You are on page 1of 14
Opdrachtgever 09.9141, 07 april 2009 
 Koops
&
Romeijn
Grondmechanica
 Veenderweg
19,
6721
WD
Bennekom
 Tel.:
0318
43
18
25
 Geohydrologische beschrijving Keltenwoud aan de Selterskampweg te

Opdrachtgever

09.9141, 07 april 2009

Koops
&
Romeijn
Grondmechanica


Veenderweg
19,
6721
WD
Bennekom


Tel.:
0318
43
18
25


Geohydrologische beschrijving Keltenwoud aan de Selterskampweg te Bennekom

:

09,9141

Opdracht nummer

:

Boot Organiserend Ingenieursbureau Postbus 509 3900 AM Veenendaal

Coördinaten :

X = 175.450 Y = 445.550

Datum

:

7 april 2009

Opdrachtgever 09.9141, 07 april 2009 
 Koops
&
Romeijn
Grondmechanica
 Veenderweg
19,
6721
WD
Bennekom
 Tel.:
0318
43
18
25
 Geohydrologische beschrijving Keltenwoud aan de Selterskampweg te
3 
 09.9141, 07 april 2009 
 
 1
 1 
 INLEIDING 2 
 GRONDONDERZOEK 3

3

09.9141, 07 april 2009

1


1INLEIDING 2GRONDONDERZOEK 3TERREIN- EN BODEMGESTELDHEID 3.1Bodemgesteldheid 3.2Grondwater 3.3Geologie en geohydrologie

................................ ................................ ................................ ................................ ..

2

................................ ................................ ................................ ...............

2

................................ ................................ .....................

................................ ................................ ................................ ...............

3

................................ ................................ ................................ ..........................

3

................................ ................................ ................................ ..

4

BIJLAGEN

 • 1 Situatie handboringen

 • 2 Handboorstaten

 • 3 K-waarden

 • 4 tijdstijghoogten

3 
 09.9141, 07 april 2009 
 
 1
 1 
 INLEIDING 2 
 GRONDONDERZOEK 3
09.9141, 07 april 2009 
 
 2
 1 INLEIDING Begin april 2009 ontving Koops & Romeijn

09.9141, 07 april 2009

2


 • 1 INLEIDING

Begin april 2009 ontving Koops & Romeijn grond mechanica van Boot Organiserend Ingenieursbureau te Veenendaal de opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar de doorlatendheid van de bodem en het uitbrengen van een geohydrologische beschrijving met betrekking tot de locatie Keltenwoud te Bennekom.

Bij het opstellen van de geohydrologische beschrijving is gebruik gemaakt van gegevens verkregen bij het DINO loket van TNO en van de door TNO uitgebrachte Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 39 oost, dd juli 1977.

 • 2 GRONDONDERZOEK

Het onderzoek naar de mogelijkheden van infiltratie heeft bestaan uit het verzamelen van reeds aanwezige informatie, het verrichten van aanvullende hydrologisch onderzoek bestaande uit handboringen en infiltratiemetingen. Het grondonderzoek heeft bestaan uit 4 hand boringen waarin middels infiltratie van water de doorlaatfactor is bepaald. Tevens is in deze handboringen gelet op visuele kenmerken die de aanwezigheid van grondwater aantonen. De ligging van de handboringen is gegeven op situatie tekening in bijlage 1. De resultaten van de handboringen zijn gegeven in bijlage 2 en de infiltratiemetingen zijn gegeven op bijlage 3.

09.9141, 07 april 2009 
 
 2
 1 INLEIDING Begin april 2009 ontving Koops & Romeijn
boring meettraject k-waarde meting k-waarde geschat m - mv m/d m/d hb1 2,38 - 3,50 2,2

boring

meettraject

k-waarde meting

k-waarde geschat

 

m - mv

m/d

m/d

hb1

2,38 - 3,50

2,2

2,5

hb2

2,24 - 3,50

2,4

2,0

hb3

1,05 - 3,50

2,9

2,5

hb4

2,21 - 3,50

2,5

2,5

       
 

gemiddeld

2,5

2,4

 • 3.2 Grondwater

De grondwaterstand is tijdens het bodemonderzoek niet aangetroffen. Wel was de grond erg vochtig boven de aangetroffen sterk silthoudende lagen.

tijdstijghoogtelijn

Van een nabijgelegen peilbuis is de tijdstijghoogtelijn opgevraagd bij het DINO loket van TNO. De waarnemingen zijn gegeven in bijlage 4.

Daaruit blijkt dat het grondwater ter plaatse van de peilbuis fluctueert tussen circa 13,4 en 15,2 m + NAP. Deze peilbuis ligt iets ten noordoosten van de locatie. Uit algemene informatie is bekend dat het verhang westelijk gericht is.

Vanaf maaiveld wordt een humushoudende toplaag aangetroffen, die in dikte varieert tussen circa 0,3 – 0,6 m. Daaronder komen zandlagen voor bestaande uit matig fijn zand, zwak silthoudend. Op verschillende diepten zijn sterk siltho udende lagen met zeer fijn tot uiterst fijn zand aangetoond. In deze lagen zijn roestverschijnselen aangetroffen, hetgeen erop wijst dat neerslag op deze lagen stagneert.

09.9141, 07 april 2009

3


 • 3 TERREIN- EN BODEMGESTELDHEID

  • 3.1 Bodemgesteldheid

De bodem is voornamelijk opgebouwd uit zandige lagen, die op verschillende diepten meer of minder silthoudend zijn.

De doorlaatfactor is middels de omgekeerde Hooghoudt methode bepaald.

Tabel 3-1 resultaten schatting doorlaatfactor en infiltratiemeting

boring meettraject k-waarde meting k-waarde geschat m - mv m/d m/d hb1 2,38 - 3,50 2,2
 Deklaag Uit de beschikbare geologische informatie kan worden afgeleid dat vanaf maaiveld tot een diepte
 • Deklaag Uit de beschikbare geologische informatie kan worden afgeleid dat vanaf maaiveld tot een diepte van circa 10 m - NAP zandige lagen voorkomen die behoren tot het gestuwde materiaal. Waarschijnlijk staat dit pakket in direct contact met het eerste watervoerende pakket. Het doorlaatvermogen van dit pakket wordt geschat op circa 100 m2/d

Ing. G. Van Roekel (tel 0318 43 18 25)

opgesteld door:

 • Derde watervoerende pakket Onder de tweede scheidende laag is waarschijnlijk een derde watervoerende laag aanwezig. Gegevens ontbreken om h ier nader over te rapporteren.

 • Tweede scheidende laag Deze laag bestaat uit fijn zand en kleilagen die tot de Formatie van Tegelen en Maassluis behoren. De diepte bevindt zich tussen circa 90 m – NAP en circa 100 – 110 m – NAP. de weerstand wordt geschat op 3000 – 10.000 dagen.

 • Tweede watervoerende pakket Het tweede watervoerende pakket bestaat uit afzettingen van de Formatie van Harderwijk en bestaat uit grof tot zeer grof zand, plaatselijk schelphoudend. Het pakket wordt aangetroffen tussen circa 30 m - NAP en circa 90 m - NAP. Het doorlaatvermogen van de laag wordt geschat op circa 3500 m2 -d.

 • Eerste scheidende laag De eerste scheidende laag wordt gevormd door afzettingen van de formatie van Drenthe. deze bestaat uit klei en leem. Deze laag bevindt zich tussen circa 20 m -NAP en circa 30 m-NAP. De weerstand van deze laag is groot en wordt geschat op 10.000 dagen.

 • Eerste watervoerende pakket Onder de deklaag wordt het eerste watervoerende pakket aangetroffen. Dit pakket bestaat uit zandige lagen behorende tot de Formatie van Kreftenheye. Het doorlaatvermogen wordt geschat op circa 2000 m2/d.

Vanaf maaiveld komen achtereenvolgend de volgende afzettingen voor:

 • 3.3 Geologie en geohydrologie

4


09.9141, 07 april 2009

 Deklaag Uit de beschikbare geologische informatie kan worden afgeleid dat vanaf maaiveld tot een diepte
Keltenwoud te Bennekom situatie handboringen Opdracht nr.: 09.9141 .: 09.9141 - 1 Bijlage handboring met infiltratiemeting
Keltenwoud te Bennekom situatie handboringen Opdracht nr.: 09.9141 .: 09.9141 - 1 Bijlage handboring met infiltratiemeting
Keltenwoud te Bennekom
situatie handboringen
Opdracht nr.: 09.9141
.: 09.9141 - 1
Bijlage
handboring met infiltratiemeting
hb1
hb2
hb3
hb4
Keltenwoud te Bennekom situatie handboringen Opdracht nr.: 09.9141 .: 09.9141 - 1 Bijlage handboring met infiltratiemeting
[m - mv] 2.38 - 3.5 meettraject 2.55E-05 [m/s] 2.2 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
[m - mv] 2.38 - 3.5 meettraject 2.55E-05 [m/s] 2.2 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
[m - mv] 2.38 - 3.5 meettraject 2.55E-05 [m/s] 2.2 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
[m - mv]
2.38 - 3.5
meettraject
2.55E-05 [m/s]
2.2 [m/d]
k waarde
[cm]
diepte boorgat
0.08 [cm]
diameter
hb1
boring
3.50
ht+ 0,5 r
tijd in seconden
1000
100
10
3.00
2.50
1.50
1.00
0.50
0.00
2.00
[m - mv] 2.38 - 3.5 meettraject 2.55E-05 [m/s] 2.2 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
opdracht nr Keltenwoud te Bennekom omgekeerde boorgat methode 3 bijlage . 6-apr-09 09,9141
opdracht nr
Keltenwoud te Bennekom
omgekeerde boorgat methode
3
bijlage
.
6-apr-09
09,9141
[m - mv] 2.38 - 3.5 meettraject 2.55E-05 [m/s] 2.2 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
[m - mv] 2.24 - 3.5 meettraject 2.78E-05 [m/s] 2.4 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
[m - mv] 2.24 - 3.5 meettraject 2.78E-05 [m/s] 2.4 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
[m - mv] 2.24 - 3.5 meettraject 2.78E-05 [m/s] 2.4 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
[m - mv]
2.24 - 3.5
meettraject
2.78E-05 [m/s]
2.4 [m/d]
k waarde
[cm]
diepte boorgat
0.08 [cm]
diameter
hb2
boring
3.50
ht+ 0,5 r
tijd in seconden
1000
100
10
3.00
2.50
1.50
1.00
0.50
0.00
2.00
[m - mv] 2.24 - 3.5 meettraject 2.78E-05 [m/s] 2.4 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
opdracht nr Keltenwoud te Bennekom omgekeerde boorgat methode 3 bijlage . 6-apr-09 09.9141
opdracht nr
Keltenwoud te Bennekom
omgekeerde boorgat methode
3
bijlage
.
6-apr-09
09.9141
[m - mv] 2.24 - 3.5 meettraject 2.78E-05 [m/s] 2.4 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
[m - mv] 1.05 - 3.5 meettraject 3.40E-05 [m/s] 2.9 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
[m - mv] 1.05 - 3.5 meettraject 3.40E-05 [m/s] 2.9 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
[m - mv] 1.05 - 3.5 meettraject 3.40E-05 [m/s] 2.9 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
[m - mv]
1.05 - 3.5
meettraject
3.40E-05 [m/s]
2.9 [m/d]
k waarde
[cm]
diepte boorgat
0.08 [cm]
diameter
hb3
boring
3.50
ht+ 0,5 r
tijd in seconden
1000
100
10
3.00
2.50
1.50
1.00
0.50
0.00
2.00
[m - mv] 1.05 - 3.5 meettraject 3.40E-05 [m/s] 2.9 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
opdracht nr.: Keltenwoud te Bennekom omgekeerde boorgat methode 3 bijlage .: 6-apr-09 09,9141
opdracht nr.:
Keltenwoud te Bennekom
omgekeerde boorgat methode
3
bijlage
.:
6-apr-09
09,9141
[m - mv] 1.05 - 3.5 meettraject 3.40E-05 [m/s] 2.9 [m/d] k waarde [cm] diepte boorgat
2.21 - 3.5 meettraject 2.88E-05 [m/s] 2.5 [m/d] k waarde 3.50 diepte boorgat 0.08 [cm] diameter
2.21 - 3.5 meettraject 2.88E-05 [m/s] 2.5 [m/d] k waarde 3.50 diepte boorgat 0.08 [cm] diameter
2.21 - 3.5 meettraject 2.88E-05 [m/s] 2.5 [m/d] k waarde 3.50 diepte boorgat 0.08 [cm] diameter
2.21 - 3.5
meettraject
2.88E-05 [m/s]
2.5 [m/d]
k waarde
3.50
diepte boorgat
0.08 [cm]
diameter
hb4
boring
[cm]
[m - mv]
ht+ 0,5 r
tijd in seconden
1000
100
10
2.00
1.00
0.50
0.00
1.50
2.21 - 3.5 meettraject 2.88E-05 [m/s] 2.5 [m/d] k waarde 3.50 diepte boorgat 0.08 [cm] diameter
Keltenwoud te Bennekom omgekeerde boorgat methode 3 .: bijlage 6-apr-09 09,9141 opdracht nr.:
Keltenwoud te Bennekom
omgekeerde boorgat methode
3
.:
bijlage
6-apr-09
09,9141
opdracht nr.:
2.21 - 3.5 meettraject 2.88E-05 [m/s] 2.5 [m/d] k waarde 3.50 diepte boorgat 0.08 [cm] diameter
B39F0513 - 2 B39F0513 - 1 1400 1300 1350 1450 1500 1550 2 5-5-1979 2 4-5-1983
B39F0513 - 2 B39F0513 - 1 1400 1300 1350 1450 1500 1550 2 5-5-1979 2 4-5-1983
B39F0513 - 2
B39F0513 - 1
1400
1300
1350
1450
1500
1550
2 5-5-1979 2 4-5-1983 2 3-5-1987 2 2-5-1991 2 1-5-1995 2 0-5-1999 1 9-5-2003 1 8-5-2007
datum
grondwaterstand in cm tov NAP
Y-coordinaat 2148 -2352 -2552 locatie 175520 Bovenkant filter nderkant filter Locatie X-coordinaat 548 Maaiveld cm t.o.v.
Y-coordinaat
2148
-2352
-2552
locatie
175520
Bovenkant filter nderkant filter
Locatie
X-coordinaat
548
Maaiveld
cm t.o.v. NAP
446730
cm t.o.v. NAP
m t.o.v. NAP
B39F0513 - 1
B39F0513 - 2
175520
446730
2148
748
B39F0513 - 2 B39F0513 - 1 1400 1300 1350 1450 1500 1550 2 5-5-1979 2 4-5-1983
B39F0513 - 2 B39F0513 - 1 1400 1300 1350 1450 1500 1550 2 5-5-1979 2 4-5-1983
B39F0513 - 2 B39F0513 - 1 1400 1300 1350 1450 1500 1550 2 5-5-1979 2 4-5-1983
B39F0513 - 2 B39F0513 - 1 1400 1300 1350 1450 1500 1550 2 5-5-1979 2 4-5-1983
09.9141 - 4 bijlage 09.9141 Opdracht nr. Keltenwoud te Bennekom tijdstijghoogtelijn
09.9141 - 4
bijlage
09.9141
Opdracht nr.
Keltenwoud te Bennekom
tijdstijghoogtelijn
B39F0513 - 2 B39F0513 - 1 1400 1300 1350 1450 1500 1550 2 5-5-1979 2 4-5-1983