You are on page 1of 12

hhhhhhhh

99999999999

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

7bbbbb7bbb777777

x0x

9900

hhhbbbhbhbbhh

9799997797

09y

x9mm9m9y

hbhbbbhbhbbhh

07b99b99brbbb

00hm9

00m90m089ih9m0

ybhy

ahabahbhhabbbbabhbbyhbhbbhbbbybbbahbbbbbabbbbabhbh

xm9m0

s9m99090

smmmm9y

xm90m

e9m0mmm0

08m90m0990m9mh

aahahhhbhbyhhabh

emmh0mmm0

90m05m009m00m

)0m0mm0mm0em9m

t09hm909909mm9y

emm0

99m99m999m00m

dhabbabbb

yhbabbbbbbbbb

emm9r0m09sm99

099m99m009rmm9

7haahnbyhhbhb

aabbahbbb0

m999r0m09sm99

99m99m999rmm9

0900h9m999em9m

909mm9y

amh9

)m0h9mm

emm909909m9r0m0

09m08m989rmm9

n999m

r90m009

eem9m0mm9mh9r0m0

099m90m009rmm9

i9m9

s900h90

x0m090909r0m0

95m99m999rmm9

amm0

999r99

xmm9000

95m08m909rmm9

09m0

)mmy9

xmm00m

99m99m059rmm9

t999m

t0m99

09y90m99m0mm

99m00m009rmm9

t90hy9

r90mh99

xmm90m009))y9m)

nmm999y9m

t99h9

xh09m

xmm90m009)im09)

0900h0m

ammr9

99mhy9

r9m090

r90

x090mm

t909mm

09m09)0mh9m0m

0mm00mm9r9y

xmm900h900

95m00m959)em990m0

09y9)s9000090)

im0m909x00r09

)0m0mm0mm900h900

09m99m989t09hm

xmmx0hm)m00m)

000m00

00000900h0990h900900090009000h090999990990h099990090099990909009909
m0mm90000hmmm90mm0mm0mm090mmm0900m900m9m900mhmmm90mm0mm0mm090mmm

abhbbhhbybhbabbbabhbbbhhbbbbababhbbba
ab
d y
)0m
xmm
9mm
999
909
rmm
s
t0m
x9m
s9h
s
n0m
s
n99
s
00m
s
00m
s
90m9r09r0m

dhab
t09
)em
s9m
xmm
s9m
t09
000
000
000
t09
t09
xmm
t09
i0m

hbabbb
ddbbb
09m99m98 095m09m00
99m99m99
95m00m95
90m00m08
09m00m09
99m09m99
98m05m09
99m90m98
09m05m00
99m99m09
99m99m09
99m00m00
08m09m00
99m99m09
09m00m90
99m90m00
99m00m98
99m90m00
99m00m98
99m90m09
99m00m05
99m99m90
90m95m99
99m99m00
99m09m09
00
09m08m09

7ha
ahb 7bn
0 90
r90m9
0 00
x9mm00h9
0 9
)00009
)mm99mh9 0 95
0 00
x99rm9
9 90
r90m9
0 05
s0r9m0
0 05
s0r9m0
0 09
n9dh9m
0 90
n90h90
0 90
n90h90
)mm99mh9 9 95
0 90
n90h90
00 5
0mm9r0m

da
909
x9m
9mm
999
x9m
909
rmm
rmm
rmm
909
909
999
909
909

7a
9mm
s9h
909
x9m
9mm
9mm
909
909
x9m
xmm
xmm
x9m
xmm
rmm

dbb
t0m
xmm
t0m
t0m
t0m
9mm
x9m
x9m
909
909
t0m
x9m
s9h
x9m

hbabbhy
000
emx0hm
00mx0hm
00mx0hm
0mx0hm
emx0hm
ex90m0m
0mx0hm
0mx0hm
emx0hm
000
000
000
00

dbdbhbbabhbbbbdbdhhhbbbhby
ybbybhbbahbbhbhbbdbybhbbah
dhhbbbbhbbb

ahhbbbbayhbhhahbbb09b07b99
bbbbbyhhbh

ahabhbyhhbbh
rm
n0 9

99

0
9m 0

9m
5

rm

n0

0
8
99

90 99

90

s9
x9
t0

99
xm

7hahhahbyhhbh

0
s9

99
9

99

t0

90

x9

0
90 0

90

99
xm

s9
rm

9
x9
t0
90 n0

9
8

9m 99
9

00000900h0990h900900090009000h090999990990h099990090099990909009909
m0mm90000hmmm90mm0mm0mm090mmm0900m900m9m900mhmmm90mm0mm0mm090mmm

99

xm

yhhbbhbabbb7bbhyhbhbhhhahbyhhbbh
7bbhyhbhbhhhahbyhhbbh

yhhbbhbhbabbb
hhhah
9
0
0
0
0
9
5
8
9
99
99
90

hhhahbdhhbh
hhhahbbbbbbb
t09hm 99m95m00
t09hm 09m99m98
e0m99 99m95m00
e0m99 09m00m08
xmm9m0m 99m09m90
xmm9m0m 09m09m98
x9h0mm990m0 99m00m00 x9h0mm990m0 09m08m09
s9m90mm9m 99m00m00 s9m90mm9m 09m09m98
)em990m0 99m09m90 )em990m0 09m00m08
000m00 99m95m00
000m00 09m99m98
)9000 99m95m00
)9000 09m00m08
r9m9m0 99m09m90
r9m9m0 09m09m98
i0m0m0 99m00m00
i0m0m0 09m08m09
s9mm09 99m00m00
s9mm09 09m09m98
e0m 99m09m90
e0m 09m00m08

ybad
9
0
0
0
0
9
5
8
9
99
99
90

dhab
t09hm
e0m99
xmm9m0m
x9h0mm990m0
s9m90mm9m
)em990m0
000m00
)9000
r9m9m0
i0m0m0
s9mm09
e0m

hbabbb
09m99m98
99m09m00
09m90m08
09m08m09
00m00m00
00m00m99
09m99m98
99m09m00
09m90m08
09m08m09
00m00m00
00m00m99

hhbhbyhhabh
ahbhh

dhhdhh

tbdhh

bahbh

abhhyhbb

dhhbhha thbhh

bbhbh

ahbhbhbh

)00009

99hh9

090h90

n90h90

r90m9

sh0m99

xr9m0

t0090h9

)mm99mh9

ry00mh9

9mm09

09x9mh9

n9x9mh9

x99rm9

0h9m00h

x9mm00h9

09dh9m

n9dh9m

s0r9m0

)0r0m0

dh999m0

n90mm009

smh0m0

99h099

)9m99

0mm9r0m

0m0hy9

yhhbbhbyhhbh

ybadbyhhbh

99
5

99
8

0
rm

n0

rm n0

9m
8

0
9

90 9

9m

s9
99
90

t0
99

xm

90

x9

0
9

99
xm

t0 90

x9

99

0
9

s9

00000900h0990h900900090009000h090999990990h099990090099990909009909
m0mm90000hmmm90mm0mm0mm090mmm0900m900m9m900mhmmm90mm0mm0mm090mmm

