PROJECTE D’INNOVACIÓ

PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT

CURS 2006/07-2008/09

IES JOAN BRUDIEU

Generalitat de Catalunya Departament d’Eduació IES JOAN BRUDIEU

1. DADES DEL CENTRE NOM: IES

JOAN BRUDIEU

CODI: 25004188 TITURALITAT: PÚBLICA ADREÇA:

CARRER IGLESIAS NAVARRI 27 25700 LA SEU D’URGELL
TELÈFON I ADREÇA ELECTRÒNICA:

TF: 973 350403 A/e: iesjoanbrudieu@xtec.net
PERSONES RESPONSABLES:

Lluis Orfila Conxita Sabartrés Marta gràcia
ADREÇA ELECTRÒNICA:

lorfila@xtec.net csabarte@xtec.net mgracia4@xtec.net

2

Generalitat de Catalunya Departament d’Eduació IES JOAN BRUDIEU

2. TÍTOL DEL PROJECTE:

I NOSALTRES ...... PREVENIM!

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE: El nostre centre, l’IES Joan Brudieu, és un dels centres de secundària més grans de la província de Lleida. Enguany compta amb un total de 790 alumnes repartits entre l’ESO, el Batxillerat i els Cicles Formatius; això implica la necessària convivència entre alumnes d’edats molt diverses i situacions personals, familiars i econòmiques molt diferents.

El fet de tenir una quantitat d’alumnes tan gran i d’edats que van des dels 12 anys fins als 19-20, suposa enfrontar la comunitat educativa a una sèrie de problemes diversos, ja sigui de caire sanitari com per exemple els trastorns d’alimentació, substàncies drogodependències molt comunes entre (consum d’alcohol, com tabac la o altres

adolescents

marihuana),

assessorament sexual i problemes que se’n deriven, o de caire social, com serien l’educació en valors, l’educació viària, etc. Ja en el seu moment vàrem formar part del programa d’educació per a la salut a l’escola i poc a poc hem anat aconseguint que tota la comunitat educativa afronti l’educació per a la salut com una part fonamental en el

desenvolupament dels alumnes dels centre.

També, i formant part important del Programa de Salut vàrem iniciar la Consulta Jove, amb la col·laboració del servei de pediatria de la Fundació Sant Hospital. Aquesta consulta va ser fruit de les reaccions dels alumnes durant els primers anys de conferències i activitats. Notàvem que molts d’ells es quedaven amb dubtes o ganes de fer preguntes i que no gosaven fer-les davant dels companys. La solució d’anar a fer preguntes a la consulta dels

3

Generalitat de Catalunya Departament d’Eduació IES JOAN BRUDIEU

pediatres o psicòlegs que venien al centre no era factible donada l’estructura de “poble petit” de la societat que ens envolta. Per tot això i després de fer consultes i reunions vàrem fixar un horari setmanal dins l’horari lectiu del centre on un dels pediatres passava consulta amb els alumnes que prèviament ho havien sol·licitat al Cap d’Estudis. Ara, creiem ha arribat el moment de donar una forma molt més lògica a totes aquestes activitats i també donar-los una continuïtat i una periodicitat per tal que tots els nostres alumnes tractin els àmbits de la salut que per edat es creuen més convenients i d’una forma adient amb la seva edat madurativa. Així doncs, creiem que la majoria del temes han de tenir un tractament cíclic, on es parteixi d’una visió genèrica o d’iniciació en els cursos més baixos, passant pel desenvolupament de xerrades i tallers fins a arribar a col·loquis, debats, exposicions interactives, exposicions de treballs, ...

Per tant veiem molt clar que la manera més adequada d’abordar aquests temes és programar-los dins del Pla d’Acció Tutorial i els eixos transversals, tot i que les interaccions amb altres matèries curriculars ha de ser important.

