FIASTA

rrcnorbit

MlITFBA

trtllcrr berrrrrrtu

Frt.

I\O

llaL

: aO712BOIDIIt : Penrcri.ksrlnnBumi !'lanusia

J r r k a r .L a ,

26 Desernbcr I llCO

Yang terhormat J:il<sa Agrurg ttelrrrblli< Inrlonesi;r Ilirpi:rl< li A Srrid Stl Jirl<arrn

l)arr onrr

l-,/\n|r-r

F

P r r t l a t . a n ; r . 1 1 : r ) . 2 4 J c s e m b e r 1 9 8 O , l < e i m l s e l a l < r . r P l m p i r r a n i ) c : n c r b i t l l a s t a I \ il l . r ' ; r , l , , .l.r r l r I rnenerln;r surat-panglgilan l ( e p c r l a P o l l < : r u K e . j a r k s a a n A g u r n g , l l a p i - r k S r r s a r r c i . i s i ll , u ; i t ; r r t : diper.iksa dan dibuart prost.ls-verbal nrengenai l<asus llul..u "l,lrrmj.14iinr-rsia" l<irt':r1).i;iir Pramoec\ya Ananrt;a Tocr. Berkenaan dengan haL tersebut r diatas, izinl<anl-ah l<arni rnemi.nt.a pcr.hatj nrr-r l:rrr :;r:i:;rj J .i g u s b a n t r r a r r r ; e r L i 1 p c . : t u r r r r l < R a 1 l ; 1 t . s.e b a g a i ' L c r j i ' . ub : l . 1. l a < l a t , a n 1 , . 1 1 l t 1 1 3 O l < t c r b r - r "1 9 0 O l l a p ; - r l <. l i L l < s a A g r - u t g I . l. I . t e l i r l r n r r : 1 5 ; L , . l . r r ; r r ' 1 .1 ; r r , i , r r - : r, ' r ' l n ! , l r n e rl nc p l : t i : r [ r c r s d i B i l r a G l ' i t h a , b a l t r v a t r l r [ < r - r ' [ J u n r i l ' l a r n r . r s i i ' t "t : j , d i r ] < r l . i ) r i r - : r r r 7 ' i c i i e c l i l r l < l i r i . l ) r - ' n l l r i t n u r n a n i i p a k J i r k l ; e r A g r r n g d i B i n ; r L l r ; r i r a t c r r ; e b r r l - l < i r i ; r . Lr , r ; i r l ) r r ' . D r dengan salrlSitt geml>1ra sebrrgai clerrrance resrni rl:vr sc.les;rirlya l < a s r r : ; " l t r . i n ir i , , i r nttsiatr rttl;,:lalr 1>irnpitrnnllnsta ltlit.l';i diperil<sa lrclk:.rl.i-I<ali ::cl.irn;r irrrl,,:. l. ; ( . ' l ( b , - r l ) r : t ' 1 ! i 8 C )L e ; l r l l i L . l.ernbcr cittt) o l ) o . l l i i r r r r l i l ( a n t - r . . ' t ' C e r . l u n .l r 1 . j i r l r : j i r i r i r/ ' , j , L r r r j l (c .I al<ar ta . : ? . N a m u r t a . q i t l ( I r r ( ) I t t r l l t r : r ' a r t l ( ab a l r r . r a s e t e L r r l r l . c r r i a ; l l r t p c n y e l e s n i rt a n l , a c l r r l , ' u r 1 ' 1 ' lI jt,rga tli ;rcr'.i:r,,:r, .jrr}:r,1 23 Oktobcr' .198t) itu, pimpinarr l{asta Mi.tra masilr tcrus l pada tanggal ber turut-turut 28 Ol< ober, t 3 D e s e r r n b e r c i . l n t e r a l < ) r i r ' ' 1 . ; u r I : : I 1)..r . a , 1 ! ) , dip<:riksrr l':erkir]i--\..:r)\ 1,rr\.r

.rtclah sember 19tio. RegituJ:un pihak Percetirkan l9t-lo. tanggal 23 Oktober rl-l'rar-i. sel-'e1um dan setelah I J r + l a r nn e n i ( r r i l c s a a n p a d a t a n g g a l l; 2 4 D C S e m b e r l - 9 9 0 , o l c l ' r , : l u a J i r l . : s t y i l r . i l . .r ' . ; i i 1 r i ' t ' j ! . r ; ; r permintaan Bapeil< Kadit [ ' o l ] < a m , a g . r r l < a r r r i c o l l i L r ;r . ; r l , li l . r - r r l<anri. telirlr clisampaikan : I d e n g i u r W a l < 1 1 P r e s j . d e n f i e p r - r t r l , . i l < r r d o n c r ; i r L I ) r r 1 r i , l .A r i , , r ; i i , : i , lagi bcrirubungan tidak
arK.

3-

h.

/

k a n i d e n g a n m e n y e s a r l t e l a h m e n y a b a l < a n b r r l r r , . ; irr ; r nj t i i l ; r l . l T'er.hadapperminiaan ini, mullgkin nc)menuhi.perrnintaan Bapal< Kadlt Poliiam tersebtrt.. n i . . . ih i ir rh a r a rh l t n n i e a r n ; l a i l C a n d a S a r - a 1 a S a n m e n g a p a \ k a r h i t i d a k d a y r r r l l r ( r r i r , _ r i i u l r , i r b r-rl0rrrr r ,
permintaan l l n p a r J <K a c t i t P o l l < a m t e r s e b u t : S c j a j < s c r n r r L a p a r d a s a a t P e r u s a h a a n P e n e r I ) i t I I a s L a 1 4 . i t r i t r l i c i i r i i l ; r r t r l i r t t . jt r i l ; r fu 'rBprni Manusiar' diter"bltlcanr, Vt I b t l r l r r . r b l l n , r , a r )r ? t : r r 1 1 ; t t - , ' r r i l. .. karni selalu sebelum brrlru b i r n l ) i r r 5 1 : r r t , p ( i t , r r nj r r k c i i r r r r l i : r ; ( ) l i i r i . Bapcrl< Adan Ma1ik untul< menclerpatkan Presiden l<ami . drrl;rrn scgal- a langkah-lerngl<ah pun metninta l<epada lcarnL irgi:r' st:1aIr-r nrcrrlrr:ri i IrlrL;i':;itt Wal<i1 Presiden l). Il,rpak perl(embanga:r clari usaha-irsahit Ii;rrni . ilep;.rda be.I ieu.r segala r l r ' . t ' ip a c l l l : , - ' 1 ) ; t r i : L r - r i t i PresidL.rI , titlal< lain kitmi dcngan llapak Wakil c. Ilrrbungirn r r . s ; e r l . - r a 1 1 la i< : l < a s L . r l i c ) . ) , , i r ' t i r . .l , . ' l t rnaupun pengarang) kanri (penerbit al<an statrrs l < e l r a r i a I ' j . m J - r l i n a r tl l c : 1 : . ; t r ' : rt t r r l . t i l ' l warganc6lara l<anr1 ber-paling setlagni karcnanS.a y i l n g l ) a : r l i l l i l i r l r tI ; i r : r n a r r r l n n : r 1 l r : r r t r i n t b i . n g a - t . la g a u . k a m j - s r : l - a l t r b e r a t l a d i . , ii t l i l l kanri. larr;;kali tlirn tindaliar, segala k a m j . I r r l < t t l < r t r ,t j r J l l i - td c r l l i l ; r r t l l ; r 1 ; r t i l [ ' i ' , : ; i i l r ' t r i . I l r r b r , r r i g : r r r 1 e r r 1 ; a nI ) i m p i n a t r l i e g a r r a t c l a l i c j . l '::j r ' I ) a p a k l ) i r n . : l < o 1 t l < l t m t i b ,M e r r U e r i P c i a . n K , k r : : t e f i r ,t r tt t y l L t . i t l ; r l l l c i i r l u t i L t r l ' : ; " i i ' i i i , i ] i';ili,

