah-Nya.

_| ´<¦ _.´¸ ¯.÷.´¸´ . :...s!· ¦..> 1´¸. '.,1 .`.¯. '¸


051. اذﻫ ﻩودﺒﻋﺎﻓ مﻛﺒرو ﻲﺒر ﷲا نإ (Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia! Ini) yakni yang
aku perintahkan kepadamu مﻴﻘﺘﺴﻤ طا رﺼ (adalah jalan yang lurus) tetapi mereka mendustakan dan tidak mau beriman
kepadanya.

¤ !´.l · ´>¦ _.,s `.·... ,±>l¦ _! · . _¸! ..¦ _|| ´<¦ .!· _.¯.¸¦´.>l¦ >´ '¸!.. ¦
´<¦ !..¦´. ´<!. .±:¦´ . !.!. _..l`.`. ''

052. رﻔﻛﻟا مﻬﻨﻤ ﻰﺴﻴﻋ سﺤأ ﺎﻤﻠﻓ (Maka tatkala diketahui oleh Isa kekafiran mereka) dan mereka bermaksud hendak
membunuhnya يرﺎﺼﻨأ نﻤ ﻝﺎﻗ (katanya, "Siapakah yang bersedia menjadi pembela-pembela aku) penolong-penolong aku
ﷲا ﻰﻟإ (kepada Allah.") untuk menegakkan agama-Nya? ﷲا رﺎﺼﻨأ نﺤﻨ نوﻴراوﺤﻟا ﻝﺎﻗ (Berkata orang-orang Hawari,
"Kamilah pembela-pembela Allah) artinya penolong-penolong agama-Nya dan mereka ini ialah teman-teman dekat Isa dan yang
mula-mula beriman kepadanya. Jumlah mereka 12 orang, dan 'hawari' itu asalnya dari kata-kata 'hur' yang berarti putih bersih.
Ada pula yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang pendek-pendek dan selalu memakai pakaian putih ﷲﺎﺒ ﺎﻨﻤآ
دﻬﺸاو (Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah) wahai Isa نوﻤﻠﺴﻤ ﺎﻨﺄﺒ (bahwa kami orang-orang Islam).

!.`.´¸ !..¦´. !.. ·l,.¦ !.-..¦´ . _..¯,l¦ !.¯..é! · × . _·.±.:l¦ '¯


053. تﻟزﻨأ ﺎﻤﺒ ﺎﻨﻤآ ﺎﻨﺒر (Wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan) yakni Injil ﺎﻨﻌﺒﺘاو
ﻝوﺴرﻟا (dan telah kami ikuti rasul) yaitu Isa نﻴدﻫﺎﺸﻟا ﻊﻤ ﺎﻨﺒﺘﻛﺎﻓ (maka catatlah kami ke dalam golongan orang-orang yang
menjadi saksi) tentang keesaan-Mu dan kebenaran rasul-Mu." Firman Allah swt.:

¦.`,÷ .´. ,÷.´. ´<¦ ´<¦´. ¸¯.> _·,>..l¦ ''


054. اورﻛﻤو (Mereka mengatur tipu daya) maksudnya orang-orang kafir dari golongan Bani Israil terhadap Isa karena menunjuk
orang yang akan membunuhnya secara diam-diam ﷲا رﻛﻤو (dan Allah membalas tipu daya mereka) dengan jalan mengubah
muka seorang seperti Isa sehingga mereka bunuh sedangkan Isa diangkat ke langit نﻴرﻛﺎﻤﻟا رﻴﺨ ﷲاو (dan Allah sebaik-baik
yang membalas tipu daya.)

:| _! · ´<¦ ´_.,-.. _.| ..·´..`. i`-·¦´¸´. ´_|| ì`,´±L`.´ . . _·.I¦ ¦.`,±é `_sl>´. _·.I¦
ì.`-..¦ ·¯.· _·.I¦ ¦.`, ±´ _|| .¯.. «..´,1l¦ ¯.. ´_|| ¯.÷`->¯,. `.÷>! · ¯.>... !.,· `...´
«.· _.±l .> . ''


055. Ingatlah! ﻲﻟإ كﻌﻓا رو كﻴﻓوﺘﻤ ﻲﻨإ ﻰﺴﻴﻋ ﺎﻴ ﷲا ﻝﺎﻗ ذإ (Ketika Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku akan
memegangmu dan mengangkatmu kepada-Ku) yakni dari dunia tanpa mengalami kematian كرﻬطﻤو (dan menyucikanmu)
atau menjauhkanmu كوﻌﺒﺘا نﻴذﻟا ﻝﻋﺎﺠو اورﻔﻛ نﻴذﻟا نﻤ (dari orang-orang yang kafir serta menjadikan orang-orang
yang mengikutimu) artinya yang membenarkan kenabianmu di antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani نﻴذﻟا قوﻓ
اورﻔﻛ (di atas orang-orang yang kafir) kepadamu, yakni orang-orang Yahudi; orang-orang yang percaya kepada kenabian Isa itu
dapat mengalahkan mereka dengan berbagai hujah dan dengan mata pedang مﻛﺤﺄﻓ مﻛﻌﺠرﻤ ﻲﻟإ مﺜ ﺔﻤﺎﻴﻘﻟا موﻴ ﻰﻟإ
نوﻔﻠﺘﺨﺘ ﻪﻴﻓ مﺘﻨﻛ ﺎﻤﻴﻓ مﻛﻨﻴﺒ (sampai hari kiamat kemudian kepada Akulah kamu kembali lalu Kuputuskan di antara kamu
apa-apa yang selalu kamu perbantahkan.) yakni tentang keagamaan.

!.!· _·.I¦ ¦.`,±´ ¯.±..s! · !.¦ .s ¦´...: _· !´..´.l¦ :,>N¦´ . !.´ . .±l . _·¸... ''


056. ﺎﻴﻨدﻟا ﻲﻓ ادﻴدﺸ ﺎﺒاذﻋ مﻬﺒذﻋﺄﻓ اورﻔﻛ نﻴذﻟا ﺎﻤﺄﻓ (Adapun orang-orang yang kafir maka akan Kusiksa mereka
dengan siksaan berat di dunia) dengan pembunuhan, penawanan dan pembayaran upeti ةرﺨﻵاو (dan di akhirat) dengan api
neraka نﻴرﺼﺎﻨ نﻤ مﻬﻟ ﺎﻤو (dan tidaklah mereka mempunyai penolong) yang akan membela dan mempertahankan mereka
dari siksa yang berat itu.

!.¦´ . _·.I¦ ¦.`..¦´. ¦.l.s´ . ·.>l.¯.l¦ `.±.·´.`.· ¯.>´¸.`>¦ ´<¦´. N ´.>`. _..¹.Ll¦ '¯


057. مﻬﻴﻓوﻴﻓ تﺎﺤﻟﺎﺼﻟا اوﻠﻤﻋو اوﻨﻤآ نﻴذﻟا ﺎﻤأو (Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan
menyempurnakan) dengan memakai ya dan nun نﻴﻤﻟﺎظﻟا بﺤﻴ ﻻ ﷲاو مﻫروﺠأ (pahala-pahala mereka dan Allah tidak
menyukai orang-orang yang aniaya.") artinya Allah akan menyiksa mereka. Diriwayatkan bahwa Allah swt. mengirim kepadanya
satu lapis awan yang membawanya naik. Ibunya bergantung kepadanya dan menangis, maka katanya, "Hari kiamat akan
mempertemukan kita kembali." Waktu itu ialah malam lailatulkadar dan terjadinya di Baitulmakdis dalam usianya yang ke 33
tahun. Sepeninggal ibunya masih hidup selama enam tahun. Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis ( برﻗ ﻝزﻨﻴ ﻪﻨأ
ﺔﻴزﺠﻟا ﻊﻀﻴو بﻴﻠﺼﻟا رﺴﻛﻴو رﻴزﻨﺨﻟاو ﻝﺎﺠدﻟا ﻝﺘﻘﻴو ﺎﻨﻴﺒﻨ ﺔﻌﻴرﺸﺒ مﻛﺤﻴو ﺔﻋﺎﺴﻟا) bahwa ia akan turun nanti
dekat hari kiamat dan akan melaksanakan hukum menurut syariat nabi kita. Ia akan membunuh dajal dan babi dan akan
menghancurkan tiang salib dan menghapuskan upeti. Menurut hadis Muslim lamanya kembali itu ialah tujuh tahun sedangkan
menurut hadis Abu Daud Ath-Thayalisi 40 tahun lalu ia wafat dan disalatkan. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud
dengannya ialah keseluruhan lamanya tinggal di bumi baik sebelum maupun sesudah diangkat.

il: :.l.. ..ls ´. ·..N¦ ,´.I¦´. ..>>l¦ '¯


058. كﻟذ (Demikianlah) perihal Isa yang Kami sebutkan itu ﻩوﻠﺘﻨ (Kami bacakan) Kami kisahkan كﻴﻠﻋ (kepadamu) hai
Muhammad تﺎﻴﻵا نﻤ (sebagian dari tanda-tanda) menjadi hal dari dhamir yang terdapat pada natluuhu sedangkan amilnya
apa yang terkandung di dalamnya berupa isyarat مﻴﻛﺤﻟا رﻛذﻟاو (dan peringatan yang penuh hikmah) yakni Alquran.

´_| _:. _.,s ..s ´<¦ _:.´ »:¦´. .«1l> . .¦,. ¯.. _! · .«l ´ `_.>´.· ''


059. ﻰﺴﻴﻋ ﻝﺜﻤ نإ (Sesungguhnya perumpamaan Isa) keadaannya yang aneh atau ajaib مدآ ﻝﺜﻤﻛ ﷲا دﻨﻋ (di sisi Allah
adalah seperti Adam) seperti penciptaannya tanpa ibu dan tanpa bapak, dan ini termasuk perbandingan hal yang aneh dengan
yang lebih aneh lagi dengan tujuan agar lebih dapat mematahkan hujah lawan dan lebih mantap di dalam hati ﻪﻘﻠﺨ (diciptakan-
Nya ia) maksudnya Adam, yakni acuannya نوﻛﻴﻓ نﻛ ﻪﻟ ﻝﺎﻗ مﺜ با رﺘ نﻤ (dari tanah kemudian Allah berfirman kepadanya,
"Jadilah kamu!") seorang manusia (maka jadilah dia) artinya terciptalah ia sebagai seorang manusia. Demikian pula halnya
dengan Isa, diciptakan-Nya supaya tercipta tanpa bapak, maka terciptalah dia.

´_>l¦ . i.¯¸ *· >. ´. _·¸...l¦ '¸


060. كﺒر نﻤ قﺤﻟا (Itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu) menjadi khabar bagi mubtada yang dibuang berbunyi,
'Peristiwa Isa.' نﻴرﺘﻤﻤﻟا نﻤ نﻛﺘ ﻼﻓ (Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu!) atau menyangsikannya.

.· i¯>l> «.· . .-. !. ì´.l> ´. .l-l¦ ¯_1 · ¦¯.l!- . ~.. !.´.!.¯. ¦ ¯¸´´.!.¯.¦´. !.´.!.·´. ¯.´´.!.·´.
!..±. ¦´. ¯.>.±.¦´ . ¯.. ¯_..¯. . _->´ .· ·´.-l ´<¦ _ls _....÷l¦ '¸


061. كﺠﺎﺤ نﻤﻓ (Siapa yang membantahmu) mendebatmu dari golongan Nasrani مﻠﻌﻟا نﻤ كءﺎﺠ ﺎﻤ دﻌﺒ نﻤ ﻪﻴﻓ
(tentang hal itu setelah datang kepadamu ilmu) dengan perintah-Nya ﻝﻘﻓ (maka katakanlah) kepada mereka عدﻨ اوﻟﺎﻌﺘ
مﻛﺴﻔﻨأو ﺎﻨﺴﻔﻨأو مﻛءﺎﺴﻨو ﺎﻨءﺎﺴﻨو مﻛءﺎﻨﺒأو ﺎﻨءﺎﻨﺒأ (Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri
kami dan istri-istri kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu) lalu kita kumpulkan mereka ﻝﻬﺘﺒﻨ مﺜ (kemudian mari kita
bermubahalah) artinya berdoa dengan khusyuk dan dengan merendahkan diri نﻴﺒذﺎﻛﻟا ﻰﻠﻋ ﷲا ﺔﻨﻌﻟ ﻝﻌﺠﻨﻓ (sambil
memohon supaya kutukan Allah ditimpakan-Nya kepada orang-orang yang dusta) yaitu dengan mengatakan, "Ya Allah,
kutukilah orang yang dusta tentang peristiwa Isa." Nabi saw. telah mengajak utusan Najran untuk itu, yakni tatkala mereka
membantahnya dalam hal tersebut. Jawab mereka, "Kami akan memikirkannya dulu, kemudian akan datang kepada anda." Kata
salah seorang yang berpikiran sehat di antara mereka, "Tuan-tuan telah mengetahui kenabiannya, dan tidak suatu pun kaum
yang mengadakan mubahalah dengan seorang nabi kecuali mereka akan celaka." Ditinggalkannyalah orang tadi, lalu mereka
berpaling. Mereka datang lagi menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein,
Fatimah dan Ali. Nabi saw. berkata kepada orang-orang Nasrani Najran, اوﻨﻤﺄﻓ توﻋد اذإ "Jika saya berdoa, aminkanlah."
Tetapi ternyata pihak lawan tidak bersedia berkutuk-kutukan itu hanya minta berdamai dengan membayar upeti. Riwayat Abu
Na`im dan diterima dari Ibnu Abbas, katanya, ﻼﻫأ ﻻو ﻻﺎﻤ نودﺠﻴ ﻻ اوﻌﺠرﻟ نوﻠﻫﺎﺒﻴ نﻴذﻟا جرﺨ وﻟ "Seandainya
orang-orang Nasrani Najran itu bersedia meneruskan mubahalah niscaya mereka akan kembali ke negerinya sedangkan harta
dan keluarganya tiada lagi." Diriwayatkan pula bahwa sekiranya mereka bermubahalah niscaya akan terbakar.

_| ¦ ..> ´.±l .1l¦ ´_>l¦ !.´ . . «.l| N| ´<¦ ´_|´. ´<¦ ´.±l ',.,-l¦ `.,>>l¦ ''


062. اذﻫ نإ (Sesungguhnya ini) yakni yang telah disebutkan tadi قﺤﻟا صﺼﻘﻟا وﻬﻟ (merupakan kisah berita yang benar)
yang tidak diragukan lagi. نﻤ ﺎﻤو (Tiada) min merupakan tambahan زﻴزﻌﻟا وﻬﻟ ﷲا ن
ٕ
او ﷲا ﻻإ ﻪﻟإ (Tuhan melainkan
Allah dan sesungguhnya Allah Maha Tangguh) dalam kerajaan-Nya مﻴﻛﺤﻟا (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya.

_¦· ¦¯.l´.. _¦· ´<¦ ´.,l. _·..±.l!. '¯


063. اوﻟوﺘ نﺈﻓ (Jika mereka berpaling) tidak mau beriman نﻴدﺴﻔﻤﻟﺎﺒ مﻴﻠﻋ ﷲا نﺈﻓ (maka sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui akan orang-orang yang berbuat kerusakan) mereka akan diberi-Nya balasan. Di sini kata-kata lahir ditempatkan
pada kata-kata mudhmar.

Ajakan KepadaAgama Tauhid (Millah Nabi Ibrahim A.S.)

¯_· _>!.. ...>l¦ ¦¯.l!- . _|| «.lé .¦´.. !´.... ¯¸>´...´. N¦ ..- . N| ´<¦ N´ . ì¸:· .«. !:.: N´.
.>`.. !´..-. !´.-. !.!.¯¸¦ . _.: ´<¦ _¦· ¦¯.l´.. ¦.l.1 · ¦..±:¦ !.!. _..l`.`. ''


064. بﺎﺘﻛﻟا ﻝﻫأ ﺎﻴ ﻝﻗ (Katakanlah, "Hai Ahli Kitab!) yakni Yahudi dan Nasrani ءاوﺴ ﺔﻤﻠﻛ ﻰﻟإ اوﻟﺎﻌﺘ (Marilah kita menuju
suatu kalimat yang sama) mashdar dengan makna sifat; artinya yang serupa مﻛﻨﻴﺒو ﺎﻨﻨﻴﺒ (di antara kami dan kamu) yakni ﻻ أ
ﷲا نود نﻤ ﺎﺒﺎﺒرأ ﺎﻀﻌﺒ ﺎﻨﻀﻌﺒ ذﺨﺘﻴ ﻻو ﺎﺌﻴﺸ ﻪﺒ كرﺸﻨ ﻻو ﷲا ﻻإ دﺒﻌﻨ (bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah
dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun juga dan bahwa sebagian kita tidak mengambil lainnya sebagai Tuhan
selain daripada Allah) sebagaimana halnya kamu mengambil para rahib dan pendeta. اوﻟوﺘ نﺈﻓ (Jika mereka berpaling) jika
menyeleweng dari ketauhidan اوﻟوﻘﻓ (maka katakanlah olehmu) kepada mereka نوﻤﻠﺴﻤ ﺎﻨﺄﺒ اودﻬﺸا ('Saksikanlah bahwa
kami ini beragama Islam.'") yang bertauhid. Ayat berikut diturunkan ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu
seorang Yahudi dan kita adalah penganut agamanya demikian pula orang-orang Nasrani mengklaim seperti itu.

_>!.. ...÷l¦ ´.l _.¯>!>. _· ..>,¯.| !.´ . ·l,.¦ «.´¸¯.`.l¦ `_.>.N¦´ . N| . .:.-. *·¦
_.l1- . ''


065. مﻴﻫا رﺒإ ﻲﻓ نوﺠﺎﺤﺘ مﻟ بﺎﺘﻛﻟا ﻝﻫأ ﺎﻴ (Hai Ahli Kitab, kenapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim) dan kamu
akui bahwa ia pemeluk agamamu? ﻩدﻌﺒ نﻤ ﻻإ ﻝﻴﺠﻨﻹاو ةا روﺘﻟا تﻟزﻨأ ﺎﻤو (Padahal Taurat dan Injil hanya diturunkan
sesudahnya) bahkan dalam jarak waktu yang panjang dan setelah kedua Kitab itu diturunkan, Yahudi dan Nasrani membuat-
buat hal tersebut, yakni mengenai Nabi Ibrahim. نوﻠﻘﻌﺘ ﻼﻓأ (Apakah kamu tidak berpikir?) akan kesalahan pengakuanmu itu.

...!.> .N¡.> `..>>. > !.,· .>l .«. ".l. ´.l· _.¯>! >. !.,· ´,l .>l .«. ".l. ´<¦´ . `.l-.
`...¦´ . N _..l- . ''


066. ﺎﻫ (Begitulah) sebagai peringatan مﺘﻨأ (kamu) menjadi mubtada ءﻻؤﻫ (semuanya) sedangkan khabarnya ialah: مﺘﺠﺠﺎﺤ
مﻠﻋ ﻪﺒ مﻛﻟ ﺎﻤﻴﻓ (kalian masih berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui) tentang Nabi Musa dan Nabi Isa yang
kalian akui diri kalian sebagai pemeluk agama keduanya مﻠﻋ ﻪﺒ مﻛﻟ سﻴﻟ ﺎﻤﻴﻓ نوﺠﺎﺤﺘ مﻠﻓ (maka kenapa kalian
berbantah-bantahan pula tentang apa yang tidak kalian ketahui) yakni perihal Nabi Ibrahim. مﻠﻌﻴ ﷲاو (Allah mengetahui)
keadaannya نوﻤﻠﻌﺘ ﻻ مﺘﻨأو (sedangkan kalian tidak mengetahui)nya. Kemudian firman Allah membersihkan Ibrahim dari
tuduhan tersebut:

!. _l´ `.,>,¯.| !¯.:.·.´. N´. !..¦´¸`.· >.l´. _l´ !±..> !.l`.¯. !.´ . _l´ ´. _.´¸:.l¦ '¯


067. ﺎﻔﻴﻨﺤ نﺎﻛ نﻛﻟو ﺎﻴﻨا رﺼﻨ ﻻو ﺎﻴدوﻬﻴ مﻴﻫا رﺒإ نﺎﻛ ﺎﻤ (Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang
Nasrani tetapi ia adalah seorang yang hanif) artinya menyimpang dari semua agama menuju agama yang lurus ﺎﻤﻠﺴﻤ (lagi
menyerahkan diri) dan bertauhid kepada Allah نﻴﻛرﺸﻤﻟا نﻤ نﺎﻛ ﺎﻤو (dan sekali-kali bukanlah ia dari golongan musyrik).

´_| _|.¦ !.l¦ ´.,>,¯.¦. _·.\l :.`-..¦ ¦..>´ . ¯_..l¦ _·.I¦´ . ¦.`. .¦´. ´<¦´ . ¯_|´. _...¡.l¦ '¯


068. سﺎﻨﻟا ﻰﻟوأ نإ (Sesungguhnya orang-orang yang lebih dekat) artinya lebih berhak ﻩوﻌﺒﺘا نﻴذﻠﻟ مﻴﻫا رﺒﺈﺒ (kepada
Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya) di masanya ﻲﺒﻨﻟا اذﻫو (dan nabi ini) yakni Muhammad karena cocok agamanya
dengan agama Ibrahim dalam kebanyakan syariatnya اوﻨﻤآ نﻴذﻟاو (serta orang-orang yang beriman) di antara umatnya.
Merekalah sebenarnya yang sepatutnya mengatakan bahwa mereka mengikuti agamanya dan bukan kamu. ﻲﻟو ﷲاو
نﻴﻨﻤؤﻤﻟا (Dan Allah adalah wali orang-orang yang beriman) artinya pembela dan pelindung mereka.

Sikap Ahli Kitab Terhadap Orang Islam

Ketika orang-orang Yahudi mengajak Muaz, Huzaifah dan Ammar masuk agama mereka turunlah ayat ini:

.:´ . «±,!L . _>¦ ...>l¦ ¯.l ¯¸>..l.`. !.´ . _.l.`. N| ¯.±.±.¦ !.´ . _.'¸-:· ''


069. مﻬﺴﻔﻨأ ﻻإ نوﻠﻀﻴ ﺎﻤو مﻛﻨوﻠﻀﻴ وﻟ بﺎﺘﻛﻟا ﻝﻫأ نﻤ ﺔﻔﺌﺎط تدو (Segolongan Ahli Kitab hendak menyesatkan
kamu padahal mereka hanya menyesatkan diri mereka sendiri) karena dosa kesesatan mereka tertimpa atas mereka,
sedangkan orang-orang beriman tak mau menaati mereka نورﻌﺸﻴ ﺎﻤو (dan mereka tidak menyadari) demikian itu.

_>!.. ...>l¦ ´.l _.`,±>. ·..!:. ´<¦ ... ¦´. _..±:· ¯¸


070. ﷲا تﺎﻴﺂﺒ نورﻔﻛﺘ مﻟ بﺎﺘﻛﻟا ﻝﻫأ ﺎﻴ (Hai Ahli Kitab! Kenapakah kamu mengingkari ayat-ayat Allah) maksudnya kitab
mereka yang memuat sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad نودﻬﺸﺘ مﺘﻨأو (padahal kamu menyaksikan) artinya mengetahui
bahwa hal itu benar.

_>!.. ...>l¦ ´.l _.´..l . _>l¦ _L..l!. _...>.´. _>l¦ `...¦´. _..l-. ¯¸


071. ﻝطﺎﺒﻟﺎﺒ قﺤﻟا نوﺴﺒﻠﺘ مﻟ بﺎﺘﻛﻟا ﻝﻫأ ﺎﻴ (Hai Ahli Kitab! Kenapa kamu mencampur-adukkan yang hak dengan yang
batil) yakni dengan mengubah-ubah dan memalsukan isi Kitab kalian قﺤﻟا نوﻤﺘﻛﺘو (dan kamu sembunyikan kebenaran) ciri-
ciri Muhammad itu نوﻤﻠﻌﺘ مﺘﻨأو (padahal kamu mengetahui) bahwa hal itu benar.

