Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

EGP 105/07 RESOLUCIÓ DE 29 DE JUNY DE 2007, DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA DUTS A TERME PER CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS

De conformitat amb l’Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril (DOGC núm. 4876, de 4.5.2007), de convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes d’innovació educativa duts a terme per centres educatius públics i privats concertats, i atesa l’acta de la comissió avaluadora constituïda d’acord amb la base 5.6 de la convocatòria esmentada, RESOLC: Primer. Fer pública a l’annex 1 d’aquesta Resolució la llista dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa, així com autoritzar el lliurament de la dotació econòmica per a cada centre que es fa constar a la llista, amb un import total de 365.500,00 €. En el cas dels centres que formen part d’una ZER, en aplicació de l’establert a la base 7.1 de la convocatòria, s’ha ajustat la dotació econòmica en funció del nombre de centres que formen la ZER. Segon. Fer pública a l’annex 2 d’aquesta Resolució la llista dels centres educatius privats concertats o de titularitat municipal seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa, així com autoritzar el lliurament de la dotació econòmica per a cada centre que es fa constar a la llista, amb un import total de 55.000,00 €. El Departament d’Educació tramitarà el lliurament, en concepte de bestreta del 70% de la quantitat concedida. El 30% restant es lliurarà un cop feta la presentació i el control administratiu del compte justificatiu simplificat per a la totalitat de la despesa realitzada i pagada, d’acord amb el que estableix la base 7.3 de l’Ordre de convocatòria. El termini per a la presentació de la documentació justificativa finalitzarà el 15 de desembre de 2007. Tercer. Fer pública a l’annex 3 d’aquesta Resolució les llistes dels centres educatius amb projecte d’innovació educativa no seleccionats, bé per què ha estat seleccionat per desenvolupar més d’un projecte d’innovació educativa convocats per l’Ordre EDU/113/2007, de 18 d’abril i per l’Ordre EDU/114/2007 de 24 d’abril, bé per haver estat seleccionat per desenvolupar un projecte d’innovació educativa convocats per les Ordres esmentades i per participar en un pla experimental de llengües estrangeres, convocat per la Resolució EDU/1085/2007, de 5 d’abril, o bé per no haver assolit la valoració suficient per a ser seleccionat. Quart. Fer pública a l’annex 4 d’aquesta Resolució les llistes dels centres educatius la sol·licitud dels quals ha quedat exclosa de la convocatòria pels motius que s’hi indiquen.

SGEA/all

1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
EGP 105/07 Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, els centres docents que no siguin de titularitat del Departament d’Educació podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin oportú per a la defensa dels seus interessos. Barcelona, 29 de juny de 2007 El director general d’Innovació

Joan Badia i Pujol

SGEA/all

2

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF S5800033B Q5855779D Q5855512I Q6755046G Q6755043D S6700007E Q5855795J 17008501 Q6755164H Q1700174D Q5855349F Q1700181I Q1700185J Q6755061F Q6755193G Q0801340A Q2500331J S0800095B Q5855069J Q5855542F Q0801217A Q5856233A Q6755296H Q9355229G Nom del centre IES Miquel Bosch i Jover CEIP Ventós i Mir CEIP La Jota CEIP de Bordils CEIP Doctor Robert SES Germans Vila-Riera IES Arquitecte Manuel Raspall CEIP Aldric CEIP Vall d'Aro CEIP Joana d'Empúries CEIP Ramona Calvet i Picas CEIP Amistat CEIP Parc de les Aigües CEIP Montjuïc IES Narcís Xifra i Masmitjà CFA Sant Josep CFA Joan Carles I CEIP Joan Torredemer Canela CEIP Alfonso XIII IES Lluís de Requesens CEIP Mas Prats CEE Horitzó IES Pere Borrell CEIP Doctor Alberich i Casas Municipi Artés Badalona Badia del Vallès Bordils Camprodon Camprodon Cardedeu Cassà de la Selva Castell-Platja d'Aro Castelló d'Empúries Castellterçol Figueres Figueres Girona Girona L'Hospitalet de Llobregat Lleida Matadepera Molins de Rei Molins de Rei Palafolls Pineda de Mar Puigcerdà Reus Temàtica Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