;l rr"-' c l a n s e l < a . l i 5 . 1 r - r sj;r r g a s e l t i r l ' , a j L i r r ; l t . t l p e n n y i l L ' . a ; r r t petr-r1jg!'. 'l:rn I;enEer-tian . 1 ; t r l n n y a . y : r l r g , l c n n r i l l c r . . i t r l : ; , r r rr l t i i . i ll r h l . c r l t t r l < r t , ) . c , t i ; t i . , l t r t . l t t i t ' t t l i l ' t . i i' 1 :l t r i l ' : r l r r l l , r . ' r i , { l ' - ' atl'lran i r\llg acla nil:t ill i.II-rl:le. K3jni p;.rilem cli6 rnctnal(lttnti, .jil<a Lerirari-rp itirrri r;cba1',;ri . I r _r r i . i r l i r l l pcngelwasan . Kami h;irrya llel'hi,.i'rrp all;u' menerrts di Iakul<trn l tli).illil ltl/I i p t ' a s j a n g l ( a y . m g b c r J . t r l i i l - r - . 1t ' r t r l t ; r t - t bcrriif ab l,lc:crrnil',ilall dan ii;rtr ;iir:i':rt, S C l i r t n a l < : t t n i t . r : 1 , " U i n r : l tt . r l a L atarr mengltturrblrt lletmi bt-'t')<ar.ya
].^-n/la ri:r'1:rnr. i:rl rili:rrl.tint vall,l Sith.

.rtclah sember 19tio. RegituJ:un pihak Percetirkan l9t-lo. tanggal 23 Oktober rl-l'rar-i. sel-'e1um dan setelah I J r + l a r nn e n i ( r r i l c s a a n p a d a t a n g g a l l; 2 4 D C S e m b e r l - 9 9 0 , o l c l ' r , : l u a J i r l . : s t y i l r . i l . .r ' . ; i i 1 r i ' t ' j ! . r ; ; r permintaan Bapeil< Kadit [ ' o l ] < a m , a g . r r l < a r r r i c o l l i L r ;r . ; r l , li l . r - r r l<anri. telirlr clisampaikan : I d e n g i u r W a l < 1 1 P r e s j . d e n f i e p r - r t r l , . i l < r r d o n c r ; i r L I ) r r 1 r i , l .A r i , , r ; i i , : i , lagi bcrirubungan tidak
arK.

3-

h.

