You are on page 1of 65

PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Bagi memahmi proses penguasaan dan pembelajaran bahasa manusia dan bagi membantu kita

BELAJAR BAHASA KEDUA
Kita telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ibu itu berlaku di kalangan kanak-kanak secara tidak formal, yakni tidak perlu diajar. Bahasa kedua pula terpaksa dipelajari dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. Bukan itu sahaja yang berlaku. Kita mesti mempunyai dorongan dan sikap yang sihat untuk dapat belajar dengan berkesan. Dorongan dan sikap yang sihat ini menjadi faktor sosial dan budaya. Tegasnya ada perbezaan yang besar antara memperolehi bahasa pertama dan mempelajari bahasa kedua. Bahasa pertama dikuasai secara tidak formal. Ia tidak perlu diajar dan kanak-kanak pandai tanpa pembelajaran. Kanak-kanak hanya perlu didedahkan kepada bahasa dan mereka akan pandai dengan sendirinya. Kita terpaksa belajar bahasa kedua melalui rancangan dan kaedah tertentu. Di sini kita tumpukan pula perhatian kita kepada pembelajaran bahasa sebagai bahasa kedua. Ini mungkin memberi kita pengetahuan mengenai masalah penting dan sukar diatasi di negara ini. Misalnya, pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada anak-anak Melayu mungkin tidak menimbulkan masalah besar. Tetapi, pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua kepada kaum pendatang yang tinggal di Malaysia ini, masih belum menghasilkan kejayaan yang dijangka. Kita tidak perlu membuat kajian yang mendalam. Sekali imbas kita dapat melihat bahawa kaum mendatang ini tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan baik. Dengan kaedah, bahan, guru dan masa yang diberi, maka sebenarnya sangat aneh kenapa orang bukan Melayu tidak cepat, bahkan tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan fasih. Walau bagaimanapun, mungkin ada masalah guru kerana di mana-mana terdapat kekurangan guru bahasa Melayu. Juga, ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik pencapaian bahasanya, ditugaskan mengajar bahasa Melayu. Mungkin salah satu dari masalah yang besar ialah, bahasa Melayu yang diajar itu amat formal dan tidak ada kegunaan atau persamaannya dengan bahasa yang digunakan hari-hari, sehingga murid-murid terpaksa memperlajari suatu dialek yang berlainan yang tidak boleh mereka tuturkan di luar kelas. Masalah ini dihadapi oleh kedua-dua murid Melayu atau bukan Melayu. Dengan kata lain, bahasa yang diajar itu tidak mengambil kira lingkungan kebudayaannya di mana ia dituturkan. Pengajaran dan pembelajaran mana-mana bahasa kedua itu, hendaklah dilakukan dalam konteks kebudayaan dan sosial yang hidup, iaitu perlulah diajar bahasa yang dipertuturkan hari-hari. Dengan itu maka dapatlah dikatakan yang pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia oleh kaum bukan Melayu itu hendaklah dengan menggunakan dialek yang betulbetul dituturkan supaya mereka dapat menggunakannya di luar kelas. Apa yang diajar di sekolah itu jarang benar dapat digunakan di luar kelas tanpa merasa janggal. Selalunya bahasa yang diajar berbentuk bahasa pesuratan dan ia tidak dipakai dalam perbualan hari-hari, walaupun oleh orang Melayu sendiri.

PROSES MENJADI DWIBAHASA Tadi telah dibincangkan proses penguasaan bahasa secara teori behaviorisme dan secara biologis. Sekarang marilah pula kita lihat dari segi sosiolinguistik pula tentang pembelajaran bahasa di kalangan orang dewasa. Dalam proses mempelajari bahasa kedua ini, kita akan menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran bahasa kedua oleh mereka yang sudah dewasa, atau mereka yang sudah melebihi jangkamasa yang subur untuk perkembangan bahasa secara semulajadi. Jadi pembelajaran bahasa asing itu tidak lagi berlaku secara semulajadi. Pembelajaran itu perlulah berlaku dalam satu lingkungan sosial di mana bahasa itu dituturkan, iaitu di dalam kegiatan sesuatu kebudayaan tertentu. Proses menjadi dwi-bahasa ini dapat dikatakan proses menghilangkan keasingan yang dirasai oleh seseorang pelajar dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari itu. Dalam hal ini linguistik dan sosiologi saling berjalinan. Sebenarnya ini merupakan suatu masalah persepaduan yang amat kompleks di mana seseorang pelajar itu mencuba meresapkan ciri-ciri kebudayaan, iaitu di mana bahasa itu dituturkan. Dalam hal ini lakuan kebudayaan dan linguistik yang sudah ada padanya, iaitu dari bahasa ibunya, sentiasa mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua tersebut. Si pelajar itu terpaksa menguasai lakuan yang baharu dan terpaksa memilih dalam mempergunakan yang baharu atau yang lama itu mengikut keperluan konteks. Gangguan dari sesuatu unsur bahasa ibu sentiasa berlaku semasa seorang dewasa mempelajari satu bahasa lain. Ini dapat kita perhatikan dari satu contoh bahawa dalam mempelajari bahasa Inggeris, seorang Melayu harus dipengaruhi oleh lakuan sebutan dalam bahasa Melayu. Misalnya dalam menyebut bunyi t sudah tentu seseorang Melayu tidak akan menyebutnya dengan aspirasi sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Umpamanya dia akan menyebut perkataan hat sebagai [hat] sahaja dan tidak [hath] sebagaimana yang diucapkan oleh orang Inggeris. Sebagai satu contoh lagi di mana proses pembelajaran bahasa itu dapat dikatakan satu proses menguasai lakuan baharu, maka dapat pula dilihat seorang penutur bahasa Melayu akan terus mempergunakan katapartikel lah walaupun dia bertutur dalam bahasa Inggeris. Umpamanya I want to go homelah jelas menampakkan kepada kita bahawa unsur lakuan dalam ayat bahasa Melayu seperti lah dipindahkan ke bahasa Inggeris. Oleh yang demikian bagaimanakah agaknya orang dewasa itu mempelajari pola-pola bahasa kedua itu? MEMBENTUK LAKUAN BAHASA MELALUI LATIHAN Di sini kita mengambil tauladan dari bagaimana bahasa pertama itu dikuasai. Mengikut teori behaviorisme, lakuan itu terbentuk melalui lakuan yang diulang dan dikukuhkan. Oleh itu sebagai orang dewasa, kita terpaksa berlatih untuk mempelajari bahasa kedua. Kita terpaksa berlatih dengan begitu rapi lebih-lebih lagi dalam bahagian di mana lakuan bahasa ibu kita mengganggu pembentukan lakuan bahasa yang sedang dipelajari. Oleh itu mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan suatu proses mempelajari lakuan baharu, samalah seperti seorang yang biasa memandu kereta di sebelah kanan jalan dan kemudian terpaksa memandu di sebelah kiri jalan. Dalam hal ini terdapat kecenderungan untuk mempergunakan lakuan yang lama. Oleh itu di mana perlu lakuan yang sama itu diperkenalkan dahulu dan kita harus berhati-hati supaya mempelajari mempergunakan lakuan yang baharu atau yang tidak sama dengan dalam bahasa kandungannya. Proses mempelajari bahasa itu menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan dan persamaan di antara kedua lakuan bahasa itu.

Keperluan Latihan Kita dapat perhatikan bahawa perkara yang penting sekali dalam hal pembelajaran bahasa kedua itu ialah latihan. Walau bagaimanapun haruslah diketahui bahawa latihan itu hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar, pendedahan terhadap penggunaan bahasa itu, berfikir, bercakap sama dengan menggunakan satu bahan pengajaran yang tersusun rapi ataupun dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara rambang. Tidaklah termasuk pada akal bahawa ada bahasa yang dapat ipelajari tanpa latihan. Ini tidaklah pula bermakna bahawa latihan itu sahaja yang penting kerana sebenarnya ada unsur-unsur lain yang terlibat. Latihan memanglah dapat membentuk lakuan. Walau bagaimanapun, ada kemungkinan bahawa lakuan juga dapat terbentuk di luar dari apa yang kita katakan latihan, tetapi contoh begitu sangat sukar didapati, iaitu mungkin melalui satu teori dan teknik pembelajaran yang baharu yang tidak dapat kita gambarkan di sini. Dorongan untuk Mempelajari Bahasa Kedua Kita cuba bincangkan kenapa agaknya orang menjadi dwi-bahasa. Misalnya, seorang penjaja ais kacang bangsa India di Pulau Pinang fasih menggunakan bahasa kandungnya Tamil, bijak berbahasa Melayu, tahu bercakap Cina dialek Hokkien dan juga dia boleh berbahasa Inggeris sedikit-sedikit. Bahkan ini merupakan suatu ciri umum bagi ramai di antara penduduk Pulau Pinang. Walau bagaimanapun orang India ini tidaklah berpangkat tinggi. Seorang pegawai tinggi pula hanya pandai berbahasa Inggeris dan Melayu yang dikuasainya sebagai bahasa kandung. Kalau kita ke tempat lain, di Balik Pulau misalnya, terdapat pula penduduk Melayu yang hanya tahu menggunakan bahasa kandungnya sahaja dan tidak tahu menuturkan bahasa lain. Terdapat pula penduduk Cina di Paya Terubung yang hanya tahu bahasa Cina sahaja dan tidak yang lain. Apakah sebabnya setengah manusia perlu bertutur lebih dari satu bahasa dan setengahnya tidak? Di Pulau Pinang keadaan begini timbul kerana mereka berbilang kaum, jadi setiap kaum mengekalkan bahasanya untuk berhubung dengan anggota masyarakatnya. Di samping itu mereka perlu menuturkan bahasa lain untuk berhubung dengan anggota masyarakat dari kaum lain. Ternyata di sini bahawa di bandar Pulau Pinang keadaannya memang menyenangkan. Sesiapa sahaja akan dapat mempelajari dua tiga bahasa dengan mudah. Tetapi mereka yang tinggal di tempat lain di pulau itu, tidaklah mengetahui bahasa lain daripada bahasa kandungnya untuk berhubung dengan kaum lain, kalau adapun, mungkin melalui bahasa Melayu pasar. Hal ini memberitahu kita kenapa manusia mesti mempelajari bahasa lain dari bahasa kandungnya. Pokoknya, berjuta-juta manusia cuba mempelajari bahasa lain kerana ingin berhubung dengan orang lain. Seseorang yang masuk ke dalam sesebuah masyarakat baharu itu tentu dianggap asing. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah fasih dalam bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang menerimanya itu.

Penerimaan ke dalam Masyarakat Baharu Perhubungan dalam sesuatu masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala ciri keasingan yang dirasai oleh seseorang asing itu. Orang asing itu tadi sentiasa dikelilingi lingkungan yang asing. Oleh itu dia akan mencuba untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini dan menjadi salah seorang anggota dari masyarakat baharu itu pula. Dalam hal ini memang boleh didapati bahawa ada orang yang tidak pernah bergaul dengan anggota masyarakat lain merasa tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. Ada penduduk mendatang di Malaysia yang boleh hidup terasing. Mereka tinggal dalam masyarakat kaum sendiri, bersekolah, bekerja dan bergaul dengan tidak sedikit pun memerlukan penggunaan bahasa Melayu. Pernah ditemui seorang tua Tamil di Pulau Pinang yang bekerja sebagai nelayan yang pergi ke laut berseorangan pada tiap-tiap hari. Dia menjual hasil tangakapannya kepada seorang India lain. Walaupun umurnya sudah 53 tahun (menurut kawannya kerana dia tidak memahami bahasa Melayu) dia tidak tahu bertutur bahasa Melayu sepatah pun. Dia tidak pernah dan tidak perlu berhubung dengan penutur lain dari penutur bahasa Tamil dalam seumur hidupnya. Peringkat Pencapaian yang Perlu Walau bagaimanapun, tentu diakui ramai, bahawa keperluan mempelajari sesuatu bahasa asing itu dan juga peringkat kecapaiannya bergantung pada dorongannya sendiri. Jelas sekali dorongan mempelajari bahasa Melayu sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapat pekerjaan atau penetapan dalam jawatan menjadi faktor mendorong kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Ramai pula yang terdorong mempelajari bahasa Inggeris untuk tujuan yang sama. Bagi ahli politik kefasihan dalam bahasa Inggeris memberi kemungkinan yang lebih luas dalam tindak-tanduknya. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit, misalnya penjajah Inggeris yang datang ke Tanah Melayu dahulu mempelajari bahasa Melayu semata-mata u tuk mengeksploit ekonomi dan pentadbiran di Tanah Melayu. Tetapi dalam mempelajari sesuatu bahasa itu, maka amat mustahak seseorang itu mengekalkan dorongan pembelajaran itu. Hanya mereka yang betul-betul berminat dan berkesanggupan serta yakin bahawa bahasa itu akan membantunya maka dia akan berjaya dalam usaha tersebut. Memang benar bahawa bahasa kedua itu amat penting untuk perhubungan, walaupun secara amnya perhubungan masih boleh berlaku tanpa bahasa. Sebenarnya perhubungan tanpa bahasa itu amat terhad. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sebuah mas arakat itu sahaja yang akan terus tidak memperdulikan keperluan bahasa kedua itu. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu dapat dianggap opsyenal, tetapi ternyata bahawa perhubungan akan menjadi terhad dan kaum pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebagai sebahagian dari masyarakat itu tanpa menggunakannya. Satu contoh kecil, marilah kita lihat masyarakat Gurkha yang dahulunya bekerja sebagai askar upahan Inggeris di Malaysia. Sekarang ada yang tinggal di Malaysia berjaja bermacam jenis manik dan batu perhiasan di kaki lima kedai dalam bandarbandar besar. Mereka memang suatu masyarakat yang terasing. Mereka tidak pernah mencuba bercampur dan tidak pernah menggunakan bahasa Melayu untuk berhubung dengan masyarakat tempatan, selain daripada hubungan jual beli yang amat terhad itu. Akibatnya, mereka terus

terasing. Pencapaian bahasa Melayu mereka amat rendah sekali. PEMELIHARAAN BAHASA KANDUNG Dalam usaha mempelajari bahasa kedua untuk sesuatu tujuan, maka selalulah terdapat konflik di antara pemeliharaan bahasa kandung, dan pembelajaran bahasa kedua. Dalam sebuah kajian untuk ijazah Sarjana Sastera di Universiti Malaya, pada tahun 1971, Mohd. Khalid cuba melihat keperluan pemeliharaan bahasa Melayu sebagai bahasa kandung di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah. Dari golongan pelajar yang dikaji, tidak ada mereka yang betul-betul lancar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Mereka hanya lancar dalam bahasa kandung dan mereka bergantung kepada bahasa Inggeris, untuk kepentingan akademik. Kemahiran kedwibahasaan sebenarnya mempunyai pertalian rapat dengan pola-pola persekolahan yang telah dialami oleh pelajar tersebut. Dalam kebanyakan hal mereka salah faham dalam menganggarkan darjat kemahiran mereka. Umumnya terdapat mereka yang menyangka bahawa mereka itu lebih atau kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun boleh dibuat satu generalisasi bahawa kemahiran mereka dalam bahasa kandung memang cukup baik, manakala kemahiran mereka dalam bahasa kedua tidaklah sempurna. Kedominan bahasa kandung dalam suasana tidak formal didapati wujud dalam kalangan ramai pelajar itu. Mereka selalu terpaksa mematuhi tekanan sosial yang terbit dari kedominan itu. Fakta ini juga merupakan sebab yang membolehkan terpeliharanya bahasa kandung di kalangan pelajar-pelajar tersebut sungguhpun terdapat serangan yang hebat dari bahasa kedua dalam suasana formal yang dialami oleh mereka ketika menjalani pengajian di universiti. Di samping itu, nilai peribadi mereka terhadap bahasa kandung menjadi faktor pendorong yang kuat ke arah pemeliharaan bahasa tersebut. Kedominan bahasa Melayu dalam masyarakat di sekitar pelajar ini jelas menjadi faktor dalam pemeliharaan bahasa kandung itu. Mereka memberi alasan bahawa pendirian mereka disebabkan adanya keadaan ini. Sehingga kedominan bahasa Melayu wujud sebagai kenyataan dalam semua bidang hidup dalam negara ini, maka selama itulah mereka perlu menjadi dwibahasa untuk menampung keperluan mereka dalam semua bidang. Oleh kerana pentingnya faktor-faktor sosiobudayanya dalam sebarang fenomena mengenai bahasa dan penggunaannya, maka dalam mencari sebab-sebab mengapa setengah golongan penutur mempunyai nilai dan sikap tertentu terhadap bahasa, maka kita harus mengingati suasana sosial dan faktor- faktor yang wujud. Oleh sebab nilai ekonomi, sosial serta ilmiah yang tinggi diberi pada bahasa Inggeris, maka itulah sebabnya ia wujud mempersaingi bahasa Melayu. Penutur akan terus terpaksa mempelajarinya bagi mencapai cita-cita ekonomi dan sosial mereka. Kalau kedominan itu tidak dapat diatasi oleh bahasa Melayu maka selama itulah ia akan terus memberi kuasa dorongan dan sikap yang positif bagi orang mempelajari bahasa Inggeris. Akhirnya boleh dikatakan bahawa di kalangan pelajar yang dikaji itu, bahasa kandung memang sedia dominan dan penggunaannya sentiasa terpelihara sungguhpun tidak semua suasana yang disertai oleh pelajar itu mempunyai corak kedominan bahasa kandung yang serupa dengan keadaan pada keluarga masing-masing. Selagi kedominan bahasa Melayu terpelihara dalam keluarga, besar kemungkinannya bahawa bahasa itu akan terpelihara penggunaannya sekalipun

lebih ramai orang Melayu menjadi dwibahasa atau sekalipun masyarakat di sekitar keluarga memperlihatkan kedominan bahasa itu pada dokumen sahaja. Tetapi, kalau corak kedominan itu berubah dalam suasana keluarga dan rumahtangga, besar kemungkinannya bahawa penuturpenutur yang dwibahasa tidak lagi akan mengetahui bahasa mana bahasa kandung mereka. Dalam perkataan lain, sekiranya perkara tersebut berlaku, mungkin akan terdapat peralihan atau perubahan dalam corak kedominan bahasa- bahasa dan bahasa Melayu tidak akan terpelihara sebagai bahasa dominan lagi. Hipotesis ini dapat kita sokong dengan apa yang dapat kita perhatikan di kalangan penutur Melayu. Ramai juga penutur Melayu yang sudah merasa penguasaan bahasa kandungnya lemah kerana perkembangan bahasa itu semasa kecilnya ditekan dengan terjadinya pemakaian bahasa Inggeris yang berleluasan di dalam suasana keluarga. FAKTOR-FAKTOR MEMBANTU PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA Selama ini kita hanya berbincang mengenai teori bagaimana bahasa kandung dikuasai oleh kanak-kanak dan bahasa kedua dipelajari oleh orang dewasa. Setelah melihat faktor-faktor sosial dan biologis yang membantu dan menghalang penguasaan dan pembelajaran bahasa, marilah kita cuba melihat kemungkinan kejayaan usaha mempelajari sesuatu bahasa kedua tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahawa ada beberapa unsur tertentu perlu wujud bagi menghasilkan pembelajaran bahasa kedua: a. Motif b. Keupayaan c. Sikap d. Peluang e. Lingkungan Dalam hal ini kita menganggap bahawa segala pelajaran yang dipakai untuk mengajar itu cukup baik dan gurunya terlatih. Pendek kata semua faktor lain sempurna. Dengan itu baharulah kita dapat melihat sama ada kejayaan pembelajaran itu dapat dicapai atau tidak. Motif Motif itu timbul dari tujuan kenapa seseorang itu ingin mempelajari bahasa kedua. Kalau ada tujuannya maka lahirlah motif yang mendorongnya. Di Malaysia ini boleh dikatakan semua pelajar mempunyai motif tinggi untuk belajar bahasa Melayu kerana ianya Bahasa Nasional dan juga menjadi keperluan untuk memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Ia juga penting untuk pelajaran tinggi serta keperluan sosial yang tertentu. Jadi motif itu timbul dari tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Demikian juga para pelajar dan orang-orang tertentu mempunyai motif untuk belajar bahasa Inggeris, untuk mendapat peluang pekerjaan dan melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negeri. Itulah sebabnya mereka mendapat motif untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Motif itu juga mungkin terbit dari keinginan memelihara identiti dan budaya sesuatu kaum, seperti yang berlaku di kalangan masyarakat Cina yang mempelajari bahasa Mandarin.

Keupayaan Mungkin pernah kita mendengar bahawa ada orang yang pandai bertutur banyak bahasa. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang tidak berjaya mempelajari bahasa lain walaupun diberi pengajaran yang rapi. Ini bermakna ada orang yang mempunyai keupayaan dalam mempelajari bahasa dan ada orang yang tidak. Keupayaan ini berhubung rapat dengan kecerdasan otak seseorang itu. Ada orang yang telah dengan sendirinya mempunyai kecerdasan otak dan berkeupayaan tinggi dalam mempelajari bahasa dan ada yang tidak mampu. Walau bagaimanapun, seseorang itu berkeupayaan mempelajari bahasa apa pun. Tetapi peringkat kejayaannya tentulah berlainan. Selalunya, keupayaan ini semakin berkurangan apabila orang itu menjadi lebih lanjut umurnya, iaitu apabila ia telah melangkaui jangka masa yang subur untuk perkembangan bahasa tersebut secara semulajadi. Misalnya, kanak-kanak yang pindah dari satu masyarakat ke suatu masyarakat yang menuturkan suatu bahasa lain, akan dengan mudah dapat mempelajari bahasa yang baharu ditemuinya itu. Tetapi proses itu akan menjadi lebih sukar bagi orang yang sudah meningkat umurnya. Kanak-kanak akan lebih mudah mempelajari bahasa asing itu, tetapi kita boleh melihat dengan nyata bagaimana orang-orang dewasa gagal mempelajari bahasa. Ramai di antara penduduk Malaysia pada hari ini datang dari negara lain, seperti Cina dan India. Kebanyakan dari kaum pendatang ini masih belum lagi dapat menguasai bahasa Melayu di Malaysia. Mungkin salah satu dari sebabnya ialah kerana pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua itu telah terhalang sebab mereka sudah kehilangan keupayaan. Pendek kata mereka hanya cuba mempelajarinya setelah dewasa. Sikap Selalunya motif dan keupayaan ini dibantu dengan sikap dalam mempelajari sesuatu bahasa itu. Mereka yang merasa bahawa sesuatu bahasa lain itu penting dan mereka mesti mempelajarinya akan mempunyai sikap yang sihat dalam mempelajari bahasa tersebut. Dalam sikap ini kita dapat melihat dari segi psikologi sama ada seseorang itu merasa bahawa pembelajaran bahasa itu akan mendatangkan faedah kepadanya, serta tidak mengancam kedudukan atau identitinya. Kita akan dapat melihat ada ramai di antara para pentadbir Inggeris di Tanah Melayu sebelum merdeka, yang tidak merasa perlu mempelajari bahasa Melayu. Sikap mereka mungkin tidak memandang yang bahasa Melayu itu memberi faedah, sementara itu ada pula golongan yang mungkin menentang, kerana memikirkan identiti mereka akan terancam dengan mempelajari bahasa lain yang akhirnya menyerap mereka ke dalam kebudayaan bahasa yang dipelajari itu. Peluang Kita mungkin mudah memahami hal peluang ini. Misalnya, ramai pelajar Melayu sekarang yang tinggal di sekolah-sekolah luar bandar yang mungkin tidak mempunyai peluang untuk belajar bahasa Inggeris. Kalau diajar bahasa Inggeris, selalunya peluang itu tidaklah sempurna. Lagipun suasana di sekelilingnya tidak menyokong pembelajaran di luar kelas. Mereka lulus dari sekolah tanpa pengetahuan bahasa Inggeris yang lengkap. Kalaulah mereka mendapat peluang untuk

mempelajari bahasa Inggeris, mungkin mereka juga akan dapat menguasainya. Jadi peluang juga merupakan satu faktor penting dalam mempelajari bahasa. Kadang-kadang peluang ini mungkin tidak wujud disebabkan perbelanjaan yang mahal yang mungkin tidak mengizinkan orang itu belajar. Kadang- kadang ketiadaan guru, buku teks, masa dan peralatan yang sempurna akan menghalang pembelajaran bahasa tersebut. Jadi untuk menjayakan pembelajaran bahasa itu maka perlulah adanya peluang untuk belajar, baik dari dalam mahupun dari luar kelas. Lingkungan Lingkungan di mana pelajar itu tinggal, dalam bentuk masyarakat dan individu dan suasana politik tentu sekali akan dapat juga membantu pencapaian dalam mempelajari bahasa. Misalnya, masyarakat yang bersimpati tentu akan membantu mendorong seseorang itu belajar. Di Malaysia sekarang seluruh lingkungan di negara ini bersimpati, malah menggalakkan pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi mungkin lingkungan keluarga akan menghalangnya. Kalau ada individu yang tidak bersimpati dengan pembelajaran bahasa Melayu, maka anak yang balik dari sekolah harus tidak dapat dorongan di dalam keluarga. Mungkin ini kadang-kadang berlaku dengan tidak disedari. Ibu bapa yang ingin anak-anaknya belajar bahasa Cina harus menyuruh anaknya belajar bahasa Cina pula di rumah dan dihalang mempelajari bahasa Melayu. Mungkin juga ibu bapa itu tidak fasih berbahasa Melayu dan suka pula memakai bahasa Inggeris atau bahasa lain. Dengan itu lingkungan keluarga seperti itu tidak boleh dianggap sebagai lingkungan yang dapat membantu dalam mempelajari bahasa Melayu. Jadi kanak-kanak itu tidak hidup dalam lingkungan yang sihat untuk belajar bahasa Melayu. KEMUNGKINAN KEJAYAAN MEMPELAJARI BAHASA KEDUA D.N. Larson dan W.A. Smalley (1972) membutirkan tujuh perkara yang dapat memberi sedikit penjelasan mengenai kemungkinan berhasilnya pembelajaran bahasa kedua itu. 1. Pelajar yang mempunyai keupayaan yang tinggi, serta diberi peluang yang baik dan mempunyai motif yang kukuh dan sikap yang sihat serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong, maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. 2. Seorang yang mempunyai motif tinggi dan diberi peluang baik, tetapi tidak mempunyai keupayaan yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa, akan mencapai kejayaan yang baik juga, lebih-lebih lagi kalau masyarakat sekelilingnya itu mendorongnya. 3. Seorang yang mempunyai motif yang tinggi serta ada sikap dan keupayaan baik, tetapi kurang berpeluang, harus juga mencapai kejayaan yang agak baik kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan kepada pembelajarannya itu. 4. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai keupayaan tinggi, maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Motifnya itu akan bergantung kepada lingkungan kebudayaan di sekelilingnya. Hanya mereka yang dapat mengatasi masalah ini yang berjaya.

5. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai keupayaan, sikap dan peluang untuk belajar maka dia harus gagal. Kalaulah kebudayaan dan masyarakat sekelilingnya membantu maka ada juga sedikit harapan untuk mendapat sedikit kejayaan. 6. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang baik untuk belajar bahasa tetapi tidak mempunyai keupayaan dan motif, maka dia akan gagal. Peluang yang diberi kepadanya akan sia-sia. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. 7. Pelajar yang berkeupayaan tinggi, tetapi tidak bermotif dan juga tidak diberi peluang akan gagal. Walau bagaimanapun lingkungan yang menyokong mungkin membantunya mencari motif, kalau tidak dia akan gagal. Faktor-faktor ini perlulah wujud sebelum kejayaan sepenuhnya tercapai. Tetapi, sekiranya faktor-faktor ini tidak menyokong maka pelajar itu tentu akan gagal. Faktor-faktor yang wujud dengan tidak sepenuhnya harus menyebabkan pencapaian yang berbeza-beza. Kita akan dapati kanak-kanak selalunya dapat memperolehi atau mempelajari bahasa secara berperingkat-peringkat dari masa ianya bayi. Apa yang penting ialah bahawa bayi itu belajar secara tidak formal, atau pembelajaran berlaku dengan secara tidak sedar dan tidak perlu diajarkan. Yang perlu hanya pendedahan kepada pemakaian bahasa itu dan kanak-kanak itu akan terus memperolehi sesuatu bahasa tersebut. Jadi para sarjana cuba mencari jawapan bagaimana ini boleh berlaku. Ada dua aliran yang mencuba menganalisa dan menerangkan fenomena ini. Ada sarjana yang berfikir bahawa bahasa itu serupa dengan lakuan lain dan lakuan ini dikuasai oleh kanak-kanak secara meniru segala lakuan pertuturan ibu bapanya. Kemudian terdapat pula sarjana yang memikirkan bahawa kanak-kanak memperolehi bahasa itu kerana ianya sudah terancang untuk berkembang dalam kanak-kanak tersebut dari segi biologis. Kanak-kanak yang terdedah pada bahasa akan dengan sendirinya mempunyai keupayaan untuk memperolehi bahasa. Teori pertama itu dipanggil teori behaviorisme dan yang kedua itu dipanggil teori biologis. TEORI BEHAVIORISME Salah satu dari bidang ilmu yang banyak mempengaruhi linguistik ialah psikologi. Mereka yang mengkaji mengenai teori behaviorisme ini ialah sarjana psikologi yang beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan sesuatu lakuan. Teori psikologi ini menyelidik lakuan-lakuan binatang. Eksperimen ini tidaklah dapat disebut satu persatu tetapi cukuplah bagi kita sekadar membincangkan teori behaviorisme ini yang bersangkutan dengan kegunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Walau bagaimanapun, teori behaviorisme ini tidaklah pula membuat tuntutan yang khusus mengenai bagaimana bahasa dikuasai. Mereka hanya menganggap bahawa kemahiran bertutur itu juga merupakan satu lakuan manusia, sama seperti lakuan lain. Jadi bagaimana lakuan lain itu dipelajari, maka begitulah juga lakuan bahasa dipelajari. Kajian mereka hanya ditumpukan kepada lakuan binatang. Kesimpulan dari kajian ini dianggap akan dapat diterima sebagai sah untuk sebarang lakuan manusia.

Watson Dalam kurun ke-19, aliran kajian psikologi di Amerika mulai bergerak berpisah dari pemikiran tradisi sarjana- sarjana psikologi di Eropah. J.B. Watson, profesor psikologi di John Hopkins University telah membuat kajian dan menulis artikelnya: Psychology as the Behaviorist View (1913). Dia hanya mengkaji lakuan dan telah membezakan antara lakuan sedar dan yang tidak sedar. Dengan mengetepikan sesuatu yang subjektif maka dia telah dapat melakukan kajian terhadap lakuan sedar. Inilah sumbangannya yang terbesar, iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran, yakni ia mengetepikan apa yang berdasarkan agakan tanpa bukti yang dapat dilihat nyata. Inilah yang dipegang oleh ahli psikologi sebagai lakuan itu. Dengan itu semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada lakuan atau gerak-gerak yang dapat diperhatikan secara objektif. Mereka ini selalu mengkaji lakuan binatang dan mereka suka menjalankan analisa mengikut rangsangan dan tindakbalas, dan dengan memberi penegasan terhadap pembelajaran sebagai bidang tumpuan pengkajian mereka itu. Guthrie Di samping sarjana ini kita dapati pula E.R. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di University of Washington. Dalam bukunya The Psychology of Learning (1935), dia memberi perhatian terhadap pendapat berikut, bahawa pembelajaran itu berlaku dengan adanya rangsangan yang diikuti dengan tindakbalas. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan olehnya ialah kalau sesuatu lakuan itu terjadi dalam satu keadaan tertentu, maka semasa kita berada dalam keadaan itu pada masa yang lain, tentulah kita akan membuat lakuan yang sama. Apabila terjadi rangsangan dan tindakbalas secara berulangan maka terhasillah pembelajaran. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini mempunyai kekurangan dari segi pembelajaran. Katakanlah seorang itu disuruh mengisi teka silang kata. Dia akan mengisi kata-kata dalam teka silang itu dan akan menyelesaikan masalah itu kalau ianya mudah. Tetapi kalau teka silang itu sukar dan dia tidak dapat membuatnya, maka dia akan meninggalkannya setelah bosan. Pada satu masa lain, dia diberi teka silang kata yang sukar juga tidak dapat dibuatnya dan oleh itu terus ditinggalkannya. Dalam hal ini dapatkah kita mengatakan dia sudah mempelajari sesuatu? Pada hal dia tidak menyelesaikan teka silang kata itu dan ternyata dia tidak mempelajari sesuatu apa pun. Menurut teori behaviorisme, kalau dia memberi tindakbalas yang sama, maka berlakulah pembelajaran. Dalam hal ini ternyata tidak terjadi proses pembelajaran yang dikatakan tersebut. Skinner Dalam teori pembelajaran melalui teori lakuan ini, nama ahli psikologi yang masyhur sekali ialah B.F. Skinner. Skinner merupakan seorang sarjana teori behaviorisme dan mengajar di Harvard University. Skinner telah mengkaji dan memperbaiki teori behaviorisme itu. Mengikutnya pembelajaran itu berlaku kalau ada rangsangan dan tindakbalas yang berulangan. Dalam hal ini, beliau membuat eksperimen dengan menggunakan binatang, salah satu darinya ialah dengan menggunakan merpati. Merpati itu dikurung dalam kotak. Di dinding kotak itu ada swis. Apabila swis itu dipatuk terbukalah satu lubang untuk memberi makanan. Ini telah ditafsirkan oleh seorang sarjana psikologi sebagai keadaan yang dapat dipadankan dengan pembelajaran lakuan di kalangan binatang, termasuk manusia. Apabila merpati itu lapar dan mematuk swis itu, maka

timbullah rangsangan dan diberi balasan dengan makanan. Ini tidak jauh berbeza dari yang disebut oleh Watson dan Guthrie, tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. Pengukuhan berlaku apabila lakuan itu diberi balasan dengan hadiah. Keinginan mendapat balasan hadiah ini menimbulkan keinginan supaya berbuat demikian untuk mendapatkan hadiah yang sama. Oleh sebab itu lakuan itu akan diulang. Pengulangan yang kerap dilakukan akan mengukuhkan proses pembelajaran. Dengan itu terjadilah pembelajaran. Berdasarkan pengkajiannya, Skinner telah dapat membezakan dua jenis pembelajaran yang berlainan kerana ada dua jenis lakuan tindakbalas. Pertama ialah lakuan automatis yang tetap. Contoh lakuan automatis yang paling mudah ialah lutut akan terangkat apabila diketuk oleh doktor. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada tindakbalas (kaki terangkat). Lakuan seperti ini dianggap sebagai tindakbalas automatis dan berlaku secara tidak sedar dan ianya tetap. Kedua ialah lakuan operan. Bagi beliau kebanyakan lakuan yang kita lakukan ialah sejenis operan. Lakuan automatis ini akan hanya berlaku sekiranya ada rangsangan tetapi lakuan operan akan berlaku dalam sesuatu lingkungan atau keadaan. Dengan kata lain, rangsangannya tidak semestinya menerbitkan tindakbalas tertentu yang tetap, seperti berjalan, bercakap dan lain-lain. Misalnya, lakuan menyuap makanan bukan sahaja kerana rangsangan itu melibatkan makanan, tetapi juga kerana rasa lapar, lingkungan sosial dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. Proses ini perlulah diambil kira. Belajar melalui lakuan operan itu ialah yang dikatakan pembelajaran menurut syarat. Syarat itu timbul dari lingkungan yang menjadi rangsangan yang mendorong lakuan tersebut. Ini jelas berbeza dari lakuan sebagai tindakbalas otot secara automatis. Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dengan menggunakan unsur rangsangan, tindakbalas dan segala syarat dan pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. Dengan adanya pendapat ahli psikologi ini, maka ianya dapat menjelaskan kekaburan dari segi teori dalam sistem pembelajaran bahasa dalam abad ke-20 ini. Jadi teori behaviorisme ini melengkapkan apa yang diperlukan oleh para pendidik. Dengan itu lahirlah pendapat yang mengatakan bahasa itu adalah suatu lakuan dan boleh dipelajari melalui syarat-syarat tertentu, samalah dengan binatang mempelajari lakuan tertentu (G.A. Kelly, 1969). Sejak Skinner, ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku. Ada di antara mereka yang mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa dan apa implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. KRITIKAN TERHADAP TEORI BEHAVIORISME Banyak lagi usaha lain yang memperbaiki konsep Skinner dalam usaha mencari jawapan bagaimana bahasa dipelajari dan ini ternyata mempunyai implikasi terhadap prinsip dan kaedah PPpengajaran dan pembelajaran bahasa. Chomsky (1967) dengan keras mengkritik Skinner. Sebenarnya sejak Skinner, memang ramai ahli psikologi lain yang melanjutkan kajian dalam bidang ini sehingga menimbulkan golongan neobehaviorisme, iaitu yang sudah mula bergerak meninggalkan teori behaviorisme.

Dalam kritiknya itu, Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Baginya, behaviorisme tidak memberi tempat yang sewajarnya pada akal atau otak manusia. Behaviorisme tidak mengindahkan tentang daya pemikiran manusia dalam menguasai bahasa. Beliau menegaskan tentang pentingnya faktor lingkungan kebudayaan dalam penguasaan bahasa itu. Ianya tidak dapat berlaku dalam keadaan yang kosong dari segi sosiobudaya. Mungkin kalau diketahui dengan jelas bagaimana cara kanak-kanak menguasai bahasa, maka ianya mungkin lebih bermanfaat kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ini ternyata lebih memberi untung dari kajian bagaimana lakuan terbentuk di kalangan binatang. Dalam mengkaji bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa, maka tidaklah dapat dinafikan kanak-kanak banyak menguasai lakuan lisan atau bukan lisan melalui pemerhatian biasa dan meniru-niru lakuan orang dewasa dan kanak-kanak lain. Kanak-kanak tidaklah belajar melalui sesuatu perancangan bahasa yang rapi dari ibu bapa. Pada peringkat majunya kanak-kanak itu pandai mengeluarkan ayat-ayat yang belum pernah didengarnya dahulu, atau memahami ayat-ayat tersebut. Kebolehan ini menunjukkan ada proses penting yang tak bersangkut paut dengan maklumat balik dari lingkungan bahasa. Penguasaan yang dikatakan berlaku mengikut pembentukan lakuan lisan melalui pengukuhan itu sama sekali ditolaknya. Menurutnya proses penguasaan bahasa itu jelas menunjukkan bahawa pengukuhan, pemerhatian biasa dan sifat semulajadi yang ingin tahu, bergabung dengan sifat mahu meniru merupakan faktor penting, memberi kemungkinan untuk kanak-kanak membuat generalisasi, hipotesis dan memproses maklumat dalam suatu cara istimewa dan amat kompleks. Semuanya ini sukar diperikan. Ia mungkin terpendam dan mula berkembang menurut kematangan sistem saraf bayi itu. Pendapat ini banyak memberi pengaruh terhadap cara pengajaran dan pembelajaran bahasa, tetapi pengaruh sepenuhnya belum begitu ketara pada masa ini. TEORI BIOLOGIS Chomsky dan rakan-rakan yang sealiran dengannya telah menumpukan banyak perhatian kepada unsur yang terpendam dalam manusia dan bukannya terhadap sesuatu lakuan yang dapat dilihat sahaja. Mereka beranggapan bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan untuk memperolehi sistem perhubungan yang dipakai oleh manusia, iaitu bahasa. Kebolehan ini dipanggil Jentera Penguasaan Bahasa (Chomsky 1965). Kanak-kanak yang terdedah kepada sesuatu bahasa itu mempunyai keupayaan yang semulajadi untuk merumus dan membentuk hukum nahu bahasa tersebut. Ini bermakna, kalau tidak ada pendedahan, maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Misalnya ada ceritanya tidak dapat bercakap apabila dijumpai. Jadi kanak-kanak tidak akan memperolehi bahasa sekiranya ia dipisahkan dari masyarakat manusia, sebab Jentera Penguasaan Bahasa itu tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses. Mereka juga telah mendapati bahawa ada satu jangka masa yang subur untuk bahasa berkembang dan sekiranya masa ini terlangkau, maka pemerolehan bahasa juga akan terhalang.

Jadual Pemerolehan Bahasa Salah satu dari teori E.H. Lenneberg (1967) mengenai pemerolehan bahasa ialah bahawa semua kanak-kanak yang sihat dan normal mulai bercakap dan bertutur pada peringkat umur yang agak sama. Ini menyokong bahawa kebolehan untuk berbahasa itu berkembang telah sedia ada terjadual secara biologis. Pembentukan pertuturan dan perkembangan bahasa membuktikan adanya sesuatu yang sudah terjadual dari segi biologi. Nampaknya apabila sudah sampai masanya maka seseorang anak itu akan dengan serta merta menjadi tertarik terhadap segala bunyi yang didengarnya dan dia dapat menajamkan pancainderanya. Dengan itu dia mula mengerti dan memilih bunyi yang penting dan mengetepikan segala yang lain, seperti yang diperhatikan oleh Lenneberg. Kajian Lenneberg telah mengatakan bahawa pemerolehan bahasa ini bergantung kepada suatu jadual biologi dan bukan terbit dari rangsangan yang datang dari lingkungan. Misalnya anak yang lahir dari ibu bapa yang pekak dan bisu tentu sekali tidak mempunyai lingkungan bahasa, tetapi mereka juga akan mula belajar bertutur pada peringkat umur yang sama dengan kanakkanak lain dan perkembangannya dapat dijangka seolah-olah telah terjadual. Jadi apakah maksud bahasa itu suatu fenomena biologi? Ini membawa dua implikasi yang pertama ialah bahawa kanak-kanak itu tidaklah bergantung kepada ibu bapanya untuk mengajarnya sesuatu bahasa. Kanak- kanak mempunyai keupayaan merumus dengan sendiri dan kita tidak akan dapat mengajarnya, walaupun sekiranya kita mahu berbuat begitu. Implikasi yang kedua ialah perkembangan bahasa ini hanya terbatas kepada hubungan dengan jenis makhluk yang dikenali sebagai manusia sahaja. Manusia melahirkan bayi dengan keadaan yang tidak berupaya, yakni ia terpaksa dijaga dan disusui. Tetapi anak binatang boleh terus makan sendiri dan berlari setelah beberapa saat sahaja ia dilahirkan. Otak manusia memakan masa yang panjang untuk membesar, dan hal ini dapat memberi keupayaan untuk bahasa tumbuh dan berkembang. Mungkin itulah sebabnya bahasa boleh berkembang. Sebaliknya anak binatang hanya membesar dari segi jasad sahaja dan tidak dari kebolehan lain. Dia sudah lengkap sejak lahir. Daya Kefahaman Lebih Asas dari Bertutur Lenneberg telah membezakan antara kemahiran memahami dan bertutur. Dia mengatakan kebolehan memahami bukan hanya wujud sebelum kebolehan bertutur tetapi sebenarnya ia lebih dasar dan mudah. Dia menunjukkan yang dalam peringkat awal kanak-kanak dapat mengenali dan terus membezakan pola-pola pertuturan yang berlainan. Misalnya kebolehan kognitif di kalangan kanak-kanak pekak yang tidak terdedah pada bahasa pendengaran itu adalah sama pantas dengan kanak-kanak biasa. Ini menunjukkan kebolehan itu telah wujud. Kehilangan salah satu dari pancaindera, tidaklah mencatatkan kebolehan asas berbahasa itu. Dari yang Umum Menuju yang Khusus Kanak-kanak mula memberi nama kepada barang-barang pada sesuatu peringkat yang tertentu dalam perkembangan bahasa. Ianya merupakan kemuncak proses-proses yang dilalui dengan perlahan semasa umurnya meningkat lapan belas bulan apabila kanak-kanak itu mula mengetahui nama-nama barang. Di antara dua puluh empat hingga tiga puluh bulan kanak-kanak

tadi melalui proses memberi nama kepada barang-barang. Semasa dia mencapai umur lebih kurang tiga puluh bulan kanak-kanak tadi akan mempunyai perbendaharaan kata lebih kurang 100 perkataan dan mempunyai kemungkinan untuk memahami antara 2,000 sampai 3,000 perkataan lain. Sebenarnya, ianya belumlah lagi tahu menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Proses menamakan barang-barang itu merupakan satu dari aktiviti luar biasa yang menunjukkan adanya perkembangan bahasa. Tetapi proses ini amat kurang difahami pada masa ini. Apa yang kita tahu hanyalah ia terjadi pada peringkat umur yang sama di kalangan kanakkanak. Faktor yang bertanggungjawab terhadap perkembangan ini dan perjalanan sistem saraf yang menjadi dasar kejadian itu, tidaklah diketahui dan mungkin akan memakan masa yang panjang sebelum ianya diketahui dengan jelas. Walau bagaimanapun dapat kita perhatikan bahawa ada arah tertentu dalam hal ini, iaitu kanak-kanak sentiasa menamakan barang-barang dari yang umum kepada yang tertentu dan khusus. Misalnya kanak-kanak mungkin mula-mula memanggil segala makanan dengan `mamam' dan kemudiannya menjadi lebih khusus dan membezakannya kepada `susu', `nasi', `lauk', `kuih' dan sebagainya. Mereka mempelajari bendabenda sebagai satu golongan dahulu dan kemudian baharu ia mengetahui anggota-anggota atau bahagian golongan itu. PERINGKAT PENGUASAAN BAHASA Masalah memahami perkembangan penguasaan bahasa melibatkan perkara-perkara yang lebih abstrak dan rumit. Pada hakikatnya, inilah yang kita maksudkan dengan bahasa sebagai suatu fenomena perkembangan biologi. Hal ini menolak peranan lingkungan sahaja dalam perkembangan bahasa. Kita dapat melihat bahawa kanak-kanak tidaklah mempelajari bahasa dengan meniru-niru percakapan ibu bapa. Pertuturan kanak- kanak itu sebenar-benarnya keluar dari daya ciptaan mereka sendiri. Rangkaikata-rangkaikata seperti, `abah gi', `dah bis' dan lainlain merupakan gabungan-gabungan pertuturan yang dibuat oleh kanak-kanak itu sendiri dan bukanlah merupakan pertuturan yang mereka dengar dan tiru dari ibu bapa. Apa yang selalu diperhatikan berlaku ialah sebaliknya, iaitu ibu bapa yang selalunya meniru-niru kanak-kanak itu. Kita bukanlah guru mereka dan kita tidak pernah bersikap hendak mengajar nahu dan pola bahasa kepada anak-anak kita. Pemerolehan Bahasa Melalui Pendedahan Kanak-kanak tidak akan dapat memperolehi sesuatu bahasa melainkan kalau mereka mendengarnya dan fungsi kita hanya bercakap, lebih banyak lebih baik. Selain dari itu, fungsi sokongan moral juga amat kecil sebab biologi kuat memainkan peranannya. Biologi mengambilalih tugas selanjutnya samalah seperti organ-organ tubuhnya menghadamkan makanan selepas makan. Semuanya berlaku sebagai sesuatu yang sudah sedia terbina. Anak tersebut memerlukan bahasa untuk hidup sama seperti ianya memerlukan makanan. Maklumat yang diterimanya dari pertuturan kita dapat dianggap sebagai bahan mentah yang masuk melalui saluran pendengarannya terus ke pusat sistem saraf dan dianalisa kepada unsurnya dan kemudian dibina kembali sebagai suatu kemahiran bahasa yang amat kompleks. Bagaimana proses ini berlaku? Kita masih jahil dalam bidang ini dan kita hanya boleh mengagak sahaja. Bayi manusia dilahirkan dengan tidak berupaya dan terpaksa membesar. Berat otak bayi manusia semasa dilahirkan hanya lebih kurang 25% daripada otak orang dewasa. Ini membolehkan proses

tumbesaran kematangan otak berlaku dalam satu jangkamasa yang panjang selepas lahir. Oleh sebab sistem araf berkembang maka proses perkembangan bahasa boleh berlaku. Jadual Pemerolehan Mengikut Umur Menurut Lenneberg (1967) perkembangan pemerolehan bahasa di kalangan kanak-kanak melalui lapan peringkat: 1. Semasa berumur tiga bulan, kanak-kanak hanya dapat mengangkat kepada meniarap. Dia meletakkan semua berat badannya pada sikunya. Kanak-kanak kurang menangis pada masa ini dan dia boleh mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi vokal yang kadang-kadang berpanjangan antara lima belas sampai dua puluh saat. 2. Semasa berumur empat bulan, kepala kanak-kanak itu mula kukuh dan tegap dan kanak-kanak mula menggemari barang- barang permainan. Tindakbalas kepada suara manusia lebih tajam, matanya mencari si penutur kadang-kadang kanak-kanak itu akan ketawa. 3. Pada masa berumur lima bulan, kanak-kanak tersebut boleh duduk tegap. Dia mula menyebut bunyi konsonan di antara bunyi vokal tersebut. Tetapi dari segi akustik bunyi-bunyi itu berbeza dari bunyi bahasa. 4. Semasa kanak-kanak yang berumur enam bulan ia mula boleh bertupang tangan semasa duduk. Kebolehan mengagah bertukar kepada pengeluaran bunyi-bunyi yang berciri sukukata seperti ma, mam, da, dak, di, dan dik dan lain-lain. 5. Pada masa berumur lapan bulan kanak-kanak mula boleh berdiri sambil berpegang kepada dinding. Pengulangan bunyi- bunyi menjadi lebih kerap dan pola lagu menjadi lebih nyata dan pertuturan mula digunakan untuk menyatakan kemahuan dan perasaan. 6. Semasa berumur sepuluh bulan kanak-kanak itu mulai merangkak dan kadang-kadang berdiri tegak. Kanak-kanak mula mengeluarkan berbagai-bagai bunyi dan mula meniru bunyi dan membezakan bunyi yang berlainan yang didengarnya. 7. Semasa berumur dua belas bulan kanak-kanak mulai belajar berjalan-jalan dan bunyi yang serupa dengan bunyi bahasa mula diterbitkan dan perkataan seperti mak, abah, mamam, mula disebut. Pada masa ini juga kanak-kanak tersebut mulai memahami arahan. 8. Semasa berumur lapan belas bulan kanak-kanak tersebut mulai berjalan. Dia sudah mempunyai antara tiga hingga lima puluh perkataan. Kefahamannya bertambah baik dan dia mula menggabungkan dua perkataan untuk menjadi rangkaikata. Semasa umurnya meningkat dua tahun pola-pola ayatnya mula menjadi lengkap dan dia dapat merumuskannya dengan bersendirian. Proses ini berterusan hingga umurnya menjadi baligh apabila bahasanya menjadi sempurna.

