Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

IES JOAN BRUDIEU
C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Tel.: 973 35 04 03 Fax: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 iesjoanbrudieu@xtec.cat Web: www.iesjoanbrudieu.net

Aquest document (0912 Projecte de Salut.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (14-nov-09)

Pàgina 1 de 6

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

IES JOAN BRUDIEU
C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Tel.: 973 35 04 03 Fax: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 iesjoanbrudieu@xtec.cat Web: www.iesjoanbrudieu.net

1.

Dades del centre Nom: IES JOAN BRUDIEU CODI: 25004188 TITULARITAT: PÚBLICA ADREÇA: CARRER IGLESIAS NAVARRI, 27 25700 - LA SEU D’URGELL TELÈFON: 973 350403 ADREÇA ELECTRÒNICA: iesjoanbrudieu@xtec.cat PERSONES RESPONSABLES: Conxita Sabartrés, csabarte@xtec.cat Lluís Orfila llorfila@hotmail.com Marta Gràcia mgracia4@xtec.cat

2.

Títol del projecte

«SALUT A L’IES»

3.

Justificació del projecte

El nostre centre, l’IES Joan Brudieu, és un dels centres de secundària més grans de la província de Lleida. Enguany compta amb més de 900 alumnes repartits entre l’ESO, el Batxillerat i els Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior; això implica la necessària convivència entre alumnes d’edats molt diverses i situacions personals, familiars i econòmiques molt diferents. El fet de tenir una quantitat d’alumnes tan gran i d’edats que van des dels 12 anys fins als 19-20, suposa enfrontar la comunitat educativa a una sèrie de problemes diversos, ja sigui de caire sanitari com per exemple els trastorns d’alimentació, drogodependències (consum d’alcohol, tabac o altres substàncies molt comunes entre adolescents com la marihuana), assessorament sexual i problemes que se’n deriven, o de caire social, com serien l’educació en valors, l’educació viària, etc. Ja en el seu moment vàrem formar part dels programes d’educació per a la salut a l’escola, escoles promotores de salut, projecte d’innovació de salut, ... i poc a poc hem anat aconseguint que tota la comunitat educativa afronti l’educació per a la salut com una part fonamental en el desenvolupament dels alumnes dels centre. També, i formant part important del Programa de Salut vàrem iniciar la Consulta Jove, amb la col·laboració del servei de pediatria de la Fundació Sant Hospital. Aquesta consulta va ser fruit de les reaccions dels alumnes durant els primers anys de conferències i activitats. Notàvem que
Aquest document (0912 Projecte de Salut.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (14-nov-09) Pàgina 2 de 6

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

IES JOAN BRUDIEU
C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Tel.: 973 35 04 03 Fax: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 iesjoanbrudieu@xtec.cat Web: www.iesjoanbrudieu.net

molts d’ells es quedaven amb dubtes o ganes de fer preguntes i que no gosaven fer-les davant dels companys. La solució d’anar a fer preguntes a la consulta dels pediatres o psicòlegs que venien al centre no era factible donada l’estructura de “poble petit” de la societat que ens envolta. Per tot això i després de fer consultes i reunions vàrem fixar un horari setmanal dins l’horari lectiu del centre on un dels pediatres passava consulta amb els alumnes que prèviament ho havien sol·licitat al Cap d’Estudis. Posteriorment i dins el programa Salut i Escola es va continuar el servei passant a denominar-se Consulta Oberta i fent-se càrrec el servei d’infermeria del CAP de La Seu d’Urgell. La consulta continuava sent en horari lectiu i els alumnes havien de sol·licitar el servei igualment a Cap d’Estudis. Aquest curs i davant la demanda del servei de Salut de no controlar els alumnes que assisteixen a la Consulta Oberta s’ha determinat que es farà única i exclusivament durant les hores de pati. D’altra banda hem aconseguit al llarg dels anys el tractament cíclic de temes de salut, on es parteixi d’una visió genèrica o d’iniciació en els cursos més baixos, passant pel desenvolupament de xerrades i tallers fins a arribar a col·loquis, debats, exposicions interactives, exposicions de treballs, ... Per tant veiem molt clar que la manera més adequada d’abordar aquests temes és programar-los dins del Pla d’Acció Tutorial i els eixos transversals, tot i que les interaccions amb altres matèries curriculars ha de ser important.

