P E N J I i I .

A S A NP E N E R B I T I I / q S T A M I T R A I ' T E N T A N GB E I T l T A ' ' L A R A N G A N 'T E N H A D A P ' R U M I M A N I J S I A ' '

ii.il,:t^.ii:ll)

r\ A]\{Al{T'A'l 0l-il 'Sr+:ttt Berkenaan dengarr ,rik'"(l,jJLA*&ii Eda-qanDep. pcxK tangg aL 27 septernber'

5

t'

1 9 B O N o . 7 8 1 O 6 / S c k j / D P K / g O d i t a n d a t a n g a n i - - b l e h S u t a r n L o W i . rj o p r " a s o n L o S c : k .e n j l)&l( mengcn:-ri laranlian mengcdarl<an bul(u 'rBumi ltlanusj-a" rli linglcuhgan I)ep. Pt'K, l < a m i l l i i s t i ' r l ' ' 1tir r r - s ; c i r a g a i p e n e r b i t b u l c u i t u d a p a t n r r : n j c l - a s l < a nh a . l . - L r a l s e b a g a i b e r i - l < tL : r
rl;rn l-. Surab cclararn Dep. P&K itu ternyata tidak mencantumkan tanggal bcrapa KQputusan Kejaksaan nolnor bcrapa }arangan yang dimalcsucl itu. Agung I{asta l'litra pacla tanggal mendapat keterangan 15 Oktober <lani Kclangsung jal<saan Agttng bahwrt Kejaksaan Agung tidak mengenai Srrrat-[r]aran tahu-menahu j l-rr Fer'l ,'l':rk nnrl11yitr)ll nr(jDep. P&K i tu; t . r l g L 1 u n g . ja w a b a t . a s S u r a f - [ 6 ] s p 3 p nlrndatzrngarri Srrnat-Itlrlar:tn sendiri. 2. Sampal l<cter-erngar-r-penjelzrsiln ini dibr-rzrt, l'{asta Mi tra ticlal< mencrima kcp > . r t 1 ' t t s ; a n: s r n i t c r l . r r l i s a y r i - a p : r c l a r i K e : . j i r l < s a a n A g , u n l g r n c i n [ 1 c n a i b r r l < u R u r n i 1 4 ; r r r u t ; t rr l Yirrrg bcnar a r l i t l a l r l t : r l i w a K c j a l < s a r r r r A g t r n g s c d a n g m e r n p c J . a .l jr n i i s i c c r i t ; r l J L r ri r r h i : t n u s i a d a n b e . l " t t n tm e n g a n r b i l s e s r r a t u k e s i m p u l a n fil-r:rL. Kr:terang:rrr t:erlal<irir tlari K e j a l < s a a n A g u l i g a c l a l a h b a l r w a B u m i M a n u s i a s e l t a r : r n g r ii t ; i r n g a n i 1 a n 1 1 s ' r n 1 ' , olt:h Kopl<arntib.
r. ',1<;rrn i ll< r1r,:rr(litl'irL L)atllw.r '.i\lIaL-Udr\r'c\lr l)cp. P&K .yirrr1,, (l r \,LilI(li\-\,i\l\!'.i\r\ t .',,rt.:rrrr.',

l : r c i a f a h : l a n g . r t , l r l c r r r i \ 1 . r r I 't l . - r n I t e r s i f a t n r e n dj . s ; k r c c l i t . k a n ^ ' r : r r r r : n i n. a l t f n ( l { ) n { r . ;i r r r l i r t . i 'i'i <iir}<l;rir M r : n t . c ' rj . l ' ' & K < l i - l r i r r l r r l ; i r r r f r > r ' u n m i r s y i i r a l < : r t t r a t r g s ; i r - i t a n g , s l r r l i t l t r r tj . a . I ) & K a r t a u K o p l < z r r n l . i LIri - c l a ] < r n c n l l t t ; r : ; l r i nungl(in bahwa Pcrntt'intalr dan Mentcri pcrtrent.;tn11lrn k1lrs, schingga IIlrni lrlunusirr ttrori secar:r serampangan mcnilai tr pcrerlirrart buf:rt t.rtrsjrrlrL. . rn(rngilnclun!l "f,ct'Lent..rltgiln ]<LaS" dan l<arenanya melariing bahwa Sutanto m e n g g u n : r I < i r n D e J > . P & K y : - u 1 9 ,n c ) l - i i l t e ' t t , :l r r i a l r r h Sarrgrit. rlir;esalklrn y l u r p ' , r n c n l ' , : r y o r r ri n s t i t u t - i n s t i unt Lrk ri)cf)[ir]inst:rnsi b u t i l m u r li I n r J o n c s i a , sencliri scrsu:rt-u yan1l rnerr.y;rrrl'.1.'.ttl.lrrlrrkan sLr;rt.rr l-.lrr-al-lirl.'rnirn tirnpa rncnilaj n r r s r , r l a l t t c o r - i i l r r r r r - s ; o s i a l . I a t e L a h m e n g a r n b i l s u a t , u t , j n ( l a I < a l r h a n . y ; r r r L r r : . ;r l ; r tanJr;r dasar lrrrl<umtlan banpa ri:r;;rr rllt'i Li.rr' :ieiiuirt.r.r-yanIi "tl iil.rfr:rrriirsi],.im", s;'L'gi ilrnrt-l;o:;i ;rl 4 , I ) i r i ; r 1 ; \ r ; r l i r r i ; ir i ' l r i n t r s . i r J r c n g a r a r ) g . l " c w i r t t o l . : o l r - t - o l < r > l t c r ' : p i l . ; t r r y i r , r r ) c l - ; r , / / i l ' . i r f r ( c o n l - L i < : i - r ; < ; I ' , r l ( r r )r .' r i l . i o r r ; konl'Iik-l,.,rriI'1il< I't'n,'r':u;i, l<c'nflil< nilai-nilai ; r r r r c l c : r . r l t . r r r i r 1v a l r r r : : ; ) , l < o n { ' L i } < : r n L e r I ' a y a n g d i . j a . j ; r h r i i r r r y a n g n r c : . jr; i . ji r l r . 1 ) ; r r r r : l i r l r a : ; ( ' l : i r l j I r r r l < r r n l . : o n . l ' 1 l < - l < o n f l i l < k l - a s J ] r c r I ) r l r \ - l 1 . r : c > r ' il 4 a r x i s l i r o - \ , a n , t j l . t : r ' l ; r t ' ; r n i ' , i L Y i i n g , a d r i c l a l a r n i l r r n r i l v l a n u s i : r a d a l - a h a w t r f k e f a l t i n a n l < r , s a r l a r a n n e l $i o n i r l , l < r ' Sa(la\ran irlt:rrt,it;rs. lrten!1ai. sc:;tr:il.rr s(fbagai- "pertentangan . l<lilsrrmenurut'. t t : o : ' i " I v l r r r - x i s r n cy a r l l . l m ( ' n \ n - \ lL l r c n r a L k : r r n j ,, t e n t u l a h terlarang, l r a r u s . i r : l a s r l r r l - r r l < . 1 s - 1 . , - l . i r ss o : ; i i r l a pcrLfjnbanll,anny.r. I t.rr Jrrrn harrrs r]in y a c l a n h i r r r t s . j . r 1 i r : ; 1 r r r . L :s i f r r t - s i f a t r pr I ' c t a k l < a n d a f l r r n l < o r r t . c ] < sl r r r b r r n g ; r n - l t r . r b u n 1 1 a n o r l r r l < r ; j d i r n p c n r i J . i l < ; r n ; r l r i t - ; r t ' o r i t r l : : ; J ! l < ; t s t - o l i u - r 1 1 L t t l < l t r t t . , l r t : c rlrr c r l ' , c f i t h i d e : n g ; r n s { r o r i r n g l . . i . r . y ip t - - t ' r g c n c l : r r al l t : r ' c r : r l l : ; r di.r(lalirirt s;itLrrl({)cclirl(iriirr Lirlrrlint;rs c li - ja l a n a n d i J i . r i . . r r r - 1 . a[ ,- c r r t u ] a i i 1 - i r l l r l . l bisa disir:rpul)<rut b;rlrrv;r d i lrtrlonesia p e - r ' t . r . :in : i r r g i t n k L i r s ;, ber'langsuntl telirh Pr-ristivr;rnya l r ( r n ( l i r ] . : n y i i . jr u r 6 i i i n d i l i l r a t . bcrleplrs d t r r i s c l r t t - l r h l < o r rL r : 1 . : sc r - . 1 ' it . ; r i l l . i i t r f ; t t , t t t - i r c l . a k a l . i l ir i a r r s . i f i r t - s i f i i t pert.ent.angannyrr, l)()liitrrlrun I)crj:il.i,r.'ir ciarr l<ir:rrlt-l<s;ilr rli. rlal.am llunri Marnusia. i