·l!·´ . «±,!L . _>¦ ...>l¦ ¦.`..¦´. _.I!. _,.¦ _ls _·.I¦ ¦.`..¦´. «>´. ¸!±.l¦ ¦.`,±´¦´ .
.:,>¦´. ¯.±l -l _.`->¯,. ¯'


072. بﺎﺘﻛﻟا ﻝﻫأ نﻤ ﺔﻔﺌﺎط تﻟﺎﻗو (Segolongan dari Ahli Kitab berkata) segolongan Yahudi kepada golongan Yahudi
lainnya اوﻨﻤآ نﻴذﻟا ﻰﻠﻋ ﻝزﻨأ يذﻟﺎﺒ اوﻨﻤآ (berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan atas orang-orang beriman)
kepada Alquran رﺎﻬﻨﻟا ﻪﺠو (di awal siang) atau permulaannya اورﻔﻛاو (dan kafirlah) kepadanya .:,>¦´. ¯.±l -l (di
akhirnya, semoga mereka) yakni orang-orang yang beriman _.`->¯,. (kembali) kafir dari agama mereka, karena mereka
niscaya akan mengatakan bahwa orang-orang itu mungkin keluar dari Islam setelah memasukinya sedangkan mereka ahli-ahli
ilmu, mengetahui ketidakbenarannya, dan kata mereka pula:

N´. ¦.`..¡. N| .l ×.. ¯¸>..: ¯_· _| _.±l¦ _.> ´<¦ _¦ ´_.¡`. .>¦ _.. !. .....¦ .¦
¯¸´.¯>!>`. ..s ¯.>.´¸ ¯_· _| _.±l¦ .´ ,. ´<¦ «,.¡`. . '.!:· ´<¦´ . ×.´. '.,l. ¯¯


073. اوﻨﻤؤﺘ ﻻو (Dan janganlah kamu percaya) atau benarkan نﻤﻟ ﻻإ (kecuali orang) lam merupakan tambahan ﻊﺒﺘ (yang
mengikuti) atau menyetujui مﻛﻨﻴد (agamamu). Firman Allah swt.: ﻝﻗ (Katakanlah) kepada mereka hai Muhammad ىدﻬﻟا نإ
ﷲا ىدﻫ ("Sesungguhnya petunjuk itu ialah petunjuk Allah") yang tidak lain dari agama Islam, sedangkan lainnya merupakan
kesesatan dan jumlah ini mu'taridhah نأ (bahwa) mestinya bi-an مﺘﻴﺘوأ ﺎﻤ ﻝﺜﻤ دﺤأ ﻰﺘؤﻴ (seseorang akan diberi seperti
yang diberikan kepadamu) berupa Kitab, hikmah dan keutamaan. An menjadi maf'ul bagi tu'minu sedangkan mustatsna minhu
yaitu ahadun dikemudiankan dari mustatsna sehingga makna yang sebenarnya ialah: janganlah kamu sekalian percaya bahwa
ada orang yang diberi demikian kecuali yang mengikuti agamamu وأ (atau) bahwa مﻛوﺠﺎﺤﻴ (mereka mematahkan alasamu)
orang-orang beriman akan mengalahkan kamu مﻛﺒر دﻨﻋ (di sisi Tuhanmu) pada hari kiamat karena agamamu lebih benar.
Menurut suatu qiraat berbunyi a-an yakni dengan memakai hamzah yang disebut sebagai hamzah taubikh atau celaan, artinya:
Apakah kamu mengakui diberinya seseorang seperti itu? Firman Allah swt.: ءﺎﺸﻴ نﻤ ﻪﻴﺘؤﻴ ﷲا دﻴﺒ ﻝﻀﻔﻟا نإ ﻝﻗ
(Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya). Maka dari mana kamu
peroleh berita bahwa apa yang telah diberikan kepadamu itu tidak akan diberikan kepada seorang pun juga? ﻊﺴاو ﷲاو (Dan
Allah Maha Luas) atau sangat berlimpah karunia-Nya مﻴﻠﻋ (lagi Maha Mengetahui) siapa yang berhak untuk menerimanya.

´.>. .«. .>,. . '.!:· ´<¦´ . .: _.±l¦ .,L -l¦ ¯'


074. مﻴظﻌﻟا ﻝﻀﻔﻟا وذ ﷲاو ءﺎﺸﻴ نﻤ ﻪﺘﻤﺤرﺒ صﺘﺨﻴ (Allah menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendaki-
Nya dan Allah mempunyai karunia yang besar).

Keburukan-keburukan Orang Yahudi

¤ .´. _>¦ ...>l¦ . _| «..! . ¸!L.1. .::¡`. i.l| .±..´. . _| «..!. ¸!.... N .::¡`.
i.l| N| !. ·.: «.ls !.,! · il: `.±.!. ¦.l!· ´,l !´., ls _· ´.¯,.N¦ _... _.l.1.´. _ls
´<¦ ´..>l¦ ¯.>´. _..l-. ¯'


075. رﺎطﻨﻘﺒ ﻪﻨﻤﺄﺘ نإ نﻤ بﺎﺘﻛﻟا ﻝﻫأ نﻤو (Di antara Ahli Kitab ada orang yang apabila kamu percayakan kepadanya
harta yang banyak) atau berharga كﻴﻟإ ﻩدؤﻴ (maka dikembalikan kepadamu) disebabkan sifat amanatnya. Misalnya Abdullah
bin Salam yang mendapat amanat atau titipan dari seorang laki-laki sebanyak 1200 ukiah emas, maka dipenuhinya amanat itu
dengan sebaik-baiknya. كﻴﻟإ ﻩدؤﻴ ﻻ رﺎﻨﻴدﺒ ﻪﻨﻤﺄﺘ نإ نﻤ مﻬﻨﻤو (Dan di antara mereka ada pula yang jika kamu percayai
dengan satu dinar, maka tidak dikembalikannya) karena sifat ikhlasnya ﺎﻤﺌﺎﻗ ﻪﻴﻠﻋ تﻤد ﺎﻤ ﻻإ (kecuali jika kamu selalu
menagihnya) tidak meninggalkannya. Apabila kamu meninggalkannya, maka titipan tadi tidak diakuinya, misalnya Kaab bin
Asyraf yang diberi amanat oleh seorang Quraisy sebanyak satu dinar, maka tidak diakuinya. كﻟذ (Yang demikian itu) artinya
sikap tak mau membayar itu اوﻟﺎﻗ مﻬﻨﺄﺒ (bahwa mereka berkata) artinya disebabkan perkataan mereka ﻲﻓ ﺎﻨﻴﻠﻋ سﻴﻟ
نﻴﻴﻤﻷا ("Tidak ada terhadap kami mengenai orang-orang buta huruf) maksudnya orang Arab ﻝﻴﺒﺴ (tuntutan) atau dosa."
Sebabnya karena mereka menghalalkan menganiaya orang-orang yang berlainan agama dengan mereka dan pengakuan itu
mereka nisbatkan pula kepada Allah swt. Firman Allah: بذﻛﻟا ﷲا ﻰﻠﻋ نوﻟوﻘﻴو ("Mereka berkata dusta terhadap Allah")
maksudnya dalam menisbatkan penghalalan itu kepada-Nya نوﻤﻠﻌﻴ مﻫو (padahal mereka mengetahui) bahwa mereka
berdusta.

_l. . _·.¦ .:.±-. _..¦´. _¦· ´<¦ ´.>`. _.1`..l¦ ¯'


076. ﻰﻠﺒ (Bukan demikian) tetapi terhadap mereka tetap ada tuntutan ﻩدﻬﻌﺒ ﻰﻓوأ نﻤ (barang siapa yang menepati janjinya)
baik yang dibuatnya dengan Allah atau yang dititahkan Allah menepatinya, berupa memenuhi amanat dan lain-lain ﻰﻘﺘاو (serta
ia bertakwa) kepada Allah dengan mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat نﻴﻘﺘﻤﻟا بﺤﻴ ﷲا نﺈﻓ (maka sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.) Di sini ada penempatan zahir di tempat yang mudhmar, yang berarti "Allah
mengasihi mereka" maksudnya memberi mereka pahala.

_| _·.I¦ _.¸ .:· .±-. ´<¦ ¯......¦´. !´... *.l· ...l`.¦ N _.l> ¯.±l _· :,>N¦ N´. `.±.l÷`.
´<¦ N´. `,´L.. ¯..¯.l| »¯.. «..´,1l¦ N´. `.±.é ,`. `.±l´ . ´.¦.s '.,l¦ ¯¯


077. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi setelah mereka mengganti sifat-sifat Nabi dan janji-janji Allah atas mereka
di dalam Taurat dan Kitab yang sebelumnya. Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal
tuntutan atas jual beli barang dagangan. نورﺘﺸﻴ نﻴذﻟا نإ (Sesungguhnya orang-orang yang membeli) menukar ﷲا دﻬﻌﺒ
(janji Allah) untuk beriman kepada Nabi dan menepati amanat مﻬﻨﺎﻤﻴأو (dan sumpah-sumpah mereka) terhadap Allah dengan
berhohong ﻼﻴﻠﻗ ﺎﻨﻤﺜ (dengan harga yang sedikit) berupa harta dunia قﻼﺨ ﻻ كﺌﻟوأ (mereka itu tidak beroleh bagian)
pahala ﷲا مﻬﻤﻠﻛﻴ ﻻو ةرﺨﻵا ﻲﻓ مﻬﻟ (di akhirat dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka) disebab ﻻو ﺔﻤﺎﻴﻘﻟا موﻴ
مﻬﻴﻛزﻴkan murka kepada mereka مﻬﻴﻟإ رظﻨﻴ ﻻو (dan tidak akan melihat kepada mereka) artinya tidak akan mengasihi
mereka (pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan) menyucikan mereka مﻴﻟأ باذﻋ مﻬﻟو (dan bagi mereka siksa yang
pedih) yang menyakitkan.

_|´. `.±.. !1.,±l _.'.l. .±. ..l¦ ...>l!. :...`>.l ´. ...÷l¦ !.´. ´.> . ...>l¦
_.l.1.´ . ´.> . ..s ´<¦ !.´. ´.> . ..s ´<¦ _.l.1.´. _ls ´<¦ ´..>l¦ ¯.>´. _..l-. ¯¯


078. مﻬﻨﻤ ن
ٕ
او (Sesungguhnya di antara mereka) maksudnya Ahli kitab ﺎﻘﻴرﻔﻟ (ada segolongan) misalnya Kaab bin Asyraf
بﺎﺘﻛﻟﺎﺒ مﻬﺘﻨﺴﻟأ نووﻠﻴ (yang memutar-mutar lidah mereka membaca Alkitab) artinya membelokkannya dari bacaan yang
diturunkan kepada yang telah mereka ubah, seperti ciri-ciri Nabi saw. dsb. ﻩوﺒﺴﺤﺘﻟ (supaya kamu menyangkanya) maksudnya
yang telah diubah itu بﺎﺘﻛﻟا نﻤ (sebagian dari Alkitab) yang diturunkan Allah swt. نﻤ وﻫ نوﻟوﻘﻴو بﺎﺘﻛﻟا نﻤ وﻫ ﺎﻤو
نوﻤﻠﻌﻴ مﻫو بذﻛﻟا ﷲا ﻰﻠﻋ نوﻟوﻘﻴو ﷲا دﻨﻋ نﻤ وﻫ ﺎﻤو ﷲا دﻨﻋ (padahal hal itu bukan dari Alkitab dan mereka
mengatakan, "Hal itu datang dari sisi Allah, padahal hal itu bukan dari sisi Allah, dan mereka berkata dusta terhadap Allah
sedangkan mereka mengetahui") bahwa mereka memang berdusta.

Seorang Nabi Tidak akan Menyuruh Menyembah Dirinya

Tatkala orang-orang Nasrani Najran mengatakan bahwa Isa menyuruh mereka untuk menjadikannya sebagai Tuhan dan tatkala
sebagian kaum muslimin meminta agar dibolehkan bersujud kepada Nabi Muhammad saw. turunlah ayat:

!. _l´ ,:´.l _¦ «´,.¡`. ´<¦ ...>l¦ ´.>>l¦´. :¯...l¦´ . ¯.. _.1. !.ll ¦...´ ¦´:!.s _| . _.: ´<¦
>.l´. ¦...´ ´.¯,..`.´¸ !.. `...´ _..l -. ...>l¦ !..´. `...´ _..'¸.. ¯'


079. نﺎﻛ ﺎﻤ (Tidaklah pantas) atau layak مﻛﺤﻟاو بﺎﺘﻛﻟا ﷲا ﻪﻴﺘؤﻴ نأ رﺸﺒﻟ (bagi seorang manusia yang diberi Allah
Alkitab dan hikmah) artinya pengertian terhadap syariat نﻛﻟو ﷲا نود نﻤ ﻲﻟ ادﺎﺒﻋ اوﻨوﻛ سﺎﻨﻠﻟ ﻝوﻘﻴ مﺜ ةوﺒﻨﻟاو (serta
kenabian lalu katanya kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi hamba-hambaku dan bukan hamba-hamba Allah!" Tetapi)
seharusnya ia berkata نﻴﻴﻨﺎﺒر اوﻨوﻛ ("Hendaklah kamu menjadi rabbani) artinya ulama-ulama yang beramal saleh, dinisbatkan
kepada rab dengan tambahan alif dan nun sebagai penghormatan نوﻤﻠﻌﺘ مﺘﻨﻛ ﺎﻤﺒ (disebabkan kamu mengajarkan) dibaca
pakai tasydid dan tanpa tasydid نوﺴردﺘ مﺘﻨﻛ ﺎﻤﺒو بﺎﺘﻛﻟا (Alkitab dan disebabkan kamu selalu mempelajarinya.") Karena
itu bila menghendaki faedahnya hendaklah kamu mengamalkannya.

N´. ¯.´,`.!. _¦ ¦..>`. . «>..l.¦ ´.¯...l¦´ . !.!.¯¸¦ .´`,`.!.¦ ,±>l!. .-. :| ...¦ _..l`.¯. ¯¸


080. مﻛرﻤﺄﻴ ﻻو (Dan tidak pantas ia menyuruhmu) dengan baris di depan sebagai isti`naf sedangkan fa`ilnya ialah Allah. Tetapi
ada pula yang membaca dengan baris di atas karena diathafkan kepada yaquula yang fa`ilnya ialah manusia اوذﺨﺘﺘ نأ
ﺎﺒﺎﺒرأ نﻴﻴﺒﻨﻟاو ﺔﻛﺌﻼﻤﻟا (menjadikan malaikat dan nabi-nabi itu sebagai Tuhan) sebagaimana halnya orang-orang Shabiin
mengambil malaikat, orang-orang Yahudi Uzeir dan orang-orang Nasrani Isa menjadi Tuhan mereka. ذإ دﻌﺒ رﻔﻛﻟﺎﺒ مﻛرﻤﺄﻴأ
نوﻤﻠﺴﻤ مﺘﻨأ (Patutkah ia menyuruhmu berbuat kekafiran setelah tadinya kamu menganut Islam?) hal ini tidaklah pantas
baginya.

Janji Para Nabi Kepada Allas SWT. Tentang Kenabian Nabi Muhammad SAW

:|´. .> ¦ ´<¦ _.... ´.¯,..l¦ !.l .÷...¦´. . ...é «.>>´. ¯.. ¯.é´.l> _..´¸ ·´..¯.
!.l ¯.>-. ´`..¡. l .«. .«.`,´... l´. _!· `..¯¸,·¦´. ... >¦´ . _ls ¯.>l : _,.| ¦.l! · !.¯¸,·¦ _!·
¦...:! · !.¦´. .>-. ´. _·.±.:l¦ ¯¸


081. و (Dan) ingatlah ذإ (tatkala) ketika نﻴﻴﺒﻨﻟا قﺎﺜﻴﻤ ﷲا ذﺨأ (Allah mengambil ikrar nabi-nabi) atau janji mereka ﺎﻤﻟ
("Sungguh apa saja) lam baris di atas sebagai ibtida dan untuk taukid dengan makna sumpah yang terdapat dalam pengambilan
ikrar. Dan baris di bawah yang berkaitan dengan mengambil ikrar sedangkan maa isim maushul yang berarti: bagi yang مﻛﺘﻴﺘآ
(yang Kuberikan kepadamu) menurut satu qiraat 'Kami berikan padamu' ﺎﻤﻟ قدﺼﻤ ﻝوﺴر مﻛءﺎﺠ مﺜ ﺔﻤﻛﺤو بﺎﺘﻛ نﻤ
مﻛﻌﻤ (berupa Kitab dan hikmah lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu) berupa kitab
dan hikmah itu dan dia adalah Nabi Muhammad saw. ﻪﻨرﺼﻨﺘﻟو ﻪﺒ نﻨﻤؤﺘﻟ (bahwa kamu sungguh-sungguh akan beriman
kepadanya serta akan membelanya) sebagai jawaban daripada sumpah tadi, yakni jika kamu menjumpai mereka dalam hal itu.
ﻝﺎﻗ (Firman-Nya) Allah swt. kepada mereka مﺘررﻗأأ (Apakah kamu berikrar) atas hal itu يرﺼإ مﻛﻟذ ﻰﻠﻋ مﺘذﺨأو (dan
menerima perjanjian terhadap yang demikian itu?") اودﻬﺸﺎﻓ ﻝﺎﻗ ﺎﻨررﻗأ اوﻟﺎﻗ (Kata mereka, "Kami berikrar," dan Allah
berfirman, "Maka saksikanlah) atas dirimu dan pengikut-pengikutmu tentang hal itu نﻴدﻫﺎﺸﻟا نﻤ مﻛﻌﻤ ﺎﻨأو (dan Aku turut
menjadi saksi pula bersama kamu") baik terhadap dirimu maupun terhadap mereka.

.· _|´.. .-. .l: ...l`.! · `.> _.1.. ±l¦ ¯'


082. كﻟذ دﻌﺒ ﻰﻟوﺘ نﻤﻓ (Barang siapa yang berpaling setelah demikian) setelah perjanjian tadi نوﻘﺴﺎﻔﻟا مﻫ كﺌﻟوﺄﻓ (maka
merekalah orang-orang yang fasik).

´¸¯.- ·¦ .: ´<¦ _.-¯.. .`«I´. ´.l`.¦ . _· .´...´.l¦ _¯¸N¦´ . !´s¯.L !>¯,é´ . «.l|´.
_.`->¯,`. ¯¯


083. نوﻐﺒﻴ ﷲا نﻴد رﻴﻐﻓأ (Apakah mereka hendak mencari agama yang lain dari agama Allah) dengan memakai 'ya' artinya
orang-orang yang berpaling tadi dan ada pula yang memakai 'ta' sehingga berarti kamu تاوﺎﻤﺴﻟا ﻲﻓ نﻤ مﻠﺴأ ﻪﻟو
ﺎﻋوط ضرﻷاو (padahal kepada-Nya tunduk segala apa yang di langit dan di bumi, baik suka) tanpa menaruh keberatan
ﺎﻫرﻛو (maupun terpaksa) yakni dengan memakai sarana yang membuat mereka tunduk kepada-Nya نوﻌﺠرﺘ ﻪﻴﻟ
ٕ
او (dan
kepada-Nya mereka dikembalikan) dengan memakai ta dan ya, sedangkan hamzah atau kata tanya pada awal ayat sebagai
sanggahan.

¯_· !..¦´. ´<!. !.´. _,.¦ !´., ls !.´. _,.¦ ´_ls ´.,> ,¯.| _,-..`.|´ . _.>`.|´ . ..1-.´. 1!.`.N¦´ .
!.´. ´_..¦ _..`. _.,s´. _.,..l¦´ . . ¯.±.¯¸ N ·¯,±. _.. .>¦ `.±.. `>.´ . .«l _..l`.`. ¯'


084. ﻝﻗ (Katakanlah) kepada mereka hai Muhammad ﻝﻴﻋﺎﻤﺴ
ٕ
او مﻴﻫا رﺒإ ﻰﻠﻋ ﻝزﻨأ ﺎﻤو ﺎﻨﻴﻠﻋ ﻝزﻨأ ﺎﻤو ﷲﺎﺒ ﺎﻨﻤآ
مﻬﻨﻤ دﺤأ نﻴﺒ قرﻔﻨ ﻻ مﻬﺒر نﻤ نوﻴﺒﻨﻟاو ﻰﺴﻴﻋو ﻰﺴوﻤ ﻲﺘوأ ﺎﻤو طﺎﺒﺴﻷاو بوﻘﻌﻴو قﺎﺤﺴ
ٕ
او ("Kami beriman
kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan
anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Tidaklah kami beda-bedakan
seorang pun di antara mereka) dalam membenarkan dan mendustakan نوﻤﻠﺴﻤ ﻪﻟ نﺤﻨو (dan kami berserah diri kepada-
Nya") tulus ikhlas dalam menunaikan ibadah kepada-Nya. Ayat berikut diturunkan mengenai orang-orang yang murtad dan
menggabungkan diri dengan orang-orang kafir:

.´. ×.¯.. ´¸¯.s ..l`.N¦ !´..: l · _.1`. «.. ´.>´. _· :,>N¦ ´. ´.,..>l¦ ¯'


085. (Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidaklah akan diterima dan di akhirat ia termasuk orang-orang
yang merugi) karena tempat tinggalnya ialah neraka di mana ia akan menetap di sana untuk selama-lamanya.

..´ _.±. ´<¦ !´.¯. · ¦.`,±é .-. ¯......| ¦..± :´. _¦ _..¯,l¦ ´_> `.>´.l>´. ·....l¦ ´<¦´. N
_.±. ´.¯.1l¦ _..l.Ll¦ ¯'


086. (Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman dan mereka menyaksikan) artinya Allah
tidak akan menunjuki mereka padahal mereka telah bersaksi (bahwa Muhammad itu benar-benar rasul dan) sungguh (telah
datang pula kepada mereka keterangan-keterangan) bukti-bukti yang nyata atas kebenaran Nabi saw. (dan Allah tidak
menunjuki orang-orang yang aniaya) orang-orang yang kafir.

i..l`.¦ ¯.>.¦,> _¦ ¯.±.l. «.-l ´<¦ «>..l.l¦´. !.l¦´. _.-.>¦ ¯¯


087. نﻴرﺴﺎﺨﻟا نﻤ ةرﺨﻵا ﻲﻓ وﻫو ﻪﻨﻤ ﻝﺒﻘﻴ نﻠﻓ ﺎﻨﻴد مﻼﺴﻹا رﻴﻏ ﻎﺘﺒﻴ نﻤو (Mereka itu balasannya ialah laknat
Allah yang ditimpakan atas mereka begitu pula laknat malaikat dan seluruh umat manusia.)

_·.\.> !..· N .±>´ `.±.s ´.¦. -l¦ N´. ¯.> _.`, L.`. ¯¯


088. ﺎﻬﻴﻓ نﻴدﻟﺎﺨ (Kekal mereka di dalamnya) di dalam laknat atau di dalam neraka itu مﻫ ﻻو باذﻌﻟا مﻬﻨﻋ فﻔﺨﻴ ﻻ
نورظﻨﻴ (tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh.)

N| _·.I¦ ¦..! . . .-. il : ¦.> l.¦´ . _¦· ´<¦ "¸.±s '.,>¯¸ ¯'


089. اوﺤﻠﺼأو كﻟذ دﻌﺒ نﻤ اوﺒﺎﺘ نﻴذﻟا ﻻإ (Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan mengadakan perbaikan)
terhadap amal perbuatan mereka روﻔﻏ ﷲا نﺈﻓ (karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun) terhadap mereka مﻴﺤر (lagi
Maha Penyayang). Ayat berikut turun mengenai orang-orang Yahudi.

_| _·.I¦ ¦.`,±´ .-. ¯.±....| ¯.. ¦.:¦ :¸¦ ¦,±´ l _.1. `.±..¯.. i..l`.¦´ . `.> _.l!.l¦ '¸


090. اورﻔﻛ نﻴذﻟا نإ (Sesungguhnya orang-orang yang kafir) terhadap Isa مﻬﻨﺎﻤﻴإ دﻌﺒ (setelah mereka beriman) kepada
Musa ا رﻔﻛ اودادزا مﺜ (kemudian bertambah kekafiran mereka) terhadap Muhammad مﻬﺘﺒوﺘ ﻝﺒﻘﺘ نﻟ (tidaklah akan diterima
tobat mereka) jika mereka dalam keadaan sekarat atau meninggal di dalam kekafiran نوﻟﺎﻀﻟا مﻫ كﺌﻟوأو (dan merekalah
orang-orang yang sesat.)

