You are on page 1of 8

Ett organ för: 

RÖDLUVAN
Nr 3 / 2008                         I ständig opposition!  

 
Kollektivtrafik för 
framtiden!  
Drömmen  Kollektivtrafiken 
är jätteviktigt för 
om ett fritt  ett gott samhälle. 
Det tycker i alla 
Västsahara  fall Ida Davidsson. 
Se sid. 4 
lever än!   
Poesi gör männi‐
skan friare  
I detta nummer av 
rödluvan satsar vi 
extra mycket på 
poesi. Läs mer på 
sid. 6 

 
Sveriges första 
socialistiska 
friskola?! 
SSU Södra Älvs‐
borg ansökte i 
somras om att få 
starta en egen 
skola.  Vad vi vill 
åstadkomma med 
detta kan du läsa 
om på sid 5.  
 
I Algeriets öken lever tusentals Västsahariska flyktingar. Där finns männi‐
Kunskap är makt! 
skor som torteras av den marockanska ockupationsmakten. Där finns bar‐
Silvio Goncalvis 
nen som aldrig har sett sitt hemland. Där finns kvinnorna som lyckats orga‐
slår ett slag för 
nisera hela samhällen, men aldrig fått möjligheten att bestämma över sitt 
den avgiftsfria 
eget land. Där finns misären, men också drömmen om en annan tillvaro. En 
skolan på sid. 5.  
dröm som kan krossa alla hinder. Läs mer i detta nummer av Rödluvan! 
Om SSU Södra Älvsborg Ledare
Information om SSU klubbarna:    många kan bli tvungna att flytta från bo‐
  Bostad skall förbli en rättighet!  städer i eftertraktade områden för att de 
Borås:     inte har råd att bo kvar. De löften om att 
SSU Frihet:  Den gamla goda regeringen tillsatte år  de politiska partierna inte vill ha mark‐
Kontaktperson:   2005 en utredning vars syfte var att un‐ nadshyror måste också följas i praktisk 
Johan Dahlberg: 0735‐435576  politik. 
dersöka möjligheterna att utveckla bo‐
Borås S‐studenter:     
stadsmarknaden. Den socialdemokratiska 
Kontaktperson:  
regeringen ville ta reda på hur de allmän‐ För det 
Carina Brandow: 0736‐464695 
nyttiga bostadsföretagens självkostnad  tredje 
SSU Facket: 
kunde stärkas och hur dagens allmännytta  kraftiga 
Kontaktperson:  
Jenni Tervo:  0702‐168476  och hyreslag kunde säkras i förhållande till  hyreshöj‐
SSU Fraternitas (skolklubb på Bäckängsgym‐ EU:s konkurrenslagstiftning. Vi unga soci‐ ningar blir 
nasiet)  aldemokrater tycker, kanske inte helt  lagliga. 
Kontaktperson:   oväntat att, det initiativet var lovvärt.  Skyddet 
Elisabet Fjellström: 0761‐064585   Med den nya regeringen förändrades dock  mot kraf‐
  uppdraget. År 2007 drog utförsäljningsmi‐ tiga hyres‐ Fler billiga bostäder kräver 
Mark:  nister Mats Odell (kd) tillbaka direktivet  höjningar  Anders Österberg  
Röda Fanan/Röd Rebell  om att se över självkostnaden och gav i  är verk‐
Kontaktperson:   stället utredaren i uppdrag att undersöka  ningslöst på längre sikt. En lagenlig årlig 
Simon Ryndal: 0738‐098767   hur man kunde ”skapa förutsättningar för  höjning på fem procent innebär att hyran 
  en väl fungerande hyresmarknad” samt  på tio år kan höjas med 60 procent. I prak‐
Ulricehamn:  ”säkra utbudet av hyresbostäder”. Nu är  tiken innebär detta att det inte längre 
Kontaktperson:  Silvio Goncalvis   utredningen klar och den 18:e april lämna‐ kommer att finnas något reellt besitt‐
bam_silvio@hotmail.com  de utredaren Michael Koch sitt förslag till  ningsskydd, utan att en hyresgäst kan mis‐
regeringen om hur framtidens bostads‐ ta rätten till sin bostad för han eller hon 
Om RÖDLUVAN marknad ska fungera. Utredningen pre‐ inte längre har råd att bo kvar. 
 
senterade två tänkbara vägar för allmän‐   
Rödluvan  är  ett  organ  för  SSU  Södra  Älvs‐
nyttan. En möjlighet är att allmännyttan  Trångboddhet börjar bli ett allt vanligare 
borg och gratis.  
blir rent affärsmässig och sträva efter så  problem i familjer med många barn eller 
 
Redaktör:  höga vinster som möjligt; en annan möjlig‐ med en ensam försörjare. För ungdomar 
Redaktionskommittén  het är att allmännyttans kostnader ska  och flyktingar är bostadsbristen en reali‐
  styra hyrornas storlek. Vissa delar är sä‐ tet. Vi har en växande grupp äldre som 
Ansvarig utgivare:  kerligen positiva men vi ser främst tre  kommer att vilja förändra sitt boende och 
Mikael M Karlsson  faror med utredningens förslag.  som också ofta kan betala för sig. Detta 
     frigör bostäder för andra grupper, men för 
Redaktionskommittén för nr 3/08:  För det första en allmännytta för alla av‐ det krävs en mer aktiv samhällsplanering 
Freja Bogsjö   skaffas. Antingen genom att det införs ett  än vi har i dag. Vi behöver blåsa liv i en 
Johan Dahlberg  inkomsttak för hyresgästerna eller genom  stadsplanering värd namnet som utgår 
Elisabet Fjellström   att det sociala ansvartagandet och upp‐ från 2000‐talets problem och med inrikt‐
Sofia Bohlin   draget försvinner. I det senare fallet kom‐ ning mot en långsiktigt hållbar utveckling. 
Ida Davidsson  mer vinstmaximering att betyda både hy‐   
  reshöjningar som gör att vissa hyresgäster  Idag är hyresrätten bostadspolitikens för‐
Tryckeri:  måste flytta och färre investeringar som  summade styvbarn. Vi unga socialdemo‐
Södra  Älvsborgs  Socialdemokratiska  Parti‐ krater hade hellre sett förslag om större 
kan göra bostäder attraktiva för alla grup‐
distrikt  investeringsstöd för billiga och bra hyres‐
per. 
 
   rätter. Det räcker dock ej där utan vi vill se 
För mer information: 
För det andra så införs marknadshyror i  fler visioner med allmännyttan. Bostads‐
Telefon: 033‐236650 
praktiken genom det så kallade efterfråge‐ politiken måste vara hållbar och socialt 
Hemsida: www.ssusodraalvsborg.se  
  påslaget. Hyresgästerna kommer inte  rättvis. Därför uppmanar vi i vårt yttrande 
Postadress:  längre att ha ett gemensamt konsument‐ över utredningen om bostadspolitiken att 
SSU Södra Älvsborg  inflytande och hyrestak, eftersom bruks‐ tänka efter ett par gånger innan de röstar 
Sparregatan 12 B, 4 tr  värdessystemet i praktiken försvinner. De  genom de förslag som utredningen före‐
503 36 Borås  årliga hyresförhandlingarna mellan Hyres‐ slår. 
  gästföreningen och de kommunala all‐  
Tipsa Rödluvan! Skicka tips, artiklar, bilder  männyttiga bostadsföretagen kommer  Anders Österberg  
med mera till:  alltså inte vara normgivande för all hyres‐ Ordf. SSU Södra Älvsborg 
rodluvan@ssusodraalvsborg.se  sättning. Hyreshöjningar är att vänta och  www.pravdadaily.blogspot.com 
   
2 RÖDLUVAN
Västsahara — Afrikas sista koloni Tumult i Thailand
  sa villkor? Ungdomarna är frustrerade   
Jag behöver din hjälp. Just precis, du där.  och med allt rätt. Inget händer. Omvärl‐ Vad som händer i Thailand är då ett stort 
Du som är tillräckligt engagerad i SSU för  den har glömt bort dem och deras lidan‐ frågetecken. Vi kan diskutera den thai‐
att läsa det här nödropet. Jag är i d e s p e  de. De västsahariska ungdomarna vill se  ländska, mycket instabila, demokratins 
r a t behov av din hjälp. Hjälp mig befria  en förändring och vår tystnad håller sakta  vara eller icke vara. Demonstranter som 
ett land. Vilket land undrar du? Västsaha‐ men säkert på att tvinga dem till att  kräver premiärminister Samaks avgång 
ra. Och ja, det är ett land. Om du läser  plocka upp vapnen igen.   ockuperar regeringskansliet i Bangkok, 
detta och undrar va f** Västsahara är för    bråk har brutit ut mellan Samaks anhäng‐
något, kan jag snabbt trösta dig med att  Alla som kän‐ are och demonstranterna. Militär har sats 
du inte är ensam. Jag får vanligtvis just  ner mig vet  in för att återfå lugnet och undantagstill‐
den reaktionen när jag är ute och pratar  att jag är blir  stånd har utlysts i Bangkok. Men den sto‐
med människor om Västsahara. Och sen  inte förälskad  ra frågan är inte hur regeringen och mili‐
kanske det känns lite bättre efter jag be‐ lätt. Jag har  tären löser situationen. Den stora frågan 
rättat för dig att det inte är ditt fel att du  svårt för den  är om en liten klick thailändare, i huvud‐
inte känner till Västsaharakonflikten. Det  där ”upp‐över sak stadsbor, ska få bestämma och avgöra 
är medias fel, och i förlängningen samhäl‐ ‐öronen” för‐ framtiden för majoriteten thailändare 
lets.   älskelsen som  som faktiskt ställer sig bakom Samak. Det 
  Hollywood så  är i så fall andra gången sedan 2006 som 
I korthet är Västsahara är ett land som är  fint mark‐ minoriteten vinner över majoriteten och 
ockuperat av Marocko sedan 1975. Innan  nadsför. Jag  demokratiska beslut åsidosätts.  
den marockanska ockupationen var lan‐ tror helt enkelt  Foto: Privat   
det en spansk koloni. När Marocko inva‐ inte på det. Jag  Den enorma korruptionen i Thailand och 
derade Västsahara flydde runt en tredje‐ begrundar fakta, sannolikhet och går väl‐ den minst sagt annorlunda demokratin 
del av befolkningen in i den Algeriska ök‐ digt ofta på min magkänsla (sunt förnuft  gör inte situationen lättare. Den thai‐
nen och de har bott där som flyktingar  brukar det också kallas). I kriget mellan  ländska regeringen har diskuterat att hål‐
sedan dess. Polisario, västsahariernas  min hjärna och mitt hjärta, vinner nästan  la folkomröstning om Samak som premi‐
befrielseorganisation, lyckades befria en  alltid min hjärna (ibland blir det vapenvi‐ ärminister. Ett nyval är inte vad Thailand 
del av Västsahara under gerillakriget som  la). Jag är på gott och ont i slutändan all‐ behöver. Thailand behöver stabilitet. 
utkämpades i anslutning till ockupatio‐ tid något av en realist. Det finns undan‐  
nen. Det befriade och det ockuperade  tag: ett år sedan blev jag förälskad (”upp‐ Carina Brandow  
delarna av landet delas idag av en mur,  över‐öronen” förälskad dessutom). Och  Ordf. S‐studenter i Borås
som är längre än den kinesiska muren. På  den förälskelsen håller i än idag. Allt   
den marockanska sidan av muren är ma‐ stämde; förnuft mötte äntligen känsla när 
rockanska soldater stationerade längst  jag mötte det västsahariska folket och  Jämställdhetspolisen
hela muren medan den algeriska sidan av  deras kampvilja i ett flyktingläger i Saha‐  
murenär minbelagd. Det är alltså ingen  raöknen i Algeriet. Det är med all säker‐ Redaktionen under arbetet med detta 
konflikt som är ”över” trots att Västsaha‐ het en livslång kärlek men förhoppnings‐ nummer bestått av 2 män och 4 kvinnor. I 
rakonflikten sedan år 1991 en ”fredlig”  vis blir den marockanska ockupationen  själva tidningen är 6 artiklar skrivna av 
konflikt.   inte lika lång och därför ber jag dig nu om  män och 4 av kvinnor. En man och en 
  hjälp. Inte för min skull med för det väst‐ kvinna har deltagit med 2 artiklar vardera. 
Denna ”fred” har stämplat konflikten som  sahariska folket som valt att lägga ner  Bland de intervjuade är 2 män och 2 kvin‐
ointressant av media och av samhället.  sina vapen i kampen för rätten till sin  nor. 
Det säljer inga lösnummer att prata om  självständighet. För det västsahariska     
en fredlig konflikt trots att västsaharier  folket som lider av ockupation och som är  Totalt blir antalet deltagande män i detta 
dör kontinuerligt. Det gör bara inte det.  i desperat behov av en snar förändring.  nummer 9 och antalet deltagande kvinnor 
Människor vill läsa om elände; och i syn‐ De behöver din hjälp. Sätt Västsahara på  10. Dock har de män som väl deltagit till‐
nerhet om kvantitativt elände. Officiellt  agendan igen genom att sprida informa‐ delats större utrymme då de bidragit med  
spills inget blod men bara för att det är  tion om konflikten. Prata med dina vän‐ 8 bidrag  (artiklar och intervjuer) och kvin‐
eldupphör betyder det inte att kriget har  ner, skriv insändare eller anordna en de‐ norna för 6.  
upphört. Människor torteras, mördas och  monstration och hjälp till i kampen för att   
försvinner hela tiden i det ockuperade  befria Afrikas sista koloni! Jag behöver din  Slutsats: Fler och fler kvinnor deltar i ar‐
området av Västsahara. Västsaharierna i  hjälp.  betet, men männen tycks fortfarande 
flyktinglägren lider av näringsbrist och    dominera i slutändan. Hur kommer det 
deras möjligheter till en meningsfull var‐ Natasa  Mirosavic  sig att kvinnorna kan vara i majoritet i 
dag är obefintlig. Situationen för västsa‐  Delegationsledare   processen, men männen ändå är de som 
harierna, oavsett på vilken sida av muren  SSU:s biståndsprojekt i Västsahara ‐08  syns i slutändan? 
de lever, är olidlig och den blir allt mer 
desperat. Hur länge står de ut under des‐
3 RÖDLUVAN
Kollektivtrafik, för både miljön och jämställdhetens skull!
  borde lämnas kvar i garaget. För vi behö‐ ter kan diskuteras. Många tyckte rent av 
Jämställdhet, att alla ska ha lika mycket  ver tänka större och mer drastiskt, miljö‐ att vi skulle bojkotta OS. Vad tycker ni 
rätt i samhället är idag en mycket aktuell  krisen har redan startat.   om det? 
fråga. Det är väldigt bra att vi tänker mer        
på detta men jag tror faktiskt att vi har  Men vad kommer detta att kosta oss då?  Evelina: Nej, i stora 
missat en sak. Alla har nämligen inte rätt  Kommer det kanske att bli så pass dyrt att  drag så var jag emot 
till ett socialt liv. Och vad menar jag då  det inte går att genomföra?  Nej, det är  bojkott. Därför att 
egentligen? Jo, jag talar naturligtvis om  fullkomligt möjligt att genomföra, visst det  det inte var det 
kollektivtrafiken.   kommer inte vara gratis, ca 15 miljoner.  bästa alternativet. 
  Men det ligger ett så bra syfte bakom det‐ Man gör idrottarna 
Att bo långt ifrån centrum och att ändå  ta ändå, som sagt ger vi alla en bättre  besvikna och det 
vilja umgås med sina vänner, att vilja träf‐ grund för ett socialt liv och vi minskar mil‐ gör mer skada än 
fa sin partner som bor i andra änden av  jöutsläppen drastiskt om vi genomför det‐ nytta. 
staden, att ta sig hem sent på kvällen när  ta, så det är verkligen värt det. Så vi står  Rickard: Jag tror 
man inte vågar gå hem för man känner sig  starkt på denna punkt, vi står på denna  inte att en bojkott  Evelina Bäck. Foto: 
oftast tryggare på en buss än vad man gör  punkt för vi vill gynna det sociala livet och  främjar kommuni‐ Johan Dahlberg  
på en öde gata i innerstaden och att vilja  den värld vi lever i.  kationen med Kina. 
ta bussen när man är äldre eller har en    Jag tror det är lättare om man är där och 
funktionsnedsättning. Tror ni att alla kan  Ida Davidsson  genomför ev. demonstrationer. 
använda kollektivtrafiken i dessa syften?   Redaktionskommittén   Isabell: Självklart tycker jag inte det är bra 
       att OS placeras i Kina. Men det kan ge 
För det kan alla nämligen inte. Det kostar  vissa positiva effekter. Därför var det rätt 
för mycket. Att systemet är uppbyggt på  Panelen svarar att inte bojkotta. 
det sättet är därför helt emot socialdemo‐  
kratin. Det är klart att man inte tar bussen   
om familjens eller ens egen ekonomi inte  3: Nyligen publicerade rapporter visar på 
skulle klara av det. Så då förlorar man en  att Sjuhäradsbygden har många hemlösa. 
stor del i det sociala livet om man inte kan  Vad tycker ni vi ska göra för att bekämpa 
ta sig dit på annat vis.  hemlösheten? 
      
Men det här handlar inte bara om det  Evelina: Jag tycker de ska få det de behö‐
sociala livet utan även miljön, att åka med  ver, men det är ett komplext problem och 
bussen är mer miljövänligt än att ta bilen.  en balansgång mellan individens och sta‐
Om kollektivtrafiken skulle ha varit skatte‐ ten/kommunens ansvar. 
finansierad så skulle vi inte bara göra det  Rickard: Härbärgen som tar emot hemlösa 
möjligt för alla att enkelt leva ett socialt liv    Isabell Gunnarsson och Rickard  villkorslöst. 
utan även göra något för miljön. Hur    Grossman. Foto: Johan Dalberg    Isabell: Framförallt måste vi bygga fler 
mycket man än bryr sig om miljön är det    billiga hyresrätter. Borgarna får inte tillå‐
inte många som vill använda kollektivtrafi‐ 1: I somras röstade riksdagen för att ge  tas att sälja ut våra gemensamma bostä‐
ken, man har helt enkelt inte ekonomin till  Försvarets Radioanstalt befogenheter att  der. 
att kunna bry sig om miljön. Vilket alla  läsa folks E‐mail och SMS lite hur som   
borde ha tillgång till.  helst. Vad tycker ni om det?  Johan Dahlberg  
       Redaktionskommittén 
Vi kommer alltid att behöva någon form  Evelina: Starkt jätte kritisk! För jag tycker   
av transportmedel så då dyker denna frå‐ inte att förslaget är tillräckligt genomtänkt 
ga upp. Vad är bäst för miljön? Att alla  och demokratiskt förankrat.  Samma gamla dröm!
åker var för sig i varsin bil eller att alla  Rickard: Om man ska ha signalspaning så   
samåker på några bussar som ändå kom‐ behövs en starkare demokratisk kontroll  ”Skall det svenska samhället bli det goda 
mer att färdas till allas ändamål. Naturligt‐ än vad som finns i Leni & den borgerliga  medborgarhemmet måste klasskillnaden 
vis är kollektivtrafiken det bästa valet!   regeringens förslag. Jag anser att avlyss‐ avlägsnas, den sociala omsorgen utveck‐
     ning bör kräva domstols beslut. Brottet  las, en ekonomisk utjämning ske, de arbe‐
Det finns många miljöbovar och bilen är  bör ge minst 4 års fängelse.  tande beredas andel även i det ekonomis‐
en av dessa, det räcker inte med att vi  Isabell: Jag tycker att FRA‐lagen kränker  ka förvaltandet, demokratin genomföras 
bara säljer miljövänliga bilar! För vanliga  framförallt den personliga integriteten.  och tillämpas även socialt och ekono‐
bilar finns fortfarande ute på marknaden  Därför är jag starkt emot.  miskt” 
och alla har inte miljön i tanken när de     
köper en ny bil, dessutom kör de flesta  2: OS 2008 har passerat utan någon vida‐ Per Albin Hanson  
svenskar fortfarande runt i en miljöfarlig  re framgång för Sverige. Huruvida OS var  1928 
bil, den bil de haft i tio eller fem år. Dessa  någon framgång för mänskliga rättighe‐    

4 RÖDLUVAN
Rödluvan snackar med…
    ha profit. Därav går mycket pengar till att 
Namn: Silvio Goncalvis   Tillsammans måste vi tydligt markera vad  smörja kråset på en samling kapitalister 
  som är okej och inte. Fast ibland hjälper  istället för att ge våra barn utbildning. Surt 
Klubb: SSU Ulricehamn  nog inte det och då tror jag vi måste flytta  sa räven.  
  mobbaren till en annan skola.   ‐ Vad vi vill göra med vår ansökan är att 
Ålder: 19år     vissa hur absurt systemet är. Den gamla 
  Sist men inte minst, vad får du helst utav  gemensamma folkhemsskolan är idag ett 
Varför gick du med i SSU?   ett skivkontrakt eller MVG i alla ämnen?  minne blott. Det är dags att vända på den 
För att jag ville lära mig saker. SSU har    utvecklingen, säger Anders Österberg 
massa bra ut‐ Lätt MVG i allt! Med ett skivkontrakt är  ordf. SSU Södra Älvsborg.  
bildningar och  man låst inom ett jobb, men med MVG i   
sånt.   allt har man alla möjligheter. Och som  SSU kämpar för en sammanhållen skola. 
  sagt; Kunskap är makt och har man MVG i  En skola där pengarna som satsas faktiskt 
Någon särskilt  allt så bör man även vara rätt kunnig.     går till verksamheten, inte ner i direktö‐
fråga som in‐   rernas fickor. Visst har den kommunala 
tresserar dig?  Mikael M Karlsson  skolan idag flera problem, men dessa pro‐
Svårt, finns  Redaktionskommittén   blem löses inte av friskolesystemet. Fri‐
mycket. Utbild‐   skolesystemet förvärrar det istället. Med 
ning kanske.   En socialistisk ”fri”skola?! det system vi har idag sätter det käppar i 
  hjulet för oss att börja bygga på en skola 
 
Varför är just  där alla får en god grund i livet, där alla får 
frågor om ut‐ Vi fanns på varenda löpsedel. Varenda  växa som människor och bli fria självstän‐
Silvio Goncalvis. Foto: 
bildning så vik‐ nyhetsuppläsning tog upp vårt utspel.  diga individer.  
Johan Dahlberg  
tiga för dig?   Bloggar och debattforum på Internet   
Kunskap är makt! Ska man ha någon chans  svämmade över av inlägg från upprörda  Socialistiska Fria skolan i Borås skulle ha 
i livet måste man ha en bra utbildning och  eller jublande människor som hört tals om  en konfessionell inriktning, dock ej religiös 
det är vår uppgift att se till att alla får möj‐ nyheten. På ett och samma dygn hade vi  som de flera andra friskolor, utan en ideo‐
lighet till det. Utbildning stärker en som  över 650 pressklipp. Normalt brukar vara  logisk inriktning. Istället för morgonbön 
person också.   ungefär en fjärdedel av den siffran. Per år.  börjar vi varje skoldag med att sjunga in‐
  Smålandsposten kallade det ”årets pr‐ ternationalen, istället för att citera bibeln 
Vad tycker du om skolan i Sverige idag?  trick”, Dalademokraten hyllade oss som  citerar vi partiprogrammet, istället för att 
Bra. Bäst är att den är grattis så alla för  hjältar och till och med på etablissemang‐ stryka sexualkunskapen från schemat läg‐
möjligheten att utbilda sig. Tyvärr är det  ets klotterplank, dagens nyheters debatt‐ ger vi extra fokus på historia materialis‐
ofta stökigt under lektioner vilket gör att  sida, lyckades vi få en notis. Vad hade vi  men under våra historielektioner. Vad 
många har svårt att konsertera sig. Lärar‐ gjort för att lyckas få all denna uppmärk‐ som gör det ena värre än det andra är upp 
na borde säga ifrån oftare, men givetvis  samhet?  till utbildningsmyndigheten att svara på. 
finns det gränser för det också. Man får ju    Vår ansökan har ett dolt syfte, nämligen 
aldrig slå någon eller så.  Den 17 juli 2008 lämnade SSU Södra Älvs‐ att ställa borgarna inför ett dilemma. An‐
  borg in en ansökan om att få bilda Sveri‐ tingen handlar de i linje med sitt tidigare 
Hur kan skolan bli bättre då?  ges första socialistiska friskola. Sverige har  agerade och godkänner allt som kan liknas 
Jag tycker att det borde vara mindre tim‐ idag ett av världens mest liberala och ge‐ vid undervisning eller så börjar det ifråga‐
mar i skolan så unga fick mer tid att vara  nerösa friskolesystem. De mest tvivelakti‐ sätta det system som är nyliberalismens 
människor. Idag stressar många vilket ing‐ ga organisationer, allt från religiösa sekter  älsklingsunge i dagens Sverige.  
en tjänar på.  till multinationella företag, har idag sina  ‐ Egentligen hoppas vi att SAP lyfter upp 
  egna skolor i Sverige. Sedan mitten av 90‐ frågan och hinner ändra systemet innan 
Folkpartiet är ju ivriga förespråkare för  talet har två parallella friskolesystem vuxit  vår skola går igenom. För som det är idag 
att ett betyg i ordning och uppförande  fram, ett kommunalt och ett fristående.  kommer vår skola bli beviljad, avslutar 
skulle lösa skolans alla problem. Vad tror  Kommunerna i landet är förpliktade till att  Anders Österberg.        
du om det?   garantera alla elever en skolgång, det gör   
Det är ett stort problem att det är stökigt,  att kommunerna både måste ge pengar          Mikael M Karlsson  
men svårt att se om ett betyg i ordning  till friskolorna och hålla resurser i bered‐ Redaktionskommittén 
och uppförande skulle hjälpa något.   skap om i fall att friskoleledningen skulle 
få för sig att lägga ner verksamheten. Om 
  Väl talat!
Ett annat stort problem i skolan är ju att  du någon gång undrat varför skolledning‐   
många mår dåligt pga mobbning och  en jämt säger att dem inte har några  ”Vad är väl brottet att råna en bank emot 
sånt. Vad tror du vi kan göra åt det?  pengar så har du en del av svaret här.  brottet att grunda en bank” 
Lärarna måste agera tidigare och vara mer  Samtidigt är många av dagens friskolor   

synligare så att det finns bland eleverna.   vinstdrivande företag där aktieägarna vill  Bertold Brechts  

5 RÖDLUVAN
Poesi Propaganda (demokratisk imperialism)
   
   
  Idag södra älvsborg, 
  Imorgon världen!  
Våra röster, att skrika med,    
att argumentera med, 
att viska tyst i mörka hörn. 
 
De är våra vapen, det enda som inte kan tas   
ifrån oss,   
våra kroppar kan de ta,    
våra böcker kan de bränna, 
men våra röster finns i evigheten. 
 
Det vi inte vågar pränta,    
det vi inte vågar tänka,   
skriker våra röster ut i tystnaden.   
Även om vi tystnar, finns ljudet kvar. 
Om vi formar våra tankar,  
 
tar ett enda andetag. 
 
Och skriker.   
Då har vi ett vapen starkare än pansarvagnar.   
   
 
Elisabeth Fjellström  
 
Huspoet, Rödluvan   
   
   
   
 
 
Mer poesi
 

 
Lika som bär  
 
   
  Mjukt gräs. Varm asfalt. Vassa stenar 
  Den vassa sidan av världen 
mot bara fötter. 
  Lätta steg påväg mot framtiden. 
  För vad håller världen mot barfota fötter? 
  Splittrat glas på smutsig asfalt,  
  lätta steg  
stiger på dem. 
 
Det håller världen mot barfota fötter. 
  Mjuka mattor av kittlande gräs, 
  det håller världen mot barfota fötter 
  Med lätta steg, utforska världen,  
utan skor, utan strumpor, barfota i världen  
 
 
          En vessla                      Anders Österberg     
  Elisabeth Fjellström  
(Ansvarig utgivare tvår sina händer.   Huspoet, Rödluvan 
Ansvaret för denna liknelse ligger helt och fullt i andras händer) 
 
 
 
 
6 RÖDLUVAN
Ordet är fritt!
  hamn – ja just då bedriver du den allra  att de är viktiga, men som också inser vär‐
Invandring är lösningen för EU!  viktigaste kampen, den som handlar om  det i att öka möjligheterna att engagera 
  att förändra vår vardag.  sig på det sätt som passar den enskilde. Vi 
Den Europeiska Unionens (Eu:s) medlems‐   vill ha fler aktiva medlemmar och då mås‐
stater har en gemensam situation att lösa.  När vi förändrar vår vardag till det bättre  te vi ha fler alternativ till aktiviteter så att 
EU självt kallar det för "en demografisk  då förändrar vi också världen, om alla vi  fler har möjlighet att engagera sig. Det 
tidsbomb". Formuleringen är måhända ett  som drabbas av Moderaterna nedskär‐ diskuteras på sina håll om möjligheten att 
sätt att "hotta" upp en fråga som annars  ningar reser oss upp och säger stopp så  starta S‐förening för daglediga, vilket kan 
är något undanskymd. Men EU står inför  stannar vi Sverige, om alla som blir upp‐ inkludera pensionärer, föräldralediga, 
ett gemensamt faktum: vi föder för få  sagda när företagen krisar vägrar gå hem  studenter, långtidssjukskrivna, nattarbeta‐
barn samtidigt som vi blir allt äldre.   då darrar regeringen.  re etc. Ett initiativ som jag tycker är allde‐
    les utmärkt, då det är inte alla som har 
Situationen ser såklart olika alarmerande  Vi SSU:are kan vara de första som sätter  möjlighet att träffas på kvällstid.  
ut beroende på vilket land man studerar,  ned foten och kräver rättvisa; på skolan,   
för tabellbitaren finns rikligt med material  på jobbet eller där vi bor. Så ta med fem   
av dina vänner, bestäm vilken orättvisa ni 
att tugga i sig på EU:s hemsida. På längre 
vill förändra och starta redan idag. Krossa 
”Det är enligt mig idag 
sikt uppstår i alla fall tricket att lösa den 
gemensamma välfärden med en för låg  myten om att det inte går att förändra, för  inte möjligt att arbeta på 
det går – bara man är många – och många 
andel arbetsföra människor.  
är precis vad vi är i SSU.  samma sätt som tidigare” 
   
En av dom mer konkreta lösningarna vore   
Jonas Ryberg   
ökad invandring för att fylla på med folk.  Det finns redan nu ett antal S‐föreningar 
Med detta följer en given humanitär upp‐ Skenebo i exil 
  runt om i Sverige som baserar sin verk‐
sida. EU kan med sitt relativa välstånd  samhet på ett speciellt intresseområde 
hjälpa människor från utsatta delar av   
En framtid för socialdemokratin?!  eller fångar upp en viss grupp av medlem‐
världen. Alltså två flugor i en smäll. En  mar, här finns ESP‐föreningar,  S‐
annan slags fluga, den Sverigedemokratis‐   studenter och S‐kvinnor (i viss mån, när 
ka, delar nog beskrivningen av läget men  Vi har ett stort problem inom partiet med   man ser på dem som S‐föreningar tillhö‐
knappast förslaget på lösning.  att få nya aktiva medlemmar i Socialde‐
mokraterna. Problemet ligger i partiets  rande en Arbetarekommun), Internatio‐
  nella S‐föreningar etc. Jag tror att sådana 
Mats Dalmyr   vägran att hitta nya vägar att träffas (mina  intresseföreningar är bra alternativ till de 
S‐studenter i Borås  ord). Man bör här inse det nödvändiga i  geografiska föreningarna. Jag har dock 
  att hitta alternativa s‐föreningar, nätverk 
och mötessätt. Det är enligt mig idag inte  stött på många hinder under diskussioner 
  om möjligheten att bilda sådana. Det är 
möjligt att arbeta på samma sätt som tidi‐
”Kampen för att vi en dag  gare, med de geografiska S‐föreningarna i  inte alla socialdemokrater som är vänligt 
inställda till en utveckling i den riktning‐
ska kunna leva i en rättvis  niskor flyttar på sig i högre grad än tidiga‐
centrum. Inte minst på grund av att män‐
en.  
värld börjar här idag, just  re. Själv har jag de senaste sju åren bott i   
tre olika länder, fem olika städer och åtta  Carina Brandow  
nu.”   olika stadsdelar, och då har många i min  Ordf. S‐studenter  i Borås  
  ålder flyttat runt betydligt mer än jag. Att   
  välja att engagera sig i den närmsta geo‐
Fighten börjar med dig!  grafiska S‐föreningen, skulle för många  Snipp, snapp, slut…
  innebära en brist på kontinuitet i det poli‐  
Vilken orättvisa är du förbannad på? Kan‐ tiska engagemanget. Det är svårt att ha en  Så har ännu ett nummer av Sveriges coo‐
ske är det de svindyra busskorten, rasis‐ hög aktivitetsgrad, när man hela tiden  laste tidning nått sitt slut. Men misströsta 
terna som drömmer om white power eller  tvingas byta förening. Visst kan man vara  inte, vi är snart tillbaka med ett nytt num‐
kan det vara att du får jobba för skitlön på  medlem i en annan geografisk förening än  mer! Tilldess hoppas vi att du bombarde‐
Donken, trots att du jobbar nästan varen‐ där man bor, men med det följer andra  rar rodluvan@ssusodraalvsborg.se med 
da helg. Oavsett vad det är så är precis  hinder, som mötet med lokalbefolkningen,  insändare, debattartiklar, serier, poesi, 
just den orättvisan som är anledningen till  ett boende långt från möteslokalen, och  nakenbilder på Fredrik Reinfeldt eller 
att du ska engagera dig, kampen för att vi  diskussion av lokala frågor som egentligen  raggningstips till en SSU‐kurs. Endast fan‐
en dag ska kunna leva i en rättvis värld  inte berör en.   tasin sätter gränser!  
börjar här idag, just nu. När du står upp     
mot Sverigedemokraterna på Sjöbo torg  Jag tillhör dem, som visserligen värnar om  Puss o Kram  
eller skriver en arg insändare i Markbladet  de geografiska S‐föreningarna och tycker  //Redaktionen  
eller demonstrerar mot borgarna i Ulrice‐
7 RÖDLUVAN
Posttidning B 
                Till Kamrat:  
SSU Södra Älvsborg 
Sparregatan 12 B 
503 35 Borås 

På G i södra:  
 
Fredagsmöten. SSU Frihet har möten varje fredag klockan 17.00 i klubblokalen på första våning, 
Sparregatan 12B (bakom Videomix/Hemmakväll).   
 
8 oktober. Motionsskrivarkväll på expen (Sparregatan 12B). Distriktet bjuder på fika.  
 
10‐12 oktober. Fackets grunder, en kurs om varför facket finns och hur det arbetar. Utspelar sig 
på Viskadalen i Borås. Annordnas av SSU facket i samverkan med distriktet.  
 
15 oktober. Internationell föreläsning på Högskolan. Annordnas av s‐studenter.  
 
20‐24 oktober. Marks gymnasium har demokrativecka. SSU deltar med bokbord och debatter. 
Kontakta SSU Röda Fanan/röd rebell för mer info.  
 
November. Rock mot Rasism. Konsert mot rasism på rockborgen i Borås. Kom och rocka röven 
av Rasisterna! Annordnas av SSU Frihet, kontakta dem för exakt datum och vidare info. 
 
9 november. Kristallnatten. Uppmärksammas runt om i distriktet. Kontakta resp. klubbansvarig 
för mer info.  
 
18 november. Filmkväll med antirasisttema. Håller till på expen i Borås och är öppen för alla.  
 
28‐30 november. SSU:s Grundkurser på Viskadalen. Steg 1 och 3. 1:an presenterar vad SSU är 
och grundläggande ideologi och 3:a går in djupare på våran och andra ideologier.   
 
24, 25 december. Gemensam jul på hemgården i Borås. Distriktet bjuder på mat och värme un‐
der juldagarna. Öppet för alla! Kontakta ombudskamrat för vidare info. 
 
(Med överseende för förändringar. Vill du veta mer gå in på www.ssusodraalvsborg.se eller kon‐
takta resp. klubbansvarig, se sid. 2. All SSU‐verksamhet är gratis för medlemmar och alkoholfri) 
 

Gå med i kampen för ett rättvisare samhälle präglat av solidaritet och 
rättvisa. Gå med i SSU! 
 
Kontakt:   
    Adress:   Sparregatan 12 B 
        503 36 Borås   
    Tel:    033‐236650 
    Hemsida:  www.ssusodraalvsborg.se