You are on page 1of 1
ECONOME Esther-Mirjam Sent (Or<-i ^K 27 t^XJL vantweeheelverschillende mensbeelden: wilje
ECONOME
Esther-Mirjam Sent
(Or<-i
^K
27
t^XJL
vantweeheelverschillende mensbeelden: wilje
denkendatmenseninprincipenietdeugen(als
-»r\T»^
an
xi
bijcompliance)ofgajeerjuistvanuitdatmen-
Loucienvir stevige
natuuriijkookaandebeurtgeweestindelaatste
jaren:"Aljullie voorspellingen zijnnietuitgeko-
men.Wiezijnjullieeigenlijk?Watdoenjullie?'
. ^. ^/
i^s. ^^.
v. ^.
sengoedzijn(alsbij integrity)''Wezijndoorge-
statemen. tc,
-1-V^k ^* .1-* If-?
slageninhetcompliance-denken,zekerookbij
Maakt dat ook, datzoietsals 'kwetsbaarheid'
»\fy
-I. J
LCLC
-.
of 'niet-weten' een explidet onderdeel van uw
aiomvatten. ae auicLe'
finandele instellingen eninmaatschappelijke
veldenalsdezorgenhetonderwijs.
colleges warden?
Ik besteedzekeraandachtaan'niet-weten'. Als
-ijxneia Kunnen wii a.c
/svertrouwendaarmeeookmeereenexplidete
politic!elkaaromdeorenwillenslaan,latenze
factorgewordenin deeconomischetheorie-
elkaarsplannenbecijferendoorhetCentraal
a
f
r\
f\
t-\f^
f-f-^
n
i
a-(-
i avyor. ai^''
vorming?
' '^\J-l.
±\J
<./<. A-^ ^. ^. JI. ^, 1^ A-^., V <I. l
^11
Bij iedernieuw economischschandaaldat
opduikt, leesen hoorje: 'Vertrouwenkomt te
Erwordtveelwerkgedaanoverhoejemensen
positiefkuntstimuleren.Ifyoupaypeanuts, you
getmonkeys,iseenbekendeuitdrukking:met
beloningenlokje'goedgedrag'uit.Maarvoelen
PlanBureau,tottweecijfersachterdekomma.
Maardatlevertvooralschijnzekerheidop.Dus
ik maakmijnstudenteneraltijdopattentdatze
niet meer moeten beloven dan zekunnen waar-
voet,moorgaattepaard'.Waaromisdateigen-
maken.Demediaendepoliriekhoudenvan
mensenzichdaarmeeookgewaardeerd?Voelen
lljk ZO?
stevige statements, maar eenalomvattende dui-
zezichverantwoordelijk?Ervarenzehunwerk
Erismooipsychologischonderzoeknaarhoe
negatiefenpositiefnieuws onsbeinvloeden.
delijkheidkunnenwijalseconoomnietleveren.
alszinvol?Viavertrouwenenhetbouwenaan
Wijwijzenonzestudenten cropdatermeerte
intrinsiekemotivatie,komjeineenheelandere
Hetblijktkwantificeerbaardateennegatief
winnenisbijhetanalytischbekijkenvankleine
benaderingterecht.
berichtonsemotioneeltweekeerzohardraakt
Dietrendin economischdenkeniseralsinds
alseenpositiefberichtgewaardeerdwordt.Het
dejarennegentig,maarhijheeftdoordecrisis
negatieveblijftveellangerdoorwerken,terwijl
eenextrazetgekregen.Eenheletijdismener
webijietspositiefsmaarmondjesmaatonze
vraagstukken danomje telatenverleiden om
grootseuitsprakentegaandoen.Andersword
jealsnogeenradertjeineenmachineriediehet
maatschappelijkwantrouweneerdervoedtdan
bijvoorbeeldervanuitgegaandatjebedrijfslei- wegneemt.
beoordelingaanpassen.Erisvasteenevolutio-
derstothetgoedezoukunnenbewegendoorze
naireverklaringvoor,maardaarweetikhet
®
aandelenpakketentegeven,wantdanwerdhun
fijnenietvan.
belanghetzelfdealsvandeaandeelhouders.De
Esther-MirjamSentishoogkraareconomi-
crisisheeftoverduidelijkgemaaktdatdemarkt
schetheorieeneconomischbeleidaandeRadboud
Ikvindhetalverrassenddatu zichopdeze
gedragnietzomaaringoedebanenleidt:men- Umversiteit. Daarnaastzitze in deEersteKamer
manier met psychologisch onderzoek bezig-
houdt.
voordePvdA.Esther-Mirjamblogtmetregelmaat
Psychologieiseenbelangrijkonderdeelvan
- naastovereconomischeonderwerpenookover
mijnwerk:economicgaatoverkeuzesvan
onderwijs, studentenenhaartweekinderen.Haar
mensen.Endaarinspeeltvertrouweneen
senlatenzichmisleiden, bankenhebbengeen
volledigoverzicht,hetsysteemcompliceert
zichzelfalmaarenwangedragligtopdeloer.
Entochisdehomoeconomicushardnekkiginons
vakgebied, wanteenrationed opererende, op
eendimensionaaleigenbelanggerichtemens
blogszynonderanderetevindenopvoxweb. nlen
belangrijkerolopveleniveaus:vanzoiets
joop.nl.
,i
macro-economisch alshetproducenten- en
consumentenvertrouwen totdevraaghoejeeen
rekent zo lekker.
contractinelkaarzet:spreekjehaastniksexpli-
cietaf?Ofzijnerheelveelkleinelettertjes?
Hetzijnvast interessantetijdenomeconoom
te zijn. Hoe bereidt u uw studenten voor op het
'econoomwarden'indezetijden?Spreekt u
Vertrouwenversuscontrole, dus?
bijvoorbeeld over 'vertrouwen', als datzo'n ken-
Ja.Endanblijktdathethebbenvanvertrouwen
merkend element is van het inrichten van een
eenefficientemanierisomeconomisch goedte
samenleving,eenbedrijf.eengemeenschap?
functioneren. Inlandenwaarveelvertrouwen
Hetzijnzekerinteressantetijden.Daarom
heerst,gaathetbetermetdeeconomie.Deover-
. - .i^-n-
biedenwijaandeRadboudUniversiteiteen
legcultuuruitonspoldermodelisdaarvaneen
'\^,
^i'-^.
breedperspectiefaan openvoorbij hetvakge-
goedvoorbeeld.Enookvoorbedrijvenspeeltde
bied,doordegeschiedenisendefilosofievanhet
>^^-^
vertrouwensvraag eengraterol:watisdegoede
economischdenkenaandeordetelatenkomen,
balanstussenvertrouwen encontroleren? Zetje
testerkinopcontrole,danholjedeintrinsieke
motivatieuit. Jekuntje organisatieinrichtenop
basisvancomplianceofintegrity.Hierbijgajeuit
doorverbandenteleggenmetpsychologie,
sociologie,enzovoorts.Hetgaatomeenkritisch
lerenreflecteren opjevak.Enzekerookopje
eigenroldaarin.Want,ja,deeconomenzijn