5 . X a r rir y r r i < i r l l l i r l r u r i I ) c t n e I ' i n t a l t I t t d c l l r e s i a L i c i a r k a k ; . u t r r t e l t g l < i . i e r : Il'l'o l r ; i r i , n i l . r ,i ;r i s t l l s l r t - t t i t ; s i n c li T n r l o n e s i a . T c . l . a l rd i b u l < 1i ;l < ; r n b a l t w ; r [ ' c r n r : r i n t . a h r n r t ; r r : nr. ]fl.< ; r r r r : t. r r I . O l c r , ' t r t t ; i t . r ' t ' l r , ' r r i r r Jrrr i i r l r t n - t . t . t l i t ; a n r e l ; ; r .-i r . r , s ; - r ii r r r t l r r r l < r r - l l r r klr< i r r . r r r r 7 . l ;)l : ) r - ; r l ) i ) l c ll ( i t , l l r i : ; i t t n c t r r l r : t r t . r r li l ; l t r t - l r r . il s i l n o x - t i r l ) o . 1 r l i l n i l . i i l l ; r l r - n r r r . i ; i l rIr)lrr- i : ; r r r ; r' ,l ' c r i r 1 , , , , :rt K t r t 1 6 t r n g ,S i n r t t " l l ; r r r r p i r t t , K < > r r r p ld s n l . a - i n - l a i n . P c n c r l r r ' . i ;P u s l ; : r I < a i r y ; i r l ; r n ra J

t

r;rtirijr',

A r , , r t r t 1l'), r r

r , r , r r , ' r ' i ;j l l . : ; r r r l r u l . , t t - l l t t I < t t . y ; l l t g ( j - i t u . I i r ;

ox-Lilf)()I

.

l l r : c . r r a t l [ ' -c ' x -

';tr,, I

!t:rll',;tt) il. lr

; ' : 1 . 1 , ' ' , 1 i 1 1 : 'l 1/7 I' l l1 r i l r t J l r ' ; a

yanS

{ Ji S e l f : n f l I l f f : ' l l } l 3 n

{)li'}t

I.i'lli) ilnn

l L 1 )r r . . i , r 1 , r rl , l l . l , l l r i r l ; r I ; r r r rl . : , ' r l r r r r ; i t . \ . r r ' 1 1 1 i yl' - (1 1'^ r r c t ) u 1 l t - . r r g a r a n g . i t . t r r t l c l t t l r i J l ; t L r a t l i a l r j sayernbara i tr-r ;rrlirlerh se: l ( ) r r r ( ) r . ; l l l . u , r n , i rr.rl i r i , r r r r . j L . r t ' i l l c n l l c l . n l - r u l t a . l r w a p e s e r t a
' ' l ' ; l t rt " ' x l.itll,r l

N

J

'i

s a n g ; r t , l < a r r r i l-r ; r r g a i . , r l a r t , , 1 , , t . ; r r r : ; i l ' r ' ; r r t , l ' i r r 1 ; r l r l l r l ; r r r rI r l r l - l r a l - s ; c p e : r t i i n i t b:rhwa d i u t r r t t m k a nP e t n c r i n t a h n l i r l r , , ' , : r l l . : i.(, . 1 ; t r r r l < : n r l ; r r r i c l r i . j l r l < s i - r n a r i ly i l n g t e l a h r l r i r ; r : ; , r l ; r l rt . l t 1 . ; o l s t t r l ; r l t t . r t t , r . t 1lrr r l i t t l l i r t l ; l a l c h i r l - 9 7 9 .

