You are on page 1of 152

PSR-640

PSR-740

Podrcznik
uytkownika
Drukowano w Polsce za zgod firmy YAMAHA
GS MEDIA, Wrocaw 1999

Spis treci

Jak korzysta z niniejszego podrcznika


Charakterystyka oglna

4
5
8

Symbole umieszczone na pycie czoowej ... 9

Elementy obsugi PSR-740/640

10

Pyta czoowa ............................................... 11


Pyta tylna .................................................... 11

Przygotowania

12

Podczanie zasilacza ............................................. 12


Podczenie przecznika nonego ........................ 12
Gniazda wejcia/wyjcia audio ............................... 13
Podczanie mikrofonu (PSR-740) .......................... 13
Podczanie zewntrznych urzdze MIDI ............. 14
Pulpit na nuty ............................................... 14

Utwory demonstracyjne

15

Organizacja ekranu wywietlacza

16

Czynnoci podstawowe

17

Przywoywanie ekranw operacyjnych ................... 17


Jak czyta komunikaty pomocnicze (Help) ........... 18
Wybr odpowiedniego Menu ................................. 19
Zmiana (edycja) wartoci ........................................ 20
Nadawanie nazw ..................................................... 21
Funkcja bezporedniego dostpu (Direct Access) 21

Hierarchia funkcji

22

Wykaz funkcji dostpnych za porednictwem


przycisku [DIRECT ACCESS] ..................... 24

Tryby pracy

25

Tryb Style ................................................................. 25


Tryb Song ................................................................ 25
Tryb nagrywania Record ......................................... 25
Tryb operacji dyskowych DISK ............................... 25

Gra z uyciem brzmie

26

Wybr brzmienia ..................................................... 26


Gra z wykorzystaniem dwch brzmie ................... 27
Gra z uyciem rnych brzmie w lewej (L)
i prawej (R1, R2) rce ........................................ 28
Funkcjonowanie klawiatury ..................................... 29

Organ Flutes (PSR-740)

PRZECZYTAJ ZANIM ZACZNIESZ PRACOWA Z INSTRUMENTEM


OSTRZEENIE

32

Naley bezwzgldnie przestrzega poniszych zalece aby unikn powanych obrae ciaa, a nawet mierci spowodowanych przez
poraenie prdem elektrycznym, spicia, uszkodzenia, ogie i inne niebezpieczestwa.

Edycja Organ Flutes ............................................... 33

Automatyczny akompaniament

34

Instrument nie zawiera czci przeznaczonych do naprawy we wasnym zakresie


przez uytkownika. Otwieranie obudowy i manipulowanie wewntrznymi
obwodami moe doprowadzi do poraenia prdem i/lub uszkodzenia
obwodw wewntrznych. Wszelkie naprawy i regulacje naley powierza
wycznie wykwalifikowanemu personelowi firmy YAMAHA.

Korzystanie z akompaniamentu (tylko cieki


rytmiczne) .......................................................... 34
Korzystanie z akompaniamentu
(wszystkie cieki) ............................................. 35
Odmiany akompaniamentu .................................... 36
Przycisk Tempo/Tap ................................................ 38
Wyciszanie cieek akompaniamentu .................... 39
Kontrola poziomu gonoci akompaniamentu ...... 39
Techniki palcowania akordw ................................. 40
Punkt podziau klawiatury dla akompaniamentu .... 42
Funkcja Synchro Stop ............................................ 43
Funkcja One Touch Setting ..................................... 44

Funkcje Groove & Dynamics (PSR-740)

Naley unika ekspozycji instrumentu na bezporednie dziaanie wody i wilgoci.


Nie naley stawia na nim pojemnikw z cieczami, ktre w najmniej
spodziewanym momencie mog si po prostu wyla.
Jeeli przewd zasilacza ulegnie uszkodzeniu, wystpuj niespodziewane
przerwy w dziaaniu instrumentu, pojawi si zapach spalenizny lub dym prosz

Naley unika podczania zasilacza instrumentu do jednego obwodu razem


z urzdzeniami o duym poborze mocy, np. z piecykiem elektrycznym. Prosz
rwnie unika ekstremalnego wyginania przewodu zasilacza, umieszczania
na nim cikich przedmiotw lub podczania na traktach komunikacyjnych.

45

W czasie odczania zasilacza od gniazdka prosz zawsze cign za wtyczk,


a nie za przewd.

48

Prosz unika podczania instrumentu za porednictwem wielogniazdowych


listew zasilajcych. Moe to prowadzi do obnienia jakoci dwiku lub by
przyczyn przegrzewania si gwnego gniazdka sieciowego.

Odtwarzanie sekwencji Multi Pad ........................... 48


Funkcja Chord Match .............................................. 48
Wybr banku Multi Pad ........................................... 49
Wczanie/wyczanie funkcji Chord Match ........... 49

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

W przypadku duszej przerwy w eksploatacji, a take w czasie burz naley


odczy zasilacz od sieci.
Baterie zasilajce naley zainstalowa zgodnie z podanym w instrukcji opisem.
Odwrcenie polaryzacji moe doprowadzi do przegrzania, poaru lub wycieku
rcego elektrolitu.

50

Zuyte baterie naley zastpi penym kompletem nowych ogniw. Nigdy nie
naley miesza ze sob starych i nowych baterii. Nie naley uywa baterii
wykonanych przy uyciu rnych technologii w tym samym czasie (np.
alkalicznych i manganowych) i pochodzcych od rnych producentw. Moe
to prowadzi do przegrzania, poaru lub wycieku rcego elektrolitu.

Sekcja Reverb ......................................................... 50


Sekcja Chorus ......................................................... 52
Sekcja DSP (PSR-640) ............................................ 53
Kategorie System i Insertion ................................... 54
Multiefekty (DSP1-3) (PSR-740) .............................. 54
Sekcja Harmony/Echo ............................................ 56
Korektor brzmienia (Master EQ) (PSR-740) ........... 59

Pami registracyjna

62

Zapamitywanie zestawu parametrw ................... 63


Przywoywanie parametrw z pamici ................... 63
Wybr banku pamici registracyjnej ...................... 64
Nadawanie nazw bankom pamici registracyjnej .. 64

Obsuga stacji dyskw

Do zasilania instrumentu prosz uywa wycznie zasilacza firmowego


YAMAHA PA-6 (lub rwnowanego). Wykorzystywanie zasilaczy innych typw
moe spowodowa powane uszkodzenie instrumentu.
Przed rozpoczciem czyszczenia instrumentu prosz odczy zasilacz od
sieci. Nie naley wcza, ani wycza zasilacza majc mokre rce.
Prosz sprawdza co jaki czas stan zczy zasilajcych i w przypadku
pojawienia si zabrudze (py, kurz) usuwa je.

OSTRZEENIE

Korzystanie z funkcji Groove & Dynamics .............. 45


Parametry edycyjne funkcji Groove i Dynamics ..... 46

Przyciski Multi Pad

natychmiast wyczy zasilanie instrumentu, odczy zasilacz od sieci


i powierzy urzdzenia wykwalifikowanemu personelowi firmy YAMAHA.

Prosz przestrzega poniszych zalece aby unikn powanych uszkodze instrumentu lub innych urzdze.

65

Stosowanie rodkw chemicznych lub rozpuszczalnikw organicznych moe


spowodowa zniszczenie wystroju instrumentu. Do usuwania brudu zaleca
si uycie suchej lub lekko wilgotnej, mikkiej ciereczki. W przypadku silnych
zabrudze mona wykorzysta lekko wilgotn ciereczk nasczon delikatnym
detergentem. Po usuniciu zabrudze naley osuszy czyszczone
powierzchnie. Szkodliwe jest rwnie pozostawianie na instrumencie
przedmiotw wykonanych z PCV po duszym czasie przewanie przywieraj
one do powierzchni i mog spowodowa jej odbarwienie.
Prosz nie umieszcza na obudowie instrumentu cikich przedmiotw.
Rwnie zbyt duy nacisk na przyciski sterujce powoduje zwykle zaburzenia
w ich funkcjonowaniu. Przy wkadaniu wtykw do gniazd znajdujcych si w
instrumencie nie naley uywa zbyt duej siy moe to spowodowa
uszkodzenie zakocze ukadw wewntrznych.
Instrument prosz umieci na standardowym statywie keyboardowym i przymocowa
go za pomoc odpowiednich wkrtw. Niewaciwa instalacja mechaniczna moe
rwnie spowodowa uszkodzenia wewntrznych ukadw i awari.
Prosz nie pracowa przez dugi czas z wysokimi poziomami gonoci.
Dugotrway haas moe doprowadzi do uszkodzenia narzdu suchu. W
przypadku wystpienia jakichkolwiek ubytkw suchu lub efektu dzwonienia
w uszach prosz zgosi si do lekarza.

Jeli przewidywana jest dusza przerwa w eksploatacji instrumentu, naley


usun z niego baterie. Pozwoli to unikn ewentualnego wycieku elektrolitu
i uszkodze spowodowanych jego rcymi waciwociami.

ARCHIWIZACJA DANYCH UYTKOWNIKA

Wszelkich pocze naley dokonywa przy wyczonym zasilaniu. Przed


wczeniem lub wyczeniem zasilania wszystkich skadnikw systemu,
potencjometry gonoci naley ustawi w pozycji minimalnej.

Zalecamy wykonywanie kopii zapisw pamici instrumentu na wbudowan


stacj dyskw, aby zapobiec ewentualnej utracie wanych danych, ktre mog
by utracone w wyniku bdnej obsugi lub uszkodzenia instrumentu.

Naley unika ekspozycji instrumentu na bezporednie dziaanie wiata


sonecznego lub innych rde ciepa. Wibracje, nadmierne zapylenie, zimno,
zbyt niska lub zbyt wysoka wilgotno powietrza, mog by rwnie przyczyn
zakce w funkcjonowaniu instrumentu i uszkodze ukadw wewntrznych.

Producent firma YAMAHA nie bierze odpowiedzialnoci za uszkodzenia


powstae w wyniku niewaciwej eksploatacji instrumentu, ani za utrat
jakichkolwiek danych.

Prosz nie uywa instrumentu w bezporednim ssiedztwie odbiornikw


radiowych, telewizyjnych, jak rwnie gonikw, poniewa moe on
powodowa zakcenia w ich funkcjonowaniu.

Jeli instrument nie jest uywany prosz zawsze wycza zasilanie.

Instrument naley uytkowa na pewnym i stabilnym podou.

Zalecenie eksploatacyjne dotyczce


stacji dyskw i dyskietek ....................... 66
Dyskietka demonstracyjna ...................................... 67

Przed przeniesieniem instrumentu w inne miejsce prosz odczy wszystkie


przewody.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Transpozycja (Transpose) ....................................... 30


Pokrto Pitch Bend ................................................ 30
Pokrto Modulation (PSR-740) .............................. 30
Podtzymanie dwiku (Sustain) .............................. 31
Instrumenty perkusyjne na klawiaturze .................. 31

Zawarto kartonu

Jak korzysta z niniejszego podrcznika

Gratulujemy wyboru!
Stalicie si Pastwo posiadaczami instrumentu klawiszowego YAMAHA PSR-740/640.
Moecie by dumni ze swojego nowego nabytku. PSR-740/640, to wysokiej klasy instrument elektroniczny, czcy w sobie zaawansowan technologi cyfrow i bogactwo
moliwoci oferujcy doskona jako dwiku i peni radoci jaka pynie z wykonywania
muzyki.
Duy, graficzny wywietlacz i przystpny interfejs uytkownika sprawiaj, e obsuga
tego nowoczesnego instrumentu jest niezwykle prosta. By wykorzysta w peni to, co
oferuje Wasz nowy instrument, proponujemy dokadne zapoznanie si z treci
niniejszego podrcznika. Podrcznik prosz przechowywa w bezpiecznym miejscu
w przyszoci moe si jeszcze przyda.

Przygotowania

Charakterystyka oglna

Czynnoci podstawowe

Spis treci

Elementy obsugi
PSR-640/740

Zawarto opakowania
Prosimy o sprawdzenie, czy w komplecie z zakupionym przez Pastwa
instrumentem dostarczone zostay nastpujce pozycje:
PSR-740/PSR-640

Organizacja ekranu
wywietlacza

strona 8
Po ustawieniu instrumentu powinnicie zapozna si z treci tego
rozdziau i odpowiednimi rozdziaami opisujcymi poszczeglne
funkcje. Tylko w ten sposb moecie dobrze pozna ogromne
moliwoci Waszego instrumentu.
strona 17
Ten rozdzia wprowadzi Was w podstawowe czynnoci zwizane
z obsug PSR740/640, takie jak edycja i zmiana poszczeglnych
ustawie. Z niego dowiecie si take, jak korzysta z wbudowanej funkcji
pomocy (HELP) i funkcji bezporedniego dostpu (Direct Access).
strona 6
Wszystkie tematy, funkcje i czynnoci wyszczeglnione zostay
w niniejszym spisie, zgodnie z kolejnoci, z jak pojawiaj si
w podrczniku dziki temu znalezienie odpowiedniego rozdziau nie
powinno nastrczy adnych problemw.
strona 10
Z tego rozdziau dowiecie si wszystkiego o przyciskach i innych
sterownikach kontrolnych umieszczonych na panelu PSR740/640.
strona 16
Ten rozdzia wyjania znaczenie informacji wywietlanych na wywietlaczu oraz podpowiada w jaki sposb naley je odczytywa aby
zoptymalizowa wykonanie konkretnych czynnoci.

Pulpit na nuty

Hierarchia funkcji

Dodatek
Dyskietka demonstracyjna

strona 12
Zanim przejdziecie do innych czci niniejszego podrcznika zdecydowanie polecamy zapoznanie si z treci tego rozdziau. Dowiecie
si z niego jak rozpocz prac z PSR-740/640.

Instrukcja obsugi

Kopoty eksploatacyjne

strona 22
Zawiera pen list funkcji PSR740/640 zgodnie z ich hierarchicznym
uoeniem. Dziki temu moecie atwo zaobserwowa zalenoci
wystpujce pomidzy poszczeglnymi funkcjami i szybko
zlokalizowa dan informacj.
strona 140
Zawiera wiele istotnych zestawie dotyczcych procesora efektw,
opis wykorzystywanych formatw MIDI (MIDI Data format) oraz tabele
implementacji MIDI.
strona 147
Jeeli instrument nie dziaa tak, jak tego oczekujecie, macie jakie
problemy z dwikiem lub jak czynnoci sprawdcie ten rozdzia
zanim skontaktujecie si z punktem sprzeday lub serwisem.
Najczciej pojawiajce si problemy oraz ich przyczyny zostay
opisane w tym rozdziale w przejrzysty i atwy do zrozumienia sposb.

Zamieszczone w instrukcji rysunki oraz zrzuty ekranw LCD maj znaczenie pogldowe i mog
rni si o rzeczywistego wygldu ekranu Waszego instrumentu. Do prezentacji wykorzystane zostay
ekrany pochodzce z instrumentu PSR-740.

Jak korzysta z niniejszego podrcznika

Gratulujemy wyboru!
Stalicie si Pastwo posiadaczami instrumentu klawiszowego YAMAHA PSR-740/640.
Moecie by dumni ze swojego nowego nabytku. PSR-740/640, to wysokiej klasy instrument elektroniczny, czcy w sobie zaawansowan technologi cyfrow i bogactwo
moliwoci oferujcy doskona jako dwiku i peni radoci jaka pynie z wykonywania
muzyki.
Duy, graficzny wywietlacz i przystpny interfejs uytkownika sprawiaj, e obsuga
tego nowoczesnego instrumentu jest niezwykle prosta. By wykorzysta w peni to, co
oferuje Wasz nowy instrument, proponujemy dokadne zapoznanie si z treci
niniejszego podrcznika. Podrcznik prosz przechowywa w bezpiecznym miejscu
w przyszoci moe si jeszcze przyda.

Przygotowania

Charakterystyka oglna

Czynnoci podstawowe

Spis treci

Elementy obsugi
PSR-640/740

Zawarto opakowania
Prosimy o sprawdzenie, czy w komplecie z zakupionym przez Pastwa
instrumentem dostarczone zostay nastpujce pozycje:
PSR-740/PSR-640

Organizacja ekranu
wywietlacza

strona 8
Po ustawieniu instrumentu powinnicie zapozna si z treci tego
rozdziau i odpowiednimi rozdziaami opisujcymi poszczeglne
funkcje. Tylko w ten sposb moecie dobrze pozna ogromne
moliwoci Waszego instrumentu.
strona 17
Ten rozdzia wprowadzi Was w podstawowe czynnoci zwizane
z obsug PSR740/640, takie jak edycja i zmiana poszczeglnych
ustawie. Z niego dowiecie si take, jak korzysta z wbudowanej funkcji
pomocy (HELP) i funkcji bezporedniego dostpu (Direct Access).
strona 6
Wszystkie tematy, funkcje i czynnoci wyszczeglnione zostay
w niniejszym spisie, zgodnie z kolejnoci, z jak pojawiaj si
w podrczniku dziki temu znalezienie odpowiedniego rozdziau nie
powinno nastrczy adnych problemw.
strona 10
Z tego rozdziau dowiecie si wszystkiego o przyciskach i innych
sterownikach kontrolnych umieszczonych na panelu PSR740/640.
strona 16
Ten rozdzia wyjania znaczenie informacji wywietlanych na wywietlaczu oraz podpowiada w jaki sposb naley je odczytywa aby
zoptymalizowa wykonanie konkretnych czynnoci.

Pulpit na nuty

Hierarchia funkcji

Dodatek
Dyskietka demonstracyjna

strona 12
Zanim przejdziecie do innych czci niniejszego podrcznika zdecydowanie polecamy zapoznanie si z treci tego rozdziau. Dowiecie
si z niego jak rozpocz prac z PSR-740/640.

Instrukcja obsugi

Kopoty eksploatacyjne

strona 22
Zawiera pen list funkcji PSR740/640 zgodnie z ich hierarchicznym
uoeniem. Dziki temu moecie atwo zaobserwowa zalenoci
wystpujce pomidzy poszczeglnymi funkcjami i szybko
zlokalizowa dan informacj.
strona 140
Zawiera wiele istotnych zestawie dotyczcych procesora efektw,
opis wykorzystywanych formatw MIDI (MIDI Data format) oraz tabele
implementacji MIDI.
strona 147
Jeeli instrument nie dziaa tak, jak tego oczekujecie, macie jakie
problemy z dwikiem lub jak czynnoci sprawdcie ten rozdzia
zanim skontaktujecie si z punktem sprzeday lub serwisem.
Najczciej pojawiajce si problemy oraz ich przyczyny zostay
opisane w tym rozdziale w przejrzysty i atwy do zrozumienia sposb.

Zamieszczone w instrukcji rysunki oraz zrzuty ekranw LCD maj znaczenie pogldowe i mog
rni si o rzeczywistego wygldu ekranu Waszego instrumentu. Do prezentacji wykorzystane zostay
ekrany pochodzce z instrumentu PSR-740.

Spis treci

Jak korzysta z niniejszego podrcznika


Charakterystyka oglna

4
5
8

Symbole umieszczone na pycie czoowej ... 9

Elementy obsugi PSR-740/640

10

Pyta czoowa ............................................... 11


Pyta tylna .................................................... 11

Przygotowania

12

Podczanie zasilacza ............................................. 12


Podczenie przecznika nonego ........................ 12
Gniazda wejcia/wyjcia audio ............................... 13
Podczanie mikrofonu (PSR-740) .......................... 13
Podczanie zewntrznych urzdze MIDI ............. 14
Pulpit na nuty ............................................... 14

Utwory demonstracyjne

15

Organizacja ekranu wywietlacza

16

Czynnoci podstawowe

17

Przywoywanie ekranw operacyjnych ................... 17


Jak czyta komunikaty pomocnicze (Help) ........... 18
Wybr odpowiedniego Menu ................................. 19
Zmiana (edycja) wartoci ........................................ 20
Nadawanie nazw ..................................................... 21
Funkcja bezporedniego dostpu (Direct Access) 21

Hierarchia funkcji

22

Wykaz funkcji dostpnych za porednictwem


przycisku [DIRECT ACCESS] ..................... 24

Tryby pracy

25

Tryb Style ................................................................. 25


Tryb Song ................................................................ 25
Tryb nagrywania Record ......................................... 25
Tryb operacji dyskowych DISK ............................... 25

Gra z uyciem brzmie

26

Wybr brzmienia ..................................................... 26


Gra z wykorzystaniem dwch brzmie ................... 27
Gra z uyciem rnych brzmie w lewej (L)
i prawej (R1, R2) rce ........................................ 28
Funkcjonowanie klawiatury ..................................... 29

Organ Flutes (PSR-740)

PRZECZYTAJ ZANIM ZACZNIESZ PRACOWA Z INSTRUMENTEM


OSTRZEENIE

32

Naley bezwzgldnie przestrzega poniszych zalece aby unikn powanych obrae ciaa, a nawet mierci spowodowanych przez
poraenie prdem elektrycznym, spicia, uszkodzenia, ogie i inne niebezpieczestwa.

Edycja Organ Flutes ............................................... 33

Automatyczny akompaniament

34

Instrument nie zawiera czci przeznaczonych do naprawy we wasnym zakresie


przez uytkownika. Otwieranie obudowy i manipulowanie wewntrznymi
obwodami moe doprowadzi do poraenia prdem i/lub uszkodzenia
obwodw wewntrznych. Wszelkie naprawy i regulacje naley powierza
wycznie wykwalifikowanemu personelowi firmy YAMAHA.

Korzystanie z akompaniamentu (tylko cieki


rytmiczne) .......................................................... 34
Korzystanie z akompaniamentu
(wszystkie cieki) ............................................. 35
Odmiany akompaniamentu .................................... 36
Przycisk Tempo/Tap ................................................ 38
Wyciszanie cieek akompaniamentu .................... 39
Kontrola poziomu gonoci akompaniamentu ...... 39
Techniki palcowania akordw ................................. 40
Punkt podziau klawiatury dla akompaniamentu .... 42
Funkcja Synchro Stop ............................................ 43
Funkcja One Touch Setting ..................................... 44

Funkcje Groove & Dynamics (PSR-740)

Naley unika ekspozycji instrumentu na bezporednie dziaanie wody i wilgoci.


Nie naley stawia na nim pojemnikw z cieczami, ktre w najmniej
spodziewanym momencie mog si po prostu wyla.
Jeeli przewd zasilacza ulegnie uszkodzeniu, wystpuj niespodziewane
przerwy w dziaaniu instrumentu, pojawi si zapach spalenizny lub dym prosz

Naley unika podczania zasilacza instrumentu do jednego obwodu razem


z urzdzeniami o duym poborze mocy, np. z piecykiem elektrycznym. Prosz
rwnie unika ekstremalnego wyginania przewodu zasilacza, umieszczania
na nim cikich przedmiotw lub podczania na traktach komunikacyjnych.

45

W czasie odczania zasilacza od gniazdka prosz zawsze cign za wtyczk,


a nie za przewd.

48

Prosz unika podczania instrumentu za porednictwem wielogniazdowych


listew zasilajcych. Moe to prowadzi do obnienia jakoci dwiku lub by
przyczyn przegrzewania si gwnego gniazdka sieciowego.

Odtwarzanie sekwencji Multi Pad ........................... 48


Funkcja Chord Match .............................................. 48
Wybr banku Multi Pad ........................................... 49
Wczanie/wyczanie funkcji Chord Match ........... 49

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

W przypadku duszej przerwy w eksploatacji, a take w czasie burz naley


odczy zasilacz od sieci.
Baterie zasilajce naley zainstalowa zgodnie z podanym w instrukcji opisem.
Odwrcenie polaryzacji moe doprowadzi do przegrzania, poaru lub wycieku
rcego elektrolitu.

50

Zuyte baterie naley zastpi penym kompletem nowych ogniw. Nigdy nie
naley miesza ze sob starych i nowych baterii. Nie naley uywa baterii
wykonanych przy uyciu rnych technologii w tym samym czasie (np.
alkalicznych i manganowych) i pochodzcych od rnych producentw. Moe
to prowadzi do przegrzania, poaru lub wycieku rcego elektrolitu.

Sekcja Reverb ......................................................... 50


Sekcja Chorus ......................................................... 52
Sekcja DSP (PSR-640) ............................................ 53
Kategorie System i Insertion ................................... 54
Multiefekty (DSP1-3) (PSR-740) .............................. 54
Sekcja Harmony/Echo ............................................ 56
Korektor brzmienia (Master EQ) (PSR-740) ........... 59

Pami registracyjna

62

Zapamitywanie zestawu parametrw ................... 63


Przywoywanie parametrw z pamici ................... 63
Wybr banku pamici registracyjnej ...................... 64
Nadawanie nazw bankom pamici registracyjnej .. 64

Obsuga stacji dyskw

Do zasilania instrumentu prosz uywa wycznie zasilacza firmowego


YAMAHA PA-6 (lub rwnowanego). Wykorzystywanie zasilaczy innych typw
moe spowodowa powane uszkodzenie instrumentu.
Przed rozpoczciem czyszczenia instrumentu prosz odczy zasilacz od
sieci. Nie naley wcza, ani wycza zasilacza majc mokre rce.
Prosz sprawdza co jaki czas stan zczy zasilajcych i w przypadku
pojawienia si zabrudze (py, kurz) usuwa je.

OSTRZEENIE

Korzystanie z funkcji Groove & Dynamics .............. 45


Parametry edycyjne funkcji Groove i Dynamics ..... 46

Przyciski Multi Pad

natychmiast wyczy zasilanie instrumentu, odczy zasilacz od sieci


i powierzy urzdzenia wykwalifikowanemu personelowi firmy YAMAHA.

Prosz przestrzega poniszych zalece aby unikn powanych uszkodze instrumentu lub innych urzdze.

65

Stosowanie rodkw chemicznych lub rozpuszczalnikw organicznych moe


spowodowa zniszczenie wystroju instrumentu. Do usuwania brudu zaleca
si uycie suchej lub lekko wilgotnej, mikkiej ciereczki. W przypadku silnych
zabrudze mona wykorzysta lekko wilgotn ciereczk nasczon delikatnym
detergentem. Po usuniciu zabrudze naley osuszy czyszczone
powierzchnie. Szkodliwe jest rwnie pozostawianie na instrumencie
przedmiotw wykonanych z PCV po duszym czasie przewanie przywieraj
one do powierzchni i mog spowodowa jej odbarwienie.
Prosz nie umieszcza na obudowie instrumentu cikich przedmiotw.
Rwnie zbyt duy nacisk na przyciski sterujce powoduje zwykle zaburzenia
w ich funkcjonowaniu. Przy wkadaniu wtykw do gniazd znajdujcych si w
instrumencie nie naley uywa zbyt duej siy moe to spowodowa
uszkodzenie zakocze ukadw wewntrznych.
Instrument prosz umieci na standardowym statywie keyboardowym i przymocowa
go za pomoc odpowiednich wkrtw. Niewaciwa instalacja mechaniczna moe
rwnie spowodowa uszkodzenia wewntrznych ukadw i awari.
Prosz nie pracowa przez dugi czas z wysokimi poziomami gonoci.
Dugotrway haas moe doprowadzi do uszkodzenia narzdu suchu. W
przypadku wystpienia jakichkolwiek ubytkw suchu lub efektu dzwonienia
w uszach prosz zgosi si do lekarza.

Jeli przewidywana jest dusza przerwa w eksploatacji instrumentu, naley


usun z niego baterie. Pozwoli to unikn ewentualnego wycieku elektrolitu
i uszkodze spowodowanych jego rcymi waciwociami.

ARCHIWIZACJA DANYCH UYTKOWNIKA

Wszelkich pocze naley dokonywa przy wyczonym zasilaniu. Przed


wczeniem lub wyczeniem zasilania wszystkich skadnikw systemu,
potencjometry gonoci naley ustawi w pozycji minimalnej.

Zalecamy wykonywanie kopii zapisw pamici instrumentu na wbudowan


stacj dyskw, aby zapobiec ewentualnej utracie wanych danych, ktre mog
by utracone w wyniku bdnej obsugi lub uszkodzenia instrumentu.

Naley unika ekspozycji instrumentu na bezporednie dziaanie wiata


sonecznego lub innych rde ciepa. Wibracje, nadmierne zapylenie, zimno,
zbyt niska lub zbyt wysoka wilgotno powietrza, mog by rwnie przyczyn
zakce w funkcjonowaniu instrumentu i uszkodze ukadw wewntrznych.

Producent firma YAMAHA nie bierze odpowiedzialnoci za uszkodzenia


powstae w wyniku niewaciwej eksploatacji instrumentu, ani za utrat
jakichkolwiek danych.

Prosz nie uywa instrumentu w bezporednim ssiedztwie odbiornikw


radiowych, telewizyjnych, jak rwnie gonikw, poniewa moe on
powodowa zakcenia w ich funkcjonowaniu.

Jeli instrument nie jest uywany prosz zawsze wycza zasilanie.

Instrument naley uytkowa na pewnym i stabilnym podou.

Zalecenie eksploatacyjne dotyczce


stacji dyskw i dyskietek ....................... 66
Dyskietka demonstracyjna ...................................... 67

Przed przeniesieniem instrumentu w inne miejsce prosz odczy wszystkie


przewody.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Transpozycja (Transpose) ....................................... 30


Pokrto Pitch Bend ................................................ 30
Pokrto Modulation (PSR-740) .............................. 30
Podtzymanie dwiku (Sustain) .............................. 31
Instrumenty perkusyjne na klawiaturze .................. 31

Zawarto kartonu

Elementy obsugi PSR-740/640

Spis treci

PSR-740

!7

NEXT

!8

EXIT

i
o
!0
!4 !5
!1
#6 #7 #8

w
#4
START/STOP
SONG
ACMP

$6

!3

!2

BACK

SYNC STOP

COUNT
INTRO

#5

ACMP ON/OFF

SYNC START

SIMPLE
ENDING

#9

FINGERING GROOVE ON/OFF

$2

10

11

12

13

14

15

16

REVERB

ON/OFF

10

DSP4

11

12

13

14

TALK

15

Odtwarzanie utworw z dyskietki

OUCH

VOICE L

VOICE R1

VOICE R2

MEMORY

ENDING

REGISTRATION MEMORY

$0

SAVE

UTILITY

Odtwarzanie utworw ............................................. 76


Wyciszanie cieek utworu ..................................... 78
Regulacja gonoci utworu .................................... 78
Uruchomienie odtwarzania utworu
od wskazanego taktu ........................................ 79
Fukcja Repeat Play ................................................. 80
Funkcja Song Transpose ........................................ 81

DISK IN USE

FREEZE

$5

STOP

MULTI PAD

$4

ONE T

$7

Vocal Harmony (PSR-740)


C1
CLICK 36

D1
T 37

E1
38

S 39

F1
40

R 41

G1
42

L 43

A1
44

L 45

B1
46

C2

M 47

H 48

D2
49

M 50

E2
51

F2

H 52

G2
54

L 53

A2

H 55

56

B2

L 57

58

C3

M 59
L

D3

M 60
H

C 61
1

E3

H 62

$9
%0

R 63
1

F3
64

G3

R 65

66

A3

S 67

68

B3

C 69
2

70

C4

R 71
2

D4

H 72

E4

L 73

74

H 75

F4
L 76

G4

H 77

L 78

A4

H 79

L 80

B4
81

82

C5

H 83

D5

L 84

S 85

L 86

E5
87

H 88

F5
L 89

G5
M 90

O 91

A5
92

B5
93

94

96

Ustawienia pocztkowe .......................................... 82


Zastosowanie funkcji Vocal Harmony ..................... 83
Zmiana ustawie efektu Vocal Harmony ................ 84
Ustawienia Talk Setting ........................................... 86

PSR-640

Ustawienia partii instrumentalnych


!3

!2

!7

NEXT

o
!0
!4 !5
!1
#6 #7

w
#4

SYNC STOP

@2

#5

ACMP ON/OFF

SYNC START

RHYTHM
SUB

10

11

RHYTHM
MAIN

START/STOP

10

MEMORY

ENDING

$2

14

CHORD
2

11

12

15

14

#3

#2

VOICE L

VOICE R1

FREEZE

STOP

MULTI PAD

C1
CLICK 36

D1
T 37

E1
38

S 39

F1
40

R 41

G1
42

L 43

A1
44

L 45

B1
46

M 47

C2
H 48

D2
49

M 50

E2
51

H 52

F2

G2
L 53

54

H 55

A2
56

L 57

B2
58

M 59
L

C3
M 60
H

D3
C 61
1

H 62

E3
R 63
1

F3
64

G3

R 65

66

A3

S 67

68

C 69
2

B3
70

C4

R 71
2

H 72

D4
L 73

E4
74

H 75

F4
L 76

H 77

G4
L 78

H 79

A4
L 80

$9

B4
81

82

H 83

C5
L 84

D5
S 85

L 86

E5
87

H 88

F5
L 89

G5
M 90

O 91

A5
92

B5
93

94

C6
95

96

Nagrywanie sekwencji Multi Pad

106

Nagrywanie sekwencji Multi Pad .......................... 106


Fukcja Chord Match .............................................. 108
Nadawanie nazw zestawom sekwencji uytkownika .. 108
Kasowanie danych ................................................ 109

$8

PSR-740/640

Nagrywanie stylu uytkownika

%1

10

92

Metoda Quick Recording ........................................ 94


Metoda Multi Track Recording ................................ 96
Powtrne nagrywanie fukcje Punch In/Out
i Start Measure ................................................... 98
Kwantyzacja .......................................................... 100
Edycja danych konfiguracyjnych .......................... 102
Nadawanie nazw utworom uytkownika .............. 104
Kasowanie danych utworu .................................... 105

DISK IN USE

$6

PHONES

%2

%3

Co to jest MIDI? ..................................................... 122


Co mona zrobi wykorzystujc MIDI .................. 124
Zgodno danych MIDI ........................................ 125
Poczenie instrumentu z komputerem ................ 126
Szablony MIDI ....................................................... 128
Parametry MIDI Transmit ....................................... 130
Parametry MIDI Receive ........................................ 131
Funkcja Local Control ........................................... 132
Fnkcja Clock ......................................................... 132
Funkcja Initial Setup Send .................................... 133

Pozostae funkcje (Utility)

134

Metronom .............................................................. 134


Rejestr partii (Octave) ........................................... 135
Strojenie (Master Tuning) ...................................... 135
Programowanie stroju (Scale Tuning) .................. 135
Punkt podziau klawiatury (Split Point) ................. 135
Touch Sensitivity ................................................... 136
Funkcja Voice Set ................................................. 136
Przecznik nony (Footswitch) ............................ 137
Kontroler nony (Foot Volume) ............................. 138
Parametr Pitch Bend Range ................................. 139
Pokrto Modulation (PSR-740) ............................ 139

%4

%5

%6

%7

Dodatek

UTILITY

$5

$4

ONE T

SAVE

VOICE R2

PART
ON/OFF

122

DISK
LOAD

SONG

16

REGISTRATION MEMORY

Nagrywanie utworw (Song Recording)

ACCOMPANIMENT

15

OUCH

Funkcje MIDI

16

SETTING
PHRASE PHRASE

PAD

13

$0
$3

FINGERING

INTRO

$1

13

CHORD
1

!6

MAIN/AUTO FILL
SONG
ACMP

12

BASS

#0

88

Funkcja Voice Change ............................................ 89


Mikser ...................................................................... 90
Parametry edycyjne ................................................ 91

#1

EXIT

82

C6
95

$8

BACK

76

DISK
LOAD

16

PART
ON/OFF

$3

#3

#2

!6
1

INTRO

#1

SETTING

MAIN/AUTO FILL

$1

#0

Formatowanie dyskietek ......................................... 68


Zapis ........................................................................ 68
Odczyt ..................................................................... 70
Kopiowanie utworw ............................................... 72
Kasowanie plikw ................................................... 75

Konstrukcja sekcji efektw (Reverb/Chorus/DSP) 140


Lista efekw sekcji Reverb (PSR-740/640) .... 142
Lista efektw sekcji Chorus (PSR-740/640) .. 142
Lista efektw sekcji DSP (PSR-640) .......... 142
Lista efektw sekcji DSP (PSR-740) .......... 143
Lista efektw sekcji DSP 1-4 (PSR-740) .... 144
Lista algorytmw Harmony/Echo ......................... 145
Lista efektw Vocal Harmony (PSR-740) .............. 146
Lista bankw Multi Pad ......................................... 147
Kopoty eksploatacyjne ......................................... 148
Dane przechowywane w pamici
i procedury inicjalizacyjne ............................... 149
Komunikaty o bdach .......................................... 150

110

Nagrywanie stylu cieka Rhythm ................... 112


Nagrywanie stylu uytkownika cieki
Bass/Phrase/Pad/Chord .................................. 114
Kwantyzacja .......................................................... 116
Nadawanie nazw stylom uytkownika .................. 118
Kasowanie danych stylu ....................................... 118
Parametry CTAB .................................................... 119

Charakterystyka oglna
Ogrom zaawansowanych moliwoci i funkcji dostpnych w PSR-740/640 moe sprawi, e poczujecie si
nieco zagubieni. Jak pozna wszystkie te wspaniae moliwoci i jak w najlepszy sposb wykorzysta je do
tworzonia muzyki? Niepotrzebnie si martwicie. Gra na PSR-740/640 i jego obsuga s naprawd atwe. kada
funkcja niezalenie od stopnia zaawansowania moe by opanowana w wyjtkowo prosty sposb. Wanie
w tym celu stworzono niniejszy rozdzia podrcznika. Wprowadzi on Was w moliwoci PSR-740/640 za
pomoc krtkich opisw i przykadw. Przy nich znajdziecie rwnie odsyacze do odpowiednich stron
opisujcych szczegowo kade zagadnienie. Znajdcie interesujce was zagadnienie, a nastpnie przejdcie
do odpowiedniej strony podrcznika aby zapozna si ze szczegowymi informacjami i instrukcjami
dotyczcymi danej funkcji.

Czynnoci podstawowe
PSR-740/640 zawiera zestaw wyrafinowanych moliwoci i funkcji. Wszystkie mog by
wykorzystywane w niezwykle prosty sposb. Operacje wykonywane na panelu sterujcym pozwalaj
na niezwykle szybkie i atwe uruchomienie kadej
funkcji szczeglnie pomocny jest wbudowany
zestaw informacji pomocniczych pojawiajcych si
automatycznie na ekranie. ( strona 17).
Bardzo wygodna funkcja bezporedniego dostpu
(Direct Access) umoliwia natychmiastowe przywoanie odpowiedniego Menu lub ekranu ( strona 21)

Funkcja automatycznego akompaniamentu zapewnia dostp


do 160 doskonale zaaranowanych i perfekcyjnie wykonywanych partii towarzyszcych. Ich przebieg harmoniczny
moe by kontrolowany jedn rk ( strona 34).
Funkcja One Touch Setting, to najprostszy z moliwych
sposb wyboru optymalnych ustawie parametrw
(brzmienia solowego, efektw i innych) dla kadego
z dostpnych stylw akompaniamentu ( strona 44).
Zaawansowane funkcje kontroli odtwarzania (Groove, PSR740) umoliwiaj modyfikowanie dostpnych stylw
akompaniamentu poprzez wprowadzanie zmian
w ich rytmice i artykulacji ( strona 45).
Uytkownik moe rwnie tworzy wasne style
akompaniamentu, nagrywajc je przy uyciu klawiatury
instrumentu ( strona 110).

Suchamy PSR-740/640

Przyciski MULTI PADS

PSR-740/640 oferuje wybr gotowych


utworw w rnych stylach muzycznych
( strona 15)
Dodatkowo, kolejnych 10 utworw znajdziecie na
zaczonej dyskietce demonstracyjnej
Potga funkcji automatycznego akompaniamentu
oferuje zestaw 160 rnych stylw (patternw
rytmicznych i akompaniujcych), ktre zapewni
profesjonalnie brzmice podkad dla Waszych
wykona ( strona 34)
Specjalne wielofunkcyjne pady umoliwiaj
natychmiastowe odtworzenie krtkich sekwencji
rytmicznych i melodycznych, ktre urozmaic
Wasze wykonania ( strona 48).

Proste nacinicia przyciskw z grupy MULTI PADS


uruchamiaj odtwarzanie krtkich sekwencji melodycznych
lub rytmicznych, urozmaicajcych wykonywane utwory.
Uytkownik moe rwnie tworzy wasne frazy tego typu,
nagrywajc je przy uyciu klawiatury instrumentu
i zapisywa je w pamici ( strona 106).

Gramy na
PSR-740/640
PSR-740/640 wyposaony jest w 5-oktawow (61
klawiszy), czu na si uderzenia klawiatur, ktra
umoliwia realizacj szerokiego zakresu dynamiki
( strona 136).
PSR-740/640 umoliwia wykonywanie muzyki
z wykorzystaniem szerokiego zestawu brzmie
instrumentalnych ( strona 26).
W instrumencie tym wystpuj dwa rodzaje
brzmie: brzmienia panelowe (oryginalne
brzmienia PSR-740/640) i brzmienia XG
PSR-740 oferuje 267 brzmie typu Panel,
13 zestaww perkusyjnych i 480 brzmie XG
PSR-640 oferuje 223 brzmienia typu Panel,
12 zestaww perkusyjnych i 480 brzmie XG
Korzystajc z ustawie brzmie R1, R2 i L
moecie gra dwoma rnymi brzmieniami
naoonymi na siebie (leyer) lub te wybra rne
brzmienia dla prawej i lewej rki ( strona 27)

Automatyczny akompaniament (style)

Pami registracyjna
Pami registracyjna instrumentu moe by uyta do zapamitania 128 kompletw parametrw pracy instrumentu
(brzmie, akompaniamentu, efektw itd.), z ktrych kady
moe zosta przywoany w dowolnym momencie przez
nacinicie jednego przycisku ( strona 62).

Nagrywanie utworw
Korzystanie z zaawansowanego sekwencera umoliwia
tworzenie bogato zaaranowanych (16 partii instrumentalnych) utworw i zapis ich na dyskietce ( strona 92).
Aby szybko i atwo przeksztaci swoje pomysy w
kompletne dziea muzyczne naley wykorzysta metod
rejestracji Quick Recording ( strona 94).
Aby nagra utwr cieka po ciece naley wykorzysta
metod rejestracji Multi Track Recording ( strona 96).
Funkcje sekwencera umoliwiaj rwnie zaawansowan
edycj nagranego materiau ( strony 98-105).

Organ Flutes (tylko PSR-740)


Ta specjalna funkcja zapewnia nie tylko dostp do zestawu
wymienitych brzmie organowych, ale rwnie moliwo
tworzenia przez uytkownika wasnych brzmie tego typu
w oparciu o zasady rzdzce wytwarzaniem dwiku przez
due organy piszczakowe ( strona 32).

Efekty cyfrowe
PSR-740/740 wyposaony jest w olbrzymi zestaw profesjonalnie
brzmicych efektw cyfrowych, umoliwiajcych wzbogacanie
i udoskonalanie brzmienia instrumentu na rne sposoby.
Procesor efektw tworz 4 niezalene sekcje: Reverb, Chorus,
DSP, Harmony/Echo oraz (w PSR-740) Master EQ.
* Efekty sekcji Reverb symuluj naturalny pogos i szeroki
wachlarz zjawisk akustycznych ( strona 50).

Charakterystyka oglna
* Efekty sekcji Chorus wzbogacaj brzmienie powodujc,
e staje si ono bardziej naturalne. ( strona 52).
* Efekty sekcji DSP to algorytmy uniwersalne, umoliwiajce
przetwarzanie sygnau na rne sposoby. PSR-640
wyposaony jest w pojedyncz sekcj DSP, podczas gdy
PSR-740 oferuje 3 niezalene od siebie ( strona 53-55).
* Efekty sekcji Harmony/Echo to algorytmy dodajce
dodatkowe dwiki do linii melodycznej granej praw
rk oraz szeroka gama efektw typu echo ( strona 59).
* Master EQ (w PSR-740), to nic innego jak 5-zakresowy
korektor brzmienia zapity na wyjciu instrumentu,
umoliwiajcy precyzyjn kontrol sygnau wyjciowego
( strona 65).

Stacja Dyskw
PSR-740/640 wyposaony jest w 3.5 stacj dyskw,
umoliwiajc zapis i odczyt wszystkich istotnych danych
instrumentu (utworw i stylw uytkownika, sekwencji Multi
Pad, pamici registracyjnej itp.) ( strona 65).

Harmonizer wokalny (Vocal Harmony, PSR-740)


Wspaniaa funkcja, umoliwiajca automaytyczne
tworzenie partii harmonicznych do linii wokalnej piewanej
do podczonego do instrumentu mikrofonu. Moliwa jest
nawet zmiana pci osoby piewajcej ( strona 82).

MIDI
MIDI (Musical Instruments Digital Interface), to wiatowy
standard regulujcy zasady porozumiewania si i
wsppracy cyfrowych instrumentw muzycznych, urzdze
wytwarzajcych i przetwarzajcych dwiki oraz komputerw.
Funkcje MIDI umoliwiaj swobodn integracj PSR-740/640
w rnych konfiguracjach, wykorzystujcych ten standard.
* Sterowanie prac innych instrumentw MIDI przy uyciu
PSR-740/640 ( strona 124).
* Sterowanie prac PSR-740/640 (w tym automatycznym
akompaniamentem) przy uyciu zewntrznej klawiatury
MIDI ( strona 124).
* Bezporednie poczenie PSR-740/640 z komputerem,
umoliwiajce realizacj zaawansowanych technik
realizacji nagra ( strona 124).
* Korzystanie z gotowych szablonw ustawie systemu
MIDI dopasowanych do konkretnych zastosowa
( strona 128).

Symbole umieszczone na pycie czoowej PSR-740/640


Symbole umieszczone na pycie czoowej PSR-740/640 wskazuj na zgodno tego instrumentu z kilkoma
istotnymi standardami obowizujcymi w wiecie instrumentw muzycznych i moliwo wykorzystywania
wszystkich funkcji jakie udostpniaj.
GM System Level 1
Stanowi uzupenienie podstawowej specyfikacji standardu MIDI, ktre zapewnia poprawne odtwarzanie
utworw przygotowanych w tym standardzie na rnych instrumentach, niezalenie od producenta.
Produkty oznaczone logo General MIDI (sprzt i oprogramowanie) s zgodne z tym standardem.
XG
XG to zaproponowane przez firm YAMAHA znaczce rozszerzenie standardu GM poprzez
zwikszenie i podniesienie jakoci brzmie, umoliwienie kontroli ich parametrw w czasie
rzeczywistym oraz wprowadzenie sterowania prac rozbudowanej sekcji efektw cyfrowych. Nowy
standard jest przy tym cakowicie zgodny z General MIDI.
XF
Ulepszony przez firm YAMAHA format zapisu danych MIDI. Otwarto standardu zapewnia
zgodno z pojawiajcymi si w przyszoci rozszerzeniami, a te w chwili obecnej obejmuj m.in.
wprowadzanie i wywietlanie tekstw utworw.
Vocal Harmony
To nowoczesne rozszerzenie standardu XG, umoliwiajce zaawansowane sterowanie
przetwarzaniem gosu wokalisty. Wzbogaca parti wokaln przez generowanie realistycznych,
rwnolegych partii wokalnych. Udostpnia szerok palet programw wokalnych, cznie z
programowanymi przez uytkownika.
DOC
Disk Orchestra Collection, to standard wasny firmy YAMAHA wykorzystywany powszechnie w instrumentach z rodziny Electone i Clavinova. Wykorzystuje wasny ukad brzmie instrumentalnych, a take
zawiera szereg funkcji wspomagajcych zastosowania edukacyjne. W chwili obecnej implementowany jest
w nowych modelach tylko ze wzgldu na istniejc olbrzymi bibliotek utworw i materiaw do wicze.
Style File Format
SFF to standard, ktrego twrc rwnie jest firma YAMAHA. Okrela sposb zapisu danych
dotyczcych konstrukcji stylw automatycznego akompaniamentu. Dziki temu moliwa staje si
wymiana danych o stylach akompaniamentu pomidzy rnymi instrumentami zgodnymi z tym
standardem.

Charakterystyka oglna
Ogrom zaawansowanych moliwoci i funkcji dostpnych w PSR-740/640 moe sprawi, e poczujecie si
nieco zagubieni. Jak pozna wszystkie te wspaniae moliwoci i jak w najlepszy sposb wykorzysta je do
tworzonia muzyki? Niepotrzebnie si martwicie. Gra na PSR-740/640 i jego obsuga s naprawd atwe. kada
funkcja niezalenie od stopnia zaawansowania moe by opanowana w wyjtkowo prosty sposb. Wanie
w tym celu stworzono niniejszy rozdzia podrcznika. Wprowadzi on Was w moliwoci PSR-740/640 za
pomoc krtkich opisw i przykadw. Przy nich znajdziecie rwnie odsyacze do odpowiednich stron
opisujcych szczegowo kade zagadnienie. Znajdcie interesujce was zagadnienie, a nastpnie przejdcie
do odpowiedniej strony podrcznika aby zapozna si ze szczegowymi informacjami i instrukcjami
dotyczcymi danej funkcji.

Czynnoci podstawowe
PSR-740/640 zawiera zestaw wyrafinowanych moliwoci i funkcji. Wszystkie mog by
wykorzystywane w niezwykle prosty sposb. Operacje wykonywane na panelu sterujcym pozwalaj
na niezwykle szybkie i atwe uruchomienie kadej
funkcji szczeglnie pomocny jest wbudowany
zestaw informacji pomocniczych pojawiajcych si
automatycznie na ekranie. ( strona 17).
Bardzo wygodna funkcja bezporedniego dostpu
(Direct Access) umoliwia natychmiastowe przywoanie odpowiedniego Menu lub ekranu ( strona 21)

Funkcja automatycznego akompaniamentu zapewnia dostp


do 160 doskonale zaaranowanych i perfekcyjnie wykonywanych partii towarzyszcych. Ich przebieg harmoniczny
moe by kontrolowany jedn rk ( strona 34).
Funkcja One Touch Setting, to najprostszy z moliwych
sposb wyboru optymalnych ustawie parametrw
(brzmienia solowego, efektw i innych) dla kadego
z dostpnych stylw akompaniamentu ( strona 44).
Zaawansowane funkcje kontroli odtwarzania (Groove, PSR740) umoliwiaj modyfikowanie dostpnych stylw
akompaniamentu poprzez wprowadzanie zmian
w ich rytmice i artykulacji ( strona 45).
Uytkownik moe rwnie tworzy wasne style
akompaniamentu, nagrywajc je przy uyciu klawiatury
instrumentu ( strona 110).

Suchamy PSR-740/640

Przyciski MULTI PADS

PSR-740/640 oferuje wybr gotowych


utworw w rnych stylach muzycznych
( strona 15)
Dodatkowo, kolejnych 10 utworw znajdziecie na
zaczonej dyskietce demonstracyjnej
Potga funkcji automatycznego akompaniamentu
oferuje zestaw 160 rnych stylw (patternw
rytmicznych i akompaniujcych), ktre zapewni
profesjonalnie brzmice podkad dla Waszych
wykona ( strona 34)
Specjalne wielofunkcyjne pady umoliwiaj
natychmiastowe odtworzenie krtkich sekwencji
rytmicznych i melodycznych, ktre urozmaic
Wasze wykonania ( strona 48).

Proste nacinicia przyciskw z grupy MULTI PADS


uruchamiaj odtwarzanie krtkich sekwencji melodycznych
lub rytmicznych, urozmaicajcych wykonywane utwory.
Uytkownik moe rwnie tworzy wasne frazy tego typu,
nagrywajc je przy uyciu klawiatury instrumentu
i zapisywa je w pamici ( strona 106).

Gramy na
PSR-740/640
PSR-740/640 wyposaony jest w 5-oktawow (61
klawiszy), czu na si uderzenia klawiatur, ktra
umoliwia realizacj szerokiego zakresu dynamiki
( strona 136).
PSR-740/640 umoliwia wykonywanie muzyki
z wykorzystaniem szerokiego zestawu brzmie
instrumentalnych ( strona 26).
W instrumencie tym wystpuj dwa rodzaje
brzmie: brzmienia panelowe (oryginalne
brzmienia PSR-740/640) i brzmienia XG
PSR-740 oferuje 267 brzmie typu Panel,
13 zestaww perkusyjnych i 480 brzmie XG
PSR-640 oferuje 223 brzmienia typu Panel,
12 zestaww perkusyjnych i 480 brzmie XG
Korzystajc z ustawie brzmie R1, R2 i L
moecie gra dwoma rnymi brzmieniami
naoonymi na siebie (leyer) lub te wybra rne
brzmienia dla prawej i lewej rki ( strona 27)

Automatyczny akompaniament (style)

Pami registracyjna
Pami registracyjna instrumentu moe by uyta do zapamitania 128 kompletw parametrw pracy instrumentu
(brzmie, akompaniamentu, efektw itd.), z ktrych kady
moe zosta przywoany w dowolnym momencie przez
nacinicie jednego przycisku ( strona 62).

Nagrywanie utworw
Korzystanie z zaawansowanego sekwencera umoliwia
tworzenie bogato zaaranowanych (16 partii instrumentalnych) utworw i zapis ich na dyskietce ( strona 92).
Aby szybko i atwo przeksztaci swoje pomysy w
kompletne dziea muzyczne naley wykorzysta metod
rejestracji Quick Recording ( strona 94).
Aby nagra utwr cieka po ciece naley wykorzysta
metod rejestracji Multi Track Recording ( strona 96).
Funkcje sekwencera umoliwiaj rwnie zaawansowan
edycj nagranego materiau ( strony 98-105).

Organ Flutes (tylko PSR-740)


Ta specjalna funkcja zapewnia nie tylko dostp do zestawu
wymienitych brzmie organowych, ale rwnie moliwo
tworzenia przez uytkownika wasnych brzmie tego typu
w oparciu o zasady rzdzce wytwarzaniem dwiku przez
due organy piszczakowe ( strona 32).

Efekty cyfrowe
PSR-740/740 wyposaony jest w olbrzymi zestaw profesjonalnie
brzmicych efektw cyfrowych, umoliwiajcych wzbogacanie
i udoskonalanie brzmienia instrumentu na rne sposoby.
Procesor efektw tworz 4 niezalene sekcje: Reverb, Chorus,
DSP, Harmony/Echo oraz (w PSR-740) Master EQ.
* Efekty sekcji Reverb symuluj naturalny pogos i szeroki
wachlarz zjawisk akustycznych ( strona 50).

Charakterystyka oglna
* Efekty sekcji Chorus wzbogacaj brzmienie powodujc,
e staje si ono bardziej naturalne. ( strona 52).
* Efekty sekcji DSP to algorytmy uniwersalne, umoliwiajce
przetwarzanie sygnau na rne sposoby. PSR-640
wyposaony jest w pojedyncz sekcj DSP, podczas gdy
PSR-740 oferuje 3 niezalene od siebie ( strona 53-55).
* Efekty sekcji Harmony/Echo to algorytmy dodajce
dodatkowe dwiki do linii melodycznej granej praw
rk oraz szeroka gama efektw typu echo ( strona 59).
* Master EQ (w PSR-740), to nic innego jak 5-zakresowy
korektor brzmienia zapity na wyjciu instrumentu,
umoliwiajcy precyzyjn kontrol sygnau wyjciowego
( strona 65).

Stacja Dyskw
PSR-740/640 wyposaony jest w 3.5 stacj dyskw,
umoliwiajc zapis i odczyt wszystkich istotnych danych
instrumentu (utworw i stylw uytkownika, sekwencji Multi
Pad, pamici registracyjnej itp.) ( strona 65).

Harmonizer wokalny (Vocal Harmony, PSR-740)


Wspaniaa funkcja, umoliwiajca automaytyczne
tworzenie partii harmonicznych do linii wokalnej piewanej
do podczonego do instrumentu mikrofonu. Moliwa jest
nawet zmiana pci osoby piewajcej ( strona 82).

MIDI
MIDI (Musical Instruments Digital Interface), to wiatowy
standard regulujcy zasady porozumiewania si i
wsppracy cyfrowych instrumentw muzycznych, urzdze
wytwarzajcych i przetwarzajcych dwiki oraz komputerw.
Funkcje MIDI umoliwiaj swobodn integracj PSR-740/640
w rnych konfiguracjach, wykorzystujcych ten standard.
* Sterowanie prac innych instrumentw MIDI przy uyciu
PSR-740/640 ( strona 124).
* Sterowanie prac PSR-740/640 (w tym automatycznym
akompaniamentem) przy uyciu zewntrznej klawiatury
MIDI ( strona 124).
* Bezporednie poczenie PSR-740/640 z komputerem,
umoliwiajce realizacj zaawansowanych technik
realizacji nagra ( strona 124).
* Korzystanie z gotowych szablonw ustawie systemu
MIDI dopasowanych do konkretnych zastosowa
( strona 128).

Symbole umieszczone na pycie czoowej PSR-740/640


Symbole umieszczone na pycie czoowej PSR-740/640 wskazuj na zgodno tego instrumentu z kilkoma
istotnymi standardami obowizujcymi w wiecie instrumentw muzycznych i moliwo wykorzystywania
wszystkich funkcji jakie udostpniaj.
GM System Level 1
Stanowi uzupenienie podstawowej specyfikacji standardu MIDI, ktre zapewnia poprawne odtwarzanie
utworw przygotowanych w tym standardzie na rnych instrumentach, niezalenie od producenta.
Produkty oznaczone logo General MIDI (sprzt i oprogramowanie) s zgodne z tym standardem.
XG
XG to zaproponowane przez firm YAMAHA znaczce rozszerzenie standardu GM poprzez
zwikszenie i podniesienie jakoci brzmie, umoliwienie kontroli ich parametrw w czasie
rzeczywistym oraz wprowadzenie sterowania prac rozbudowanej sekcji efektw cyfrowych. Nowy
standard jest przy tym cakowicie zgodny z General MIDI.
XF
Ulepszony przez firm YAMAHA format zapisu danych MIDI. Otwarto standardu zapewnia
zgodno z pojawiajcymi si w przyszoci rozszerzeniami, a te w chwili obecnej obejmuj m.in.
wprowadzanie i wywietlanie tekstw utworw.
Vocal Harmony
To nowoczesne rozszerzenie standardu XG, umoliwiajce zaawansowane sterowanie
przetwarzaniem gosu wokalisty. Wzbogaca parti wokaln przez generowanie realistycznych,
rwnolegych partii wokalnych. Udostpnia szerok palet programw wokalnych, cznie z
programowanymi przez uytkownika.
DOC
Disk Orchestra Collection, to standard wasny firmy YAMAHA wykorzystywany powszechnie w instrumentach z rodziny Electone i Clavinova. Wykorzystuje wasny ukad brzmie instrumentalnych, a take
zawiera szereg funkcji wspomagajcych zastosowania edukacyjne. W chwili obecnej implementowany jest
w nowych modelach tylko ze wzgldu na istniejc olbrzymi bibliotek utworw i materiaw do wicze.
Style File Format
SFF to standard, ktrego twrc rwnie jest firma YAMAHA. Okrela sposb zapisu danych
dotyczcych konstrukcji stylw automatycznego akompaniamentu. Dziki temu moliwa staje si
wymiana danych o stylach akompaniamentu pomidzy rnymi instrumentami zgodnymi z tym
standardem.