3

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF S9300008A Q6750009J Q5855892E Q6755241D Q5850046C Q6755143B Q6755232C Q5855468D Q6755074I Q6755074I Q6750005H Q5855515B Q5856275B Q9355269C Q5855101A 43010591 Q5855559J 25009034 Q5855036I Q0801035G Q9355037D Q9355049I Q0801393J Q7555290A Q9355001J Nom del centre IES Josep Tapiró SES Joan Triadú CEIP Concòrdia CEIP L'Estació IES Gerbert d'Aurillac CEIP Mestre Andreu CEIP Llagut IES Egara CEIP Portitxol CEIP Portitxol IES Montgrí IES La Pineda CEIP Barrufet IES Cambrils IES Esteve Terradas i Illa CEIP del Pallaresos IES Mercè Rodoreda CEIP Ciutat Jardí CEIP Alfred Mata IES Montserrat Roig CEIP Mare de Déu dels Àngels CEIP Daniel Mangrané i Escardó CEIP Ítaca IES Ribera del Sió IES Ramon Berenguer IV Municipi Reus Ribes de Freser Sabadell Sant Feliu de Guíxols Sant Fruitós de Bages Sant Joan de les Abadesses Sant Pere Pescador Terrassa Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí Badalona Barcelona Cambrils Cornellà de Llobregat Els Pallaresos L'Hospitalet de Llobregat Lleida Puig-reig Sant Andreu de la Barca Tarragona Tortosa Vilanova i la Geltrú Agramunt Amposta Temàtica Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Coeducació Coeducació Coeducació Coeducació Coeducació Coeducació Coeducació Coeducació Coeducació Coeducació Coeducació Coeducació Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

4

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Q5855299C Q5856072C Q5855942H Q5855193H Q5855312D Q5855736D Q5855270D Q5856364D Q5850061B Q5856065G 08064830 S4300068F Q5855592A 43010335 Q5856263H Q5855613E Q5856345C S9300005G Q4300187D Q1700181I Q9355025I Q6755193G Q5856323J Q5856427I Q7555085E Nom del centre CEIP Rafael Casanova IES Barres i Ones IES Pompeu Fabra CEIP Can Serra CEIP N-II de Pràctiques IES Collserola CEIP Tomàs Moro IES Manuel Carrasco i Formiguera IES Secretari Coloma IES Valldemossa SES de Berga CEIP Castell de Calafell IES Manolo Hugué IES Cambrils II IES de Castellar CEIP Margalló IES Josep Lluís Sert IES de Constantí CEIP Solcunit CEIP Amistat IES Terra Alta IES Narcís Xifra i Masmitjà IES Marina IES Rubió i Ors CEIP de Pràctiques I Municipi Badalona Badalona Badalona Barberà del Vallès Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Berga Calafell Caldes de Montbui Cambrils Castellar del Vallès Castelldefels Castelldefels Constantí Cunit Figueres Gandesa Girona La Llagosta L'Hospitalet de Llobregat Lleida Temàtica Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

5

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Q7555095D Q7555096B Q6755182J Q5856355B S5800008D Q5856197H Q5855842J Q5855827A Q0801394H 08061543 Q6755179F Q9355225E Q6750012D Q5855774E Q6755135H S1700043A Q5856303B 08061129 Q5856374C Q5855291J Q5855063C Q7555280B Q0801008D Q9355039J Q5856379B Nom del centre CEIP Magí Morera i Galícia CEIP Pardinyes CEIP Sant Jordi IES Ramon Turró i Darder IES Josep Puig i Cadafalch IES Thos i Codina IES Bernat el Ferrer IES Vicenç Plantada CEIP Escola Marina CEIP Roser Capdevila CEIP Alfons I CEIP Marià Fortuny CEIP Els Grecs CEIP Gaudí CEIP La Farga CEIP Nou de Salt CEIP Cascavell IES de Sant Esteve Sesrovires IES Jaume Salvador i Pedrol IES Frederic Mompou IES Les Vinyes IES Francesc Ribalta IES Taradell CEIP Riu Clar IES Cavall Bernat Municipi Lleida Lleida Maçanet de la Selva Malgrat de Mar Mataró Mataró Molins de Rei Mollet del Vallès Montgat Polinyà Puigcerdà Reus Roses Sabadell Salt Salt Sant Adrià de Besòs Sant Esteve Sesrovires Sant Joan Despí Sant Vicenç dels Horts Santa Coloma de Gramenet Solsona Taradell Tarragona Terrassa Temàtica Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