4

Generalitat de Catalunya Departament d’Eduació IES JOAN BRUDIEU

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: • OBJECTIUS

1. integrar el concepte i la importància de la salut dins el currículum 2. valorar, acceptar i respectar el propi cos 3. capacitar l’alumne perquè tingui cura d’ell mateix 4. desvetllar el desig de gaudir d’una salut completa 5. estimular l’adquisició d’hàbits saludable 6. eliminar els hàbits insans 7. conèixer les influències socials en la salut 8. acceptar i valorar la importància de la higiene personal 9. practicar bones pràctiques higièniques 10. afavorir l’adquisició d’opinions davant dels perills més greus i freqüents 11. tenir la preparació necessària per tal d’evitar accidents 12. ser capaç d’explicar les principals causes dels accidents 13. prevenir accidents i evitar situacions de risc 14. mostrar una actitud favorable en la pràctica i normes de seguretat 15. demostrar sentit de la responsabilitat quant a la seguretat dels altres 16. saber quan i com es transforma el cos 17. conèixer el concepte de sexualitat i les seves dimensions 18. ser responsable i creatiu en la solució dels problemes que li planteja la sexualitat 19. saber descobrir l’abús comercial de la sexualitat 20. conèixer les principals mesures en la prevenció de malalties 21. organitzar el seu propi oci 22. conèixer els avantatges de les begudes sanes i els inconvenients d’altres begudes 23. conèixer els efectes de les drogues sobre el cos humà 24. comprendre el risc de l’ús de les drogues 25. revisar les pròpies actituds envers el consum de drogues

5

Generalitat de Catalunya Departament d’Eduació IES JOAN BRUDIEU

26. tenir idees clares sobre la prevenció i tractament de drogodependències 27. conèixer la responsabilitat civil respecte a les drogues 28. conèixer el principis d’una dieta suficient i equilibrada 29. saber confeccionar menús equilibrats 30. corregir hàbits alimentaris

6

Generalitat de Catalunya Departament d’Eduació IES JOAN BRUDIEU

ASPECTES A DESENVOLUPAR, COL·LECTIUS QUE HI PARTICIPEN, ALUMNAT AQUI VA DIRIGIT,TEMPORALITZACIÓ I INTEGRACIÓ AL CURRÍCULUM TEMÀTICA ASPECTES A DESENVOLUPAR ALUMNAT A QUI VA DIRIGIT Hàbits alimentaris: causes i conseqüències Dietes equilibrades 3r ESO 1r ESO - vídeo + xerrada - col·loqui - xerrada - elaboració de dietes - exposició, reflexió i comentari de les dietes Malalties derivades dels hàbits alimentaris 1r BTX - xerrada - col·loqui 2n ESO - xerrada - col·loqui 3r ESO - taller - col·loqui Anticonceptius Adolescència i alcohol 1r BTX 1r ESO - taller - xerrada - taller 3r ESO 1r BTX - taller - taller Fundació ALBA Fundació ALBA F.S.H. CAP Consell Comarcal Alumnes del CF de CAI Consell Comarcal Fundació ALBA Tutoria Ciències de la Natura Matemàtiques Tecnologia Tutoria Ciències de la Natura Nutricionista Tutors i pediatres de F.S.H. Consell Comarcal Tutoria Ciències de la Natura Educació Física Tecnologia Matemàtiques TEMPORALITZACIÓ (SESSIONS) COL·LECTIU I ENTITATS INTEGRACIÓ DINS EL CURRICULUM

Alimentació

Sexualitat

Coneixement fisiològic i orientació Pràctiques de risc

7

Generalitat de Catalunya Departament d’Eduació IES JOAN BRUDIEU

Còctels sense alcohol Alcohol, drogues i conducció Alcohol Conseqüències socials i responsabilitat civil

3r ESO 1r BTX i CF 2n BTX i CF

- taller - xerrada - col·loqui - xerrada

Consell Comarcal Mossos d’Esquadra

Mossos d’Esquadra

“Cuando un hombre ama a una 3r ESO mujer” “Dias de vino y rosas” 4t ESO

- pel·lícula - col·loqui - pel·lícula - col·loqui

IES

IES

“ Laving la vegas”

2n BTX

- pel·lícula - col·loqui

IES

Decàleg del cannabis Drogues (legalitat, efectes, responsabilitat, ..) Drogues Esperit crític, què decideixes? Drogues: alguna pregunta més? Drogodependències Alguna pregunta més??