Kekenyalan Berakhir Masa tamat peringkat kesuburan untuk belajar bertutur ini mungkin juga mempunyai sesuatu kepentingan dalam perkembangan bahasa tersebut. Alam mesti mengadakan perimbangan di antara kekenyalan sistem saraf bagi memungkinkan dia belajar. Selepas itu sistem itu menjadi mantap. Oleh sebab itu perlulah diberi masa yang agak sesuai untuk bahasa berkembang dan proses itu harus berhenti setelah mencapai peringkat yang sempurna. Selalunya ia berlaku setelah ia menjadi baligh dan mula memainkan peranannya dalam masyarakat secara aktif. Pembakuan itu menjadi perlu supaya bahasa yang dituturkan itu berdasarkan suatu sistem sahaja yang dapat difahami oleh semua anggota masyarakat itu. Kalau ia terus berkembang, maka haruslah ia menjadi sukar untuk difahami oleh kebanyakan anggota masyarakat yang ramai itu. Sebagaimana yang kita tunjukkan tadi pemerolehan bahasa bermula semasa kanak-kanak berumur dua tahun, iaitu semasa otaknya tumbuh menjadi 60% dari otak orang dewasa. Masa ini juga merupakan masa progres yang rapi berlaku untuk berjalan dan kemahiran-kemahiran motor yang lain, iaitu suatu ciri yang penting berhubung dengan kemahiran-kemahiran lain dan kemahiran bahasa. Di antara perkara yang penting dalam perkembangan otak melibatkan pembesaran bahagian kiri hemisfera otak waktu anak itu berumur sepuluh tahun. Sebabnya yang sah tidaklah diketahui. Tetapi salah satu daripada kepentingannya ialah untuk membolehkan kemahiran bertutur itu menjadi matang. Dapat kita perhatikan bahawa ada satu ciri yang selalu berlaku dalam perkembangan bahasa. Selalunya bayi menunjukkan yang mereka faham setengah perkataan dan arahan- arahan semenjak mereka berumur dua belas bulan lagi walaupun mereka tidak dapat mengeluarkan sepatah perkataan pun. Kita dapat memperhatikan bahawa proses memahami dalam sesuatu bahasa itu mendahului proses bertutur. Dalam suatu kajian terhadap seorang kanak-kanak yang sakit otak kerana jangkitan semasa dalam kandungan, menunjukkan yang dia tidak dapat bertutur dengan baik. Walau bagaimanapun, dalam ujian-ujian yang dijalankan, dia dapat memahami perintah seperti `Ambil kotak itu!' dan `Masukkan ke dalam botol', dan di samping itu dia boleh menjawab soalan mengenai cerita-cerita yang didengarnya. Ini menjelaskan prinsip penting bahawa kemahiran memahami itu mendahului kemahiran bertutur. Bukan itu sahaja, bahkan ia lebih mudah dan lebih dasar. Dengan lain perkataan, ada sesuatu yang istimewa dalam pertuturan yang dapat kita fahamkan sebagai pengetahuan berkenaan dengan sesuatu bahasa, yang mungkin sudah wujud semasa awal dalam kehidupan kanak-kanak lagi. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun. Setelah mencapai peringkat itu maka, bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. Memang betul bahawa kanak-kanak, bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. Tetapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya, atau peluasan dari segi pemakaian, atau sesuatu makna yang baharu sahaja. Sebenarnya, dari segi nahunya, bahasa itu sudah cukup lengkap, tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku.

Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik
Zuraini binti Ramli Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris 1.0 Pendahuluan Seseorang bayi dari saat kelahirannya telah mula berhubung dengan orang-orang dalam persekitarannya melalui tangisan. Tangisan menjadi satu cara untuk memberitahu keperluannya, seperti lapar, mengantuk atau sakit. Sungguhpun demikian, tangisan belum boleh dikatakan sebagai bahasa kerana bentuk tersebut tidak mempunyai pola teratur yang secara berulang-ulang dapat menyampaikan fikiran dan perasaan dengan tepat. Apabila bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi manusia disusun mengikut hukum-hukum yang ada dalam sesuatu bahasa, barulah pengguna bahasa dapat berkomunikasi sesama mereka. Menurut Piaget (1926), ‘…human cognitive development is achieved through maturational stages, with our thought processes and patterns changing systematically as we age’. Beliau melihat perkembangan bahasa kanak-kanak dalam dua jenis, iaitu : i) Bahasa yang bertumpu pada diri sendiri yang disebut bahasa egosentrik (egocentric language). ii) Bahasa yang ditujukan kepada orang lain yang disebut bahasa perhubungan (socialized language). Bahasa jenis pertama, iaitu bahasa yang bertumpu pada diri sendiri merupakan situasi berbahasa kanak-kanak yang sama sekali tidak mempedulikan orang di sekitarnya atau pada orang yang mendengarnya. Dia bercakap dengan dirinya sendiri dan tentang dirinya sendiri. Kanak-kanak juga kadangkala menghubungkan sesiapa sahaja yang berdekatan dengannya dengan perkara yang sedang dilakukannya itu, tetapi orang berkenaan hanya menjadi penonton sahaja. Bahasa egosentrik dilahirkan dengan tiga cara, iaitu pengulangan, monolog dan monolog tumpuan. Bahasa egosentrik jenis pengulangan merupakan percakapan kanak-kanak yang diulang secara terus menerus, sama ada pada peringkat kata atau suku kata. Contohnya, Kakak nak mandi, man man di. Kakak nak mandi, man man di. Pengulangan tersebut dibuat untuk tujuan keseronokan dan tidak bermaksud apa-apa. Bahasa egosentrik jenis monolog pula ialah percakapan kanak-kanak yang seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa dia sedang berfikir, dan fikiran itu dilahirkan dalam bentuk bunyi dan kemudian dalam bentuk kata. Manakala jenis monolog tumpuan dapat dilihat apabila kanak-kanak bercakap seorang diri, dan dia menghubungkan butir percakapannya dengan orang yang ada berhampiran dengannya.

Jenis perkembangan bahasa yang kedua pula ialah bahasa perhubungan. Dalam jenis tersebut, kanak-kanak bertukar fikiran dengan orang lain dengan berbagai-bagai cara, seperti bercerita, bertengkar, mengulas, dan bertanya. Dalam situasi ini, kanak-kanak telah mula berkeupayaan untuk memberi fokus kepada pelbagai aspek dalam pelbagai situasi. Justeru, mereka telah mula berfikir tentang menjalinkan perhubungan dengan orang lain, dengan cara menghasilkan pelbagai bentuk komunikasi dengan audiens yang berbeza (Piaget, 1926). 2.0 Catatan Ringkas Tentang Bagaimana Kanak-Kanak Melayu Mempelajari Pragmatik Jika dilihat tahap-tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak, beberapa pandangan telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji yang berbeza. Umumnya, peringkat pemerolehan bahasa kanak-kanak hampir sama. Kebanyakan pengkaji menghubungkan tahap pemerolehan bahasa dengan melihat perkembangan usia dengan pergerakan deria motor kanak-kanak. Mangantar Simanjuntak (1987, 188-239) membahagikan peringkat pemerolehan bahasa kepada beberapa tahap, iaitu tahap membabel atau mengagah, tahap holofrasa, tahap ucapan dua kata, tahap permulaan tatabahasa, tahap menjelang tatabahasa penuh dan akhirnya, tahap kecekapan penuh. Menurut Kess, J. F. (1976: 58) pula, tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak dilihat mengikut usia. Pemerolehan bahasa melibatkan pemerolehan pelbagai aspek dalam bahasa, antaranya fonologi, sintaksis, semantik dan pragmatik. Kanak-kanak bermula dengan sesuatu yang lebih umum dan kategori yang tidak dikenal pasti, seterusnya persepsi dan klasifikasi mereka berkembang dan berubah mengikut masa. Kanak-kanak mula berinteraksi dengan orang di sekelilingnya semenjak mereka dilahirkan lagi. Walau bagaimanapun, hanya pada usia dua tahun dan ke atas, kebanyakan kanak-kanak mula boleh bertutur dalam bentuk ayat. Tahap in merupakan tahap pemerolehan sintaksis. Dalam tahap tersebut, kanak-kanak dilihat sudah mula mempelajari pragmatik dalam perbualan mereka. Mereka mula memahami konteks dalam perbualan, melalui pelbagai teknik berinteraksi, seperti teknik bercerita, bertengkar dan berbahas, bekerjasama, menyatakan keinginan, mengkritik, memerintah atau meminta, bertanya, mengulas, melarang, dan mengajak. Berikut dihuraikan bagaimana kanak-kanak Melayu mempelajari aspek pragmatik dalam interaksinya dengan orang di sekeliling. Data yang dipaparkan merupakan data yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap kanak-kanak perempuan Melayu bernama Ainin Sofiya (singkatannya Sofiya atau Nin), ketika berusia antara 1 hingga 3 tahun. 2.1 Bercerita Melalui teknik bercerita, Sofiya memberitahu sesuatu kepada pendengarnya yang boleh menarik minat pendengar tersebut. Kebiasaannya, dia bercerita tentang pengalamannya, sama ada yang pernah berlaku pada dirinya ataupun yang berbentuk imaginasi. Ketika bercerita berkaitan pengalamannya, Sofiya selalunya bercerita tentang dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya, khususnya keluarga terdekat atau rakan-rakan di taska. Contohnya: 1) Danish ada rambut botak. Rambut ayah dia pun botak jugak. 2) Kakak rajin, kakak dah sidai tuala kakak dengan tuala adik.

Perkataan pun dan rajin bukan sahaja bertujuan memberi penegasan, tetapi juga untuk menarik perhatian pendengar. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, penceritaan juga dibuat berdasarkan khayalan atau imaginasi kanak-kanak. Selalunya, Sofiya berimaginasi tentang perkara-perkara tertentu yang pernah dilihatnya pada orang-orang di sekitarnya yang lebih dewasa atau berdasarkan gambar atau cerita yang pernah dilihat atau ditonton. Kadangkala imaginasi terhasil akibat keinginannya terhadap sesuatu perkara. Sebagai contoh: 3) Nanti kakak nak jadi pengantin macam Mak Busu, cantik. 4) Nanti kakak nak bilik kakak macam ni, ada bantal Barney (sambil menunjuk gambar dalam majalah). 2.2 Bertengkar dan Berbahas Dalam teknik bertengkar dan berbahas, Sofiya cenderung untuk mempertahankan pendapat atau kepercayaannya, sama ada dengan rakan-rakan atau orang lain yang lebih dewasa. Kadangkala, dalam situasi pertengkaran dan perbahasan itu, dia merujuk pandangan orang lain untuk mendapatkan pengesahan. 5) Opah: Pandai cucu Opah, nanti dapat nombor satu. Sofiya: Bukan cucu Opah, kakak cucu atok, kan bu? 6) Opah: Kakak pakai baju Opah ya? Sofiya: Mana ada. Ini baju kakak. Opah besar. 2.3 Bekerjasama Melalui teknik bekerjasama, Sofiya mengajak kanak-kanak lain untuk melakukan sesuatu, seperti bermain, melukis, dan membaca buku. Sebagai contoh: 7) Sofiya: Syafiq, jom kita main boling. Syafiq: Sofiya duduk kat situ, Syafiq susun bola. Selain itu, Sofiya juga adakalanya menunjukkan keinginan bekerjasama dengan orang dewasa, seperti ketika memasak lauk dan membeli belah. Contoh perbualan di bawah diambil ketika Sofiya melihat ibunya menumbuk bawang di dapur. 8) Sofiya: Biar kakak masukkan bawang putih.

2.4 Menyatakan Keinginan Keinginan merupakan naluri yang telah ada dalam diri manusia semenjak mereka dilahirkan. Berbahasa menjadi salah satu medium untuk menyatakan keinginan tersebut. Justeru, pernyataan keinginan merupakan bentuk bahasa yang paling awal dikuasai oleh kanak-kanak. Dalam kes Sofiya, dia boleh menyebut perkataan mama dan ayah pada peringkat yang lebih awal. Dia juga boleh menyebut perkataan-perkataan yang berkaitan dengan perbuatan asas dalam kehidupan. Kebanyakan perkataan tersebut berbentuk kata kerja seperti makan, minum, dan mandi, yang dikeluarkan dalam bentuk satu suku kata. Selalunya, dia mengharapkan tindak balas daripada orang yang mendengar, sama ada tindak balas dalam bentuk bahasa ataupun perbuatan. Contohnya: 9) Nak nen/tek (susu). 10) Nak andi (mandi). 2.5 Mengkritik Menjadi kebiasaan kepada Sofiya untuk mengkritik atau menegur perbuatan atau kelakuan orang lain yang dirasakannya tidak betul. Cara ini membolehkannya menimbulkan gerak balas sama ada secara positif atau negatif kepada orang lain. Misalnya: 11) Sofiya: Ayah nyanyi salah, bukan macam tu! Dalam contoh (11), kritikan ditujukan terus kepada orang yang menjadi sasarannya. Ada juga situasi yang kritikan dinyatakan secara tidak langsung, iaitu diujarkan kepada orang lain. Contohnya: 12) Sofiya: Ibu, ayah nyanyi macam tu bu. Lagu kakak lain. 2.6 Memerintah atau Meminta Jika dilihat bahasa yang digunakan dalam interaksi kanak-kanak, teknik memerintah dan meminta merupakan teknik yang paling kerap digunakan, terutama antara umur dua hingga lima tahun. Memerintah atau meminta boleh dianggap sebagai kesinambungan daripada teknik menyatakan keinginan, kerana ia merupakan peringkat perkembangan yang agak tinggi dan bersesuaian dengan tahap umur kanak-kanak. Ketika berusia kurang daripada 3 tahun, ayat yang diujarkan merupakan ayat perintah kerana Sofiya masih belum menguasai kata-kata silaan dan permintaan. Contohnya: 13) Sofiya: Ayah, pasang kipas! 14) Sofiya: Ibu, buat Milo kakak!

Penggunaan kata silaan dan permintaan boleh menghaluskan suasana permintaan tersebut Pada usia 3 tahun, Sofiya sudah mampu menggunakan perkataan tolong, dan ayat yang diujarkan juga lebih panjang. Ini menunjukkan bahawa dia sudah menguasai dan memahami aspek pragmatik dengan lebih baik. Contohnya: 15) Sofiya: Ibu, tolong kakak warnakan ni. 16) Sofiya: Ibu, kakak penat, tolong dukung kakak. Adakalanya, ayat perintah atau permintaan dihasilkan dalam bentuk ayat penyata. Sebagai contoh: 17) Sofiya: Ibu, kakak nak pakai lipstick. Jika ayat tersebut disanggah, kanak-kanak akan mengulangi pernyataan tersebut dengan lebih bersungguh-sungguh. Jelas bahawa keinginan mereka juga kadangkala dizahirkan dengan cara tersirat. Contohnya: 18) Sofiya : Ibu, kakak nak pakai lipstick. Ibu : Malam-malam orang tak pakai lipstick. Sofiya : Kakak nak pakai lipstick jugak! 2.7 Bertanya Bertanya merupakan teknik yang seringkali digunakan oleh Sofiya untuk memenuhi naluri ingin tahunya tentang pelbagai perkara di sekelilingnya. Dalam bahasa, ada dua jenis ayat tanya, iaitu ayat tanya terbuka dan ayat tanya tertutup (Nik Safiah Karim et al., 1996 :427). Ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang jawapannya tidak terhad kepada perkataan ya atau tidak, sebaliknya bergantung pada maksud yang terkandung dalam ayat tanya tersebut. Manakala, ayat tanya tertutup pula ialah ayat tanya yang memerlukan jawapan ya atau tidak/bukan. Selain daripada bertujuan untuk mendapatkan jawapan, kadangkala pertanyaan orang dewasa dilahirkan untuk mendapatkan pengesahan, menyuruh atau mengejek. Namun begitu, bagi Sofiya, teknik bertanya merupakan teknik yang digunakan untuk membolehkan dia benar-benar mengetahui sesuatu perkara itu. Setiap pertanyaannya perlu dijawab dengan jelas, sama ada menggunakan ya, tidak atau jawapan dalam bentuk yang lain. Oleh itu, pertanyaan Sofiya boleh berbentuk pertanyaan terbuka dan tertutup. Walau bagaimanapun, bentuk pertanyaan yang lebih awal digunakan ialah pertanyaan terbuka, tentang nama, tempat dan arah. Contohnya seperti: 19) Sofiya: Apa ni bu?

20) Sofiya: Itu apa?

Pertanyaan di atas timbul apabila Sofiya mula mengenal alam sekelilingnya dan mempunyai dorongan untuk mengetahui nama benda-benda. Ini menunjukkan bahawa dia sudah mula mempunyai pengetahuan kognitif. Dari segi penguasaan kata ganti nama tanya, didapati bahawa kata tanya apa dikuasai lebih awal daripada siapa. Hal ini menunjukkan bahawa pada peringkat awal, Sofiya melihat semua yang terdapat di sekelilingnya sebagai benda, dan belum ada perbezaan antara kategori manusia dan bukan manusia. Kata tanya siapa mula digunakan apabila dia tahu membezakan antara manusia dan bukan manusia. Contohnya, jika mendapat baju atau mainan yang baru, dia akan bertanya siapakah yang membelikan barang tersebut untuknya. Sebagai contoh: 21) Sofiya: Siapa belikan baju ni? 22) Sofiya: Siapa beli buku ni bu? Dalam contoh di atas, selalunya pertanyaan itu diungkapkan untuk dia mengetahui siapakah yang membelikannya barang tersebut. Secara tidak langsung, hal ini juga menunjukkan bahawa dia sudah pandai menghargai pemberian orang lain kepadanya. Kata tanya mana dikuasai lebih kemudian, iaitu pada usia lebih kurang dua tahun. Contohnya: 23) Sofiya: Mana kasut kakak? 24)) Sofiya: Mana beg kakak? 25) Sofiya: Bu, kita nak pergi mana? 26) Sofiya: Ibu beli dekat mana? Contoh-contoh di atas memperlihatkan perkataan mana merujuk kepada makna arah dan makna tempat, dan hal ini sama dengan bahasa orang dewasa. Dalam contoh ayat (26), selalunya pertanyaan itu diungkapkan selepas contoh ayat-ayat (21). Contoh ayat (26) ini juga mengukuhkan lagi kenyataan bahawa Sofiya sudah pandai menghargai pemberian orang lain. Apabila mencapai usia tiga tahun, Sofiya sudah mula menggunakan pertanyaan sebab musabab, dengan menggunakan kata tanya kenapa. 27) Sofiya: Kenapa ayah tinggal kakak? 28) Sofiya: Kenapa baby Harith menangis? (Harith ialah anak jiran sebelah) Pertanyaan tertutup mula digunakan pada usia lebih kurang tiga tahun juga. Kebanyakan persoalan yang ditanyakan adalah berkenaan dengan diri sendiri atau keluarga terdekat. Contohnya:

29) Sofiya: Cantik tak rambut kakak? 30) Sofiya: Kita nak pergi jalan ke ayah? 31) Sofiya: Perut Mak Busu ada baby ke bu? 2.8 Menjawab Teknik menjawab merupakan teknik yang berkaitan dengan teknik bertanya yang dihuraikan sebelum ini. Dalam konteks ini, pertanyaan daripada orang lain menjadi penggerak utama dalam membentuk perhubungan dua hala. Sofiya akan menjawab berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan. Untuk pertanyaan terbuka, tumpuan akan diberikan kepada fokus soalan. Jarang dilihat Sofiya ketika berusia dalam lingkungan dua tahun, menjawab dengan menggunakan ayat yang penuh, melainkan menjawab dengan satu perkataan sahaja. Contohnya: 32) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Dah. 33) Ayah: Kakak makan apa? Sofiya: Biskut. Apabila mencapai usia tiga tahun, Sofiya sudah mula memberikan jawapan yang lebih panjang, serta dapat juga dilihat penggunaan kata nama arah dan kata bilangan dalam jawapannya. Kadangkala jawapan untuk satu-satu pertanyaan diberi dalam bentuk beberapa ayat. Jawapan yang diberikan juga adakalanya terbentuk dalam ayat yang sempurna. Misalnya: 34) Ibu: Kakak dah mandi? Sofiya: Kakak dah mandi, ayah mandikan kakak. 35) Ibu: Mana mainan adik? Sofiya: Kakak dah simpan dalam bakul mainan. 36) Ibu: Kakak beli apa? Sofiya: Kakak beli banyak, gula, coklat, air kotak. Bagi soalan berbentuk pertanyaan tertutup pula, pada peringkat umur 1½ hingga 2 tahun, jawapan diberikan sama ada dengan anggukan atau gelengan kepala, atau dengan mengulang sebahagian pertanyaan. Contohnya: 37) Ayah: Ainin nak Ribena? Sofiya: Nak Ribena. Apabila berusia 3 tahun, kebanyakan jawapan untuk pertanyaan tertutup adalah dalam bentuk nak dan tak nak sahaja. Contohnya:

38) Ibu: Sofiya nak makan nasi? Sofiya: Nak. 39) Ibu: Kakak nak Milo? Sofiya: Tak nak. Jawapan untuk bentuk ayat tanya tertutup, iaitu ya dan tidak biasanya lahir apabila Sofiya menyahut panggilan seseorang. Contohnya: 40) Ibu: Kakak! Sofiya: Ya bu! Seawal usia dua tahun, Sofiya dilihat telah mula menggunakan jawapan negatif tidak. Kata-kata yang digunakan ialah kata nafi tidak (tak) dan bukan. Keupayaan menggunakan kata nafi ini merupakan lanjutan daripada keengganan terhadap sesuatu yang sebelum ini dinyatakan dalam bentuk tangisan atau gerak-geri, sewaktu masih bayi. Apabila sudah boleh berbahasa, keupayaan tersebut dipindahkan dalam bentuk bahasa. 2.9 Mengulas Tatkala Sofiya sudah pandai berbahasa, dia mula menunjukkan keupayaan untuk membuat ulasan tentang sesuatu perkara. Kebanyakan perkataan yang digunakan terdiri daripada kata adjektif dan adverba, menunjukkan bahawa dia sudah berupaya mengekspresikan perasaannya terhadap sesuatu perkara yang dialaminya. Contoh-contoh ayat di bawah diujarkan oleh Sofiya ketika dia berusia antara 2½ hingga 3 tahun. 41) Sofiya: Cantiknya baju ibu. 42) Sofiya: Ibu bawa kereta lajulah. Terdapat juga ulasan yang dibuat berbentuk perbandingan, sama ada perbandingan setara ataupun berlawanan. Misalnya: 43) Sofiya: Kakak ada warna, adik tak ada. 44) Sofiya: Sufi sayang adik Kimi dia, kakak pun sayang adik kakak. 2.10 Melarang Jika diperhatikan, larangan dalam bahasa terbahagi kepada dua, iaitu larangan halus dan larangan kasar. Larangan kasar menggunakan perkataan jangan, manakala larangan halus menggunakan perkataan usah dan tak usah. Dalam bahasa kanak-kanak, bentuk larangan yang digunakan ialah jangan. Pada usia 1½ hingga 2 tahun, bentuk yang digunakan oleh Sofiya ialah angan. Bentuk

penuh jangan hanya mula boleh dilafazkan pada sekitar usia 3 tahun. Contohnya: 45) Sofiya: Anganlah, Nin punya! 46) Sofiya: Adik, jangan kacau ibu solat dik. 2.11 Mengajak Teknik terakhir yang akan dibincangkan ialah teknik mengajak. Teknik ini dilihat sebagai satu cara Sofiya membina hubungan yang mesra dan rapat dengan seseorang. Pada tahap sebelum berbahasa lagi, Sofiya sudah mempamerkan teknik mengajak dengan cara tersenyum, menganggukkan kepala atau memberikan mainannya kepada seseorang. Menjelang usia 2 hingga 3 tahun, dia sudah mula menggunakan perkataan yang bertujuan untuk mengajak seperti meh (mari) dan jom (mari). Contohnya dalam ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh Sofiya di bawah: 46) Sofiya: Meh kakak sikat rambut adik! 47) Sofiya: Ibu jomla naik atas.

