LflOitl'i16Jil0Ti • .,..

",

tFl'i~Olnlillf;116Jil :J.IVnl't1UlaU"lil'lu"1u ~

'W:J.I1ULil'tl 1/2549

.I. pmm

1;r'DflflutlJ1"'''~<l

. .

t"ujjfj'''~1l1~tN~ LVlfl

U1UiJ'lU ~<lfl1flm1 ~ailiTI'IHf111~111tf..:1"llI'l1t1"tLLa~ll~:ttUI'I1t1P1r

..,. ~<llarnf11M"";1~1111l1:tt11Y1u1uLL'Du<lt(<l")J1'I1dPlfLLa')J~:ttuI'I1d"r ~<l1'~U)JYl1~YlU1~U LLa'nflUllYl1~YlU1~U

1m. L.tJtJuwi~111'Dfl<l~aili1uYI~ifdflU~'f1t(.J")J1'I1d"rua')J~:ttUI'l1d"r ~'l11'Dtl1tu1'fl1

en. d<lLarnf11nruuLnN<l1U~'U LLa'~111~U-l LLa'1'lU1'lllLtlflt111

- ... _ ~

Yl1<l'l'f1fl11tltlflPlW)JW

&.. d.JLarnii'lflrrnYl1<li'j'f1f111;r1utf..:I")J1'I1dPlfua~)J~:ttUI'l1d";: s. 'b.hi1f111i;'1fhh LLa~uhAtJ'l;]tl<lfi'uf11nilfl'"

flrnf1111'11dU11;rVi'l11tu1LLa'l tl~tlJ1,,111fi1Liluf11M"~.Jl;r LLa~'IItl111llliu;;Pl1)J~1*-lLLa, ;]flU<li;'U'Dtl<lflrnf1111'11du1 TPlULl'li"'"N1

-

(U1Ufj''f1~ L~U)J·r..;;)

fliufiflrnf1111'11du1

nloolna: h8DnnGru? 1 Thailand: Post Thaksin? I

thg;filUiUllBl'ilTilJ :J.nnl't1U1iufi'i'i:J.If11tfl?li (1?I'i. nl9l(;iAil~ thil(;i)

~)~~~~1JYh'U~~dl~d~ Yh'Ul'YltJlmb66~::;'jIh'U~~'U h~(>1(>1Id-J'Ih1 ml1"lJeJ-:nJI'UlS'l eJ,Jd1d-JYl,J ~fhhvn:\ ,f] It\! ~ ll"v'r~"lil1ml1"l1 eJ,JDI'UlS'leJ,J'YlWI 'YlTU~dlJ

",n'I'¥~n8'U~'U::;~~u~mUI'llld~'Ud-J'Vlll'YltJlti'~"lIeJ,Jldl 11d-JnU

'u

lm,JnldGlWl ~'Y1lnld~m~ll~eJ,Jdl1l~mnUnldfllvmD,'lfli l~mnlJ

Vlti'nl'lfl l~ mnUl'lfI*'V'J 1<#111d-JS'leJ11d-J hn'U~(>1 I, ViS'lnldlmm I, 'Ul'Ud

'Yll,J~mm'<\lldlid-JVlll'Y1tJlRmJddd-Jf1l~~1 ~,Jt\!d-J'Y1IVlUI~l1'j'U

lh::;lll'Umj'U::;~~u l<#1l~ ~n';-eJ,J 1tJ tJ,J'jIh'UeJTInldlJ ~ ll6"1::;tJd::;'lfI~d-Jl'lflnld

v

"lJeJ,Jd-JVlll'YltJlR ~ 1IlVl~nldru~lil(>1~'U I,'UDI'UlS'leJ,J"lJrn::;d 1(>1UlQ'V'JI::;

mh,J 8,J'V'J61~nldrn1 'U'YlI,JnldlS'leJ,J 'V'J61~nldrn1 'U'YlI,J1ldn'll ltl'U~,J~,Jmd l<#1~u~TId-J~'U h'llln1,Jl'lflnld 1(>1UlQ'V'Jl::;mj,,J~,J I,'Ull~"lJeJ..:Jd-JI~d!l''U I,'U 'Yl1..:Jl'lfl rm lli,l::;d-JI~d'JI'U I, 'U 'Yl1..:Jl'lfI*'V'J

"' ,.,

ii'UltlWi'llmd-J I,Vlru ltl'U~lmd-J~..:J'jIh'UYl..:JVlm~n~..:J'IId~nn'Umj11

~ v v

nIVllnll~..:J~tJdlnD I,'Ul:S..:J'V'J61~mdd-J I,'U'YlI..:JnldlS'leJ..:J I,'U'Yll..:Jl'lfI*'V'J I,'U

'Yl1..:JnldrJillU'UnldGlI..:J'l dltl'Ud-JI~d!lI'U~l~eJileJ 1<#1 tJd::;l'YlV'i1'Yl~"lJeJ..:Jldl ~'1'11 ::;l&

U~l d-Jd-Jl (>1d'JI'U 'Yl"mldlS'l eJ..:J I, 'U 'Yl1..:JDdn'll 'Yll..:Jl'lfI*'V'J~tJd::;'V'Jf"1 ~

"' , "1

tJ5u~eJ ~i iim::; 1tJ'Yll..:J 1 VI'Ull'U ll6"1::;n"lJeJ I, Vi'Yln"l ~rn::;'lh Wl'UtJ1m~IVlI~eJ

ll~..:Jdnml~l VI~eJ~..:Jdltl'U~..:J~md'll::;Jr..:J~lmd-J VI~eJ~..:Jd'bJmd'll::;ltl'U dTI~d'Jlv'Ul<#1"lJrn::;dnS'l~~~ulJ~'U'Umld-J~(>1dll~lnS'l~~'Uld::;ueJumld-J~(>1

.,t.9 '1J q 'U

ffitJtJ~U6l olfVlm 1J'l llvl..:J <#11 ~n'U 'U::;~~U nVll..:Jllf

IImdd-Jdltl'Unld~ld1'11

~cn'll[jmJ'U::;~~lJ ll~llf\(>11tJ{il':JVIUI l'lil'U~'il1..:Jll~1~..:J~ij'Umdltlm::;

dJ'Umh.:J 1 ~ "l~dJ'Un"lm~:J.j~1,:jl'J51m~ l'Ua-J'vlll'YI m~ ~TI~~:J.jffli:1~~"l~ ~lb-U'Um~U1:J.j1G'im~Y1bm1~~~f) lu'U~f1~U

-u

Vf1.jJf)'lJf),:jm~bm'U1l 'Ul'Udf) ~~vi1'Ub~'Uu'Um~1?l1'U "bi1f),:j 1'Y1 ~

"

VI~,:jYfTlgru,"l~blJ'Uf) ~1,:j h' m1:J.j"l~,:j bb~l blJ'UVf1.jJf)~1,:jl'J51m~bb'YIU"l~'l'JTl

U~~b'YI'f1'U~f1~U l'Unm~bV-J:an!Vlib1nurm~lTlbl~ b'lJ1"l~~1?l b'lJ1"l~'yhn'U

m:J.j11bb'U1~I?lJf,:j#i'Ubbu1Jd:J.j1"llTllV1'U nf)mTl"l~b~~'Uf)~l,:jdf1~U 11 l'Um11~bnl?li:1,:jm1:J.j 1G'1Tlf1~,:j~ 2 l'U~~Vl11,:j:J.jVl1i:1,:jm1:J.j~,:ji)m'flf)~ l<Jl\!Tl~I?le-J~,:jb'f1i:1 \!m.jJ1~1?l1ubbG'1'U~ \!Tl~I?l&i'Ubbl?l'U~l,:j"l ifu l~Tlf),:jYfV'J il,:jTlbl'jjnl:1f)~~'U lu m~vf,:jl:1f)~ lUbTl1~il,:jTlbl'jj f1'U l'USj hUG'i1'U lV1b!!b~f) 111G'1Tl~,:j hml1~,:j"l~bU~ ~'Ub.jJ1G'i~~UU lV1dJ~f) ~~UUi)~bG'1f)~

