§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin

LËp tr×nh trªn Windows víi Visual BasicCh−¬ng 8
VISUAL BASIC VA INTERNET
8.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ së
Internet lµ tËp hîp c¸c m¹ng m¸y tÝnh liªn kÕt víi nhau vµ trao ®æi
th«ng tin theo giao thøc TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol). Chóng kh«ng phô thuéc vµo lo¹i m¸y tÝnh vµ hÖ ®iÒu hµnh cña
m¸y tÝnh ®ang ch¹y. §Ó m¸y tÝnh trao ®æi ®−îc th«ng tin víi m¸y tÝnh kh¸c
th«ng qua TCP/IP th× ph¶i cµi ®Æt phÇn mÒm TCP/IP t−¬ng øng.
8.1.1. Giao thøc truyÒn tÖp (File Transfer Protocol – FTP)
FTP lµ giao thøc truyÒn d÷ liÖu. Chóng cho phÐp chuyÓn t¶i tÖp gi÷a c¸c
lo¹i m¸y tÝnh kh¸c nhau mµ kh«ng quan t©m ®Õn hÖ ®iÒu hµnh cña chóng
hay c¸ch thøc ghÐp nèi chóng vµo m¹ng. Trªn m¸y chñ ph¶i cã dÞch vô FTP.
8.1.2. Proxy server
Proxy server lu«n theo dâi yªu cÇu cña c¸c m¸y tÝnh thuéc m¹ng côc bé
(intranet). Khi øng dông yªu cÇu m¸y chñ phôc vô th× Proxy server thùc hiÖn
th«ng dÞch c¸c yªu cÇu vµ chuyÓn chóng cho Internet. Khi m¸y trªn Internet
xö lý xong vµ tr¶ lêi th× Proxy server chuyÓn tr¶ l¹i cho m¸y tÝnh cã øng
dông yªu cÇu dÞch vô. C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô Internet (ISP – Internet
Service Provider) th−êng sö dông proxy server ®Ó ®iÒu phèi c¸c m¹ng nèi
vµo Internt.
8.1.3. Gopher
Gopher lµ dÞch vô cña Internet cho phÐp sö dông c«ng cô ®å ho¹ ®Ó
duyÖt nhiÒu lo¹i dÞch vô kh¸c nhau trªn m¹ng nh− hÖ th«ng truy nhËp tÖp tõ
xa, hiÓn thÞ néi dung tÖp v¨n b¶n, trao ®æi c¸c tÖp gi÷a m¸y chñ vµ c¸c m¸y
tr¹m lµm viÖc. Gopher lµ tiÒn th©n cña WWW (Word Wide Web).
96
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

8.1.4. URL
URL (Uniform Resource Locator) lµ ®Þa chØ tµi nguyªn trªn Internet.
Nã cã tiÕp ®Çu ng÷ theo kiÓu cña dÞch vô cung cÊp tÖp nh− trong b¶ng d−íi
®©y:
TiÕp ®Çu ng÷
URL
DÞch vô
ftp:// FTP
http:// Web
gopher:// Gopher
mailto: E-Mail
TiÕp theo lµ tªn domain. Th«ng th−êng tªn domain cã tiÕp ®Çu ng÷ lµ
tªn dÞch vô, vÝ dô ftp.uswars.com, www.yahoo.com th× c¸c tiÕp ®Çu ng÷ cña
®Þa chØ URL ë ®©y lµ ftp vµ www, chóng chÝnh lµ tªn dÞch vô. Nh− vËy tªn
®Þa chØ ®Çy ®ñ lµ: ftp://ftp.uswars.com hay http://www.yahoo.com §«i khi
chóng ta cã thÓ bá ®i tiÕp ®Çu ng÷ ®Ó cã URL víi khu«n d¹ng ®Þa chØ nh−
sau: htp://uswars.com hay http://yahoo.com .
8.1.5. Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
HTTP lµ thñ tôc ®Ó trao ®æi c¸c l¹o d÷ liÖu gi÷a c¸c tr×nh duyÖt Web vµ
m¸y chñ Web. Chóng còng lµ thñ tôc ®Ó chuyÓn t¶i c¸c trang HTMP tõ m¸y
chñ tíi c¸c m¸y tr¹m. Trªn m¸y chñ ph¶i cã dÞch vô HTTP. URL th−êng
®−îc sö dông ®Ó trao ®æi th«ng tin víi dÞch vô HTTP th«ng qua c«ng nghÖ
GGI, giao diÖn lËp tr×nh Internet (ISAPI) hay JDBC.
8.1.6. Client vµ Server
Ph¸t triÓn øng dông trªn Internet lµ mèi quan hÖ Client/Server. ë ®©y,
Client lµ tr×nh duyÖt Web, Server lµ Web server. T−¬ng t¸c lµ sù yªu cÇu vµ
®¸p øng. Tr×nh duyÖt Web göi mét yªu cÇu ®Õn Web server, th−êng lµ hiÓn
thÞ mét trang vµ Web server tr¶ vÒ mét ®¸p øng (th−êng lµ mét trang trong
HTML, mét phÇn tö hay mét h×nh ¶nh) ®Õn tr×nh duyÖt Web.
8.1.7. Trang HTML
HTML (Hyper Text Markup Language) lµ ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n
b¶n, cho phÐp tr×nh bµy mét trang tµi liÖu trong mét tr×nh duyÖt Web. Chóng
97
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

lµ nh÷ng tÖp tin .htm. Khi chóng ta t¹o øng dông Internet trong VB, giao
diÖn ng−êi sö dông th−êng lµ c¸c trang HTML thay v× biÓu mÉu.
TÖp tin .htm lµ tÖp v¨n b¶n chøa c¸c côm tõ (tag) th«ng b¸o cho tr×nh
duyÖt Web biÕt ®Ó hiÓn thÞ tÖp tin. C¸c tag cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ cÊu tróc
cña trang, c¸ch thøc thÓ hiÖn vµ néi dung.
HiÖn nay cã nhiÒu c«ng cô ®Ó t¹o c¸c trang Web. Sau ®©y lµ mét vÝ dô
t¹o mét trang HTML ®¬n gi¶n b»ng FrontPage.

Vµ sau ®©y lµ m· tr×nh HTML cña trang Web trªn.

<html>

<head>
<title>Hello World</title>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 3.0">
</head>

<body>
98
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

<M1>

<p><font face="Times New Roman" size="5"><strong>Hello
World.</strong></font></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em><font size="4"><strong>Welcome to My Web !</strong></font></em></p>

<p><font size="4"><strong>&nbsp;</strong></font></p>

<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
<!--webbot bot="SaveResults" U-File="_private/form_results.txt" S-
Format="TEXT/CSV"
S-Label-Fields="TRUE" --><p><input type="submit" value="Information"
name="B1"></p>
</form>
</body>
</html>


8.1.8. HTML ®éng
HTML ®éng (Dynamic HTML) lµ mét tËp hîp c¸c c¶i tiÕn trªn HTML
cho phÐp tù ®«ng thay ®æi kiÓu thuéc tÝnh cña c¸c phÇn tö trªn trang HTML,
nh− lµ chÌn xo¸ söa ®æi c¸c phÇn tö vµ v¨n b¶n cña chóng sau khi mét trang
®−îc n¹p
8.1.9. M« h×nh ®èi t−îng cña Internet
T−¬ng tù nh− kh¸i niÖm lËp tr×nh h−íng ®èi t−îng, ta dïng m« h×nh
h−íng ®èi t−îng liªn quan ®Õn Internet ®Ó truy cËp vµ qu¶n lý c¸c ®iÒu khiÓn
trªn c¸c trang HTML.
Cã hai kiÓu øng dông Internet trong VB: øng dông IIS (Internet
Inforrmation Server) phÝa server vµ øng dông DHTML phÝa client. §èi víi
øng dông IIS, ta dïng m« h×nh ®èi t−îng ASP (Active Server Page) ®Ó tr¶
th«ng tin vÒ tr×nh duyÖt Web còng nh− viÖc qu¶n lý th«ng tin trªn kÕt nèi
hiÖn hµnh. §èi víi DHTML, ta dïng m« h×nh ®èi t−îng HTML ®éng
(DHTML) ®Ó thao t¸c víi c¸c phÇn tö trªn trang HTML.
8.1.10. C¸c kü thuËt Internet kh¸c nhau trong VB
Ngoµi øng dông DHTML vµ IIS, ta cßn cã:
99
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

• Thµnh phÇn ActiveX cã thÓ dïng trong trang HTML, hoÆc nh− mét
phÇn cña øng dông IIS hay DHTML. Thµnh phÇn ActiveX bao gåm
c¸c ®iÒu khiÓn , c¸c thµnh phÇn code, c¸c tµi liÖu ActiveX.
• Sö dông c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn ®Æc biÖt cung cÊp c¸c chøc n¨ng liªn
quan Internet, nh− ®iÒu khiÓn TruyÒn t¶i Internet (Internet Transfer
control), ®iÒu khiÓn WebBrowser vµ ®iÒu khiÓn WinSock.
§iÒu khiÓn ActiveX: Cã thÓ dïng c¸c ®iÒu khiÓn ActiveX ®Ó thªm c¸c
menu hiÖu chØnh cho trang Web, hoÆc c¸c d¶i cuén dïng cho qu¶ng c¸o hay
nh÷ng th«ng b¸o quan träng, hoÆc thªm c¸c hiÖu øng ho¹t h×nh.
Sö dông HTML vµ VBScript cã thÓ ®−a c¸c ®iÒu khiÓn ActiveX vµo mét
trang HTML, chØ ®Þnh thuéc tÝnh, gäi c¸c ph−¬ng thøc vµ sö lý c¸c sù kiÖn
cña chóng.
C¸c thµnh phÇn code cña ActiveX: C¸c thµnh phÇn code cña ActiveX
(DLL hay Server) cho phÐp t¨ng c−êng c¸c tÝnh n¨ng cho trang HTML trªn
client hoÆc server. Thµnh phÇn code trªn client lµm t¨ng tèc ®é v× kh«ng cÇn
ph¶i göi yªu cÇu ®Õn server. C¸c thµnh phÇn server còng cã −u ®iÓm lµ hiÓn
thÞ c¸c phÇn tö giao diÖn ng−êi sö dông.
Tµi liÖu ActiveX: Ta dïng tµi liÖu ActiveX víi hai lý do:
- NÕu ta cÇn dïng m«i tr−êng lËp tr×nh VB h¬n lµ DHTML.
- NÕu ta muèn ®iÒu khiÓn trªn toµn bé khung cña tr×nh duyÖt Web.
Khi hiÓn thÞ trang Web trong tr×nh duyÖt Web, HTML chØ cho phÐp
®iÒu khiÓn trang, ta kh«ng thÓ viÕt HTML ®Ó kiÓm so¸t menu,
thanh cuén, vµ nh÷ng phÇn kh¸c nhau cña cöa sæ tr×nh duyÖt Web.
Víi tµi liÖu ActiveX, ta cã thÓ thªm menu, thanh cuén, thanh c«ng
cô ...
Më réng kh¶ n¨ng Internet cho c¸c øng dông chuÈn: B¶n
Proessional vµ Enterprise cña VB chøa c¸c ®iÒu khiÓn ®−îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt
®Ó ®ãng gãi c¸c kü thuËt liªn quan Internet:
• §iÒu khiÓn truyÒn t¶i Internet (Internet Transfer Control) ®ãng gãi
3 giao thøc Internet th«ng dông: HTTP, FTP vµ Gopher.
• §iÒu khiÓn WinSock cho phÐp nèi m¹ng tíi mét m¸y tÝnh ë xa vµ
trao ®æi d÷ liÖu dïng d÷ liÖu giao thøc UDP (User Datagram
100
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

Protocol – giao thøc s¬ ®å d÷ liÖu ng−êi sö dông) vµ TCP
(Transmission Control Protocol – giao thøc kiÓm so¸t ®−êng
truyÒn).
• §iÒu khiÓn WebBrowser cho phÐp ch¹y c¸c trang Web nh− mét
phÇn cña biÓu mÉu cña VB.
8.2. X©y dùng bé tr×nh duyÖt Web chuyªn dông
C¸c bé tr×nh duyÖt Web phæ biÕn hiÖn nay lµ Internet Explorer vµ
Netscape Navigator. Tuy nhiªn, nhiÒu khi ®Ó cho thuËn tiÖn cho tr×nh øng
dông riªng hoÆc kh«ng muèn cho ng−êi kh¸c t×m kiÕm c¸c th«ng tin chuyªn
biÖt... ta cã thÓ x©y dùng tr×nh duyÖt Web chuyªn dông cho øng dông cña
m×nh.
8.2.1. Sö dông ®iÒu khiÓn WebBrowse
WebBrowser lµ mét tr×nh ®iÒu khiÓn riªng, ®Ó sö dông ®−îc nã cÇn ph¶i
®−a vµo ®Ò ¸n bëi lÖnh Project/Components råi chän Microsoft Internet
Control.
§Ó thùc sù sö dông ®−îc ®iÒu khiÓn WebBrowser cÇn ph¶i kÕt nèi m¸y
tÝnh vµo Internet trªn m«i tr−êng Windows 95/98/2K/NT. §iÒu nµy cã thÓ
thùc hiÖn ®−îc qua ISP quay sè (nhµ cung cÊp dÞch vô Internet) sö dông
modem hoÆc qua m¹ng ë c¸c c¬ quan hay tr−êng häc ®−îc nèi trùc tiÕp vµo
Internet.
§iÒu khiÓn WebBrowse thùc hiÖn:
• §Õn vÞ trÝ ®−îc b¹n cung cÊp.
• LÊy tµi liÖu HTML ë d¹ng m· HTML th«.
• DiÔn dÞch c¸c m· tµi liÖu HTML th« thµnh c¸c trang Web dùa
trªn HTML th«ng dông.
Ngoµi ra WebBrowse cung cÊp kh¶ n¨ng t¶i xuèng cho mét øng dông,
duy tr× danh s¸ch qu¸ tr×nh n¾m b¾t d÷ liÖu cho phÐp ng−êi sö dông duyÖt
qua tíi vµ lui tøc thêi c¸c trang Web vµ nh÷ng ®Þa chØ ®· ®−îc ®¨ng nhËp.
Ph−¬ng thøc quan träng nhÊt cña ®iÒu khiÓn WebBrowse lµ Navigate,
nã lÊy chuçi URL mµ ta cÇn WebBrowser hiÓn thÞ. VÝ dô:
WebBrowser.Nevigate (“www.Microsoft.com”)
101
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

Chó ý lµ b¹n kh«ng cÇn ph¶i dïng lµ “http://www.Microsoft.com” cña
®Þa chØ nµy, WebBrowser sÏ hiÓu ®−îc ®iÒu ®ã.
Có ph¸p ®Çy ®ñ cña ph−¬ng thøc Navigate:
WebBrowserControlName.Navigate URL [Flags,]
[TargetFrameName,] [PostData,] [Header]
Trong ®ã:
• URL lµ ®Þa chØ cña vÞ trÝ cÇn hiÓn thÞ. Nã còng cã thÓ lµ tªn
®Çy ®ñ cña tÖp tin HTML côc bé cÇn hiÓn thÞ.
• Flags cho phÐp duy tr× viÖc cÊt gi÷ nhanh hay l−u trong danh
s¸ch qu¸ tr×nh, cho phÐp cuén lªn cöa sæ ... C¸c Flags kh¶ dÜ
®−îc tr×nh bµy trong b¶ng sau:
H»ng ký hiÖu Gi¸ trÞ
ý nghÜa
navOpenInNewWindow 1 Më vÞ trÝ hoÆc tÖp trong cöa sæ
míi
navNoHistory 2 Kh«ng bæ sung vÞ trÝ cho danh
s¸ch ®−îc ®iÒu khiÓn duy tr×
navNoReadFromCache 4 Kh«ng thö t×m xem cã b¶n sao
®−îc nhí nhanh kh«ng
navNoWriteToCache 8 Kh«ng viÕt trang HTML vµo bé
nhanh côc bé

• TargetFrameName cho phÐp hiÓn thÞ trang HTML trong
khung míi.
• PostData ®−îc sö dông khi lµm viÖc víi c¸c biÓu mÉu
HTML.
• Header cho phÐp göi th«ng tin cho m¸y dÞch vô HTML cã
chøa trang sÏ t¶i xuèng.
§iÒu khiÓn WebBrowser cã rÊt nhiÒu c¸c ph−¬ng thøc kh¸c, vµ cã nhiÒu
chøc n¨ng m¹nh kh¸c. B¹n cã thÓ t×m hiÓu trong th− viÖn gióp ®ì MSDN
Library Studio.

102
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

Sau ®©y chóng ta sÏ xem xÐt viÖc x©y dùng tr×nh duyÖt Web b»ng ®iÒu
khiÓn WebBrowser.
ThiÕt kÕ giao diÖn:

M· tr×nh ®Çy ®ñ:
VERSION 5.00
Object = "{F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}
#1.2#0"; "COMDLG32.OCX"
Object = "{EAB22AC0-30C1-11CF-A7EB-0000C05BAE0B}
#1.1#0"; "SHDOCVW.DLL"
Object = "{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}
#2.0#0"; "MSCOMCTL.OCX"
Begin VB.Form frmBrowser
Caption = "Tr×nh duyÖt Web"
ClientHeight = 6510
ClientLeft = 60
ClientTop = 630
ClientWidth = 8880
LinkTopic = "Form1"
ScaleHeight = 6510
ScaleWidth = 8880
StartUpPosition = 2 'CenterScreen
Begin SHDocVwCtl.WebBrowser WebBrowser
Height = 1575
103
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

Left = 1680
TabIndex = 1
Top = 1200
Width = 2415
ExtentX = 4260
ExtentY = 2778
ViewMode = 0
Offline = 0
Silent = 0
RegisterAsBrowser= 0
RegisterAsDropTarget= 1
AutoArrange = 0 'False
NoClientEdge = 0 'False
AlignLeft = 0 'False
NoWebView = 0 'False
HideFileNames = 0 'False
SingleClick = 0 'False
SingleSelection = 0 'False
NoFolders = 0 'False
Transparent = 0 'False
ViewID = "{0057D0E0-3573-11CF-AE69-
08002B2E1262}"
Location = "http:///"
End
Begin VB.Timer Timer1
Left = 4320
Top = 2280
End
Begin MSComctlLib.ImageList ImageList1
Left = 4920
Top = 1800
_ExtentX = 1005
_ExtentY = 1005
BackColor = -2147483643
ImageWidth = 16
ImageHeight = 15
MaskColor = 12632256
_Version = 393216
BeginProperty Images {2C247F25-8591-11D1-B16A-
00C0F0283628}
NumListImages = 2
104
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

BeginProperty ListImage1 {2C247F27-8591-11D1-
B16A-00C0F0283628}
Picture = "Web_Browse.frx":0000
Key = ""
EndProperty
BeginProperty ListImage2 {2C247F27-8591-11D1-
B16A-00C0F0283628}
Picture = "Web_Browse.frx":0544
Key = ""
EndProperty
EndProperty
End
Begin MSComctlLib.Toolbar Toolbar1
Align = 1 'Align Top
Height = 615
Left = 0
TabIndex = 0
Top = 0
Width = 8880
_ExtentX = 15663
_ExtentY = 1085
ButtonWidth = 1191
ButtonHeight = 926
Appearance = 1
ImageList = "ImageList1"
_Version = 393216
BeginProperty Buttons {66833FE8-8583-11D1-B16A-
00C0F0283628}
NumButtons = 2
BeginProperty Button1 {66833FEA-8583-11D1-
B16A-00C0F0283628}
Caption = "Back"
Key = "Back"
Object.ToolTipText = "Back"
ImageIndex = 1
EndProperty
BeginProperty Button2 {66833FEA-8583-11D1-
B16A-00C0F0283628}
Caption = "Forward"
Key = "Forward"
Object.ToolTipText = "Forward"
105
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

ImageIndex = 2
EndProperty
EndProperty
BorderStyle = 1
End
Begin MSComDlg.CommonDialog CommonDialog1
Left = 4320
Top = 1560
_ExtentX = 847
_ExtentY = 847
_Version = 393216
End
Begin VB.Menu mFile
Caption = "&File"
Begin VB.Menu FileOpen
Caption = "&Open"
Begin VB.Menu HtmlLocal
Caption = "&Html Local"
End
Begin VB.Menu File_Internet
Caption = "&Internet"
Begin VB.Menu File_Vnn
Caption = "&Vnn Viet nam"
End
Begin VB.Menu File_Yahoo
Caption = "&Yahoo"
End
End
End
Begin VB.Menu FileSep
Caption = "-"
End
Begin VB.Menu FileExit
Caption = "&Exit"
End
End
Begin VB.Menu mHelp
Caption = "&Help"
Begin VB.Menu Help_Cont
Caption = "&Contents"
End
106
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

Begin VB.Menu Help_Index
Caption = "&Index"
End
Begin VB.Menu Help_Step
Caption = "-"
End
Begin VB.Menu Help_About
Caption = "&About"
End
End
End
Attribute VB_Name = "frmBrowser"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Option Explicit

Private Sub File_Vnn_Click()
On Error Resume Next

Dim WebName As String
WebName = "http://www.vnn.vn"
Me.Caption = "Tr×nh duyÖt Web " & WebName
Me.WebBrowser.cboAddress = WebName
Me.WebBrowser.Navigate (WebName)
End Sub

Private Sub File_Yahoo_Click()
On Error Resume Next

Dim WebName As String
WebName = "http://www.yahoo.com"
Me.Caption = "Tr×nh duyÖt Web " & WebName
Me.WebBrowser.cboAddress = WebName
Me.WebBrowser.Navigate (WebName)
End Sub

Private Sub FileExit_Click()
End
End Sub
107
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

Private Sub Form_Load()
On Error Resume Next
Dim WebName As String
Me.Show
Form_Resize
WebName = "C:\Vbprg\ct11\Myweb\MainWeb.html"
‘WebName = "http://www.yahoo.com"
Me.Caption = "Tr×nh duyÖt Web " & WebName
Me.WebBrowser.cboAddress = WebName
Me.WebBrowser.Navigate (WebName)
End Sub

Private Sub Form_Resize()
Me.WebBrowser.Top = 600
Me.WebBrowser.Left = 50
Me.WebBrowser.Width = Me.ScaleWidth - 100
Me.WebBrowser.Height = Me.ScaleHeight - 650
End Sub

Private Sub HtmlLocal_Click()
On Error Resume Next
With Me.CommonDialog1
.FileName = ""
.DialogTitle = "Open"
.CancelError = False
.Filter = "All Files (*.*)|*.*|Html Files
(*.Htm, *.Html)|*.htm;*.html"
.FilterIndex = 2
.ShowOpen
End With

If Me.CommonDialog1.FileName <> "" Then
Dim WebName As String
Me.Caption = "Tr×nh duyÖt Web " &
Me.CommonDialog1.FileName
WebName = Me.CommonDialog1.FileName
Me.WebBrowser.cboAddress = WebName
Me.WebBrowser.Navigate (WebName)
End If
End Sub

108
§¹i häc Th¸i Nguyªn – Tr−êng §HSP – Khoa To¸n -Tin
LËp tr×nh trªn Windows víi Visual Basic

109

Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As
MSComctlLib.Button)
On Error Resume Next
Timer1.Enabled = True
Select Case Button.Key
Case "Back"
WebBrowser.GoBack
Case "Forward"
WebBrowser.GoForward
End Select
End Sub


KÕt qu¶ ta cã tr×nh duyÖt Web chuyªn dông nh− sau: