You are on page 1of 36

KARTA PRACY DO LEKTURY

Tytu........................................................................................................................
Autor....................................................................................................................... 1. Rozwi
krzywk 1. Imi ojca Anaruka 2. Zwierz morskie o dugich kach 3. Nazwa grenlandzkich
jeleni 4. Brat Anaruka 5. Zimowy dom eskimosw 6. Tytuowy bohater lektury 7. Cignite przez
psy 8. Ogromne zwierz polarne o puszystym, biaym futrze 9. Bro uywana do polowania na
foki 10. Zwierz, ktre upolowa Anaruk i Omialik 2. Pocz zdania w logiczn cao: Opis
krajobrazu Grenlandii Grenlandia to wielka wyspa i wszystko staje si bezkresn, bia
pustyni. Zima jest tutaj tym przykrzejsza na pnocnym Atlantyku. Szalej nieyce e przez
cae cztery miesice trwa ciemno Dopiero w marcu pojawia si soce i tam na ziemi
wyrastaj trawy i mchy. W maju rozpoczyna si dzie polarny ale morze zaczyna si ju
uwalnia od lodu. niegi topniej tylko na pd- zach brzegach co dzie na chwil nad
horyzontem. Ziemia pokryta jest jeszcze warstw lodu i trwa bez przerwy przez pi miesicy 4
3.Uzupenij tabelk: Zwierzta Ich wygld
morsy ................................................................................................................. ............................
..................................................................................... ...................................................................
.............................................
reny .................................................................................................. ..............................................
................................................... .................................................................................................
niedwied ................................................................................................. ....................................
............................................................. ...........................................................................................
......
wieloryb ................................................................................................. ........................................
......................................................... ...............................................................................................
.
foka ................................................................................................... .............................................
..................................................... .................................................................................................
roliny ................................................................................................... 4. Rozwi zadanie: Od
pocztku listopada do koca lutego na Grenlandii panuje bez przerwy ciemno. Oblicz, ile dni
trwa duga polarna noc? XI miesic ilo dni
Obliczenie:...............................................................................................................
Odp.: .......................................................................................................................

Scenariusz zaj
zintegrowanych w klasie
III - ycie w kraju
Anaruka
1. KLASA III.
2. TEMAT ORODKA: ,,W KRAJU ANARUKA.
3. TEMAT DNIA: ,,YCIE NA DALEKIEJ PNOCY.
4. ZAGADNIENIA:
1) Rozmowa na temat: ycie codzienne mieszkacw Grenlandii dawniej i dzi.
2) Drama: ,,Zajcia Eskimosw z osady Anaruka.
1) Przedstawienie rodkami plastycznymi rnic w wygldzie igloo i swojego domu.
2) Swobodne wypowiedzi na temat lektury.
3) Szukanie odpowiedzi na pytanie ,,Co zainspirowao autora do napisania ksiki ,,Anaruk chopiec z
Grenlandii.
4) Zwierzta Grenlandii ich wygld i zwyczaje. Konkurs.
5) Rachunki Anaruka.
6) Dodawanie, odejmowanie, mnoenie sposobem pisemnym.
7) Opis Grenlandii. Uzupenianie zda zdobytymi informacjami.
1. CELE:
Cel gwny: Umiejtno logicznego mylenia oraz wiczenie czytania
ze zrozumieniem.
Umiejtnoci ucznia:
1) Potrafi wypowiada si penymi zdaniami.
2) Umie uzasadni swoje stanowisko.
3) Umie czyta ze zrozumieniem.
4) Potrafi rozwiza krzywk i odnale haso.

5) Zna zwyczaje Eskimosw.


6) Potrafi wskaza rnice w budowie i wygldzie igloo i wasnego domu za
pomoc rodkw plastycznych oraz ustnych wypowiedzi.
7) Wie jakie zwierzta zamieszkuj Grenlandi.
8) Potrafi uzupenia zdania wykorzystujc zdobyte informacje.
9) Dokonuje oblicze sposobem pisemnym.
10) Umie wspdziaa w zespole.
1. METODY:
Metody oparte na posugiwaniu si tekstem.
Metody oparte na dziaalnoci praktycznej uczniw.
Drama: ,, Zajcia Eskimosw z osady Anaruka.
2. ORGANIZACYJNE FORMY PRACY UCZNIW:
Praca zbiorowa.
Praca jednostkowa.
Praca w grupach.
3. RODKI DYDAKTYCZNE:
- kartki w ksztacie kry, ktre z jednej strony maj dziaania matematyczne,
a z drugiej sylaby,
- krzywka z hasem,
- kaseta z nagran piosenk do wicze z kinezjologii,
- kartka z ilustracj igloo,
- puzzle zwierzt: niedwied, wilk, mors, foka, wieloryb, renifer,
- kartki z informacjami o zwierztach oraz pytaniami do tekstu,
- napisy nazw zwierzt,
- paski z dziaaniami Anaruka,
- karta pracy z uzupeniank zdaniow. Trzy poziomy:
I poziom ucz. uzupeniaj sami;
II poziom ucz. dokonuj wyboru
wyrazu z tabelki;
III poziom ucz. uzupeniaj zdania

w kolejnoci podanej w tabelce.


I. PRZEBIEG ZAJ.
1. Powitanie.
2. wiczenia z kinezjologii (punkty naprzemienne, punkty na mylenie, pozycja
Cooka, leniwe semki wykonywane rcznie, slo).
3. Utrwalenie wyrazw z ,,u poudnie, jutro, kukurydza, huba, pug, zuch.
Metoda acuchowa.
Czynnoci ucznia: zamykaj oczy i tworz w wyobrani obrazy z tymi
wyrazami.
4. Oblicz dziaania na dodawanie, odejmowanie i mnoenie pisemne, ktre s
umieszczone na krze.
Czynnoci ucznia: uczniowie podchodz do tablicy
i obliczaj:
127 + 452 = 579;
71 x 2 = 142;
365 261 = 104;
315 x 3 = 945;
808 798 = 10.
5. Uoy wyniki w kolejnoci od najmniejszej do najwikszej.
Czynnoci ucznia: ucze ukada: 10, 104, 142, 579, 945.
6. Odwrcie kry na drug stron i odczytajcie haso.
Czynnoci ucznia: ucze odwraca kry i odczytuje: Czesaw Centkiewicz.
7. Rozmowa:
- kim by Czesaw Centkiewicz?
- co napisa?
- czego dowiadujemy si z lektury
- jakie tematy przedstawi w lekturze?
- jak wygldao ycie Eskimosw dawniej, a jak dzisiaj?
Czynnoci ucznia: uczniowie udzielaj swobodnych odpowiedzi na pytania.
8. Drama: ,, Zajcia Eskimosw z osady Anaruka.
Czynnoci ucznia: poszczeglni uczniowie przedstawiaj czynno: polowanie, gotowanie, pywanie
kajakiem, zabawy dzieci, owienie. Klasa odgaduje czynno.
9. Nauczyciel rozdaje kartki, na ktrych narysowane jest igloo.
Czynnoci ucznia: uczniowie rysuj obok swj dom.

10. Porwnajcie wygld domu i igloo.


Czynnoci ucznia: spontaniczne wypowiedzi uczniw.
11. Odpowiedzcie na pytanie: Czy tre lektury jest fikcyjna, czy prawdziwa i dlaczego?
Czynnoci ucznia: uczniowie odpowiadaj uzasadniajc swoje zdanie.
12. Kto obok ludzi wystpuje w lekturze?
Czynnoci ucznia: zwierzta.
13. Przyczepienie na tablicy nazw zwierzt wystpujcych na Grenlandii: niedwied polarny, wilk, mors,
foka, renifer, delfin, baw.
Czynnoci ucznia: uczniowie odczytuj nazwy zwierzt.
14. wiczenia z kinezjologii do nagranej piosenki.
15. Nauczyciel tworzy grupy. Kada grupa otrzymuje kopert z puzzlami.
Czynnoci ucznia: uczniowie ukadaj obrazek i przyklejaj go do kartki.
16. Nauczyciel wyznacza jedn osob z grupy w celu przyczepienia obrazka uoonego zwierzcia na
tablicy i odnalezieniu nazwy ilustracji.
Czynnoci ucznia: z kadej grupy jedna osoba wykonuje zadanie.
17. Za poprawne uoenie puzzli oraz podpisu grupa otrzymuje po jednym
kolorowym pasku.
Czynnoci ucznia: uczniowie sklejaj paski i tworz z nich acuch.
18. Nauczyciel rozdaje kartki z informacjami o wygldzie i zwyczajach zwierzt oraz pytaniami do tekstu.
Za kad poprawn odpowied grupa dostaje pasek.
Czynnoci ucznia: kady ucze w grupie czyta cicho tekst, a nastpnie caa grupa przygotowuje si do
odpowiedzi. Uczniowie czytaj pytania i
odpowiadaj na nie.
19. wiczenia wyciszajce liczymy w pamici od pidziesiciu do zera, co dwa.
Czynnoci ucznia: uczniowie zamykaj oczy i licz w pamici.
20. Nauczyciel trzyma kartki z dziaaniami zapisanymi w ,,eskimoski sposb.
Czynnoci ucznia: uczniowie losuj kartki po czym zapisuj dziaania oraz wyniki znakami arabskimi.
21. Za kad poprawn odpowied grupa dostaje pasek.
Czynnoci ucznia: uczniowie doklejaj ogniwa acucha.
22. Nauczyciel nakazuje usi uczniom na swoje miejsca. Rozdaje tekst do uzupenienia w trzech
poziomach.
Czynnoci ucznia: uczniowie uzupeniaj zdania i odczytuj tre.
23. Na zakoczenie uczniowie sklejaj powstae acuchy w jeden. Dziki poprawnie wykonanej pracy,
duej wiedzy o Grenlandii, stworzony zosta kolorowy acuch, ktry moe by symbolem przyjani dzieci.
Zaczniki:

Zacznik nr 1:
ZAPISZ DZIAANIA CYFRAMI I OBLICZ
Czwarty palec jednej rki razy pierwszy palec drugiej rki = .........................
Dwie rce doda cay czowiek = ..............................
ZAPISZ DZIAANIA CYFRAMI I OBLICZ
Drugi palec drugiej rki odj pierwszy palec jednej rki = ...........................
Dwie rce i jedna noga doda jedna rka = .............................

ZAPISZ DZIAANIA CYFRAMI I OBLICZ


Cay czowiek podzieli drugi palec jednej rki = .............................
Pierwszy palec jednej rki plus dwie rce = ..................................
ZAPISZ DZIAANIA CYFRAMI I OBLICZ
Pierwszy palec jednej rki drugiego czowieka odj pierwszy palec
jednej rki ..............................
drugi palec drugiej rki razy czwarty palec jednej rki = ........................
ZAPISZ DZIAANIA CYFRAMI I OBLICZ
Dwie rce i jedna noga doda dwie rce = ..............................
Dwie rce podzieli przez jedn rk = ..................................
ZAPISZ DZIAANIA CYFRAMI I OBLICZ
Trzeci palec jednej nogi odj czwarty palec drugiej rki = ........................