Elementy obsugi PSR-740/640

Spis treci

PSR-740

!7

NEXT

!8

EXIT

i
o
!0
!4 !5
!1
#6 #7 #8

w
#4
START/STOP
SONG
ACMP

$6

!3

!2

BACK

SYNC STOP

COUNT
INTRO

#5

ACMP ON/OFF

SYNC START

SIMPLE
ENDING

#9

FINGERING GROOVE ON/OFF

$2

10

11

12

13

14

15

16

REVERB

ON/OFF

10

DSP4

11

12

13

14

TALK

15

Odtwarzanie utworw z dyskietki

OUCH

VOICE L

VOICE R1

VOICE R2

MEMORY

ENDING

REGISTRATION MEMORY

$0

SAVE

UTILITY

Odtwarzanie utworw ............................................. 76


Wyciszanie cieek utworu ..................................... 78
Regulacja gonoci utworu .................................... 78
Uruchomienie odtwarzania utworu
od wskazanego taktu ........................................ 79
Fukcja Repeat Play ................................................. 80
Funkcja Song Transpose ........................................ 81

DISK IN USE

FREEZE

$5

STOP

MULTI PAD

$4

ONE T

$7

Vocal Harmony (PSR-740)


C1
CLICK 36

D1
T 37

E1
38

S 39

F1
40

R 41

G1
42

L 43

A1
44

L 45

B1
46

C2

M 47

H 48

D2
49

M 50

E2
51

F2

H 52

G2
54

L 53

A2

H 55

56

B2

L 57

58

C3

M 59
L

D3

M 60
H

C 61
1

E3

H 62

$9
%0

R 63
1

F3
64

G3

R 65

66

A3

S 67

68

B3

C 69
2

70

C4

R 71
2

D4

H 72

E4

L 73

74

H 75

F4
L 76

G4

H 77

L 78

A4

H 79

L 80

B4
81

82

C5

H 83

D5

L 84

S 85

L 86

E5
87

H 88

F5
L 89

G5
M 90

O 91

A5
92

B5
93

94

96

Ustawienia pocztkowe .......................................... 82


Zastosowanie funkcji Vocal Harmony ..................... 83
Zmiana ustawie efektu Vocal Harmony ................ 84
Ustawienia Talk Setting ........................................... 86

PSR-640

Ustawienia partii instrumentalnych


!3

!2

!7

NEXT

o
!0
!4 !5
!1
#6 #7

w
#4

SYNC STOP

@2

#5

ACMP ON/OFF

SYNC START

RHYTHM
SUB

10

11

RHYTHM
MAIN

START/STOP

10

MEMORY

ENDING

$2

14

CHORD
2

11

12

15

14

#3

#2

VOICE L

VOICE R1

FREEZE

STOP

MULTI PAD

C1
CLICK 36

D1
T 37

E1
38

S 39

F1
40

R 41

G1
42

L 43

A1
44

L 45

B1
46

M 47

C2
H 48

D2
49

M 50

E2
51

H 52

F2

G2
L 53

54

H 55

A2
56

L 57

B2
58

M 59
L

C3
M 60
H

D3
C 61
1

H 62

E3
R 63
1

F3
64

G3

R 65

66

A3

S 67

68

C 69
2

B3
70

C4

R 71
2

H 72

D4
L 73

E4
74

H 75

F4
L 76

H 77

G4
L 78

H 79

A4
L 80

$9

B4
81

82

H 83

C5
L 84

D5
S 85

L 86

E5
87

H 88

F5
L 89

G5
M 90

O 91

A5
92

B5
93

94

C6
95

96

Nagrywanie sekwencji Multi Pad

106

Nagrywanie sekwencji Multi Pad .......................... 106


Fukcja Chord Match .............................................. 108
Nadawanie nazw zestawom sekwencji uytkownika .. 108
Kasowanie danych ................................................ 109

$8

PSR-740/640

Nagrywanie stylu uytkownika

%1

10

92

Metoda Quick Recording ........................................ 94


Metoda Multi Track Recording ................................ 96
Powtrne nagrywanie fukcje Punch In/Out
i Start Measure ................................................... 98
Kwantyzacja .......................................................... 100
Edycja danych konfiguracyjnych .......................... 102
Nadawanie nazw utworom uytkownika .............. 104
Kasowanie danych utworu .................................... 105

DISK IN USE

$6

PHONES

%2

%3

Co to jest MIDI? ..................................................... 122


Co mona zrobi wykorzystujc MIDI .................. 124
Zgodno danych MIDI ........................................ 125
Poczenie instrumentu z komputerem ................ 126
Szablony MIDI ....................................................... 128
Parametry MIDI Transmit ....................................... 130
Parametry MIDI Receive ........................................ 131
Funkcja Local Control ........................................... 132
Fnkcja Clock ......................................................... 132
Funkcja Initial Setup Send .................................... 133

Pozostae funkcje (Utility)

134

Metronom .............................................................. 134


Rejestr partii (Octave) ........................................... 135
Strojenie (Master Tuning) ...................................... 135
Programowanie stroju (Scale Tuning) .................. 135
Punkt podziau klawiatury (Split Point) ................. 135
Touch Sensitivity ................................................... 136
Funkcja Voice Set ................................................. 136
Przecznik nony (Footswitch) ............................ 137
Kontroler nony (Foot Volume) ............................. 138
Parametr Pitch Bend Range ................................. 139
Pokrto Modulation (PSR-740) ............................ 139

%4

%5

%6

%7

Dodatek

UTILITY

$5

$4

ONE T

SAVE

VOICE R2

PART
ON/OFF

122

DISK
LOAD

SONG

16

REGISTRATION MEMORY

Nagrywanie utworw (Song Recording)

ACCOMPANIMENT

15

OUCH

Funkcje MIDI

16

SETTING
PHRASE PHRASE

PAD

13

$0
$3

FINGERING

INTRO

$1

13

CHORD
1

!6

MAIN/AUTO FILL
SONG
ACMP

12

BASS

#0

88

Funkcja Voice Change ............................................ 89


Mikser ...................................................................... 90
Parametry edycyjne ................................................ 91

#1

EXIT

82

C6
95

$8

BACK

76

DISK
LOAD

16

PART
ON/OFF

$3

#3

#2

!6
1

INTRO

#1

SETTING

MAIN/AUTO FILL

$1

#0

Formatowanie dyskietek ......................................... 68


Zapis ........................................................................ 68
Odczyt ..................................................................... 70
Kopiowanie utworw ............................................... 72
Kasowanie plikw ................................................... 75

Konstrukcja sekcji efektw (Reverb/Chorus/DSP) 140


Lista efekw sekcji Reverb (PSR-740/640) .... 142
Lista efektw sekcji Chorus (PSR-740/640) .. 142
Lista efektw sekcji DSP (PSR-640) .......... 142
Lista efektw sekcji DSP (PSR-740) .......... 143
Lista efektw sekcji DSP 1-4 (PSR-740) .... 144
Lista algorytmw Harmony/Echo ......................... 145
Lista efektw Vocal Harmony (PSR-740) .............. 146
Lista bankw Multi Pad ......................................... 147
Kopoty eksploatacyjne ......................................... 148
Dane przechowywane w pamici
i procedury inicjalizacyjne ............................... 149
Komunikaty o bdach .......................................... 150

110

Nagrywanie stylu cieka Rhythm ................... 112


Nagrywanie stylu uytkownika cieki
Bass/Phrase/Pad/Chord .................................. 114
Kwantyzacja .......................................................... 116
Nadawanie nazw stylom uytkownika .................. 118
Kasowanie danych stylu ....................................... 118
Parametry CTAB .................................................... 119

Przygotowania

Elementy obsugi PSR-740/640

Pyta czoowa

Podczanie zewntrznych urzdze MIDI

q Przycisk [STANDBY/ON] ............................ 12


w Pokrto [MASTER VOLUME] ..................... 15
e Przycisk [DEMO/LANGUAGE] ................... 15
r Przycisk [HELP/DIRECT ACCESS] ...... 18, 21
t Pokrto [INPUT VOLUME] (PSR-740) ....... 13

#4
#5
#6
#7
#8

#9 VOCAL HARMONY

y Przycisk [RECORD] ........ 17, 25, 92, 106, 110

Przycisk [ON/OFF] (PSR-740) .............. 83


Przycisk [REVERB] (PSR-740) .............. 83
Przycisk [DSP 4] (PSR-740) .................. 83
Przycisk [TALK] (PSR-740) .................... 83

u DSP ............................................................. 50
Przyciski [DSP1], [DSP2], [DSP3] (PSR-740)
Przycisk [DSP] (PSR-640)
Przycisk [FAST/SLOW]

Wicej informacji na stronie 123.

i Przycisk [MASTER EQ] (PSR-740) .............. 50


o Przycisk [HARMONY/ECHO] ...................... 50
!0 Przycisk [TOUCH] ..................................... 136
!1 Przycisk [SUSTAIN] .................................... 31
!2 Przycisk [BACK], pzycisk [NEXT] ............... 17

$0 PART ON/OFF
Przycisk [VOICE L] ................................ 28
Przycisk [VOICE R1] ............................. 28
Przycisk [VOICE R2] ............................. 28

$1 Przycisk [START/STOP] ...................... 34, 76


$2 Sekcja Automatycznego Akompaniamentu .. 36
Przycisk [INTRO]
Przycisk [COUNT INTRO] (PSR-740)
Przyciski [MAIN A, B, C, D]
Przycisk [ENDING]
Przycisk [SIMPLE ENDING] (PSR-740)

!3 Wywietlacz LCD ....................................... 16


!4
!5
!6
!7

Przycisk [VOICE CHANGE] ....................... 89


Przycisk [MIXER] ....................................... 90
Przyciski [TRACK 1-16] ....................... 39, 78
Przycisk [EXIT] .......................................... 17

!8
!9
@0
@1

Przycisk [ORGAN FLUTE] (PSR-740) ....... 32


Przycisk [GROOVE] (PSR-740) ................. 45
Przycisk [MULTI EFFECT] (PSR-740) ....... 54
Przycisk [VOCAL HARMONY] (PSR-740) . 82

@2
@3
@4
@5
@6
@7
@8
@9
#0
#1

Przycisk [VOICE L] .................................... 28


Przycisk [VOICE R1] .................................. 27
Przycisk [VOICE R2] .................................. 27
Przycisk [FUNCTION] .................. 17, 91, 134
Przycisk [SONG] ........................... 17, 25, 76
Przycisk [STYLE] ........................... 17, 25, 34
Przycisk [TEMPO/TAP] .............................. 38
Przycisk [TRANSPOSE] ............................ 30
Przycisk [ACCOMPANIMENT/SONG VOLUME] 39, 78
Przyciski numeryczne
[1]-[0], [+/YES]/[-/NO] .......................... 20
#2 Pokrto [DATA DIAL] ................................ 20

Pulpit na nuty

#3 DISK
Przycisk [SAVE] ............................... 17, 68
Przycisk [LOAD] .............................. 17, 70
Przycisk [UTILITY] ..................... 17, 72, 75

14

Instrument PSR-730/630 wyposaony jest standardowo w pulpit na nuty,


instalowany przez wsunicie jego dolnej krawdzi w szczelin znajdujc si
w grnej czci pyty czoowej.

Przycisk [SYNC STOP] .............................. 43


Przycisk [SYNC START] ............................ 35
Przycisk [ACMP ON/OFF] ................... 25, 35
Przycisk [FINGERING] .............................. 40
Przycisk [GROOVE ON/OFF] (PSR-740) .. 45

$3
$4
$5
$6
$7
$8
$9
%0

Przyciski [REGISTRATION MEMORY] ...... 62


Przyciski [ONE TOUCH SETTING] ........... 44
Przyciski [MULTI PAD] ............................... 48
Pokrto [PITCH BEND] ............................. 30
Pokrto [MODULATION] (PSR-740) ......... 30
Stacja dyskw ............................................ 65
Gniazdo PHONES ..................................... 13
Gniazdo MIC/LINE IN (PSR-740) ............... 13

Pyta tylna

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7

Gniazdo FOOT VOLUME ........................... 12


Gniazdo TO HOST ..................................... 14
Przecznik HOST SELECT ..................... 126
Gniazda MIDI IN, MIDI OUT ....................... 14
Gniazdo FOOT SWITCH ............................ 12
Gniazda AUX OUT R, L/L+R ..................... 13
Gniazdo DC IN 10-12V .............................. 12

11

Przygotowania

Przygotowania

Rozdzia zawiera informacje dotyczce montau i przygotowania instrumentu PSR-640/740 do gry.


Zanim wcz Pastwo zasilanie prosz zapozna si dokadnie z jego treci.

Gniazda wejcia/wyjcia audio


Gniazda AUX OUT R i L+R/L

Podczanie zasilacza
1
2

Prosz upewni si, e przycisk [STANDBY/


ON] ustawiony jest w pozycji STANDBY.
Prosz podczy staoprdowy wtyk
odpowiedniego zasilacza do gniazda zasilania
DC IN 10-12V w PSR-640/740.

Prosz podczy zasilacz do gniazda


sieciowego 220V.

Aby odczy instrument od zasilania naley


wykona procedur w odwrotnej kolejnoci.

UWAGA
Podczas jakiejkolwiek operacji
nagrywania lub zapisywania do
pamici realizowanej przez
instrument nigdy w sposb
nagy nie naley przerywa zasilania (np. wyjmujc baterie
lub wtyk zasilacza). Takie
postpowanie moe doprowadzi do cakowitej utraty
wczeniej wprowadzonych
danych.

Zamontowane w PSR-740/640 gniazda AUX OUT R i L/L+R mog by


wykorzystane do podania sygnau wyjciowego z instrumentu na wzmacniacz, zestaw
stereofoniczny, st mikserski lub magnetofon. W przypadku podczania instrumentu
do systemu monofonicznego naley wykorzysta gniazdo L/L+R. Jeli wtyk jest
podczony tylko do tego gniazda wwczas sygnay obu kanaw s sumowane i
podawane w wersji monofonicznej dziki temu nie jest tracona adnacz sygnau.

OSTRZEENIE
Podczanie instrumentu do
urzdze zewntrznych naley
przeprowadza zawsze przy
wyczonym zasilaniu. Aby
unikn uszkodzenia
gonikw podczonych do
wzmacniacza, odpowiednie
potencjometry prosz ustawi
w pozycji minimum.
Lekcewaenie tych zalece
moe prowadzi do poraenia
prdem elektrycznym lub
uszkodzenia sprztu.

OSTRZEENIE
Do zasilania instrumentu naley uywa zasilacza firmowego YAMAHA PA-6 lub rwnowanego, zalecanego
przez firm. Inne typy zasilaczy mog ulec zniszczeniu
w przypadku pracy z PSR-740/
640, a w najgorszym wypadku
doprowadzi do uszkodzenia
samego instrumentu.
W przypadku przerwy w uywaniu instrumentu lub wystpienia niebezpieczestwa wyadowa elektrycznych (burzy)
naley odczy zasilacz od
sieci 220V.

Stereo System

Gniazdo suchawkowe PHONES


Do tego gniazda moemy podczy par standardowych suchawek stereofonicznych Umoliwi
to zachowanie prywatnoci w trakcie wiczenia jak rwnie gr na instrumencie w godzinach
nocnych bez zakcania spokoju innych osb. Wewntrzny system akustyczny zostaj automatycznie wyczony w momencie woenia wtyku suchawkowego do gniazda. Korzystajc ze
suchawek naley pamita, aby nie robi tego zbyt dugo z maksymalnym poziomem gonoci.
Postpowanie wbrew tej poradzie moe doprowadzi do uszkodzenia suchu.

Podczenie przecznika nonego (Foot Switch)


Gniazdo FOOTSWITCH
Funkcja sustain umoliwia uzyskanie naturalnego efektu potrzymania dwiku
(sustain) przez naciskanie w trakcie gry podczonego przecznika nonego.
Podczacie oferowany opcjonalnie peda typu Yamaha FC-4 lub FC-5 (do nabycia
u dealerw instrumentw Yamaha) do gniazda w Waszym instrumencie i moecie
natychmiast kontrolowa funkcj podtrzymania dwiku. Peda moe by zamiennie
wykorzystany do obsugi niektrych funkcji dostpnych za porednictwem przyciskw
na pycie czoowej (np. uruchamianie i zatrzymywanie akompaniamentu; strona 137).

Gniazdo FOOT VOLUME


Opcjonalny peda YAMAHA FC7 umoliwia zmian gonoci instrumentu
podczas gry (funkcja expression). Mona go rwnie wykorzysta do regulacji
innych parametrw gonoci, np. zmiany gonoci akompaniamentu lub utworu
(strona 138).

12

Prosz upewni si, aby


w momencie wczania
zasilania peda Sustain nie
by wcinity. Jeeli tak si
stanie funkcje pedau bd
dziaa odwrotnie.
W czasie korzystania z funkcji
sustain i sustenuto z wykorzystaniem pedau, przy wcinitym pedale niektre
brzmienia mog wybrzmiewa znacznie duej mimo
zwolnienia klawiszy.

Podczanie mikrofonu (PSR-740)


Gniazdo mikrofonowo-liniowe MIC/LINE IN
PSR-740 wyposaony zosta w wejcie mikrofonowo-liniowe umoliwiajce podczenie
dowolnego rda sygnau o poziomie liniowym lub mikrofonowym (zalecany mikrofon dynamiczny o impedancji 250 Ohm) przy uyciu standardowego wtyku Jack. Wejcie to moe
by wykorzystane do wsppracy z dostpn w PSR-740 funkcj harmonizera wokalnego.
Umieszczony na panelu przecznik MIC/LINE powinien by ustawiony w pozycji odpowiedniej dla podczonego rda sygnau, za kontroler poziomu sygnau wejciowego [INPUT
VOLUME] winien zosta wykorzystany do ustawienia go na odpowiednim poziomie. Zielona
dioda obecnoci sygnau informuje o pojawieniu si sygnau na wejciu (SIGNAL). wiecenie
czerwonej diody OVER oznacza przesterowanie sygnau W takim przypadku naley
zmniejszy poziom sygnau wejciowego potencjometrem [INPUT VOLUME], a jeeli to nie
wystarczy, take poziom wyjciowy sygnau w urzdzeniu, z ktrego sygna pochodzi.

Do wsppracy z PSR-740
zaleca si korzystanie z mikrofonu Yamaha MZ-106.
Poziom sygnau mikrofonowego moe si znacznie
rni w przypadku korzystania z mikrofonw rnych
typw.
Przed podczeniem lub
odczeniem mikrofonu
naley zawsze ustawi
poziom sygnau INPUT
VOLUME na minimum.
Umieszczajc mikrofon zbyt
blisko gonikw PSR-740
lub gonikw systemu
nagonieniowego do ktrego instrument jest podczony mona spowodowa
sprzenia zwrotne. W takim
przypadku naley zmieni
ustawienie mikrofonu,
poziom sygnau wejciowego lub poziom gonoci
MASTER VOLUME tak, aby
sprzenia si nie pojawiay.

13

Przygotowania

Przygotowania

Rozdzia zawiera informacje dotyczce montau i przygotowania instrumentu PSR-640/740 do gry.


Zanim wcz Pastwo zasilanie prosz zapozna si dokadnie z jego treci.

Gniazda wejcia/wyjcia audio


Gniazda AUX OUT R i L+R/L

Podczanie zasilacza
1
2

Prosz upewni si, e przycisk [STANDBY/


ON] ustawiony jest w pozycji STANDBY.
Prosz podczy staoprdowy wtyk
odpowiedniego zasilacza do gniazda zasilania
DC IN 10-12V w PSR-640/740.

Prosz podczy zasilacz do gniazda


sieciowego 220V.

Aby odczy instrument od zasilania naley


wykona procedur w odwrotnej kolejnoci.

UWAGA
Podczas jakiejkolwiek operacji
nagrywania lub zapisywania do
pamici realizowanej przez
instrument nigdy w sposb
nagy nie naley przerywa zasilania (np. wyjmujc baterie
lub wtyk zasilacza). Takie
postpowanie moe doprowadzi do cakowitej utraty
wczeniej wprowadzonych
danych.

Zamontowane w PSR-740/640 gniazda AUX OUT R i L/L+R mog by


wykorzystane do podania sygnau wyjciowego z instrumentu na wzmacniacz, zestaw
stereofoniczny, st mikserski lub magnetofon. W przypadku podczania instrumentu
do systemu monofonicznego naley wykorzysta gniazdo L/L+R. Jeli wtyk jest
podczony tylko do tego gniazda wwczas sygnay obu kanaw s sumowane i
podawane w wersji monofonicznej dziki temu nie jest tracona adnacz sygnau.

OSTRZEENIE
Podczanie instrumentu do
urzdze zewntrznych naley
przeprowadza zawsze przy
wyczonym zasilaniu. Aby
unikn uszkodzenia
gonikw podczonych do
wzmacniacza, odpowiednie
potencjometry prosz ustawi
w pozycji minimum.
Lekcewaenie tych zalece
moe prowadzi do poraenia
prdem elektrycznym lub
uszkodzenia sprztu.

OSTRZEENIE
Do zasilania instrumentu naley uywa zasilacza firmowego YAMAHA PA-6 lub rwnowanego, zalecanego
przez firm. Inne typy zasilaczy mog ulec zniszczeniu
w przypadku pracy z PSR-740/
640, a w najgorszym wypadku
doprowadzi do uszkodzenia
samego instrumentu.
W przypadku przerwy w uywaniu instrumentu lub wystpienia niebezpieczestwa wyadowa elektrycznych (burzy)
naley odczy zasilacz od
sieci 220V.

Stereo System

Gniazdo suchawkowe PHONES


Do tego gniazda moemy podczy par standardowych suchawek stereofonicznych Umoliwi
to zachowanie prywatnoci w trakcie wiczenia jak rwnie gr na instrumencie w godzinach
nocnych bez zakcania spokoju innych osb. Wewntrzny system akustyczny zostaj automatycznie wyczony w momencie woenia wtyku suchawkowego do gniazda. Korzystajc ze
suchawek naley pamita, aby nie robi tego zbyt dugo z maksymalnym poziomem gonoci.
Postpowanie wbrew tej poradzie moe doprowadzi do uszkodzenia suchu.

Podczenie przecznika nonego (Foot Switch)


Gniazdo FOOTSWITCH
Funkcja sustain umoliwia uzyskanie naturalnego efektu potrzymania dwiku
(sustain) przez naciskanie w trakcie gry podczonego przecznika nonego.
Podczacie oferowany opcjonalnie peda typu Yamaha FC-4 lub FC-5 (do nabycia
u dealerw instrumentw Yamaha) do gniazda w Waszym instrumencie i moecie
natychmiast kontrolowa funkcj podtrzymania dwiku. Peda moe by zamiennie
wykorzystany do obsugi niektrych funkcji dostpnych za porednictwem przyciskw
na pycie czoowej (np. uruchamianie i zatrzymywanie akompaniamentu; strona 137).

Gniazdo FOOT VOLUME


Opcjonalny peda YAMAHA FC7 umoliwia zmian gonoci instrumentu
podczas gry (funkcja expression). Mona go rwnie wykorzysta do regulacji
innych parametrw gonoci, np. zmiany gonoci akompaniamentu lub utworu
(strona 138).

12

Prosz upewni si, aby


w momencie wczania
zasilania peda Sustain nie
by wcinity. Jeeli tak si
stanie funkcje pedau bd
dziaa odwrotnie.
W czasie korzystania z funkcji
sustain i sustenuto z wykorzystaniem pedau, przy wcinitym pedale niektre
brzmienia mog wybrzmiewa znacznie duej mimo
zwolnienia klawiszy.

Podczanie mikrofonu (PSR-740)


Gniazdo mikrofonowo-liniowe MIC/LINE IN
PSR-740 wyposaony zosta w wejcie mikrofonowo-liniowe umoliwiajce podczenie
dowolnego rda sygnau o poziomie liniowym lub mikrofonowym (zalecany mikrofon dynamiczny o impedancji 250 Ohm) przy uyciu standardowego wtyku Jack. Wejcie to moe
by wykorzystane do wsppracy z dostpn w PSR-740 funkcj harmonizera wokalnego.
Umieszczony na panelu przecznik MIC/LINE powinien by ustawiony w pozycji odpowiedniej dla podczonego rda sygnau, za kontroler poziomu sygnau wejciowego [INPUT
VOLUME] winien zosta wykorzystany do ustawienia go na odpowiednim poziomie. Zielona
dioda obecnoci sygnau informuje o pojawieniu si sygnau na wejciu (SIGNAL). wiecenie
czerwonej diody OVER oznacza przesterowanie sygnau W takim przypadku naley
zmniejszy poziom sygnau wejciowego potencjometrem [INPUT VOLUME], a jeeli to nie
wystarczy, take poziom wyjciowy sygnau w urzdzeniu, z ktrego sygna pochodzi.

Do wsppracy z PSR-740
zaleca si korzystanie z mikrofonu Yamaha MZ-106.
Poziom sygnau mikrofonowego moe si znacznie
rni w przypadku korzystania z mikrofonw rnych
typw.
Przed podczeniem lub
odczeniem mikrofonu
naley zawsze ustawi
poziom sygnau INPUT
VOLUME na minimum.
Umieszczajc mikrofon zbyt
blisko gonikw PSR-740
lub gonikw systemu
nagonieniowego do ktrego instrument jest podczony mona spowodowa
sprzenia zwrotne. W takim
przypadku naley zmieni
ustawienie mikrofonu,
poziom sygnau wejciowego lub poziom gonoci
MASTER VOLUME tak, aby
sprzenia si nie pojawiay.

13

Przygotowania

Elementy obsugi PSR-740/640

Pyta czoowa

Podczanie zewntrznych urzdze MIDI

q Przycisk [STANDBY/ON] ............................ 12


w Pokrto [MASTER VOLUME] ..................... 15
e Przycisk [DEMO/LANGUAGE] ................... 15
r Przycisk [HELP/DIRECT ACCESS] ...... 18, 21
t Pokrto [INPUT VOLUME] (PSR-740) ....... 13

#4
#5
#6
#7
#8

#9 VOCAL HARMONY

y Przycisk [RECORD] ........ 17, 25, 92, 106, 110

Przycisk [ON/OFF] (PSR-740) .............. 83


Przycisk [REVERB] (PSR-740) .............. 83
Przycisk [DSP 4] (PSR-740) .................. 83
Przycisk [TALK] (PSR-740) .................... 83

u DSP ............................................................. 50
Przyciski [DSP1], [DSP2], [DSP3] (PSR-740)
Przycisk [DSP] (PSR-640)
Przycisk [FAST/SLOW]

Wicej informacji na stronie 123.

i Przycisk [MASTER EQ] (PSR-740) .............. 50


o Przycisk [HARMONY/ECHO] ...................... 50
!0 Przycisk [TOUCH] ..................................... 136
!1 Przycisk [SUSTAIN] .................................... 31
!2 Przycisk [BACK], pzycisk [NEXT] ............... 17

$0 PART ON/OFF
Przycisk [VOICE L] ................................ 28
Przycisk [VOICE R1] ............................. 28
Przycisk [VOICE R2] ............................. 28

$1 Przycisk [START/STOP] ...................... 34, 76


$2 Sekcja Automatycznego Akompaniamentu .. 36
Przycisk [INTRO]
Przycisk [COUNT INTRO] (PSR-740)
Przyciski [MAIN A, B, C, D]
Przycisk [ENDING]
Przycisk [SIMPLE ENDING] (PSR-740)

!3 Wywietlacz LCD ....................................... 16


!4
!5
!6
!7

Przycisk [VOICE CHANGE] ....................... 89


Przycisk [MIXER] ....................................... 90
Przyciski [TRACK 1-16] ....................... 39, 78
Przycisk [EXIT] .......................................... 17

!8
!9
@0
@1

Przycisk [ORGAN FLUTE] (PSR-740) ....... 32


Przycisk [GROOVE] (PSR-740) ................. 45
Przycisk [MULTI EFFECT] (PSR-740) ....... 54
Przycisk [VOCAL HARMONY] (PSR-740) . 82

@2
@3
@4
@5
@6
@7
@8
@9
#0
#1

Przycisk [VOICE L] .................................... 28


Przycisk [VOICE R1] .................................. 27
Przycisk [VOICE R2] .................................. 27
Przycisk [FUNCTION] .................. 17, 91, 134
Przycisk [SONG] ........................... 17, 25, 76
Przycisk [STYLE] ........................... 17, 25, 34
Przycisk [TEMPO/TAP] .............................. 38
Przycisk [TRANSPOSE] ............................ 30
Przycisk [ACCOMPANIMENT/SONG VOLUME] 39, 78
Przyciski numeryczne
[1]-[0], [+/YES]/[-/NO] .......................... 20
#2 Pokrto [DATA DIAL] ................................ 20

Pulpit na nuty

#3 DISK
Przycisk [SAVE] ............................... 17, 68
Przycisk [LOAD] .............................. 17, 70
Przycisk [UTILITY] ..................... 17, 72, 75

14

Instrument PSR-730/630 wyposaony jest standardowo w pulpit na nuty,


instalowany przez wsunicie jego dolnej krawdzi w szczelin znajdujc si
w grnej czci pyty czoowej.

Przycisk [SYNC STOP] .............................. 43


Przycisk [SYNC START] ............................ 35
Przycisk [ACMP ON/OFF] ................... 25, 35
Przycisk [FINGERING] .............................. 40
Przycisk [GROOVE ON/OFF] (PSR-740) .. 45

$3
$4
$5
$6
$7
$8
$9
%0

Przyciski [REGISTRATION MEMORY] ...... 62


Przyciski [ONE TOUCH SETTING] ........... 44
Przyciski [MULTI PAD] ............................... 48
Pokrto [PITCH BEND] ............................. 30
Pokrto [MODULATION] (PSR-740) ......... 30
Stacja dyskw ............................................ 65
Gniazdo PHONES ..................................... 13
Gniazdo MIC/LINE IN (PSR-740) ............... 13

Pyta tylna

%1
%2
%3
%4
%5
%6
%7

Gniazdo FOOT VOLUME ........................... 12


Gniazdo TO HOST ..................................... 14
Przecznik HOST SELECT ..................... 126
Gniazda MIDI IN, MIDI OUT ....................... 14
Gniazdo FOOT SWITCH ............................ 12
Gniazda AUX OUT R, L/L+R ..................... 13
Gniazdo DC IN 10-12V .............................. 12

11

Utwory demonstracyjne

Czynnoci podstawowe

Jak czyta komunikaty pomocnicze (Help/Operation Guide)?


W zalenoci od wybranej funkcji lub wykonywanej czynnoci na wywietlaczu PSR-740/640
pojawia si szereg informacji i komunikatw. Wrd nich znajduj si rwnie informacje
pomocnicze ktre poprowadz Pastwa przez kolejne czynnoci danej funkcji.
W instrumencie wystpuj dwa rodzaje takich informacji. Przedstawiamy je poniej.

Po zakoczonych dziaaniach instalacyjnych, przygotowujcych instrument do gry, proponujemy dla


relaksu wysuchanie kilku utworw demonstracyjnych zapisanych w pamici wewntrznej instrumentu.
Stanowi one doskonay pokaz ogromnych moliwoci tkwicych w PSR-740/640. Pami instrumentu
zawiera 10 utworw demonstracyjnych (8 w przypadku PSR-640).

Wczamy zasilanie instrumentu, naciskajc przyciski [STAND


BY/ON].

Help
Naciskajc i przytrzymujc przycisk [HELP] spowoduj Pastwo, e na wywietlaczu
pojawi si charakterystyczny dymek z dodatkowymi informacjami, ktre pomog Wam
lepiej zrozumie waciwoci wybranej funkcji lub wybra odpowiedni operacj.
Co to znaczy?
Ten komunikat mwi: Wybierz
brzmienie korzystajc z pokrta
[DIAL], przyciskw [+/YES],[-/NO]
lub klawiatury numerycznej [1]-[0].

Prosz nacisn przycisk [DEMO/HELP].

Wybieramy utwr demonstracyjny.

OSTRZEENIE
Jeeli przecznik zasilania
znajduje si w pozycji
STAND BY, wwczas
instrument rwnie pobiera
niewielk ilo energii.
W przypadku nie uywania
instrumentu przez duszy
okres czasu naley odczy
zasilacz od sieci.

Operation Guide (wskazwki do wykonywanej czynnoci)


Prezentuje wskazwki dotyczce aktualnie wykonywanej czynnoci. Informacje s
wywietlane do momentu wykonania danej czynnoci.
Co to znaczy?
Ten komunikat mwi: nacinij
przycisk [+/YES] aby potwierdzi
wykonanie funkcji zapisu (SAVE)

Prosz zwrci uwag, e


wszystkie przykady komunikatw przewodnika do
wykonania czynnoci zamieszczone w niniejszym podrczniku s w jzyku angielskim.

Aby wybra dany utwr prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski
[+/YES]/[-/NO] lub przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Wybr danego jzyka dla komunikatw pomocniczych (help)


Mog Pastwo wybra jeden z szeciu jzykw do prezentacji komunikatw
pomocniczych. Pomoc ta dostpna jest w jzykach: angielskim, japoskim,
niemieckim, francuskim, hiszpaskim i woskim.

1
2
3

18

Naciskamy przycisk [HELP/LANGUAGE].

Naciskamy przycisk [START/STOP] aby rozpocz odtwarzanie


wybranego utworu demonstracyjnego.

Ustawiamy poziom gonoci instrumentu przy uyciu


potencjometru [MASTER VOLUME].

Zatrzymujemy odtwarzanie utworu demonstracyjnego przez


ponowne nacinicie przycisku [START/STOP].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy dany jzyk.


Prosz wykorzysta z pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES], [-/NO]
[-/NO].

15

Czynnoci podstawowe

Organizacja ekranu wywietlacza


Blok wywietlacza LCD w instrumencie PSR-740/640 stanowi centrum komunikacji instrumentu
z uytkownikiem dostarczajc informacji o stanie wielu wanych parametrw i funkcji. Poniej
przedstawiono znaczenie symboli i informacji pojawiajcych si na wywietlaczu.
e Transpozycja

r Tempo

Rozdzia wprowadzi Pastwa w podstawowe czynnoci zwizane z obsug szerokiego zakresu funkcji dostpnych w PSR-740/640. W szczeglnoci nauczycie si jak korzysta z funkcji pomocy (Help) i przewodnika po
operacjach (Operation Guide) prezentowanych na wywietlaczu umieszczonym w centrum panelu sterujcego.
Przywoywanie ekranw operacyjnych ........................................................... strona 17
Pomoc (Help) ................................................................................................... strona 18
Wybr Menu ..................................................................................................... strona 19
Zmiana (edycja) wartoci ................................................................................ strona 20
Nadawanie nazw .............................................................................................. strona 21
Funkcje bezporedniego dostpu (Direct Access) ......................................... strona 21

t Takt

q Menu
funkcji

Przywoywanie ekranw operacyjnych


w Nazwa
akordu

y Wskanik metrum

u cieki utworu / cieki akompaniamentu

W wyniku dugotrwaego uywania wywietlacz LCD moe


z czasem przyciemnie. Jeeli ekran stanie si ciemniejszy
lub trudny do odczytania prosz skontaktowa si
z punktem w ktrym zakupiono instrument lub serwisem
firmy Yamaha w celu wymiany wywietlacza. Naprawa taka
(poza okresem gwarancyjnym) jest odpatna.

q Menu funkcji

y Wskanik metrum

W tej sekcji prezentowane s menu wszystkich funkcji


PSR-740/640. Tu take pojawiaj si informacje
odpowiadajce wykonywanej w danym momencie
operacji. Szczegowy opis informacji prezentowanych
w tym miejscu znajd Pastwo w rozdziale Czynnoci
podstawowe na stronie 17.

Ikony te zapalaj si zgodnie z tempem sygnalizujc


kolejne miary taktu (beat) w trakcie odtwarzania
utworu lub akompaniamentu.

Wywietla nazw akordu aktualnie wykorzystywanego przez sekcj automatycznego akompaniamentu


lub nagrywanego/odtwarzanego utworu (strona 35).

Cm
typ akordu

e Transpozycja
Przedstawia aktualn wartoci transpozycji (strona 30).

r Tempo
Pokazuje aktualne tempo odtwarzania
akompaniamentu lub utworu.

t Takt
Podaje numer taktu odtwarzanego lub nagrywanego
utworu.

16

Przycisk [DEMO/LANGUAGE] ................... strony 15, 18


Przycisk [VOICE R1] ..................................... . strona 27
Przycisk [VOICE R2] ....................................... strona 27
Przycisk [VOICE L] .......................................... strona 28
Przycisk [STYLE] ....................................... strony 25, 34
Przycisk [SONG] ....................................... strony 25, 76
Przycisk [MIXER] ............................................. strona 90
Przycisk [VOICE CHANGE] ............................. strona 89
Przycisk [FUNCTION] ............................. strony 91, 134
Przycisk [ACMP/SONG VOLUME] ............ strona 39, 78
Przycisk [TRANSPOSE] .................................. strona 30

Przycisk [TEMPO/TAP] .................................... strona 38


Przycisk [FINGERING] .................................... strona 40
Przycisk [DISK LOAD] ..................................... strona 70
Przycisk [DISK SAVE] ..................................... strona 68
Przycisk [DISK UTILITY] ............................ strony 72, 75
Przycisk [RECORD] ................... strony 25, 92, 106, 110
Przycisk [ORGAN FLUTES] (PSR-740) ........... strona 32
Przycisk [GROOVE] (PSR-740) ....................... strona 45
Przycisk [MULTI EFFECT] (PSR-740) ............. strona 54
Przycisk [VOCAL HARMONY] (PSR-740) ....... strona 82

* Zamieszczona tu ilustracja przedstawia panel instrumentu PSR-740

w Nazwa akordu

pryma

Prosz nacisn kolejno wymienione niej przyciski aby wywoa informacje


odpowiadajce kolejnym funkcjom PSR-740/640

u cieki utworu / cieki akompaniamentu


W trybie Song (odtwarzanie utworw, strona 25)
i przy odtwarzaniu utworw demonstracyjnych
(strona 15) ikony sygnalizuj status kadej ze
cieek utworu (wczona/wyczona), ustawienia
poziomw gonoci oraz wartoci dynamiki
(velocity).
W trybie Style (akompaniament, strona 25) ikony
na ciekach 9-16 sygnalizuj status kadej
z sekcji akompaniamentu (wczona/wyczona)
i ustawienia poziomw gonoci i dynamiki.
W trybie Record (nagrywanie, strona 25) ikony
sygnalizuj status kadej ze cieek(wczona/
wyczona), ustawienia poziomw gonoci oraz
wartoci dynamiki (velocity). Oznaczenie REC
informuje o statusie rejestracji danej cieki.

Naciskajc jeden wymienionych przyciskw mog Pastwo natychmiast przywoa Menu


odpowiednie dla wybranej funkcji. Szczegw prosz szuka w diagramie funkcji
zamieszczonym na stronie 22.
Jeeli rne ekrany przywoywane byy kolejno jeden po drugim, wwczas za pomoc przyciskw
[BACK] i [NEXT]
[NEXT], znajdujcych si po lewej stronie wywietlacza, moliwe jest powtrzenie
dokonanych wczeniej odwoa i nawigowanie pomidzy nimi wykorzystu-jc zasad
poprzedni-nastpny. Oczywicie odpowiednie ekrany operacyjne mona wywoywa
bezporednio, naciskajc waciwe przyciski tak, jak to omwiono wyej.

Jak opuci dany ekran?


Jak pokazano w diagramie funkcji (strona 22) w instrumentach PSR-740/640 dostpna
jest bardzo szeroka gama funkcji, z odpowiednim (innym dla kadej z nich) menu. Aby
opuci Menu ekranu dowolnej z funkcji wystarczy nacisn przycisk [EXIT]
[EXIT].
Poniewa PSR-640/740 posiada wiele funkcji, z ktrych kada wywietla swj wasny
ekran operacyjny moe si zdarzy, e nie bd Pastwo wiedzie, w ktrym miejscu
hierarchii funkcji aktualnie si znajdujecie. W takim przypadku polecamy kilkukrotne
nacinicie przycisku [EXIT]
[EXIT], co spowoduje powrt do ekranu wyjciowego (tego,
ktry pojawia si zawsze po wczeniu zasilania).

17

Czynnoci podstawowe

Organizacja ekranu wywietlacza


Blok wywietlacza LCD w instrumencie PSR-740/640 stanowi centrum komunikacji instrumentu
z uytkownikiem dostarczajc informacji o stanie wielu wanych parametrw i funkcji. Poniej
przedstawiono znaczenie symboli i informacji pojawiajcych si na wywietlaczu.
e Transpozycja

r Tempo

Rozdzia wprowadzi Pastwa w podstawowe czynnoci zwizane z obsug szerokiego zakresu funkcji dostpnych w PSR-740/640. W szczeglnoci nauczycie si jak korzysta z funkcji pomocy (Help) i przewodnika po
operacjach (Operation Guide) prezentowanych na wywietlaczu umieszczonym w centrum panelu sterujcego.
Przywoywanie ekranw operacyjnych ........................................................... strona 17
Pomoc (Help) ................................................................................................... strona 18
Wybr Menu ..................................................................................................... strona 19
Zmiana (edycja) wartoci ................................................................................ strona 20
Nadawanie nazw .............................................................................................. strona 21
Funkcje bezporedniego dostpu (Direct Access) ......................................... strona 21

t Takt

q Menu
funkcji

Przywoywanie ekranw operacyjnych


w Nazwa
akordu

y Wskanik metrum

u cieki utworu / cieki akompaniamentu

W wyniku dugotrwaego uywania wywietlacz LCD moe


z czasem przyciemnie. Jeeli ekran stanie si ciemniejszy
lub trudny do odczytania prosz skontaktowa si
z punktem w ktrym zakupiono instrument lub serwisem
firmy Yamaha w celu wymiany wywietlacza. Naprawa taka
(poza okresem gwarancyjnym) jest odpatna.

q Menu funkcji

y Wskanik metrum

W tej sekcji prezentowane s menu wszystkich funkcji


PSR-740/640. Tu take pojawiaj si informacje
odpowiadajce wykonywanej w danym momencie
operacji. Szczegowy opis informacji prezentowanych
w tym miejscu znajd Pastwo w rozdziale Czynnoci
podstawowe na stronie 17.

Ikony te zapalaj si zgodnie z tempem sygnalizujc


kolejne miary taktu (beat) w trakcie odtwarzania
utworu lub akompaniamentu.

Wywietla nazw akordu aktualnie wykorzystywanego przez sekcj automatycznego akompaniamentu


lub nagrywanego/odtwarzanego utworu (strona 35).

Cm
typ akordu

e Transpozycja
Przedstawia aktualn wartoci transpozycji (strona 30).

r Tempo
Pokazuje aktualne tempo odtwarzania
akompaniamentu lub utworu.

t Takt
Podaje numer taktu odtwarzanego lub nagrywanego
utworu.

16

Przycisk [DEMO/LANGUAGE] ................... strony 15, 18


Przycisk [VOICE R1] ..................................... . strona 27
Przycisk [VOICE R2] ....................................... strona 27
Przycisk [VOICE L] .......................................... strona 28
Przycisk [STYLE] ....................................... strony 25, 34
Przycisk [SONG] ....................................... strony 25, 76
Przycisk [MIXER] ............................................. strona 90
Przycisk [VOICE CHANGE] ............................. strona 89
Przycisk [FUNCTION] ............................. strony 91, 134
Przycisk [ACMP/SONG VOLUME] ............ strona 39, 78
Przycisk [TRANSPOSE] .................................. strona 30

Przycisk [TEMPO/TAP] .................................... strona 38


Przycisk [FINGERING] .................................... strona 40
Przycisk [DISK LOAD] ..................................... strona 70
Przycisk [DISK SAVE] ..................................... strona 68
Przycisk [DISK UTILITY] ............................ strony 72, 75
Przycisk [RECORD] ................... strony 25, 92, 106, 110
Przycisk [ORGAN FLUTES] (PSR-740) ........... strona 32
Przycisk [GROOVE] (PSR-740) ....................... strona 45
Przycisk [MULTI EFFECT] (PSR-740) ............. strona 54
Przycisk [VOCAL HARMONY] (PSR-740) ....... strona 82

* Zamieszczona tu ilustracja przedstawia panel instrumentu PSR-740

w Nazwa akordu

pryma

Prosz nacisn kolejno wymienione niej przyciski aby wywoa informacje


odpowiadajce kolejnym funkcjom PSR-740/640

u cieki utworu / cieki akompaniamentu


W trybie Song (odtwarzanie utworw, strona 25)
i przy odtwarzaniu utworw demonstracyjnych
(strona 15) ikony sygnalizuj status kadej ze
cieek utworu (wczona/wyczona), ustawienia
poziomw gonoci oraz wartoci dynamiki
(velocity).
W trybie Style (akompaniament, strona 25) ikony
na ciekach 9-16 sygnalizuj status kadej
z sekcji akompaniamentu (wczona/wyczona)
i ustawienia poziomw gonoci i dynamiki.
W trybie Record (nagrywanie, strona 25) ikony
sygnalizuj status kadej ze cieek(wczona/
wyczona), ustawienia poziomw gonoci oraz
wartoci dynamiki (velocity). Oznaczenie REC
informuje o statusie rejestracji danej cieki.

Naciskajc jeden wymienionych przyciskw mog Pastwo natychmiast przywoa Menu


odpowiednie dla wybranej funkcji. Szczegw prosz szuka w diagramie funkcji
zamieszczonym na stronie 22.
Jeeli rne ekrany przywoywane byy kolejno jeden po drugim, wwczas za pomoc przyciskw
[BACK] i [NEXT]
[NEXT], znajdujcych si po lewej stronie wywietlacza, moliwe jest powtrzenie
dokonanych wczeniej odwoa i nawigowanie pomidzy nimi wykorzystu-jc zasad
poprzedni-nastpny. Oczywicie odpowiednie ekrany operacyjne mona wywoywa
bezporednio, naciskajc waciwe przyciski tak, jak to omwiono wyej.

Jak opuci dany ekran?


Jak pokazano w diagramie funkcji (strona 22) w instrumentach PSR-740/640 dostpna
jest bardzo szeroka gama funkcji, z odpowiednim (innym dla kadej z nich) menu. Aby
opuci Menu ekranu dowolnej z funkcji wystarczy nacisn przycisk [EXIT]
[EXIT].
Poniewa PSR-640/740 posiada wiele funkcji, z ktrych kada wywietla swj wasny
ekran operacyjny moe si zdarzy, e nie bd Pastwo wiedzie, w ktrym miejscu
hierarchii funkcji aktualnie si znajdujecie. W takim przypadku polecamy kilkukrotne
nacinicie przycisku [EXIT]
[EXIT], co spowoduje powrt do ekranu wyjciowego (tego,
ktry pojawia si zawsze po wczeniu zasilania).

17

Utwory demonstracyjne

Czynnoci podstawowe

Jak czyta komunikaty pomocnicze (Help/Operation Guide)?


W zalenoci od wybranej funkcji lub wykonywanej czynnoci na wywietlaczu PSR-740/640
pojawia si szereg informacji i komunikatw. Wrd nich znajduj si rwnie informacje
pomocnicze ktre poprowadz Pastwa przez kolejne czynnoci danej funkcji.
W instrumencie wystpuj dwa rodzaje takich informacji. Przedstawiamy je poniej.

Po zakoczonych dziaaniach instalacyjnych, przygotowujcych instrument do gry, proponujemy dla


relaksu wysuchanie kilku utworw demonstracyjnych zapisanych w pamici wewntrznej instrumentu.
Stanowi one doskonay pokaz ogromnych moliwoci tkwicych w PSR-740/640. Pami instrumentu
zawiera 10 utworw demonstracyjnych (8 w przypadku PSR-640).

Wczamy zasilanie instrumentu, naciskajc przyciski [STAND


BY/ON].

Help
Naciskajc i przytrzymujc przycisk [HELP] spowoduj Pastwo, e na wywietlaczu
pojawi si charakterystyczny dymek z dodatkowymi informacjami, ktre pomog Wam
lepiej zrozumie waciwoci wybranej funkcji lub wybra odpowiedni operacj.
Co to znaczy?
Ten komunikat mwi: Wybierz
brzmienie korzystajc z pokrta
[DIAL], przyciskw [+/YES],[-/NO]
lub klawiatury numerycznej [1]-[0].

Prosz nacisn przycisk [DEMO/HELP].

Wybieramy utwr demonstracyjny.

OSTRZEENIE
Jeeli przecznik zasilania
znajduje si w pozycji
STAND BY, wwczas
instrument rwnie pobiera
niewielk ilo energii.
W przypadku nie uywania
instrumentu przez duszy
okres czasu naley odczy
zasilacz od sieci.

Operation Guide (wskazwki do wykonywanej czynnoci)


Prezentuje wskazwki dotyczce aktualnie wykonywanej czynnoci. Informacje s
wywietlane do momentu wykonania danej czynnoci.
Co to znaczy?
Ten komunikat mwi: nacinij
przycisk [+/YES] aby potwierdzi
wykonanie funkcji zapisu (SAVE)

Prosz zwrci uwag, e


wszystkie przykady komunikatw przewodnika do
wykonania czynnoci zamieszczone w niniejszym podrczniku s w jzyku angielskim.

Aby wybra dany utwr prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski
[+/YES]/[-/NO] lub przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Wybr danego jzyka dla komunikatw pomocniczych (help)


Mog Pastwo wybra jeden z szeciu jzykw do prezentacji komunikatw
pomocniczych. Pomoc ta dostpna jest w jzykach: angielskim, japoskim,
niemieckim, francuskim, hiszpaskim i woskim.

1
2
3

18

Naciskamy przycisk [HELP/LANGUAGE].

Naciskamy przycisk [START/STOP] aby rozpocz odtwarzanie


wybranego utworu demonstracyjnego.

Ustawiamy poziom gonoci instrumentu przy uyciu


potencjometru [MASTER VOLUME].

Zatrzymujemy odtwarzanie utworu demonstracyjnego przez


ponowne nacinicie przycisku [START/STOP].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy dany jzyk.


Prosz wykorzysta z pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES], [-/NO]
[-/NO].

15

Hierarchia funkcji
Przycisk

Tytu ekranu

Czynnoci podstawowe

Funkcja

strona

DEMO/LANGUAGE

DEMO ................................................ wybr utworu demonstracyjnego ....................................................... 15


LANGUAGE ....................................... wybr wersji jzykowej Menu pomocniczego (Help) ......................... 18

VOICE R1

VOICE RIGHT1 .................................. wybr brzmienia dla partii R1 .............................................................. 26


VOICE GROUP RIGHT1 .................... wybr grupy brzmie dla partii R1 ...................................................... 26
DSP
TYPE ........................................ wybr typu efektu DSP (PSR-740, tylko w trybie Style Record) ........ 50
RETURN LEVEL ...................... ustawianie poziomu efektu DSP (PSR-740, tylko w trybie Style Record) ..... 50
DEPTH ..................................... ustawianie gbokoci efektu DSP (PSR-740, tylko w trybie Style Record) ... 50

VOICE R2

VOICE RIGHT2 .................................. wybr brzmienia dla partii R2 .............................................................. 27


VOICE GROUP RIGHT2 .................... wybr grupy brzmie dla partii R2 ...................................................... 27

VOICE L

VOICE L ............................................. wybr brzmienia dla partii L ................................................................ 28


VOICE GROUP L ............................... wybr grupy brzmie dla partii L ......................................................... 28

STYLE

STYLE ................................................ wybr stylu akompaniamentu ............................................................. 34


STYLE GROUP .................................. wybr grupy stylw akompaniamentu ................................................ 34

SONG

SONG ................................................ wybr utworu ....................................................................................... 76


SONG UTILITY
SONG PLAY MODE ................. wybr metody odtwarzania utworu ..................................................... 77
SONG START MEASURE ....... wybr taktu pocztkowego ................................................................. 79
SONG REPEAT ....................... ustawianie funkcji powtarzania utworu ............................................... 80
SONG TRANSPOSE ............... ustawianie transpozycji utworu ........................................................... 81

VOICE CHANGE

VOICE ................................................ wybr brzmie dla cieek R1/R2/L/Style/Song ................................. 89


VOICE GROUP .................................. wybr grup brzmie dla cieek R1/R2/L/Style/Song ........................ 89

MIXER

R1/R2/L .............................................. ustawianie poziomw gonoci brzmie R1/R2/L


1, 2, 3 .......... 90
STYLE ................................................ ustawianie poziomw gonoci cieek akompaniamentu ............... 90
SONG ................................................ ustawianie poziomw gonoci cieek utworu ................................ 90
VOCAL HARMONY ............................ ustawianie poziomu gonoci partii Vocal Harmony (PSR-740) ....... 90

ORGAN FLUTES

FOOTAGE .......................................... ustawianie stopau (PSR-740) ............................................................ 32


ATTACK MODE .................................. ustawianie parametrw ataku (PSR-740) ............................................ 32
ORGAN TYPE .................................... wybr rodzaju gosw organowych (PSR-740) .................................. 32
SPEED ............................................... ustawianie szybkoci efektu Vibrato (PSR-740) .................................. 32

GROOVE

GROOVE TYPE .................................. wybr rodzaju funkcji Groove ............................................................. 45


GROOVE SWING ............................... ustawianie przesuni czasowych (PSR-740) ................................... 45
DYNAMICS TYPE .............................. wybr rodzaju efektu Dynamics (PSR-740) ........................................ 45
DYNAMICS DEPTH ........................... ustawianie zakresu zmian dynamiki (PSR-740) .................................. 45

MULTI EFFECT

MULTI EFFECT CONNECTION ......... ustawianie przycze multiefektu (PSR-740) ..................................... 54


MULTI EFFECT PART SETTING ........ ustawiania partii multiefektu (PSR-740) .............................................. 54
4, 5, 6, 7 ...... 54
MULTI EFFECT TYPE ........................ wybr rodzaju multiefektu (PSR-740) ...................
MULTI EFFECT DRY/WET ................. ustawianie zakresu oddziaywania multiefektu (PSR-740) ................. 54

VOCAL HARMONY

VOCAL HARMONY TYPE .................. wybr rodzaju efektu Vocal Harmony (PSR-740) ..
8 .................. 85
VOCAL HARMONY LEAD GENDER TYPE ...... wybr rodzaju gosu (PSR-740) .......................................................... 85
VOCAL HARMONY LEAD PITCH CORRECTION ....... ustawianie korekcji stroju partii wokalnej (PSR-740) .......................... 85
VOCAL HARMONY PITCH TO NOTE ...... dostrajanie linii wokalu do dwikw (PSR-740) ................................ 85
VOCAL HARMONY PART .................. ustawienia parametrw partii (PSR-740) ............................................. 85
VOCAL HARMONY SONG TRACK .... ustawianie parametrw cieki utworu (PSR-740) .............................. 85

ACMP/SONG VOLUME

ACMP VOLUME ................................. ustawianie poziomu gonoci akompaniamentu ............................... 39


SONG VOLUME ................................ ustawianie poziomu gonoci utworu ................................................ 78

TRANSPOSE

TRANSPOSE ..................................... ustawianie transpozycji ....................................................................... 30

TEMPO/TAP

TEMPO .............................................. ustawianie tempa ................................................................................. 38

FINGERING

FINGERING ....................................... wybr i ustawianie typu sterowania akompaniamentem (Fingering) . 40

DISK LOAD

DISK LOAD ........................................ adowanie danych z dyskietek ............................................................ 70

DISK SAVE

DISK SAVE ......................................... zapisywanie danych na dyskietkach ................................................... 68

DISK UTILTY

DISK UTILTY
FORMAT .................................. formatowanie dyskietek ....................................................................... 68
COPY ...................................... kopiowanie utworw na dyskietkach .................................................. 72
DELETE ................................... kasowanie danych na dyskietkach ..................................................... 75

22

Wybr odpowiedniego Menu


Dla poszczeglnych czynnoci wykonywanych na PSR-740/640 naley wybra
odpowiednie Menu wywietlacza. I tak, dla wybrania odpowiedniej funkcji, po
naciniciu przycisku [FUNCTION] na wywietlaczu pojawi si obraz
przedstawiony poniej:

W tym przypadku dan funkcj mona wybra uywajc pokrta [DATA]


lub przesuwajc kursor przy uyciu przyciskw [+/YES], [-/NO]
[-/NO].
Obrcenie pokrta [DATA] w
prawo (zgodnie z ruchem
wskazwek zegara powoduje
przesunicie kursora w d listy,
obrt w lewo (w przeciwnym
kierunku) przesuwa kursor w gr.

Nacinicie przycisku [+/YES]


przesunie kursor w d listy,
nacinicie [-/NO] przesunie
kursor w gr.

Ekran zamieszczony poniej (funkcja wyboru brzmienia) pojawi si na


wywietlaczu kiedy nacinity zostanie przycisk [VOICE R1]
R1].

