FRAN<';AIS LANGUE" E"" ,.

<","

" _" • < • TRANGERE

P.reparatlonau DELF

Presses untverslratres de Orenoble

2004 "

1>Io:us remerclcns, Mo!ir~e-l..i!l!n;' Ch~la,on. ensl!ig,nlillt a Ii"LtnWerr:s:~uj Slell'dhal-Gre~oble J. pam ~a: pr6c~ellse ooll~bO'""llali.

(",t, ouvragen'auralt Pal ,wId·!! iour ssns I", .complidte des ;ldmin!5-tr:alions, des co'IIeuivireo:. dl'$ essodadens ,et des >e;rntrEp.fises qu1 OJ'll ~Ien ~'()~Iu metue a, notrl! dlsposlt'jo" de I!Qmbreu~~ ,llustraifQII.!i!iI.(j

ena,flLd;; li'llif,drn::umemarloll. de leur 'phO:IOIheq,1l1! Q~ de leu1'5 ilrcnl~re5_Ql!e teus IJiQ~I~'<:nli<;:i [e Il6r;ooTgn .. ge de ,~otre P:ltlronde g,rartl1llde et Hs;entJe sedH. phologl'illJhl~ue",ell fin d'ilOEI"i<!!!\,!\ comme l'espresslor, dB'S -~[[~, remem;_j'li!m(!(Its:.q~e nailS ·ai:i:re.5c5ort5; ~ C~~~UI"!·

t.,n~~Cl1l el r~~IIW1JOr. ; X;;>Mi Ca1..;IKJv.a ~to~~raphle . I~I! (.oM"

AdJ."",.: d'hnp""' • r r"'" 1'l<hENCEG;v.Fl'm>;llrE ~ rue .I", h l'iru"'lllilfl~ - )i2.GO Mu.,,-;, N° ,j'imrrimur; 05Ilil~~S9,;:~IOO tml'~:::.n ftilJlitC'l~1':u.!'f1fii'

© P'e.sses !Jni~e[)tlaire;s .ds G ~iimoble. 2004-

, BP il7 - 380lJO GRENOBLE CEDE>:

Tel: 011 76. 82 '56 5:2 Fa:; : 04 7;5 B1 701 35 lE-ma,1 : Pl1g.@pl1gJr \Al~ : W\o/I'I.Pl,lg:if

IO~~ ~p",duC'l'o~ au II,aa~'lIoll. m ~mi! l~iirli~,lle_ '~r toO-~, ~TKO!d~ ,"~ En ICIlI, I~a~., 'Fiill~' >ans C~J!~~,;;a.C!n ~r~;lt~,~~ O'! ~·~~'UI ~. III'Cl1e el e;'po~~ralL r~ ,on~'~"! ~ (!~ ;)lWr$IIit-;;; iLICi'ciaJ'~· Rg kd du 1 i ma.~ 1951'

PRESENTATION

U. plWl!(

a",di<!!15 de fi:.lf1~[~c langile 'Erm'lrtgere ~, ni'l'~a.~_ Hi 11 ~. <ldull~el1 rOm:l'a!,1QIl" H;!"U:L Il ~ blk In~_efe~s:lli p~ r I" niQ.(j;" d.. vie desF"'~~l$.

I .... "fJt~dlf~

.f>C'rn1:g:itr'e, line .ap;pmo!n~ crlllcrei~ Oll ta vi,1i: qmJUdien'Il;~ en Plante. donne. d,i;lS ffijJii115 P_flIit ml:eil~onm)li.,nd re la ~~i!te fr.Ift~"lli'e atJ:uelle. ajlpmre;r-i'le_""il1f"rmiftitm~ pr.i'liqtle'!i.

MeIne en Eviden~ des Ol'll:mpCnemefll'$ !¥'pil1,ucmem: {",:,,~ .. is

:!=,,,in;: '~£!Qull,rr le I~~f"lil:e propre «IiX tllt,;rrre5 ~b'O'~des.

fIJUI"IlLr\i'iu::l. enselgn.a ~ES jill ~Ujilp~rt: pce.dag;ag1\que co:mpleni.e nL'llW a I·i.itili~ti(lfi :g'!ll)ll mo'ilhilCle ",if !f'!m 1!:V'r<;:' d~ ~ran;_:n,.aire

~ &ll!1I1,eli'!1

PO)!)l~ dQ~ieft! ~t1!1!1J'I~I'ICJuj!,s ~ Ie calendrier, I~ fa,mlUe.le5 h~.bltudtl.s.;jlim~nroiJes'. la:sunL. donl1,i!l[ des-lnIorm q_rioM Sur le-,; htrbitudes.ei lescomacrtements-des- Fr.Jn~ais·

All m de ces dagi.:!rs d.es rubrlques : ~l!!, silv.i'ez,-,'OiJ;s? " ~ c"olFfflIi;;:~t '!:Ilre ? ~. .' C~mflientl'ili:r.: ,!.~ •• POUTi en $avof" g!us."JI.

[Ie]; a'1'hllll~· <"i'ii' ~"re~e, des eXbi:llls CI" po'i!ID~. de cbaruroJili. des "flMb'flO:-li, dCi> PTQ"'''rl!'e:~ en Q:pport".\!l!C les dlll'~:red~l ·tbeme$o"

I'l,e,~ exeruees etdes l1onill!!s pO"urs:';-iuJg,_evaluer.

Uiie ic;ollojj;r:olplille: li.ul""li<l!e -~"r ifi~-"U!,=, 1!!:5 a!lSO!iie~ .

4 12 2'0

28

40 48 58

64

70

1'8 88

94

102

r

I.e .r.eUef

CfSt-,Rrma!J mOilt,ffiallc IJ.OO'7m1 q!l~ 1= ckame lis Alpes celTen Ie f~wrd d~lil{jll'f de ha!l:teUl 01'1 trOUI'E'. dans I .... s Alpc;, 5 semi mSiS a plus & J 000 rn d'aj[itll"d~ Ilt 300~~ dl:giadEfS.

Le Massif CetHr:al 1'E'::grol,l!;l'l'! I~!i plus ~lidennes m(m~.~gt1es Ie [Xllllr QI ~minant est 11 U!gG m et on ~ trou'l! de:; volcansl e.:eillt5'l Le Ctf! de 101 i'I~go: atteiill I 1 tBIII cliO". te lum_

lE ~lIan nf GI,I~b-:\;iHer I 1.82.: mJ 61 1;: plus' hail' somme:i: d~ V:lJ~~

lepoillt IE,PlU, E1~~e- dl:5I?:1'rene~ fra-Il'~iS:c'6lle pic I!lgllell'iil~e (l198m I

Le~u:rs d'ea ', U!

Sur IE's dpq g-rarui; fleuves: qa-i: ~:IlIllI1~ III Ffa~Cl!. ~UIE~ la, .:selljj!: "Ei: I; L,uJn! CQ~tiillt

;"!ntreremHihllde-ttmitDiIIl! f~llt<'r5 .

le Rh6n;e prend sa SQurQi' dans un g

1!cli;r suisse, ta Garoll!ne d~lI5- ~Q Pj'Tfn&:; - e5pa. .gnole.s ei; Ia !lI! .. ~grand'Ep1Irt!c du roU:IS du Rni!151:: situe hers des fWilIOOR'..s de ~~ Plance

,SuisS'i. }dlemagne. Pa!G,8il!!i~ .