Czwarty palec drugiej nogi doda jedn rk = ...........................


Zacznik nr 2
Poziom I./uczniowie uzupeniaj samodzielnie/
Grenlandi zamieszkuj ............. . Niemal ca wysp pokrywa ............ . Ld ten nigdy nie topnieje. Nie
ma tam ............ . Lato jest ............. ,
a zima .............. . Eskimosi mieszkaj w ............... , gdzie jest zupenie .............. , bo nie ma okien.
Zajciem mczyzn w osadzie Eskimosw jest ............... na zwierzta. Do zdobywania poywienia
uywaj takiej broni jak .............. , ................ , .................... .
Poziom II./uczniowie uzupeniaj luki podanymi wyrazami/
Grenlandi zamieszkuj ............. . Niemal ca wysp pokrywa ............ . Ld ten nigdy nie topnieje. Nie
ma tam ............ . Lato jest ............. ,
a zima .............. . Eskimosi mieszkaj w ............... , gdzie jest zupenie .............. , bo nie ma okien.
Zajciem mczyzn w osadzie Eskimosw jest ............... na zwierzta. Do zdobywania poywienia
uywaj takiej broni jak .............. , ................ , .................... .
Podane wyrazy: Eskimos, ld, drzew, krtkie, dluga, igloo, ciemno, polowanie, harpuny, dzidy, uki.

"Anaruk chopiec z Grenlandii" test sprawdzajcy znajomo


lektury dla klasy III
AUTOR LEKTURY: Czesaw Centkiewicz
Cel: Sprawdzenie dokadnoci czytania
lektury i umiejtnoci korzystania z
informacji zawartej w lekturze przed
przystpieniem do jej omawiania.
Test mona wykorzysta na rne sposoby:
1) test do samodzielnego rozwizania przez
uczniw,
2) test do przeprowadzenia konkursu
grupowego.
Ad. 1) Proponuj nastpujce kryteria
oceniania samodzielnie rozwizanego przez
uczniw testu:
27-25 punktw - Wspaniale znasz tre
lektury. Jeste uwanym czytelnikiem.

24-21 punktw - Dobrze znasz tre lektury.


Pamitasz istotne fakty.
20-15 punktw - Starasz si, ale sabo
pamitasz tre lektury. Polecam
przeczytanie jej ponownie.
14 punktw i poniej 14 - Miej lektury musisz uwanie przeczyta ksik.
Ad 2) Proponuj wybr spord uczniw
trzyosobowego jury oraz podzia klasy na
cztery zespoy. Konkurs rozpoczyna druyna,
ktra wyrzuci najwicej oczek kostk do gry.
Zaogi wybieraj numer pytania i same ju
na pocztku decyduj za ile punktw
odpowiadaj:
- za 2 punkty - udzielaj odpowiedzi na
samo pytanie,
- za 1 punkt - korzystaj z wariantw
podpowiedzi a, b lub c.
Jeli druyna nie odpowie na pytanie lub
odpowie niewaciwie otrzymuje zero
punktw. Kolejna druyna moe wybra to
samo pytanie (jeli podano ju warianty,
otrzyma - zgodnie z regulaminem - za
poprawn odpowied 1 punkt) lub zmieni
numer pytania, wedug wsplnych ustale.
Kada druyna odpowie na siedem pyta, po
czym nastpuje zliczenie punktw.
Czonkowie zwyciskiej druyny otrzymuj
pisemn pochwa do zeszytu ucznia.

Jeli przeczytae lektur, nie bdziesz mia


problemu z odpowiedzi na pytania.
Powodzenia!
1. Jak mia na imi ojciec Anaruka?
a) Nukuna
b) Tugto
c) Omialik
2. Podarunek jaki Anaruk otrzyma przy
poznaniu od autora ksiki to:
a) bro
b) n stalowy
c) rcznik
3. Z czego robi si w Grenlandii namioty?
a) ze skr fok i renw
b) ze skr wielorybw
c) z ptna
4. Grubo pokrywy lodowej w rodku wyspy
dochodzi:
a) do trzech kilometrw
b) do trzystu metrw

c) do trzynastu centymetrw
5. Do czego Eskimosi wykorzystuj ebra
wielorybw?
a) do robienia noy
b) do produkcji nici
c) do budowy namiotu
6. Jakie narzdzia zabieraj Eskimosi na
polowanie?
a) harpuny, dzidy, strzay
b) pistolety, kusze, szable
c) wdki, kilofy, szpadle
7. Ulubiony przysmak z foki eskimoskich
dzieci, to:
a) chrupica petwa
b) sodki tuszcz
c) surowa wtroba
8. Co robi Eskimosi w razie zaistniaej
sprzeczki?
a) wyznaczaj pojedynek
b) awanturuj si, kc
c) ukadaj jeden na drugiego zoliwe
piosenki
9. Jakimi cechami charakteryzuj si
Eskimosi?
a) atwowierno i gocinno
b) gburowato i ktliwo
c) zarozumiao i pewno siebie
10. Myliwy z Grenlandii jest? (wymie jego
charakterystyczne cechy)
a) leniwy i skpy
b) sprytny i zarozumiay
c) skromny i odwany
11. Jaka kara moe spotka myliwego,
ktry popeni jaki czyn krzywdzcy innych?
a) musi opuci osad
b) musi upolowa niedwiedzia
c) musi zataczy
12. Na jakie zwierzta poluj Eskimosi?
a) psy, wilki i jelenie
b) reny, morsy i niedwiedzie
c) zajce, sarny i pingwiny
13. Do jakich zwierzt zamieszkujcych
Polsk podobne s reny?
a) do ubrw
b) do koni
c) do jeleni