_| _·.I¦ ¦.`,±´ ¦..! .´. ¯.>´. "¸!±´ l· _.1`. . .>.>¦ '.¯_. _¯¸N¦ !´.>: .l´. _. .·¦ .«.
i..l`.¦ `.±l ´.¦ .s '.,l¦ !.´. .±l . _·¸... '¸


091. ضرﻷا ءﻝﻤ مﻫدﺤأ نﻤ ﻝﺒﻘﻴ نﻠﻓ رﺎﻔﻛ مﻫو اوﺘﺎﻤو اورﻔﻛ نﻴذﻟا نإ (Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati
dalam kekafiran tidaklah akan diterima dari seorang pun di antara mereka sepenuh bumi) maksudnya suatu jumlah yang
banyaknya seisi bumi ini ﻪﺒ ىدﺘﻓا وﻟو ﺎﺒﻫذ (berupa emas yang digunakannya sebagai penebus diri mereka) fa dimasukkan
kepada khabar inna karena serupanya lafal alladziina dengan syarat dan sebagai pemberitahuan tentang sebab tidak
diterimanya tebusannya terhadap orang yang mati dalam kekafiran itu. مﻴﻟأ باذﻋ مﻬﻟ كﺌﻟوأ (Bagi mereka disediakan siksa
yang pedih) atau menyakitkan نﻴرﺼﺎﻨ نﻤ مﻬﻟ ﺎﻤو (dan sekali-kali mereka tidak punya pembela) yang akan membela dan
melindungi mereka dari siksaan itu.

l ¦.l!. . ¯¸.l¦ _.> ¦.1±.. !´.. _.'.>´ !.´. ¦.1±.. . .`_: _¦· ´<¦ .«. '.,l . ''


092. رﺒﻟا اوﻟﺎﻨﺘ نﻟ (Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian) artinya pahalanya yaitu surga اوﻘﻔﻨﺘ ﻰﺘﺤ (sebelum
kamu menafkahkan) menyedekahkan نوﺒﺤﺘ ﺎﻤﻤ (sebagian dari apa yang kamu cintai) berupa harta bendamu نﻤ اوﻘﻔﻨﺘ ﺎﻤو
مﻴﻠﻋ ﻪﺒ ﷲا نﺈﻓ ءﻲﺸ (dan apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu maka sesungguhnya Allah mengetahuinya) dan akan
membalasnya.

BANTAHAN ALLAH SWT TERHADAP PENDAPAT-PENDAPAT AHLI KITAB YANG KELIRU

Bantahan Terhadap Larangan Orang Yahudi Tentang Makanan

Ketika orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi saw., "Anda mengakui diri Anda dalam agama Ibrahim padahal ia tidak
memakan daging unta dan susunya," turunlah ayat:

¤ ´_´ .!-Ll¦ _!é *> _..l _..´¸`.| N| !. »¯,> `_..´¸`.| _ls .«.±. . _¯.· _¦ _¸ ..
«.´¸¯.`.l¦ ¯_· ¦..!· «.´¸¯.`.l!. !>.l.!· _| ¯...´ _.·... '¯


093. ﻝﻴﺌا رﺴإ مرﺤ ﺎﻤ ﻻإ ﻝﻴﺌا رﺴإ ﻲﻨﺒﻟ ﻼﺤ نﺎﻛ مﺎﻌطﻟا ﻝﻛ (Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan
yang diharamkan oleh Israel) atau Yakub ﻪﺴﻔﻨ ﻰﻠﻋ (atas dirinya) yaitu unta yang ditimpa penyakit pada urat nadinya. Ia
bernazar jika hewan itu sembuh tidak akan dimakannya, maka haramlah hukumnya bagi mereka ةا روﺘﻟا ﻝزﻨﺘ نأ ﻝﺒﻗ نﻤ
(sebelum Taurat diturunkan) hal ini terjadi sesudah Ibrahim sedangkan pada masanya sendiri tidaklah haram sebagaimana yang
telah diakuinya. ﻝﻗ (Katakanlah) kepada mereka ﺎﻫوﻠﺘﺎﻓ ةا روﺘﻟﺎﺒ اوﺘﺎﻓ ("Ambillah Taurat lalu bacalah) agar nyata benar atau
tidaknya ucapanmu itu نﻴﻗدﺎﺼ مﺘﻨﻛ نإ (jika kamu orang-orang yang benar") dalam masalah tersebut. Mendengar itu mereka
pun kebingungan dan tak pernah mengemukakan Taurat. Maka Allah swt. berfirman:

.· _´¸.·¦ _ls ´<¦ ´..>l¦ . .-. il: ...l`.!· `.> _..l.Ll¦ ''


094. كﻟذ دﻌﺒ نﻤ بذﻛﻟا ﷲا ﻰﻠﻋ ىرﺘﻓا نﻤﻓ (Maka barang siapa yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah
sesudah itu) setelah terbukti bahwa diharamkan unta itu ialah dari pihak Yakub bukan di masa Ibrahimنوﻤﻟﺎظﻟا مﻫ كﺌﻟوﺄﻓ
(mereka orang-orang yang aniaya) artinya melampaui batas kebenaran hingga jatuh dalam kebatilan.

¯_· ·.. ´<¦ ¦.`-..! · «\. ..>,¯.| !±..> !.´ . _l´ ´. _.´¸:.¦ ''


095. ﷲا قدﺼ ﻝﻗ (Katakanlah, "Benarlah Allah.") dalam soal ini sebagaimana juga dalam segala soal yang diberikan-Nya
مﻴﻫا رﺒإ ﺔﻠﻤ اوﻌﺒﺘﺎﻓ (maka ikutilah olehmu agama Ibrahim) yang saya anut ﺎﻔﻴﻨﺤ (yang lurus) yang meninggalkan semua
agama untuk memeluk agama Islam نﻴﻛرﺸﻤﻟا نﻤ نﺎﻛ ﺎﻤو (dan tidaklah dia termasuk golongan musyrik).

Bantahan Terhadap Pengakuan ahli Kitab Tentang Rumah Ibadat Yang Pertama

Ketika mereka mengatakan bahwa kiblat mereka lebih awal dari kiblat kaum Muslimin turun pula ayat:

_| _.¦ ·,. ×.`. !.ll _.\l «>.. l´´¸!.`. _´.>´. _..l.-ll ''


096. ﻊﻀو تﻴﺒ ﻝوأ نإ (Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun) untuk tempat ibadah سﺎﻨﻠﻟ (bagi manusia) di
muka bumi ﺔﻛﺒﺒ يذﻠﻟ (ialah yang terdapat di Bakkah) dengan ba sebagai nama lain dari Mekah. Dinamakan demikian karena
Kakbah mematahkan leher orang-orang durhaka lagi aniaya. Baitullah ini dibina oleh malaikat sebelum diciptakannya Adam dan
setelah itu baru dibangun pula Masjidilaksa dan jarak di antara keduanya 40 tahun sebagai tersebut dalam kedua hadis sahih.
Pada sebuah hadis lain disebutkan pula ءﺎﻀﻴﺒ ةدﺒز ضرﻷاو تاوﺎﻤﺴﻟا قﻠﺨ دﻨﻋ ءﺎﻤﻟا ﻪﺠو ﻰﻠﻋ رﻬظ ﺎﻤ ﻝوأ ﻪﻨأ
ﻪﺘﺤﺘ نﻤ ضرﻷا تﻴﺤدﻓ bahwa Kakbahlah yang mula-mula muncul di permukaan air ketika langit dan bumi ini diciptakan
sebagai buih yang putih, maka dihamparkanlah tanah dari bawahnya ﺎﻛرﺎﺒﻤ (diberi berkah) hal dari alladzii tadi ىدﻫو
نﻴﻤﻟﺎﻌﻠﻟ (dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam) karena ia merupakan kiblat mereka.

«,· ´·..¦´. ·.´... `»! 1. ´.,>,¯.| .´. .`«\>: _l´ !´..¦´. ´<´. _ls !.l¦ ¯~> ·..l¦ . ~!L.`.¦
«.l| *... .´. ,±´ _¦· ´<¦ ¯_.s s _..l. -l¦ '¯


097. تﺎﻨﻴﺒ تﺎﻴآ ﻪﻴﻓ (Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata) di antaranya مﻴﻫا رﺒإ مﺎﻘﻤ (makam Ibrahim) yakni batu
tempat berpijaknya Ibrahim sewaktu mendirikan Baitullah itu. Kedua telapak kakinya meninggalkan bekas padanya sampai
sekarang dan tetap sepanjang zaman walaupun pemerintahan yang berkuasa sudah silih berganti. Di antaranya pula
dilipatgandakannya pahala kebaikan bagi yang salat di dalamnya dan burung tidak dapat terbang di atas Kakbah ﻪﻠﺨد نﻤو
ﺎﻨﻤآ نﺎﻛ (dan barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia) artinya bebas dari ancaman pembunuhan, keaniayaan dan
lain-lain. تﻴﺒﻟا ﺞﺤ سﺎﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﷲو (Mengerjakan haji di Baitullah itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah) Ada yang
membaca hajja dengan makna menyengaja. Lalu sebagai badal dari 'manusia' ialah ﻼﻴﺒﺴ ﻪﻴﻟإ عﺎطﺘﺴا نﻤ (yakni orang-
orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya) yang oleh Nabi saw. ditafsirkan dengan adanya perbekalan dan
kendaraan, menurut riwayat Hakim dan lain-lain. رﻔﻛ نﻤو (Barang siapa yang kafir) terhadap Allah atau terhadap kewajiban
haji نﻴﻤﻟﺎﻌﻟا نﻋ ﻲﻨﻏ ﷲا نﺈﻓ (maka sesungguhnya Allah Maha Kaya terhadap seluruh alam) artinya tidak memerlukan
manusia, jin dan malaikat serta amal ibadah mereka.

¯_· _>!.. ...>l¦ ´.l _.`,±>. ·..!:. ´<¦ ´<¦´. ...: _ls !. _.l.- . '¯


098. ﷲا تﺎﻴﺂﺒ نورﻔﻛﺘ مﻟ بﺎﺘﻛﻟا ﻝﻫأ ﺎﻴ ﻝﻗ (Katakanlah, "Hai Ahli Kitab! Kenapa kamu ingkar akan ayat-ayat Allah) yakni
Alquran نوﻠﻤﻌﺘ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ دﻴﻬﺸ ﷲاو (padahal Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan.") hingga akan memberinya
balasan?

¯_· _>!.. ...>l¦ ´.l _.´.´. . s _... ´<¦ . ´.¦´. !...-¯.. l´>´.s ¯...¦´ . '.¦.±: !.´. ´<¦
_±. -. !´.s _.l´.-. ''


099. ﷲا ﻝﻴﺒﺴ نﻋ نودﺼﺘ مﻟ بﺎﺘﻛﻟا ﻝﻫأ ﺎﻴ ﻝﻗ (Katakanlah, "Hai Ahli Kitab! Kenapa kamu menghalang-halangi dari
jalan Allah) dari agama-Nya نﻤآ نﻤ (orang-orang yang beriman) melalui pendustaan kalian terhadap Nabi Muhammad saw.
dan menyembunyikan sifat-sifatnya ﺎﻬﻨوﻐﺒﺘ (kamu mengharap) menghendaki agama itu ﺎﺠوﻋ (menjadi bengkok) sebenarnya
iwaja itu kata benda tetapi berarti sebagai kata sifat artinya bengkok atau menyimpang dari kebenaran ءادﻬﺸ مﺘﻨأو (padahal
kamu menyaksikan) mengetahui bahwa agama yang lurus lagi diridai seperti yang tercantum dalam kitab sucimu ialah agama
Islam. نوﻠﻤﻌﺘ ﺎﻤﻋ ﻝﻓﺎﻐﺒ ﷲا ﺎﻤو (Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan) berupa kekafiran dan
mendustakan. Dia sengaja menangguhkan kamu sampai saatmu nanti buat menerima ganjaran dan balasan-Nya. Ayat berikut
diturunkan tatkala beberapa orang Yahudi lewat pada sebagian orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka berang melihat
kerukunan mereka lalu mereka bangkit-bangkitkan fitnah yang terjadi di antara mereka di masa jahiliah sehingga mereka pun
bersengketa bahkan hampir bunuh-bunuhan.

Keharusan Menjaga Persatuan

!..!.. _·.I¦ ¦.`..¦´. _| ¦.`-.L. !1.,· ´. _·.I¦ ¦...¦ ...>l¦ .´.:`,. .-. ¯.>...·| _·,±.´ ¸¸¸


100. نﻴرﻓﺎﻛ مﻛﻨﺎﻤﻴإ دﻌﺒ مﻛودرﻴ بﺎﺘﻛﻟا اوﺘوأ نﻴذﻟا نﻤ ﺎﻘﻴرﻓ اوﻌﻴطﺘ نإ اوﻨﻤآ نﻴذﻟا ﺎﻬﻴأ ﺎﻴ (Hai orang-orang
beriman! Jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab niscaya mereka akan mengembalikan kamu
menjadi kafir setelah kamu beriman.")

..´´. _.`,±> . ¯... ¦´. _l.. ¯.>.l. ·..¦´. ´<¦ ¯.÷,·´ . .`«I..´ ¸ .´ . ...-. ´<!. .1· _.> _||
1´¸. ..1.`.¯. ¸¸¸


101. نورﻔﻛﺘ فﻴﻛو (Betapa kamu menjadi kafir) pertanyaan sebagai celaan dan membangkitkan keheranan ﻰﻠﺘﺘ مﺘﻨأو
مﺼﺘﻌﻴ نﻤو ﻪﻟوﺴر مﻛﻴﻓو ﷲا تﺎﻴآ مﻛﻴﻠﻋ (padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan rasul-Nya pun berada di
tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh) atau mengikuti مﻴﻘﺘﺴﻤ طا رﺼ ﻰﻟإ يدﻫ دﻘﻓ ﷲﺎﺒ (agama Allah,
maka sesungguhnya ia telah dibimbing ke jalan yang lurus.)

!..!.. _·.I¦ ¦.`..¦´. ¦.1.¦ ´<¦ _> .«.! 1. N´. _·..· N| ...¦´ . _..l`.¯. ¸¸'


102. ﻪﺘﺎﻘﺘ قﺤ ﷲا اوﻘﺘا اوﻨﻤآ نﻴذﻟا ﺎﻬﻴأ ﺎﻴ (Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar
takwa) yaitu dengan menaati dan bukan mendurhakai, mensyukuri dan bukan mengingkari karunia-Nya dan dengan mengingat
serta tidak melupakan-Nya. Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah! Siapakah yang sanggup melaksanakan ini?" Maka ayat ini
pun dinasakh dengan firman-Nya, مﺘﻌطﺘﺴا ﺎﻤ ﷲا اوﻘﺘﺎﻓ "Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu." ﻻو
نوﻤﻠﺴﻤ مﺘﻨأو ﻻإ نﺘوﻤﺘ (dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.)

¦....s¦´ . _¯.>´ ´<¦ !´-..> N´. ¦.·¯,± . ¦.`,´:¦´ . ·.-. ´<¦ ¯.>.l. :| ...´ ´.¦.s ¦ .l!· _..
¯.>..l· ..`>..!· .«.´.-.. !.´.>| ...´´ . _ls !±: :,±`> ´. ¸!.l¦ .´.1.! · !... il.´ _..`. ´<¦
¯.>l .«...¦´. ¸>l- l _...¯.: ¸¸¯

103. ﷲا ﻝﺒﺤﺒ اوﻤﺼﺘﻋاو (Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya اوﻗرﻔﺘ ﻻو ﺎﻌﻴﻤﺠ
(kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam ﷲا ﺔﻤﻌﻨ اورﻛذاو (serta ingatlah nikmat Allah)
yakni karunia-Nya مﻛﻴﻠﻋ (kepadamu) hai golongan Aus dan Khazraj مﺘﻨﻛ ذإ (ketika kamu) yakni sebelum Islam فﻟﺄﻓ ءادﻋأ
(bermusuh-musuhan, maka dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya مﻛﺒوﻠﻗ نﻴﺒ (di antara hatimu) melalui Islam مﺘﺤﺒﺼﺄﻓ
ﺎﻨاوﺨإ ﻪﺘﻤﻌﻨﺒ (lalu jadilah kamu berkat nikmat-Nya bersaudara) dalam agama dan pemerintahan نﻤ ةرﻔﺤ ﺎﻔﺸ ﻰﻠﻋ مﺘﻨﻛو
رﺎﻨﻟا (padahal kamu telah berada dipinggir jurang neraka) sehingga tak ada lagi pilihan lain bagi kamu kecuali terjerumus ke
dalamnya dan mati dalam kekafiran ﺎﻬﻨﻤ مﻛذﻘﻨﺄﻓ (lalu diselamatkan-Nya kamu daripadanya) melalui iman kalian. كﻟذﻛ
(Demikianlah) sebagaimana telah disebutkan-Nya tadi نودﺘﻬﺘ مﻛﻠﻌﻟ ﻪﺘﺎﻴآ مﻛﻟ ﷲا نﻴﺒﻴ (Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya
supaya kamu beroleh petunjuk).

>.l´ . ¯.>.. «.¦ _.`s.. _|| ¸¯.>'¦ _.`,`.!.´. ..`,- .!. _¯.±..´ . s ,>..l¦ i..l`.¦´ . `.>
_.>l±.l¦ ¸¸'

104. رﻴﺨﻟا ﻰﻟإ نوﻋدﻴ ﺔﻤأ مﻛﻨﻤ نﻛﺘﻟو (Hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan)
ajaran Islam كﺌﻟوأو رﻛﻨﻤﻟا نﻋ نوﻬﻨﻴو فورﻌﻤﻟﺎﺒ نورﻤﺄﻴو (dan menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang
mungkar. Merekalah) yakni orang-orang yang menyeru, yang menyuruh dan yang melarang tadi نوﺤﻠﻔﻤﻟا مﻫ (orang-orang
yang beruntung) atau berbahagia. 'Min' di sini untuk menunjukkan 'sebagian' karena apa yang diperintahkan itu merupakan fardu
kifayah yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang, misalnya orang yang bodoh.

N´. ¦...>. _·.Il´ ¦.·¯, ±. ¦.±l .>¦´ . . .-. !. '.=´ .l> ·....l¦ i..l`.¦´ . ¯.> ´.¦. s '.,Ls ¸¸'

105. اوﻗرﻔﺘ نﻴذﻟﺎﻛ اوﻨوﻛﺘ ﻻو (Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah-belah) dalam agama mereka اوﻔﻠﺘﺨاو
(dan berselisih) padanya تﺎﻨﻴﺒﻟا مﻫءﺎﺠ ﺎﻤ دﻌﺒ نﻤ (sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas) mereka itu
ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani. مﻴظﻋ باذﻋ مﻬﻟ كﺌﻟوأو (Merekalah orang-orang yang mendapat siksa yang berat).

»¯.. ¯´.¯.. :.`>`. :´.`.·´. :.`>`. !.! · _·.I¦ .:´.`.¦ ¯.±>.`>`. .·¯,±´¦ .-. ¯.>....| ¦.·.. ·
´.¦. -l¦ !.. ...´ _.`,±> . ¸¸'

106. ﻩوﺠو دوﺴﺘو ﻩوﺠو ضﻴﺒﺘ موﻴ (Ingatlah suatu hari di mana wajah-wajah ada yang menjadi putih berseri dan ada pula
yang hitam legam) maksudnya pada hari kiamat. مﻬﻫوﺠو تدوﺴا نﻴذﻟا ﺎﻤﺄﻓ (Adapun orang-orang yang wajahnya menjadi
hitam) yakni orang-orang kafir, maka mereka dilemparkan ke dalam neraka dan dikatakan kepada mereka sebagai celaan
مﻛﻨﺎﻤﻴإ دﻌﺒ مﺘرﻔﻛأ ("Kenapa kamu kafir setelah beriman?") yaitu sewaktu pengambilan ikrar dulu. مﺘﻨﻛ ﺎﻤﺒ باذﻌﻟا اوﻗوذﻓ
نورﻔﻛﺘ ("Maka rasailah siksa disebabkan kekafiranmu itu.")

!.¦´ . _·.I¦ ·.´.¯.¦ ¯.±>.`>`. _. · «´.-´¸ ´<¦ ¯.> !..· _..\.> ¸¸¯


107. مﻬﻫوﺠو تﻀﻴﺒا نﻴذﻟا ﺎﻤأو (Adapun orang-orang yang wajahnya menjadi putih berseri) yakni orang-orang yang
beriman ﷲا ﺔﻤﺤر ﻲﻔﻓ (mereka berada dalam rahmat Allah) dalam surga-Nya نودﻟﺎﺨ ﺎﻬﻴﻓ مﻫ (mereka kekal di dalamnya).

il. ·..¦´. ´<¦ !>.l. . i.ls ´_>l!. !.´ . ´<¦ ..,`. !.lL _..¹.-ll ¸¸¯


108. كﻠﺘ (Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi كﻴﻠﻋ ﺎﻫوﻠﺘﻨ ﷲا تﺎﻴآ (ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu) hai Muhammad
نﻴﻤﻟﺎﻌﻠﻟ ﺎﻤﻠظ دﻴرﻴ ﷲا ﺎﻤو قﺤﻟﺎﺒ (dengan benar, dan tiadalah Allah menghendaki keaniayaan bagi seluruh alam) misalnya
dengan menjatuhkan hukuman pada mereka tanpa dosa.

´<´. !. _· .´...´.l¦ !.´. _· ¯¸N¦ _||´. ´<¦ ×>¯,. '¸.`.N¦ ¸¸'


109. ضرﻷا ﻲﻓ ﺎﻤو تاوﺎﻤﺴﻟا ﻲﻓ ﺎﻤ ﷲو (Kepunyaan Allahlah segala yang di langit dan di bumi) baik sebagai milik
maupun sebagai makhluk dan hamba روﻤﻷا ﻊﺠرﺘ ﷲا ﻰﻟ
ٕ
او (dan kepada Allah kembalinya segala urusan).

Kelebihan Umat Islam dari Umat yang Lain

¯...´ ´¸¯.> «.¦ ·>,>¦ !.ll _.'¸.!. ..`,-.l!. _¯.±. .´. s ,÷..l¦ _.`..¡.´ . ´<!. ¯.l´.
.¦´. `_>¦ ...÷l¦ _l>l ¦¸¯.> .±l `.±.. _.`..¡.l¦ `.>¸.馴 . _.1..±l¦ ¸¸¸


110. مﺘﻨﻛ (Adalah kamu) hai umat Muhammad dalam ilmu Allah swt. تﺠرﺨأ ﺔﻤأ رﻴﺨ (sebaik-baik umat yang dikeluarkan)
yang ditampilkan نﺎﻛﻟ بﺎﺘﻛﻟا ﻝﻫأ نﻤآ وﻟو ﷲﺎﺒ نوﻨﻤؤﺘو رﻛﻨﻤﻟا نﻋ نوﻬﻨﺘو فورﻌﻤﻟﺎﺒ نورﻤﺄﺘ سﺎﻨﻠﻟ (buat
manusia, menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab
beriman, adalah ia) yakni keimanan itu نوﻨﻤؤﻤﻟا مﻬﻨﻤ مﻬﻟ ا رﻴﺨ (lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang
beriman) misalnya Abdullah bin Salam r.a. dan sahabat-sahabatnya نوﻘﺴﺎﻔﻟا مﻫرﺜﻛأو (tetapi kebanyakan mereka orang-
orang yang fasik) kafir.

l ¯.é.¯¸.. N| .:¦ _|´. ¯.´.l..1`. `.´.l´.`. ´¸!.:N¦ ¯.. N _.¸..`. ¸¸¸

111. مﻛورﻀﻴ نﻟ (Mereka sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadamu) maksudnya sedikit pun juga orang-orang
Yahudi tidak akan dapat memberi mudarat terhadap kaum Muslimin ىذأ ﻻإ (kecuali gangguan saja) yakni gangguan lisan
seperti makian dan ancaman رﺎﺒدﻷا مﻛوﻟوﻴ مﻛوﻠﺘﺎﻘﻴ ن
ٕ
او (dan jika mereka berperang dengan kamu maka mereka akan
berbalik melarikan diri) karena menderita kekalahan نورﺼﻨﻴ ﻻ مﺜ (kemudian mereka tidak mendapat pertolongan) untuk
menghadapi kamu sebaliknya kamulah yang akan mendapat pertolongan untuk menghadapi mereka.