tbhahbhhhbbbhhahh
hhbhbabbbhbhhahbbbbbbabbyb70b bhbab9bbbbhhab7 bhhya
bbbabby

bbhb

tbbba

dbb

bbbb

9799997797

7999997777

7999997777

7999990997

799999097

7999997777

7999997777

7999990997

799999097

799999090

9909909999

n0m 9009809989

t0m 9909509999

xmm 9009500998

9mm 9009900990

9909009999

t0m 9009909980

xmm 9009509990

9mm 9009900999

999 9909800990

t0m 9909909959

xmm 9509009980

9mm 9909009990

999 9909000999

s9h 9009000995

xmm 9909009959

9mm 9809909980

999 9909009990

s9h 9009000999

rmm 9009900998

9mm 9009909950

999 9009009980

s9h 9909009998

rmm 0909900999

x9m 9009900909

999 9909909950

s9h 9009009980

rmm 9009900999

x9m 9009900990

909 9009900909

s9h 0909009959

rmm 9809009989

x9m 9909000990

909 9809900990

n0m 9009900900

rmm 9509509958

x9m 9909009985

909 9009900995

n0m 9909000990

t0m 9009900900

x9m 9909009989

909 9909009988

n0m 9909000998

t0m 9909000990

xmm 9909000900

bhba

dhhb

abdbhbb

dhhbbb

bbbabby

799999090

7999990997

79999909 7

7999990997

799999097

7999990997

79999909 7

7999990997

999 9009800900

s9h 0509900900

rmm 9009000909

x9m 9909000998

799999097

909 9009800989

9999999999

s9h 0909800900

rmm 0909000909

x9m 9009900900

909 0509900959

n0m 9909800985

rmm 9909800909

x9m 0909000909

909 0909000909

n0m 9909900950

t0m 9909000989

x9m 9009900905

909 9009900909

n0m 0909900905

t0m 9509000950

9909909999

909 9909900908

n0m 9009900900

t0m 0509900909

xmm 9509000959

9909909999

n0m 9509000909

t0m 9009900900

xmm 9009500999

9mm 9809900955

9909909999

t0m 9909000909

xmm 0809800909

9mm 9009900999

999 0509900958

9909909999

xmm 9009800909

9mm 0909000908

999 0909900990

s9h 9009900989

9909909999

9mm 9909000909

999 9909000909

s9h 9909000990

rmm 9909000980

9909909999

b hhbbhbbabbbhahbdbbbbbabhhabbbbbbbabhdbhbbbbbbhhbbbhababbhbbbbbbhbabbbnbrb babb bhab


dbbbbhhyhhb9bbhhbhbabhhbbbhbhbabbbhbbhahbbabbbbbb70b b9bbb0bhn
b hhbb hhhbab ababbb hbbb hhahb dbbbbbab ahb b hhbbbb bbbbbaanb hbababbbab bhb tbhahbhhhbbb hhahb hbbb
ybhdbbhbb709bybhbabhbbbababbbhbbbb bhhbbhbhbybabbabbbbhhbbbbbhbbbbababhyn

00000900h0990h900900090009000h090999990990h099990090099990909009909
m0mm90000hmmm90mm0mm0mm090mmm0900m900m9m900mhmmm90mm0mm0mm090mmm

bhabbbhbbbbabbbha
9rmm99m0090m0mm09h0r09ymm9mh090mm000mh09mh9ymm99h900mm0y9mmmm0m9m0mm0900mm009
00mh9 ymm99 99m0m9009 0mm0y9 m99 h900mm0y9 mmmm0909 9909 ymm99 hmmm9 h900mm09 m99 m99mm09009 x0m00990y9
m0mm00900mh9ymm99h900mm0y990m0mm0mm99909m0m0h0m99mm9mhm00900mh9h900mm0y900hm99909m0m009mm9
ymm09)h90m90mm0y9m9y009y099099mm9m090mm09mh9m0m0h0m9m09m0m09m90mh9m9m0m090my09h9mm0m0009
9mm90mmm0000
m0990mh9 h9rmm99m009 0mmm0009 m0m9009 9 sm0mm909 m90mh9 hm9mh9 m0mm909 9mm9 mhy00m909
h9mm0m00009 emm0y9 0mmm09 0mh9mm009 mh09 0mm009 xm99m0mh9 9my9 0mmm9m9mm9 0m909 9m9 h9rmm99m009
m0m09 m90mh09 0mmm00009 90m0m9m0mm9 mh9 mh09 imm9 )00hm99 00r9)9 9 99m0m909 mh9 h9rmm99m009 m9mm999
h0r009 m0mm909 m09m09 9 0m09m909 h9mm0m00009 00900mh9 0m9 m99 mmm9m0mh9 h9rmm99m009 0m0m009
m09090009 00em0m09 0mm09 m90mh09 m9m0m090my9 9m9 hmm009 rh009 09y9 m09h09 mh9 h9rmm99m009 mm0mm09 0m9
m900y900h09m9m9m09h0hh0y9m00hm00

s9m0m9090m0
emm0y90m0
900mm0y90m00
er0090m00
immm9a0990
9r009y0
9r0009m0m0
900mm0y9x0hm0
900mm0y9)0m
imm00m90h0m
9r0xmmm0
0mh099xmmm00
emm0y9xmmm0
9r090m90
9r0sm0m9
9r00090mm0mm
9r0r0m0
0m0m00mmm9m0
s090900
e0em0m0

9
0
9090098099090
0090099
99008005009000
m0m09 90
909mm9y09t0mm0
000m0009)9000
x9h0mm990m009r9m9m009s9mm09
xh0r
em0990m
0myx090090mmm
009mmmm
d9mme0
i900m
0m9mh
09h9099hm099xmm9000
0rm9y09s9mmhm909 9m0m
9mmmh
ih00