I ' r ' t r 1 t ; t t ' ; r l t 1 l' i t r r n i 1 , 1 ; r t t r jt;:r; I - r ' ; u n o t ' r l . y l rA n l r n t a ' f o e r s e b a g a i ex-b;rp1lf lrcnr-laknyr_r r : , ' l ; r l t i l t l t < li i t l i c t r r l i l t .j l r l ; r l l u n r n r r s y a r a k i r t , l r l i n i L ; r i hanya tiari ;rr;ri)uatL;rnr)y,l i , i ; t l ; i n r l l l t f i r l i t l ; t t ' i l r ; t : ; i f l . r r l i s i u r n y a s e n r i t t i t - m a t a , d a n b r r l < i r r rr l i r l r , r r st:rr1;rrs;l r ' , , ' l : ; , ' l , l r l ' : r i I ' r ' l i , r l - - ri r l " r l . i i r r : :t . r r 1 1 1 . . t . : r l i r l ; r l : r n r n r t : r r c r . b t . l < ; r n I t r r r r r M i l n u s j . < r ( c i : r n j u g a b u k u _ b u l < r , r I i i 1 l t i t t ' r ' ; r t t 1 't.t t a r i; l t r L l < r r r tt e r - t r i l . ) , t . e l a r h r n c - r n e r t r r l r s e f u r u h p r o s e c l u r i irulcunr dlrrr [ ' ( I ' i l t t l l ' i r t l - l J ( ] I ' . 1t l I ' i l l l y i y t g 1 r l 1 t t j . b i . r l a r g p e t r r t s i t h a a n p e n e r b i . t z r n . . l i l : r r ; t < i i r l i r ; p 1 1 - 1 i 5 ; q y 1: s r n i t - c r t u l i s 1 rt cl;ri Irenrerintah atau insternsi. ttcr.werrerrrSl ''.1.1i,1 r l l l r r t r ' l 1 1 1 1 , r '1 " , " , l . l r r t t r r s i r l c n l ' , i r r rc l a l ; : r r - r . i a s i t r h u k r r n r y ; r n g ; lr .ic'1irs;, ll;rst-lr i t ' r r t l t r t . t t l t l l ; t l t l t ; r t ' u : i r i r ( ' r ) t . ; r a t , i r r . y ;T .c L l r ; , i V / a l < i I l ) r e s i c l e n A c i a r r r v l a - l i k r l "': i , t ' l ' l ; rI i - l : r t l j l c l r r l r n i ' t t - v l t n p r r i l < a n l < c p ; r r l l r I < a l n . i b a h w a b u l < u l - l u m j l " l e r n r r s i ; l l r : r r u s ; r l ; l r : r t ' r t r , 1 , ' ) i r ; t ' l r t ' r t l r ' l ; r p i r ; ; r 1 1r n : r : ; y ; r t ' r r l < ag . n c r - a s i m u c l a , p e f i - r j : r r r l l u r m a l r i r s i s te ' ' \ ' ; t : l J ' i l l ' r l l r . ' l ' ( ' f ' , ;l tr l ( ' l r l l ( ' L t r l r r r i l > r r 1 1 ; r i n u r n lb a J r i r l < - l > ; r J > a r n e r e k : r d r r f r u l u l n t : n g l r a d g p i t k l . . , L t ' t t i l r i i : ; t r r t ' . W : r l < i l "i ) t - t ' : ; i r l c r r n r e n g a j r r l < e r n e 1 : a c l a P i m p i n a n l l a s t a M i t r : r u n b u k k l r r ' i l . ) ' ( ' l r l l r l ( i r rl)r u l < t r ' r l l r u r r i I ' l r . r r i r i-a t r s e l - u z r s - L l l a s n y a . rs ','. Aliltit'rrt'ir l'ritnrikrrt.iI rlisini trerita yang dintuat Sinar llarapirn rr, (tl(l..irr'r 1!lllo rii lrllilnrirn s;rt-u selengl<apnya sebagai beri. l<ub: tanggart (,.

" l ' i , ' p r t l ; t l l u r r r t : ; l ) r ' I , l r r ' l . r ' l r r cIl 'tt l ; r r r K [ ) n s , K . S i l r i t c nrenylt;a|,,;_rLirl:r]< t.;rlrrr n r t l c t t i t l l t l l . c t t [ . r t t t 1 ' l ; t t t - r r . t ' r l i u ' , ' l n S c l <j e r r D c p a n t - e m e n P r l a n K S i ut ; a n L o t - l r r r g g a . l . , l l?',/StlJlLember L9{JO.yan1i nrelry.}tal{an br.rl<u"BLrni Manusiur" rnenllandur}g isi < . y r t r t S : ,l a p a t n r t ' r - i r w a r r l < i r r t . S c h u b r - r n 1 1 z r nr l e n g , a n l r r : r j t . i ' r c l i s e b u z r h s u r a t kalar riaerah yang menyat;rkan

'

,,

t<r.liu,.rrttan sclitan ion xtp;;pt;"i' K . , 1 , , , f, r K i r n t : o r 1 V i , r l y 1 l r D e p a r t e m u n t o bawcrhanrlycr Llnbul< tiil1;tr.rrl<si keparla ins tansi-instansi r'ci)ALlllar!:rr1 Pramoedya Anelnta Toer itut r l i r k r l c l r r l r c : I i : r t . i r r r r n c n y i . n p r , r t tb r r k u k a r a n g a n hahu mzrsal-ahtidak mengatakan y;u.rg cliliubr,rngi "Sll'r perteLepon Silrite n.Ya. Kitrenanya sUrat dinas irttern. [ ) i l < c : t n u k r r k a n, s r r r - a L S e l < . j c r ri L u b e r s i . f a t ' pernbocoran , katilnya. i nya ber-brti t :rcl;r orallg f iir. y;r'g rnenge ahtr bjLa kepada Kal<anwil-Ka-. Di kzrtal<ann.ya, 1'ang berhal< rnemberj.kan instruksi langsung l'lertteri.'' tetapi fr-rngsional bul<an Sekjen secara kanwil

,:

t',,rt-u ,ti catilb

Dep. P&K i tu pada blrhwa Surat-Edaran disirri pada dcrn di ternpel licktor porltatrytrl< oleh I n r l < ' t t t ' : ;i l t t ; e l ; t h t l i pera mahas i 6w.r. < i i l < e t - l . r l r rj .. r r ; t : c i r t - a l l l l l u l n o l e h 1 ;rlirt I [.iu; irgirr
ll 1" I. I I I I I i, l' .,''.j: i.':

lJni vers i tas paptrn-ponglrlnurrliin

,

'*
iI J

l
i I

.lilLlarti.r,

16 Oktobcr

19U0.

Pimpinan l{ast.a Mitra

Pb,

'1

r\ A]\{Al{T'A'l 0l-il 'Sr+:ttt Berkenaan dengarr ,rik'"(l,jJLA*&ii Eda-qanDep. pcxK tangg aL 27 septernber'
5

t'

1 9 B O N o . 7 8 1 O 6 / S c k j / D P K / g O d i t a n d a t a n g a n i - - b l e h S u t a r n L o W i . rj o p r " a s o n L o S c : k .e n j l)&l( mengcn:-ri laranlian mengcdarl<an bul(u 'rBumi ltlanusj-a" rli linglcuhgan I)ep. Pt'K, l < a m i l l i i s t i ' r l ' ' 1tir r r - s ; c i r a g a i p e n e r b i t b u l c u i t u d a p a t n r r : n j c l - a s l < a nh a . l . - L r a l s e b a g a i b e r i - l < tL : r
rl;rn l-. Surab cclararn Dep. P&K itu ternyata tidak mencantumkan tanggal bcrapa KQputusan Kejaksaan nolnor bcrapa }arangan yang dimalcsucl itu. Agung I{asta l'litra pacla tanggal mendapat keterangan 15 Oktober <lani Kclangsung jal<saan Agttng bahwrt Kejaksaan Agung tidak mengenai Srrrat-[r]aran tahu-menahu j l-rr Fer'l ,'l':rk nnrl11yitr)ll nr(jDep. P&K i tu; t . r l g L 1 u n g . ja w a b a t . a s S u r a f - [ 6 ] s p 3 p nlrndatzrngarri Srrnat-Itlrlar:tn sendiri. 2. Sampal l<cter-erngar-r-penjelzrsiln ini dibr-rzrt, l'{asta Mi tra ticlal< mencrima kcp > . r t 1 ' t t s ; a n: s r n i t c r l . r r l i s a y r i - a p : r c l a r i K e : . j i r l < s a a n A g , u n l g r n c i n [ 1 c n a i b r r l < u R u r n i 1 4 ; r r r u t ; t rr l Yirrrg bcnar a r l i t l a l r l t : r l i w a K c j a l < s a r r r r A g t r n g s c d a n g m e r n p c J . a .l jr n i i s i c c r i t ; r l J L r ri r r h i : t n u s i a d a n b e . l " t t n tm e n g a n r b i l s e s r r a t u k e s i m p u l a n fil-r:rL. Kr:terang:rrr t:erlal<irir tlari K e j a l < s a a n A g u l i g a c l a l a h b a l r w a B u m i M a n u s i a s e l t a r : r n g r ii t ; i r n g a n i 1 a n 1 1 s ' r n 1 ' , olt:h Kopl<arntib.
r. ',1<;rrn i ll< r1r,:rr(litl'irL L)atllw.r '.i\lIaL-Udr\r'c\lr l)cp. P&K .yirrr1,, (l r \,LilI(li\-\,i\l\!'.i\r\ t .',,rt.:rrrr.',

l : r c i a f a h : l a n g . r t , l r l c r r r i \ 1 . r r I 't l . - r n I t e r s i f a t n r e n dj . s ; k r c c l i t . k a n ^ ' r : r r r r : n i n. a l t f n ( l { ) n { r . ;i r r r l i r t . i 'i'i <iir}<l;rir M r : n t . c ' rj . l ' ' & K < l i - l r i r r l r r l ; i r r r f r > r ' u n m i r s y i i r a l < : r t t r a t r g s ; i r - i t a n g , s l r r l i t l t r r tj . a . I ) & K a r t a u K o p l < z r r n l . i LIri - c l a ] < r n c n l l t t ; r : ; l r i nungl(in bahwa Pcrntt'intalr dan Mentcri pcrtrent.;tn11lrn k1lrs, schingga IIlrni lrlunusirr ttrori secar:r serampangan mcnilai tr pcrerlirrart buf:rt t.rtrsjrrlrL. . rn(rngilnclun!l "f,ct'Lent..rltgiln ]<LaS" dan l<arenanya melariing bahwa Sutanto m e n g g u n : r I < i r n D e J > . P & K y : - u 1 9 ,n c ) l - i i l t e ' t t , :l r r i a l r r h Sarrgrit. rlir;esalklrn y l u r p ' , r n c n l ' , : r y o r r ri n s t i t u t - i n s t i unt Lrk ri)cf)[ir]inst:rnsi b u t i l m u r li I n r J o n c s i a , sencliri scrsu:rt-u yan1l rnerr.y;rrrl'.1.'.ttl.lrrlrrkan sLr;rt.rr l-.lrr-al-lirl.'rnirn tirnpa rncnilaj n r r s r , r l a l t t c o r - i i l r r r r r - s ; o s i a l . I a t e L a h m e n g a r n b i l s u a t , u t , j n ( l a I < a l r h a n . y ; r r r L r r : . ;r l ; r tanJr;r dasar lrrrl<umtlan banpa ri:r;;rr rllt'i Li.rr' :ieiiuirt.r.r-yanIi "tl iil.rfr:rrriirsi],.im", s;'L'gi ilrnrt-l;o:;i ;rl 4 , I ) i r i ; r 1 ; \ r ; r l i r r i ; ir i ' l r i n t r s . i r J r c n g a r a r ) g . l " c w i r t t o l . : o l r - t - o l < r > l t c r ' : p i l . ; t r r y i r , r r ) c l - ; r , / / i l ' . i r f r ( c o n l - L i < : i - r ; < ; I ' , r l ( r r )r .' r i l . i o r r ; konl'Iik-l,.,rriI'1il< I't'n,'r':u;i, l<c'nflil< nilai-nilai ; r r r r c l c : r . r l t . r r r i r 1v a l r r r : : ; ) , l < o n { ' L i } < : r n L e r I ' a y a n g d i . j a . j ; r h r i i r r r y a n g n r c : . jr; i . ji r l r . 1 ) ; r r r r : l i r l r a : ; ( ' l : i r l j I r r r l < r r n l . : o n . l ' 1 l < - l < o n f l i l < k l - a s J ] r c r I ) r l r \ - l 1 . r : c > r ' il 4 a r x i s l i r o - \ , a n , t j l . t : r ' l ; r t ' ; r n i ' , i L Y i i n g , a d r i c l a l a r n i l r r n r i l v l a n u s i : r a d a l - a h a w t r f k e f a l t i n a n l < r , s a r l a r a n n e l $i o n i r l , l < r ' Sa(la\ran irlt:rrt,it;rs. lrten!1ai. sc:;tr:il.rr s(fbagai- "pertentangan . l<lilsrrmenurut'. t t : o : ' i " I v l r r r - x i s r n cy a r l l . l m ( ' n \ n - \ lL l r c n r a L k : r r n j ,, t e n t u l a h terlarang, l r a r u s . i r : l a s r l r r l - r r l < . 1 s - 1 . , - l . i r ss o : ; i i r l a pcrLfjnbanll,anny.r. I t.rr Jrrrn harrrs r]in y a c l a n h i r r r t s . j . r 1 i r : ; 1 r r r . L :s i f r r t - s i f a t r pr I ' c t a k l < a n d a f l r r n l < o r r t . c ] < sl r r r b r r n g ; r n - l t r . r b u n 1 1 a n o r l r r l < r ; j d i r n p c n r i J . i l < ; r n ; r l r i t - ; r t ' o r i t r l : : ; J ! l < ; t s t - o l i u - r 1 1 L t t l < l t r t t . , l r t : c rlrr c r l ' , c f i t h i d e : n g ; r n s { r o r i r n g l . . i . r . y ip t - - t ' r g c n c l : r r al l t : r ' c r : r l l : ; r di.r(lalirirt s;itLrrl({)cclirl(iriirr Lirlrrlint;rs c li - ja l a n a n d i J i . r i . . r r r - 1 . a[ ,- c r r t u ] a i i 1 - i r l l r l . l bisa disir:rpul)<rut b;rlrrv;r d i lrtrlonesia p e - r ' t . r . :in : i r r g i t n k L i r s ;, ber'langsuntl telirh Pr-ristivr;rnya l r ( r n ( l i r ] . : n y i i . jr u r 6 i i i n d i l i l r a t . bcrleplrs d t r r i s c l r t t - l r h l < o r rL r : 1 . : sc r - . 1 ' it . ; r i l l . i i t r f ; t t , t t t - i r c l . a k a l . i l ir i a r r s . i f i r t - s i f i i t pert.ent.angannyrr, l)()liitrrlrun I)crj:il.i,r.'ir ciarr l<ir:rrlt-l<s;ilr rli. rlal.am llunri Marnusia. i

