You are on page 1of 3

%$&.72*5$00$5:25.

6+((76

+DQGRXW.DVXV1RPLQDWLYXQG$NNXVDWLY
:KDWLVWKHVXEMHFWRIDVHQWHQFH"
7KHVXEMHFWRIDVHQWHQFHLVWKHSHUVRQRUWKLQJWKDWLV´GRLQJµWKHYHUE7RILQGWKHVXEMHFWORRNIRUWKHYHUEDQG
DVN´:KRRUZKDWLVGRLQJ"µ VXEVWLWXWHWKHYHUEIRU´GRLQJµ:KRRUZKDWLVVLQJLQJ":KRRUZKDWLVVOHHSLQJ"

6XEMHFWVDUHDOZD\VLQWKH120.9(&$6( :KDWLVWKHGLUHFWREMHFWRIDVHQWHQFH" 7KHGLUHFWREMHFWUHFHLYHVWKHDFWLRQRIWKHYHUE7RILQGWKHGLUHFWREMHFWORRNIRUWKHYHUEDQGDVN´:KRRUZKDW LVEHLQJYHUEHG"µ DVLQ:KRRUZKDWLVEHLQJNLFNHG":KRRUZKDWLVEHLQJUHDG".1$7.

9( &$6( )RUH[DPSOH 7KHZRPDQVHHVWKHJLUO 7KHZRPDQLVWKHVXEMHFWDQGLVQRPLQDWLYH ¬ WKHJLUOLVWKHGLUHFWREMHFWDQGLVDFFXVDWLYH 7KHJLUOVHHVWKHZRPDQ 7KHJLUOLVWKHVXEMHFWDQGLVQRPLQDWLYH ¬ WKHZRPDQLVWKHGLUHFWREMHFWDQGLVDFFXVDWLYH *HRUJH:%XVKLVWKH3UHVLGHQW *HRUJH:%XVKLVWKHVXEMHFWDQGLVQRPLQDWLYH ¬ WKH3UHVLGHQWLV$/62QRPLQDWLYHEHFDXVHLWIROORZV´WREHµ LV.'LUHFWREMHFWVWDNHWKH$&&86$7.

 .VHHKHUµ.Q(QJOLVKWKHDUWLFOHV´WKHµ´DµDQG´DQµGRQRWFKDQJHGHSHQGLQJRQZKHWKHUWKHQRXQLVDFFXVDWLYHRUQRPLQDWLYH 2QO\SURQRXQVFKDQJHFDVHLQ(QJOLVKFRPSDUH´6KHVHHVPHµDQG´.

Q*HUPDQQRWRQO\WKHSHUVRQDOSURQRXQVEXWDOVRPDQ\RWKHUZRUGVFKDQJHWKHLUIRUPEDVHGRQFDVH7KHDUWLFOHV GHUHLQNHLQHWF. .

SRVVHVVLYHDGMHFWLYHV PHLQGHLQHWF.

DQGDIHZ XQXVXDO.

QRXQVDOOFKDQJHWKHLUIRUP XVXDOO\E\DGGLQJRUFKDQJLQJHQGLQJV.

GHSHQGLQJRQZKDWFDVHWKH\DUHLQ5LJKWQRZZH·OOEHGHDOLQJPRVWO\ZLWK WKHGHILQLWHDUWLFOHV GHUGLHGDV.

DQGWKHLQGHILQLWHDUWLFOHV HLQHLQH.

FKVHKHGLH/DPSH 1HXW .FKKDEHHLQ)HQVWHU 3OXUDO .FKKDEHNHLQH%FKHU .WKHWDEOHEHORZVKRZVKRZWKH\FKDQJHLQ WKHDFFXVDWLYHFDVH ¬ ¬ 1RPLQDWLYH¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 'HILQLWH .FKVHKHGHQ7LVFK .QGHILQLWH 0DVF 'HU7LVFKLVWEUDXQ 'DVLVWHLQ7LVFK )HP 'DVLVWHLQH/DPSH 'LH/DPSHLVWQHX 1HXW 'DV)HQVWHULVWRIIHQ 'DVLVWHLQ)HQVWHU 3OXUDO 'LH%FKHUVLQGLQWHUHVVDQW 'DVVLQGNHLQH%FKHU $OORIWKHQRXQVDERYHDUHLQWKHQRPLQDWLYHFDVHEHFDXVHWKH\DUH WKHVXEMHFWVRIWKHVHQWHQFHVRUEHFDXVHWKH\IROORZWKHYHUE´VHLQµ ¬ ¬ $FFXVDWLYH¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 'HILQLWH .QGHILQLWH 0DVF .FKKDEHHLQHQ7LVFK )HP .FKVHKHGLH%FKHU .FKKDEHHLQH/DPSH .FKVHKHGDV)HQVWHU .

