CBI Jaarverslag 2009

‘Coherentie, maatwerk, samenwerken en duurzaamheid de belangrijkste peilers’ | 09

‘CBI is ervan overtuigd een actuele, relevante en effectieve invulling te geven aan zijn missie’ | 41

‘Creëren van duurzaam concurrentievermogen voor exporteurs’ | 28

2 | CBI Jaarverslag 2009

Inhoud 
Voorwoord ................................................... 05 1 Exporting out of poverty ................................. 07
CBI in het kort Resultaten op strategisch niveau

2 Resultaten in de spotlight ............................... 19
Handelsbevordering Institutionele ontwikkeling Kenniscentrum ITC

3 Kerncijfers .................................................... 31
Financiën Personeel

4 Vooruitblik ................................................... 37
Strategische focus

5 Kalender . ...................................................... 43

CBI Jaarverslag 2009 | 3

4 | CBI Jaarverslag 2009

Standing still is the fastest way of moving backwards in a rapidly changing world
In een tijd waarin woorden als economische crisis, recessie en overheidstekorten de actualiteit lijken te bepalen, kijkt het CBI met een positieve en eigen(wijze) blik om zich heen en naar de toekomst. Zo geloven wij in de kracht van een groeiende economie als middel tegen armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. CBI faciliteert een uniek kennisnetwerk waaraan mensen, bedrijven en organisaties deelnemen die acteren op het gebied van de handel vanuit ontwik kelingslanden naar Europa. Op deze wijze levert het CBI een belangrijke bijdrage aan econo mische ontwikkeling in deze landen en daarmee aan duurzame armoedebestrijding. De sterk veranderende omgeving vraagt om visie, durf en vooral om een adequate aanpak. Dit geeft niet alleen CBI intern veel dynamiek en uitdagingen, maar ook in de samenwerking met onze partners. Ieder afzonderlijk instrument in de keten speelt een belangrijke rol, maar juist het samenspel hierin leidt tot synergie, samenhang en effectiviteit. Herijking van gemaakte (beleids)keuzes ingezet in 2009 zullen in 2010 verder vorm krijgen. Meer focus en integrale inzet van producten is hierin een belangrijke stap voorwaarts. Het CBI zal, als agentschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken, een belangrijke rol spelen in de uitvoering van het Nederlandse Aid for Trade Beleid.

Hans Klunder Algemeen Directeur

CBI Jaarverslag 2009 | 5

‘Coherentie, maatwerk, samenwerken en duurzaamheid de belangrijkste peilers’ | 09

‘Ketensamenwerking’ | 10

‘Duurzaamheidstraining’ | 16

6 | CBI Jaarverslag 2009

1 Exporting out of poverty
In de globaliserende wereld is internationale en regionale handel de motor voor economische groei. Groei zorgt voor zelfredzaamheid en ontwikkelingskansen voor mensen in ontwikkelingslanden en draagt hiermee bij aan armoedevermindering. Duurzame export bevordering is daarom al bijna 40 jaar de focus van het CBI.

CBI Jaarverslag 2009 | 7

CBIinhetkort

Daarbij richt het CBI zich in de breedste zin van het woord op een betere marketing van de producten en diensten van de exporterende bedrijven door middel van technische assistentie. Het CBI focust zich op de uitwisseling en het ontsluiten van exportkennis en -vaardigheden op een interactieve en innovatieve wijze. Verder bevordert en steunt het CBI exportactiviteiten die duurzaam en sociaal verantwoord zijn. Ook in 2009 heeft het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI), als uitvoerend agentschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken, een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Enerzijds door het coachen en trainen van individuele bedrijven uit ontwikkelings landen bij het vinden van hun weg naar en op de Europese markt, maar ook door het opbouwen van een institutioneel klimaat in de doellanden door de ondersteuning van business support organisaties (BSO’s) zoals kamers van koophandel, sector associaties of uitvoeringsorganisaties van bijvoorbeeld het ministerie van handel. Op deze manier dragen de CBI interventies bij aan directe werkge legenheidscreatie, maar zorgen we er ook voor dat onze inspanningen beklijven en een lange termijn impact hebben. Deze lange termijn impact van de CBI interventies wordt verder versterkt door een bewuste keuze voor sectordiversificatie. Er is niet alleen gekozen voor sectoren met een relatief hoog ‘pro-poor’ gehalte, maar ook voor sectoren die relatief hoogwaardige werkgelegenheid bieden welke

De doelstelling van het CBI is bij te dragen aan de economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden door het vergroten van hun export naar Europa. Het CBI verleent hiertoe diensten op het gebied van exportmarketing en exportmanagement aan het midden- en kleinbedrijf en bedrijfsondersteunende organisaties in ontwikkelingslanden.

8 | CBI Jaarverslag 2009

kunnen bijdragen aan de vorming van een middenklasse. Economische diversificatie als stabiele basis van een economisch systeem. In het feit dat ook de uitkomsten van het WRR rapport de aanpak van het CBI ten volle onderschrijven, ziet het CBI een bevestiging van zijn ervaring en werkwijze. Maar uiteraard is het zaak om kritisch naar onszelf te blijven kijken en daarom heeft het CBI het afgelopen jaar zijn strategische focus onder de loep genomen. Intern hebben zich allerlei ontwikkelingen voorgedaan zoals de oprichting van een nieuw kenniscentrum en de wens meer samenhang tussen de verschillende producten te bewerkstelligen. Ook in de externe omgeving werd het CBI geconfronteerd met een aantal essentiële veranderingen zoals de economische crisis en de nieuwe landenfocus van onze opdrachtgever, DG Internationale Samenwerking. Om actueel, relevant en doelmatig te blijven is een nieuwe strategische focus gedefinieerd waarbij coherentie, maatwerk, samenwerken en duurzaamheid de belangrijkste peilers zijn. Ook is er in 2009 een begin gemaakt met een herziening van ons Monitoring en Evaluatie instrument. Een verbeterd monitoring- en evaluatiesysteem en versterkte interne capaciteit zal het CBI in staat stellen om doelstellingen op impact niveau aan te tonen. Monitoring en evaluatie zal gebaseerd worden op de ‘Managing for Development Results’ principes. Dit traject zal in 2010 in samenwerking met diverse partners en opdrachtgever nader worden uitgewerkt.