6

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Q5855882F Q0801073H Q5856327A Q7555142D 43008912 Q5855252B Q5856267I Q5856125I Q0801051D S5800015I Q5855880J Q0868058I Q5855822B Q5855576D Q5855795J Q0801085B Q9355278D S5800037C Q5856424F Q5856398B Q5855630I Q6755206G S9300006E Q5856320F Q6750023A Nom del centre IES de Terrassa CEIP d'Hortsavinyà IES Lluís Companys CEIP La Bassa CEIP Cinta Curto CEIP Pompeu Fabra IES Estela Ibèrica IES Milà i Fontanals IES Vilassar de Mar IES d'Argentona IES La Romànica CEIP Collaso i Gil IES Joan d'Àustria IES Pablo R. Picasso IES Arquitecte Manuel Raspall IES El Sui IES de Deltebre IES Estany de la Ricarda IES Ribera Baixa IES Salvador Dalí IES Joanot Martorell IES Santiago Sobrequés i Vidal IES de L'Arboç IES Vil·la Romana IES de La Jonquera Municipi Terrassa Tordera Tordera Torregrossa Tortosa Sant Adrià de Besòs Santa Perpètua de Mogoda Vilafranca del Penedès Vilassar de Mar Argentona Barberà del Vallès Barcelona Barcelona Barcelona Cardedeu Cardedeu Deltebre El Prat de Llobregat El Prat de Llobregat El Prat de Llobregat Esplugues de Llobregat Girona L'Arboç La Garriga La Jonquera Temàtica Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

7

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Q0801267F Q5850051C Q2500338E Q5856203D Q5856185C Q6755293E S5800019A Q6750009J Q5855469B Q5855896F Q9355271I S5800022E Q5856043D Q0801052B Q5855590E Q5850064F S5800029J Q9355018D Q5855468D Q9355275J Q6750005H Q9355058J Q7555228A Q7555226E Q5856138B Nom del centre CEIP Bellavista-Joan Camps i Giró IES Lauro CEIP Pràctiques II IES Alexandre Satorras IES Daniel Blanxart i Pedrals IES de Palamós IES de Puig-reig SES Joan Triadú IES Duc de Montblanc IES Pau Vila IES Els Alfacs IES Olorda IES Francesc Ferrer i Guàrdia IES Gabriela Mistral IES La Bastida IES Reguissol IES de Sentmenat IES Francesc Vidal i Barraquer IES Egara IES de Torredembarra IES Montgrí CEIP Ferreries CEIP Albirka CEIP Els Til.lers - ZER Femosa-Set CEIP Artur Martorell Municipi Les Franqueses del Vallès Les Franqueses del Vallès Lleida Mataró Olesa de Montserrat Palamós Puig-reig Ribes de Freser Rubí Sabadell Sant Carles de la Ràpita Sant Feliu de Llobregat Sant Joan Despí Sant Vicenç dels Horts Santa Coloma de Gramenet Santa Maria de Palautordera Sentmenat Tarragona Terrassa Torredembarra Torroella de Montgrí Tortosa Arbeca Artesa de Lleida Badalona Temàtica Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00

SGEA/all

8

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Q5855279E Q5855330F Q5855515B S0800123B Q5855206H Q5855488B Q5855797F Q5855611I Q9355132C Q6755023F 08065299 17008468 Q6755044B Q6750015G 08058520 S0800067A Q5855323A Q0801329D S5800039I Q9355070E Q1700545E Q6750017C Q6755298D Q6755205I Q5855876H Nom del centre CEIP Joan Miró IES Badalona VII IES La Pineda CEIP Miquel Martí i Pol CEIP Catalònia CEIP El Polvorí CEIP La Palmera IES Montserrat CEIP Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre CEIP Montseny CEIP El Calderí CEIP Calonge CEIP Pere Rosselló IES Puig Cargol IES Puig de la Creu CEIP Els Arenys IES Les Marines CEIP Corbera de Llobregat IES Doctor Trueta CEIP Els Secallets CEIP de Figueres CEIP M. Àngels Anglada IES Cendrassos IES Jaume Vicens Vives CEIP Aqua Alba Municipi Badalona Badalona Badalona Barberà del Vallès Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Bot Breda Caldes de Montbui Calonge Calonge Calonge Castellar del Vallès Castellbisbal Castelldefels Corbera de Llobregat El Prat de Llobregat El Vendrell Figueres Figueres Figueres Girona Gualba Temàtica Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

