Lesson 45: Refutation of the

world

பரமரகச யம
A book based on 555 verses of

Brahma Sutra
Raja Subramaniyan

joyfulliving@gmail.com

உலகம வ

ப டம 045:

றலல
ப டல:148-154

ந ன

இநத

உலகம

உலக ல

உளள)டட

எனபதத

ப'ரபஞசம

தம

மரண ன

'ளகக ய

ப'ன

இநத

எனற

அடபபதட

எனன)ல

மலம தனபஙகள)ல ரநத மறற லம

இநத

எனபதத ன

ப டதத ல

சர

இதறக

ந ன

ற ன

க ரணம.

உலகததககம உளள உணதமய ன உறத
இனபம க

'ட

ந ர கரகக றத.

றபடட

தனபஙகளகக

எனபதத

அடஙக யளளத

கரததககதள

உலகதத ல ரநத
நமத

இரகக வறன

(II.1.14-20)

இநத

எணணமத ன

எனவ

நமககம

அற நத கக ள

தன

'டததல கபறற எனறம

ழல ம.

உலகமம பரமனம
தஙகதத ல ரநத

கசயயபபடட

றபடடதலலவ

அத

ஆபரணம

வப ல

இவவலகம பரமன)டம ரநத வ

எபபட

தஙகதத ல ரநத

பரமன)டம ரநத

வத னற ய

றபடடதலல. பரமனத ன உலகம.

உலகமத ன பரமன.
உலகம அழ நத லம பரமன அழ ய த
தஙகம
உர

அழ

த லதல.

தஙகதத ல ரநத

கச ல

மறபடயம

நதககள

ககல ம. இநத ப'ரபஞசம வத னற ச ல க லம இரநத ப'ன

மதறநத ப'றக மGணடம வத னற
எனவ

ன. நதககதள அழ தத லம

'அழ

த'

தத ன

சர.

பரமன ம ற த

எனபதறக
உலகம

த எனற ந யத கக உடபடடத.
பத ல

வத னற

ன.

207

'மதற

மதறயம

த'

எனற

இயலபதடயத.

ஈமசசடஙக

பதத ரகதககள)லம

'மதறவ:'

எனற

ததத

ததத

ம ன

ன அழ

எனற

கற பப'ட

கலலதறகள)லம

அடபபதடய க

பரமன

'வத றறம:',

அழ ய த

கக ணடதத ன.

எனற

'ந ன

ந ரநதர

த லதல எநத ந தலய'லம எனகக மரணம லதல'

ப டட

கணணத சனகக

மடடமலல.

அதனதத

உய'ரனஙகளககம கப ரநதம.
இநத

ப'ரபஞசதத ல

கத டரநத

உளள

ம றபத

உடபடடத

.

.

அதனதத

ஜடபகப ரளகளம

வத றறம-மதறவ

எனற

ந யத கக

உய'ரனஙகள)ன

ஜடம ன

உடதல

அதனதத

உய'ரபப'ககம உணரவமயம ன பரமன ஒர
அழ ய மல

எனறம இரபப

இலல மல

வப ய

'ட

ன.

வன ஆனநதமயம க

ப'ரளயதத றக ப'றக

த லதல.

அத

ப'ரபஞசம

ஒடஙக ய

ந தலய'ல

பரமன)டம கத டரநத இரகக றத.
ந ம

தஙக யப'ன

பரமன)டம ரநத க

'ழ பபதவப ல

மறபடயம

இவவலகம

ள)பபடம.

2012 ல உலகம அழ யம ?
ந ன

எனபதறக

கப ரளகக ளளம
நமதம

ஆடட

'ரகக

எனற

இநத

'ககம.

ஒர

மரணமதட

பலர

'ரதத

ந ள

பயதத ல
கசல

எனபத
அத

அழ

உறத .

'டடத

இநத

எபபட

உலகமம

எநதகணமம

ஏவத

ந ம

ந ம

மடடம

இநத

ரகள எனற மடட ளதனம ன கறபதனய'ல

மரணததத

மரதத

எனற

எலல ரககம

வப ல

ச தத யகமனற லம

ரக வற ம.

கற ககபபடட

மரணம

ஒனவற

'த கக அபப றபடட
நமம ல

மனமம

தர இத வப னற பயஙகள நமதம கத டரநத

மடய த

உடலம

பறற

உனகக

எனற

எணண
பறற

மரதத

பரவச ததனகக

த லதல.
208

ததவய

வந ய,
கற
கட

'ட

மழ

தம

உன

க லம

வர

எனற

கபரமப வல ர

உலகம

அழ

த ய'ரநத லம

அதத பறற ய கசயத
ந மமத ய க

ந ன

மரணமதட

த ய'ரநத லம

எதவம எனகக கதரய வ

இரகக

'தழக வறன

ணட ம. ந ன

எனபதத ன

எலவல ரன

'ரபபமம. ஆன ல நமதம இபபட அஞஞ ன)கள க இரநத
இவ

'ட

'ஞஞ ன உலகம அனமத பபத லதல.

இனடரகநடடல அமரநத ல ம யன ந டக டடபட உலகம 2012 ல
அழ யம

எனற

நதழக றத.

கசயத

எனவ

நம

இநத

'ரபபம லல மவலவய

உலகம

றலல

ஞ னததத கபறற லனற நமம ல ந மமத ய க

நமககள

எனற

சரய ன

ழ மடய த.

உலகமம மன)தனம
ப'ரபஞசதத ன

யததவய ,

அளத

ஒபப'டட ல மன)தன அறபம ன

வய

ன.

அலலத

எவ

சகத தயவய

ளவத ன அற

'யல ல

மனவனறறம கணட லம மன)தன ல ப'ரபஞசதத ன இயககததத
மழதம அற நத கக ளள மடய த. அபபடய'ரகக இயறதகதய
கடடபபடதத
மடய த

தஙகள

க ரயம.

'ரபபபட

எனவ

இநத

நடதத

ப'ரபஞசம

எனபத

மழதம

நடகக
எனன)ல

அடககம எனற அற வ மடடவம நமகக ந மமத தய தரம.
உலகம அழ நத
மறறம
எவ

இவ

ளவ

ஏகனன)ல

'டட ல மறபடயம உய'ரனஙகள வத னறம

ளவ

அற வடன

க லம கம
ந ம

அத ல

இநத

எனவ

இத

எதவம

பம

உர

கடய

எனற

மன)த

எணணஙகள

கசயய மவலவய

அத ல

கலம

அரததமறறத

ப'ரபஞசம

மன)தன

வத னற
உர

209

வத னற யளள ன.

அதனததம அழ நத ல கட மGணடம உர

எனபத ச தத யவம.

.

இநத உலகம தறகசயல க உர
'தள

மன)தன

கரததககதள
உலகம

னத , பரண ம

வத னற ன ன

உணதமகயன

அழ நத

'டட ல

'வம சனம க தடககவ

எனபத

ளரசச ய'ன

வப னற

நமப'ககக ணடரபப

எனன

ஆகம

எனற

ற ன

ரகளகக

பயதத ல ரநத

க தடகக த.

உணதமயம கப யயம
தஙகததககம

ஆபரணததககம

கபயரலம
உர

உர

ஙகள)ன

கபடடதய

தத லம

கத கபவப

த றநத

உளள

மடடவம.
உலகம.

க டட

பலவ

தஙக

இத ல

எனற

கபயரகதள

கச லலவ

ம.

ம றல ம.

ம ற மல

இனற

உர

ஙகவள நமத க

உர

ஙகளம

அத

எனன

உர

றற ன

தளயல க
இரககம

னததத க

கபயரகளம

கப ய.

றம

கபயரகளம

நதககள

வகடட ல தஙகம எனற பத ல கச லல மல
வம த ரம

றறதம

உளள

இரகக றத

ஒர
எனற

தளயல, அடடதக,
உர

இரபபத

ததத

ப ரதத

ந தள

வத ட க

'ட

ம றம

தஙகததத

ரக னறன.

ந தலய க

ஙகளககம

இரபபத லதல.

கபயரகளககம

எனவ

ஆத ரம க

இரககம தஙகம எனற ந தலய ன கப ரள மடடவம உணதம.
அத வப ல உலகம கப ய. உலகததகக ஆத ரம ய'ரககம பரமன
மடடவம கமய.
அவ

ற லல மல உலகமம

ஓவ[ ன
வப னற

மணடலதத ல

உணதமய க இரநத ல சன ம ,

வதயவ,

'ரககபபடமடய த

'சட தல,

ந கழவகள

பயமறதத ககக ணவட இரககம.

210

சறறசழல

நமதம

ம ச

கத டரநத

உலகமம உடலம
உலகம

எனபத

உலகம

கத டரநத

பகத த ன

நமத

கக ணட ல

எனத

மனம

ம ற

மதற

உடல ல

எனற

உடதல

எனற

ஏறபடம

மததம

மனந மமத யடன

மறறம

உளளடகக யத.

ந கழ

'ன

ம றறஙகள.

இதத

இயறதகய ன

ஏறறககக ளவ

ம.

கசயயம

எநத

மயறச யம

ந ன

ந சசயம

சற

பரநத

ம றறததத
அழக கவம

இளதமய'ன ஆறறலடனம எபகப ழதம இரகக வ
ந ம

ஒர

ணடம எனற

வத ல

'ய'லத ன

மடயம.
உடதலயம மனததயம ஆவர கக யம க த
வந கக ல கசயயபபடம கசயலகள)ல த
உற

நமகக

றதற

ணடம.