‘Hulpheeftdanookalleenzinalslangdurige programmatischeinvesteringdieeen samenhangendpakketvaninterventiesomvat endiesamenmetlokaleinstitutiesofactoren wordtuitgevoerd’
—WRRrapport

Om actueel, relevant en doelmatig te blijven is een nieuwe strategische focus gedefinieerd waarbij coherentie, maatwerk, samenwerken en duurzaamheid de belangrijkste peilers zijn

CBI Jaarverslag 2009 | 9

Ketensamen­ werkingBolivia
Het ‘Inclusive Export Coaching Programme’ (iECP) dat het CBI en SNV in 2009 in Bolivia hebben opgezet in nauwe samenwerking met CBI’s lokale partner in Bolivia – de Nationale Kamer voor Exporteurs van Bolivia (CANEB) – is een veelbelovend voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partners in de waardeketen.

Via dit initiatief bundelen het CBI en SNV hun krachten en komt het tot een vruchtbare synergie tussen de export coaching programmes (ECP’s) van het CBI en de Inclusive Business-projecten van SNV. Het ‘Inclusive Business’-concept is ontwikkeld door SNV om bij te dragen aan de armoedebestrijding door het opnemen van gemeenschappen met lage inkomens in de waardeketen van grotere bedrijven, zonder het winstoogmerk te verliezen. Door grote bedrijven aan kleine, plaatselijke bedrijfjes te koppelen, ontstaat er een win-winsituatie voor beide bedrijven: grote bedrijven krijgen toegang tot een groter aanbod aan goede producenten, terwijl kleine leveranciers afnemers hebben voor hun producten. Op dit moment zijn er 70 goedlopende Inclusive Businesses in Latijns-Amerika die het levende bewijs vormen voor het succes van dit model. Door het ‘Inclusive Business’-model van SNV te combineren met de kennis en jarenlange ervaring van het CBI in het begeleiden van exporteurs bij het betreden van de Europese markten, kunnen iECP’s worden ingezet in de hele exportketen, van de kleinste leverancier in Bolivia tot de grootste inkoper in Europa. Op die manier hebben iECP’s een maximale impact op de armoedebestrijding via het scheppen van werkgelegenheid en inkomensverbetering, zowel in de exportsector als in de productiesector van Bolivia, inclusief de zogenaamde Base of the Pyramid (BoP), het armste deel van de bevolking. De eerste iECP’s zijn waarschijnlijk gericht op de textiel-/kledingsector, het toerisme, natuurlijke ingrediënten en de hout-/houtproductensector.

10 | CBI Jaarverslag 2009

‘WathetCBIdoet,ispartijencreërenendie samenbrengen,zodatereeneffectieve samenwerkingopeenanderniveauontstaat’
—RuudTreffers,Nederlandsebewindvoerder,Wereldbank

CBI Jaarverslag 2009 | 11

Resultaten opstrategisch niveau
landen waarin de hulp van het CBI wordt uitgefaseerd met een overgangsperiode tot en met 31 december 2010 landen die aan de nieuwe landenlijst van het CBI moeten worden toegevoegd op basis van de gewijzigde Nederlandse ontwikkelingsstrategieën landen die op de landenlijst van het CBI blijven staan

Naast deze nieuwe landenlijst zijn, zoals al genoemd, de thema’s coherentie, maatwerk, samenwerken en duurzaamheid de belangrijkste peilers van de strategische, meerjaren focus. CBI heeft deze thema’s eigen gemaakt en de eerste resultaten tekenen zich nu al af. Landenlijst Het gevolg van deze herziening is dat er 5 nieuwe landen aan de landenlijst zijn toegevoegd en de CBI assistentie in 17 landen wordt uitgefaseerd. Voor de programma’s in de uitfaseringslanden is in samenwerking met onze lokale partners een uitfaseringsstrategie opgezet. Ook is er een ‘Taskforce Fragiele staten’ opgericht om een plan van aanpak voor deze nieuwe landen te formuleren. Coherentie tussen producten Om de inzet van de verschillende CBI-producten binnen een geografische regio in een bepaalde economische sector beter op elkaar af te stemmen worden er sector/ regioplannen opgesteld. Hiermee wordt geborgd dat de CBI producten elkaar in de praktijk versterken, waardoor het geheel meer dan de som der delen zal zijn. Tevens ontstaat op die manier een goed beeld van de behoefte aan aanvullende producten die vervolgens op maat ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast zijn, in het licht van het behalen van nog meer synergie de producten ‘Trainingen’ en ‘Marktinformatie’ samengevoegd in het nieuw gevormde Kenniscentrum (KC).

CBI was het afgelopen jaar volop in beweging. Als consequentie van een aangepaste Nederlandse ontwikkelingsstrategie met grotere focus op de minst ontwikkelde landen, heeft het CBI de landenlijst herzien.

12 | CBI Jaarverslag 2009

‘Ditzijngeweldigeresultatenvaneen fantastischeorganisatiedieinhethartvanons ontwikkelingsbeleidopereert’
—BertKoenders,VoormaligministervanOntwikkelingssamenwerking

Taken Kenniscentrum
Naast het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van marktinformatie en training producten, heeft het KC als taken: • het ontwikkelen van een CBI brede visie, werkwijze en infrastructuur rondom kennis; • het signaleren en agenderen van nieuwe thema’s die voortkomen uit CBI’s kennisnetwerken; • het faciliteren van inhoudelijke thema’s waarop het CBI expliciet gaat inzetten de komende jaren, zoals duurzaamheid/CSR; • het adviseren t.a.v. thema’s waarin KC specifieke expertise heeft, zoals: didactiek, monitoring & evaluatie, (markt)onderzoek en e-learning/e-tools.

Duurzaamheid Wereldwijd groeit het besef dat overheidsorganisaties een belangrijke rol behoren te spelen bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Ook voor het CBI is het van belang zijn dienstverlening en bedrijfsvoering te verduurzamen. In 2009 werd duurzaamheid gedefinieerd als strategisch uitgangspunt voor de komende jaren en werd het plan van aanpak ‘Duurzaamheid bij het CBI: van missie naar uitvoering’ gepresenteerd. CBI’s visie op duurzaamheid en de verder te ondernemen stappen voor het verankeren van duurzaamheid in CBI’s dienstverlening en bedrijfsvoering zijn erin terug te vinden, evenals de hiervoor te ontwikkelen meetbare indicatoren.