9

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Q1700546C Q6755294C Q5855785A Q5856168I Q7555092A Q5856028E Q7555108E Q9355190A Q0801307J 17008523 Q0801014B Q9355218J S0800034A Q5855637D 08064076 Q5856137D Q5856079H Q5855650G 17008894 Q5855918H Q7555172A S0800120H Q0801331J Q6755240F Q5855801F Nom del centre CEIP L'Escala CEIP Mas Clarà CEIP Maria Borés CEIP La Torreta CEIP Frederic Godas CEIP Les Llisses CEIP Pompeu Fabra CEIP Mare de Déu de la Roca CEIP El Morsell CEIP Palafrugell IES de Pallejà CEIP Santa Marina - ZER Vandellòs-Pratdip IES Can Mas CEIP 25 de Setembre CEIP Rivo Rubeo CEIP Nostra Llar IES Angeleta Ferrer i Sensat CEIP Vallmanya CEIP Alzines Balladores CEIP Pau Casals CEIP Vall de Lord CEIP Taula Rodona CEIP Matagalls CEIP Els Terraprims - ZER Tramuntana CEIP França Municipi L'Escala La Bisbal d'Empordà La Pobla de Claramunt La Roca del Vallès Lleida Lliçà de Vall Mollerussa Mont-roig del Camp Olivella Palafrugell Pallejà Pratdip Ripollet Rubí Rubí Sabadell Sant Cugat del Vallès Sant Esteve de Palautordera Sant Feliu de Buixalleu Sant Llorenç d'Hortons Sant Llorenç de Morunys Sant Quirze del Vallès Santa Maria de Palautordera Saus Terrassa Temàtica Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00

SGEA/all

10

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF 08066048 Q7555149I Q5855355C Q5856157B Q9355086A Q7555124B Q9355076B Q5855757J Q5855517H 08061026 Q0801262G Q5856088I Q5855030B Q6755046G Q6755043D Q6755098H Q5856331C Q5855111J Q9355213A Q5855151F S5800037C Q5856398B Q9355071C Q9355072A Q5855654I Nom del centre CEIP Roser Capdevila CEIP Sant Gil CEIP Pau Casals CEIP Jaume Balmes-Andersen CEIP Cal·lípolis CEIP Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça CEIP Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud CEIP Pompeu Fabra CEIP Escola Mestres Munguet-Cortés CEIP La Falguera CEIP Sant Jordi CEIP Santa Maria d'Avià CEIP Font d'en Fargas CEIP de Bordils CEIP Doctor Robert CEIP L'Aulet IES Banús IES Maremar CEIP Santa Magdalena - ZER La Parellada CEIP del Parc IES Estany de la Ricarda IES Salvador Dalí CEIP Àngel Guimerà CEIP Pau Casals CEIP Montcau Municipi Terrassa Torà Vacarisses Vic Vila-seca Vilaller Vilanova d'Escornalbou Vilanova del Camí Vilanova del Vallès Vilanova del Vallès Vilanova i la Geltrú Avià Barcelona Bordils Camprodon Celrà Cerdanyola del Vallès El Masnou El Pont d'Armentera El Prat de Llobregat El Prat de Llobregat El Prat de Llobregat El Vendrell El Vendrell Gelida Temàtica Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

11

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Q5856318J Q9355277F Q9355235D Q7555164H Q7555281J Q6755251C Q7550006F Q9355175B Q5855459C Q5856197H Q5855041I Q5855388D Q0801035G Q5855641F Q9355249E Q9355271I S5800022E Q0868039I Q5855291J Q6755119B Q7555280B Q5855432J Q7555141F Q9355067A Q9355063J Nom del centre IES Gelida IES Mare de Déu de la Candelera CEIP de La Riba CEIP Pau Claris IES Joan Brudieu CEIP Montserrat Vayreda i Trullol - ZER Canigonenca IES Ronda CEIP Les Cometes IES Antoni Pous i Argila IES Thos i Codina CEIP Castell Ciuró CEIP Josep Ferrà i Esteva IES Montserrat Roig IES Camps Blancs CEIP Horta Vella IES Els Alfacs IES Olorda CEIP Segimon Comas IES Frederic Mompou CEIP Montserrat IES Francesc Ribalta CEIP Sant Josep de Calassanç CEIP Carrassumada CEIP Enxaneta CEIP Mare de Déu de la Candela Municipi Gelida L'Ametlla de Mar La Riba La Seu d'Urgell La Seu d'Urgell Lladó Lleida Llorenç del Penedès Manlleu Mataró Molins de Rei Olesa de Montserrat Sant Andreu de la Barca Sant Boi de Llobregat Sant Carles de la Ràpita Sant Carles de la Ràpita Sant Feliu de Llobregat Sant Quirze de Besora Sant Vicenç dels Horts Sarrià de Ter Solsona Súria Torres de Segre Valls Valls Temàtica Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