4t ESO 3r ESO

- taller - xerrada - col·loqui

Consell Comarcal Mossos d’Esquadra

Tutoria

3r ESO 4t ESO

- taller - xerrada - col·loqui

Consell Comarcal Mossos d’Esquadra

1r BTX 4t ESO

- taller - col·loqui

Consell Comarcal Mossos d’Esquadra Consell Comarcal

Responsabilitat civil i penal de les drogues

2n BTX

- xerrada

Mossos d’Esquadra

8

Generalitat de Catalunya Departament d’Eduació IES JOAN BRUDIEU

Consumeixo. Consumeixes? Informació i sensibilització Tabac Tabaquisme Efectes del tabac Informació general i Marató de TV3 sensibilització

1r BTX

- taller

Consell Comarcal

1r ESO 3r ESO 1r BTX ESO BTX CF

- xerrada - taller - taller - xerrada informativa

Consell Comarcal Consell Comarcal Consell Comarcal Benestar Social CAP FSH

Tutoria Ciències de la Natura

Tutoria

Transplantament de medul·la òssia

Informació general i sensibilització

2n BTX CF 1r BTX i CF 4t ESO

- xerrada informativa

FSH

Tutoria

Socorrisme i primers Informació general i auxilis Prevenció de riscos sensibilització Informació general i sensibilització “Dilemes” Educació viària

- taller

Creu Roja

Tutoria

- xerrada

Institut Guttmann

Tutoria

1r ESO 2n ESO

- taller - xerrada - taller

Policia Municipal Policia Municipal

Tutoria Tutoria Matemàtiques

“El ciclomotor” Educació viària

3r ESO

- xerrada - taller - sessió pràctica

Policia Municipal DGT

Tutoria Matemàtiques Tecnologia

Responsabilitat civil

1r BTX 2n BTX

- xerrada - col·loqui

Mossos d’Esquadra

Tutoria

9

Generalitat de Catalunya Departament d’Eduació IES JOAN BRUDIEU

Informació general, sensibilització i prevenció Violència domèstica Informació general, sensibilització i prevenció Addiccions del segle XXI Informació general, sensibilització i prevenció Informació general i prevenció

3r ESO

- xerrada - col·loqui

Mossos d’Esquadra

Tutoria

1r BTX i CF 1r BTX 2n BTX 3r ESO

- xerrada - taller - exposició interactiva

Mossos d’Esquadra

Consell Comarcal

Tutoria

- xerrada

CAP FSH

Tutoria

Pircings i tatuatges

Informació general i prevenció

1r BTX

- xerrada

CAP FSH

Informació general, sensibilització i prevenció Bulliyng Informació general, sensibilització i prevenció Taller d’habilitats socials Campanya de vacunació Revisió odontològica Informació i prevenció Desenvolupament personal i adaptació a l’entorn social Informació i prevenció

1r ESO

- xerrada

Mossos d’Esquadra

Tutoria

3r ESO

- taller

Mossos d’Esquadra

1r ESO 2n ESO 2n ESO

- taller

CSMIJ

CAP

1r ESO 3r ESO

CAP

Revisió oftalmològica

Informació i prevenció

1r ESO 3r ESO

CAP FSH

10

Generalitat de Catalunya Departament d’Eduació IES JOAN BRUDIEU

Consulta Oberta

Informació, prevenció, orientació, ...

ESO BTX CF

CAP

11

Generalitat de Catalunya Departament d’Eduació IES JOAN BRUDIEU

AVALUACIÓ

El projecte és obert i dinàmic i per la seva naturalesa pot desenvolupar canvis al llarg del seu desplegament incorporant nous tallers, xerrades, exposicions que arribin puntualment a la localitat i també escoltant aquelles demandes de l’alumnat que poden tenir un fot interès per a ells i que es creguin adients. L’avaluació no pot ser uniforme per a totes les activitats que es desenvolupen però sí que podem realitzar una avaluació comuna a totes elles. Després de cada activitat l’alumne reflexiona i valora tant la informació rebuda com l’oportunitat de rebre-la en aquest moment.

El tutor o professor present durant la realització de l’activitat, avalua el interès demostrat pels alumnes durant la realització, la metodologia emprada, els materials, l’actuació dels ponents i tot allò que li sembla pro rellevant.

També es demana un petit informe d’avaluació a les persones que porten a terme l’activitat, com han vist els alumnes, com s’han sentit, com es podria millorar de cara a noves edicions, ...

Finalment, l’Equip Docent dóna el seu parer sobre el desenvolupament i profit de les activitats.

Amb aquestes dades els membres de la Direcció fan una valoració sobre la conveniència o no de repetir l’activitat

12