Zadatak za ispit iz racunovodstva – test I

Preduzece >> Alfa<< je imalo slijedece stanje sredstava i izvora sredstava , i to – Izdvojena novcana sredstva za investicije 40.000 KM - Trajni kapital 1.008.000 KM – Gotovi proizvodi 16.000 KM – Kratkorocni krediti za osnovna sredstva 76.000 KM – Potrazivanja od preduzeca kceri 44.000 KM – Dugorocni kredit za obrtna sredstva 48.000 KM – Gotovina i ekvivalenti gotovine 8.000 KM – Ostala potrazivanja 24.800 KM – Kratkorocni krediti za obrtna sredstva 50.000 KM – Obaveze prema preduzecu kceri 30.000 KM – Proizvodne licence 220.000 KM – Zemljista i zgrade 400.000 KM – Potrazivanja od kupaca 24.000 KM – Sirovine i pomocni materijal – Proizvodnja u toku 11.200 KM – Postrojenja i masine 200.000 KM – Patenti 100.000 KM – Obaveze prema dobavljacima za obrtna sredstva 24.000 KM – Dugorocni krediti za za osnovna sredstva 40.000 KM – Ambalaza 12.000 KM – Zalihe goriva i maziva 20.000 KM – Ziro-racun 136.000 KM – Dobavljaci za osnovna sredstva 40.000 KM

20.000 KM

* Uvazavajuci princip opadajuce likvidnosti u aktivi, tj. rastuce rocnosti u pasivi, sastaviti bilans stanja, zatim otvoriti dnevnik i glavnu knjigu, a potom, proknjiziti naredne poslovne promjene. 1) Preduzece << Beta >> nam je ispostavilo racun za kupljenu ambalazu, u visini od 7.200 KM. Obavezu smo izmirili 2) U garazi voznog parka doslo je do ostecenja transportnog sredstva u vrijednosti od 2.400 KM. Odgovornost za nastalu stetu, prema uvidjaju komisije u cjelosti snosi odgovorno lice, koje je u blagaju preduzeca uplatilo iznos nastale stete. 3) Elektroprivreda BiH nam je ispostavila racun za utrosenu elektricnu energiju u tekucem mjesecu u visini od 4.000 KM. Obavezu smo izmirili u cjelosti. 4) Za potrebe proizvodnog procesa, isporucili smo iz naseg skladista sirovina i pomocnog materijala u vrijednosti od 10.000 KM. 5) Naplatili smo kamatu na kredite u visini od 3.960 KM. 6) Trenutno nepotrebnu ambalazu iz proizvodnog pogona, u vrijednosti od 2.900 KM vracamo u skladiste. 7) Isplatili smo sa ziro-racuna kamatu na kredite, u visini od 9.990 KM. 8) Zbog isplate putnih naloga, prebacili smo gotovinu u blagajnu u vrijednosti od 4.500 KM. * Sastaviti probni bilans, utvrditi prirodu finansijskog rezultata, uravnoteziti bilanse, a menadzmentu preduzeca pripremiti informacije o visini neto obrtnog fonda, te o likvidnosti prvog stepena. Komentarisite rezultate. Teorijska pitanja 1. Globalna harmonizacija polaganja racuna. 2. Definisati racunovodstveni informacioni sistem i objasniti njegovu genezu.

