You are on page 1of 27

TOEIC 600 WORDS

Mục Lục
L1 Contracts /'kɔntrækt/ N. hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết..................................................2
L2 Marketing (thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng)............................................................................2
L3 Warranties /wɔrənti/ (Sự bảo đảm).....................................................................................................3
L4 Business planning..................................................................................................................................3
L5 Conferences /'kɔnfərəns/ hội nghị........................................................................................................4
L6 computers................................................................................................................................................4
L7 Office Technology...................................................................................................................................5
L8 Office Procedures...................................................................................................................................5
L9 Electronics (điện tử)...............................................................................................................................6
L10 Correspondence (quan hệ thư từ).......................................................................................................6
L11 Job Advertising and Recruiting..........................................................................................................7
L12 Applying and Interviewing (xin việc và phng vấn)..........................................................................7
L13 Hiring and Training (mướn và đào tạo).............................................................................................8
L14 Salaries and benefits (lương và trợ cấp)...........................................................................................8
L15 Promotions, Pensions and Awards....................................................................................................8
L16 Shopping................................................................................................................................................9
L17 Ordering Supplies (phiếu tiếp tế)........................................................................................................9
L18 Shipping (vận tải đường thủy)..........................................................................................................10
L19 Invoices (Hóa đơn)............................................................................................................................10
L20 Inventory (kiểm kê hoàng hóa)........................................................................................................11
L21 Banking (Ngành ngân hàng)..............................................................................................................11
L22 Accounting (thanh toán)....................................................................................................................12
L23 Investments (đầu tư)..........................................................................................................................12
L24 Taxes (nộp thuế)..................................................................................................................................13
L26 Property and department (cơ quan quản lý bât động sản)............................................................14
L27 Board Meetings and committees (cuộc họp hội đồng quản trị và ủy ban)....................................14
L28 Quality control (kiểm soát chất lượng)............................................................................................15
L29 Product Development (phát triển sản phẩm).................................................................................15
L30 Renting and Leasing (thuê và cho thuê)...........................................................................................16
L31 Selecting a Restaurant (chọn lựa nhà hàng)....................................................................................16
L32 Eating out (ăn bên ngoài)..................................................................................................................17
L 33 Ordering Lunch (gọi món ăn trưa)..................................................................................................17
L34 Cooking as a career (Nghề nấu ăn)...................................................................................................17
L35 Events (sự kiền)..................................................................................................................................18
L36 General Travel (du lịch tổng quan)..................................................................................................18
L37 Airlines (hàng không).........................................................................................................................19
L38 Trains (tàu hỏa)..................................................................................................................................19
L39 Hotels (khách sạn)..............................................................................................................................20
L40 Car Rentals (cho thuê xe)..................................................................................................................20
L41 Movies (Phim ảnh).............................................................................................................................21
L42 Theater (nhà hát)................................................................................................................................21
L43 Music (âm nhạc).................................................................................................................................22
L44 Museums (Bảo tàng)..........................................................................................................................22
L45 Media (Phương tiện truyển thông)...................................................................................................22
L46 Doctor’s Office (phòng khám)...........................................................................................................23
L47 Dentist’s office (Phòng Nha sĩ)..........................................................................................................23
L48 Health Insurance ( sự bảo hiểm sức khoẻ (khi ốm).........................................................................24
L49 Hospitals (tổ chức từ thiện, tổ chức cứu tế).....................................................................................25
L50 Pharmacy ('fɑ:məsi) dược khoa........................................................................................................25
1

TOEIC 600 WORDS

2

to strive against a rival (đua tranh. ép buô ôc) Obligation /. attractive adj. to examine similarities and differences  (+ with) so. to bring to believe by argument. nơi tiêu thụ. sự định rõ) specific adj. giao kèo) Agree /ə'gri:/ v. (rõ ràng. a contract (hợp đồng. a measure taken beforehand. phó từ) Comparison n/kəm'pærisn/. ( nghĩa vụ. ý kiên quyết) Specify /spesi. to draw by appeal (thu hút. a stipulation (điều khoản) Provider n. giấy ký kết Abide by v. confidence (sự chắc chắn. thuê mô ôt người) Establish /is'tæbli∫/ v. (sự chỉ rõ. (có thể ăn được. biết về hoă ôc ủng hô ô (mô ôt kế hoạch. định rõ. to mention explicitly (chỉ rõ. to use up (dùng. to conform Agreement /ə'gri:mənt/ n. tiêu thụ) Consumer /kən'sju:mə/ n. to find out. to hire. agreeable adj. cạnh tranh) Consume /kən'sju:m/ v. lôi cuốn) Attraction n. to call off (hủy bỏ) Determine /di'tə:min/ v. to involve+ ( dàn xếp để tuyển dụng mô ôt người. Compare /kəm'peə/ v. khế ước.ɔbli'gei∫n/ n. mô ôt hành đô ông. xác định. ganh đua. obligatory adj. to bring about ( lâ ôp. thoả thuận) Assurance /ə'ʃuərəns/ n. thành lâ ôp. Resolve /ri'zɔlv/ v.TOEIC 600 WORDS TOEIC 600 WORDS L1 Contracts /'kɔntrækt/ N.. hợp đồng. (đồng ý. tán thành. thuyết phục) 3 . điều chắc chắn. to persuade (làm cho tin. người tiêu thụ (hàng hoá. (có thể so sánh được) Compete /kəm'pi:t/ v. ghi chú vào phần chi tiết kỹ thuật) Specification n. ghi rõ. to absorb. thiết lâ ôp. thực phẩm.. to bind legally or morally ( bắt buô ôc. bổn phâ ôn) Party n. khách hàng) Attract /ə'trækt/ v. rành mạch) L2 Marketing (thị trường. to annul. a mutual arrangement. điều tin chắc) Cancel v. fai/ v. bằng lòng. sự tin chắc. comparable /'kɔmpərəbl/adj. to comply with. người tiêu dùng.) Provision /provision/ n. liên hoan) concerned in a legal matter ( tham gia. provision n. the persons or sides (buổi tiệc. hấp dẫn. to influence (định. to institute permanently. đối chiếu o to compare the orginal with the copy so nguyên bản với bản sao  (+ to) so sánh o poets often compare sleep to death các nhà thơ thường so sánh giấc ngủ với cái chết  (ngôn ngữ học) tạo cấp so sánh (của tính từ. to declare ( quyết tâm. to deal with successfully.) consumable /kən'sju:məbl/ adj. có thể tiêu thụ được) Convince /kən'vins/ v. giao kèo. làm cho nghe theo. a person or group participating in an action or plan.. định rõ) Engage / in'geidʒ/ v. kiến lâ ôp) Obligate / 'ɔbligei/ v. q guarantee.

chuyển đi tới ) Avoid /ə'vɔid/ v. to show clearly and deliberately. that which follows necessarily (tầm quan trọng. Reputation /. bao trùm. danh giá. kết thúc. hay xảy ra.. the demand for a product (giá thị trường. danh tiếng) Reputable adj. demonstrative adj. widespread (thường xuyên.) Fad /fæd/ n. to pledge to do. gây cảm hứng cho (ai) Market v. to present by example ( chứng minh. thuyết phục) Productive adj. Constructive. truyền cảm hứng cho (ai). Revealing of individual traits (riêng. to guard (bảo vệ. n. đặc trưng) Consequence /'kɔnsikwəns/ n. điều kiện. (truyền (cảm hứng.). to come to an end (mãn hạn. bring about. yêu cầu) Requirement n. Happening or existing at the present time. considerable Cover v.. tư tưởng. mất đi) Frequently /'fri:kwənt/adv. ngụ ý. to make happy (làm thoả mãn. to deem necessary or essential (đòi hỏi. sự được phép. phủ. suy xét. to provide protection against (che. hướng (dư luận. Persuade /pə'sweid/ v. to move by argument or logic (làm cho tin.. đáng kính trọng) Require /ri'kwaiə/ v. or provide (lời hứa..repju:'teiʃn/ n.. Reputed adj. to stimulate imagination or emotion. tình hình thị trường) Marketing n. to direct to the attention of (địa chỉ. to stay clear of. điều hẹn ước. thanh danh. high yield (sản xuất) Satisfy /'sætisfai/ v. chê chở) Protection n.) Characteristic /. To be on top of things (chiều. ý nghĩ. đặc thù. làm vừa lòng. the overall quality of character (tiếng tốt. điều hứa. Occurring commonly. to spur on. to keep from happening (tránh. protective adj.kæriktə'ristik/ adj. ('repjutəbl) (có tiếng tốt. 4 .)) L3 Warranties /wɔrənti/ (Sự bảo đảm)   sự cho phép. adv. giải thích. tránh xa) Demonstrate /'demənstreit/ v. tính trọng đại) Consider /kən'sidə/ v. requisite adj. to change (làm cho khác nhau.. to be different from another. bao hàm ý) Promise v. n. biến đổi) L4 Business planning Address v. riêng biệt. sự hứa hẹn) Protect v. sự bảo vệ. thay đổi. làm thấy rõ) Demonstration n. suy nghĩ) Consideration n. bao bọc) Expire /iks'paiə/ v. Vary /'veəri/v. xem xét. đáp ứng (được yêu cầu. biểu lộ. quyền (được làm việc gì) (pháp lý) sự bảo đảm (hàng hoá đúng quy cách. hết hiệu lực (luật). a craze (mốt) Inspire /in'spaiə/ v. bao phủ. bày tỏ. có luôn) Imply /im'plai/ v. the course of buying and selling a product. mai một.. to indicate by inference (ý nói.TOEIC 600 WORDS Current adj.. to think about carefully (cân nhắc. marketable adj. a practice followed enthusiastically for a short time.

to expand. a position or site (vị trí) Overcrowded /'ouvə'kraud/ a. mở rộng. to accommodate. có mặt) Attendee n. to join or participate ( tham gia. to determine the value or impact of (ước lượng . to erase (xóa) Display n. hội liên hiệp. định giá) Evaluation n. to provide with something needed (điều tiết. accommodating adj. to designate for a specific purpose (chỉ định. selective adj. to take the place of another (thế. gấp đôi) 5 . to conclude (tập hợp lại. kỳ họp. Arrangement /ə'reindʤmənt/ n . làm cho phát đạt) Development n. to produce something equal. cái được sắp xếp. evaluator n. or improve (phát triển. tiến hành) Location /lou'keiʃn/ n. progress.(sự lựa chọn) Session n. bền vững) Substitute /'sʌbstitju:t/ v. v.TOEIC 600 WORDS Develop /di'veləp/ v. the chance of loss or damage (sự rủi ro. làm cho phù hợp) Accommodation n. what is visible on a monitor. too crowded (kéo vào quá đông. bậc nhất) Risk n. to choose from a group (chọn. able to function together (tương tác. to show (trình bày. Powerful. a plan of action (chiến lược) Strategize n. an organization of persons or groups having a common interest (hội. a meeting buổi họp. first in a list. Strong adj. economically or financially sound (mạnh khỏe.. chia phần) Compatible /kəm’pætəbl/ a. to propose. trưng bày) Duplicate /´dju:plikit/ v. to gain entry (truy cập. Get in touch v. mở mang. thay thế) L5 Conferences /'kɔnfərəns/ hội nghị Accommodate /ə'kɔmədeit/ v. attendance n. to remove. đường vào) Access n. Allocate/'æləkeit/ v. the plan or organization (sự sắp xếp. to go to. cái được sắp đặt) Association /ə. làm cho thích nghi. khóa học Take part in v. to obtain. to record (đăng ký) Register n. to make contact with (giu lien lạc) Hold v. accessible adj.sousi'eiʃn/ n. thích ứng) Delete v. kéo đến) Offer v. to fit. tham dự) L6 computers Access v. tụ họp lại. sự nguy hiểm) Strategy /'strætidʤi)/ n. developer n. đoàn thể. to present in order to meet a need or satisfy a requirement (đưa ra đề nghị) Primary /'praiməri/ adj. chính. Gather /'gæðə/ v. Select v. sự sắp đặt. registration n. khuếch trương. to conduct (tổ chức. series. dồn vào quá đông) Register v. lựa chọn) Selection n. or sequence (chủ yếu. strategic adj. công ty) Attend /ə'tend/ v. to make identical (bản sao. to accumulate. to pay attention to (dự. Most important. Evaluate /i'væljueit/ v.

to disregard (bỏ qua. recurring adj. khả năng) Durable a. fallible adj. ngừng lại) Warn v. a supplier (nhà cung cấp) Provide v. điều gì đó liên quan đến tự nhiên) Provider n. to keep on hand (dự trữ. provision n. not to succeed. to be in control or command of (có tráchnhiệm. informal (thân mật. missing (hết. an active role (sáng kiến) Initiate v. lờ đi) Search v. perceived by the senses (vật chất. to cease operation (đóng lại. không thành công) Failure n. initiation n. a supply. to know the latest information (cập nhật) Stock n. nghĩa vụ) Capacity n. the maximum that something can hold (sức chứa. Stay on top of v. to gain experience in Bring in v. gia cố) 6 . to tell about a danger or problem (cảnh báo) Warning n. the ability to contain or hold. a quick look (lướt qua. thoáng qua) Made of v. (củng cố. mang tới ) Casual a. not to notice. Fail v. reducible adj. to consist of (tạo nên) Out of a. to alert. method of doing something (tập luyện) Practice v. to be thankful for (đánh giá cao) Appreciation n. practical adj. sturdy. to look for. hiểu ra) Ignore v. to turn off. strong. investigation (tìm kiếm. obsolete. to know what is going on. rules of behavior (bộ luật. Recur v. to cause to appear (dẫn tới. not too expensive (hợp lý) As needed adv. as necessary (cần thiết) Be in charge of v. able to be paid for. appreciated adj. not currently in use (hết hạn) Practice n. the first step. mất) Outdated a. Figure out v. to occur again or repeatedly (tái diễn. no longer having. tái hiện) Recurrence n. a lessening . không nghi thức) Code n. giảm bớt) Reduce v. v. L7 Office Technology Affordable a. tìm hiểu) Shot down v. Be exposed to v. to solve (chỉ ra. Physical a. to hire or recruit. duplication n. Reduction n. a decrease (thu nhỏ. not to work correctly (trượt. to understand . n. to recognize. lasting (lâu bền) Initiative n.TOEIC 600 WORDS Duplicate n. quy luật) Glimpse n. to become aware of. understand the importance of. warning adj. cổ phần) L8 Office Procedures Appreciate v.

the safekeeping of goods or information (kho. v. complicated adj. gấp lại) Layout n. not easy to understand (phức tạp) Complication n. a . the programs for a computer (phần mềm) Storage n. the organization of material on a page (Sự bbố trí trang giấy) Mention v. an object used to store digital information (đĩa máy tính) Facilitate v. something read or written (đưa ra. to bend paper (phủ. revolutionary adj. L9 Electronics (điện tử) Disk n. replaceable adj. early. sought (tính đại chúng. đề nghị) Proof v. lắp ráp) Beforehand adv. to rewrite (sửa lại. trước) Complicated a. a series of operations or actions to bring about a result (quy trình) Replace v. sự dự trữ) Store v. developed ability (kỹ năng) Software n. đề cập đến) Mention n. Revolution n. n. đưa thư) Express a. written request. oral (bằng lời nói ) Verbalize v. in advance (sớm. bản sửa) 7 . quay vòng) Revolutionized v. to make a formal request (lời thỉnh cầu. to refer to. Courier n. to strengthen. to bring together (thu thập. Revise v. recorded and tracked (đã vào sổ. a sudden or momentous change in a situation (cuộc cách mạng. Technical a. popular adj. n. a messenger (người chuyển phát. to make easier (làm cho dễ dàng. Process n. gia cố) Reinforcement n. special skill or knowledge (Kỹ thuật) L10 Correspondence (quan hệ thư từ) Assemble v. proofing gerund. reinforcing gerund Verbal a. a format. registered adj. support (củng cố.TOEIC 600 WORDS Reinforce v. verbally adv. Sharp a. thuận tiện) Network n. to look for errors (bằng chứng) Proofreader n. to put together. Petition n. mentionable adj. Registered a. đã đăng ký) Registration n. to put back in a former place or position (thay thế) Replacement n. an interconnected group or system (mạng lưới) Popularity n. a formal. smart (sắc nét) Skills n. bao bọc. abrupt or acute. the state of being widely admired. fast and direct (chuyển phát nhanh) Fold v. phổ biến) Popularize v.

in proportion to. a competence (khả năng) Apply v. . submittal n (sự biện hộ) Time-consuming a. or abilities needed for something (Phẩm chất. nhóm lại. mô tả sơ lược) Qualifications /. to present for consideration (biện hộ) Submission n. office (Người dự thi. corresponding.TOEIC 600 WORDS L11 Job Advertising and Recruiting Abundant /ə´bʌndənt/ a. điều kiện) qualified adj. làm trọn accomplished adj. to attract people to join an organization of a cause (tuyển dụng) Recruitment n. thành tựu. to introduce. to continue (tiếp tục. (Đủ tư cách. năng lực. a belief in one’s ability (tự tin) Confident adj. to request (yêu cầu. Confidently adv.) Accomplishment /ə'kɔmpliʃmənt/ n. to join. khả năng. to think of (ý định) Commensurate a.(người nộp đơn xin việc) Background n. with) bằng kích cỡ với) Match n. to pause. a quality lacking strength (điểm yếu) 8 . tìm việc) Applicant n. lưỡng lự) Present v. thành quả. taking up a lot of time (cần nhiều thời jan) L12 Applying and Interviewing (xin việc và phỏng vấn) Ability n.mời tới) Confidence n. Hoàn thành. a skill. equal to (( + to. Bring together v. to plan. plentiful. họp lại) Candidate /'kændidit/ n. presentable adj. a large number (nhiều. a fault. n. Follow up v. Recruit /ri'kru:t/ v. Weakness n. luôn luôn. in large quantities. thành thạo) Expertise n. tiếp theo) Hesitate v. giới thiệu) Presentation n. không đổi) Expert n. happening all the time (liên tục.kwalifi'keiSn/ n. a fit. application n. a group of characteristics or traits (Tiểu sử sơ lược. qualities. a person’s experience (kinh nghiệm) Be ready for v. to be prepared ( sẵn sàng cho…) Call in v. on a continual basis. a similarity (vừa) Profile n. a success (Việc đã hoàn thành. one being considered for a position. to gather ( gom lại. to look for (Xin việc. requirements. to offer for consideration (trình bày. a specialist (nhà chuyên môn. to be reluctant (do dự. ) Qualify /'´kwɔli¸fai/ v. to show. làm xong. expert adj. recruiter n. chuyên sâu. an achievement. thí sinh) Come up with v. to invent. thành tích) Accomplish /ə'kɔmpliʃ/ v. Constantly a. Submit /səb´mit/ v. thừa thãi. to take additional steps.

Raise n. Training Trainer n. được phép) Wage n. có lợi) Compensate v. chỉ đạo) v. on schedule (Theo dõi) v. hiring gerund (thuê. the preparation or education for a specific job (đào tạo) trainee n. to establish. adv. to arrange. to be knowledgeable about (am hiểu về) Benefits n. to take place. n. tạo dựng) n. a person who guides (người cố vấn) a. sự bồi thường) compensatory adj. With sensitivity (nhạy bén. to behave (hướng dẫn. khéo léo) Eligible adj. to succeed . negotiator n. Not rigid. able to change easily (. to produce (sinh ra) v. a base or foundation (nền tảng. to stop working. Pensions and Awards Achieve v. to say no (từ chối) rejecting gerund v. đền bù) Compensation n. thương lượng) Negotiation n. authorized (được quyền. Vested adj. to be conscious of. arranged (thiết lập. Sensitive. qualified (đủ tư cách. the latest information (cập nhật) L14 Salaries and benefits (lương và trợ cấp) Basis n. to withdraw from a business or profession (nghỉ hưu) Retirement n. Absolute. usually hourly (tiền công. Update v. to admire. the main reason for something. to pay. hoàn thành) 9 . Set up Success Succeed v. to hold. to make current. reaching a goal (thành công) successful adj. to offer a job or position (thuê. to make up for. thích hợp) Flexible adj. the money paid for work done. a . v. an increase in salary (sự tăng lương) Retire v.TOEIC 600 WORDS L13 Hiring and Training (mướn và đào tạo) Conduct Generate Hire Hire Keep up with Look up to Mentor On track Reject Rejection n. mướn) n. the advantages provided to a employee in addition to salary (tiền trợ cấp) Benefit v. to employ. Delicate adj. ngyưỡng mộ) n. tiền lương) L15 Promotions. to talk for the purpose of reaching an agreement especially on prices or contracts (đàm phán. (sự đền bù. to think highly of (Khâm phục.(bồi thường. retired adj. dễ sai khiến. to reach a goal (giành được. (giúp ích cho) beneficial adj. (có ích. to stay equal with (giữ cân bằng) v. to turn down. to create. dễ uốn nắn) Negotiate v. tuyển dụng) v. cơ bản) Be aware of v. N. Able to participate in something.

to rely on (trông chờ vào. faithful. useful. Exact (chặt chẽ) Strictness n. easy to see or understand (rõ ràng. or place of checking out. a commitment to something (cống hiến) Dedicate v. items available in stores (hàng hóa mua bán) Strict a. to be eager for something to happen (chờ đợi. to investigate systematically (thăm dò. different. dedicated adj. to donate. góp phần) Contribution n. promoter n. Item n. a single article or unit (mặt hàng) Mandatory a. achiever n. the current style (xu hướng. necessary (cần thiết) 10 . a business. Dedication n. the manner of one’s action (cách ứng xử. a condition or feeling of pleasurable ease. phụ thuộc vào) Loyal a. Recognition n. to give (đóng góp. indispensable. mong đợi) Looked to v. a large project (Công trình dự án lớn) a. and contentment (thỏai mái. Comfortably adv. quantity. to have a tolerance for. to make known (đề đạt) Promotion n. hiển nhiên) Productive a. the act. getting a lot done (năng suất. well-being. required or commanded. made up of distinct qualities (đa dạng) diversity n. credit. khảo sát ) Exploration n. something offered or acquired at a price advantageous to the buyer (mặc cả) Bear v. to depend on . Look forward to v. precise. time. as at a hotel or a supermarket (thanh toán. khả năng làm việc) Promote v. contributor n. (đa dạng hóa) n. Trend n. or scope of.TOEIC 600 WORDS Achievement n. xu thế) L17 Ordering Supplies (phiếu tiếp tế) Diverse Diversify v. to anticipate. to endure (chịu đựng) Behavior n. sự thừa nhận) Value n. Explore v. high quality (xuất sắc) Obvious a. to support. to give someone a better job. believing in something or somebody (trung thành) Merit n. expanded adj. volume. exploratory adj. worth (đáng giá) L16 Shopping Bargain n. obligatory (bắt buộc) Merchandise n. praise for doing something well (sự công nhận. đối xử) Checkout n. Enterprise Essential a. experience. to add to. dễ dàng) Comfortable adj. to increase the size. Contribute v. strictly adv. quầy thanh toán) Comfort n. Expand v. to enlarge (nới rộng) Expansion n.

writing paper and envelopes (đồ dùng văn phòng) L18 Shipping (vận tải đường thủy) Accurate a. the origin (nguồn. nhớ lại) Ship v. to finish completely (hoàn thành(công việc. chính xác) Accuracy n. without difficulties. deliberately polite and agreeable in order to win favor (êm thấm. an expense or a cost. to continue. a person or business that transports passengers or goods (người hoặc một hãng vận chuyển) Catalog a.TOEIC 600 WORDS Everyday a. ordinary (thông thường. (tối thiểu) On hand a. acting or producing effectively with a minimum of waste (có hiệu lực. to reduce in price (giảm giá) a. to reduce. to acquire (đạt được. something that is required or necessary as a prior condition (điều kiện ưu tiên) Quality n. sẵn có) Remember v. to make available for use (cung cấp) L19 Invoices (Hóa đơn) Charge Compile Customer Discount Efficient Estimate n. an itemized record of these goods (Kiểm kê (hàng hóa) Minimize v. có được) Prerequisite n. to make an itemized list of (sách danh mục chi tiết) Fulfill v. to approximate the amount or value of something. Obtain v. a list or itemized display. Smoothly adv (Làm cho suôn sẻ) Source n. functional adj. goods in stock. thông dụng) Function v. ko thể thiếu) Inventory n. trách nhiệm) Function n. v. to perform tasks (chức năng. errorless (đúng. as much as is needed (vừa đủ) Supply v. hiệu quả) v. a reduction in price. (sự hoàn thành) Integral a. exact. common. available (sẵn sàng. accurately adv. to demand payment (thu phí) v. nguồn gốc) Stationery n. to give less importance to (giảm tới mức tối thiểu) Minimal adj. Carrier n. one who purchases a commodity or service (khách hàng) n. maintainable adj. suôn sẻ) Smooth out v. to gather together from several sources (thu thập) n. nhiệm vụ) Fulfilling gerund fulfillment n. necessary for completion (cần thiết. to form am opinion 11 . to transport. Maintain v. to think of again (nhớ. v. to sustain (duy trì) Maintainability n. Minimum n. to support. (việc gửi hàng) Sufficient a. to send (vận chuyển) Shipper n. shipment n. a distinguishing characteristic (chất lượng) Smooth a.

v. to cause to correspond (điều chỉnh. adj. Run v. n. to interrupt (làm phiền) Disturbance n. bắt ai phải làm gì đó) Imposition n.TOEIC 600 WORDS About something (ước lượng. Extremely significant or important (chủ yếu) Discrepancy n. Automatic adj. to deduct (trừ đi. xem qua) Subtract v. to use temporarily (vay mượn) Cautious adj. disturbingly adv. Crucial adj. buồn tẻ) Verify v. định giá) Estimation n. (làm rối loạn. to compute the difference between credits and debits of an account. imposing adj. boring (chán ngăts. to command or direct (đơn đặt hàng) Prompt adj being on time or punctual. hoạt động) Scan v. prompt v. to take away. ép buộc. to establish or apply as compulsory. khấu trừ) Tedious adj. to force upon others (áp đặt. to operate (chạy. acceptable adj. kiểm lại) L21 Banking (Ngành ngân hàng) Accept v. a request made to purchase something . an error or a fault (lỗi) Mistaken v. automatically adv. Operating independently (tự động) Automation n. to take away from a total. dàn xếp ) Adjustment n. to subtract (khấu trừ) 12 . Balance n. to prove the truth of (Xác minh. to look over quickly (xem lướt. to receive. tương ứng với) Reflection n. Rectify v. to set right or correct (chỉnh sửa) Terms n. v. Tiresome by reason of length. an obligation a responsibility (trách nhiệm pháp lý) Reflect v. Careful. bất hòa) Disturb v. reflector n. slowness. a divergence or disagreement (sự bất đồng.(Số dư (tài khoản)) Borrow v. Order n. (đánh (thuế ai đó) Mistake n. to respond favorably (đồng ý. to change in order to match or fit. to interfere with. chấp thuận) Acceptance n. to given back a likeness (phản ánh. conditions (điều khỏan) L20 Inventory (kiểm kê hoàng hóa) Adjust v. wary (thận trọng) Deduct v. adjustable adj. or dullness. the remainder. gây cản trở) Liability n. a reminder or a cue (nhanh chóng) Promptness n. estimating gerund Impose v. carried out without delay.

the recording and gathering of financial information for a company (sự thanh toán. a promise (thỏa thuận. to collect (tíhc lũy. the number of times a product is sold and replaced or an emloyee leaves and another employee is hired (doanh số. Signature n. quan điểm) n. remove (rút tiền) Transaction n. ghi vào ngân sách budgetary adj. as in money or goods (khỏan nợ) Outstanding adj. ngân sách). Asset n. (kế toán) Accumulate v. to make consistent (đành chấp nhận. beneficial (có sinh lời) Profit v. to borrow money with your house as collateral. Take out v. thỏa ước. the amount due on a property. adj. 13 . Cautious. Build up n. assertive (lấn sân. restricted adj. not paid or settled (còn tồn tại. a share in a distribution (Tiền lãi cổ phần) Down payment n. thế chấp) Restriction n. cam kết) noncommittal adj. an amount of money for something specific. lũy kế) Accumulation n. deduction n. a business deal (giao dịch) L22 Accounting (thanh toán) Accounting n. v. to examine the financial (kiểm toán) Budget n. a limitation (giới hạn. a formal examination of financial records. v. thận trọng) n. v to provide money for (nguồn tiền. (lợi nhuận. chưa giải quyết xong. v. a felling about something or someone (thái độ. n.hạn chế) Restrict v. Still due. something owed.TOEIC 600 WORDS Deductible n. restrained (bảo thủ. cam chịu) Turnover n. the name of a person written by the person (chữ ký) Sign n. an initial partial payment (Sự trả trước 1 phần khi mua hàng) Mortgage n. a customer (khách hàng) Debt n. tính toán) Accountant n. withdraw. advantageous.(cầm cố. to increase over time (Sự tăng cường) Client n. xâm chiếm) n. something of value (tài sản) Audit n. doanh thu) L23 Investments (đầu tư) Aggressive Attitude Commitment Commit v. quỹ dự trữ). account n. Competitive. thu hồi) Reconcile v. chưa trả nợ) Profitable adj. accumulated adj. a list of probable expenses and income for a given period (ngân quỹ. Conservative Fund adj. Dividend n. to gather. Budget v.

sắp đặt tài liệu) Fill out v. n. to have a debt. khôn ngoan. to figure out. preparatory adj. to complete (hoàn tất. ngăn cản. to report or relate minutely or in particulars (chi tiết. Detail v. hoàn thành) Give up v. Together. wisely adv. to keep from. tiểu tiết. to withdraw. n. Regarded as a whole. Wished or longed for (mong đợi. dự báo trước) Level n. tạm ngưng) Joint adj.TOEIC 600 WORDS Invest v. a punishment. v. investor n. a withdrawal. a prediction of a future event . general (bao gồm.v. shared (tham gia) Owe v. to compute (tính toán) calculator n. Long-term adj. To refrain from (từ chối. removal (rút tiền. a husband or wife (vợ hoặc chồng) Withhold v. a mental view or outlook 14 . to estimate or calculate in advance (dự đoán. Refund n. To be obligated to pay (nợ) Owner n. Deadline File v. a time by which something must be finished (hạn cuối) v. rút lui) Resource n. to stop participating. a group of documents or information about a person or an event (sắp xếp. L24 Taxes (nộp thuế) Calculate Calculation n. hạng) Overall adj. a list of investments (danh mục vốn đầu tư) Pull out v. penal adj. returnable adj. valuable things (nguồn) Return n. to enter into public record. able to offer advice based on experience (Từng trải hiểu biết nhiều. Knowledgeable. to put money into a business or activity with the hope of making more money. Wise adj. Prepare v. a relative position or rank on a scale (mức độ. tòan bộ) Perspective n. n. hoàn trả) Spouse n. khía cạnh nhỏ) Forecast n. v. to quit. cản trở) L25 Financial Statements (báo cáo tài chính) Desired adj. to give back (trả lại. owing gerund Penalty n. mong ước. assets. the amount of money gained as profit (tiền thu về. to stop (đầu hàng. khao khát) Desire n. tiền lãi) Returns n. tạm dừng. involving or extending over a long period (dài hạn) Portfolio n. a consequence (khoản tiền phạt) Penalize v. sáng suốt). to make ready (chuẩn bị) Preparation n. Wisdom n. the amount paid back. to put effort into something (đầu tư) Investment n.

đặc trưng. liền kề) Collaboration n. to interrupt. a goal (mục tiêu) Translation n. to pay attention to (Tuân thủ) Agenda n. tiến triển) Goal n. inscrutable adj. Rude. or distance (dài dòng) Matter n. Tending to or expressing an awareness of things as they really are (có óc thực tế) Reality n. improve position (tiến lên) Open to adj. kết thúc) Conclusion n. 15 . topic of interest (vấn đề. kế hoạch) Project n. Typical adj. the act pf working with someone (hợp tác. permission to do something (tiếp tục. dùng được cho ai đó) Opt v. công viềc phải bàn tại cuộc hợp) Bring up v. translatable adj. an anteroom. (thực tế. collaboration n. duration. impolite. (vật được chon. to impede or interfere (ngăn trở. an amount produced. objective. Hamper v. purpose (mục tiêu. vulnerable (tiếp thu. (thiếu chu đáo. Long in time. mục đích) Lengthy adj. lợi tức) L26 Property and department (cơ quan quản lý bât động sản) Adjacent adj. v. or waiting room (hành lang. thực tại) Target v. optimal adj. to produce a profit (lợi nhuận. n. cộng tác) Collaborate v. disruptive adj. to establish as a goal. next to (ngay cạnh. to focus. a list of topics to be discussed (Những vấn đề. foyer. leading to (có ích. sảnh chờ. the act or process of translating (bản dịch. cẩn thận) Scrutiny n. realistic adj. Conforming to a type (đặc thù. Concentrate v. conclusive adj. Estimated. an item. to think about (trọng tâm. to advance. to proceed with. Receptive to. L27 Board Meetings and committees (cuộc họp hội đồng quản trị và ủy ban) Adhere to v. n. có lợi) Disrupt v. v. or predicted based or present data (dự án. issue. Realistic adj. quấy rối) Disruption n. to disturb (phá vỡ. to look at carefully and closely (xem xét kỹ lưỡng. đưa ra) Conclude v. to follow. sự quyết định) Go ahead v. vận động hành lang) Move up v. cản trở) Inconsiderate adj. to come to a decision (kết luận. quan tâm) Lobby n. periondic adj. Contributing to. to stop.TOEIC 600 WORDS Projected adj. (sự kết thúc. bài dịch) Translate v. tiêu biểu) Yield n. chủ đề) Periodically adv. to choose. to introduce a topic (giới thiệu. From time to time (định kỳ) Period n. tập trung) Conducive adj. to decide on (chọn lựa) Option n. điều được chonj) Scrutinize v.

especially work or a project (sự tiến bộ. ridge. or furrow. Decade n. (không giá trị) L28 Quality control (kiểm soát chất lượng) Brand n. to discover. Progress n. băn khoăn) Anxiety n. not to use wisely. n. Responsibly adv. cuộc thử nghiệm) Experimentation n. a trademark (nhãn. something of importance. a crease. kéo lại) Throw out v. to scrutinize (xem xét chi tiết) Experiment v. to look at closely. to return something. explanation. to match specifications or qualities (làm cho phù hợp) Defect n. sự tiến lên) Progression n. using orderly reasoning (hợp lý. to find a solution. a movement forward. trách nhiệm) Responsible adj. to move forward on something. the act of collecting in formation about a particular subject (nghiên cứu) Responsibility n. Perceive v. to withdraw or retract (lấy lại. v. to dispose of (vứt đi. Worried (lo âu. an article of clothing (áo quần) Inspect v. lĩnh hội) Perception n. to fight against (đẩy xa. to see (nhận thức.TOEIC 600 WORDS Priority n. thừa nhận) Assumed adj. especially in skin or fabric (nếp nhăn) L29 Product Development (phát triển sản phẩm) Anxious adj. Take back b. Assumption n. adj. a test or trial (thí nghiệm. làm sáng tỏ một vấn đề) Supervisor n. Logical adj. sự tiến tới Waste b. anxiously adv. inspector n. n. (mối lo âu) Ascertain v. có lý) Research n. defective adj. thanh tra) Inspection n. to find out for certain (tìm hiểu một cách chắc chắn) Assume v. a period of ten years (thập kỷ) Examine v. Enhance v. to make more attractive or valuable (tăng. bỏ đi) Uniform adj. to believe to be true (cho rằng. something that should be done before other things (ưu tiên) Prioritize v. or answer (giải quyết. to take upon oneself. to try out a new procedure or idea. to interrogate. not worthwhile. nhãn hiệu) Conform v. perceptive adj. task (bổn phận. experimental adj. prior adj. formally valid. Consistent in form or appearance (Không thay đổi về tính cáh hay hình thức) Wrinkle n. an identifying mark or label. an administrator in charge (người giám sát) 16 . to notice. an imperfection or flaw (nhược điểm) Defect n. to examine carefully or officially (kiểm tra. (sự nhận biết. to become aware of. nâng cao) Garment n. to keep away. mẫn cảm) Repel v. khước từ) Repellent n. Solve v. progressive adj.

a contract to pay to use property for an amount of time. a settlement of differences in which each side makes concessions (sự thỏa hiệp. to reach a destination (tới mộy nơi) Compromise n. n. chỉ định) Indicate v. suggestible adj.. to obtain (bảo đảm) Subjective adj.. Condition v... to have the courage required (táo bạo. to depend on (tin cậy vào. Methodical in procedure. to commit. hòa lẫn) Mixture n. highly personal. liều lĩnh) Familiar adj. a sign. a requirement (điều kiện) Conditional adj. indication n.. apprehension n. one who leads. Rely v.TOEIC 600 WORDS Systematic adj. to make a contract to use property ( Hợp đồng cho thuê) Lock into v. Lease n. the state of something.. to have confidence in. to exit (rời khỏi) Indicator n. Circumstance n. sợ) Apprehend v. the state of being or living in a certain place (sở hữu. fluctuating gerund. dependent (tùy thuộc vào cái gì đó. to escape. a signal (chỉ dẫn. đa số) Mix v. the greater number or part (phần lớn. to change (dao động. to go up and down. to offer for consideration or action (gợi ý) Suggestion n. common (tương tự) Guide n.. tình huống) Condition n. v. to get possession of. Majority n. a choice. nguyên nhân dẫn đến cái gì) Fluctuate v. Due to prep.. Because of ( bở. chiếm hữu) Option n. thích thú) Arrive v. to combine or blend into one mass. particular to a given person... dựa theo cái gì đó) L31 Selecting a Restaurant (chọn lựa nhà hàng) Appeal adj. often encountered or seen. reliable adj. to be attractive or interesting (sự hấp dẫn. not objective (chủ quan) Suggest v. (sự giao động) Get out of v. a condition. Secure v. or gives advice (người hướng dẫn) Guidance n. Under legal power... thỏa ước) Daring adj. (sự đề nghị. a combination (trộn lẫn. an alternative ( sự lựa chọn) Subject to adj..... to be unable to change (thỏa thuận ko thay đổi) Occupancy n. Anxious about the future ( e ngại... guidable adj. a situation (tình thế. dựa vào) Reliability n. có thể đề nghị được) 17 . hệ thống) L30 Renting and Leasing (thuê và cho thuê) Apprehensive adj.. directs. thay đổi bất thường) Fluctuation n.. mixable adj.. organized (có phương pháp.

an element in a mixture (thành phần) Judge v. a series of names. to cause to remember (nhắc nhở) L 33 Ordering Lunch (gọi món ăn trưa) Burdensome adj. by or for one person. relating to . Ingredient n.. to choose (định cư. tell about. special. phức tạp) Narrow v. riêng lẻ) Individualize v.. to limit or restrict.. v. căn bản) Complete adj. forgettable adj. mùi thơm phảng phất) Forget v.. a student worker in a chosen field v.. or other items. hạn chế) Pick up v. trang nhã) Elegance n.. a confusion. frequent. to affect strongly.. to become used to (làm quen với cái gì) Apprentice n. individually adv. người mới vào nghề) Apprenticeship n.. or consisting of more than one part (nhiều.. to confuse (lẫn lộn.. bối rối) Patron n. having all necessary or normal parts. predictable adv. of or like a burden.. dự báo) Prediction n... to make a list (danh sách) Multiple adj. adj. to pay. phổ biến) In common n.. especially a regular customer (khách hàng quen) Predict v. elegantly adv. limited (chật hẹp. exciting adj...... to become one’s responsibility (bắt đầu ăn) Impress v... widespread. to form an opinion (đánh giá) Mix-up n. 18 ..(tập sự.. onerous (phiền toái) Common adj.. to arouse an emotion (kích động) Excitement n.. or objective (ngẫu nhiên. tình cờ) Remind v. commonly Delivery n. completely adv.. trọn vẹn) Completion n.. Random adj.. particular (cá nhân. Individual adj. a customer. List n. components... to make compensation for. or steps (đầy đủ. exhibiting refined. having no specific pattern.. to state. the act of conveying or delivering (giao hàng) Elegant adj. Flavor n.... Fall to v. to be unable to remember (quên) Forgetful adj... words.. ổn định) L34 Cooking as a career (Nghề nấu ăn) Accustom to v.. having.... to become familiar with. v. purpose. or make known in advance (dự đoán.. impressionable adj.. usual (thông thường. often favorably (ấn tượng) Impression n. tasteful beauty (thanh lịch.. to take on passengers or freight (đón (ai đó)) Settle v.. làm cho đầy đủ Excite v. a distinctive taste (vị ngọt. serving as a starting point or basis (cơ bản..TOEIC 600 WORDS L32 Eating out (ăn bên ngoài) Basic adj.

. tưởng tượng. v... a means of release or gratification... or controls. any full coverage.. thông báo) Announce v. quality. to let go.. sẳp đặt) Dimension n. rules.. an establishment engaged in doing business (đại lý) Announcement n.. involving only the main feature rather than precise details (hầu hết.. height... to exhibit or present (Trình diễn) L36 General Travel (du lịch tổng quan) Agency n.. lôi kéo) Incorporate v. qui tắc.. the state.. chăn) Board v. to control (sự điều chỉnh.. trợ lý) Assistance n. to surrender (từ bỏ) Theme n. assistant n. Site n.. a drink other than plain water (đồ uống. the time between the initial stage of a project and the appearance of results (khoảng thời gian giữa lúc bắt đầu và lúc hoàn thành một quá trình sx mới) Plan n. drives. especially during sleep... plane. ideally adv. relating to the kitchen or cooking (việc bếp núc) Demanding adj. an implicit or recurrent idea. existing as a perfect model (quan niệm. a procedure (phương pháp.... closeness (sự gần gũi) Regulation n.... laws. sense.. a place or setting (vị trí.. to unite one thing with something else already in existence (sát nhập chặt chẽ) Incorporation n. to formulate a scheme Proximity n.(chuyên nghiệp) Relinquish v.. (lý tưởng hóa. Beverage n. as for energies.. Influx n... to enter a boat. Outlet n. to give help or support to (trợ giúp.. or desires (lối ra. thức uống) Blanket n. địa điểm) Stage v. phổ biến) Generalize v. v. (sự giúp đỡ. or length (kích thước) Exact adj.. a flowing in (dòng chảy vào) Method n. methodical adj. regulatory adj. đề tài) L35 Events (sự kiền) Assist v. v. theo lý tưởng) Lead time n. to cause to come by attracting (kéo. lối thoát) Profession n. generally adv. (diễn tả chung chung) Ideal adj. a measure of width. or train.. a scheme for making something happen. or fact of being near or next to. announcer n.(lên tàu) 19 . mẫu hình lý tưởng) Idealize v... a public notification (thông cáo. người giúp việc) Coordinate v... to cover uniformly (Mền.. an occupation requiring considerable training and specialized study (nghề nghiệp) Professional adj.. imaginary... to adjust or arrange parts to work together (sắp xếp. a motif (chủ đề. incorporating gerund.TOEIC 600 WORDS Culinary adj.. characterized by accurate measurements or inferences (chính xác) General adj. requiring much effort or attention (Đòi hỏi khắt khe) Draw v. professionally adv. điều lệ) Regulate v.. a covering for keeping warm. cách thức) Methodology n.. to furnish to see the roads v.

(chi phí) Extend v. xa xỉ) Directory n. the time during which something lasts (khoảng thời gian) Entitle v. to make noticeable or different] (nhận ra.. distinguishably adv. quyền yêu sách) Delay v. substantially adv.. phrase. dành cho) Prospective adj.. covering broadly. a proposed rout for a journey. n.. quan trọng) System n.... bù đắp) Operate v.... to forbid by authority or to prevent (ngăn cấm.. L37 Airlines (hàng không) Deal with v. the place to which one is going or directed (điểm đến) Distinguish v.(toàn diện) Deluxe adj.. economize v. having legal efficacy or correctness (hiệu lực) Validate v. to make longer. tiền vé) Offset v. likely to become or be (về sau. mange. to counterbalance (đền bù.. to begin (Lên tàu) Itinerary n. inclusive (bao gồm.. expensively adv. ngăn chặn) Valid adj.. (có thể nhận ra) Economical adj.. danh bạ) Duration n. to offer (keó dài.. bao hàm) Comprehensiveness n. equal (tương đương) Excursion n.. or effort (tiết kiệm) Economy n.. considerable in importance. marked by high prices (đắt) Expense n... or extent (đáng kể. operational adj... to perform a function (hoạt động) Operation n. a book or collection of information or directions (danh mục... a pleasure trip.. the money paid for transportation (tiền xe..... thỏa thuận cái gì) Destination n. to attend to. to allow or qualify (cho quyền làm gì) Fare n.. to see to (bàn về cái gì...... intended to save money. the combination of circumstances at a given moment (vị trí. quan trọng) Substance n. showing dates and means of travel (lịch trình bay) Prohibit v.. to retrieve (đòi hỏi.(trọng yếu.. a functionally related group of elements (hệ thống) L38 Trains (tàu hỏa) Comprehensive adj.(sự hoạt động) Punctual adj. tình thế) Substantial adj. sắp tới) Situation n.. the period of time during which one is delayed n.(trên tàu) Claim v.. to take as rightful. to postpone until a later time.(sự tiết kiệm) Equivalent adj. value degree amount. a trip at a reduced fare (chuýen thăm quan) Expensive adj. time.. nhận biết) Distinguishable adj. noticeably luxurious (thuộc loại sang trọng. to go onboard a flight or ship.. (trì hoãn) Embark v.. validation n.. prompt (đúng giờ) 20 . comprehensively adv.TOEIC 600 WORDS Onboard adj.

ko bắt buộc) Tempt v.. nervously adv. a lack of clarity. to report one’s presence (đăng ký ở khách sạn. xúc giục) 21 . tách biệt) Remoteness n... to give exact information on. not compulsory or automatic (tùy ý. giấy phép) Nervous adj. to validate ( xác nhâ ôn.(tính đúng giờ) Relatively adv..TOEIC 600 WORDS Punctuality n. a move forward ( ( advance in something) sự cải tiến Chain / t∫ein/ n.. remotely adv.. order. bối rối) Contact v. to report (thông báo. intent adj. engaged in activity (bận) Coincide v. (đặt chỗ trước) Service n. to make impossible. lo lắng) Nervousness n. or expectation of (làm thất vọng) Intend v. vừa phải) Remainder n.. or understanding (nhầm lẫn.. far removed (xa xôi. to happen at the same time (xảy ra trùng khớp.... to have in mind (dự định) Intention n. quotable adj. to get in touch with (liên hệ với ai) Disappoint v. để dành) Reservation n. to fail to satisfy the hope.(Sự xa xôi.. Các công việc kinh doanh do 1 người làm chủ) Check in v... n.. dự phòng. a group of enterprises under a single control ( dãy.. Optional adj.. the remaining part (phần còn lại) Remote adj. rất xa) L39 Hotels (khách sạn) Advance / əd'vɑ:ns/ n. (lời trích dẫn) Rate n. the payment or price according to a standard (giá (cả)) Reserve v. easily agitated or distressed. to be inviting or attractive to (lôi kéo..... expectant adj. someone employed to do domestic work (quản gia) Notify v.. đồng thời) Coincidence n. a quotation ( trích dẫn) Quotation n. desire... loạt. License n. sự đăng ký đi máy bay) Confirm v....... confirmed adj. useful functions (dịch vụ) L40 Car Rentals (cho thuê xe) Busy adj... to set aside (dự trữ. uneasy or apprehensive (hồi hộp... liệu trước) Expectation n. (trùng hợp ngẫu nhiên) Confusion n.. Expect v. the legal permission to do or own a specified thing (cấp phép.. chứng thực) Confirmation n.. Housekeeper n. chuỗi... cho biết) Preclude v. to consider probable or reasonable (đoán trước... somewhat (tương đối. to register at a hotel.. coincidentally adv. to rule out (ngăn cản) Quote v. punctually adv.. in reserve n.

. a diverting performance or activity (sự giải trí) Entertain v.. to come together (kết hợp. Dialogue n.. to act before an audience.. continual adj.. detached. an event or a series of events participated in or lived through v. tác động) Range n. lĩnh vực) Release v. v. Influence v. the series (连续,系列) of events that form the plot of a story or play (thủ vai.. to direct in rehearsal (Diễn tập) Review n. Occur v. a representation in words or pictures (sự mô tả... nảy ra ) Perform v.. Thrill n. to come about (xuất hiện. to alter or affect (ảnh hưởng.. phát hành) Represent v.. entertaining adj... nguyên tố) Experience n. to spread widely.. (biểu diên.. giành được) Attainment n. the source or cause of excitement or emotion (rùng mình. to practice in preparation for a public performance... phối hợp) Continue v. writing a criticism of a performance (Sự phê bình. lớp) L41 Movies (Phim ảnh) Attain v.. performer n. tempting adj. to make available to the pubic. to come close to in appearance or quality. descriptive adj.. tầng.. to go near. approach n.. a critical estimate of a work or performance. to maintain without interruption ( tiếp tục) Continuation n... diễn kịch) Separate adj.. fundamental or essential constituent (yếu tố. the spectators at a performance (khán giả) Create v. following in order (liên tục liên tiếp) L42 Theater (nhà hát) Acting n. a rank or class (dãy... n... kept apart (tách bạch... lại gần) Approachable adj.TOEIC 600 WORDS Temptation n.. Audience n.. to typify (đóng.. to give a public presentation of (diễn xuát) Performance n. trình độ. rùng rợn li kỳ) Tier n... diễn tả) Describe v. to give permission for performance (công bố... trình diễn) Rehearse (排演,预演) v.. creative adj. to achieve (đạt được. lời phê bình ) 22 . Combine v. a way or means of reaching something (tiếp cận.. Disperse v.. tách tiêng) Successive adj. a conversation between two or more persons (giai thoại. to take place.. Description n. to scatter (phân tán) Entertainment n.. the scope (phạm vi.. to produce through artistic or imaginative effort (sáng tạo) Creation n.. attainable adj. hội thoại) Element n. diễn xuất) Approach v.(chi tiết) Experienced adj.

. giục giã) L44 Museums (Bảo tàng) Acquire v. thu được) Admire v. to gain possession of. the prevailing style or custom (thời trang) Leisure n. fundamentally distinct or different (khác loại) Divide v.. to make a reply. ideas.. to get by one’s own efforts (đạt được. the ability to discern what is excellent or appropriate (sở thích. Phê bình critic n. to give an opinion or depict emotion (bày tỏ. a group of objects or works to be seen... a natural desire (thúc giục.... hâm mộ) Collection n.thị hiếu) Urge(促进,催促)v. especially ahead of time... Reason n. rõ ràng) Category n. kế hoạch làm việc) Significant adj.(phân loại xác thực) Disparate(全异的) adj... especially of literary or other artistic works (sự phê bình. specialized adj. Taste n. someone or something liked over another or others (sự ưa thích. to concentrate on a particular activity (chuyên môn hóa) Specialist n. an underlying fact or cause (lý do) Relaxation n... to react (hồi âm. covering a wide scope(活动范围)(rộng rãi.. to regard with pleasure. (nhà phê bình) Express v. categorical adj. số lượng.. responsive adj... bình phẩm) Criticize v.(chuyên gia) Spectrum n. phúc đáp) Response n. a range of related qualities. an evaluation. Instinct n. (sự trả lời) Schedule n... a... relaxed adj.... thích cái gì hơn) Prefer v.. to enter on a schedule (lịch trình. having all tickets or accommodations completely sold. having a major effect. hành vi) L45 Media (Phương tiện truyển thông) 23 .. đáng kể) Specialize v. ready for use.. the basis or motive for a action... a division in a system of classification. free time (thời gian rảnh rỗi) Respond v... biểu lộ tình cảm) Fashion n.TOEIC 600 WORDS Sold out adj. to advocate earnestly. willing to serve (sẵn sàng để dùng) Broad adj. refreshment of body or mind (thư giãn) Relax v.. Criticism n. v. freedom from time-consuming duties... preferred (ưa thích) Favorable adj. a general class of ideas (hạng. preferential adj.. a list of times of events. collector n.. v. studied.. important (quan trọng. favorably adv.. the act of reacting or the state of being relaxed.. or kept together (bộ sưu tập) Collect v. to have esteem or respect for (Khâm phục. or activities ( sự phân bổ theo tính chất.... meaningful. to sell all the tickets (hết vé) L43 Music (âm nhạc) Available adj. loại) Categorize v. an inborn pattern that is a powerful motivation (bản năng) Preference n. to separate into parts (phân chia) Favorite adj..

Diagnose (诊断) v. liên quan đến) Serious adj. characterized by decision and firmness (dứt khoát) Disseminate(散布)v. chung thủy) Constitute(制定,建立) n... sự thuê bao điện thoại) Thorough (十分的,彻底的) adj. to distribute (truyền bá phổ biến) Impact n.. preventive Recommend v.. (sự mua báo dài hạn. to scatter widely... producing the desired effect... weighty (nghiêm trọng) L47 Dentist’s office (Phòng Nha sĩ) Aware / ə'weə/ adj. n.. to keep from happening. điều xao lãng) 24 . to guide (giải quyết. chu đáo) Investigative adj. thoroughly adv. to mention (chỉ định. the means whereby something is achieved (điều trị) Manage v. to endorse (giới thiệu) Recommendation n. to hinder (chống lại. a position in a profession (cuộc hẹn) Assess v.. Constant n..... sự làm lãng đi. công việc) Choose v.. assessable adj. something. choosy adj.. Record(挡案) v.. chu đáo) Thoroughness n. to recognize a disease. investigate v.. to select one thing over another (lựa chọn) Choice n. a official copy of documents (ghi lại.. to direct for treatment or information. xoay sở) Prevent v..... v. subscribers n. a strong. in complete detail.. to present as worthy.). sự tác động) In depth adj. to receive a periodical regularly on order (đặt mua một cái gì đó định kỳ) Subscription n. the act of being turned away from the focus ( sự làm sao lãng...... sự làm đứt quãng (mạch tư tưởng. Link n. something that is unchanging or invariable(不变的,永恒的)(trung thành. sự lãng trí. to bring up to date Distraction / dis'træk∫n/ n.. cẩn thận. to set down in writing. định lượng) Assessment n.. thorough (tỷ mỉ.. công viê ôc đang làm. to analyze the nature of something (chẩn đoán) Diagnosis n. to be the elements or parts of (tạo thành.. to determine the value or rate of something (ước định. sự đãng trí. having knowledge ( có kiến thức hoă ôc nhâ ôn thức về ai/cái gì) Catch up v. Triệu chứng Effective adj... thành lập. to handle. yearly (xảy ra hàng năm) Appointment n. a tool for precise work.... a relationship (liên kết) Subscribe v.. specializing in uncovering and reporting hidden information (điều tra) Investigation n. lời chuẩn đoán diagnostic adj. thiết lập) Decisive adj. that is assigned (nhiệm vụ.. L46 Doctor’s Office (phòng khám) Annual adj. being in effect (ảnh hưởng) Instrument n. such as a task... an association. to deal with.. phòng chống) Prevention n. immediate impression (ảnh hưởng. arrangements for a meeting..TOEIC 600 WORDS Assignment n.. exhaustively complete (tỉ mỉ. recommendable adj. lưu lại) Refer v.

cách đều nhau Restore v. tổng quan) Position / pə'zi∫n/ n. easily seen or understood.. in spite of (Bất chấp. inspiration or support ( niềm đô ông viên) Evident adj. Hợp với. to let do or happen.... trợ cấp. cấp cho. evidently adv. ( 25 . emphatic adj. Aspect /'æspekt/ n. cái nhìn khái quát. băn khoăn. an appearance (vẻ. khẩu phần) Regardless adv.. tâ ôp quán Habitual adj. a feature element.. làm rối trí). a customary manner or practice ( thói quen.. to stress (nhấn mạnh) Emphasis n. to bother ( kích thích. làm lãng trí. không đếm xỉa tới.. a part of a whole (phân chia. ( làm sao lãng... to chafe or inflame.. alternatively adv. to acquire or come into (gánh chịu. to permit (cho. Alternative /ɔ:l'tə:nətiv/ n. occurring at fixed intervals ( ở những quãng cách hoă ôc thời gian đều đă ôn.. làm rối bời. Incur 招致 v.. a section or quantity within a larger thing.. distracted adj.. one’s pay (lương) Suitable adj. a set of rules and regulations (những điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm) Portion 一部分 n. a quick look ( sự miêu tả chung nhưng ngắn gọn. habitually adv. the choice between two mutually exclusive possibilities (sự lựa chon (một trong hai)) Alternate v. Habit n. chịu lấy) Personnel n. rọi sáng. a group of employees or workers (cán bộ. a fixed compensation paid regularly for work done. quan tâm) Emphasize ('emfəsaiz v.. to bring back to an original condition (Khôi phục lại) L48 Health Insurance ( sự bảo hiểm sức khoẻ (khi ốm) Allow (ə'lau v. soi sáng) Irritate(激怒,刺激) / 'iriteit/ v.. irritable adj.. the right or appropriate place ( vị trí. to provide or brighten with light ( chiếu sáng. Overview / 'ouvəvju :/ n..... bề ngoài. Illuminate(照明,照亮) // i'lu:mineit/ v. làm tấy lên. appropriate to a purpose or an occasion (thích hợp với) Suit v...... a summary. chỗ (của mô ôt vâ ôt gì) Regularly / 'regjuləri/ adv. a survey.. rành rành) Evidence n. diện mạo) Concern /kən'sə:n/ v... nhân viên) Policy n. obvious (hiển nhiên. to be of interest or importance to (lo lắng.. allowable adj. cấp phát) Allowance n.. Encouragement / in'kʌridʒmənt/ n.. suitably adv.TOEIC 600 WORDS Distract v. không chú ý tới) Salary n... làm lãng đi. làm rát ) Irritation n.

.. to allow (cho phép) Permissible adj. định rõ) Designation n. conveniently adv.)) Procedure /procedure/ n. sự phát biểu) Usual /'ju: u l/ adj.TOEIC 600 WORDS L49 Hospitals (tổ chức từ thiện. to discover or ascertain (dò ra. to exercise authoritative or dominating influence (kiểm tra.. thích đáng. đi thẳng vào (vấn đề... đúng chỗ..... hạn độ) Monitor v. coi như nhau) Identifiable adj. an intellectual interpretation (khả năng phán đoán) 26 . identification n. possible (tiềm năng) Sample /'sɑ:mpl/ n. thích hợp) Convenience n. admission n. a bill (sự bày tỏ. to indicate or specify (chỉ rõ. Detect /di'tekt/ v. to keep track of (giám sát) Potential /pə'tenʃəl/ adj.. to permit to enter (hứa được..... ordinary.. tổ chức cứu tế) Admit /əd'mit/ v. or a process (nhân tố) Interaction /.. tham khảo) Consultation n. mẫu hàng) Sense /sens/n... to ascertain the name or belongings of (đồng nhất hoá. piece. Missing n. dùng quen) L50 Pharmacy ('fɑ:məsi) dược khoa Consult /kən'sʌlt/ v. a result. sự trình bày. an accounting showing an amount due. người đi theo) Identify /ai'dentifai/ v. thường lệ.. kiểm soát. thuận lợi. detectable adj.. khám phá ra. suited or favorable to one’s purpose. easy to reach (tiện lợi.. thử lại) Convenient /kən'vi:njənt/ adj. có đủ chỗ cho Admittance n. capable of being but not ye in existence... a mutual activity (tác động qua lại) Limit n.ɔ:θərai'zeiʃn/ n.. the act of sanctioning (sự cho quyền. nhận được. thông thường. Control /kən'troul/ v. a person accompanying another to guide or protect (người bảo vệ. a contribution to an accomplishment... an outcome (kết quả) Statement /'steitmənt/ n. expected (thường. phát hiện ra) Detection n. tìm ra..intər'ækʃn/ n. designator n.. thường dùng. a judgment. sự cho phép) Designate /'dezignit/ v. Authorization /. Pertinent /'pɔ:tinənt/ adj.. a portion.. an inner calling to pursue an activity or perform a service (the missing (quân sự) những người mất tích) Permit /'pə:mit/ v. to seek advice or information of (hỏi ý kiến.. the point beyond which something cannot proceed (giới hạn. a series of steps taken to accomplish an end (thủ tục) Result /ri'zʌlt/ n...is'kɔ:t/ n. permission n. Escort /eskɔ:k .... or segment that is representative of a whole (mẫu. having relevance to the matter at hand (thích hợp. an influence.. Factor /'fæktə/n... consultative adj. người dẫn đường.

to perform as a volunteer (người tình nguyện. v...TOEIC 600 WORDS Volunteer /. voluntary adj.. one who performs a service without pay. người xung phong) Volunteerism n. 27 .vɔlən'tiə/ n..

Related Interests