5 . X a r rir y r r i < i r l l l i r l r u r i I ) c t n e I ' i n t a l t I t t d c l l r e s i a L i c i a r k a k ; . u t r r t e l t g l < i . i e r : Il'l'o l r ; i r i , n i l . r ,i ;r i s t l l s l r t - t t i t ; s i n c li T n r l o n e s i a . T c . l . a l rd i b u l < 1i ;l < ; r n b a l t w ; r [ ' c r n r : r i n t . a h r n r t ; r r : nr. ]fl.< ; r r r r : t. r r I . O l c r , ' t r t t ; i t . r ' t ' l r , ' r r i r r Jrrr i i r l r t n - t . t . t l i t ; a n r e l ; ; r .-i r . r , s ; - r ii r r r t l r r r l < r r - l l r r klr< i r r . r r r r 7 . l ;)l : ) r - ; r l ) i ) l c ll ( i t , l l r i : ; i t t n c t r r l r : t r t . r r li l ; l t r t - l r r . il s i l n o x - t i r l ) o . 1 r l i l n i l . i i l l ; r l r - n r r r . i ; i l rIr)lrr- i : ; r r r ; r' ,l ' c r i r 1 , , , , :rt K t r t 1 6 t r n g ,S i n r t t " l l ; r r r r p i r t t , K < > r r r p ld s n l . a - i n - l a i n . P c n c r l r r ' . i ;P u s l ; : r I < a i r y ; i r l ; r n ra J

t

r;rtirijr',

A r , , r t r t 1l'), r r

r , r , r r , ' r ' i ;j l l . : ; r r r l r u l . , t t - l l t t I < t t . y ; l l t g ( j - i t u . I i r ;

ox-Lilf)()I

.

l l r : c . r r a t l [ ' -c ' x -

';tr,, I

!t:rll',;tt) il. lr

; ' : 1 . 1 , ' ' , 1 i 1 1 : 'l 1/7 I' l l1 r i l r t J l r ' ; a

yanS

{ Ji S e l f : n f l I l f f : ' l l } l 3 n

{)li'}t

I.i'lli) ilnn

l L 1 )r r . . i , r 1 , r rl , l l . l , l l r i r l ; r I ; r r r rl . : , ' r l r r r r ; i t . \ . r r ' 1 1 1 i yl' - (1 1'^ r r c t ) u 1 l t - . r r g a r a n g . i t . t r r t l c l t t l r i J l ; t L r a t l i a l r j sayernbara i tr-r ;rrlirlerh se: l ( ) r r r ( ) r . ; l l l . u , r n , i rr.rl i r i , r r r r . j L . r t ' i l l c n l l c l . n l - r u l t a . l r w a p e s e r t a
' ' l ' ; l t rt " ' x l.itll,r l

N

J

'i

s a n g ; r t , l < a r r r i l-r ; r r g a i . , r l a r t , , 1 , , t . ; r r r : ; i l ' r ' ; r r t , l ' i r r 1 ; r l r l l r l ; r r r rI r l r l - l r a l - s ; c p e : r t i i n i t b:rhwa d i u t r r t t m k a nP e t n c r i n t a h n l i r l r , , ' , : r l l . : i.(, . 1 ; t r r r l < : n r l ; r r r i c l r i . j l r l < s i - r n a r i ly i l n g t e l a h r l r i r ; r : ; , r l ; r l rt . l t 1 . ; o l s t t r l ; r l t t . r t t , r . t 1lrr r l i t t l l i r t l ; l a l c h i r l - 9 7 9 .

I ' r ' t r 1 t ; t t ' ; r l t 1 l' i t r r n i 1 , 1 ; r t t r jt;:r; I - r ' ; u n o t ' r l . y l rA n l r n t a ' f o e r s e b a g a i ex-b;rp1lf lrcnr-laknyr_r r : , ' l ; r l t i l t l t < li i t l i c t r r l i l t .j l r l ; r l l u n r n r r s y a r a k i r t , l r l i n i L ; r i hanya tiari ;rr;ri)uatL;rnr)y,l i , i ; t l ; i n r l l l t f i r l i t l ; t t ' i l r ; t : ; i f l . r r l i s i u r n y a s e n r i t t i t - m a t a , d a n b r r l < i r r rr l i r l r , r r st:rr1;rrs;l r ' , , ' l : ; , ' l , l r l ' : r i I ' r ' l i , r l - - ri r l " r l . i i r r : :t . r r 1 1 1 . . t . : r l i r l ; r l : r n r n r t : r r c r . b t . l < ; r n I t r r r r r M i l n u s j . < r ( c i : r n j u g a b u k u _ b u l < r , r I i i 1 l t i t t ' r ' ; r t t 1 't.t t a r i; l t r L l < r r r tt e r - t r i l . ) , t . e l a r h r n c - r n e r t r r l r s e f u r u h p r o s e c l u r i irulcunr dlrrr [ ' ( I ' i l t t l l ' i r t l - l J ( ] I ' . 1t l I ' i l l l y i y t g 1 r l 1 t t j . b i . r l a r g p e t r r t s i t h a a n p e n e r b i . t z r n . . l i l : r r ; t < i i r l i r ; p 1 1 - 1 i 5 ; q y 1: s r n i t - c r t u l i s 1 rt cl;ri Irenrerintah atau insternsi. ttcr.werrerrrSl ''.1.1i,1 r l l l r r t r ' l 1 1 1 1 , r '1 " , " , l . l r r t t r r s i r l c n l ' , i r r rc l a l ; : r r - r . i a s i t r h u k r r n r y ; r n g ; lr .ic'1irs;, ll;rst-lr i t ' r r t l t r t . t t l t l l ; t l t l t ; r t ' u : i r i r ( ' r ) t . ; r a t , i r r . y ;T .c L l r ; , i V / a l < i I l ) r e s i c l e n A c i a r r r v l a - l i k r l "': i , t ' l ' l ; rI i - l : r t l j l c l r r l r n i ' t t - v l t n p r r i l < a n l < c p ; r r l l r I < a l n . i b a h w a b u l < u l - l u m j l " l e r n r r s i ; l l r : r r u s ; r l ; l r : r t ' r t r , 1 , ' ) i r ; t ' l r t ' r t l r ' l ; r p i r ; ; r 1 1r n : r : ; y ; r t ' r r l < ag . n c r - a s i m u c l a , p e f i - r j : r r r l l u r m a l r i r s i s te ' ' \ ' ; t : l J ' i l l ' r l l r . ' l ' ( ' f ' , ;l tr l ( ' l r l l ( ' L t r l r r r i l > r r 1 1 ; r i n u r n lb a J r i r l < - l > ; r J > a r n e r e k : r d r r f r u l u l n t : n g l r a d g p i t k l . . , L t ' t t i l r i i : ; t r r t ' . W : r l < i l "i ) t - t ' : ; i r l c r r n r e n g a j r r l < e r n e 1 : a c l a P i m p i n a n l l a s t a M i t r : r u n b u k k l r r ' i l . ) ' ( ' l r l l r l ( i r rl)r u l < t r ' r l l r u r r i I ' l r . r r i r i-a t r s e l - u z r s - L l l a s n y a . rs ','. Aliltit'rrt'ir l'ritnrikrrt.iI rlisini trerita yang dintuat Sinar llarapirn rr, (tl(l..irr'r 1!lllo rii lrllilnrirn s;rt-u selengl<apnya sebagai beri. l<ub: tanggart (,.

