2.0 2.

1

PROSES KOMUNIKASI TUJUH PROSES KOMUNIKASI

Gangguan

TINDAK BALAS

Gangguan

PENGIRIM PESANAN

PENERIMA PESANAN

SIMBOL / ISYARAT

MEDIA (SALURAN)

MENAFSIR (DEKOD)

2.1.1 Pengirim Pesanan

Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai idea untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat difahami oleh orang yang menerima sesuai dengan yang dimaksudkan. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesanan. Pesanan adalah secara verbal atau non verbal dan pesanan akan efektif bila dikendalikan secara baik dan jelas. Contoh bahan untuk diterima adalah seperti : y y y y Informasi Ajakan Rencana kerja Pertanyaan dan sebagainya

2.1.2 Simbol/ isyarat

Pada tahap ini pengirim pesanan membuat code atau simbol sehingga pesanannya dapat difahami oleh orang lain. Biasanya seorang pengurus

menyampaikan pesanan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan, (tangan, kepala, mata dan bahagian muka lainnya). Tujuan penyampaian pesanan adalah untuk mengajak, memujuk, mengubah sikap, perilaku atau menunjukkan arah tertentu. 2.1.3 Media/penghubung

Alat untuk penyampaian pesanan seperti; TV, radio surat khabar, papan pengumuman, telefon dan lainnya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesanan yang akan disampaikan, jumlah penerima pesanan dan sebagainya.

2.1.4 Menafsir code/isyarat

Setelah pesanan diterima melalui pancaindera (telinga, mata dan seterusnya) maka si penerima pesan harus dapat mentafsirkan simbul/code dari pesan tersebut, sehingga dapat difahami. 2.1.5 Penerima pesan

Penerima pesanan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk code/isyarat tanpa mengurangi erti pesanan yang dimaksud oleh pengirim

2.1.6 Tindakbalas

Tindakbalas adalah isyarat atau tanggapan yang berinformasi kesan dari penerima pesanan dalam bentuk verbal mahupun non-verbal. Tanpa tindakbalas seorang pengirim pesanan tidak akan tahu kesan pesanannya terhadap si penerima pesanan. Hal ini penting bagi pengurus atau pengirim pesanan untuk mengetahui

apakah pesanan sudah diterima dengan pemahaman yang benar dan tepat.

Tindakbalas dapat disampaikan oleh penerima pesanan atau orang lain yang bukan penerima pesanan. Tindakbalas yang disampaikan oleh penerima pesanan pada umumnya merupakan tindakbalas langsung yang mengandungi pemahaman atas pesanan tersebut.

Tindakbalas yang diberikan oleh orang lain boleh didapati dari pengamatan pemberi tindakbalas terhadap perilaku mahupun ucapan penerima pesanan. Pemberi tindakbalas menggambarkan perilaku penerima pesanan sebagai reaksi dari pesan yang diterimanya. 2.1.7 Gangguan

Gangguan bukan merupakan bahagian dari proses komunikasi

akan tetapi

mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi, kerana pada setiap situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. Gangguan adalah hal yang merintangi atau menghambat diterimanya. 2.2 DASAR KOMUNIKASI komunikasi sehingga penerima salah menafsirkan pesan yang

Komunikasi mempunyai dasar sebagai berikut: Niat, Minat, Pandangan, Lekat, Libat. 1. Niat meliputi : y y y y Apa yang akan disampaikan Siapa sasarannya Apa yang akan dicapai Bila akan disampaikan

2. Minat, ada dua faktor yang mempengaruhi iaitu: y y Faktor objektif : merupakan rangsangan yang kita terima Faktor subjektif : merupakan faktor yang melibatkan diri si penerima - stimulus

3. Pandangan, merupakan makna dari informasi yang disampaikan pada sasaran, menafsirkan informasi yang diterima tergantung pada pendidikan, pekerjaan, pengalaman dan kerangka pemikiran seseorang. 4. Lekat, merupakan informasi yang disimpan oleh si penerima. 5. Libat, merupakan keterlibatan kesemua pancaindera secara maksimum. 2.3 MEDIA KOMUNIKASI

2.3.1 MEDIA PERSENDIRIAN

Kaedah atau bentuk penyampaian maklumat yang digunakan oleh penghantar untuk menghantar maklumat kepada penerimanya

2.3.2 MEDIA MASSA

Media massa boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu media elektronik dan media cetak. Contoh bagi media elektronik ialah televisyen, radio dan internet manakala contoh bagi media cetak adalah majalah, surat khabar, dan juga buku yang menjadi medan kepada komunikasi dan menyampaikan idea dari penulis kepada pembaca.

2.4

ARAH KOMUNIKASI

Komunikasi dapat dibahagikan kepada dua keadaan iaitu komunikasi secara sehala dan komunikasi dua hala yang melibatkan ramai pendengar dan pendengar memberi respons yang sebaiknya kepada pemberi informasi. 2.4.1 KOMUNIKASI SEHALA

Komunikasi

sehala

ialah

proses

komunikasi

yang

tidak

memerlukan

maklumbalas dari penerima kepada pendengar. Terdapat dua peringkat komunikasi dua hala iaitu :

Dari Atas Ke Bawah Bermaksud pengaliran maklumat dari peringkat atasan ke satu peringkat yang lebih rendah atau bawahan dalam sesebuah organisasi. Kegunaan proses ini adalah untuk mendelegasikan visi, misi dan sesuatu objektif, menilai pekerja, menerangkan polisi dan juga memberi arahan kepada orang bawahan. Dari Bawah Ke Atas Bermaksud pengaliran satu maklumat dari peringkat lebih bawah kepada suatu peringkat yang lebih tinggi ataupun atasan. Antara kegunaan kaedah ini adalah untuk membuat laporan, menyelesaikan masalah, memberikan idea, meluahkan masalah dan menyampaikan maklumat. Namun terdapat juga beberapa masalah kepada kaedah ini iaitu maklumat lambat kerana terpaksa melalui pelbagai peringkat sebelum tiba ke tempat sepatutnya, persaingan antara maklumat akan wujud sebelum sampai ke destinasi dan kurang kepercayaan seorang ketua kepada anak buahnya.

2.4.2 KOMUNIKASI DUA HALA

Merupakan proses komunikasi yang melibatkan maklumbalas daripada penerima kepada penghantar. Pesanan akan disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan maklumbalas berkenaan isu dengan baik kepada penghantar. Biasanya komunikasi kelompok atau perseorangan merupakan komunikasi maklumbalas ataupun komunikasi dua hala.

2.5

BENTUK KOMUNIKASI

Komunikasi terdapat dalam pelbagai bentuk, antaranya ialah komunikasi menegak, komunikasi mendatar dan komunikasi melintang. Ketiga-tiga bentuk komunikasi ini mempunyai definisinya yang tersendiri. 2.5.1 KOMUNIKASI MENEGAK

Merupakan pertukaran maklumat antara peringkat dengan peringkat dalma organisasi. Objektif utama komunikasi menegak digunakan dalam organisasi adalah untuk menggalakkan penglibatan seberapa ramai ahli organisasi. Selain itu ia akan memberi peluang kepada pengurusan atasan mendapatkan maklumat penting dari setiap pekerja yang ada. 2.5.2 KOMUNIKASI MENDATAR

Merupakan pertukaran maklumat secara bebas dalam organisasi. Terdapat beberapa kebaikan bentuk komunikasi ini antaranya ialah meningkatkan kerjasama, saling mempercayai, komunikasi yang berkesan dalam kalangan pekerja. Selain itu penumpuan perkara yang tidak dipersetujui dari aspek idea bukan peribadi seseorang. Kebanyakan tindakan dan keputusan memberi kesan kepada kebolehan orang lain melaksanakan kerja. Antara objektif utama perlaksanaan komunikasi ini ialah untuk menyelaraskan kerja, berkongsi maklumat demi kepentingan organisasi. Selain itu ianya bertujuan unutk menyelesaikan masalah ataupun konflik yang timbul dalam kumpulan. 2.5.3 KOMUNIKASI MELINTANG

Merupakan pertukaran maklumat ataupun informasi yang penting dan tidak penting secara tidak formal ataupun di luar dari majlis protokol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times