PHHWWKHPRQ7XHVGD\ +HSOD\VWKHSLDQR 7KH\LQYLWHGPH 5XQ/ROD5XQLVD*HUPDQPRYLH 3DXOKLWWKHEDOO .·PVOHHSLQJ 0DUWLQDQG3HWUDOLNHWRUHDG .1.7KHQRXQVDERYHDUHDOOLQWKHDFFXVDWLYHFDVHEHFDXVHWKH\DUHGLUHFWREMHFWV 7RVXPPDUL]HLQDIHZZRUGV 1RPLQDWLYHFDVHLVXVHG $FFXVDWLYHFDVHLVXVHG ¬¬IRUWKHVXEMHFWVRIVHQWHQFHV ¬¬IRUGLUHFWREMHFWV ¬¬DIWHUDQ\IRUPRIWKHYHUE´WREHµ ¬¬DIWHUDFFXVDWLYHSUHSRVLWLRQV $3UDFWLFH&LUFOHDOOQRXQVLQWKHQRPLQDWLYHDQGXQGHUOLQHDOOQRXQVLQWKHDFFXVDWLYH .FKWULQNH.DIIHH 6XEMHNW BBBBBBBBBBBBBBB 2EMHNW BBBBBBBBBBBBBBBB 0DUWLQXQG*HRUJNDXIHQYLHOH&'V 6XEMHNW BBBBBBBBBBBBBBB 2EMHNW BBBBBBBBBBBBBBBB 3HWHUKDWGHQ6WLIW 6XEMHNW BBBBBBBBBBBBBBB 2EMHNW BBBBBBBBBBBBBBBB +HUU6FKPLGWWULQNWHLQH&RODXQGHLQ%LHU 6XEMHNW BBBBBBBBBBBBBBB 2EMHNW BBBBBBBBBBBBBBBB 8QVHUH*UR‰HOWHUQVSUHFKHQ'HXWVFK 6XEMHNW BBBBBBBBBBBBBBB 2EMHNW BBBBBBBBBBBBBBBB &6LHVLQGGUDQ1RZWKDW\RX·YHKDGVRPHSUDFWLFHUHFRJQL]LQJIRUPVZKDWDERXWZULWLQJWKHP\RXUVHOYHV")LOOLQ WKHEODQNVZLWKWKHFRUUHFWIRUPRIWKHDUWLFOHVLQSDUHQWKHVHV)LUVWILJXUHRXWZKDWZRUGLVVXEMHFWDQGZKDWLV REMHFWWKHQWKLQNDERXWZKDWWKHULJKWIRUPLV )LOOLQWKHFRUUHFW'().VWKDWD0HUFHGHV" +DYH\RXVHHQD6KDNHVSHDUHSOD\" 'RQDOGRZQVDKRWHODQGDFDU %$XIGHXWVFK1RZSUDFWLFHLGHQWLI\LQJVXEMHFWVDQGREMHFWVLQWKHVH*HUPDQVHQWHQFHV (UKDWHLQ%XFK 6XEMHNW BBBBBBBBBBBBBBB 2EMHNW BBBBBBBBBBBBBBBB .7(DUWLFOH GHUGLHGDVGHQ.

 BBBBBBBBBBBBBBBB9DWHUILQGHWBBBBBBBBBBBBBBBB7UQLFKW BBBBBBBB3URIHVVRULQVFKUHLEWBBBBBBBBBB%ULHI OHWWHUP.

 +DWBBBBBBBBBBBBBBBB%UXGHUBBBBBBBBBBBBBBBB%XFK" (UKDWBBBBBBBB%XFKXQGBBBBBBBB6WLIW BBBBBBBB)UDXNDXIWBBBBBBBB)HUQVHKHUBBBBBBB/DPSHXQGBBBBBBBB7HOHIRQ Q.

FKPDFKHBBBBBBBB%XFKBBBBBBBB7UXQGBBBBBBB)HQVWHUDXI BBBBBBBB=LPPHULVWVHKUJUR‰ BBBBBBBB%FKHU SO. 'DVLVWBBBBBBBB0DQQ .

VLQGNOHLQ :RVLQGBBBBBBBBBBBBBBBB.LQGHU SO.

" :RLVWBBBBBBBBB6FKUHLEWLVFK" .FKVHKHBBBBBBBBB6FKUHLEWLVFK :LUK|UHQBBBBBBBB6WXGHQWHQ SO.

 BBBBBBBBBBBBBBBB0XWWHUOHUQW(QJOLVFK +HUUXQG)UDX6FKPLGWYHUVWHKHQBBBBBBBBBBBBBBBB6RKQXQGBBBBBBBBBBBBBBBB7RFKWHUQLFKW .

1.7(DUWLFOH HLQHLQHHLQHQ.)LOOLQWKHFRUUHFW.1'().

 BBBBBBBB0DQQNRPPWLQV.FKVXFKHBBBBBBBB6WXKOXQGBBBBBBBBB7DVFKH 0HLQH6FKZHVWHUXQGLFKVHKHQBBBBBBBBBBBBBBBB)UHXQGXQGBBBBBBBBBBBBBBBB)UHXQGLQLQGHU 6FKXOH +HXWH WRGD\.ODVVHQ]LPPHU +DVWGXBBBBBBBB%UXGHURGHUBBBBBBBB6FKZHVWHU" BBBBBBBBBBBBBBBB6WXKOLVWNDSXWW +DVWGXBBBBBBBBBBBBBBBB6WXKO" .

NRPPWBBBBBBBB1HIIHYRQPLU RIPLQH.

DULQXQGBBBBBBBB6WXGHQWKHL‰W. BBBBBBBB6WXGHQWLQKHL‰W.DUO )LOOLQWKHFRUUHFWIRUPRINHLQ 'DVLVWBBBBBBBB0DQQGDVLVWHLQH)UDX 'DVLVWBBBBBBBB3UREOHP Q.

 :LUKDEHQBBBBBBBB=HLW WLPHI.

 +LHULVWBBBBBBBB8KU 6LHKDWBBBBBBBB/DPSHBBBBBBBB6WXKOXQGBBBBBBBB%XFK %$&.72*5$00$5:25.6+((76 .