" l ' i , ' p r t l ; t l l u r r r t : ; l ) r ' I , l r r ' l . r ' l r r cIl 'tt l ; r r r K [ ) n s , K . S i l r i t c nrenylt;a|,,;_rLirl:r]< t.;rlrrr n r t l c t t i t l l t l l . c t t [ . r t t t 1 ' l ; t t t - r r . t ' r l i u ' , ' l n S c l <j e r r D c p a n t - e m e n P r l a n K S i ut ; a n L o t - l r r r g g a . l . , l l?',/StlJlLember L9{JO.yan1i nrelry.}tal{an br.rl<u"BLrni Manusiur" rnenllandur}g isi < . y r t r t S : ,l a p a t n r t ' r - i r w a r r l < i r r t . S c h u b r - r n 1 1 z r nr l e n g , a n l r r : r j t . i ' r c l i s e b u z r h s u r a t kalar riaerah yang menyat;rkan

'

,,

t<r.liu,.rrttan sclitan ion xtp;;pt;"i' K . , 1 , , , f, r K i r n t : o r 1 V i , r l y 1 l r D e p a r t e m u n t o bawcrhanrlycr Llnbul< tiil1;tr.rrl<si keparla ins tansi-instansi r'ci)ALlllar!:rr1 Pramoedya Anelnta Toer itut r l i r k r l c l r r l r c : I i : r t . i r r r r n c n y i . n p r , r t tb r r k u k a r a n g a n hahu mzrsal-ahtidak mengatakan y;u.rg cliliubr,rngi "Sll'r perteLepon Silrite n.Ya. Kitrenanya sUrat dinas irttern. [ ) i l < c : t n u k r r k a n, s r r r - a L S e l < . j c r ri L u b e r s i . f a t ' pernbocoran , katilnya. i nya ber-brti t :rcl;r orallg f iir. y;r'g rnenge ahtr bjLa kepada Kal<anwil-Ka-. Di kzrtal<ann.ya, 1'ang berhal< rnemberj.kan instruksi langsung l'lertteri.'' tetapi fr-rngsional bul<an Sekjen secara kanwil

,:

t',,rt-u ,ti catilb

Dep. P&K i tu pada blrhwa Surat-Edaran disirri pada dcrn di ternpel licktor porltatrytrl< oleh I n r l < ' t t t ' : ;i l t t ; e l ; t h t l i pera mahas i 6w.r. < i i l < e t - l . r l r rj .. r r ; t : c i r t - a l l l l l u l n o l e h 1 ;rlirt I [.iu; irgirr
ll 1" I. I I I I I i, l' .,''.j: i.':

lJni vers i tas paptrn-ponglrlnurrliin

,

'*
iI J

l
i I

.lilLlarti.r,

16 Oktobcr

19U0.

Pimpinan l{ast.a Mitra

Pb,

'1

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/29320602","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=29320602&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[29320589,29320593,29320629,29320610,29320618,29320662,29320997,29320669,29320636,34020878,34019420,39016275,52295187,352145026,352146591,352147248,311902470,34019409,352145128,352147266,352147620,352145217,52645823,34019413,34019406,34019390,29320660,29320946,29320662,29320997,29320669,31729247,29320636,34019394,34019391,29320672,34019385],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"ftIcAq51uQ8LhlsaH3WCQvx50e4=","module_id":"ljeKMD3xNcxDYl5b0wtycES2YTs=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[29320589,29320593,29320629,29320610,29320618,29320662,29320997,29320669,29320636],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Penjelasan HM_pelarangan Bumi Manusia","track_opts":{"compilation_id":"ftIcAq51uQ8LhlsaH3WCQvx50e4=","module_id":"pZUtIAxsomecji/pZL8wKIlPfkw=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[34020878,34019420,39016275,52295187,352145026,352146591,352147248,311902470,34019409,352145128,352147266,352147620,352145217,52645823,34019413,34019406,34019390,29320660,29320946,29320662,29320997,29320669,31729247,29320636,34019394,34019391,29320672,34019385],"title_link":null,"title":"More From Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","track_opts":{"compilation_id":"ftIcAq51uQ8LhlsaH3WCQvx50e4=","module_id":"oNHghRtRfNXIXtieHZFP8LY1HSA=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"29320589":{"type":"document","id":29320589,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320589/149x198/e9723c38e2/1270193394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320589/298x396/390b563c9e/1270193394?v=1","title":"panggilan kejagung_okt 1980","short_title":"panggilan kejagung_okt 1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320589,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JDcRA95PAcGrvZ7YVe5Zths8ruU="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320589/panggilan-kejagung-okt-1980","top_badge":null},"29320593":{"type":"document","id":29320593,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320593/149x198/5abee8c913/1270193400?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320593/298x396/bcba3e0382/1270193400?v=1","title":"Panggilan Kejagung_sept 1980","short_title":"Panggilan Kejagung_sept 1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320593,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EVrNFIw6mUSpfGnk7uO43b2lI/Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320593/Panggilan-Kejagung-sept-1980","top_badge":null},"29320610":{"type":"document","id":29320610,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320610/149x198/a1d4091d28/1270193450?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320610/298x396/7b4b36fda2/1270193450?v=1","title":"SK Rektor UI_pencabutan Status Mahasiswa_1981","short_title":"SK Rektor UI_pencabutan Status Mahasiswa_1981","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320610,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BtEs2hObat5pBoBmkiaNyuWEkTw="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320610/SK-Rektor-UI-pencabutan-Status-Mahasiswa-1981","top_badge":null},"29320618":{"type":"document","id":29320618,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320618/149x198/7c082e9d4a/1270193463?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320618/298x396/e4371de973/1270193463?v=1","title":"Surat Hasta Mitra Kepada Kejagung-1980","short_title":"Surat Hasta Mitra Kepada Kejagung-1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320618,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PbIHTa+YINxoA1ssQ35NrAgEB1o="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320618/Surat-Hasta-Mitra-Kepada-Kejagung-1980","top_badge":null},"29320629":{"type":"document","id":29320629,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320629/149x198/df06d81418/1270193480?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320629/298x396/d1b22df518/1270193480?v=1","title":"surat keterangan kejagung_1980","short_title":"surat keterangan kejagung_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320629,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BV4NxmB/3mDCRl7Oj19RkZoojec="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320629/surat-keterangan-kejagung-1980","top_badge":null},"29320636":{"type":"document","id":29320636,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320636/149x198/1937adf096/1270193501?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320636/298x396/7cead8b567/1270193501?v=1","title":"Surat Keterangan Untuk DPR_1980","short_title":"Surat Keterangan Untuk DPR_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320636,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EOSdjCpV1AhshGXSojUhLcOmAoU="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320636/Surat-Keterangan-Untuk-DPR-1980","top_badge":null},"29320660":{"type":"document","id":29320660,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320660/149x198/ea93da22e6/1270193581?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320660/298x396/1f0cb3b4c9/1270193581?v=1","title":"Surat Untuk Adam Malik_1980","short_title":"Surat Untuk Adam Malik_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320660,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B9eikwdQNKLifgMXpWkLlIi8d5w="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320660/Surat-Untuk-Adam-Malik-1980","top_badge":null},"29320662":{"type":"document","id":29320662,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320662/149x198/cc8d6ee737/1351039061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320662/298x396/d2d36b906f/1351039061?v=1","title":"surat untuk DPR_1980","short_title":"surat untuk DPR_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320662,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+GDXJaehwB14A7qqLMC87Mcyq7k="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320662/surat-untuk-DPR-1980","top_badge":null},"29320669":{"type":"document","id":29320669,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320669/149x198/1b3d5a0118/1296592632?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320669/298x396/c3714ac469/1296592632?v=1","title":"Surat Untuk Jagung_pemeriksaan HM1_1980","short_title":"Surat Untuk Jagung_pemeriksaan HM1_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320669,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ARYC770LGvYNEsNsbH5GpIOYVXI="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320669/Surat-Untuk-Jagung-pemeriksaan-HM1-1980","top_badge":null},"29320672":{"type":"document","id":29320672,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320672/149x198/5cf1734f21/1337870829?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320672/298x396/6b7b1c1bb4/1337870829?v=1","title":"Surat Untuk Jagung_pemeriksaan HM2_1980","short_title":"Surat Untuk Jagung_pemeriksaan HM2_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320672,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bTe1qBVXwRYVfU5bKIlALAWu9hk="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320672/Surat-Untuk-Jagung-pemeriksaan-HM2-1980","top_badge":null},"29320946":{"type":"document","id":29320946,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320946/149x198/cc6180eb26/1337252330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320946/298x396/8b706270e0/1337252330?v=1","title":"Panggilan Kejagung_sept 1980","short_title":"Panggilan Kejagung_sept 1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320946,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6n1D0zIHuU5Z+py4FOAGRxRqkso="},"url":"https://www.scribd.com/doc/29320946/Panggilan-Kejagung-sept-1980","top_badge":null},"29320997":{"type":"document","id":29320997,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320997/149x198/e756281026/1358145115?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320997/298x396/246ce9eab6/1358145115?v=1","title":"Surat Pembaca Tempo_pelarangan Bumi Manusia_1980","short_title":"Surat Pembaca Tempo_pelarangan Bumi Manusia_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320997,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OxaIzi17qf3J3OYSclgAPsD6JGo="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320997/Surat-Pembaca-Tempo-pelarangan-Bumi-Manusia-1980","top_badge":null},"31729247":{"type":"document","id":31729247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31729247/149x198/21620c958f/1369627523?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/31729247/298x396/908b7f6641/1369627523?v=1","title":"Perbandingan Penetrasi Modal Di Tangerang Dan Implikasinya Antara Tahun 1684-1942 Dan Tahun 1966-1998","short_title":"Perbandingan Penetrasi Modal Di Tangerang Dan Implikasinya Antara Tahun 1684-1942 Dan Tahun 1966-1998","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":31729247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hsqwSnrsTvo976vOl0uYMSsBp7o="},"url":"https://www.scribd.com/doc/31729247/Perbandingan-Penetrasi-Modal-Di-Tangerang-Dan-Implikasinya-Antara-Tahun-1684-1942-Dan-Tahun-1966-1998","top_badge":null},"34019385":{"type":"document","id":34019385,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019385/149x198/cd0fc36e1e/1287652585?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019385/298x396/37b973c2de/1287652585?v=1","title":"Agung-Ayu_JAKARTA WATER WORLD","short_title":"Agung-Ayu_JAKARTA WATER WORLD","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019385,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"45t7S+esx2IxwmqwRpeYnpjUGP8="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019385/Agung-Ayu-JAKARTA-WATER-WORLD","top_badge":null},"34019390":{"type":"document","id":34019390,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019390/149x198/7358fd9c7d/1443893002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019390/298x396/a5c9961414/1443893002?v=1","title":"Agung-Ayu_DITASARI","short_title":"Agung-Ayu_DITASARI","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019390,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"71i4kAGBSZm53o+AEqhc2YZ8fiI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/34019390/Agung-Ayu-DITASARI","top_badge":null},"34019391":{"type":"document","id":34019391,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019391/149x198/8c805a9622/1415642245?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019391/298x396/7f8c194458/1415642245?v=1","title":"Agung-Ayu_KETIKA IBU MENJADI AKTIFIS","short_title":"Agung-Ayu_KETIKA IBU MENJADI AKTIFIS","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019391,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AZFPEwu9ufVnKrgGTxHh+4WtXE4="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019391/Agung-Ayu-KETIKA-IBU-MENJADI-AKTIFIS","top_badge":null},"34019394":{"type":"document","id":34019394,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019394/149x198/ba99b98098/1428350914?