/

k a n i d e n g a n m e n y e s a r l t e l a h m e n y a b a l < a n b r r l r r , . ; irr ; r nj t i i l ; r l . l T'er.hadapperminiaan ini, mullgkin nc)menuhi.perrnintaan Bapal< Kadlt Poliiam tersebtrt.. n i . . . ih i ir rh a r a rh l t n n i e a r n ; l a i l C a n d a S a r - a 1 a S a n m e n g a p a \ k a r h i t i d a k d a y r r r l l r ( r r i r , _ r i i u l r , i r b r-rl0rrrr r ,
permintaan l l n p a r J <K a c t i t P o l l < a m t e r s e b u t : S c j a j < s c r n r r L a p a r d a s a a t P e r u s a h a a n P e n e r I ) i t I I a s L a 1 4 . i t r i t r l i c i i r i i l ; r r t r l i r t t . jt r i l ; r fu 'rBprni Manusiar' diter"bltlcanr, Vt I b t l r l r r . r b l l n , r , a r )r ? t : r r 1 1 ; t t - , ' r r i l. .. karni selalu sebelum brrlru b i r n l ) i r r 5 1 : r r t , p ( i t , r r nj r r k c i i r r r r l i : r ; ( ) l i i r i . Bapcrl< Adan Ma1ik untul< menclerpatkan Presiden l<ami . drrl;rrn scgal- a langkah-lerngl<ah pun metninta l<epada lcarnL irgi:r' st:1aIr-r nrcrrlrr:ri i IrlrL;i':;itt Wal<i1 Presiden l). Il,rpak perl(embanga:r clari usaha-irsahit Ii;rrni . ilep;.rda be.I ieu.r segala r l r ' . t ' ip a c l l l : , - ' 1 ) ; t r i : L r - r i t i PresidL.rI , titlal< lain kitmi dcngan llapak Wakil c. Ilrrbungirn r r . s ; e r l . - r a 1 1 la i< : l < a s L . r l i c ) . ) , , i r ' t i r . .l , . ' l t rnaupun pengarang) kanri (penerbit al<an statrrs l < e l r a r i a I ' j . m J - r l i n a r tl l c : 1 : . ; t r ' : rt t r r l . t i l ' l warganc6lara l<anr1 ber-paling setlagni karcnanS.a y i l n g l ) a : r l i l l i l i r l r tI ; i r : r n a r r r l n n : r 1 l r : r r t r i n t b i . n g a - t . la g a u . k a m j - s r : l - a l t r b e r a t l a d i . , ii t l i l l kanri. larr;;kali tlirn tindaliar, segala k a m j . I r r l < t t l < r t r ,t j r J l l i - td c r l l i l ; r r t l l ; r 1 ; r t i l [ ' i ' , : ; i i l r ' t r i . I l r r b r , r r i g : r r r 1 e r r 1 ; a nI ) i m p i n a t r l i e g a r r a t c l a l i c j . l '::j r ' I ) a p a k l ) i r n . : l < o 1 t l < l t m t i b ,M e r r U e r i P c i a . n K , k r : : t e f i r ,t r tt t y l L t . i t l ; r l l l c i i r l u t i L t r l ' : ; " i i ' i i i , i ] i';ili,","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/29320669","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=29320669&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[29320602,29320618,29320589,29320593,29320610,29320662,29320636,29320997,29320629,352147266,34019409,352145128,352147620,352145217,34019413,52645823,352145026,52295187,39016275,34020878,34019420,352146591,352147248,311902470,34019394,34019391,29320672,34019385,34019390,29320660,34019406,29320946,29320662,31729247,29320636,29320997,29320629],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"Z5MEV+IQFpeHrA1pWibHfucjngo=","module_id":"UNCmRSRitVLcAxHsYVOtFWjpXbM=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[29320602,29320618,29320589,29320593,29320610,29320662,29320636,29320997,29320629],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Surat Untuk Jagung_pemeriksaan HM1_1980","track_opts":{"compilation_id":"Z5MEV+IQFpeHrA1pWibHfucjngo=","module_id":"AHzCbDRHX99N087nIX5FeSq5GsA=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[352147266,34019409,352145128,352147620,352145217,34019413,52645823,352145026,52295187,39016275,34020878,34019420,352146591,352147248,311902470,34019394,34019391,29320672,34019385,34019390,29320660,34019406,29320946,29320662,31729247,29320636,29320997,29320629],"title_link":null,"title":"More From Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","track_opts":{"compilation_id":"Z5MEV+IQFpeHrA1pWibHfucjngo=","module_id":"CJSjz3TqjdkdBRc/2zquBrL8OGI=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"29320589":{"type":"document","id":29320589,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320589/149x198/e9723c38e2/1270193394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320589/298x396/390b563c9e/1270193394?v=1","title":"panggilan kejagung_okt 1980","short_title":"panggilan kejagung_okt 1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320589,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cThuPIK00VGU+hQlk151adVy8r8="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320589/panggilan-kejagung-okt-1980","top_badge":null},"29320593":{"type":"document","id":29320593,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320593/149x198/5abee8c913/1270193400?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320593/298x396/bcba3e0382/1270193400?v=1","title":"Panggilan Kejagung_sept 1980","short_title":"Panggilan Kejagung_sept 1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320593,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tLtWbM8zca97ENNXHQNvX/rzJbg="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320593/Panggilan-Kejagung-sept-1980","top_badge":null},"29320602":{"type":"document","id":29320602,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320602/149x198/cbfc098701/1270193434?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320602/298x396/acdd746ea6/1270193434?v=1","title":"Penjelasan HM_pelarangan Bumi Manusia","short_title":"Penjelasan HM_pelarangan Bumi Manusia","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320602,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"unFQ7iGP2wyacC+OTC3YApyt4Xk="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320602/Penjelasan-HM-pelarangan-Bumi-Manusia","top_badge":null},"29320610":{"type":"document","id":29320610,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320610/149x198/a1d4091d28/1270193450?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320610/298x396/7b4b36fda2/1270193450?v=1","title":"SK Rektor UI_pencabutan Status Mahasiswa_1981","short_title":"SK Rektor UI_pencabutan Status Mahasiswa_1981","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320610,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WJI3HNNzh+l+nKWNfWbdXIs0LRI="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320610/SK-Rektor-UI-pencabutan-Status-Mahasiswa-1981","top_badge":null},"29320618":{"type":"document","id":29320618,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320618/149x198/7c082e9d4a/1270193463?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320618/298x396/e4371de973/1270193463?v=1","title":"Surat Hasta Mitra Kepada Kejagung-1980","short_title":"Surat Hasta Mitra Kepada Kejagung-1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320618,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a9bx0NuiOTApcfAQwyQXB1AWYeo="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320618/Surat-Hasta-Mitra-Kepada-Kejagung-1980","top_badge":null},"29320629":{"type":"document","id":29320629,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320629/149x198/df06d81418/1270193480?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320629/298x396/d1b22df518/1270193480?v=1","title":"surat keterangan kejagung_1980","short_title":"surat keterangan kejagung_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320629,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5ji/Vxa3rGqOl+CWNR9mrEF2xS4="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320629/surat-keterangan-kejagung-1980","top_badge":null},"29320636":{"type":"document","id":29320636,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320636/149x198/1937adf096/1270193501?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320636/298x396/7cead8b567/1270193501?v=1","title":"Surat Keterangan Untuk DPR_1980","short_title":"Surat Keterangan Untuk DPR_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320636,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S0h7Xr/wXFcArcXx/y9ZFOjGypQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320636/Surat-Keterangan-Untuk-DPR-1980","top_badge":null},"29320660":{"type":"document","id":29320660,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320660/149x198/ea93da22e6/1270193581?