·.¸. `..¯.ls «l.I¦ _·¦ !. ¦.±1. N| _¯.>´ ´. ´<¦ _¯.>´ . ´. !.l¦ .'.!.´ . ..-. ´. ´<¦
·.¸.´ . `..¯.ls «´.>`..l¦ .l: ¯.±.!. ¦..l´ _.`,±>. ·..! :. ´<¦ _.l.1.´. ´.!´,..N¦ ¸¯.-. ´_>
il: !.. ¦..s ¦..l´. _...-. ¸¸'


112. اوﻔﻘﺜ ﺎﻤ نﻴأ ﺔﻟذﻟا مﻬﻴﻠﻋ تﺒرﻀ (Ditimpakan atas mereka kehinaan di mana pun mereka berada) sehingga bagi
mereka tak ada kemuliaan dan keamanan ﻻإ (kecuali) dengan dua hal: سﺎﻨﻟا نﻤ ﻝﺒﺤو ﷲا نﻤ ﻝﺒﺤﺒ (dengan tali dari
Allah dan tali dari manusia) yang beriman, yang merupakan janji dari mereka kepada Ahli Kitab bahwa mereka akan diberi
keamanan dengan imbalan pembayaran upeti, maka tak ada jaminan bagi mereka selain dengan itu ﷲا نﻤ بﻀﻐﺒ اوءﺎﺒو
مﻬﻨﺄﺒ كﻟذ ﺔﻨﻛﺴﻤﻟا مﻬﻴﻠﻋ تﺒرﻀو (dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan ditimpakan atas mereka
kerendahan. Demikian itu bahwa mereka) artinya disebabkan karena mereka ءﺎﻴﺒﻨﻷا نوﻠﺘﻘﻴو ﷲا تﺎﻴﺂﺒ نورﻔﻛﻴ اوﻨﺎﻛ
كﻟذ قﺤ رﻴﻐﺒ (kafir akan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu) sebagai
pengukuhan اوﺼﻋ ﺎﻤﺒ (disebabkan mereka durhaka) akan perintah Allah نودﺘﻌﻴ اوﻨﺎﻛو (dan mereka melanggar batas)
artinya melampaui yang halal hingga jatuh kepada yang haram.

¤ ¦.´.,l ´.¦´.. . _>¦ ...>l¦ «.¦ «.,! · _.l.. ·..¦´. ´<¦ ´.!.¦´. _.l¦ ¯.>´. _..>`. · ¸¸¯


113. اوﺴﻴﻟ (Mereka itu tidaklah) maksudnya Ahli-ahli Kitab ءاوﺴ (sama) atau serupa. ﺔﻤﺌﺎﻗ ﺔﻤأ بﺎﺘﻛﻟا ﻝﻫأ نﻤ (Di antara
Ahli Kitab ada golongan yang bersikap lurus) jujur dan teguh berdiri di atas kebenaran seperti Abdullah bin Salam r.a. dan
sahabat-sahabatnya نودﺠﺴﻴ مﻫو ﻝﻴﻠﻟا ءﺎﻨآ ﷲا تﺎﻴآ نوﻠﺘﻴ (mereka membaca ayat-ayat Allah di saat-saat malam hari
sedangkan mereka bersujud) maksudnya salat, menjadi hal.

_.`..¡`. ´<!. .¯.´.l¦´ . ,>N¦ _.`,`.!.´ . ..`,-.l!. _¯.±..´. s ,>..l¦ _.`s,..·´. _·
.´ ¸¯.>l¦ ...l`.¦´ . ´. _.>l.¯.l¦ ¸¸'


114. كﺌﻟوأو تا رﻴﺨﻟا ﻲﻓ نوﻋرﺎﺴﻴو رﻛﻨﻤﻟا نﻋ نوﻬﻨﻴو فورﻌﻤﻟﺎﺒ نورﻤﺄﻴو رﺨﻵا موﻴﻟاو ﷲﺎﺒ نوﻨﻤؤﻴ (Mereka
beriman kepada Allah dan hari yang akhir, menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar dan berlomba-
lomba mengerjakan kebaikan. Mereka itulah) yakni yang dilukiskan tadi نﻴﺤﻟﺎﺼﻟا نﻤ (termasuk orang-orang yang saleh). Di
antara mereka ada pula yang tidak seperti demikian dan tidak termasuk orang-orang yang saleh.

!.´. ¦.l-±. . ¸¯.> l · :.`,±÷`. ´<¦´. ´.,l. _.1`..l!. ¸¸'


115. اوﻠﻌﻔﺘ ﺎﻤو (Apa-apa yang mereka kerjakan) yang dikerjakan oleh umat yang lurus tadi, dengan ya atau yang kamu
kerjakan, wahai umat dengan ta ﻩورﻔﻛﻴ نﻠﻓ رﻴﺨ نﻤ (berupa kebaikan, maka tidaklah akan tertutup) menurut dua versi tadi
artinya tidaklah akan terhalang untuk mendapatkan pahalanya tetapi akan tetap diberi balasannya. نﻴﻘﺘﻤﻟﺎﺒ مﻴﻠﻋ ﷲاو (Dan
Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang bertakwa.)

Perumpamaan Harta yang Dinafkahkan Orang-orang Kafir

_| _·.I¦ ¦.`,±´ l ´_.-. ¯.±.s ¯.±l´..¦ N´. .>..l.¦ ´. ´<¦ !:.: i..l`.¦´ . ´..>´¦ ¸!.l¦ ¯.>
!..· _..\.> ¸¸'


116. ﻲﻨﻐﺘ نﻟ اورﻔﻛ نﻴذﻟا نإ (Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidaklah akan dapat menolak) menghindarkan مﻬﻨﻋ
ﷲا نﻤ مﻫدﻻوأ ﻻو مﻬﻟاوﻤأ (diri mereka atau harta benda maupun anak-anak laki-laki mereka dari Allah) dari siksa-Nya ﺎﺌﻴﺸ
(sedikit pun juga) dikhususkan-Nya menyebutkan keduanya karena biasanya manusia membela dirinya adakalanya dengan
tebusan harta dan adakalanya dengan bantuan anak-anaknya. نودﻟﺎﺨ ﺎﻬﻴﻓ مﻫ رﺎﻨﻟا بﺎﺤﺼأ كﺌﻟوأو (Dan mereka adalah
penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya.)

`_:. !. _.1±.`. _· :..> :.´,>l¦ !´..´.l¦ _:.é ~.¸ !..· ¯¸. ·.!.¦ .¯,> .¯.· ¦..lL
¯.±.±. ¦ «. ÷l>!· !.´ . `.±.l L ´<¦ >.l´. ¯.±.±.¦ _..lL. ¸¸¯


117. ﻝﺜﻤ (Perumpamaan) atau sifat نوﻘﻔﻨﻴ ﺎﻤ (harta yang mereka nafkahkan) maksudnya orang-orang kafir ةﺎﻴﺤﻟا ﻩذﻫ ﻲﻓ
ﺎﻴﻨدﻟا (dalam kehidupan dunia) yakni dalam memusuhi Nabi bahkan bersedekah dan sebagainya رﺼ ﺎﻬﻴﻓ ﺢﻴر ﻝﺜﻤﻛ
مﻬﺴﻔﻨأ اوﻤﻠظ موﻗ ثرﺤ تﺒﺎﺼأ (seperti angin yang mengandung udara yang sangat dingin yang menimpa tanaman suatu
kaum yang menganiaya diri mereka sendiri) dengan kekafiran dan berbuat maksiat ﻪﺘﻛﻠﻫﺄﻓ (lalu dirusakkannya) tanaman itu
hingga mereka tidak memperoleh manfaat darinya. Maka demikianlah pula nafkah-nafkah mereka tadi habis tidak membawa
manfaat apa-apa. ﷲا مﻬﻤﻠظ ﺎﻤو (Allah tidaklah menganiaya mereka) dengan lenyapnya harta benda itu tadi مﻬﺴﻔﻨأ نﻛﻟو
نوﻤﻠظﻴ (tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri) dengan kekafiran yang menyebabkan musnahnya harta
mereka.

Larangan Mengambil Orang Yahudi Sebagai Teman Kepercayaan

!..!.. _·.I¦ ¦.`..¦´. N ¦..>`.. «.!L. . ¯.>..: N ¯.>..l!. N!.> ¦.:´. !. ...s .· ...
'.!.-.l¦ . ¯.±>´.·¦ !.´. _±>. ¯.>'¸... ¸.´¦ .· !... `.>l ·..N¦ _| ...´ _.l1- . ¸¸¯


118. ﺔﻨﺎطﺒ اوذﺨﺘﺘ ﻻ اوﻨﻤآ نﻴذﻟا ﺎﻬﻴأ ﺎﻴ (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu ambil sebagai orang-orang
kepercayaan) maksudnya sebagai teman-teman akrab tempat kamu membukakan rahasia kamu . ¯.>..: (orang-orang
yang di luar kalanganmu) maksudnya orang lain, misalnya orang Yahudi, Nasrani dan munafik ﻻﺎﺒﺨ مﻛﻨوﻟﺄﻴ ﻻ (tidak henti-
hentinya mereka menimbulkan kesusahan bagimu) khabaala dijadikan manshub karena dihilangkannya huruf khafadh dan arti
kalimat ialah mereka tidak putus-putusnya hendak membinasakan kamu اودو (mereka ingin) atau mencita-citakan مﺘﻨﻋ ﺎﻤ
(supaya kamu menderita) artinya berada dalam puncak kesusahan. تدﺒ دﻗ (Telah nyata) tampak ءﺎﻀﻐﺒﻟا (kebencian)
permusuhan terhadapmu مﻬﻫاوﻓأ نﻤ (dari mulut-mulut mereka) dengan menjelekkan kamu dan membukakan rahasia kamu
kepada orang-orang musyrik مﻫرودﺼ ﻲﻔﺨﺘ ﺎﻤو (dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka) berupa permusuhan رﺒﻛأ
تﺎﻴﻵا مﻛﻟ ﺎﻨﻴﺒ دﻗ (lebih besar lagi. Sungguh telah Kami jelaskan kepada kamu tanda-tanda) permusuhan mereka itu نإ
نوﻠﻘﻌﺘ مﺘﻨﻛ (jika kamu memikirkan)nya. Maka janganlah kamu ambil mereka itu sebagai orang-orang kepercayaan.

¯...!.> .N`.¦ ¯.·...'.>´ N´. ¯.>..'.>´ _.`..¡.´. ...>l!. .«\´ ¦:|´. ¯.´.1l ¦.l! · !..¦´. ¦:|´ . ¦¯.l>
¦.´.s `.>.l. _.!.N¦ ´. 1.-l¦ ¯_· ¦...`. ¯.>L,-. _| ´<¦ ´..l . .¦ .. ¸..¯.l¦ ¸¸'


119. ﺎﻫ (Begitulah) sebagai peringatan مﺘﻨأ (kamu) hai ءﻻوأ (orang-orang) yang beriman مﻬﻨوﺒﺤﺘ (kalian mencintai mereka)
karena akrabnya persaudaraannya dengan kamu مﻛﻨوﺒﺤﻴ ﻻو (tetapi mereka tidak mencintai kamu) karena perbedaan
agamamu dengan agama mereka ﻪﻠﻛ بﺎﺘﻛﻟﺎﺒ نوﻨﻤؤﺘو (dan kamu beriman kepada kitab-kitab kesemuanya) artinya kepada
semua kitab, tetapi mereka tidak beriman kepada Kitabmu. نﻤ ﻝﻤﺎﻨﻷا مﻛﻴﻠﻋ اوﻀﻋ اوﻠﺨ اذ
ٕ
او ﺎﻨﻤآ اوﻟﺎﻗ مﻛوﻘﻟ اذ
ٕ
او
ظﻴﻐﻟا (Jika mereka menjumpai kamu, mereka berkata, "Kami beriman," dan apabila mereka telah berada dalam kalangan
mereka sendiri, mereka menggigit ujung-ujung jari mereka disebabkan teramat marah kepadamu) melihat kerukunan kamu.
Kemarahan diibaratkan dengan menggigit ujung-ujung jari, walaupun tidak sebenarnya terjadi. مﻛظﻴﻐﺒ اوﺘوﻤ ﻝﻗ (Katakanlah,
"Matilah kamu dengan kemarahanmu itu!") artinya tetaplah dalam keadaan demikian sampai kamu mati, karena tidak akan
pernah kamu melihat hal-hal yang akan menyenangkan hatimu! رودﺼﻟا تاذﺒ مﻴﻠﻋ ﷲا نإ (Sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang terdapat di dalam dada) maksudnya segala isi hati termasuk apa yang mereka sembunyikan.

_| ¯.>`...· «´..> ¯.>¡´.. _|´. ¯.>¯... «:¯,. ¦.`>,±. !±. _|´. ¦.¸.`.. ¦.1`..´ . N ¯.鯸..
¯.>..´ !:.: _| ´<¦ !.. _.l.-. 1,>: ¸'¸


120. مﻛﺴﺴﻤﺘ نإ (Jika kamu disentuh) ditimpa ﺔﻨﺴﺤ (oleh kebaikan) atau nikmat, seperti kemenangan atau harta rampasan
مﻫؤﺴﺘ (mereka merasa kecewa) atau berdukacita ﺔﺌﻴﺴ مﻛﺒﺼﺘ ن
ٕ
او (sebaliknya jika kamu ditimpa bencana) seperti
kekalahan dan kekeringan ﺎﻬﺒ اوﺤرﻔﻴ (mereka gembira karenanya) jumlah syarat yang kedua berhubungan dengan syarat
yang sebelumnya, sedangkan di antara keduanya interupsi atau kalimat sela. Makna ayat, bahwa mereka mati-matian dalam
memusuhi kamu, maka kenapa kamu mempercayai mereka, jauhilah mereka itu! اورﺒﺼﺘ ن
ٕ
او (Jika kamu bersabar) terhadap
gangguan mereka اوﻘﺘﺘو (dan bertakwa) kepada Allah hingga tidak mempercayai mereka dan sebagainya مﻛرﻀﻴ ﻻ (maka
tidaklah akan mendatangkan kemudaratan) bacaannya 'laa yadhirkum' atau 'laa yadhurrukum' ﺎﻤﺒ ﷲا نإ ﺎﺌﻴﺸ مﻫدﻴﻛ
نوﻠﻤﻌﻴ (tipu daya mereka sedikit pun. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka lakukan) dengan 'ya' dan 'ta' طﻴﺤﻤ
(meliputi) mengetahui dan akan memberikan balasan

KISAH PERANG BADAR DAN UHUD

Sabar dan Tawakkal Kepada Allah SWT Pangkal kemenangan
:|´. ...s . .l>¦ _¯... _...¡.l¦ .-. 1. _! .1ll ´<¦´ . ×,.- ..l . ¸'¸


121. و (Dan) ingatlah hai Muhammad كﻠﻫأ نﻤ تودﻏ ذإ (ketika kamu berangkat di pagi hari dari keluargamu) yakni dari
Madinah دﻋﺎﻘﻤ نﻴﻨﻤؤﻤﻟا ءوﺒﺘ (untuk menempatkan orang-orang beriman pada beberapa tempat) atau markas di mana
mereka bertahan ﻊﻴﻤﺴ ﷲاو ﻝﺎﺘﻘﻠﻟ (untuk berperang. Dan Allah Maha Mendengar) akan ucapanmu مﻴﻠﻋ (lagi Maha
Mengetahui) peri keadaanmu. Peristiwa ini terjadi pada waktu perang Uhud. Nabi saw. keluar dengan membawa 1000 atau 950
orang tentara sedangkan kaum musyrikin berjumlah sebanyak 3000 orang. Nabi saw. menduduki posisinya di lereng bukit Uhud
pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Punggung beliau dan punggung tentaranya menghadap ke arah bukit
Uhud lalu mengatur barisan mereka dan menempatkan pasukan panah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di puncak bukit
seraya bersabda, "Hujani mereka dengan anak panah dari sini agar mereka tidak menyerang dari belakang dan jangan
tinggalkan tempat ini biar sekali pun tidak kalah atau pun menang!"

:| ·´.> _!. ±,!L ¯.÷.. _¦ *:±. ´<¦´ . !´.·.´.l´ . _ls´. ´<¦ _´´..´,l· _.`..¡.l¦ ¸''


122. ذإ (Ketika) badal dari idz yang sebelumnya مﻛﻨﻤ نﺎﺘﻔﺌﺎط تﻤﻫ (dua golongan daripadamu bermaksud) yakni Bani
Salamah dan Bani Haritsah yang merupakan dua sayap tentara ﻼﺸﻔﺘ نأ (hendak mundur) karena takut berperang dan
mengikuti langkah Abdullah bin Ubai pemimpin golongan munafik yang menarik diri dari peperangan bersama sahabat-
sahabatnya, katanya, "Apa gunanya kita membunuh diri dan anak-anak kita?" Lalu katanya kepada Abu Jabir As-Salami yang
memintanya agar membela Nabi dan diri mereka sendiri, "Sekiranya kami pandai berperang, tentulah kami akan turut bersama
kamu," maka Allah pun meneguhkan pendirian kedua golongan tadi hingga mereka tidak jadi menarik diri dari medan
pertempuran نوﻨﻤؤﻤﻟا ﻝﻛوﺘﻴﻠﻓ ﷲا ﻰﻠﻋو ﺎﻤﻬﻴﻟو ﷲاو (sedangkan Allah menjadi penolong bagi kedua golongan itu dan
karena itu hendaklah kepada Allah orang-orang beriman bertawakal) hanya percaya kepada-Nya dan tidak kepada selain-Nya.
Dan ketika mereka berhasil mengalahkan musuh, maka untuk mengingatkan mereka akan nikmat Allah turunlah ayat:

.1 l´. `.´´¸. . ´<¦ ¸... ¯...¦´ . «I:¦ ¦.1.! · ´<¦ ¯.>l -l _.`,>:· ¸'¯


123. ردﺒﺒ ﷲا مﻛرﺼﻨ دﻘﻟو (Sungguh, Allah telah menolong kamu di Badar) suatu tempat di antara Mekah dan Madinah مﺘﻨأو
ﺔﻟذأ (padahal kamu orang-orang yang lemah) disebabkan bilangan dan persenjataan yang sedikit نورﻛﺸﺘ مﻛﻠﻌﻟ ﷲا اوﻘﺘﺎﻓ
(maka bertakwalah kepada Allah, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur) akan nikmat karunia-Nya

:| `_.1. _...¡.ll l¦ ¯.>´,±>. _¦ ¯.´´..`. .>.´¸ «..l.. ..l¦´. ´. «>..l.l¦ _.l´¸.`. ¸''


124. ذإ (Ketika) zharfu zaman bagi datangnya pertolongan نﻴﻨﻤؤﻤﻠﻟ ﻝوﻘﺘ (kamu mengatakan kepada orang-orang beriman)
menjanjikan demi ketenteraman hati mereka نﻴﻟزﻨﻤ ﺔﻛﺌﻼﻤﻟا نﻤ فﻻآ ﺔﺜﻼﺜﺒ مﻛﺒر مﻛدﻤﻴ نأ مﻛﻴﻔﻛﻴ نﻟأ ("Tidakkah
cukup bagi kamu jika kamu dibantu Tuhanmu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan.") ada yang membaca munzaliina dan
ada pula munazzaliina.

´_l. _| ¦.¸.`. . ¦.1`. .´ . .´..!.´. . ¯.>¸¯.· ¦.. > ¯.´:..`. .>.´¸ «..>´ ..l¦´. ´. «>..l.l¦
_..¯..`. ¸''


125. ﻰﻠﺒ (Ya) itu cukup bagi kamu. Dalam surah Al-Anfal disebutkan seribu yakni sebagai bantuan pertama kemudian menjadi
tiga ribu lalu lima ribu sebagaimana firman Allah swt.: اورﺒﺼﺘ نإ (Jika kamu bersabar) dalam menghadapi musuh اوﻘﺘﺘو (dan
bertakwa) kepada Allah dalam menghindari pertikaian مﻛوﺘﺄﻴو (dan mereka datang) yakni orang-orang musyrikin مﻫروﻓ نﻤ
(pada ketika itu juga) buat menyerang kamu نﻴﻤوﺴﻤ ﺔﻛﺌﻼﻤﻟا نﻤ فﻻآ ﺔﺴﻤﺨﺒ مﻛﺒر مﻛددﻤﻴ اذﻫ (maka Tuhanmu
akan membantu kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda) ada yang membaca musawwimiina dan ada pula
musawwamiina keduanya berarti memakai tanda. Sungguh mereka itu telah menunjukkan kesabaran sehingga Allah pun
menepati janji-Nya yaitu dengan ikut sertanya pasukan malaikat di atas kuda-kuda belang dengan memakai serban berwarna
kuning atau putih yang mereka lepaskan teruntai di atas bahu.

!.´. `«\ -> ´<¦ N| _´¸:· ¯.>l _..L.l´ . .>..l· .«. !.´. ¸`..l¦ N| . ..s ´<¦ ,.¸-l¦ ..>>'¦
¸''


126. ﷲا ﻪﻠﻌﺠ ﺎﻤو (Allah tidaklah menjadikannya) maksudnya pengiriman bala bantuan itu مﻛﻟ ىرﺸﺒ ﻻإ (melainkan sebagai
berita gembira bagi kamu) dengan kemenangan ﻪﺒ مﻛﺒوﻠﻗ نﺌﻤطﺘﻟو (dan agar tenteram hatimu karenanya) jadi janganlah
kamu cemas melihat banyaknya musuh dan sedikitnya bilanganmu. مﻴﻛﺤﻟا زﻴزﻌﻟا ﷲا دﻨﻋ نﻤ ﻻإ رﺼﻨﻟا ﺎﻤو (Dan
tidaklah kemenangan itu kecuali dari sisi Allah Yang Maha Tangguh lagi Maha Bijaksana) yang memberikannya kepada siapa
yang dikehendaki-Nya dan bukan kepada yang banyak jumlah tentaranya.

×L1´.l !·, L ´. _·.I¦ ¦.`, ±´ .¦ ¯.·...>. ¦..l 1.´, · _..,l> ¸'¯


127. ﻊطﻘﻴﻟ (Yaitu untuk memotong) berkaitan dengan kemenanganmu itu dan maksudnya ialah membinasakan نﻤ ﺎﻓرط
اورﻔﻛ نﻴذﻟا (segolongan orang-orang yang kafir) dengan terbunuh dan tertawan مﻬﺘﺒﻛﻴ وأ (atau untuk menjadikan mereka
hina dina) disebabkan kekalahan نﻴﺒﺌﺎﺨ اوﺒﻠﻘﻨﻴﻓ (sehingga mereka kembali dengan tangan hampa) tidak memperoleh apa
yang mereka harapkan. Ayat berikut ini turun ketika gigi depan Nabi saw. patah dan wajahnya berlumuran darah di waktu
perang Uhud, sampai beliau bersabda, مدﻟﺎﺒ مﻬﻴﺒﻨ ﻪﺠو اوﺒﻀﺨ موﻗ ﺢﻠﻔﻴ فﻴﻛ "Bagaimana suatu kaum akan beroleh
keberuntungan, jika mereka berani melumuri wajah Nabi mereka dengan darah!"

´,l .l ´. ,.N¦ '.`_: .¦ ´... . ¯..¯.l . .¦ ¯.±.. -`. ¯.±.¦ · _..l.L ¸'¯


128. ءﻲﺸ رﻤﻷا نﻤ كﻟ سﻴﻟ (Tak ada sedikit pun hakmu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu) tetapi semua itu
urusan Allah, maka hendaklah kamu bersabar وأ (apakah) artinya hingga مﻬﻴﻠﻋ بوﺘﻴ (Allah menerima tobat mereka) dengan
masuknya mereka ke dalam agama Islam نوﻤﻟﺎظ مﻬﻨﺈﻓ مﻬﺒذﻌﻴ وأ (atau menyiksa mereka, karena sesungguhnya mereka
orang-orang yang aniaya) disebabkan kekafiran mereka.

´<´. !. _· .´...´.l¦ !.´. _· ¯¸N¦ `,±-. .l '.!:· ´..-`.´. . '.!:· ´<¦´ . "¸.±s '..>¯¸ ¸''


129. ضرﻷا ﻲﻓ ﺎﻤو تاوﺎﻤﺴﻟا ﻲﻓ ﺎﻤ ﷲو (Kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) baik
sebagai milik maupun sebagai makhluk atau hamba-Nya ءﺎﺸﻴ نﻤﻟ رﻔﻐﻴ (diampuni-Nya siapa yang dikehendaki-Nya) untuk
diampuni ءﺎﺸﻴ نﻤ بذﻌﻴو (dan disiksa-Nya siapa yang dikehendaki) untuk disiksa روﻔﻏ ﷲاو (dan Allah Maha Pengampun)
kekasih-kekasih-Nya مﻴﺤر (lagi Maha Penyayang) terhadap orang-orang yang taat kepada-Nya.

Larangan Melakukan Riba dan Perintah untuk Bertaqwa

!±¯.!.. _·.I¦ ¦.`..¦´. N ¦.lé!. ¦´..¯,l¦ !±.-.¦ «±-..¯. ¦.1.¦´. ´<¦ ¯.>l-l _.>l±. ¸¯¸


130. ﺔﻔﻋﺎﻀﻤ ﺎﻓﺎﻌﻀأ ﺎﺒرﻟا اوﻠﻛﺄﺘ ﻻ اوﻨﻤآ نﻴذﻟا ﺎﻬﻴأ ﺎﻴ (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang memakai alif dan ada pula yang tidak, maksudnya ialah memberikan tambahan
pada harta yang diutang yang ditangguhkan pembayarannya dari tempo yang telah ditetapkan ﷲا اوﻘﺘاو (dan bertakwalah
kamu kepada Allah) dengan menghindarinya نوﺤﻠﻔﺘ مﻛﻠﻌﻟ (supaya kamu beroleh keberuntungan) atau hasil yang gemilang.

¦.1.¦´ . ´¸!.l¦ _.l¦ .´.s¦ _·,±.>ll ¸¯¸


131. نﻴرﻓﺎﻛﻠﻟ تدﻋأ ﻲﺘﻟا رﺎﻨﻟا اوﻘﺘاو (Jagalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir)
janganlah kamu sampai disiksa di dalamnya

Perintah Taat Kepada Allah SWT dan Serta Sifat-sifat Orang yang Bertaqwa

¦.`-.L¦´ . ´<¦ _..¯,l¦´. ¯.÷l- l _..>¯,. ¸¯'


132. نوﻤﺤرﺘ مﻛﻠﻌﻟ ﻝوﺴرﻟاو ﷲا اوﻌﻴطأو (Taatilah olehmu Allah dan Rasul, supaya kamu beroleh rahmat).

¤ ¦.`s¸! .´ . _|| :,±-. . ¯.÷.¯¸ «.>´. !±.`¸s .´...´.l¦ `¯¸N¦´. .´.s¦ _.1`..ll ¸¯¯


133. اوﻋرﺎﺴو (Dan bersegeralah kamu) dengan atau tanpa wau ضرﻷاو تاوﺎﻤﺴﻟا ﺎﻬﻀرﻋ ﺔﻨﺠو مﻛﺒر نﻤ ةرﻔﻐﻤ ﻰﻟإ
(kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi) artinya seluas langit dan bumi bila
keduanya disambung; sedangkan '`ardh' artinya ialah luas نﻴﻘﺘﻤﻠﻟ تدﻋأ (yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa)
kepada Allah dengan mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat.

_·.I¦ _.1±.`. _· .¦¯¸´.l¦ .¦¯¸´.l¦´. _..L.÷l¦´ . 1.-l¦ _.·!-l¦´ . s !.l¦ ´<¦´ . ´.>´
_...`>.l¦ ¸¯'


134. نوﻘﻔﻨﻴ نﻴذﻟا (Yaitu orang yang mengeluarkan nafkah) dalam menaati Allah ظﻴﻐﻟا نﻴﻤظﺎﻛﻟاو ءا رﻀﻟاو ءا رﺴﻟا ﻲﻓ
(baik di waktu lapang maupun di waktu sempit dan yang dapat menahan amarahnya) hingga tidak melampiaskannya walaupun
sebenarnya ia sanggup سﺎﻨﻟا نﻋ نﻴﻓﺎﻌﻟاو (dan yang memaafkan kesalahan manusia) yang melakukan keaniayaan
kepadanya tanpa membalasnya نﻴﻨﺴﺤﻤﻟا بﺤﻴ ﷲاو (dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan) seperti
pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan itu dan akan memberi mereka balasan.

_·.I¦´ . ¦:| ¦.l -· «:>.· .¦ ¦..lL ¯.',.±.¦ ¦.`,´ : ´<¦ ¦.`,±-.`.!· ¯.±....l .´. `,±-.
....I¦ N| ´<¦ ¯.l´ . ¦.¯¸.`. _ls !. ¦.l -· ¯.>´. _..l-. ¸¯'


135. ﺔﺸﺤﺎﻓ اوﻠﻌﻓ اذإ نﻴذﻟاو (Dan juga orang-orang yang apabila mereka berbuat kekejian) artinya dosa yang keji seperti
perzinahan مﻬﺴﻔﻨأ اوﻤﻠظ وأ (atau menganiaya diri mereka sendiri) artinya melakukan dosa yang lebih ringan dari itu misalnya
mencium ﷲا اورﻛذ (mereka ingat kepada Allah) maksudnya ingat akan ancaman-Nya نﻤو مﻬﺒوﻨذﻟ اورﻔﻐﺘﺴﺎﻓ (lalu
memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapakah) artinya tidak ada ﺎﻤ ﻰﻠﻋ اورﺼﻴ مﻟو ﷲا ﻻإ بوﻨذﻟا رﻔﻐﻴ
اوﻠﻌﻓ (yang dapat mengampuni dosa itu melainkan Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan mereka itu)
menghentikannya sama sekali نوﻤﻠﻌﻴ مﻫو (sedangkan mereka mengetahui) bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah
perbuatan maksiat adanya.

i..l`.¦ .>.¦,> :,±-. . ¯.±.¯¸ ·..>´. _,>´ . !±.> ´ `,...N¦ _·.\.> !..· ´.-.´. `,>¦
_·\..-l¦ ¸¯'


136. ﺎﻬﻴﻓ نﻴدﻟﺎﺨ رﺎﻬﻨﻷا ﺎﻬﺘﺤﺘ نﻤ يرﺠﺘ تﺎﻨﺠو مﻬﺒر نﻤ ةرﻔﻐﻤ مﻫؤا زﺠ كﺌﻟوأ (Mereka itu balasannya ialah
ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di bawahnya mengalir anak-anak sungai, kekal mereka di dalamnya) menjadi hal
artinya ditakdirkan kekal jika mereka beruntung memasukinya نﻴﻠﻤﺎﻌﻟا رﺠأ مﻌﻨو (dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi
orang yang beramal) artinya pahala bagi orang-orang yang mengerjakan perbuatan terpuji ini.

.· ·l> . ¯.>l¯.· _.. ¦.¸.. · _· ¯¸N¦ ¦.`,´L.! · ..´ _l´ «.1.s _...>.l¦ ¸¯¯


137. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kekalahan dalam perang Uhud نﻨﺴ مﻛﻠﺒﻗ نﻤ تﻠﺨ دﻗ (Sesungguhnya telah
berlalu sebelum kamu sunah-sunah) artinya cara-cara Allah menghadapi orang-orang kafir yaitu menangguhkan kebinasaan
mereka, lalu menghancurkan mereka secara tiba-tiba اورﻴﺴﻓ (maka berjalanlah kamu) hai orang-orang beriman ضرﻷا ﻲﻓ
نﻴﺒذﻛﻤﻟا ﺔﺒﻗﺎﻋ نﺎﻛ فﻴﻛ اورظﻨﺎﻓ (di muka bumi, dan lihatlah betapa akibat orang-orang yang mendustakan) para rasul,
artinya kesudahan nasib mereka berupa kebinasaan. Maka janganlah kamu bersedih hati atas kemenangan mereka, karena Aku
hanyalah menangguhkan kebinasaan mereka itu hingga pada saatnya nanti.

¦..> _!´.. !.ll _´.>´ . «Ls¯..´. _.1`..ll ¸¯¯


138. اذﻫ (Ini) maksudnya Alquran ini سﺎﻨﻠﻟ نﺎﻴﺒ (menjadi penerang bagi manusia) artinya semuanya ىدﻫو (dan petunjuk)
dari kesesatan نﻴﻘﺘﻤﻠﻟ ﺔظﻋوﻤو (serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa) di antara mereka.


N´. ¦.`.± . N´. ¦..,>´ `...¦´ . _¯.lsN¦ _| ...´ _...¡¯. ¸¯'


139. اوﻨﻬﺘ ﻻو (Janganlah kamu merasa lemah) dalam memerangi orang-orang kafir اوﻨزﺤﺘ ﻻو (dan jangan pula bersedih hati)
atas sesuatu musibah yang menimpa dirimu نوﻠﻋﻷا مﺘﻨأو (padahal kamu orang-orang yang tertinggi) hingga mampu
mengalahkan mereka نﻴﻨﻤؤﻤ مﺘﻨﻛ نإ (jika kamu orang-orang yang beriman) maksudnya benar-benar beriman sedangkan
yang menjadi jawab syarat ialah apa yang ditunjukkan oleh makna kalimat-kalimat yang sebelumnya.

_| ¯.>`.... ~¯,· . 1· ´. »¯.1l¦ ~¯,· .`«\:. il.´ . `»!`.N¦ !±l.¦ .. _.. !.l¦ ´.l-´.l´. ´<¦
_·.I¦ ¦.`..¦´. .>`..´ . ¯.>.. ´.¦..: ´<¦´ . N ´.>´ _..l.Ll¦ ¸'¸


140. مﻛﺴﺴﻤﻴ نإ (Jika kamu ditimpa) seperti pada perang Uhud حرﻗ (oleh luka-luka) qarh atau qurh, artinya ialah penderitaan
disebabkan luka dan sebagainya ﻪﻠﺜﻤ حرﻗ موﻘﻟا سﻤ دﻘﻓ (maka sesungguhnya kaum kafir itu pun telah ditimpa pula oleh
luka yang serupa) di waktu perang Badar. ﺎﻬﻟوادﻨ مﺎﻴﻷا كﻠﺘو (Dan hari-hari itu Kami pergilirkan) silih berganti سﺎﻨﻟا نﻴﺒ (di
antara manusia) misalnya sekarang masa kejayaan bagi satu golongan dan esok bagi golongan lainnya agar mereka sama-
sama menarik pelajaran ﷲا مﻠﻌﻴﻟو (dan supaya Allah mengetahui) secara lahiriah اوﻨﻤآ نﻴذﻟا (orang-orang yang beriman)
secara ikhlas dari yang tidak ءادﻬﺸ مﻛﻨﻤ ذﺨﺘﻴو (dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya syuhada) artinya dimuliakan-Nya
dengan mati syahid. نﻴﻤﻟﺎظﻟا بﺤﻴ ﻻ ﷲاو (Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang aniaya) yakni orang-orang kafir
yang akan menerima hukuman daripada-Nya. Seumpama mereka diberi-Nya nikmat, itu hanyalah untuk mendekatkan mereka
kepada siksa.


´¯>.`,l´. ´<¦ _·.I¦ ¦.`..¦´. _>..´. _·,±.>l¦ ¸'¸


141. اوﻨﻤآ نﻴذﻟا ﷲا صﺤﻤﻴﻟو (Agar Allah menyucikan orang-orang yang beriman) artinya membersihkan mereka dari dosa
dengan musibah yang menimpa diri mereka itu نﻴرﻓﺎﻛﻟا قﺤﻤﻴو (serta membinasakan orang-orang yang kafir).


.¦ ..¯..> _¦ ¦.l>.. «.>l¦ !´.l´ . .l-. ´<¦ _·.I¦ ¦.. ±.> ¯.>.. ´.l-.´ . _·¸..¯.l¦ ¸''


142. مأ (Atau) artinya apakah مﻛﻨﻤ اودﻫﺎﺠ نﻴذﻟا ﷲا مﻠﻌﻴ ﺎﻤﻟو ﺔﻨﺠﻟا اوﻠﺨدﺘ نأ مﺘﺒﺴﺤ (kamu mengira bahwa kamu
akan masuk surga padahal belumlah diketahui oleh Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu) yakni secara lahirnya
نﻴرﺒﺎﺼﻟا مﻠﻌﻴو (dan belum diketahui-Nya orang-orang yang sabar) dalam menghadapi kesusahan.

.1 l´. ...´ _¯.... .¯..l¦ . _¯.· _¦ :¯.1l . .1· :....¦´¸ ...¦´. _.`,´L.. ¸'¯


143. نوﻨﻤﺘ مﺘﻨﻛ دﻘﻟو (Sesungguhnya dulu kamu mengharapkan) asalnya tatamannauna lalu salah satu dari ta-nya dibuang
ﻩوﻘﻠﺘ نأ ﻝﺒﻗ نﻤ توﻤﻟا (kematian sebelum kamu menemuinya) artinya kamu pernah mengatakan dulu, "Wahai kiranya kami
dapat menemui suatu hari seperti hari perang Badar agar kami menemui mati syahid sebagaimana dialami oleh kawan-kawan
kami dulu." ﻩوﻤﺘﻴأ ر دﻘﻓ (Sekarang kamu telah melihatnya) maksudnya yang menjadi sebab dan asal usulnya yaitu peperangan
itu sendiri نورظﻨﺘ مﺘﻨأو (sedangkan kamu menyaksikannya) dapat merenungkannya bagaimana seharusnya lalu kenapa
kamu dapat dikalahkan? Dan mengenai kekalahan itu turun ayat bahwa sebabnya ialah tatkala disebarkan berita bahwa Nabi
saw. telah terbunuh sementara orang-orang munafik meneriakkan, "Karena ia telah terbunuh maka kembalilah kalian kepada
agama kalian!"

!.´. .´.>: N| _..´ ¸ . · · l> . «\¯.· `_.´,l¦ _`·¦·¦ .!. .¦ _.· ..¯.l1.¦ ´_ls ¯.>..1s¦ .´.
`.l 1.. _ls «..1s l· ¯¸.. ´<¦ !:.: _,>´..´ . ´<¦ _·,÷.:l¦ ¸''


144. ﻝﺘﻗ وأ تﺎﻤ نﺈﻓأ ﻝﺴرﻟا ﻪﻠﺒﻗ نﻤ تﻠﺨ دﻗ ﻝوﺴر ﻻإ دﻤﺤﻤ ﺎﻤو (Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul
yang sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau terbunuh) seperti lainnya مﻛﺒﺎﻘﻋأ ﻰﻠﻋ مﺘﺒﻠﻘﻨا
(kamu berbalik ke belakang) maksudnya kembali menjadi kafir. Kalimat akhir merupakan pertanyaan yang berarti sanggahan,
artinya bukankah ia bukan sembahan kenapa kamu kembali? ﺎﺌﻴﺸ ﷲا رﻀﻴ نﻠﻓ ﻪﻴﺒﻘﻋ ﻰﻠﻋ بﻠﻘﻨﻴ نﻤو (Barang siapa
yang berbalik ke belakang, murtad, maka tidaklah ia memberi mudarat kepada Allah sedikit pun) sebaliknya hanya memberi
mudarat kepada dirinya sendiri نﻴرﻛﺎﺸﻟا ﷲا يزﺠﻴﺴو (dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang
bersyukur) terhadap nikmat-karunia-Nya.

!.´. _!é ±´ .l _¦ .... N| _:¦. ´<¦ !´...´ *¯>¡¯. .´ . :,`. ´.¦´.. !´..´.l¦ .«.¡. !...
.´. :,`. ´.¦´.. :,>N¦ .«.¡. !... _,>´ ..´ . _·,>.:l¦ ¸''


145. ﷲا نذﺈﺒ ﻻإ توﻤﺘ نأ سﻔﻨﻟ نﺎﻛ ﺎﻤو (Setiap diri tidaklah akan mati kecuali dengan izin Allah) artinya dengan kada
daripada-Nya ﺎﺒﺎﺘﻛ (sebagai ketentuan) mashdar artinya ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah ﻼﺠؤﻤ (yang telah
ditetapkan waktunya) hingga tidak dapat dimajukan atau diundurkan. Lalu kenapa kamu menderita kekalahan, padahal
kekalahan itu tidak dapat menolak kematian dan ketabahan takkan dapat mengakhiri kehidupan. درﻴ نﻤو (Barang siapa yang
menghendaki) dengan amalannya ﺎﻴﻨدﻟا باوﺜ (pahala dunia) artinya balasannya ﺎﻬﻨﻤ ﻪﺘؤﻨ (Kami berikan itu kepadanya)
artinya bagiannya di dunia tetapi di akhirat ia tidak mendapat apa-apa. ﺎﻬﻨﻤ ﻪﺘؤﻨ ةرﺨﻵا باوﺜ درﻴ نﻤو (Dan barang siapa
menghendaki pahala akhirat Kami berikan pula kepadanya) artinya pahalanya نﻴرﻛﺎﺸﻟا يزﺠﻨﺴو (dan Kami akan memberi
balasan kepada orang-orang yang bersyukur).


_·!´´. . ¯_.. _..· .«-. _.¯..¸ ¸..´ !.· ¦.`.>´ . !.l ¯.·.´.!. ¦ _· _... ´<¦ !.´. ¦.±`-. !.´.
¦..l>.`.¦ ´<¦´ . ´.>´ _·¸..¯.l¦ ¸''


146. نﻴﺄﻛو (Dan berapa banyaknya) 'ka-ayyin' sama artinya dengan 'kam' ﻝﺘﺎﻗ ﻲﺒﻨ نﻤ (nabi-nabi yang berperang) menurut
satu qiraat 'qutila' yang berarti 'yang dibunuh'. Pelakunya ialah dhamir yang kembali kepada nabi ﻪﻌﻤ (bersama mereka)
menjadi khabar sedangkan mubtadanya ialah: رﻴﺜﻛ نوﻴﺒر (pengikut-pengikutnya yang amat banyak) yakni yang bertakwa ﺎﻤﻓ
اوﻨﻫو (maka mereka tidak menjadi lemah) atau merasa takut ﷲا ﻝﻴﺒﺴ ﻲﻓ مﻬﺒﺎﺼأ ﺎﻤﻟ (karena hal-hal yang menimpa
mereka di jalan Allah) seperti mendapat luka dan terbunuhnya nabi-nabi dan para sahabat mereka اوﻔﻌﻀ ﺎﻤو (dan tidak
menjadi lelah) menghadapi perjuangan اوﻨﺎﻛﺘﺴا ﺎﻤو (dan tidak pula menyerah) atau tunduk kepada musuh-musuh
sebagaimana kamu lakukan ketika disiarkan orang berita bahwa Nabimu telah gugur. نﻴرﺒﺎﺼﻟا بﺤﻴ ﷲاو (Allah menyukai
orang-orang yang sabar) dalam menerima bala hingga Allah berkenan memberikan imbalan kepadanya.

!.´. _l´ `.±l¯. · N| _¦ ¦.l!· !´.`.´¸ ¯,±s¦ !´. l !....: !.·¦´¸`.|´ . _· !.,.¦ ·..´. !..¦.·¦ !.¯,´..¦´ . _ls
.¯.1l¦ _·,±.÷l¦ ¸'¯


147. مﻬﻟوﻗ نﺎﻛ ﺎﻤو (Tak ada ucapan mereka) yakni ketika Nabi mereka dibunuh yang mereka terima dengan penuh
kesabaran dan ketabahan itu ﺎﻨﻓا رﺴ
ٕ
او ﺎﻨﺒوﻨذ ﺎﻨﻟ رﻔﻏا ﺎﻨﺒر اوﻟﺎﻗ نأ ﻻإ (melainkan dengan berdoa, "Wahai Tuhan kami!
Ampunilah dosa kami dan keterlaluan kami) artinya tindakan kami yang melanggar batas ﺎﻨرﻤأ ﻲﻓ (dalam urusan kami)
sebagai pengakuan bahwa musibah yang menimpa mereka itu ialah karena jeleknya perbuatan mereka yang berarti
menghancurkan diri mereka sendiri ﺎﻨﻤادﻗأ تﺒﺜو (dan tetapkanlah hati kami) dengan kekuatan menghadapi perjuangan
نﻴرﻓﺎﻛﻟا موﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻨرﺼﻨاو (serta tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.")

`.±..! :· ´<¦ ´.¦´.. !´..´.l¦ ´`.`>´. .¦´.. :,>N¦ ´<¦´. ´.>´ _...`>.¦ ¸'¯


148. ﺎﻴﻨدﻟا باوﺜ ﷲا مﻫﺎﺘﺂﻓ (Maka Allah pun memberi mereka pahala di dunia) berupa kemenangan dan harta rampasan
ةرﺨﻵا باوﺜ نﺴﺤو (dan pahala yang baik di akhirat) maksudnya surga. Pahala yang baik ialah anugerah yang melebihi dari
selayaknya نﻴﻨﺴﺤﻤﻟا بﺤﻴ ﷲاو (dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan).

Peringatan Supaya Waspada Terhadap Ajakan Orang-orang Kafir

!±¯.!.. _·.I¦ ¦.`..¦´. _| ¦.`-.L. _·.I¦ ¦.`, ± ´ .é.:`,. ´_ls ¯.>..1s¦ ¦..l1.. · _·¸..>
¸''


149. اورﻔﻛ نﻴذﻟا اوﻌﻴطﺘ نإ اوﻨﻤآ نﻴذﻟا ﺎﻬﻴأ ﺎﻴ (Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir)
mengenai apa yang mereka perintahkan kepada kamu مﻛﺒﺎﻘﻋأ ﻰﻠﻋ مﻛودرﻴ (tentulah mereka akan mengembalikan kamu ke
belakang) maksudnya kepada kekafiran نﻴرﺴﺎﺨ اوﺒﻠﻘﻨﺘﻓ (hingga jadilah kamu orang-orang yang merugi).

_. ´<¦ ¯.÷.l¯.. ´.>´. ¸¯.> ´.¸...l¦ ¸'¸


150. مﻛﻻوﻤ ﷲا ﻝﺒ (Tetapi Allahlah yang menjadi pelindungmu) pembelamu نﻴرﺼﺎﻨﻟا رﻴﺨ وﻫو (dan Dialah sebaik-baik
pembela) maka patuhlah kamu kepada-Nya dan bukan kepada selain-Nya.

_1l`. . _· ..l· _·.I¦ ¦.`,±´ .s´,l¦ !.. ¦.é´¸.¦ ´<!. !. ¯.l ¯_¸.`. .«. !´..Ll. `.±.´.! .´.
'¸!.l¦ ´..´. _´.:. _..l.Ll¦ ¸'¸


151. بﻋرﻟا اورﻔﻛ نﻴذﻟا بوﻠﻗ ﻲﻓ ﻲﻘﻠﻨﺴ (Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut) dibaca ru`b
atau ru`ub. Setelah berangkat dari Uhud itu sebenarnya mereka bermaksud hendak kembali untuk membasmi kaum Muslimin
tetapi tiba-tiba merasa ciut dan tidak jadi kembali ﺎﻨﺎطﻠﺴ ﻪﺒ ﻝزﻨﻴ مﻟ ﺎﻤ ﷲﺎﺒ اوﻛرﺸأ ﺎﻤﺒ (disebabkan mereka
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diberi-Nya wewenang) sebagai alasan dalam penyembahan terhadap
berhala نﻴﻤﻟﺎظﻟا ىوﺜﻤ سﺌﺒو رﺎﻨﻟا مﻫاوﺄﻤو (tempat tinggal mereka ialah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal
orang-orang yang aniaya) lagi kafir itu.

Sebab-sebab Kekalahan Umat Islam Dalam Perang Uhud

.1 l´. `.÷·.. ´<¦ .:.s´. :| .±..´.>. .«.:¦. ´_.> ¦:| `..l:· ¯..s,...´ . _· ,.N¦
..,.s´. . .-. !. .>.´¸¦ !. _.'.>. .÷.. . ..,`. !´..´.l¦ .÷..´ . . ..,`. :,>N¦
¯.. ¯.÷·,. ¯.·..s ¯.>´,l .¯.´,l .1 l´. !±s ¯.÷.s ´<¦´ . .: _.· _ls _...¡.l¦ ¸''


152. ﻩدﻋو ﷲا مﻛﻗدﺼ دﻘﻟو (Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya) kepadamu dengan memberikan
kemenangan ﻪﻨذﺈﺒ مﻬﻨوﺴﺤﺘ ذإ (ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya) atau dengan kehendak-Nya اذإ ﻰﺘﺤ
مﺘﻠﺸﻓ (hingga saat kamu gagal) atau takut menghadapi peperangan رﻤﻷا ﻲﻓ مﺘﻋزﺎﻨﺘو (dan berselisih dalam urusan itu)
yakni mengenai perintah Nabi saw. agar tetap bertahan di lereng bukit untuk memanah musuh di mana sebagian kamu
mengatakan, "Mari kita turun bukankah teman-teman kita sudah beroleh kemenangan?" Sedangkan sebagian lagi berkata,
"Tidak, kita tidak boleh melanggar perintah Nabi saw." مﺘﻴﺼﻋو (dan kamu mendurhakai) perintahnya, lalu kamu tinggalkan
markas demi mengharapkan harta rampasan مﻛا رأ ﺎﻤ دﻌﺒ نﻤ (setelah diperlihatkan-Nya kepadamu) maksudnya oleh Allah
نوﺒﺤﺘ ﺎﻤ (apa yang kamu sukai) yakni kemenangan. Mengenai jawab idzaa ditunjukkan oleh kalimat yang sebelumnya,
artinya kamu terhalang beroleh kemenangan dari-Nya. ﺎﻴﻨدﻟا دﻴرﻴ نﻤ مﻛﻨﻤ (Di antaramu ada yang menghendaki dunia) lalu
ditinggalkannya markas guna merebut harta rampasan ةرﺨﻵا دﻴرﻴ نﻤ مﻛﻨﻤو (dan di antaramu ada yang menghendaki
akhirat) maka ia tetap bertahan di tempat sampai ia gugur seperti Abdullah bin Jubair dan sahabat-sahabatnya. مﻛﻓرﺼ مﺜ
(Kemudian Allah memalingkan kamu) dihubungkan kepada jawaban idzaa yang diperkirakan berbunyi, "Terpukul mundur karena
menderita kekalahan" مﻬﻨﻋ (dari mereka) maksudnya orang-orang kafir مﻛﻴﻠﺘﺒﻴﻟ (untuk mencoba kamu) artinya menguji mana-
mana yang ikhlas di antaramu dari yang bukan. مﻛﻨﻋ ﺎﻔﻋ دﻘﻟو (Sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu) atas kesalahan
yang telah kamu lakukan نﻴﻨﻤؤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻝﻀﻓ وذ ﷲاو (dan Allah mempunyai karunia terhadap orang-orang yang
beriman) dengan memaafkan dan mengampuni mereka.

