You are on page 1of 1

URADpREvEREJNEoBSTAnAvexrn

Dunajskri68,P. O. BOX 58,82004 Bratislava24
Odbor kontroly

-700012C]5-AW3
Cislo: 20677
Aliancia Fair-play
Smredianska21
811 05 Bratislava
Bratislava,15. 12. 2015
VEC:
,,Podnet na zaiatie kontroly postupu zadivania zitkazkyo,_ odpoved,
Uradu pre verejnd obstar6vanie(d'alej len,,frad") bol dia 02.
12.2015 dorudeny
V65 list ,,Podnetna zad,atre
kontroly postupu zadflania zitkazky"zo dia30. 11.2015,ktorym
ste frad poLiadali o vykon kontroly postupu verejndho obstar6vatel'a
Nrirodny risiav
srdcovych a cievnych chordb, a.s.,Pod Krdsnou horkou 1, 833 48 Bratislava Nov6 Mesto
(d'alej len ,,verejny obstar6vatel"') s ustanoveniami zftkona d.
25/2006 Z. z. o verejnom
obstar6vani a o zmene a doplneni niektorlich zdkonov v zneni neskorSfch
predpisov (dalej
len ,,z6kon o verejnom obstariivani") pn- zadfwani nadlimitnej zitkazky
na dodanie tovaru
po uzavteti zmluvy na predmetzfrkazky,,Speci6lnyzdravotnicky
materi6l pre intervendnrf
rfdiologickrf lieibu so zameranim na stentgrafty a hustopleten6
stenty vr6tane
prfslusenstva", ktor6 bola vyhl6sen6 uverejnenim ozn6menia^
o r.luhl6seniverejndho
obstar6vaniavo Vestniku verejndhoobstarilama (,. 8312015dira 29. oq.
i6is pod znadkou
9 1 7 5- M S T .
Y nadvaznosti na vySSieuvedend si V6m dovol'ujeme zaslat predbeZn6
informiicie
o zadati vykonu kontroly postupu verejndho obstariivatelapri zadilvanirrysli"
la.rrtifikovanej
zdkazky, ktor6 bude vykonan6 na zftkladepoverenia predsednieky uradu
I ng. zny Triborskej
(" 428/2015zo dfia 15. 12.2015. Predmein6
kontroia zadneodo dria dorudenia oznftmenia
o zadati vlfkonu kontroly a bude prebiehat' do jej riadneho ukondenia podfa
$ 146c zftkona
o verejnomobstar6vani.
Zinovei Yitm oznamujeme,Le po riadnom ukondeni ko
o verejnom obstar6vani,v6s budemebezodkladneinformovat, o i

$ 146c zdkona

S pozdravom

riaditel'ka odboru kontrol