12

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Q9355020J Q9355010A Q9355079F Q5855787G Q5855202G Q5855298E Q5855461I Q5855180E Q5856114C S0800005A 08064805 Q5855938F 08058520 Q7555286I Q0801327H Q5855511A Q9350006D Q5856054A Q5855487D Q0801232J Q7550022C S5800025H 08065421 Q5855079I Q6755195B Nom del centre IES Jaume Huguet IES Narcís Oller CEIP Bernardí Tolrà - ZER El Montmell CEIP Mas i Perera CEIP La Muntanya CEIP Feliu i Vegues CEIP Margarida Xirgu CEIP Els Horts CEIP Els Xiprers CEPA Oriol Martorell CEIP Canovelles CEIP Emili Carles i Tolrà IES Puig de la Creu IES Antoni Torroja CEIP Vora del Mar CEE Can Rigol CEE Garbí CEIP Can Vidalet IES Bellvitge CEIP Guerau de Liost ZER L'Oliver IES Matadepera IES de Montornès del Vallès CEIP Francesc Macià IES Baix Empordà Municipi Valls Valls Vila-rodona Vilafranca del Penedès Aiguafreda Badalona Badalona Barcelona Barcelona Barcelona Canovelles Castellar del Vallès Castellar del Vallès Cervera Cubelles El Prat de Llobregat El Vendrell Esplugues de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat Les Franqueses del Vallès Maials Matadepera Montornès del Vallès Òrrius Palafrugell Temàtica Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Import € 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

13

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Q0801014B Q5855113F Q5855509E Q6755258H Q0801088F 08063837 Q6755294C 08065421 Q5856060H Q5850038J Q5856424F Q9355187G 08063734 Q6755186A Q5855579H Q9355033C Q5855880J Q5856263H Q6755298D Q5855559J Q9355188E Q6755083J S5800028B S4300000I Q9355067A Nom del centre IES de Pallejà CEIP Jaume I CEIP Pau Casals CEIP Vallgarriga IES Can Peixauet SES de Calldetenes CEIP Mas Clarà IES de Montornès del Vallès CEIP Riu d'Or IES Dolors Mallafrè i Ros IES Ribera Baixa CEIP Les Muralles CEIP d'Olesa de Montserrat CEIP Escola-Llar Lluís Maria Mestres i Martí CEIP Ciutat Cooperativa CEIP de Pràctiques IES La Romànica IES de Castellar IES Cendrassos IES Mercè Rodoreda CEIP Josep M. Soler i Gené CEIP Quermany IES La Serreta ZER Conca de Barberà CEIP Enxaneta Municipi Pallejà Pineda de Mar Sabadell Sant Miquel de Fluvià Santa Coloma de Gramenet Calldetenes La Bisbal d'Empordà Montornès del Vallès Santpedor Vilanova i la Geltrú El Prat de Llobregat Montblanc Olesa de Montserrat Olot Sant Boi de Llobregat Tarragona Barberà del Vallès Castellar del Vallès Figueres L'Hospitalet de Llobregat Montbrió del Camp Pals Rubí Solivella Valls Temàtica Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació inclusiva Educació inclusiva Educació inclusiva Educació inclusiva Educació inclusiva Educació inclusiva (apartat 1.5) Educació inclusiva (apartat 1.5) Educació inclusiva (apartat 1.5) Educació inclusiva (apartat 1.5) Educació inclusiva (apartat 1.5) Educació inclusiva (apartat 1.5) Educació per a la ciutadania Educació per a la ciutadania Educació per a la ciutadania Educació per a la ciutadania Educació per a la ciutadania Educació per a la ciutadania Educació per a la ciutadania Educació per a la ciutadania Educació per a la ciutadania Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