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019394/298x396/3893dcac1d/1428350914?v=1","title":"Agung-Ayu_MEMPERJUANGKAN RUANG PEREMPUAN dalam PERKAWINAN","short_title":"Agung-Ayu_MEMPERJUANGKAN RUANG PEREMPUAN dalam PERKAWINAN","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019394,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Np2RgXr3XCW9/RSfXjSHwHi1Bfk="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019394/Agung-Ayu-MEMPERJUANGKAN-RUANG-PEREMPUAN-dalam-PERKAWINAN","top_badge":null},"34019406":{"type":"document","id":34019406,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019406/149x198/f84de3c9d1/1399862559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019406/298x396/2c66b77e81/1399862559?v=1","title":"Agung-Ayu_Reconsidering the ‘Great Debate’ on Indonesian National Culture in 1935-1942","short_title":"Agung-Ayu_Reconsidering the ‘Great Debate’ on Indonesian National Culture in 1935-1942","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019406,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IU4ZxOdNCoC372SjOluxbkK1AWY="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019406/Agung-Ayu-Reconsidering-the-Great-Debate-on-Indonesian-National-Culture-in-1935-1942","top_badge":null},"34019409":{"type":"document","id":34019409,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019409/149x198/5b51083c3a/1399862559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019409/298x396/9c82a5349f/1399862559?v=1","title":"Agung_Ayu_review Buku Soedjatmoko: MENIMBANG PERJALANAN SEORANG “INTELEKTUAL BEBAS” ","short_title":"Agung_Ayu_review Buku Soedjatmoko","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019409,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dJqN5bVwlnRkTl7rkaw572g6N3c="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019409/Agung-Ayu-review-Buku-Soedjatmoko-MENIMBANG-PERJALANAN-SEORANG-INTELEKTUAL-BEBAS","top_badge":null},"34019413":{"type":"document","id":34019413,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019413/149x198/6c256877a8/1364058561?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019413/298x396/a821da56de/1364058561?v=1","title":"Agung_Ayu-RUSHDIE DAN PRAMOEDYA : BERSIMPANGNYA NARASI TENTANG BANGSA","short_title":"Agung_Ayu-RUSHDIE DAN PRAMOEDYA ","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019413,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ftsk4Bz9hmMW93nRUFDRLxNJl2Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019413/Agung-Ayu-RUSHDIE-DAN-PRAMOEDYA-BERSIMPANGNYA-NARASI-TENTANG-BANGSA","top_badge":null},"34019420":{"type":"document","id":34019420,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019420/149x198/88f5358b8f/1381635787?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019420/298x396/7015f8ad62/1381635787?v=1","title":"Agung-Ayu_STASIUN MANGGARAI","short_title":"Agung-Ayu_STASIUN MANGGARAI","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019420,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GHG23bq3nZX/muvwc3JINPD/wHo="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019420/Agung-Ayu-STASIUN-MANGGARAI","top_badge":null},"34020878":{"type":"document","id":34020878,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34020878/149x198/a21be124bf/1399862561?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34020878/298x396/196b4f8a63/1399862561?v=1","title":"Agung_Ayu-Soeharto’s New Order State: Imposed Illusions and Invented Legitimations ","short_title":"Agung_Ayu-Soeharto’s New Order State","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34020878,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xr9Lf+4MGPm3aFd+aEE1kdggFno="},"url":"https://www.scribd.com/document/34020878/Agung-Ayu-Soeharto-s-New-Order-State-Imposed-Illusions-and-Invented-Legitimations","top_badge":null},"39016275":{"type":"document","id":39016275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/39016275/149x198/6b1047c0c2/1380370299?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/39016275/298x396/2b961bce44/1380370299?v=1","title":"Jurnal Pendidikan Sejarah AGSI - Edisi Perdana - Okt2010","short_title":"Jurnal Pendidikan Sejarah AGSI - Edisi Perdana - Okt2010","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":39016275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H+3whGSGd2PAkZqPPySXEK6vJuw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/39016275/Jurnal-Pendidikan-Sejarah-AGSI-Edisi-Perdana-Okt2010","top_badge":null},"52295187":{"type":"document","id":52295187,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/52295187/149x198/175479e911/1361413348?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/52295187/298x396/0f8bd1e517/1361413348?v=1","title":"Dictionary on Indonesian Comprehensive Security: Acronyms and Abbreviations | Kamus Keamanan Komprehensif Indonesia: Akronim dan Singkatan Dr. Ingo Wandelt","short_title":"Dictionary on Indonesian Comprehensive Security","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":52295187,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mHZUv04L6sG0K11kMt/8XxonQ5M="},"url":"https://www.scribd.com/doc/52295187/Dictionary-on-Indonesian-Comprehensive-Security-Acronyms-and-Abbreviations-Kamus-Keamanan-Komprehensif-Indonesia-Akronim-dan-Singkatan-Dr-Ingo-Wa","top_badge":null},"52645823":{"type":"document","id":52645823,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/52645823/149x198/38eaf586c2/1375117809?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/52645823/298x396/07b68a42be/1375117809?v=1","title":"Jurnal AGSI edisi II","short_title":"Jurnal AGSI edisi II","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":52645823,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dPbK40slEE+7pAamSTyJU2yPonY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/52645823/Jurnal-AGSI-edisi-II","top_badge":null},"311902470":{"type":"document","id":311902470,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/311902470/149x198/fb414a7e1f/1537938653?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/311902470/298x396/f4845b6fe9/1537938653?v=1","title":"Roosa: Pengetahuan tentang sebuah Rahasia Umum: Penghilangan Massal 1965–66 di Indonesia. JAS2016","short_title":"Roosa","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":311902470,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vto09aMb0+8m9LAOaKpm991IZFQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/311902470/Roosa-Pengetahuan-tentang-sebuah-Rahasia-Umum-Penghilangan-Massal-1965-66-di-Indonesia-JAS2016","top_badge":null},"352145026":{"type":"document","id":352145026,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352145026/149x198/3c02c0f638/1498390079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352145026/298x396/e5c763dc19/1498390079?v=1","title":"AGSI III","short_title":"AGSI III","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352145026,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JAFZViUDCCUuuCPZQFNCVGB0hN4="},"url":"https://www.scribd.com/document/352145026/AGSI-III","top_badge":null},"352145128":{"type":"document","id":352145128,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352145128/149x198/afcc16eb24/1498390083?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352145128/298x396/efebaac3a8/1498390083?v=1","title":"AGSI V","short_title":"AGSI V","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352145128,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZhRez793m7cuk4xy6r0O3yOiaeA="},"url":"https://www.scribd.com/document/352145128/AGSI-V","top_badge":null},"352145217":{"type":"document","id":352145217,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352145217/149x198/d5a3b4bb60/1498390080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352145217/298x396/bf9babea29/1498390080?v=1","title":"AGSI IV","short_title":"AGSI IV","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352145217,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s4Z4kDG43+0kRnOcowOFQB+uopw="},"url":"https://www.scribd.com/document/352145217/AGSI-IV","top_badge":null},"352146591":{"type":"document","id":352146591,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352146591/149x198/a8098c6614/1498390082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352146591/298x396/0e079595e1/1498390082?v=1","title":"Bahan Ajar Dekker OK!","short_title":"Bahan Ajar Dekker OK!","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352146591,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qDcVUK3wnJVy6AC9ZmWMdWnUnq4="},"url":"https://www.scribd.com/document/352146591/Bahan-Ajar-Dekker-OK","top_badge":null},"352147248":{"type":"document","id":352147248,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352147248/149x198/e82bf56b33/1498390086?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352147248/298x396/00d0066cd1/1498390086?v=1","title":"Bahan Ajar Trimurti OK!","short_title":"Bahan Ajar Trimurti OK!","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352147248,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"83NUna/AHj4ZunxoQoFQOWrOdUs="},"url":"https://www.scribd.com/document/352147248/Bahan-Ajar-Trimurti-OK","top_badge":null},"352147266":{"type":"document","id":352147266,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352147266/149x198/c463a5e587/1498390080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352147266/298x396/69760f2c9b/1498390080?v=1","title":"Bahan Ajar Kartini OK!","short_title":"Bahan Ajar Kartini OK!","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352147266,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SzVUVoHlgwyG0ghSNmKkSbaRfMM="},"url":"https://www.scribd.com/document/352147266/Bahan-Ajar-Kartini-OK","top_badge":null},"352147620":{"type":"document","id":352147620,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352147620/149x198/67cf6aa859/1498390080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352147620/298x396/4a48ae7501/1498390080?v=1","title":"Bahan Ajar AgusSalim OK!","short_title":"Bahan Ajar AgusSalim OK!","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352147620,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3MZlPi5qfz2u0xPaipWn4DWiIps="},"url":"https://www.scribd.com/document/352147620/Bahan-Ajar-AgusSalim-OK","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/29320602","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=BsjnSqM86eWNg%2B99I4wYxWlL3y0%3D&authenticity_token=cGdhPRE%2BuRQG0JoiGpo2rUGeasSE12fUSD2MjoqxaiWP2in8SHPe0i5o4j6GjfTbEDOLCZlFIHL7qWVs8%2F23qw%3D%3D&expires=1540919648&wordDocumentId=29320602&wordUploadId=31741950"},"renewal_nag_props":null}-->