Zadatak za ispit iz racunovodstva – test II
Preduzece >> CITRUS << je imalo slijedece bilansne pozicije na dan 01.12.2002 godine, i to – Trajni kapital 1.480.000 KM – Ambalaza 108.000 KM – Proizvodnja u toku 250.000 KM – Dobavljaci za obrtna sredstva 469.800 KM – Blagajna 21.800 KM – Dugorocni krediti 688.000 KM – Materijal 222.000 KM – Dobavljaci za osnovna sredstva 540.000 KM – Obaveze za plate radnicima 6.700 KM – Kupci 330.000 KM – Sitan inventar 100.000 KM – Kratkorocni krediti za obrtna sredstva 450.000 KM – Ziro racun 580.000 KM – Kratkorocni krediti za osnovna sredstva 243.300 KM – Gotovi proizvodi 300.000 KM – Osnovna sredstva 1.900.000 KM – Izdvojena novcana sredstva za investicije 66.000 KM Sastaviti bilans stanja, zatim, stane iz bilansa prenjeti u poslovne knjige, a nakon toga, izvrsiti hronolosko i sistemsko knjizenje slijedecih poslovnih promjena, nastalih u mjesecu decembru 2002. Godine 1) Izdali smo materijala u proizvodnju u iznosu od 118.000 KM. 2) Doslo je do stete na poslovnoj zgradi, uslijed pozara, u visini od 16.000 KM. S obzirom da je zgrada bila osigurana stetu ce u cijelosti nadoknaditi osiguravajuce drustvo. 3) Kupili smo transportno sredstvo (kamion) u vrijednosti od 63.000 KM Dobavljac je ispostavio fakturu. 4) Poslovni partner nam je dao donaciju u vidu ambalaze u vrijednosti od 10.000 KM 5) Obavezu za kupljeno transportno sredstvo izmirili smo iz izdvojenih novcanih sredstava za investicije. Racun – Izdvojena novcana sredstva za investicije – je nakon toga zatvoren. 6) Izvrsena je konverzija dijela kratkorocnog kredita za osnovna sredstva u dugorocni kredit u iznosu od 56.000 KM 7) Isplatili smo kamatu na koristene kredite u iznosu od 7.345 KM 8) Postanski troskovi iznose po fakturi PTT BiH 3.600 KM Zakljuciti racune glavne knjige, zatim saciniti izvjestaje o uspjesnosti poslovanja preduzeca u posmatranom periodu i stanju njegove imovine na kraju istog perioda. Teorijska pitanja 1. Stalna sredstva (pojam i vrste) 2. Zadaci knjigovodstva

Zadatak za ispit iz racunovodstva – test III
Preduzece >> AMAR<< je imalo slijedece stanje sredstava i izvora sredstava, i to – Sirovine i pomocni materijal 45.000 KM – Izdvojena novcana srestva za investicije 60.000 KM – Trajni kapital 756.000 KM – Ostala potrazivanja 12.000 KM – Kratkorocni krediti za osnovna sredstva 27.000 KM – Potrazivanja od preduzeca kceri 3.000 KM – Dugorocni krediti za obrtna sredstva 36.000 KM – Gotovina i ekvivalenti gotovine 6.000 KM – Proizvodnja u toku 67.000 KM – Kratkorocni krediti za obrtna sredstva 30.000 KM – Obaveze prema preduzecu kceri 30.000 KM – Patenti 90.000 KM – Dugorocni krediti za osnovna sredstva 30.000 KM – Proizvodne licence 200.000 KM – Zalihe goriva i maziva 24.000 KM – Postrojenja i masine 400.000 KM – Dobavljaci za osnovna sredstva 18.000 KM – Potrazivanja od kupaca 48.000 KM – Ziro racun 102.000 KM – Dobavljaci za obrtna sredstva 20.000 KM * Sastaviti bilans stanja ( uvazavajuci princip opadajuce likvidnosti u aktivi, tj. rastuce rocnosti u pasivi ), zatim, otvoriti poslovne knjige, a potom pratiti utjecaj slijedecih poslovnih promjena na imovinsku situaciju preduzeca i to, 1) Zbog isporucenog materijala neadekvatnog kvaliteta umanjujemo obavezu prema dobavljacu za obrtna sredstva u visini od 7.000 KM 2) naplatili smo kamatu na sredstva pozajmljena preduzecu >Beta< u iznosu od 3. 780 KM 3) Kupili smo kompjutere tipa >LSG< u vrijednosti od 3.400 KM. Preduzece > Softver< nam je ispostavilo fakturu. Iznos duga izmirujemo iz izdvojenih novcanih sredstava za investicije . 4) Preduzece – Energogas – ispostavilo nam je fakturu za kupljenu naftu u visini od 4.500 KM. Obavezu smo izmirili. 5) Nepotrebne kolicine sirovina i pomocnog materijala vracamo iz proizvodnog pogona u skladiste u vrijednosti od 5.200 KM 6) PTT BiH nam je ispostavilo fakturu na ime PTT troskova u iznosu od 1.100 KM 7) Potrazivanje od kupaca je zastarilo u visini od 11.790 KM, te ga u cjelini stavljamo na teret prihoda tekuceg perioda, 8) Poslovna banka je prolongirala kratkorocni kredit za osnovna sredstva, u iznosu od 15.000 KM, u dugorocni kredit. * Menadzmentu preduzeca dostaviti informaciju o cjelokupnoj imovinskoj situaciji, tj. sastaviti probni bilans, utvrditi prirodu (karakter) finansijskog rezultata i uravnoteziti bilansne agregate. Teorijska pitanja 1. Definisite finansijsku situaciju preduzeca i objasnite genezu racunovodstvenog informacionog sistema. 2. Prosto knjigovodstvo