"

1 'Unm~'U 'lJru,~~'l'JTlf1'Ub~f)11i)~ b'flf)~"l~'J5'U~i:1,:jm1:J.j nU~lTl[J11

5'lUTll'J51m~oJ1m'U wct,:jf) ~~:J.jVl1l'YI m~ ~y.j~1 ~~1JdTl :J.jVl1l'YI m~ ~d~f)

" "

~'U~f1~U ~f) 'Umbm bbU'fIl<Jlm1:J.j11f)~1,:jd UTll'J51m~~:J.jVl1l'YIm~~d

nUI?lVl:J.Jl ~nUUTl b'f1d'jjj'f1li:1~~l 'UU~~b 'YI'f1b~f)~ir'U ~,:j'lJru,~~ 'UblJ'U U~~b'YI'f1~nf)i:1,:jm1m1:J.j~,:ju~~b'YI'f1f)f)m~~~ ~,:jV'Jl?llubb~lnbi:1i1f)'U

" "

Yf'UTIij ~~ :J.j1mTl'jj1 n'U 11111Vl1Tl11 i)~ b'flf)~bb'I'~'i:1,:j m1:J.j"l~#i f),:jrl1 f) ~ hih,:j

nUU~~b'YI'f1

1 'U'lJru,~~f1'UG'i1'U 1 Vlb!!'lJf),:j 1G'1Tln1~,:jb~f)11i)~ b'flf)~"l~'J5'U~i:1,:jm1:J.j 5'lUTll'J51m~oJl'U 1'U wct,:j :J.Jl,i,:j~Tl'jjl f) ~l,:j bm"l~,:j bm~,:j bbG'1 ~~ f) b .d,f),:j blJ'U b 1m'Ul'U byjf)~"l~it',:j bml~Vl1 vtl<Jl11~~UU b'f1~~n"l'lJf),:j 1G'1mbG'1~b~mir'U

i.-' I eta I

m~"l~blJ'Uf) ~l,:j 1 ~ bb'fl~vil'UbVl~l'Un b~f)11i)~ bG'1f)~~f),:j bb-W ~,:j~~,:j.jJl:J.jnu

b~~,:jG'i1'U 1 Vlb!!'lJf),:jU~~'J51'J5'U'J511 b~f)~ir'U'lJru,~~ 'U ~,:jn5'lUTll'J51m~G'i1'U 1 VI b!! <Jl1 ~'U~f1~U~VI~'UbTl~,:j11 i) ~ bG'1 f)~"l~'J5'U~i:1,:j ml:J.j

UTll'J51m~b VI~l~ 'Ub~~,:j:J.jlTl"l b V'J~l~b ~'U 11111b1Tl~U l<Jln"l~l:1 Tl

~l b-U'Uf1~l 'U'nf)Vll blJ'UTlU[J bb~lnf1,:j"l~\lTl'fl,:j 1 'YI'jj~,:j%'UU~~Vll~~l~ bb~n ir,:jf1,:j~lb-u'Um~Vl11f)n'Uf)~1,:j~U"l blJ'UnG'11Vlm~tJ "l'Um~vf,:jbnl?lblJ'U 1m,:jm~b'f1~'_"n"l1V1dJVI~,:ji:1,:jml:J.j bb'fl~nblJ'Ub~l~l,:j~li)n!'lJf),:jbm~n~ bbUUb~f)~ir'UYimb~~Tl11 "social market economy" bbUUf)~l,:jbbUUit 'U~f1~U il'U~"l~,:jnTlm~blJ'UbbUUf)~l,:j'lJf),:j~m~~

b~f)~m~~nl~,:jf)~lm~Vl1wrl1,:j~nl~,:j lTl~"l~~,:jSjf1bU~~'UbbUG'1,:j ~~UU UTl~1?l1I?lm%V'Jl~umm~'f1li:1~~'lJf),:j~m~~oJlm'U ldJibf)~ n

m~'Yllmdm.h:lihJ'l 1J~nill"lfltJbbl?i'U nm'Ylln'U b'lJlnlmTIll1tJvrn~€l'U bbG'l~n1tJif:J.-I:J.-I'Uln'Ulld~1J1J bl'ld~n~VI~-:J~ln 1'llbl tJl?i-~m~mi:J.-IG'i'm u ~'U md~~blJ'Umh-:J 1d b~tJl?iltJ'U~f1~1J~ bb'U1~l?im~1~~1JoiftJ"If'U~ 1 'Unm~€l:J.-Il b'V'Jdldl~'U 1~m:J.-Ildblnm tJ blJ'U 1:J.-1 b1?iG'l1tJ1~ bii€l-:J~lnml:J.-I btJ~ tJ'UbbtJG'I-:J

, ,_,

d.:..,.::!i; I C4i 2.1 c:; 0 I =. .c:::. 6' Q./-=l

'Vl bnl?i'lJ'U€l tJl-:Jd'dl?i b d'd bbG'l'dnm'Ul~l?il-:J'l 'lJ€l-:J'V'Jddflfl€l:J.-I:J.-I'd'UG'i'I?i'lJ€l-:Jdm'lltJ

1~1~bln'YllmtJ 1tJmh-:J~'Ub~-:J l'Unme)'U~'U bb~bVll?imdrub'li'Udn bnl?i~'U

~ q

l'UtJd~b'Vl1'l5'U'l ~n l'Ub"lffl1nG'i'1mlbntJbbG'l~ l'Ublbl1Jtj htJl?i~l'U€l€ln

~lVl~1J l'UtJd~b'Vl1'l1'VltJmhfl~nll1'UtJd~b'VlmVl~l,x'U 1l?itJ~m 1~

2.1 I d ""'" v 6 d.::!i d""" d

~€l-:JVlG'l1J'l 'll€l'U'l b'V'Jdl~bdl:J.-I:J.-I,_,Vll'd'Vl tJlG'ltJ1idd:J.-ImG'i'l?idbbG'l~'Vl€l'U'l 'Vl tJ'Ul?i

d ""'" Q...I =. 2../2.1 ILl 0.:2 I V V .c:>.

'Vl~~b"lfblJ"If'd'U'Um"lflmdbbG'l~~1Y1-:JVlG'lltJ:J.-Il'Vllmdl'lmmlVlG'l-:Jd~1J€l1J'Vln'jjill

b~€ld~1J€l1Jd~,h'U1tJbb~'d ~-:Jr-J:J.-Inb~€lll'lJill~d'U~f1~1J f1'Urf'd 1tJiJ-:J1~~l?ill ~~~,h'U 1tJl 'Un me)'U~'U 'U~f1~1J bb~ni1ii:'nl"1flmdi1blJblJl"lfmh'U ib€l tJ~ b~'Ull€lu1~~tJl'd Ml€l-:J~l?in'Ubb~'dfl~1Jll VI~-:JtJflVfnG-illbdl~~b~€ln1J

~ q

€l~ hbbG'l~md~~'Yll€l~ 1d ~-:J1'UdnblJ'Ub~tJ-:J~l?ib~:J.-IG1'U r-J:J.-I~l?ill'Vln~-:J'Vln

q q q

€l Ul-:JfI-:J 1~~1J l'U 1'U d bb~ll'i-1l'U~~~~:J.-Ill '\Mi€l~1?i 1 'UmdbG'i''d'U II 'U 1'U dn