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320660/298x396/1f0cb3b4c9/1270193581?v=1","title":"Surat Untuk Adam Malik_1980","short_title":"Surat Untuk Adam Malik_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320660,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qOQzc+DBHCkVO5YKqRndLnWS1Ao="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320660/Surat-Untuk-Adam-Malik-1980","top_badge":null},"29320662":{"type":"document","id":29320662,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320662/149x198/cc8d6ee737/1351039061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320662/298x396/d2d36b906f/1351039061?v=1","title":"surat untuk DPR_1980","short_title":"surat untuk DPR_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320662,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mVW8Wo9TDJg1NgMjGiPfqSydfBI="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320662/surat-untuk-DPR-1980","top_badge":null},"29320672":{"type":"document","id":29320672,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320672/149x198/5cf1734f21/1337870829?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320672/298x396/6b7b1c1bb4/1337870829?v=1","title":"Surat Untuk Jagung_pemeriksaan HM2_1980","short_title":"Surat Untuk Jagung_pemeriksaan HM2_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320672,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OSXPSDgJ/HbXtw2A3gSl6YSaQ4g="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320672/Surat-Untuk-Jagung-pemeriksaan-HM2-1980","top_badge":null},"29320946":{"type":"document","id":29320946,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320946/149x198/cc6180eb26/1337252330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320946/298x396/8b706270e0/1337252330?v=1","title":"Panggilan Kejagung_sept 1980","short_title":"Panggilan Kejagung_sept 1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320946,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IXvmF96W8HhuCpp4eBKj/KIyYZw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/29320946/Panggilan-Kejagung-sept-1980","top_badge":null},"29320997":{"type":"document","id":29320997,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320997/149x198/e756281026/1358145115?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320997/298x396/246ce9eab6/1358145115?v=1","title":"Surat Pembaca Tempo_pelarangan Bumi Manusia_1980","short_title":"Surat Pembaca Tempo_pelarangan Bumi Manusia_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320997,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eh0XcYHSLBaSoUaUX7z8n6uBUGU="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320997/Surat-Pembaca-Tempo-pelarangan-Bumi-Manusia-1980","top_badge":null},"31729247":{"type":"document","id":31729247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31729247/149x198/21620c958f/1369627523?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31729247/298x396/908b7f6641/1369627523?v=1","title":"Perbandingan Penetrasi Modal Di Tangerang Dan Implikasinya Antara Tahun 1684-1942 Dan Tahun 1966-1998","short_title":"Perbandingan Penetrasi Modal Di Tangerang Dan Implikasinya Antara Tahun 1684-1942 Dan Tahun 1966-1998","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":31729247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"41Q7v9xFYbq+zxuWzDv4e0JPCVE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/31729247/Perbandingan-Penetrasi-Modal-Di-Tangerang-Dan-Implikasinya-Antara-Tahun-1684-1942-Dan-Tahun-1966-1998","top_badge":null},"34019385":{"type":"document","id":34019385,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019385/149x198/cd0fc36e1e/1287652585?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019385/298x396/37b973c2de/1287652585?v=1","title":"Agung-Ayu_JAKARTA WATER WORLD","short_title":"Agung-Ayu_JAKARTA WATER WORLD","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019385,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OXKq0IQ9N2oksZXiG3BOaL7qY0g="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019385/Agung-Ayu-JAKARTA-WATER-WORLD","top_badge":null},"34019390":{"type":"document","id":34019390,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019390/149x198/7358fd9c7d/1443893002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019390/298x396/a5c9961414/1443893002?v=1","title":"Agung-Ayu_DITASARI","short_title":"Agung-Ayu_DITASARI","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019390,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4Z4Ni1klcZUeD7bVLpmLaYdzQI0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/34019390/Agung-Ayu-DITASARI","top_badge":null},"34019391":{"type":"document","id":34019391,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019391/149x198/8c805a9622/1415642245?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019391/298x396/7f8c194458/1415642245?v=1","title":"Agung-Ayu_KETIKA IBU MENJADI AKTIFIS","short_title":"Agung-Ayu_KETIKA IBU MENJADI AKTIFIS","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019391,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PCy5xqWENqWg60okfghhqbNYGx8="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019391/Agung-Ayu-KETIKA-IBU-MENJADI-AKTIFIS","top_badge":null},"34019394":{"type":"document","id":34019394,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019394/149x198/ba99b98098/1428350914?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019394/298x396/3893dcac1d/1428350914?v=1","title":"Agung-Ayu_MEMPERJUANGKAN RUANG PEREMPUAN dalam PERKAWINAN","short_title":"Agung-Ayu_MEMPERJUANGKAN RUANG PEREMPUAN dalam PERKAWINAN","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019394,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kKSbBU3HoLnqtO991SLLD95lzBI="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019394/Agung-Ayu-MEMPERJUANGKAN-RUANG-PEREMPUAN-dalam-PERKAWINAN","top_badge":null},"34019406":{"type":"document","id":34019406,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019406/149x198/f84de3c9d1/1399862559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019406/298x396/2c66b77e81/1399862559?v=1","title":"Agung-Ayu_Reconsidering the ‘Great Debate’ on Indonesian National Culture in 1935-1942","short_title":"Agung-Ayu_Reconsidering the ‘Great Debate’ on Indonesian National Culture in 1935-1942","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019406,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jaBZ/gofBvICGJ2avS+a4Py14Dk="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019406/Agung-Ayu-Reconsidering-the-Great-Debate-on-Indonesian-National-Culture-in-1935-1942","top_badge":null},"34019409":{"type":"document","id":34019409,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019409/149x198/5b51083c3a/1399862559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019409/298x396/9c82a5349f/1399862559?v=1","title":"Agung_Ayu_review Buku Soedjatmoko: MENIMBANG PERJALANAN SEORANG “INTELEKTUAL BEBAS” ","short_title":"Agung_Ayu_review Buku Soedjatmoko","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019409,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZXau3Yl2vkLTZfUx/tz5ONyYbEk="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019409/Agung-Ayu-review-Buku-Soedjatmoko-MENIMBANG-PERJALANAN-SEORANG-INTELEKTUAL-BEBAS","top_badge":null},"34019413":{"type":"document","id":34019413,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019413/149x198/6c256877a8/1364058561?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019413/298x396/a821da56de/1364058561?v=1","title":"Agung_Ayu-RUSHDIE DAN PRAMOEDYA : BERSIMPANGNYA NARASI TENTANG BANGSA","short_title":"Agung_Ayu-RUSHDIE DAN PRAMOEDYA ","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019413,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B7LVrIVBR1Sii3vCF4R1afRffJ8="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019413/Agung-Ayu-RUSHDIE-DAN-PRAMOEDYA-BERSIMPANGNYA-NARASI-TENTANG-BANGSA","top_badge":null},"34019420":{"type":"document","id":34019420,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019420/149x198/88f5358b8f/1381635787?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019420/298x396/7015f8ad62/1381635787?v=1","title":"Agung-Ayu_STASIUN MANGGARAI","short_title":"Agung-Ayu_STASIUN MANGGARAI","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019420,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QINGn27tma3DHr7pTajEdipREtM="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019420/Agung-Ayu-STASIUN-MANGGARAI","top_badge":null},"34020878":{"type":"document","id":34020878,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34020878/149x198/a21be124bf/1399862561?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34020878/298x396/196b4f8a63/1399862561?v=1","title":"Agung_Ayu-Soeharto’s New Order State: Imposed Illusions and Invented Legitimations ","short_title":"Agung_Ayu-Soeharto’s New Order State","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34020878,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vIZch9/pNbCD3QGgw4ThaGDsnjk="},"url":"https://www.scribd.com/document/34020878/Agung-Ayu-Soeharto-s-New-Order-State-Imposed-Illusions-and-Invented-Legitimations","top_badge":null},"39016275":{"type":"document","id":39016275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/39016275/149x198/6b1047c0c2/1380370299?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/39016275/298x396/2b961bce44/1380370299?v=1","title":"Jurnal Pendidikan Sejarah AGSI - Edisi Perdana - Okt2010","short_title":"Jurnal Pendidikan Sejarah AGSI - Edisi Perdana - Okt2010","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":39016275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/OTFcIgtMEU3bCvIqiJAFylNNOs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/39016275/Jurnal-Pendidikan-Sejarah-AGSI-Edisi-Perdana-Okt2010","top_badge":null},"52295187":{"type":"document","id":52295187,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/52295187/149x198/175479e911/1361413348?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/52295187/298x396/0f8bd1e517/1361413348?v=1","title":"Dictionary on Indonesian Comprehensive Security: Acronyms and Abbreviations | Kamus Keamanan Komprehensif Indonesia: Akronim dan Singkatan Dr. Ingo Wandelt","short_title":"Dictionary on Indonesian Comprehensive Security","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":52295187,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8lvwwyGjNm1UJKPDr4I/sQuMKdY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/52295187/Dictionary-on-Indonesian-Comprehensive-Security-Acronyms-and-Abbreviations-Kamus-Keamanan-Komprehensif-Indonesia-Akronim-dan-Singkatan-Dr-Ingo-Wa","top_badge":null},"52645823":{"type":"document","id":52645823,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/52645823/149x198/38eaf586c2/1375117809?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/52645823/298x396/07b68a42be/1375117809?v=1","title":"Jurnal AGSI edisi II","short_title":"Jurnal AGSI edisi II","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":52645823,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JAbQ8TIxY24xelxT5h/okg5gBYM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/52645823/Jurnal-AGSI-edisi-II","top_badge":null},"311902470":{"type":"document","id":311902470,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/311902470/149x198/fb414a7e1f/1537938653?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/311902470/298x396/f4845b6fe9/1537938653?v=1","title":"Roosa: Pengetahuan tentang sebuah Rahasia Umum: Penghilangan Massal 1965–66 di Indonesia. JAS2016","short_title":"Roosa","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":311902470,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NjMNj5P4cqpyvfnOWQZEkShtIWs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/311902470/Roosa-Pengetahuan-tentang-sebuah-Rahasia-Umum-Penghilangan-Massal-1965-66-di-Indonesia-JAS2016","top_badge":null},"352145026":{"type":"document","id":352145026,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352145026/149x198/3c02c0f638/1498390079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352145026/298x396/e5c763dc19/1498390079?v=1","title":"AGSI III","short_title":"AGSI III","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352145026,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Egr9msLkivW+CKEPu6Py4CZG1BY="},"url":"https://www.scribd.com/document/352145026/AGSI-III","top_badge":null},"352145128":{"type":"document","id":352145128,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352145128/149x198/afcc16eb24/1498390083?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352145128/298x396/efebaac3a8/1498390083?v=1","title":"AGSI V","short_title":"AGSI V","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352145128,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/P0S6mtJ1iyQPYlBmiM5RkxW4xo="},"url":"https://www.scribd.com/document/352145128/AGSI-V","top_badge":null},"352145217":{"type":"document","id":352145217,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352145217/149x198/d5a3b4bb60/1498390080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352145217/298x396/bf9babea29/1498390080?v=1","title":"AGSI IV","short_title":"AGSI IV","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352145217,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lUKL4TcB+sNp4C7ujrj+SBRL7YE="},"url":"https://www.scribd.com/document/352145217/AGSI-IV","top_badge":null},"352146591":{"type":"document","id":352146591,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352146591/149x198/a8098c6614/1498390082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352146591/298x396/0e079595e1/1498390082?v=1","title":"Bahan Ajar Dekker OK!","short_title":"Bahan Ajar Dekker OK!","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352146591,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i3Md4dHokIDnBnvQ0KhHGB+CzvM="},"url":"https://www.scribd.com/document/352146591/Bahan-Ajar-Dekker-OK","top_badge":null},"352147248":{"type":"document","id":352147248,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352147248/149x198/e82bf56b33/1498390086?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352147248/298x396/00d0066cd1/1498390086?v=1","title":"Bahan Ajar Trimurti OK!","short_title":"Bahan Ajar Trimurti OK!","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352147248,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w8hLQZMH4Q0DL1kcy5ymZlaH9ak="},"url":"https://www.scribd.com/document/352147248/Bahan-Ajar-Trimurti-OK","top_badge":null},"352147266":{"type":"document","id":352147266,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352147266/149x198/c463a5e587/1498390080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352147266/298x396/69760f2c9b/1498390080?v=1","title":"Bahan Ajar Kartini OK!","short_title":"Bahan Ajar Kartini OK!","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352147266,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"68AYGVWZfstWH7JExKvXNMhlWCE="},"url":"https://www.scribd.com/document/352147266/Bahan-Ajar-Kartini-OK","top_badge":null},"352147620":{"type":"document","id":352147620,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352147620/149x198/67cf6aa859/1498390080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352147620/298x396/4a48ae7501/1498390080?v=1","title":"Bahan Ajar AgusSalim OK!","short_title":"Bahan Ajar AgusSalim OK!","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352147620,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pr4Y8xBgcW/wmVOxzRbkR28AKp8="},"url":"https://www.scribd.com/document/352147620/Bahan-Ajar-AgusSalim-OK","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/29320669","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=A0ZOwOhOl6zqPNbjakPPuuafJO4%3D&authenticity_token=HvmzV8%2Fv63eRpP7J3t8HK%2F%2Br3gW6M5wNfYHbAlv55ornQd%2FH7Bqs6xPY8tR99bD13yMtyhPNZqCgMTwJWPkUew%3D%3D&expires=1540661526&wordDocumentId=29320669&wordUploadId=31742019"},"renewal_nag_props":null}-->

;l rr"-' c l a n s e l < a . l i 5 . 1 r - r sj;r r g a s e l t i r l ' , a j L i r r ; l t . t l p e n n y i l L ' . a ; r r t petr-r1jg!'. 'l:rn I;enEer-tian . 1 ; t r l n n y a . y : r l r g , l c n n r i l l c r . . i t r l : ; , r r rr l t i i . i ll r h l . c r l t t r l < r t , ) . c , t i ; t i . , l t r t . l t t i t ' t t l i l ' t . i i' 1 :l t r i l ' : r l r r l l , r . ' r i , { l ' - ' atl'lran i r\llg acla nil:t ill i.II-rl:le. K3jni p;.rilem cli6 rnctnal(lttnti, .jil<a Lerirari-rp itirrri r;cba1',;ri . I r _r r i . i r l i r l l pcngelwasan . Kami h;irrya llel'hi,.i'rrp all;u' menerrts di Iakul<trn l tli).illil ltl/I i p t ' a s j a n g l ( a y . m g b c r J . t r l i i l - r - . 1t ' r t r l t ; r t - t bcrriif ab l,lc:crrnil',ilall dan ii;rtr ;iir:i':rt, S C l i r t n a l < : t t n i t . r : 1 , " U i n r : l tt . r l a L atarr mengltturrblrt lletmi bt-'t')<ar.ya
].^-n/la ri:r'1:rnr. i:rl rili:rrl.tint vall,l Sith.