இரககம ச தனமத ன

நமத

கனததத

ஆன ல

உலகம

வப ல

நமகக

ததககக ள

த எனற

ற இலதல. உலகடன
நம உடலம மனமம.
பர மரதத

கதறய த

ப தக கக

இனபதததயம,

ந தலய ன ந மமத தயயம ந ரநதர ப தக பதபயம தரம எனற
எத ரப ரதத ல ந சசயம ஏம றறதத றகளள வ

ம.

மடவதர :
கக டககமபதத ல கக டய'ரகக றத
கக ட

பறககமகப ழத

சரய ன

இலதலய
பத ல

எனற வகள
கக டதத

'கக

'டல ம.

அபபடய'லல மல அநத கக ட சரடடபபடட ஒர தண'பபநத க
இரககமகப ழத
உலகம

நமத

எனன

பத ல

உணரவகக

த^ரம னம க

கச லலல ம.

ப'ரபஞசம

தண'பபநத க

கச ல

த?

பலபபடமகப ழத
ஆன ல

அத

இரகக றத

ப'ரளயததகக

சரடடத

வப ல

ககபபடட

ப'றக

எனற
இநத

கக டவப ல

கத டரநத இரபபத ல இலதல எனற கச லல மடய த.

211

இநத

கக ட

பறககமகப ழத

க தடகக றத.

இத

அதறக

இநத ய

ஒர

உர

ந டடன

மம

கபயரம

வதச யககக ட

எனபத

தண'பநத ய இரககமகப ழத கதரய த. அத வப ல பரமன)ன
ம ய சகத ய க

வம

அதன

ஒடஙக ய'ரககமகப ழத

கபயவர

க தடய த.

ரககம கதள)

ப'ரபஞசதத றக

கக டவயறறதத றக

க கக ட கதர

ப'றக

த வப ல பதடபப'றகப'ன

உலகம இரபபதத நமம ல உணர மடக றத.
கக ட எனற கபயரதடய தண' நல ன ல னத. ப'ரபஞசம எனற
கபயரதடய
தண'ய'ல
வசரநத

ம ய சகத

பரமதன

ச தத ரககபபடட
கக டய க

ரணஙகளம

க டச யள)கக றத.

ஜடபகப ரளகளம

ஆத ரம க

உய'ரனஙகளம

அத

கக ணடத.

ஙகளம
வப ல

வசரநத

ஒனற

அதனதத

கலத

த ன

ப'ரபஞசம க க டச யள)கக றத.
இநத

உணதமதய

ற ன

சதநத ரம ன

அற ய தமயடன
மரணம,

அற ய மல

ந ன

மன)தன

இரகக ற ரகவள

ப'ரளயம

இநத

ஆக ய

றதற

உலகததத

எனற

ய கரலல ம

ரகளகக

பறற ய

பயம

'டட

மததம,
எபகப ழதம

ஆழமனத ல இரநத கக ணடரககம. எத ரப ர த நடககம எபபட
கச கச கபபல ல பயணம கசயப
ந றதத

'டவம

அத வப ல எநத ஒர அத ரசச ய ன கசயத யம

இமம த ர மககள)ன
எனவ

ந ன

அற ய தமதய

ரகள)ன வகள)கதகய டடஙகதள

ழத

வய த தசத ரபப'

இவவலக ல ரநத
ந^கக

உலகம


றலல

'டம.

றபடட

எனற

எனபதத

பரநத

கக ணட ல மடடவம மகத யதடய மடயம.
பய'றச கக க :
1. உலகததககம பரமனககம உளள உறவ எனன?
2. மன)தனககம உலகததககம எனன உறவ?
212

3. உணதம-கப ய எனற இநத ப டதத ல

'ளககபபடட கரதத

எனன?
சயச நததனகக க :
1. உலதக

'டட மன)தன வ

மணடலததத

'டட

உலகதத ல ரநத வ

ற க ரகஙகளகவக

ள)வயவய

றபடட

கசனற

அலலத சரய
'டட ல

ன எனபத உணதமய க த ?

2. உலக ன ப'ரககமடய த ஒர அஙகமத ன மன)தன எனற ல
சயமயறச ககம

தன)மன)த

சதநத ரம

எனபதறகம

'ளககம கற மடயம?
Acknowledgments:
My humble respects to my teachers:
1. Swami Suddhananda http://www.selfknowledge.in
2. Swami Paramarthananda http://www.vedantavidyarthisangha.org
3. Swami Omkarananda http://www.vedaneri.com
4. Swami Guruparananda http://www.poornalayam.org/

My thanks to
1. Mr Viswanathan for creating Azagi Tamil Software http://azhagi.com
2. Open Office http://download.openoffice.org

3. The creator of the picture on the cover page.

On the cover page: Lao-Tzu

http://en.wikipedia.org/wiki/Laozi

213

எனன