LIl FI:n~ICe s'[NSI:r"fl: dflrJ5 £In

fU.l'xa 9011 (;L Auam poil1l dll tenitoi:r;e lI'est a pJus: de- '!lOO ll.tr1 d'~r"i! ,rillgge el {HlrCUIt palHt Iftt)"1 ii pl~l'.s de I 000 km d"ln tu!lrlZ. II !!.5! po:s:sib,re, ~fll vpihll'e wmme: tm tra·j-n, de' tN~~ler.sel" la Fnlnrre dn I1Of:d an Slid leI. d'est en D'ues! .e"I't I'IUl'iIlS t-'i"une jOlmtee.

La Fr1iLltCe ,est Ie se~" paIlS eUrOpeell ouvert Ei Ia {ois 5 ill' la mer dli Nora. fa Mal1l.:fi't. /'OI:r.?(1/1 AI:r,ml:iql.li? el I~ Meai!err:l.'.!nie.

F~f'~I.· : He~~ goo"l",

S!!p~rl1r1e : >'0 000 kmi'. NM![lr,' {/'fw,(lilmJls : 00 000 000 Ctll'ft~!~, P,.,ris

Climu.l' temp,li.e

Dr;,l"'uu :. T:ric~l.ore Ible,~·. bl<lnc; :tOU!lel H!I"m~, bl. M~nielllaise

Dilvi"5l'., LlbeM. ~Iit~, FI'<l>e!11iw E'!I!iI~IJ.II'!' : Le cOQ. iI'1aiianne

oE6A~' '\~Oi,Jl!

• (luell.El ,,5:t La ,;tutl!:re.!ic.e w!lE' !.In UE:'!JY!l .1O't ene rl~iiefe":'

u,~ ne~i"i: s~ lette:dans la mcr:C1J l'OPlan et 0"", rlvi",,,, ~ j.ellt (1<105 lin a:u~re O:;C!.IIS d.'"",u.

"M5'R 41~!:ImllltilJl!/ii'!'

PIU~SENl'l\ Till N GENi:nJU!.E

L.e cOmat

Le cli.matr de ta FIO!Olce moonpoliti!in.e esl ~piire ,et les tlEllipl!filUire5 ~Il-~! mpdeJ~; l~s·mQ'IEfI;rL;;S- ilfU1ucl!,.. sent de 10· au nerd "I de W au sudce qui~'emp~dJ e: pas leo: 1f1T\pe!03UJJ!:S e;;:;rem~s t~ 30' en .'Ilsace tt 40' ~ TOJJlpuS-f'l

PGun EN S.A:1I0IR ;>LU5

- - ----- - -- - ,

• ' Les noms des :depar:tem0n~ sent IOl!iou!s des lIom~, de nlviere QUI de mQn!1l.gneo.

'. la~al!le de.s d'~p:erlem.em5 !!S~

s!!rnblabla Hl. I 00 l::m~I'.

• le chef·Heu e~15i!~ue de ,f<:Jle :SQll:e q.~e I·on pOlJvaH: s'y rendre a (he~al el:! une loulTl(~.e de f1r'rmpOnH! quel point du dejld.rrem"enl.

l.'otganh.atlon a.dmimlstra~l:ve

til France rompTe' 96 di!~~emems et n ~iOrl5, en me!rDpole el ~ dE'paltem.ent5 c"~uirc-rner qLli SV~~ aulam di! legIons. Le d&.""OlJpa.ge d~p~rtemfntal est Ie WaIl d~ I~ l>i#ollJtlon& sa real i s:!Ilion d~r<' de. 171fO, L.~s d~p~ltemellls '~()I!! r\llrneror~en fonction de. lair ordre a!:pha!.e.jique ~5i3,ui pour ril~ d~ F"1il~c{'~et I~ t~rri!oire de BeIfom.

c!;'~ nllmerQs iippar"'is~fil Stl[ les p~aQue:.s rn[n~ra[ogiqoo de~ ltoiitlJ5 et constituent ~,ne partt~ dUcWi: postal

be d&oupage regionllll'xisl'e dallS Is fBirs depijl~ 1962

OCErulr "rl'tJll1lfl!:lUE

MER r.rSDITE'R1i41'1ft

M:m.:II!'I'DJLti[!Ii ~

:~.rJ.Ij.l1 dd.l:ir .... t!ij:.I!iI!OI

o "F

~0;",

Iy

Lilngue !fm:-.an'lri\llse ,et &ab£iQ'lIh.onJe

Cfn P'lr1e 'EmnjPis ilu1:laJadl5 Ir(lDtierr;s ~ E la fr<liJCe

1-1: 1~Ilr;..t~ e::~ la I iiO~lie ciiiciEl1 i" du UJ"'2mbvul], d;;: Mon~w;:t ~·Andoile ",I d'lJ ~'i: p~ fti~ de 'l.il ~lgli!I~e~ de [~ Suisse er du C(jllildil Ii: ~t ~i.emel!~ Ii! ~M£\l~ oJ'ilcieUe d'une-tr.e~1ain~ ~ pay$ d'A!rlqul:,

po:o:n: EN SA:IJOIR flUIS

• b:ep,ul.S [,f.J5, i'l-\cild/!,mi'e J"'HIi"i5>e rl\o .. d'Eie Il''"' Richel~~I!.. lire la laRgue, ~difl'!! 1',orttholJ;r;<Iphe 'e. le'9Ig.~· u,~ d'lClftl!niillfo! ill "'diliQ:i'!~I,

'" r.;~ Idue _ e. d,t Iii phis ~'lm~",,"·,5."U I, d.1l)l.S '~~n~rn~" 4\;" ()'l!O(ges ' l'eore1: jl1til~t'r; • L;I. Di~Pild:ijol!' o.t! oo~.t .. I!lUre n·,aplI·ar,ail pas ,une~u1,e lois!

Lr$. F.~iir'!ai.s;a@.relll !p' 1_~€tW

I.,~ F@g~iS S(lm • ,,~ ... !IX ':pJivili'lou meteQrolq.~[qel!.$ ~ Ic!l'~ cl:eo;~[el!~;I: (je~l~fem ,.''1 ·ill~&resS!!I-. !lJJotldl"'ilOIlo-mg;,~t.

'. !'in .pl,~, ii1e$ 'bulletin,]; liournaux. radlol lili)" lis o~t pags~ •. eo I 99lUi '" rni~licl''$ . d·"~,~o;!5 p';1r t.€1~pJ(O)ile a M~te9 ii'filnW.

L'a,ppar.emce physique de.!>· FI:lM'II'sai~·

Les Fl'iin~Ai .. m~1l rent il'~ moy.erm~ ji6 m POUfl4 4i ~t I~Jrofds mOYl1:n ces Ffi{l~al~E

6Ldi!.6J kg ruur 165m .

5j <;. des Fran~~i5 om te;:"~'~! Il)n'es len .genernl moon!. 31 ~bl~jj5 GII'!ldS-:bl.eu. h~ ~riJ;.

L£'5 Fr.1n~lH(lnt 1;:5 pI~~ ~IDHIl~~ornm!Jteu "" de.rosm'ftiques d Europe .

~~,~ diE'tropi!

• le· "piiSJseport flaA~:ls _e.s'l Ie ph:l~ clier d'E~rope I~Q·EI.

• .L'agglo.mil~iion pa,r:i~i'enne est Ii! ".I:us gJ2f:ttit.: ,;jgGX"rn~r.jtlon ~,ulop.eenne ~9.l . mtl(lo~ lI'ha.bitanl!;l.

• L;d'1r.l.n~~t !~pa')'$ d'Em:opg q",I,p~ ~e. le ",lliIs .de ccmmunes {!IT·ooti. ,prc;~ql!e: IIlllanl Qlle l'eD~embl"do;:5' cfimm:ofies e"'mJ;'<l~IU"(esl.

• Le$IBflttiep'liia'I)'!>~ll'Ili ~!.us Il,Ol)llJoou:j:'j ,¢Il ~Fl'i!!flte ,qll,il:pari:p,ut fjUIe.urs en J;:urni!e,

~1j(~i~I' (a~! lll'!, i" Inui'MI:2:004J .' I I de lail long .. ]'!'! EQ!lw:"'~lio" : Blltr!!! <i.'1S €et i .1(1 €.

• WIl###BOT_TEXT###quot; b"g1ll:etl;e def*li'l'l 1200 Ill" t. i~ €.

.' Ull $lie' fP.em. ~.

pI'e:'i~I' dans U~ b-.w., C""'II'OA t, 3~.f;;:~

• u~~eml 'de: b);e;re. un ius de rl)lil dans un ~af ,2.5'0 e.

o Un . rtmibr:e: ~ama;;ldl'o$Se;m,ent pour ·i a rl<ll"~ et 1',EUl'efeJ ; ,b:;:~ E,

• tl~1 liclet de b<l:>: 011 de metro [a 1:1.1 ~ ir.61 , e,9l1ijOIi ~,ltl e.

~,l,Jne pl;1C~ d:e ~lpf!!lJa !plel1iti'~Hl: ~Vi· 1tii18~.

.' UI1 quclicii'en narlenal C!2mmEl.L!' Mam!.oI.; I.:!O''-~~

7

LA FRANCE D'OUTRE .. ,MER

La Tem~ Itdelie eSi! UJ] desert d~ glaa: i!l!\~.bite fI. situ:i! pres dll pale Sud, Seuls <lue!qus~d,;ntmqll?S ~' selo~ men! .Ia Tene Ad€II~ fait pal'lle des Terres Australes et Antarctiqnes F;<in~i~e 5,

Pans li'0~" .. n Pae,iliIque ~ troiS! r~dtoill'es d'outre-mer

l<! N>lU

e!I~Cal~'ilo9Ie. SlJ mOJllm€:e illl5S1 I~ • Grilli 011 t. ~y pi!llpl& flrim:i!}aifJruml r..j!1 lei Kanaks I p;!1ple mwa n:slem I t!! res Galdomes d'oil,gln~ .,urop€~llni" lilb!Jmea est la villi! Iii. plus imjl'Ortilnw_

tal'a1,n e-si'e £re,n~O!iis~ est wmpGSte d'iffi gl'8lad norilbre dtles parad!si~-qu6 dDnl la plus illljl:Oltlllte est TiillitL La ffaflOl 1;1 to~g· leml)5 ;;l1ilm l'alDll de IIlururqaPOUT y rai~ Oe5, ~~1ii5 F1ude..~[e=.Aujoord·nu:i. (6 ~~. rlencej -sqntillbem:!illlll~s,_

W a -Ilis !itt I'll'lun!! -;:ont deu~ Jl5ru;S il5 dMl.'irOfl 12 0:00 ~ahitaO,is.

LlI rlim.c:e a. tcFlSt1!r.'a· de 'Son ~mpir~ oola· ~lal till cert13in nombl~ I:!~ t~mml~ di~r· se~ am. quail!: coins de monde,: Co:' so~!. 11:5 DOM·TOM !prommc,--er Id0lilromll .

. .

t ~ __ ~ I'5!Jt!g_u__e:_ d.!!_(:;allrl8:!_ _

"-~G'!JatJelfJupe

~ f/I1artiRiqlJ'8

~ Tahiti

_......,........ ......... .--

--:-- .®:__-l!Jauvei{eCaf~d(Jni(f!'

r

PRESENTATION GENERAtE

IDa,liIlS l'o~ean IndieR_

l!ife de la Re'union 6£ un d~part:em,mt d'oucre-mer cene ife d~EIte 11 I'orlgine fit a uiolIrd' hili ~~'P!~ d~ 600 00(1. pi:fSOml1fii E~viroll. 5alnHlenis en est la pril1cipale viHe

Ma~'Qtte est une ca\leaMle!errilOriate au la )BII~\le Jr:lln~ise ~ie de '$uM~re,

EI En NO~i,""U~·Gr!W'4alrir; d~s Jl111~ Ql"~ {i!m~13l i~lmii!h'-l.

BA/iI:~li!iHIPI_

L£ SA\lIEl·YOUS "1

• TOlJs les Dem 110ml sonr des lles ill'ex':eprion de II" (:lIYiwe e1. de Terre AdElie .

• t.es ile~ les plus peu,pli!es sent '~a R.1l!.lIlioll er I .. ·C:uacl,e,I!:Il~p,e qui' eem I)' I7enl fo!,sp.ective_fIIeilt 5~1II 000 ·et ~ II 000

b"bit<lnts . .

10

Dans J"ochin A.tJan,Uque

Dans les CilraThes, la Guadeloupe €I la MartiruiqlllE! sent h~_£ile,s.ll nllf:1PIi les d:e:l·archi· pel des P'etiws AntiHe" On Y iJ31!~ 1 to! cr&lf. un melange image de rliln~ajS. de dfalecles aJrkajl1s. d'anglals ·Ie lout sal!pourll~ d~ mNS ill-Dieil5 E,pa_gnols et ~rlu~i5. ! l.es frii~ais de metRlpch: 5Jl1i1n-pp~lfS 16 :<OCIlII,"} er 15 d~l1dimiS des premie!5 celons !lEi> am; .il.mJlls sost sumommE5 IE'S ~'kt.~

La Gu)'ane< C'E -d~}l:arte-me.nt!5 -liue;,;n },m5!iq!l!! du Sud. L~ c:aPitill~. C3!~nne, ilele lusqu'!!IJ 19J; Iii v H!o;; ou.les b.1gnards. €laient deb:3tq,ufs put., envG'1&5 ~ans fes iles pme>.

lieureusemeuL atljClurd'llIJI Iii GU}'iiJ'l!:' est !5urtO~! co rInIle lIDO r la bilS'~ de lancem,",n ~ deKourou d'ou fa r~~ Euros~FI"1!' Malle ;$1

~n(ir -

StcPierre·et-Mlqu:~I,gU1l sent des lles ~"Ue;;~ diUils 1"\i~liI!i~ue 1 ord, Pres: (ill Canada La lIDPll1q_tilln litsUtiOllt de 1'1 p(:thl!

PO'UR E.N SAve"" I'lOS

• La :GilJ;:;d~higrpe" lao M".tlll'iqu~. la

Ggyanc, la RelJnill~ scml -de,s

Depe rrem'eni-s dr0uJ_re·MI!I~

• Les - T:eff~ A_n r .. I'ctIt!'tI!l,~ Mit!r'olle. 1<1 flo!IY(lI!~ie.' SalnM~!~erre-ret·M!qlJ<!lc'n'. \!aBis:-eW-Puwmta SORl qes Terriloires

d'QU-tre-Mer:. ." .

.' La N()",i!;<iJ1g'~edgIlIe 11 un statut pal'-

tJculle~depufS-r9_a9. -

PODI'I EN "'A\! [\LR, PWS

• 'Le~ IlOM IO'epilrtemcnt n'Oul:t~-Mll'fl senr des d&pa,,~eli<1eltt's au mlime tUre !l!u"" !leUN ,de: la mel'll:rjJD~ e __ leurs lepre!>cl)t-a·nt;. ·ell!l5 sleg,en'l iI l'A~:se_ml;>ree narional~.

• l.es !'OM r'felIil,Oire (lrO~t!re-Ml!.n ilOS' ,.:_ed"'l1! [eurp~llpre tcn5.eil de rgou~er-,nf!mel:l~.BI. uae As~clill~I~~ eille.

m ulfulf r~i;!_iI1ff1tII!I·CQi~il,gili{fili pa~rlgs DONI, ~!~~e_u=W~ ~mmmlir 1I0IJr-'1ll TOM, tru!liIjii~lI'O:I;~ d~ til ",mi«. d:011t'!Nlir-r !l·~<tp,f!>!?nipk .•. ·,nfil_!;,·dllll~'lrlrllj~

r

LA FRAlNC.E AU QIlIO'TlDIEN

- - -- -

••• ,I:e,s jo:u.r.s :SiI; ~uiveD.t,

malis ne ~e ress:emhle.nt pas

If O'Ilenrlritr !:01TIIJf.lrre des t~ie5. cr.'lles 011 leligiEu.s2' ct1!II.ai ~'I:'S cl~ ees Iat5 ~MtIEgal ss et res:jOui:s:-la. dits fan6. en l1~tra,'am!l_:ll~~ II y <l e~ FriilltE;i?fl pJklS dss dim~lit'lre~ .;rrtZe tout~,(!l!i~& Ci!1l:i!fnHll1t d~ datE il~. t1'autres. son I mrloiles.

ALM.ANA-Cl

tOO

CAt E'N-n R.-I E. Re

l'O]JR 1.: ANN ,E'!?

.Mill'i,x teu,s qua I: re- Ii illl~[-qluil;_[.Q~"'f:; J:JAfZTEM£_¥'r CAl,. c'v1. E,C SOK l'E:lE VATI ON ET t.F.ME!tID'~&N IH: Pl',. RI$.

QH~llffl'H<I~<Z lo'.I:<J[pk' ,km~"""IiI.nl d'.I.

fi"~~lbl,rLS;flL~iIIJ·d~I",~h·!! ... '!!(.;~·.:I'~'~],fQIIJ::il :. I

l~~.n~1 ,ho robll, :1" '!~I' .• ndo>.CQ"ri",I, 1. "'''''''~I d{'~ 'M ... trJ;~!) t &: r~ut'i~:t-~ ~urr~J p!ni:~1'111J!1i.ri:1j\~L.: -

i)u.ioW'de I'an ilIlaS:aiD:tS,ytves1re •.••

tarrnt\~ mmrn£m.ce Ie, iOf iaf\~~ Il,dQur d~ ]'anla S""tflmirte le 11 dkembre !Iii 5<iJni S!1'.'t~r.;l le calelldti& des 1l0Sle~ doni I'u~ile ~~i!l(i!LE~ dill1flE' Ie ,n!.lm-d'u ~'~iflnl ~u.r maque iill.U d~ I'~n~f'= 'EI. C:$l: n11J',1E:fiI IlliIlID ce nom; drc s:a.inls que 1"011 dTQisit I~= PJ"'IIl'lm d\l~ !1n!imtl; ~

l!.nir En realili Ie.> !:lfuCrlictjlw dii' ~ril) QIlI ~l;;bli fl l%\l'U~e liStEd!! pil,l;;.ll.e 6 000 s(linl'S qui flgurenl 0a1lS !e G!tlT1druor de 1"[gUs;:.

Cft~u.e individu daque miltier, dtallUIO fOTIXlrnlio~ asen Silint ~tmn - SI Ouistcjlh=-PQur II;:HU~~bili1i~

-a valenlill polI' 10::'> flilinreo;.

-51 Hu belt PQutleHilaSSfl<HS,

- Ste Ba!tre PIlUT les 1AA1JpiE~ ~ I~

mineuis Iff-ctlltt'r.' 611 -ell::

C' .est Ie c!1!le~H;!rie.r !iJreglN'tiel1. iiI Groote' en 11582 sous I'tmtcrtte au Pd'pe Gregoire XIII Q!!I eS! uriIis? enf'rtlJlCe dep!lis tCeUe §plllql!!{~ ti~ £" rempt~c';

III ca Ie IIIfr.iel' i u Ii en m is: til rr place P~)hIles C(Stll' ell 45:. G1I1Ci.i!JI I. ~C. el qui Cl7!ftlportan (jul!lqu,1'5 imperfecl'i0'l1s.

!'lePI'I[" to;;: deb Uf du XoVIU" :!tied",. I'~~ fac:le.u:is a,.;,ali:ni: I:hilblwol" d;!i·,fr.lr •. a~· nouvel "''''. ~:ii c:a~e.ndliiet: Ifdun1fflill <:1(;' hombTe:i:r!ie); 1:n1rofm;ll1liils sur .!e ,milt· !ii~r llJiJil> <Ills..,! sur l~~D!l1!S em rnlr'l!5. Il!Sh,eur'eS d;ollv.enufe. ~;; r:I"Iml'!l;Ijroe ~~IiiI' ohu; P'1)l;W; de I" ;rin",. ,~"nSI,. ~t dO$..nations d"astnzl!llImie. ('est Ie 1:5

dieembre ):S;j·9"tle le dlrel:leUr de ~

"'II ~

'adrnlnis!nlriQn.!5~nel>il~ d6Speslcs, te:

",ur<:ln",e~ pElUl' I .. p,emji!'rn f6is. les ;;

:.,;:

fac.teutSl'1 diS'trili:we f ces- mlendtie~ >{"

~!I,U"~LlJ pf~'Ilre CCHlll'lle.. it

f.!pafiIule IlI?~.I·e!i;-caI~ndri~rs.5.o,lI~d1siI,r!blJfts'-d~ru>'LI:lUle 1: ~ ._ - --;';;,.-7-....::;;=,----

la :F!iI~ce;tC·e$t;~ "e:t!e _date q:ue' I'~s ~ale~d·~e!!Eonl' fe~iU :t il ~, "_ ~

~~.i l'apj:lellillloi1: • ¢.i\Jm<lOildi. 'des PQ5.!~5I"·- E.~n!i'> des n ~ . - ~ 1

~a(ltellr,;:. "{~O~J CJe,,!fg!lS' d~_~",~~meJ!ts de s e~(je i! i l! ~ ;.fu: i1AT!OHm

1U!i~~'du p~Il,tH": Ils,son,,- ;uti hse:s'ccmme dD~I:IJl1em$' de IS b _

ri!ft:zente.' tell y' til;)u:~¢ .d~. ~r1~;d~ d~iT<lrlem}i~'1s' i:l.lm:~m~.d ,c:erlllines [lIdkalions,adminis ~ral:ive$... EnISSJ). Ie .cal~,Jri'~~ iJ!dill;~Jle d:~p~p~I~'a~l);Jn.~I·~1 i!l;';.m~. Falfn~~g_h c('"';';-~T"~--

IZ!~~ ,~.~ P~~~"\t.-~I~gJ<ipi[i;~"R.u.1io p~lld 11e. .. ,cm • d:,llm ... fla,clI de~ R'T;t· ~ e~~ 1.9'l?1. "'Wllt cle[.cle~ .. Il!i" c l'iilin~.~~f~ du, raaE!gl' ~ III n· I ~89, ~~~~ Ii'~ !~S, O!)il1mu[etileJn, apj:l!l:~';tc;<§~l!fidtieJ'.,d~. pQstes -J I e5~

p,Oj:i~' pa~ I~ tacft!wSClul: flll~t d:iJ polte.j porte a la.tfin ~~~~ .a.id'i1f1n~e: ~~ri~ ,.!e;Il;I ~I::icff\lur .. de 'diruijj:utlpn: ¢t'quli ri~l

er,ut._el'llj'"b~~.!'JiI~~_~~"eiia1e;!i.

Le-l;,'j~in~te'i :·iilu;·d~'F~n

La I~,ndi de 'aqlJ~~ (mobi/j>J

h 1~ IlliIl :

IEu.- du trawl!

Lea mal: armi.l1t~ !:IE119'l5 L'imensiOf1 rm~blll;J

le U ~ulliet : fl?lf' n~lillnBI~

La' 15 aoul. : I'Msampllon lo, i" nevarnhre :

Ii!. Tou~~!Tlt

te 11 M\I'embrl! : afrnlnke de 1914

ILe 25 decl!mmre : Ntllil

.... , ••• · ••. ., •.• r i , "'.

LE CALENIDRIER

JIII--------------- LE SAV.~1!~V'0U5, l'

ES FETES . laSilln:re; ·~rb,e ~Sl un io~rferl6J:iQur

CIVILES lei! milWul'S. D~ m€!me que le, Vendredl

LE- #"4.ALE··S 'Saint 'dans certaines IOCllllires d'~ 1<1

\I 1M!!.;on Ii !&a(ie.·Lorrtli'ru~.

-------

.... iI ..... ,lii iii i Ii

Le j 0 lll' d,e ran

Ce d~bu"t dan nEe est 5(1)'1en't l"o«aiioti dune ~ellniQ~ familialE ou arntc.ale auteur d' un ftSpaS de fete qur 'lillie seloa If 5 re_giclns.

:Le I ,"I' ma'i

C'es la fere du ,r<l'<all d-epuis 1947. Elle a pour origin" Ie ~"l: con~Jes des ~ TIrade 11.1 n ions' de Ch icage en11!8~ ,ff a ere aooptee ,en !&S5 par leCongres International Sociali~le dE' Paris (omroe lour de ,~'!!rulicatioJl d€'s tra.. allleurs, La IradiilOfi veut q.l!e I'on effie du muguet IHeur de I'ile d~ I'r.mrel qui 'est un poltf·oonhelH.

EKcepdanm::llement. la cueille Ie e la ';rente du mugll!,! S"Ont lioles ce tour·liI.

Le 8 tmru

['est II' io'!lr ,allnh'tE!IElj re de la I'icioi re de 194') et de ia fin dE.]a 2! gu~ne mondrale.

Le 14 juiUet

C"est la prmcillil!e des fet.e.s !l!!tiomrlE5, ,;.11 .. oommemnre la prtS€ de 13 Bastille' en 1789

A Parts len presence du preSiaem de III RepubHqlle) et dans les .grand6.s. l'i1l!es. I@s milir..irfsde:filel1t. Lt! ~oiJi. on da115€ dans lees rues et a Ie Tluit tomoee 011 ~i,e des Iell>: d:artill:~ Cel lil lele tiI'iie qui s!lstite la p.lus lone p.ani(ipatio 11

L.e Ii DQvembr-e

C!S'c i'anniversaire de ]'armisticE de- 19] entre l'AHllmagne et la: Republique Fr"lnVlisl". Chaql.lf: viDE. chaque villa~e.i! UI1 monu~mm[ aw: mtllUo qui est UtUI\ en cene occasi(l!l.

o I,)}l 'II g(ltf'l'!i>N.

Un iJAfl1.I.~·elnt!lIi ;if" In..(i,rrde ~Jpll!iJ1rllin~ Irjl'lllmi'PrlnS en gmM~ ti'JIUMlli '~e!"I!l,

I.llIlj~llj! ~',~rc ile '1ri&~J"fi.ed8 ftl.afle

o~l >.tRi' riIiririll~· ', rlil:diliDliitfll~ I:lil,fm~)11e du ~~'ll!lrrJl

14

l S FETES RELIGI.EUSES LECAlES

••• III • 'I • Ii 11 ... iIi.]I

Le hIndi de Piques,

PaqtJ-Es est !iiI !!r.aIld2 I~ eh Ilil.!fffil~ qm rommfmol'lOlli 1f:5lJtlerUan du ch_ E1Ie~ oit ... eun dil1Ellchi!, iI fa fim u m(lisd'iI~ lei roTnddf illf&: l.arrl~ du prln emps-le lumll Q.lJ!l.5ll1i Ellrn jour ime.

tes E!lfunl'ii che;rheil'l dans 16 l-aroJns OU Oll!l~ 11:'S'<iPiJartem~n{s. rl$. ~uf5 des poule5. des la~H###BOT_TEXT###quot; des IIDI~n~iE'D clmcalari'ju .. 15 docb:"s. qui \ len ~fn! dE RoriJ.e.. dEpru:~lite.n

s!Jl"Wlam lenel d'ii: Ffilrn:~~ ..

g.i!r.i'W. u.ldili".m~1 Ill~ ("I'lll[ Ii,: M~ffi4

Le 15 Bout

Cjlj! Iii iilt de I As50mption qUI fail [fiEH't'nC';: a ~ enl~l:emf!l'l mili!clJJ~ux dil: lil V"~. pa;h5~5.

lU\;s ceil!l:sloll.

ee. e f~te se saue un letrdi ql1arante jdUrs ilpres J~ IDmancilt: ~e P'aqtl6 .:L cfIHJr~ It' mil'ilicle de Mls.:aliur. ti~le5ll~an,'b1: dans h1 del Q!Jamn~ iO\lI'!j apr6 sa e!iunerti n

c~ la ra~ de lous JE$ saints lE.leml!i'm~jti 2 J\!,l""'fmb'"f". r.~ I~ fete dE [vII';; les moos. Q: illllI~ I~ Fra.ntais ~Onl dass 16 dmlliikrss. d!?po;~, sur j;5 tomhe;; des l1eui::i. ft ea :pam lier de! C'hl"l'gnilie.ms.

1Le 25, dece:mibl',e

N~1. q~i c.e:lebre IiI mHs~ana: d\l Chlis! n'b"'! pTus une lete religil:l.Isf: pou wU3" rnais 1II1l~ f~t.iO' de l:Cnfam::~' EJI~ m..~ ~$enli~Jlf-

m~tla1nlliale.. - .

Les ratholi !J~S ':on a Iii messe riUIIUlt .Ii"·l~ d~mbre On manfcetladltion- 11~IIEI11enr di! la dinde fi tm gal~illlJ ~pptlll Mch~~ NWi 111 bfel1 $UI ie'f~Ji: ~lllel ~111X1[['"' dE.'·(i!i!~llIJX qu'il oeilOC-'; au piEd d~ 9PIT1

15

r

ILIE CIULENDRIIER

eel IlIllrils fefe. lie sail I pnSi des iou ~5 [e0ri65, mnf, elle~ dQll/lenl ,~~t~ 'Frrul{;(!i$ "Qcmsf'oll de' Ilflr!_iiger If} llIemlii riluer~,.

Tirll![' les rots

pour l'Epiphanie

. Cell" LIe, a 'originI!' orientale, 5l ce!Jebre Ie I~; dirna nche apii!s Ie jour dE' len, Elle cm'n· memOie I'adorellon du Chri~L par les rois mages.

Ce lour-la, all se p.rt~le une gillette iI iii friingipan~ au um:- brloche dlins !ilquel[e-j11iJ.1 di5simuh~e5 dE petites [~fine5, r;:pre~enli3Rl un rOI Oil! U'ne seine. Autrefois enpon::elairle, alljoll(o'hui ell. p!astlqlile. eUes 50fiI oppelee-s fe,es en souvenil de 1'~pcqueoiJ iI siagis,;ah de harltot . (.0;; galett5 soat veadues a

oc d5 muronn!Os I'I!I papi'er dCft au ,ug@llt~, Celie ou relul qui ti",~ la, i~lf.eest leil'lf' eu loj pour I~ ioum~ III est d'usilge oe- boire du cnamlEijne Oil lin I~n !I!\lillan jIDUf olt!compa!l11~1 la, galene

11 ilrri\le {lU'OIi 'lire les rcis ilplusie~rs I€pmes ee ltimille, ,ent:redmis, au bureau.

Fain~ !i',a.ter les crepes

pOW' ~a, ChalRldeleur

Au dibur du rnols 'I': fe;vrier;.liI ChiiOOitlwf est I,;; fele de Iii purification de lil Vif'rge. Le IIOcm 1Iiellt du lali,n ~ lestum GllldellDfum J (fete des chand:E'lIes).

lalranitlon ,ESt de milni"r des crep,,~ er de les r~rCl'1 S!a.ll~ef iiV« unelli~ de rncnnaie dillil'S Iii main C'est. dil,-,on, nile garantie de Chiil1(e e de prosp.enle.

Se deguis'er

P'g,W Ie M,!lrdj Gras

"~E:n fe

rier.-ie Mami a;as 1!iSl1e d~mie.1 jour d tI C'lrnam!l precikl.;rnl le CMeme ptlrioc!e do;; ietim" pour les calltoliquei pra,tlquants). lzs fniaR!$. e\ pallois tes adu Ites. 5~ degu ~Sl!ni. Certaines ville,. comme Nke organisent de grand>; csma al. avec des deJihls de chars.

On mange d~", petits ~iiteiiuX qui, sekm les Ji€€rons. s'app::ltEIl mervellles; oreilletles OV bug_Il~5.,

DIIl'e son amolll", JIIII1!lIIt la St V;iJt1e:nti1lll

Depui~ le 1\1'" sikle 11'1 Sf 'alentilli:jjt Iii ,ele de'S" ~Q:t! eu~

Auil'rllrd'hw. 01'1 ceH:bre CElie- iete- en im"Oj:.:iln WlEtafie. euen affmnl un cadeau a celle-!Jll3celuJ que 1 Oli alma

Fai:r:e des iar;ces

POliti Ie Iter ~vril

C'~t leiour des plak-aniE-tieE et d.a5 blagues. liebifuellement inil?ldil,;:~, OQ cli{

naisson d'.avrll , ~ ceux ii, qui 011 fRit une fa;re ee ieJUi·1a It>", journlilll!. Iii radioet la tElevision 3BIIOilG:nL O? fa.~e f1clI'ielII;S. Lori~111' a~ Il6IE fete-n'6t pas. Ele~rmin* iII~OC prffisiO!:l

FaiJre' de ia mus~lqlIe.

chanter et danseir' d,ans Ia 'rue-

-- ---

U: r~ de la. rnusiq_liI~ a Elf inSl<lU!a: a I ..

date u:!1 juin psr le miri~!te de Iii CIlJrure la I, tan ~ en 19S!.

; l'c«=l~Lon d-;: eette Iffil. i! y a cb: IJIG:nife'S###BOT_TEXT###lt;luOIls spillma~ eu ~fWl~isee~.~lul ur lie la.darrs,i! el de I .. musiqu!!, dai1s les~'IIlE5 el lE.v1nil!l.f~

Mettre des, c:hape~ux farfelus, pc, •. Ia Ste CO!;ther'lne

lJ; n "oliiOll1b~ les iel:lii~ jemme; cenbat~i'f"'S. d",' plus ,-Ie:: D ans Ibflt IlP@ fete & [IQitel'lt a cene OC(ilsii:rn d~. dI~lli1aru; fantal' 5iJ515. QUe ooUl:ll.Ill;;, ~ui ayalI un ~I'I' tI~s.J!1I['IJ" r~yi;:lJtau [:!lut II jOOL

'Offrlr des ,oade.3JQ

a se;s p'al'ents

La ied: d~ mfl~ li'f trou

f lin mal eu d~bu pun. [Mfa au Ii! gtat" ii Rome IHle i'ete des mms elaitce!~br~.e~t~n la06 iipoimn en Ol.i'<i!! evoqu~ )'irlu nraj~ ~e fete 61: em· dEU;? rl!!pu~ t q~ q

.La- 1m des paes, tiE€~ Ell 19U. Sf !io\J\e a Iililn du mo1S d~ Jilin.

D'anser" boill&! ,du m:ham:pagRe !!lJur la. St SyhreKFe

le 31 decembre ~o de la IIult ~ Iii. £1 5y1~~I~ it min!)!! e.\iiEtl:mem, 16 ffeiilvsi'5 s'l:mbrasenl ,~~.w It gul t pL3nl.i:! Q~f l'on ifOU1re sur c;effili IE .tlr!uES. Qlle l' all acrracne 1Iu-,desuJ> des pones au a i1meriflJ; dEs maj· sons poor If n~u

i'l all1!i C[l{i pnltf. bollh,,-ur

IE] Im~91lli''ili''IIi,C.fiiiJiijl!1Jtirr.

:lUI film ~if!~N~'il5: r'",ii$Q®f lie t>ldnlf.(J[~~. lID' iG~li'llIlX!~6·roFlll~ de ~!IIi'!hllir.'" Si1ifll-Vn~ruj~~

lE C.1UE.NDRlER

t.OMMENT DlRE?

LPn; ii'"", lil05 .de {ill d'lillllli'll

; IOyo;:.lUI No&ll pour Ie 2hi~cembre,

• All jOlu ,cl", h~, 0>1 ernbra ... ~e les P.~[~Ji\lS, 11!5 -amilO, las voislnset on leur .SQ'll.~<lite be;;.~co1.!P 'd_e, chose~ a~wbble~ maif; 511rWl.l! une b'CIl'line ;anne!! et une bonne $an-I~, OIlU otrre des e_Irenn!!!S, qu!oont ~e-5 (ade;!lll~ ou d~ 1'81ji,enlp:o UT le lacteul'( Ie concierge:. ie5 pomplers, L~ E"!1lm",I~fits foilt 'p~lfoll; de 111<lii'!;s cadeaux aleulS fldl:,le:s; ilhmts,

BOll annlversalre N'l'l$ v re!)X leo: pi MS !iim.'&res Q;~,I! ees quelques Ile,~rs VailS appo,,:ent ,IB' b"'[Jhe~_t O~e 101 ,'Ie e ~1ifm,!

Vous sait d01ll~e et Iqi!,e let <:l,~_e I'.an, fini IiIOLl5'soJ'ons-tolls r,i!U<lts (:louT Ml!1I~.,.r en .c~oour Ban-a.n~i1/-e~~'tre

l,e~I~ir rl III ~I~!I~

Le .. oieU arendez-veus "vet: I" .IJune Mais-Ia.lu_~!i n,'est,pa$l~ er Ie cSI?IeJJ l

lm~nd Jd·bas-roiJv~lll,"hac:uf1--pO"f ><I (h<i~L!i'e Cihat~" def['co [~il'e OlJl:lial'lt

La june est I;!!, 1;3 lURe' estIll

ta lune-e5rlli mals 1","«01,,11 "oJ; I~_~'tiit P1!S EO'U r la treuver II taut I'a nult

! I fi!uf la n u it mlil,ls Ie sole!1 ne le sait pas at I:O~Jou!5Iuh

L_ecoole:l! a f"fide"'-'\IQ!;l~ ·~,~c-!a lUll""

',,%us-Ia lune n'esr p~s,la etIe selel'lhnend I'ap~ dutqu'il a~tI ;a,I"I..",

- Ch:a.les Trenet, l..! SoIru-,' !.r,u..,~-

P (lU II EN 5AlItllIJ: fi.Ll,J!>

A la~ha~d!,I": .. r en (<lit de_,; O-"J'~ YQ'~t i!!1e rereile -r)'amil'd'au,l'res :

Ingr;edien15, 112 I di!:! lali, 3 '(leUrS, ~lne pin'cil!_ de set })cll_-g de t.niillle, une cliiiHere;e d'hulle e'lll~_e'Q:J!He~ed'lO;<Il:I de' lI"wFd.·9''''.n.~,e., Melange. '~flI!,(iquement ellai.s.ser reposer

Uln.e' hI!li!re. _

p.Ur·!! dlilulIti 'un pe-u de beurre ou d.'nuUe dan~ une po~·le. ~-I!~er ,at elall!'!' un I'etJ d'l!! pilm,

f'all'!!doref';J!;S de,ux Cil'ite,';"

tareeenerresr pas-~-ompliqu&t m~ 11 estparFois'dil:lid'!e,de I'<iire sauter 101 orepe IlQl.!r l<i £<l.ro!ill!TI<l!r,~t d'e Ii! reoJ;J'let.,r d"lI$l~ pOli-le II

U,' .IIl.llI'; rJ~' rQ: ~tilll<lilll'

" L1!~ cinq ptc!nt!<rs-loYr!i d~ ta. s,em,,,,m e ,toITe~,pCl,"de-nta-:d,e.~ nOom!;, de plai'let<es,

Lumli : la L,me

Mar,ti: Mar:;

M"'r;rm#: Melc.ure

I~"d! : I!lptte.r

'V~RdIi1l1j ! Venus

• ,S,amedi ,dE~i:gr:te le .s-_epijem.eia~r de ,I) 5'!!!main.e, «>rreSj!lo:~dall~ ~~j <;a_bb~.1 ,dlez I~!i Mr~. '

',Oi,mall;Cih,g s_ignifie ~ io!Wd:~~eiiifl_euil.<

trl fr/j.ll!'~, I;~ f>~fii N~l ol~~~~ i

" Ell voulea-vous une preu_ve~' ~ yoi!:a : lSi, pend'an. le mois de d&:embJ"e, vous ,!krl""t au per" N""'I. i.llIOU,$ re!'lond;ra ! En ,~rret. un.service sp,eCi;;l1 e.st mi s ell place par l-;admiTiistralioli des pastes p E,nd·~ru I·~ F'lcriode deS" feu,s; ~e servi,,~ s'I"I;f"'J"e dfl ~PQnd'e' i'i teutes les letnes .ad~essees; aIlP~,e N·Del.

!,HOVEIl_BE'S E,T DICTtlNS,

• En <lyril n-e re demll;;..., .P-"" d·un fit 101'1 mai, ra~-U! qu'il te IJllait

• No!!1 a~ b~kon, 1':1i"!~",~ .. 11 tlson,

Ii

ControlelAcquisitien

il ... !IIIII!II:I~"II. •• ~.I!11'iI!"l!i ••• ,.-; ••

r, TOUII5 -tesfllms 1rii~¥iI'sa5 c(u:r:espa!lde fit a desjOl.l1$ fen€!;, 2,. it I~ cit~"dielelJ'I'. ol'lilire-les 1,,1'>"-

3. k<i fli:-w de$: meres eS'tQitkld.le dcpu~s NaRc-loon, <I ... Le I·' avrit 01\ fulr-des IIj_a!~~n.e!ies..

::i. :II )1 a II louIS fiiti0'5--en ~Iu!'i c!iE~ dtm,mch"s_ b. L-a le1!'! -des p1!res n:I}Ii~~~fl-

'01. La fi!~~d'el_" m~:o'!ql!lj' od~r~ de la il!elfolutlon.

It. On d.1iDS'e d'ansle~ rues pour 10 fete des me res,

'9. L_e P'I'O[("';,laf!tl$m" Elstla de"'~Iill'me [;;>Jrgi'<lll de I,~ Fren~e. [0. L~ IOlll de: Palll,HIS Il'e!ji pas' uni",urIeri~,

RET'ROUVU [E !.J1Et\!

;>.$iO't!et lec!i mlllS,qrii.-Sui·~enl ;;I,IX fetes qlti!!> e

oq:ue,nu_

I La'R!~e ii' La 5[\l<lll<1nlil1l

l b_e, QllIeuel- [j p.lqua

3 LJ!.S Il:c~);- d' .. ttlfi~' ~ Li! dmfldeteut

.. tes crepes d,ToUS5u:illt

5 lles dpches e W1 r';~~ du !t<L\J,i;il

-6 Les duy~~lheff!1l!5 fl.e' io~r de ~'aa:t

7 t.es,~b:ei1lu!s' g Le I ~ -i Iii Il'!!![

,B tes oiIlT[Qurow; II L:i5p;rp~"",I~

9- L:a liilui,e ~_!'t t !\!o,~1

-~1i<O.-1J

A- II'Ql'f1E AV,IS .. , A.Q:uelie""lS:lJ~, fete--f:!<!n~is(! io-I<Iq[u:clle vaus:a1mer'lE'z'p';iIrl!!lp!!r'"

6. 'f en ~'l·illllte.q!JL ...... !!S-~bio;:iI'lYllle,ridkY'li;! 'DU ab5iurde ?'Dnes. p01JI'qu,oL

ALllre!ois, Al1dri Gt~eicrillllit : « FtlHtiife, jt? VaLIS [!Clis. » A!ljolu'd'fl'ui. les jelHIe5 disCHI : « Fal'lli!/e, je VlnlS r.:Iime. » EI1 ~ffet, I'es lh'!Jis familiauxSat!t tfis forB, ils pl'oiegent d'utli.' societe sotlVent ju~ee rlOsUle.

Depuis 30 ,~J~5. 1" {nm.flle.a Beauti.q~lp d!tll1ge mCiis elle del'lleute lUte !Ill II!Ltressentielle d~ I~ societe fnrl~l~f"Q~se'.

D U" rJ!Ilrii'!iI" tfl ~r!j.· lIe ri{llj~ e,

EI' ml'!",I'i~('" !JIDII,1l ~rlp;u:ill' p!lrlf Uil ,,"piil: flii marr~lIf',

• Oil! ~ gs:!>eriibh!'.

's.·~55emb'I~; .

• M"~ri,,!lA' pl~~ie,,~. mariage he~re'i:l~.

• Loin des yeu~, loiii du C'O!UI:,

• L'",m'Qur est ili~e~gl~

tes noms.d;::llroie-sil;ie;.HlJlll ~ !'ij!igiiffi" dl!' nOrtl\)reu~ p'lron,mes commt M~ul1ifl !Joul.aRll~t d-c m.@me, les noms de ~~f1I~ ent donnE des Duval ~~ Dumoulin O~ d.~ .!l:Q.U!i~i",

Le's, noms a JiI'artlcu:le,sl

La ~artiru!!l • de • n'b""t p,~s: noc~~.5BI[=ment un ;iWe-t!<:, Il{jb!e.."~~ ",lie rriilr~!I!!.D~!l~l~ I~u~n~ .~i;fli~jQ~d'~ft!! ~-"QI'I",e C.ep.endtlfLt qUt;!q,llffi citay<.'n5 rl.;~i5 POf' mnt'letiire lie due. rr.aIijulsoo a:!ffifit

Les noms defamjUe 'l,esplu!!i CD1l1'ants

riD mio P~ffiffill]~ ~oiI>iJP e IlEril M~rtin, Yiemienl ensuitel..:;; ell!imd. qual'lL ~!.I~ Dupont i~;!; a.Hi'lfIlt e_n qua1iii:me· pl)Silmn ~~'ec 11000 h~imotl~1'!l.es. V&tl5 iWt'l. plus dE pmlllibmtfs de t':jjro:~ tl'i3l 11'l M.p'flSlel;lf (l.U M~daIDe Petit qu un Mon:s.i,eu{ au. M:adame DURCllll tar leis S'ilnr$ I\Omb~d~ 126 000 !

Le.s! pre.DDlnS. I.[S:U~!S

- lea-II ·!iSt le-prewmh:: phi!! ~~Il difil$ I", fit!pul.niDll fl'imf<!kt:'- 'l'Jadi!lOIInell ement, les prEnoms €i.aielit -choisis psnn lies ooms;du GlIi1.m:lr!er Mats di!Qu.is l!Jr),la loi Il:lrTll~l:aUll pl:mmts de-chol5i! !ibrt<meRi.til: prinom rj~ leJl~ ·tIlh;l1[ Ciost af:r.~i If.~E '50~11l~ d~ tlt!lTlb[;i!UK KeVin rt de-- [lomortu!5t:s J\Hsoun. plenoms aI1gIQ'5a.:tQII<; tI~ a ~ moc:l~

.iLA. FA-MIl..I.E

LA. VIE DE FAMILLE

• - •• ;II,j ...... f!! •• ill. III iii' 1'_ !t."'.!IIi ••• 1.

lln .. Jaml11f (esl au mDi[lsd~~ pesennes

l:''Ellt s ous l~ m~me IO~1 . un (,{)Upt~ l~\I'ec ou sans ellIa,nlsl all un adulte e~ au rsoins en enf.mt Plu~ de a~" de I .. PQPUlaiion ~ir en fumillic..

las felilUUes, et :Ie fl),y,er

Aujourd hul lei m~icrit'i des lemmesoar I.U'I I'.mpfoi Is'<:ulflnEm 4 0., dLO$ i!'mme; de 30 aIlS 1\ O'n[ lamiilS Iril,ViiI ilJel

Les !ache; dcmestiq ~,,5 sent mieulil rep;irlio;s a "intelieur de I<lrell u ~~ fa m.!Reh:. mime 51 les [emm~ passent louill!lfi, JlIU5llf temps qUe les hommss ~ la pH!p~ra~on des replls, au m?f1ilg,~~I,~ 1'~nm;lj!,(l du linge. Les hemmes s'ocrupelll' da~'~niaf.e rle:senfalTiSqu iiurfefO~5, ;;:01 fEl'<llldle ils sonl encorE IJ.EU MmbrfU~ ~ derffimde:r un mnge p<!t~fl!a I pour eh:tN lair enl .. ml. ce que '8 loi leur permet de fai fit'

--_

.I.E SAyr&z-v(l1U5 1.

1.,;:~c .. "'m,iig'''~'111 ~IO,1.I5 X

ues !cn:;;;es ont Ii'! pp~ib;ili<¢ d'a''''CllJ."liM' c so~s X ~. £'e.t-1.H:Ji'ITe de miu:iT?m".

anonyme 'eL '!!'1J5ul.u~ d'a;b,,~ ~~Q.nlle" leur enfant 'til i P eutra altiJs)€t.P~· aao:!lte. Cen,~!" $..i¥~.~ti(l.[l fillt l'obJet dJ'urI a'eb,a:pj:!, e-n' 2001 a ere" cree i« €on!il'il .M.ufonal pou.r l'A«~, aux. Orl~in es.

'iU"'/<:. r~!i!le

EU,l!voutalii lJ:n,e-nlaJlI

Mo'! •. je n'en youtaispM' mail> llllil fut p09r1anH<!.CiI.e ali'ee: ses a,~!!iJ inenls

de re rai.re un P'lpa

Cecile. rna f11le

Ette~'onJi, .f¢. m.~ 'yard. rn.'f;l! "'Ioil';;! tr,eme:il'ns ci'LIof" si~m91~;

Qiu;:s.t lle2.l1 nez:..les·vflU!(,. d'~liS' les JlI!Ux Quel ~r ~f1pl!Js !!Ionne.dl!s dem:?

CI~lid ... N"1J~ro'

22

lLes enfants en faiDill!e

l\:§ en'lani5 panldpe'lt a leur manie!!? ilia we de lamme. 115 metl'ent et d1:b<.rtaS~nl la table ,el YD ~ d':CIi Ire eu~ Jlr~j:liJ.iel1l de remFS En temps. 1':5 reps'S lis yiven[ dan~ IBI illmllif de plus ~11 plus ioagle.mps, luSQu',a 25 <Ins orn ffiQyenni;. ,;t ~($pare.rri's .ll.l[oulo'hui. q~i ~ pi u:s lnl~l<nl'l$ !ll(alJtrefa~. ij.(ce,!l'!ent d h~!refs~r ocGOsiClnlle lIemelil pour Iii Mit ~IO pl'tit ilmi Oil la ,Pf.ltite amie de hour en!,mL

P.~emf:lluOl

ill .. pe1lte p!!rle

Emma

----- - --

LAPOllTIOUE FAMIUALE

La DUreE d~ etutl'ts !i'allon~eanl lei lemmes eat !~m prfmiltl enf,tnl" plus iilrd, ;;oR 1l1!l.I~ni; a I'i.go;: ~, 29 ~ns On Clli'!:;1;-a"l-e aujaulii' 1m[ qu II 'fi plus cl'~ f~mm~el\E:fItJ:s< ~ 40 il1i~aU ~ ~O ansi

En fr<l'ute.. OOllUl1<! p<tIttlUf ~n :Europe la ~tal~ est en Ml$S~ En 2D03 le oombre d alfan:ts par If'mm., 5fmbl", Sf:~~hiliS"H, !':n metropelle, a I ,89. ,hHlr~ quI ol'.>t !'~~remel1t en de~s.ous du seuil dErI2nilU