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/29320669","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=29320669&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[29320602,29320618,29320589,29320593,29320610,29320662,29320636,29320997,29320629,352147266,34019409,352145128,352147620,352145217,34019413,52645823,352145026,52295187,39016275,34020878,34019420,352146591,352147248,311902470,34019394,34019391,29320672,34019385,34019390,29320660,34019406,29320946,29320662,31729247,29320636,29320997,29320629],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"Z5MEV+IQFpeHrA1pWibHfucjngo=","module_id":"UNCmRSRitVLcAxHsYVOtFWjpXbM=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[29320602,29320618,29320589,29320593,29320610,29320662,29320636,29320997,29320629],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Surat Untuk Jagung_pemeriksaan HM1_1980","track_opts":{"compilation_id":"Z5MEV+IQFpeHrA1pWibHfucjngo=","module_id":"AHzCbDRHX99N087nIX5FeSq5GsA=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[352147266,34019409,352145128,352147620,352145217,34019413,52645823,352145026,52295187,39016275,34020878,34019420,352146591,352147248,311902470,34019394,34019391,29320672,34019385,34019390,29320660,34019406,29320946,29320662,31729247,29320636,29320997,29320629],"title_link":null,"title":"More From Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","track_opts":{"compilation_id":"Z5MEV+IQFpeHrA1pWibHfucjngo=","module_id":"CJSjz3TqjdkdBRc/2zquBrL8OGI=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"29320589":{"type":"document","id":29320589,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320589/149x198/e9723c38e2/1270193394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320589/298x396/390b563c9e/1270193394?v=1","title":"panggilan kejagung_okt 1980","short_title":"panggilan kejagung_okt 1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320589,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cThuPIK00VGU+hQlk151adVy8r8="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320589/panggilan-kejagung-okt-1980","top_badge":null},"29320593":{"type":"document","id":29320593,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320593/149x198/5abee8c913/1270193400?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320593/298x396/bcba3e0382/1270193400?v=1","title":"Panggilan Kejagung_sept 1980","short_title":"Panggilan Kejagung_sept 1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320593,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tLtWbM8zca97ENNXHQNvX/rzJbg="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320593/Panggilan-Kejagung-sept-1980","top_badge":null},"29320602":{"type":"document","id":29320602,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320602/149x198/cbfc098701/1270193434?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320602/298x396/acdd746ea6/1270193434?v=1","title":"Penjelasan HM_pelarangan Bumi Manusia","short_title":"Penjelasan HM_pelarangan Bumi Manusia","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320602,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"unFQ7iGP2wyacC+OTC3YApyt4Xk="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320602/Penjelasan-HM-pelarangan-Bumi-Manusia","top_badge":null},"29320610":{"type":"document","id":29320610,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320610/149x198/a1d4091d28/1270193450?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320610/298x396/7b4b36fda2/1270193450?v=1","title":"SK Rektor UI_pencabutan Status Mahasiswa_1981","short_title":"SK Rektor UI_pencabutan Status Mahasiswa_1981","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320610,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WJI3HNNzh+l+nKWNfWbdXIs0LRI="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320610/SK-Rektor-UI-pencabutan-Status-Mahasiswa-1981","top_badge":null},"29320618":{"type":"document","id":29320618,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320618/149x198/7c082e9d4a/1270193463?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320618/298x396/e4371de973/1270193463?v=1","title":"Surat Hasta Mitra Kepada Kejagung-1980","short_title":"Surat Hasta Mitra Kepada Kejagung-1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320618,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a9bx0NuiOTApcfAQwyQXB1AWYeo="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320618/Surat-Hasta-Mitra-Kepada-Kejagung-1980","top_badge":null},"29320629":{"type":"document","id":29320629,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320629/149x198/df06d81418/1270193480?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320629/298x396/d1b22df518/1270193480?v=1","title":"surat keterangan kejagung_1980","short_title":"surat keterangan kejagung_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320629,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5ji/Vxa3rGqOl+CWNR9mrEF2xS4="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320629/surat-keterangan-kejagung-1980","top_badge":null},"29320636":{"type":"document","id":29320636,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320636/149x198/1937adf096/1270193501?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320636/298x396/7cead8b567/1270193501?v=1","title":"Surat Keterangan Untuk DPR_1980","short_title":"Surat Keterangan Untuk DPR_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320636,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S0h7Xr/wXFcArcXx/y9ZFOjGypQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320636/Surat-Keterangan-Untuk-DPR-1980","top_badge":null},"29320660":{"type":"document","id":29320660,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320660/149x198/ea93da22e6/1270193581?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320660/298x396/1f0cb3b4c9/1270193581?v=1","title":"Surat Untuk Adam Malik_1980","short_title":"Surat Untuk Adam Malik_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320660,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qOQzc+DBHCkVO5YKqRndLnWS1Ao="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320660/Surat-Untuk-Adam-Malik-1980","top_badge":null},"29320662":{"type":"document","id":29320662,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320662/149x198/cc8d6ee737/1351039061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320662/298x396/d2d36b906f/1351039061?v=1","title":"surat untuk DPR_1980","short_title":"surat untuk DPR_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320662,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mVW8Wo9TDJg1NgMjGiPfqSydfBI="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320662/surat-untuk-DPR-1980","top_badge":null},"29320672":{"type":"document","id":29320672,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320672/149x198/5cf1734f21/1337870829?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320672/298x396/6b7b1c1bb4/1337870829?v=1","title":"Surat Untuk Jagung_pemeriksaan HM2_1980","short_title":"Surat Untuk Jagung_pemeriksaan HM2_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320672,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OSXPSDgJ/HbXtw2A3gSl6YSaQ4g="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320672/Surat-Untuk-Jagung-pemeriksaan-HM2-1980","top_badge":null},"29320946":{"type":"document","id":29320946,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320946/149x198/cc6180eb26/1337252330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29320946/298x396/8b706270e0/1337252330?v=1","title":"Panggilan Kejagung_sept 1980","short_title":"Panggilan Kejagung_sept 1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320946,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IXvmF96W8HhuCpp4eBKj/KIyYZw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/29320946/Panggilan-Kejagung-sept-1980","top_badge":null},"29320997":{"type":"document","id":29320997,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320997/149x198/e756281026/1358145115?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29320997/298x396/246ce9eab6/1358145115?v=1","title":"Surat Pembaca Tempo_pelarangan Bumi Manusia_1980","short_title":"Surat Pembaca Tempo_pelarangan Bumi Manusia_1980","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":29320997,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eh0XcYHSLBaSoUaUX7z8n6uBUGU="},"url":"https://www.scribd.com/document/29320997/Surat-Pembaca-Tempo-pelarangan-Bumi-Manusia-1980","top_badge":null},"31729247":{"type":"document","id":31729247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31729247/149x198/21620c958f/1369627523?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/31729247/298x396/908b7f6641/1369627523?v=1","title":"Perbandingan Penetrasi Modal Di Tangerang Dan Implikasinya Antara Tahun 1684-1942 Dan Tahun 1966-1998","short_title":"Perbandingan Penetrasi Modal Di Tangerang Dan Implikasinya Antara Tahun 1684-1942 Dan Tahun 1966-1998","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":31729247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"41Q7v9xFYbq+zxuWzDv4e0JPCVE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/31729247/Perbandingan-Penetrasi-Modal-Di-Tangerang-Dan-Implikasinya-Antara-Tahun-1684-1942-Dan-Tahun-1966-1998","top_badge":null},"34019385":{"type":"document","id":34019385,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019385/149x198/cd0fc36e1e/1287652585?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019385/298x396/37b973c2de/1287652585?v=1","title":"Agung-Ayu_JAKARTA WATER WORLD","short_title":"Agung-Ayu_JAKARTA WATER WORLD","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019385,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OXKq0IQ9N2oksZXiG3BOaL7qY0g="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019385/Agung-Ayu-JAKARTA-WATER-WORLD","top_badge":null},"34019390":{"type":"document","id":34019390,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019390/149x198/7358fd9c7d/1443893002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019390/298x396/a5c9961414/1443893002?v=1","title":"Agung-Ayu_DITASARI","short_title":"Agung-Ayu_DITASARI","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019390,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4Z4Ni1klcZUeD7bVLpmLaYdzQI0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/34019390/Agung-Ayu-DITASARI","top_badge":null},"34019391":{"type":"document","id":34019391,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019391/149x198/8c805a9622/1415642245?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019391/298x396/7f8c194458/1415642245?v=1","title":"Agung-Ayu_KETIKA IBU MENJADI AKTIFIS","short_title":"Agung-Ayu_KETIKA IBU MENJADI AKTIFIS","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019391,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PCy5xqWENqWg60okfghhqbNYGx8="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019391/Agung-Ayu-KETIKA-IBU-MENJADI-AKTIFIS","top_badge":null},"34019394":{"type":"document","id":34019394,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019394/149x198/ba99b98098/1428350914?