00000900h0990h900900090009000h090999990990h099990090099990909009909
m0mm90000hmmm90mm0mm0mm090mmm0900m900m9m900mhmmm90mm0mm0mm090mmm

abhbdbbbahbbb
009hm9m0mh9s0m0m0909m090m9009 900990mh90mmm09hm9999m09m0m9h00m090mm909009mh09
mm00m0r09 90m0mm09 mh9 mh09 m09m0m09 0m9 mh09 hm9m0mmm009 xm00mm0h0m900y09 9 90m0m909 mh9 99mm999 hm99 99
m99m0mm0999m09m0m99hm9m0999m9mm0mm0mm909y09999mmmm9mh09m9m09xmmm090mm9090009mh09m0m0h0m9
90m0mm09my99m0m9m0mh999y09mh9mh09m09m0m99mm9h0m00mh9mh0m90mmm9hmm9m9mmmy0
0m9m900y99990m0my9009m9mr0m0m9hm99mh0999rm99m090mm90m9m9xmmm090090m9m9hm999900909
90m0mm0mm0999mh9m99m0m0h0m9hmm000m9m09mh0m9ymm90hmm0m9009990h0mh90mmm09m999mmmm90h0mh9
90m0my9009h0r0m90m9mh09hm00m00mh9m9m00990mmh900mh90m0999099mh90hh0mm0r0m000090m909mh999rm99
m090mm9mh9009mmm0mm9mh9xmmm099909h0r0m09amm9m9m90000mm99my9mmm0mm9my90mm00mh99m9mh09h00m9
ymm90xm0mm9h9mm9mh090mmm09m9990m0my0

e0h09xmmm0m
em0990m
emm0y9xmmm0m
009mmmm
d0m0h0m9xmmm0m d0x9mh

n0m09h9mm0m0000s9900990mmm0000immm9h090mh
9990m909m00000 9m00m090mh
9990m909m00000n0m09h9mm0m0000smmem0990m0m000

hhah

dhbbb

ab bb

bhbhbhb9bbhahb9bhbbhhbbbb9bhbbbhbha

909mm9y
9909009999
9909009989
n0mm
9909009989
9909009988
t0mm0
9909009988
9909000998
xmm
9909000998
9909000990
9mmm
9909000990
9909000900
9990
9909000900
9909000909
s9hm
9909000909
9909000909

em0990m
009mmmm
d0x9mh
em0990m
009mmmm
d0x9mh
009mmmm
em0990m
d0x9mh
em0990m
009mmmm
d0x9mh
em0990m
009mmmm
d0x9mh
em0990m
009mmmm
d0x9mh
em0990m
009mmmm
d0x9mh

90%
90%
00%
59%
95%
00%
89%
50%
90%
58%
99%
00%
58%
09%
09%
98%
09%
09%
59%
59%
90%

0m9d99m9d90m9d9mm9x9h9dmmh9y0909m9h9)9999)
m0mm00m9y09mmmh090rm9y09s9mmhm909 9m0m09ih00
n0m09h9mm0m00009s9900990mmm00009immm9h090mh
0m9x99m9x90m9x9mm9x9h9n0mr0909m9h9)95999)
rm00m9y09m0009x0r0m0h990m009smmmmmm09)9m0099m0m0m00
immm9h090mh09s9900990mmm00009immm9h090mh
0m9099m9090m909mm9x9h9xhm099y0909m9h9)99999)
90m9y0s0m009xmh999s9mmy09sm9m09mh0m09x9mm90099000
9990m909m000009 9m009m090mh
0m9r99m9r90m9r9mm9x9h9xm9y9y0909m9h9)5999)
xmmm9y0mh09m09x9hh9mm09sm99009s0m9x9mm9009ih00
smmem0990m0m00009x9r0mh009m090mh
0m9xh99m9xh90m9xh9mm9x9h9sh9mm99m900909m9h9)99999)
9mmm9y0s0m009smmmh9xh000099m0009mh0m09x9mm9009sm9m
e99m0mh009x9r0mh009m090mh
0m9n99m9n90m9n9mm9x9h9dhmm9y0909m9h9)99999)
rm00m9y099009099m090000099m0009s0m9x9mm9009ih00
0m00909)rm0m099mm0m0mm09m090mh
0m9dh99m9dh90m9dh9mm9x9h9s9hr0909m9h9)98999)
x9mm9m9y09m0009s9m00000m09x0m9m09d09m00m09ih00
9990m909m000009)rm0m099mm0m0mm09m090mh

00000900h0990h900900090009000h090999990990h099990090099990909009909
m0mm90000hmmm90mm0mm0mm090mmm0900m900m9m900mhmmm90mm0mm0mm090mmm

ahyabebb babbabbhbbhy baddbhbbbabbeb7hhbbb


rh09 mmm0m9mm0mh9 h09mm909 mh9 ymm99 m090mm900my09 909 ymm9 9909 mmm099 mh09 t09hm9
00hm09009ymm90mm09mmmh9ymmmh099mh9m9ymm999h009rh9m9009ymm99m9mmm9m99m90m9ymm990mmh09
0r0mmhm0900h00
e09m99mm909m0y0900mh999m9mm0m0mm9hm90h09m09ymm990y00999m09m09hmm00my99mm9
00mm090my09)90m990hhm9mm0009mm0hy90y0m9m0009m9909h90999mm99m99mh00m0m9mmmy9m9mr0m0999
ymmmhhm09 mmmmh9 mm9 ymm09 rh09 mm0y9 0m9h9 009 ymm9 00009 h9r09 99 mh0m9 9mm9 0h90009 rm0m09 0h0mh9
mm00m.m9m9mmh900mh9ymm99h0m099099mm0999mm00
amm9 00009 0mrmy9 9mmm0m9 h090mh9 m0m9m009 ymm9 9909 r09y9 m99m0mm0999 9mmmm9
9rm0m0mh9m00090009r0mm009ymm99009y0909009m90000y09mm99rm0m999mm0h0mh9m9mmmh09x0mm09
ymm99 0mmm9mh9 9mm9 mh09 m09rmm09 0y0m0m9 9909 m90mmy9 00m00m0r009 ymm9 00009 h9r09 mm9 m09
mhmm0y90m9ymm990mm9009mh9hmmm09e9m99m990hm09990mm09r90090m0m09m9mh99099mm9ymm90h0m9
ymm9 00009 9mm9 900m90mm9 ymm99 m00m9 mm9 r0h0m9909m09 nmm099 9my9 m09mmm0m9mm09 mmm.m9 mmmmh9
00emm999mm9mmm.m9hm99my0h0909m09999my900mm9mh9m9mh009r9009r0m9m0m9d0
r9009m0r09 my9 m9mm9009 ymm9 9mm9 mmh0909 mh09 09mmh9 09y9 my9 0mm00009 m90m0m00m9 mh9
mh09 mm009r9m0mm09 9mm9 9mm0mm009 0mm9 99 mh0m09 mm9 0m09 mmh09000009 ymm9 00009 9000m9m09 ymm99
mm00m0009 900mm09m009 9mm9 h900mm009 )9 mmm009r9m0r009 ymm9 9909 0m9 m90mm09m0mh9 mh9m9 ymm9
09mm9mm9hm90mmm9mh09m0mmm00m9m0m9009mh90r09ymh0mh090h9ymm99m9mmmm9mh0099mm9m9mh090m9
00009m09mm9ymm999mr9mm9h009)mmmh099m990m9ymm900009h9r09mm9h0r09mm9009h0m0000m0mm0mm0009
m0m9m009 mh9 0h0mh9 ymm9 09m09 mmm000m0mmy9 mh9 mm9mm0009 amm9 00009 h9r09 mm9 h090m9 00m9 ymm99
00hhm9 mm9 99 m00999 hm9009 0m909 mmm9 99 0m99m0hy9 9mm9 0mm00m0mm9 0m9 00mh9 00mh000m0mm0m9
mm9mm0009 0m0m09m9 mh9 0mmm0m0y9 h0mm0mh9 mm00m9 9mm9 mh9mh0mh9 rmm009 amm9 mmmhm009
ymm9000h9 my9 00000mh9 mh09 9mr0009 mh9 9my9 mmmm099 mh9 m0mm009 mm9 9my9 h0r0m9 000m09 9mm9
mmm00em0mm0y9 9mm9 0m9 99 h9mh9e99m9 m9mm0909 )mm0mm9 mh09 0mhh00m0mm09 mh9 9my9 mm09
m090mm99mm99mm9m0m000r00y9mm9mh0m90h0mh900009mm9m9mmm9mm9m09h9m0mhm00
)m9 9mmr009r099h09 00h09 mh9 mmmhm9m9 009 mm9 mh09 m99m09 mm9 9mmmmmm9 mh9 mh09
0mm9m0mm9mh9rmm0m0990m9mh09h090m9hmm0009dmm999m99m9mh9ymm9900e09m0090mmmm0900009h9r09mm9
m09 00m9 900m09 hm99 0xm0mm0mm909 mm9 m0m0m9m0mm09 909 ymm9 9909 00000y9 mm9 m09 0mmr0mm0m9 mm9
mmmm09mh90009h090mh09m0m9m009mh9ymm99m0m99mm0mm009)90000099mh9m0090m9009ymm900009m9009
mm9 0xm99mm990mm0999 9mm0r0m00009 9mmmh9 0h0mh9 ymm9 00009 9mmm9m9 m90m09 mh9 m09m09 mm9 mh09
mm90m0m9mh900xm909m000hhm090r090mmm0h0mm0900009m9mm9900y90mm9099mm0.09h090mh0

00000900h0990h900900090009000h090999990990h099990090099990909009909
m0mm90000hmmm90mm0mm0mm090mmm0900m900m9m900mhmmm90mm0mm0mm090mmm

ddbbab bbhbbbhabbabbbhbabbbaabahbhbbb
dm9m9 0h0m9 000m009 0909 0m9 mh09 00r0mmh9 hmm0009 ymm9 m9m9 m09 mmm0m00m0m9 mh9 99
hmmm9 h9m00y9 00h009 amm9 00009 h9r09 99 hmmm9 m99909h09 9mm9 h0m9 9m9 0mm0000h0mm09 00009 9mm9
mmm090m9mm0mh90mmm0090hm900009m9mr0m09ymm900mh9mmm00m0m9mmmhm9m099mm9h9mm0m00009
)m90m0909m9mmh9hm99ymm900009m09h9mm9mh09s9m90mm9m09s9mm0909r9m9m09m99xmm9m0m900hm00
amm99 m990m909 9009m0mm09 00009 m09 0r0m9 0m9mmh099 0h9 ymm9 m909m9 m99909h09 909 99
m99mm090h0m9 mh9m9 909 mm09 0m9 0h0mh9 ymm9 0hmm0m9 m09 mmm0m9mm09 rh009 00009 0m0m909 99
m00909mm09 h900mm0y9 9mmm0mh0909 9m9 hmm009 rh09 0hh0mm9 mh9 99 0mr0mh9 mmmm009 00009 m09
90h00mm0m9 0m9 mh09 m0h9r0mm99 mh9 mh09 mh00m90m09 0hm9 00009 mmm09 mm9 mm9 ymm99 0xm0mm9m0mm09
9mm9099m999hmmm990mmm9m0mm0
s0h99m0mh9ymm99m000909mm9hm90mmm9m99m0999mh099mh9m9m900mh9mm999rmm09ymm9h9m9
m0mm099h0r09mm9mh09mhmmhhm090m9mh09h090m9m09m009mh0990mm9m09mm9ymm990mr00mm0mm090m99my9
r0mmm90900009m09mmm909x0mmmm0y09ymm99909mmm9mm0y9h99m90m900mh09ymm99909900m999h99m9
m9009 m90m0909 amm9 0xm0mm9 mmh0909 mm9 0mm09m09 ymm9 9mm9 9mm0mm9 mm9 mh09 0m909 mm9 h9mm9
00mhmmm9 090m0mh9 0r0m9 99 00mh009 m0mmm009 dmm9 mh0009 909 ymm9 0mm009 009 mmm9 99 m99mm0m909
m9mmm00m0mm09 xm09 0h9 ymm9 0mm099 0mmm9 mm00m0009 00mh9 99 m99mm0909 ymm9 00009 m09 m009mmm0mm0m9
0h0m9ymm9h0mm9mh0909mm09900mh99h0m99mm9ymm99h9r0mh9mm9m999y9mh090mm0909mm9m0m09r0mm09
9m9mmmm9 mh09 0m099 mh9 mm0mh9 mm00m00009 0m0m09m09 009r0m09 00009 m9mr09 0mm0m000y9
m0m0h0m0909 909 ymm9 9909 99 m0m0m9m0m9 9mm9 00mm0909 0m900909 rh009 00009 0m9m009 ymm9 mm9 90009
h0hh90m9ymm99m9mh0000mm0
dmm9ymm99909mmm9m00m0m0m9mm9m09m00000m900mh9mh09hmmm990m0mm09m0mm0mm0m9
9mmr009909x9mm9m90m9000m0090m9mh0900r0mmh9hmm009m90m099m90r0090y09mm9ymm09)mmm900y09
ymm9 m9y9 m09 0mmr0mm0m9 mm9 mmm09hm9 m0hh0mm0m0009 0m9 r990mm09 090009 mh9 00h009 0mm0mm0mh9
m99909h090h0mh900009mm9m9mmm9mm9m09mm0mmm000hm009rh09mmh090mhy90mm0m9m0mm099909mh9m9
ymm99mm9ymm990mmm0090mm.m9m099m009mm9h0m90m9mhh9000009m0m9m009ymm9m9y9000mmh9ymm99
9hh0mm0mm09 mm9 m0090mmm9m009 mh999mm0909 9mmmh9 mh09 mmmm00m09 00x9 9mm9 mmmm9mm9
r0m090909 m000900009 amm9 h9r09 mm9 m9009 99 m0m09m0m0m9 0hhm9m9 mm9 h0m9 hm0m9 mh9 ymm9000h9
9mm9hm00m0999m9mh9mh9hmm00my99mm9mm9900my09h9000mh90h0mh9ymm900009009m999m00m0m9m009
00h00

00000900h0990h900900090009000h090999990990h099990090099990909009909
m0mm90000hmmm90mm0mm0mm090mmm0900m900m9m900mhmmm90mm0mm0mm090mmm

Best Horoscopes Model Comparison


Worried? Things are not going according to you?
Stop worrying....Make your Online Horoscope & Get answers for your life's problems

Choose from most popular horoscope models...

Free
Horoscope

KUNDLI FEATURES
Pages in Horoscope

Charts & Calculations

Dasha Calculations

My Kundli

299

Kundliphal

499

Kundli
Darpan

Free

Rs.

Make Now

Make Now

Make Now

Make Now

Make Now

22

39

80

171

Basic
Includes Avakhada
chakra, Planetary
Degree/Positions,
Favourable Points,
Birth chart, Moon
chart, Navamsha,
Chalit & Cuspal chart

Basic
Includes Birth details
with Panchang,
Planetary
Degree/Positions,
Favourable Points, Birth
chart, Moon chart,
Navamsha chart, Chalit
& Cuspal chart

Basic Plus
Includes My Kundli +
Karak, Avastha and
Rashmi

Advanced
Includes Kundlifal +
Sudarshan chakra +
KP System +
Divisional charts +
Jaimini astrology +
Shadbal + Ashtak
Varga and 10 more
items

Comprehensive
Includes Kundli
Darpan + Graph for
Shadbal &
Ashtakvarga and 20
more items

Vimshottari Dasha,
Antar Dasha

Vimshottari Dasha upto


pratyantar

Vimshottari Dasha
Extended

Vimshottari & Yogini


Dasha with
Sookshma Details

7 types of dashas
(with Sookshma
details)

Extended

Extended

10 years

10 years

30 Years

5 years

5 years

20 years

Basic

Detailed

Rs.

Rs.

999

Bhrigu
Patrika
Rs.

1999

PREDICTIONS
House predictions about your
Health, Finance, Marriage,
Career etc.

Limited

Planet readings about 9 planets


in your horoscope
Dasha readings

10 years

Yearly predictions (Transit


predictions)
Yoga predictions (Based on
astrological combinations)
Numerology predictions
Nakshatra Reading

Extended

Lalkitab predictions
20 YEAR GRAPHS for Health,
Finance & Emotion
REMEDIES
Gem Therapy
Sadesati (Saturn's period)
Kalsarp Dosh
Manglik Dosh
Lucky Substitute Stones
Numerology Recommendations
Lal Kitab Remedies

Free
Make Now

Rs.

299

Make Now

Rs.

499

Make Now

Rs.

999

Make Now

Rs.

1999

Make Now