14

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Q5855857H Q5855391H Q5855580F Q5855064A Q5855581D Q5855353H Q5855170F Q5856213C Q5856367G Q5855598H Q9355293C 08062729 Q6750004A Q5855742B Q5856200J 25009095 Q7555272I Q9355149G Q9355148I Q5856134A Q5856405E S0800025I S5800039I 43010189 Q6755153A Nom del centre IES Eugeni d'Ors CEIP Barcelona CEIP Bernat de Boïl CEIP Duran i Bas CEIP El Turó CEIP Les Corts CEIP Lluís Vives CEIP Pit-Roig IES Flos i Calcat IES Sant Josep de Calassanç IES Camí de Mar SES de Cardedeu IES de Cassà de la Selva CEIP Sant Esteve CEIP Turó de Guiera CEIP de Cervera IES La Segarra CEIP Centcelles CEIP Mossèn Ramon Bergadà CEIP Alexandre Galí CEIP Anselm Clavé CFA Flora Tristan IES Doctor Trueta IES del Vendrell CEIP Josep Pallach Municipi Vilafranca del Penedès Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Calafell Cardedeu Cassà de la Selva Castellar del Vallès Cerdanyola del Vallès Cervera Cervera Constantí Constantí Cornellà de Llobregat Cornellà de Llobregat Cornellà de Llobregat El Prat de Llobregat El Vendrell Figueres Temàtica Educació per a la ciutadania Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

15

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Q1700179C Q6750024I Q5855187J Q6750023A Q5855564J Q7555270C Q7555302D Q7550006F Q7555282H Q5856241D Q5855575F Q5856128C Q7550015G Q7550016E Q5855389B Q6755293E 08065366 Q5850065C S9300008A Q5855522H Q6755116H Q5855637D S5800028B Q5855985G Q5855892E Nom del centre EOI de Figueres IES El Pedró IES Santa Eulàlia IES de La Jonquera CEIP Les Planes IES Caparrella IES Manuel de Montsuar IES Ronda IES Samuel Gili i Gaya IES Guillem Catà IES Lacetània IES Pla d'en Boet ZER Baridà-Batllia ZER El Sió CEIP Sant Bernat IES de Palamós IES de Pineda de Mar IES Euclides IES Josep Tapiró CEIP Enric Tatché i Pol CEIP Narcís Monturiol CEIP 25 de Setembre IES La Serreta CEIP Andreu Castells CEIP Concòrdia Municipi Figueres L'Escala L'Hospitalet de Llobregat La Jonquera La Llagosta Lleida Lleida Lleida Lleida Manresa Manresa Mataró Montellà i Martinet Montgai Olesa de Montserrat Palamós Pineda de Mar Pineda de Mar Reus Ripollet Roses Rubí Rubí Sabadell Sabadell Temàtica Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

16

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 1 Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Q5855419G Q5855306F Q9350009H Q5855219A Nom del centre CEIP Can Deu CEIP Font Rosella IES Jaume I CEIP Marianao Municipi Sabadell Sabadell Salou Sant Boi de Llobregat Sant Boi de Llobregat Sant Celoni Sant Cugat del Vallès Sant Feliu de Llobregat Sant Hipòlit de Voltregà Sant Joan Despí Súria Tarragona Teià Terrassa Terrassa Terrassa Terrassa Torredembarra Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Vila-rodona Vilassar de Mar Temàtica Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 365.500,00

Q0801040G IES Ítaca Q5855342A CEIP Josep Pallerola i Roca S0800042D IES Joaquima Pla i Farreras Q5855171D CEIP Josep Monmany Amat Q5855900F CEIP Abat Oliba Q5856043D IES Francesc Ferrer i Guàrdia Q5855366J IES Mig-Món 43009230 CEIP Tarragona Q5855067D CEIP El Cim 08058465 CEIP Enxaneta 08061774 CEIP Les Arenes-La Gripia Q5855585E CEIP Pere Viver i Aymerich 08062687 CEIP Ponent Q9355282F CEIP Molí de Vent Q9355285I IES Berenguer d'Entença S4300022C ZER El Montmell Q5856130I IES Vilatzara Total Annex 1

SGEA/all

17

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 2 Centres educatius de privats concertats o de titularitat municipal seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF G25353129 Q2500250B Q0800342H Q0800987J G08509101 P5890012G Q0800597G Q0800996A Q0800576A P5890008E Q5800046D 36883703Y Q5800435I A08236390 G58505801 Q2500042C Q0800460H Q0800903G Q0800088G Q0800895E 0800055F16 G25293234 6289404301 Q0800904E Nom del centre Mare de Déu de Montserrat Claver Nuestra Señora de Montserrat Cor de Maria Sant Miquel dels Sants LLI El Tren Escola Pia de Terrassa Claret Escola Pia Sant Antoni IESM Bosc de Montjuïc Lestonnac Reina Elisenda Sant Gabriel Virolai Isabel de Villena Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia Mare de Déu de Lourdes Mare de Déu dels Dolors Bon Salvador Salesians Sant Vicenç dels Horts La Salle Arrels II Joaquina de Vedruna Sant Domènec Savio Municipi Les Borges Blanques Lleida Olesa de Montserrat Sant Celoni Vic Barcelona Terrassa Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Esplugues de Llobregat Lleida Mataró Sant Boi de Llobregat Sant Feliu de Llobregat Sant Vicenç dels Horts Santa Coloma de Farners Solsona Terrassa Terrassa Temàtica Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Coeducació Coeducació Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