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019394/298x396/3893dcac1d/1428350914?v=1","title":"Agung-Ayu_MEMPERJUANGKAN RUANG PEREMPUAN dalam PERKAWINAN","short_title":"Agung-Ayu_MEMPERJUANGKAN RUANG PEREMPUAN dalam PERKAWINAN","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019394,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kKSbBU3HoLnqtO991SLLD95lzBI="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019394/Agung-Ayu-MEMPERJUANGKAN-RUANG-PEREMPUAN-dalam-PERKAWINAN","top_badge":null},"34019406":{"type":"document","id":34019406,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019406/149x198/f84de3c9d1/1399862559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019406/298x396/2c66b77e81/1399862559?v=1","title":"Agung-Ayu_Reconsidering the ‘Great Debate’ on Indonesian National Culture in 1935-1942","short_title":"Agung-Ayu_Reconsidering the ‘Great Debate’ on Indonesian National Culture in 1935-1942","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019406,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jaBZ/gofBvICGJ2avS+a4Py14Dk="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019406/Agung-Ayu-Reconsidering-the-Great-Debate-on-Indonesian-National-Culture-in-1935-1942","top_badge":null},"34019409":{"type":"document","id":34019409,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019409/149x198/5b51083c3a/1399862559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019409/298x396/9c82a5349f/1399862559?v=1","title":"Agung_Ayu_review Buku Soedjatmoko: MENIMBANG PERJALANAN SEORANG “INTELEKTUAL BEBAS” ","short_title":"Agung_Ayu_review Buku Soedjatmoko","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019409,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZXau3Yl2vkLTZfUx/tz5ONyYbEk="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019409/Agung-Ayu-review-Buku-Soedjatmoko-MENIMBANG-PERJALANAN-SEORANG-INTELEKTUAL-BEBAS","top_badge":null},"34019413":{"type":"document","id":34019413,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019413/149x198/6c256877a8/1364058561?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34019413/298x396/a821da56de/1364058561?v=1","title":"Agung_Ayu-RUSHDIE DAN PRAMOEDYA : BERSIMPANGNYA NARASI TENTANG BANGSA","short_title":"Agung_Ayu-RUSHDIE DAN PRAMOEDYA ","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019413,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B7LVrIVBR1Sii3vCF4R1afRffJ8="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019413/Agung-Ayu-RUSHDIE-DAN-PRAMOEDYA-BERSIMPANGNYA-NARASI-TENTANG-BANGSA","top_badge":null},"34019420":{"type":"document","id":34019420,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019420/149x198/88f5358b8f/1381635787?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34019420/298x396/7015f8ad62/1381635787?v=1","title":"Agung-Ayu_STASIUN MANGGARAI","short_title":"Agung-Ayu_STASIUN MANGGARAI","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34019420,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QINGn27tma3DHr7pTajEdipREtM="},"url":"https://www.scribd.com/document/34019420/Agung-Ayu-STASIUN-MANGGARAI","top_badge":null},"34020878":{"type":"document","id":34020878,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34020878/149x198/a21be124bf/1399862561?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34020878/298x396/196b4f8a63/1399862561?v=1","title":"Agung_Ayu-Soeharto’s New Order State: Imposed Illusions and Invented Legitimations ","short_title":"Agung_Ayu-Soeharto’s New Order State","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":34020878,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vIZch9/pNbCD3QGgw4ThaGDsnjk="},"url":"https://www.scribd.com/document/34020878/Agung-Ayu-Soeharto-s-New-Order-State-Imposed-Illusions-and-Invented-Legitimations","top_badge":null},"39016275":{"type":"document","id":39016275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/39016275/149x198/6b1047c0c2/1380370299?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/39016275/298x396/2b961bce44/1380370299?v=1","title":"Jurnal Pendidikan Sejarah AGSI - Edisi Perdana - Okt2010","short_title":"Jurnal Pendidikan Sejarah AGSI - Edisi Perdana - Okt2010","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":39016275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/OTFcIgtMEU3bCvIqiJAFylNNOs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/39016275/Jurnal-Pendidikan-Sejarah-AGSI-Edisi-Perdana-Okt2010","top_badge":null},"52295187":{"type":"document","id":52295187,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/52295187/149x198/175479e911/1361413348?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/52295187/298x396/0f8bd1e517/1361413348?v=1","title":"Dictionary on Indonesian Comprehensive Security: Acronyms and Abbreviations | Kamus Keamanan Komprehensif Indonesia: Akronim dan Singkatan Dr. Ingo Wandelt","short_title":"Dictionary on Indonesian Comprehensive Security","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":52295187,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8lvwwyGjNm1UJKPDr4I/sQuMKdY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/52295187/Dictionary-on-Indonesian-Comprehensive-Security-Acronyms-and-Abbreviations-Kamus-Keamanan-Komprehensif-Indonesia-Akronim-dan-Singkatan-Dr-Ingo-Wa","top_badge":null},"52645823":{"type":"document","id":52645823,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/52645823/149x198/38eaf586c2/1375117809?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/52645823/298x396/07b68a42be/1375117809?v=1","title":"Jurnal AGSI edisi II","short_title":"Jurnal AGSI edisi II","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":52645823,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JAbQ8TIxY24xelxT5h/okg5gBYM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/52645823/Jurnal-AGSI-edisi-II","top_badge":null},"311902470":{"type":"document","id":311902470,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/311902470/149x198/fb414a7e1f/1537938653?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/311902470/298x396/f4845b6fe9/1537938653?v=1","title":"Roosa: Pengetahuan tentang sebuah Rahasia Umum: Penghilangan Massal 1965–66 di Indonesia. JAS2016","short_title":"Roosa","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":311902470,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NjMNj5P4cqpyvfnOWQZEkShtIWs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/311902470/Roosa-Pengetahuan-tentang-sebuah-Rahasia-Umum-Penghilangan-Massal-1965-66-di-Indonesia-JAS2016","top_badge":null},"352145026":{"type":"document","id":352145026,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352145026/149x198/3c02c0f638/1498390079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352145026/298x396/e5c763dc19/1498390079?v=1","title":"AGSI III","short_title":"AGSI III","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352145026,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Egr9msLkivW+CKEPu6Py4CZG1BY="},"url":"https://www.scribd.com/document/352145026/AGSI-III","top_badge":null},"352145128":{"type":"document","id":352145128,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352145128/149x198/afcc16eb24/1498390083?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352145128/298x396/efebaac3a8/1498390083?v=1","title":"AGSI V","short_title":"AGSI V","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352145128,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/P0S6mtJ1iyQPYlBmiM5RkxW4xo="},"url":"https://www.scribd.com/document/352145128/AGSI-V","top_badge":null},"352145217":{"type":"document","id":352145217,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352145217/149x198/d5a3b4bb60/1498390080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352145217/298x396/bf9babea29/1498390080?v=1","title":"AGSI IV","short_title":"AGSI IV","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352145217,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lUKL4TcB+sNp4C7ujrj+SBRL7YE="},"url":"https://www.scribd.com/document/352145217/AGSI-IV","top_badge":null},"352146591":{"type":"document","id":352146591,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352146591/149x198/a8098c6614/1498390082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352146591/298x396/0e079595e1/1498390082?v=1","title":"Bahan Ajar Dekker OK!","short_title":"Bahan Ajar Dekker OK!","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352146591,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i3Md4dHokIDnBnvQ0KhHGB+CzvM="},"url":"https://www.scribd.com/document/352146591/Bahan-Ajar-Dekker-OK","top_badge":null},"352147248":{"type":"document","id":352147248,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352147248/149x198/e82bf56b33/1498390086?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352147248/298x396/00d0066cd1/1498390086?v=1","title":"Bahan Ajar Trimurti OK!","short_title":"Bahan Ajar Trimurti OK!","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352147248,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w8hLQZMH4Q0DL1kcy5ymZlaH9ak="},"url":"https://www.scribd.com/document/352147248/Bahan-Ajar-Trimurti-OK","top_badge":null},"352147266":{"type":"document","id":352147266,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352147266/149x198/c463a5e587/1498390080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352147266/298x396/69760f2c9b/1498390080?v=1","title":"Bahan Ajar Kartini OK!","short_title":"Bahan Ajar Kartini OK!","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352147266,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"68AYGVWZfstWH7JExKvXNMhlWCE="},"url":"https://www.scribd.com/document/352147266/Bahan-Ajar-Kartini-OK","top_badge":null},"352147620":{"type":"document","id":352147620,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352147620/149x198/67cf6aa859/1498390080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352147620/298x396/4a48ae7501/1498390080?v=1","title":"Bahan Ajar AgusSalim OK!","short_title":"Bahan Ajar AgusSalim OK!","author":"Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)","tracking":{"object_type":"document","object_id":352147620,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Pr4Y8xBgcW/wmVOxzRbkR28AKp8="},"url":"https://www.scribd.com/document/352147620/Bahan-Ajar-AgusSalim-OK","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/29320669","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=A0ZOwOhOl6zqPNbjakPPuuafJO4%3D&authenticity_token=HvmzV8%2Fv63eRpP7J3t8HK%2F%2Br3gW6M5wNfYHbAlv55ornQd%2FH7Bqs6xPY8tR99bD13yMtyhPNZqCgMTwJWPkUew%3D%3D&expires=1540661526&wordDocumentId=29320669&wordUploadId=31742019"},"renewal_nag_props":null}-->