Maatwerk
Het nieuwe landenbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken met meer focus op OS partnerlanden, MOL’s en fragiele staten heeft onder andere tot gevolg dat de producten van het CBI zullen worden herzien. In deze landen is de economische infrastructuur minder ontwikkeld dan in de landen waar het CBI gaat uitfaseren. Voordat gedacht kan worden aan export naar de EU, zal vaak eerder sprake zijn van capaciteitsopbouw om lokale en regionale markten te bedienen met kwaliteitsproducten die op economisch verantwoorde schaal worden geproduceerd. Ook in de situatie dat bedrijven de benodigde kwaliteit en

CBI Jaarverslag 2009 | 13

kwantiteit wel kunnen leveren, worden, door de beperktere lokale economische infrastructuur, de benodigde CBI-acties in aanloop naar de EU-markt talrijker om tot hetzelfde resultaat te komen. Een van de factoren hierbij is dat in deze landen zowel de overheid als het bedrijfsleven in mindere mate beschikken over een internationale oriëntatie. Specifiek op deze situatie aangepaste producten zijn daarom gewenst en het CBI heeft in 2009 een start gemaakt met de ontwikkeling hiervan. Ook heeft het CBI de lengte van zijn meerjarige producten (export coaching programma’s en de business support organisation developmentprogramma’s) herzien. Het streven was om, waar mogelijk, de lengte van meerjarige producten in te korten, echter zonder afbreuk te doen aan het geïntegreerde karakter van de producten. Dit heeft geresulteerd in een meer modulaire opbouw van deze programma’s. Het vergemakkelijkt het leveren van maatwerk en geeft meer mogelijkheden om te sturen op looptijd, landen- en sectorkeuze van programma’s van het CBI.

Ketensamenwerking
Het CBI heeft als kennis- en expertisecentrum op het gebied van exportontwikkeling en exportpromotie jarenlange ervaring met het integreren van bedrijven in ontwikkelingslanden in internationale supply chains en met het versterken van de dienstverlening van bedrijfsondersteunende organisaties in de exportsectoren. Daarmee beschikt het CBI over een netwerk van partnerorganisaties en lokale experts met lokale kennis en ervaring op dit terrein. Voor het versterken van de exportsectoren in ontwikkelingslanden zoekt het CBI aansluiting met (inter)nationale organisaties zoals het ITC met een complementair dienstenaanbod of waarmee synergie mogelijk is, teneinde duurzame resultaten in de exportsectoren zo efficiënt mogelijk te behalen. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het CBI in samenwerking met de overige Nederlandse ‘bedrijfsleveninstrumenten’: DECP, EVD, PUM, BiDNetwork, FMO, IDH, SNV, CNV International, FNV Mondiaal en de Nederlandse ambassades de website Trade2gether.org ontwikkeld. Op deze manier zijn contactgegevens en achtergrondinformatie van deze ‘bedrijfsleveninstrumenten’ op een centrale plaats te vinden. De achterliggende gedachte hierbij is dat ieder afzonderlijk instrument zijn rol in de keten speelt, maar ook duidelijk koppelvlakken te duiden zijn waarbij synergie behaald kan worden.

14 | CBI Jaarverslag 2009

CBIgoesGreen

‘Diegenedienogsteedsnietgelooftinduurzame handelenhiernaarhandeltzaluiteindelijkkansen mislopen’
—Anne-MarieRakhorst,SearchBV.Oprichterenauteur

Dat het CBI duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan bewijst Paperworld, de internationale beurs voor papier, kantoorartikelen en schrijfgerei.

Met het thema ‘CBI, Going Green’ en een ruim aanbod van producten vervaardigd uit o.a. FSC gecertificeerd hout, biologisch afbreekbaar rubber en plantaardig gekleurd leer, speelde CBI dit jaar in op de wereldwijde ‘groene’ trend binnen de consumentensectoren. Goed nieuws voor de 44.000 bezoekers van Paperworld, waarvan de helft aangaf op zoek te zijn naar nieuwe producten. De producenten aanwezig op het CBI-paviljoen tijdens de Paperworld waren afkomstig uit het ECP voor Office and School Supplies. Binnen dit ECP wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en ecologische productie. Ook in andere ECP’s is in toenemende mate een ontwikkeling in duurzame producten en productie te signaleren. Een tekenend voorbeeld daarvan is het bedrijf Boysen. Vanuit het ECP voor Paints and Coatings leveren zij een speciaal soort verf dat schadelijke stoffen uit de lucht filtert dankzij zijn structuur. Duurzaamheid is een must en CBI is samen met deze bedrijven hard op weg om ook op dit gebied een leidende rol in aan te nemen.

CBI Jaarverslag 2009 | 15

Duurzaamheids­ trainingColombia
In oktober 2009 organiseerde het CBI samen met zijn Colombiaanse tegenhanger Proexport vier workshops Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Pereira, Cali, Bogota en Medellin. Er namen meer dan 100 Colombiaanse exporteurs deel aan de workshops, die erop waren gericht om uit te leggen dat MVO en accountability concurrentievoordeel bieden voor bedrijven die naar de EU willen exporteren.
16 | CBI Jaarverslag 2009

Met als uitgangspunt de eisen die EU-inkopers aan producten stellen, worden de exporteurs via deze workshop begeleid bij het ontwikkelen van een MVO-beleid op basis van de hoofdstukken van de Code of Conduct Builder van het CBI over de basisprincipes van MVO: People, Planet en Profit. De deelnemers waren zeer enthousiast over de praktische bruikbaarheid van de workshop en zijn van plan om de verworven vaardigheden in de praktijk toe te passen. Na de workshop waren alle deelnemers zich ervan bewust dat ze hun visie moesten veranderen. MVO is niet alleen belangrijk om toegang te krijgen tot verschillende markten; het is ook een principekwestie en een basisvereiste voor duurzaam succes als ondernemer. Aangezien duurzaamheid een strategisch thema is van het CBI en er veel meer gegadigden zijn die om hulp vragen bij het implementeren van MVO, heeft het CBI besloten om een nieuwe training te ontwikkelen. De nadruk zal liggen op beheersinstrumenten voor MVO (bijv. de OESO-richtlijnen en ISO 26000) om exporteurs te begeleiden bij het implemen teren van MVO in hun bedrijf. Het doel is om een zeer praktijkgerichte training te ontwikkelen op basis van de database van het CBI (met gedetailleerde informatie over richtlijnen, codes en labels die vereist zijn op de Europese markt) en de praktijkervaringen van inkopers en leveranciers.

‘Handelisdekrachtigstemotorvoorgroeien tegenarmoede’
—PascalLamy,Directeur-GeneraalWTO

CBI Jaarverslag 2009 | 17

‘Hoewel het ECP van het CBI pas een jaar onderweg is, heeft Thembi Tobie al een succes geboekt met haar wijnen op de Europese markt’ | 21

‘Goed functionerende bedrijfsondersteunende organisaties (BSOs) zijn voor MKB-exporteurs essentieel’ | 22

‘Creëren van duurzaam concurrentievermogen voor exporteurs’ | 28

18 | CBI Jaarverslag 2009

2 Resultaten in de spotlight
Naast mooie uitkomsten op de verschillende strategische thema’s waar het CBI zich het afgelopen jaar op heeft gefocust, zijn er in 2009 ook op productniveau (Handelsbevordering, Institutionele Ontwikkeling, Trainingen en Marktinformatie) indrukwekkende resultaten behaald. Ook is, mede dankzij het beheer van het Netherlands Trust Fund, de samenwerking met het International Trade Centre op een hoger plan getild.

CBI Jaarverslag 2009 | 19

Handels Bevordering
Met als doel het verkrijgen van een duurzame positie op de Europese markt, bood het CBI intensieve marketing en management assistentie aan 1050 exporterende bedrijven in meer dan 40 ontwikkelingslanden door middel van meerjarige export coaching programma’s (ECP’s).
In 2009 zijn drie van deze programma’s op het gebied van biologische levensmiddeleningrediënten, kantoor- en schoolbenodigdheden, en buizen en uitrusting voor de procesindustrie geëvalueerd, waarbij de volgende resultaten zijn behaald; de 112 deelnemende exporteurs hebben gezamenlijk additionele exporten ter waarde van €97 mln. gerealiseerd waarvan €33 mln. naar Europa. Daarnaast hebben deze programma’s bijgedragen aan een toename van de werkgelegenheid met 1200 arbeidsplaatsen.

20 | CBI Jaarverslag 2009

CaseThembi

‘Leveranciersdieopvallenhebbenbeterekansen. Hetiseengoedeinvesteringomdeeltenemenaan eenexportcoachingprogrammevanhetCBI’
—CorDielenman,CBIprogrammamanager

Een uitstekend voorbeeld van die goede resultaten is het verhaal van de deelnemer Thembi & Co. Wines aan het ECP Wine. Hoewel het ECP van het CBI pas een jaar onderweg is, heeft Thembi Tobie (eigenaresse van het Black Economic Empowered wijnbedrijf Thembi & Co uit ZuidAfrika) al een succes geboekt met haar wijnen op de Europese markt.

Met ondersteuning van het CBI heeft zij een grote deal kunnen sluiten met de Nederlandse wijnimporteur Dirkzwager Groep. Het resultaat hiervan is dat haar wijnen sinds eind 2009 te vinden zijn in alle filialen van de Nederlandse slijtersketen Mitra. Een prachtige manier om de Nederlandse markt te betreden en een enorme stimulans voor het bedrijf Thembi & Co. Thembi Tobie kwam over vanuit Zuid-Afrika om zelf bij de officiële lancering van haar wijnen op de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag aanwezig te zijn. Tijdens dit evenement werd duidelijk wat voor impact de grote order van Dirkzwager Groep voor Thembi heeft. Dit heeft het geloof ook bij andere Black Economic Empowerment (BEE) wijnbedrijven gesterkt dat er kansen liggen om met hun wijnen de Europese markt te betreden. De praktische benadering van ontwikkelingshulp vanuit het CBI laat hier zien hoe dit tot succes kan leiden. Succes dat bovendien niet van vluchtige aard blijkt. De omvang van de bestellingen door Dirkzwager Groep is voor het komende jaar al weer uitgebreid en gezien de positieve ervaringen van beide partijen is de kans groot dat zich hier een langdurige samenwerking zal ontwikkelen.

CBI Jaarverslag 2009 | 21

Institutionele Ontwikkeling
Goed functionerende bedrijfsondersteunende organisaties (BSOs) zijn voor MKB- exporteurs essentieel om toegang te krijgen tot internationale markten. Bedrijven hebben vaak gebrekkige toegang tot marktinformatie en marktvereisten en beschikken over onvoldoende export kennis en vaardigheden. Samen met de organisaties en hun netwerk versterken de meerjarige CBI institutionele ontwikkelingsprogramma’s de key services van BSOs op specifieke terreinen zoals marktinformatie, export marketing en management training en advisering, marktontwikkeling en handelspromotie. In 2009 waren er 40 programma’s in uitvoering en nog eens 30 in voorbereiding in 25 landen in Sub-Sahara Afrika, Azie, en in Midden- en Zuid Amerika.

Zes programma’s werden in 2009 opgeleverd:
• Export Training and Coaching Centre bij Philexport Cebu, Philippines; • Kennis- en expertise network bij Seafood Service Centre van het Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MOMAF), Indonesia; • La Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX ) en Confederation of Indian Industries CII/ Technology Export Development Organisation TEDO, India; • Capaciteitsopbouw voor bedrijfsadvisering bij National Agency for Export (NAFED), Indonesia; • Marktinformatiedienst met nieuwe Marktinformatie portal bij CORPEI, Ecuador.

22 | CBI Jaarverslag 2009

‘Gewaarborgdekwaliteit,betrouwbaarheiden verantwoordondernemerschapzijnkernwoorden typerendvoorhetCBI’
Evaluaties
In 2009 zijn evaluaties uitgevoerd van eerder opgeleverde programma’s in Vietnam, oost Afrika, Filippijnen en Jordanië. Op basis van steekproeven is gebleken dat 60% van de gebruikers/cliënten aangeeft dat hij/zij betere dienstverlening krijgt van de betreffende BSO op die gebieden waar het CBI assistentie heeft geboden.

—WimvanHeumen,CBIprogrammamanager

CBI Jaarverslag 2009 | 23 

Evaluatie ITPC­Vietnam
Om het Vietnamese bedrijfsleven te voorzien van de nodige adviezen, trainingen en marktinformatie om succesvol te exporteren naar Europa, sloegen in 2005 het CBI en ITPC van Ho Chi Min City de handen ineen. De organisaties zijn belangrijke netwerk- en sparringpartners voor elkaar in de inspanningen om de marktkansen in de handel tussen Vietnam en Europa te benutten.
24 | CBI Jaarverslag 2009

In hun intensieve samenwerking werd vormgegeven aan een verandertraject welke drie disciplines integreert: Opbouw van lokale export expertise: Zo’n 50 lokale exportadviseurs en -trainers zijn getraind in export en hebben hun kennis en vaardigheden vervolgens breed uitgezet bij de verschillende bedrijfsleven ondersteunende instanties, zoals sector associaties, in het netwerk van ITPC. Een webbased markt informatie portal biedt Vietnamese exporteurs (en internationale importeurs en potentiële investeerders) up-to-date en toegespitste marktinformatie, maar ook online instrumenten, tips en handleidingen die een exporteur in staat stellen om gedegen plannen te maken voor een succesvolle betreding van de Europese markt of de uitbreiding van hun marktaandeel. De strategische verbeteringen in de bedrijfsleven ondersteunende infrastructuur werden gerealiseerd door CBI coaching en training in strategieontwikkeling en organisatieontwikkeling alsook de algehele opbouw van kennis en vaardigheden op exportgerelateerde terreinen. De adviezen die het CBI gaf en geeft aan zowel de private sector als de Vietnamese overheid hebben geleid tot duurzame inbedding van inspanningen in Vietnam. In een externe evaluatie van de samenwerking tussen het CBI en ITPC is een zeer hoge mate van impact geconstateerd, de klanten van ITPC zijn zeer tevreden over de verbeterde advies-, training- en markt informatie diensten van de BSO.