18

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 2 Centres educatius de privats concertats o de titularitat municipal seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF P0800079F F08799256 Q0800712B Q2500275I P4312500D Q0800808H Q0800807J G58455452 G43643477 Q0800597G Q5800456E Q0800718I Q0800234G G60798675 2529323401 G43564905 G59993386 5800339C01 F08674418 5800339C03 G08531428 G08444671 F08614752 Q0800895E Q2500042C Nom del centre IESM Miquel Biada Montseny-Poblenou Mare del Diví Pastor El Carme LLI La Ginesta La Inmaculada Vedruna El Roser Sagrat Cor de Jesús Escola Pia de Terrassa Pare Coll Vedruna Anunciata Llor Arrels I Mare de Déu del Lledó El Carme La Sagrera Marinada Sant Jaume de la FEP Xaloc Jeroni de Moragas Crespinell Salesians Sant Vicenç dels Horts Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia Municipi Mataró Barcelona Igualada Lleida Reus Sabadell Sallent Sant Julià de Vilatorta Tarragona Terrassa Vic Malgrat de Mar Puig-reig Sant Boi de Llobregat Solsona Valls Vilafranca del Penedès Barcelona Palau-solità i Plegamans L'Hospitalet de Llobregat Sabadell Santpedor Terrassa Sant Vicenç dels Horts Lleida Temàtica Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació inclusiva Educació inclusiva Educació inclusiva Educació inclusiva Educació inclusiva (apartat 1.5) Educació per a la ciutadania Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SGEA/all

19

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 2 Centres educatius de privats concertats o de titularitat municipal seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
NIF Nom del centre Q0800899G Sant Antoni de Pàdua G08531428 Xaloc Q0800857E Jesús Maria 36880254F Fàsia-Eixample Q0800807J Vedruna P1721200B CFA Torroella de Montgrí Total Annex 2 Municipi Mataró Sabadell Badalona Barcelona Sallent Torroella de Montgrí Temàtica Educació per a la ciutadania Educació per a la ciutadania Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Import € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 55.000,00

SGEA/all

20

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 3 Centres educatius no seleccionats per a la realització d’un projecte d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).

NIF Q5850032C 08065263 Q5856327A Q5856110A Q5855378E Q5855511A Q5855026J

Nom del centre CEIP Sant Baldiri CEIP Cal Soler IES Lluís Companys CEIP Jacint Verdaguer CEIP Josep Andreu - Charlie Rivel CEE Can Rigol Sagrats Cors

Municipi Lliçà d'Amunt Sant Vicenç de Castellet Tordera La Granada Cubelles El Prat de Llobregat Sant Hipòlit de Voltregà

Temàtica Convivència i mediació escolar Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental (apartat 7.6) Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació

SGEA/all

21

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 4 Centres educatius exclosos de la convocatòria per a la selecció de projectes d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
Motiu: 1: Renúncia 2: No compleix amb el requisit general de la base 2.2 de l’annex 1 de la convocatòria (ja té un projecte d’innovació educativa de la mateixa línia prioritària seleccionat en convocatòries anteriors) 3: No ha presentat el projecte 4: Fora de termini 5: Centre innexistent en la data de publicació de la convocatòria 6: Centre pendent d’autorització en la data de publicació de la convocatòria 7: No compleix les bases generals de la convocatòria (no és un centre) (base 2.1 de l’annex 1) 8: El projecte no compleix amb els requisits previstos a la base 2.1 de l’annex 1 9: Manca documentació 10: No compleix les bases generals de la convocatòria (no compta amb suficient professorat preparat i disposat per desenvolupar el projecte) (base 2.4 de l’annex 1)

NIF Q6755025A Q6755294C 25008625 Q5855522H 43010086 08062821 08065111 Q7555299B Q7555282H 0800055F13 08064741 Q5855605A Q0800975E Q5855641F S4300024I Q9355157J

Nom del centre CEIP Caritat Serinyana CEIP Mas Clarà AFA Mollesussa CEIP Enric Tatché i Pol AFA Vilaseca CEIP de Santa Susanna II LLI La Muntanyeta IES Josep Lladonosa IES Samuel Gili i Gaya La Salle Manlleu CEIP Sagrada Família IES de Mollet del Vallès Nostra Senyora de Montserrat IES Camps Blancs IES Fonts del Glorieta CEIP Puigmarí – ZER Baix Camp Sud

Municipi Cadaqués La Bisbal d'Empordà Mollerussa Ripollet Vila-seca Santa Susanna Viladecans Lleida Lleida Manlleu Manresa Mollet del Vallès Parets del Vallès Sant Boi de Llobregat Alcover Duesaigües

Temàtica Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Altres projectes de caràcter transversal Coeducació Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar Convivència i mediació escolar (apartat 2.6) Educació ambiental

Motiu 8 8 7 1 7 5 3 2 1 3 5 8 8 2 9 10

SGEA/all

22

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 4 Centres educatius exclosos de la convocatòria per a la selecció de projectes d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
Motiu: 1: Renúncia 2: No compleix amb el requisit general de la base 2.2 de l’annex 1 de la convocatòria (ja té un projecte d’innovació educativa de la mateixa línia prioritària seleccionat en convocatòries anteriors) 3: No ha presentat el projecte 4: Fora de termini 5: Centre innexistent en la data de publicació de la convocatòria 6: Centre pendent d’autorització en la data de publicació de la convocatòria 7: No compleix les bases generals de la convocatòria (no és un centre) (base 2.1 de l’annex 1) 8: El projecte no compleix amb els requisits previstos a la base 2.1 de l’annex 1 9: Manca documentació 10: No compleix les bases generals de la convocatòria (no compta amb suficient professorat preparat i disposat per desenvolupar el projecte) (base 2.4 de l’annex 1)

NIF 08064741 08067181 08067971 08067818 Q5855822B Q6755297F Q9355286G Q9355256J Q0800803I Q0868026F Q6755025A Q0801378A G08575441 17008468 Q5855198G Q5855463E

Nom del centre CEIP Sagrada Família CEIP de Rellinars LLI Coloraines CEIP La Sínia IES Joan d'Àustria IES Bosc de la Coma CEIP Montsant CEIP La Parellada Escorial CEIP General Prim CEIP Caritat Serinyana CEIP Sot del Camp Aspasim CEIP Calonge IES Leonardo da Vinci CEIP Les Pinediques

Municipi Manresa Rellinars Terrassa Vic Barcelona Olot Reus Santa Oliva Vic Barcelona Cadaqués Sant Vicenç de Montalt Barcelona Calonge Sant Cugat del Vallès Taradell

Temàtica Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació ambiental (apartat 7.6) Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació en comunicació audiovisual Educació inclusiva Educació inclusiva Educació inclusiva Educació inclusiva

Motiu 5 5 6 5 2 2 2 4 2 3 8 9 8 1 3 3

SGEA/all

23

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació EGP 105/07
Annex 4 Centres educatius exclosos de la convocatòria per a la selecció de projectes d’innovació educativa (Ordre EDU/114/2007, de 24 d’abril).
Motiu: 1: Renúncia 2: No compleix amb el requisit general de la base 2.2 de l’annex 1 de la convocatòria (ja té un projecte d’innovació educativa de la mateixa línia prioritària seleccionat en convocatòries anteriors) 3: No ha presentat el projecte 4: Fora de termini 5: Centre innexistent en la data de publicació de la convocatòria 6: Centre pendent d’autorització en la data de publicació de la convocatòria 7: No compleix les bases generals de la convocatòria (no és un centre) (base 2.1 de l’annex 1) 8: El projecte no compleix amb els requisits previstos a la base 2.1 de l’annex 1 9: Manca documentació 10: No compleix les bases generals de la convocatòria (no compta amb suficient professorat preparat i disposat per desenvolupar el projecte) (base 2.4 de l’annex 1)

NIF 08067818 08062870 25008561 Q5850057J Q6755005C Q5856397D 08063813 Q5855133D

Nom del centre CEIP La Sínia IES La Plana AFA Balaguer IES Miquel Tarradell IES Narcís Monturiol IES Joan Miró IES d’Olesa de Montserrat CEIP Pallaresa

Municipi Vic Vic Balaguer Barcelona Figueres L'Hospitalet de Llobregat Olesa de Montserrat Santa Coloma de Gramenet

Temàtica Educació inclusiva Educació inclusiva Educació per a la ciutadania Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació Tecnologies de la informació

Motiu 5 5 7 3 4 3 5 8

SGEA/all

24