Zadatak za ispit iz racunovodstva – test IV
Respektujuci nacelo opadajuce likvidnosti u aktivi, tj. rastuce rocnosti u pasivi, sastaviti bilans stanja preduzeca >Drina<, na osnovu slijedecih bilansnih pozicija, i to – auto gume 14.400 KM – Gradjevine 400.000 KM - Kratkorocni krediti za osnovna sredstva 40.000 KM - Potrazivanja od kupaca 25.600 KM – Blagajna 18.656 KM – Trajni kapital 714.600 KM – Ambalaze 7.680 KM - Dugorocni krediti za osnovna sredstva 36.000 KM – Patenti i licence 252.000 KM – Dobavljaci za osnovna sredstva 11.200 KM – Ziro racun 52.800 KM – Dugorocni krediti za obrtna sredstva 98.080 KM – Sirovine i pomocni materijal 30.420 KM – Kratkorocni krediti za obrtna sredstva 72.800 KM – Gotovi proizvodi 33.600 KM – Sitni inventar 1.100 KM – Dobavljaci za obrtna sredstva 28.576 KM – Postrojenja i masine 100.000 KM – Nepokriveni gubitak 25.000 KM – Proizvodne licence 40.000 KM * Otvorite poslovne knjige, prenjeti u njih stanje iz bilansa, a zatim proknjiziti slijedece poslovne promjene, kroz dnevnik i glavnu knjigu 1) Za kupljene auto gume dobili smo fakturu od preduzeca –Volan – Tuzla, u visini od 4.100 KM 2) Na ime izvrsenih usluga prevoza robe naplatili smo 3.500 KM, u sklopu redovne poslovne aktivnosti. 3) Kontrolom gotovine u blagajni ustanovljeno j enepodudaranje stvarnog i knjigovodstvenog stanja, tj. manjak u visini od 1.729 KM. Za nastali manjak tereti se odgovorno lice u iznosu od 1.000 KM a preostali dio manjka tereti prihode tekuceg perioda. 4) Obavezu prema preduzecu – Volan – Tuzla smo izmirili sa ziro racuna. 5) Odgovorno lice (blagajnik) je iznos nedostajuce gotovine uplation na blagajnu preduzeca. 6) – Tuzlanska banka – je pozitivno odgovorila na nas zahtjev, tj. otpisala je dio kratkorocnog kredita za obrtna sredstva u visini od 28.080. KM, s ciljem nase finansijske konsolidacije. 7) Za komunalne usluge u proteklom periodu primili smo fakturu na iznos od 2.300 KM 8) Potrazivanje od kupaca >Astra< Zivinice, u visini od 1.890 KM je zastarjelo (zbog propusta u nasoj finansijsko – racunovodstvenoj sluzbi), zbog cega ga otpisujemo. * Zatvoriti racune glavne knjige, utvrditi karakter finansijskog rezultata i finansijski polozaj preduzeca na kraju posmatranog perioda. Ako je preduzece poslovalo sa neto dobitkom, u zavrsnom bilansu stanja izvrsiti pokrice nepokrivenog gubitka iz predhodnog perioda iz ostvarenog rezultata tekuceg perioda. Teorijska pitanja 1. Utvrdjivanje pocetnog stanja sredstava i izvora sredstava. 2. Sistemi, metodi i oblici knjigovodstva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful