ZYRA E PUNЁVE JURIDIKE ‘’SADRIJA’’ Z.P.

J -SADRIJA ADRESA BREGU I DIELLIT ZONA E LINDJES LAMELA A-8 LOKALI NR 2 E MAIL hamza sadrija @ hotmail .com Telefoni 044 249

Padia per dorezimin e sendit te palujtshem, GJYKATES KOMUNALE PRISHTINE Paditesi Hasan hasani nga prishtina rruga zenel salihu nr 10 prishtine I paditruri Alil aliu ngna prishtina rruga vardari nr 50 PADI Paditesi eshte pronar I ares qe ndodhet ne vendin e quajtur ‘’ luigina ‘’ sdi parcele kadastrale nr 30 / 2 komuna kadastrale e prishtines Prove fletposedimi nr 22o/30-3

Kete send te palujtshem ia ka dhane para nje viti te paditurit poer shfrytezim .Ndermjet paleve eshte lidhuir kontrata ,sipas se ciles I padituri duhet t ia dorezoj ate ne posedim paditesit saop kyu ta kerkoje nje gje te tille Prova deshmiotari feti fetiu nga prishtina rruga zenel salihu Nr 7 dhe dergimi I paleve Paditesi para nje muaji e ka kerkuar nga I padituri kthimin e sendit te palujtshem te dhene me qira ,por I padituri nuk e ka bere nje gje te tille .Prandaj propozon qe gjykata Te caktoje shqyrtimin kryesor te qeshtjes ti shfrytzoje provat e propozuara dhe pas kesaj te jape kete AKTGJYKIM Detyrohet I padituri ali aliu nga prishtina qe tia dorzoj ne posedimin hasn hasanit nga prishtina aren ,e cila ndodhet ne vendin e quajtur ;;lugina ‘’,si parcele kadastrale nr 30.2 komuna kadastrasle prishtine ,si dhe rtia sahpenzimet procedurale Brenda afatit pre 15 ditor nga dita ne tecvilen dorezohet aktgjykimi me kercenim ekzekutimit me dhuen

Prishtine

me 20 .07.2003

paditesi Hasan hasani