You are on page 1of 3

Gorczaski Park Narodowy

Porba Wielka 590, 34-735 Niedzwied


tel./fax (01 B) 33-1 7 -207, 33-17-945
e-mail: qpn@qorcepn pl www.gorcepn.pl
NIP'.7372201299

Porba Wielka 23.1 1 .2015

4r - 6112015

Wedug rozdzielniku

Dyrektor Gorczaskiego Parku Narodowego, przy udziale Wykonawcy umowy nr


31/GPNII l2OI4 z dnta25.O3.2014 t. na,,Dokoczenie opracowania projektu planu ochrony
dla Gorczaskiego Prku Narodo*-ego i planu zada ochrony dla obszaru Natura 2000
ostoia Gorczaska'' Pana dr Alojzego Przemyskiego prowadzcego dziaalnogospodarcz
pod firm: Usugi Ekologiczne - Alojzy Przemyski, ul. Rajska 4, 28-340 Sdziszw, w
parciu o artyku 19 ust.i a ustawy z dnta i6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.Ij. z
zlspoz.1651 zpon.zm.) w zwizku z at1.39ustp 1pkt2 -5orazust.2 ustawy zdnta
3 pudziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
speczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz.U. z
iotz ,. poz.I35 z pon. zrn.), celem zapewnienia udziau spoeczestwa w postpowaniu,
ktre go przedmi otem

je

st

sp

orudzeni e proj ektu

podaje do publicznej wiadoxiroci projekt Rozporzdzenia Ministra rodowiskaw


sprawie projektu planu ochrony Gorczaskiego Parku l\arodowego (stanowicy
zaczni<nr 1 do niniejszego pisma).
Jednoczenie na podstawie art. 49 kpa zawtadamiam o wyoeniu do konsultacji spoecznych
projektu planu oh'o''y - na stronie internetowej GPN pod adresem: www.gor'czansltipark.pl i
www.qorcepn.pl w zakadce BlP/ogoszenia i zakadce plan ochrony.

Rwnoczenie, na podstawie art. 40 oraz art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostpnianiu


informacii o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz
ocenach oddziaywania na rodowisko informuj o mozliwoci skadania uwag i wnioskw w
terminie 21 dni od daty zamiszcznia na stronie interntowej Parku
organem waciwym do rozpatrywania uwag i wnioskw jest Dyrektor Gorczaskiego Parku
Narodowego.
Wnioski mog by kierowane:
i) w formie pisemnej na adres:
Gorczaski Fark Narodowy,
Porba V/ielka 580,
34-735 Niedzwiedz

2) ustnie do protokou,
3) za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej bez koniecznoci opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym' o ktrym mowa w ustawie z dnia 18 wrzenia
2001 o podpisie elektronicznym na adres Gorczaskiego Parku Narodowego:
gpn@gorcepn.pl.

Uwagi i wnioski zoon po upywie 21 dniowego terminu (liczonego od daty zamieszcznta


projektu dokumentu na stronie internetowej Parku) pozostan bezrozpatrzenia.

NDYREKTOR

Nb!tri}tfifft/:"
'romasiefz

..lanusz
W zaczeniu:

Projekt Rozporzdzenia Ministra rodowiska w sprawie planu ochrony GPN w zapisie cyfrowym na

pcie CD

Rozdzielnik:
Ministerstwo Srodowisk ul. Wawelska 52l54,00-922Warszawa
Starostwo Powiatowe Nowy Targ, ul. Bolesawa Wstydliwego 14, 34-400 Nolvy Targ
Starostwo Powiatowe Limanow ul. JzefaMatka9,34'600 Limarrowa
IJrz&Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego, ul. Racawicka 56, 30-017 Krakw
.5. Maopolski UrdWojewdzki w Krakowie, ul. Basowa 22,31-156 Krakw
Nadlenictwo Limarrow ul. Kopemika 3,34-6a0 Limanowa
Nadlenictwo Nowy Targ, ul. Kowaniec 70, 34-400 Nouy Targ
1
Regionalna Dyekcja Lasow Panstwowych w Krakowie, A1. Sowacki ego 17 3 1 - 1 59 Krakow
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107

1.
2.
3.
4.
6.
.
8.
9.

Krakow
10. Genralna Dyrekcja ochrony rodowiska, ul. Wawe\ska 52154, 00-922 Warszawa
11. Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad oddzia w Krakowie' ul. Mogilska
25,3I-54 Krakw
12. Agencja Restrukturyzacjl i Modernizacji Rolnictwaoddzia w Krakowie' ul. Lubicz
25,37-503 Krakow
13. Powiatowy Zesp Doradztwa Rolniczego w Limanowej' ul' Matki Boskiej Bolesnej
18A, 34-600 Limanowa
14. Powiatowy ZespDoradztwa Rolniczego w Nowym Targu, ul. Nadwodnia 1, 34-400
Nowy Targ
15. Maopolski orodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, os. XXXV-lecia PRL 9,
Karniowice, 3-082 Bolechowice
16. Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. MarszakaJ. Pisudskiego 22'
31-109 Krakw
17. Polski Zwizekowiecki - Zarzd okrgowy w Nowym Sczu' ul' Nawojowska 25,
33-300 Nowy Scz
18. Polski Zwizek Wdkarski - Zarzd okrgowy w Nowym Sczu, ul. Inwalidw
Wo.jennych 14' 33-300 Nowy Scz
19. Centralny orodek Turystyki Grskiej PTTK w Krakowie' ul. Jagielloska 616A,
31-010 Krakw

20. Grupa Podhalaska GOPR w Rabce Zdroju, A1. 1000-1ecial,34'700 Rabka Zdrj
21. Centrum Koordynacji Projektw rodowiskovvych, ul. Bitwy Warszawsktej I920r.nr
3,00-36 Warszawa.

22. Loka|na Grupa Dziaania Stowarzyszenie,,PiknaZiemiaGorczaska''' ul.


23

Spadochron iarzy 6, 3 4 -1 3 0 Mszana Dolna


Stowar zy szerlle Lokalna Grupa D ziaanla,, GORCE-PIENINY'', ul. Rynek 32,
Krocienko nad Dunaj cem
Komitet ochrony Kurakw, 34-135 Porba Wielka 590

3 4

45

24.
25. Gorczanski oddzia ZwizkuPodhalan im. Wadysawaorkana w Gminie Niedzwied'
Porba Wielka I 51., 3 4-7 3 5 Niedzwiedz.
26. Stowarzyszen| Pracownia narzecz Wszystkich Istot, Jasna I], 43-360 Bystra
27

. K|ub Przyrodnikw, ul. 1 Maja 22,66-00 Swiebodzin