CBI Jaarverslag 2009 | 25 

Kennis Centrum
Marktinformatie
In 2009 hebben exporteurs en BSOs in totaal ruim 800.000 CBI marktinformatiedocumenten van het CBI ontvangen of zelf gedownload via www.cbi.eu/marketinfo. Naast sector/product studies, e-business/marktvereisten documenten en news & alerts voor ca. 30 sectoren – variërend van groenten & fruit tot fashion forecasts en van auto-onderdelen tot toerisme – maakten exporteurs en BSOs gebruik van export handboeken en on-line tools. Het uitgebreide en gevarieerde aanbod aan CBI markt- in formatieproducten wordt hoog gewaardeerd door de CBI doelgroep.

Trainingen
In 2009 ontvingen in totaal ca. 3400 exporteurs en BSO medewerkers uit de CBI doelgroeplanden training van experts op het gebied van Export Marketing en Management. Naast volle tevredenheid over de kwaliteit van het geleerde, resulteerden deze trainingen in een exponentiële toename van praktisch toepasbare kennis en vaardigheden op de werkvloer. Met het aanbieden van de training “Towards Recovery” speelde het CBI in op de financiële crisis. Ook speelde het CBI in 2009 in op marktontwikkelingen door een training Fair Trade Opportunities in de markt te zetten en heeft binnen de training E-Business de component Corporate Social Media een prominente plek gekregen, waarmee directe resultaten m.b.t. vindbaarheid, cliënt contact en conversie zichtbaar werden. Een zeer gewaardeerde training.

26 | CBI Jaarverslag 2009 

Reachonline: Eennieuwe maniervanleren
Het eerste geïntegreerde product van marktinformatie en training kwam eind 2009 tot stand. Het resultaat een online training.

‘Beeldjeeensindatikaldatonderzoekzoudoenvia Googlemeteenanaloogmodem…Onzedoelgroep zouallangmetpensioenzijntegendetijddathet onderzoekwasafgerond’
—BusinessSupportOrganisation

Door middel van een video wordt de wetgeving betreffende REACH op een praktische manier toegelicht. Drie CBI experts geven vanuit hun sector expertise aan wat de impact en implicaties zijn voor een aantal producten die geëxporteerd worden naar de Europese markt. Deze video past in de visie en strategie van de nieuwe manier van leren van het CBI doordat men zelf kan bepalen wanneer men de video bekijkt. Daarnaast is dit een interactieve manier van leren doordat er ook een forum aan gekoppeld is waarop discussies gestimuleerd worden en waar men vragen kan stellen. Er is getracht om zo praktisch mogelijk informatie te verstrekken door te focussen op de chemische industrie en de kleding sector.

CBI Jaarverslag 2009 | 27

ITC

Door als één donor te handelen en aanvullende kennis te vergaren, is er een vruchtbare bodem gecreëerd voor synergie en optimale impact. Het programma biedt BSO’s, waaronder sectorassociaties, betere mogelijkheden voor sectorontwikkeling, zodat deze organisaties zich op een duurzame manier kunnen bezighouden met exportontwikkeling in alle waardeketens van de sectoren waarvan is vastgesteld dat ze internationaal concurrerend zijn. Het CBI en het ITC ondersteunen de BSO’s in het bewustwordingsproces en helpen competente en autonome actoren bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van sectorspecifieke exportontwikkelingsprogramma’s. Het partnerschap is gericht op het creëren van een institutionele architectuur en institutionele capaciteiten in bepaalde ontwikkelingslanden, zodat er daarna naar de EU en andere markten kan worden geëxporteerd. In 2009 is er voorbereidend onderzoek gedaan naar de landen: Oeganda, Kenia, Tanzania, Mali, Senegal, Congo, Zuid Afrika, Bangladesh, Jemen en de Palestijnse gebieden. Dit heeft tot concrete plannen van aanpak en een verkenningsmissie geleid.

Het CBI en het International Trade Centre (ITC) zijn een vier jaar durend partnerschap aangegaan onder het gezag van het Netherlands Trust Fund om de gemeenschappelijke strategie met betrekking tot Aid for Trade te implementeren. Hierbij is er speciale aandacht voor ‘het creëren van duurzaam concurrentievermogen voor exporteurs in bepaalde exportsectoren en bepaalde CBI-partnerlanden’.
28 | CBI Jaarverslag 2009

CBI Jaarverslag 2009 | 29

‘Balans’ | 32

‘Rekening van Baten en Lasten’ | 33

‘Personeel’ | 35

30 | CBI Jaarverslag 2009

3 Kerncijfers

Het CBI werkt met eens vaste schil ambtenaren en een flexibele schil van ‘payroll’ medewerkers. Het CBI werkt, in afwijking van het departement van Buitenlandse Zaken, met een baten-lastenstelsel. Het jaar 2009 is afgesloten met een positief resultaat. De vermelde gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening van het CBI.

CBI Jaarverslag 2009 | 31

Financiën
Activa Immateriële activa Materiële activa grond en gebouwen installaties en inventarissen overige materiële vaste activa Debiteuren Nog te ontvangen Liquide middelen 0 321 495 243 37 1891 0

Balans 31 12 2009
De vermelde gegevens zijn afkomstig uit de jaar rekening 2009 van het CBI. Bedragen x € 1000.

Passiva Eigen Vermogen exploitatiereserve verplichte reserve onverdeeld resultaat Leningen bij het MvF Saldo voorschot/onderhanden werk Voorzieningen Crediteuren Nog te betalen 490 0 960 10 306 0 456 765 2987

Totaal activa

2987

Totaal passiva

32 | CBI Jaarverslag 2009

Rekening van Baten en lasten
De vermelde gegevens zijn afkomstig uit de jaar rekening 2009 van het CBI. Bedragen x € 1000.