3.0 Kesimpulan Berdasarkan huraian dan contoh-contoh yang diberikan, dapat diperhatikan bahawa Sofiya mempelajari pragmatik melalui interaksinya dengan orang-orang di sekeliling. Sewaktu menggunakan teknik bercerita, dia belajar bagaimana untuk berkongsi pengalamannya ataupun menyatakan keinginannya terhadap sesuatu perkara. Dalam teknik-teknik yang lain seperti bertengkar dan berbahas, bekerjasama, menyatakan keinginan, mengkritik, memerintah atau meminta, bertanya, mengulas, melarang, dan mengajak, didapati bahawa Sofiya menguasai kemahiran berkomunikasi untuk pelbagai tujuan dan keperluan. Jelas dapat dilihat bahawa dalam usia antara 1½ hingga 3 tahun, dia memahami konteks dalam perbualan. Di samping itu, dia turut memahami bilakah masa yang sesuai untuk dia menjadi pembicara atau pendengar dalam satusatu perbualan atau komunikasi. Dapatan ini bersesuaian dengan pandangan Clark (2003), iaitu; ”Learning a language requires proficient use for all sorts of everyday purposes – from greetings to gossip, from simple requests at the table to telling of a joke, from giving instructions to telling a story. To do any of these things requires knowing how to use one’s language. One has to know the appropriate ways to address others, depending on age, sex, relationship, and status. One also has to know how to get the other’s attention, how to take turns, and how to talk about the topic in question in that language. These are all skills on constant display in conversations, and it seems reasonable to suppose that children acquire these skills from conversation.”

Dari segi penggunaan kata ganti nama diri pula, ganti nama diri pertama muncul lebih awal daripada bentuk ganti nama yang lain. Kanak-kanak Melayu biasanya membahasakan diri mereka dengan nama sendiri, atau gelaran dan pangkat dalam keluarga, seperti kakak atau abang. Perkataan saya hanya muncul jika kanak-kanak itu pergi ke taska atau tadika, dan dalam kes Sofiya, dia menggunakan ganti nama saya di taska, tetapi di rumah, ganti nama kakak tetap digunakan. Hal ini biasa berlaku dalam masyarakat Melayu kerana ibu bapa sering memanggil anak mereka dengan nama anak tersebut atau gelaran dalam keluarga. Oleh sebab kanak-kanak mudah meniru atau mengulang apa yang didengarnya, ganti nama tersebut terus digunakan untuk merujuk dirinya sendiri. Selain itu, ganti nama kita juga telah mula digunakan seawal umur 3 tahun, sebagaimana dalam contoh (25) dan (30). Ini bermakna, kanak-kanak sudah memahami konsep adanya orang lain dalam hidupnya, dan bukan hanya berkenaan dirinya sahaja. Perkataan kita bersifat inklusif, iaitu merangkumi orang yang bercakap dan yang diajak bercakap. Oleh itu, dalam mendidik anak-anak dalam kalangan keluarga Melayu, semangat ’kekitaan’ itu penting, sesuai dengan kebudayaan Melayu yang memberi tumpuan kepada hidup berkerabat dan bermasyarakat. Biasanya, bentuk ganti nama kedua muncul lebih lambat dalam perbendaharaan kata kanakkanak Melayu. Perkataan awak, kamu atau engkau hanya digunakan apabila kanak-kanak tersebut memasuki alam persekolahan. Bagi ganti nama diri ketiga pula, perkataan dia mula digunakan sewaktu berumur 3 tahun seperti dalam contoh (44). Kata ganti nama ketiga yang lain seperti mereka pula, biasanya dikuasai lebih lewat. Daripada pelbagai teknik berinteraksi dalam kalangan kanak-kanak Melayu yang dihuraikan, dapatlah disimpulkan bahawa kanak-kanak dapat menghayati dengan sendirinya pelbagai aspek bahasa, sama ada dari segi sistem, struktur ataupun tatabahasa sosialnya. Aspek pragmatik jelas dapat dilihat apabila kanak-kanak memahami konteks perbualan. Dengan kata lain, mereka tahu dan faham bila ketika yang sesuai untuk mereka bercakap atau membalas percakapan orang lain. Semuanya ini berlaku tanpa latih tubi yang formal sebagaimana yang digunakan dalam pengajaran bahasa di sekolah. Ini membuktikan bahawa pemerolehan bahasa pertama berlaku melalui proses-proses penyerapan. Sungguhpun demikian, peniruan merupakan satu proses yang seringkali digunakan oleh kanak-kanak untuk memperolehi bahasa. Oleh itu, contoh penggunaan bahasa yang baik dan bersopan dalam kalangan ibu bapa perlulah ditunjukkan, agar dapat melahirkan generasi yang berpekerti mulia.

Bibliografi

Asmah Haji Omar. 1993. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Clark, Eve V. 2003. First Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. Kess, J. F. 1976. Psycholinguistics Introductory Perspective. New York: Academic Press. Mangantar Simanjuntak. 1987. Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et al. 1996. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Piaget, J. 1926. The Language and Thought of The Child. New York: Harcourt, Brace.

PELAKSANAAN TINDAK UJARAN

1. PENGENALAN Seperti dinyatakan dalam Bab III, pemahaman terhadap ujaran boleh berhenti apabila ujaran itu dimengerti, atau dilanjutkan dengan suatu tindakan. Bila kita mendengar ujaran atau membaca suatu wacana yang isinya merupakan pemberitaan belaka, maka pada umumnya kita hanya memahami saja apa yang diujarkan atau ditulis dalam wacana tersebut. Jikalau, misalnya, kita mendengar ujaran (1) Para pendukung Mbak Gema sudah mulai berdatangan maka kita boleh diam saja atau memberikan tanggapan verbal, tetapi tidak ada kewajiban bagi kita melakukan sesuatu setelah memahami ujaran tersebut. Akan tetapi, pada suatu suasana lain, tidak mustahil bahawa pemahaman terhadap ujaran memerlukan tanggapan yang berupa tindakan. Apabila, misalnya, kita mendengar ujaran (2) Tolong pintunya ditutup maka kita tidak cukup hanya memahami makna ayat (2), tetapi kita juga harus melakukan suatu perbuatan tertentu, yakni, menutup pintu yang dimaksudkan. Dengan kata lain, pemahaman terbagi atas dua bahagian (Clark dan Clark 1977): (1) pemahaman untuk memahami makna suatu ujaran (sudah dibahas di Bab III), dan (2) pemahaman bagi melaksanakan makna ujaran tersebut. Bab IV membahas bahagian kedua dari dua bahagian ini, yakni, pelaksanaan tindak ujaran. Bab ini adalah langkah lanjutan setelah orang memahami ujaran yang baru saja didengarnya. 2. TUJUAN UJARAN Dalam menghasilkan ujaran, manusia pastilah mempunyai tujuan, bahkan waktu kita sedang berbual-bual dan berjalan-jalan ke sana kemari sekalipun. Tujuan tadi berupa pemberian informasi kepada pendengar. Kalau dalam suatu wacana dialog, misalnya, kita menemui ayat (1) Pak Wijoyo sekarang ada di Leipzig maka kita sebagai pendengar akan menangkap makna ujaran tersebut tetapi kita tidak akan berbuat apa-apa, seperti menutup pintu atau membuka jendela. Yang akan kita lakukan adalah menangkap makna tersebut dan kemudian menyimpannya dalam memori kita. Pada suatu masa lain, mungkin informasi ini diperlukan. Sebagai contoh, apabila, pada suatu hari ada orang hari bertanya Di mana Pak Wijoyo, ya, sekarang.

Ayat (1) juga mengandung perpaduan satu proposisi dengan proposisi lain. Ini bermaksud, ada argumen Pak Wijoyo dan predikasi ada di Leipzig dan keterangan waktu sekarang. Di samping itu, orang yang menghasilkan ujaran ayat (1) juga mempunyai anadaian-andaian tertentu mengenai pengetahuan orang yang diajak bicara, si interlokutor. Pembicara pasti berandaian, misalnya, bahawa pendengar mengenali Pak Wijoyo itu. Yang tidak dia ketahui adalah apa yang terjadi padanya, yakni, keberadaan dia di Leipzig pada masa ini. Dengan demikian, suatu ujaran itu mengandung di dalamnya tiga unsur: (a) tindak ujaran (speech acts), muatan proposisi (propositional content), dan muatan tematik (thematic content). Marilah kita lihat ketiga-tiga unsur ini lebih lanjut. a. Tindak Ujaran Konsep mengenai tindak ujaran (Speech Acts) mulai dipikirkan oleh seorang profesor Universiti Oxford, John L. Austin, dalam syarahannya di Universiti Harvard tahun 1955. Syarahan ini kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul How to Do Things with Words pada tahun 1962 setelah beliau meninggal. Karya beliau tersebut kemudian dilanjutkan oleh salah satu mahasiswa Amerikanya, J.R. Searle, yang kemudian menerbitkan buku Speech Acts (1969) (Mei 1998: 1051; Mei 2002: 92). Searle membahagi tindak ujaran ke dalam lima kategori (Searle 1969: 34; Mey 2002: 120): (a) representatif, (b) direktif, (c) komisif, (d) ekspresif, dan (e) deklarasi. Tindak ujaran yang berupa representatif adalah pernyataan (assertions) tentang suatu keadaan di dunia. Dari segi pembicara apa yang dinyatakan itu mengandung kebenaran. Oleh sebab itu, jikalau pembicara berkata (2) Katanya, Abu Hamzah mempunyai empat isteri maka ayat tadi dari segi pembicara menyatakan suatu proposisi yang benar. Pada tindak ujaran direktif, pembicara melakukan tindak ujaran dengan tujuan agar pendengar melakukan sesuatu. Wujud tindak ujaran ini dapat berupa pertanyaan seperti dalam (2), permintaan sangat lunak seperti dalam (3), sedikit menyuruh seperti dalam (4), atau sangat langsung dan kasar seperti dalam (5). (2) Apa kamu harus merokok di sini? (3) Mbok kamu mampir kalau ke Jakarta. (4) Ayo, dong, dimakan kuihnya. (5) Pergi kamu! Tindak ujaran komisif sebenarnya boleh dianggap sama seperti tindak ujaran direktif, hanya saja arahnya berbeza. Dalam ujaran direktif, si pendengarlah yang diharapkan melakukan sesuatu. Dalam tindak ujaran komisif, “perintah” itu diarahkan kepada pembicara sendiri. Kerana itu, ada yang menganjurkan agar kedua jenis tindak ujaran ini dijadikan satu menjadi obligatif (Mei 2002: 121). Namun pada umumnya orang masih memisahkan kedua-duanya. Kata-kata seperti berjanji, bersumpah, bertekad termasuk dalam kategori komisif seperti terlihat pada contoh-contoh

berikut: (6) Saya berjanji akan mencintaimu lebih lama daripada selamanya. (7) Saya bersumpah untuk membalas kematian adik saya. (8) Kami bertekad untuk menuntut anggota DPR hadir pada tiap sidang. Tindak ujaran ekspresif digunakan oleh pembicara bila dia ingin menyatakan keadaan psikologis dia mengenai sesuatu, misalnya, menyatakan rasa terima kasih, takziah (bela sungkawa), menyampaikan ucapan selamat, dan juga mengumpat. Berikut adalah beberapa contoh tindak ujaran ekspresif: (9) Mohon maaf, Bu, kami tidak boleh ikut membantu. (10) Selamat, ya, semoga anakmu lahir selamat, cantik atau tampan. (11) Terima kasih, Oom, atas kiriman uangnya. (12) Gila, barang busuk begini dibeli! Tindak ujaran deklarasi menyatakan adanya suatu keadaan baru yang muncul oleh kerana ujaran itu. Ayat seperti (13) menyatakan bahawa kedua orang itu telah menjadi suami-isteri, sedangkan ayat (14) merujuk pada dijatuhkannya hukuman terhadap orang itu. (13) I hereby pronounce you husband and wife. (14) Dengan ini kami menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Satu hal yang perlu dicatat dalam tindak ujaran ini adalah bahawa bagi menyatakan (13) dan (14) seseorang harus memiliki wewenang bagi melakukannya. Hanya padri Kristian yang dapat mengucapkan ayat (13) dan hanya hakimlah yang berhak mengucapkan (14). Tanpa wewenang itu, kedua ayat ini tidak mempunyai nilai. Syarat seperti ini dikenal dengan istilah, syarat kelayakan (felicity condition). b. Muatan Proposisi Dalam muatan proposisi (propositional content) pendengar meramu satu proposisi dengan proposisi yang lain; makin lama makin meninggi sehingga terbentuklah suatu pengertian yang menyeluruh dari proposisi-proposisi tersebut. Seandainya kalimat yang kita dengar adalah (15) Ira menyanyi lagu popular Kopi Dangdut. maka terbentuklah hierarkhi proposisi mengenai argumen Ira dan lagu populer Kopi Dangdut dengan predikasi menyanyi. Lagu itu sendiri adalah lagu yang populer. Ramuan antara dua argumen dan predikasi ini membentuk pengertian yang menyeluruh seperti yang diungkapkan oleh ayat (15).

c. Muatan Tematik Muatan tematik merujuk pada pengertian akan adanya dua jenis informasi dalam ayat, yakni,

informasi lama dan informasi baru. Perhatikan ayat berikut. (16) Apa Ira yang menyanyi lagu Kopi Dangdut? Pembicara yang mengucapkan ayat (16) pastilah berandaian bahawa ada orang yang menyanyikan lagu Kopi Dangdut. Dia juga berandaian bahawa pendengar memiliki pengetahuan seperti itu pula. Andaian seperti inilah yang dinamakan informasi lama, yakni, informasi yang diandaikan oleh pembicara berada pada kesadaran pendengar pada saat ayat itu diujarkan. Yang tidak diketahui adalah apakah yang menyanyikan lagu itu Ira. Inilah informasi baru yang disampaikan oleh pembicara, dan kerana ayat ini berupa pertanyaan maka memerlukan tanggapan dari pendengar. Dari gambaran pada Bahagian 1.1 – 1.2 tampak bahawa pada waktu berujar tiga faktor di atas terkandung dalam ujaran itu. Dari contoh (16) dapat kita rinci hal-hal berikut: 1. Dari segi tindak ujaran, ayat (16) adalah suatu ka-limat direktif, yakni, ayat yang memerlukan suatu tindakan yang berupa jawapan verbal. 2. Dari segi muatan proposisi, ayat ini mengandung dua argumen dan predikasi. 3. Dari segi muatan tematik, ayat ini mengandung informasi lama (yakni, adanya seseorang yang menyanyikan lagu Kopi Dangdut) dan informasi baru (yakni, Ira yang menyanyikan lagu itu). Dalam bentuk skema, orang mengungkapkan tujuan pembicaraan dengan menggunakan unsurunsur berikut: a. Representatif b. Direktif 1. Tindak Ujaran c. Komisif d. Ekspresif e. Deklarasi Unsur komunikasi 2. Muatan Proposisi 3. Muatan Tematik 3. LANGKAH UMUM DALAM PELAKSANAAN UJARAN Langkah apa yang kemudian harus dilaksanakan oleh pendengar setelah memahami suatu ujaran tergantung pada macam ujaran yang didengar. Dari teori tindak ujaran kita ketahui bahawa ujaran hanya boleh representatif, direktif, komisif, ekspresif, atau deklarasi. Bila ujaran yang kita dengar adalah representatif, maka kita memang tidak diharapkan untuk bertindak apa-apa kecuali, mungkin, untuk menyimpan makna ujaran itu dalam memori kita. Oleh sebab itu, seandainya ujaran yang kita dengar adalah (17) Pak Wijoyo sudah merakamkan tiga VCD maka kita tidak diharapkan berbuat apa-apa kecuali memahami ujaran itu dan menyimpannya

dalam memori kita yang suatu saat mungkin akan diperlukan. Seandainya beberapa minggu kemudian ada orang yang bertanya berapa VCD yang dirakkan oleh Pak Wijoyo, maka informasi yang telah tersimpan (yakni, tiga VCD) dapat diretrif sebagai jawaban. Tidak mustahil pula bahawa anda sudah lupa. Dalam hal ini maka informasi yang pernah masuk itu tentunya tiada lagi; kerananya anda tidak dapat menyawab pertanyaan tersebut. Bila tindak ujaran yang didengar adalah sebuah pertanyaan, maka tentunya kita akan tahu apakah pertanyaan itu memerlukan jawapan seperti pada contoh di atas, atau hanya jawapan yang berupa ya atau tidak, bukan atau belum. Ayat seperti (18) hanya memerlukan jawapan ya atau tidak, sedangkan (19) memerlukan jawapan yang lebih informatif. (18) Apa kamu mau ikut? \ (19) Siapa yang mendirikan Kebun Raya Bogor? Bila tindak ujarannya berupa perintah, maka kita akan melaksanakan (atau tidak mahu melaksanakan) perintah itu. Begitu pula bila tindak ujaran itu ekspresif, maka kita memberikan respons yang selayaknya. Marilah kita lihat pelaksanaan ujaran-ujaran itu. 4. PELAKSANAAN UJARAN Oleh kerana tindak ujaran ada berjenis-jenis, maka eloklah kita lihat tindak ujaran ini satu persatu. a. Pelaksanaan Tindak Ujaran Representatif Kerana tindak ujaran representatif hanyalah merupakan pernyataan mengenai sesuatu, maka yang perlu kita lakukan adalah menghimpun muatan proposisi dan memahami mana yang merupakan informasi lama dan mana yang baru. Dalam menghimpun muatan proposisi ini kita cari mana argumennya dan mana predikasinya; siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi penderitanya; mana yang memodifikasi yang mana (mata air atau air mata), dst. Kemudian kita mencari pula mana dari informasi yang didengar itu yang lama dan mana yang baru. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat ayat berikut (20) Sari yang menyanyi lagu Fly Me to the Moon. Begitu mendengar ayat (20) pertama-tama kita menentukan jenis tindak ujaran apa yang dinyatakan oleh ayat itu. Dari wujud sintaktiknya jelas tampak bahawa tindak ujaran itu adalah tindak ujaran yang representatif. Setelah kemudian kita memperhatikan muatan proposisinya, kita membagi ayat itu ke dalam dua kelompok informasi: (a) lama, dan (b) baru. Dari ayat ini jelas dapat dirasakan bahawa pembicara pasti mengandaikan bahawa pendengar tahu akan adanya orang yang menyanyi lagu Fly Me to the Moon. Informasi inilah yang merupakan informasi lama yang diandaikan diketahui oleh pendengar. Sementara itu, ada informasi lain yang merupakan tambahan pada informasi lama, yakni, orang yang menyanyikan lagu itu, Sari. Dalam bentuk skema kedua informasi itu dapat digambarkan begini:

a. Informasi lama: X menyanyi lagu Fly Me to the Moon. b. Informasi baru: X = Sari Informasi baru, bersama informasi lama, inilah yang kemudian disimpan dalam memori kita. Akan tetapi, orang tidak selalu berbicara secara eksplisit terus-menerus. Ada kalanya pembicara tidak memberikan informasi itu secara lengkap dan eksplisit. Perhatikan ayat berikut. (21) The man was murdered. A knife lay nearby. (22) The man was murdered. The knife lay nearby. Frasa a knife pada (21) menunjukkan bahawa si pembicara sama sekali tidak mempunyai fikiran atau kecurigaan bahawa pisau itu adalah alat yang digunakan oleh si pembunuh. Dia hanya sekadar menyatakan adanya pisau di dekat mayat itu. Sebaliknya, pada (22) pembicara mempunyai kecurigaan terhadap pisau itu sebagai alat yang digunakan oleh si pembunuh. Kerana itu, dia menggunakan frasa the knife, bukan a knife. Suatu informasi yang secara terselinap dimasukkan dalam suatu ujaran dinamakan implikatur. Oleh sebab itu, pada ayat (21) ada implikatur yang menyatakan bahawa pisau tersebut tidak dicurigai sebagai alat pembunuhan. Sebaliknya, pada (22) implikaturnya adalah bahawa pisau tersebut dicurigai dipakai sebagai alatnya. Dalam contoh berikut tampak pula adanya implikatur. (23) Dia masuk ke kamar dan diambilnya sebuah buku. (24) John has stopped beating his wife. Implikatur yang terdapat pada (23) adalah bahawa di kamar itu ada beberapa buku dan dia mengambil salah satu buku itu. Pada (23) implikaturnya adalah bahawa (a) John pastillah orang yang sudah berkeluarga, dan (b) dia dikenal sebagai orang yang suka memukuli isterinya. Ayat sanggahan sebenarnya sama dengan ayat representatif. Hanya saja dalam ayat seperti ini, informasi barunya bukan dalam bentuk positif tetapi negatif. Perhatikan kalimat berikut. (25) Bukan Sari yang menyanyi lagu Fly Me to the Moon. Informasi lamanya sama seperti (20), yakni, adanya seseorang yang menyanyi lagu Fly Me to the Moon. Bezanya hanyalah bahawa informasi baru pada (20) adalah X = Sari sedangkan pada (25) X # Sari ( X bukan Sari). Baik implikatur mahupun ayat negatif seperti di atas tetap saja dapat kita simpan dalam memori kita kerana kedua-duanya merupakan ayat representatif. b. Pelaksanaan Tindak Ujaran Direktif Tindakan ujaran direktif, seperti dinyatakan di atas, sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok yang lebih kecil: (a) pertanyaan dengan jawapan ya, tidak, bukan atu belum, (b)

pertanyaan yang memerlukan jawapan mana, (si, meng)apa, dan (c) perintah bagi melakukan sesuatu. i. Pelaksanaan untuk Pertanyaan Ya atau Tidak Pertanyaan yang diistilahi dengan Pertanyaan Ya atau Tidak, yang dalam bahasa Inggris umum dirujuk dengan istilah Yes or No Questions, sebenarnya juga memiliki informasi lama seperti pada ayat representatif, baik yang biasa mahupun yang sanggahan. Perhatikan contoh-contoh berikut: (26) Ira yang menyanyi lagu Kopi Dangdut. (27) Bukan Ira yang menyanyi lagu Kopi Dangdut. (28) Apa Ira yang menyanyi lagu Kopi Dangdut? Kalau kita mendengar tiga ayat di atas akan kita rasakan bahawa ketiga-tiganya memiliki informasi yang sama, yakni, adanya seseorang yang menyanyikan lagu Kopi Dangdut. Beza antara (26) dan (27), seperti dinyatakan sebelumnya, adalah bahawa pada (26) X = Ira sedangkan pada (27) X # Ira. Begitu pula dengan ayat (28). Beda antara (28) di satu pihak dengan (26-27) di pihak lain adalah bahawa informasi baru pada (28) belum diketahui. Kerana itu, cara mengimbau semula informasi dari mental kita dan kemudian menerapkannya juga berbeza. Pada waktu kita mendengar (28), otak kita “berputar” bagi mencari informasi yang pernah masuk ke dalam benak kita mengenai seseorang yang menyanyi lagu itu. Jikalau dalam kotak memori kita pernah masuk dan tersimpan suatu informasi yang menyatakan bahawa memang Ira yang menyanyi lagu itu, maka informasi itu akan kita imbau. Dengan sendirinya, jawapan terhadap pertanyaan itu pastilah Ya. Bila dalam memori kita ternyata kita dapati informasi yang pernah masuk dan tersimpan adalah Fahmi Sahab, bukan Ira, maka kita akan menjawabnya dengan Bukan. Dengan singkat prosedurnya adalah sebagai berikut (Clark dan Clark 1977: 103): a. Representasikan ayat yang didengar: menyanyi (X, Y) b. Cocokkan representasi tersebut dengan informasi yang anda miliki: menyanyi (X, Y). c. Bandingkan kedua representasi tersebut: i. Nyatakan Truth Index pada Benar ii. Bila tidak cocok, ubahlah menjadi Salah d. Berikan respon sesuai dengan Truth Index pada c. ii. Pelaksanaan untuk Pertanyaan Mana atau Apa Istilah Pertanyaan Mana atau Apa yang diperkenalkan di sini sebagai padanan Inggris WHQuestions dilandasi oleh argumentasi bahawa mana dapat mewakili berbagai macam pertanyaan (di mana, ke mana, bagaimana) dan apa dapat pula mewakili apa, siapa, berapa, kenapa atau mengapa. Berbeza dengan Pertanyaan Ya atau Tidak, Pertanyaan Mana atau Apa tidak menanyakan benar tidaknya suatu proposisi, tetapi mencari suatu butir informasi tertentu. Oleh kerana itu, prosesnya tidak hanya mencocokkan antara informasi baru yang sedang dicari dengan informasi lama yang

telah tersimpan dalam mental kita seperti pada Pertanyaaan Ya atau Tidak. Pada Pertanyaan Mana atau Apa, begitu kita mendengar pertanyaan tersebut kita mencari dalam memori kita bagi menemukan butir informasi yang diperlukan. Perhatikan contoh berikut. (29) Siapa yang memimpin Perang Paderi? ??? Setelah mendengar ayat (29) kita akan pertama-tama merepresentasikan ayat tersebut: mana yang merupakan informasi lama – seseorang, X, memimpin suatu perang yang dikenal dengan nama Perang Paderi.??? Kemudian, kita cermati satu demi satu informasi-informasi yang telah tersimpan dalam memori kita untuk menemukan informasi yang cocok dengan informasi lama ini. Hasil dari pencarian itu merupakan jawaban terhadap (29). Bila dalam memori kita antesiden itu memang tersimpan, maka jawaban kita adalah Imam Bondjol. Bila ternyata memori kita kosong dalam hal ini, maka jawabannya boleh Aduh, siapa, ya atau Lupa aku. Secara umum dapatlah dikatakan bahawa untuk melaksanakan tindak ujaran mana atau apa dilakukan proses berikut: a. Tentukan representasi ayat yang didengar. b. Carilah dalam memori suatu antesiden yang cocok dengan informasi lama pada ayat. c. Imbaulah informasi tersebut sebagai jawapan. Sering pula terjadi bahawa informasi yang dicari itu tidak dengan mudah didapati. Semakin sukar informasi itu diperoleh, semakin lamalah waktu yang diperlukan. Tidak mustahil pula bahawa kita gagal. Perhatikan contoh-contoh pertanyaan berikut yang mempunyai gradasi kesukaran yang berbeza-beza: (30) Siapa presiden pertama Indonesia? (31) Siapa Perdana Menteri India yang sangat terkenal pada zaman Soekarno? (32) Siapa raja Inggeris yang turun takhta untuk bernikah dengan wanita biasa? Jawaban untuk Pertanyaan mana atau apa juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Suatu pertanyaan yang sama dapat memunculkan jawapan yang berbeza-beza, meskipun penjawabnya itu sama. Perhatikan ayat berikut: (33) Di mana Stesen Gambir? Jikalau pertanyaan itu muncul di Jakarta, maka informasi baru yang akan kita sampaikan sebagai jawaban adalah Di Jalan Medan Merdeka Timur. Akan tetapi, kalau pertanyaan itu munculnya di Surabaya atau Bandung, maka jawapannya adalah Di Jakarta. Bahawa dalam mental kita terdapat lebih dari satu jawaban sebenarnya adalah suatu hal yang biasa. Perbezaan mahupun jenis jawapan yang diimbau untuk diberikan memang dapat banyak dipengaruhi tidak hanya oleh faktor eksternal tetapi juga faktor internal. Seorang mahasiswi pondok yang mendapat pertanyaan (34) melalui telefon daripada seorang teman lelakinya (34) Kamu buat apa malam Minggu ini?

mempunyai beberapa pilihan bagi menjawabnya. Jikalau memang dia sudah ada rancangan untuk pulang menjenguk ibunya yang sakit, yang tentunya sudah tersimpan dalam memori dia, dia akan berkata (35). Kalau dia tidak mempunyai rancangan dan semacam mengharapkan untuk diajak pergi, dia mungkin akan mengatakan (36). Jikalau dia tidak suka lelaki itu, mungkin saja dia mencari alasan seperti (37); kalau dia agak bermain sedikit, boleh saja dia menjawabnya dengan (38). (35) Mahu menengok emak, katanya lagi sakit. (36) Tidak ada apa-apa. Kenapa? (37) Aku mahu belajar; banyak ujianlah. (38) Ikut apa soalan engkau seterusnya. iii. Pelaksanaan untuk Ayat Perintah Ayat perintah umumnya mewakili tindak ujaran direktif yang langsung. Pada umumnya respons terhadap tindak ujaran ini berupa perbuatan untuk melakukan sesuatu. Ambillah contoh berikut: (39) Masukkan kad kredit itu ke dompet. Begitu mendengar ayat (39) yang kita lakukan adalah menentukan tujuan dari ayat tersebut. Dalam hal ini, ada suatu keadaan di mana suatu kad kredit tidak berada di dalam dompet tetapi kemudian harus masuk ke dalam dompet tersebut. Ertinya, proposisi mengenai kedua argumen ini harus serasi dengan predikasinya. Langkah berikutnya adalah bagi mengamati keadaan saat ini, yakni, adanya kad kredit yang tidak ada di dalam dompet. Dari kedua objek ini, mana yang mempunyai status yang lebih kekal dan mana yang lebih mudah digerakkan. Hal ini penting untuk disadari kerana perbuatan kita melaksanakan tindak ujaran ini dipengaruhi oleh konsep tersebut. Langkah terakhir adalah bagi melaksanakannya dengan berpedoman pada konsep di atas. Dalam hal ini, kita mengambil kad kredit itu dan dimasukkan ke dalam dompet. Dengan langkah-langkah ini maka selesailah tugas kita melaksanakan tindak ujaran direktif ini. Konsep yang berkaitan dengan kekekalan dan pergerakan ini perlu diperhatikan agar kita melaksanakannya sesuai dengan cara yang digunakan oleh orang lain mana pun. Seandainya perintah itu adalah (40) Masukkan pena itu ke kole di meja maka kita secara instingtif tahu bahawa dari kedua benda itu, kole lebih kekal daripada pena. Kerana itu, cara kita melaksanakan ayat (40) adalah bukan dengan meletakkan pena itu di meja lalu menyusupkan kolenya sampai akhirnya pena itu masuk ke kole. Lumrahnya, pena itu kita pegang dan kemudian kita masukkan ke dalam kole di meja. Hasil akhir boleh saja sama, yakni, pena itu berada di dalam kole. Perbuatan-perbuatan lain dalam melaksanakan tindak ujaran direktif macam ini juga sama. Kalau kita membubuh gula untuk minuman teh yang sedang kita buat, maka sudunyalah yang kita

gerak-gerakkan, bukan suduya kita pegang erat lalu gelasnya yang kita goyang-goyang. Kalau kita menangkap papan yang terlepas, maka pemegangnyalah yang kita putar-putarkan, bukan papannya, dst. c. Pelaksanaan Tindak Ujaran Komisif Seperti dinyatakan sebelumnya, tindak ujaran komisif berbeza daripada tindak ujaran direktif hanya dalam arahnya, direktif kepada si pendengar, komisif pada diri si pembicara. Perhatikan contoh berikut: (41) Saya berjanji bagi membiayai persekolahan kamu. Kata kerja seperti berjanji, bersumpah, dan bertekad menandai jenis ujaran ini. Setelah ujaran ini didengar, maka pendengar mencari muatan proposionalnya dan menentukan pula mana yang berupa informasi lama dan mana yang baru. Tampak di sini bahawa yang baru adalah janji bagi membiayai sekolah seseorang. Informasi lamanya adalah si pembicara, saya. Kerana tindak ujaran komisif tidak menanyakan atau memerintahkan sesuatu maka tidak ada perbuatan yang harus dilakukan. Seperti halnya dengan tindak ujaran representatif, pelaksanaan tindak ujaran komisif juga hanya berupa penyimpanan informasi ini pada memori kita saja. d. Pelaksanaan Tindak Ujaran Ekspresif Kerana tindak ujaran ekspresif menyatakan keadaan psikologis seseorang, maka pelaksanaannya pun bukan berupa perbuatan, khususnya perbuatan fizikal. Perhatikan contoh berikut: (42) Bu, saya ikut berdukacita; semoga arwah Bapak diterima di sisi Tuhan. (43) Selamat, ya, semoga panjang umur dan bahagia selalu. (44) Sial, kamu, ada hutang tak mahu bayar. Setelah kita memahami muatan proposisional serta muatan tematik ayat (42), maka kita sebagai pendengar hanyalah diam, menyimpan makna ayat itu dalam memori kita. Kalau ada pelaksanaan, umumnya hanya berupa respons yang verbal seperti “Terima kasih” atau ungkapanungkapan yang lain. Begitu juga dengan ayat (43), paling-paling pelaksanaannya hanyalah dalam bentuk ucapan “Terima kasih” dsb. Untuk (44) mungkin tidak perlu ada reaksi apa-apa. Pendengar boleh hanya akan menyimpan makna (44) dalam memori saja.

e. Pelaksanaan Tindak Ujaran Deklarasi Kerana dalam tindak ujaran deklarasi diperlukan adanya syarat kelayakan (felicity condition) agar ayat yang diucapkan itu bermakna, maka langkah tambahan dalam memahami dan kemudian melaksanakan ujaran ini adalah untuk meyakinkan diri bahawa si pembicara itu

memang mempunyai wewenang untuk mengatakan apa yang dia katakan. Dalam contoh (45) berikut (45) I hereby pronounce you husband and wife pendengar (dalam hal ini boleh juga kedua pengantin itu) akan menganggap ayat itu bermakna hanya apabila si pembicara, I, memang mempunyai wewenang untuk menikahkan orang. Kalau tidak, maka pelaksanaan dari ujaran itu tidak akan dianggap sah. Dengan kata lain, pelaksanaan tindak ujaran deklarasi hanya dapat dilakukan apabila syarat kelayakannya dipenuhi. 5. PELAKSANAAN UJARAN TAK LANGSUNG Seorang ibu yang telah kesal dengan anaknya yang berumur tujuh tahun mungkin tidak akan secara langsung menyuruh anaknya mengambil tuala yang dia letak di lantai. Dia akan mengucapkan ayat seperti (46) (46) Tony, berapa kali mama telah bilang untuk tidak menaruh tuala di lantai? Mendengar ayat seperti itu, Tony tentunya tidak akan menjawab dengan ayat “Lima kali, Mak” atau “Tak ingat, Mak, berapa kali.” Dia menyedari bahawa ibunya sedang marah dan menyuruhnya mengambil tuala itu. Pada peristiwa lain, keluarga orang Inggeris yang sedang makan dan sang ayah berkata kepada anaknya (47) Could you pass me the salt? tidak pula akan dijawab dengan Yes, I could atau No, I couldn’t dan diam sesudah itu kerana dia tahu bahawa ayahnya bukan sedang menanyakan kemampuan atau ketidakmampuan dia memberikan garam. Ujaran-ujaran seperti ini dinamakan ujaran tidak langsung, ertinya, apa yang dinyatakan dengan apa yang dimaksudkan tidak sama. Ujaran seperti ini lebih sukar untuk dilaksanakan kerana ada satu fasa tambahan yang harus dilalui, yakni, fasa untuk memindahkan makna literal ke makna yang tidak langsung ini. Tetapi bagaimana kita manusia dapat memahami ujaran seperti ini dan kemudian melaksanakannya? Dalam hal ini, prinsip yang dinamakan Prinsip Kooperatif sangat membantu. 1. Prinsip Kooperatif Dalam perilaku kehidupan sehari-hari, manusia sebenarnya mengikuti prinsip kooperatif. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau waktu memandu motokar, orang tidak mengikuti prinsip ini. Waktu kita memegang steremg, kita tahu bahawa pemandu-pemandu lain pun mengikuti prinsip yang sama, yakni, jalan di sebelah kiri, waktu mahu belok memberi tanda, waktu parkir

motorkar berada di antara dua garis parkir, dsb. Dengan masing-masing mengikuti aturan main, maka lalu lintas boleh berjalan. Tentu saja, ada kalanya (bahkan sering) orang melanggar, dan bila pelanggaran dilakukan, pasti akan ada sesuatu yang terjadi, seperti sungutan, kesesakan, atau bahkan berlanggar. Dalam kita berkomunikasi, kita juga mengikuti prinsip seperti ini. Prinsip yang dinamakan Prinsip Kooperatif (Co-operative Principle) ini pertama kali dikemukakan oleh ahli falsafah H. Paul Grice pada serentetan kuliahnya tahun 1967. Pada da-sarnya prinsipel ini memberikan landasan mengapa manusia dapat saling berkomunikasi. Landasan ini disebut sebagai mak-sim (maxim). Grice memberikan empat jenis maksim (Grice 1975; Thomas 1998: 176-179; Mey 2001: 71-79) i. Maksim Kuantiti Maksim ini menyatakan bahawa sebagai pembicara informasi yang kita berikan haruslah seinformatif mungkin, tetapi jangan lebih dan jangan kurang informatif daripada yang diperlukan. Kalau informasinya kurang lengkap akan terjadi salah faham. Perhatikan contoh berikut: (48) A: Tadi malam saya lihat Pak Mulyadi sama perempuan. B: Ah, masak. Apa tak takut ketahuan isterinya. A: Ya, tidaklah, bukankah perempuan itu isterinya. Dalam percakapan ini ada pelanggaran maksim kuantitas kerana informasi yang diberikan oleh A kurang dari yang seharusnya. Kerana kurangnya informasi ini maka B menjadi salah menger-ti. Sebaliknya, ayat (49) juga melanggar maksim kuantitas tetapi dalam pengertian yang terbalik. Kalau Pak Mulyadi adalah orang yang sudah kita kenal, maka informasi seperti pada ayat (49) ini berlebihan. (49) Tadi malam saya lihat Pak Mulyadi – itu, guru kita, yang mengajar fonetik dan kaedah dan yang rambutnya gondrong itu – sama perempuan. Dengan perkataan lain, pada maksim ini informasi yang diberikan hendaknya pas – tidak kebanyakan dan tidak kesedikitan. ii. Maksim Kualiti Maksim ini membimbing orang untuk tidak mengatakan apa yang menurut dia tidak benar; kita juga hendaknya tidak mengatakan sesuatu yang tidak ada bukti kebenarannya. Kalau seorang pembicara mengujarkan sesuatu dan menurut dia sendiri saja sudah tidak benar, pegangan apa yang dapat dipakai oleh pendengar untuk memahami ujaran itu? Sebagai misal, kalau pembicara tahu bahawa Pak Wijoyo tidak ada di Jakarta kerana dia sedang berada di Leipzig, maka ayat (50) melanggar maksim kualiti. (50) Pak Wijoyo sekarang ada di Jakarta

Begitu pula kalau dia tidak tahu di mana Pak Wijoyo berada, maka ayat (50) juga melanggar maksim kualitas. Dalam hal yang mana pun pendengar tidak akan pernah tahu apakah yang diucapkan oleh interlokutor dia itu benar atau tidak. Dengan de-mikian, komunikasi pastilah terganggu. iii. Maksim Hubungan Pada maksim ini kita diharapkan untuk memberikan informasi yang relevan terhadap tujuan percakapan. Seandainya kita baru saja membeli mobil baru, dan kita menggambarkan mobil itu kepada teman kantor maka informasi seperti (51) tidaklah rele-van. (51) … kereta itu warnanya merah. Cap catnya kalau tak salah Danapaint, nombor 3021, dan pencair yang dipakai bukan pencair cap butterfly yang tinnya hijau, tetapi yang merah …dst. Informasi mengenai cap cat, nombor cat, warna tin untuk pencair, dsb itu tidak relevan, dan juga berlebihan, dalam konteks gambaran kereta baru itu. Gambaran seperti ini telah keluar dari tujuan percakapan tadi. Begitu juga kalau menurut pembicara si pendengar tidak tahu siapa Mujio itu, maka ayat (52) tidak mempunyai makna bagi pendengar; baru setelah ditambah dengan informasi yang relevan seperti pada (53) komunikasi tadi tidak terganggu. (52) Mujio mendapat pekerjaan di Trakindo (53) Mujio, anak saudara saya yang baru lulus D-III (Diploma Tiga), mendapat pekerjaan di Trakindo. iv. Maksim Cara Dalam berkomunikasi, orang juga harus mengungkapkan pikirannya secara jelas. Beza antara perkataan akan dan dapat, misalnya, dapat menimbulkan gejolak yang besar bila presiden memakai perkataan dapat sedangkan yang dikutip oleh media masa adalah perkataan akan seperti dalam ayat (54) berikut (54) Presiden akan memberhentikan Panglima ABRI. Pembicara juga harus menghindar dari ayat-ayat yang taksa. Bila yang memprotes adalah wanita muda, sedangkan perianya ada yang muda dan ada yang tua, maka kita memakai ayat (55) dan bukan (56) (55) Men and young women were protesting the new marriage law (56) Young men and women were protesting the new marriage law kerana pada (56) terkandung ketaksaan, yakni, (a) boleh perianya saja yang muda, tetapi juga (b) boleh kedua-duanya. Orang pada umumnya juga menghindari kekacauan dalam menyatakan peristiwa. Ayat seperti

(57) akan sangat mengganggu pengertian si pendengar. (57) Kemarin kami ke Puncak. Sebelum itu, singgah dulu di Kebun Raya Bogor. Di Puncak kami menginap semalam. Udaranya enak juga, tidak terlalu dingin. Di Kebun Raya kami lihat bunga bangkai yang kebetulan sedang mekar. Vila yang kami sewa cukup bersih. Bunga bangkai itu …. 2. Pelaksanaan Ujaran dan Prinsip Kooperatif Apa kaitan antara prinsip kooperatif di satu pihak dengan pelaksanaan ujaran di pihak lain? Kaitannya adalah bahawa dalam berbahasa orang tidak selamanya menyatakan apa yang dimaksudkan secara rinci dan eksplisit. Perhatikan contoh percakapan berikut: waktu telefon berdering, mama di kamar, dan anaknya, Dony, di suatu tempat: (58) Mama: Don, tuh diangkat telefonnya. Dony: Lagi beol, Ma. Dari segi sintaksis, kedua ayat itu tidak ada hubungannya sama sekali. Akan tetapi, kerana adanya maksim hubungan yang menekankan adanya informasi yang relevan untuk mencapai tujuan percakapan maka mamanya tahu apa yang dimaksudkan oleh Dony. Bahkan akan sangat aneh kalau percakapan itu berbunyi seperti (59). (59) Mama: Don, tu telefon berdering; angkatlah. Dony : Mama, Dony lagi beol. Kerana itu, Dony tidak boleh mengangkat telefon itu. Percakapan seperti (58) tidak hanya tidak langsung, tetapi juga mengandungi implikatur tertentu. Jawapan Dony mengandungi implikasi bahawa dia tidak dapat mengangkat telefon itu kerana dia sedang buang air besar di kamar mandi. Orang juga dapat “melanggar” maksim untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, Pensyarah A dan B sedang berbicara tentang kualiti para mahasiswa. Pensyarah A ingin tahu bagaimana kemampuan seorang mahasiswi tertentu: (60) A: Bagaimana si Dina, Tuan? B: (Dengan tersenyum-senyum) Wajahnya cantik, tubuhnya juga boleh tahan. Jawapan B di sini melanggar) maksim kualiti. B tahu apa yang ditanyakan oleh A tetapi mungkin jawapan lurusnya tidak akan enak didengar (misalnya, mahasiswi itu tidak pandai). Daripada mengatakan yang negatif, dia memilih yang positif, wajah yang cantik, tubuh yang bagus, dsb. Seorang profesor yang diminta untuk menulis surat perakuan untuk mantan mahasiswanya yang sedang mencari biasiswa melanjutkan pengajiannya sebenarnya kurang mahu menyokongnya kerana kemampuan akademik mahasiswa ini hanya lulus saja, meskipun dia rajin. Kerana

sebagai seorang ahli akademik dia harus jujur, tetapi dia juga tidak mahu mengatatakan hal-hal yang akan mengurangi peluangnya memperolehi biasiswa, dia dapat menulis begini: (61) Tommy adalah mahasiswa yang rajin, selalu hadir dalam kuliah. Saya amati dia juga sangat serius dalam belajar. Beberapa kali saya dapati dia di perpustakaan untuk mencari bahan-bahan yang wajib dibaca. Namun keseriusannya ini tidak membuat dia terpencil daripada mahasiswa yang lain kerana saya lihat dia dapat bergaul dengan para mahasiswa lain … dsb, dst. Perhatikan bahawa pada surat perakuan di atas, sama sekali sang profesor tidak menyinggung kemampuan akademik dia, padahal dalam pengajian justeru inilah yang diperlukan. Dengan perkataan lain, profesor ini telah melanggar beberapa maksim: maksim kualiti (kerana dia tidak memberikan gambaran cukup informatif), maksim hubungan (kerana dia tidak memberikan informasi yang relevan untuk tujuan surat itu), dan maksim cara (kerana dia, secara sengaja, tidak jelas dalam memberikan informasi). Teori Grice mengenai Prinsip Kooperatif ini sangat berpengaruh dan mendapat tanggapan yang luas. Orang berbantah untuk membela atau mengritik teori ini. Sanggahan yang umum dilontarkan adalah bahawa teori ini adalah seperti mengatur bagaimana manusia harus berperi laku dalam kehidupan dunia (Thomas 1998: 176-179). Banyak manusia yang berkomunikasi dengan melanggar aturan Grice dan hal ini dilakukan bukan dalam rangka melangar maksim itu. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar ujaran atau wacana dengan pemikiran yang tidak runtun atau pemberian informasi yang tidak jelas, dsb. 4. 3 Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Ujaran Tak Langsung Dari gambaran di atas dapatlah disimpulkan bahawa ujaran taklangsung memerlukan pemprosesan yang lebih rumit dan lebih lama sebelum dapat dilaksanakan. Secara singkat proses tersebut adalah: a. Tentukan makna yang langsung terlebih dahulu. b. Tentukan apakah makna langsung ini yang dimaksudkan. c. Sekiranya bukan, tentukan makna tak langsungnya dengan memperhatikan prinsip kooperatif dan aturan percakapan yang lain. d. Ambil langkah untuk melaksanakan tindak ujaran ini sesuai dengan makna yang ditentukan pada c.

BAGAIMANA MANUSIA MEMAHAMI UJARAN
1. PENGENALAN Dalam Bab II dipaparkan bagaimana manusia mempersepsi bunyi yang didengar melalui telinganya. Bunyibunyi itu kemudian membentuk sukukata dan daripada sukukata terbentuklah

perkataan; rentetan perkataan yang mengikut kaedah tertentu membentuk frasa, dan daripada frasafrasa itu terbentuklah klausa. Setelah diberi intonasi klausa ini menjadi ayat. Deretan ayat yang memiliki hubungan makna membentuk wacana. Persoalan yang kita hadapi adalah bagaimana manusia dapat memahami perkataan frasa, klausa, ayat atau wacana yang mereka dengar. Dengan kata lain, bagaimana kefahaman dapat terbentuk? Bagi membahas masalah ini perlu terlebih dahulu difahami jenis serta definisi mengenai konsep ini. Dari sudut pandangan ilmu psikolinguistik, ada dua jenis kefahaman (Clark & Clark 1977). Pertama, adalah kefahaman yang berkaitan dengan pemahaman terhadap ujaran yang kita dengar. Kedua, adalah kefahaman yang berkaitan dengan tindakan yang perlu dilakukan setelah pemahaman itu terjadi. Untuk jenis yang pertama, kefahaman dapat didefinisikan sebagai suatu proses mental apabila pendengar mempersepsi bunyi yang dikeluarkan oleh seorang penutur dan mengunakan bunyibunyi itu bagi membentuk suatu interpretasi tentang apa yang kiranya dimaksudkan oleh penutur tadi. Secara mudah dapat dikatakan bahawa kefahaman adalah pembentukan makna daripada bunyi. Setelah pemahaman terhadap ujaran itu terjadi, pendengar menentukan apakah ada tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan apa yang dia fahami. Proses mental ini dinamakan pelaksanaan ayat (utilization of sentences). Bab III membahaskan kefahaman ayat sedangkan pelaksanaan ayat dibahaskan dalam Bab IV. 2. STRUKTUR DALAM DAN STRUKTUR LAHIR Dalam kebanyakan hal makna suatu ujaran dapat difahami daripada urutan perkataan yang terdapat pada ujaran tersebut, atau daripada ciriciri tertentu masingmasing perkataan yang digunakan. Ayat seperti (1) Lelaki tua itu masih dapat bermain tenis. dapat difahami dengan lengkap daripada urutan perkataanperkataan yang kita terdengar atau lihat. Siapa pun yang mendengar ayat ini akan memberikan interpretasi makna yang sama, yakni, adanya seorang lelaki, lelaki itu tua, dia dari dulu sampai sekarang bermain sesuatu, dan sesuatu itu adalah tenis. Pada kasus yang lain, tidak mustahil bahawa suatu ayat yang tampaknya sederhana ternyata memiliki makna yang rumit. Dalam ayat (2), misalnya, (2) Lelaki dan wanita tua itu masih dapat bermain tenis kita tidak yakin apakah lelaki itu juga tua seperti si wanita atau hanya wanitanya saja yang tua sedangkan lelakinya tidak. Interpretasi ini muncul kerana adjektif tua dapat berfungsi sebagai pembatas hanya kepada kata nama wanita saja atau pada frasa lelaki dan wanita. Apabila kita menggunakan rajah pohon, frasa lelaki dan wanita tua dalam ayat (2) dapat memiliki bentuk (2a) atau pun

(2b). (2a) FN FN N Khub N Adj Lekaki dan wanita tua (2b) FN N Khub FN N Adj Lelaki dan wanita tua Beberapa contoh lain dalam bahasa Inggeris dapat menggambarkan secara lebih jelas bahawa pemahaman suatu ujaran tidak selalu dapat dilakukan hanya daripada kewujudan ayat yang kita dengar atau lihat. Ayat Inggeris seperti: (3) Flying saucers can be dangerous (4) John loves Mary more than his brother (5) The shooting of the hunter was terrible adalah taksa. Ayat (3) boleh berarti “menerbangkan piring boleh berbahaya” atau “piring terbang boleh berbahaya”; begitu pula ayat (4) yang boleh berarti “cinta John pada Mary lebih mendalam daripada cinta dia kepada adiknya” atau “cinta John pada Mary lebih mendalam daripada cinta adiknya pada Mary.” Dengan perkataan lain, yang cinta Mary boleh hanya John saja atau adiknya pula. Pada ayat (5) kita bertanyatanya apakah penembakan terhadap pemburu itu yang buruk ataukah tembakan dari pemburu itu yang buruk. Daripada contohcontoh di atas tampak bahawa makna suatu ayat ternyata tidak hanya ditentukan oleh kewujudan permukaan yang kita dengar atau lihat saja tetapi bahkan terutama oleh representasi yang mendasarinya. Dengan perkataan lain, suatu ayat tidak hanya memiliki struktur lahir tetapi juga struktur dalam. Lihat lagi perbahasan mengenai soal ini dalam Bab I. Perbedaan antara struktur lahir dengan struktur dalam ini sangat penting untuk pemahaman ayat kerana proses mental yang dilalui oleh manusia dalam menanggapi ayatayat seperti ini berbeda dengan ayatayat yang tidak taksa. Meskipun konsep struktur dalam vs struktur lahir kini sudah tidak diikuti lagi oleh penggagasnya (Chomsky 1996), dalam kaitannya dengan kefahaman ujaran kedua konsep ini rasanya masih sangat bermanfaat. Seseorang dapat memahami suatu ayat hanya apabila dia memahami apa yang terkandung dalam ayat itu, bukan hanya terlihat atau terdengar daripada ayat tersebut.

3. PROPOSISI Waktu kita mendengar suatu ujaran, yang kita dengar memang serentetan bunyi yang membentuk sukukata, dan daripada sukukata menjadi perkataan, dari perkataan menjadi frasa, dan seterusnya. Akan tetapi, bagi memahami ujaran itu kita perlu meramu bunyi dan perkataanperkataan itu sehingga terbentuklah representasi makna yang mendasarinya. Unitunit makna pada ayat dinamakan proposisi (Clark dan Clark 1977: 11). Lobner mendefinisikannya sebagai a set of the referents of all referring elements and how they are linked (Lobner, 2002: 2329 dan 99122). Dengan kata lain, untuk memahami suatu ayat kita perlu memahami proposisi yang dinyatakan oleh ayat tersebut. Proposisi terdiri daripada dua bahagian: (a) hujahan, yakni, perkara atau halehwal yang diperkatakan, dan (b) predikasi, yakni, pernyataan yang dibuat mengenai hujahan. Ada beberapa jenis proposisi seperti berikut: Ayat Unit Verbal Namaan (6) a. Marsudi menyanyi. menyanyi Marsudi (6) b. Santi sakit. sakit Santi (6) c. Sari sedang menulis tesis. Sedang menulis tesis Sari (6) d. Agus di Sumbawa. di Sumbawa Agus (6) e. Fivien memberi saya kado. Memberi Fivien, saya, kado Pada contoh (6) menyanyi, sakit, sedang menulis, di Sumbawa, dan memberi adalah predikasi sedangkan Marsudi, Santi, Sari, tesis, Agus, dan Fiviensayakado adalah hujahan. Proposisi pada (6a) mempredikati kegiatan menyanyi oleh Marsudi; pada (6b) mempredikati keadaan sakit si Santi; pada (6c) mempredikati kegiatan menulis tesis oleh Sari, dst. Kerana hujahan boleh apa atau siapa saja dan predikat juga boleh bermacammacam, maka proposisi umumnya digambarkan dengan formula: x {y,z} yang berarti “fungsi x terhadap y dan z”. Suatu ayat boleh mengandungi lebih daripada satu proposisi. Dalam ayat (7) Orang tua itu mencuri basikal saya terdapat proposisiproposisi berikut: (a) Seseorang mencuri basikal (b) Seseorang itu adalah orang (c) Orang itu tua (d) Basikal itu basikal saya (e) Kala yang menyatakan masa lalu (meskipun ini tidak terwujud tetapi dapat dikesan dalam ayat (7)). Pengertian mengenai proposisi ini penting untuk kefahaman kerana yang kita fahami daripada suatu ayat sebenarnya adalah proposisiproposisi itu – kenyataan bahawa ada orang, orang itu tua, orang itu mencuri basikal, basikal yang dicuri adalah basikal milik saya, dsb.

Seorang pendengar menerima masukan yang berupa rentetan perkataan yang disusun secara linear. Dari susunan linear itu pendengar membentuk suatu susunan proposisi yang sifatnya hierarkis, langkah demi langkah daripada hierarki yang rendah menuju ke hierarki yang lebih tinggi. Begitu kita mendengar sebuah kata, proses mental kita mulai bekerja dan membentuk makna untuk perkataan ini dengan memanfaatkan ciri-ciri yang ada pada perkataan itu. Pada saat kita mendengar perkataan orang muncullah dalam benak kita ciri-ciri semantik [+manusia], [+lelaki], [+perilaku negatif], dsb. Perkataan tua menambahkan ciri [+berumur lanjut], dan perkataan itu menambahkan lagi ciri [+definit] (dan bukan [+generik]). Pengurutan perkataan orang, kemudian tua, dan kemudian itu (dan bukan orang langsung kepada itu, dan kemudian tua!) membentuk suatu hierarki proposisi pada tataran frasa yang menyatakan bahawa lelaki tersebut adalah orang yang sudah berumur lanjut, dan orang ini adalah orang yang sudah kita ketahui identitinya. Proses ini berjalan lebih lanjut: ada sebuah baskal dan basikal itu kepunyaan saya; orang itu melakukan perbuatan, yakni, perbuatan mencuri, dst. sehingga ayat (7) akhirnya dapat difahami dengan benar. Yang sering terjadi pada manusia adalah bahawa begitu suatu proposisi ayat difahami, katakata yang mewakilinya menjadi tidak penting lagi. Kita bahkan sering lupa katakata apa persisnya yang dipakai oleh penutur tadi. Hal ini terbukti dengan kenyataan bahawa jikalau kita perlu menyatakan proposisi tersebut, belum tentu kita menggunakan perkataanperkataan dan urutan yang sama. 4. KONSTITUEN SEBAGAI REALITI PSIKOLOGIS Dalam analisis bahasa, kita selalu berhadapan dengan konsep pemenggalan ayat menjadi berberapa bahagian yang masingmasingnya dinamakan konstituen. Dalam ayat (7) di atas, misalnya, kita menganalisis ayat ini menjadi dua bahagian, kemudian bahagianbahagian ini kita penggalpenggal lagi sehingga akhirnya tidak ada lagi yang dapat dipenggal menjadi lebih kecil. Rajah pohon yang umum diberikan adalah seperti pada halaman berikut. Tampak daripada rajah pohon ini bahawa K terdiri dari FN dan FV; FV terdiri dari V dan FN; FN pertama terdiri daripada FN dan PEN dst. Dari segi psikolinguistik pertanyaan yang muncul adalah apakah pemenggalan ayat seperti ini memiliki realiti psikologis atau hanyalah suatu cara yang diguakan oleh ahli linguistik bagi memenggalmenggalayat. Dengan perkataan lain, apakah konstituen memiliki realiti psikologis? Konstituen bukanlah hanya sekedar penggalan ayat yang sifatnya arbitreri saja. Pemenggalan ayat menjadi konstituen A FN FV FN PEN V FN N ADJ N POS

Orang tua itu mencuri basikal saya mempunyai landasan psikologis mahupun sintaktik yang kuat. Pertama, konstituen adalah satu kesatuan yang utuh secara konseptual. Frasa namaan orang tua itu dalam gambar rajah di atas memiliki satu makna konseptual yang utuh kerana frasa ini dapat digantikan dengan konstituen lain yang berupa hanya satu perkataan, misalnya, Alex atau dia. Penggantian satu perkataa untuk frasa namaan ini menunjukkan bahawa frasa ini mengandungi satu kesatuan makna. Kedua, pemenggalan kelompok kata di luar konstituen akan mengganggu kefahaman kita. Cubalah kita baca petikan (A) berikut dengan berhenti sejenak hanya pada tiap tanda /. A. Kaedahkaedah / penyakit ini memang / sukar. Para / mahasiswa sering kurang / dapat menggunakan kaedah / ini dengan sempurna. Kaedah / yang paling sukar adalah kaedah / rekaan. Perbedaan / darjah kesukaran dalam / pengamalan kaedah / kedua hingga keenam / ini diduga kerana /adanya tuntutan / yang berbeda dalam / darjah pengolahan / kognitifnya … Sekarang bacalah petikan di atas yang disajikan berdasarkan pemenggalan konstituen yang benar seperti pada (B) berikut dengan tanda / / untuk hentian yang agak lebih lama: B. Kaedahkaedah penyakit ini / memang sukar //. Para mahasiswa / sering kurang dapat menggunakan / kaedah ini dengan sempurna //. Kaedah yang paling sukar / adalah / kaedah rekaan //. Perbedaan darjah kesukaran / dalam pengamalan kaedah kedua hingga keenam ini / diduga / kerana adanya tuntutan / yang berbeda / dalam pengolahan kognitifnya … Dari (A) dan (B) di atas dapat kita rasakan bahawa cara membaca pada (A) membuat kita menjadi pendengar yang sukar memahami kutipan ini. Sebaliknya, cara pada (B) memudahkan kita memahami isi kutipan tersebut. Ketiga, yang kita simpan dalam memori kita bukanlah perkataanperkataan yang bebas daripada konstituennya, tetapi kesatuan makna daripada masingmasing konstituen. Daripada ayat (7) di atas tidak mungkin kita menyimpan informasi yang menyatakan bahawa basikal yang dicuri itu tua kerana yang tua adalah orang yang mencuri basikal itu. Oleh sebab itu, yang tersimpan dalam memori kita pastilah orang itu dengan ciriciri ketuaannya. Untuk basikal kepemilikan bagi basikal itulah yang akan tersimpan, yakni, bahawa basikal itu milik saya. Penyelidikan yang dilakukan oleh Ammon (1968 dalam Clark & Clark 1977) juga menunjukkan bahawa orang mudah mengingat perkataanperkataan yang berada dalam satu konstituen yang sama. Apabila ada ayat yang diberi sebagai: (8) The polite actor thanked the old woman who carried the black umbrella orang mudah ingat bahawa si actorlah yang polite dan womanlah yang old dan tidak sebaliknya. Dengan gambaran di atas jelaslah tampak bahawa konstituen memegang peranan yang sangat penting dalam usaha kita memahami suatu ujaran. 5. STRATEGI DALAM MEMAHAMI UJARAN

Dalam mamahami suatu ujaran, ada sekrangkurangnya tiga faktor yang ikut membantu kita. Pertama adalah faktor yang berkaitan dengan pengetahuan dunia. Sebagai anggota masyarakat, kita telah hidup bersama dengan alam sekitar kita. Alam sekitar ini memberikan kepada kita pengetahuanpengetahuan tentang kehidupan di dunia. Sebahagian dari pengetahuan ini bersifat universal sedangkan sebahagian yang lain khusus mengenai masyarakat tempat kita tinggal. Pengetahuan umum bahawa gajah berbadan besar membuat kita menganggap gajah yang mempunyai saiz seekor kambing adalah gajah kecil. Sebaliknya, pengetahuan kita bahawa semut berbadan kecil membuat kita berkata bahawa semut yang panjangnya dua sentimeter adalah semut yang besar, dsb. Dengan demikian, ungkapan gajah kecil dan semut besar harus difahami dalam konteks tentang pengetahuan dunia. Tidak jarang pula pengetahuan dunia ini merupakan satu-satunya faktor yang membantu kita memahami isi suatu ujaran. Dalam ayat Inggeris yang telah kita lihat sebelumnya (9) He bought a pair of horse shoes (10) He bought a pair of alligator shoes kita fahami bahawa horse shoes pastilah kasut yang dipakai oleh kuda sedangkan alligator shoes adalah kasut yang dibuat dari kulit buaya. Pemahaman seperti ini sematamata berdasarkan pengetahuan tentang dunia di mana kita hidup, yakni, bahwa di dunia kita ini kuda memang banyak yang memakai kasut dan tidak ada buaya yang memakai sepatu. Kulit buaya memang banyak yang dipakai untuk membuat kasut dan tidak ada kasut yang dibuat dari kulit kuda. Pengetahuan tentang dunia yang sifatnya tidak universal adalah pengetahuan yang spesifik terdapat pada budaya atau masyarakat tertentu. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, ada perhitungan hari yang berdasarkan kalendar Jawa. Menurut kalendar Jawa, satu minggu itu terdiri daripada lima hari: pon, paing, manis, wage, dan kliwon. Dalam kombinasinya dengan kalendar nasional yang terdiri dari tujuh hari akan ada suatu hari Khamis yang bercampur dengan wage. Khamis wage itu adalah Khamis sebelum Jumaat, dan Jumaat sesudah Khamis wage adalah Jumaat kliwon. Dalam budaya Jawa, malam Jumaat kliwon (yakni, Khamis wage malam) adalah malam yang menyeramkan kerana pada malam ini banyak setan, jin, dan orang halus lain menampakkan diri. Kaitannya dengan kefahaman bahasa tentulah jelas: suatu ayat yang berbunyi Ini malam Jumaat kliwon, kan? harus difahami sebagai suatu pertanyaan yang mempunyai implikasi spiritual yang menakutkan. Pengetahuan tentang dunia memiliki darjat yang berbeda-beda: ada yang universal (seperti gajah itu besar dan semut itu pastilah kecil), ada yang lokal (seperti kalendar Jawa di atas), dan ada pula yang aksidental. Yang terakhir ini mencakupi adanya suatu peristiwa dalam sejarah kehidupan suatu masyarakat sehingga hanya orang-orang yang mengetahuinya pada saat itu atau yang mengetahuinya daripada sumber-sumber lainlah yang dapat memahaminya. Orang yang lahir jauh sesudah tahun 50-an tidak akan tahu makna daripada ayat Jangan pulang malammalam, ya, nanti boleh menjadi seperti Sum Kuning kerana peristiwa tentang Sum Kuning (wanita penjual jamu yang dirogol oleh empat orang anak muda pegawai tinggi di Yogyakarta) terjadi dalam tahun 50-an.

Pengguna bahasa Inggeris di Indonesia belum tentu tahu pula makna ayat Inggeris I’ll give you my John Hancock kalau dia tidak tahu sejarah Amerika di mana pada saat deklarasi kemerdekaan ada satu orang pendukung yang kerana sangat ghairahnya memberikan sokongan kuat dengan memberikan tandatangan yang sangat besar ukurannya. Dengan demikian, ayat Inggeris I’ll give you my John Hancock berarti “Saya beri kamu sokongan yang sangat kuat.” Di samping pengetahuan tentang dunia, dalam memahami ujaran kita juga dibantu oleh faktorfaktor sintaktik. Seperti dinyatakan dalam Bahagian 3 di atas, ayat terdiri daripada konstituen. Konstituen ini juga memiliki struktur tertentu. Struktur konstituen inilah yang membantu kita memahami ujaran. Dengan perkataan lain, kita menggunakan strategi-strategi sintaktik bagi membantu kita memahami suatu ujaran. Strategi-strategi ini adalah: 1. Setelah kita mengenal pasti perkataan pertama daripada suatu konstituen yang kita dengar, proses mental kita mulai mencari perkataan lain yang selaras dengan perkataan pertama dalam konstituen tersebut. Seandainya perkataan pertama yang kita dengar adalah orang, maka kita mencari perkataan lain yang secara sintaktis boleh berkolokasi dengan perkataan ini. Perkataanperkataan ini boleh jadi tua, besar, bodoh, atau itu. Proses seperti ini terjadi kerana kita sebagai penutur asli bahasa Melayu secara intuitif tahu bahawa perkataan seperti orang hampir selalu diikuti oleh sesuatu yang lain untuk boleh menjadi suatu konstituen. Kerana itu, kita mengharapkan adanya perkataan lain yang menyusul. 2. Setelah mendengar perkataan yang pertama dalam suatu konstituen, perhatikan apakah perkataan berikutnya mengakhiri konstruksi itu. Seandainya setelah pekrataan orang muncullah perkataan yang, maka kita membuat kesimpulan bahawa konstruksi orang yang tidak mungkin membentuk suatu konstituen. Oleh kerana itu, benak kita masih mengharapkan adanya perkataan atau perkataan-perkataan lain yang mengikutinya lagi. Ini adalah kerana secara intuitif kita juga tahu bahawa perkataan yang pastilah membentuk ayat kecil, maka kita mengharapkan munculnya ayat kecil itu. Apabila ayat kecil tadi muncul, misalnya, Orang yang mencari kamu legalah kita kerana dengan adanya ayat kecil ini maka terciptalah suatu FN. Dalam bahasa Inggeris, apabila kita mendengar perkataan the maka kita mengharapkan munculnya kata namaan. Apabila kemudian yang muncul adalah perkataan two, kita masih terus berharap. Kemudian muncul perkataan very, yang juga bukan namaan. Minda kita masih belum mahu menerima tiga perkataan ini sebagai FN. Kemudian muncullah perkataan beautiful,yang juga bukan namaan. Hanya setelah perkataan girls girls terdengar, maka legalah minda kita kerana the two very beautiful girls sempurna memenuhi syarat sebagai FN. 3. Setelah kita mendengar suatu kata kerja, carilah jenis serta bilangan argumen yang selaras dengan kata kerja tersebut. Jikalau kata kerja yang kita dengar adalah, misalnya, kata kerja memukul, maka kita pasti mengharapkan adanya satu argumen, yakni, benda atau makhluk yang dipukul. Oleh sebab itu, setelah kita mendengar ungkapan (11) Dia memukul … pastilah kita mengharapkan sebuah kata nama seperti pencuri atau meja kerana tidak mungkin

ada suatu ayat yang berakhir dengan kata kerja seperti pada (11). Tidak mustahil bahawa yang muncul bukanlah kata nama tetapi penjodoh bilangan seperti sebuah atau seorang. Apabila seorang muncul sesudah memukul maka kita masih mengharapkan sebuah kata nama kerana seorang dalam memukul seorang belum merupakan suatu konstituen. Akan tetapi, dalam hal ini harapan kita sudah lebih terbatas lagi kerana seorang hanya mungkin diikuti oleh kata nama yang berciri [+manusia]. Jikalau yang kita dengar adalah, misalnya, kata kerja terletak, maka kita mengharapkan adanya suatu lokasi untuk entiti yang diletakkan kerana tidak ada suatu perbuatan meletakkan dengan tidak menyangkut pula tempat di mana benda tersebut ditempatkan. Dengan demikian jika yang kita dengar hanyalah (12) Sampul surat Bulog (Badan Urusan Logistik) itu terletak … kita masih mengharapkan adanya satu atau dua kata nama yang lain sehingga terbentuklah, misalnya, ayat (12a) (12a) Sampul surat Bulog (Badan Urusan Logistik) itu terletak di atas meja Akbar. Tidak mustahil bahawa setelah kita mendengar suatu perkataan, ada beberapa kemungkinan yang boleh muncul. Ambillah perkataan percaya. Setelah mendengar perkataan ini, ada tiga kemungkinan yang boleh muncul: (a) sebuah kata nama seperti dalam (Saya) percaya dia, (b) sebuah kata sendi seperti pada (Kami) percaya pada Tuhan, dan (c) sebuah klausa relatif seperti pada (Saya) percaya bahawa Si Anu suka …. Minda kita bersedia dengan tiga kemungkinan ini. 4. Tempelkanlah setiap perkataan baru pada perkataan yang baru saja mendahuluinya. Strategi ini berkaitan dengan kenyataan bahawa kewujudan ayat memang dalam bentuk linear sehingga perkataan yang mengikuti biasanya menjelaskan perkataan yang mendahuluinya. Perhatikan contoh berikut: (13) buku sejarah kebudayaan Indonesia Ikutilah langkah-langkah perkembangan fikiran berikut: (a) Ini apa? – buku, (b) buku apa? – buku sejarah; (c) sejarah apa? – sejarah kebudayaan; (d) kebudayaan bangsa mana? – kebudayaan bangsa Indonesia. Meskipun prinsip ini sangat umum, kadang-kadang kita tersilap. Setelah mendengar perkataan Inggeris the horse dan kemudian kata kerja raced kita mengira bahawa kata kerja ini adalah predikat dari the horse kerana secara intuitif kita tahu bahawa sesudah subjek wujudlah predikat. Ketersilapan ini diperkuat oleh perkataan-perkataan berikutnya, yakni, past the barn sehingga terbentuklah “ayat” (14) The horse raced past the barn. Akan tetapi, kita kemudian mendengar kata kerja fell selepas perkataan barn sehingga terbentuklah ayat (14a)

(14a) The horse raced past the barn fell. Tambahan perkataan fell meruntuhkan strategi kita yang awal kerana ternyata predikat kepada the horse bukanlah kata kerja yang terdekat, raced, tetapi malah yang paling jauh, fell. Dalam kasus seperti ini jumlah waktu yang diperlukan bagi memproses ayat (14a) lebih panjang kerana setelah sampai pada perkataan fell kita terpaksa kembali lagi ke depan dan mengulang semua interpretasi yang kita buat sebelumnya. 5. Gunakanlah perkataan atau konstituen pertama daripada suatu klausa bagi mengenal pasti fungsi klausa tersebut. Seandainya kata yang kita dengar adalah jikalau, meskipun, atau ketika, maka pastilah akan ada klausa utama dalam ayat tersebut. Contoh: (15) Jikalau kamu setuju, … (16) Ketika kami di Medan, … 6. Dalam bahasa tertentu seperti bahasa Inggeris, imbuhan juga dapat memberikan bantuan dalam pemahaman. Perhatikan dua ayat berikut: (17) I know the boys’ cook. (18) I know the boys cooked. Dalam bahasa lisan pemahaman apakah anak-anak itu mempunyai tukang masak atau malah mereka sendiri yang masak tergantung pada ada tidaknya akhiran –ed selepas cook. Tanpa akhiran, kita fahami bahawa anak-anak itu mempunyai tukang masak dan saya kenal tukang masak itu. Dengan imbuhan -ed, pengertian kita adalah bahawa anak-anak itu melakukan masakmemasak sendiri. Dalam bahasa lisan, prosodi (tekanan kata, intonasi) juga dapat menentukan makna ayat. Perhatikan contoh ayat Inggeris berikut: (19) What are we having for dinner, mother? (20) What’s on the road < ahead >? Ayat (19) lazimnya diucapkan dengan intonasi turun pada kata mother. Dengan demikian, makna (19) adalah pertanyaan kepada sang ibu apa yang akan dimakan nanti malam. Bila intonasi pada kata mother itu naik, maka ertinya menjadi aneh kerana maknanya menjadi “Nanti malam kita makan apa, ibu (atau ayam)?” Begitu pula ayat (20). Dengan intonasi naik, / head/ adalah a dan head – ‘sebuah kepala’ sehingga ertinya adalah “Apa yang ada di jalan itu, sebuah kepala?”. Dengan intonasi turun /head/ adalah ahead sehingga ayat (20) berarti “Apa yang ada di depan itu?” Di samping strategi sintaktik, orang juga menggunakan strategi semantik dalam memahami ujaran. Berikut adalah beberapa strategi semantik yang kita gunakan: 1. Gunakanlah akal dalam memahami ujaran. Kita hidup dalam masyarakat yang memiliki persepsi yang sama tentang banyak hal. Kita, misalnya, pasti sama-sama memahami bahawa di

dunia ini kucing mengejar tikus, dan bukan sebaliknya. Dengan pengetahuan seperti ini maka jikalau kita diberi proposisi yang berkaitan dengan seekor tikus, seekor kucing, dan perbuatan mengejar, pastilah kita berpikir bahawa ayat yang kita dengar adalah seperti (21a) dan bukan (21b): (21a) Kucing itu mengejar tikus. (21b) Tikus itu mengejar kucing. Apabila memang terdengar ayat (21b) pastilah kita hairan dan tidak mustahil bertanya kepada pembicara apa memang itu yang dia ujarkan. 2. Carilah konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tertentu. Jikalau kita mendengar perkataan mencarikan, pastilah muncul dalam benak kita konsep-konsep semantik yang berkaitan dengan perkataan ini, yakni, (a) pasti harus ada pelaku perbuatan, (b) pasti ada objek yang dicari, dan (c) pasti ada orang lain yang dicarikan apa pun yang dicari itu. Dengan demikian, jikalau ayat yang kita dengar hanyalah (22) Dia sedang mencarikan anaknya pastilah kita masih mengharapkan adanya kelanjutan daripada ayat itu kerana kata kerja mencarikan belum lengkap jikalau hanya diikuti oleh orang yang mendapat manfaat, dalam hal ini anaknya. Jikalau ayat yang kita dengar adalah (22a) (22a) Dia sedang mencarikan pekerjaan maka ada dua pengertian yang kita fahamkan: pekerjaan itu bukan untuk dia sendiri, dan kerana itu pasti ada orang lain yang sedang dia carikan pekerjaan itu, meskipun hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit. 3. Apabila ada urutan kata N K N, maka N yang pertama adalah pelaku perbuatan, kecuali ada tanda-tanda lain yang mengingkarinya. Dalam ayat (23a) Dia melanggar polis dia adalah pelaku perbuatan. Akan tetapi, bila kata kerjanya telah ditandai dengan imbuhan tertentu, misalnya, awalan di, sehingga ayatnya menjadi (23b) Dia dilanggar polis perkataan dia tidak lagi menjadi pelaku perbuatan. Dalam bahasa Inggeris, begitu kita mendengar perkataan the man pasti kita mengira orang itu sebagai pelaku dan mengharapkan adanya kata kerja perbuatan. Akan tetapi, kemudian yang muncul adalah verba was. Kita masih mengharap adanya kata kerja perbuatan seperti beating atau eating. Akan tetapi, bila yang muncul kemudian ternyata adalah kata kerja beaten maka

hilanglah harapan kita akan munculnya N sebagai pelaku perbuatan. 4. Bila dalam wacana kita memui ganti nama seperti dia, mereka, atau kami, berundur dan carilah antesiden untuk ganti nama ini. Dalam suatu wacana berikut (24) Waktu itu saya, Fivien, dan Marsudi sedang menyusuri sungai. Tiba-tiba kami lihat ada seekor ular besar yang … kita menemui ganti nama kami pada ayat kedua. Pada saat kita membaca atau mendengar perkataan ini, kita secara automatis pasti akan berundur bagi mencari antesiden dari ganti nama ini, dan kita temui tiga orang, yakni, saya, Fivien, dan Marsudi. Dalam bahasa Inggeris kaitan antara ganti nama dengan antesidennya tampak lebih nyata. Dalam wacana seperti (25) (25) Robert and Betty went shopping. She needed a new pair of shoes while he had nothing specific that he needed. Dari perkataan she kita tahu bahawa yang memerlukan kasut baru itu bukannya Robert tetapi Betty. Begitu juga dari perkataan he: Robert tampaknya tidak memerlukan apa pun. 5. Informasi lama biasanya mendahului informasi baru. Dalam kita berujar, ada informasiinformasi yang kita anggap ada pada kesadaran si pendengar pada saat dia mendengar itu. Informasi seperti ini dinamakan informasi lama. Setelah informasi lama dinyatakan, barulah informasi baru diberikan. Waktu kita berkata (26a) Brahim menikahi Bedah 19 Januari 2003. pastilah kita berandaian bahawa pendengar menyadari bahawa rujukan yang dimaksud dengan Brahim. Ini adalah informasi lama yang diandaikan diketahui oleh pendengar. Baru setelah informasi lama ini disampaikan, pembicara memberikan informasi baru, yakni, bahawa orang tadi menikahi Bedah 19 Januari 2003. Bila urutannya bukan informasi lama dan informasi baru, biasanya ada tanda-tanda sintaktik yang muncul. Perhatikan ayat berikut (26b) Bedahlah yang dinikahi Brahim Januari 2003. Dalam ayat ini terasa bahawa yang diberitakan (yang merupakan informasi baru) adalah mengenai Bedah. Dalam ayat seperti ini di mana informasi baru mendahului informasi lama ayatnya memiliki penanda khusus seperti adanya partikel –lah, munculnya bentuk yang, dan munculnya awalan pasif di. Dari gambaran di atas tampak bahawa baik strategi sintaktik mahupun strategi semantik diperlukan untuk memahami ujaran.

6. KETAKSAAN Dalam beberapa hal kadang-kadang kita menemui ayat yang bermakna lebih daripada satu yang umumnya disebut sebagai ayat yang taksa. Dari segi pemprosesan untuk pemahaman, ayat yang taksa memerlukan waktu yang lebih lama untuk diproses. Hal ini terjadi kerana pendengar meneka makna tertentu tetapi ternyata tekaan dia itu salah sehingga dia harus mundur lagi untuk memproses ulang seluruh interpretasi dia. Dalam ayat Inggeris berikut (27a) Mohamad Ali’s punch was so powerful … kita pasti menerka bahawa yang dimaksud dengan punch adalah pukulan Mohamad Ali kerana dari pengetahuan dunia kita tahu bahawa Mohamad Ali adalah seorang mantan petinju tingkat dunia. Akan tetapi, begitu pembicara menambahkan katakata baru sehingga seluruh ayatnya berbunyi (27b) Mohamad Ali’s punch was so powerful that everyone at the party got drunk kita menjadi sadar bahawa tekaan kita yang pertama adalah keliru. Ternyata kata punch bukan merujuk pada ‘pukulan’ tetapi pada sejenisminuman yang dihidangkan pada waktu pesta. Bagi memperoleh pemahaman ini kita perlu balik ke permulaan ayat, dan ini tentunya makan waktu. a. Jenis-Jenis Ketaksaan Dilihat dari segi unsur leksikal dan struktur ayatnya, ketaksaan dapat dibahagi menjadi dua jenis: (a) ketaksaan leksikal dan (b) ketaksaan gramatis. Sesuai dengan namanya, ketaksaan leksikal adalah jenis ketaksaan yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang digunakan. Dalam ayat (28) He was shot near the bank kita tidak tahu apakah dia ditembak di tempat simpan-menyimpan wang ataukah di tebing sungai. Ketaksaan ini muncul semata-mata kerana bentuk leksikal bank mempunyai dua makna: tempat simpan-menyimpan wang dan tebing sungai. Dalam bahasa Melayu tidak terdapat banyak ketaksaan seperti ini, meskipun ada satu dua yang dapat diambil sebagai contoh. Dalam ayat (29) Ini boleh kita tidak tahu apakah boleh di sini bererti racun atau sebagai sinonim daripada perkataan dapat. Ketaksaan gramatis adalah jenis ketaksaan yang penyebabnya adalah bentuk struktur ayat yang digunakan. Dalam bahasa Melayu kita ketahui bahawa bila dua kata nama berentetan sebagai frasa, maka kata nama kedua dapat menerangkan kata nama pertama atau kata nama kedua merupakan objek daripada kata nama pertama. Dengan demikian, ayat (30) Pengusaha wanita itu kaya

adalah taksa kerana pengusaha wanita boleh bererti pengusaha yang jantinanya atau pengusaha yang mempernaigakan wanita. Ketaksaan ini muncul semata-mata kerana rentetan perkataannya, kerana struktur ayatnya. Apabila diterbalikkan, wanita pengusaha, maka tidak akan timbul ketaksaan itu. Ketaksaan gramatis dapat dibahagi lagi menjadi dua jenis: (i) ketaksaan sementara dan (ii) ketaksaan kekal (Gleason dan Ratner 1998). Dalam ketaksaan sementara, fungsi sintaktik suatu bentuk leksikal berstatus taksa sehingga sampai pada suatu saat apabila kita memperoleh perkataan-perkataan tambahan yang menyahtaksa ketaksaan itu. Perhatikan lagi contoh berikut. (31) The horse raced past the barn fell. Sebelum mendengar perkataan fell kita mengingatkan bahawa raced adalah predikat kepada the horse kerana umumnya pada suatu rentetan FN FK maka K adalah predikat kepada FN. Interpretasi pertama kita adalah bahawa ‘kuda itu berlari melalui kandang. Akan tetapi, apabila kita mendengar kata kerja fell maka kita tahulah bahawa predikatnya bukan raced tetapi fell. Dengan demikian, ayat tersebut tidak lagi taksa setelah kata kerja fell timubul. Dalam taksa kekal, ayatnya masih tetap taksa meskipun kita sudah sampai pada perkataan terakhir. Contoh yang sudah kita ketahui, dapat kita ulang di sini, (28) He was shot near the bank (32) The shooting of the hunter was terrible Menunjukkan jenia ketaksaan ini. Dalam ayat-ayat di atas kita lihat bahawa tetap ada dua makna untuk masing-masing ayat meskipun ayatnya sudah berakhir. Dalam hal ini, dan dalam hal jenis ketaksaan mana pun, konteks memegang peranan sangat penting. Daripada konteks sering kita dapat memberikan makna yang dimaksudkan. Apabila konteksnya adalah transaksi uang, maka kemungkinan besarnya adalah bahawa perkataan bank merujuk kepada tempat simpan-menyimpan wang. Apaila konteksnya adalah polis yang brutal dan mengejar-ngejar pemburu, maka ayat (32) mungkin sekali bererti penembakan si pemburu, dan bukan kualiti tembakan si pemburu itu. b. Teori Pemprosesan Ayat Taksa Pada dasarnya ada dua jenis teori mengenai pemrosesan ayat yang bermakna berganda. Teori pertama dinamakan Garden Path Theory (GPT). Menurut teori Frazier (1987) ini, orang membina makna berdasarkan pengetahuan sintaktik. Ada dua prinsip dalam teori ini: (1) Minimal Attachment Principle (MAP) dan (2) Late Closure Principle (LCP). Pada MAP orang menempelkan tiap-tiap perkataan yang didengar pada struktur ayat yang ada pada bahasa tersebut. Oleh sebab itu, seandainya kita baru saja mendengar we dan kemudian mendengar kata knew maka kita menempelkan knew ini pada we sehingga terbinalah FNK we knew kerana kita mengetahui bahawa suatu FN lazimnya diikuti oleh FK. Kemudian kita mendengar perkataan

Tommy yang sudah tentu kita tempelkan pada we knew kerana suatu kata kerja diikuti oleh suatu FN. Yang terjadi pada proses ini adalah bahawa kita menempelkan perkataan demi perkataan secara minimal. Maksudnya, kita menempelkan pada perkataan yang terdekat sebelumnya. Dalam LCP kita menempelkan perkataan-perkataan yang boleh masuk apabila memang strukturnya memungkinkan. Kerana perkataan well memang dimungkinkan untuk ditempelkan pada we knew Tommy, maka kita dapat menempelkan perkataan itu dan tidak ada makna yang berubah kecuali tambahan mengenai seberapa jauh kita mengenali Tommy. Dengan demikian maka kita fahami ayat tersebut sebagai (35) (35) We knew Tommy well. Akan tetapi, perkataan terakhir yang boleh dimasukkan, boleh juga bukan perkataan well tetapi escaped sehingga terbentuklah ayat (36) (36) We knew Tommy escaped. Dengan masuknya perkataan escaped maka seluruh interpretasi sebelumnya ternyata menjadi keliru. Tommy tidak lagi menjadi komplemen dari kata kerja knew tetapi adalah subjek dari ayat kecil Tommy escaped. Di sinilah teori Garden Path mengalami masalah kerana teori ini mendasarkan interpretasi makna hanya pada satu kemungkinan saja (Gernsbacher 1994: 6973). Kita seolah-olah berjalan di kebun melalui satu jalan satu arah, tetapi setelah tahu jalan itu keliru barulah kita balik dan mencari jalan lain. Pada contoh mengenai Mohamad Ali di atas, kita juga pada awalnya hanya memberikan satu interpretasi mengenai makna perkataan punch, tetapi apabila ayat itu selesai barulah kita sedar bahawa interpretasi kita itu ternyata keliru. Berikut adalah beberapa contoh lain mengenai penerapan GPT: yang (a) mengikut MAP dan yang (b) setelah penerapan LCP (Townsend dan Bever 2001: 96, diubahsuai): (37) Ayat Induk vs Anak Ayat: a. The horse raced past the barn and fell. b. The horse raced the barn fell. (38) Objek Koordinat vs Ayat Koordinat: a. Hasan mencium Tutiek dan adiknya. b. Hasan mencium Tutiek dan adiknya ngintip. (39) Frasa Nomina sebagai Objek vs Komplemen Verba: a. Kami menyadari hal itu. b. Kami menyadari hal itu salah.

(40) Objek langsung ayat inti vs Subjek Klausa Kedua: a. While Mary was sewing the shirt it fell off her lap. b. While Mary was sewing the shirt fell off her lap. Teori lain adalah yang dinamakan Constraint Satisfaction Theory. Model-model dalam teori ini, mengikut pandangan mazhab koneksionis yang menyatakan bahawa unit-unit pemprosesan awal memiliki kendala daya asosiatif yang berbeda-beda. Perkataan yang sering digunakan, misalnya, akan lebih cepat diproses daripada perkataan yang jarang digunakan; makna yang umum dimengerti orang akan lebih awal muncul daripada makna yang khusus (misalnya, makna perkataan sentence umumnya adalah “ayat” dan baru kemudian makna “hukuman atau menghukum”); adanya perkataan oleh memicu asosiasi dengan bentuk ayat pasif; kecocokan tematik antara kata nama dan kata kerja pada awalnya mengendala orang menginterpretasikannya sebagai objek daripada kata kerja tersebut, dst. (Townsend & Bever 2001: 129142). Menurut teori ini, orang sejak mulanya memiliki pengetahuan tentang kepelbagaian makna suatu perkataan kerana pada setiap perkataan yang didengar akan diberikan ciri-cirinya. Misalnya, waktu mendengar perkataan man dalam mental (otak) akan muncul ciri-ciri berikut: a. Semantik: [+bernyawa] [+manusia], dst. b. Peranan Tematik: [+pelaku] [+pengalam] [+pasien] [+tujuan], dst c. Kategori leksikal: [+namaan] [+kerja] d. Struktur Xbar: NP Specifier N’ N Comp. Oleh kerana itu, pada waktu dia mendengar suatu ayat, sebenarnya dia mengaktifkan semua jenis ciri, termasuk yang berbagai (misalnya, man sebagai namaan dan man sebagai kerjaan), tetapi hanya satu yang diangkatnya menjadi dominan. Perhatikan contoh ayat tertulis berikut. (41) The old man the boat.