¤ :| _..-`.. N´. _.'.l . ´_ls .>¦ ...¯,l¦´ . ¯.é.`s.. _· ¯.>.,>¦ ¯.÷...!· !¯.s
´.-. *,÷l ¦..,`>. _ls !. ¯.÷.!· N´. !. ¯.÷...¦ ´<¦´. ´¸..> !.. _.l.-. ¸'¯


153. نودﻌﺼﺘ ذإ (Ingatlah ketika kamu melarikan diri) dalam peperangan itu ﻲﻓ مﻛوﻋدﻴ ﻝوﺴرﻟاو دﺤأ ﻰﻠﻋ نووﻠﺘ ﻻو
مﻛا رﺨأ (dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul memanggil kamu dari belakangmu) seraya bersabda, "Mari ke
sini hai hamba-hamba Allah, marilah datang kepadaku!" مﻐﺒ ﺎﻤﻏ مﻛﺒﺎﺜﺄﻓ (Karena itu Allah menimpakan padamu kesedihan
di atas kesedihan) yang kamu timpakan kepada Rasulullah dengan melanggar perintahnya. Ada pula yang mengatakan 'ba' itu
berarti '`alaa' hingga maknanya ialah 'berlipat ganda', yaitu kesedihan di balik kesedihan karena luputnya harta rampasan ﻼﻴﻛﻟ
(supaya kamu tidak) berkaitan dengan Allah 'memaafkan' atau menimpakan pada kalian مﻛﺘﺎﻓ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ اوﻨزﺤﺘ (berduka cita
terhadap apa yang luput dari kamu) yakni harta rampasan مﻛﺒﺎﺼأ ﺎﻤ ﻻو (begitu pula terhadap apa yang telah menimpamu)
berupa pembunuhannya dan kekalahan نوﻠﻤﻌﺘ ﺎﻤﺒ رﻴﺒﺨ ﷲاو (Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.)

¯.. _,.¦ .>.l . . .-. ´.-l¦ «´..¦ !´.! -. _:- . «±,! L ¯.>.. «±,!L´ . .· ¯.·..´.>¦ ¯.·..±.¦
_.´.´L. ´<!. ´¸¯.s ´_>l¦ ´L «¯.l±. >l¦ _.l.1 . _> !.l ´. ,.N¦ . .`_: ¯_· _| ,.N¦ .`«\´
´< _.±>´ _· ...±. ¦ !. N _..¯.`. .l _.l.1. ¯.l _l´ !.l ´. ,.N¦ ".`_: !. !´.l.· !.±.> _·
¯.l ...´ _· ¯.>..`.. ¸´¸.l _·.I¦ ..´ `.±,l . `_.1l¦ _|| ¯.±->!. . ´_l.¯.´,l´. ´<¦ !. _· ¯.é¸...
´¯>.`.l´ . !. _· ¯.>..l· ´<¦´ . ´.,l . .¦ .. ¸..¯.l¦ ¸''


154. ﺎﺴﺎﻌﻨ ﺔﻨﻤأ مﻐﻟا دﻌﺒ نﻤ مﻛﻴﻠﻋ ﻝزﻨأ مﺜ (Kemudian Allah menurunkan kepada kamu setelah kesedihan itu keamanan
berupa kantuk) menjadi badal ﻰﺸﻐﻴ (yang meliputi) ada yang membaca dengan ya dan ada pula dengan ta مﻛﻨﻤ ﺔﻔﺌﺎط
(segolongan dari kamu) yakni orang-orang beriman; mereka tertidur lelap di balik tameng sehingga pedang-pedang pun
tergelincir dan jatuh ke sisi mereka مﻬﺴﻔﻨأ مﻬﺘﻤﻫأ دﻗ ﺔﻔﺌﺎطو (sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri
mereka sendiri) maksudnya mereka merasa cemas memikirkan nasib mereka hingga mereka tak ada kemauan selain
menyelamatkan diri tanpa mempedulikan Nabi saw. dan para sahabatnya. Mereka tidak dapat tidur dan mereka adalah orang-
orang munafik. نظ قﺤﻟا رﻴﻏ ﷲﺎﺒ نوﻨظﻴ (Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah) maksudnya seperti
sangkaan ﺔﻴﻠﻫﺎﺠﻟا (jahiliah) yang berkeyakinan bahwa Nabi itu benar-benar telah terbunuh atau kalau tidak, maka ia takkan
dapat dikalahkan. ﻝﻫ نوﻟوﻘﻴ (Kata mereka, "Apakah) maksudnya tak ada رﻤﻷا نﻤ ﺎﻨﻟ (bagi kita terhadap urusan ini)
maksudnya mengenai kemenangan yang telah Kami janjikan itu نﻤ (dari) merupakan tambahan ءﻲﺸ (sesuatu."). ﻝﻗ
(Katakanlah) kepada mereka ﻪﻠﻛ رﻤﻷا نإ ("Sesungguhnya urusan ini seluruhnya) manshub sebagai taukid dapat pula
marfu` sebagai mubtada sedangkan khabarnya ialah: ﷲ (bagi Allah.") maksudnya ketentuan berada di tangan-Nya. Ia berbuat
apa yang dikehendaki-Nya نوﻟوﻘﻴ كﻟ نودﺒﻴ ﻻ ﺎﻤ مﻬﺴﻔﻨأ ﻲﻓ نوﻔﺨﻴ (Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa
yang tidak mereka terangkan kepadamu, maka mereka mengatakan) ini menjadi keterangan bagi 'apa' yang sebelumnya وﻟ
ﺎﻨﻫﺎﻫ ﺎﻨﻠﺘﻗ ﺎﻤ ءﻲﺸ رﻤﻷا نﻤ ﺎﻨﻟ نﺎﻛ ("Sekiranya bagi kami terhadap urusan ini ada sesuatu tidaklah kami terbunuh di
sini) maksudnya jika kita mempunyai campur tangan dalam urusan ini kita dapat saja tidak keluar sehingga tidak terbunuh tetapi
apa daya kita karena kita ini dipaksa keluar." ﻝﻗ (Katakanlah) kepada mereka مﻛﺘوﻴﺒ ﻲﻓ مﺘﻨﻛ وﻟ ("Sekiranya kamu berada
di rumahmu) sedangkan di antaramu ada orang yang telah ditetapkan Allah akan menemui ajalnya مﻬﻴﻠﻋ بﺘﻛ نﻴذﻟا زرﺒﻟ
مﻬﻌﺠﺎﻀﻤ ﻰﻟإ ﻝﺘﻘﻟا (niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan terbunuh itu akan keluar juga ke tempat
pembunuhan mereka.") sehingga mereka akan mati terbunuh, dan tidak akan tertolong oleh ikhtiar atau usaha mereka itu karena
kada Allah tetap berlaku tanpa sesuatu pun dapat menolaknya. و (Dan) hal itu dilakukan-Nya مﻛرودﺼ ﻲﻓ ﺎﻤ ﷲا ﻲﻠﺘﺒﻴﻟ
(agar Allah menguji apa yang terdapat dalam dadamu) dalam hatimu berupa keikhlasan atau kemunafikan ﻲﻓ ﺎﻤ صﺤﻤﻴﻟو
رودﺼﻟا تاذﺒ مﻴﻠﻋ ﷲاو مﻛﺒوﻠﻗ (dan untuk membersihkan isi hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui akan sisi hati) semua
itu tak ada yang tersembunyi bagi-Nya tetapi maksud-Nya agar dengan ujian itu tampaklah pula bagi manusia keikhlasan dan
kemunafikan di antara kalian.

_| _·.I¦ ¦¯.l´. . ¯.>.. »¯.. _1.l¦ _!-.>'¦ !..| `.±l´¸.`.¦ .L.:l¦ -.. !. ¦...´ .1l´ . !±s
´<¦ ¯.·..s _| ´<¦ ¸.±s '.,l> ¸''


155. مﻛﻨﻤ اوﻟوﺘ نﻴذﻟا نإ (Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu) dari peperangan ﻰﻘﺘﻟا موﻴ
نﺎﻌﻤﺠﻟا (di saat bertemunya dua pasukan) yaitu pasukan kaum Muslimin dan pasukan orang-orang kafir di Uhud. Yang dituju
ialah pasukan Muslimin itu kecuali dua belas orang نﺎطﻴﺸﻟا مﻬﻟزﺘﺴا ﺎﻤﻨإ (sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan)
dengan waswas atau tipu dayanya اوﺒﺴﻛ ﺎﻤ ضﻌﺒﺒ (disebabkan sebagian apa yang mereka perbuat) berupa dosa yaitu
melanggar perintah Nabi saw. روﻔﻏ ﷲا نإ مﻬﻨﻋ ﷲا ﺎﻔﻋ دﻘﻟو (dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun) terhadap orang-orang mukmin مﻴﻠﺤ (lagi Maha Penyantun) sehingga
menangguhkan siksa dari orang-orang durhaka.

Menanamkan Jiwa Berkorban dan Berjihad

!..!.. _·.I¦ ¦.`..¦´. N ¦...>. _·.Il´ ¦.`,±´ ¦.l!·´ . ¯.±.´.>N ¦:| ¦..´¸. _· ¯¸N¦ .¦ ¦..l´ _,s
¯.l ¦..l´ !. ..s !. ¦..!. !.´. ¦.l.· _->´,l ´<¦ il : :´¸.> _· ¯....l· ´<¦´ . ._>´ ·..·´. ´<¦´. !..
_.l.- . ¸... ¸''


156. اورﻔﻛ نﻴذﻟﺎﻛ اوﻨوﻛﺘ ﻻ اوﻨﻤآ نﻴذﻟا ﺎﻬﻴأ ﺎﻴ (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu seperti orang-orang
kafir) maksudnya orang-orang munafik مﻬﻨاوﺨﻹ اوﻟﺎﻗو (yang mengatakan kepada kawan-kawan mereka) mengenai keadaan
mereka ضرﻷا ﻲﻓ اوﺒرﻀ اذإ (apabila mereka bepergian di muka bumi) lalu mati ىزﻏ اوﻨﺎﻛ وأ (atau mereka
berperang) lalu terbunuh اوﻠﺘﻗ ﺎﻤو اوﺘﺎﻤ ﺎﻤ ﺎﻨدﻨﻋ اوﻨﺎﻛ وﻟ ("Sekiranya mereka berada bersama kita tidaklah mereka akan
mati dan tidak pula terbunuh.") maksudnya janganlah kamu berkata seperti demikian. كﻟذ ﷲا ﻝﻌﺠﻴﻟ (Allah menjadikan
demikian itu) sebagai akibat dari ucapan mereka tadi تﻴﻤﻴو ﻲﻴﺤﻴ ﷲاو مﻬﺒوﻠﻗ ﻲﻓ ةرﺴﺤ (suatu penyesalan dalam hati
mereka. Allah menghidupkan dan mematikan) hingga tinggalnya seseorang di rumahnya sama sekali tidak menghalangi
kematiannya نوﻠﻤﻌﺘ ﺎﻤﺒ ﷲاو (dan terhadap apa yang kamu kerjakan) dengan memakai ta atau ya رﻴﺼﺒ (Maha Melihat)
maka kelak Dia akan membalaskannya kepada kalian.

_.l´. `..l.· _· _... ´<¦ .¦ `..`. :,±- .l ´. ´<¦ «.>´¸´. ¸¯.> !´.. _.`-.> ´ ¸'¯


157. نﺌﻟو (Sungguh sekiranya) lam menunjukkan sumpah ﷲا ﻝﻴﺒﺴ ﻲﻓ مﺘﻠﺘﻗ (kamu dibunuh di jalan Allah) maksudnya
dalam berjihad مﺘﻤ وأ (atau meninggal) dibaca muttum atau mittum berasal dari maata-yamuutu; artinya didatangi oleh
kematian di dalam berjihad ةرﻔﻐﻤﻟ (maka ampunan) yang kamu peroleh ﷲا نﻤ (dari Allah) terhadap dosa-dosamu ﺔﻤﺤرو
(dan rahmat) daripada-Nya bagi kamu atas demikian itu. Lam serta kalimat yang dimasukinya menjadi jawab qasam di samping
menjadi mubtada yang khabarnya ialah: نوﻌﻤﺠﻴ ﺎﻤﻤ رﻴﺨ (benar-benar lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan) dari
harta dunia; memakai ya atau ta.

_.l´. ¯..¯. .¦ ¯..l.· _|N ´<¦ _.¸:>´ ¸'¯


158. نﺌﻟو (Sungguh sekiranya) lam berarti sumpah مﺘﻤ (kamu meninggal) dibaca muttum atau mittum مﺘﻠﺘﻗ وأ (atau
terbunuh) dalam peperangan atau lainnya ﷲا ﻰﻟﻹ (maka hanya kepada Allahlah) dan bukan kepada selain-Nya نورﺸﺤﺘ
(kamu akan dihimpun) di akhirat di mana amal perbuatanmu akan dibalas-Nya.

Akhlak dan Beberapa Sifat Nabi Muhammad SAW

!..· «.>´¸ ´. ´<¦ ·.l ¯.±l ¯.l´. ·.´ !L· 1.ls .l1l¦ ¦.´.±.N . il¯.> .s!· ¯.·..s
¯,±-.`.¦´. ¯.> ¯.>¯¸.! :´. _· ¸¯.N¦ ¦:¦ · ·.´¸s ¯_´´. .· _ls ´<¦ _| ´<¦ ´.>´ _·\´´...l¦ ¸''

159. ﺎﻤﺒﻓ (Maka berkat) ma merupakan tambahan تﻨﻟ ﷲا نﻤ ﺔﻤﺤر (rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut) hai
Muhammad مﻬﻟ (kepada mereka) sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak وﻟو
ﺎظﻓ تﻨﻛ (dan sekiranya kamu bersikap keras) artinya akhlakmu jelek tidak terpuji بﻠﻘﻟا ظﻴﻠﻏ (dan berhati kasar) hingga
kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka مﻬﻨﻋ فﻋﺎﻓ كﻟوﺤ نﻤ اوﻀﻔﻨﻻ (tentulah mereka akan menjauhkan diri
dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka perbuat مﻬﻟ رﻔﻐﺘﺴاو (dan mintakanlah ampunan
bagi mereka) atas kesalahan-kesalahan itu hingga Kuampuni مﻫروﺎﺸو (serta berundinglah dengan mereka) artinya mintalah
pendapat atau buah pikiran mereka رﻤﻷا ﻲﻓ (mengenai urusan itu) yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil
hati mereka, dan agar umat meniru sunah dan jejak langkahmu, maka Rasulullah saw. banyak bermusyawarah dengan mereka.
تﻤزﻋ اذﺈﻓ (Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah
bermusyawarah itu ﷲا ﻰﻠﻋ ﻝﻛوﺘﻓ (maka bertawakallah kepada Allah) artinya percayalah kepada-Nya. بﺤﻴ ﷲا نإ
نﻴﻠﻛوﺘﻤﻟا (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal) kepada-Nya.

_| `.´¸´... ´<¦ *· .l!s ¯.>l _|´. ¯.>l.> ´ .· ¦: _.I¦ .´¸´... . .:.-. _ls´. ´<¦
_´´..´,l · _.`..¡.l¦ ¸'¸


160. ﷲا مﻛرﺼﻨﻴ نإ (Jika Allah menolong kamu) terhadap musuhmu seperti di perang Badar مﻛﻟذﺨﻴ ن
ٕ
او مﻛﻟ بﻟﺎﻏ ﻼﻓ
(maka tak ada orang yang akan mengalahkan kamu, sebaliknya jika Dia membiarkan kamu) tanpa memberikan pertolongan
seperti waktu perang Uhud ﻩدﻌﺒ نﻤ مﻛرﺼﻨﻴ يذﻟا اذ نﻤﻓ (maka siapakah lagi yang dapat menolongmu setelah itu)
artinya setelah kekalahan itu, maksudnya tak ada lagi. ﷲا ﻰﻠﻋو (Hanya kepada Allahlah) bukan kepada lain-Nya ﻝﻛوﺘﻴﻠﻓ
نوﻨﻤؤﻤﻟا (orang-orang beriman itu harus bertawakal). Ayat berikut ini diturunkan ketika hilangnya sehelai permadani merah di
waktu perang Uhud lalu sebagian orang mengatakan barangkali Nabilah yang mengambilnya:


!.´. _l´ ¯_..l _¦ _-. .´. ¯_l-. .!. !.. _s »¯.. «..´,1l¦ ¯.. _·´.. ´_é ± . !. ·..´ ¯.>´.
N _..lL`. ¸'¸


161. نﺎﻛ ﺎﻤو (Tidaklah mungkin) atau patut ﻝﻐﻴ نأ ﻲﺒﻨﻟ (bagi seorang Nabi itu akan berkhianat dalam urusan harta
rampasan perang) maka janganlah kamu menyangka hal yang demikian itu! Menurut satu qiraat dibaca 'yughalla' yang berarti
dinisbatkan kepada pengkhianatan. ﺔﻤﺎﻴﻘﻟا موﻴ ﻝﻏ ﺎﻤﺒ تﺄﻴ ﻝﻠﻐﻴ نﻤو (Barang siapa yang berkhianat dalam urusan
harta rampasan perang itu, maka ia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang dikhianatkannya itu) dengan
memikulnya di atas pundaknya سﻔﻨ ﻝﻛ ﻰﻓوﺘ مﺜ (kemudian setiap diri akan diberi balasan) baik yang berkhianat maupun
yang tidak berkhianat نوﻤﻠظﻴ ﻻ مﻫو تﺒﺴﻛ ﺎﻤ (atas apa yang dikerjakannya sedangkan mereka tidaklah dianiaya) sedikit
pun juga.

.·¦ ×..¦ _´..¸ ´<¦ .´ ´.!. 1>.· ´. ´<¦ «.´.!.´. '..±> ´..´. ¸...¦ ¸''162. ﷲا ناوﻀر ﻊﺒﺘا نﻤﻓأ (Apakah orang yang mengikuti keridaan Allah) lalu ia taat dan tak berkhianat dalam soal
rampasan perang ﷲا نﻤ طﺨﺴﺒ ءﺎﺒ نﻤﻛ (akan sama dengan orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah) karena
perbuatan maksiat dan kecurangannya? رﻴﺼﻤﻟا سﺌﺒو مﻨﻬﺠ ﻩاوﺄﻤو (Tempatnya ialah neraka Jahanam dan itulah
seburuk-buruk tempat kembali) jawabannya tentu saja tidak sama.

¯.> ·.>´ ¸: ..s ´<¦ ´<¦´ . ´¸... !.. _.l.-. ¸'¯


163. تﺎﺠرد مﻫ (Mereka itu bertingkat-tingkat) maksudnya mempunyai tingkat masing-masing ﷲا دﻨﻋ (di sisi Allah) artinya
mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Maka orang yang mengikuti keridaan-Nya akan beroleh pahala atau surga
sedangkan yang membawa amarah murka-Nya akan mendapat siksa atau neraka نوﻠﻤﻌﻴ ﺎﻤﺒ رﻴﺼﺒ ﷲاو (dan Allah Maha
Melihat apa yang mereka kerjakan) hingga akan mendapat balasan daripada-Nya.

.1 l ´. ´<¦ _ls _...¡.l¦ :| ±-. ¯...· N..´¸ . .±.±.¦ ¦.l.. ¯..¯.l . .«...¦´. ¯...é,`.´.
`.±.l-`.´ . ...>l¦ «.÷>'¦´ . _|´. ¦..l´ . `_¯.· _.l _.l. _..¯. ¸''


164. مﻬﺴﻔﻨأ نﻤ ﻻوﺴر مﻬﻴﻓ ثﻌﺒ ذإ نﻴﻨﻤؤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﷲا نﻤ دﻘﻟ (Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada
orang-orang beriman ketika Dia mengirim kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri) maksudnya seorang Arab
seperti mereka untuk mengawasi dan memberi pengertian, jadi bukan dari kalangan malaikat dan tidak pula dari bangsa asing
ﻪﺘﺎﻴآ مﻬﻴﻠﻋ وﻠﺘﻴ (yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya) yakni Alquran مﻬﻴﻛزﻴو (dan menyucikan mereka)
membersihkan mereka dari dosa بﺎﺘﻛﻟا مﻬﻤﻠﻌﻴو (serta mengajarkan kepada mereka Alkitab) yakni Alquran ﺔﻤﻛﺤﻟاو (dan
hikmah) yakni sunah ن
ٕ
او (dan sesungguhnya mereka) ditakhfifkan dari wainnahum ﻝﺒﻗ نﻤ اوﻨﺎﻛ (adalah sebelumnya) yakni
sebelum kebangkitannya نﻴﺒﻤ ﻝﻼﻀ ﻲﻔﻟ (benar-benar dalam kesesatan yang nyata) atau jelas.

Beberapa sifat Orang-orang Munafik

!´.l´ .¦ .>.´...¦ «.,.¯. . · ..¯..¦ !.¯.l:. ..l· _.¦ ¦ ..> ¯_· ´.> . ..s ¯.>.±. ¦ _| ´<¦ _ls _´
.`_: ",..· ¸''


165. ﺔﺒﻴﺼﻤ مﻛﺘﺒﺎﺼأ ﺎﻤﻟ وأ (Mengapa ketika kamu ditimpa musibah) yaitu di Uhud dengan gugurnya 70 orang di antara
kamu ﺎﻬﻴﻠﺜﻤ مﺘﺒﺼأ دﻗ (padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu) yakni di Badar
dengan membunuh 70 orang dan menawan 70 di antara mereka مﺘﻠﻗ (kamu berkata) dengan keheran-heranan اذﻫ ﻰﻨأ
("Dari mana datangnya ini?") maksudnya kekalahan ini padahal kita adalah orang-orang muslim dan Rasulullah berada bersama
kita. Kalimat terakhir merupakan pertanyaan yang berarti sanggahan. ﻝﻗ (Katakanlah) kepada mereka مﻛﺴﻔﻨأ دﻨﻋ نﻤ وﻫ
("Itu dari dirimu sendiri) karena kamu meninggalkan markas sehingga mengalami kegagalan. رﻴدﻗ ءﻲﺸ ﻝﻛ ﻰﻠﻋ ﷲا نإ
(Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.") dan daripada-Nyalah datang kemenangan atau terhalangnya
kemenangan itu; dan kamu mendapat balasan daripada-Nya disebabkan pelanggaran terhadap perintah Rasul-Nya.

!.´. ¯.>...¦ »¯.. _1.l¦ _!-.>'¦ _:¦. · ´<¦ ´.l-´.l´ . _...¡.l¦ ¸''


166. نﺎﻌﻤﺠﻟا ﻰﻘﺘﻟا موﻴ مﻛﺒﺎﺼأ ﺎﻤو (Apa yang menimpa kamu di hari bertemunya dua pasukan) yakni di Uhud ﷲا نذﺈﺒﻓ
(maka adalah dengan izin Allah) atau kehendak-Nya مﻠﻌﻴﻟو (dan supaya diketahui-Nya) secara nyata نﻴﻨﻤؤﻤﻟا (orang-orang
yang beriman) yang benar-benar beriman.

´.l-´.l´ . _·.I¦ ¦.1 ·! . _,·´. ¯.> ¦¯.l!- . ¦.l..· _· _... ´<¦ .¦ ¦.`- ·:¦ ¦.l!· ¯.l `.l- . N!.·
¯.>..-..¯N ¯.> ,±÷ll ., .¯.. ´.,·¦ ¯.·... ...*l _.l.1. .±>´.·!. !. ´, l _· ¯....l·
´<¦´ . `.l. ¦ !.· _...>. ¸'¯


167. و اوﻘﻓﺎﻨ نﻴذﻟا مﻠﻌﻴﻟو (Dan supaya diketahui-Nya orang-orang yang munafik dan) orang-orang yang مﻬﻟ ﻝﻴﻗ (dikatakan
kepada mereka) ketika mereka berpaling dari peperangan, yaitu Abdullah bin Ubai dan anak buahnya ﻝﻴﺒﺴ ﻲﻓ اوﻠﺘﺎﻗ اوﻟﺎﻌﺘ
ﷲا ("Marilah kita berperang di jalan Allah) dengan musuh-musuh-Nya اوﻌﻓدا وأ (atau usirlah mereka") dari kami dengan
memperbanyak anggotamu jika kamu tidak hendak berperang! مﻠﻌﻨ وﻟ اوﻟﺎﻗ (Jawab mereka, "Sekiranya kami tahu) maksudnya
pandai مﻛﺎﻨﻌﺒﺘﻻ ﻻﺎﺘﻗ (berperang, tentulah kami akan mengikuti kamu") firman Allah mendustakan mereka, ذﺌﻤوﻴ رﻔﻛﻠﻟ مﻫ
نﺎﻤﻴﻺﻟ مﻬﻨﻤ برﻗأ ("Pada hari itu mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan) dengan sikap mereka yang
terang-terangan mengkhianati kaum Muslimin sedangkan sebelumnya mereka pada lahirnya lebih dekat kepada keimanan.
مﻬﺒوﻠﻗ ﻲﻓ سﻴﻟ ﺎﻤ مﻬﻫاوﻓﺄﺒ نوﻟوﻘﻴ (Mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak terdapat di dalam hati
mereka) karena seandainya mereka pandai berperang, mereka juga tidak akan mengikutimu! نوﻤﺘﻛﻴ ﺎﻤﺒ مﻠﻋأ ﷲاو (Dan
Allah lebih mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan") berupa kemunafikan.

_·.I¦ ¦.l!· ¯...´.>N ¦..-·´ . ¯.l !..`s!L ¦ !. ¦.l.· ¯_· ¦.'.´¸:! · s `.÷.±.¦ .¯..l¦ _| ...´
_.·... ¸'¯

168. نﻴذﻟا (Yakni orang-orang) menjadi badal atau sifat bagi 'orang-orang' yang sebelumnya مﻬﻨاوﺨﻹ اوﻟﺎﻗ (yang mengatakan
kepada saudara-saudara mereka) seagama و (dan) sesungguhnya اودﻌﻗ (mereka tidak ikut) berperang ﺎﻨوﻋﺎطأ وﻟ
("Sekiranya mereka mengikuti kita) maksudnya orang-orang yang gugur di perang Uhud itu ﻝﻗ اوﻠﺘﻗ ﺎﻤ (tentulah mereka tidak
akan terbunuh!" Katakanlah) kepada mereka اوؤردﺎﻓ ("Hindarkanlah) tolaklah نﻴﻗدﺎﺼ مﺘﻨﻛ نإ توﻤﻟا مﻛﺴﻔﻨأ نﻋ
(kematian dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar.") bahwa tidak ikut berperang itu dapat menghindarkan kematian. Ayat
berikut turun mengenai syuhada atau orang-orang yang mati syahid

Pahala Orang-orang yang Mati Syahid

N´. _..>´ _·.I¦ ¦.l.· _· _... ´<¦ !.´..¦ ¯_. '.!´,>¦ ..s `.±.´¸ _.·¸¯,`. ¸''


169. اوﻠﺘﻗ نﻴذﻟا نﺒﺴﺤﺘ ﻻو (Janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang gugur) dengan takhfif atau pakai tasydid ﻲﻓ
ﷲا ﻝﻴﺒﺴ (di jalan Allah) maksudnya demi agama-Nya ﻝﺒ ﺎﺘاوﻤأ (mati, tetapi) mereka itu مﻬﺒر دﻨﻋ ءﺎﻴﺤأ (hidup di sisi
Tuhan mereka). Roh-roh mereka berada dalam kantong burung-burung hijau yang beterbangan dalam surga ke mana saja
mereka kehendaki sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis نوﻗزرﻴ (dengan mendapat rezeki) yaitu dengan memakan buah-
buahan surga.

_.>,· !.. `.±..¦´. ´<¦ . .«\. · _.¸:¯..`. ·´. _·.I!. ¯.l ¦.1>l. ... . ¯.±±l> N¦ .¯.>
¯..¯.l. N´. ¯.> _..,`>. ¸¯¸

170. نﻴﺤرﻓ (Mereka riang gembira) menjadi hal dari kata ganti yang terdapat pada yurzaquuna و ﻪﻠﻀﻓ نﻤ ﷲا مﻫﺎﺘآ ﺎﻤﺒ
(dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka, dan) mereka مﻬﻔﻠﺨ نﻤ مﻬﺒ اوﻘﺤﻠﻴ مﻟ نﻴذﻟﺎﺒ نورﺸﺒﺘﺴﻴ
(bersenang hati terhadap orang-orang yang masih belum menyusul di belakang mereka) yakni dari saudara-saudara mereka
orang-orang beriman dan yang menjadi badal bagi 'alladziina' نأ (bahwa) artinya disebabkan karena مﻫ ﻻو مﻬﻴﻠﻋ فوﺨ ﻻ
نوﻨزﺤﻴ (tak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka akan berdukacita) di akhirat kelak. Maksudnya mereka
bersenang hati pula karena teman-teman mereka yang akan menyusul di belakang tak perlu dikhawatirkan nasib dan keamanan
mereka.

¤ _.¸:¯. .`.· «.-.. ´. ´<¦ _. ·´. _¦´. ´<¦ N ×,.`. ,>¦ _...¡.l¦ ¸¯¸


171. ﺔﻤﻌﻨﺒ نورﺸﺒﺘﺴﻴ (Mereka bersenang hati dengan nikmat) atau pahala ﻝﻀﻓو ﷲا نﻤ (dari Allah dan karunia) atau
tambahan atasnya نأو (dan bahwa) dibaca anna sebagai ma'thuf kepada 'ni'mah' atau 'inna' sebagai isti'naf atau permulaan
kalimat نﻴﻨﻤؤﻤﻟا رﺠأ ﻊﻴﻀﻴ ﻻ ﷲا (Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman) tetapi sebaliknya akan
memberi mereka ganjaran.

_·.I¦ ¦..!>.`.¦ ´< _..¯,l¦´ . . .-. !. `.·.´.!.¦ ~¯,1l¦ _·.\l ¦.`..>¦ ¯.·... ¦¯.1.¦´. ',>¦
..Ls ¸¯'


172. نﻴذﻟا (Orang-orang) menjadi subjek atau mubtada ﻝوﺴرﻟاو ﷲ اوﺒﺎﺠﺘﺴا (yang memenuhi panggilan Allah dan rasul-
Nya) agar keluar untuk berperang, yakni sewaktu Abu Sufyan dan kawan-kawannya hendak mengulangi peperangan dan
berjanji dengan Nabi saw. serta para sahabat akan bertemu kembali di pasar Badar setahun setelah perang Uhud ﺎﻤ دﻌﺒ نﻤ
حرﻘﻟا مﻬﺒﺎﺼأ (setelah mereka mendapat luka) yakni di Uhud, sedangkan yang menjadi predikat atau khabar mubtadanya
ialah: مﻬﻨﻤ اوﻨﺴﺤأ نﻴذﻠﻟ (bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka) dengan menaati-Nya اوﻘﺘاو (dan
menjaga diri) dari menyalahi-Nya مﻴظﻋ رﺠأ (tersedia pahala besar) yaitu surga.


_·.I¦ _!· `.±l '!.l¦ _| ´!.l¦ .· ¦.`-´.> ¯.>l ¯.>¯.:>! · ¯.>:¦, · !´....| ¦.l!·´. !´..`.> ´<¦
´.-.´ . `_.é´.l¦ ¸¯¯

173. نﻴذﻟا (Yakni orang-orang) badal atau sifat dari 'alladziina' yang sebelumnya سﺎﻨﻟا مﻬﻟ ﻝﺎﻗ (kepada mereka ada yang
mengatakan) yakni Na'im bin Masud Al-Asyjai سﺎﻨﻟا نإ ("Sesungguhnya manusia) yaitu Abu Sofyan dan kawan-kawannya دﻗ
مﻛﻟ اوﻌﻤﺠ (telah menghimpun pasukan untuk menyerang kamu) atau untuk membasmimu مﻫوﺸﺨﺎﻓ (maka takutlah kepada
mereka") dan jangan hadapi mereka. ﺎﻨﺎﻤﻴإ مﻫدا زﻓ (Maka ucapan itu menambah keimanan mereka) bertambah kepercayaan
dan keyakinan mereka terhadap Allah swt. ﷲا ﺎﻨﺒﺴﺤ اوﻟﺎﻗو (dan jawaban mereka, "Cukuplah bagi kami Allah) sebagai
pembela terhadap mereka ﻝﻴﻛوﻟا مﻌﻨو (dan Dialah sebaik-baik pelindung") tempat menyerahkan segala urusan. Nabi saw.
bersama kaum Muslimin pergi ke pasar Badar tetapi tidak menemui Abu Sofyan dan kawan-kawannya, Allah telah meniupkan
rasa cemas dan ketakutan ke dalam hati mereka sehingga mereka tidak muncul. Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan
penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba dan keuntungan. Firman Allah swt. selanjutnya.

¦..l1.! · «.-.. ´. ´<¦ _. ·´. ¯.l ¯.',`.... "... ¦.`-..¦´ . _´..¸ ´<¦ ´<¦´ . .: _.· .,Ls ¸¯'

174. اوﺒﻠﻘﻨﺎﻓ (Maka kembalilah mereka) dari Badar ﻝﻀﻓو ﷲا نﻤ ﺔﻤﻌﻨﺒ (dengan nikmat dan karunia dari Allah) yakni
keselamatan dan keuntungan ءوﺴ مﻬﺴﺴﻤﻴ مﻟ (tanpa mendapat bencana) baik luka atau kematian ﷲا ناوﻀر اوﻌﺒﺘاو (dan
mereka mengikuti keridaan Allah) yakni dengan menaati-Nya dan rasul-Nya supaya keluar berperang. مﻴظﻋ ﻝﻀﻓ وذ ﷲاو
(Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap ahli taat dan ibadah.

!..| `.>l: .L.:l¦ .¯.>´ .:´.!´,l. ¦ *· ¯.>.·!> . _.·l>´ . _| ...´ _...¡¯. ¸¯'


175. مﻛﻟذ ﺎﻤﻨإ (Sesungguhnya mereka itu) yakni yang mengatakan bahwa manusia telah menghimpun pasukan dan
seterusnya tadi ـﻓوﺨﻴ نﺎطﻴﺸﻟا (hanyalah setan yang menakut-nakuti) kamu dengan ﻩءﺎﻴﻟوأ (kawan-kawannya) yakni orang-
orang kafir نوﻓﺎﺨو مﻫوﻓﺎﺨﺘ ﻼﻓ (maka janganlah kamu takut kepada mereka hanya takutlah kepada-Ku) jika meninggalkan
perintah-Ku نﻴﻨﻤؤﻤ مﺘﻨﻛ نإ (sekiranya kamu benar-benar beriman.)

Ayat-ayat untuk Mententeramkan Hati Nabi Muhammad SAW

N´. i.',> ´ _·.I¦ _.`s,..· _· ,±>l¦ ¯.±.| l ¦.¯¸.. ´<¦ !:,: ..,`. ´<¦ N¦ _-> ´ ¯.±l !L> _·
:,>N¦ `.±l´. ´.¦.s ..Ls ¸¯'


176. كﻨزﺤﻴ ﻻو (Janganlah kamu menjadi sedih oleh) ada yang membaca 'yuhzinka' dan ada pula 'yahzunka', berasal dari kata
'ahzanahu' رﻔﻛﻟا ﻲﻓ نوﻋرﺎﺴﻴ نﻴذﻟا (orang-orang yang cepat jatuh dalam kekafiran) yakni orang-orang yang membela
kekafiran itu seperti warga Mekah dan orang-orang munafik, maksudnya jangan kamu pedulikan hal itu. ﷲا اورﻀﻴ نﻟ مﻬﻨإ
ﺎﺌﻴﺸ (Sesungguhnya mereka tak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun) dengan perbuatan mereka itu,
dan mereka hanya membawa kerusakan bagi diri mereka sendiri ةرﺨﻵا ﻲﻓ ﺎظﺤ مﻬﻟ ﻝﻌﺠﻴ ﻻ نأ ﷲا دﻴرﻴ (Allah
menghendaki agar tidak memberi mereka sesuatu di akhirat) maksudnya surga, oleh sebab itu mereka dibiarkan-Nya مﻬﻟو
مﻴظﻋ باذﻋ (dan bagi mereka siksa yang besar) dalam neraka.

_| _·.I¦ ¦`.´¸ .:¦ ,±>l¦ ...N!. l ¦.´,.. ´<¦ !:.: `.±l´ . ´.¦.s '.,l¦ ¸¯¯


177. نﺎﻤﻴﻹﺎﺒ رﻔﻛﻟا اورﺘﺸا نﻴذﻟا نإ (Sesungguhnya orang-orang yang menukar keimanan dengan kekafiran) artinya
mengambil kekafiran sebagai ganti dari keimanan ﷲا اورﻀﻴ نﻟ (tidaklah memberi mudarat kepada Allah) dengan kekafiran
mereka itu مﻴﻟأ باذﻋ مﻬﻟو ﺎﺌﻴﺸ (sedikit pun dan bagi mereka siksa yang pedih) atau menyakitkan.

N´. _..>´ _·.I¦ ¦.`,±´ !..¦ _l.. ¯.> ¸¯.> ¯...±.N !..| _l.. ¯.> ¦.:¦:¸´.l !..| ¯.>´. '.¦.s
_.±¯. ¸¯¯


178. نﺒﺴﺤﻴ ﻻو (Janganlah sekali-kali menyangka) ada yang memakai 'ya' dan ada pula 'ta' ﻲﻠﻤﻨ ﺎﻤﻨأ اورﻔﻛ نﻴذﻟا (orang-
orang kafir itu bahwa Kami menangguhkan) artinya penangguhan Kami مﻬﻟ (bagi mereka) yakni dengan memanjangkan umur
dan menangguhkan hukuman مﻬﺴﻔﻨﻷ رﻴﺨ (lebih baik bagi diri mereka). 'Anna' bersama kedua ma'mulnya menurut qiraat
'yahsabanna' menempati kedudukan dua maf'ulnya, 'tahsabanna' berkedudukan sebagai maf'ul kedua dari 'tahsabanna' ﺎﻤﻨإ
ﺎﻤﺜإ اودادزﻴﻟ مﻬﻟ ﻲﻠﻤﻨ ("Sesungguhnya Kami menangguhkan mereka itu hanyalah supaya dosa mereka bertambah-tambah)
disebabkan banyaknya maksiat نﻴﻬﻤ باذﻋ مﻬﻟو (dan bagi mereka siksa yang menghinakan") di akhirat.

!. _l´ ´<¦ ´¸.´,l _...¡.l¦ _ls !. ¯...¦ «.ls _.> ´¸... ±,.>'¦ ´. .¯.Ll¦ !.´ . _l´ ´<¦
¯.>-lL`,l _ls ..-l¦ ´>.l´. ´<¦ _..>´ . .«\.¯¸ . '.!:· ¦.`..!:· ´<!. .«\.'¸´. _|´. ¦.`..¡.
¦.1`. .´. ¯.>l· ',>¦ '.,Ls ¸¯'


179. رذﻴﻟ ﷲا نﺎﻛ ﺎﻤ (Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan) membiarkan مﺘﻨأ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ نﻴﻨﻤؤﻤﻟا (orang-orang yang
beriman dalam keadaan yang kamu) hai manusia ﻪﻴﻠﻋ (berada di atasnya) artinya yang kamu alami berupa campur aduknya
yang ikhlas dengan yang lainnya زﻴﻤﻴ ﻰﺘﺤ (sampai Dia memisahkan) dibaca yamiiza atau yumayyiza artinya menyisihkan
ثﻴﺒﺨﻟا (orang-orang yang jelek) yaitu orang munafik بﻴطﻟا نﻤ (dari yang baik) yaitu orang beriman. Caranya ialah dengan
tugas-tugas berat sehingga menyingkapkan yang demikian itu, misalnya seperti yang dilakukan-Nya di waktu perang Uhud. ﺎﻤو
بﻴﻐﻟا ﻰﻠﻋ مﻛﻌﻠطﻴﻟ ﷲا نﺎﻛ (Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan padamu hal-hal gaib) sehingga kamu dapat
mengenal mana yang munafik dan mana yang baik sebelum dipisahkan Allah itu ءﺎﺸﻴ نﻤ ﻪﻠﺴر نﻤ ﻲﺒﺘﺠﻴ ﷲا نﻛﻟو
(tetapi Allah memilih di antara rasul-rasul-Nya siapa yang dikehendaki-Nya) untuk diberitahukan-Nya hal-hal gaib itu seperti
kepada Nabi saw. yang disingkapkan-Nya perihal orang-orang munafik. اوﻘﺘﺘو اوﻨﻤؤﺘ ن
ٕ
او ﻪﻠﺴرو ﷲﺎﺒ اوﻨﻤﺂﻓ (Oleh sebab itu
berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan jika kamu beriman dan bertakwa) artinya menjaga dirimu dari
kemunafikan مﻴظﻋ رﺠأ مﻛﻠﻓ (maka akan beroleh pahala yang besar.)

Kebakhilan dan Dusta Serta Balasannya

N´. _..>´ _·.I¦ _.l>¯.. !.. `.±..¦´. ´<¦ . .«\.· ´.> ¦¸¯.> .> ¯_. ´.> ¨¸. ¯.> _.·¯.L`.. !.
¦.l>´ .«. »¯.. «..´,1l¦ ´<´. .´ ¸.. .´...´.l¦ ¯¸N¦´. ´<¦´ . !.· _.l.-. ¸..> ¸¯¸


180. نﺒﺴﺤﻴ ﻻو (Sekali-kali janganlah menyangka) dengan memakai 'ya' atau 'ta' ﻪﻠﻀﻓ نﻤ ﷲا مﻫﺎﺘآ ﺎﻤﺒ نوﻠﺨﺒﻴ نﻴذﻟا
(orang-orang yang bakhil dengan harta yang diberikan Allah dan karunia-Nya) artinya mengeluarkan zakatnya وﻫ (bahwa itu)
maksudnya kebakhilan itu مﻬﻟ ا رﻴﺨ (baik bagi mereka) menjadi maf'ul yang kedua sedangkan dhamir sebagai pemisah. Maf'ul
yang pertama ialah 'kebakhilan mereka' yang diperkirakan sebelum isim maushul jika dibaca dengan 'ta' dan sebelum dhamir
jika dengan 'ya' ﻪﺒ اوﻠﺨﺒ ﺎﻤ نوﻗوطﻴﺴ مﻬﻟ رﺸ وﻫ ﻝﺒ (tetapi itu buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungi harta yang
mereka bakhilkan) tidak dikeluarkan zakatnya ﺔﻤﺎﻴﻘﻟا موﻴ (pada hari kiamat) yakni dengan melilitkan ular pada lehernya dan
ular itu mematuknya sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. ضرﻷاو تاوﺎﻤﺴﻟا ثا رﻴﻤ ﷲو (Milik Allahlah segala
warisan langit dan bumi) yang akan diwarisi-Nya setelah lenyap atau musnahnya penghuni langit dan bumi. رﻴﺒﺨ ﺎﻤﺒ ﷲاو
نوﻠﻤﻌﺘ (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) sehingga akan mendapat balasan daripada-Nya. Ada yang
membaca 'ta'maluuna' dengan 'ta' ada pula 'ya'maluuna' dengan 'ya.'


.1l ×.. ´<¦ _¯.· _·.I¦ ¦.l! · _| ´<¦ ¸.1· >´´. '.!´..s¦ ´..>. . !. ¦.l!· `.±l. ·´ . ´.!´,..N¦
¸¯.-. ´_> `_.1 .´ . ¦.·.: .¦ .s _.,>l¦ ¸¯¸


181. ءﺎﻴﻨﻏأ نﺤﻨو رﻴﻘﻓ ﷲا نإ اوﻟﺎﻗ نﻴذﻟا ﻝوﻗ ﷲا ﻊﻤﺴ دﻘﻟ (Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang
mengatakan, "Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya.") Mereka itu ialah orang-orang Yahudi yang mengatakannya
tatkala turun ayat ﺎﻨﺴﺤ ﺎﻀرﻗ ﷲا ضرﻘﻴ يذﻟا اذ نﻤ "Siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah suatu
pinjaman yang baik?" Kata mereka, "Sekiranya Dia kaya tentulah Dia tidak akan meminjam kepada kita!" بﺘﻛﻨﺴ (Kami akan
mencatat) maksudnya akan menyuruh mencatat اوﻟﺎﻗ ﺎﻤ (apa yang mereka katakan itu) yakni dalam buku catatan amal
perbuatan mereka agar mereka menerima balasannya. Menurut suatu qiraat dibaca 'sayuktabu' bukan 'sanaktubu.' و (Dan)
Kami catat pula مﻬﻠﺘﻗ (pembunuhan mereka) memakai baris di atas atau baris di depan ﻝوﻘﻨو قﺤ رﻴﻐﺒ ءﺎﻴﺒﻨﻷا (atas nabi-
nabi tanpa alasan yang benar dan Kami katakan) ada yang membaca 'naquulu' dan ada pula 'yaquulu' yang berarti bahwa yang
mengatakan itu ialah Allah yakni di akhirat kelak, perantaraan lisan para malaikat قﻴرﺤﻟا باذﻋ اوﻗوذ ('Rasailah olehmu azab
neraka) lalu dikatakan pula kepada mereka bila mereka dilemparkan ke dalam neraka.

il: !.. ·.´. · ¯.>...¦ _¦´. ´<¦ ´,l .*L. ...-ll ¸¯'


182. كﻟذ (Demikian itu) maksudnya azab neraka tadi مﻛﻴدﻴأ تﻤدﻗ ﺎﻤﺒ (disebabkan perbuatan tanganmu sendiri) diibaratkan
dengan tangan karena kebanyakan perbuatan manusia dilaksanakan dengannya مﻼظﺒ سﻴﻟ ﷲا نأو (dan bahwa Allah
sekali-kali tidak menganiaya) artinya tidak berbuat aniaya atau melakukan keaniayaan دﻴﺒﻌﻠﻟ (terhadap hamba-hamba-Nya)
Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak bersalah atau berdosa.

_·.I¦ ¦.l! · _| ´<¦ .±s !´., l| N¦ .¡. _..,l _.> !...!. _!.¯,1. `«\é!. '¸!.l¦ ¯_· .·
¯.´´.l> _.'¸ . _l¯.· ·....l!. _.I!.´. `..l· ´.l · ¯.>...l. · _| `...´ _.·... ¸¯¯


183. نﻴذﻟا (Yakni orang-orang yang) 'na'at' atau sifat bagi alladziina yang sebelumnya اوﻟﺎﻗ (mengatakan) kepada Muhammad
ﺎﻨﻴﻟإ دﻬﻋ ﷲا نإ ("Sesungguhnya Allah telah menitahkan kepada kami) dalam Taurat ﻝوﺴرﻟ نﻤؤﻨ ﻻ نأ (supaya kami
tidak beriman kepada seorang rasul) artinya tidak membenarkannya رﺎﻨﻟا ﻪﻠﻛﺄﺘ نﺎﺒرﻘﺒ ﺎﻨﻴﺘﺄﻴ ﻰﺘﺤ (sebelum ia
mendatangkan kepada kami suatu kurban yang dimakan api"). Maka kami tidak akan beriman kepadamu sebelum membawakan
kurban, pemberian, yang mendekatkan diri kepada Allah berupa ternak atau lainnya. Jika kurban itu diterima, maka dari langit
akan muncul api putih yang akan membakarnya. Dan jika tidak, maka ia akan tetap tinggal di tempatnya tanpa ada yang
menyentuhnya. Hal ini diperintahkan kepada Bani Israel tetapi kepada Almasih dan Muhammad tidak demikian halnya, Allah
swt. Berfirman ﻝﻗ (Katakanlah) kepada mereka sebagai celaan تﺎﻨﻴﺒﻟﺎﺒ ﻲﻠﺒﻗ نﻤ ﻝﺴر مﻛءﺎﺠ دﻗ ("Bukankah telah datang
kepadamu beberapa orang rasul sebelumku dengan membawa keterangan-keterangan nyata) atau mukjizat مﺘﻠﻗ يذﻟﺎﺒو (dan
dengan apa yang kamu sebutkan itu) seperti Zakaria dan Yahya, tetapi mereka kamu bunuh juga. Perkataan ini ditujukan
kepada orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi kita saw. walaupun perbuatan itu dari nenek moyang mereka karena
mereka menyetujuinya. نﻴﻗدﺎﺼ مﺘﻨﻛ نإ مﻫوﻤﺘﻠﺘﻗ مﻠﻓ (Maka kenapa kamu bunuh mereka jika kamu orang-orang yang
benar?") maksudnya jika kamu benar-benar beriman ketika melakukan pelanggaran itu.