Baten Opbrengst moederdepartement Opbrengst overige departementen Opbrengst derden Rentebaten Vrijval voorzieningen Buitengewone baten 17.242 0 150 2 0 0

Lasten Apparaatskosten personele kosten materiële kosten Rentelasten Afschrijvingskosten materieel immaterieel Overige lasten dotaties voorzieningen buitengewone lasten 389 0 0 0 0 16434 960 1382 14663 0

Totaal baten Saldo van baten en lasten

17394

Totaal lasten

CBI Jaarverslag 2009 | 33

Kasstroomoverzicht
De vermelde gegevens zijn afkomstig uit de jaar rekening 2009 van het CBI. Bedragen x € 1000.

Kasstroomoverzicht Rekening-courant RHB 1 januari 2007 Totaal operationele kasstroom Totaal investeringen (-/-) Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) Totaal investeringskasstroom Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) Eenmalige storting door het moederdepartement (+) Aflossingen op leningen (-/-) Beroep op leenfaciliteit (+) Totaal financieringskasstroom Rekening-courant RHB 31 december 2007 (=1+2+3+4) 3.132 -873 -357 0 0 0 0 -12 0 -12 1890

34 | CBI Jaarverslag 2009

Personeel

In 2009 werken er bij het CBI 16 fte ambtenaren en 22 fte inhuur. De personeelsuitgaven bedroegen in 2009 ongeveer EUR 2.900.000.

Ziekte verzuim

5.4 % 3.9 %

5.9 %

Intern

Extern

4.1 % 2.8 %

Organisation Analysis

Market Research

Strategy & Planning

Product Development 2005 2006 2007 2008 2009

Export Expansion

CBI Jaarverslag 2009 | 35

‘Het CBI zal in kaart gaan brengen welke MVO kwesties van belang zijn in de sectoren waarin het CBI actief is’ | 40

‘CBI is ervan overtuigd een actuele, relevante en effectieve invulling te geven aan zijn missie’ | 41

‘Voorts zal het CBI zich in 2010 nog sterker profileren als mondiale en sectorale trend-watcher’ | 39

36 | CBI Jaarverslag 2009

4 Vooruitblik

De interventies van het CBI zullen in de toekomst nog meer impact hebben doordat producten coherent worden ingezet. Tevens zal er extra aandacht worden geschonken aan samenwerking, productinnovatie en effectmeting. Essentieel hierbij is dat het CBI praktisch en behoeftegericht blijft werken.

CBI Jaarverslag 2009 | 37

Strategische Focus
Het CBI kan als uitvoerend agentschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken een belangrijke rol spelen bij het operationaliseren van het Aid for Trade beleid.

Het CBI heeft als kennisinstituut een gedegen expertise opgebouwd in capaciteitsontwikkeling ten behoeve van exportbevordering en is met zijn sterke netwerk van bedrijven, experts en BSOs gepositioneerd als een spin in een web op het kruispunt tussen: • hulp en handel: als OS-agentschap adviseert CBI bedrijven en BSO’s en genereert hierdoor een natuurlijke koppeling tussen de private sector ontwikkeling enerzijds en armoedebestrijding anderzijds; • ontwikkelde en ontwikkelingslanden: door de focus op export naar Europa wordt de verbinding tussen deze twee ‘werelden’ gelegd en hulp ‘gemainstreamd’; • beleid en praktijk; als agentschap kan het CBI inzichtelijk maken wat handelsbeleid (tarieven, producteisen en standaarden) voor effect heeft in ontwikkelingslanden. In 2010 zal het CBI zijn makelaarsrol verder gaan uitdiepen, maar ook aandacht besteden aan thema’s zoals kennis, duurzaamheid, fragiele staten en monitoring en evaluatie.

38 | CBI Jaarverslag 2009

‘Synergiedoornauweresamenwerking’
—HansKlunder,DirecteurCBI

Internationale samenwerking
CBI streeft voor 2010 niet alleen naar een geïntegreerde inzet van zijn eigen producten, maar ook naar het verbeteren van de koppelvlakken met het (inter)nationale bedrijfsleveninstrumentarium. Samenwerking met deze partners gebeurt al, maar zal op een hoger, meer structureel niveau worden getild. Gezien de Europese focus van het CBI, zal vanzelfsprekend aansluiting worden gezocht bij de Europese Aid for Trade agenda op uitvoeringsniveau.

Kennisnetwerk & kennisdomeinen
Het CBI staat voor het actief creëren en delen van kennis over export naar de EU, ten einde exportbevordering. Om dit te realiseren worden de leeractiviteiten steeds meer toegespitst op het binden van organisaties en hun medewerkers, externe experts en interne CBI medewerkers aan het CBI aanbod. Om het leren te effectueren zal ook ingezet worden op het faciliteren van verbindingen tussen dezelfde actoren. Door deze twee activiteiten -binden en verbinden- te faciliteren ‘ontstaat’ kennis, en juist deze kennis garandeert actualiteit en relevantie, de elementen die noodzakelijk zijn voor de CBI doelgroepen. De infrastructuur waarbinnen het binden en verbinden concept wordt vormgegeven, wordt gekenmerkt door domeinen van kennis. Kort gezegd zal het aanbod van kennis over Export Marketing en Management worden geclusterd in gebieden van kennis die verwijzen naar de verschillende fasen van exporteren. Binnen deze domeinen

worden competenties geformuleerd welke per doelgroeporganisatie zijn te toetsen. Hierdoor worden bereikte 4.1 % 3.9 % resultaten nog beter zichtbaar. Een kennisdomein wordt daardoor een duidelijk begrensd kennisgebied waaraan 2.8 % de professional zijn theoretische en praktische kennis, inzichten en methoden ontleend om competent te worden in die specifieke fase van exporteren (exporteur) of export facilitatie (bedrijfsondersteunende organisaties). Voorts zal het CBI zich in 2010 nog sterker profileren als 2005 2006 2007 2008 2009 mondiale en sectorale ‘trend-watcher’ door meer in te zetten op het vertalen van maatschappelijke en sectorale trends en ontwikkelingen naar praktisch toepasbare leerinstrumenten.

5.4 %

5.9 %

Intern

Extern

Organisation Analysis

Market Research

Strategy & Planning

Product Development

Export Expansion

CBI Jaarverslag 2009 | 39

Duurzaamheid
De komende jaren brengt het CBI in kaart welke maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kwesties van belang zijn in de sectoren waarin het CBI actief is. Ook wordt MVO geïntegreerd in de strategieën, processen en producten van het CBI en wordt op de website bericht over de gekozen MVO strategie en doelstellingen. Uiteraard dient bepaald te worden wanneer en hoe het CBI rapporteert over de prestaties op het gebied van MVO en worden de MVO prestaties periodiek geëvalueerd. Dit alles zal gedaan worden aan de hand van de ISO 26000 standaard. In de richtlijn worden nagenoeg alle MVO gerelateerde onderwerpen behandeld, waaronder mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, rechten van de consument, goed bestuur, gezondheid en de rechten van lokale gemeenschappen. ISO 26000 is bij uitstek een instrument dat het CBI zal inzetten bij het ontwikkelen van zijn MVO beleid.

en ‘Accra Agenda for Action’ – specifiek de agenda ‘delivering en accounting for development results’. Monitoring en evaluatie zal gebaseerd worden op de ‘Managing for Development Results’ principes. Voor de integratie van ‘accountability’ zal gekeken worden in hoeverre het ‘International Aid Transparancy Initiatief’ het CBI voldoende handvaten biedt.

Concrete resultaten 2010
Naast deze strategische ambities mag u ook concrete resultaten van ons verwachten in 2010. Eind 2010 zullen 169 exporteurs in zes verschillende sectoren hun deelname aan een meerjarig export coaching programma hebben beëindigd en klaargestoomd zijn voor succesvolle betreding van de Europese markt. Verder worden negen assistentieprogramma’s aan verschillende bedrijfsondersteunende organisaties (BSO’s) afgerond waardoor de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van exportmarketing en management van deze organisaties aan de exporteurs in hun land verbeterd zal zijn. Om te voorzien in de behoefte van exporteurs en BSO’s aan actuele informatie over Europese marktontwikkelingen, biedt het CBI voor 27 relevante sectoren een uitgebreid pakket marktinformatie aan. De verwachting is dat in 2010 niet minder dan 670.000 publicaties onder de doelgroepen verspreid zullen worden. Inspelend op een groeiende vraag naar export marketing en management gerelateerde trainingen, onder zowel exporteurs als BSO’s, zullen 2930 personen een CBI training volgen in 2010.

Monitoring & Evaluatie
Het CBI heeft de ambitie om een significante bijdrage te leveren aan de discussie over de effectiviteit van ‘Aid for Trade’. Een verbeterd monitoring en evaluatie systeem en versterkte interne capaciteit moet het CBI in staat stellen om doelstellingen op impactniveau aan te tonen. In 2009 is gestart met dit verbetertraject. Door zijn vele en langdurige relaties met exporteurs (gemiddeld 1000 voor een periode van vijf jaar) in ontwikkelingslanden moet het CBI in staat zijn om op impactniveau resultaten aan te tonen. CBI’s monitoring- en evaluatiesysteem is een uitwerking van de ‘Paris Declaration on Aid Effectiveness’

40 | CBI Jaarverslag 2009

‘Deduurzaamheidstrendheeftduidelijkmeerkracht danooittevoren’
—WillemLageweg,DirecteurMVONederland
CBI is ervan overtuigd op deze manier een actuele, relevante en effectieve invulling te geven aan zijn missie.

CBI Missie To contribute to the sustainable economic development of selected developing countries by providing export marketing and management support to their SME exporters and Business Support Organisations with the purpose of increasing exports to Europe.

CBI Jaarverslag 2009 | 41

Nieuwe lederwarencollectie Dutch Design in Development | 46 Return to sender | 51

Presentatie ‘The Mali Value Chain’ | 49

42 | CBI Jaarverslag 2009

5 Kalender 2009

In één jaar is het CBI betrokken geweest bij zoveel interssante en inspirerende activiteiten, dat het te ver zou voeren om alles op te sommen. Om toch een indruk te geven, volgt een beknopte terugblik in de vorm van een kalender met een dwarsdoorsnee van de verschillende evenementen en activiteiten die door het jaar heen hebben plaatsgevonden.

CBI Jaarverslag 2009 | 43

Januari
CBI was in 2009 met een groot pavilioen aanwezig op de vakantiebeurs. In Nederland dé beurs op het gebied van toerisme niet alleen wat grootte betreft, maar ook qua importantie. Het CBI paviljoen boodt ruimte aan 62 deelnemers (50 bedrijven en 12 toerisme bureau’s) uit 20 verschillende ontwikkelingslanden. De vakantiebeurs gaf de deelnemers een uitgelezen kans om nieuwe businesscontacten op te doen.

Februari
In februari bracht de toenmalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders een bezoek aan zijn agentschap, het CBI. Hij was onder de indruk van het enorme netwerk dat het CBI heeft. Verder was hij vol lof over de concrete aanpak en de behaalde resultaten. Tijdens een officieel bezoek later dat jaar in Zuid-Afrika refereerde hij zelfs aan het CBI als ‘the most promising instrument of his Ministry’.

44 | CBI Jaarverslag 2009

‘Landenmoetensamenwerken’
—IvanLewis,UKMinisterofStateforForeignandCommonwealthAffairs

Maart
In maart was het CBI onder meer te vinden op CeBIT in Hannover. Deze beurs voor de digitale industrie is voor het CBI voornamelijk van belang als het gaat om IT outsourcing. Hier hebben de door CBI gecoachte bedrijven, MFEC, Sourcio, TIAC en LeadSoft dan ook de gelegenheid aangegrepen om zich op een prachtige manier te profileren en nieuwe contacten te leggen.

CBI Jaarverslag 2009 | 45

April
In opdracht van het CBI selecteerde de DDiD (Dutch Design in Development) product designer Noor Wentholt, om producent Adelphi uit Kenia te assisteren bij het ontwerpen van een nieuwe lederwarencollectie. Adelphi is een deelnemer aan het export coaching programma voor Home decoration, accessories & gifts van het CBI.

Mei
Op 18 mei 2009 organiseerden het CBI en het ITC een conferentie omtrent Aid for Trade. De conferentie vond plaats in het World Trade Centre in Rotterdam en werd bijgewoond door onder andere Pascal Lamy, DirecteurGeneraal van de World Trade Organisation (WTO), ministers uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland en vertegenwoordigers van de private sector. Ter illustratie van wat Aid for Trade in de praktijk inhoudt, werd de Malinese mango-export aangehaald, een typisch voorbeeld waar zowel publieke partners (CBI, ITC, USAID, de Nederlandse ambassade) als private partners (Ahold, Bakker Barendrecht) bij betrokken waren.

46 | CBI Jaarverslag 2009

Juni
Extra alerts financiële crisis ‘Despite the economic crisis that has hit Europe, the European market still offers a range of opportunities for electronic components exporters from developing countries (DC). One of the most important developments is the rapidly increasing demand for energy efficient components. If DC exporters can develop energy efficient components against a competitive price, future success is almost guaranteed.’ Dit was te lezen in een van de alerts m.b.t. de financiële crisis die het CBI in de maanden juni, juli en augustus gepubliceerd heeft voor 17 sectoren. In deze alerts werd een beeld geschetst en werden praktische aanbevelingen gegeven van de kansen en bedreigingen op de EU markt in tijden van crisis. Bijna 9.000 alerts zijn per e-mail verspreid onder exporteurs en bedrijfsondersteunende organisaties.

CBI Jaarverslag 2009 | 47

Juli
Training towards recovery 2009 stond te boek als het jaar van de financiële crisis. Het CBI heeft hierop ingespeeld door bedrijfsondersteunende organisaties en exporteurs de training ‘Towards Recovery’ aan te bieden. Deze training was erop gericht om organisaties een actieplan te laten maken om binnen hun regio de crisis te kunnen doorstaan en zelfs competetive advantage te creëren t.a.v. export naar de EU. Deze trainingen zijn positief ontvangen.

Augustus
Scans duurzaam inkopen De Nederlandse overheid heeft de ambitie om in 2010 100% duurzaam in te kopen. Maar niet alleen in Nederland is duurzaam inkopen een ‘hot issue’. Ook andere Europese landen hebben ambities om duurzaam in te kopen. In anticipatie hierop heeft het CBI scans ontwikkeld waarin de duurzaamheidseisen van verschillende EU lidstaten voor diverse productgroepen – zoals hout, verf en kantoorbenodigdheden – worden toegelicht. Er wordt verwacht dat de duurzaamheidseisen van grote invloed zullen zijn op het gedrag van Europese inkopers en dat deze zullen trachten om zoveel mogelijk producten die op een duurzame manier geproduceerd zijn in te kopen. Producenten in ontwikkelingslanden kunnen op deze ontwikkeling inspelen en hun omzet vergroten door ook aan deze markt te leveren. Om dit op een efficiënte en effectieve manier te doen kunnen zij deze scans als startpunt gebruiken.

48 | CBI Jaarverslag 2009

‘Hetisinonseigenbelangomervaringentedelen envanelkaarteleren’
—FransMakken,Ambassador

September
26 september 2009: 60 jarig bestaan van Ontwikkelingssamenwerking. Een dag waarop werd teruggeblikt op 60 jaar ontwikkelingssamenwerking (OS), maar vooral vooruit werd gekeken naar moderne ontwikkelings- samenwerking, die staat voor meer resultaat door nog betere samenwerking. Het CBI heeft, als agentschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat zich al bijna 40 jaar in het OS-veld beweegt, één van de clinics over ‘groei en verdeling’ geleid. Het was een mooie gelegenheid om met een breed publiek van gedachten te wisselen over private sector ontwikkeling in het algemeen en duurzame export bevordering in het bijzonder. Een en ander werd geïllustreerd door de CBI film ‘The Mali Mango Value Chain’ (www.cbi.eu/mangocase).

CBI Jaarverslag 2009 | 49

Oktober
Begin van de regionale samenwerking in Colombia. De pogingen van het CBI om de regionale samenwerking tussen partner-BSO’s van het CBI op het gebied van exportontwikkeling en promotieactiviteiten te stimuleren, begonnen hun vruchten af te werpen tijdens de eerste ‘Regional TOPIX’-conferentie op 15 en 16 oktober in Cartagena de las Indias in Colombia. Deze conferentie die door CBI’s Colombiaanse partner Proexport was georganiseerd, werd bijgewoond door zo’n 30 vertegenwoordigers van partner-BSO’s van het CBI uit Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia. Samen ontwikkelden ze gezamenlijke, regionale export coaching projecten, maakten ze een handboek voor exportontwikkeling, boden ze ondersteuning voor bedrijfscertificering en maakten ze afspraken over verantwoordelijkheden, actieplannen en deadlines. De deelnemers waren zeer enthousiast over de conferentie en daarnaast was het een uitgelezen kans voor het CBI om naar partners te luisteren en gezamenlijk nieuwe ondersteuningsprogramma’s te ontwikkelen voor exporteurs uit doellanden. Een dergelijke inmenging van CBI-partners in productontwikkeling moet ervoor zorgen dat de producten van het CBI gelijke tred houden met de behoeften van lokale exporteurs en BSO’s. Het implementeren van deze producten in samenwerking met BSO-partners zal naar verwachting ook zorgen voor een betere impact en duurzaamheid van de activiteiten van het CBI.

November
Na de feestelijke ondertekening van het ‘Netherlands Trust Fund II’ met the International Trade Centre in maart, is in de zomermaanden een hele projectstructuur uitgewerkt en kwam in november de stuurgroep voor het eerst officieel bijeen. De eerste stappen in een samenwerkingsverband dat vier jaar zal gaan duren zijn gezet en beide partijen zien met enthousiasme uit naar de concrete verkenningsmissies, waarvan de eerste, naar Jemen, nog in 2009 is uitgevoerd.

50 | CBI Jaarverslag 2009

‘SamenmethetCBIkunnenwenogveelmeer betekenenvooronzepartnersin ontwikkelingslanden’
—KatjaSchuurman,TelevisiepresentatriceenoprichtsterReturntoSender
December
Op 15 december tekende het CBI voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst met een private partner. Return to Sender; een jonge organisatie die op initiatief van Katja Schuurman, een bekende Nederlandse presentatrice, zich inzet om de winst van producten uit ontwikkelingslanden om te zetten in ontwikkelingsprojecten in die landen. Beide organisaties zien in deze samenwerking een belangrijke stap richting de verwezenlijking van hun doelstellingen.

CBI Jaarverslag 2009 | 51  

Colofon

CBI
Postbus 30009 3001 DA Rotterdam Nederland Telefoon: +31 (0)10 2013434 Fax: +31 (0)10 4114081 E-mail: cbi@cbi.eu Website: www.cbi.eu

Fotografie
Coverfoto: Mevrouw S. Oosterwaal Beeldbank CBI

Ontwerp
Corps Ontwerpers

Drukwerk
Albani drukkers bv
52 | CBI Jaarverslag 2009