Upload by wWw.chuyenhungvuong.

net
1 Trư ng THPT chuyên Lào Cai T Toán - tin h c ————————— Tháng 1-2010 A. Ph n chung cho m i thí sinh Câu I (2 đi m) Đ THI TH Đ IH CL N2

MÔN THI: TOÁN (Th i gian làm bài 150 phút)

1. Kh o sát s bi n thiên và v đ th (C) c a hàm s y =

−2x2 + 3x − 3 x−1

2. Tìm các đi m thu c (C) cách đ u hai ti m c n. Câu II (2 đi m) 2 1. Gi i phương trình: cotx − tanx + 4sin2x = sin2x  3x − y x +  =3 x2 + y 2 2. Gi i h phương trình: y − x + 3y = 0  x2 + y 2 π 4 x.sinx dx Câu III (1 đi m) Tính tích phân sau: I = 3 0 cos x Câu IV (1đi m). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t, AD = √ √ 2a, CD = a 2. C nh SA vuông góc v i đáy và SA = 3 2a(a > 0). G i K là trung đi m c a c nh AD. Ch ng minh r ng mp(SBK)⊥mp(SAC) và tính th tích c a kh i chóp SBCK theo a. Câu V(1 đi m) Trong không gian v i h tr c Oxyz, cho m t ph ng (P ) : 2x + 3y − 3z + 1 = 0, đư ng y z+5 x−3 = = , và ba đi m A(4; 0; 3); B(−1; −1; 3); C(3; 2; 6). th ng d có phương trình: 2 9 1 a) Vi t phương trình m t c u (S) đi qua ba đi m A, B, C và có tâm thu c mp (P ). b) Vi t phương trình m t ph ng (Q) ch a đư ng th ng d và c t m t c u (S) theo m t đư ng tròn có bán kính l n nh t. Câu VI(1 đi m) x y 2 + ≥√ Cho x, y > 0 và th a mãn: x + y = 1. Ch ng minh r ng √ 1 − x2 3 1 − y2 B. Ph n t ch n. H c sinh ch n m t trong hai ph n (ph n a, ho c ph n b) Ph n a. (2 đi m) 1. Trong m t ph ng v i h t a đ Oxy cho đư ng tròn (C) : x2 + y 2 + 6x − 2y + 6 = 0 và các đi m B(2; −3); C(4; 1). Xác đ nh t a đ các đi m A thu c đư ng tròn sao cho tam giác ABC cân t i A và có di n tích nh nh t. 2. Tính giá tr c a bi u th c: P = (1 + i)12 + (1 − i)12 Ph n b. (2 đi m) 1. Trong m t ph ng v i h tr c Oxy cho đư ng tròn (C) : x2 + y 2 = 1. Tìm các giá tr th c c a m đ trên đư ng th ng y = m t n t i đúng 2 đi m mà t m i đi m đó k đư c hai ti p tuy n v i (C) sao cho góc gi a hai ti p tuy n đó b ng 600 . 2. Trên các c nh AB; BC; CD; DA c a hình vuông ABCD ta l y l n lư t 1, 2, 3 và 2010 đi m phân bi t khác A, B, C, D. Tính s tam giác đư c t o thành mà có các đ nh đư c l y trong t p 2016 đi m n m trên các c nh c a hình vuông (khác các đ nh c a hình vuông). —————————H t —————————– H và tên h c sinh:................................................... L p: ............... H c sinh tham kh o đáp án trên wedsite: chuyenlaocai.org