You are on page 1of 1

MINISTERSTVO VNUTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PREZiDIUM POLICAJNEHO ZBORU
n6rodn6krimin6lna agentitra
n6rodn6protikorupdndj ednotka
expozitfra Bratislava
Pribinova2,812 72 Bratrslava

Aliancia Fair-play
d,.2l
Smredianska
811 05 Bratislava
a

a
Vf 5 list iislo/zo dfia

NaSedislo

A-2ot5
ivs : ppz-s:2aIKA-PK-B

Vybavuje/linka
k p t . J U D r . M i k u l d S0 9 6 1 05 6 3 8 4

Bratislava
11 12.20t5

Vec
podfa $ 199 ods. 1 Trestn6hoporiadku
ozn.AlianciaFair-Play- upovedomenie
- zaslanie

upovedornuieni
Touto cestouV6s podfa $ 199 ods, I Trestn6hoporiadkuako oznamovatel'a
jednotke,
nArodne.i
o tom, Le dha 11.12.2015na expozitrire Bratislava, n6rodnej protikorupdnej
zo dira
ozndmeni
trestnych
VaSich
zdklade
kriminflnej agentfre PrezidtaPolicajndho zboru bolo na
23.10.2015adia 29.10.2015podanych na Urade Speci6lnejprokuratiry, (tfkajricich sa podujatia
TechMatchGlobal Bratislava2015) zadatetrestndstihaniepod sp. zn. CVS: PPZ-832iNKA-PKBA-2015 vbode d. 1/ pre zlodin machin6ciepri verejnomobstardvaniaverejnej dtaLbepodl'a $
266 od,s.1,ods. 2 pism. c), ods. 3 pism. a) Trestnehozhkonaa v bode (,,21 pte obzvl6St'ztxaLny
zlodin poru5ovaniapovinnostipri spr6vecudziehomajetku podl'a 5 237 ods. 1, ods' 4 pism. a)
Trestndhoz6l<ona.

Prilohy-

kpt.JUDr

Telef6n
** 421-9610-56384

Fax
**42t-9610-59151

E-mail
inv.sk
las(g)m
tomas.nTikr-r

Mikul65,PhD
tel'PZ

ICO
M VS R0 0 1 5 1 8 6 6