~

blJ'Ubb~b~tJ-:J~~l?itJd~mtJ

~ q

r-J:J.-IJl~nfl~-:J'U~f1~1Jll r-J:J.-I1~G1€l-:Jmd~~bYitJ1Jd~1J1JVfmj'illn1J

d~1J1Ji3l?ibG'l€l~ bb~G1€l-:Jmd~~ lVfYil'Ub~-:Jb~'Ull€lul-:Jib€ltJ l'Utll'Um mn iJ-:J hfl~~m1~G1€l-:JVlG'l1J'l 'li€l'U'll'Um~~~l~ldruVl~€ll'Umd~~~bbG'i'l?i-:J ml:J.-I~1?i b~'U€l~ hn'U n€l tJlm~'lJ€l bbG'i'l?i-:JfI'dl:J.-I tj'U~~lVl~1J ~<ilI?i'VlnYil'U ~ 1~d'd1Jd'd:J.-Inl~-:Jn'U~'U:J.-Il bb~'dn~b~:J.-I lVfi1md1I?in'UllVl~-:J~n;;~,x'Ubdl ~~b~'U 1tJ'Vll-:J 1V1'Un'U bbG'l~VI~nmd~l~blJfi'lVllnlli1mdbtJ~tJ'UbbtJG'I-:J€l~ h ,x'U ~~G1€l-:J~I?iVl~n ll?i n'lJ€llVfYil'U~-:JVlmtJ~:J.-Il~'d:J.-I~-:JmdbG'i''d'Ul1'U1'Ud 'U~f1~1J 'lJ€ll~'Ub~-:Jn1Jml:J.-I~I?i'Vll-:Jl"1flmd ri€l'U~~~n~1J 1tJbfl~-:Jbfl~tJl?i n1Jmdbbni1blJVll~€l1tJ 'lJ€l1Jflillfl~1J 'lJm~blJYil'U~(9'ilbu'UdltJmdfl'lli

1iI'i. wnw fllil'i

.

'lJ €l'lJ €l1J fI ill 'Vh'UtJd~1il'UG'i'Jll''1 rrrru b1 tJ'Uflill1J ~ fI ill~'V'Jl rn "IftJ-

q

mG'i'l?i~bbG'l~mdlJblJ~ Yil'U~ell'U'd urns 1m-:Jmdb€l b'E"tJl?id'U€l€ln bSm lG1

~n'jjl SEAS ~€l:J.-I'dG'l"lf'U bbG'l~Yil'U~i1bnm~'VlnYil'U'U~f1~1J

~ q

r-J:J.-I~l?ill'li'd-:JdblJ'U'li'd-:Jnm~UlG'i''U h'li'd-:JnmVlii-:J 1 'UtJd~b'Vl1'l1'VltJ

, ,

U::;I')~1J ~~~~lliruih1m1Jl~b1m bG1U1Jl~bG1U "il~1Jl~"il~ Ylb;Je)mnT"J

, ,

~lUbb~dbdl"il::;mJ~U~l1~1~ bb(;1::;~~i1e)ll~~db1'ju'lid~'lJe)~ml~lnb1~ ~bdl"il::;cile)~bu~tJu~lue)::; h'l ~lf1b1! luiilub;Je)~ lu*l~'lJe)~bdlu::;I')~1J lu'lid~b~e)u~~lu~lbdlb~U"il~bu~tJu~luVlmtJ"il~u::;I')~1J "illn

, ,

md1J~VlldUd::;b'Ylff~d tJ~j1Jl(;1 bb1J1J'l"Jddl') b&i mU::;I')~1J ~~il b~tJ~-ih~~ln lu~Jll'1 ~~bVl;Je)U"il::;ilb~i1mJll'I"J'Yll~mdb;Je)~~ln~~~ j,b1u~mdtJ1J

'lJ 'I 'lJ q

~Jll'1 U::;I')~1J bb~dn~~l~ml~ii'1J~U 'ir~bbli~ bb~dnbb~mbtJn luii'~l')~

1'YltJdJul')~~ lV1t1!luud::;1'&iffl~~~ lU'l1lli::;b&imnumnb~uml~~ubcilu lm~e)~dld'lJe)~mdb;Je)~"illn'Ylm::;~1J mde)e)n~lbl')~e)u1V1d1~1~dl~ b%'l"Jl::;n6'i~unl'lflmd bb<iibfi~~~ lun6'i~'lfldiilu um1tJu u~~ un~mn um1mtir1'm~ b-ihhllb~e)mld~iln~d~~~u~~9/ll'1 um1tJu%u ~. 4 n b -ih~l'id ~ b1tJn~e)~ ~d tJu::;I')~1J %::;~ u~~ dJuii'b1!b1!llli5u&il Ub~e)~'lJe)~ mdbfi~ml~~uGhbb(;1::;~U h luml~btJu 1U'lJe)~iilUb;Je)~

ludm~e)u-ih~ 1'lf1')&iu::;I')~1J ~"il::; 1~~lV1~Y]lU~'Yld~l')llid~~"il::;

" "

~l'I"J~l')tJn1Jm~d~d 3 Y]lUU::;I')~1J ~~~bdl"il::;l')tJnU~UbtJumd~e)~oih~

'lfe)~<?il'l "illn'mUb~e)Vli:\~d::;1Je)1JYfngllibb~d"il::;:tJum.h~ 1d mm"il"il::;~

"

nu luVlmtJ scenario bdlm"il"il::;cile)~~ cile)~b~~tJ~G'h cile)~~~md bdl"il::;

"

~l~e)~nuluVlmtJil~ 1~1'lib%'l"Jl::;~lubm~fi"il bdl"il::;1~l{]b%'l"Jl::; GDP

Vlde)nl')W bdl"il::;~Yf~bff~fi"il mdb;J8~ md~mn ii'~I')~~lUd::;wh~

'iJ cIJl 2/ 2.1

Ud::;b'Ylff b~~b1!bdll'lfI')&i1~~'Yld~'Jllil~Yf~ 3 'Yhuu ~dUbb<iibtJU~

b*m'lflb1!bb(;1::;n"il::;'lidtJbdllumd~8~ 1~btJumJl~&i

~ ~

~~'lJ88'11b1!l~b~tJUbbU::;-Ulii'U'l bb<ii(;1::;Y]lUYlU~8~~d~U ~lU'lJdl

;J8'lJ8~~~b(;1tJU::;I')~1J Y]lUbtJU~b*m'lflb1!'Yll~~lUbm~fi"il bb~dnbtJu~ ~~~~n lUbb~'lJ8~md~~~lu~rmUlmd'Yll~~lUbm~ffl~~~ ~il1J'Yl1Jl'Yl <ii8~rmu lmd'Yll~ii'~l')~ 1'Yl tJ8 ~l~ tJldU lUI')~1J b~tJUbbU::;-Ul ffl~~dl"illd~ m~mnm&i V1~rmUb~Ddd~ 1')~1J

<ii81ubtJuY]lu~m'Bm~~Jll ~~nil1J'Yl1Jl'Yllub~8~'lJ8~md

,

bl')~8U 1 Vld'Yll~~lU'lJ8~ii'~l')m::;Vlll~ud::;b'Ylff bb(;1::;nbtJu~~l Vioif8~~bbri

ii'~l')~ 1'YltJ~lUlUU::;I')~1J b~tJubbu::;-UlY]lu~~l'Bnl~~Jll 1~d~n~ 'lJlliVl::; lllil')~1J

bbj;'1::;~lU'lJdl;Jm~~'lJ8~~~U::;I')~1J Y]lUbtJum"illd~Ud::;~ll')lli::;

t:i,~mGiq]1 d-Jvn1'Ylmil~TI~~d-JmGiq]1 bb~::;nbtJ'U~~e:Je:Jnd-Jlbfl~el'U1VI11'U nm~q)e:J~fIl~fIl~bl.l~ ~'Ubbl.li:'l~ 1 'Uif~fld-Jl 'Yl ~ 'Yil'UbtJ'U~~1 Vf'VIiln-ife:J~~~~