Penutur Inggeris sebenarnya sadar bahawa kata man boleh berstatus namaan dan berarti “orang” atau berstatus kerjaan dan berarti “mengawaki” (menjadi awak suatu kapal). Akan tetapi, kerana bentuk the yang diikuti oleh sebuah adjektif pada umumnya akan membentuk suatu FN, maka apabila dia melihat man dia menganggap bahawa perkataan ini pastilah namaannya sehingga menjadi the old man. Kemudian dia mendapati bahawa sesudah man muncullah FN the boat. Di situlah dia sedar bahawa dia sudah melakukan interpretasi sintaktik yang keliru. Ternyata old dan man tidak termasuk dalam satu konstituen yang sama. Hal ini disokong pula oleh kenyataan bahawa dalam bahasa Inggeris the dan adjektif (the poor, the rich) dapat pula membentuk FN. Apabila dia tahu bahawa dia salah, dia lalu menghidupkan kembali alternatif lain, yakni, man sebagai kata kerja bagi memberikan interpretasi yang lain. Seperti dinyatakan di atas, prosodi dapat membantu interpretasi sehingga ketaksaan pada (41) dapat lebih umum ditentukan dalam bentuk bahasa tulisan, bukan bahasa lisan, kerana pada bahasa lisan pastilah jeda yang ada adalah antara old dan man, bukan man dan the (boat). c. Pemrosesan Ayat Nonharfiah Ayat yang kita dengar tidak selalu mengungkapkan perpaduan makna daripada setiap perkataan yang ada dalam ayat tersebut. Seringkali terjadi bahawa makna daripada suatu elemen A yang berentet dengan elemen B tidak dapat ditelusuri daripada makna A mahupun B. Kolokasi antara A dan B bukan memunculkan makna AB tetapi makna C. Sebagai contoh, perkataan tong dan perkataan seng bila dikolokasikan, dapat membentuk frasa tong seng. Elemen A dan B yang memunculkan makna C dinamakan idiom. Dengan kata lain, makna frasa yang dinamakan idiom tidak boleh kita rujuk pada makna masing-masing perkataan; kerana tong seng sudah membentuk makna tersendiri, yakni, makanan semacam soto, maka tong seng kita namakan idiom. Begitu pula kita sering menggunakan apa yang dinamakan metafor, yakni, ungkapan yang mempersamakan sesuatu, yang disebut sebagi topik, dengan sesuatu yang lain, yang dinamakan wahana, meskipun kedua-duanya sebenarnya tidaklah sama. Ungkapan kuno seperti bibirnya seperti delima merekah, rambutnya seperti mayang mengurai dan ungkapan moden seperti Sutan Takdir adalah dewa dalam budaya dan sastera bangsa mempunyai makna yang bukan harfiah. Kita perlu tahu delima merekah dan mayang mengurai itu seperti apa dan persepsi apa yang ditimbulkan olehnya. Begitu pula Sutan Takdir Alisjahbana sememangnya bukan dewa. Setelah itu, barulah kita tahu makna yang dimaksudkan: delima merekah dan mayang mengurai itu dianggapnya cantik, dewa dianggapkan sebaai manusia bijak yang tahu segala-gala, dsb. Kerana itu, bibir mahupun rambut gadis itu adalah cantik dan STA adalah orang yang banyak tahu tentang sasetra dan budaya bangsa Indonesia. Kita sering pula mendengar ungkapan atau ayat yang menanyakan sesuatu tetapi tidak secara langsung. Bila anda lupa memakai jam tangan dan ingin tahu sekarang pukul berapa, maka dalam bahasa Inggeris anda boleh berkata, misalnya, Do you have the time? Yang ditanya, yang ada kelihatan memakai jam tangan, tentunya tidak akan menjawab Yes, I do, dan terus diam sesudah itu. Dia pasti akan mengatakan, misalnya, Well, it’s five fifteen. Begitu pula dalam bahasa kita. Kalau ditanya Encik, tumpang tanya, Encik tahukah rumah Datuk Samad Said?dan anda tahu di mana rumahnya dan menjawab Tahu, dan terus diam. Anda pasti akan menunjukkan di mana rumah

Datuk Samad Said itu. Ungkapan idiom, metafora, dan pertanyaan yang tidak langsung seperti ini harus pula kita fahami dengan betul. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita memahami ayat-ayat seperti ini. Jawapan untuk hal ini belum ada yang memuaskan. Sebahagian teori menyatakan bahawa ada tiga tahap dalam pemprosesannya. Pertama, kita berikan tanggapan secara harfiah untuk tiap perkataan yang masuk terlebih dahulu. Oleh sebab itu, apabila kita mendengar perkataan tong, maka segala ciri yang berkaitan dengan perkataan ini muncul dalam benak kita: [bernyawa], [+benda], [manusia], [+nomina], dsb. Begitu juga semasa mendengar perkataan seng. Kemudian kita berikan makna harfiah terhadap perkataan-perkataan yang kita dengar itu. Dalam contoh kita ini, kita memberikan makna harfiah kepada tong seng. Ternyata kolokasi antara tong dan seng, apalagi apabila berada dalam konteks dia sedang makan tong seng, tidak masuk akal. Kerana terbentur pada interpretasi semacam ini maka masuklah kita ke tahap pemprosesan ketiga, yakni, mencari makna lain di luar makna harfiah yang mustahil itu. Dengan pengetahuan kita tentang dunia di mana kita tinggal, akhirnya dapatlah kita memahami makna yang dimaksudkan. d. Pemprosesan Secara Sintaktik atau Semantik Seperti dinyatakan di atas, ada dua jenis pendekatan yang membantu kita mempersepsi dan memahami ujaran, dan kedua pendekatan ini seolah-olah merupakan dua kelompok yang berdiri sendiri-sendiri. Sebenarnya kedua-dua kelompok ini saling membantu. Kompetensi kita sebagai penutur asli tentang sintaksis bahasa kita tentulah merupakan suber (bekal) intuisi yang membimbing kita bagi menerima, menolak, meragukan, dan mengenal pasti ketaksaan suatu ayat. Sebagai penutur asli, kita juga memiliki intuisi semantik, baik yang sifatnya universal (misalnya, kuda boleh memakai kasut sedangkan buaya tidak; horseshoes vs alligator shoes) mahupun yang lokal (mengahwini mestilah dengan pelaku lelaki). Ahli psikologi dan ahli psikolinguistik seperti Townsend dan Bever yang mendukung pandangan koneksionis bahkan tidak hanya memanfaatkan kedua pendekatan ini tetapi juga faktor-faktor lain seperti keseringan pengunaan perkataan dan kecocokan tematik antara namaan dengan kerjaan. Semua faktor ini tampaknya diperlukan agar manusia dapat memahami ujaran manusia lain. 7. PENYIMPANAN KATA Jikalau kita berbicara, atau menulis, tanpa kita sedari perkataan-perkataan yang kita perlukan pada umumnya secara automatis keluar begitu saja seolah-olah dengan tidak melalui proses apa pun. Begitu pula waktu kita bertindak sebagai pendengar, atau pembaca, kita dengan mudah dapat memahami apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita, atau yang tertulis dalam bacaan, seolah-olah kita melakukan hal itu dengan tidak berfikir. Proses seperti ini memang kelihatannya sangat natural tetapi jikalau kita selami secara mendalam akan kita dapati bahawa bagi mengeluarkan atau bagi memahami satu perkataan, diperlukan proses yang sangat kompleks. Jikalau kita ditunjukkan sebuah benda yang biasa digunakan bagi menulis, dan dalam benda itu terdapat tinta yang kemudian meninggalkan bekas pada benda lain yang kita tulisi, dan kemudian

ditanyakan kepada kita benda apakah itu, maka “dengan tidak berfikir” kita berkata pena. Kita katakan “dengan tidak berfikir” kerana proses mengimbau kembali perkataan itu berjalan begitu cepat seumpama automatis keluar begitu saja. Begitu juga apabila kita bertindak sebagai pendengar; kita dapat memahaminya seolah-olah “dengan tidak berfikir” pada hal prosesnya sangatlah panjang dan kompleks. Pertama, kita perlu dapat terlebih dahulu menentukan apakah empat bunyi yang kita dengar itu, /p/ /e/ /n/ /a/, adalah perkataan dalam bahasa kita. Penentuan ini didasarkan pada kompetensi kita sebagai penutur bahasa Melayu yang secara intuisi tahu bahawa urutan bunyi seperti itu memang mengikuti kaedah fonotaktik bahasa kita atau tidak; ertinya, apakah urutan bunyi seperti di atas membentuk kewujudan yang “mungkin” dalam bahasa kita. Seandainya urutannya adalah /n/ /p/ /e/ /a/ npea bagaimana? Kedua, kita harus mengumpulkan ciri-ciri apa yang secara alamiah melekat pada benda itu: bentuk fiziknya, ukurannya, fungsinya, warnanya, dsb. Kita memiliki gambaran mengenai objek di dunia ini. Kereta bomba yang memadamkan kebakaran, misalnya, memiliki ciri-ciri tertentu dan salah satu daripadanya adalah warna. Di mana sekalipun, kereta bomba pemadam kebakaran berwarna merah. Kerana itu, kalau ada frasa yang berbunyi kereta bomba yang kuning, pastilah kita menolak frasa itu atau termangu-mangu kehairanan. Pena juga memiliki warna, tetapi boleh warna apa saja sehingga frasa pena kuning saya tidak akan menimbulkan tanda tanya. Untuk kata kerja, ciri-ciri semantik seperti ini pun diperlukan. Kata kerja menceraikan, misalnya, berkaitan dengan keretakan dalam perkawinan tetapi dalam tatabudaya kita hanya orang lelaki yang dapat menceraikan. Wanita diceraikan, bercerai daripada, atau minta cerai daripada suaminya. Jikalau kita mendengar ayat seperti Desi menceraikan suaminya maka pastilah kita menganggapnya aneh atau memberikan interpretasi tersendiri, misalnya, Desi pastilah orang yang terkenal, selebriti, kaya dsb. dan suaminya adalah lelaki yang kurang dari itu. Ketiga, kita harus membandingkan dengan benda-benda lain yang ciri-cirinya bertumpang tindih dengan ciri-ciri ini, misalnya, pensil, kapur, stabilo, dan marker. Pena dan pensil, misalnya, memiliki bentuk fizik yang serupa dan fungsinya pun juga boleh dikatakan sama, yakni, bagi menulis. Namun ada ciri lain yang membuat keduadua benda ini berbeda, yang satu mudah dihapus, yang lainya tidak, dst. Bagi kita terasa biasa saja jikalau kita berkata anjing atau kucing, tetapi bagi anak kecil hal ini adalah masalah besar kerana kedua binatang ini (dan juga binatang lain seperti kambing, harimau, dan sapi) memiliki sejumlah besar ciri yang sama: berkaki empat, bermata dua, berbulu, bertelinga dua, berhidung satu, dst. Lalu apa yang membedakan anjing dengan kucing? Keempat, kita harus memilih di antara benda-benda yang sama itu, mana yang memenuhi semua syarat. Proses ini tentu sekali memakan waktu kerana bagi mencapai perkataan yang kita inginkan harus dilakukan proses eliminasi: pensil memenuhi banyak syarat, tetapi kewujudan fizik tulisannya bukan dari tinta; spidol juga memenuhi banyak syarat tetapi kewujudan fizik benda ini dan hasil tulisannya juga berbeda, dst. Daripada gambaran di atas tampak bahawa proses bagi mengimbau kembali (retrieve) perkataan,

baik sebagai pembicara mahupun sebagai pendengar, bukanlah hal yang mudah. Hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana perkataan itu disimpan dalam benak kita sehingga kita dapat menemui perkataan yang kita perlukan. Pada dasarnya ada dua pandangan mengenai hal ini. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa setiap perkataan disimpan secara utuh sebagai perkataan. Oleh sebab itu, perkataanperkataan seperti datang, mendatang, mendatangi, mendatangkan, kedatangan, berdatangan, dan pendatang disimpan dalam tujuh kotak yang berasingan. Teori ini nampaknya praktikal, kerana setiap perkataan sudah tersedia dalam kewujudan yang lengkap. Setiap kali kita memerlukannya, kita hanya tinggal “mengambilnya” saja. Akan tetapi, cara seperti ini bererti bahawa dalam benak kita tersimpan perkataan sebanyak yang kita ketahui. Kalau otak kita diandaikan sebagai komputer maka hard disk kita boleh jadi tepu. Oleh kerana itulah muncul pandangan lain yang menyatakan bahwa penyimpanan perkataan dalam benak kita bukan berdasarkan pada perkataan (word-based) tetapi pada morfem (morpheme-based). Menurut pandangan ini, kita hanya menyimpan morfem-morfem saja. Dalam model ini hanya ada morfem bebas datang dan morfem terikat men-, -kan, i, ke-...-an, -an, dan ber- (di samping itu tentu saja ada pen- untuk membentuk namaan). Perkataan yang diperlukan perlu diramu terlebih dahulu dengan menempelkan, bila perlu, morfem terikat pada morfem bebas yang dipilih. Dengan demikian, jikalau kita mahu meretrif perkataan mendatangi maka kita hanya tinggal mengambil morfem datang dan menggabungkannya dengan men-...-i. Kelebihan model ini adalah bahawa jumlah “kotak penyimpan” menjadi lebih kecil; di samping itu kotak untuk morfem terikat tidak hanya dimanfaatkan untuk morfem datang saja tetapi juga untuk morfem lain mana pun. Penempelan morfem terikat tentulah tidak sama untuk setiap morfem bebas. Morfem bebas restu, misalnya, hanya dapat mengambil –i saja sehingga terbentuklah kata merestui, sedangkan morfem bebas beku hanya dapat bergabung dengan –kan untuk menerbitkan perkataan membekukan atau tanpa imbuhna bagi menerbitkan kerjaan membeku. Rumusan mengenai mana yang dapat bergabung dengan yang mana, ada pada kompetensi setiap penutur asli. Hal ini pulalah yang menyebabkan kita menolak perkataanperkataan seperti *membekui. Pada pihak lain, kita meragukan kata kebongkrekan “sakit kerana makan bongkrek” meskipun kita menerima keracunan “sakit kerana minum atau makan racun”. a. Faktor yang Mempengaruhi Akses kepada Perkataan Jikalau kita menonton rancangan kuiz di televisyen, kita akan menemui program yang meminta agar peserta kuiz meneka benda apa yang dimaksudkan dengan memberikan ciri atau kelompok benda itu. Apabila seorang peserta mengatakan buah, maka peserta lain meneka: mangga, jambu, durian, dsb. Kuiz seperti ini menunjukkan bahawa manusia memiliki konsep-konsep tertentu mengenai dunia di mana kita tinggal. Dalam contoh di atas, buah merupakan konsep yang memayungi pengertian-pengertian lain seperti mangga dan jambu. Pada dasarnya retrival kata dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Pertama, frekuensi perkataan: semakin sering suatu perkataan digunakan semakin cepatlah kita dapat memanggilnya pada saat kita memerlukannya. Perkataan-perkataan seperti mengharapkan atau menutup memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada memalarkan atau memala; bahkan ada orang yang tidak mengerti makna kedua perkataan terakhir ini.

Faktor kedua adalah ketergambaran: suatu perkataan yang dapat dengan mudah digambarkan atau dibayangkan akan lebih mudah dimengerti dan diingat. Perkataan-perkataan kongkrit, misalnya, lebih mudah diingat daripada perkataan-perkataan abstrak. Faktor ketiga adalah keterkaitan semantik: perkataan tertentu membawa keterkaitan makna yang lebih dekat kepada perkataan tertentu yang lain dan bukan kepada perkataan tertentu yang lainnya lagi. Jikalau kita diberi perkataan besar, maka tidak mustahil kita dapat dengan cepat mengimbau perkataan kecil. Begitu pula jikalau diberi perkataan burung, kita mungkin saja akan cepat mengasosiasikannya dengan tiung dan tekukur. Perkataan tiung tentu lebih cepat memunculkan perkataan burung daripada binatang kerana jarak semantik antara burung dengan tiung lebih dekat daripada tiung dengan binatang. Faktor keempat adalah kategori gramatikal: ada kecenderungan bahawa perkataan-perkataan disimpan berdasarkan kategori sintaktiknya. Hal ini terlihat dari silap lidah yang selalu berlaku dalam kategori sintaktik yang sama. Suatu perkataan yang tersilap selalu digantikan oleh perkataan yang memiliki kategori sintaktik yang sama, namaan dengan namaan, kerjaan dengan kerjaan, dst. Contohnya, tiba-tiba ada orang berkata mencari nafkah boleh tersilap kata menjadi mencuri nafkah di mana kerjaan mencari diganti dengan kerjaan lain, yakni, mencuri. Dalam hal ini tidak mungkin kerjaan mencari diganti dengan namaan namaan pencuri, pencurian, pencari, atau pencarian. Bukti lain yang mendukung bahawa perkataan disimpan berdasarkan kategori gramatikal ditemui pada orang yang menderita afasia yang selalunya berkesukaran menggunakan kata fungsi. Penderita afasia Inggeris mengalami kesukaran mengatakan which dan be meskipun dia boleh mengucapkan witch dan bee kerana kedua-dua perkataan yang pertama adalah kata fungsi sedangkan kedua-dua perkataan yang terakhir adalah namaan. Hal ini menunjukkan bahawa kata fungsi dan kata utama (namaan, kerjaan, dan adjektif) disimpan pada tempat yang berbeda-beda. Faktor kelima adalah faktor fonologi: morfem yang bunyinya sama atau seakan-akan disimpan pada tempat-tempat yang berdekatan. Hal ini terbukti pada gejala “lupa-lupa ingat” (tip of the tongue). Perkataan yang kita lupa-lupa ingat memiliki ciri-ciri berikut: (a) jumlah suku katanya sama dengan perkataan yang sebenarnya, (b) konsonan pertama untuk perkataan itu selalu sama dengan konsonan pertama aslinya, dan (c) bunyi perkataan itu seakan-akan dengan bunyi kata aslinya. Bila kita dihadapkan kepada suatu situasi di mana kita perlu mengucapkan suatu perkataan yang maknanya adalah, misalnya, “keadaan tidak suci pada diri seseorang Islam yang menyebabkan dia tidak boleh solat, tawaf, dsb.” maka boleh terjadi kita tidak ingat betul apa perkataan untuk itu. Kita lalu tercari-cari. Perkataan yang dicari itu pastilah memiliki dua suku, konsonan awalnya h, dan bunyi keseluruhannya seakan-akan: hadat, hadis, hadap…? Perkataan yang sebenarnya adalah hadas. Kenyataan bahawa pada gejala “lupa di hujung lidah” ini katakatanya adalah seakan-akan, maka dapat kita simpulkan bahawa perkataan-perkataan yang memiliki bentuk fonologis yang seakan-akan disimpan pada tempat-tempat yang berdekatan. b. Teori tentang Makna Seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa suatu hari diberi tahu oleh ibunya bahawa binatang yang mereka lihat di halaman depan itu adalah anjing: “Oh, itu, ada guguk, Dhira.” Tertanamlah pada benak anak itu bahawa binatang itu adalah “guguk.” Anak lalu menyerap ciri-ciri yang ada pada binatang itu; kakinya empat, berbulu coklat, telinganya dua,

matanya dua, ekornya satu, dst. Keesokan harinya dia melihat binatang yang memenuhi syaratsyarat itu, kecuali saiznya lebih kecil. Dia berkata pada ibunya “Mama, dudu.” Ibunya menyahut: “ O, itu bukan guguk, Dhira. Itu pus.” Kerana Dhira merasa bahawa teori dia salah maka diperbaikilah teori itu; “kalau saiznya kecil itu pus, bukan guguk.” Pada minggu berikutnya dia melihat seekor anjing Pekingese yang tentunya berukuran kecil seperti kucing. Waktu dia berkata bahawa itu pus, ayahnya berkata bahawa itu guguk, bukan pus. Minggu berikutnya lagi dia melihat kambing dan mengira bahawa binatang itu adalah anjing … dst. Dari cerita di atas dapat kita lihat bahawa bagi membentuk pengertian mengenai konsep anjing saja bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk menjawab hal semacam ini, yakni, bagaimana orang memahami makna perkataan, diajukan dua teori: teori ciri dan teori berdasar pengetahuan. Teori Ciri pada dasarnya menyatakan bahawa kata memiliki seperangkat ciri, yang menjadi bahagian integral kepadaperkataan itu. Perkataan anjing, misalnya, memiliki ciri [+bernyawa], [+binatang], , [+warna (hitam, coklat, putih, belang-belang)], [+kaki empat], [+telinga dua], [+ekor satu], [+ukuran badan], [+suara guguk],… dst. Ciri-ciri inilah yang secara keseluruhan membentuk konsep yang dinamakan anjing. Sebahagian daripada ciri seperti tertera di atas dimiliki pula oleh beberapa binatang yang lain seperti kucing, kambing, kerbau, lembu, dan babi sehingga binatang-binatang ini memiliki darjat kemiripan yang tinggi. Ini pulalah sebabnya mengapa anak kebingungan saat mereka harus membedakan mana yang anjing dan mana yang kucing. Di pihak lain, batas antara sekelompok ciri dengan sekelompok ciri yang lain boleh juga menipis sehingga kita kadang-kadang tidak dapat memilih-milah objek dengan mudah. Kita tidak ragu untuk mengatakan bahawa mangga, durian, dan jambu adalah buah sedangkan terong, lobak, dan labu adalah sayuran. Akan tetapi, kita tidak yakin apakah tomato dan mentimun termasuk buah atau sayur. Ciri yang ada pada suatu perkataan membantu kita mengembangkan intuisi. Kita menolak ayatayat berikut kerana intuisi kita membimbing kita ke arah itu. (42) *? Kuda hijau saya merokok sedozen limau. (43) *? Tuti akan mengahwini Tomi minggu depan. Penolakan secara intuisi ini didasarkan kepada pengetahuan kita bahawa ciri yang ada pada masing-masing kata di atas. Pada contoh (42) kuda memang memiliki ciri [+warna], tetapi warna yang ada pada kuda hanya hitam, putih, coklat, dan belang-belang. Oleh kerana itu, kuda yang berwarna hijau tidak memenuhi syarat. Begitu juga kata kerj merokok; perbuatan kerjaan ini hanya boleh dilakukan oleh manusia. Kalau pun ada kuda yang berwarna hijau, dan kuda ini merokok, maka yang dihisap bukanlah benda yang bentuknya bundar. Pada contoh (43) perkataan Tuti memiliki ciri, [+wanita] dan kerjaan mengahwini memiliki ciri, antara lain, [+pelaku perbuatan harus lelaki]; penerima perbuatan adalah [+wanita]. Oleh kerana ciri-ciri seperti inilah maka ayat (43) tidak dapat kita terima, atau paling tidak, sangatlah janggal dalam tata budaya kita. Meskipun teori ciri ini sangat bermanfaat, ada beberapa masalah yang belum terpecahkan dalam teori ini. Dalam hal ciri suatu konsep, misalnya, kuda, memang binatang ini hanya memiliki

empat kemungkinan warna: hitam, putih, coklat, atau belang-belang. Akan tetapi, jikalau kita andaikan ada orang yang mengecat kudanya dengan warna hijau, seperti yang dilakukan oleh penjaja burung di persimpangan jalan Jakarta yang mengecat burung dagangannya dengan warna-warni, apakah binatang itu sudah bukan kuda lagi? Begitu pula dalam permainan catur. Kuda dalam permainan ini diwujudkan dengan kepala seekor kuda yang dibuat daripada kayu atau bahan lainnya. Seandainya pada waktu kita akan main catur, salah satu bidak kudanya hilang, dan kita menggantikannya dengan wang syiling, apakah wang syiling dalam permainan catur ini bukan kuda? Untuk menangani masalah ini muncullah teori lain yang dinamakan Teori Berdasarkan Pengetahuan (Knowledge-based Theory). Teori ini masih bersandar pada teori ciri, tetapi diperluas. Dalam teori ini tidak hanya ciri yang dilihat tetapi juga esensi dan konteksnya. Manusia tidak hanya menyerap ciri-ciri itu tetapi juga melihat esensinya. Kucing, misalnya, memang memiliki ciri [+kaki 4], tetapi tidak mustahil bahawa ada kucing yang kerana kecacatan genetik hanya mempunyai tiga kaki. Begitu juga kalau satu kakinya patah, dia akan terus hidup dengan tiga kaki. Binatang ini akan saja tetap kita anggap sebagai kucing! Dalam hal permainan catur di atas, wang syiling itu kita anggap sebagai bidak kuda meskipun ciri aslinya sama sekali berbeda daripada kuda kayu yang digantikannya. Penganggapan wang syiling ini sebagai kuda bukan berdasarkan ciri fiziknya tetapi ciri-cirinya, yakni, wang syiling tadi berfungsi sebagai kuda dalam konteks permainan catur di mana salah satu bidak kudanya hilang. Daripada gambaran di atas dapatlah disimpulkan bahawa perkataan disimpan dalam benak kita berdasarkan berbagai faktor: ada yang berdasarkan frekuensinya, ada yang berlandaskan ketergambarannya, ada yang kerana kemiripan fonetiknya, ada yang kerana kedekatan semantiknya, dan ada pula yang kerana kategori sintaktiknya. Ciri semantik juga memegang peranan yang sangat besar kerana kedekatan antara satu entiti dengan entiti yang lain dapat pula disebabkan oleh jumlah serta jenis ciri yang sama atau seakan-akan. Manusia dapat memahami ujaran kerana mereka dapat mengenali perkataan-perkataan yang mereka dengar secara intuisi yang sebenarnya berdasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa dan budaya mereka. Mereka dapat pula mengimbau kembali perkataan-perkataan yang mereka perlukan waktu bercakap kerana perkataan-perkatan ini terurus secara sistematis dalam benak manusia berdasarkan berbagai kriteria.

Racangan Instruksional
Kursus ini membincangkan pengenalan umum kepada bidang psikolinguistik. Topik-topik yang dikaji adalah bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran, kosa kata, unsur tatabahasa, dan wacana. Pelajar akan mengikuti proses pemerolehan bahasa pertama, pengajaran dan pembelajaran bahasa: melihat kasus-kasus (Genie, dll) serta bahasa dan pemikiran. Pelajar

juga akan didedahkan kepada teori dan pandangan ahli bahasa yang berkaitan dengan bidang psikolinguistik, Behaviorisme, LAD, Hipotesis Usia Kritikal, dan Afeksia. Pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing juga dikaji. Kuliah juga akan membangkitkan isu-isu mengenai psikolinguistik serta melihat implikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu. Pelajar akan dibimbing membuat eksperimen dan persepsi masing-masing mengenai pembelajaran bahasa Melayu dan membuat sumbangan masing-masing. Rujukan: Dardjowidjojo, Soenjono. 2007. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. . Nor Aina Dani, Psikolibguistik, Kuaa Lumpur: Sasbadi, 2006 Zulkifley Hamid. 2006. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Mangantar Simanjuntak. 1986. Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Slobin, Dan Isaac. 1079. Psycholinguistics. Glenville, Ill.: Scott, foresman and Company. Steinberg Danny. D. 1982. Psycholinguistics: Language, Mind, World. A Longman Paperback.