4. 4.1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Descripció del projecte Objectius integrar el concepte i la importància de la salut dins el currículum valorar, acceptar i respectar el propi cos capacitar l’alumne perquè tingui cura d’ell mateix desvetllar el desig de gaudir d’una salut completa estimular l’adquisició d’hàbits saludable eliminar els hàbits insans conèixer les influències socials en la salut acceptar i valorar la importància de la higiene personal practicar bones pràctiques higièniques afavorir l’adquisició d’opinions davant dels perills més greus i freqüents tenir la preparació necessària per tal d’evitar accidents ser capaç d’explicar les principals causes dels accidents prevenir accidents i evitar situacions de risc mostrar una actitud favorable en la pràctica i normes de seguretat demostrar sentit de la responsabilitat quant a la seguretat dels altres saber quan i com es transforma el cos conèixer el concepte de sexualitat i les seves dimensions ser responsable i creatiu en la solució dels problemes que li planteja la sexualitat
Pàgina 3 de 6

Aquest document (0912 Projecte de Salut.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (14-nov-09)

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

IES JOAN BRUDIEU
C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Tel.: 973 35 04 03 Fax: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 iesjoanbrudieu@xtec.cat Web: www.iesjoanbrudieu.net

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 4.2

saber descobrir l’abús comercial de la sexualitat conèixer les principals mesures en la prevenció de malalties organitzar el seu propi oci conèixer els avantatges de les begudes sanes i els inconvenients d’altres begudes conèixer els efectes de les drogues sobre el cos humà comprendre el risc de l’ús de les drogues revisar les pròpies actituds envers el consum de drogues tenir idees clares sobre la prevenció i tractament de drogodependències conèixer la responsabilitat civil respecte a les drogues conèixer el principis d’una dieta suficient i equilibrada saber confeccionar menús equilibrats corregir hàbits alimentaris Aspectes a desenvolupar, col·lectius que hi participen, alumnat a qui va dirigit, temporalització i integració al currículum.
ASPECTES A DESENVOLUPAR Taller d’alimentació ALUMNAT A QUI VA DIRIGIT 1r ESO 1r BTX 2n ESO 2n ESO 1r BTX 1r ESO Adolescència i alcohol 3r ESO 1r BTX 3r ESO 2n BTX i CF 3r ESO 4t ESO 2n ESO 4t ESO 1r ESO TEMPORALITZACIÓ COL·LECTIU (SESSIONS) I ENTITATS - vídeo + xerrada - col·loqui - xerrada - col·loqui - taller - xerrada - col·loqui - taller - xerrada - taller - taller - taller - taller - xerrada - xerrada - col·loqui - xerrada - xerrada - taller - xerrada INTEGRACIÓ DINS EL CURRICULUM

TEMÀTICA

Alimentació

Menjar bé, menjar sa Taller d’alimentació Taller de sexualitat

Sexualitat Anticonceptius, antisida

Tutors i pediatres Tutoria de F.S.H. Ciències de la Natura Educació Física Nutricionista Tecnologia CAI + ASS de Matemàtiques l’IES F.S.H. Tutoria CAP Ciències de la Natura Consell Comarcal Fundació ALBA Fundació ALBA Fundació ALBA Consell Comarcal Mossos d’Esquadra Mossos d’Esquadra Consell Comarcal CAP Consell Comarcal CAI + ASS de l’IES CAI + ASS de l’IES Benestar Social CAP FSH FSH Creu Roja CAI + ASS de l’IES Tutoria Tutoria Ciències de la Natura Matemàtiques Tecnologia

Alcohol Còctels sense alcohol Conseqüències socials i responsabilitat civil Drogues (legalitat, efectes, responsabilitat, ..) Drogues Consumeixo. Consumeixes? Drogoaddiccions Consumeixo. Consumeixes? Tabac Informació i sensibilització

Tutoria

Higiene

Higiene personal i postural Informació general i sensibilització Informació general i sensibilització Informació general i sensibilització Informació general i sensibilització

1r ESO ESO BTX CF 2n BTX CF 1r BTX i CF 3r ESO

- xerrada

Tutoria Ciències de la Natura Tecnologia Tutoria Ciències de la Natura Tecnologia Tutoria Tutoria

Marató de TV3 Transplantament de medul·la òssia Socorrisme i primers auxilis

- xerrada informativa - xerrada informativa - taller - taller

Aquest document (0912 Projecte de Salut.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (14-nov-09)

Pàgina 4 de 6

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

IES JOAN BRUDIEU
C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Tel.: 973 35 04 03 Fax: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 iesjoanbrudieu@xtec.cat Web: www.iesjoanbrudieu.net

TEMÀTICA Prevenció de riscos

ASPECTES A DESENVOLUPAR Informació general i sensibilització “Dilemes” Educació viària

ALUMNAT A QUI VA DIRIGIT 4t ESO 1r ESO 2n ESO 3r ESO 1r BTX 2n BTX 3r ESO 1r BTX i CF 1r BTX 2n BTX 3r ESO 1r ESO 2n ESO 1r ESO 2n ESO 2n ESO 1r ESO 3r ESO ESO BTX CF

TEMPORALITZACIÓ COL·LECTIU (SESSIONS) I ENTITATS - xerrada - taller - xerrada - taller - xerrada - taller - sessió pràctica - xerrada - col·loqui - xerrada - col·loqui - xerrada - taller - exposició interactiva - xerrada - xerrada - xerrada - taller Institut Guttmann Policia Municipal Policia Municipal Policia Municipal DGT Mossos d’Esquadra Mossos d’Esquadra Mossos d’Esquadra Consell Comarcal CAP FSH Mossos d’Esquadra Mossos d’Esquadra CSMIJ CAP CAP CAP

INTEGRACIÓ DINS EL CURRICULUM Tutoria Tutoria Tutoria Matemàtiques Tutoria Matemàtiques Tecnologia Tutoria

Educació viària

“El ciclomotor” Responsabilitat civil Informació general, sensibilització i prevenció Informació general, sensibilització i prevenció Informació general, sensibilització i prevenció Informació general i prevenció Informació general, sensibilització i prevenció Informació general, sensibilització i prevenció Desenvolupament personal i adaptació a l’entorn social Informació i prevenció Informació i prevenció Informació, prevenció, orientació, ...

Violència domèstica Addiccions del segle XXI Pircings i tatuatges

Tutoria

Tutoria Tutoria

Bulliyng- internet Taller d’habilitats socials Campanya de vacunació Revisió odontològica Consulta Oberta

Tutoria

5.

Avaluació

El projecte és obert i dinàmic i per la seva naturalesa pot desenvolupar canvis al llarg del seu desplegament incorporant nous tallers, xerrades, exposicions que arribin puntualment a la localitat i també escoltant aquelles demandes de l’alumnat que poden tenir un fot interès per a ells i que es creguin adients. L’avaluació no pot ser uniforme per a totes les activitats que es desenvolupen però sí que podem realitzar una avaluació comuna a totes elles. Després de cada activitat l’alumne reflexiona i valora tant la informació rebuda com l’oportunitat de rebre-la en aquest moment. El tutor o professor present durant la realització de l’activitat, avalua el interès demostrat pels alumnes durant la realització, la metodologia emprada, els materials, l’actuació dels ponents i tot allò que li sembla pro rellevant. També es demana un petit informe d’avaluació a les persones que porten a terme l’activitat, com han vist els alumnes, com s’han sentit, com es podria millorar de cara a noves edicions, ... Finalment, l’Equip Docent dóna el seu parer sobre el desenvolupament i profit de les activitats. Amb aquestes dades els membres de la Direcció fan una valoració sobre la conveniència o no de repetir l’activitat

Aquest document (0912 Projecte de Salut.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (14-nov-09)

Pàgina 5 de 6

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

IES JOAN BRUDIEU
C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Tel.: 973 35 04 03 Fax: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 iesjoanbrudieu@xtec.cat Web: www.iesjoanbrudieu.net

Centre de suport

Aquest document (0912 Projecte de Salut.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (14-nov-09)

Pàgina 6 de 6