'!J

b~mihJb~e:J~n.[)'VId-Jlmb~::;fIl~b!lm b~~'Ubb'U::;Ul mmb1!b!J1 b'Yl11'Ublilq]~

fJ~ fI~1J

bde:J~OJln'Yil'U e:J.m1mnm~ ~~@JUbm1l~~d-J !lrm::; 1'Uq]e:J'Ub~'U m~~b~~'Ub'Bb!J'Yil'U~~fl~n1Jv'nnmrie:J'U'U::;fI~1J bb~::;'Yil'UnOJ::;e:J~n1Jm 8nl.l~::;b~ m'VId~rie:J'UOJ::;e:Je:Jn 11.l1.li)u~m~nOJfI~1J

mOJ1~~d-Je:J~11OJlnd'bJ b~eWlle:J~~@J'Ulfll~c;)l'Ub~~~nOJbbi:'l::;fIl~ b!le:J~~OJ::;bl.l~~'Ubbl.l~~ 1'Uthwlle:J~b~1 mnl'lb-ifl~'"ll~~b~ml1 possessive 'VI~mJ~ bb~lir'Uile:J::;l~~mfll~OJ::;q)e:J~~~ q)e:J~iilu~i'i~ir'UU1~fI~1J byje:J~ OJ::;'lh~n'U'VI1'Yl1~e:Je:Jn 1Vfn1Jif~fld-Jl'Yl~ b'Bb!JfI~1J

,

v <v I .:!I c:; i,I.c:9,

fI~1J 'lIe:J1Jflrufl~1J ne:J'Ue:J'Ue:JmnOJ::;'lImbGi~~mld-Jb'VI'U mld-J~Gin

~d-Jl'V1~ 1'Ul'Ud

'!J

1'U1.l~::;fIl~bb~nd ~d-J~1JfIl~~~Cile:J~e:J'U-ifl~n::;Yl'UVf'U 1Vfd-Jl'V1~b~e:J~

b~'ilijnOJ'VIil~Yln;;ruOJ::;btJ'Umh~ 1 ~ ~e:J OJ1~"l nil~b~ I'll 1 'Um;n'UfIl~clbb1J1Jd ~d-Jll'Ue:J~fI'U~e:JmnOJ::;~1Jd-Jl'V1~ 1~~b%'V11::;mh~~~~e:J ir'Uil1e:JfIlGi~ .. OJ::;

'!J

e:J::;h~ b~~n1Jb~l bbCil~~d-J~'U~mjl~~~n~e:Jl1 1'U~e:J~'lIe:J~d-J'VI11'Ylmil~

" ,

6""'" d """ d v 6 6" 2.1 ""'"

TI~~d-JmGiq]~'U ~d-J'lfWIId-J ~'U~n1J'Yll~Gimm0J1~~TI~~d-JmGiq]~ ~1J~'VI1~

'!J

d-J'VI11'Yl mil u ~ld-Jq] ~ e:J~i'i~'lflld-J'VI11'Yl sn il ~TI~~d-J mGiq]1~1c;) bbGi~~

1J'Yl1Jl'Yl1 wlh~ b'VI~fIl~cl~ ~,h'Ud-.lld ~d-J~~r,hir'UbtJ'U~~~'lflld-J'VI11'Yl mil ~ TI~~d-JmGiq]1m~OJ::;ilrh'U~1d-Jbb~::;m~OJ::;il1J'Yl1J1'Yl ~d-J:n'U'lfd-Ji'i~m~ bbGi~~e:Je:Jn~~bbCil~h'Yil'Ue:JTIfIl~1J~ ~1d-Ji'i~<illm0J1~~mb1!b1!11'U~'U1'Urie:J'U ~~d-J~ ~d-J~h'U::;~mjuue:J~TI~~d-JmGiq]1nilfl'U~'U1'V1~~d-Jl~1J'Yle:J~Cile:J

'!J ,

OJlnfl'Ui'Ubri1"l ~e:J ~d-Jbe:J~b~~'UTI~~d-JmGiq]1 btJ'U~1J~l~ 1'UTI~~d-JmGiq]1

~m~~nll'jtln"l ~lbb'VI~~ 1'UTI~~d-JmGiq]1n~1'Ud-.llbb~10~,x'U bb~lq]€l'Udn nlil~~~OJln b lYill.l'±~ btlld-Je:J~11 ~'U'VIil~'Yil~l'Un'Ue:J ~l~ 1 ~

,

~d-J-¥~n;'U I'll bb~::;nilmld-J'VI1~ 1 'Ud-J'VI11'Yl mil ~TI~~d-JmGiq]1 €I snn

'!J

OJ::;b~U'V11nb~11)j~d-JmGiq]1!?";i~1b!Jb!Jlrumld-JdJ'UTI";i";id-JmGiq]1q]~e:J~ 11l

fl'U d'lle:J e:J'ltb1!lq] bbGi ~~ mld-J~~nt:i,~'U::;fI~1J

~d~lr1'll_h~b~'U l'UVf1-lfeJ~~'l h'Vl ~ l1'Ud 1 'Ub~eJ'ldir'Un tJ'll~5:J lm~lleJ~lJ'OJ~btJ'UeJ~ld ~~nb~I'J~'lll bdl~:lbml~Vid bdl'OJ~lbml~Vi';il

"

~~ir'U'OJ~eJeJnmmh'll d ir'Un5:JVlm 1'Jl_h~b~'U~c;]eJ'l<?J

1 'UUd~b~'Ubbdnn~eJllmdb;JeJ'lVl~'lYlngru, ~dm~ll1~1 'liYlngru, bb~11m5:JeJl'Ul'OJ 'Vll1'Jl'Vl'lleJ'lYlngru, VI~eJ'VllI'Jl'VleJ~d1bU~l'U~VI~m)'U~@'l

" ,,"

~eJ mdb;JeJ'llV1~~'U~l5:Je)lm'OJ l'Uu~~ll1'Ub'6'l'lleJ'lmdlbml~Vin'OJ~

bVJm~l'llu

Ud~b~'U~~m lm'OJ~btJ'U~ul~l\ilJl~ ~Ul~l\ilJl~,x'U5:Jmlmbb~eJ

'i.J ~ 'lJ oI.S

rieJVI~eJ5:J intimacy mnb~eJllmdbu~I'J'UbbU~'lmdb;JeJ'lfl'lmjl'UmeJlJ

'lIeJ'l~'l~md'OJ~btJ'U l'UmeJlJ~m~l'Jnll'OJ~midd~'Vll'lmdb;JeJ'l" irmil'OJ~ 5:J w~ifilir'UnmmtJ'UfI'U~nUd~IJl'VlVld'l ir'Unm'OJ'OJ~~n~l'Jlun'U1V1nJb~1'J n1#1 m'OJ'OJ~~ll'Jnllflru,Ylngru, e)'U,x~eJ'll'Ubb~~ll'J e)'Ud~eJ'l1'U~1'U'lIeJ'l Ud~b~'U.yj@'l

~eJ luud~b~'U~m~ b~ilmrn'V'J'Vll'lmdb;JeJ'l b~ilmrn'V'J'Vll'lmd b;JeJ'lf)lbtJm~lJlJ~lJ~eJ'OJlnYlngru, r1'lbb~'OJ~l~l'liflru,Ylngru,n~l~ ~~~~ llb~ilmrn'V'J'Vll'lmdb;JeJ'l'OJ~~'lb~eJ~'Vld~~'llu~n ~df)lbtJ'Un~~ lV1~ ~

q q

~l~ld6l'Y1l1 Vlfl'Ub~eJrieJ bb~~5:Jml~Vll'l ~~~~ll b~il mrn'V'J'Vll'lmdb;JeJ'l

" ,

d~ d: I I ""'" ""'" 2/

'OJ~~'lI'U 'If'l~'l~~m~'VllJ~m'f1d'lj-~m'OJ'lIeJ'l'lfl~~11'J

I'" ,

ud~mdil~~ln~eJll1 'Ub~eJ'l'lleJ'lbm~n'OJ ~~~~llbtJ'U~eJ'llV1ru

~ ~

~m~'VllJ~eJfI'U~'m lV1nJ'lIeJ'lUd~b'Vl'f1 ~'l~mUl'OJ~<?J ~eJ Y1'f1'Vll'l'lleJ'l

bm~n'OJ 1 'Uudn'Vl'f11 'Vl1'J~~btJ'Umh'lhbb~~'Vll'llVl'U e)'U~~eJ'l~eJ bb'Ul 'U1I'JlJll'Jb'f1d~n'OJ'lIeJ'l~l\i.yj b-lfl~llJ~VlldUdn'Vl'f1U'U 'OJ~ 1 VlmlMhflill l'U

~ ~ ~

#1l'U 1~ bb~~e)'U~m~~eJ ~~m~'VllJ'lIeJ'l'U1I'JlJl mm~n'OJ~m~'VllJ~eJfI'U

~ "

~1'U lV1nJ'lIeJ'lud~b'Vl'f1 'OJ~btJ'UtJ'll'l ~~~~llmul'OJ~~eJ'll'Um~ud~b~'Uu

1~ll1m'OJ~~l btJ'U~JlJl~nbb~lbb~

l'Uudmldbbdm~1'J l'Ub~eJ'l'lleJ'lb~ilmrn'V'J'Vll'lbm~n'OJ l'Umd

~

~eJ'lb~ilmrn'V'J'Vll'lbm~n'OJ ~~~~lleJUUUeJl'Jir'U~eJ'l~eJ'ld~~lJ d~~lJ

usn ~eJ ~m l'Ub'6'l'lleJ'l~'Ul\il'U'lIeJ'ld~lJlJif'lfl~b'f1d~n'OJ mdb;JeJ'l'lleJ'ld~lJlJ

I oI.S 2,.IdiJ i.J

e)'U.yj~m ~eJ ~l\ilJl~ ~~~~':hl'Ubb~'lIeJ'leJ'l~m'ii'U~'Ul\il'U'Vll'lb'f1d~n'OJ

2..1 oI.S I oI.S oJj

b;JeJ'll 'VlI'JU'U ~eJ'U-iil'l'OJ~ir'UfI'l d~lJlJ'lIeJ'l~mLr'Un'lffi~~ d~lJlJ'lIeJ'l bm~n'OJ

i-' I 2-' ,otSi.J

~'UJl'U~eJ'U-lfl'lir'UfI'l 1 'UmmeJ Ul'lu'OJ~b~'Ull1m~lnl~bu~I'J'U 1~1'J~'U

~l'Ul~b1J~~'U b1T~~bij'Ul~llJf,"bbGl 14 CJlm 16 ,x'U m1bU~~'U1~lJlG'l

~ q ~

bU~~'Ue:J~hGle:J5Je:J~11 ~'U~l'U'Yll,"bm~n~'lIe:J,"bdll~1~bu~~'U b'V'm~

~ ~

'" ,

v d w:;QJ i.I I 2.1 ,",2/ .di

%::;'U'Ufl'U'Yl~~:J..JlG'l'"'Yl'Unmb'lll:J..Jl b'V'J1l~1lfl'U~~b'lll:J..JlG'l'"'Yl'U b'lllnCJle:J,"~m~n

q q

1bml~~1e:JlJ~l'U ~~lflqJ ~e:J b~e:JG'I'"'YJ'Ubb~1 b':3'Ub'lll1~VIl~ bb~1b'lllilfill1

V-J:J..J~<?11le)'Ud~~G'I'"'Yl'U b'lll:J..Je:J'"'Yl~G'lU11u~'":J..Jlnnllfl'U 1'Yl ~ fl'U 1 'Yl uuan

'iJ q q q

lll'U1l~bb~1b~mbm~n~iJ'U~~bbtJ Vi''UiJ'U~~m<?1 eJ~11Gll,"'l d Gll,"

q all q q

U1~b 'Yl ~b 'lIl1~1~:J..J e:J,"CJl1,"d 1~lJlJ'lIe:J," b 1l CJll:J..J~'U~l'U dfi e:J'U oil l,"Ji'Ufl,"

'" , ~

bb~1<?1~~'U~l'U'lIe:J,"ml:J..JiJ'Ufl'" ~eJ luiJ'U~~~'VI~e:J 1~ iJ'Une:JtJnlJ

~ ~

1~lJlG'l ll1~lJlG'l.yhoill:J..JllJ~'VIl1Ud~b'Yl~ilml:J..J,]),e:JlJ'ITdd:J..J 'VI~e:J be:Je:J . .'vlllVi'

all I cUI !L< I 2-' 2/ I

fl'Ub:Se:JiJ'U 1~eJ tJl," 11 e)'UitbtJw;hfi~~~e:J~e:J<?1~'U lu e)'UitbtJ'Uud~b~'Ufi

V-J:J..Je:Jmm~'V'J<?1 b'V'J1l~%~,x'Ul'Ub~e:J'"'lIeJ,"ml:J..J'VI~'Ul'V11GleJG1bll'Umdrn~~~

~

ilm1bu~ ~'UbbUG'l," V-J:J..J~<?11lm 1~<1le:J," lu'VI~'U 1'V11 bbG'l~V-J:J..J 1~b~e:Jll

u1::;b'Ylm~bu~~'U'VIibilmtJ'U'VI'i;\,"ile:J e:JtJl," 1 diJ'Un~,"btJ'Ue:JtJl,"d bV1 ~,"bb~ ~~~~'Unll brll:J..JlnUe:J ~ bbfil 'VI'Ubvh,x 'Ube:J,"'VI~e:J b~e:J:J..J'Yl1<?1n b~e:J:J..JG'I'" lul~:J..Jl n e)'UdbtJ'UUd~b~'U~V-J:J..J~~lJe:Jn

fidbdl:J..Jl:J..Je:J,"n'Ue:JtJ~ll G1:J..J:J..J~il1~lJl~ 1'V1~:J..Jl i1l1~1'lfr1ngru, e)'U

~ q ~

dn~~oiIl:J..J,]),e:J'Yl<#le:J tJl,"~ m~l1~1lf1~e:Jlli1l1:J..J 1 'lfr1ngru,bbG'l~ 1:J..J 1 'If'Yll um e:J~1

bb~1e:J~1d~~bn<?1~'U V-J:J..J~<?11lUd~b~'Ubb1n~bij'U~e:J ml:J..Jb~~qJb~lJ 1CJl'Yll," bm~n~ V-J:J..J~<?11l~ <?1 bU'Ufl,"~~<1le:J,"~l," lu~ln~ btJ'Ue:J tJl 'Ui:I~~u'Ud

all q 'iJ q

l'U 4-5 tJ~j;-h'U:J..Jl bi1l~e:J bU'Ub~lJ 1CJl b'V'J1l~ml:J..Jb~lJ 1CJl iJ'Ub~e:J

u1d~'])'u~e:Jn;;i:J..J'IT1n~~ile5l'Ul~ 1<?1m%'V'Jl~b~e:J,"CJlm<?1Vi''U~ln 3 ~l'U~l'U :J..JlbtJ'U 5-6 ~l~~~'UlJl'Yl bll:J..Jll1m 1~u1d~'])'U:J..Jln~G1~ nlu1bml~~<?1

q ~

-n n'VI ~'U~l'UbtJ'U 7 'VI ~'U~l'UeJ ~ 1 de:J tJl,",x 'U 'U~fl1lJ e)'U d1 bml ~'VI1~'U~fl1lJ

m1bU'U growth bU'Ub~lJ1CJl,x'Ulml~u1~1~'])'u OK ~<?11'Ubb'U1nll," ~e:J 'Ylnfl'U 1~udd~'])'u bb~1~ud~ 1~'])''U1~bvhn'U bb~fl'U~1lJbml~~iJ'Uil ~e:J

q

fl'U~ile5l'Ul~m1~e:J1e:J," n~e:Jfl'U~1lJbml~~~lnmdbU~~'UbbUG'I,"'Yll,"

bm~n~ e)'UdbtJ'U'VI~nn11:J..J<?1l

~ '" ,

b'V'J1l~%~U'U i1lbtJ'U'VI~,"r1ngru, V-J,:J..J~<?11l1JlJlG'lfi:J..Jll'V1~fl'"~~ LVi'

ml:J..J~lflru'lle:J,"mdb~~rub~lJ 1CJll'Ue)mlfiG1,"ue:J~G'I," bb~~~Vl'U:J..Jl~<?1L'U b~eJ,"'lIe:J,"m~b~lJ 1CJle:J tJl," ~'" ~'U:J..Jln~'U 'VI:J..Jl ~~1l:J..Jllm~~~ ~1CJl 7-8 % m~

, , ~ ,,,,,j' ~ =... ..

~~ 4-5% bbCJlfl'UG11'U b'VIqJ<?1'l1'U b'V'J1l~ b'U'Yll,"b~d'ti'Jn~b1lCJle:J,"bG'leJn

d~vrhmldb&i1J 1~ 1~ b11 il1J b~f)..:J'llf)..:J bffn tJdmY-l'llf)..:Jmdm~OJl srn tJ 1~ ill flrnb~f)m.h~md'V1~..:J flrnOJ~rilf)..:J~(9IdltJmd~l~-oJlbtJ'Umm 1'idnOJ~l~

" ,

-oJlbtJ'U,x'Urilf)..:Jf)f)n bu'UmdbOJ1f"1lb&i1J 1~ bb1J1JilflruJllY-l e-JJ.,jb~f)11::fl\i1JTfI

.~ , ~

v IV ~ ~ v 0 ~ ~

'V1'f1..:J'Yln~rnOJ~~f)..:J'V1'UJ.,jl'Yll~d..:J'UJ.,jln'll'U

8:l-J... OJlnmdbu'U~d..:JdnOJ~il'U1tJ1JltJ(~h..:J'l ~~l:l-J:l-Jl e-J:l-J~(9Il1 b~f)..:Jbbdm'fltJ ~f) md'llltJ::fjlm'V1nOJ~Gil?lb1J~l..:J'l 'llf)..:Jl.h~b'Ylf1 e-J:l-J~(9Il1 ::fl\i1Jl'fl~l~L 'liYlngrnfl..:JOJ~~:l-J b~n'U1tJ1Jl tJ~OJ~bbuddumd 1 vJ-Wl"1 'V11f)

~., 'lJ

f)~ld~l..:J'l Y-I1n.u bb~11mdbm:l-Jud~~'YlTImY-l::fjlm'V1nOJi:f..:JfI..:Jil~f) lu bb~

11mdOJ~~..:Jb~'U'Yl'U~Wlil&ifl..:J0J~1~'llltJ LVi' bb~md~..:Jb~'U'Yl'U~Wlfl&ii:f..:JfI..:J il~f) lu bb~d~l..:J~ln~'U ,1(91tJ'V1~mb~1 bdlbtJ'Uud~b~m~~1Jbf1~nOJb1J(9I ir'UbtJ'U lul~l~YiOJ~ l~.w..:J b~'U'Yl'U~Wlfl&i bb~11.w..:JY-Ilmh..:J 1 d~..:JOJ~btJ'U

,

uddtJ"liii~f)fI'U~1'U L 'V1b1!

il'U~fff)..:J FTA e-J:l-J~(9Il1 fI..:JOJ~<#(f)..:Jilmdbu~tJ'UbbU'fl..:Jmh..:J :l-J1w01dbY-ldldl FTA ~btJ'UmJ'Ylnl'Ud ir'Uilfl'U~1~ud~1tJ"liii b'li'U FTA

'lJ ,

I I sv I

V .o::t,dv 6' ,.:!l 2/ -=l d. IV "'" .0=. do

n1J f)f)ffb~db'fltJ fI'U'Yld1Jbfldl~'V1 flf) "li111Jl'U'Ylb'fltJ..:J11'U:l-J fI'U'Ylb1Jn1Jl'U flf)

fI'U~e-J~~f)~l'V1~d1:1tJ'U~ btJ'Uril'U 'V11f) FTA il1J~'U fI'U~u'fln'V1f):l-J m~bYitJ:l-J

'lJ

~b<6tJ..:J L'V1~'V11f)mff~bn~ Mf)..:J lVi1.u bb~niln~:l-J~1~ud~1tJ"liii e-J:l-Jl1'U1tJ

."",C::;i.I v I

1Jl tJ bb1J1J'Un ~ f)..:J'Yl1J'Yl1'Un'U'V1'Uf) tJ

Ud~b~'U~f)J.,jl ~m~f)..:J'llf)..:JbffntJdmY-l'Yll..:Jbm~nOJ nmbdl:l-Jf)..:J

~ ,

L'U'Yll..:Jbf1d~nOJ bdln'OJ~:l-Jf)..:J 2 ~l'UL'V1b1!'l ~f)mtJ L'U b'li'U b1f)..:J'llf)..:J

i:lb1J'V11b~'Ub-Wf) i:lb1J'V11b~f)"Jd~~1Jdlfll mdil..:Jl'U'Yll f)~ld~l..:J'l mtJ'Uf)n~f) b~f)..:J'llf)..:Jb~'UUb1J:Mi'Uff~~(9I i:lb1J'V11b~f)..:Jmd'lll(9l~'fIf)~ ld~l..:J'l e-J:l-J~(9Il1 ~j1Jl'flL'V1~fI..:JOJ~rilf)..:J LVi',11'V1,xnil1JbffntJdmY-l'Yll..:Jbf1d~n'OJ:l-Jln~'U bY-ldl~ Ud~ b 'Yl~~il bffn mmY-l'Yll..:J b~d~n'OJ~ ~ e-J'fIUd~ 1tJ"liiiir'U'OJ~~ nil1JfI'U~1'U

, ~

L'V1b1!mh..:JYl1tl..:J

tJn~1f)tJl..:Jb~f)..:Jb~'Ub-Wf) rllb~'Ub-Wf)~lUd~:l-Jlrn 1-2 % e-J:l-J~(9Il1 'Ylnfl'U l~uddtJ"liii'V1J.,j(91 oif11'llf)..:Jir'Udlfll~'U l~J.,jln OJ1..:Jf)tJiidnOJmOJOJ~ 1~

, 'lJ'

"f)tJ'l/Jvhvhld bb~11~1'UL'V1f"1;1~ud~1tJ"liii m..:Joifl:l-Jil1J~n~rn~bm~n'OJ

'lJ'~ ~

~b~'Ub-Wf) 10% 'V11f)J.,jlnnl1,x'U ir'UnOJ~iln~:l-Jbf1~nOJ~dltJl~~ rlldltJ

1~bdlb'll[j1JYl'Ub~'Ub-Wf)'V11f):l-Jlnnl1 b~'Ub-Wf)nOJ~l~uddtJ"liU ~1'UbVh~~1'U :l-Jld'U1tJ1JltJ"f)'Uoifl..:J LVi'mlJ.,jGil?lb1Jil1Jb~'Ub-Wf) ~bb'flW'Ub-Wf)~lUf)m'li'UtJd

b':J'UbV1e)'~f~;)_J'U'fl~'Vnrn'lftJ1J€lfllTO;)~'I"lm m;)_J~;)_J l~lVfbn'U 5 %

~ q

mlldm:l,dlb"m,hn~'U€I€I;)_JYl1'1"ltJ bdll~iAl.l€l~b;w;i rhmli?l3%

b Tl\lnl.l~'U 11.l bb~12 % v{1m'~h dJ'U'ihdl'lfmrvh~l'U ,)f-:JtJli?l b':J'U~'UM nl db ;'U~ b~mYi~1Jn1J~1'Ub':J'Ub&i€l'Un~lnl1 5% cjl-:J,x'U~€I11 tllb1J'U1~1Jl~~f11U-:J rl-:J~'UGil'U lVlq} ~€I-:J'I"lmm;)_J lVfml;)_J~l~b1!n1Jb~ilmm'l"lYll-:Jbm~n"il l~l'lilVfml;)_J~l~run1Jil'fldlmdb~1J 1'fl~~-:J il'Udn;)_J€I-:J l'Ubd~b1J'U 11.l

~ ~

b'l"ldl~1~1Jl~ lVl~"il~~€I-Jbbnl'lll:lb1!Vll~l-J'l ~b1J'U'lI€I-:J1~1Jlmfil

l'Ubb~'lI€1-..l(9J~Ub1!~b&

U~~-W(9l md'lll(9l(9J~'lI€1-Jbdl md~-Jb':J'U~l-J'lfl~ ~;)_Jl1bdl~-JJ'JmJ bb~n~€I-Jd~l-J;)_Jln~'U byj€ll~lV1d'l(9ll:lruVllmh-J~b1J'U€I~

~ ~ ~

'U~~11J il'Udb1J'Ul.ld~b<i1'U~~€I-J b'l"ldl~%~,x'Un~€I;)_J€I-J 1 'Ui?ll'U'lI€I-Jmdb1J'U

conservative mnnl1"il:;bu'UmJb~1J 1'fl

1 'Ul.lJ~b<i1'U~m;)_J Mi€ll 'Ub~€I-J'lI€l-Jmdm~"ill ml ~ li?l bb~~ml;)_J b1J'U €I ~'lI€1-J~'Ui:ll'U lVlq} ;)_J€I-J l'Ub~€I-J'lI€I-Jmdm~"illml~ li?lbb~~ml;)_Jmm'U 1 'U YIl-J bffTl~I"Ifffl~'fl~;)_J €I-J~El-J bd;)_J;)_J

"" q

I .:::t J IU Q...I .::9.

bb-J~;)_Jbbdn bdlbd~nl1 absolute poverty ~11;)_Jmn"il'U€I'U(9l1JVl'U-J •

il'U~~El-J~€1 relative poverty ml;)_Jmn"il'Ul'Umdbm~1JbVi~1J ml;)_J "il~-J hl.ld~bVJff1Y1~ mneJl'Umd~<uJ'Ul;)_Jl 40-50 tll'Ubd'll€l-Jml;)_Jif'U~-J

~ ,

q_.. 2.t.dl I,d,,o:::!i: I a q_.. do d. 2.t

~11;)_Jmn"il'U~1Jbb~'Ubl€l11(9l'll'U W~Ifl~-J;)_J~'Ud·.nn'l YI"il'Udll 8 m'U~'U

~ ,

IV' .c:::l 0 di.do 2.t

b'l"ldl~%~'U'Udl~md Reality Show YlmlJ1€1m"il~l;)_Jldbl "il-Jbd~nd€l-J

ml;)_J~'U h'll€l-Jl.lJ~'lfl'lf'U~l'U1'U;)_Jln m.nn lvttl.l~th'U'lI€I-Jb·lni?l18 bb~l m-Jd'Ul~1Jl~bb~mb"ilmm;)_J iJ'Url-:J 1i?l1N~

l'U'lIru~b&imn'U 'If'U~'Unm-J''il'U~-:J bb~lndl~ 1i?liJ'U 1l.lm~"ln€l~ lm~cj11J Upper Class nlbdl(9l1'Ub~-J'lI€I-Ji{(9lGil'U'lI€I-Jdl~ 1i?l 20% 'lI€1-J

~

'flm(9lm€l-Jif(9li:ll'Ub'Yh1d tllif€l'UVl~-J11.lb~€Il.ld~;)_Jlru 20 tJ~bb~l <ihd

mEl-J€I~dll 48 % 'lI€1-Jdl~1i?l'll€l-Jl.ld~bYlff l'Ul:l"il"ilu'Um€l-J€I~dll 59% "il~

~ q ~

b~'Ul1 tl111.l(9lmdbm~1JbVi~1Jmdm~"illml~ 1i?l mJ-Jb1J'U~'U 5 n~;)_J "il'U

~ q

~~(9l "il'Ubb~ln"il'UU€l~VlU€l~€I~1d~l-J'l bb~ln;)_Jlrl-Jn~ml~~~(9l 5 n~;)_J

20% "il~'I"l1Jl11'U'lil-J 40 tJ~eJl'U;)_Jld n~;)_J~&i~~(9l ~€1 n~;)_J upper class bb~lnbvi~~'Ub~€I~'lri-Jb~€Ib"il€l1nb],GlYll-Jb~~n~~-J~'Ui:ll~lVlq}b&i€l(9l~€I'U

I .d. G;.o=:l 2.t A. J'

~'Un~;)_J'Un;)_J share 'lI€I-Jdl~ b(9lb'l"l;)_J;)_Jln'll'U

q

:i 1'" ,.. '1 ,.. X '" 10 I

~dll'U;)_J€I-J"illmb(9l'Udl~ (9l€lm-Jb(9lm~-J b;)_J~n"lf-J m lJ;)_J€I-J distri-

., i

bution of wealth fI11:l-liJ..:!~..:! 'Yl~'W~~U eJ1Ul'OJ'Yll..:!Lm~n'OJ tldln?:rJ1 wealth 'lJ€l..:!tfm1uG'i1WlJ€l..:! upper middle class m:i:l-llf1u~d11:.J~ultl 'W1mll:.J"l .n ~..:!ti€lm€l":!~C?lG'i1U:l-11n~U ~eJ ~1:l-1V1~U~~um'OJ'OJ::;vil..:! Lb~ (m:m.nifuhJ1'liVl~u~lu ifudJumlu~lU ~€lltlifum'OJ'OJ::;dJu~lU~lU 8U .n~m1mu::;~ifuLtl~l:.Jultl L'Wdl::;%::;,xU<im.nndJub~eJ..:!1m!! nlmltl~ 1utld::;L'Yltfl8..:!n~'jj'\Ij~€l1uSj htl 'Wln~d1I:.J:l-Iln"l ti€lmeJ..:!G'ilu.nd11 40-

'" '" .., ... .ll '101""

50% w.'nnlf1..:!'Yl Wil'lJeJ..:!Ldl:l-lU'lJUblJLd€l1:.J

8U.n~:l-I~C?l11nl bdlii~~Ul1.'1~:l-I€l":!bl4U .. L€leJ.. ilruVll'lJ€l..:!If1UG'ilU

~ ~

1 Vlb!! LUULmw-sn'OJ LLUU~..:!~l L€l..:!:l-Iln~U mn'OJ::;o/i'€l..:!~utlildtl1 UG'i1U.n Lb~

Jl.I I ~ 'iI

Vi;:tL~eJ..:!mwil~tl Ldlm'OJ'OJ::;:l-I€l..:!1uLd~Lnu ltl LL~nlLdl'OJ::;:l-I€l..:!1~:l-I'lJ€l":!

~..:!If1:l-1'Yll..:! Lm~n'OJmdL~€l":! ifu hJ1 'li~11:.J"l LL~1ifum'OJ'OJ::; hJ bnC?l~unl~ ~umJnu 1m..:!1:1~1..:! mdn:l-leJ1Ul'OJ lu~..:!If1:l-1 Ltfldw-sn'OJmdb~€l":!'lJ€l..:!tld::;b'Yltfl

~ q ~

~:l-I'lJ€l€l'ltt1!l<il1.'1":!dll:.J1.'1::;L€i 1:.JC?lG'ilU .noUC?lVlii..:! tll L dl:l-leJ..:!1 Ub:S..:!'lJ€l..:!

mdbtl~I:.JUbLtl1.'1..:!Lm~n'OJ~..:!If1:l-1mh..:!~"l U::;If1~U lu1m..:!1:1~1..:!ifuLVI~€lu ~dli1C?ll~~lur;il..:! ~eJ 'W~..:!LL1.'1::;ml:l-l~:l-IVi'U-IT'Yll..:!Lmw-sn'OJ'lJel..:!If1U 1u~..:!If1:l-1

~ ~

n~€l economic relation ~€l ~If1U~l..:!"l ti€lm€l..:!il'OJ~l:.Jmd~~<il€l~l..:!ld

economic force ~€l nl~..:!1umd~~<il.n ifudJueJ~l..:! h 1:1€l..:!~l.n~eJ ~lU

...

>-

'lJ€l..:!VI..:!d::;UUU::;

mll.n€l~1..:!J1U.nU::; n"O,l::; ltlnlVlUC?l1m..:!1:1~1":!'lJeJ..:!~..:!If1:l-1 mdL~€l":!

L1:1~'OJLL~l~..:!If1:l-1 mdL~eJ..:!n"O,l::; ltlnlVlwillf1U lu~..:!If1:l-1 VI~€lm"O,l'OJ::; ltlti..:!1u b~€l":!'lJeJ":!~C?l:l-lmdrn'lJ€l..:!i{n~C?l1u~..:!If1:l-1,xU"ltllbdl:l-lmmdbtl~I:.JU€l~1..:!.nu::; Ldl"O,l::;bl4U111~1'lib~€l..:!~11:.J iful-ifnmdJuVlml:.J~UU~€lC?l:l-lmdrn'Yll..:!md

q

L~€l,,:!"O,l::;'Ylllvi\tl~I:.JULLtl1.'1..:!l~ ~:l-I~C?l111umwill~vJ~..:!Ltfl1:1 ~ifU~UWJC?l

1~U1Ub'Wdldl €lC?l:l-lmdrn'Yll..:!mdL~€l..:!ifublntl1.'1n~":!bL1.'1::;L'ihltl1uml:.J

q ~ ~

L~€lC?l'lJ€l..:!If1UG'ilU1V1b!! 1UL~€l":!'lJ€l..:!ml:l-lb1:1:l-1eJmlf1 ml:l-lLlJuDdd:l-l

tld::;'lflntll<il1:.J €l::;h~l..:!"l 'Wln.n ifU~U'Yl€lC?l:l-lliULLkr~ULRl "O,lU'YlllVi' bnC?lmdLtl~ I:.JUbLtl1.'1..:!'Yll~~lum:L~€l":! bb1.'1::; 1m..:!1:1~1..:!'Yll..:! LtfI:~n"O,l

, = "" "" .;'1 = ...... '" .. 1 '101

Lel€l ... 'lJ€lUC?lVlU..:!U::; L:l-I€l<ileJU~:l-IbLJUeJDmdUC?l 'Ylun:l-l €lm1:1bLJ

Lril:.J:l-I:l-IVl11'Ylm~t.J luvJ~..:!Ltfl1:11tl~:l-IVl11'Ylm~I:.J~\l"ll m"O,lld~:l-IVl11'Ylm~1:.J Ddd:l-lm1:1<il~G'ilu 1V1b!!VlmI:.JIf1U"O,llJ"O,lln~\l"ll nltlbl4uoU'Ylddtflmd 1V1b!!1<il ~:l-I nm:l-l11,xueJ::;h b'lJl<ileJU11tlill~vJ~..:!Ltfl1:1 ~:l-Im:l-l~€l11 ifUU1UbL~1 'Ylll:l-1

o/lEl-J~El~'U5n b"II1lfiEllJ11mJuUmJ lVffl'U~'UVI~-J1Jlb~tJ'U~11 nlTOJ:;~,nr1-J

q "

l'Udir'UdJ'Umjl-J l-'J 5'UdfldJ'Utld:;b~'U5'UVI'd-J

:J.Jl:J.JEl-Jr1-JbVllfimdrnih'Ud:lEl-Jlw61-Jd 5'Ud~1-J'OJln 14 lfim b~n

q q

UEltJ tldln[jl1fl'Un~:J.J~1-J"1 b.nl:J.Jl5'J6'll'U~l:J.J b.nl:J.Jlbb~t'l-Jfll1:J.Jb~'U ~-J

b~'UJllt.Jbb~:;l~b~'UJlltJ ~-Jbb~f1'Ulldd:J.Jt'll m'OJldtJ Unl'lflmd um~tJ'U Unffmn r11bbmml:J.J~t'llfid-Jdir'Um:J.Jldt:ltl~n~-Jbbe-J"IImtJ ltllJlbb~:;yh lVf

"

f1'Ub~'Uml:J.J~lflqJ e.mll'ddJ'UU5:jlfiVl:J.JltJ~~~'OJ:;d'1t'lmdbtl~tJ'Ubbtl~-J l'U

it'-JfI:J.J l'YltJ btl~tJ'UbblJlJit''U~lTI r11bdl'OJ:;:J.JEl-Jlfid-Jd f1'U~ bejEl ... 'Vnm~n um~tJ'U~ltltld:;'lf:J.Jn'U f1'UYnndbbVl~:;~'OJ:;:J.Jlbb'Yl'U'

IIlnm bb~r11fl'U6'l1'U lV1qj~~lfilqJqJl~El ~lfid-Jd e.mfl:J.JEl-Jb~'Ul1 r1-JbbiJ'OJ:;5'J b~El-Jm~'YllJ

v v .. "1, = X 0;; ~ .., v "1 0;; 0 I'"

nd:;'Yl-Jn'UVidEl b:J.J~-JlJbnt'l"II'Unlfil:J.J b'Ud:;tJ:;mlbb~l~-JfI:J.J b'YltJn'OJ:;bu'i;1tJ'U

ltll'U'Yll-J~~~'U "IImb~bY1tJ-Jl1 bdlbtJt'lLElm~lVfb"IIl bb~:;'

IImm:J.J'riltJn'U ~t'lVll'Yll-J ElEl n"II El-Jtld:;b 'Yl f1~ ~~ ~t'l~lVl-ruih'Ub dlflldbtJ'UEl ~l-J 1 d

q

... ,

Q,; dow;;oI .. 1 w;.c::l .::9. i,I .c:lv =. at "1 I'"

El'U un bU'UUd:;bt'l'U 'Yl e.J:J.JEl mn'OJ:;:J.JEl-Jt:l-J bb:J.J'OJ:;:J.J'Yln~rn VldEl b:J.J n lfil:J.J

e.J:J.Jl1tld:;b~'UbVl~ldir'Uflmd'OJ:;btJ'U~-J~'

IIlnbdlmd'OJ:;'riltJn'U~t'l Lt'ltJ b% '
IIl:;El ~l-J U-J:J.JVlll'Yl m~ tJlldd:J.Jf11~1fi~ ~-J btJ'Ujl'U~l flqJ"IIEl-J'
II~-J tld:;'lflTItlllfitJ nfl-J'OJ:;<#lEl-J lVfml:J.J~lflqJ l'Umdffn~llbml:;Vli:lqJVll~l-J"1 l'Uit'-JfI:J.J bm~n'OJmdb~El-J"IIEl-Jtld:;b'Ylf1 e.J:J.J"IIElElttqJllfi'OJlJbY1tJ-Jd "IIEllJ'lrn f1~lJ

~'i. wnw

e.J:J.Jb.nl hl1 El~l-JUEltJb~El-J 1'YltJVI~-JYlngrnflul'OJ:;btJ'Uf11~~lVl~lJ f1'UVI~ltJn~:J.J e.J:J.Jb~'Ul1 .nElVlii-J C;hn~tJ'YlTI"IIEl-Jtld:;b'Ylf1fl'OJ:;btl~tJ'Ubbtl~-J

q q

bbU'UEl'U mdb~lJ LlfibblJlJnllm:; Lt'lt'l'OJ:;btJ'UbblJlJ~-J~'UbbU'UEl'U ~m'OJldtJ

b~t.Jnl1mdb~lJ LlfibblJlJ5'Jfl00I1'

ll n~:J.JfI'U~lJl~lJml:J.Jb~Elt'l~El'U'OJln FTA 'OJlnmdbbtlddtl~~lmVln~~W"l fl'OJ~lJl5'Jml:J.J~lJltJlfil~lJltJ h~'U'U:;f1~lJ

" .. 1

VIlmb'Ulbtl~tJ'Ulfil:J.J~m'OJldtJfllt'll1 b'