14. Z czego Eskimosi robi nici?


a) z suszonych jelit zwierzcych
b) z odyg rolin
c) z oci ryb
15. Jakiej broni uywaj Eskimosi do
polowania na zwierzta ldowe?
a) harpunw
b) ukw i dzid
c) noy
16. Najwikszy przysmak z renw dla
Eskimosw, to:
a) pieczone udka
b) zupa z koci, kopyt i czaszki
c) surowe miso
17. Z czego Eskimosi wykonuj lamp do
owietlenia?
a) z kamienia, zwierzcego tuszczu i
zeschych traw
b) z bry lodu
c) z koci zwierzt
18. Ulubiona zabawa Eskimosw?
a) w dwa ognie
b) podrzucanie do gry na zeszytych skrach
c) skoki do wody
19. Z czego Eskimosi robi pik?
a) z czaszki morsa
b) z kopyta rena
d) z brzucha foki
20. Jakie szczeglne zdolnoci cechuj
Eskimosw?
a) atwo zapamituj przebyt drog i adnie
piewaj
b) szybko licz
c) wspaniale pywaj w morzu
21. Przez ile miesicy trwa w Grenlandii noc
polarna?
a) przez cae dwa miesice
b) przez cae sze miesicy
c) przez cae cztery miesice
22. Dwadziecia po eskimosku, to
a) pierwszy palec drugiej rki
b) cay czowiek
c) dwie rce
23. Jakimi umiejtnociami odznacza si
Anaruk?
a) celnie rzuca harpunem
b) wietnie pywa w morzu

c) pynnie czyta
24. Co to jest amulet?
a) przedmiot, ktry przynosi pecha
b) przedmiot, ktry zapewnia szczcie
c) zabawka
25. Anaruk uratowa swojego ojca przed:
a) lisem
b) fok
c) niedwiedziem
26. Grenlandia to: (wymie elementy
krajobrazu)
a) kraina lodw i niegu
b) bezludna wyspa
c) pustynia
27. Eskimosi zajmuj si:
a) rybowstwem i rolnictwem
b) rybowstwem i mylistwem
c) polowaniem i rolnictwem
28. Jak wyglda pocaunek po grenlandzku?
a) dotknicie si nosami
b) potarcie si czoami
c) wzajemne pogaskanie si po gowie
Odpowiedzi: 1.b ; 2.b ; 3.a ; 4.a ; 5.c ; 6.a ;
7.b ; 8.c ; 9.a ; 10.c ; 11.a ; 12.b ; 13.c ;
14.a ; 15.b ; 16.b ; 17.a ; 18.b ; 19.a ; 20.a
; 21.c ; 22.b ; 23.a ; 24.b ; 25.c ; 26.a ;
27.b; 28.a
Opracowanie: Elbieta Bzdak

Jest to konspekt zaj z ksztacenia zintegrowanego, ktre przeprowadziam z uczniami klasy IIII.
Treci oparte s na lekturze "Anaruk, chopiec z Grenlandii" Cz. Centkiewicza. Zajcia dostarczyy
uczniom ciekawych informacji o Grenlandii oraz wyzwoliy ich inwencj twrcz.
Uczestniczyli w nich rodzice, ktrzy wyrazili zadowalajc opini.
Temat: Wyprawa na Grenlandi
Czas trwania: 45 min.
CELE:
Ucze:
Wiadomoci:
zna tre lektury Cz. Centkiewicza Anaruk, chopiec z Grenlandii,
rozumie samodzielnie czytany tekst,
Umiejtnoci:
stosuje zdobyt wiedz w praktyce,
potrafi poprawnie ukada zdania z rozsypani wyrazowej i alfabetyczno- -sylabowej,
uzasadnia wasne zdanie, odwoujc si do treci lektury,
wskazuje na mapie i globusie wysp i pastwo, okrela pooenie,
wykazuje zainteresowanie yciem ludzi w innych krajach,
Postawy:
efektywnie wspdziaa w zespole,
szanuje zdanie innych,
sucha w skupieniu utworu muzycznego.
METODY: rozmowa dydaktyczna, informacja zwrotna, metoda tekstu przewod- niego, metoda pracy we
wsppracy, pokaz poczony z przeyciem, wiczenia przedmiotowe, zabawy dydaktyczne, drama.
RODKI DYDAKTYCZNE: krzywki tematyczne, rozsypanka alfabetyczno- - sylabowa, rozsypanka
wyrazowa, mapa, globus, egzemplarze lek- tury, karta pracy indywidualnej, Encyklopedia, tekst
rdowy, ta- ma z nagraniem muzyki, tekst z lukami, plansza tematyczna, narz- dzia ewaluacyjne
krysztaki lodu.
TRECI LEKCJI OKRELONE W OPARCIU O PODSTAW PROGRAMO-

W: 8 obrazy z ycia dzieci w innych krajach, 11 swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniw, 15


uwane suchanie wypowiedzi innych, 19 czytanie ciche ze zrozumieniem, 24 pisanie z
wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni, 52 percepcja muzyki i utworw muzycznych.
PRZEBIEG ZAJCIA:
1. Wprowadzenie uoenie na tablicy hasa z rozsypanki alfabetyczno sy- labowej:
WYPRAWA NA GRENLANDI.
2. Ustalenie i zapisanie podstawowych informacji o lekturze: autor, tytu, gwny bohater,
postacie drugoplanowe.
3. Uzupenienia zdania z lukami Lektury kl.III s. 69
4. Anaruk, chopiec z Grenlandii to wspomnienia i .., Czesawa
Centkiewicz z jego wyprawy na Grenlandi.
5. Prezentacja innych ksiek A. Cz. Centkiewiczw zgromadzonych na wy- stawce klasowej.
Odczytanie krtkiej noty biograficznej z Encyklopedii.
6. Podzia uczniw na dwie grupy losowanie krysztakw lodu parzystych i nieparzystych.
7. Rozwizanie krzywki tematycznej z hasem:
I grupa Anaruk
II grupa Grenlandia
8. Uzupenienie hasem zda:
9. I grupa Anaruk to gwny bohater naszej lektury.
10. II grupa Grenlandia to wyspa niegu i lodu.
11. Liderzy obu grup prezentuj wyniki pracy grupowej.
12. Scenki dramowe
I grupa Jeste Anarukiem. Przedstaw si i zapro nas do siebie w odwiedziny.
II grupa Jeste pracownikiem Biura Podry Zorza. Zach nas do wyprawy
na Grenlandi.
13. Okrelenie pooenia Grenlandii na mapie wiata i na globusie. Ustalenie wniosku, e
Grenlandia, pomimo swojego pooenia, jest czci Danii.
14. Uoenie zda z rozsypani wyrazowej:
I grupa Anaruk to may Eskimosek.
II grupa Ma okrg buzi i czerwony nosek.
15. Liderzy prezentuj rozwizania.
16. wiczenia rytmiczne:
I grupa wyklaskuje zdanie w rytmie wiernut.
II grupa wytupuje zdanie w rytmie semek.
Obie grupy ukadaj dowoln melodi do swoich zda i prezentuj indywidualnie
lub grupowo.
17. Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu Grenlandia przez uczniw Ka- rta pracy
indywidualnej. Sprawdzenie rozumienia tekstu poprzez test wyboru prawidowej odpowiedzi
(zacznik).
18. Sprawdzenie poprawnoci wykonania zadania poprzez gone odczytanie pyta i wybranych
odpowiedzi przez uczniw.
19. Wysuchanie utworu muzycznego W lodowej krainie z tamy magneto- fonowej.
20. Wypowiedzi uczniw na temat ycia Eskimosw na podstawie lektury ukierunkowane
pytaniami nauczyciela:
Gdzie mieszkaj Eskimosi i jak buduj swoje domy?
Jak ubieraj si Eskimosi?
Czym gwnie odywiaj si?
Na jakie zwierzta poluj myliwi na Grenlandii?
Co jest najwikszym zagroeniem dla ludzi?
Czy Eskimosi s dobrymi matematykami, jak licz?

21.
22.

23.
24.
25.
26.

W jaki sposb witaj si Eskimosi?


Czy mali Eskimosi chodz do szkoy, kto zajmuje si ich nauk i czego ucz si?
Gone odczytanie przez ucznia tekstu rdowego ycie mieszkacw Grenlandii dzi.
ycie wielu mieszkacw Grenlandii rni si dzi od tego, ktre przedstawi znany
pisarz i podrnik Czesaw Centkiewicz. Eskimosi mieszkaj w normalnych domach i robi
zakupy w sklepach. Poluj za pomoc nowoczesnego sprztu. Zajmuj si nie tylko
mylistwem i rybowstwem, ale take turystyk. Prowadz hotele, pokazuj przybyszom
swj kraj, sprzedaj rzeby i rysunki. Eskimoskie dzieci chodz do szkoy, ucz si i
zdobywaj zawody, jak inni ludzie na wiecie.
Nie zmieni si jednak krajobraz tej wyspy. Klimat jest nadal taki surowy, jak opisa
autor. Grenlandia pozosta lodow i nien krain.
Swobodne wypowiedzi uczniw w zwizku z tekstem. Sformuowanie wniosku.
Zadanie pracy domowej Zaprojektuj strj dla Eskimosa Karta pracy ucznia 76.
Ewaluacja zaj samoocena uczniw: wrzucenie krysztaka lodu do pudeek z napisem:
bardzo dobrze
dobrze
postaram si.

Nazwa bloku: W kraju Anaruka (4 dni)


Temat dnia: Eskimosi dawniej i dzi
Zapis w dzienniku: Dusze wielozdaniowe wypowiedzi uczniw na temat
ycia codziennego mieszkacw Grenlandii na podstawie
lektury pt. Anaruk, chopiec z Grenlandii. Ciche czytanie
ze zrozumieniem wyszukiwanie i odczytywanie
fragmentw na dany temat. Samodzielne pisemne
redagowanie odpowiedzi na pytania.
ycie Eskimosw dzi na podstawie rnych rde
wiedzy.
Rozwizywanie zada rozmaitych z wykorzystaniem
oblicze Anaruka.
Wykonanie ksieczki na temat Grenlandii.
wiczenia dramowe: Zajcia Eskimosw z osady
Anaruka.
Edukacje: polonistyczna, rodowiskowa, matematyczna, ruchowa,
plastyczno
techniczna
Cele operacyjne ucze:
* potrafi wypowiada si w kilku zdaniach na dany temat,
* umie czyta cicho ze zrozumieniem,
* wyszukuje fragmenty tekstu dotyczcego danego zagadnienia,
* potrafi wyrazicie czyta tekst,
* samodzielnie redaguje odpowiedzi na pytania,

*
*
*
*
*
*
*

potrafi korzysta ze sowniczka ortograficznego,


jest zainteresowane yciem mieszkacw Grenlandii,
korzysta z rnych rde wiedzy,
rozwizuje zadania z treci,
umie odczyta liczby sposobem Anaruka,
potrafi wykona prac plastyczno techniczn,
zgodnie wsppracuje w grupie.

Metody: praca z tekstem, wicze, dziaalno praktyczna, problemowa


Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Etapy
zaj
I
Cz
wstpna

Przebieg zaj
1.Przywitanie si po eskimosku
Dzieci stoj w krgu i dotykaj si
nosami.
2.Podanie tematu zaj.
Uczniowie przypominaj, jak liczy
Anaruk
i staraj si odszuka liczby zapisane
znakami
rzymskimi na kartonikach.
Przyporzdkowane liczbom sylaby
utworz
haso: Eskimosi dawniej i dzi.

II
Cz

rodki
dydaktyczne

1.Przypomnienie gwnych informacji


dotyczcych lektury:

kartoniki z
zapisanymi
liczbami i
sylabami

gwna

-Gdzie rozgrywaj si wydarzenia?


Przypomnienie pooenia Grenlandii i
umieszczenie w odpowiednim miejscu na
mapie
flagi po wyszukaniu wrd innych.
-Kto jest gwnym bohaterem ?
-Jakie wystpuj postacie
drugoplanowe?
2.Odczytanie przez przedstawicieli grup
zagadnie, nad ktrymi bd pracowa:
-Gdzie mieszkali i jak ubierali si
Eskimosi?
-W jaki sposb zdobywali poywienie?
-Czym zajmowali si w okresie nocy
polarnej?
-Jakie byy zajcia dla dzieci?
-Jakie byy wierzenia i obyczaje
Eskimosw?
3.Przedstawienie przez grupy swojego
zagadnienia w formie wypowiedzi wielozdaniowej
uargumentowanej fragmentami tekstu.
4.wiczenia dramowe: Zajcia Eskimosw
z osady Anaruka.
Przedstawiciel grupy losuje kopert z
tytuem
scenki, ktr nastpnie uczniowie
przedstawiaj rodkami werbalnymi i

mapa, flagi,
pastw

5 kopert z
pytaniami

egzemplarzelektu
ry pt. Anaruk
5 kopert z
tytuami scenek

pozawerbalnymi.
Pozostali uczniowie prbuj zatytuowa
wydarzenia:
Budowa igloo.
Polowanie na foki.
Gra w pik.
Szycie ubra.
Jazda w psim zaprzgu.

5.Samodzielne redagowanie odpowiedzi na


pytania dotyczce lektury.
Czym Eskimosi zajmowali si podczas
dnia
polarnego?
Jak Eskimosi spdzali wolny czas?
Jakie byy ulubione zabawy dzieci na
Grenlandii?
Jak Eskimosi rozstrzygali spory?
6.Odczytanie kilku prac.
7.ycie mieszkacw Grenlandii dzi.
Uczniowie porzdkuj zestaw ilustracji
dotyczcych ycia Eskimosw dawniej i dzi.
Dziel si samodzielnie zdobytymi
informacjami
na ten temat.

5 zestaww
ilustracji dla
kadej z grup

K.M. 41
PRZERWA RDLEKCYJNA
8.Rachunki Anaruka.

Rozwizywanie zada tekstowych z


wykorzystaniem oblicze Anaruka (analiza zada,
ustalenie
danych, rozwizywanie zada).

czciksiecz
ki dla kadego
ucznia

9.Wykonanie pracy plastycznej


ksieczka na
temat Grenlandii.
Wycinanie poszczeglnych czci
ksieczki.
Skadanie po zaznaczonych liniach.
Ukadanie stron po kolei i zszywanie na
rodku.
Samodzielne uzupenianie wybranych
treci
ksieczki.
Kolorowanie obrazkw.
10.Zorganizowanie wystawki prac.
III
1.Ewaluacja zaj.
Zakoczeni 2.Poegnanie.
e

"Anaruk chopiec z Grenlandii" - test sprawdzajcy


znajomo lektury dla klasy III
21-17 punktw - Wspaniale znasz tre lektury. Jeste uwanym czytelnikiem. 16-12
punktw - Dobrze znasz tre lektury. Pamitasz istotne fakty. 11-6
punktw - Starasz si, ale sabo pamitasz tre lektury. Polecam
przeczytanie jej ponownie. 5 punktw i poniej 5 - Miej lektury - musisz
uwanie przeczyta ksik.
Tagi dla tego testu: anaruk chopiec z grenlandii lektra klasa III 3

Podaj swoje imi:

Jak mia na imi ojciec Anaruka?

Nukuna
Tugto
Omialik

Podarunek jaki Anaruk otrzyma przy poznaniu od autora


ksiki to:

bro
n stalowy
rcznik

Z czego robi si w Grenlandii namioty?

ze skr fok i renw


ze skr wielorybw
z ptna

Grubo pokrywy lodowej w rodku wyspy dochodzi:

do trzech kilometrw
do trzystu metrw
do trzynastu centymetrw

Do czego Eskimosi wykorzystuj ebra wielorybw?

do robienia noy
do produkcji nici
do budowy namiotu

Jakie narzdzia zabieraj Eskimosi na polowanie?

harpuny, dzidy, strzay


pistolety, kusze, szable
wdki, kilofy, szpadle

Ulubiony przysmak z foki eskimoskich dzieci, to:

chrupica petwa
sodki tuszcz
surowa wtroba

Co robi Eskimosi w razie zaistniaej sprzeczki?

wyznaczaj pojedynek
awanturuj si, kc
ukadaj jeden na drugiego zoliwe piosenki

Jakimi cechami charakteryzuj si Eskimosi?

atwowierno i gocinno
gburowato i ktliwo
zarozumiao i pewno siebie

Myliwy z Grenlandii jest? (wymie jego charakterystyczne


cechy)

leniwy i skpy
sprytny i zarozumiay
skromny i odwany

Jaka kara moe spotka myliwego, ktry popeni jaki czyn


krzywdzcy innych?

musi opuci osad


musi upolowa niedwiedzia
musi zataczy

Na jakie zwierzta poluj Eskimosi?

psy, wilki i jelenie


reny, morsy i niedwiedzie
zajce, sarny i pingwiny

Do jakich zwierzt zamieszkujcych Polsk podobne s reny?

do ubrw
do koni
do jeleni

Z czego Eskimosi robi nici?

z suszonych jelit zwierzcych


z odyg rolin
z oci ryb

Ulubiona zabawa Eskimosw?

w dwa ognie
podrzucanie do gry na zeszytych skrach
skoki do wody

Jakie szczeglne zdolnoci cechuj Eskimosw?

atwo zapamituj przebyt drog i adnie piewaj


szybko licz
wspaniale pywaj w morzu

Dwadziecia po eskimosku, to

pierwszy palec drugiej rki


cay czowiek
dwie rce

Co to jest amulet?

przedmiot, ktry przynosi pecha


przedmiot, ktry przynosi pecha
zabawka

Anaruk uratowa swojego ojca przed:

lisem
fok
niedwiedziem

Grenlandia to:

kraina lodw i niegu


bezludna wyspa
pustynia

Jak wyglda pocaunek po grenlandzku?

dotknicie si nosami
potarcie si czoami
wzajemne pogaskanie si po gowie

Cz. Centkiewicz Anaruk, chopiec z Granlandii


1. Jak ma na imi gwny bohater lektury?

2. Ile lat ma chopiec?

3. Dlaczego ojciec zabiera Anaruka na polowanie?

4. Jak ma na imi ojciec Anaruka?

5. Jak ma na imi brat Anaruka?

6. W jaki sposb Anaruk uratowa ojca?

7. Co podarowa Anaruk autorowi opowiadania na


poegnanie?

8. Jak wyglda grenlandzki pocaunek?

Orodek tematyczny : W kraju Anaruka


Temat dnia : Z wypraw na Grenlandi.
Zapis w dzienniku : Poznajemy Anaruka i jego rodowisko
spoeczno-przyrodnicze na podstawie lektury Cz. Centkiewicza pt.
Anaruk chopiec z Grenlandii i innych rde wiedzy.
Cele edukacyjne:
- stwarzanie sytuacji dydaktycznych ksztaccych umiejtnoci
kluczowe ( umiejtno wykorzystywania zdobytej wiedzy,
umiejtno korzystania z rnych rde informacji,
umiejtno uwanego suchania i wspdziaania w grupie,

umiejtno planowania i organizowania wasnej pracy,


negocjowanie wsplnego stanowiska, prezentowanie
pomysw.)
- uwraliwianie na kultur innych narodw.
Cele operacyjne :
- Ucze dodaje, odejmuje i mnoy sposobem pisemnym ,
poprawnie stosuje kolejno wykonywania dziaa,
- Poznaje flag Grenlandii i Danii,
- Sucha ze zrozumieniem czytanych tekstw i polece,
- Rozumie czytany tekst,
- Ukada wielozdaniow wypowied na podany temat,
- Potrafi korzysta z rnych rde informacji mapa, globus,
encyklopedia, atlas, wycinki z gazet,
- Zna Anaruka i rodowisko w jakim yje,
- Potrafi wspdziaa w grupie,
- Prezentuje wyniki pracy innych,
- Dokonuje samooceny
Formy pracy : indywidualna, zrnicowana, grupowa (grupy 4-5
osobowe), zbiorowa.
Metody :
- praca z tekstem,
- problemowe : aktywizujce i gry dramowe,
- praktycznego dziaania.
rodki dydaktyczne : karty pracy z instrukcjami, zagadki,
rozsypanka wyrazowa i zdaniowa, teksty z lukami, wycinki i
ilustracje z czasopism, mapy, atlasy, globusy.
Czas trwania : 135 minut
Przebieg zaj :
1. Czynnoci organizacyjno-porzdkowe.
2. Zabawa z literkami : R G N L A E D I N A uoenie
poprawnego hasa z literek : GRENLANDIA.

3. Wypowiedzi uczniw na temat samodzielnie przeczytanej


lektury Cz. Centkiewicza pt. Anaruk chopiec z Grenlandii.
4. Samodzielne uzupenieni tabelki na kartach pracy :
Autor
Tytu
Gwny bohater
Postacie
drugoplanowe
5.Zlokalizowanie Grenlandii i Danii na mapie wiata i na
globusie , porwnanie odlegoci od Polski.
6. Indywidualne wypenianie karty, utrwalenie algorytmu
pisemnego dodawania, odejmowania i mnoenia liczb.
7. Podzia dzieci na 4 grupy.
8. Tworzenie gazetek w grupach na tematy uoone z
rozsypanek wyrazowych.
- I grupa : ANARUK I MIESZKACY GRENLANDII
- II grupa : KLIMAT I KRAJOBRAZ GRENLANDII
- III grupa : ZWIERZTA YJCE NA GRENLANDII
- IV grupa : OBYCZAJE I WIERZENIA MIESZKACW
GRENLANDII
9. Sprawozdawca kadej grupy prezentuje wyniki pracy ,
uzasadnia wybr materiaw na gazetk.
10. Dokonanie oceny wasnej pracy oraz oceny zaj.
11. Zadanie pracy domowej.

Krg tematyczny: Nasze lektury


Temat dnia: W krainie Anaruka
Przewidywany czas: 90 min.
Cel gwny:
- Formuowanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat ycia codziennegoi cech
osobowych
Eskimosw na podstawie wybranychfragmentw ksiki "Anaruk, chopiec z
Grenlandi"
Cele skadowe - ucze potrafi:
- wyszukiwa odpowiednie fragmenty tekstu,
- odpowiada na pytania penymi zdaniami,
- wyciga wnioski,
- uzasadnia swoje wypowiedzi,
- podporzdkowa si narzuconym zasadom pracy w grupach,
- pracowa w grupie,
rodki dydaktyczne:
- egzemplarze lektury "Anaruk, chopiec z Grenlandii",
- album zdj przedstawiajcych obszary podbiegunowe,
- zdjcia przedstawiajce zwierzta yjce na dalekiej Pnocy,
- zdjcia Eskimosw, ich domw
Metody pracy:
- pokazowa
- praca z tekstem
- dyskusja klasowa
Formy pracy:
- indywidualna
- w maych grupach
- zespoowa

Przebieg lekcji 1
1. Wprowadzenie do tematu lekcji.
Wielozdaniowe wypowiedzi uczniw na temat wrae i dozna w czasie czytania
ksiki
z uwzgldnieniem informacji o tym, co ich najbardziej zdziwio lub zaskoczyo w treci
tej lektury.
Przykady:
Anarukowi nie smakowaa czekolada, a zjad mydo;
Eskimosi nie umiej pywa, a poluj na zwierzta w wodzie itp.
2. Ogldanie wystawy tematycznie zwizanej z codziennym yciem Eskimosw
sporzdzonej ze zdj
przedstawiajcych Eskimosw w czasie pracy i zabawy, ich domy, zwierzta yjce
na Grenlandii.
W trakcie ogldania zdj uczniowie gono wypowiadaj swoje spostrzeenia
dotyczce
informacji zaczerpnitych z ksiki, omawiaj sposb ubierania si ludzi z Pnocy,
rozkad ich dnia, zwyczaje tam panujce.
3. Zapisanie na tablicy zagadnie do przedstawienia w formie wielozdaniowej
wypowiedzi.
a) Jak ubieraj si Eskimosi?
b) Gdzie i jak buduj swoje mieszkania?
c) Czym si odywiaj?
d) W jaki sposb zdobywaj swoje poywienie?
e) Czym zajmuj si dzieci i jakie s ich ulubione zabawy?
f) Co robi w czasie nocy polarnej?
4. Podzia zespou klasowego na 6 grup i przydzia jednego z powyszych tematw do
opracowania.
Uczniowie w grupach przygotowuj ustn wypowied na dany temat.
Wypowiedzi powinny by "wsparte" urywkami tekstu.
5. Wielozdaniowe wypowiedzi uczniw oraz ich ocena przez zespoy suchajce.

Przebieg lekcji 2
1. Pogadanka wstpna, ktrej zadaniem jest stwierdzenie,i wszystko, co zostao
powiedziane
na poprzedniej lekcji, dotyczyo gwnie pracy i trudw codziennego ycia Eskimosw,
nie ich cech osobowych.
2. Ustalenie cech osobowych Eskimosw, ukierunkowane pytaniem napisanym na
tablicy:
Jakimi ludmi s Eskimosi?
3. Gone odczytanie napisanych na tablicy cech ludzkich:
zoliwi, uczciwi, leniwi, zrczni, odwani, ktliwi, prawdomwni, przyjacielscy,
pracowici, zgodni, gocinni, nieufni, sprawiedliwi, skpi, nieszczerzy, cierpliwi, wytrwali
4. Usunicie z tablicy tych cech, ktrych - zdaniem uczniw - Eskimosi nie posiadaj.
5. Czytanie przez uczniw odpowiednich fragmentw tekstulub podawanie wasnymi
sowami
przykadw potwierdzajcych, e Eskimosi posiadaj dan cech.
6. Wsplne ukadanie kilku zda o Eskimosach.
Uczniowie redaguj zdania, ktre nauczyciel zapisuje na tablicy. W razie potrzeby
nauczyciel
ukierunkowuje uczniw pytaniami.
Przykadowy zapis:
Eskimosi yj w trudnych warunkach. Z ogromnym wysikiem zdobywaj
poywienie.
Poluj dla zaspokojenia godu, a nie dla przyjemnoci.
S odwanymi i zrcznymi myliwymi. Polowanie wymaga od nich cierpliwoci
i wytrwaoci.
Stale pracuj, nawet w igloo, w czasie zimowych nocy.
Nigdy nie kami i s bardzo uczciwi. yj ze sob w wielkiej przyjani.

7. Przepisanie tekstu do zeszytw lektur.


8. Zadanie pracy domowej.
Do wyboru:
a) Samodzielnie, w kilku zdaniach opisa wybran cech Eskimosw.
b) Przepisa z ksiki kilka zda opisujcych wybrana cech ludzi Pnocy.
9. Gone czytanie przez nauczyciela fragmentu przedstawiajcego pocztek
polowania na wieloryba
i na tej podstawie stwierdzenie, e Eskimosi s rwnie przesdni.
10. Jeli wystarczy czasu - uczniowie chtni bd opowiada ciekawostki z ycia
Eskimosw.