_¦· ì...é .1 · ´..´ _.'¸ . il¯.· .'.l> ·....l!. ,.,l¦´. ...>l¦´ . ¸...l¦ ¸¯'


184. تﺎﻨﻴﺒﻟﺎﺒ اوؤﺎﺠ كﻠﺒﻗ نﻤ ﻝﺴر بذﻛ دﻘﻓ كوﺒذﻛ نﺈﻓ (Jika mereka mendustakanmu, maka sesungguhnya rasul-rasul
yang sebelum kamu pun telah didustakan pula, padahal mereka membawa keterangan-keterangan yang nyata) yakni mukjizat
رﺒزﻟاو (dan zubur) maksudnya shuhuf-shuhuf seperti shuhuf Nabi Ibrahim بﺎﺘﻛﻟاو (dan Alkitab) menurut satu qiraat dengan
memakai 'ba' pada al-kitab dan az-zubur رﻴﻨﻤﻟا (yang terang) yakni Taurat dan Injil, maka bersabarlah kamu sebagaimana
mereka telah bersabar.


´_´ ±. «1,¦: .¯..¦ !..|´. _¯.·´.. ¯.é´¸.`>¦ »¯.. «..´,1l¦ .· ~,>`¸ s ¸!.l¦ _>:¦´ .
«.>l¦ .1· ¸!· !.´. :.´,>l¦ !´..´.I¦ N| ×... ¸.`,-l¦ ¸¯'


185. مﻛروﺠأ نوﻓوﺘ ﺎﻤﻨ
ٕ
او توﻤﻟا ﺔﻘﺌاذ سﻔﻨ ﻝﻛ (Setiap diri akan merasai kematian dan hanya pada hari kiamatlah
pahalamu disempurnakan) artinya pada hari kiamatlah ganjaran amal perbuatanmu dipenuhi dengan cukup. نﻤﻓ ﺔﻤﺎﻴﻘﻟا موﻴ
حزﺤز (Barang siapa yang dijauhkan) setelah itu زﺎﻓ دﻘﻓ ﺔﻨﺠﻟا ﻝﺨدأو رﺎﻨﻟا نﻋ (dari neraka dan dimasukkan ke dalam
surga, maka sungguh ia beruntung) karena mencapai apa yang dicita-citakannya. ﺎﻴﻨدﻟا ةﺎﻴﺤﻟا ﺎﻤو (Kehidupan dunia ini tidak
lain) maksudnya hidup di dunia ini رورﻐﻟا عﺎﺘﻤ ﻻإ (hanyalah kesenangan yang memperdayakan semata) artinya yang tidak
sebenarnya karena dinikmati hanya sementara lalu ia segera sirna.


¤ ´_'.l¯..l _· ¯.÷l´..¦ ¯.÷.±.¦´ . `-.`. .l´ . ´. ´..I¦ ¦...¦ ...>l¦ . ¯.÷l¯.· ´.´.
_·.I¦ ¦.´´¸. ¦ .:¦ ¦¸..´ _|´. ¦.¸.`.. ¦.1`. .´. _¦· .l: . .,s ¸.`.N¦ ¸¯'


186. نوﻠﺒﺘﻟ (Kamu sungguh-sungguh akan diuji) karena berturut-turutnya beberapa 'nun' maka nun tanda rafa'nya dihilangkan,
begitu juga 'wau' dhamir jamak karena bertemunya dua wawu sakin, sedangkan artinya ialah kamu sungguh-sungguh akan diuji
atau dicoba مﻛﻟاوﻤأ ﻲﻓ (mengenai hartamu) dengan beban-beban dan kewajiban yang harus kamu penuhi مﻛﺴﻔﻨأو (dan
dirimu) dengan ibadat dan ujian berupa malapetaka مﻛﻠﺒﻗ نﻤ بﺎﺘﻛﻟا اوﺘوأ نﻴذﻟا نﻤ نﻌﻤﺴﺘﻟو (dan sungguh akan kamu
dengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu) yakni dari orang-orang Yahudi dan Nasrani اوﻛرﺸأ نﻴذﻟا نﻤو (dan
dari orang-orang musyrik) dari kalangan Arab ا رﻴﺜﻛ ىذأ (gangguan menyakitkan yang banyak sekali) berupa makian dan
tuduhan serta godaan dan gangguan terhadap wanita-wanitamu. اورﺒﺼﺘ ن
ٕ
او (Jika kamu bersabar) atas tantangan itu اوﻘﺘﺘو
(dan bertakwa) kepada Allah روﻤﻷا مزﻋ نﻤ كﻟذ نﺈﻓ (maka demikian itu termasuk di antara pekerjaan-pekerjaan utama)
termasuk hal-hal yang harus dipentingkan dan wajib dihadapi dengan keteguhan hati dan kesabaran yang penuh.


:|´. .>¦ ´<¦ _.:,. _·.I¦ ¦...¦ ...>l¦ .«..¯,´..l !.ll N´. .«....>. :...´. · ´.¦´¸´. ¯.>¸.±L
¦.´ ¸.:¦´ . .«. !´..· *,l · ´..· !. _.¸ .:· ¸¯¯


187. و (Dan) ingatlah بﺎﺘﻛﻟا اوﺘوأ نﻴذﻟا قﺎﺜﻴﻤ ﷲا ذﺨأ ذإ (ketika Allah mengambil ikrar dari orang-orang yang diberi
Alkitab) yakni tugas yang diberikan kepada mereka dalam Taurat ﻪﻨﻨﻴﺒﺘﻟ ("Hendaklah kamu menerangkannya) maksudnya isi
Alkitab itu ﻪﻨوﻤﺘﻛﺘ ﻻو سﺎﻨﻠﻟ (kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya") yakni Alkitab itu. Kedua kata kerja
pada kalimat ini dengan memakai 'ta' dan 'ya.' ﻩوذﺒﻨﻓ (Lalu mereka melemparkannya) maksudnya ikrar tersebut مﻫروﻬظ ءا رو
(ke belakang punggung mereka) artinya tidak mereka penuhi dan amalkan ﻪﺒ اورﺘﺸاو (dan mereka menukarnya dengan)
mereka ambil sebagai gantinya ﻼﻴﻠﻗ ﺎﻨﻤﺜ (harga yang sedikit) berupa harta benda dunia yang mereka pungut dari rakyat
bawahan dengan keunggulan mereka dalam ilmu Alkitab. Maka ilmu itu mereka sembunyikan karena takut akan lepas dari
tangan. نورﺘﺸﻴ ﺎﻤ سﺌﺒﻓ (Maka amat jeleklah tukaran yang mereka terima) atau penukaran yang mereka lakukan itu.

N _..>´ _·.I¦ _.`>,±. !.. ¦.. ¦ _.'.>´. _¦ ¦...>´ !.· ¯.l ¦.l -±. *· .·..´..>´ :¸!±.. ´.
.¦. -l¦ ¯.±l´. ´.¦.s '.,l¦ ¸¯¯


188. نﺒﺴﺤﺘ ﻻ (Janganlah sekali-kali kamu kira) dengan memakai 'ta' dan 'ya' اوﺘأ ﺎﻤﺒ نوﺤرﻔﻴ نﻴذﻟا (bahwa orang-orang
yang merasa gembira dengan apa yang telah mereka lakukan) yakni dengan apa yang telah mereka perbuat yaitu menyesatkan
manusia اوﻠﻌﻔﻴ مﻟ ﺎﻤﺒ اودﻤﺤﻴ نأ نوﺒﺤﻴو (dan mereka ingin supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka
kerjakan) yakni berpegang kepada kebenaran padahal mereka dalam kesesatan مﻬﻨﺒﺴﺤﺘ ﻼﻓ (janganlah kamu menyangka
mereka) merupakan taukid atau pengukuhan dengan kedua versinya, memakai 'ta' dan 'ya' ةزﺎﻔﻤﺒ (terlepas) artinya berada di
suatu tempat yang bebas باذﻌﻟا نﻤ (dari siksa) di akhirat tetapi mereka berada di suatu tempat di mana mereka akan
menerima siksa yaitu di neraka Jahanam مﻴﻟأ باذﻋ مﻬﻟو (dan bagi mereka siksa yang pedih) menyakitkan. Kedua maf'ul
yahsabu yang pertama terkandung di dalam kedua maf'ul yahsabu yang kedua berdasarkan qiraat yahsabu sedangkan menurut
qiraat tahsabu hanya maf'ul kedualah yang dibuang.


´<´. .l`. .´...´.l¦ ¯¸N¦´ . ´<¦´. _ls _´ .`_: ',..· ¸¯'


189. ضرﻷاو تاوﺎﻤﺴﻟا كﻠﻤ ﷲو (Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan hujan, rezeki,
tumbuh-tumbuhan dan lain-lain رﻴدﻗ ءﻲﺸ ﻝﻛ ﻰﻠﻋ ﷲاو (dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu) di antaranya
menyiksa orang-orang kafir dan membebaskan orang-orang beriman.

Faedah Selalu Mengingat Allah SWT dan Merenungkan CiptaanNya

´_| _· _l> .´...´.l¦ ¯¸N¦´ . ..l.>¦´ . _,l¦ ¸!..l¦´ . ·..N _|`.N ...lN¦ ¸'¸


190. ضرﻷاو تاوﺎﻤﺴﻟا كﻠﻤ ﷲو (Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi) dan keajaiban-keajaiban yang terdapat
pada keduanya رﺎﻬﻨﻟاو ﻝﻴﻠﻟا فﻼﺘﺨاو (serta pergantian malam dan siang) dengan datang dan pergi serta bertambah dan
berkurang تﺎﻴﻵ (menjadi tanda-tanda) atau bukti-bukti atas kekuasaan Allah swt. بﺎﺒﻟﻷا ﻲﻟوﻷ (bagi orang-orang yang
berakal) artinya yang mempergunakan pikiran mereka.


_·.I¦ _.`,´.. ´<¦ !..´,· ¦´:.`-·´. _ls´. ¯.±..`.`> _.`,÷±..´ . _· _l> .´..´.´.l¦ ¯¸N¦´ . !´.`.´¸ !.
·1 l> ¦..> *L.. i..>¯.. !.1 · ´.¦ .s ¸!.l¦ ¸'¸


191. نﻴذﻟا (Yakni orang-orang yang) menjadi 'na`at' atau badal bagi yang sebelumnya ﻰﻠﻋو ادوﻌﻗو ﺎﻤﺎﻴﻗ ﷲا نورﻛذﻴ
مﻬﺒوﻨﺠ (mengingat Allah di waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring) artinya dalam keadaan bagaimana pun juga sedang
menurut Ibnu Abbas mengerjakan salat dalam keadaan tersebut sesuai dengan kemampuan تاوﺎﻤﺴﻟا قﻠﺨ ﻲﻓ نورﻛﻔﺘﻴو
ضرﻷاو (dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi) untuk menyimpulkan dalil melalui keduanya akan
kekuasaan Allah, kata mereka: اذﻫ تﻘﻠﺨ ﺎﻤ ﺎﻨﺒر ("Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau ciptakan ini) maksudnya makhluk
yang kami saksikan ini ﻼطﺎﺒ (dengan sia-sia) menjadi hal sebaliknya semua ini menjadi bukti atas kesempurnaan kekuasaan-
Mu كﻨﺎﺤﺒﺴ (Maha Suci Engkau) artinya tidak mungkin Engkau akan berbuat sia-sia رﺎﻨﻟا باذﻋ ﺎﻨﻘﻓ (maka lindungilah kami
dari siksa neraka.)

!.`.´¸ i.| . _>.. ´¸!.l¦ . 1· .«..,>¦ !.´. _..l.Lll . ¸!..¦ ¸''


192. رﺎﻨﻟا ﻝﺨدﺘ نﻤ كﻨإ ﺎﻨﺒر (Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka)
untuk hidup kekal di sana نﻴﻤﻟﺎظﻠﻟ ﺎﻤو ﻪﺘﻴزﺨأ دﻘﻓ (maka berarti Engkau telah menghinakannya dan tiadalah bagi orang-
orang yang aniaya) maksudnya orang-orang yang kafir; di sini ditempatkan zhahir pada tempat mudhmar untuk mengingatkan
dikhususkannya kehinaan itu bagi mereka نﻤ (dari) merupakan tambahan رﺎﺼﻨأ (seorang penolong pun) yang akan
melindungi mereka dari siksa Allah swt.

!.`.¯¸ !..| !.-.. !.:!.`. _:!.`. ...*l _¦ ¦.`..¦´. ¯.>.,. !..!: · !.`.´¸ ¯,±s! · !´. l !....: ¯,±é´ .
!.s !..! :¯.. !.·´..´ . ×. ¸¦,¯.N¦ ¸'¯


193. يدﺎﻨﻴ ﺎﻴدﺎﻨﻤ ﺎﻨﻌﻤﺴ ﺎﻨﻨإ ﺎﻨﺒر (Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang
menyeru) manusia نﺎﻤﻴﻺﻟ (untuk beriman) kepadanya, yaitu Muhammad atau Alquran نأ (supaya) maksudnya yakni: اوﻨﻤآ
ﺎﻨﻤﺂﻓ مﻛﺒرﺒ ('Berimanlah kepada Tuhanmu!' Maka kami pun berimanlah) kepada-Nya رﻔﻛو ﺎﻨﺒوﻨذ ﺎﻨﻟ رﻔﻏﺎﻓ ﺎﻨﺒر (Wahai
Tuhan kami! Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah) tutup ﺎﻨﺘﺎﺌﻴﺴ ﺎﻨﻋ (dari kami kesalahan-kesalahan kami)
artinya janganlah dibukakan kepada umum dengan memberikan hukuman terhadapnya ﺎﻨﻓوﺘو (dan wafatkanlah kami) cabutlah
nyawa kami ﻊﻤ (bersama) golongan را رﺒﻷا (orang-orang yang berbakti) yakni para nabi dan orang-orang saleh.

!.`.´¸ !..¦´.´. !. !...s´. _ls il.'¸ N´. !.,>´ »¯.. «..´,1l¦ i.| N .l>´ :! -,.¦ ¸''


194. ﺎﻨﺘدﻋو ﺎﻤ ﺎﻨﺘآ ﺎﻨﺒر (Wahai Tuhan kami! Berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami) ﻰﻠﻋ (atas) artinya
dengan perantaraan كﻠﺴر (para rasul-Mu) berupa nikmat dan karunia serta apa-apa yang mereka mohonkan walaupun janji
Allah itu tidak bertentangan dengan permohonan orang yang meminta agar ia termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi
karunia disebabkan ia belum beroleh kepastian bahwa permohonannya itu akan dikabulkan. Mengenai disebutnya 'Wahai Tuhan
kami' secara berulang-ulang maka itu menyatakan ketundukan dan kerendahan hati yang sedalam-dalamnya. موﻴ ﺎﻨزﺨﺘ ﻻو
دﺎﻌﻴﻤﻟا فﻠﺨﺘ ﻻ كﻨإ ﺔﻤﺎﻴﻘﻟا (Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak
menyalahi janji.") yaitu janji dengan kebangkitan dan pembalasan.

´.!>.`.! · ¯.±l ¯.±.´¸ _.¦ N ×..¦ _´ .- _..s .>.. . ,´: .¦ _..¦ .>.-. . -. _·.I! ·
¦.`,>!> ¦.`>,>¦´. . ¯.>,..: ¦.:.¦´. _· _l... ¦.l ..·´. ¦.l.·´ . _,±´N ¯.·..s ¯..:! :¯.. ¯.±.l>:N´.
·.. > _,>´ . !..>´ `,.±.N¦ !.¦´.. . ..s ´<¦ ´<¦´ . .:..s `.`> .¦´..l¦ ¸''


195. مﻬﺒر مﻬﻟ بﺎﺠﺘﺴﺎﻓ (Maka Tuhan mereka memperkenankan bagi mereka) permohonan mereka ﻝﻤﻋ ﻊﻴﻀأ ﻻ ﻲﻨأ
مﻛﻀﻌﺒ ﻰﺜﻨأ وأ رﻛذ نﻤ مﻛﻨﻤ ﻝﻤﺎﻋ (bahwa Aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara
kamu baik laki-laki maupun perempuan, sebagian kamu) adalah ضﻌﺒ نﻤ (dari sebagian yang lain) artinya laki-laki adalah
turunan wanita sebaliknya wanita adalah keturunan laki-laki. Kalimat ini memperkuat kalimat yang sebelumnya yakni bahwa
mereka akan sama-sama menerima balasan dari amal perbuatan masing-masing dan bahwa mereka sama-sama tidak akan
disepelekan. Lanjutan ayat berikut turun ketika Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah! Tidak
pernah saya dengar wanita disebut-sebut dalam soal hijrah." اورﺠﺎﻫ نﻴذﻟﺎﻓ (Maka orang-orang yang berhijrah) dari Mekah ke
Madinah ﻲﻠﻴﺒﺴ ﻲﻓ اوذوأو مﻫرﺎﻴد نﻤ اوﺠرﺨأو (yang diusir dari kampung halamannya serta disakiti pada jalan-Ku)
maksudnya karena agama-Ku اوﻠﺘﺎﻗو (dan yang berperang) melawan orang-orang kafir اوﻠﺘﻗو (dan orang-orang yang gugur) di
jalan-Ku baik memakai tasydid atau tidak dan menurut satu qiraat dengan mendahulukannya مﻬﺘﺎﺌﻴﺴ مﻬﻨﻋ نرﻔﻛﻷ (niscaya
Aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka) Aku tutupi dosa-dosa mereka dengan ampunan-Ku نﻤ يرﺠﺘ تﺎﻨﺠ مﻬﻨﻠﺨدﻷو
ﺎﺒاوﺜ رﺎﻬﻨﻷا ﺎﻬﺘﺤﺘ (dan Kumasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala)
mashdar dari pengertian 'Kuhapus' dan memperkokoh maknanya ﷲا دﻨﻋ نﻤ (dari sisi Allah) terdapat perpalingan kedudukan-
Nya sebagai pembicara باوﺜﻟا نﺴﺤ ﻩدﻨﻋ ﷲاو (dan Allah di sisi-Nya terdapat pahala yang baik.) sebagai balasan.

Kesenangan Sementara Bagi Orang-orang Kafir dan Kebahagian Abadi Bagi Orang-orang Mukmin

Ayat berikut turun pula tatkala kaum Muslimin mengatakan bahwa musuh Allah kelihatan berbahagia sedangkan mereka dalam
keadaan susah dan menderita:

N i.¯,-. ´.l 1. _·.I¦ ¦.`, ±´ _· ..l.l¦ ¸''


196. اورﻔﻛ نﻴذﻟا بﻠﻘﺘ كﻨرﻐﻴ ﻻ (Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh keleluasaan orang-orang kafir bepergian)
artinya bergerak ke mana mereka sukai دﻼﺒﻟا ﻲﻓ (di dalam negeri) untuk berniaga dan berusaha.


×... _,l· ¯.. ¯.±.´.!. `.. ±> ´..´. :!±.¦ ¸'¯


197. ﻝﻴﻠﻗ عﺎﺘﻤ (Itu hanyalah kesenangan sementara) yang mereka nikmati di dunia dalam waktu singkat kemudian akan
lenyap دﺎﻬﻤﻟا سﺌﺒو مﻨﻬﺠ مﻫاوﺄﻤ مﺜ (kemudian tempat tinggal mereka ialah neraka Jahanam dan itulah tempat yang
seburuk-buruknya.)

>.l _·.I¦ ¦¯.1.¦ ¯.±`.´¸ ¯.> ·..> _,> ´ . !´,.> ´ `,.±.N¦ _·.\.> !..· N',. . ..s ´<¦ !.´.
..s ´<¦ ¸¯.> ¸¦,¯.'l ¸'¯


198. نﻴدﻟﺎﺨ رﺎﻬﻨﻷا ﺎﻬﺘﺤﺘ نﻤ يرﺠﺘ تﺎﻨﺠ مﻬﻟ مﻬﺒر اوﻘﺘا نﻴذﻟا نﻛﻟ (Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada
Tuhannya bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai, mereka kekal) maksudnya ditakdirkan kekal ﻻزﻨ ﺎﻬﻴﻓ
(padanya sebagai tempat tinggal) yang biasanya disediakan buat tamu-tamu; dijadikan manshub karena kedudukannya sebagai
hal dari jannaat sedangkan sebagai amilnya ialah pengertian zharf ﷲا دﻨﻋ ﺎﻤو ﷲا دﻨﻋ نﻤ (dari sisi Allah dan apa yang dari
sisi Allah) berupa pahala را رﺒﻸﻟ رﻴﺨ (lebih baik bagi orang-orang yang berbakti) daripada kesenangan dunia.


_|´. . _>¦ ...÷l¦ .l .¡`. ´<!. !.´. _,.¦ ¯.>¯.l| !.´ . _,.¦ ¯..¯.l| _.-:.> ´< N _.¸.: ·
·..! :. ´<¦ !´... *,l· ...l`.¦ ¯.±l ¯.>`,>¦ ..s `.±.´¸ ´_| ´<¦ ×.¸. .!.>l¦ ¸''

199. ﷲﺎﺒ نﻤؤﻴ نﻤﻟ بﺎﺘﻛﻟا ﻝﻫأ نﻤ ن
ٕ
او (Sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah)
seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya serta Najasyi مﻛﻴﻟإ ﻝزﻨأ ﺎﻤو (dan kepada apa yang diturunkan
kepadamu) yakni Alquran مﻬﻴﻟإ ﻝزﻨأ ﺎﻤو (dan kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka) yakni Taurat dan Injil
نﻴﻌﺸﺎﺨ (dalam keadaan merendahkan diri) hal dari dhamir pada 'yu`minu' dengan menekankan makna 'man' dengan arti
'tawadhu`' ﷲا تﺎﻴﺂﺒ نورﺘﺸﻴ ﻻ ﷲ (kepada Allah tanpa menukarkan ayat-ayat Allah) yang terdapat pada mereka dalam
Taurat dan Injil berupa kebangkitan Nabi saw. ﻼﻴﻠﻗ ﺎﻨﻤﺜ (dengan harga yang sedikit) dari harta dunia, misalnya dengan
menyembunyikannya karena takut kehilangan pengaruh seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi lainnya. مﻫرﺠأ مﻬﻟ كﺌﻟوأ
(Mereka beroleh pahala) sebagai balasan atas amal perbuatan mereka مﻬﺒر دﻨﻋ (di sisi Tuhan mereka) yang diberikan kepada
mereka dua kali sebagaimana terdapat dalam surah Al-Qashash بﺎﺴﺤﻟا ﻊﻴرﺴ ﷲا نإ (sesungguhnya Allah amat cepat
perhitungan-Nya) dapat melakukan perhitungan terhadap seluruh makhluk dalam hanya setengah hari saja dari hari-hari dunia.

!±¯.!.. _·.I¦ ¦.`..¦´. ¦.¸..¦ ¦.`,.!.´. ¦.L.¦´¸´ . ¦.1.¦´. ´<¦ ¯.>l- l _.>l±. '¸¸


200. اورﺒﺼا اوﻨﻤآ نﻴذﻟا ﺎﻬﻴأ ﺎﻴ (Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah) melakukan taat dan menghadapi musibah
serta menghindari maksiat اورﺒﺎﺼو (dan teguhkanlah kesabaranmu) menghadapi orang-orang kafir hingga mereka tidak lebih
sabar daripada kamu اوطﺒا رو (dan tetaplah waspada serta siap siaga) dalam perjuangan ﷲا اوﻘﺘاو (serta bertakwalah kepada
Allah) dalam setiap keadaan نوﺤﻠﻔﺘ مﻛﻠﻌﻟ (supaya kamu beruntung) merebut surga dan bebas dari neraka.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.