Take w tym przypadku mona uy pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]


i [-/NO]
[-/NO]. Mona take wprowadzi numer brzmienia wykorzystujc przyciski
numeryczne [1]-[0] (szczegy na nastpnej stronie).

19

Czynnoci podstawowe

Czynnoci podstawowe

Zmiana (edycja) wartoci

Nadawanie nazw

W tym rozdziale naucz si Pastwo jak wprowadza i zmienia wartoci numeryczne, takie jak: numer
brzmienia, numer akompaniamentu lub utworu i inne. dane wartoci prosz wprowadzajcie uywajc
pokrta [DATA]
[DATA], przyciskw [+/YES], [-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].

Pliki zapisywane na dyskietce (utwory uytkownika itp. ......... strona 69, 73, 74, 104
Style uytkownika ....................................................................................... strona 118
Banki uytkownika Multi Pad ...................................................................... strona 108
Banki pamici registracyjnej ....................................................................... strona 64

Przyciski numeryczne
[1] [0] opisano
poniej.

Obracanie pokrta [DATA]


w prawo (zgodnie z ruchem
wskazwek zegara)
zwiksza wartoci, obrt w
lewo (w przeciwnym
kierunku) powoduje ich
zmniejszenie.

Instrumenty PSR-740/640 umoliwiaj tworzenie i zapisywanie wasnych danych takich utwory,


akompaniamenty czy ustawienia registracyjne. Danym tym mona rwnie nada odpowiednie, wymylone
samodzielnie nazwy. Wprowadzanie wasnych nazw jest moliwe w przypadku nastpujcych danych:

Przykadowy ekran zamieszczony poniej przedstawia nadanie nazwy utworowi zapisanemu na dyskietce (strona 69).

Nacinicie przycisku [+/YES] zwikszy warto parametru


o najmniejsz jednostk (1). Nacinicie przycisku [-/NO]
spowoduje jego zmniejszenie. Nacinicie i przytrzymanie
jednego z tych przyciskw powoduje pynne zwikszenie lub
zmniejszenie wartoci parametru. W przypadku parametrw,
ktre maj okrelone wartoci domylne jednoczesne
wcinicie obu przyciskw powoduje powrt do fabrycznych
ustawie.

Aby wprowadzi now nazw uyjcie klawiatury instrumentu.

Litery i znaki zostay


oznaczone nad
odpowiadajcymi im
klawiszami

Wprowadzanie danych numerycznych


Poniszy przykad dotyczy wycznie parametrw, ktrych maksymalna warto
nie przekracza trzech cyfr, takich jak brzmienia czy style akompaniamentu.

Wprowadzanie wartoci jedno- lub dwucyfrowych


Jedno- lub dwucyfrowe numery porzdkowe brzmie mog by wprowadzane
z poprzedzajcymi je zerami. Przykadowo, brzmienie nr 012 moe by
wprowadzone przez kolejne nacinicie [0], [1] i [2]
[2].

Wprowadzenie wartoci trzycyfrowych


Przyciski numeryczne pozwalaj na szybkie wprowadzenie numeru danego
brzmienia bez koniecznoci przechodzenia przez kolejne numery brzmie. Aby
wybra brzmienie numer 106 wystarczy kolejno nacisn przyciski [1], [0] i [6]
[6].

C1
Jedno- lub dwucyfrowe numery porzdkowe, tj. z zakresu 1
do 99 mog by wprowadzane rwnie bez poprzedzajcych je zer. Przykadowo, aby
wybra numer 012 wystarczy
nacisn po prostu kolejno [1]
i [2]. Linia podkrelenia pod
numerem bdzie miga przez
kilka sekund, a nastpnie zniknie cakowicie, sygnalizujc
rozpoznanie przez instrument
wprowadzonego numeru.
W niektrych przypadkach
na wywietlaczu, w miejsce
wartoci parametru numerycznego moe pojawi si
symbol -. Oznacza on, e
wprowadzona warto parametru nie jest dostpna lub
nie moe by zmieniona (w
danym ustawieniu panelu).

Wprowadzanie znakw

Kademu klawiszowi z klawiatury instrumentu odpowiada


inny znak, tak jak zaznaczono to nad kadym klawiszem

Przesuwanie kursowa

klawisze A5 i B5 powoduj przesuwanie kursora


w kierunku pocztku i koca definiowanej nazwy.

Wprowadzanie maych liter

klawisz C1 dziaa tak jak SHIFT w klawiaturze komputera:


suy do przeczania pomidzy wielkimi i maymi literami,
aby wprowadzi ma liter prosz przytrzyma wcinity
klawi C1 (shift) i nacisn odpowiedni klawisz.

Kasowanie

klawisz C6 dziaa tak jak DELETE kasuje znaki


z pozycji oznaczonej kursorem.

Nazwy nadawane plikom


zapisywanym na dyskietce nie
mog zawiera maych liter.

Funkcja bezporedniego dostpu (Direct Access)


Uywajc przycisku [HELP/DIRECT ACCESS] mona natychmiast przywoa na
ekranie dane Menu. Na przykad naciskajc przycisk [REGISTRACION
MEMORY] przy wcinitym jednoczenie przycisku [HELP/DIRECT ACCESS]
automatycznie wybrany zostanie ekran umoliwiajcy wprowadzenie (wybr)
danego banku pamici registracyjnej.

Szczegowy wykaz funkcji bezporedniego dostpu znajd Pastwo na stronie 24 (Direct Access).

20

21

Czynnoci podstawowe

Czynnoci podstawowe

Zmiana (edycja) wartoci

Nadawanie nazw

W tym rozdziale naucz si Pastwo jak wprowadza i zmienia wartoci numeryczne, takie jak: numer
brzmienia, numer akompaniamentu lub utworu i inne. dane wartoci prosz wprowadzajcie uywajc
pokrta [DATA]
[DATA], przyciskw [+/YES], [-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].

Pliki zapisywane na dyskietce (utwory uytkownika itp. ......... strona 69, 73, 74, 104
Style uytkownika ....................................................................................... strona 118
Banki uytkownika Multi Pad ...................................................................... strona 108
Banki pamici registracyjnej ....................................................................... strona 64

Przyciski numeryczne
[1] [0] opisano
poniej.

Obracanie pokrta [DATA]


w prawo (zgodnie z ruchem
wskazwek zegara)
zwiksza wartoci, obrt w
lewo (w przeciwnym
kierunku) powoduje ich
zmniejszenie.

Instrumenty PSR-740/640 umoliwiaj tworzenie i zapisywanie wasnych danych takich utwory,


akompaniamenty czy ustawienia registracyjne. Danym tym mona rwnie nada odpowiednie, wymylone
samodzielnie nazwy. Wprowadzanie wasnych nazw jest moliwe w przypadku nastpujcych danych:

Przykadowy ekran zamieszczony poniej przedstawia nadanie nazwy utworowi zapisanemu na dyskietce (strona 69).

Nacinicie przycisku [+/YES] zwikszy warto parametru


o najmniejsz jednostk (1). Nacinicie przycisku [-/NO]
spowoduje jego zmniejszenie. Nacinicie i przytrzymanie
jednego z tych przyciskw powoduje pynne zwikszenie lub
zmniejszenie wartoci parametru. W przypadku parametrw,
ktre maj okrelone wartoci domylne jednoczesne
wcinicie obu przyciskw powoduje powrt do fabrycznych
ustawie.

Aby wprowadzi now nazw uyjcie klawiatury instrumentu.

Litery i znaki zostay


oznaczone nad
odpowiadajcymi im
klawiszami

Wprowadzanie danych numerycznych


Poniszy przykad dotyczy wycznie parametrw, ktrych maksymalna warto
nie przekracza trzech cyfr, takich jak brzmienia czy style akompaniamentu.

Wprowadzanie wartoci jedno- lub dwucyfrowych


Jedno- lub dwucyfrowe numery porzdkowe brzmie mog by wprowadzane
z poprzedzajcymi je zerami. Przykadowo, brzmienie nr 012 moe by
wprowadzone przez kolejne nacinicie [0], [1] i [2]
[2].

Wprowadzenie wartoci trzycyfrowych


Przyciski numeryczne pozwalaj na szybkie wprowadzenie numeru danego
brzmienia bez koniecznoci przechodzenia przez kolejne numery brzmie. Aby
wybra brzmienie numer 106 wystarczy kolejno nacisn przyciski [1], [0] i [6]
[6].

C1
Jedno- lub dwucyfrowe numery porzdkowe, tj. z zakresu 1
do 99 mog by wprowadzane rwnie bez poprzedzajcych je zer. Przykadowo, aby
wybra numer 012 wystarczy
nacisn po prostu kolejno [1]
i [2]. Linia podkrelenia pod
numerem bdzie miga przez
kilka sekund, a nastpnie zniknie cakowicie, sygnalizujc
rozpoznanie przez instrument
wprowadzonego numeru.
W niektrych przypadkach
na wywietlaczu, w miejsce
wartoci parametru numerycznego moe pojawi si
symbol -. Oznacza on, e
wprowadzona warto parametru nie jest dostpna lub
nie moe by zmieniona (w
danym ustawieniu panelu).

Wprowadzanie znakw

Kademu klawiszowi z klawiatury instrumentu odpowiada


inny znak, tak jak zaznaczono to nad kadym klawiszem

Przesuwanie kursowa

klawisze A5 i B5 powoduj przesuwanie kursora


w kierunku pocztku i koca definiowanej nazwy.

Wprowadzanie maych liter

klawisz C1 dziaa tak jak SHIFT w klawiaturze komputera:


suy do przeczania pomidzy wielkimi i maymi literami,
aby wprowadzi ma liter prosz przytrzyma wcinity
klawi C1 (shift) i nacisn odpowiedni klawisz.

Kasowanie

klawisz C6 dziaa tak jak DELETE kasuje znaki


z pozycji oznaczonej kursorem.

Nazwy nadawane plikom


zapisywanym na dyskietce nie
mog zawiera maych liter.

Funkcja bezporedniego dostpu (Direct Access)


Uywajc przycisku [HELP/DIRECT ACCESS] mona natychmiast przywoa na
ekranie dane Menu. Na przykad naciskajc przycisk [REGISTRACION
MEMORY] przy wcinitym jednoczenie przycisku [HELP/DIRECT ACCESS]
automatycznie wybrany zostanie ekran umoliwiajcy wprowadzenie (wybr)
danego banku pamici registracyjnej.

Szczegowy wykaz funkcji bezporedniego dostpu znajd Pastwo na stronie 24 (Direct Access).

20

21

Hierarchia funkcji
Przycisk

Tytu ekranu

Czynnoci podstawowe

Funkcja

strona

DEMO/LANGUAGE

DEMO ................................................ wybr utworu demonstracyjnego ....................................................... 15


LANGUAGE ....................................... wybr wersji jzykowej Menu pomocniczego (Help) ......................... 18

VOICE R1

VOICE RIGHT1 .................................. wybr brzmienia dla partii R1 .............................................................. 26


VOICE GROUP RIGHT1 .................... wybr grupy brzmie dla partii R1 ...................................................... 26
DSP
TYPE ........................................ wybr typu efektu DSP (PSR-740, tylko w trybie Style Record) ........ 50
RETURN LEVEL ...................... ustawianie poziomu efektu DSP (PSR-740, tylko w trybie Style Record) ..... 50
DEPTH ..................................... ustawianie gbokoci efektu DSP (PSR-740, tylko w trybie Style Record) ... 50

VOICE R2

VOICE RIGHT2 .................................. wybr brzmienia dla partii R2 .............................................................. 27


VOICE GROUP RIGHT2 .................... wybr grupy brzmie dla partii R2 ...................................................... 27

VOICE L

VOICE L ............................................. wybr brzmienia dla partii L ................................................................ 28


VOICE GROUP L ............................... wybr grupy brzmie dla partii L ......................................................... 28

STYLE

STYLE ................................................ wybr stylu akompaniamentu ............................................................. 34


STYLE GROUP .................................. wybr grupy stylw akompaniamentu ................................................ 34

SONG

SONG ................................................ wybr utworu ....................................................................................... 76


SONG UTILITY
SONG PLAY MODE ................. wybr metody odtwarzania utworu ..................................................... 77
SONG START MEASURE ....... wybr taktu pocztkowego ................................................................. 79
SONG REPEAT ....................... ustawianie funkcji powtarzania utworu ............................................... 80
SONG TRANSPOSE ............... ustawianie transpozycji utworu ........................................................... 81

VOICE CHANGE

VOICE ................................................ wybr brzmie dla cieek R1/R2/L/Style/Song ................................. 89


VOICE GROUP .................................. wybr grup brzmie dla cieek R1/R2/L/Style/Song ........................ 89

MIXER

R1/R2/L .............................................. ustawianie poziomw gonoci brzmie R1/R2/L


1, 2, 3 .......... 90
STYLE ................................................ ustawianie poziomw gonoci cieek akompaniamentu ............... 90
SONG ................................................ ustawianie poziomw gonoci cieek utworu ................................ 90
VOCAL HARMONY ............................ ustawianie poziomu gonoci partii Vocal Harmony (PSR-740) ....... 90

ORGAN FLUTES

FOOTAGE .......................................... ustawianie stopau (PSR-740) ............................................................ 32


ATTACK MODE .................................. ustawianie parametrw ataku (PSR-740) ............................................ 32
ORGAN TYPE .................................... wybr rodzaju gosw organowych (PSR-740) .................................. 32
SPEED ............................................... ustawianie szybkoci efektu Vibrato (PSR-740) .................................. 32

GROOVE

GROOVE TYPE .................................. wybr rodzaju funkcji Groove ............................................................. 45


GROOVE SWING ............................... ustawianie przesuni czasowych (PSR-740) ................................... 45
DYNAMICS TYPE .............................. wybr rodzaju efektu Dynamics (PSR-740) ........................................ 45
DYNAMICS DEPTH ........................... ustawianie zakresu zmian dynamiki (PSR-740) .................................. 45

MULTI EFFECT

MULTI EFFECT CONNECTION ......... ustawianie przycze multiefektu (PSR-740) ..................................... 54


MULTI EFFECT PART SETTING ........ ustawiania partii multiefektu (PSR-740) .............................................. 54
4, 5, 6, 7 ...... 54
MULTI EFFECT TYPE ........................ wybr rodzaju multiefektu (PSR-740) ...................
MULTI EFFECT DRY/WET ................. ustawianie zakresu oddziaywania multiefektu (PSR-740) ................. 54

VOCAL HARMONY

VOCAL HARMONY TYPE .................. wybr rodzaju efektu Vocal Harmony (PSR-740) ..
8 .................. 85
VOCAL HARMONY LEAD GENDER TYPE ...... wybr rodzaju gosu (PSR-740) .......................................................... 85
VOCAL HARMONY LEAD PITCH CORRECTION ....... ustawianie korekcji stroju partii wokalnej (PSR-740) .......................... 85
VOCAL HARMONY PITCH TO NOTE ...... dostrajanie linii wokalu do dwikw (PSR-740) ................................ 85
VOCAL HARMONY PART .................. ustawienia parametrw partii (PSR-740) ............................................. 85
VOCAL HARMONY SONG TRACK .... ustawianie parametrw cieki utworu (PSR-740) .............................. 85

ACMP/SONG VOLUME

ACMP VOLUME ................................. ustawianie poziomu gonoci akompaniamentu ............................... 39


SONG VOLUME ................................ ustawianie poziomu gonoci utworu ................................................ 78

TRANSPOSE

TRANSPOSE ..................................... ustawianie transpozycji ....................................................................... 30

TEMPO/TAP

TEMPO .............................................. ustawianie tempa ................................................................................. 38

FINGERING

FINGERING ....................................... wybr i ustawianie typu sterowania akompaniamentem (Fingering) . 40

DISK LOAD

DISK LOAD ........................................ adowanie danych z dyskietek ............................................................ 70

DISK SAVE

DISK SAVE ......................................... zapisywanie danych na dyskietkach ................................................... 68

DISK UTILTY

DISK UTILTY
FORMAT .................................. formatowanie dyskietek ....................................................................... 68
COPY ...................................... kopiowanie utworw na dyskietkach .................................................. 72
DELETE ................................... kasowanie danych na dyskietkach ..................................................... 75

22

Wybr odpowiedniego Menu


Dla poszczeglnych czynnoci wykonywanych na PSR-740/640 naley wybra
odpowiednie Menu wywietlacza. I tak, dla wybrania odpowiedniej funkcji, po
naciniciu przycisku [FUNCTION] na wywietlaczu pojawi si obraz
przedstawiony poniej:

W tym przypadku dan funkcj mona wybra uywajc pokrta [DATA]


lub przesuwajc kursor przy uyciu przyciskw [+/YES], [-/NO]
[-/NO].
Obrcenie pokrta [DATA] w
prawo (zgodnie z ruchem
wskazwek zegara powoduje
przesunicie kursora w d listy,
obrt w lewo (w przeciwnym
kierunku) przesuwa kursor w gr.

Nacinicie przycisku [+/YES]


przesunie kursor w d listy,
nacinicie [-/NO] przesunie
kursor w gr.

Ekran zamieszczony poniej (funkcja wyboru brzmienia) pojawi si na


wywietlaczu kiedy nacinity zostanie przycisk [VOICE R1]
R1].

Take w tym przypadku mona uy pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]


i [-/NO]
[-/NO]. Mona take wprowadzi numer brzmienia wykorzystujc przyciski
numeryczne [1]-[0] (szczegy na nastpnej stronie).

19

Gra z uyciem brzmie

Hierarchia funkcji

PSR-740/640 posiada ogromny bank brzmie instrumentalnych przy uyciu ktrych moecie gra na tym
instrumencie. Prosz sprawdzi list brzmie znajdujc si na stronie 156 oryginalnego podrcznika obsugi.
Wybr i gra z uyciem rnych brzmie instrumentalnych
Wybr brzmienia .......................................................................................................................... strona 26
Instrumenty perkusyjne na klawiaturze ....................................................................................... strona 31
Przyporzdkowanie trzech rnych brzmie i wykorzystywanie ich w czasie gry
Gra z wykorzystaniem dwch brzmie (R1, R2) jednoczenie ................................................... strona 27
Gra z uyciem rnych brzmie w lewej (L) i prawej (R1, R2) rce ............................................ strona 28
Funkcjonowanie klawiatury .......................................................................................................... strona 29
Inne funkcje zwizane z brzmieniem
Pokrto Pitch Bend ..................................................................................................................... strona 30
Pokrto Modulation ..................................................................................................................... strona 30
Transpozycja ................................................................................................................................ strona 30
Podtrzymanie dwiku (Sustain) ................................................................................................. strona 31
Czuo klawiatury (Touch Sensivity) ........................................................................................ strona 136

Wybr brzmienia

Naciskamy przycisk [VOICE R1].

Wybieramy dane brzmienie.

Wybieramy tu brzmienie
okrelane mianem R1. Wicej
informacji o tym co to jest
brzmienie R1 znajdziecie na
stronie 29.

Brzmienia instrumentu PSR-740/640 mona wybiera przy uyciu przyciskw [-/NO]/[+/


YES], przyciskw numerycznych lub pokrta [DATA]
[DATA].
YES]
Mona wykorzysta list brzmie zamieszczon na stronie 156 oryginalnej instrukcji
obsugi.

Brzmienia dostpne w PSR-740/640 zostay podzielone na kilka najwaniejszych kategorii


brzmieniowych. Naciskajc przycisk [NEXT] mona wybra podgld grup. Po wybraniu danej
grupy przegldane bd tylko brzmienia wybranej kategorii w ten sposb szybciej mona
znale potrzebne brzmienie.

3
26

Aby powrci do ekranu Voice Right 1 prosz nacisn przycisk [BACK]


[BACK].

Przycisk

FUNCTION

Tytu ekranu

Funkcja

strona

F1 MULTI PAD
9 .................. 49
BANK ...................................... wybr banku padw wielofunkcyjnych ..................
10 ................ 48
CHORD MATCH ...................... ustawianie opcji harmonizacji do funkcji ..............
F2 REGISTRATION MEMORY
11 ................ 64
BANK ...................................... wybr banku pamici registracyjnej .....................
12 ................ 64
NAME ...................................... zmiana nazwy banku pamici registracyjnej ........
F3 DIGITAL EFFECT
REVERB
TYPE ............................. wybr rodzaju efektu Reverb .............................................................. 50
RETURN LEVEL ............ ustawianie poziomu efektu Reverb ..................................................... 51
CHORUS
TYPE ............................. wybr rodzaju efektu Chorus .............................................................. 52
RETURN LEVEL ............ ustawianie poziomu efektu Chorus ..................................................... 52
DSP
13 ................ 53
TYPE ............................. wybr rodzaju efektu DSP (PSR-640) ...................
RETURN LEVEL ............ ustawianie poziomu efektu DSP (PSR-640) ........................................ 53
HARMONY/ECHO
14 ................ 56
TYPE ............................. wybr efektu Harmony/Echo .................................
VOLUME ....................... ustawianie natenia gonoci efektu Harmony/Echo ...................... 57
PART ............................. ustawiania parametrw partii sekcji Harmony/Echo ........................... 58
EQ TYPE LOAD ....................... wybr i woanie typu korekcji Master EQ (PSR-740) .......................... 60
15 ................ 61
EQ GAIN .................................. ustawianie korekcji Master EQ (PSR-740) .............
F4 UTILITY
METRONOME ......................... metronom wczanie i wyczanie ......................
16 ............... 134
17, 18, 19 ... 135
PART OCTAVE ........................ ustawianie transpozycji oktawowych partii instrumentalnych ..
MASTER TUNING ................... precyzyjne strojenie oglne ............................................................... 135
SCALE TUNING ...................... skalowanie (temperowanie) stroju ..................................................... 135
SPLIT POINT ........................... ustawianie punktu podziau klawiatury ..................
20 ............... 135
TOUCH SENSITIVITY .............. ustawianie czuoci klawiatury ...............................
21 ............... 136
VOICE SET .............................. wczanie i wyczanie funkcji Voice Set ........................................... 136
22 ............... 137
FOOT SWITCH ........................ wybr funkcji przecznika nonego .....................
FOOT VOLUME ....................... wybr funkcji kontrolera nonego .........................
23 ............... 138
24 ............... 139
PITCH BEND RANGE ............. ustawianie zakresu pracy kontrolera Pitch Bend ..
25 ............... 139
MODULATION WHEEL ........... wybr funkcji pokrta Modulation (PSR-740) .......
F5 MIDI
TEMPLATE .............................. wybr szablonu systemu MIDI ........................................................... 128
TRANSMIT ............................... ustawianie kanau transmisji danych MIDI ......................................... 130
RECEIVE ................................. ustawianie kanau odbioru danych MIDI ............................................ 131
LOCAL CONTROL ................... wczanie i wyczanie funkcji Local .................................................. 132
CLOCK .................................... wybr zegara MIDI Clock (wewntrzny/zewntrzny) ......................... 132
INITIAL SETUP SEND ............. wysyanie danych konfiguracyjnych .................................................. 133
F6 PARAMETER EDIT
OCTAVE R1/R2/L ................... ustawianie transpozycji oktawowej partii R1/R2/L .............................. 91
OCTAVE SONG ...................... ustawianie transpozycji oktawowej cieek utworu ............................ 91
PAN R1/R2/L .......................... ustawianie panoramy w partiach R1/R2/L ........................................... 91
PAN STYLE ............................. ustawianie panoramy dla stylw utworu ............................................. 91
PAN SONG ............................. ustawianie panoramy dla cieek utworu ........................................... 91
PAN VOCAL HARMONY ........ ustawianie panoramy dla sekcji Harmony/Echo ................................. 91
REVERB DEPTH R1/R2/L ...... ustawianie gbokoci efektu Reverb dla brzmie R1/R2/L ............... 91
REVERB DEPTH STYLE ......... ustawianie gbokoci efektu Reverb dla cieek akompaniamentu . 91
REVERB DEPTH SONG ......... ustawianie gbokoci efektu Reverb dla cieek utworu .................. 91
REVERB DEPTH VOCAL HARMONY .... ustawianie gbokoci efektu Reverb dla partii wokalnej ....
26 ................ 91
CHORUS DEPTH R1/R2/L ..... ustawianie gbokoci efektu Chorus dla brzmie R1/R2/L ............... 91
CHORUS DEPTH STYLE ....... ustawianie gbokoci efektu Chorus dla cieek akompaniamentu . 91
CHORUS DEPTH SONG ........ ustawianie gbokoci efektu Chorus dla cieek utworu .................. 91
CHORUS DEPTH VOCAL HARMONY ... ustawianie gbokoci efektu Chorus dla partii wokalnej (PSR-740) ...... 91
DSP DEPTH R1/R2/L ............. ustawianie gbokoci efektu DSP dla brzmie R1/R2/L (PSR-640) .. 91
DSP DEPTH STYLE ............... ustawianie gbokoci efektu DSP dla cieek akompaniamentu (PSR-640) .. 91
DSP DEPTH SONG ................ ustawianie gbokoci efektu DSP dla cieek utworu (PSR-640) ..... 91
F7 TALK SETTING
27 .. 86
TALK VOLUME ........................ ustawianie parametrw natenie gonoci TALK VOLUME (PSR-740)....
TOTAL VOLUME ATTENUATER ... ustawianie gonoci oglnej (PSR-740) ............................................ 86
DSP TYPE ............................... wybr typu efektu DSP sekcji Harmony (PSR-740) ............................ 86
VOCAL HARMONY TYPE ........ wybr typu efektu Harmony (PSR-740) .............................................. 86
PARAMETER EDIT .................. edycja parametrw efektu Vocal Harmony (PSR-740) ....................... 86

Gra na instrumencie
i ustawianie poziomu
gonoci.
23

Tryby pracy

Hierarchia funkcji

Przycisk

Tytu ekranu

RECORD

Funkcja

strona

SONG
QUICK ..................................... szybkie nagrywanie utworu (Quick Recording) .................................. 94
MULTI TRACK ......................... wielociekowe nagrywanie utworu (Multitrack Recording) ............... 96
PUNCH IN/OUT ............ ustawianie zakresu nagrywania (podrzutki) ........................................ 98
TART MEASURE ........... ustawianie taktu pocztkowego w trybie do odtwarzania .................. 98
EDIT
QUANTIZE .................... kwantyzacja ........................................................................................ 100
SETUP DATA ................. edycja danych pocztkowych ............................................................ 102
NAME ............................ nadawanie nazw utworom uytkownika ............................................ 104
CLEAR ........................... kasowanie utworw uytkownika ....................................................... 105
STYLE
RECORD ................................. nagrywanie stylw uytkownika ......................................................... 112
EDIT
QUANTIZE .................... kwantyzacja ........................................................................................ 116
NAME ............................ nadawanie nazw stylom uytkownika ................................................ 118
CLEAR ........................... kasowanie danych zapisanych w stylach uytkownika ..................... 118
CTAB EDIT .................... ustawienia CTAB ................................................................................. 119
NOTE LIMIT ......................................................................................................................... 119
HIGH KEY ............................................................................................................................ 119
SOURCE CHORD ............................................................................................................... 119
PAD
RECORD ................................. Nagrywanie sekwencji Multi Pad ........................................................ 106
EDIT
CHORD MATCH ............ ustawianie dopasowywania do funkcji harmonicznej ........................ 108
NAME ............................ nadawanie nazw sekwencjom nagranym przez uytkownika ........... 108
CLEAR ........................... kasowanie danych .............................................................................. 109

W zalenoci od rodzaju wykonywanej na panelu operacji, w trakcie obsugi PSR-740/640 mog


Pastwo spotka si z diametralnie rnymi zasadami lub metodami obsugi instrumentu
Uporzdkowanie tych zasad wymaga zrozumienia koncepcji, na ktr skadaj si rne tryby pracy
instrumentu (Mode). Ten rozdzia wprowadzi Pastwa w najwaniejsze tryby pracy PSR-740/640.

Tryb Style

strona 34
Wyboru trybu dokonujemy naciskajc przycisk
[STYLE] (jest to ten sam tryb pracy, ktry uruchamia
si automatycznie po wczeniu instrumentu). Tryb
Style jest uywany do gry z wykorzystaniem caej
klawiatury instrumentu oraz do gry z wykorzystaniem
funkcji automatycznego akompaniamentu.
Wczanie i wycznie akompaniamentu .................................................... strona 35
Dioda sygnalizujca wczenie akompaniamentu. Kiedy funkcja automatycznego
akompaniamentu jest wczona lewa strona klawiatura przeznaczona jest do
wprowadzania akordw.
Wczanie synchronizacji Start/Stop ........................................................... strona 35
Dioda sygnalizuje wczenie synchronicznego startu akompaniamentu. Jeeli
funkcja ta jest aktywna odtwarzanie akompaniamentu rozpocznie si w
momencie nacinicia dowolnego klawisza na klawiaturze instrumentu.

Tryb Song
Wykaz funkcji dostpnych za porednictwem przycisku [DIRECT ACCSESS]
Numer w hierarchii / funkcja

Przywoanie:

Regulacja gonoci partii L

PART ON/OFF [VOICE L]

Regulacja gonoci partii R1

PART ON/OFF [VOICE R1]

Regulacja gonoci partii R2

PART ON/OFF [VOICE R2]

Wybr efektu dla sekcji DSP1

PSR-740

[DSP1]

Wybr efektu dla sekcji DSP2

PSR-740

[DSP2]

Wybr efektu dla sekcji DSP3

PSR-740

[DSP3]

Wybr efektu dla sekcji DSP4


(wejcie mikrofonowe)

PSR-740

VOCAL HARMONY [DSP4]

Wybr typu efektu Vocal Harmony

PSR-740

VOCAL HARMONY [ON/OFF]

Wybr banku Multi Pad

MULTI PAD [STOP]

10

Status funkcji Chord Match

MULTI PAD [1]-[4]

11

Wybr banku pamici registracyjnej

REGISTRATION MEMORY [1]-[4]

12

Nadawanie nazwy bankowi pamici registracyjnej

REGISTRATION MEMORY [MEMORY]

13

Wybr efektu dla sekcji DSP

[DSP]

14

Wybr efektu dla sekcji Harmony/Echo

15

Ustawianie wzmocnie korektora Master EQ

16

Status metronomu

17

Rejestr brzmienia partii L

[VOICE L]

18

Rejestr brzmienia partii R1

[VOICE R1]

19

Rejestr brzmienia partii R2

[VOICE R2]

20

Ustalenie punktu podziau klawiatury

[ACMP ON/OFF]

21

Status funkcji Touch sensitivity

[TOUCH]

22

Wybr funkcji dla przecznika nonego (Footswitch)

Footswitch

23

Wybr funkcji dla kontrolera nonego (Foot Volume)

Foot Volume

24

Ustalenie zakresu dziaania pokrta [PITCH BEND]

Pitch bend wheel

25

Wybr funkcji dla pokrta [MODULATION]

PSR-740

Modulation wheel

26

Wpyw sekcji Reverb na parti Vocal Harmony

PSR-740

VOCAL HARMONY [REVERB]

27

Ustalenie warunkw dziaania funkcji TALK

PSR-740

VOCAL HARMONY [TALK]

24

PSR-640

+ przycisk wymieniony poniej

strona 76
Tryb ten mona przywoa przez nacinicie przycisku
[SONG] lub woenie do stacji dyskw dyskietki
zawierajcej dane z utworami. Tryb Song jest uywany do
gry z wykorzystaniem caej klawiatury instrumentu oraz
do odtwarzania przygotowanych utworw.

Tryb nagrywania Record


Aby wybra ten tryb prosz nacisn przycisk [RECORD]
[RECORD]. W trybie Record mona
nagrywa wasne utwory, tworzy style akompaniamentu i sekwencje Multi Pads.
Tryb nagrywania utworw (Song Record) ..... strona 92
tryb prbnego nagrywania (funkcja
Synchro Start wyczona)
tryb oczekiwania na rozpoczcie
zapisu (Synchro Start )
nagrywanie
Nagrywanie stylw (Style Record) ........... strona 110
tryb oczekiwania na rozpoczcie
zapisu (Synchro Start )

nagrywanie
Tryb nagrywania fraz Multi Pad ................ strona 106
tryb prbnego nagrywania (funkcja
Synchro Start wyczona)
tryb oczekiwania na rozpoczcie zapisu
(Synchro Start )
nagrywanie

[HARMONY/ECHO]
PSR-740

[MASTER EQ]
[TEMPO/TAP]

Kiedy aktywna jest funkcja oczekiwania (Standby) na rozpoczcie zapisu (Synchro Start)
nagrywanie rozpoczyna si w momencie nacinicia ktregokolwiek klawisza. Jeeli
klawisz [SYNC START] nacinity zostanie ponownie, zganie dioda sygnalizujca
aktywno funkcji Synchro Start i instrument powrci do trybu zapisu prbnego.

Tryb operacji dyskowych DISK


Aby wybra ten tryb prosz nacisn przycisk [LOAD]
[LOAD], [SAVE] lub [UTILITY]
[UTILITY].
W trybie Disk mona zapisywa lub wczytywa dane (strona 65).
W trybie tym nie mona dokonywa adnych operacji na panelu instrumentu poza
czynnociami zwizanymi z obsug dyskw.

25

Tryby pracy

Hierarchia funkcji

Przycisk

Tytu ekranu

RECORD

Funkcja

strona

SONG
QUICK ..................................... szybkie nagrywanie utworu (Quick Recording) .................................. 94
MULTI TRACK ......................... wielociekowe nagrywanie utworu (Multitrack Recording) ............... 96
PUNCH IN/OUT ............ ustawianie zakresu nagrywania (podrzutki) ........................................ 98
TART MEASURE ........... ustawianie taktu pocztkowego w trybie do odtwarzania .................. 98
EDIT
QUANTIZE .................... kwantyzacja ........................................................................................ 100
SETUP DATA ................. edycja danych pocztkowych ............................................................ 102
NAME ............................ nadawanie nazw utworom uytkownika ............................................ 104
CLEAR ........................... kasowanie utworw uytkownika ....................................................... 105
STYLE
RECORD ................................. nagrywanie stylw uytkownika ......................................................... 112
EDIT
QUANTIZE .................... kwantyzacja ........................................................................................ 116
NAME ............................ nadawanie nazw stylom uytkownika ................................................ 118
CLEAR ........................... kasowanie danych zapisanych w stylach uytkownika ..................... 118
CTAB EDIT .................... ustawienia CTAB ................................................................................. 119
NOTE LIMIT ......................................................................................................................... 119
HIGH KEY ............................................................................................................................ 119
SOURCE CHORD ............................................................................................................... 119
PAD
RECORD ................................. Nagrywanie sekwencji Multi Pad ........................................................ 106
EDIT
CHORD MATCH ............ ustawianie dopasowywania do funkcji harmonicznej ........................ 108
NAME ............................ nadawanie nazw sekwencjom nagranym przez uytkownika ........... 108
CLEAR ........................... kasowanie danych .............................................................................. 109

W zalenoci od rodzaju wykonywanej na panelu operacji, w trakcie obsugi PSR-740/640 mog


Pastwo spotka si z diametralnie rnymi zasadami lub metodami obsugi instrumentu
Uporzdkowanie tych zasad wymaga zrozumienia koncepcji, na ktr skadaj si rne tryby pracy
instrumentu (Mode). Ten rozdzia wprowadzi Pastwa w najwaniejsze tryby pracy PSR-740/640.

Tryb Style

strona 34
Wyboru trybu dokonujemy naciskajc przycisk
[STYLE] (jest to ten sam tryb pracy, ktry uruchamia
si automatycznie po wczeniu instrumentu). Tryb
Style jest uywany do gry z wykorzystaniem caej
klawiatury instrumentu oraz do gry z wykorzystaniem
funkcji automatycznego akompaniamentu.
Wczanie i wycznie akompaniamentu .................................................... strona 35
Dioda sygnalizujca wczenie akompaniamentu. Kiedy funkcja automatycznego
akompaniamentu jest wczona lewa strona klawiatura przeznaczona jest do
wprowadzania akordw.
Wczanie synchronizacji Start/Stop ........................................................... strona 35
Dioda sygnalizuje wczenie synchronicznego startu akompaniamentu. Jeeli
funkcja ta jest aktywna odtwarzanie akompaniamentu rozpocznie si w
momencie nacinicia dowolnego klawisza na klawiaturze instrumentu.

Tryb Song
Wykaz funkcji dostpnych za porednictwem przycisku [DIRECT ACCSESS]
Numer w hierarchii / funkcja

Przywoanie:

Regulacja gonoci partii L

PART ON/OFF [VOICE L]

Regulacja gonoci partii R1

PART ON/OFF [VOICE R1]

Regulacja gonoci partii R2

PART ON/OFF [VOICE R2]

Wybr efektu dla sekcji DSP1

PSR-740

[DSP1]

Wybr efektu dla sekcji DSP2

PSR-740

[DSP2]

Wybr efektu dla sekcji DSP3

PSR-740

[DSP3]

Wybr efektu dla sekcji DSP4


(wejcie mikrofonowe)

PSR-740

VOCAL HARMONY [DSP4]

Wybr typu efektu Vocal Harmony

PSR-740

VOCAL HARMONY [ON/OFF]

Wybr banku Multi Pad

MULTI PAD [STOP]

10

Status funkcji Chord Match

MULTI PAD [1]-[4]

11

Wybr banku pamici registracyjnej

REGISTRATION MEMORY [1]-[4]

12

Nadawanie nazwy bankowi pamici registracyjnej

REGISTRATION MEMORY [MEMORY]

13

Wybr efektu dla sekcji DSP

[DSP]

14

Wybr efektu dla sekcji Harmony/Echo

15

Ustawianie wzmocnie korektora Master EQ

16

Status metronomu

17

Rejestr brzmienia partii L

[VOICE L]

18

Rejestr brzmienia partii R1

[VOICE R1]

19

Rejestr brzmienia partii R2

[VOICE R2]

20

Ustalenie punktu podziau klawiatury

[ACMP ON/OFF]

21

Status funkcji Touch sensitivity

[TOUCH]

22

Wybr funkcji dla przecznika nonego (Footswitch)

Footswitch

23

Wybr funkcji dla kontrolera nonego (Foot Volume)

Foot Volume

24

Ustalenie zakresu dziaania pokrta [PITCH BEND]

Pitch bend wheel

25

Wybr funkcji dla pokrta [MODULATION]

PSR-740

Modulation wheel

26

Wpyw sekcji Reverb na parti Vocal Harmony

PSR-740

VOCAL HARMONY [REVERB]

27

Ustalenie warunkw dziaania funkcji TALK

PSR-740

VOCAL HARMONY [TALK]

24

PSR-640

+ przycisk wymieniony poniej

strona 76
Tryb ten mona przywoa przez nacinicie przycisku
[SONG] lub woenie do stacji dyskw dyskietki
zawierajcej dane z utworami. Tryb Song jest uywany do
gry z wykorzystaniem caej klawiatury instrumentu oraz
do odtwarzania przygotowanych utworw.

Tryb nagrywania Record


Aby wybra ten tryb prosz nacisn przycisk [RECORD]
[RECORD]. W trybie Record mona
nagrywa wasne utwory, tworzy style akompaniamentu i sekwencje Multi Pads.
Tryb nagrywania utworw (Song Record) ..... strona 92
tryb prbnego nagrywania (funkcja
Synchro Start wyczona)
tryb oczekiwania na rozpoczcie
zapisu (Synchro Start )
nagrywanie
Nagrywanie stylw (Style Record) ........... strona 110
tryb oczekiwania na rozpoczcie
zapisu (Synchro Start )

nagrywanie
Tryb nagrywania fraz Multi Pad ................ strona 106
tryb prbnego nagrywania (funkcja
Synchro Start wyczona)
tryb oczekiwania na rozpoczcie zapisu
(Synchro Start )
nagrywanie

[HARMONY/ECHO]
PSR-740

[MASTER EQ]
[TEMPO/TAP]

Kiedy aktywna jest funkcja oczekiwania (Standby) na rozpoczcie zapisu (Synchro Start)
nagrywanie rozpoczyna si w momencie nacinicia ktregokolwiek klawisza. Jeeli
klawisz [SYNC START] nacinity zostanie ponownie, zganie dioda sygnalizujca
aktywno funkcji Synchro Start i instrument powrci do trybu zapisu prbnego.

Tryb operacji dyskowych DISK


Aby wybra ten tryb prosz nacisn przycisk [LOAD]
[LOAD], [SAVE] lub [UTILITY]
[UTILITY].
W trybie Disk mona zapisywa lub wczytywa dane (strona 65).
W trybie tym nie mona dokonywa adnych operacji na panelu instrumentu poza
czynnociami zwizanymi z obsug dyskw.

25

Gra z uyciem brzmie

Hierarchia funkcji

PSR-740/640 posiada ogromny bank brzmie instrumentalnych przy uyciu ktrych moecie gra na tym
instrumencie. Prosz sprawdzi list brzmie znajdujc si na stronie 156 oryginalnego podrcznika obsugi.
Wybr i gra z uyciem rnych brzmie instrumentalnych
Wybr brzmienia .......................................................................................................................... strona 26
Instrumenty perkusyjne na klawiaturze ....................................................................................... strona 31
Przyporzdkowanie trzech rnych brzmie i wykorzystywanie ich w czasie gry
Gra z wykorzystaniem dwch brzmie (R1, R2) jednoczenie ................................................... strona 27
Gra z uyciem rnych brzmie w lewej (L) i prawej (R1, R2) rce ............................................ strona 28
Funkcjonowanie klawiatury .......................................................................................................... strona 29
Inne funkcje zwizane z brzmieniem
Pokrto Pitch Bend ..................................................................................................................... strona 30
Pokrto Modulation ..................................................................................................................... strona 30
Transpozycja ................................................................................................................................ strona 30
Podtrzymanie dwiku (Sustain) ................................................................................................. strona 31
Czuo klawiatury (Touch Sensivity) ........................................................................................ strona 136

Wybr brzmienia

Naciskamy przycisk [VOICE R1].

Wybieramy dane brzmienie.

Wybieramy tu brzmienie
okrelane mianem R1. Wicej
informacji o tym co to jest
brzmienie R1 znajdziecie na
stronie 29.

Brzmienia instrumentu PSR-740/640 mona wybiera przy uyciu przyciskw [-/NO]/[+/


YES], przyciskw numerycznych lub pokrta [DATA]
[DATA].
YES]
Mona wykorzysta list brzmie zamieszczon na stronie 156 oryginalnej instrukcji
obsugi.

Brzmienia dostpne w PSR-740/640 zostay podzielone na kilka najwaniejszych kategorii


brzmieniowych. Naciskajc przycisk [NEXT] mona wybra podgld grup. Po wybraniu danej
grupy przegldane bd tylko brzmienia wybranej kategorii w ten sposb szybciej mona
znale potrzebne brzmienie.

3
26

Aby powrci do ekranu Voice Right 1 prosz nacisn przycisk [BACK]


[BACK].

Przycisk

FUNCTION

Tytu ekranu

Funkcja

strona

F1 MULTI PAD
9 .................. 49
BANK ...................................... wybr banku padw wielofunkcyjnych ..................
10 ................ 48
CHORD MATCH ...................... ustawianie opcji harmonizacji do funkcji ..............
F2 REGISTRATION MEMORY
11 ................ 64
BANK ...................................... wybr banku pamici registracyjnej .....................
12 ................ 64
NAME ...................................... zmiana nazwy banku pamici registracyjnej ........
F3 DIGITAL EFFECT
REVERB
TYPE ............................. wybr rodzaju efektu Reverb .............................................................. 50
RETURN LEVEL ............ ustawianie poziomu efektu Reverb ..................................................... 51
CHORUS
TYPE ............................. wybr rodzaju efektu Chorus .............................................................. 52
RETURN LEVEL ............ ustawianie poziomu efektu Chorus ..................................................... 52
DSP
13 ................ 53
TYPE ............................. wybr rodzaju efektu DSP (PSR-640) ...................
RETURN LEVEL ............ ustawianie poziomu efektu DSP (PSR-640) ........................................ 53
HARMONY/ECHO
14 ................ 56
TYPE ............................. wybr efektu Harmony/Echo .................................
VOLUME ....................... ustawianie natenia gonoci efektu Harmony/Echo ...................... 57
PART ............................. ustawiania parametrw partii sekcji Harmony/Echo ........................... 58
EQ TYPE LOAD ....................... wybr i woanie typu korekcji Master EQ (PSR-740) .......................... 60
15 ................ 61
EQ GAIN .................................. ustawianie korekcji Master EQ (PSR-740) .............
F4 UTILITY
METRONOME ......................... metronom wczanie i wyczanie ......................
16 ............... 134
17, 18, 19 ... 135
PART OCTAVE ........................ ustawianie transpozycji oktawowych partii instrumentalnych ..
MASTER TUNING ................... precyzyjne strojenie oglne ............................................................... 135
SCALE TUNING ...................... skalowanie (temperowanie) stroju ..................................................... 135
SPLIT POINT ........................... ustawianie punktu podziau klawiatury ..................
20 ............... 135
TOUCH SENSITIVITY .............. ustawianie czuoci klawiatury ...............................
21 ............... 136
VOICE SET .............................. wczanie i wyczanie funkcji Voice Set ........................................... 136
22 ............... 137
FOOT SWITCH ........................ wybr funkcji przecznika nonego .....................
FOOT VOLUME ....................... wybr funkcji kontrolera nonego .........................
23 ............... 138
24 ............... 139
PITCH BEND RANGE ............. ustawianie zakresu pracy kontrolera Pitch Bend ..
25 ............... 139
MODULATION WHEEL ........... wybr funkcji pokrta Modulation (PSR-740) .......
F5 MIDI
TEMPLATE .............................. wybr szablonu systemu MIDI ........................................................... 128
TRANSMIT ............................... ustawianie kanau transmisji danych MIDI ......................................... 130
RECEIVE ................................. ustawianie kanau odbioru danych MIDI ............................................ 131
LOCAL CONTROL ................... wczanie i wyczanie funkcji Local .................................................. 132
CLOCK .................................... wybr zegara MIDI Clock (wewntrzny/zewntrzny) ......................... 132
INITIAL SETUP SEND ............. wysyanie danych konfiguracyjnych .................................................. 133
F6 PARAMETER EDIT
OCTAVE R1/R2/L ................... ustawianie transpozycji oktawowej partii R1/R2/L .............................. 91
OCTAVE SONG ...................... ustawianie transpozycji oktawowej cieek utworu ............................ 91
PAN R1/R2/L .......................... ustawianie panoramy w partiach R1/R2/L ........................................... 91
PAN STYLE ............................. ustawianie panoramy dla stylw utworu ............................................. 91
PAN SONG ............................. ustawianie panoramy dla cieek utworu ........................................... 91
PAN VOCAL HARMONY ........ ustawianie panoramy dla sekcji Harmony/Echo ................................. 91
REVERB DEPTH R1/R2/L ...... ustawianie gbokoci efektu Reverb dla brzmie R1/R2/L ............... 91
REVERB DEPTH STYLE ......... ustawianie gbokoci efektu Reverb dla cieek akompaniamentu . 91
REVERB DEPTH SONG ......... ustawianie gbokoci efektu Reverb dla cieek utworu .................. 91
REVERB DEPTH VOCAL HARMONY .... ustawianie gbokoci efektu Reverb dla partii wokalnej ....
26 ................ 91
CHORUS DEPTH R1/R2/L ..... ustawianie gbokoci efektu Chorus dla brzmie R1/R2/L ............... 91
CHORUS DEPTH STYLE ....... ustawianie gbokoci efektu Chorus dla cieek akompaniamentu . 91
CHORUS DEPTH SONG ........ ustawianie gbokoci efektu Chorus dla cieek utworu .................. 91
CHORUS DEPTH VOCAL HARMONY ... ustawianie gbokoci efektu Chorus dla partii wokalnej (PSR-740) ...... 91
DSP DEPTH R1/R2/L ............. ustawianie gbokoci efektu DSP dla brzmie R1/R2/L (PSR-640) .. 91
DSP DEPTH STYLE ............... ustawianie gbokoci efektu DSP dla cieek akompaniamentu (PSR-640) .. 91
DSP DEPTH SONG ................ ustawianie gbokoci efektu DSP dla cieek utworu (PSR-640) ..... 91
F7 TALK SETTING
27 .. 86
TALK VOLUME ........................ ustawianie parametrw natenie gonoci TALK VOLUME (PSR-740)....
TOTAL VOLUME ATTENUATER ... ustawianie gonoci oglnej (PSR-740) ............................................ 86
DSP TYPE ............................... wybr typu efektu DSP sekcji Harmony (PSR-740) ............................ 86
VOCAL HARMONY TYPE ........ wybr typu efektu Harmony (PSR-740) .............................................. 86
PARAMETER EDIT .................. edycja parametrw efektu Vocal Harmony (PSR-740) ....................... 86

Gra na instrumencie
i ustawianie poziomu
gonoci.
23

Gra z uyciem brzmie

Gra z uyciem brzmie

Gra z wykorzystaniem dwch brzmie jednoczenie (R1, R2).

Transpozycja (Transpose)
PSR-740/640 pozwala na przesuwanie rejestru klawiatury w gr lub w d
skokowo, co p tonu, do wartoci 12 ptonw (oktawa).

1
2

Naciskamy przycisk [TRANSPOSE].

Transpozycja nie moe by


wykonana jeeli jako brzmienie wybrano zestaw perkusyjny (szczegy na stronie 31)
W celu wyzerowania wartoci
transpozycji wystarczy
jednoczenie nacisn
przyciski [+/YES],[-/NO].

Ustawiamy warto transpozycji.


Prosz wykorzysta przyciski [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO], przyciski numeryczne [1]-[0]
lub pokrto [DATA]
[DATA].

Nowe wartoci transpozycji


bd obowizywa od
momentu nacinicia
kolejnego klawisza.

Naciskamy przycisk [PART ON/OFF R2].

Gramy wykorzystujc dwa brzmienia.


Dwa brzmienia bd syszalne jednoczenie.

Wartoci ujemne mog by


wprowadzane przy uyciu
klawiszy numerycznych
i przycisku [-/NO].

Brzmienie R1 jest pierwszym z dwch wykorzystywanych brzmie Partia


R1 odpowiada brzmieniu przypisanemu do sekcji prawej rki. Partia R2
z przypisanym do niej brzmieniem jest dodatkow parti przeznaczon
do obsugi t sam rk.

Wybr brzmienia partii R2

Pokrto Pitch Bend


Pokrto Pitch Bend suy do pynnej zmiany wysokoci dwikw w trakcie gry
na klawiaturze. Odchylenie manipulatora w kierunku od siebie powoduje
odstrojenie dwikw w gr, odchylenie do siebie obnia z kolei ich wysoko
Manipulator posiada mechanizm centrujcy po zwolnieniu natychmiast powrci
(a wraz z nim strj instrumentu) do normalnej pozycji (wysokoci).

Naciskamy przycisk [VOICE R2].

Wybieramy brzmienie.

Maksymalna warto
odstrojenia stroju moe by
ustawiana przy pomocy funkcji
zakresu pracy kontrolera Pitch
Bend w grupie funkcji Utility
(strona 139).

Do poprzedniego Menu mona wrci naciskajc [BACK]. Prosz wykorzysta


list brzmie zamieszczon na stronie 156 oryginalnej instrukcji obsugi.

Pokrto Modulation (PSR-740)


Pokrto [MODULATION] umoliwia dodawanie efektu wibrato do
brzmie granych na klawiaturze (R1/R2/L). Efekt jest zwikszany, gdy
pokrto obracane jest w kierunku od siebie,
za w kierunku do siebie zmniejszany.

Dla partii R2 dostpne s te same brzmienia co dla partii R1 (strona 26).


Aby unikn przypadkowego
zastosowania efektu
modulacji prosz zawsze
sprawdzi pooenie pokrta.

Pokrto [MODULATION] moe rwnie kontrolowa funkcje inne ni wibrato (s. 139).

28

30

Prosz wykorzysta przyciski [+/YES],[-/NO]


[+/YES],[-/NO], przyciski numeryczne [1]-[0] lub
pokrto [DATA]
[DATA]. Aby wybra grup brzmie prosz nacin przycisk [NEXT]
[NEXT].

Gramy na klawiaturze.

27

Gra z uyciem brzmie

Gra z uyciem brzmie


Punktu podziau klawiatury (Split Point)

Gra z uyciem rnych brzmie w lwej (L) i prawej (R1, R2) rce

Naciskamy przycisk [PART ON/OFF VOICE L].

Gramy wykorzystujc dwa brzmienia.

Punkt (a waciwie klawisz) na klawiaturze, oddzielajcy brzmienie L od R1 i R2


nazywany jest punktem podziau klawiaturzy.
Domylnie za punkt podziau przyjmowany jest klawisz [F#2], jednake ustawienie
to mona dowolnie zmienia. Szczegy na stronie 125.

Kady klawisz posiada


swoj nazw i jest ni nazwa
nuty. Przykadowo, skrajny
lewy klawisz nazywa si
[C1], skrajny prawy za
[C6]. Szczegy poniej.

Dwiki grane lew i praw rk korzystaj z dwch rnych brzmie.

Funkcjonowanie klawiatury
Jak mwilimy wczeniej przy uyciu klawiatury PSR-740/640 moliwa jest gra z wykorzystaniem 3 rnych
brzmie instrumentalnych. Poniej znajd Pastwo krtkie zestawienie dostpnych ukadw.
Gra z wykorzystaniem
pojedynczego brzmienia

Partia solowa prowadzona przy uyciu brzmienia R1 wykonywana jest


praw rk, za partia wykorzystujc brzmienie L lew.

Gra z wykorzystaniem
dwch brzmie

Wybr brzmienia dla partii L

Gra z wykorzystaniem
rnych brzmie w prawej
i lewej rce

Naciskamy przycisk [VOICE L].

Dodatkowo, klawiatura PSR-740/640 wykorzystywana jest rwnie w innych celach. Szczegy poniej.

Sekcja Automatycznego Akompaniamentu


Gdy wczona jest funkcja automatycznego akompaniamentu (strona 33) strefa klawiatury zwizana
z brzmieniem L suy do sterowania przebiegiem harmonicznym akompaniamentu (podawania akordw).

Wybieramy brzmienie.
Prosz wykorzysta [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO], przyciski numeryczne [1]-[0] lub pokrto
[DATA]. Aby wybra grup brzmie prosz nacisn przycisk [NEXT]
[NEXT].
[DATA]
Do poprzedniego Menu mona powrci wciskajc [BACK]. Prosz wykorzysta list brzmie zamieszczon na stronie 156 oryginalnej instrukcji obsugi.
Dla partii L dostpne s te same brzmienia co dla partii R1 (strona 26).

Kady klawisz posiada swoj nazw i jest ni nazwa nuty. Przykadowo, skrajny lewy klawisz nazywa si [C1],
skrajny prawy za [C6].

26

28

Gramy na klawiaturze.

27

Nadawanie nazw
Klawiatura wykorzystywana jest rwnie do nadawania nazw plikom dyskowym, stylom uytkownika,
bankom krtkich sekwencji Multi Pad oraz bankom pamici registracyjnej (strona 21).

29

Gra z uyciem brzmie

Gra z uyciem brzmie


Punktu podziau klawiatury (Split Point)

Gra z uyciem rnych brzmie w lwej (L) i prawej (R1, R2) rce

Naciskamy przycisk [PART ON/OFF VOICE L].

Gramy wykorzystujc dwa brzmienia.

Punkt (a waciwie klawisz) na klawiaturze, oddzielajcy brzmienie L od R1 i R2


nazywany jest punktem podziau klawiaturzy.
Domylnie za punkt podziau przyjmowany jest klawisz [F#2], jednake ustawienie
to mona dowolnie zmienia. Szczegy na stronie 125.

Kady klawisz posiada


swoj nazw i jest ni nazwa
nuty. Przykadowo, skrajny
lewy klawisz nazywa si
[C1], skrajny prawy za
[C6]. Szczegy poniej.

Dwiki grane lew i praw rk korzystaj z dwch rnych brzmie.

Funkcjonowanie klawiatury
Jak mwilimy wczeniej przy uyciu klawiatury PSR-740/640 moliwa jest gra z wykorzystaniem 3 rnych
brzmie instrumentalnych. Poniej znajd Pastwo krtkie zestawienie dostpnych ukadw.
Gra z wykorzystaniem
pojedynczego brzmienia

Partia solowa prowadzona przy uyciu brzmienia R1 wykonywana jest


praw rk, za partia wykorzystujc brzmienie L lew.

Gra z wykorzystaniem
dwch brzmie

Wybr brzmienia dla partii L

Gra z wykorzystaniem
rnych brzmie w prawej
i lewej rce

Naciskamy przycisk [VOICE L].

Dodatkowo, klawiatura PSR-740/640 wykorzystywana jest rwnie w innych celach. Szczegy poniej.

Sekcja Automatycznego Akompaniamentu


Gdy wczona jest funkcja automatycznego akompaniamentu (strona 33) strefa klawiatury zwizana
z brzmieniem L suy do sterowania przebiegiem harmonicznym akompaniamentu (podawania akordw).

Wybieramy brzmienie.
Prosz wykorzysta [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO], przyciski numeryczne [1]-[0] lub pokrto
[DATA]. Aby wybra grup brzmie prosz nacisn przycisk [NEXT]
[NEXT].
[DATA]
Do poprzedniego Menu mona powrci wciskajc [BACK]. Prosz wykorzysta list brzmie zamieszczon na stronie 156 oryginalnej instrukcji obsugi.
Dla partii L dostpne s te same brzmienia co dla partii R1 (strona 26).

Kady klawisz posiada swoj nazw i jest ni nazwa nuty. Przykadowo, skrajny lewy klawisz nazywa si [C1],
skrajny prawy za [C6].

26

28

Gramy na klawiaturze.

27

Nadawanie nazw
Klawiatura wykorzystywana jest rwnie do nadawania nazw plikom dyskowym, stylom uytkownika,
bankom krtkich sekwencji Multi Pad oraz bankom pamici registracyjnej (strona 21).

29

Gra z uyciem brzmie

Gra z uyciem brzmie

Gra z wykorzystaniem dwch brzmie jednoczenie (R1, R2).

Transpozycja (Transpose)
PSR-740/640 pozwala na przesuwanie rejestru klawiatury w gr lub w d
skokowo, co p tonu, do wartoci 12 ptonw (oktawa).

1
2

Naciskamy przycisk [TRANSPOSE].

Transpozycja nie moe by


wykonana jeeli jako brzmienie wybrano zestaw perkusyjny (szczegy na stronie 31)
W celu wyzerowania wartoci
transpozycji wystarczy
jednoczenie nacisn
przyciski [+/YES],[-/NO].

Ustawiamy warto transpozycji.


Prosz wykorzysta przyciski [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO], przyciski numeryczne [1]-[0]
lub pokrto [DATA]
[DATA].

Nowe wartoci transpozycji


bd obowizywa od
momentu nacinicia
kolejnego klawisza.

Naciskamy przycisk [PART ON/OFF R2].

Gramy wykorzystujc dwa brzmienia.


Dwa brzmienia bd syszalne jednoczenie.

Wartoci ujemne mog by


wprowadzane przy uyciu
klawiszy numerycznych
i przycisku [-/NO].

Brzmienie R1 jest pierwszym z dwch wykorzystywanych brzmie Partia


R1 odpowiada brzmieniu przypisanemu do sekcji prawej rki. Partia R2
z przypisanym do niej brzmieniem jest dodatkow parti przeznaczon
do obsugi t sam rk.

Wybr brzmienia partii R2

Pokrto Pitch Bend


Pokrto Pitch Bend suy do pynnej zmiany wysokoci dwikw w trakcie gry
na klawiaturze. Odchylenie manipulatora w kierunku od siebie powoduje
odstrojenie dwikw w gr, odchylenie do siebie obnia z kolei ich wysoko
Manipulator posiada mechanizm centrujcy po zwolnieniu natychmiast powrci
(a wraz z nim strj instrumentu) do normalnej pozycji (wysokoci).

Naciskamy przycisk [VOICE R2].

Wybieramy brzmienie.

Maksymalna warto
odstrojenia stroju moe by
ustawiana przy pomocy funkcji
zakresu pracy kontrolera Pitch
Bend w grupie funkcji Utility
(strona 139).

Do poprzedniego Menu mona wrci naciskajc [BACK]. Prosz wykorzysta


list brzmie zamieszczon na stronie 156 oryginalnej instrukcji obsugi.

Pokrto Modulation (PSR-740)


Pokrto [MODULATION] umoliwia dodawanie efektu wibrato do
brzmie granych na klawiaturze (R1/R2/L). Efekt jest zwikszany, gdy
pokrto obracane jest w kierunku od siebie,
za w kierunku do siebie zmniejszany.

Dla partii R2 dostpne s te same brzmienia co dla partii R1 (strona 26).


Aby unikn przypadkowego
zastosowania efektu
modulacji prosz zawsze
sprawdzi pooenie pokrta.

Pokrto [MODULATION] moe rwnie kontrolowa funkcje inne ni wibrato (s. 139).

28

30

Prosz wykorzysta przyciski [+/YES],[-/NO]


[+/YES],[-/NO], przyciski numeryczne [1]-[0] lub
pokrto [DATA]
[DATA]. Aby wybra grup brzmie prosz nacin przycisk [NEXT]
[NEXT].

Gramy na klawiaturze.

27

Automatyczny Akompaniament

Gra z uyciem brzmie

Funkcja automatycznego akompaniamentu, to wbudowane urzdzenie, ktre umoliwia realizacj idei


jednoosobowej orkiestry. Od uytkownika wymagane jest jedynie podawanie akordw, za automatyczny
akompaniament sam wykona znakomicie zaaranowane partie towarzyszce, zgodnie z zadan progresj
akordw (harmoni).

Podtrzymanie dwiku (Sustain)


Jeeli funkcja sustain jest wczona, dwiki grane na klawiaturze maj duszy czas
wybrzmiewania. W celu wczenia lub wyczeni` ej funkcji naley uy przycisku[SUSTAIN]
[SUSTAIN].

PSR-740/640 posiada 160 nowoczesnych, doskonale zaaranowanych i zorkiestrowanych


automatycznych akompaniamentw reprezentujcych szerok gam stylw muzycznych. Prosz
sprbowa wybra kilka rnych stylw i zagra wraz z akompaniamentem.
Dwa sposoby odtwarzania automatycznego akompaniamentu
uywanie wycznie cieek rytmicznych .................................................. strona 34
uywanie wszystkich cieek akompaniamentu ....................................... strona 35
Funkcje dodatkowe umoliwiajce zaawansowane korzystanie z akompaniamentu
Odmiany akompaniamentu ....................................................................... strona 36
Przycisk [TEMPO/TAP] .............................................................................. strona 38
Wyciszanie cieek akompaniamentu ....................................................... strona 39
Ustawianie poziomu gonoci akompaniamentu ..................................... strona 39

Instrumenty perkusyjne na klawiaturze

1
2
3

Funkcje zwizane ze sterowaniem przebiegiem harmonicznym


Techniki palcowania akordw .................................................................... strona 40
Punkt podziau klawiatury dla akompaniamentu ....................................... strona 42
Funkcja synchronicznego zatrzymania (Synchro-Stop) ........................... strona 43
Automatyczne konfigurowanie instrumentu po przywoaniu stylu akompaniamentu
One Touch Setting ..................................................................................... strona 44

Wciskamy przycisk [VOICE R1].


Aby wybra grup brzmie prosz nacisn przycisk [NEXT].

Wybieramy grup brzmie Drum Kit (zestawy perkusyjne).


Prosz wykorzysta przyciski [+/YES],[-/NO] lub pokrto [DATA]
[DATA].

Korzystanie z akompaniamentu (tylko cieki rytmiczne)

1
2

Naciskamy przycisk [STYLE].

4
5

Wybieramy dany styl akompaniamentu.


Prosz wyorzysta przyciski [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO], przyciski numeryczne [1]-[0]
lub pokrto [DATA]
[DATA]. Prosz przejrze list stylw zamieszczon na stronie
156 oryginalnej instrukcji obsugi.

Naciskamy przycisk [BACK], aby wrci do ekranu wyboru


brzmie.
Gramy wykorzystujc wybrane brzmienie.
Prosz sprawdzi przedstawiony niej ukad instrumentw perkusyjnych na
klawiaturze i list zestaww perkusyjnych na kocu oryginalne instrukcji
obsugi (strona 164). Kady klawisz opisany jest za pomoc piktogramu
przedstawiajcego odpowiadajcy im instrument perkusyjny.

Transpozycja nie moe by


wykonana jeeli jako
brzmienie wybrano zestaw
perkusyjny (szczegy na
stronie 30).
Kady klawisz instrumentu
ma swoje oznaczenie
nutowe np. najniszy
(pierwszy od lewej strony)
klawisz to C1, najwyszy za
(pierwszy od prawej): C6
(szczegy na stronie 29).

Nacinicie przycisku [START/STOP] spowoduje rozpoczcie


odtwarzania rytmicznych cieek akompaniamentu.

Ponowne nacinicie przycisku [START/STOP] spowoduje


zatrzymanie odtwarzania rytmw.

34

29

[Standard Kit 1]

31

Organ flutes (PSR-740)

Organ Flutes (PSR-740)

Ta specjalna funkcja umoliwia tworzenie wasnych brzmie organowych poprzez zdefiniowanie


dugoci piszczaek niczym w tradycyjnych organach!
Stworzone brzmienie zostanie zapisane pod numerem 761. Std atwo je bdzie przywoa w trakcie
gry.

Edycja Organ Flutes

Naciskamy przycisk [VOICE R1].

Naciskamy przycisk [ORGAN FLUTES].

Zmieniamy parametry.

Parametry
Organ Type
Okrela rodzaj brzmienia lub typ generatora dwiku: Sine lub Rock.
Rozbudowany blok Vibrato pozwala uzyska rozmaite efekty modulacyjne.
Ustawienia:
SINE1
SINE2
SINE3
SINE4
VINTAGE1
VINTAGE2
VINTAGE3
VINTAGE4
Vibrato Speed
Parametr definiuje szybko efektu Vibrato (pod warunkiem e wybrany jest typ
brzmienia podbudowany tym efektem)
Attack Mode
Parametr decyduje w jaki sposb bdzie wyzwalany charakterystyczny
przydwik ataku (dwik typu perkusyjnego). Moliwe s dwa ustawienia:
FIRST (atak bdzie towarzyszy tylko pierwszej zagranej nucie akordu lub
przytrzymanej grupy nut) oraz EACH (w przypadku takiego ustawienia
charakterystyczny przydwik bdzie towarzyszy wszystkim dwikom)

1) Aby wybra dany parametr prosz nacisn odpowiadajcy mu


przycisk [TRACK1]-[TRACK16]
[TRACK1]-[TRACK16]. Opis poszczeglnych parametrw
znajd Pastwo na stronie poprzedniej.
TRACK [1] ................. Organ Type
TRACK [2] ................. Vibrato Speed
TRACK [3] ................. Attack Mode
TRACK [4]-[6] ........... Attack Footage
TRACK [7] ................. Attack Length
TRACK [8] ................. Attack Response
TRACK [9]-[16] ......... Footage

Attack Footage
Parametr okrelajcy poziom gonoci kadego tonu skadowego efektu.
Dostpne s skadniki 4 2, 2/3 i 2.
Length
Okrela, jak dugo skadowe ataku (perkusyjne) pozostaj syszalne w oglnym
brzmieniu. Wiksze wartoci oznaczaj wolniejsze zanikanie tych skadowych
Response
Parametr umoliwiajcy sterowanie czasem ataku i wybrzmiewania dwiku. Im
wysza warto parametru, tym duszy atak i wybrzmiewanie.

Przyciski TRACK[9] - [16]

Footage
Charakter aktualnie edytowanego brzmienia ORGAN FLUTE jest edytowany za
porednictwem suwakw, ktrych pooenie mona zmienia. Termin FOOTAGE zosta zastosowany w odniesieniu do symulacji organw piszczakowych,
w ktrych dugo supa powietrza w piszczakach okrelana jest w stopach
(miara angielska). Piszczaka o dugoci 16' wytwarza najnisze, za piszczaka
o dugoci 1' najwysze skadowe brzmienia organowego. Za pomoc suwakw
okrela si zawarto poszczeglnych tonw podstawowych w kompleksowym
brzmieniu organowym.

30

32

31

Przyciski TRACK[1] - [8]

2) Do zmiany wartoci prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski
[+/YES]/[-/NO] lub numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Gramy, wykorzystujc zaprogramowane brzmienie.

33

Organ flutes (PSR-740)

Organ Flutes (PSR-740)

Ta specjalna funkcja umoliwia tworzenie wasnych brzmie organowych poprzez zdefiniowanie


dugoci piszczaek niczym w tradycyjnych organach!
Stworzone brzmienie zostanie zapisane pod numerem 761. Std atwo je bdzie przywoa w trakcie
gry.

Edycja Organ Flutes

Naciskamy przycisk [VOICE R1].

Naciskamy przycisk [ORGAN FLUTES].

Zmieniamy parametry.

Parametry
Organ Type
Okrela rodzaj brzmienia lub typ generatora dwiku: Sine lub Rock.
Rozbudowany blok Vibrato pozwala uzyska rozmaite efekty modulacyjne.
Ustawienia:
SINE1
SINE2
SINE3
SINE4
VINTAGE1
VINTAGE2
VINTAGE3
VINTAGE4
Vibrato Speed
Parametr definiuje szybko efektu Vibrato (pod warunkiem e wybrany jest typ
brzmienia podbudowany tym efektem)
Attack Mode
Parametr decyduje w jaki sposb bdzie wyzwalany charakterystyczny
przydwik ataku (dwik typu perkusyjnego). Moliwe s dwa ustawienia:
FIRST (atak bdzie towarzyszy tylko pierwszej zagranej nucie akordu lub
przytrzymanej grupy nut) oraz EACH (w przypadku takiego ustawienia
charakterystyczny przydwik bdzie towarzyszy wszystkim dwikom)

1) Aby wybra dany parametr prosz nacisn odpowiadajcy mu


przycisk [TRACK1]-[TRACK16]
[TRACK1]-[TRACK16]. Opis poszczeglnych parametrw
znajd Pastwo na stronie poprzedniej.
TRACK [1] ................. Organ Type
TRACK [2] ................. Vibrato Speed
TRACK [3] ................. Attack Mode
TRACK [4]-[6] ........... Attack Footage
TRACK [7] ................. Attack Length
TRACK [8] ................. Attack Response
TRACK [9]-[16] ......... Footage

Attack Footage
Parametr okrelajcy poziom gonoci kadego tonu skadowego efektu.
Dostpne s skadniki 4 2, 2/3 i 2.
Length
Okrela, jak dugo skadowe ataku (perkusyjne) pozostaj syszalne w oglnym
brzmieniu. Wiksze wartoci oznaczaj wolniejsze zanikanie tych skadowych
Response
Parametr umoliwiajcy sterowanie czasem ataku i wybrzmiewania dwiku. Im
wysza warto parametru, tym duszy atak i wybrzmiewanie.

Przyciski TRACK[9] - [16]

Footage
Charakter aktualnie edytowanego brzmienia ORGAN FLUTE jest edytowany za
porednictwem suwakw, ktrych pooenie mona zmienia. Termin FOOTAGE zosta zastosowany w odniesieniu do symulacji organw piszczakowych,
w ktrych dugo supa powietrza w piszczakach okrelana jest w stopach
(miara angielska). Piszczaka o dugoci 16' wytwarza najnisze, za piszczaka
o dugoci 1' najwysze skadowe brzmienia organowego. Za pomoc suwakw
okrela si zawarto poszczeglnych tonw podstawowych w kompleksowym
brzmieniu organowym.

30

32

31

Przyciski TRACK[1] - [8]

2) Do zmiany wartoci prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski
[+/YES]/[-/NO] lub numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Gramy, wykorzystujc zaprogramowane brzmienie.

33

Automatyczny Akompaniament

Gra z uyciem brzmie

Funkcja automatycznego akompaniamentu, to wbudowane urzdzenie, ktre umoliwia realizacj idei


jednoosobowej orkiestry. Od uytkownika wymagane jest jedynie podawanie akordw, za automatyczny
akompaniament sam wykona znakomicie zaaranowane partie towarzyszce, zgodnie z zadan progresj
akordw (harmoni).

Podtrzymanie dwiku (Sustain)


Jeeli funkcja sustain jest wczona, dwiki grane na klawiaturze maj duszy czas
wybrzmiewania. W celu wczenia lub wyczeni` ej funkcji naley uy przycisku[SUSTAIN]
[SUSTAIN].

PSR-740/640 posiada 160 nowoczesnych, doskonale zaaranowanych i zorkiestrowanych


automatycznych akompaniamentw reprezentujcych szerok gam stylw muzycznych. Prosz
sprbowa wybra kilka rnych stylw i zagra wraz z akompaniamentem.
Dwa sposoby odtwarzania automatycznego akompaniamentu
uywanie wycznie cieek rytmicznych .................................................. strona 34
uywanie wszystkich cieek akompaniamentu ....................................... strona 35
Funkcje dodatkowe umoliwiajce zaawansowane korzystanie z akompaniamentu
Odmiany akompaniamentu ....................................................................... strona 36
Przycisk [TEMPO/TAP] .............................................................................. strona 38
Wyciszanie cieek akompaniamentu ....................................................... strona 39
Ustawianie poziomu gonoci akompaniamentu ..................................... strona 39

Instrumenty perkusyjne na klawiaturze

1
2
3

Funkcje zwizane ze sterowaniem przebiegiem harmonicznym


Techniki palcowania akordw .................................................................... strona 40
Punkt podziau klawiatury dla akompaniamentu ....................................... strona 42
Funkcja synchronicznego zatrzymania (Synchro-Stop) ........................... strona 43
Automatyczne konfigurowanie instrumentu po przywoaniu stylu akompaniamentu
One Touch Setting ..................................................................................... strona 44

Wciskamy przycisk [VOICE R1].


Aby wybra grup brzmie prosz nacisn przycisk [NEXT].

Wybieramy grup brzmie Drum Kit (zestawy perkusyjne).


Prosz wykorzysta przyciski [+/YES],[-/NO] lub pokrto [DATA]
[DATA].

Korzystanie z akompaniamentu (tylko cieki rytmiczne)

1
2

Naciskamy przycisk [STYLE].

4
5

Wybieramy dany styl akompaniamentu.


Prosz wyorzysta przyciski [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO], przyciski numeryczne [1]-[0]
lub pokrto [DATA]
[DATA]. Prosz przejrze list stylw zamieszczon na stronie
156 oryginalnej instrukcji obsugi.

Naciskamy przycisk [BACK], aby wrci do ekranu wyboru


brzmie.
Gramy wykorzystujc wybrane brzmienie.
Prosz sprawdzi przedstawiony niej ukad instrumentw perkusyjnych na
klawiaturze i list zestaww perkusyjnych na kocu oryginalne instrukcji
obsugi (strona 164). Kady klawisz opisany jest za pomoc piktogramu
przedstawiajcego odpowiadajcy im instrument perkusyjny.

Transpozycja nie moe by


wykonana jeeli jako
brzmienie wybrano zestaw
perkusyjny (szczegy na
stronie 30).
Kady klawisz instrumentu
ma swoje oznaczenie
nutowe np. najniszy
(pierwszy od lewej strony)
klawisz to C1, najwyszy za
(pierwszy od prawej): C6
(szczegy na stronie 29).

Nacinicie przycisku [START/STOP] spowoduje rozpoczcie


odtwarzania rytmicznych cieek akompaniamentu.

Ponowne nacinicie przycisku [START/STOP] spowoduje


zatrzymanie odtwarzania rytmw.

34

29

[Standard Kit 1]

31

Automatyczny Akompaniament

Automatyczny Akompaniament

Korzystanie z akompaniamentu (wszystkie cieki)

Przycisk [TEMPO/TAP]
Kady styl akompaniamentu w jakie wyposaony jest PSR-740/640 posiada swoje domylne, standardowe
tempo odtwarzania. T cech stylu mona jednak zmieni, wykorzystujc przycisk [TEMPO/TAP].
Ponisz procedur mona wykorzysta rwnie w czasie odtwarzania.

1
2
3

1
2
3

Naciskamy przycisk [TAP/TEMPO].

Zmieniamy tempo.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO]
lub przyciski numeryczne.

Naciskajc jednoczenie przyciski [+/YES]/[-/NO] przywracamy


domylne, standardowe tempo odtwarzania stylu.

Jeeli w czasie wybierania


rnych stylw
akompaniamentu nie jest on
uruchomiony, wwczas kada
zmiana stylu powoduje
przywoanie jego domylnego
tempa odtwarzania. Jeli
jednak akompaniament jest
uruchomiony, tempo
pozostaje niezmienione mimo,
e zmieniane s style.

4
5

Funkcja TAP

Wybieramy styl.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub przyciski
numeryczne. Prosz skorzysta z listy dostpnych stylw zamieszczonej na str.
142 oryginalnego podrcznika.

Wczcie funkcje automatycznego akompaniamentu.


Prosz nacisn przycisk [ACMP ON/OFF] tak, aby zawiecia si zwizana
z nim dioda sygnalizacyjna.
Okrelona strefa klawiatury umoliwi kontrol przebiegu harmonicznego akompaniamentu. Na podstawie uderzanych tu klawiszy bd interpretowane akordy,
stanowice podstaw prowadzenia zautomatyzowanych partii akompaniujcych.

Wczamy funkcj synchronicznego uruchamiania.


Prosz nacisn przycisk [SYNC START]
START]. Zwizana z nim dioda sygnalizacyjna
zacznie miga zgodnie z obowizujcym tempem. Punkty wskanika metrum (BEAT) na wywietlaczu rwnie bd miga w tym samym rytmie. Taki stan okrelany
jest trybem gotowoci do synchronicznego uruchomienia akompaniamentu.

[[ACMP] stanowi skrt od


[ACCOMPANIMENT].

[SYNC START] stanowi skrt


od [SYNCHRONIZED
START].

Uruchamiamy akompaniament, uderzajc dowolny akord w lewej


czci klawiatury.
W poniszym przykadzie uderzony zosta akord C-dur.

Automatyczny akompaniament moe by uruchomiony w dowolnym tempie, ktre


mona nabi, wykorzystujc przycisk [TEMPO/TAP]
[TEMPO/TAP].

1
2

Naciskamy przycisk [STYLE].

Naciskamy przycisk [STYLE].


Wybieramy styl (strona 32).
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO]
lub przyciski numeryczne.

Nabijamy tempo, rytmicznie uderzajc przycisk [TEMPO/TAP].

Sekcja automatycznego
akompaniamentu

Prbujemy gra inne akordy.

Naciskamy [START/STOP], aby zatrzyma odtwarzanie akompaniamentu.

Informacje o tym jak to robi znajd Pastwo na stronie 40 w podrozdziale


Techniki palcowania akordw.

Gdy wybrany jest styl w metrum 4-dzielnym

Uderzamy 4 razy
* Gdy wybrany jest styl w metrum 3dzielnym, przycisk naley uderzy 3 razy.

Akompaniament zostanie uruchomiony automatycznie w nabitym tempie.

38

35

Automatyczny Akompaniament

Odmiany akompaniamentu
Istniej rne typy odmian automatycznego akompaniamentu, umoliwiajce w
maksymalnym stopniu dopasowanie aranacji do granych utworw. Mamy zatem:
wstpy (Intro), odmiany zasadnicze (Main A/B/C/D), czniki (Fill-In) oraz
zakoczenia (Ending). Zmieniajc odmiany w trakcie gry mog Pastwo w atwy
sposb uzyska dynamiczne, nowoczenie brzmice partie towarzyszce.
PSR-740

Automatyczny Akompaniament

5
6
7

Odmiana INTRO
Jest wykorzystywana zwykle na pocztku utworu. Po jej zakoczeniu, akompaniament
automatycznie przechodzi w jedn ze wskazanych odmian zasadniczych. Dugo odmiany
(liczba taktw) nie jest staa i zaley od wybranego stylu. PSR-740 oferuje 2 odmiany
wstpw: INTRO i COUNT INTRO.

Odmiany FILL-IN
czniki umoliwiaj wprowadzanie dynamicznych przerw w grze i urozmaicanie monotonnie
powtarzanych odmian zasadniczych, nadajc granym utworom w peni profesjonalny
wymiar. Wystarczy w czasie odtwarzania akompaniamentu w odpowiednim momencie
nacisn jeden z przyciskw MAIN/AUTO FILL [A, B, C, D], a odtworzony zostanie 1-taktowy
cznik, umoliwiajcy agodne przejcie midzy aktualn a nowo wybran odmian
zasadnicz nawet jeeli jest to ta sama odmiana akompaniamentu.
Odmiana ENDING
Jest wykorzystywana zwykle na kocu utworu. Po jej zakoczeniu, odtwarzanie
akompaniamentu jest automatycznie zatrzymywane. Dugo odmiany (liczba taktw) nie
jest staa i zaley od wybranego stylu. PSR-740 oferuje 2 odmiany zakocze: ENDING
i SIMPLE ENDING.

1
2
3
4
36

Prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne.

Wczamy funkcj automatycznego akompaniamentu (strona 35).


Wczamy tryb synchronicznego uruchamiania (SYNC-START,
strona 35).

Naciskamy przycisk [INTRO].

Uruchamiamy akompaniament uderzajc dowolny akord w lewej


czci klawiatury.

W czasie odtwarzania cznika, dioda sygnalizacyjna przycisku odmiany zasadniczej (MAIN A/B/C/D),
ktra bdzie odtwarzana w nastpnej kolejnoci, bdzie miga.
W tym czasie moliwa jest zmiana
odmiany poprzez nacinicie
odpowiedniego przycisku MAIN/
AUTO FILL [A]/[B]/[C]/[D].
Odmiana wstpu moe by przywoywana w dowolnym miejscu
utworu. Wystarczy nacisn przycisk [INTRO].

Sekcja automatycznego
akompaniamentu

8
9

Po zakoczeniu odmiany wstpu (INTRO), akompaniament automatycznie


przechodzi w odmian zasadnicz [A].

10

Jeli nacinicie przycisku MAIN/


AUTO FILL [A]/[B] nastpio w czasie trwania ostatniej semki w takcie, wwczas cznik zostanie odtworzony dopiero poczwszy od
nastpnego taktu, w przeciwnym
wypadku nastpi to natychmiast.

Naciskamy przycisk [MAIN B].

Zostanie odegrany cznik, a akompaniament automatycznie przejdzie w odmian [B].

Naciskamy przyciski MAIN/AUTO FILL [A]/[B]/[C]/[D] zgodnie


z zaoonym przebiegiem utworu.

Po kadym z cznikw odtwarzana bdzie odmiana zasadnicza,


odpowiadajca nacinitemu przyciskowi.

Naciskamy przycisk [STYLE].


Wybieramy styl (strona 34).

Odmiana [A] wybierana jest


automatycznie po wczeniu
zasilania instrumentu.

W poniszym przykadzie uderzony zosta akord C-dur. Informacje o tym


w jaki sposb uderza akordy znajd Pastwo na stronie 40 w podrozdziale
Techniki palcowania akordw.

PSR-640

Odmiany MAIN
Jest wykorzystywana do realizacji gwnych czci utworu. Odtwarzany jest tu kilkutaktowy
(od 2 do 4 taktw) schemat akompaniujcy, powtarzany nieprzerwanie do momentu
wybrania innej odmiany. Odmiana zasadniczna (MAIN) wystpuje w czterech wariantach
(A-D), a jej przebieg harmoniczny jest cakowicie kontrolowany przez uytkownika za
porednictwem klawiatury.

Wcinijcie przycisk [MAIN A].

Naciskamy przycisk [ENDING].

Spowoduje to przejcie do odmiany zakoczenia, a po jej zakoczeniu


automatyczne zatrzymanie odtwarzania akompaniamentu.
Jeeli w czasie odtwarzania odmiany zakoczenia przycisk [ENDING]
zostanie nacinity ponownie, nastpi stopniowa (automatyczna) redukcja
tempa odtwarzania (efekt rittardando).

Jeeli w czasie odtwarzania


odmiany zakoczenia
zostanie nacinity przycisk
[INTRO]/[COUNT INTRO],
wwczas po odegraniu
odmiany zako-czenia do
koca, zostanie odtworzona
odmiana wstpu (Intro).
Jeeli w czasie odtwarzania
odmiany zakoczenia
zostanie nacinity jeden
z przyciskw MAIN/AUTO
FILL [A]/[B]/[C]/[D]
odtworzony zostanie
odpowiedni cznik, po
ktrym nastpi powrt do
odmiany zasadniczej [A], [B],
[C] lub [D].
Jeli w czasie odtwarzania
akompaniamentu zostanie
nacinity przycisk [SYNC
START], wwczas odtwarzanie
zostanie natychmiast przerwane,
a instrument przejdzie w tryb
oczekiwania na ponowne
synchroniczne uruchomienie
akompaniamentu.
Gr utworu mona rozpocz
wykorzystujc odmian
zakoczenia zamiast wstpu.

37

Automatyczny Akompaniament

Odmiany akompaniamentu
Istniej rne typy odmian automatycznego akompaniamentu, umoliwiajce w
maksymalnym stopniu dopasowanie aranacji do granych utworw. Mamy zatem:
wstpy (Intro), odmiany zasadnicze (Main A/B/C/D), czniki (Fill-In) oraz
zakoczenia (Ending). Zmieniajc odmiany w trakcie gry mog Pastwo w atwy
sposb uzyska dynamiczne, nowoczenie brzmice partie towarzyszce.
PSR-740

Automatyczny Akompaniament

5
6
7

Odmiana INTRO
Jest wykorzystywana zwykle na pocztku utworu. Po jej zakoczeniu, akompaniament
automatycznie przechodzi w jedn ze wskazanych odmian zasadniczych. Dugo odmiany
(liczba taktw) nie jest staa i zaley od wybranego stylu. PSR-740 oferuje 2 odmiany
wstpw: INTRO i COUNT INTRO.

Odmiany FILL-IN
czniki umoliwiaj wprowadzanie dynamicznych przerw w grze i urozmaicanie monotonnie
powtarzanych odmian zasadniczych, nadajc granym utworom w peni profesjonalny
wymiar. Wystarczy w czasie odtwarzania akompaniamentu w odpowiednim momencie
nacisn jeden z przyciskw MAIN/AUTO FILL [A, B, C, D], a odtworzony zostanie 1-taktowy
cznik, umoliwiajcy agodne przejcie midzy aktualn a nowo wybran odmian
zasadnicz nawet jeeli jest to ta sama odmiana akompaniamentu.
Odmiana ENDING
Jest wykorzystywana zwykle na kocu utworu. Po jej zakoczeniu, odtwarzanie
akompaniamentu jest automatycznie zatrzymywane. Dugo odmiany (liczba taktw) nie
jest staa i zaley od wybranego stylu. PSR-740 oferuje 2 odmiany zakocze: ENDING
i SIMPLE ENDING.

1
2
3
4
36

Prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne.

Wczamy funkcj automatycznego akompaniamentu (strona 35).


Wczamy tryb synchronicznego uruchamiania (SYNC-START,
strona 35).

Naciskamy przycisk [INTRO].

Uruchamiamy akompaniament uderzajc dowolny akord w lewej


czci klawiatury.

W czasie odtwarzania cznika, dioda sygnalizacyjna przycisku odmiany zasadniczej (MAIN A/B/C/D),
ktra bdzie odtwarzana w nastpnej kolejnoci, bdzie miga.
W tym czasie moliwa jest zmiana
odmiany poprzez nacinicie
odpowiedniego przycisku MAIN/
AUTO FILL [A]/[B]/[C]/[D].
Odmiana wstpu moe by przywoywana w dowolnym miejscu
utworu. Wystarczy nacisn przycisk [INTRO].

Sekcja automatycznego
akompaniamentu

8
9

Po zakoczeniu odmiany wstpu (INTRO), akompaniament automatycznie


przechodzi w odmian zasadnicz [A].

10

Jeli nacinicie przycisku MAIN/


AUTO FILL [A]/[B] nastpio w czasie trwania ostatniej semki w takcie, wwczas cznik zostanie odtworzony dopiero poczwszy od
nastpnego taktu, w przeciwnym
wypadku nastpi to natychmiast.

Naciskamy przycisk [MAIN B].

Zostanie odegrany cznik, a akompaniament automatycznie przejdzie w odmian [B].

Naciskamy przyciski MAIN/AUTO FILL [A]/[B]/[C]/[D] zgodnie


z zaoonym przebiegiem utworu.

Po kadym z cznikw odtwarzana bdzie odmiana zasadnicza,


odpowiadajca nacinitemu przyciskowi.

Naciskamy przycisk [STYLE].


Wybieramy styl (strona 34).

Odmiana [A] wybierana jest


automatycznie po wczeniu
zasilania instrumentu.

W poniszym przykadzie uderzony zosta akord C-dur. Informacje o tym


w jaki sposb uderza akordy znajd Pastwo na stronie 40 w podrozdziale
Techniki palcowania akordw.

PSR-640

Odmiany MAIN
Jest wykorzystywana do realizacji gwnych czci utworu. Odtwarzany jest tu kilkutaktowy
(od 2 do 4 taktw) schemat akompaniujcy, powtarzany nieprzerwanie do momentu
wybrania innej odmiany. Odmiana zasadniczna (MAIN) wystpuje w czterech wariantach
(A-D), a jej przebieg harmoniczny jest cakowicie kontrolowany przez uytkownika za
porednictwem klawiatury.

Wcinijcie przycisk [MAIN A].

Naciskamy przycisk [ENDING].

Spowoduje to przejcie do odmiany zakoczenia, a po jej zakoczeniu


automatyczne zatrzymanie odtwarzania akompaniamentu.
Jeeli w czasie odtwarzania odmiany zakoczenia przycisk [ENDING]
zostanie nacinity ponownie, nastpi stopniowa (automatyczna) redukcja
tempa odtwarzania (efekt rittardando).

Jeeli w czasie odtwarzania


odmiany zakoczenia
zostanie nacinity przycisk
[INTRO]/[COUNT INTRO],
wwczas po odegraniu
odmiany zako-czenia do
koca, zostanie odtworzona
odmiana wstpu (Intro).
Jeeli w czasie odtwarzania
odmiany zakoczenia
zostanie nacinity jeden
z przyciskw MAIN/AUTO
FILL [A]/[B]/[C]/[D]
odtworzony zostanie
odpowiedni cznik, po
ktrym nastpi powrt do
odmiany zasadniczej [A], [B],
[C] lub [D].
Jeli w czasie odtwarzania
akompaniamentu zostanie
nacinity przycisk [SYNC
START], wwczas odtwarzanie
zostanie natychmiast przerwane,
a instrument przejdzie w tryb
oczekiwania na ponowne
synchroniczne uruchomienie
akompaniamentu.
Gr utworu mona rozpocz
wykorzystujc odmian
zakoczenia zamiast wstpu.

37

Automatyczny Akompaniament

Automatyczny Akompaniament

Korzystanie z akompaniamentu (wszystkie cieki)

Przycisk [TEMPO/TAP]
Kady styl akompaniamentu w jakie wyposaony jest PSR-740/640 posiada swoje domylne, standardowe
tempo odtwarzania. T cech stylu mona jednak zmieni, wykorzystujc przycisk [TEMPO/TAP].
Ponisz procedur mona wykorzysta rwnie w czasie odtwarzania.

1
2
3

1
2
3

Naciskamy przycisk [TAP/TEMPO].

Zmieniamy tempo.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO]
lub przyciski numeryczne.

Naciskajc jednoczenie przyciski [+/YES]/[-/NO] przywracamy


domylne, standardowe tempo odtwarzania stylu.

Jeeli w czasie wybierania


rnych stylw
akompaniamentu nie jest on
uruchomiony, wwczas kada
zmiana stylu powoduje
przywoanie jego domylnego
tempa odtwarzania. Jeli
jednak akompaniament jest
uruchomiony, tempo
pozostaje niezmienione mimo,
e zmieniane s style.

4
5

Funkcja TAP

Wybieramy styl.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub przyciski
numeryczne. Prosz skorzysta z listy dostpnych stylw zamieszczonej na str.
142 oryginalnego podrcznika.

Wczcie funkcje automatycznego akompaniamentu.


Prosz nacisn przycisk [ACMP ON/OFF] tak, aby zawiecia si zwizana
z nim dioda sygnalizacyjna.
Okrelona strefa klawiatury umoliwi kontrol przebiegu harmonicznego akompaniamentu. Na podstawie uderzanych tu klawiszy bd interpretowane akordy,
stanowice podstaw prowadzenia zautomatyzowanych partii akompaniujcych.

Wczamy funkcj synchronicznego uruchamiania.


Prosz nacisn przycisk [SYNC START]
START]. Zwizana z nim dioda sygnalizacyjna
zacznie miga zgodnie z obowizujcym tempem. Punkty wskanika metrum (BEAT) na wywietlaczu rwnie bd miga w tym samym rytmie. Taki stan okrelany
jest trybem gotowoci do synchronicznego uruchomienia akompaniamentu.

[[ACMP] stanowi skrt od


[ACCOMPANIMENT].

[SYNC START] stanowi skrt


od [SYNCHRONIZED
START].

Uruchamiamy akompaniament, uderzajc dowolny akord w lewej


czci klawiatury.
W poniszym przykadzie uderzony zosta akord C-dur.

Automatyczny akompaniament moe by uruchomiony w dowolnym tempie, ktre


mona nabi, wykorzystujc przycisk [TEMPO/TAP]
[TEMPO/TAP].

1
2

Naciskamy przycisk [STYLE].

Naciskamy przycisk [STYLE].


Wybieramy styl (strona 32).
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO]
lub przyciski numeryczne.

Nabijamy tempo, rytmicznie uderzajc przycisk [TEMPO/TAP].

Sekcja automatycznego
akompaniamentu

Prbujemy gra inne akordy.

Naciskamy [START/STOP], aby zatrzyma odtwarzanie akompaniamentu.

Informacje o tym jak to robi znajd Pastwo na stronie 40 w podrozdziale


Techniki palcowania akordw.

Gdy wybrany jest styl w metrum 4-dzielnym

Uderzamy 4 razy
* Gdy wybrany jest styl w metrum 3dzielnym, przycisk naley uderzy 3 razy.

Akompaniament zostanie uruchomiony automatycznie w nabitym tempie.

38

35

Automatyczny Akompaniament

Automatyczny Akompaniament

Technika FINGERED 2

Wyciszanie cieek akompaniamentu

Zasadniczo jest to ta sama technika opisana wczeniej FINGERED 1. Jedyn


rnic stanowi fakt, e partia basowa akompaniamentu realizowana jest w
oparciu o zagrany przewrt akordu, a nie jego posta zasadnicz. Pozwala to
tworzy znacznie ciekawsze przebiegi harmoniczne akompaniamentu.

System automatycznego akompaniamentu instrumentu PSR-740/640 skada si z 8 cieek: RHYTHM SUB,


RHYTHM MAIN, BASS, CHORD 1/2, PAD i PHRASE 1/2, ktre mog by modyfikowane, umoliwiajc kontrol
zakresu i sposobu instrumentacji caej partii akompaniujcej. Po wybraniu stylu akompaniamentu na wywietlaczu
pojawiaj si ikony odpowiadajce ciekom, ktre s wykorzystywane przez aktualnie wybrany styl i jego odmian.
Poszczeglne cieki akompaniamentu mog by wczane (ON) lub wyczane (OFF) przez naciskanie
odpowiadajcych im przyciskw z grupy [TRACK 9-16]. Jeli dana cieka jest wyczona, pod jej numerem
pojawia si litera M. Wczanie i wyczanie dowolnych cieek akompaniamentu umoliwia tworzenie
rnorodnych odmian aranacyjnych w obrbie wybranego stylu.

Opis partii instrumentalnych akompaniamentu


RHYTHM SUB, RHYTHM MAIN
Gwne partie rytmiczne; zawieraj zwykle dane dotyczce gry
zestawu podstawowego i instrumentw perkusyjnych.

Technika FULL KEYBOARD


System automatycznego akompaniamentu rozpoznawaje akordy zagrane
w dowolnym miejscu klawiatury. Sposb rozpoznawania akordw odpowiada
technice FINGERED 1. Poza tym mona gra uywajc caej klawiatury, a instrument zatroszczy si sam o waciwy akompaniament. Nazwy rozpoznanych
akordw pojawiaj si na wywietlaczu.

Jeeli obowizuje technika


FULL KEYBOARD, ustawienie
punktu podziau klawiatury
(poniej) dla automatycznego
akompaniamentu jest
ignorowane.

Jeli wykorzystujc technik


MULTI FINGER zamierzaj
Pastwo gra akordy molowe, septymowe i molowe
septymowe w sposb
charakterystyczny dla
SINGLE FINGER, wwczas
prosz uywa klawiszy
biaych/czarnych lecych
najbliej prymy akordu.

Punkt podziau klawiatury dla akompaniamentu


Funkcja ta umoliwia okrelenie sekcji klawiatury przeznaczonej do sterowania przebiegiem harmonicznym
automatycznego akompaniamentu. Klawisz oddzielajcy sekcj sterowania akompaniamentem
od sekcji sterowania brzmieniem nazywany jest punktem podziau (Split Point).
Domylnie jako punkt podziau przyjmowany jest klawisz [F#2], tym nie mniej moe nim by kady inny
klawisz. Szczegowy opis ustawiania punktu podziau klawiatury zamieszczony zosta na stronie 135.

42

CHORD 1, CHORD 2
Zawieraj partie rytmicznych akordw, realizowane przez
instrumenty mogce realizowa takie partie instrumentw
akordowych w rodzaju gitary, fortepianw, pian elektrycznych itp..
PAD
Partia zawierajca dugie, trzymane akordy w wykonaniu takich instrumentw jak sekcja smyczkw,
organy, chry.

Akompaniament MULTI-FINGER
Stanowi domyln technik palcowania akrdw automatycznego
akompaniamentu. czy w sobie cechy technik SINGLE FINGER oraz FINGERED 1, zapewniajc prawidowe rozpoznawanie akordw wprowadzanych
zgodnie z obowizujcymi dla nich zasadami.

BASS
Partia basu; w zalenoci od stylu akompaniamentu do realizacji
tej partii uywane s rne instrumenty: bas akustyczny,
syntetyczny, tuba itp.

PHRASE 1, PHRASE 2
Partie zawierajce najciekawsze, melodyczne fragmenty akompaniamentu:. ostre wejcia sekcji
blaszanej, rozoone akordy i inne dodatki, dziki ktrym akompaniament brzmi tak interesujco.

Kontrola poziomu gonoci akompaniamentu


Ten osobny parametr regulujcy poziom gonoci akompaniamentu umoliwia optymalne zbalansowanie poziomw
sygnau pomidzy akompaniamentem i realizowanymi przez praw rk pozostaymi partiami utworu.

1
2

Wczamy akompaniament (strona 35).


Naciskamy przycisk [ACMP/SONG VOLUME].

Regulujemy poziom gonoci akompaniamentu.

Zatrzymujemy akompaniament (strona 35).

Korzystamy z przyciskw [+/YES],[-/NO]


[+/YES],[-/NO], przyciskw numerycznych [1]-[0]
lub pokrta [DATA]
[DATA].
Ustawiajc poziom gonoci akompaniamentu naley jednoczenie gra
praw rk na klawiaturze, wsuchujc si w oglny balans pomidzy
gonoci akompaniamentu a poziomem partii melodycznej.

39

Automatyczny Akompaniament

Automatyczny Akompaniament

Techniki palcowania akordw

Przykady akordw opartych o dwik C

Sposb podawania akordw dla systemu automatycznego akompaniamentu nazywa bdziemy technik
palcowania. Instrument oferuje 5 rnych technik, ktre przentujemy poniej.
Multi Finger
Single Finger

Fingered 1
Fingered 2

Full Keyboard

Naciskamy przycisk [FINGERING].

Wybieramy dan technik palcowania.

Domylnie wybierana jest


technika Multi-Finger.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub przyciski numeryczne.

Technika SINGLE FINGER


Przy uyciu techniki Single Finger uatwione jest tworzenie wspaniale zaaranowanych partii
wspomagajcych z uyciem akordw durowych [M], septymowych [7], molowych [m] i molowych
septymowych [m7], przy czym do prowadzenia tych partii wymagane jest przyciskanie minimalnej iloci
klawiszy w obrbie sekcji sterowania przebiegiem harmonicznym akompaniamentu. Sposoby palcowania ww.
akordw w oparciu o dwik C przedstawiono poniej:
Akord durowy jest tworzony po naciniciu
klawisza stanowicego prym akordu.
Akord molowy jest tworzony po naciniciu
klawisza stanowicego prym akordu oraz
czarnego klawisza znajdujcego si na lewo
od niego.

Akord septymowy jest tworzony po naciniciu


klawisza stanowicego prym akordu oraz biaego
klawisza znajdujcego si na lewo od niego.
Akord molowy septymowy jest tworzony po
naciniciu klawisza stanowicego prym akordu
oraz obydwu biaego i czarnego klawiszy
znajdujcych si na lewo od niego.

Technika FINGERED 1
Technika Fingered 1 umoliwia dostarczanie wasnych (tj. tworzonych przez wykonawc) akordw
dla funkcji automatycznego akompaniamentu, przy uyciu klawiatury. Na podstawie rozpoznanych
akordw instrument sam troszczy si o realizacj odpowiednich partii rytmicznych, basowych
i akordowo-melodycznych. Przy uyciu techniki FINGERED 1 rozpoznawane s nastpujce typy
akordw:

40

Rodzaj akordu/skrt

Posta zasadnicza

Akord C

Wywietlacz

durowy [M]

1-3-5

durowy z dodan non [(9)]

1-2-3-5

C(9)

C(9)

sekstowy [6]

1 - (3) - 5 - 6

C6

C6

sekstowy z dodan non [6(9)]

1 - 2 - 3 - (5) - 6

C6(9)

C6(9)

durowy z septym wielk [M7]

1 - 3 - (5) - 7 lub
1 - (3) - 5 - 7

CM7

CM7

nonowy z septym wielk [M7(9)]]

1 - 2 - 3 - (5) - 7

CM7(9)

CM7(9)

durowy z septym wielk i kwart (undecym)


zwikszon [M7(#11)]

1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 lub
1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7

CM7(#11)

CM7(#11)

durowy z obnion kwint [(b5)]

1 - 3 - b5

C(b5)

C(b5)

durowy z septym wielk i obnion kwint [M7b5]

1 - 3 - b5 - 7

CM7b5

CM7b5

z opnion tercj przez kwart [sus4]

1-4-5

Csus4

Csus4

zwikszony

[aug]

1 - 3 - #5

Caug

Caug

zwikszony

septymowy

1 - (3) - #5 - 7

CM7aug

CM7aug

molowy [m]

1 - b3 - 5

Cm

Cm

molowy z dodan non [m(9)]

1 - 2 - b3 - 5

Cm(9)

Cm(9)

molowy sekstowy [m6]

1 - b3 - 5 - 6

Cm6

Cm6

molowy septymowy [m7]

1 - b3 - (5) - b7

Cm7

Cm7

molowy nonowy [m7(9)]

1 - 2 - b3 - (5) - b7

Cm7(9)

Cm7(9)

m. septymowy z dodan kwart (undecym) [m7(11)]

1 - (2) - b3 - 4 - 5 - (b7)

Cm7(11)

Cm7(11)

molowy z septym wielk [mM7]

1 - b3 - (5) - 7

CmM7

CmM7

molowy z septym i non wielk (tzw.dur-moll) [mM7(9)]

1 - 2 - b3 - (5) - 7

CmM7(9)

CmM7(9)

molowy septymowy z obnion kwint (pzmniejszony) [m7b5]

1 - b3 - b5 - b7

Cm7b5

Cm7b5

moll-dur z obnion kwint [mM7b5]

1 - b3 - b5 - 7

CmM7b5

CmM7b5

zmniejszony [dim]

1 - b3 - b5

Cdim

Cdim

zmniejszony septymowy [dim7]

1 - b3 - b5 - 6

Cdim7

Cdim7

dominantowy septymowy [7]

1 - 3 - (5) - b7 lub
1 - (3) - 5 - b7

C7

C7

dominantowy z non ma [7(b9)]

1 - b2 - 3 - (5) - b7

C7(b9)

C7(b9)

[M7aug]

1 - 3 - 5 - b6 - b7

C7(b13)

C7(b13)

dominantowy nonowy [7(9)]

1 - 2 - 3 - (5) - b7

C7(9)

C7(9)

dominantowy z dodan kwart zwikszon


(undecym zw.) [7(#11)]

1 - (2) - 3 - #4 - 5 - b7 lub
1 - 2 - 3 - #4 - (5) - b7

C7(#11)

C7(#11)

dominantowy z dodan sekst (terdecym) [7(13)]

1 - 3 - (5) - 6 - b7

C7(13)

C7(13)

dominantowy

1 - #2 - 3 - (5) - b7

C7(#9)

C7(#9)

dominantowy z obnion kwint [7b5]

1 - 3 - b5 - b7

C7b5

C7b5

zwikszony

dominantowy z dodan obnion sekst (terdecym)

[7(b13)]

z non zwikszon [7(#9)]

1 - 3 - #5 - b7

C7aug

C7aug

dominantowy z opnion tercj na kwart [7sus4]

1 - 4 - (5) - b7

C7sus4

C7sus4

struktura 1+2+5 [1+2+5]

1-2-5

C1+2+5

septymowy

[7aug]

Skadniki akordw ujte w nawiasy mog zosta opuszczone.


Jeli w lewej czci klawiatury
zostan nacinite trzy ssiednie
klawisze (odlegoci ptonowe),
wwczas wszystkie partie
instrumentalne akompaniamentu,
z wyjtkiem rytmicznej, zostan
wyciszone (funkcja CHORD
CANCEL).
Nacinicie pojedynczego
klawisza lub interwau czystej
oktawy spowoduje generowanie
akompaniamentu opartego tylko
na prymie akordu.
Kwinta czysta powoduje
generowanie akompaniamentu
opartego tylko na prymie i kwincie akordu, pozwalajc na zastosowanie go jako trjdwiku
durowego lub molowego.
Akordy w tabeli podane s w ich
potaciach zasadniczych, jakkolwiek istnieje moliwo zastosowania przewrotw, za wyjtkiem
poniszych przypadkw:
m7, m7b5, m6, sus4, aug, dim7,
7b5, 6(9), m7(11), 1+2+5.
Przewrt akordu
dominantowego septymowego
z opnion tercj (7sus4) nie
jest rozpoznawany,
o ile opuci si kwint.
Niektre zmiany harmoniczne,
szczeglnie podczas grania
progresji akordowych, mog by
ignorowane przez instrument (np.
podczas zmiany z akordu molowego na molowy septymowy)
Dwudwiki bd powodowa
generowanie akordu opartego
na prymie akordu poprzedniego.

41

Automatyczny Akompaniament

Automatyczny Akompaniament

Techniki palcowania akordw

Przykady akordw opartych o dwik C

Sposb podawania akordw dla systemu automatycznego akompaniamentu nazywa bdziemy technik
palcowania. Instrument oferuje 5 rnych technik, ktre przentujemy poniej.
Multi Finger
Single Finger

Fingered 1
Fingered 2

Full Keyboard

Naciskamy przycisk [FINGERING].

Wybieramy dan technik palcowania.

Domylnie wybierana jest


technika Multi-Finger.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub przyciski numeryczne.

Technika SINGLE FINGER


Przy uyciu techniki Single Finger uatwione jest tworzenie wspaniale zaaranowanych partii
wspomagajcych z uyciem akordw durowych [M], septymowych [7], molowych [m] i molowych
septymowych [m7], przy czym do prowadzenia tych partii wymagane jest przyciskanie minimalnej iloci
klawiszy w obrbie sekcji sterowania przebiegiem harmonicznym akompaniamentu. Sposoby palcowania ww.
akordw w oparciu o dwik C przedstawiono poniej:
Akord durowy jest tworzony po naciniciu
klawisza stanowicego prym akordu.
Akord molowy jest tworzony po naciniciu
klawisza stanowicego prym akordu oraz
czarnego klawisza znajdujcego si na lewo
od niego.

Akord septymowy jest tworzony po naciniciu


klawisza stanowicego prym akordu oraz biaego
klawisza znajdujcego si na lewo od niego.
Akord molowy septymowy jest tworzony po
naciniciu klawisza stanowicego prym akordu
oraz obydwu biaego i czarnego klawiszy
znajdujcych si na lewo od niego.

Technika FINGERED 1
Technika Fingered 1 umoliwia dostarczanie wasnych (tj. tworzonych przez wykonawc) akordw
dla funkcji automatycznego akompaniamentu, przy uyciu klawiatury. Na podstawie rozpoznanych
akordw instrument sam troszczy si o realizacj odpowiednich partii rytmicznych, basowych
i akordowo-melodycznych. Przy uyciu techniki FINGERED 1 rozpoznawane s nastpujce typy
akordw:

40

Rodzaj akordu/skrt

Posta zasadnicza

Akord C

Wywietlacz

durowy [M]

1-3-5

durowy z dodan non [(9)]

1-2-3-5

C(9)

C(9)

sekstowy [6]

1 - (3) - 5 - 6

C6

C6

sekstowy z dodan non [6(9)]

1 - 2 - 3 - (5) - 6

C6(9)

C6(9)

durowy z septym wielk [M7]

1 - 3 - (5) - 7 lub
1 - (3) - 5 - 7

CM7

CM7

nonowy z septym wielk [M7(9)]]

1 - 2 - 3 - (5) - 7

CM7(9)

CM7(9)

durowy z septym wielk i kwart (undecym)


zwikszon [M7(#11)]

1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 lub
1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7

CM7(#11)

CM7(#11)

durowy z obnion kwint [(b5)]

1 - 3 - b5

C(b5)

C(b5)

durowy z septym wielk i obnion kwint [M7b5]

1 - 3 - b5 - 7

CM7b5

CM7b5

z opnion tercj przez kwart [sus4]

1-4-5

Csus4

Csus4

zwikszony

[aug]

1 - 3 - #5

Caug

Caug

zwikszony

septymowy

1 - (3) - #5 - 7

CM7aug

CM7aug

molowy [m]

1 - b3 - 5

Cm

Cm

molowy z dodan non [m(9)]

1 - 2 - b3 - 5

Cm(9)

Cm(9)

molowy sekstowy [m6]

1 - b3 - 5 - 6

Cm6

Cm6

molowy septymowy [m7]

1 - b3 - (5) - b7

Cm7

Cm7

molowy nonowy [m7(9)]

1 - 2 - b3 - (5) - b7

Cm7(9)

Cm7(9)

m. septymowy z dodan kwart (undecym) [m7(11)]

1 - (2) - b3 - 4 - 5 - (b7)

Cm7(11)

Cm7(11)

molowy z septym wielk [mM7]

1 - b3 - (5) - 7

CmM7

CmM7

molowy z septym i non wielk (tzw.dur-moll) [mM7(9)]

1 - 2 - b3 - (5) - 7

CmM7(9)

CmM7(9)

molowy septymowy z obnion kwint (pzmniejszony) [m7b5]

1 - b3 - b5 - b7

Cm7b5

Cm7b5

moll-dur z obnion kwint [mM7b5]

1 - b3 - b5 - 7

CmM7b5

CmM7b5

zmniejszony [dim]

1 - b3 - b5

Cdim

Cdim

zmniejszony septymowy [dim7]

1 - b3 - b5 - 6

Cdim7

Cdim7

dominantowy septymowy [7]

1 - 3 - (5) - b7 lub
1 - (3) - 5 - b7

C7

C7

dominantowy z non ma [7(b9)]

1 - b2 - 3 - (5) - b7

C7(b9)

C7(b9)

[M7aug]

1 - 3 - 5 - b6 - b7

C7(b13)

C7(b13)

dominantowy nonowy [7(9)]

1 - 2 - 3 - (5) - b7

C7(9)

C7(9)

dominantowy z dodan kwart zwikszon


(undecym zw.) [7(#11)]

1 - (2) - 3 - #4 - 5 - b7 lub
1 - 2 - 3 - #4 - (5) - b7

C7(#11)

C7(#11)

dominantowy z dodan sekst (terdecym) [7(13)]

1 - 3 - (5) - 6 - b7

C7(13)

C7(13)

dominantowy

1 - #2 - 3 - (5) - b7

C7(#9)

C7(#9)

dominantowy z obnion kwint [7b5]

1 - 3 - b5 - b7

C7b5

C7b5

zwikszony

dominantowy z dodan obnion sekst (terdecym)

[7(b13)]

z non zwikszon [7(#9)]

1 - 3 - #5 - b7

C7aug

C7aug

dominantowy z opnion tercj na kwart [7sus4]

1 - 4 - (5) - b7

C7sus4

C7sus4

struktura 1+2+5 [1+2+5]

1-2-5

C1+2+5

septymowy

[7aug]

Skadniki akordw ujte w nawiasy mog zosta opuszczone.


Jeli w lewej czci klawiatury
zostan nacinite trzy ssiednie
klawisze (odlegoci ptonowe),
wwczas wszystkie partie
instrumentalne akompaniamentu,
z wyjtkiem rytmicznej, zostan
wyciszone (funkcja CHORD
CANCEL).
Nacinicie pojedynczego
klawisza lub interwau czystej
oktawy spowoduje generowanie
akompaniamentu opartego tylko
na prymie akordu.
Kwinta czysta powoduje
generowanie akompaniamentu
opartego tylko na prymie i kwincie akordu, pozwalajc na zastosowanie go jako trjdwiku
durowego lub molowego.
Akordy w tabeli podane s w ich
potaciach zasadniczych, jakkolwiek istnieje moliwo zastosowania przewrotw, za wyjtkiem
poniszych przypadkw:
m7, m7b5, m6, sus4, aug, dim7,
7b5, 6(9), m7(11), 1+2+5.
Przewrt akordu
dominantowego septymowego
z opnion tercj (7sus4) nie
jest rozpoznawany,
o ile opuci si kwint.
Niektre zmiany harmoniczne,
szczeglnie podczas grania
progresji akordowych, mog by
ignorowane przez instrument (np.
podczas zmiany z akordu molowego na molowy septymowy)
Dwudwiki bd powodowa
generowanie akordu opartego
na prymie akordu poprzedniego.

41

Automatyczny Akompaniament

Automatyczny Akompaniament

Technika FINGERED 2

Wyciszanie cieek akompaniamentu

Zasadniczo jest to ta sama technika opisana wczeniej FINGERED 1. Jedyn


rnic stanowi fakt, e partia basowa akompaniamentu realizowana jest w
oparciu o zagrany przewrt akordu, a nie jego posta zasadnicz. Pozwala to
tworzy znacznie ciekawsze przebiegi harmoniczne akompaniamentu.

System automatycznego akompaniamentu instrumentu PSR-740/640 skada si z 8 cieek: RHYTHM SUB,


RHYTHM MAIN, BASS, CHORD 1/2, PAD i PHRASE 1/2, ktre mog by modyfikowane, umoliwiajc kontrol
zakresu i sposobu instrumentacji caej partii akompaniujcej. Po wybraniu stylu akompaniamentu na wywietlaczu
pojawiaj si ikony odpowiadajce ciekom, ktre s wykorzystywane przez aktualnie wybrany styl i jego odmian.
Poszczeglne cieki akompaniamentu mog by wczane (ON) lub wyczane (OFF) przez naciskanie
odpowiadajcych im przyciskw z grupy [TRACK 9-16]. Jeli dana cieka jest wyczona, pod jej numerem
pojawia si litera M. Wczanie i wyczanie dowolnych cieek akompaniamentu umoliwia tworzenie
rnorodnych odmian aranacyjnych w obrbie wybranego stylu.

Opis partii instrumentalnych akompaniamentu


RHYTHM SUB, RHYTHM MAIN
Gwne partie rytmiczne; zawieraj zwykle dane dotyczce gry
zestawu podstawowego i instrumentw perkusyjnych.

Technika FULL KEYBOARD


System automatycznego akompaniamentu rozpoznawaje akordy zagrane
w dowolnym miejscu klawiatury. Sposb rozpoznawania akordw odpowiada
technice FINGERED 1. Poza tym mona gra uywajc caej klawiatury, a instrument zatroszczy si sam o waciwy akompaniament. Nazwy rozpoznanych
akordw pojawiaj si na wywietlaczu.

Jeeli obowizuje technika


FULL KEYBOARD, ustawienie
punktu podziau klawiatury
(poniej) dla automatycznego
akompaniamentu jest
ignorowane.

Jeli wykorzystujc technik


MULTI FINGER zamierzaj
Pastwo gra akordy molowe, septymowe i molowe
septymowe w sposb
charakterystyczny dla
SINGLE FINGER, wwczas
prosz uywa klawiszy
biaych/czarnych lecych
najbliej prymy akordu.

Punkt podziau klawiatury dla akompaniamentu


Funkcja ta umoliwia okrelenie sekcji klawiatury przeznaczonej do sterowania przebiegiem harmonicznym
automatycznego akompaniamentu. Klawisz oddzielajcy sekcj sterowania akompaniamentem
od sekcji sterowania brzmieniem nazywany jest punktem podziau (Split Point).
Domylnie jako punkt podziau przyjmowany jest klawisz [F#2], tym nie mniej moe nim by kady inny
klawisz. Szczegowy opis ustawiania punktu podziau klawiatury zamieszczony zosta na stronie 135.

42

CHORD 1, CHORD 2
Zawieraj partie rytmicznych akordw, realizowane przez
instrumenty mogce realizowa takie partie instrumentw
akordowych w rodzaju gitary, fortepianw, pian elektrycznych itp..
PAD
Partia zawierajca dugie, trzymane akordy w wykonaniu takich instrumentw jak sekcja smyczkw,
organy, chry.

Akompaniament MULTI-FINGER
Stanowi domyln technik palcowania akrdw automatycznego
akompaniamentu. czy w sobie cechy technik SINGLE FINGER oraz FINGERED 1, zapewniajc prawidowe rozpoznawanie akordw wprowadzanych
zgodnie z obowizujcymi dla nich zasadami.

BASS
Partia basu; w zalenoci od stylu akompaniamentu do realizacji
tej partii uywane s rne instrumenty: bas akustyczny,
syntetyczny, tuba itp.

PHRASE 1, PHRASE 2
Partie zawierajce najciekawsze, melodyczne fragmenty akompaniamentu:. ostre wejcia sekcji
blaszanej, rozoone akordy i inne dodatki, dziki ktrym akompaniament brzmi tak interesujco.

Kontrola poziomu gonoci akompaniamentu


Ten osobny parametr regulujcy poziom gonoci akompaniamentu umoliwia optymalne zbalansowanie poziomw
sygnau pomidzy akompaniamentem i realizowanymi przez praw rk pozostaymi partiami utworu.

1
2

Wczamy akompaniament (strona 35).


Naciskamy przycisk [ACMP/SONG VOLUME].

Regulujemy poziom gonoci akompaniamentu.

Zatrzymujemy akompaniament (strona 35).

Korzystamy z przyciskw [+/YES],[-/NO]


[+/YES],[-/NO], przyciskw numerycznych [1]-[0]
lub pokrta [DATA]
[DATA].
Ustawiajc poziom gonoci akompaniamentu naley jednoczenie gra
praw rk na klawiaturze, wsuchujc si w oglny balans pomidzy
gonoci akompaniamentu a poziomem partii melodycznej.

39

Funkcje Groove & Dynamics (PSR-740)

Automatyczny Akompaniament

Funkcja Synchro Stop

Parametry edycyjne funkcji Groove i Dynamics


Kiedy wybierzemy styl akompaniamentu i uruchomimy funkcj Groove automatycznie wywoane
zostan najlepiej pasujce do danego stylu parametry funkcji Groove i Dynamics. W tym wypadku
mona by jeszcze wyprbowa inne rodzaje efektw Groove i rozpocz produkcj szerokiej gamy
odmian rytmicznych danego stylu. Nic jednak nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pozmienia
wszystkie dostpne parametry Groove i Dynamics wedug wasnego uznania.

1
2
3
4
5
6
7
8
46

Naciskamy przycisk [GROOVE].

Wybieramy Groove type.

Uaktywnienie tej funkcji powoduje, e odtwarzanie akompaniamentu zostanie


przerwane, gdy zwolnione zostan wszystkie klawisze znajdujce si w sekcji sterowania
przebiegiem harmonicznym. Akompaniament zostanie niezwocznie uruchomiony po
ponownym uderzeniu akordu w sekcji sterowania. W czasie gdy akompaniament jest
zatrzymany przez funkcj Synchro Stop, wskaniki tempa (BEAT) bd miga.

1
2
3
4

Naciskamy przycisk [STYLE] (strona 34).


Wczamy automatyczny akompaniament (strona 35).
Wczamy funkcj synchronicznego startu akompaniamentu
(strona 35).
Wczamy funkcj synchronicznego zatrzymywania
akompaniamentu wciskajc przycisk [SYNC STOP].

Funkcji synchronicznego
zatrzymywania
akompaniamentu (Synchro
Stop) nie mona wczy
jeeli wybrana zostaa
technika palcowania FULL
KEYBOARD. Jeeli funkcja
jest aktywna i zostanie
wybrana technika palcowania FULL KEYBOARD,
wwczas zostanie ona
automatycznie wyczona.
SYNC STOP jest skrtem od
nazwy funkcji SYNCHRO
STOP.

Przyciskami [+/YES], [-/NO] lub pokrtem [DATA] wybieramy odpowiedni typ efektu
Groove. Prosz przejrze list dostpnych efektw Groove zamieszczon na s. 47.

Naciskamy przycisk [NEXT] aby wywoa ekran parametru Groove


Swing.

W przypadku niektrych
rodzajw efektu Groove
parametr Groove Swing
moe by niedostpny..

W momencie kiedy zaczniemy gra lew rk w sekcji sterowania


akompaniamentem nastpi jego uruchomienie
uruchomienie..
W tym przypadku zagrajmy akord C-dur (prezentowany poniej)

Wybieramy parametr Groove Swing


Prosz wykorzysta przyciski [+/YES], [-/NO] lub pokrto [DATA]
[DATA].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby wywoa ekran wyboru rodzaju


efektu Dynamics (Type).

Wybieramy parametr Dynamics Type.


Uywajc przyciskw [+/YES], [-/NO] lub pokrta [DATA] wybieramy
podany rodzaj efektu Dynamics.
List dostpnych typw efektu Dynamics znajd Pastwo na stronie 47.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu


z ustawieniami parametru Dynamics Depth.

Wybieramy parametr Dynamics Depth.


Przyciskami [+/YES], [-/NO]
[-/NO], przyciskami numerycznymi [1]-[0] lub pokrtem [DATA]
ustawiamy warto parametru odpowiedzialnego za stopie oddziaywania efektu Dynamics na dynamik partii akompaniamentw.

6
7
8
9

Sekcja automatycznego
akompaniamentu

Odtwarzanie akompaniamentu zatrzyma si w


momencie zwolnienia akordu trzymanego
lew rk.
Zagranie kolejnego akordu lew rk ponownie uruchomi
odtwarzanie akompaniamentu.
Aby zatrzyma odtwarzanie akompaniamentu naley po prostu zdej lew rk
z klawiatury.

Wyczamy funkcj synchronicznego zatrzymywania akompaniamentu.


Naciskamy przycisk [SYNC STOP].

Jeeli funkcja SYNC STOP nie jest aktywna, odtwarzanie akompaniamentu nie
zostanie zatrzymane mimo zwolnienia klawiszy w lewej czci klawiatury.

Zatrzymujemy akompaniament (strona 34).

43

Funkcje Groove & Dynamics (PSR-740)

Automatyczny Akompaniament

Funkcja One Touch Setting

Funkcje Groove & Dynamics umoliwiaj zmian charakteru rytmu feelingu dowolnego
akompaniamentu. Funkcja umoliwia zaawansowan kontrol odtwarzania fabrycznych stylw
automatycznego akompaniamentu polegajc na przesuniciach czasowych, zmianach gonoci
i dugoci wybrzmienia poszczeglnych nut.

Funkcja OTS, to wygodne narzdzie umoliwiajce natychmiastowe dopasowanie


konfiguracji instrumentu pod ktem wybranego stylu przy uyciu pojedynczych
przyciskw.

1
2
3

Naciskamy okrgy przycisk [ONE TOUCH SETTING],


aby przywoa funkcj OTS.

Naciskamy jeden z przyciskw [1]-[4] z grupy ONE TOUCH SETTING.

Groove
Zmienia charakter rytmiczny akompaniamentu, poprzez wprowadzenie
nieznacznych przesuni czasowych.
Groove Type
Parametr okrela rodzaj przesuni metrum, np. ustawienie 16 to 8
konwertuje wszystkie rytmiczne szesnastki do wartoci semek.
Groove Swing
Parametr okrela stopie lizgania si danego wzorca rytmicznego.

Ustawienia dokonywane przez


funkcj One Touch Setting
mona zmienia i zapisywa je
w pamici registracyjnej (patrz
strona 62).
Jeli aktualnie obowizujcym
stylem akompaniamentu jest
styl uytkownika (nr 161-163),
wwczas funkcja One Touch
Setting nie dziaa.

Dynamics
Zmienia struktur akompaniamentu, poprzez wprowadzenie zmian gonoci
(akcentw) poszczeglnych dwikw w zalenoci od ich pooenia w takcie
odpowiednio do wybranego rodzaju przesuni Groove

Kroki #1-#4 w podrozdziale Korzystanie z akompaniamentu (wszystkie cieki)


mona zaatwi, naciskajc jeden przycisk z grupy ONE TOUCH SETTING.
Dodatkowo zostan przywoane inne inne parametry instrumentu, takie jak brzmienia, efekty itp., idealnie wspgrajce z wybranym stylem akompaniamentu (poniej).

Dynamics Type
Okrela rodzaj zmian dynamiki w akompaniamencie. Kady typ efektu stanowi
swego rodzaju szablon wedug ktrego zaprogramowane zostay
przesunicia czasowe i zmiany dynamiki.
Dynamics Depth
Okrela, jak gboko wybrany typ efektu Dynamics wpywa na dynamik partii
akompaniamentu (warto wyraona w procentach). Wiksza warto
parametru wzmacnia dziaanie efektu.

Uruchamiamy odtwarzanie akompaniamentu, uderzajc akord


w sekcji sterowania.
W poniszym przykadzie uderzony zosta akord C-dur.

Kadorazowe nacinicie przycisku [GROOVE] powoduje wywoanie parametrw


Groove i Dynamics z automatycznie dobranymi do wybranego stylu
akompaniamentu wartociami.

Korzystanie z funkcji Groove & Dynamics

Sekcja automatycznego
akompaniamentu

Zatrzymujemy odtwarzanie akompaniamentu.

Lista parametrw One Touch Setting


Kady z dostpnych w instrumencie 160 stylw akompaniamentu posiada
specjalnie dobrane zestawy najlepiej dopasowanych do danego stylu brzmie,
efektw i innych parametrw, ktre mog by w kadej chwili przywoane przy
uyciu przycisku funkcji [ONE TOUCH SETTING]. Przy uyciu funkcji One
Touch Setting od razu modyfikowane s wszystkie niej wymienione parametry:

wczenie/wyczenie partii instr. (VOICE R1, R2)

strona 29

zmiana brzmienia (VOICE R1, R2) ................................................................... strona 89


ustawienia miksera (VOICE R1, R2) ................................................................. strona 90
ustawienia parametrw edycyjnych (VOICE R1, R2) ...................................... strona 91
automatyczny akompaniament = ON ............................................................. strona 35
cieki akompaniamentu = ON* ..................................................................... strona 39
Synchro Start = ON* ....................................................................................... strona 35
wczenie/wyczenie, typ, gono, ustawienia partii HARMONY/ECHO .... strona 56
wczenie/wyczanie, typ, poziom powrotu, szybko pracy efektu DSP .... strona 50
numer banku Multi Pad .................................................................................... strona 49
Transpozycja oktawowa partii solowych (VOICE R1, R2) ............................... strona 135

1
2
3
4

Wybieramy styl i uruchamiamy akompaniament (strona 35).


Naciskamy przycisk [GROOVE].
Domylny efekt zostanie zastosowany w odniesieniu do akompaniamentu.

Aby anulowa dziaanie funkcji Groove & Dynamics ponownie


naciskamy przycisk [GROOVE].
Zatrzymujemy akompaniament (strona 35).

* Parametry ustalane tyko w przypadku, gdy odtwarzanie akompaniamentu nie jest wczone.

44

45

Funkcje Groove & Dynamics (PSR-740)

Automatyczny Akompaniament

Funkcja One Touch Setting

Funkcje Groove & Dynamics umoliwiaj zmian charakteru rytmu feelingu dowolnego
akompaniamentu. Funkcja umoliwia zaawansowan kontrol odtwarzania fabrycznych stylw
automatycznego akompaniamentu polegajc na przesuniciach czasowych, zmianach gonoci
i dugoci wybrzmienia poszczeglnych nut.

Funkcja OTS, to wygodne narzdzie umoliwiajce natychmiastowe dopasowanie


konfiguracji instrumentu pod ktem wybranego stylu przy uyciu pojedynczych
przyciskw.

1
2
3

Naciskamy okrgy przycisk [ONE TOUCH SETTING],


aby przywoa funkcj OTS.

Naciskamy jeden z przyciskw [1]-[4] z grupy ONE TOUCH SETTING.

Groove
Zmienia charakter rytmiczny akompaniamentu, poprzez wprowadzenie
nieznacznych przesuni czasowych.
Groove Type
Parametr okrela rodzaj przesuni metrum, np. ustawienie 16 to 8
konwertuje wszystkie rytmiczne szesnastki do wartoci semek.
Groove Swing
Parametr okrela stopie lizgania si danego wzorca rytmicznego.

Ustawienia dokonywane przez


funkcj One Touch Setting
mona zmienia i zapisywa je
w pamici registracyjnej (patrz
strona 62).
Jeli aktualnie obowizujcym
stylem akompaniamentu jest
styl uytkownika (nr 161-163),
wwczas funkcja One Touch
Setting nie dziaa.

Dynamics
Zmienia struktur akompaniamentu, poprzez wprowadzenie zmian gonoci
(akcentw) poszczeglnych dwikw w zalenoci od ich pooenia w takcie
odpowiednio do wybranego rodzaju przesuni Groove

Kroki #1-#4 w podrozdziale Korzystanie z akompaniamentu (wszystkie cieki)


mona zaatwi, naciskajc jeden przycisk z grupy ONE TOUCH SETTING.
Dodatkowo zostan przywoane inne inne parametry instrumentu, takie jak brzmienia, efekty itp., idealnie wspgrajce z wybranym stylem akompaniamentu (poniej).

Dynamics Type
Okrela rodzaj zmian dynamiki w akompaniamencie. Kady typ efektu stanowi
swego rodzaju szablon wedug ktrego zaprogramowane zostay
przesunicia czasowe i zmiany dynamiki.
Dynamics Depth
Okrela, jak gboko wybrany typ efektu Dynamics wpywa na dynamik partii
akompaniamentu (warto wyraona w procentach). Wiksza warto
parametru wzmacnia dziaanie efektu.

Uruchamiamy odtwarzanie akompaniamentu, uderzajc akord


w sekcji sterowania.
W poniszym przykadzie uderzony zosta akord C-dur.

Kadorazowe nacinicie przycisku [GROOVE] powoduje wywoanie parametrw


Groove i Dynamics z automatycznie dobranymi do wybranego stylu
akompaniamentu wartociami.

Korzystanie z funkcji Groove & Dynamics

Sekcja automatycznego
akompaniamentu

Zatrzymujemy odtwarzanie akompaniamentu.

Lista parametrw One Touch Setting


Kady z dostpnych w instrumencie 160 stylw akompaniamentu posiada
specjalnie dobrane zestawy najlepiej dopasowanych do danego stylu brzmie,
efektw i innych parametrw, ktre mog by w kadej chwili przywoane przy
uyciu przycisku funkcji [ONE TOUCH SETTING]. Przy uyciu funkcji One
Touch Setting od razu modyfikowane s wszystkie niej wymienione parametry:

wczenie/wyczenie partii instr. (VOICE R1, R2)

strona 29

zmiana brzmienia (VOICE R1, R2) ................................................................... strona 89


ustawienia miksera (VOICE R1, R2) ................................................................. strona 90
ustawienia parametrw edycyjnych (VOICE R1, R2) ...................................... strona 91
automatyczny akompaniament = ON ............................................................. strona 35
cieki akompaniamentu = ON* ..................................................................... strona 39
Synchro Start = ON* ....................................................................................... strona 35
wczenie/wyczenie, typ, gono, ustawienia partii HARMONY/ECHO .... strona 56
wczenie/wyczanie, typ, poziom powrotu, szybko pracy efektu DSP .... strona 50
numer banku Multi Pad .................................................................................... strona 49
Transpozycja oktawowa partii solowych (VOICE R1, R2) ............................... strona 135

1
2
3
4

Wybieramy styl i uruchamiamy akompaniament (strona 35).


Naciskamy przycisk [GROOVE].
Domylny efekt zostanie zastosowany w odniesieniu do akompaniamentu.

Aby anulowa dziaanie funkcji Groove & Dynamics ponownie


naciskamy przycisk [GROOVE].
Zatrzymujemy akompaniament (strona 35).

* Parametry ustalane tyko w przypadku, gdy odtwarzanie akompaniamentu nie jest wczone.

44

45

Funkcje Groove & Dynamics (PSR-740)

Automatyczny Akompaniament

Funkcja Synchro Stop

Parametry edycyjne funkcji Groove i Dynamics


Kiedy wybierzemy styl akompaniamentu i uruchomimy funkcj Groove automatycznie wywoane
zostan najlepiej pasujce do danego stylu parametry funkcji Groove i Dynamics. W tym wypadku
mona by jeszcze wyprbowa inne rodzaje efektw Groove i rozpocz produkcj szerokiej gamy
odmian rytmicznych danego stylu. Nic jednak nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pozmienia
wszystkie dostpne parametry Groove i Dynamics wedug wasnego uznania.

1
2
3
4
5
6
7
8
46

Naciskamy przycisk [GROOVE].

Wybieramy Groove type.

Uaktywnienie tej funkcji powoduje, e odtwarzanie akompaniamentu zostanie


przerwane, gdy zwolnione zostan wszystkie klawisze znajdujce si w sekcji sterowania
przebiegiem harmonicznym. Akompaniament zostanie niezwocznie uruchomiony po
ponownym uderzeniu akordu w sekcji sterowania. W czasie gdy akompaniament jest
zatrzymany przez funkcj Synchro Stop, wskaniki tempa (BEAT) bd miga.

1
2
3
4

Naciskamy przycisk [STYLE] (strona 34).


Wczamy automatyczny akompaniament (strona 35).
Wczamy funkcj synchronicznego startu akompaniamentu
(strona 35).
Wczamy funkcj synchronicznego zatrzymywania
akompaniamentu wciskajc przycisk [SYNC STOP].

Funkcji synchronicznego
zatrzymywania
akompaniamentu (Synchro
Stop) nie mona wczy
jeeli wybrana zostaa
technika palcowania FULL
KEYBOARD. Jeeli funkcja
jest aktywna i zostanie
wybrana technika palcowania FULL KEYBOARD,
wwczas zostanie ona
automatycznie wyczona.
SYNC STOP jest skrtem od
nazwy funkcji SYNCHRO
STOP.

Przyciskami [+/YES], [-/NO] lub pokrtem [DATA] wybieramy odpowiedni typ efektu
Groove. Prosz przejrze list dostpnych efektw Groove zamieszczon na s. 47.

Naciskamy przycisk [NEXT] aby wywoa ekran parametru Groove


Swing.

W przypadku niektrych
rodzajw efektu Groove
parametr Groove Swing
moe by niedostpny..

W momencie kiedy zaczniemy gra lew rk w sekcji sterowania


akompaniamentem nastpi jego uruchomienie
uruchomienie..
W tym przypadku zagrajmy akord C-dur (prezentowany poniej)

Wybieramy parametr Groove Swing


Prosz wykorzysta przyciski [+/YES], [-/NO] lub pokrto [DATA]
[DATA].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby wywoa ekran wyboru rodzaju


efektu Dynamics (Type).

Wybieramy parametr Dynamics Type.


Uywajc przyciskw [+/YES], [-/NO] lub pokrta [DATA] wybieramy
podany rodzaj efektu Dynamics.
List dostpnych typw efektu Dynamics znajd Pastwo na stronie 47.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu


z ustawieniami parametru Dynamics Depth.

Wybieramy parametr Dynamics Depth.


Przyciskami [+/YES], [-/NO]
[-/NO], przyciskami numerycznymi [1]-[0] lub pokrtem [DATA]
ustawiamy warto parametru odpowiedzialnego za stopie oddziaywania efektu Dynamics na dynamik partii akompaniamentw.

6
7
8
9

Sekcja automatycznego
akompaniamentu

Odtwarzanie akompaniamentu zatrzyma si w


momencie zwolnienia akordu trzymanego
lew rk.
Zagranie kolejnego akordu lew rk ponownie uruchomi
odtwarzanie akompaniamentu.
Aby zatrzyma odtwarzanie akompaniamentu naley po prostu zdej lew rk
z klawiatury.

Wyczamy funkcj synchronicznego zatrzymywania akompaniamentu.


Naciskamy przycisk [SYNC STOP].

Jeeli funkcja SYNC STOP nie jest aktywna, odtwarzanie akompaniamentu nie
zostanie zatrzymane mimo zwolnienia klawiszy w lewej czci klawiatury.

Zatrzymujemy akompaniament (strona 34).

43

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Funkcje Groove & Dynamics (PSR-740)

PSR-740/640 posiada bogato wyposaon sekcj efektw cyfrowych, ktrej umiejtne wykorzystanie
daje olbrzymie moliwoci wzbogacania brzmienia instrumentu, np. przez dodanie efektu pogosowego, dziki czemu Wasza muzyka zabrzmi tak, jakby bya wykonywana w sali koncertowej. Mona take
skorzysta z funkcji Harmony, dodajc dobrane zgodnie z funkcj harmoniczn dwiki do wykonywanej melodii.
PSR-740 wyposaony zosta dodatkowo w sekcj Multi Effect, ktra umoliwia czenie kilku efektw ze
sob, za sekcja Digital Equalizer umoliwia korygowanie brzmienia instrumentu w 5-pasmach
czstotliwoci.
l Reverb ....................................................................................................... strona 50
Mona tworzy efekty pogosowe, ktre sprawi, e instrument zabrzmi tak,
jakby grano w przedziwnych miejscach: sali koncertowej, klubie itp. Domylny
status sekcji Reverb w instrumencie PSR-740/640 ustawiony jest na on
(wczony). cznie dostpne s 24 rodzaje efektu Reverb
l Chorus ...................................................................................................... strona 52
Przez dodanie efektu Chorus mona uzyska efekt pogrubienia brzmienia, tak
jakby dwie partie instrumentalne gray rwnolegle. Domylny status sekcji
Chorus w instrumencie PSR-740/640 ustawiony jest na on (wczony). cznie
dostpnych jest 20 rodzajw efektu Chorus (16 rodzajw w PSR-640).

Szczegw dotyczcych
korzystania z efektw
cyfrowych (Reverb, Chorus,
DSP, Multi-Effect, Digital
Equalizer) prosz szuka na
stronie 140.

Lista efektw Dynamics

8BEAT ON

16

8BEAT OFF

16 TO 8

16BEAT ON

16 TO 12

16BEAT OFF

12 TO 8

2nd BEAT OFF

12 TO 16A

DANCE

12 TO 16B

DISCO

24 TO 8

TECHNO

24 TO 16

FUSION

24 TO 12

REGGAE1

THRU

REGGAE2
BOSSA NOVA
TANGO
RHUMBA BASS
RHUMBA CHORD
LATIN

l DSP
Poza efektami typu Reverb i Chorus w PSR-740/640 dostpna jest take specjalna sekcja efektw DSP, w ktrej znale mona dodatkowe algorytmy wykorzystywane w przypadku niektrych partii instrumentalnych, takie jak Distortion czy
tremolo.
PSR-740: udostpnia pi dziaajcych niezalenie sekcji DSP. S to:
DSP
Ta sekcja jest zawsze aktywna. cznie udostpnia 102 efekty DSP rnego rodzaju. Z
efektw tych mona jednak korzysta tylko w trybie SONG RECORDING (nagrywanie
utworw).
DSP 1 - 3 (Multi Effect)
PSR-740 oferuje rwnie 3 inne sekcje DSP. Kada z nich moe by wczana lub
wyczana przyciskiem umieszczonym na panelu kontrolnym instrumentu (strona 54).
cznie dostpne s 74 rodzaje rnych efektw DSP.
DSP 4
T sekcj moemy wcza lub wycza przyciskiem umieszczonym na panelu (strona
83). Odpowiedni efekt wzbogaca sygna pochodzcy z podczonego mikrofonu (strona
82). czna liczba dostpnych rodzajw efektw rwnie wynosi 74.

Lista efektw Groove

SAMBA
THRU

PSR-740

PSR-640

PSR-640: udostpnia tylko jedn sekcj efektw DSP, wczan i wyczan przyciskiem
umieszczonym na panelu (strona 53). Liczba dostpnych rodzajw efektu wynosi 74.
Przycisk [FAST/SLOW] suy do przeczania pomidzy odmianami efektu DSP. Mona na
przykad zmienia prdko (szybciej/wolniej) obrotu gonikw
w algorytmie rotary speaker.

l Harmony/Echo ......................................................................................... strona 56


Wykonywan praw rk (strona 29) melodi mona wzbogaci o szereg dwikw zgodnych
z realizowan przez instrument harmoni, jak rwnie doda efekt typu tremolo i inne.

l Master EQ (PSR-740) .............................................................................. strona 59


Sekcja pozwala precyzyjnie ustawi oglne brzmienie instrumentu poprzez regulacj
poziomw sygnau w piciu oddzielnych pasmach czstotliwoci.

Sekcja Reverb
Wybr typu efektu Reverb

1
50

Naciskamy przcisk [FUNCTION].

47

Przyciski Multi Pad

Przyciski Multi Pad

Przyciski Multi Pad w instrumencie PSR-740/640 mog by uyte do odtworzenia w dowolnym momencie krtkich rytmicznych i melodycznych sekwencji zapisanych w pamici instrumentu przez producenta. Uytkownik moe rwnie nagra swoje wasne sekwencje, co zostao opisane w rozdziale
Nagrywanie sekwencji Multi Pad na stronie 92.
Niektre z nich bd zawsze brzmiay tak jak zostay nagrane, inne za (oznaczone jako Chord
Match) w przypadku uywania ich z funkcj automatycznego akompaniamentu, automatycznie
transponowane i dopasowywane do aktualnie granych akordw.

Odtwarzanie sekwencji Multi Pad ...................


Funkcja Chord Match ......................................
Wybr banku Multi Pad ...................................
Wczanie/wyczanie funkcji Chord Match ...

strona
strona
strona
strona

48
48
49
49

36 bankw

Wybr banku Multi Pad

Naciskamy przcisk [FUNCTION].

Wybieramy Multi Pad.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru bankw Multi Pad.

Wybieramy bank.

MULTI PAD

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Odtwarzanie sekwencji MULTI PAD


Naciskamy jeden z przyciskw MULTI PAD [1]-[4].

Rozpocznie si odtwarzanie odpowiedniej frazy (w tym przypadku


zwizanej z przyciskiem MULTI PAD [1]). Odtwarzanie sekwencji
zapisanych w pamici MULTI PAD moe by w dowolnej chwili
przerwane przy uyciu przycisku MULTI PAD [STOP].

Aby odtworzy wybran sekwencj naley po prostu uderzy


odpowiedni przycisk. Tempo
odtwarzania sekwencji bdzie
zgodne z aktualnie obowizujcym.
Jednoczenie mog by odtwarzane wszystkie cztery sekwencje.
Nacinicie przycisku w czasie
gdy odtwarzana jest zwizana
z nim sekwencja powoduje przerwanie odtwarzania i natychmiastowe jego rozpoczcie
od pocztku.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub przyciski


numeryczne [1]-[0].

Funkcja Chord Match

1
2
3

1-3
4

Wczamy funkcj automatycznego akompaniamentu (strona 33).


Uderzamy akord w lewej czci klawiatury.

Prosz powtrzy czynnoci tak jak dla Wybr banku


Multi Pad powyej.

Ponownie naciskamy przycisk [NEXT].

W poniszym przykadzie uderzony zosta akord F-dur.

Wybieramy dany przycisk w banku.

Wczamy lub wyczamy funkcj Chord Match.

Prosz wykorzysta przyciski [NEXT]/[BACK].

Naciskamy dowolny przycisk z grupy MULTI PAD.

W powyszym przykadzie sekwencja skojarzona z przyciskiem [1] zostanie


w czasie odtwarzania przetransponowana do tonacji F-dur. Prosz
sprbowa zagra inne akordy i wyzwala sekwencje.

48

Wczanie/wyczanie funkcji Chord Match

Naciskamy przycisk [STYLE].

Status funkcji Chord Match


(wczona/wyczona) zaley
od wybranego przycisku.
Prosz sprawdzi list
zawartoci bankw Multi Pad
(strona 146).

Funkcja nie wpywa na sekwencje, ktre wykorzystuj


brzmienia perkusyjne.
Domylny (zaprogramowany
fabrycznie) status funkcji
Chord Match jest przywracany za kadym razem gdy
wybierany jest nowy zestaw
Multi Pad.
Jeli status funkcji Chord
Match dla przycisku w banku
zaprogramowanym przez
uytkownika zostanie
zmieniony (patrz wyej),
wwczas zmiana ta zostanie
automatycznie trwale
zapamitana.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

49

Przyciski Multi Pad

Przyciski Multi Pad

Przyciski Multi Pad w instrumencie PSR-740/640 mog by uyte do odtworzenia w dowolnym momencie krtkich rytmicznych i melodycznych sekwencji zapisanych w pamici instrumentu przez producenta. Uytkownik moe rwnie nagra swoje wasne sekwencje, co zostao opisane w rozdziale
Nagrywanie sekwencji Multi Pad na stronie 92.
Niektre z nich bd zawsze brzmiay tak jak zostay nagrane, inne za (oznaczone jako Chord
Match) w przypadku uywania ich z funkcj automatycznego akompaniamentu, automatycznie
transponowane i dopasowywane do aktualnie granych akordw.

Odtwarzanie sekwencji Multi Pad ...................


Funkcja Chord Match ......................................
Wybr banku Multi Pad ...................................
Wczanie/wyczanie funkcji Chord Match ...

strona
strona
strona
strona

48
48
49
49

36 bankw

Wybr banku Multi Pad

Naciskamy przcisk [FUNCTION].

Wybieramy Multi Pad.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru bankw Multi Pad.

Wybieramy bank.

MULTI PAD

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Odtwarzanie sekwencji MULTI PAD


Naciskamy jeden z przyciskw MULTI PAD [1]-[4].

Rozpocznie si odtwarzanie odpowiedniej frazy (w tym przypadku


zwizanej z przyciskiem MULTI PAD [1]). Odtwarzanie sekwencji
zapisanych w pamici MULTI PAD moe by w dowolnej chwili
przerwane przy uyciu przycisku MULTI PAD [STOP].

Aby odtworzy wybran sekwencj naley po prostu uderzy


odpowiedni przycisk. Tempo
odtwarzania sekwencji bdzie
zgodne z aktualnie obowizujcym.
Jednoczenie mog by odtwarzane wszystkie cztery sekwencje.
Nacinicie przycisku w czasie
gdy odtwarzana jest zwizana
z nim sekwencja powoduje przerwanie odtwarzania i natychmiastowe jego rozpoczcie
od pocztku.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub przyciski


numeryczne [1]-[0].

Funkcja Chord Match

1
2
3

1-3
4

Wczamy funkcj automatycznego akompaniamentu (strona 33).


Uderzamy akord w lewej czci klawiatury.

Prosz powtrzy czynnoci tak jak dla Wybr banku


Multi Pad powyej.

Ponownie naciskamy przycisk [NEXT].

W poniszym przykadzie uderzony zosta akord F-dur.

Wybieramy dany przycisk w banku.

Wczamy lub wyczamy funkcj Chord Match.

Prosz wykorzysta przyciski [NEXT]/[BACK].

Naciskamy dowolny przycisk z grupy MULTI PAD.

W powyszym przykadzie sekwencja skojarzona z przyciskiem [1] zostanie


w czasie odtwarzania przetransponowana do tonacji F-dur. Prosz
sprbowa zagra inne akordy i wyzwala sekwencje.

48

Wczanie/wyczanie funkcji Chord Match

Naciskamy przycisk [STYLE].

Status funkcji Chord Match


(wczona/wyczona) zaley
od wybranego przycisku.
Prosz sprawdzi list
zawartoci bankw Multi Pad
(strona 146).

Funkcja nie wpywa na sekwencje, ktre wykorzystuj


brzmienia perkusyjne.
Domylny (zaprogramowany
fabrycznie) status funkcji
Chord Match jest przywracany za kadym razem gdy
wybierany jest nowy zestaw
Multi Pad.
Jeli status funkcji Chord
Match dla przycisku w banku
zaprogramowanym przez
uytkownika zostanie
zmieniony (patrz wyej),
wwczas zmiana ta zostanie
automatycznie trwale
zapamitana.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

49

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Funkcje Groove & Dynamics (PSR-740)

PSR-740/640 posiada bogato wyposaon sekcj efektw cyfrowych, ktrej umiejtne wykorzystanie
daje olbrzymie moliwoci wzbogacania brzmienia instrumentu, np. przez dodanie efektu pogosowego, dziki czemu Wasza muzyka zabrzmi tak, jakby bya wykonywana w sali koncertowej. Mona take
skorzysta z funkcji Harmony, dodajc dobrane zgodnie z funkcj harmoniczn dwiki do wykonywanej melodii.
PSR-740 wyposaony zosta dodatkowo w sekcj Multi Effect, ktra umoliwia czenie kilku efektw ze
sob, za sekcja Digital Equalizer umoliwia korygowanie brzmienia instrumentu w 5-pasmach
czstotliwoci.
l Reverb ....................................................................................................... strona 50
Mona tworzy efekty pogosowe, ktre sprawi, e instrument zabrzmi tak,
jakby grano w przedziwnych miejscach: sali koncertowej, klubie itp. Domylny
status sekcji Reverb w instrumencie PSR-740/640 ustawiony jest na on
(wczony). cznie dostpne s 24 rodzaje efektu Reverb
l Chorus ...................................................................................................... strona 52
Przez dodanie efektu Chorus mona uzyska efekt pogrubienia brzmienia, tak
jakby dwie partie instrumentalne gray rwnolegle. Domylny status sekcji
Chorus w instrumencie PSR-740/640 ustawiony jest na on (wczony). cznie
dostpnych jest 20 rodzajw efektu Chorus (16 rodzajw w PSR-640).

Szczegw dotyczcych
korzystania z efektw
cyfrowych (Reverb, Chorus,
DSP, Multi-Effect, Digital
Equalizer) prosz szuka na
stronie 140.

Lista efektw Dynamics

8BEAT ON

16

8BEAT OFF

16 TO 8

16BEAT ON

16 TO 12

16BEAT OFF

12 TO 8

2nd BEAT OFF

12 TO 16A

DANCE

12 TO 16B

DISCO

24 TO 8

TECHNO

24 TO 16

FUSION

24 TO 12

REGGAE1

THRU

REGGAE2
BOSSA NOVA
TANGO
RHUMBA BASS
RHUMBA CHORD
LATIN

l DSP
Poza efektami typu Reverb i Chorus w PSR-740/640 dostpna jest take specjalna sekcja efektw DSP, w ktrej znale mona dodatkowe algorytmy wykorzystywane w przypadku niektrych partii instrumentalnych, takie jak Distortion czy
tremolo.
PSR-740: udostpnia pi dziaajcych niezalenie sekcji DSP. S to:
DSP
Ta sekcja jest zawsze aktywna. cznie udostpnia 102 efekty DSP rnego rodzaju. Z
efektw tych mona jednak korzysta tylko w trybie SONG RECORDING (nagrywanie
utworw).
DSP 1 - 3 (Multi Effect)
PSR-740 oferuje rwnie 3 inne sekcje DSP. Kada z nich moe by wczana lub
wyczana przyciskiem umieszczonym na panelu kontrolnym instrumentu (strona 54).
cznie dostpne s 74 rodzaje rnych efektw DSP.
DSP 4
T sekcj moemy wcza lub wycza przyciskiem umieszczonym na panelu (strona
83). Odpowiedni efekt wzbogaca sygna pochodzcy z podczonego mikrofonu (strona
82). czna liczba dostpnych rodzajw efektw rwnie wynosi 74.

Lista efektw Groove

SAMBA
THRU

PSR-740

PSR-640

PSR-640: udostpnia tylko jedn sekcj efektw DSP, wczan i wyczan przyciskiem
umieszczonym na panelu (strona 53). Liczba dostpnych rodzajw efektu wynosi 74.
Przycisk [FAST/SLOW] suy do przeczania pomidzy odmianami efektu DSP. Mona na
przykad zmienia prdko (szybciej/wolniej) obrotu gonikw
w algorytmie rotary speaker.

l Harmony/Echo ......................................................................................... strona 56


Wykonywan praw rk (strona 29) melodi mona wzbogaci o szereg dwikw zgodnych
z realizowan przez instrument harmoni, jak rwnie doda efekt typu tremolo i inne.

l Master EQ (PSR-740) .............................................................................. strona 59


Sekcja pozwala precyzyjnie ustawi oglne brzmienie instrumentu poprzez regulacj
poziomw sygnau w piciu oddzielnych pasmach czstotliwoci.

Sekcja Reverb
Wybr typu efektu Reverb

1
50

Naciskamy przcisk [FUNCTION].

47

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Kategorie System i Insertion


Sekcje Reverb, Chorus i DSP ze wzgldu na sposb podczenia do toru akustycznego
podzielone s na 2 kategorie: System i Insertion.

Wybieramy Digital Effect.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES][-/NO].

l Kategoria System
Ma zastosowanie do wszystkich partii podczonych do miksera. Uytkownik moe
zmienia poziomy sygnaw wysyanych przez poszczeglne partie do procesora
(Send Level) oraz okrela poziom sygnau powracajcy z sekcji procesora do
oglnego miksu caoci (Return Level). Do efektw kategorii System nale algorytmy
z grupy Reverb i Chorus.

3
4

l Kategoria Insertion
Ma zastosowanie tylko do wybranej partii, przed wejciem do miksera. Uytkownik
moe zmienia tylko poziom sygnau kierowany do procesora. Do efektw kategorii
Insertion naley cz algorytmw z sekcji DSP.

Poniszy rysunek przedstawia poczenie szeregu urzdze (instrumenty, procesory


efektw, mikser) i objania sposb wczenia efektw z kategorii System i Insertion
Efekt kategorii Insertion

Efekt kategorii System

Send

Return
Wzmacniacz

Mikser
Goniki

Reverb
Wszystkie algorytmy nale do kategorii
System.
Chorus
Wszystkie algorytmy nale do kategorii
System.
DSP (PSR-640)
W zalenoci od wybranego algorytmu
naley on do kategorii System lub Insertion.
DSP1-3 (PSR-740)
Wszystkie algorytmy nale do kategorii
Insertion.
Patrz strona 140 rozdzia Konstrukcja sekcji
efektw cyfrowych oraz Lista efektw.

Multiefekty (DSP1-3) (PSR-740)

Ustawienia multiefefektu

1
54

Naciskamy przycisk [MULTI EFFECT].

Prosz wykorzysta pokrto


[DATA] lub przyciski
[+/YES][-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy typ efektu Reverb.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES][-/NO].
List efektw Reverb zamieszczono na stronie 142.

Gramy.
Prosz wyprbowa rwnie inne typy efektu Reverb.

Zmiana stylu akompaniamentu powoduje automatyczny wybr odpowiedniego


typu efektu Reverb.

Za ostateczny poziom nasycenia efektem odpowiedzialne s 2 parametry


l Reverb Depth (send level) ............................................................... strona 91
Definiuje poziom sygnaw wysyanych przez poszczeglne partie instrumentalne (brzmienia solowe,
cieki akompaniamentu itd.) do sekcji Reverb, okrelajc w ten sposb wielko zastosowanego efektu.

Wczanie sekcji DSP


W zalenoci od ustawie (poniej) efekt wpywa na
jedno z brzmie przypisanych do klawiatury (R1, R2, L).

Wybieramy Reverb.

Regulacja poziomu nasycenia efektem

Instrument PSR-740 wyposaony zosta w trzy niezalene bloki efektw DSP. Bloki te mona skonfigurowa na
jeden z szeciu rnych sposobw, tworzc elastyczny system wzbogacajcy brzmienie instrumentu.

Naciskamy jeden z przyciskw [DSP1] - [DSP3]

Naciskamy [NEXT], aby przej do ekranu [DIGITAL EFFECT].

Jeeli funkcja Voice Set jest


aktywna (strona 136) status
multiefektw DSP (DSP1-3,
FAST/SLOW): wczony/
wyczony zmienia si
odpowiednio do wybranego
brzmienia partii R1.
Niektre utwory odtwarzane z
dyskietek wykorzystuj efekty
DSP. Podczas odtwarzania
takich utworw przyciski
DSP1-3, FAST/SLOW zostaj
automatycznie wyczone.

l Reverb Return Level ........................................................................ patrz niej

8
9

Definiuje poziom sygnau powracajcego z sekcji Reverb, umoliwiajc okrelenie udziau efektu w
sumarycznym miksie wyjciowym.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Regulujemy poziom sygnau powracajcego z sekcji Reverb.


Korzystamy z pokrta [DATA],
przyciskw [+/YES]/[-/NO]
lub przyciskw
numerycznych [1]-[0].

51

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Sekcja Chorus

Sekcja DSP (PSR-640)

Wybr typu efektu Chorus

Wczenie sekcji DSP

1-3
4

Naciskamy przycisk [DSP]

Powtarzamy czynnoci opisane dla sekcji Reverb (str. 50).

Po naciniciu przycisku sekcja zostanie wczona.


Wczany efekt stosowany jest do brzmie R1, R2
i L granych na klawiaturze. Po naciniciu przycisku [FAST/SLOW]
zawieci si zwizana z nim dioda sygnalizacyjna, wskazujc aktywno
odmiany wybranego algorytmu podstawowego DSP.

Wybieramy Chorus.
Uywamy pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO].

Wybr typu efektu DSP

1-3
4
5

Naciskamy przycisk [NEXT].

Powtarzamy czynnoci opisane dla sekcji Reverb (str. 50).

Jeeli aktywna jest funkcja


Voice Set (strona 136),
wwczas wybieranie rnych
brzmie R1 z grupy Panel
powoduje wczanie efektu
DSP i jego odmiany (FAST/
SLOW) w rnych
kombinacjach.

Wybieramy DSP.

6
7

Uywamy pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO].

Wykorzystujemy pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].


Prosz sprawdzi list efektw zamieszczon na stronie 142.

Gramy na klawiaturze.
Teraz mona wyprbowa kilka
rnych algorytmw przetwarzania.

Regulacja poziomu nasycenia efektem


Za ostateczny poziom nasycenia efektem odpowiedzialne s 2 parametry
l Chorus Depth (send level) ............................................................... strona 91
Definiuje poziom sygnaw wysyanych przez poszczeglne partie instrumentalne (brzmienia solowe,
cieki akompaniamentu itd.) do sekcji Chorus, okrelajc w ten sposb wielko zastosowanego efektu.

l Chorus Return Level ........................................................................ patrz niej

8
9

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy typ efektu Chorus.

Definiuje poziom sygnau powracajcego z sekcji Chorus, umoliwiajc okrelenie udziau efektu w
sumarycznym miksie wyjciowym.

Zmiana stylu akompaniamentu powoduje automatyczny wybr odpowiedniego


typu efektu Chorus.

6
7

Wykorzystujemy pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].


Prosz sprawdzi list efektw zamieszczon na stronie 142.

Gramy na klawiaturze.
Teraz mona wyprbowa kilka rnych algorytmw przetwarzania.

Jeeli wybrany typ efektu


(algorytm) DSP naley do
kategorii Insertion (strony 54,
140), wwczas przetwarzanie
bdzie zastosowane tylko w
odniesieniu do brzmienia R1.

Regulacja poziomu nasycenia efektem


Za ostateczny poziom nasycenia efektem odpowiedzialne s 2 parametry
l DSP Depth (send level) .................................................................... strona 91
Definiuje poziom sygnaw wysyanych przez poszczeglne partie instrumentalne (brzmienia solowe,
cieki akompaniamentu itd.) do sekcji Chorus, okrelajc w ten sposb wielko zastosowanego efektu.

Naciskamy przycisk [NEXT].

l DSP Return Level ............................................................................. patrz niej

Regulujemy poziom sygnau powracajcego z sekcji Chorus.

Definiuje poziom sygnau powracajcego z sekcji Chorus, umoliwiajc okrelenie udziau efektu w
sumarycznym miksie wyjciowym.

Jeeli wybrany typ efektu (algorytm) DSP naley do kategorii Insertion (strony 54),
wwczas parametr DSP Return Level jest niedostpny.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Korzystamy z pokrta [DATA], przyciskw [+/YES]/[-/NO] lub


przyciskw numerycznych [1]-[0].

9
52

Wybieramy typ efektu DSP.

Regulujemy poziom sygnau powracajcego z sekcji DSP.


Korzystamy z pokrta [DATA], przyciskw [+/YES]/[-/NO] lub
przyciskw numerycznych [1]-[0].

53

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Sekcja Chorus

Sekcja DSP (PSR-640)

Wybr typu efektu Chorus

Wczenie sekcji DSP

1-3
4

Naciskamy przycisk [DSP]

Powtarzamy czynnoci opisane dla sekcji Reverb (str. 50).

Po naciniciu przycisku sekcja zostanie wczona.


Wczany efekt stosowany jest do brzmie R1, R2
i L granych na klawiaturze. Po naciniciu przycisku [FAST/SLOW]
zawieci si zwizana z nim dioda sygnalizacyjna, wskazujc aktywno
odmiany wybranego algorytmu podstawowego DSP.

Wybieramy Chorus.
Uywamy pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO].

Wybr typu efektu DSP

1-3
4
5

Naciskamy przycisk [NEXT].

Powtarzamy czynnoci opisane dla sekcji Reverb (str. 50).

Jeeli aktywna jest funkcja


Voice Set (strona 136),
wwczas wybieranie rnych
brzmie R1 z grupy Panel
powoduje wczanie efektu
DSP i jego odmiany (FAST/
SLOW) w rnych
kombinacjach.

Wybieramy DSP.

6
7

Uywamy pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO].

Wykorzystujemy pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].


Prosz sprawdzi list efektw zamieszczon na stronie 142.

Gramy na klawiaturze.
Teraz mona wyprbowa kilka
rnych algorytmw przetwarzania.

Regulacja poziomu nasycenia efektem


Za ostateczny poziom nasycenia efektem odpowiedzialne s 2 parametry
l Chorus Depth (send level) ............................................................... strona 91
Definiuje poziom sygnaw wysyanych przez poszczeglne partie instrumentalne (brzmienia solowe,
cieki akompaniamentu itd.) do sekcji Chorus, okrelajc w ten sposb wielko zastosowanego efektu.

l Chorus Return Level ........................................................................ patrz niej

8
9

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy typ efektu Chorus.

Definiuje poziom sygnau powracajcego z sekcji Chorus, umoliwiajc okrelenie udziau efektu w
sumarycznym miksie wyjciowym.

Zmiana stylu akompaniamentu powoduje automatyczny wybr odpowiedniego


typu efektu Chorus.

6
7

Wykorzystujemy pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].


Prosz sprawdzi list efektw zamieszczon na stronie 142.

Gramy na klawiaturze.
Teraz mona wyprbowa kilka rnych algorytmw przetwarzania.

Jeeli wybrany typ efektu


(algorytm) DSP naley do
kategorii Insertion (strony 54,
140), wwczas przetwarzanie
bdzie zastosowane tylko w
odniesieniu do brzmienia R1.

Regulacja poziomu nasycenia efektem


Za ostateczny poziom nasycenia efektem odpowiedzialne s 2 parametry
l DSP Depth (send level) .................................................................... strona 91
Definiuje poziom sygnaw wysyanych przez poszczeglne partie instrumentalne (brzmienia solowe,
cieki akompaniamentu itd.) do sekcji Chorus, okrelajc w ten sposb wielko zastosowanego efektu.

Naciskamy przycisk [NEXT].

l DSP Return Level ............................................................................. patrz niej

Regulujemy poziom sygnau powracajcego z sekcji Chorus.

Definiuje poziom sygnau powracajcego z sekcji Chorus, umoliwiajc okrelenie udziau efektu w
sumarycznym miksie wyjciowym.

Jeeli wybrany typ efektu (algorytm) DSP naley do kategorii Insertion (strony 54),
wwczas parametr DSP Return Level jest niedostpny.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Korzystamy z pokrta [DATA], przyciskw [+/YES]/[-/NO] lub


przyciskw numerycznych [1]-[0].

9
52

Wybieramy typ efektu DSP.

Regulujemy poziom sygnau powracajcego z sekcji DSP.


Korzystamy z pokrta [DATA], przyciskw [+/YES]/[-/NO] lub
przyciskw numerycznych [1]-[0].

53

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Kategorie System i Insertion


Sekcje Reverb, Chorus i DSP ze wzgldu na sposb podczenia do toru akustycznego
podzielone s na 2 kategorie: System i Insertion.

Wybieramy Digital Effect.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES][-/NO].

l Kategoria System
Ma zastosowanie do wszystkich partii podczonych do miksera. Uytkownik moe
zmienia poziomy sygnaw wysyanych przez poszczeglne partie do procesora
(Send Level) oraz okrela poziom sygnau powracajcy z sekcji procesora do
oglnego miksu caoci (Return Level). Do efektw kategorii System nale algorytmy
z grupy Reverb i Chorus.

3
4

l Kategoria Insertion
Ma zastosowanie tylko do wybranej partii, przed wejciem do miksera. Uytkownik
moe zmienia tylko poziom sygnau kierowany do procesora. Do efektw kategorii
Insertion naley cz algorytmw z sekcji DSP.

Poniszy rysunek przedstawia poczenie szeregu urzdze (instrumenty, procesory


efektw, mikser) i objania sposb wczenia efektw z kategorii System i Insertion
Efekt kategorii Insertion

Efekt kategorii System

Send

Return
Wzmacniacz

Mikser
Goniki

Reverb
Wszystkie algorytmy nale do kategorii
System.
Chorus
Wszystkie algorytmy nale do kategorii
System.
DSP (PSR-640)
W zalenoci od wybranego algorytmu
naley on do kategorii System lub Insertion.
DSP1-3 (PSR-740)
Wszystkie algorytmy nale do kategorii
Insertion.
Patrz strona 140 rozdzia Konstrukcja sekcji
efektw cyfrowych oraz Lista efektw.

Multiefekty (DSP1-3) (PSR-740)

Ustawienia multiefefektu

1
54

Naciskamy przycisk [MULTI EFFECT].

Prosz wykorzysta pokrto


[DATA] lub przyciski
[+/YES][-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy typ efektu Reverb.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES][-/NO].
List efektw Reverb zamieszczono na stronie 142.

Gramy.
Prosz wyprbowa rwnie inne typy efektu Reverb.

Zmiana stylu akompaniamentu powoduje automatyczny wybr odpowiedniego


typu efektu Reverb.

Za ostateczny poziom nasycenia efektem odpowiedzialne s 2 parametry


l Reverb Depth (send level) ............................................................... strona 91
Definiuje poziom sygnaw wysyanych przez poszczeglne partie instrumentalne (brzmienia solowe,
cieki akompaniamentu itd.) do sekcji Reverb, okrelajc w ten sposb wielko zastosowanego efektu.

Wczanie sekcji DSP


W zalenoci od ustawie (poniej) efekt wpywa na
jedno z brzmie przypisanych do klawiatury (R1, R2, L).

Wybieramy Reverb.

Regulacja poziomu nasycenia efektem

Instrument PSR-740 wyposaony zosta w trzy niezalene bloki efektw DSP. Bloki te mona skonfigurowa na
jeden z szeciu rnych sposobw, tworzc elastyczny system wzbogacajcy brzmienie instrumentu.

Naciskamy jeden z przyciskw [DSP1] - [DSP3]

Naciskamy [NEXT], aby przej do ekranu [DIGITAL EFFECT].

Jeeli funkcja Voice Set jest


aktywna (strona 136) status
multiefektw DSP (DSP1-3,
FAST/SLOW): wczony/
wyczony zmienia si
odpowiednio do wybranego
brzmienia partii R1.
Niektre utwory odtwarzane z
dyskietek wykorzystuj efekty
DSP. Podczas odtwarzania
takich utworw przyciski
DSP1-3, FAST/SLOW zostaj
automatycznie wyczone.

l Reverb Return Level ........................................................................ patrz niej

8
9

Definiuje poziom sygnau powracajcego z sekcji Reverb, umoliwiajc okrelenie udziau efektu w
sumarycznym miksie wyjciowym.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Regulujemy poziom sygnau powracajcego z sekcji Reverb.


Korzystamy z pokrta [DATA],
przyciskw [+/YES]/[-/NO]
lub przyciskw
numerycznych [1]-[0].

51

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Zmiana partii instrumentalnej przetwarzanej przez efekty Harmony/Echo

2
3
4
5
6
7
8

Okrelamy konfiguracj bloku efektw multi.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy dany blok DSP.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Jeeli funkcja Voice Set jest


aktywna (strona 136) status
multiefektw DSP (DSP1-3,
FAST/SLOW): wczony/
wyczony zmienia si
odpowiednio do wybranego
brzmienia partii R1.

Wybieramy Digital Effect.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Digital


Effect.
Wybieramy Harmony/Echo.
Prosz wykorzysta pokrto
[DATA] lub przyciski
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


typu.
Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu regulacji
poziomu gonoci efektu Harmony/Echo.
Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru
partii, jaka bdzie przetwarzana przez efekt Harmony/Echo.
Jeli aktywna jest funkcja
Voice Set (patrz strona 136),
wwczas partia instrumentalna przetwarzana przez
sekcj Harmony/Echo bdzie
si zmienia w zalenoci od
wybranego brzmienia R1.

6
7

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES],[-/NO]. DSP4


jest efektem przeznaczonym do korygowania brzmienia podczonego
mikrofonu (strona 83).

Wybieramy typ efektu dla wybranego bloku DSP1-3.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES],[-/NO].
Prosz rwnie sprawdzi list efektw Multi na stronie 144.

Ustawienia rodzajw efektw


DSP1-3 mog si zmieni
jeeli dla partii R1 wybrane
zostao brzmienie z grupy
Panel.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy parti.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].
Auto ........ Dodatkowe dwiki generowane przez sekcj Harmony/Echo bd
automatycznie przydzielane do partii prowadzonych przy uyciu brzmie
R1 i R2, zgodnie z ich porzdkiem lub wanoci.
R1 ............ Dodatkowe dwiki generowane przez sekcj Harmony/Echo bd
przydzielane tylko do partii prowadzonych przy uyciu brzmienia R1.
Jeeli partia R1 jest wyczona efekt Harmony/Echo nie bdzie
wystpowa.
R2 ............ Dodatkowe dwiki generowane przez sekcj Harmony/Echo bd
przydzielane tylko do partii prowadzonych przy uyciu brzmienia R2.
Jeeli partia R2 jest wyczona efekt Harmony/Echo nie bdzie
wystpowa.

Ustawiamy poziom nasycenia dwiku efektem DSP 1-3.


Prosz uy przyciskw [+/YES],[-/NO] lub pokrta [DATA].
Ustawienia parametru Dry/Wet okrelaj stosunek poziomw dwiku
przetworzonego przez blok DSP i dwiku czystego (nieprzetworzonego).
Okreleniu dry (suchy) odpowiada brzmienie czyste, oryginalne, okreleniu wet (mokry) odpowiada sygna przetworzony przez procesor DSP.

Dry/Wet (1) .................


Dry/Wet (64) ...............
Dry/Wet (127) .............

9
58

Dostpnych jest sze rnych sposobw poczenia multiefektw. Prosz


uy pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO].

Ustawienia parametru Dry/Wet


mog by niedostpne w przypadku niektrych efektw
DSP1-3.
Ustawienie parametru Dry/Wet
mog si zmieni jeeli dla
partii R1 wybrane zostao
brzmienie z grupy Panel.

Na wyjciu pojawia si tylko sygna czysty, nieprzetworzony.


Poziomy sygnau czystego i przetworzonego s identyczne.
Na wyjciu pojawia si tylko przetworzony sygna.

Gramy na instrumencie.
Prosz wyprbowa teraz inne kombinacje
pocze i rodzaje efektw DSP.

55

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Sekcja Harmony/Echo
Wybr typu efektu Harmony/Echo

2
3
4
5
6

Algorytmy kategorii Harmony (od Duet do Strum)


Algorytmy tej kategorii powoduj dodawanie jednego lub kilku dwikw
harmonizujcych 1-gosow lini melodyczn grana praw rk.

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Algorytmy kategorii Echo


Algorytmy tej kategorii generuj opnione, zanikajce powtrzenia,
pojawiajce si zgodnie z aktualnie obowizujcym tempem, kadego z
zagranych dwikw. Dla tej kategorii kroki #1-#3 mona pomin.
Algorytmy kategorii Tremolo
Algorytmy tej kategorii powoduj powtarzanie uderzanych dwikw w
tempie zgodnym z aktualnie obowizujcym. Dla tej kategorii kroki #1-#3
mona pomin.

Wybieramy Digital Effect.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Algorytmy kategorii Trill


Algorytmy tej kategorii powoduj powstawanie trylu opartego o dwa rne
dwiki (naley uderzy dwa klawisze). Dla tej kategorii kroki #1-#3 mona
pomin.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Digital


Effect.
Wybieramy Harmony.
Prosz wykorzysta pokrto
[DATA] lub przyciski
[+/YES]/[-/NO].

Regulacja poziomu gonoci efektu Harmony/Echo


Regulacja poziomu gonoci efektu Harmony/Echo w stosunku do gonoci brzmie
granych na klawiaturze instrumentu moe by dokonywana w nastpujcy sposb:

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy typ efektu Harmony/Echo.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].
Prosz wykorzysta list efektw zamieszczon na stronie 145.

Jeli aktywna jest funkcja


Voice Set (strona 136),
wwczas algorytm Harmony/
Echo bdzie si zmienia
automatycznie w zalenoci
od wybranego brzmienia R1.

Uaktywnienie sekcji Harmony/Echo

1
2
3

4
56

Naciskamy przycisk [STYLE] (strona 34).


Wczamy automatyczny akompaniament (strona 35).
Uderzamy akordy w lewej czci klawiatury.
W poniszym przykadzie uderzono akord C-dur.

Sekcja automatycznego
akompaniamentu

Naciskamy przycisk [HARMONY/ECHO].

Gramy kilka dwikw w prawej


czci klawiatury.

Sekcja Harmony/Echo nie


moe by wykorzystywana
rwnolegle z technik
palcowania Full Keyboard.
Jeli zostanie ona wybrana,
wwczas sekcja Harmony/
Echo zostanie automatycznie
wyczona.

2
3
4
5
6
7

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Wybieramy Digital Effect.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Jeli aktywna jest funkcja


Voice Set (patrz strona 136),
wwczas poziom gonoci
efektu Harmony/Echo bdzie
si zmienia w zalenoci od
wybranego brzmienia R1.
Zmiana poziomu gonoci
efektu Harmony/Echo dla
algorytmw z kategorii Harmony moe by niesyszalna
w przypadku niektrych
brzmie R1 (np. organowych).

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Digital


Effect.
Wybieramy Harmony.
Prosz wykorzysta pokrto
[DATA] lub przyciski
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


typu.
Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu regulacji
poziomu gonoci efektu Harmony/Echo.

Regulujemy poziom gonoci efektu Harmony/Echo.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0].

57

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Sekcja Harmony/Echo
Wybr typu efektu Harmony/Echo

2
3
4
5
6

Algorytmy kategorii Harmony (od Duet do Strum)


Algorytmy tej kategorii powoduj dodawanie jednego lub kilku dwikw
harmonizujcych 1-gosow lini melodyczn grana praw rk.

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Algorytmy kategorii Echo


Algorytmy tej kategorii generuj opnione, zanikajce powtrzenia,
pojawiajce si zgodnie z aktualnie obowizujcym tempem, kadego z
zagranych dwikw. Dla tej kategorii kroki #1-#3 mona pomin.
Algorytmy kategorii Tremolo
Algorytmy tej kategorii powoduj powtarzanie uderzanych dwikw w
tempie zgodnym z aktualnie obowizujcym. Dla tej kategorii kroki #1-#3
mona pomin.

Wybieramy Digital Effect.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Algorytmy kategorii Trill


Algorytmy tej kategorii powoduj powstawanie trylu opartego o dwa rne
dwiki (naley uderzy dwa klawisze). Dla tej kategorii kroki #1-#3 mona
pomin.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Digital


Effect.
Wybieramy Harmony.
Prosz wykorzysta pokrto
[DATA] lub przyciski
[+/YES]/[-/NO].

Regulacja poziomu gonoci efektu Harmony/Echo


Regulacja poziomu gonoci efektu Harmony/Echo w stosunku do gonoci brzmie
granych na klawiaturze instrumentu moe by dokonywana w nastpujcy sposb:

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy typ efektu Harmony/Echo.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].
Prosz wykorzysta list efektw zamieszczon na stronie 145.

Jeli aktywna jest funkcja


Voice Set (strona 136),
wwczas algorytm Harmony/
Echo bdzie si zmienia
automatycznie w zalenoci
od wybranego brzmienia R1.

Uaktywnienie sekcji Harmony/Echo

1
2
3

4
56

Naciskamy przycisk [STYLE] (strona 34).


Wczamy automatyczny akompaniament (strona 35).
Uderzamy akordy w lewej czci klawiatury.
W poniszym przykadzie uderzono akord C-dur.

Sekcja automatycznego
akompaniamentu

Naciskamy przycisk [HARMONY/ECHO].

Gramy kilka dwikw w prawej


czci klawiatury.

Sekcja Harmony/Echo nie


moe by wykorzystywana
rwnolegle z technik
palcowania Full Keyboard.
Jeli zostanie ona wybrana,
wwczas sekcja Harmony/
Echo zostanie automatycznie
wyczona.

2
3
4
5
6
7

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Wybieramy Digital Effect.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Jeli aktywna jest funkcja


Voice Set (patrz strona 136),
wwczas poziom gonoci
efektu Harmony/Echo bdzie
si zmienia w zalenoci od
wybranego brzmienia R1.
Zmiana poziomu gonoci
efektu Harmony/Echo dla
algorytmw z kategorii Harmony moe by niesyszalna
w przypadku niektrych
brzmie R1 (np. organowych).

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Digital


Effect.
Wybieramy Harmony.
Prosz wykorzysta pokrto
[DATA] lub przyciski
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


typu.
Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu regulacji
poziomu gonoci efektu Harmony/Echo.

Regulujemy poziom gonoci efektu Harmony/Echo.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0].

57

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Zmiana partii instrumentalnej przetwarzanej przez efekty Harmony/Echo

2
3
4
5
6
7
8

Okrelamy konfiguracj bloku efektw multi.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy dany blok DSP.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Jeeli funkcja Voice Set jest


aktywna (strona 136) status
multiefektw DSP (DSP1-3,
FAST/SLOW): wczony/
wyczony zmienia si
odpowiednio do wybranego
brzmienia partii R1.

Wybieramy Digital Effect.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Digital


Effect.
Wybieramy Harmony/Echo.
Prosz wykorzysta pokrto
[DATA] lub przyciski
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


typu.
Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu regulacji
poziomu gonoci efektu Harmony/Echo.
Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru
partii, jaka bdzie przetwarzana przez efekt Harmony/Echo.
Jeli aktywna jest funkcja
Voice Set (patrz strona 136),
wwczas partia instrumentalna przetwarzana przez
sekcj Harmony/Echo bdzie
si zmienia w zalenoci od
wybranego brzmienia R1.

6
7

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES],[-/NO]. DSP4


jest efektem przeznaczonym do korygowania brzmienia podczonego
mikrofonu (strona 83).

Wybieramy typ efektu dla wybranego bloku DSP1-3.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES],[-/NO].
Prosz rwnie sprawdzi list efektw Multi na stronie 144.

Ustawienia rodzajw efektw


DSP1-3 mog si zmieni
jeeli dla partii R1 wybrane
zostao brzmienie z grupy
Panel.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy parti.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].
Auto ........ Dodatkowe dwiki generowane przez sekcj Harmony/Echo bd
automatycznie przydzielane do partii prowadzonych przy uyciu brzmie
R1 i R2, zgodnie z ich porzdkiem lub wanoci.
R1 ............ Dodatkowe dwiki generowane przez sekcj Harmony/Echo bd
przydzielane tylko do partii prowadzonych przy uyciu brzmienia R1.
Jeeli partia R1 jest wyczona efekt Harmony/Echo nie bdzie
wystpowa.
R2 ............ Dodatkowe dwiki generowane przez sekcj Harmony/Echo bd
przydzielane tylko do partii prowadzonych przy uyciu brzmienia R2.
Jeeli partia R2 jest wyczona efekt Harmony/Echo nie bdzie
wystpowa.

Ustawiamy poziom nasycenia dwiku efektem DSP 1-3.


Prosz uy przyciskw [+/YES],[-/NO] lub pokrta [DATA].
Ustawienia parametru Dry/Wet okrelaj stosunek poziomw dwiku
przetworzonego przez blok DSP i dwiku czystego (nieprzetworzonego).
Okreleniu dry (suchy) odpowiada brzmienie czyste, oryginalne, okreleniu wet (mokry) odpowiada sygna przetworzony przez procesor DSP.

Dry/Wet (1) .................


Dry/Wet (64) ...............
Dry/Wet (127) .............

9
58

Dostpnych jest sze rnych sposobw poczenia multiefektw. Prosz


uy pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO].

Ustawienia parametru Dry/Wet


mog by niedostpne w przypadku niektrych efektw
DSP1-3.
Ustawienie parametru Dry/Wet
mog si zmieni jeeli dla
partii R1 wybrane zostao
brzmienie z grupy Panel.

Na wyjciu pojawia si tylko sygna czysty, nieprzetworzony.


Poziomy sygnau czystego i przetworzonego s identyczne.
Na wyjciu pojawia si tylko przetworzony sygna.

Gramy na instrumencie.
Prosz wyprbowa teraz inne kombinacje
pocze i rodzaje efektw DSP.

55

Pami registracyjna (Registration Memory)


Pami registracyjna, umoliwiajca zapamitywanie kompletnych ustawie praktycznie wszystkich
parametrw pracy i przywoywanie ich przez naciskanie pojedynczych przyciskw w instrumencie takim
jak PSR-740/640, to jeden z najistotniejszych elementw systemu.
Pami registracyjna instrumentu PSR-740/640 moe by uyta do zapamitania 128 kompletnych
zestaww (32 banki po 4 zestawy) parametrw brzmie, automatycznego akompaniamentu i innych
ustawie, z ktrych kady moe by przywoany w dowolnym momencie.
32 banki

REGISTRATION MEMORY

Zapamitywanie zestawu parametrw .................................... strona 63


Przywoywanie zapamitanego zestawu parametrw ............ strona 63
Wybr banku pamici registracyjnej ....................................... strona 64
Nadawanie nazw bankom pamici registracyjnej ................... strona 64

Pierwotne ustawienia
pamici registracyjnej w
fabrycznie nowym
instrumencie PSR-740/640
odpowiadaj ustawieniom
parametrw jakie obowizuj
w momencie pierwszego
wczenia zasilania.

PARAMETRY BRZMIE
Status partii (on/off, brzmienia R1, R2, L) ............................................................................. strona 29
Ustawienia funkcji Voice Change (brzmienia R1, R2, L) ....................................................... strona 89
Ustawienia miksera (brzmienia R1, R2, L) ............................................................................. strona 90
Ustawienia funkcji Parameter Edit (brzmienia R1, R2, L) ...................................................... strona 91
Touch Sensitivity .................................................................................................................. strona 136
Status sekcji DSP (on/off, FAST/SLOW on/off, DSP Type oraz Return Level) (PSR-640) ...... strona 53
Status sekcji HARMONY/ECHO (on/off, typ, poziom gonoci, partia ................................ strona 56
Status TOUCH (on/off) ........................................................................................................ strona 136
Status SUSTAIN (on/off) ........................................................................................................ strona 31
Zakres odstrojenia [PITCH BEND] ...................................................................................... strona 139
Skalowanie .......................................................................................................................... strona 135
Funkcja przecznika nonego (Footswitch) ....................................................................... strona 137
Funkcja kontrolera nonego (Foot Volume) ........................................................................ strona 138
Transpozycja ......................................................................................................................... strona 30
Funkcje pokrta Modulation (PSR-740) ............................................................................. strona 139
Brzmienie Organ Flute (PSR-740) ......................................................................................... strona 32
Vocal Harmony (PSR-740) .................................................................................................... strona 82
Ustawienia efektw Multi (PSR-740) ...................................................................................... strona 54

Korektor brzmienia (equalizer) wykorzystywany jest zazwyczaj do dopasowywania parametrw sygnau na wyjciu wzmacniacza lub gonikw do waciwoci
akustycznych pomieszczenia w ktrym odbywa si wykonanie. Dwik dzielony
jest na odpowiednie pasma czstotliwoci, w ktrych poziom gonoci, w zalenoci od potrzeb, moe by zwikszany lub zmniejszany w ten sposb koryguje
si oglne brzmienie. Dostosowanie brzmienia do rodzaju wykonywanej muzyki
w muzyce klasycznej potrzebne jest czyste brzmienie, muzyka z gatunku pop nie
obdzie si bez podbi, w muzyce rockowej za potrzeba wicej dynamiki
pozwala dokadniej podkreli charakterystyczne cechy kadego stylu, prawiajc
wicej radoci z jej wykonywania.
PSR-740 udostpnia wysokiej klasy 5-pasmowy korektor brzmienia. Dziki tej
funkcji ostateczne brzmienie instrumentu moe by precyzyjnie kontrolowane.

Zawarto pamici instrumentu jest przechowywana rwnie po jego


wyczeniu, o ile podczony
jest do zasilacz sieciowy.
Mimo to, zalecan praktyk
stanowi przechowywanie
wanych danych na
dyskietkach (strona 65).

Ustawienia kadego z pasm


czstotliwoci mog by
zmieniane przy uyciu komunikatw System Exclusive
przesyanych z zewntrznego
urzdzenia do PSR-740.

Korektor pozwala ustali poziom wzmocnienia (tumienia) w kadym z piciu


pasm czstotliwoci w przedziale 12 decybeli [dB].
PSR-740 posiada rwnie pi, zapisanych w pamici, ustawie korektora EQ
(poniej), umoliwiajcych natychmiastowe jego skonfigurowanie pod ktem
odpowiednim dla wybranego stylu muzycznego.
01 Standard

02 Disco

PARAMETRY SEKCJI AKOMPANIAMENTU


Status funkcji Auto Accompaniment ..................................................................................... strona 35
Numer stylu ........................................................................................................................... strona 35
Tempo ................................................................................................................................... strona 38
Technika palcowania akordw (Fingering) ........................................................................... strona 40
Punkt podziau klawiatury ................................................................................................... strona 135
Gono akompaniamentu .................................................................................................. strona 39
Sekcje akompaniamentu (A/B/C/D) ...................................................................................... strona 36
status funkcji Groove, ustawienia (PSR-740) ........................................................................ strona 45
Status cieek (on/off) ........................................................................................................... strona 39
Ustawienia funkcji Voice Change .......................................................................................... strona 89
Ustawienia miksera ............................................................................................................... strona 90
Ustawienia funkcji Parameter Edit ......................................................................................... strona 91
Numer banku Multi Pad, Chord Match on/off ....................................................................... strona 49
Ustawienia sekcji Reverb ...................................................................................................... strona 50
Ustawienia sekcji Chorus ...................................................................................................... strona 52
Ustawienia sekcji DSP (PSR-740) ......................................................................................... strona 50

Zawarto pamici registracyjnej moe by zapisywana na dyskietkach


i odczytywana z nich kiedy jest to potrzebne (strona 65).

62

Korektor brzmienia (Master EQ) (PSR-740)

Zakresy czstotliwoci (5 pasm)


LowGain
LowMidGain
MidGain
HighMidGain
HighGain

Lista parametrw pamici registracyjnej


n

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

03 Mild

04 Bright

05 Lo Fi

Parametry korekcji mona zmienia na dwa sposoby:


wybierajc jeden z zapisanych w pamici programw korekcji ................ strona 60
ustawiajc poziom wzmocnienia piciu pasm czstotliwoci rcznie ....... strona 61

59

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Wczanie korektora

Naciskamy przycisk [MASTER EQ].


W ten sposb brzmienie instrumentu zostanie wzbogacone o efekt
korekcji EQ

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Zmiana wzmocnienia (ustawienia uytkownika)

1-3
4

Powtarzamy czynnoci opisane w punkcie Wybr typu


efektu Reverb (strona 50).

Wybieramy parametr EQ Gain.


Uywamy pokrta [DATA] lub przyciskw [-/NO]/[+/YES].

Prosz posucha rnicy w brzmieniu instrumentu odtwarzajc


akompaniament, utwr demonstracyjny lub utwr z dyskietki.

Aby wyczy korekcj ponownie naciskamy przycisk


[MASTER EQ].

Wybr programu korekcji

1-3
4

Naciskamy przycisk [NEXT].

Zmieniamy poziom wzmocnienia kadego z pasm korekcji.

Powtarzamy czynnoci opisane w punkcie Wybr typu


efektu Reverb (strona 50).
Wybieramy parametr EQ Type Load.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [-/NO]/[+/YES].

5
6
7
8

Za pomoc przyciskw [-/NO]/[+/YES], przyciskw numerycznych lub


pokrta [DATA] ustalamy dane wartoci parametrw.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy program korekcji.


Za pomoc przyciskw [-/NO]/[+/YES] lub pokrta [DATA] wybieramy
dany program korekcji.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Aby uaktywni wybrany program korekcji naciskamy przycisk


[+/YES].
Aby zatrzyma zmian parametrw korekcji prosz nacisn przycisk [-/NO].

60

61

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Wczanie korektora

Naciskamy przycisk [MASTER EQ].


W ten sposb brzmienie instrumentu zostanie wzbogacone o efekt
korekcji EQ

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

Zmiana wzmocnienia (ustawienia uytkownika)

1-3
4

Powtarzamy czynnoci opisane w punkcie Wybr typu


efektu Reverb (strona 50).

Wybieramy parametr EQ Gain.


Uywamy pokrta [DATA] lub przyciskw [-/NO]/[+/YES].

Prosz posucha rnicy w brzmieniu instrumentu odtwarzajc


akompaniament, utwr demonstracyjny lub utwr z dyskietki.

Aby wyczy korekcj ponownie naciskamy przycisk


[MASTER EQ].

Wybr programu korekcji

1-3
4

Naciskamy przycisk [NEXT].

Zmieniamy poziom wzmocnienia kadego z pasm korekcji.

Powtarzamy czynnoci opisane w punkcie Wybr typu


efektu Reverb (strona 50).
Wybieramy parametr EQ Type Load.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [-/NO]/[+/YES].

5
6
7
8

Za pomoc przyciskw [-/NO]/[+/YES], przyciskw numerycznych lub


pokrta [DATA] ustalamy dane wartoci parametrw.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy program korekcji.


Za pomoc przyciskw [-/NO]/[+/YES] lub pokrta [DATA] wybieramy
dany program korekcji.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Aby uaktywni wybrany program korekcji naciskamy przycisk


[+/YES].
Aby zatrzyma zmian parametrw korekcji prosz nacisn przycisk [-/NO].

60

61

Pami registracyjna (Registration Memory)


Pami registracyjna, umoliwiajca zapamitywanie kompletnych ustawie praktycznie wszystkich
parametrw pracy i przywoywanie ich przez naciskanie pojedynczych przyciskw w instrumencie takim
jak PSR-740/640, to jeden z najistotniejszych elementw systemu.
Pami registracyjna instrumentu PSR-740/640 moe by uyta do zapamitania 128 kompletnych
zestaww (32 banki po 4 zestawy) parametrw brzmie, automatycznego akompaniamentu i innych
ustawie, z ktrych kady moe by przywoany w dowolnym momencie.
32 banki

REGISTRATION MEMORY

Zapamitywanie zestawu parametrw .................................... strona 63


Przywoywanie zapamitanego zestawu parametrw ............ strona 63
Wybr banku pamici registracyjnej ....................................... strona 64
Nadawanie nazw bankom pamici registracyjnej ................... strona 64

Pierwotne ustawienia
pamici registracyjnej w
fabrycznie nowym
instrumencie PSR-740/640
odpowiadaj ustawieniom
parametrw jakie obowizuj
w momencie pierwszego
wczenia zasilania.

PARAMETRY BRZMIE
Status partii (on/off, brzmienia R1, R2, L) ............................................................................. strona 29
Ustawienia funkcji Voice Change (brzmienia R1, R2, L) ....................................................... strona 89
Ustawienia miksera (brzmienia R1, R2, L) ............................................................................. strona 90
Ustawienia funkcji Parameter Edit (brzmienia R1, R2, L) ...................................................... strona 91
Touch Sensitivity .................................................................................................................. strona 136
Status sekcji DSP (on/off, FAST/SLOW on/off, DSP Type oraz Return Level) (PSR-640) ...... strona 53
Status sekcji HARMONY/ECHO (on/off, typ, poziom gonoci, partia ................................ strona 56
Status TOUCH (on/off) ........................................................................................................ strona 136
Status SUSTAIN (on/off) ........................................................................................................ strona 31
Zakres odstrojenia [PITCH BEND] ...................................................................................... strona 139
Skalowanie .......................................................................................................................... strona 135
Funkcja przecznika nonego (Footswitch) ....................................................................... strona 137
Funkcja kontrolera nonego (Foot Volume) ........................................................................ strona 138
Transpozycja ......................................................................................................................... strona 30
Funkcje pokrta Modulation (PSR-740) ............................................................................. strona 139
Brzmienie Organ Flute (PSR-740) ......................................................................................... strona 32
Vocal Harmony (PSR-740) .................................................................................................... strona 82
Ustawienia efektw Multi (PSR-740) ...................................................................................... strona 54

Korektor brzmienia (equalizer) wykorzystywany jest zazwyczaj do dopasowywania parametrw sygnau na wyjciu wzmacniacza lub gonikw do waciwoci
akustycznych pomieszczenia w ktrym odbywa si wykonanie. Dwik dzielony
jest na odpowiednie pasma czstotliwoci, w ktrych poziom gonoci, w zalenoci od potrzeb, moe by zwikszany lub zmniejszany w ten sposb koryguje
si oglne brzmienie. Dostosowanie brzmienia do rodzaju wykonywanej muzyki
w muzyce klasycznej potrzebne jest czyste brzmienie, muzyka z gatunku pop nie
obdzie si bez podbi, w muzyce rockowej za potrzeba wicej dynamiki
pozwala dokadniej podkreli charakterystyczne cechy kadego stylu, prawiajc
wicej radoci z jej wykonywania.
PSR-740 udostpnia wysokiej klasy 5-pasmowy korektor brzmienia. Dziki tej
funkcji ostateczne brzmienie instrumentu moe by precyzyjnie kontrolowane.

Zawarto pamici instrumentu jest przechowywana rwnie po jego


wyczeniu, o ile podczony
jest do zasilacz sieciowy.
Mimo to, zalecan praktyk
stanowi przechowywanie
wanych danych na
dyskietkach (strona 65).

Ustawienia kadego z pasm


czstotliwoci mog by
zmieniane przy uyciu komunikatw System Exclusive
przesyanych z zewntrznego
urzdzenia do PSR-740.

Korektor pozwala ustali poziom wzmocnienia (tumienia) w kadym z piciu


pasm czstotliwoci w przedziale 12 decybeli [dB].
PSR-740 posiada rwnie pi, zapisanych w pamici, ustawie korektora EQ
(poniej), umoliwiajcych natychmiastowe jego skonfigurowanie pod ktem
odpowiednim dla wybranego stylu muzycznego.
01 Standard

02 Disco

PARAMETRY SEKCJI AKOMPANIAMENTU


Status funkcji Auto Accompaniment ..................................................................................... strona 35
Numer stylu ........................................................................................................................... strona 35
Tempo ................................................................................................................................... strona 38
Technika palcowania akordw (Fingering) ........................................................................... strona 40
Punkt podziau klawiatury ................................................................................................... strona 135
Gono akompaniamentu .................................................................................................. strona 39
Sekcje akompaniamentu (A/B/C/D) ...................................................................................... strona 36
status funkcji Groove, ustawienia (PSR-740) ........................................................................ strona 45
Status cieek (on/off) ........................................................................................................... strona 39
Ustawienia funkcji Voice Change .......................................................................................... strona 89
Ustawienia miksera ............................................................................................................... strona 90
Ustawienia funkcji Parameter Edit ......................................................................................... strona 91
Numer banku Multi Pad, Chord Match on/off ....................................................................... strona 49
Ustawienia sekcji Reverb ...................................................................................................... strona 50
Ustawienia sekcji Chorus ...................................................................................................... strona 52
Ustawienia sekcji DSP (PSR-740) ......................................................................................... strona 50

Zawarto pamici registracyjnej moe by zapisywana na dyskietkach


i odczytywana z nich kiedy jest to potrzebne (strona 65).

62

Korektor brzmienia (Master EQ) (PSR-740)

Zakresy czstotliwoci (5 pasm)


LowGain
LowMidGain
MidGain
HighMidGain
HighGain

Lista parametrw pamici registracyjnej


n

Efekty cyfrowe (Digital Effects)

03 Mild

04 Bright

05 Lo Fi

Parametry korekcji mona zmienia na dwa sposoby:


wybierajc jeden z zapisanych w pamici programw korekcji ................ strona 60
ustawiajc poziom wzmocnienia piciu pasm czstotliwoci rcznie ....... strona 61

59

Pami registracyjna (Registration Memory)

Obsuga stacji dyskw


Zalecenia eksploatacyjne dotyczce stacji dyskw i dyskietek
Ze stacj dyskw oraz dyskietkami naley obchodzi si
zachowujc pewne minimum rodkw bezpieczestwa.
Oto kilka podstawowych zasad dyskietkowej higieny,
ktre naley przestrzega.

Typ uywanych dyskietek


Napd dyskowy instrumentu PSR-340 wsppracuje
z 3,5" dyskietkami typu 2DD oraz 2HD.

Wkadanie/wyjmowanie dyskietek
Aby woy dyskietk do napdu, naley:
Chwyci j za naklejk, delikatnie woy do szczeliny
napdu, a nastpnie popychajc jej grzbiet wsuwa do
wntrza a sama wskoczy
na waciwe miejsce, a
przycisk sucy do wyjmowania dyskietki (patrz niej) wysunie si z obudowy
napdu.

W czasie, gdy instrument jest wczony, dioda w jak


wyposaona jest stacja dyskw bdzie si wieci, wskazujc
e jest ona gotowa do pracy.

Aby wyj dyskietk z napdu, naley:


Przed wyjciem dyskietki z napdu naley sprawdzi,
czy aktualnie jest on zatrzymany (dioda sygnalizacyjna
DISK IN USE na panelu powinna by zgaszona). Nastpnie naley dostatecznie mocno pchn przycisk znajdujcy si w prawym dolnym rogu napdu a po wciniciu go do koca dyskietka sama wyskoczy z napdu.

Ta dioda
sygnalizacyjna
wieci si cay
czas, gdy
wczony jest
instrument,
niezalenie od
stanu aktywnoci
napdu.

Ta dioda sygnalizacyjna
wieci si w czasie gdy
napd pracuje
przeprowadzane s
operacje odczytu lub
zapisu danych.

Moe si zdarzy, e dyskietka nie wyskoczy z napdu.


Dzieje si tak w przypadku, gdy przycisk nacinito
zbyt gwatownie i przy uyciu niedostatecznej siy
nacisku. Wwczas, widoczny w szczelinie grzbiet
dyskietki delikatnie uniesie si w gr i minimalnie
wysunie si z napdu. W tym przypadku nie naley
wyciga na si dyskietki, chwytajc za jej grzbiet.
Moe to doprowadzi do jej uszkodzenia, a w skrajnym
przypadku do uszkodzenia napdu dyskowego. Naley
sprbowa nacisn przycisk jeszcze raz lub wcisn
dyskietk z powrotem do napdu i powtrzy
procedur wyjmowania dyskietki od pocztku.
Nie naley wyjmowa dyskietki z kieszeni napdu
w czasie jego pracy. Takie postpowanie moe
prowadzi do uszkodzenia zarwno dyskietki, jak
i napdu dyskowego.
Przed wyczeniem instrumentu naley usun
dyskietk z napdu. Pozostawiona na duszy czas
w napdzie dyskietka atwo ulega zakurzeniu, co
moe sta si przyczyn utraty danych.

66

Zapamitywanie zestawu parametrw

Czyszczenie gowic napdu


Naturalnym rezultatem intensywnej eksploatacji napdu dyskowego jest osadzanie si na jego gowicach zapisujco/
odczytujcych kurzu, pyu magnetycznego pochodzcego
z dyskietek i innych zanieczyszcze, mogcych po pewnym
czasie doprowadzi do powstawania bdw w odczycie lub
zapisie danych. Aby unikn kopotw z tym zwizanych naley
przynajmniej raz w miesicu wyczyci gowice napdu dyskowego. Do tego celu uywane s specjalne dyskietki czyszczce,
dostpne w wikszoci sklepw z akcesoriami komputerowymi.
Prosz uywa tylko zestaww czyszczcych na sucho.
Do napdu dyskowego nie naley wkada innych
przedmiotw ni dyskietki. Moe to doprowadzi do jego
uszkodzenia.

Eksploatacja i przechowywanie dyskietek


Nie naley otwiera (przesuwa rk) osony nonika
magnetycznego dyskietki. Brud, kurz lub tuszcz, ktry
dostanie si na odkryty nonik powoduje zwykle utrat
zapisanych danych.
Nie naley pozostawia dyskietek w bezporedniej bliskoci
urzdze emitujcych silne pola magnetyczne, takich jak
goniki, odbiorniki TV itp. Dyskietka umieszczona w silnym
polu magnetycznym ulega skasowaniu.
Nie naley przechowywa dyskietek w miejscach naraonych
na bezporednie dziaanie promieni sonecznych i innych
rde ciepa. Zakres temperatur przechowywania dyskietek
zawiera si w zakresie od +4oC do +53oC
Rwnie zbyt niska lub zbyt wysoka wilgotno powietrza
wpywa niekorzystnie na dyskietki. Dopuszczalny zakres
wzgldnej wilgotnoci powietrza zawiera si w zakresie od 8%
do 90%.
Nie naley przechowywa dyskietek w miejscach o duym
zapyleniu lub zadymieniu (dym z papierosa rwnie nie jest
wskazany). Rwnie nie naley ka na nich innych
przedmiotw, np. ksiek.
Naley unika zamoczenia dyskietki, szczeglnie cieczami
zawierajcymi jakiekolwiek tuszcze lub substancjami
kleistymi. Dyskietka, ktra ulega zamoczeniu w czystej
wodzie moe by ponownie uyta w momencie naturalnego
odparowania wody. W przypadku innych cieczy (np. kawa,
herbata itp.) dyskietka nie nadaje si do ponownego uytku.
Jej uycie moe spowodowa uszkodzenie napdu
dyskowego.
Przed woeniem dyskietki do napdu zawsze naley
sprawdzi, czy znajdujca si na niej etykieta samoprzylepna
jest prawidowo przyklejona. W przypadku zmiany etykiety
zawsze naley usun star naklejk.
Zabezpieczenie przed omykowym skasowaniem
3,5" dyskietki wyposaono w przecznik blokady
zapisu, znajdujcy si w prawym dolnym rogu na
spodniej stronie dyskietki. Posiada on dwa pooenia:
w jednym z nich zapis na dysk jest zablokowany (nie
mona rwnie skasowa adnego zbioru ani
sformatowa dyskietki).

Blokada zapisu
wczona zapis
niemoliwy

Blokada zapisu
wyczona zapis
dozwolony

1
2
3

Ustalamy dan konfiguracj parametrw pracy


instrumentu.
Naciskamy okrgy przycisk z grupy REGISTRATION
MEMORY, aby przywoa funkcj Registration Memory.

Wszystkie uprzednio zapisane informacje zawarte w wybranej komrce pamici zostan utracone i zastpione
nowymi danymi.
Zawarto pamici registracyjnej jest przechowywana
rwnie po wyczeniu instrumentu, o ile podczony
jest do zasilacz sieciowy.
Szczegy na stronie 149.

Przytrzymujc wcinity przycisk [MEMORY] naciskamy


jeden z czterech przyciskw REGISTRATION MEMORY.

W powyszym przykadzie bieca konfiguracja zapisana zostaa pod


przyciskiem [1].

Przywoywanie parametrw z pamici registracyjnej


Naciskamy jeden z czterech przyciskw REGISTRATION
MEMORY.

W powyszym przykadzie przywoana zostaa konfiguracja zapisana pod


przyciskiem [3].

Funkcja Accompaniment Freeze


Funkcja umoliwia zablokowanie (dos. zamroenie) aktualnie obowizujcych parametrw akompaniamentu i brzmienia L w czasie, gdy wybierane bd kolejne ustawienia z
pamici registracyjnej. Umoliwia to przywoywanie rnych parametrw brzmie solowych
bez zmiany parametrw obowizujcych dla akompaniamentu.

1
2

Danych zapisanych w pamici registracyjnej nie mona


przywoa jeeli aktywna jest
funkcja One Touch Setting.
W zalenoci od aktualnie
wybranego trybu niektre
parametry nie zostan przywoane. Przykadowo, nie
zostanie przywoana konfiguracja brzmie R2/L, gdy
uruchomione zostao nagrywanie stylu akompaniamentu
lub sekwencji Multi Pad, poniewa w tych trybach dostpne jest tylko brzmienie R1.

Naciskamy przycisk [FREEZE].


Zawieci si dioda sygnalizacyjna przycisku.

Naciskamy wybrany przycisk z grupy REGISTRATION


MEMORY [1]-[4].

Szczegowy wykaz parametrw akompaniamentu


znajd Pastwo na poprzedniej stronie.
Funkcja Freeze jest automatycznie wczana jeeli odtwarzane s utwory, nagrywane style akompaniamentu lub
sekwencje Multi Pad.

W powyszym przykadzie przywoane zostay jedynie parametry brzmie


(innych ni L) zapisane pod przyciskiem [1].

63

Obsuga stacji dyskw

Pami registracyjna (Registration Memory)

Instrument PSR-740/640 wyposaony jest w napd dyskowy, umoliwiajcy zapis na dyskietkach


wszelkich informacji pochodzcych z instrumentu, tj. utworw nagranych w pamici (strona 92),
akompaniamentw uytkownika (strona 110), sekwencji Multi Pad (strona 106) oraz danych
registracyjnych (strona 62).

Wybr banku pamici registracyjnej

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Wykorzystanie napdu dyskowego zapewnia bardziej efektywn prac z instrumentem.

PSR-740/640 moe odtwarza utwory zapisane na dyskietce dostarczonej z instrumentem, jak


rwnie utwory pochodzce z komercyjnych kolekcji dostpnych w sprzeday, ktre zostay
utworzone i oznaczone zgodnie z wymogami wymienionych niej standardw (por. strona 9).

Wybieramy Regist Memory.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Kolekcje oznaczone logo General MIDI, wykorzystujce brzmienia


zdefiniowane w tym standardzie.
Kolekcje oznaczone logo XG, wykorzystujce rozszerzenia
zapewniajce znacznie lepsz jako dwiku.

Wicej szczegw na temat


oznacze kolekcji komercyjnych znajd Pastwo na
stronie 9.

Kolekcje oznaczone logo Disk Orchestra Collection,


wykorzystujce brzmienia zdefiniowane w tym standardzie.

PSR-740/640 moe wykorzystywa style akompaniamentu zapisane na dyskietce dostarczonej


z instrumentem, jak rwnie style pochodzce z komercyjnych kolekcji dostpnych w sprzeday, ktre
zostay utworzone i oznaczone zgodnie z wymogami wymienionego niej standardu (por. strona 9).

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


banku pamici registracyjnej.

Kolekcje oznaczone logo Style File Format, zawierajce definicje


stylw akompaniamentu zgodne z tym standardem.
Wasne wykonania utworw mog by zapisywane na dyskietk w postaci
utworw uytkownika, a nastpnie odtwarzane (strona 92).

Wybieramy bank.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0].

PSR-740/640 wyposaony jest w pami stylw uytkownika, sekwencji MULTI


PAD oraz pami registracyjn. Wszystkie dane zgromadzone w tych
pamiciach mog by indywidualnie lub razem zapisywane i odczytywane
z dysku.

Nadawanie nazw bankom pamici registracyjnej

1-3
4

Powtarzamy czynnoci opisane w punkcie Wybr banku


pamici registracyjnej (patrz wyej).
Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu
nadawania nazwy.
Dane zapisywane lub odczytywane przez PSR-740/640 prezentuje ponisza tabela.

Rzeczywista liczba zapisanych


na dyskietce utworw jest
uzaleniona od ich rodzaju
i wielkoci plikw (strona 69).

Dane zapisywane lub odczytywane przez PSR-740/640


Typ danych
Rozszerzenie Zapis
Utwr uytkownika
(format standardu MIDI)
.MID

Styl uytkownika
(format stylu uytkownika)
.USR
O
Sekwencje Multi Pad
.USR
O
Pami registracyjna
.USR
O

Wprowadzamy now nazw dla wybranego banku.


Do wprowadzenia nazwy prosz wykorzysta klawiatur. Nazwa moe
skada si maksymalnie z 16 znakw.

Pozostae funkcje dyskowe obejmuj:

Odczyt

O
O
O

Rzeczywista liczba zapisanych


na dyskietce plikw bdzie
zalee od ich rodzajw
i rozmiarw (strona 69).

Do zapisu danych prosz


wykorzystywa dyskietki
sformatowane w napdzie
PSR-740/640.
3-literowe rozszerzenie nazwy
zbioru wskazuje na typ danych.
Poniewa utwory uytkownika
s bezporednio nagrywane
i odtwarzane z dyskietki,
funkcje odczytu
i zapisu (Load/Save) dla tego
typu danych nie s dostpne.
Mona natomiast
przeprowadza operacje
kopiowania oraz kasowania
utworw.

Formatowanie dyskietek ................................. strona 68


Kopiowanie utworw ....................................... strona 72
Kasowanie plikw ............................................ strona 75

63

64

65

Obsuga stacji dyskw

Pami registracyjna (Registration Memory)

Instrument PSR-740/640 wyposaony jest w napd dyskowy, umoliwiajcy zapis na dyskietkach


wszelkich informacji pochodzcych z instrumentu, tj. utworw nagranych w pamici (strona 92),
akompaniamentw uytkownika (strona 110), sekwencji Multi Pad (strona 106) oraz danych
registracyjnych (strona 62).

Wybr banku pamici registracyjnej

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Wykorzystanie napdu dyskowego zapewnia bardziej efektywn prac z instrumentem.

PSR-740/640 moe odtwarza utwory zapisane na dyskietce dostarczonej z instrumentem, jak


rwnie utwory pochodzce z komercyjnych kolekcji dostpnych w sprzeday, ktre zostay
utworzone i oznaczone zgodnie z wymogami wymienionych niej standardw (por. strona 9).

Wybieramy Regist Memory.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Kolekcje oznaczone logo General MIDI, wykorzystujce brzmienia


zdefiniowane w tym standardzie.
Kolekcje oznaczone logo XG, wykorzystujce rozszerzenia
zapewniajce znacznie lepsz jako dwiku.

Wicej szczegw na temat


oznacze kolekcji komercyjnych znajd Pastwo na
stronie 9.

Kolekcje oznaczone logo Disk Orchestra Collection,


wykorzystujce brzmienia zdefiniowane w tym standardzie.

PSR-740/640 moe wykorzystywa style akompaniamentu zapisane na dyskietce dostarczonej


z instrumentem, jak rwnie style pochodzce z komercyjnych kolekcji dostpnych w sprzeday, ktre
zostay utworzone i oznaczone zgodnie z wymogami wymienionego niej standardu (por. strona 9).

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


banku pamici registracyjnej.

Kolekcje oznaczone logo Style File Format, zawierajce definicje


stylw akompaniamentu zgodne z tym standardem.
Wasne wykonania utworw mog by zapisywane na dyskietk w postaci
utworw uytkownika, a nastpnie odtwarzane (strona 92).

Wybieramy bank.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0].

PSR-740/640 wyposaony jest w pami stylw uytkownika, sekwencji MULTI


PAD oraz pami registracyjn. Wszystkie dane zgromadzone w tych
pamiciach mog by indywidualnie lub razem zapisywane i odczytywane
z dysku.

Nadawanie nazw bankom pamici registracyjnej

1-3
4

Powtarzamy czynnoci opisane w punkcie Wybr banku


pamici registracyjnej (patrz wyej).
Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu
nadawania nazwy.
Dane zapisywane lub odczytywane przez PSR-740/640 prezentuje ponisza tabela.

Rzeczywista liczba zapisanych


na dyskietce utworw jest
uzaleniona od ich rodzaju
i wielkoci plikw (strona 69).

Dane zapisywane lub odczytywane przez PSR-740/640


Typ danych
Rozszerzenie Zapis
Utwr uytkownika
(format standardu MIDI)
.MID

Styl uytkownika
(format stylu uytkownika)
.USR
O
Sekwencje Multi Pad
.USR
O
Pami registracyjna
.USR
O

Wprowadzamy now nazw dla wybranego banku.


Do wprowadzenia nazwy prosz wykorzysta klawiatur. Nazwa moe
skada si maksymalnie z 16 znakw.

Pozostae funkcje dyskowe obejmuj:

Odczyt

O
O
O

Rzeczywista liczba zapisanych


na dyskietce plikw bdzie
zalee od ich rodzajw
i rozmiarw (strona 69).

Do zapisu danych prosz


wykorzystywa dyskietki
sformatowane w napdzie
PSR-740/640.
3-literowe rozszerzenie nazwy
zbioru wskazuje na typ danych.
Poniewa utwory uytkownika
s bezporednio nagrywane
i odtwarzane z dyskietki,
funkcje odczytu
i zapisu (Load/Save) dla tego
typu danych nie s dostpne.
Mona natomiast
przeprowadza operacje
kopiowania oraz kasowania
utworw.

Formatowanie dyskietek ................................. strona 68


Kopiowanie utworw ....................................... strona 72
Kasowanie plikw ............................................ strona 75

63

64

65

Pami registracyjna (Registration Memory)

Obsuga stacji dyskw


Zalecenia eksploatacyjne dotyczce stacji dyskw i dyskietek
Ze stacj dyskw oraz dyskietkami naley obchodzi si
zachowujc pewne minimum rodkw bezpieczestwa.
Oto kilka podstawowych zasad dyskietkowej higieny,
ktre naley przestrzega.

Typ uywanych dyskietek


Napd dyskowy instrumentu PSR-340 wsppracuje
z 3,5" dyskietkami typu 2DD oraz 2HD.

Wkadanie/wyjmowanie dyskietek
Aby woy dyskietk do napdu, naley:
Chwyci j za naklejk, delikatnie woy do szczeliny
napdu, a nastpnie popychajc jej grzbiet wsuwa do
wntrza a sama wskoczy
na waciwe miejsce, a
przycisk sucy do wyjmowania dyskietki (patrz niej) wysunie si z obudowy
napdu.

W czasie, gdy instrument jest wczony, dioda w jak


wyposaona jest stacja dyskw bdzie si wieci, wskazujc
e jest ona gotowa do pracy.

Aby wyj dyskietk z napdu, naley:


Przed wyjciem dyskietki z napdu naley sprawdzi,
czy aktualnie jest on zatrzymany (dioda sygnalizacyjna
DISK IN USE na panelu powinna by zgaszona). Nastpnie naley dostatecznie mocno pchn przycisk znajdujcy si w prawym dolnym rogu napdu a po wciniciu go do koca dyskietka sama wyskoczy z napdu.

Ta dioda
sygnalizacyjna
wieci si cay
czas, gdy
wczony jest
instrument,
niezalenie od
stanu aktywnoci
napdu.

Ta dioda sygnalizacyjna
wieci si w czasie gdy
napd pracuje
przeprowadzane s
operacje odczytu lub
zapisu danych.

Moe si zdarzy, e dyskietka nie wyskoczy z napdu.


Dzieje si tak w przypadku, gdy przycisk nacinito
zbyt gwatownie i przy uyciu niedostatecznej siy
nacisku. Wwczas, widoczny w szczelinie grzbiet
dyskietki delikatnie uniesie si w gr i minimalnie
wysunie si z napdu. W tym przypadku nie naley
wyciga na si dyskietki, chwytajc za jej grzbiet.
Moe to doprowadzi do jej uszkodzenia, a w skrajnym
przypadku do uszkodzenia napdu dyskowego. Naley
sprbowa nacisn przycisk jeszcze raz lub wcisn
dyskietk z powrotem do napdu i powtrzy
procedur wyjmowania dyskietki od pocztku.
Nie naley wyjmowa dyskietki z kieszeni napdu
w czasie jego pracy. Takie postpowanie moe
prowadzi do uszkodzenia zarwno dyskietki, jak
i napdu dyskowego.
Przed wyczeniem instrumentu naley usun
dyskietk z napdu. Pozostawiona na duszy czas
w napdzie dyskietka atwo ulega zakurzeniu, co
moe sta si przyczyn utraty danych.

66

Zapamitywanie zestawu parametrw

Czyszczenie gowic napdu


Naturalnym rezultatem intensywnej eksploatacji napdu dyskowego jest osadzanie si na jego gowicach zapisujco/
odczytujcych kurzu, pyu magnetycznego pochodzcego
z dyskietek i innych zanieczyszcze, mogcych po pewnym
czasie doprowadzi do powstawania bdw w odczycie lub
zapisie danych. Aby unikn kopotw z tym zwizanych naley
przynajmniej raz w miesicu wyczyci gowice napdu dyskowego. Do tego celu uywane s specjalne dyskietki czyszczce,
dostpne w wikszoci sklepw z akcesoriami komputerowymi.
Prosz uywa tylko zestaww czyszczcych na sucho.
Do napdu dyskowego nie naley wkada innych
przedmiotw ni dyskietki. Moe to doprowadzi do jego
uszkodzenia.

Eksploatacja i przechowywanie dyskietek


Nie naley otwiera (przesuwa rk) osony nonika
magnetycznego dyskietki. Brud, kurz lub tuszcz, ktry
dostanie si na odkryty nonik powoduje zwykle utrat
zapisanych danych.
Nie naley pozostawia dyskietek w bezporedniej bliskoci
urzdze emitujcych silne pola magnetyczne, takich jak
goniki, odbiorniki TV itp. Dyskietka umieszczona w silnym
polu magnetycznym ulega skasowaniu.
Nie naley przechowywa dyskietek w miejscach naraonych
na bezporednie dziaanie promieni sonecznych i innych
rde ciepa. Zakres temperatur przechowywania dyskietek
zawiera si w zakresie od +4oC do +53oC
Rwnie zbyt niska lub zbyt wysoka wilgotno powietrza
wpywa niekorzystnie na dyskietki. Dopuszczalny zakres
wzgldnej wilgotnoci powietrza zawiera si w zakresie od 8%
do 90%.
Nie naley przechowywa dyskietek w miejscach o duym
zapyleniu lub zadymieniu (dym z papierosa rwnie nie jest
wskazany). Rwnie nie naley ka na nich innych
przedmiotw, np. ksiek.
Naley unika zamoczenia dyskietki, szczeglnie cieczami
zawierajcymi jakiekolwiek tuszcze lub substancjami
kleistymi. Dyskietka, ktra ulega zamoczeniu w czystej
wodzie moe by ponownie uyta w momencie naturalnego
odparowania wody. W przypadku innych cieczy (np. kawa,
herbata itp.) dyskietka nie nadaje si do ponownego uytku.
Jej uycie moe spowodowa uszkodzenie napdu
dyskowego.
Przed woeniem dyskietki do napdu zawsze naley
sprawdzi, czy znajdujca si na niej etykieta samoprzylepna
jest prawidowo przyklejona. W przypadku zmiany etykiety
zawsze naley usun star naklejk.
Zabezpieczenie przed omykowym skasowaniem
3,5" dyskietki wyposaono w przecznik blokady
zapisu, znajdujcy si w prawym dolnym rogu na
spodniej stronie dyskietki. Posiada on dwa pooenia:
w jednym z nich zapis na dysk jest zablokowany (nie
mona rwnie skasowa adnego zbioru ani
sformatowa dyskietki).

Blokada zapisu
wczona zapis
niemoliwy

Blokada zapisu
wyczona zapis
dozwolony

1
2
3

Ustalamy dan konfiguracj parametrw pracy


instrumentu.
Naciskamy okrgy przycisk z grupy REGISTRATION
MEMORY, aby przywoa funkcj Registration Memory.

Wszystkie uprzednio zapisane informacje zawarte w wybranej komrce pamici zostan utracone i zastpione
nowymi danymi.
Zawarto pamici registracyjnej jest przechowywana
rwnie po wyczeniu instrumentu, o ile podczony
jest do zasilacz sieciowy.
Szczegy na stronie 149.

Przytrzymujc wcinity przycisk [MEMORY] naciskamy


jeden z czterech przyciskw REGISTRATION MEMORY.

W powyszym przykadzie bieca konfiguracja zapisana zostaa pod


przyciskiem [1].

Przywoywanie parametrw z pamici registracyjnej


Naciskamy jeden z czterech przyciskw REGISTRATION
MEMORY.

W powyszym przykadzie przywoana zostaa konfiguracja zapisana pod


przyciskiem [3].

Funkcja Accompaniment Freeze


Funkcja umoliwia zablokowanie (dos. zamroenie) aktualnie obowizujcych parametrw akompaniamentu i brzmienia L w czasie, gdy wybierane bd kolejne ustawienia z
pamici registracyjnej. Umoliwia to przywoywanie rnych parametrw brzmie solowych
bez zmiany parametrw obowizujcych dla akompaniamentu.

1
2

Danych zapisanych w pamici registracyjnej nie mona


przywoa jeeli aktywna jest
funkcja One Touch Setting.
W zalenoci od aktualnie
wybranego trybu niektre
parametry nie zostan przywoane. Przykadowo, nie
zostanie przywoana konfiguracja brzmie R2/L, gdy
uruchomione zostao nagrywanie stylu akompaniamentu
lub sekwencji Multi Pad, poniewa w tych trybach dostpne jest tylko brzmienie R1.

Naciskamy przycisk [FREEZE].


Zawieci si dioda sygnalizacyjna przycisku.

Naciskamy wybrany przycisk z grupy REGISTRATION


MEMORY [1]-[4].

Szczegowy wykaz parametrw akompaniamentu


znajd Pastwo na poprzedniej stronie.
Funkcja Freeze jest automatycznie wczana jeeli odtwarzane s utwory, nagrywane style akompaniamentu lub
sekwencje Multi Pad.

W powyszym przykadzie przywoane zostay jedynie parametry brzmie


(innych ni L) zapisane pod przyciskiem [1].

63

Obsuga stacji dyskw

Odczyt
Dane zapisane na dyskietce mog zosta wczytane do pamici instrumentu.

Wkadamy dyskietk do napdu.

Naciskamy przycisk [LOAD].

3
4
5

Obsuga stacji dyskw

Dyskietka demonstracyjna
Odtwarzanie utworu z dysku

Wkadamy dyskietk demonstracyjn do napdu.

Wybieramy dany utwr.

Jeeli dyskietka znajdowaa


si ju w napdzie prosz
nacisn przycisk [SONG],
aby przywoa tryb Song.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] |
lub przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Wybieramy plik przeznaczony do odczytu.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie


utworu.

Naciskamy przycisk [START/STOP] ponownie, aby zatrzyma


odtwarzanie utworu.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru typu


danych.
Wybieramy typ danych, jakie zostan wczytane.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Szczegw prosz szuka na stronie 76 w rozdziale


Odtwarzanie utworw.

Typy danych, ktre mog zosta wczytane


All, Style, Pad, Regist
przejd do kroku 10
Style+Reg.
przejd do kroku 10
Style
przejd do kroku 6
Multi Pad
przejd do kroku 6
Regist
przejd do kroku 6

W zalenoci od wybranego typu danych prosz przej do wskazanego


punktu procedury.

70

67

Obsuga stacji dyskw

Obsuga stacji dyskw

Formatowanie dyskietek
Kada nowa dyskietka przed uyciem powinna zosta poddana procesowi tzw.
formatowania. Jest to operacja przygotowujca nonik magnetyczny dyskietki do
zapisu. Mona j rwnie wykorzysta do szybkiego kasowania zawartoci dyskietki.

1
2
3
4
5

Pojemno dyskietki 2HD po


sformatowaniu wynosi 1.44
MB, za dyskietki 2DD 720
kB.

Style + Reg.
Style
Multi Pad

Jeeli dyskietka nie bya wczeniej formatowana, wwczas na wywietlaczu


pojawi si komunikat Unformatted. W tym przypadku prosz nacisn
[EXIT]
[EXIT], aby przej od razu do punktu 5 niniejszej procedury.

Regist

4
5

Naciskamy przycisk [UTILITY].


Prba uruchomienia operacji
formatowania dyskietki z wczon blokad zapisu (strona
66) lub celowo zabezpieczonej
przed zapisem zakoczy si
wywietleniem komunikatu
informujcego o tym, i przeprowadzenie tej czynnoci jest
niemoliwe.

Wybieramy Format.

Umoliwia zapis wszystkich stylw uytkownika (161-163), sekwencji


Multi Pad (banki 37-40), zawartoci pamici registracyjnej (banki 01-32)
oraz biecych danych konfiguracyjnych w jednym zbiorze.
Umoliwia zapis wszystkich stylw uytkownika (161-163) oraz bankw
pamici registracyjnej (01-32) w jednym zbiorze.
Umoliwia zapis wszystkich stylw uytkownika (161-163) w jednym zbiorze.
Umoliwia zapis wszystkich sekwencji Multi Pad (banki 37-40) w jednym
zbiorze.
Umoliwia zapis wszystkich bankw pamici registracyjnej (01-32) w
jednym zbiorze.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


FORMAT.

6
7

OSTRZEENIE
Formatowanie dyskietek
zawierajcych jakiekolwiek
dane prowadzi bezpowrotnie
do ich skasowania.
Nie wolno wyjmowa
dyskietki ani wycza
zasilania instrumentu w czasie
gdy na wywietlaczu widnieje
Formatting....
komunikat Formatting...
Formatting...
.

Wykonujemy operacj formatowania.


Prosz nacisn [+/YES]
[+/YES], aby
wykona operacj lub [-/NO] aby
si wycofa.

Dyskietka, ktra nie moe


by odczytana przez
instrument jest traktowana
niesforma-tak jakby bya niesforma
towana. Prosz zwrci
uwag, aby przy okazji
formatowania przypadkiem
nie skasowa innych
wanych danych
(np. komputerowych).

8
9

Wkadamy dyskietk do napdu.


Naciskamy przycisk [SAVE].

Prba uruchomienia operacji


zapisu danych na dyskietk
z wczon blokad zapisu
(strona 66) lub celowo zabezpieczon przed zapisem
zakoczy si wywietleniem
komunikatu informujcego
o tym, i przeprowadzenie tej
czynnoci jest niemoliwe.

Wybieramy plik danych przeznaczony do zapisania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Jeeli chc Pastwo utworzy nowy plik prosz wybra New.

Nawet jeeli wybior Pastwo


plik zawierajcy dane, w
ktrym chcecie nadpisa
nowe, operacja zmiany
nazwy pliku spowoduje
utworzenie nowego zbioru
danych, a stare pozostan
nienaruszone.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu nadawania nazwy.


Nadajemy nazw plikowi wykorzystujc klawisze (strona 21).

OSTRZEENIE

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


zapisu danych.

Nie wolno wyjmowa


dyskietki ani wycza
zasilania instrumentu w czasie
gdy na wywietlaczu widnieje
saving.....
Now saving...
komunikat Now

Jeeli na dyskietce nie ma ju


wystarczajcej iloci miejsca,
wwczas na wywietlaczu
pojawi si komunikat informujcy o tym, i operacja zapisu
danych jest niewykonalna.
Rozwizanie stanowi skasowanie niepotrzebnych plikw
(strona 75) lub wymiana dyskietki i ponowna prba zapisu.

Wykonujemy operacj zapisu danych.


Prosz nacisn [+/YES]
[+/YES], aby
wykona operacj lub [-/NO] aby
si wycofa.
Zapisywanie danych
zakoczone...

66

67

Na dyskietce mog by zapisywane style uytkownika, sekwencje Multi Pad (banki


37-40) oraz dane zgromadzone w pamici registracyjnej (banki 01-32).

Mimo, e wszystkie dane


uytkownika mog by
zapisane w jednym zbiorze,
w czasie odczytu mona
wybra, ktre z nich zostan
zaadowane do pamici.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego FILE SELECT.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Zapis

68

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO]. Prosz
przejrze ponisz list:
All

Wkadamy dyskietk do napdu.

Formatowanie
zakoczone...

1
2

Wybieramy typ danych do zapisania.

Jeeli w czasie zapisywania


danych wystpi bd, wwczas na wywietlaczu pojawi
si odpowiedni komunikat. Jeeli bd wystpuje przy powtrnej prbie zapisu naley
zmieni dyskietk, gdy ta jest
najprawdopodobniej uszkodzona.

69

Obsuga stacji dyskw

Obsuga stacji dyskw

Formatowanie dyskietek
Kada nowa dyskietka przed uyciem powinna zosta poddana procesowi tzw.
formatowania. Jest to operacja przygotowujca nonik magnetyczny dyskietki do
zapisu. Mona j rwnie wykorzysta do szybkiego kasowania zawartoci dyskietki.

1
2
3
4
5

Pojemno dyskietki 2HD po


sformatowaniu wynosi 1.44
MB, za dyskietki 2DD 720
kB.

Style + Reg.
Style
Multi Pad

Jeeli dyskietka nie bya wczeniej formatowana, wwczas na wywietlaczu


pojawi si komunikat Unformatted. W tym przypadku prosz nacisn
[EXIT]
[EXIT], aby przej od razu do punktu 5 niniejszej procedury.

Regist

4
5

Naciskamy przycisk [UTILITY].


Prba uruchomienia operacji
formatowania dyskietki z wczon blokad zapisu (strona
66) lub celowo zabezpieczonej
przed zapisem zakoczy si
wywietleniem komunikatu
informujcego o tym, i przeprowadzenie tej czynnoci jest
niemoliwe.

Wybieramy Format.

Umoliwia zapis wszystkich stylw uytkownika (161-163), sekwencji


Multi Pad (banki 37-40), zawartoci pamici registracyjnej (banki 01-32)
oraz biecych danych konfiguracyjnych w jednym zbiorze.
Umoliwia zapis wszystkich stylw uytkownika (161-163) oraz bankw
pamici registracyjnej (01-32) w jednym zbiorze.
Umoliwia zapis wszystkich stylw uytkownika (161-163) w jednym zbiorze.
Umoliwia zapis wszystkich sekwencji Multi Pad (banki 37-40) w jednym
zbiorze.
Umoliwia zapis wszystkich bankw pamici registracyjnej (01-32) w
jednym zbiorze.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


FORMAT.

6
7

OSTRZEENIE
Formatowanie dyskietek
zawierajcych jakiekolwiek
dane prowadzi bezpowrotnie
do ich skasowania.
Nie wolno wyjmowa
dyskietki ani wycza
zasilania instrumentu w czasie
gdy na wywietlaczu widnieje
Formatting....
komunikat Formatting...
Formatting...
.

Wykonujemy operacj formatowania.


Prosz nacisn [+/YES]
[+/YES], aby
wykona operacj lub [-/NO] aby
si wycofa.

Dyskietka, ktra nie moe


by odczytana przez
instrument jest traktowana
niesforma-tak jakby bya niesforma
towana. Prosz zwrci
uwag, aby przy okazji
formatowania przypadkiem
nie skasowa innych
wanych danych
(np. komputerowych).

8
9

Wkadamy dyskietk do napdu.


Naciskamy przycisk [SAVE].

Prba uruchomienia operacji


zapisu danych na dyskietk
z wczon blokad zapisu
(strona 66) lub celowo zabezpieczon przed zapisem
zakoczy si wywietleniem
komunikatu informujcego
o tym, i przeprowadzenie tej
czynnoci jest niemoliwe.

Wybieramy plik danych przeznaczony do zapisania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Jeeli chc Pastwo utworzy nowy plik prosz wybra New.

Nawet jeeli wybior Pastwo


plik zawierajcy dane, w
ktrym chcecie nadpisa
nowe, operacja zmiany
nazwy pliku spowoduje
utworzenie nowego zbioru
danych, a stare pozostan
nienaruszone.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu nadawania nazwy.


Nadajemy nazw plikowi wykorzystujc klawisze (strona 21).

OSTRZEENIE

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


zapisu danych.

Nie wolno wyjmowa


dyskietki ani wycza
zasilania instrumentu w czasie
gdy na wywietlaczu widnieje
saving.....
Now saving...
komunikat Now

Jeeli na dyskietce nie ma ju


wystarczajcej iloci miejsca,
wwczas na wywietlaczu
pojawi si komunikat informujcy o tym, i operacja zapisu
danych jest niewykonalna.
Rozwizanie stanowi skasowanie niepotrzebnych plikw
(strona 75) lub wymiana dyskietki i ponowna prba zapisu.

Wykonujemy operacj zapisu danych.


Prosz nacisn [+/YES]
[+/YES], aby
wykona operacj lub [-/NO] aby
si wycofa.
Zapisywanie danych
zakoczone...

66

67

Na dyskietce mog by zapisywane style uytkownika, sekwencje Multi Pad (banki


37-40) oraz dane zgromadzone w pamici registracyjnej (banki 01-32).

Mimo, e wszystkie dane


uytkownika mog by
zapisane w jednym zbiorze,
w czasie odczytu mona
wybra, ktre z nich zostan
zaadowane do pamici.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego FILE SELECT.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Zapis

68

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO]. Prosz
przejrze ponisz list:
All

Wkadamy dyskietk do napdu.

Formatowanie
zakoczone...

1
2

Wybieramy typ danych do zapisania.

Jeeli w czasie zapisywania


danych wystpi bd, wwczas na wywietlaczu pojawi
si odpowiedni komunikat. Jeeli bd wystpuje przy powtrnej prbie zapisu naley
zmieni dyskietk, gdy ta jest
najprawdopodobniej uszkodzona.

69

Obsuga stacji dyskw

Odczyt
Dane zapisane na dyskietce mog zosta wczytane do pamici instrumentu.

Wkadamy dyskietk do napdu.

Naciskamy przycisk [LOAD].

3
4
5

Obsuga stacji dyskw

Dyskietka demonstracyjna
Odtwarzanie utworu z dysku

Wkadamy dyskietk demonstracyjn do napdu.

Wybieramy dany utwr.

Jeeli dyskietka znajdowaa


si ju w napdzie prosz
nacisn przycisk [SONG],
aby przywoa tryb Song.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] |
lub przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Wybieramy plik przeznaczony do odczytu.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie


utworu.

Naciskamy przycisk [START/STOP] ponownie, aby zatrzyma


odtwarzanie utworu.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru typu


danych.
Wybieramy typ danych, jakie zostan wczytane.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Szczegw prosz szuka na stronie 76 w rozdziale


Odtwarzanie utworw.

Typy danych, ktre mog zosta wczytane


All, Style, Pad, Regist
przejd do kroku 10
Style+Reg.
przejd do kroku 10
Style
przejd do kroku 6
Multi Pad
przejd do kroku 6
Regist
przejd do kroku 6

W zalenoci od wybranego typu danych prosz przej do wskazanego


punktu procedury.

70

67

Obsuga stacji dyskw

Obsuga stacji dyskw

Kopiowanie danych do innego pliku na tej samej dyskietce

1-4
5
6

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru utworw.

9
10
11

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy plik danych przeznaczony do odczytu.

8
9

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


miejsca przeznaczenia dla wczytywanych danych.
Wybieramy miejsce przeznaczenia dla wczytywanych danych.

Powtarzamy kroki ze strony 72.

Wybieramy Same.

7
8

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].
Gdy All jest zaznaczony, przejd do kroku #10 przeskakujc kroki #8 i #9.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Wybieramy utwr przeznaczony do skopiowania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu nadawania nazwy.

10

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


wczytywania danych.

OSTRZEENIE

Wprowadzamy now nazw dla utworu docelowego,


wykorzystujc klawiatur (strona 21).

W czasie odczytu, znajdujce


si w pamici PSR-740/640
dane, zastpowane s nowymi.
Prosz pamita o zapisywaniu
wanych danych na dyskietce.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


kopiowania.

Nie wolno wyjmowa dyskietki


ani wycza zasilania
instrumentu w czasie gdy na
wywietlaczu widnieje
komunikat Now
Now loading...
.
loading....

11

Wykonujemy operacj odczytu danych.


Prosz nacisn [+/YES]
[+/YES], aby wykona operacj
lub [-/NO] aby si wycofa.

Wykonujemy operacj kopiowania.


Prosz nacisn [+/YES]
[+/YES], aby wykona operacj
lub [-/NO] aby si wycofa.

Odczytywanie danych
zakoczone...

OSTRZEENIE

Jeli dane odczytywane


z dyskietki s uszkodzone
lub nie mieszcz si w
pamici instrumentu,
wwczas na wywietlaczu
pojawi si komunikat
informujcy o tym,
i przeprowadzenie operacji
wczytania danych jest
niemoliwe.

Nie wolno wyjmowa


dyskietki ani wycza
zasilania instrumentu
w czasie kopiowania.

Operacja kopiowania
zakoczona...

72

74

71

Obsuga stacji dyskw

Obsuga stacji dyskw

7
8

Kopiowanie utworw
Dziki funkcji Song Copy mog Pastwo tworzy kopie bezpieczestwa swoich
utworw. Ma to szczeglne znaczenie w czasie zaawansowanej edycji, ktra ze
wzgldu na charakter zapisu (bezporednia praca z dyskietk) jest destrukcyjna i
nieodwracalna. Posiadajc kopi utworu nad ktrym aktualnie pracujemy, zawsze
moemy wrci do punktu wyjcia.

Kopiowanie utworw na inn dyskietk


Prosz przygotowa now dyskietk, formatujc j. Jednoczenie mona kopiowa
jeden utwr. Poniszy diagram ilustruje proces kopiowania: najpierw dane z
dyskietki rdowej kopiowane s do pamici wewntrznej PSR-740/640, a
nastpnie zapisywane na dyskietce docelowej.

Prba uruchomienia operacji


kopiowania danych na
dyskietk z wczon blokad
zapisu (strona 66) lub celowo
zabezpieczon przed zapisem
zakoczy si wywietleniem
komunikatu informujcego o
tym, i przeprowadzenie tej
czynnoci jest niemoliwe.

Jeeli ilo danych bdzie zbyt dua moe okaza si, e zostan one skopiowane na raty.

1
2
3
4

5
6
72

9
10
11

Wybieramy utwr przeznaczony do skopiowania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu nadawania nazwy.

Wprowadzamy now nazw dla utworu docelowego,


wykorzystujc klawiatur (strona 21).
Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego
kopiowania.

Wykonujemy operacj kopiowania.


Prosz nacisn [+/YES]
[+/YES], aby wykona operacj lub [-/NO] aby si wycofa.

Wkadamy dyskietk rdow do napdu.

Jeeli w czasie kopiowania do


napdu zostanie woona niewaciwa dyskietka (inna ni rdowa i docelowa), wwczas na
wywietlaczu pojawi si komunikat o bdzie (strona 150).

OSTRZEENIE

Naciskamy przycisk [UTILITY].

Nie wolno wyjmowa dyskietki


instru-ani wycza zasilania instru
mentu w czasie kopiowania.

Wybieramy Song Copy.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Kopiowanie danych z pliku rdowego do


pamici wewntrznej.

Jeeli ilo
danych bdzie
zbyt dua,
moe okaza
si, e
zostan one
skopiowane
na raty.

Aby opuci procedur


kopiowania w tym miejscu,
prosz nacisn przycisk
[EXIT].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru miejsca przeznaczenia kopii.
Wkadamy dysk
rdowy

OSTRZEENIE
Nie wolno wyjmowa dyskietki ani
instru--mentu w
wycza zasilania instru
czasie kopiowania.

Wybieramy Another.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Kopiowanie danych z pamici wewntrznej na


dyskietk docelow
Operacja kopiowania zakoczona...

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru utworw.

73

Obsuga stacji dyskw

Obsuga stacji dyskw

7
8

Kopiowanie utworw
Dziki funkcji Song Copy mog Pastwo tworzy kopie bezpieczestwa swoich
utworw. Ma to szczeglne znaczenie w czasie zaawansowanej edycji, ktra ze
wzgldu na charakter zapisu (bezporednia praca z dyskietk) jest destrukcyjna i
nieodwracalna. Posiadajc kopi utworu nad ktrym aktualnie pracujemy, zawsze
moemy wrci do punktu wyjcia.

Kopiowanie utworw na inn dyskietk


Prosz przygotowa now dyskietk, formatujc j. Jednoczenie mona kopiowa
jeden utwr. Poniszy diagram ilustruje proces kopiowania: najpierw dane z
dyskietki rdowej kopiowane s do pamici wewntrznej PSR-740/640, a
nastpnie zapisywane na dyskietce docelowej.

Prba uruchomienia operacji


kopiowania danych na
dyskietk z wczon blokad
zapisu (strona 66) lub celowo
zabezpieczon przed zapisem
zakoczy si wywietleniem
komunikatu informujcego o
tym, i przeprowadzenie tej
czynnoci jest niemoliwe.

Jeeli ilo danych bdzie zbyt dua moe okaza si, e zostan one skopiowane na raty.

1
2
3
4

5
6
72

9
10
11

Wybieramy utwr przeznaczony do skopiowania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu nadawania nazwy.

Wprowadzamy now nazw dla utworu docelowego,


wykorzystujc klawiatur (strona 21).
Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego
kopiowania.

Wykonujemy operacj kopiowania.


Prosz nacisn [+/YES]
[+/YES], aby wykona operacj lub [-/NO] aby si wycofa.

Wkadamy dyskietk rdow do napdu.

Jeeli w czasie kopiowania do


napdu zostanie woona niewaciwa dyskietka (inna ni rdowa i docelowa), wwczas na
wywietlaczu pojawi si komunikat o bdzie (strona 150).

OSTRZEENIE

Naciskamy przycisk [UTILITY].

Nie wolno wyjmowa dyskietki


instru-ani wycza zasilania instru
mentu w czasie kopiowania.

Wybieramy Song Copy.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Kopiowanie danych z pliku rdowego do


pamici wewntrznej.

Jeeli ilo
danych bdzie
zbyt dua,
moe okaza
si, e
zostan one
skopiowane
na raty.

Aby opuci procedur


kopiowania w tym miejscu,
prosz nacisn przycisk
[EXIT].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru miejsca przeznaczenia kopii.
Wkadamy dysk
rdowy

OSTRZEENIE
Nie wolno wyjmowa dyskietki ani
instru--mentu w
wycza zasilania instru
czasie kopiowania.

Wybieramy Another.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Kopiowanie danych z pamici wewntrznej na


dyskietk docelow
Operacja kopiowania zakoczona...

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru utworw.

73

Obsuga stacji dyskw

Obsuga stacji dyskw

Kopiowanie danych do innego pliku na tej samej dyskietce

1-4
5
6

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru utworw.

9
10
11

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy plik danych przeznaczony do odczytu.

8
9

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


miejsca przeznaczenia dla wczytywanych danych.
Wybieramy miejsce przeznaczenia dla wczytywanych danych.

Powtarzamy kroki ze strony 72.

Wybieramy Same.

7
8

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].
Gdy All jest zaznaczony, przejd do kroku #10 przeskakujc kroki #8 i #9.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Wybieramy utwr przeznaczony do skopiowania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu nadawania nazwy.

10

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


wczytywania danych.

OSTRZEENIE

Wprowadzamy now nazw dla utworu docelowego,


wykorzystujc klawiatur (strona 21).

W czasie odczytu, znajdujce


si w pamici PSR-740/640
dane, zastpowane s nowymi.
Prosz pamita o zapisywaniu
wanych danych na dyskietce.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


kopiowania.

Nie wolno wyjmowa dyskietki


ani wycza zasilania
instrumentu w czasie gdy na
wywietlaczu widnieje
komunikat Now
Now loading...
.
loading....

11

Wykonujemy operacj odczytu danych.


Prosz nacisn [+/YES]
[+/YES], aby wykona operacj
lub [-/NO] aby si wycofa.

Wykonujemy operacj kopiowania.


Prosz nacisn [+/YES]
[+/YES], aby wykona operacj
lub [-/NO] aby si wycofa.

Odczytywanie danych
zakoczone...

OSTRZEENIE

Jeli dane odczytywane


z dyskietki s uszkodzone
lub nie mieszcz si w
pamici instrumentu,
wwczas na wywietlaczu
pojawi si komunikat
informujcy o tym,
i przeprowadzenie operacji
wczytania danych jest
niemoliwe.

Nie wolno wyjmowa


dyskietki ani wycza
zasilania instrumentu
w czasie kopiowania.

Operacja kopiowania
zakoczona...

72

74

71

Odtwarzanie utworw z dyskietki

Obsuga stacji dyskw

Wyciszanie cieek utworu

1
2

Kasowanie plikw

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie.

Wszelkie zbiory zapisane na dysku przez PSR-740/640 (tzn. utwory uytkownika, style,
sekwencje Multi Pad lub zestawy pamici registracyjnej) mog by pojedynczo kasowane.

1
2

Naciskamy wybrany przycisk z grupy TRACK, znajdujcej si pod


wywietlaczem.
Pod numerem wybranej cieki pojawi si litera M i zostanie ona wyciszona.

3
4

Ponowne nacinicie wybranego przycisku z grupy TRACK anuluje wyciszenie cieki.

Prba uruchomienia operacji


kasowania danych z dyskietki
z wczon blokad zapisu
(strona 66) lub celowo zabezpieczonej przed zapisem zakoczy si wywietleniem
komunikatu informujcego
o tym, i przeprowadzenie tej
czynnoci jest niemoliwe.

Naciskamy przycisk [UTILITY].

Wybieramy Delete.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru pliku.

Naciskamy przycisk [START/STOP] ponownie, aby zatrzyma odtwarzanie.

5
6

Regulacja gonoci utworu

1
2

Wkadamy dyskietk do napdu.

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie.


Naciskamy przycisk [ACMP/SONG VOLUME].

Wybieramy plik przeznaczony do skasowania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


funkcji kasowania.

Operacja nie wpywa na


gono dwikw granych
na klawiaturze.

Regulujemy gono utworu.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO]. Zakres
regulacji obejmuje przedzia 0-127.

Wykonujemy operacj kasowania.

OSTRZEENIE

Prosz nacisn [+/YES]


[+/YES], aby wykona operacj
lub [-/NO] aby si wycofa.

Nie wolno wyjmowa


dyskietki ani wycza
zasilania instrumentu
w czasie kasowania.

Operacja kasowania
zakoczona...

76

78

Naciskamy przycisk [START/STOP] ponownie, aby zatrzyma odtwarzanie.

73

75

Odtwarzanie utworw z dyskietki

Odtwarzanie utworw z dyskietki

Przedstawiony poniej sposb postpowania obowizuje w czasie, gdy chc Pastwo odtwarza utwory demonstracyjne, utwory zamieszczone na dyskietce demonstracyjnej, utwory uytkownika lub utwory pochodzce z komercyjnych kolekcji XG/GM. Za wyjtkiem przypadku odtwarzania fabrycznych utworw demonstracyjnych (zapisanych
na stae w pamici instrumentu), w napdzie musi si znajdowa dyskietka zawierajca odtwarzane utwory.
PSR-740/640 moe odtwarza utwory zapisane na dyskietce dostarczonej z instrumentem, jak
rwnie utwory pochodzce z komercyjnych kolekcji dostpnych w sprzeday, ktre zostay
utworzone i oznaczone zgodnie z wymogami wymienionych niej standardw (por. s. 9).
Kolekcje oznaczone logo General MIDI, wykorzystujce brzmienia
zdefiniowane w tym standardzie.

Wybieramy PlayMode.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Przed rozpoczciem jakichkolwiek dziaa prosz przeczyta


poprzedni rozdzia Obsuga
stacji dyskw (strona 66).

Kolekcje oznaczone logo XG, wykorzystujce rozszerzenia


zapewniajce znacznie lepsz jako dwiku.
Kolekcje oznaczone logo Disk Orchestra Collection,
wykorzystujce brzmienia zdefiniowane w tym standardzie.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru trybu


odtwarzania.

Utwory mog by odtwarzane na pi rnych sposobw: ......... strona 77


SINGLE
SINGLE REPEAT
ALL
ALL REPEAT
RANDOM

Pozostae funkcje zwizane z odtwarzaniem utworw:


Wyciszanie cieek utworu ................................................
Przycisk [TEMPO/TAP] .......................................................
Regulacja gonoci utworu ...............................................
Funkcja Song Transpose ....................................................
Uruchomienie odtwarzania utworu od wskazanego taktu .
Funkcja Repeat Play ...........................................................

SINGLE ........................... W tym trybie odtwarzany jest wybrany utwr, po czym odtwarzanie
zostaje zatrzymane.
SINGLE REPEAT ............. W tym trybie odtwarzany jest w nieskoczonej ptli wybrany utwr.
ALL .................................. W tym trybie odtwarzane s kolejne utwory zapisane na dyskietce.
ALL REPEAT .................... W tym trybie odtwarzane s w nieskoczonej ptli kolejne utwory
zapisane na dyskietce.
RANDOM ......................... W tym trybie odtwarzane s utwory w przypadkowej kolejnoci.

Do napdu wkadamy dyskietk zawierajc dany utwr.


Instrument automatycznie przeczy si w tryb Song.

Jeeli dyskietka zostaa


woona wczeniej prosz
rcznie przywoa tryb
Song, naciskajc przycisk
[SONG].
Umieszczenie w napdzie
dyskietki nie zawierajcej
adnych utworw nie
spowoduje automatycznego
przeczenia w tryb Song.

Jeeli utwory zapisane


w standardzie SMF (format
0) zawieraj teksty,
wwczas bd One
widoczne na wywietlaczu.
Wywietlacz PSR-740/640
obsuguje 6 jzykw:
angielski, niemiecki,
francuski, hiszpaski,
woski i japoski.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Naciskamy przycisk [START/STOP] ponownie, aby zatrzyma


odtwarzanie.

75

Naciskamy przycisk [NEXT].

74

76

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie.

Wybieramy dany utwr.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

strona 78
strona 38
strona 78
strona 81
strona 79
strona 80

Odtwarzanie utworw

Wybieramy dany tryb odtwarzania.

77

Odtwarzanie utworw z dyskietki

Odtwarzanie utworw z dyskietki

Przedstawiony poniej sposb postpowania obowizuje w czasie, gdy chc Pastwo odtwarza utwory demonstracyjne, utwory zamieszczone na dyskietce demonstracyjnej, utwory uytkownika lub utwory pochodzce z komercyjnych kolekcji XG/GM. Za wyjtkiem przypadku odtwarzania fabrycznych utworw demonstracyjnych (zapisanych
na stae w pamici instrumentu), w napdzie musi si znajdowa dyskietka zawierajca odtwarzane utwory.
PSR-740/640 moe odtwarza utwory zapisane na dyskietce dostarczonej z instrumentem, jak
rwnie utwory pochodzce z komercyjnych kolekcji dostpnych w sprzeday, ktre zostay
utworzone i oznaczone zgodnie z wymogami wymienionych niej standardw (por. s. 9).
Kolekcje oznaczone logo General MIDI, wykorzystujce brzmienia
zdefiniowane w tym standardzie.

Wybieramy PlayMode.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Przed rozpoczciem jakichkolwiek dziaa prosz przeczyta


poprzedni rozdzia Obsuga
stacji dyskw (strona 66).

Kolekcje oznaczone logo XG, wykorzystujce rozszerzenia


zapewniajce znacznie lepsz jako dwiku.
Kolekcje oznaczone logo Disk Orchestra Collection,
wykorzystujce brzmienia zdefiniowane w tym standardzie.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru trybu


odtwarzania.

Utwory mog by odtwarzane na pi rnych sposobw: ......... strona 77


SINGLE
SINGLE REPEAT
ALL
ALL REPEAT
RANDOM

Pozostae funkcje zwizane z odtwarzaniem utworw:


Wyciszanie cieek utworu ................................................
Przycisk [TEMPO/TAP] .......................................................
Regulacja gonoci utworu ...............................................
Funkcja Song Transpose ....................................................
Uruchomienie odtwarzania utworu od wskazanego taktu .
Funkcja Repeat Play ...........................................................

SINGLE ........................... W tym trybie odtwarzany jest wybrany utwr, po czym odtwarzanie
zostaje zatrzymane.
SINGLE REPEAT ............. W tym trybie odtwarzany jest w nieskoczonej ptli wybrany utwr.
ALL .................................. W tym trybie odtwarzane s kolejne utwory zapisane na dyskietce.
ALL REPEAT .................... W tym trybie odtwarzane s w nieskoczonej ptli kolejne utwory
zapisane na dyskietce.
RANDOM ......................... W tym trybie odtwarzane s utwory w przypadkowej kolejnoci.

Do napdu wkadamy dyskietk zawierajc dany utwr.


Instrument automatycznie przeczy si w tryb Song.

Jeeli dyskietka zostaa


woona wczeniej prosz
rcznie przywoa tryb
Song, naciskajc przycisk
[SONG].
Umieszczenie w napdzie
dyskietki nie zawierajcej
adnych utworw nie
spowoduje automatycznego
przeczenia w tryb Song.

Jeeli utwory zapisane


w standardzie SMF (format
0) zawieraj teksty,
wwczas bd One
widoczne na wywietlaczu.
Wywietlacz PSR-740/640
obsuguje 6 jzykw:
angielski, niemiecki,
francuski, hiszpaski,
woski i japoski.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Naciskamy przycisk [START/STOP] ponownie, aby zatrzyma


odtwarzanie.

75

Naciskamy przycisk [NEXT].

74

76

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie.

Wybieramy dany utwr.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

strona 78
strona 38
strona 78
strona 81
strona 79
strona 80

Odtwarzanie utworw

Wybieramy dany tryb odtwarzania.

77

Odtwarzanie utworw z dyskietki

Obsuga stacji dyskw

Wyciszanie cieek utworu

1
2

Kasowanie plikw

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie.

Wszelkie zbiory zapisane na dysku przez PSR-740/640 (tzn. utwory uytkownika, style,
sekwencje Multi Pad lub zestawy pamici registracyjnej) mog by pojedynczo kasowane.

1
2

Naciskamy wybrany przycisk z grupy TRACK, znajdujcej si pod


wywietlaczem.
Pod numerem wybranej cieki pojawi si litera M i zostanie ona wyciszona.

3
4

Ponowne nacinicie wybranego przycisku z grupy TRACK anuluje wyciszenie cieki.

Prba uruchomienia operacji


kasowania danych z dyskietki
z wczon blokad zapisu
(strona 66) lub celowo zabezpieczonej przed zapisem zakoczy si wywietleniem
komunikatu informujcego
o tym, i przeprowadzenie tej
czynnoci jest niemoliwe.

Naciskamy przycisk [UTILITY].

Wybieramy Delete.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru pliku.

Naciskamy przycisk [START/STOP] ponownie, aby zatrzyma odtwarzanie.

5
6

Regulacja gonoci utworu

1
2

Wkadamy dyskietk do napdu.

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie.


Naciskamy przycisk [ACMP/SONG VOLUME].

Wybieramy plik przeznaczony do skasowania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


funkcji kasowania.

Operacja nie wpywa na


gono dwikw granych
na klawiaturze.

Regulujemy gono utworu.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO]. Zakres
regulacji obejmuje przedzia 0-127.

Wykonujemy operacj kasowania.

OSTRZEENIE

Prosz nacisn [+/YES]


[+/YES], aby wykona operacj
lub [-/NO] aby si wycofa.

Nie wolno wyjmowa


dyskietki ani wycza
zasilania instrumentu
w czasie kasowania.

Operacja kasowania
zakoczona...

76

78

Naciskamy przycisk [START/STOP] ponownie, aby zatrzyma odtwarzanie.

73

75

Vocal Harmony (PSR-740)

Odtwarzanie utworw z dyskietki

Ta unikalna funkcja oparta na zaawansowanej technologii cyfrowego przetwarzania sygnaw umoliwia


automatyczn harmonizacj pojedynczej, wokalnej linii melodycznej. Szeroka gama typw harmonizacji,
z ktrych kady pracuje w czterech rnych trybach, pozwala na precyzyjne okrelenie parametrw brzmienia
generowanej harmonii. Ponadto, funkcja ta umoliwia zmian charakteru, barwy i wysokoci brzmienia zarwno
generowanych gosw harmonizujcych, jak i sygnau podstawowego. W ten sposb, np. wasny gos mski
mona wzbogaci o towarzyszcy chrek gosw eskich (lub na odwrt) piewajcy w tle. Pena edycja
wikszoci parametrw pracy tej funkcji pozwala na precyzyjne ustawienie danej harmonizacji.

Uruchomienie odtwarzania utworu od wskazanego taktu

1
2
3

Ustawienia pocztkowe

1
2
3
4

Ustawiamy pokrto [INPUT VOLUME]


na MIN.

Podczamy mikrofon do wejcia


MIC/LINE w PSR-740.

Zaleca si stosowanie
standardowego mikrofonu
dynamicznego o impedencji
ok 250 ohmw (PSR-740
nie jest wyposaony w
zasilanie phantom do
mikrofonw
pojemnociowych).

Ustawiamy umieszczony na panelu przecznik


MIC/LINE w pozycji MIC.

Naciskamy przycisk [SONG].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Song Menu.


Wybieramy Start Measure.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy [NEXT], aby przej do ekranu wyboru taktu


pocztkowego.

piewajc do mikrofonu, pokrtem [INPUT VOLUME] ustawiamy


odpowiedni poziom wzmocnienia sygnau.
Aby ustawi odpowiedni poziom sygnau prosz wykorzysta
diody sygnalizacyjne SIGNAL i OVER. Ustawianie poziomu
naley rozpocz od od cakowitego zamknicie potencjometru
[INPUT VOLUME] oraz wysyanie ze rda sygnau o moliwie najwyszym poziomie. Nastpnie naley stopniowo otwiera potencjometr [INPUT VOLUME] tak, aby dioda SIGNAL wiecia cigym
wiatem a dioda OVER zapalaa si sporadycznie. W tym momencie naley
lekko zmniejszy poziom sygnau potencjometrem [INPUT VOLUME] tak, aby
dioda OVER zgasa. W ten sposb ustawilimy optymalny poziom sygnau.

Jeeli dioda OVER sygnalizujca przesterowanie sygnau


wejciowego wieci si niezalenie od pooenia pokrta
[INPUT VOLUME] prawdopodobnie poziom sygnau
wyjciowego z mikrofonu (lub
innego rda) jest zbyt wysoki. Naley zmniejszy poziom
sygnau wyjciowego rda.

Wybieramy takt, od ktrego rozpoczynane bdzie odtwarzanie.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub przyciski
numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Ustawienia LINE
W przypadku normalnego wykorzystania funkcji Vocal Harmony z uyciem mikrofonu prawdopodobnie nigdy nie
bd Pastwo korzysta z ustawie LINE. Opcja ta moe jednak okaza si uyteczna, jeeli bdziecie chcieli
korzysta z funkcji Vocal Harmony wykorzystujc wczeniej nagrany materia (np. na tamie magnetofonowej lub
pycie CD). Najlepiej, aby rdo dwiku stanowi wycznie gos solowy (wokal) dodatkowe gosy lub
instrumenty zmiksowane w tle mog spowodowa wygenerowanie nieoczekiwanych lub niepodanych efektw.
Korzystanie z ustawie LINE:
1 Pokrto [INPUT VOLUME] prosz ustawi na MIN.

82

OSTRZEENIE

rdo sygnau naley podczy do gniazda MIC/LINE IN. Naley uy kabla typu stereo-mono
lub kabla typu Y aby poczy wyjcia kanau
lewego i prawego rda do monofonicznego
gniazda jack MIC/LINE IN w PSR-740.

Przecznik MIC/LINE prosz ustawi w pozycji


LINE.

Pokrtem [INPUT VOLUME] naley ustawi


odpowiedni poziom sygnau. Prosz odtwrzy
sygna ze rda na najwyszym moliwym poziomie i ustawi optymalny poziom
sygnau (szczegy powyej).

Odtwarzacz CD itp.

Nie wolno uywa ustawie


pod-MIC w przypadku pod
generuj-czania urzdze generuj
linio-cych sygna o poziomie linio
ma-wym (odtwarzacz CD, ma
gnetofon kasetowy itp.), Moe
to doprowadzi do
uszkodzenia instrumentu
i funkcji blokw wejciowych.

77

6
7

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie


utworu od wskazanego taktu.

Ustawienie numeru taktu


pocztkowego zostanie
automatycznie skasowane
po wybraniu innego utworu.

Naciskamy przycisk [START/STOP] ponownie, aby zatrzyma


odtwarzanie.

79

Odtwarzanie utworw z dyskietki

Odtwarzanie utworw z dyskietki

Funkcja Repeat Play

1
2
3

Funkcja Song Transpose

1
2
3

Naciskamy przycisk [SONG].


Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Song Menu.
Wybieramy A-B Repeat.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [SONG].


Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Song Menu.
Wybieramy Song Transpose.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Operacja nie wpywa na
wysoko dwikw
granych na klawiaturze.

5
6
7

8
9

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie


utworu.
Przycisk [MAIN A] naciskamy w miejscu, w ktrym znajduje si
pocztek fragmentu przeznaczonego do powtarzania.

Jeli zosta zdefiniowany


tylko punkt pocztkowy (A),
wwczas powtarzany bdzie
fragment poczwszy od tego
punktu do koca utworu.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu


transponowania utworu.

Ustalamy warto transpozycji dla utworu.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].
Zakres wartoci obejmuje przedzia od -12 do +12 ptonw, umoliwiajc
transpozycj w obrbie oktawy w gr lub w d. Ustawienie 0 nie
wprowadza adnych zmian.

Przycisk [MAIN B] naciskamy w miejscu, w ktrym znajduje si


koniec fragmentu przeznaczonego do powtarzania.

Zaznaczony w ten sposb fragment bdzie powtarzany nieprzerwanie, dopki zaznaczenie nie zostanie anulowane lub odtwarzanie nie zostanie zatrzymane w inny sposb.

Uruchomienie trybu nagrywania utworu uytkownika spowoduje automatyczne przywrcenie zerowej wartoci funkcji
Song Transpose.

Ujemne wartoci mona


wprowadza przytrzymujc
przycisk [-/NO] i naciskajc
odpowiednie przyciski
numeryczne.

6
7

Zaznaczenie fragmentu
utworu zostanie anulowane
jeeli wybrany zostanie inny
utwr.

Naciskamy ponownie przycisk [MAIN A], aby anulowa


zaznaczenie.

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie


utworu.

Kroki #1-#5 mog by


wykonywane rwnie
w czasie odtwarzania.

Naciskamy przycisk [START/STOP] ponownie, aby zatrzyma


odtwarzanie utworu.

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby zatrzyma odtwarzanie


utworu.

78

80

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu funkcji Repeat.

79

Zmiany wprowadzane przez


funkcj transpozycji opisan
na stronie 30 dotycz caego
instrumentu, wczajc w to
ustawienia funkcji Song
Transpose.

81

Odtwarzanie utworw z dyskietki

Odtwarzanie utworw z dyskietki

Funkcja Repeat Play

1
2
3

Funkcja Song Transpose

1
2
3

Naciskamy przycisk [SONG].


Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Song Menu.
Wybieramy A-B Repeat.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [SONG].


Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Song Menu.
Wybieramy Song Transpose.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Operacja nie wpywa na
wysoko dwikw
granych na klawiaturze.

5
6
7

8
9

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie


utworu.
Przycisk [MAIN A] naciskamy w miejscu, w ktrym znajduje si
pocztek fragmentu przeznaczonego do powtarzania.

Jeli zosta zdefiniowany


tylko punkt pocztkowy (A),
wwczas powtarzany bdzie
fragment poczwszy od tego
punktu do koca utworu.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu


transponowania utworu.

Ustalamy warto transpozycji dla utworu.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].
Zakres wartoci obejmuje przedzia od -12 do +12 ptonw, umoliwiajc
transpozycj w obrbie oktawy w gr lub w d. Ustawienie 0 nie
wprowadza adnych zmian.

Przycisk [MAIN B] naciskamy w miejscu, w ktrym znajduje si


koniec fragmentu przeznaczonego do powtarzania.

Zaznaczony w ten sposb fragment bdzie powtarzany nieprzerwanie, dopki zaznaczenie nie zostanie anulowane lub odtwarzanie nie zostanie zatrzymane w inny sposb.

Uruchomienie trybu nagrywania utworu uytkownika spowoduje automatyczne przywrcenie zerowej wartoci funkcji
Song Transpose.

Ujemne wartoci mona


wprowadza przytrzymujc
przycisk [-/NO] i naciskajc
odpowiednie przyciski
numeryczne.

6
7

Zaznaczenie fragmentu
utworu zostanie anulowane
jeeli wybrany zostanie inny
utwr.

Naciskamy ponownie przycisk [MAIN A], aby anulowa


zaznaczenie.

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie


utworu.

Kroki #1-#5 mog by


wykonywane rwnie
w czasie odtwarzania.

Naciskamy przycisk [START/STOP] ponownie, aby zatrzyma


odtwarzanie utworu.

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby zatrzyma odtwarzanie


utworu.

78

80

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu funkcji Repeat.

79

Zmiany wprowadzane przez


funkcj transpozycji opisan
na stronie 30 dotycz caego
instrumentu, wczajc w to
ustawienia funkcji Song
Transpose.

81

Vocal Harmony (PSR-740)

Odtwarzanie utworw z dyskietki

Ta unikalna funkcja oparta na zaawansowanej technologii cyfrowego przetwarzania sygnaw umoliwia


automatyczn harmonizacj pojedynczej, wokalnej linii melodycznej. Szeroka gama typw harmonizacji,
z ktrych kady pracuje w czterech rnych trybach, pozwala na precyzyjne okrelenie parametrw brzmienia
generowanej harmonii. Ponadto, funkcja ta umoliwia zmian charakteru, barwy i wysokoci brzmienia zarwno
generowanych gosw harmonizujcych, jak i sygnau podstawowego. W ten sposb, np. wasny gos mski
mona wzbogaci o towarzyszcy chrek gosw eskich (lub na odwrt) piewajcy w tle. Pena edycja
wikszoci parametrw pracy tej funkcji pozwala na precyzyjne ustawienie danej harmonizacji.

Uruchomienie odtwarzania utworu od wskazanego taktu

1
2
3

Ustawienia pocztkowe

1
2
3
4

Ustawiamy pokrto [INPUT VOLUME]


na MIN.

Podczamy mikrofon do wejcia


MIC/LINE w PSR-740.

Zaleca si stosowanie
standardowego mikrofonu
dynamicznego o impedencji
ok 250 ohmw (PSR-740
nie jest wyposaony w
zasilanie phantom do
mikrofonw
pojemnociowych).

Ustawiamy umieszczony na panelu przecznik


MIC/LINE w pozycji MIC.

Naciskamy przycisk [SONG].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Song Menu.


Wybieramy Start Measure.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy [NEXT], aby przej do ekranu wyboru taktu


pocztkowego.

piewajc do mikrofonu, pokrtem [INPUT VOLUME] ustawiamy


odpowiedni poziom wzmocnienia sygnau.
Aby ustawi odpowiedni poziom sygnau prosz wykorzysta
diody sygnalizacyjne SIGNAL i OVER. Ustawianie poziomu
naley rozpocz od od cakowitego zamknicie potencjometru
[INPUT VOLUME] oraz wysyanie ze rda sygnau o moliwie najwyszym poziomie. Nastpnie naley stopniowo otwiera potencjometr [INPUT VOLUME] tak, aby dioda SIGNAL wiecia cigym
wiatem a dioda OVER zapalaa si sporadycznie. W tym momencie naley
lekko zmniejszy poziom sygnau potencjometrem [INPUT VOLUME] tak, aby
dioda OVER zgasa. W ten sposb ustawilimy optymalny poziom sygnau.

Jeeli dioda OVER sygnalizujca przesterowanie sygnau


wejciowego wieci si niezalenie od pooenia pokrta
[INPUT VOLUME] prawdopodobnie poziom sygnau
wyjciowego z mikrofonu (lub
innego rda) jest zbyt wysoki. Naley zmniejszy poziom
sygnau wyjciowego rda.

Wybieramy takt, od ktrego rozpoczynane bdzie odtwarzanie.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub przyciski
numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Ustawienia LINE
W przypadku normalnego wykorzystania funkcji Vocal Harmony z uyciem mikrofonu prawdopodobnie nigdy nie
bd Pastwo korzysta z ustawie LINE. Opcja ta moe jednak okaza si uyteczna, jeeli bdziecie chcieli
korzysta z funkcji Vocal Harmony wykorzystujc wczeniej nagrany materia (np. na tamie magnetofonowej lub
pycie CD). Najlepiej, aby rdo dwiku stanowi wycznie gos solowy (wokal) dodatkowe gosy lub
instrumenty zmiksowane w tle mog spowodowa wygenerowanie nieoczekiwanych lub niepodanych efektw.
Korzystanie z ustawie LINE:
1 Pokrto [INPUT VOLUME] prosz ustawi na MIN.

82

OSTRZEENIE

rdo sygnau naley podczy do gniazda MIC/LINE IN. Naley uy kabla typu stereo-mono
lub kabla typu Y aby poczy wyjcia kanau
lewego i prawego rda do monofonicznego
gniazda jack MIC/LINE IN w PSR-740.

Przecznik MIC/LINE prosz ustawi w pozycji


LINE.

Pokrtem [INPUT VOLUME] naley ustawi


odpowiedni poziom sygnau. Prosz odtwrzy
sygna ze rda na najwyszym moliwym poziomie i ustawi optymalny poziom
sygnau (szczegy powyej).

Odtwarzacz CD itp.

Nie wolno uywa ustawie


pod-MIC w przypadku pod
generuj-czania urzdze generuj
linio-cych sygna o poziomie linio
ma-wym (odtwarzacz CD, ma
gnetofon kasetowy itp.), Moe
to doprowadzi do
uszkodzenia instrumentu
i funkcji blokw wejciowych.

77

6
7

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby uruchomi odtwarzanie


utworu od wskazanego taktu.

Ustawienie numeru taktu


pocztkowego zostanie
automatycznie skasowane
po wybraniu innego utworu.

Naciskamy przycisk [START/STOP] ponownie, aby zatrzyma


odtwarzanie.

79

Vocal Harmony (PSR-740)

Vocal Harmony (PSR-740)

Zastosowanie funkcji Vocal Harmony

Ustawienia Talk Setting


Aby wywoa ustawienia Talk naley nacisn przycisk VOCAL HARMONY [TALK].

1
2
3

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Wybieramy Talk Setting.


Korzystamy z pokrta [DATA] lub przyciskw
[+/YES],[-/NO].
Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

1
2
3
4

Ustawiamy parametr Talk Volume (poziom


gonoci wokalu).
Korzystamy z pokrta [DATA]
[DATA], przyciskw
[+/YES],[-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].

4
5
6
7

Przycisk [BACK]

Korzystamy z pokrta [DATA]


[DATA], przyciskw
[+/YES],[-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].
Przycisk [NEXT]

Korzystamy z pokrta [DATA] lub przyciskw


[+/YES]/,[-/NO].

Korzystamy z pokrta [DATA] lub przyciskw


[+/YES]/,[-/NO].
Przycisk [BACK]

Praca efektu Vocal Harmony moe by kontrolowana przy uyciu akordw.


Sposb wykorzystania akordw do sterowania harmonizacj zaley od
ustawie funkcji Vocal Harmony. Poniej przedstawiono kilka przykadw
(wicej szczegw na stronie 85)

OSTRZEENIE
Zbieranie pobocznych
sygnaw przez mikrofon moe
spowodowa znieksztacenie
generowanych przez funkcj
Vocal Harmony dwikw.
Zaleca si odsunicie
mikrofonu od gonikw
instrumentu najdalej jak to
moliwe.

Jeeli spotkaj Pastwo si ze


znieksztaconym lub odstrojonym dwikiem generowanym
przez funkcje Vocal Harmony
przyczyn moe by zbieranie
sygnaw pobocznych (innych
ni gos) przez mikrofon, np.
akompaniamentu z instrumentu. Na brzmienie partii
Vocal Harmony czsto wpywa
dynamiczne brzmienie basu.
Rozwizanie tego problemu
polega na ograniczeniu
zbierania przez mikrofon
niepodanych dwikw.
naley piewa moliwie
najbliej mikrofonu;
naley uywa mikrofonu o
kierunkowej charakterystyce;
naley obniy poziom
gonoci instrumentu
MASTER VOLUME, poziom
gonoci utworu (SONG)
lub akompaniamentu.

Naciskamy przyciski [REVERB], [DSP4] i [TALK] wczajc


lub wyczajc dane funkcje, wedug potrzeb.

Przycisk [NEXT]

Ustawiamy poziomy Pan, Reverb i Chorus


Depth, oraz poziom nasycenia sygnau DSP
Dry/Wet.

REVERB .................... Jest to ten sam efekt Reverb, ktry zosta opisany na stronie 50.
Przycisk ten decyduje, czy wybrany efekt REVERB bdzie wpywa
na brzmienie dwiku zebranego przez mikrofon, czy te nie.
DSP4 ......................... W instrumencie PSR-740 dostpny jest oddzielny procesor efektw
DSP dla sygnau mikrofonowego. Przycisk ten suy do wczania
i wyczania efektu. Ustawienia efektu mona zmienia z poziomu
menu Mutli Effect lub z menu Talk Setting.
TALK .......................... Przycisk suy do wywoania menu Talk Settings, w ktrym ustawia
si parametry sygnau mikrofonowego, takie jak balans pomidzy
poziomem sygnau mikrofonowego a sygnaem oglnym
instrumentu, typ efektu Vocal Harmony i rodzaj efektu DSP.

Korzystamy z pokrta [DATA]


[DATA], przyciskw
[+/YES],[-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].

6
86

piewajc do mikrofonu gramy na klawiaturze instrumentu.

Efekt Vocal Harmony oferuje szerok gam parametrw kontrolnych, w tym: typ
efektu harmonizacji, jako generowanych gosw harmonizujcych oraz sposb
sterowania harmonizacj przy uyciu funkcji harmonicznych.

Przycisk [NEXT]

Wybieramy typ efektu Vocal Harmony.

piewamy do mikrofonu.

Kiedy efekt Harmony pracuje w trybie CHORDAL:


Najpierw wczamy automatyczny akompaniament (strona 35). Gramy
w sekcji automatycznego akompaniamentu na klawiaturze instrumentu
(lew rk) jednoczenie piewajc do mikrofonu. Efekt Vocal Harmony
bdzie generowa dwiki i akordy odpowiednio do funkcji granych
poniej punktu podziau (w sekcji sterowania akompaniamentem).

Wybieramy typ efektu DSP.

Przycisk [BACK]

Wczamy efekt Vocal Harmony naciskajc przycisk VOCAL


HARMONY [ON/OFF].

ODER i partia
W przypadku gdy tryb efektu ustawiony jest na VOC
VOCO
Harmony skojarzona jest z sekcj UPPER:
Gramy na klawiaturze praw rk piewajc jednoczenie do mikrofonu.
Efekt Vocal Harmony bdzie generowa dwiki i akordy odpowiednio do
dwikw granych powyej punktu podziau (sekcji akompaniamentu).

Przycisk [NEXT]

Ustawiamy parametr Total.

Przycisk [BACK]

Podczamy mikrofon do gniazda MIC/LINE IN instrumentu


(strona 13).

Ustawiamy potencjometr INPUT VOLUME na minimum


i wyczamy zasilanie.
83

Vocal Harmony (PSR-740)

Vocal Harmony (PSR-740)

Zmiana ustawie efektu VOCAL HARMONY

O parametrach...
Vocal Harmony Type (typ efektu VH)
Ogem dostpnych jest 50 rodzajw efektu Vocal Harmony, co umoliwia dokonanie wyboru jednego
z szerokiej gamy efektw ktry wzbogaci brzmienie gosu. Szczegy w licie efektw Vocal Harmony
na stronie 146.

Efekt Vocal Harmony udostpnia szereg ustawie ktre pozwalaj okreli


charakter harmonizacji wokalu i sposb sterowania. Ustawienia te mona
wywoa naciskajc przycisk [VOCAL HARMONY]

Lead Gender Type (rodzaj brzmienia)


Parametr decyduje o charakterze (rodzaju) gosu (gosw) generowanych przez efekt Vocal Harmony. Dostpne s
nastpujce ustawienia:

Prosz wykona ponisze instrukcje aby zmieni ustawienia efektu.

Naciskamy przycisk [VOCAL HARMONY].

Wybieramy typ efektu Vocal Harmony.

3
4
5

Korzystamy z pokrta [DATA] lub przyciskw


[+/YES],[-/NO].
Tryb efektu Harmony (strona 85) zmienia si
automatycznie po wybraniu typu efektu.

OFF .............. Charakter brzmienia pozostanie niezmieniony.


UNISON ....... Charakter generowanego brzmienia bdzie si plasowa gdzie pomidzy gosem mskim a
eskim.
MALE ............ Charakter brzmienia zostanie zmieniony na mski.
FEMALE ....... Generowane bdzie brzmienie typu eskiego.
Tryb efektu Vocal Harmony

przycisk [BACK]

przycisk [NEXT]

Wybieramy typ Lead Gender.


Korzystamy z pokrta [DATA]
lub przyciskw [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO].
przycisk [BACK]

przycisk [NEXT]

Korzystamy z pokrta [DATA]


lub przyciskw [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO].
przycisk [BACK]

przycisk [NEXT]

przycisk [BACK]

przycisk [NEXT]

Wybieramy parti sterujc efektem Harmony.


Korzystamy z pokrta [DATA]
lub przyciskw [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO].
przycisk [BACK]

Korzystamy z pokrta [DATA]


lub przyciskw [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO].
Dotyczy sytuacji, kiedy w kroku #6 powyej
wybrano SONG.

Harmony Part
Praca efektu Vocal Harmony kontrolowana jest przez dwiki grane na klawiaturze lub inne partie instrumentalne. Parametr
ten okrela ktre dwiki (klawiatura, sekcja akompaniamentu lub cieka utworu) bd sterowa generowaniem efektu
harmonizacji. Parametr mona wybra tylko w przypadku, kiedy efekt Vocal Harmony pracuje w trybie Vocoder.

Song Track
Dane zapisane na jednej ze cieek steruj prac harmonizera w czasie odtwarzania utworu z dyskietki.

Tryb efektu Vocal Harmony

Wybieramy parametr Pitch to Note


(dostrajanie do dwiku).

Wybieramy ciek utworu.

Pitch to Note
Funkcja ta umoliwia skojarzenie brzmienia instrumentu z Pastwa gosem. Po wczeniu tej funkcji wybrana partia
instrumentalna bdzie graa unisono partia wokalna. Prosz wybra parti instrumentaln, ktr bdzie sterowana
gosem.

OFF .............. harmonizacja wyczona.


UPPER .......... prac efektu Vocal Harmony steruj dwiki grane powyej punktu podziau klawiatury.
LOWER ......... prac efektu Vocal Harmony steruj dwiki grane poniej punktu podziau klawiatury (po lewej
stronie, w sekcji akompaniamentu).

Ustawiamy korek
t stroju (Pitch Correction).
korekt

Korzystamy z pokrta [DATA]


lub przyciskw [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO].

Pitch Correction (korekta stroju)


Jeeli maj Pastwo problemy z intonacj i Wasz wokal delikatnie pywa wok dwikw moecie wykorzysta t
funkcj do automatycznej korekty wysokoci dwiku do najbliszego dwiku w skali ptonowej. Korekta stroju nie
moe by wczona jeeli parametr Lead Gender ustawiony jest wyczony lub efekt Vocal Harmony pracuje w trybie
DETUNE.

przycisk [NEXT]

Kady z typw funkcji Vocal Harmony pracuje w jednym z czterech rnych trybw pracy,
determinujcych rny sposb dziaania harmonizacji. Jako, e typ efektu Vocal Harmony jest
cile zwizany z trybem pracy, sam tryb nie moe by wybierany oddzielnie. Efekt harmonizacji
zaley od trybu pracy, wybranej parti instrumentalnej. Parametry te decyduj o sposobie w jaki
funkcja Vocal Harmony bdzie wzbogaca brzmienie gosu. Poniej znajd Pastwo opis
czterech omawianych trybw pracy:
Chordal
Przy skojarzonym trybie Style wysoko nut harmonizujcych zostaje okrelona na
podstawie aktualnego akordu akompaniamentu. W trybie Song, harmonizacj steruj
akordy zapisane w utworze.
Vocoder
Wysoko nut harmonizujcych determinuj zagrane na klawiaturze dwiki
(partie R1, R2, L).

W przypadku wyboru i odtwarzania utworw zawierajcych


efekt Vocal Harmony, typ
efektu wybierany jest
automatycznie. Jeeli
zmienicie typ efektu Vocal
Harmony rcznie po wybraniu
takiego utworu, typ efektu
zapisany w utworze zostanie
zastpiony przez wybrany
przez wybrany rcznie efekt.

Chromatic
Ten tryb generuje gosy harmonizujce o staej, okrelonej odlegoci interwaowej
w stosunku do gosu podstawowego, niezalenie od wysokoci dwikw granych na
klawiaturze (lub danych z utworu).
Detune
W tym trybie automatycznie generowane s rne typy lekko odstrojonych od gosu
podstawowego gosw harmonizujcych, tworzc bogaty efekt typu Chorus. Gosy
harmonizujce dodawane s niezalenie od wysokoci dwikw granych na klawiaturze
(lub danych z utworu).

84

85

Vocal Harmony (PSR-740)

Vocal Harmony (PSR-740)

Zmiana ustawie efektu VOCAL HARMONY

O parametrach...
Vocal Harmony Type (typ efektu VH)
Ogem dostpnych jest 50 rodzajw efektu Vocal Harmony, co umoliwia dokonanie wyboru jednego
z szerokiej gamy efektw ktry wzbogaci brzmienie gosu. Szczegy w licie efektw Vocal Harmony
na stronie 146.

Efekt Vocal Harmony udostpnia szereg ustawie ktre pozwalaj okreli


charakter harmonizacji wokalu i sposb sterowania. Ustawienia te mona
wywoa naciskajc przycisk [VOCAL HARMONY]

Lead Gender Type (rodzaj brzmienia)


Parametr decyduje o charakterze (rodzaju) gosu (gosw) generowanych przez efekt Vocal Harmony. Dostpne s
nastpujce ustawienia:

Prosz wykona ponisze instrukcje aby zmieni ustawienia efektu.

Naciskamy przycisk [VOCAL HARMONY].

Wybieramy typ efektu Vocal Harmony.

3
4
5

Korzystamy z pokrta [DATA] lub przyciskw


[+/YES],[-/NO].
Tryb efektu Harmony (strona 85) zmienia si
automatycznie po wybraniu typu efektu.

OFF .............. Charakter brzmienia pozostanie niezmieniony.


UNISON ....... Charakter generowanego brzmienia bdzie si plasowa gdzie pomidzy gosem mskim a
eskim.
MALE ............ Charakter brzmienia zostanie zmieniony na mski.
FEMALE ....... Generowane bdzie brzmienie typu eskiego.
Tryb efektu Vocal Harmony

przycisk [BACK]

przycisk [NEXT]

Wybieramy typ Lead Gender.


Korzystamy z pokrta [DATA]
lub przyciskw [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO].
przycisk [BACK]

przycisk [NEXT]

Korzystamy z pokrta [DATA]


lub przyciskw [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO].
przycisk [BACK]

przycisk [NEXT]

przycisk [BACK]

przycisk [NEXT]

Wybieramy parti sterujc efektem Harmony.


Korzystamy z pokrta [DATA]
lub przyciskw [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO].
przycisk [BACK]

Korzystamy z pokrta [DATA]


lub przyciskw [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO].
Dotyczy sytuacji, kiedy w kroku #6 powyej
wybrano SONG.

Harmony Part
Praca efektu Vocal Harmony kontrolowana jest przez dwiki grane na klawiaturze lub inne partie instrumentalne. Parametr
ten okrela ktre dwiki (klawiatura, sekcja akompaniamentu lub cieka utworu) bd sterowa generowaniem efektu
harmonizacji. Parametr mona wybra tylko w przypadku, kiedy efekt Vocal Harmony pracuje w trybie Vocoder.

Song Track
Dane zapisane na jednej ze cieek steruj prac harmonizera w czasie odtwarzania utworu z dyskietki.

Tryb efektu Vocal Harmony

Wybieramy parametr Pitch to Note


(dostrajanie do dwiku).

Wybieramy ciek utworu.

Pitch to Note
Funkcja ta umoliwia skojarzenie brzmienia instrumentu z Pastwa gosem. Po wczeniu tej funkcji wybrana partia
instrumentalna bdzie graa unisono partia wokalna. Prosz wybra parti instrumentaln, ktr bdzie sterowana
gosem.

OFF .............. harmonizacja wyczona.


UPPER .......... prac efektu Vocal Harmony steruj dwiki grane powyej punktu podziau klawiatury.
LOWER ......... prac efektu Vocal Harmony steruj dwiki grane poniej punktu podziau klawiatury (po lewej
stronie, w sekcji akompaniamentu).

Ustawiamy korek
t stroju (Pitch Correction).
korekt

Korzystamy z pokrta [DATA]


lub przyciskw [+/YES],[-/NO]
[+/YES],[-/NO].

Pitch Correction (korekta stroju)


Jeeli maj Pastwo problemy z intonacj i Wasz wokal delikatnie pywa wok dwikw moecie wykorzysta t
funkcj do automatycznej korekty wysokoci dwiku do najbliszego dwiku w skali ptonowej. Korekta stroju nie
moe by wczona jeeli parametr Lead Gender ustawiony jest wyczony lub efekt Vocal Harmony pracuje w trybie
DETUNE.

przycisk [NEXT]

Kady z typw funkcji Vocal Harmony pracuje w jednym z czterech rnych trybw pracy,
determinujcych rny sposb dziaania harmonizacji. Jako, e typ efektu Vocal Harmony jest
cile zwizany z trybem pracy, sam tryb nie moe by wybierany oddzielnie. Efekt harmonizacji
zaley od trybu pracy, wybranej parti instrumentalnej. Parametry te decyduj o sposobie w jaki
funkcja Vocal Harmony bdzie wzbogaca brzmienie gosu. Poniej znajd Pastwo opis
czterech omawianych trybw pracy:
Chordal
Przy skojarzonym trybie Style wysoko nut harmonizujcych zostaje okrelona na
podstawie aktualnego akordu akompaniamentu. W trybie Song, harmonizacj steruj
akordy zapisane w utworze.
Vocoder
Wysoko nut harmonizujcych determinuj zagrane na klawiaturze dwiki
(partie R1, R2, L).

W przypadku wyboru i odtwarzania utworw zawierajcych


efekt Vocal Harmony, typ
efektu wybierany jest
automatycznie. Jeeli
zmienicie typ efektu Vocal
Harmony rcznie po wybraniu
takiego utworu, typ efektu
zapisany w utworze zostanie
zastpiony przez wybrany
przez wybrany rcznie efekt.

Chromatic
Ten tryb generuje gosy harmonizujce o staej, okrelonej odlegoci interwaowej
w stosunku do gosu podstawowego, niezalenie od wysokoci dwikw granych na
klawiaturze (lub danych z utworu).
Detune
W tym trybie automatycznie generowane s rne typy lekko odstrojonych od gosu
podstawowego gosw harmonizujcych, tworzc bogaty efekt typu Chorus. Gosy
harmonizujce dodawane s niezalenie od wysokoci dwikw granych na klawiaturze
(lub danych z utworu).

84

85

Vocal Harmony (PSR-740)

Vocal Harmony (PSR-740)

Zastosowanie funkcji Vocal Harmony

Ustawienia Talk Setting


Aby wywoa ustawienia Talk naley nacisn przycisk VOCAL HARMONY [TALK].

1
2
3

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Wybieramy Talk Setting.


Korzystamy z pokrta [DATA] lub przyciskw
[+/YES],[-/NO].
Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

1
2
3
4

Ustawiamy parametr Talk Volume (poziom


gonoci wokalu).
Korzystamy z pokrta [DATA]
[DATA], przyciskw
[+/YES],[-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].

4
5
6
7

Przycisk [BACK]

Korzystamy z pokrta [DATA]


[DATA], przyciskw
[+/YES],[-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].
Przycisk [NEXT]

Korzystamy z pokrta [DATA] lub przyciskw


[+/YES]/,[-/NO].

Korzystamy z pokrta [DATA] lub przyciskw


[+/YES]/,[-/NO].
Przycisk [BACK]

Praca efektu Vocal Harmony moe by kontrolowana przy uyciu akordw.


Sposb wykorzystania akordw do sterowania harmonizacj zaley od
ustawie funkcji Vocal Harmony. Poniej przedstawiono kilka przykadw
(wicej szczegw na stronie 85)

OSTRZEENIE
Zbieranie pobocznych
sygnaw przez mikrofon moe
spowodowa znieksztacenie
generowanych przez funkcj
Vocal Harmony dwikw.
Zaleca si odsunicie
mikrofonu od gonikw
instrumentu najdalej jak to
moliwe.

Jeeli spotkaj Pastwo si ze


znieksztaconym lub odstrojonym dwikiem generowanym
przez funkcje Vocal Harmony
przyczyn moe by zbieranie
sygnaw pobocznych (innych
ni gos) przez mikrofon, np.
akompaniamentu z instrumentu. Na brzmienie partii
Vocal Harmony czsto wpywa
dynamiczne brzmienie basu.
Rozwizanie tego problemu
polega na ograniczeniu
zbierania przez mikrofon
niepodanych dwikw.
naley piewa moliwie
najbliej mikrofonu;
naley uywa mikrofonu o
kierunkowej charakterystyce;
naley obniy poziom
gonoci instrumentu
MASTER VOLUME, poziom
gonoci utworu (SONG)
lub akompaniamentu.

Naciskamy przyciski [REVERB], [DSP4] i [TALK] wczajc


lub wyczajc dane funkcje, wedug potrzeb.

Przycisk [NEXT]

Ustawiamy poziomy Pan, Reverb i Chorus


Depth, oraz poziom nasycenia sygnau DSP
Dry/Wet.

REVERB .................... Jest to ten sam efekt Reverb, ktry zosta opisany na stronie 50.
Przycisk ten decyduje, czy wybrany efekt REVERB bdzie wpywa
na brzmienie dwiku zebranego przez mikrofon, czy te nie.
DSP4 ......................... W instrumencie PSR-740 dostpny jest oddzielny procesor efektw
DSP dla sygnau mikrofonowego. Przycisk ten suy do wczania
i wyczania efektu. Ustawienia efektu mona zmienia z poziomu
menu Mutli Effect lub z menu Talk Setting.
TALK .......................... Przycisk suy do wywoania menu Talk Settings, w ktrym ustawia
si parametry sygnau mikrofonowego, takie jak balans pomidzy
poziomem sygnau mikrofonowego a sygnaem oglnym
instrumentu, typ efektu Vocal Harmony i rodzaj efektu DSP.

Korzystamy z pokrta [DATA]


[DATA], przyciskw
[+/YES],[-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].

6
86

piewajc do mikrofonu gramy na klawiaturze instrumentu.

Efekt Vocal Harmony oferuje szerok gam parametrw kontrolnych, w tym: typ
efektu harmonizacji, jako generowanych gosw harmonizujcych oraz sposb
sterowania harmonizacj przy uyciu funkcji harmonicznych.

Przycisk [NEXT]

Wybieramy typ efektu Vocal Harmony.

piewamy do mikrofonu.

Kiedy efekt Harmony pracuje w trybie CHORDAL:


Najpierw wczamy automatyczny akompaniament (strona 35). Gramy
w sekcji automatycznego akompaniamentu na klawiaturze instrumentu
(lew rk) jednoczenie piewajc do mikrofonu. Efekt Vocal Harmony
bdzie generowa dwiki i akordy odpowiednio do funkcji granych
poniej punktu podziau (w sekcji sterowania akompaniamentem).

Wybieramy typ efektu DSP.

Przycisk [BACK]

Wczamy efekt Vocal Harmony naciskajc przycisk VOCAL


HARMONY [ON/OFF].

ODER i partia
W przypadku gdy tryb efektu ustawiony jest na VOC
VOCO
Harmony skojarzona jest z sekcj UPPER:
Gramy na klawiaturze praw rk piewajc jednoczenie do mikrofonu.
Efekt Vocal Harmony bdzie generowa dwiki i akordy odpowiednio do
dwikw granych powyej punktu podziau (sekcji akompaniamentu).

Przycisk [NEXT]

Ustawiamy parametr Total.

Przycisk [BACK]

Podczamy mikrofon do gniazda MIC/LINE IN instrumentu


(strona 13).

Ustawiamy potencjometr INPUT VOLUME na minimum


i wyczamy zasilanie.
83

Ustawienia partii instrumentalnych

Vocal Harmony (PSR-740)


O parametrach...

Mikser

Talk Volume .......................... Determinuje poziom gonoci sygnau z mikrofonu


w przedziale 0-127.

Naciskamy przycisk [MIXER].


Zawieci si dioda Miksera.

Total Volume ......................... Determinuje poziom gonoci instrumentu (bez sygnau


z wejcia mikrofonowego) w zakresie -20 dB 0 dB.

Ustawiamy poziom gonoci na odpowiednim ekranie menu MIXER.


Istniej trzy podstawowe ekrany funkcji Mixer: jeden dla brzmie, jeden dla cieek
akompaniamentu lub utworu i jeden dla efektu harmonizera wokalnego. Ponisze ilustracje
pokazuj jak wybra odpowiedni ekran. Aby ustawi dopowiedni poziom gonoci wybranej
partii uywamy pokrta [DATA], przyciskw [+/YES], [-/NO] lub numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].

Vocal Harmony Type ............ Typy efektu Vocal Harmony zostay opisane na stronie 85.
Po wczeniu przycisku [TALK] przywoane zostaj aktualne
ustawienia.
Pan, Reverb Depth, .............. Parametry opisane zostay w rozdziale ustawianie
Chorus Depth,
parametrw edycyjnych. Po wczeniu przycisku [TALK]
DSP Dry/Wet
przywoane zostaj aktualne ustawienia, ktre mona
nastpnie modyfikowa. Ponowne nacinicie (wyczenie)
przycisku [TALK] spowoduje powrt do zapisanych
ustawie.

Tryb Style

Przyciski [TRACK9]-[TRACK16]

DSP 4 Type ........................... Okrela typ efektu DSP nakadanego na sygna z wejcia
mikrofonowego. Typ efektu mona take ustawi z poziomu
ekranu ustawie Multi Effect. Po wyczeniu przycisku
[TALK] przywoane zostaj ustawienia dokonane w bloku
Multi Effect.

PART ON/OFF
Przycisk [VOICE R1]
Przycisk [VOICE R2]
Przycisk [VOICE L]

PART ON/OFF
Przycisk [VOICE R1]
Przycisk [VOICE R2]
Przycisk [VOICE L]

Przycisk [TALK]
Przycisk [VOCAL HARMONY ON/OFF]

Parametr DSP Dry/Wet okrela poziom nasycenia sygnau


generowanego przez efekt Vocal Harmony efektem DSP4
(jak wyej).

Przyciski [TRACK9]-[TRACK16]

Przycisk [TALK]
Przycisk [VOCAL HARMONY ON/OFF]

Tryb Song

Przyciski [TRACK9]-[TRACK16]

PART ON/OFF
Przycisk [VOICE R1]
Przycisk [VOICE R2]
Przycisk [VOICE L]

PART ON/OFF
Przycisk [VOICE R1]
Przycisk [VOICE R2]
Przycisk [VOICE L]

Przycisk [TALK]
Przycisk [VOCAL HARMONY ON/OFF]

Przyciski [TRACK9]-[TRACK16]

Przycisk [TALK]
Przycisk [VOCAL HARMONY ON/OFF]

3
90

Naciskamy przycisk [EXIT], aby opuci funkcj Miksera.

87

Ustawienia partii instrumentalnych

Ustawienia partii instrumentalnych

Oprcz partii solowych, obsugiwanych przez brzmienia wyzwalane przy uyciu klawiatury, PSR-740/640 dysponuje
innymi partiami instrumentalnymi, sterowanymi przez automatyczny akompaniament, czy odtwarzane utwory.

Klawiatura

Aut. akompaniament

Vocal Harmony
(PSR-740)

Jeeli wybrany typ efektu DSP naley do kategorii Insertion (strona


54), wwczas bdzie on stosowany wycznie w odniesieniu do
brzmienia R1. Parametr DSP Depth dla brzmie R2/L bdzie w tym
przypadku niedostpny. W zalenoci od wybranego typu efektu DSP
z kategorii Insertion nie podlega on rwnie edycji dla brzmienia R1.

Tryb Song

Tryb Style
Partia
VOICE R1
VOICE R2
VOICE L
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
BASS
CHORD1
CHORD2
PAD
PHRASE1
PHRASE2
MIC
HARMONY

Partia
VOICE R1
VOICE R2
VOICE L
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
:
TRACK15
TRACK16
MIC
HARMONY

Klawiatura

Utwr

Vocal Harmony
(PSR-740)

Ulubione ustawienia partii instrumentalnych zalecamy przechowywa


w pamici registracyjnej (strona 62). Ustawienia te s bowiem tymczasowe
i ulegn zmianie jeeli wyczone zostanie zasilanie, wybrane zostanie inne
brzmienie R1 (gdy aktywna jest funkcja Voice Set, strona 136) lub
przywoana zostanie zawarto innej komrki pamici registracyjnej.

Utwr

Jakiekolwiek zmiany parametrw partii instrumentalnych


wprowadzone dla utworu zostan utracone w momencie wyczenia
zasilania, wybrania innego utworu lub przejcia do trybu Style. Aby
temu zapobiec prosz upewni si, e wczeniej przywoany zosta
tryb nagrywania i utwr zapisany zosta na dyskietce (strona 92).

Mikser .................................................................................................................................... strona 90


Umoliwia zmian gonoci kadej partii z osobna i ich wzajemne zrwnowaenie.
Parametry edycyjne ............................................................................................................. strona 91
Grupa parametrw umoliwiajcych edycj dla kadej partii:
Rejestru (Octave)
Przesuwa rejestr brzmienia partii w gr lub w d o jedn lub dwie oktawy.
Warto 0 oznacza rejestr standardowy.
Panoramy (Pan)
Pozycjonuje pozorny obraz brzmienia partii instrumentalnej w panoramie
stereofonicznej. -7 oznacza lewe skrajne, 0 rodkowe, za +7 prawe
skrajne pooenie.
Poziomu sygnau wysyanego do sekcji Reverb
Ustala poziom sygnau wysyanego przez kad z partii do sekcji Reverb, a tym
samym ilo sygnau podlegajcego przetworzeniu.
Poziomu sygnau wysyanego do sekcji Chorus
Ustala poziom sygnau wysyanego przez kad z partii do sekcji Chorus, a tym
samym ilo sygnau podlegajcego przetworzeniu.
Poziomu sygnau wysyanego do sekcji DSP
Ustala poziom sygnau wysyanego przez kad z partii do sekcji DSP, a tym
samym ilo sygnau podlegajcego przetworzeniu.
Parametry, jakie podlegaj edycji dla kadej partii, wraz z ich angielskimi nazwami
zebrane zostay w poniszej tabeli.

Numer brzmienia

Volume
Octave
Pan
Reverb depth
Chorus depth
DSP depth
O : istnieje

88

Styl

Utwr

Vocal
Harmony

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

Zakres

Dla partii RHYTHM SUB mog by wybierane wszystkie brzmienia,


jednake w czasie gry akordy grane przez t parti nie bd
zmieniane (tak jak na pozostaych ciekach akompaniamentu).
Przed wywoaniem danego ekranu operacyjnego edycji
parametrw prosz upewni si, e wybrany zosta waciwy styl
akompaniamentu.
Edycja parametrw moe by przeprowadzana rwnie w czasie,
gdy akompaniament jest uruchomiony.
Ulubione ustawienia partii akompaniamentu zalecamy
przechowywa w pamici registracyjnej (strona 62). Ustawienia te s
bowiem tymczasowe i ulegn zmianie jeeli wyczone zostanie
zasilanie, wybrany zostanie inny styl akompaniamentu (gdy aktywna
jest funkcja Voice Set, strona 136) lub przywoana zostanie
zawarto innej komrki pamici registracyjnej.

Funkcja Voice Change

Funkcja Voice Change ......................................................................................................... strona 89


Umoliwia zmian brzmienia przypisanego do kadej partii.

Brzmienie
R1, R2, L
O

Dla partii RHYTHM MAIN mog by wybierane jedynie brzmienia,


bdce zestawami perkusyjnymi (strona 31).

Edycja parametrw dotyczy wszystkich odmian akompaniamentu.

Przed wywoaniem danego ekranu operacyjnego edycji


parametrw prosz upewni si, e wybrany zosta waciwy utwr.

Do zmiany ustawie parametrw partii wykorzystywane s funkcje zaprezentowane poniej:

Parametry
Parameter

Automatyczny akompaniament

Brzmienia R1, R2, L

Oprcz edycji brzmie przypisanych partiom solowym, granym na klawiaturze


(R1, R2, L), dziki funkcji Voice Change istnieje moliwo zmiany brzmie
przypisanych do poszczeglnych cieek akompaniamentu lub utworu.

1
2

Naciskamy przycisk [VOICE CHANGE].


Zawieci si dioda sygnalizacyjna przycisku.

Wybieramy parti instrumentaln lub ciek, dla ktrej ma by wprowadzona


zmiana.
Partie mog by wybierane przy uyciu wymienionych niej przyciskw
(w zalenoci od aktualnego trybu pracy: Style lub Song):
Partie solowe
przyciski PART ON/OFF [VOICE R1], [VOICE R2], [VOICE l]
cieka akompaniamentu przyciski [TRACK9]-[TRACK16] (w trybie Style)
cieka utworu
przyciski [TRACK1]-[TRACK16] (w trybie Song)

Funkcja

Prosz sprawdzi
Voice Change
list brzmie (s. 156
instrukcji oryginalnej)
0 127
Mixer
-2 2
Parameter Edit
-64 63
Parameter Edit
0 127
Parameter Edit
0 127
Parameter Edit
0 127
Parameter Edit

Wybieramy brzmienie.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub przyciski numeryczne
[1]-[0]. Prosz skorzysta rwnie z listy brzmie
[1]-[0]
zamieszczonej na stronie 156
Powtarzamy kroki #2 i #3
dla innych cieek.
oryginalnego podrcznika.

Przycisk[BACK]

Przycisk [NEXT]

Naciskamy przycisk [EXIT], aby opuci funkcj Voice Change.

89

Ustawienia partii instrumentalnych

Ustawienia partii instrumentalnych

Oprcz partii solowych, obsugiwanych przez brzmienia wyzwalane przy uyciu klawiatury, PSR-740/640 dysponuje
innymi partiami instrumentalnymi, sterowanymi przez automatyczny akompaniament, czy odtwarzane utwory.

Klawiatura

Aut. akompaniament

Vocal Harmony
(PSR-740)

Jeeli wybrany typ efektu DSP naley do kategorii Insertion (strona


54), wwczas bdzie on stosowany wycznie w odniesieniu do
brzmienia R1. Parametr DSP Depth dla brzmie R2/L bdzie w tym
przypadku niedostpny. W zalenoci od wybranego typu efektu DSP
z kategorii Insertion nie podlega on rwnie edycji dla brzmienia R1.

Tryb Song

Tryb Style
Partia
VOICE R1
VOICE R2
VOICE L
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
BASS
CHORD1
CHORD2
PAD
PHRASE1
PHRASE2
MIC
HARMONY

Partia
VOICE R1
VOICE R2
VOICE L
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
:
TRACK15
TRACK16
MIC
HARMONY

Klawiatura

Utwr

Vocal Harmony
(PSR-740)

Ulubione ustawienia partii instrumentalnych zalecamy przechowywa


w pamici registracyjnej (strona 62). Ustawienia te s bowiem tymczasowe
i ulegn zmianie jeeli wyczone zostanie zasilanie, wybrane zostanie inne
brzmienie R1 (gdy aktywna jest funkcja Voice Set, strona 136) lub
przywoana zostanie zawarto innej komrki pamici registracyjnej.

Utwr

Jakiekolwiek zmiany parametrw partii instrumentalnych


wprowadzone dla utworu zostan utracone w momencie wyczenia
zasilania, wybrania innego utworu lub przejcia do trybu Style. Aby
temu zapobiec prosz upewni si, e wczeniej przywoany zosta
tryb nagrywania i utwr zapisany zosta na dyskietce (strona 92).

Mikser .................................................................................................................................... strona 90


Umoliwia zmian gonoci kadej partii z osobna i ich wzajemne zrwnowaenie.
Parametry edycyjne ............................................................................................................. strona 91
Grupa parametrw umoliwiajcych edycj dla kadej partii:
Rejestru (Octave)
Przesuwa rejestr brzmienia partii w gr lub w d o jedn lub dwie oktawy.
Warto 0 oznacza rejestr standardowy.
Panoramy (Pan)
Pozycjonuje pozorny obraz brzmienia partii instrumentalnej w panoramie
stereofonicznej. -7 oznacza lewe skrajne, 0 rodkowe, za +7 prawe
skrajne pooenie.
Poziomu sygnau wysyanego do sekcji Reverb
Ustala poziom sygnau wysyanego przez kad z partii do sekcji Reverb, a tym
samym ilo sygnau podlegajcego przetworzeniu.
Poziomu sygnau wysyanego do sekcji Chorus
Ustala poziom sygnau wysyanego przez kad z partii do sekcji Chorus, a tym
samym ilo sygnau podlegajcego przetworzeniu.
Poziomu sygnau wysyanego do sekcji DSP
Ustala poziom sygnau wysyanego przez kad z partii do sekcji DSP, a tym
samym ilo sygnau podlegajcego przetworzeniu.
Parametry, jakie podlegaj edycji dla kadej partii, wraz z ich angielskimi nazwami
zebrane zostay w poniszej tabeli.

Numer brzmienia

Volume
Octave
Pan
Reverb depth
Chorus depth
DSP depth
O : istnieje

88

Styl

Utwr

Vocal
Harmony

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

Zakres

Dla partii RHYTHM SUB mog by wybierane wszystkie brzmienia,


jednake w czasie gry akordy grane przez t parti nie bd
zmieniane (tak jak na pozostaych ciekach akompaniamentu).
Przed wywoaniem danego ekranu operacyjnego edycji
parametrw prosz upewni si, e wybrany zosta waciwy styl
akompaniamentu.
Edycja parametrw moe by przeprowadzana rwnie w czasie,
gdy akompaniament jest uruchomiony.
Ulubione ustawienia partii akompaniamentu zalecamy
przechowywa w pamici registracyjnej (strona 62). Ustawienia te s
bowiem tymczasowe i ulegn zmianie jeeli wyczone zostanie
zasilanie, wybrany zostanie inny styl akompaniamentu (gdy aktywna
jest funkcja Voice Set, strona 136) lub przywoana zostanie
zawarto innej komrki pamici registracyjnej.

Funkcja Voice Change

Funkcja Voice Change ......................................................................................................... strona 89


Umoliwia zmian brzmienia przypisanego do kadej partii.

Brzmienie
R1, R2, L
O

Dla partii RHYTHM MAIN mog by wybierane jedynie brzmienia,


bdce zestawami perkusyjnymi (strona 31).

Edycja parametrw dotyczy wszystkich odmian akompaniamentu.

Przed wywoaniem danego ekranu operacyjnego edycji


parametrw prosz upewni si, e wybrany zosta waciwy utwr.

Do zmiany ustawie parametrw partii wykorzystywane s funkcje zaprezentowane poniej:

Parametry
Parameter

Automatyczny akompaniament

Brzmienia R1, R2, L

Oprcz edycji brzmie przypisanych partiom solowym, granym na klawiaturze


(R1, R2, L), dziki funkcji Voice Change istnieje moliwo zmiany brzmie
przypisanych do poszczeglnych cieek akompaniamentu lub utworu.

1
2

Naciskamy przycisk [VOICE CHANGE].


Zawieci si dioda sygnalizacyjna przycisku.

Wybieramy parti instrumentaln lub ciek, dla ktrej ma by wprowadzona


zmiana.
Partie mog by wybierane przy uyciu wymienionych niej przyciskw
(w zalenoci od aktualnego trybu pracy: Style lub Song):
Partie solowe
przyciski PART ON/OFF [VOICE R1], [VOICE R2], [VOICE l]
cieka akompaniamentu przyciski [TRACK9]-[TRACK16] (w trybie Style)
cieka utworu
przyciski [TRACK1]-[TRACK16] (w trybie Song)

Funkcja

Prosz sprawdzi
Voice Change
list brzmie (s. 156
instrukcji oryginalnej)
0 127
Mixer
-2 2
Parameter Edit
-64 63
Parameter Edit
0 127
Parameter Edit
0 127
Parameter Edit
0 127
Parameter Edit

Wybieramy brzmienie.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub przyciski numeryczne
[1]-[0]. Prosz skorzysta rwnie z listy brzmie
[1]-[0]
zamieszczonej na stronie 156
Powtarzamy kroki #2 i #3
dla innych cieek.
oryginalnego podrcznika.

Przycisk[BACK]

Przycisk [NEXT]

Naciskamy przycisk [EXIT], aby opuci funkcj Voice Change.

89

Ustawienia partii instrumentalnych

Vocal Harmony (PSR-740)


O parametrach...

Mikser

Talk Volume .......................... Determinuje poziom gonoci sygnau z mikrofonu


w przedziale 0-127.

Naciskamy przycisk [MIXER].


Zawieci si dioda Miksera.

Total Volume ......................... Determinuje poziom gonoci instrumentu (bez sygnau


z wejcia mikrofonowego) w zakresie -20 dB 0 dB.

Ustawiamy poziom gonoci na odpowiednim ekranie menu MIXER.


Istniej trzy podstawowe ekrany funkcji Mixer: jeden dla brzmie, jeden dla cieek
akompaniamentu lub utworu i jeden dla efektu harmonizera wokalnego. Ponisze ilustracje
pokazuj jak wybra odpowiedni ekran. Aby ustawi dopowiedni poziom gonoci wybranej
partii uywamy pokrta [DATA], przyciskw [+/YES], [-/NO] lub numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].

Vocal Harmony Type ............ Typy efektu Vocal Harmony zostay opisane na stronie 85.
Po wczeniu przycisku [TALK] przywoane zostaj aktualne
ustawienia.
Pan, Reverb Depth, .............. Parametry opisane zostay w rozdziale ustawianie
Chorus Depth,
parametrw edycyjnych. Po wczeniu przycisku [TALK]
DSP Dry/Wet
przywoane zostaj aktualne ustawienia, ktre mona
nastpnie modyfikowa. Ponowne nacinicie (wyczenie)
przycisku [TALK] spowoduje powrt do zapisanych
ustawie.

Tryb Style

Przyciski [TRACK9]-[TRACK16]

DSP 4 Type ........................... Okrela typ efektu DSP nakadanego na sygna z wejcia
mikrofonowego. Typ efektu mona take ustawi z poziomu
ekranu ustawie Multi Effect. Po wyczeniu przycisku
[TALK] przywoane zostaj ustawienia dokonane w bloku
Multi Effect.

PART ON/OFF
Przycisk [VOICE R1]
Przycisk [VOICE R2]
Przycisk [VOICE L]

PART ON/OFF
Przycisk [VOICE R1]
Przycisk [VOICE R2]
Przycisk [VOICE L]

Przycisk [TALK]
Przycisk [VOCAL HARMONY ON/OFF]

Parametr DSP Dry/Wet okrela poziom nasycenia sygnau


generowanego przez efekt Vocal Harmony efektem DSP4
(jak wyej).

Przyciski [TRACK9]-[TRACK16]

Przycisk [TALK]
Przycisk [VOCAL HARMONY ON/OFF]

Tryb Song

Przyciski [TRACK9]-[TRACK16]

PART ON/OFF
Przycisk [VOICE R1]
Przycisk [VOICE R2]
Przycisk [VOICE L]

PART ON/OFF
Przycisk [VOICE R1]
Przycisk [VOICE R2]
Przycisk [VOICE L]

Przycisk [TALK]
Przycisk [VOCAL HARMONY ON/OFF]

Przyciski [TRACK9]-[TRACK16]

Przycisk [TALK]
Przycisk [VOCAL HARMONY ON/OFF]

3
90

Naciskamy przycisk [EXIT], aby opuci funkcj Miksera.

87

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Metoda Quick Recording

Ustawienia partii instrumentalnych

Parametry edycyjne

Do napdu wkadamy dyskietk.

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Naciskamy przycisk [RECORD], aby uruchomi tryb nagrywania.

Wybieramy Parameter Edit.

3
4
5
6
7
8

Wybieramy Song.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Naciskamy przycisk [NEXT] ponownie, aby przej do ekranu


wyboru metody nagrywania.

3
4

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu parametrw


edycyjnych.
Zmieniamy warto wybranych parametrw.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].
Partie/cieki mona zmienia w taki sam sposb jak dla funkcji Mikser.
Wybr kolejnych parametrw odbywa si przy uyciu przyciskw
[NEXT]/[BACK]
[NEXT]/[BACK], zgodnie z poniszym diagramem.

Ujemne wartoci parametrw


(Octave i Pan) mona
wprowadza przytrzymujc
przycisk [-/NO] i naciskajc
odpowiednie przyciski
numeryczne.

Wybieramy Quick.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy zakres rejestracji.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
MELODY .................. Nagrywane s tylko partie instrumentalne obsugiwane
przez brzmienia R1, R2 i L.
ACMP ...................... Nagrywany jest tylko automatyczny akompaniament. Gdy
wybrany jest ten szablon, wwczas automatycznie wczana
jest sekcja akompaniamentu.
MELODY + ACMP ... Nagrywane s partie instrumentalne obsugiwane przez
brzmienia R1 i R2 oraz automatyczny akompaniament. Gdy
wybrany jest ten szablon, wwczas automatycznie wczana
jest sekcja akompaniamentu.

(tylko PSR-640)

94

91

Nagrywanie utworw (Song Recording)


Samodzielnie wykonywane przez uytkownika utwory mog by zapisywane na
dyskietce w postaci utworw uytkownika, co pozwala na tworzenie wasnych
kolekcji, wykonanych przez siebie utworw.
Kady z utworw moe skada si z maksymalnie 16 niezalenych cieek (partii
instrumentalnych), wliczajc w to partie solowe klawiatury (R1, R2, L), cieki akompaniamentu oraz ustawienia efektu Vocal Harmony (tylko PSR-740, strona 82).

cieki utworw uytkownika


Utwory uytkownika s zapisywane bezporednio na
dyskietk. Nie mona nagrywa utworw, jeeli w napdzie nie ma dyskietki.

PSR-740/640 umoliwia nagrywanie utworw przy wykorzystaniu dwch metod: Quick Recording i Multi Track
Recording. Zaawansowane funkcje edycyjne, umoliwiaj dalsz obrbk nagranego materiau i nadanie mu
ostatecznego ksztatu.
Nagrywanie metod Quick Recording .................................................................................. strona 94
Metoda pozwala na zastosowanie uproszczonej procedury rejestracji partii
solowych i akompaniamentu, bez wchodzenia w szczegy.
Nagrywanie metod Multi Track Recording .......................................................................... strona 96
Metoda pozwala na niezalene nagrywanie poszczeglnych partii instrumentalnych (max 16),
jak rwnie ponown rejestracj cieek ju nagranych. Taki ukad umoliwia swobodn
ingerencj w parametry poszczeglnych cieek i szczegow ich edycj.
Punch In/Out ..................................................................................................................... strona 98
Funkcja umoliwia powtrn rejestracj wybranego fragmentu cieki utworu
(pomidzy punktami Punch-In i Punch-Out).
Start Measure .................................................................................................................... strona 98
Parametr okrela takt, od ktrego rozpoczynane bdzie nagrywanie. Jest wykorzystywany
wtedy, gdy ponowne nagrywanie ma si rozpocz w rodku utworu. Naley pamita, e
poczwszy od wybranego taktu materia nagrany poprzednio zostanie zastpiony nowym.
Edycja .................................................................................................................................. strona 100
Nagrany materia mona poddawa edycji, wykorzystujc 4 funkcje.
Kwantyzacja .................................................................................................................... strona 100
Funkcja korygujca pooenie nagranych nut w takcie.
Edycja danych konfiguracyjnych .................................................................................... strona 102
Funkcja umoliwiajca edycj szeregu parametrw nie zwizanych
bezporednio z zarejestrowanymi nutami.
Nadawanie nazw utworom uytkownika ........................................................................ strona 104
Funkcja umoliwiajca nadanie 12-znakowej nazwy utworowi.
Kasowanie danych .......................................................................................................... strona 105
Funkcja umoliwiajca kasowanie danych w utworze, zarwno pojedynczych
cieek jak i caych utworw.

Informacje zapisywane w utworach nagrywanych przez uytkownika


Tempo ................................................................................................... strona 38
Metrum .................................................................................................. strona 16
Numer stylu akompaniamentu ............................................................. strona 34
Wybieranie odmian i ich umiejscowienie w czasie .............................. strona 36
Wybieranie akordw i ich umiejscowienie w czasie ............................ strona 40
Gono akompaniamentu ................................................................. strona 39
Nuty grane na klawiaturze .................................................................. strona 122
Sia uderzania w klawisze ................................................................... strona 122
Komunikaty Pitch bend i zakres odstrojenia ............................... strony 30, 139
Komunikaty kontrolera Modulation (PSR-740) ............................ strony 30, 139
Uycie przecznika nonego (Footswitch) ......................................... strona 12
Uycie kontrolera nonego (Foot Volume) ........................................... strona 12
Ustawienia funkcji Voice Change* ....................................................... strona 89
Ustawienia funkcji Mikser* ................................................................... strona 90
Ustawienia parametrw edycji* ............................................................ strona 91
Stan sekcji procesora Reverb .............................................................. strona 50
Stan sekcji procesora Chorus .............................................................. strona 52
Stan sekcji procesora DSP (cznie z ustawieniem FAST/SLOW) (PSR-640) . strona 53
Stan sekcji procesorw DSP 1~3 (cznie z ustawieniem FAST/SLOW) (PSR-740) .. strona 54
Stan sekcji procesora Harmony/Echo ................................................. strona 56
Ustawienia sekcji Master EQ (PSR-740) .............................................. strona 59
Stan funkcji Scale tuning .................................................................... strona 135
Stan funkcji Sustain on/off .................................................................... strona 31
Ustawienia funkcji Vocal Harmony (PSR-740) ..................................... strona 82
Ustawienia Organ Flutes (PSR-740) ..................................................... strona 32

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Utwory nagrywane przez PSR740/640 s zapisywane jako


pliki SMF (format 0). Dalsze
informacje na temat standardu
SMF na stronie 125.

Moliwo nagrywania informacji o zagranych dwikach


(note on/off) i parametru dynamiki (Velocity) oznacza, e
rejestrowane s nie tylko
dwiki ale take subtelne
zdarzenia ekspresyjne (forte,
piano, crescendo, diminuendo
itp.) wykonane na
instrumencie.

ciekom, ktre s nagrywane w utworach uytkownika przypisane s partie


instrumentalne w nastpujcy sposb.
cieka

Inne partie, ktre mog by wybrane

Partia domylna

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R1

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R2

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE L

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R1

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R1

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R1

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R1

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R1

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu,, Vocal Harmony

RHYTHM SUB

10

RHYTHM MAIN

11

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

BASS

12

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

CHORD1

13

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

CHORD2

14

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

PAD

15

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

PHRASE1

16

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

PHRASE2

PSR-740/640 umoliwia nagrywanie utworw przy wykorzystaniu dwch metod:


Quick Recording i Multi Track Recording.
O metodzie Multi Track Recording
Wykorzystujc t metod mona przed rozpoczciem nagrania okreli
przypisanie partii instrumentalnych do cieek (patrz wyej). Moliwa jest
rejestracja kilku cieek jednoczenie, jak rwnie ponowna rejestracja
materiau na ciekach ju nagranych.
O metodzie Quick Recordnig
Wykorzystujc t metod mona wykona byskawiczne nagranie, nie
zawracajc sobie gowy przypisaniami partii do cieek. Procedura rejestracji
metod Quick Recording przewiduje do wyboru jeden z trzech gotowych
szablonw przypisa cieek, okrelajcy zakres rejestracji.
MELODY
Partie instrumentalne obsugiwane przez brzmienia R1, R2 i L nagrywane
s na ciekach 1-3.
ACMP
cieki akompaniamentu nagrywane s na ciekach 9-16.
MELODY + ACMP
Partie instrumentalne obsugiwane przez brzmienia R1 i R2 nagrywane s
na ciekach 1-2, za cieki akompaniamentu na ciekach 9-16.
Jakkolwiek metoda Quick Recording jest odmienn od Multi Track Recording,
w obu przypadkach dane nagrywane s na ciekach 1-16. Jeeli chc Pastwo
ponownie nagra wybrane fragmenty utworw zarejestrowanych metod Quick
Recording prosz skorzysta z metody Multi Track Recording.

zalece-Ponisze uwagi i zalece


zasa-nia, to podstawowe zasa
dy, ktrymi naley si
kierowa w czasie
nagrywania.
Wykorzystywanie metronomu
(strona 134) w wielu
przypadkach moe uatwi
i przyspieszy prac.
Korzystanie z dobrodziejstw
pamici registracyjnej
(strona 62) i zapisanych
w niej konfiguracji moe
uatwi i przyspieszy prac.
W trybie nagrywania
uaktywniana jest funkcja
Freeze, ktrej nie mona
wyczy.
Jeeli przed uruchomieniem
trybu nagrywania aktywna
bya funkcja Synchro Stop
zostanie ona wyczona.
W tym trybie pracy nie
mona jej uaktywni.
Kade nowe nagranie na
ciek powoduje usunicie
z niej starych danych.
Utwory dostpne w
kolekcjach komercyjnych,
o ile nie s zabezpieczone
przed zapisem mog by
wybierane i nagrywane
(edytowane) przy uyciu
PSR-740/640. Jeeli format
zapisu jest odmienny od
tego, jaki wykorzystuj
utwory uytkownika w PSR740/640, instrument
zaproponuje dokonanie
odpowiedniej konwersji
danych. Po naciniciu [+/
YES] konwersja do formatu
PSR-740/640 zostanie
wykonana, a instrument
powrci do trybu gotowoci
do nagrywania.
Jeeli w czasie nagrywania
pami dyskowa ulegnie
wyczerpaniu, wwczas
zostanie wywietlony
stosowny komunikat,
a proces rejestracji zostanie
przerwany.
W czasie nagrywania naley
zwrci szczegln uwag,
aby w sposb nagy nie
przerwa zasilania
instrumentu. Spowoduje to
utrat nagrywanych danych.

Wszystkie komunikaty Note


On, Note Off i Velocity (sia
uerzenia w klawisz) s
zdarzeniami MIDI (informacjami wykonawczymi)
(szczegy na stronie 122).

Cakowita pojemno pamici utworw dla dyskietek 2DD wynosi 65 tys. nut,
za dla dyskietek 2HD 130 tys. nut.

92

93

Nagrywanie utworw (Song Recording)


Samodzielnie wykonywane przez uytkownika utwory mog by zapisywane na
dyskietce w postaci utworw uytkownika, co pozwala na tworzenie wasnych
kolekcji, wykonanych przez siebie utworw.
Kady z utworw moe skada si z maksymalnie 16 niezalenych cieek (partii
instrumentalnych), wliczajc w to partie solowe klawiatury (R1, R2, L), cieki akompaniamentu oraz ustawienia efektu Vocal Harmony (tylko PSR-740, strona 82).

cieki utworw uytkownika


Utwory uytkownika s zapisywane bezporednio na
dyskietk. Nie mona nagrywa utworw, jeeli w napdzie nie ma dyskietki.

PSR-740/640 umoliwia nagrywanie utworw przy wykorzystaniu dwch metod: Quick Recording i Multi Track
Recording. Zaawansowane funkcje edycyjne, umoliwiaj dalsz obrbk nagranego materiau i nadanie mu
ostatecznego ksztatu.
Nagrywanie metod Quick Recording .................................................................................. strona 94
Metoda pozwala na zastosowanie uproszczonej procedury rejestracji partii
solowych i akompaniamentu, bez wchodzenia w szczegy.
Nagrywanie metod Multi Track Recording .......................................................................... strona 96
Metoda pozwala na niezalene nagrywanie poszczeglnych partii instrumentalnych (max 16),
jak rwnie ponown rejestracj cieek ju nagranych. Taki ukad umoliwia swobodn
ingerencj w parametry poszczeglnych cieek i szczegow ich edycj.
Punch In/Out ..................................................................................................................... strona 98
Funkcja umoliwia powtrn rejestracj wybranego fragmentu cieki utworu
(pomidzy punktami Punch-In i Punch-Out).
Start Measure .................................................................................................................... strona 98
Parametr okrela takt, od ktrego rozpoczynane bdzie nagrywanie. Jest wykorzystywany
wtedy, gdy ponowne nagrywanie ma si rozpocz w rodku utworu. Naley pamita, e
poczwszy od wybranego taktu materia nagrany poprzednio zostanie zastpiony nowym.
Edycja .................................................................................................................................. strona 100
Nagrany materia mona poddawa edycji, wykorzystujc 4 funkcje.
Kwantyzacja .................................................................................................................... strona 100
Funkcja korygujca pooenie nagranych nut w takcie.
Edycja danych konfiguracyjnych .................................................................................... strona 102
Funkcja umoliwiajca edycj szeregu parametrw nie zwizanych
bezporednio z zarejestrowanymi nutami.
Nadawanie nazw utworom uytkownika ........................................................................ strona 104
Funkcja umoliwiajca nadanie 12-znakowej nazwy utworowi.
Kasowanie danych .......................................................................................................... strona 105
Funkcja umoliwiajca kasowanie danych w utworze, zarwno pojedynczych
cieek jak i caych utworw.

Informacje zapisywane w utworach nagrywanych przez uytkownika


Tempo ................................................................................................... strona 38
Metrum .................................................................................................. strona 16
Numer stylu akompaniamentu ............................................................. strona 34
Wybieranie odmian i ich umiejscowienie w czasie .............................. strona 36
Wybieranie akordw i ich umiejscowienie w czasie ............................ strona 40
Gono akompaniamentu ................................................................. strona 39
Nuty grane na klawiaturze .................................................................. strona 122
Sia uderzania w klawisze ................................................................... strona 122
Komunikaty Pitch bend i zakres odstrojenia ............................... strony 30, 139
Komunikaty kontrolera Modulation (PSR-740) ............................ strony 30, 139
Uycie przecznika nonego (Footswitch) ......................................... strona 12
Uycie kontrolera nonego (Foot Volume) ........................................... strona 12
Ustawienia funkcji Voice Change* ....................................................... strona 89
Ustawienia funkcji Mikser* ................................................................... strona 90
Ustawienia parametrw edycji* ............................................................ strona 91
Stan sekcji procesora Reverb .............................................................. strona 50
Stan sekcji procesora Chorus .............................................................. strona 52
Stan sekcji procesora DSP (cznie z ustawieniem FAST/SLOW) (PSR-640) . strona 53
Stan sekcji procesorw DSP 1~3 (cznie z ustawieniem FAST/SLOW) (PSR-740) .. strona 54
Stan sekcji procesora Harmony/Echo ................................................. strona 56
Ustawienia sekcji Master EQ (PSR-740) .............................................. strona 59
Stan funkcji Scale tuning .................................................................... strona 135
Stan funkcji Sustain on/off .................................................................... strona 31
Ustawienia funkcji Vocal Harmony (PSR-740) ..................................... strona 82
Ustawienia Organ Flutes (PSR-740) ..................................................... strona 32

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Utwory nagrywane przez PSR740/640 s zapisywane jako


pliki SMF (format 0). Dalsze
informacje na temat standardu
SMF na stronie 125.

Moliwo nagrywania informacji o zagranych dwikach


(note on/off) i parametru dynamiki (Velocity) oznacza, e
rejestrowane s nie tylko
dwiki ale take subtelne
zdarzenia ekspresyjne (forte,
piano, crescendo, diminuendo
itp.) wykonane na
instrumencie.

ciekom, ktre s nagrywane w utworach uytkownika przypisane s partie


instrumentalne w nastpujcy sposb.
cieka

Inne partie, ktre mog by wybrane

Partia domylna

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R1

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R2

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE L

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R1

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R1

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R1

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R1

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

VOICE R1

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu,, Vocal Harmony

RHYTHM SUB

10

RHYTHM MAIN

11

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

BASS

12

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

CHORD1

13

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

CHORD2

14

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

PAD

15

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

PHRASE1

16

Brzmienie VOICE R1, R2, L, cieka akompaniamentu, Vocal Harmony

PHRASE2

PSR-740/640 umoliwia nagrywanie utworw przy wykorzystaniu dwch metod:


Quick Recording i Multi Track Recording.
O metodzie Multi Track Recording
Wykorzystujc t metod mona przed rozpoczciem nagrania okreli
przypisanie partii instrumentalnych do cieek (patrz wyej). Moliwa jest
rejestracja kilku cieek jednoczenie, jak rwnie ponowna rejestracja
materiau na ciekach ju nagranych.
O metodzie Quick Recordnig
Wykorzystujc t metod mona wykona byskawiczne nagranie, nie
zawracajc sobie gowy przypisaniami partii do cieek. Procedura rejestracji
metod Quick Recording przewiduje do wyboru jeden z trzech gotowych
szablonw przypisa cieek, okrelajcy zakres rejestracji.
MELODY
Partie instrumentalne obsugiwane przez brzmienia R1, R2 i L nagrywane
s na ciekach 1-3.
ACMP
cieki akompaniamentu nagrywane s na ciekach 9-16.
MELODY + ACMP
Partie instrumentalne obsugiwane przez brzmienia R1 i R2 nagrywane s
na ciekach 1-2, za cieki akompaniamentu na ciekach 9-16.
Jakkolwiek metoda Quick Recording jest odmienn od Multi Track Recording,
w obu przypadkach dane nagrywane s na ciekach 1-16. Jeeli chc Pastwo
ponownie nagra wybrane fragmenty utworw zarejestrowanych metod Quick
Recording prosz skorzysta z metody Multi Track Recording.

zalece-Ponisze uwagi i zalece


zasa-nia, to podstawowe zasa
dy, ktrymi naley si
kierowa w czasie
nagrywania.
Wykorzystywanie metronomu
(strona 134) w wielu
przypadkach moe uatwi
i przyspieszy prac.
Korzystanie z dobrodziejstw
pamici registracyjnej
(strona 62) i zapisanych
w niej konfiguracji moe
uatwi i przyspieszy prac.
W trybie nagrywania
uaktywniana jest funkcja
Freeze, ktrej nie mona
wyczy.
Jeeli przed uruchomieniem
trybu nagrywania aktywna
bya funkcja Synchro Stop
zostanie ona wyczona.
W tym trybie pracy nie
mona jej uaktywni.
Kade nowe nagranie na
ciek powoduje usunicie
z niej starych danych.
Utwory dostpne w
kolekcjach komercyjnych,
o ile nie s zabezpieczone
przed zapisem mog by
wybierane i nagrywane
(edytowane) przy uyciu
PSR-740/640. Jeeli format
zapisu jest odmienny od
tego, jaki wykorzystuj
utwory uytkownika w PSR740/640, instrument
zaproponuje dokonanie
odpowiedniej konwersji
danych. Po naciniciu [+/
YES] konwersja do formatu
PSR-740/640 zostanie
wykonana, a instrument
powrci do trybu gotowoci
do nagrywania.
Jeeli w czasie nagrywania
pami dyskowa ulegnie
wyczerpaniu, wwczas
zostanie wywietlony
stosowny komunikat,
a proces rejestracji zostanie
przerwany.
W czasie nagrywania naley
zwrci szczegln uwag,
aby w sposb nagy nie
przerwa zasilania
instrumentu. Spowoduje to
utrat nagrywanych danych.

Wszystkie komunikaty Note


On, Note Off i Velocity (sia
uerzenia w klawisz) s
zdarzeniami MIDI (informacjami wykonawczymi)
(szczegy na stronie 122).

Cakowita pojemno pamici utworw dla dyskietek 2DD wynosi 65 tys. nut,
za dla dyskietek 2HD 130 tys. nut.

92

93

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Metoda Quick Recording

Ustawienia partii instrumentalnych

Parametry edycyjne

Do napdu wkadamy dyskietk.

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Naciskamy przycisk [RECORD], aby uruchomi tryb nagrywania.

Wybieramy Parameter Edit.

3
4
5
6
7
8

Wybieramy Song.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Naciskamy przycisk [NEXT] ponownie, aby przej do ekranu


wyboru metody nagrywania.

3
4

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu parametrw


edycyjnych.
Zmieniamy warto wybranych parametrw.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].
Partie/cieki mona zmienia w taki sam sposb jak dla funkcji Mikser.
Wybr kolejnych parametrw odbywa si przy uyciu przyciskw
[NEXT]/[BACK]
[NEXT]/[BACK], zgodnie z poniszym diagramem.

Ujemne wartoci parametrw


(Octave i Pan) mona
wprowadza przytrzymujc
przycisk [-/NO] i naciskajc
odpowiednie przyciski
numeryczne.

Wybieramy Quick.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy zakres rejestracji.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
MELODY .................. Nagrywane s tylko partie instrumentalne obsugiwane
przez brzmienia R1, R2 i L.
ACMP ...................... Nagrywany jest tylko automatyczny akompaniament. Gdy
wybrany jest ten szablon, wwczas automatycznie wczana
jest sekcja akompaniamentu.
MELODY + ACMP ... Nagrywane s partie instrumentalne obsugiwane przez
brzmienia R1 i R2 oraz automatyczny akompaniament. Gdy
wybrany jest ten szablon, wwczas automatycznie wczana
jest sekcja akompaniamentu.

(tylko PSR-640)

94

91

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Powtrne nagrywanie funkcje Punch In/Out i Start Measure

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do trybu gotowoci do


nagrywania.
Wszystkie punkty wskanika metrum bd miga w aktualnie obowizujcym
tempie, wskazujc stan gotowoci do nagrywania (Synchro Start).

W rozdziale prezentujemy w jaki sposb nagrywa ponownie wybrane fragmenty materiau wieo
zarejestrowanego utworu. W poniszym 8-taktowym przykadzie materia w taktach 3-5 zosta
nagrany ponownie (zastpiony nowym materiaem).
Przed nagraniem

Po nagraniu

1
2
3
4
5
6
7

98

Do napdu wkadamy dyskietk.

10

Uruchamiamy nagrywanie.
Jeeli w kroku #8 wybrano [MELODY] lub [MEL+ACMP] wwczas
nagrywanie rozpocznie si w momencie uderzenia dowolnego klawisza.
Jeeli w kroku #8 wybrano [ACMP]
[ACMP], wwczas uruchomienie automatycznego akompaniamentu i nagrywania nastpi w momencie uderzenia
dowolnego klawisza w sekcji sterowania przebiegiem akompaniamentu
(na lewo od punktu podziau klawiatury).
Nagrywanie moe by rwnie uruchomione za pomoc przycisku
[START/STOP]
[START/STOP].

W czasie nagrywania nie


mona wczy ani wyczy
funkcji automatycznego
akompaniamentu.

Naciskamy przycisk [RECORD], aby uruchomi tryb nagrywania.

11

Zatrzymujemy nagrywanie.

12

Podejmujemy decyzj o zapisaniu nagrania na dyskietk.

13

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.

Wybieramy Song.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Jeeli w kroku #8 wybrano [Melody]


[Melody], prosz nacisn przycisk [START/
STOP]
STOP].
Jeeli w kroku #8 wybrano [Acmp] lub [Mel+Acmp]
[Mel+Acmp], prosz nacisn
przycisk [START/STOP]
[START/STOP], bd [ENDING]
[ENDING]. W tym ostatnim przypadku
nagrywanie zostanie zatrzymane po odtworzeniu sekcji zakoczenia.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru utworw.


Wybieramy utwr, ktrego fragmenty bd ponownie nagrywane.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT]


ponownie, aby przej do
ekranu wyboru metody
nagrywania.
Wybieramy MultiTrack.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Aby anulowa operacj zapisu (przykadowo, nagranie wymaga


powtrzenia) prosz nacisn przycisk [-/NO]
[-/NO], a powtrne nagranie
rozpocz od kroku #8 niniejszej procedury.
Aby zapisa nagranie na dyskietk prosz nacisn [+/YES]
[+/YES].

OSTRZEENIE
W czasie zapisywania
danych nie naley wyciga
dyskietki, ani odcza
zasilania.

95

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Metoda Multi Track Recording

1-3
4

Powtarzamy kroki opisane w metodzie Quick Recording


(strona 94).

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


utworu.

5
6
7

10

Naciskamy przycisk [NEXT]


ponownie, aby przej do
ekranu wyboru metody
nagrywania.

11

Wybieramy MultiTrack.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT] 3-krotnie, aby przej do ekranu


ustawie partii instrumentalnych.

Wybieramy dan ciek i parti do nagrania.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do trybu gotowoci do


nagrywania.

Informacje o przypisywaniu
cieek znajd Pastwo na
stronie 93.

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

3)) Przeczamy tryb danych


cieek na Rec.
Prosz nacisn przycisk
[NEXT]
[NEXT], a nastpnie
wykorzysta pokrto [DATA]
lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Powtarzajc kroki 1) 3) prosz dokona ustawie wszystkich danych
cieek.

Aby nagra akompaniament


prosz uaktywni przycisk
[ACMP].

Uruchamiamy nagrywanie.
Nagrywanie rozpocznie si w momencie uderzenia dowolnego klawisza.
Jeeli w kroku #8 zosta uaktywniony przycisk [ACMP]
[ACMP], wwczas
uruchomienie automatycznego akompaniamentu i nagrywania nastpi
w momencie uderzenia dowolnego klawisza w sekcji sterowania
przebiegiem akompaniamentu (na lewo od punktu podziau klawiatury).
Nagrywanie moe by rwnie uruchomione za pomoc przycisku [START/
STOP]
STOP].

12

Zatrzymujemy nagrywanie.

13

Podejmujemy decyzj o zapisaniu nagrania na dyskietk.

1) Wybieramy ciek.
Prosz nacisn jeden z przyciskw [TRACK 1]-[TRACK 16]
16].

2) Wybieramy parti.
Prosz wykorzysta pokrto
[DATA] lub przyciski [+/YES]/
[-/NO]
[-/NO].

96

Wykorzystujc ten tryb mona dobiera brzmienia i style. Po dokonaniu wszystkich ustawie prosz
nacisn [EXIT]
[EXIT], aby go opuci.

Wszystkie punkty wskanika metrum bd miga w aktualnie obowizujcym


tempie, wskazujc stan gotowoci do nagrywania (Synchro Start).

Informacje na temat funkcji


Punch In/Out oraz Start
Measure znajd Pastwo na
stronie 98.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do trybu kontroli parametrw (Rehearsal).

Jeeli ta sama partia


instrumentalna jest
przypisana do kilku cieek,
dane nagrywane s tylko na
ciece o najniszym
numerze.

14

W czasie nagrywania nie


mona wczy ani wyczy
funkcji automatycznego
akompaniamentu.

Jeeli w kroku #8 nie zosta uaktywniony przycisk [ACMP]


[ACMP], prosz
nacisn przycisk [START/STOP]
[START/STOP].
Jeeli w kroku #8 zosta uaktywniony przycisk [ACMP]
[ACMP], prosz nacisn
przycisk [START/STOP]
[START/STOP], bd [ENDING]
[ENDING]. W tym ostatnim przypadku
nagrywanie zostanie zatrzymane po odtworzeniu sekcji zakoczenia.

Aby anulowa operacj zapisu (przykadowo, nagranie wymaga


powtrzenia) prosz nacisn przycisk [-/NO]
[-/NO], a powtrne nagranie
rozpocz od kroku #8 niniejszej procedury.
Aby zapisa nagranie na dyskietk prosz nacisn [+/YES]
[+/YES].

OSTRZEENIE
W czasie zapisywania
danych nie naley wyciga
dyskietki, ani odcza
zasilania.

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.


97

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Metoda Multi Track Recording

1-3
4

Powtarzamy kroki opisane w metodzie Quick Recording


(strona 94).

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


utworu.

5
6
7

10

Naciskamy przycisk [NEXT]


ponownie, aby przej do
ekranu wyboru metody
nagrywania.

11

Wybieramy MultiTrack.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT] 3-krotnie, aby przej do ekranu


ustawie partii instrumentalnych.

Wybieramy dan ciek i parti do nagrania.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do trybu gotowoci do


nagrywania.

Informacje o przypisywaniu
cieek znajd Pastwo na
stronie 93.

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

3)) Przeczamy tryb danych


cieek na Rec.
Prosz nacisn przycisk
[NEXT]
[NEXT], a nastpnie
wykorzysta pokrto [DATA]
lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Powtarzajc kroki 1) 3) prosz dokona ustawie wszystkich danych
cieek.

Aby nagra akompaniament


prosz uaktywni przycisk
[ACMP].

Uruchamiamy nagrywanie.
Nagrywanie rozpocznie si w momencie uderzenia dowolnego klawisza.
Jeeli w kroku #8 zosta uaktywniony przycisk [ACMP]
[ACMP], wwczas
uruchomienie automatycznego akompaniamentu i nagrywania nastpi
w momencie uderzenia dowolnego klawisza w sekcji sterowania
przebiegiem akompaniamentu (na lewo od punktu podziau klawiatury).
Nagrywanie moe by rwnie uruchomione za pomoc przycisku [START/
STOP]
STOP].

12

Zatrzymujemy nagrywanie.

13

Podejmujemy decyzj o zapisaniu nagrania na dyskietk.

1) Wybieramy ciek.
Prosz nacisn jeden z przyciskw [TRACK 1]-[TRACK 16]
16].

2) Wybieramy parti.
Prosz wykorzysta pokrto
[DATA] lub przyciski [+/YES]/
[-/NO]
[-/NO].

96

Wykorzystujc ten tryb mona dobiera brzmienia i style. Po dokonaniu wszystkich ustawie prosz
nacisn [EXIT]
[EXIT], aby go opuci.

Wszystkie punkty wskanika metrum bd miga w aktualnie obowizujcym


tempie, wskazujc stan gotowoci do nagrywania (Synchro Start).

Informacje na temat funkcji


Punch In/Out oraz Start
Measure znajd Pastwo na
stronie 98.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do trybu kontroli parametrw (Rehearsal).

Jeeli ta sama partia


instrumentalna jest
przypisana do kilku cieek,
dane nagrywane s tylko na
ciece o najniszym
numerze.

14

W czasie nagrywania nie


mona wczy ani wyczy
funkcji automatycznego
akompaniamentu.

Jeeli w kroku #8 nie zosta uaktywniony przycisk [ACMP]


[ACMP], prosz
nacisn przycisk [START/STOP]
[START/STOP].
Jeeli w kroku #8 zosta uaktywniony przycisk [ACMP]
[ACMP], prosz nacisn
przycisk [START/STOP]
[START/STOP], bd [ENDING]
[ENDING]. W tym ostatnim przypadku
nagrywanie zostanie zatrzymane po odtworzeniu sekcji zakoczenia.

Aby anulowa operacj zapisu (przykadowo, nagranie wymaga


powtrzenia) prosz nacisn przycisk [-/NO]
[-/NO], a powtrne nagranie
rozpocz od kroku #8 niniejszej procedury.
Aby zapisa nagranie na dyskietk prosz nacisn [+/YES]
[+/YES].

OSTRZEENIE
W czasie zapisywania
danych nie naley wyciga
dyskietki, ani odcza
zasilania.

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.


97

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Powtrne nagrywanie funkcje Punch In/Out i Start Measure

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do trybu gotowoci do


nagrywania.
Wszystkie punkty wskanika metrum bd miga w aktualnie obowizujcym
tempie, wskazujc stan gotowoci do nagrywania (Synchro Start).

W rozdziale prezentujemy w jaki sposb nagrywa ponownie wybrane fragmenty materiau wieo
zarejestrowanego utworu. W poniszym 8-taktowym przykadzie materia w taktach 3-5 zosta
nagrany ponownie (zastpiony nowym materiaem).
Przed nagraniem

Po nagraniu

1
2
3
4
5
6
7

98

Do napdu wkadamy dyskietk.

10

Uruchamiamy nagrywanie.
Jeeli w kroku #8 wybrano [MELODY] lub [MEL+ACMP] wwczas
nagrywanie rozpocznie si w momencie uderzenia dowolnego klawisza.
Jeeli w kroku #8 wybrano [ACMP]
[ACMP], wwczas uruchomienie automatycznego akompaniamentu i nagrywania nastpi w momencie uderzenia
dowolnego klawisza w sekcji sterowania przebiegiem akompaniamentu
(na lewo od punktu podziau klawiatury).
Nagrywanie moe by rwnie uruchomione za pomoc przycisku
[START/STOP]
[START/STOP].

W czasie nagrywania nie


mona wczy ani wyczy
funkcji automatycznego
akompaniamentu.

Naciskamy przycisk [RECORD], aby uruchomi tryb nagrywania.

11

Zatrzymujemy nagrywanie.

12

Podejmujemy decyzj o zapisaniu nagrania na dyskietk.

13

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.

Wybieramy Song.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Jeeli w kroku #8 wybrano [Melody]


[Melody], prosz nacisn przycisk [START/
STOP]
STOP].
Jeeli w kroku #8 wybrano [Acmp] lub [Mel+Acmp]
[Mel+Acmp], prosz nacisn
przycisk [START/STOP]
[START/STOP], bd [ENDING]
[ENDING]. W tym ostatnim przypadku
nagrywanie zostanie zatrzymane po odtworzeniu sekcji zakoczenia.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru utworw.


Wybieramy utwr, ktrego fragmenty bd ponownie nagrywane.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT]


ponownie, aby przej do
ekranu wyboru metody
nagrywania.
Wybieramy MultiTrack.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Aby anulowa operacj zapisu (przykadowo, nagranie wymaga


powtrzenia) prosz nacisn przycisk [-/NO]
[-/NO], a powtrne nagranie
rozpocz od kroku #8 niniejszej procedury.
Aby zapisa nagranie na dyskietk prosz nacisn [+/YES]
[+/YES].

OSTRZEENIE
W czasie zapisywania
danych nie naley wyciga
dyskietki, ani odcza
zasilania.

95

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Nagrywanie utworw (Song Recording)

8
9

Edycja danych konfiguracyjnych


Jest to funkcja umoliwiajca edycj szeregu parametrw zwizanych bezporednio
z brzmieniami, wykorzystywanymi na ciekach nagranego utworu. Edycji podlegaj
nastpujce parametry:
Voice ................. Przypisuje numer brzmienia do okrelonej cieki.
Volume ............. Ustala poziom gonoci okrelonej cieki.
Octave .............. Przesuwa rejestr brzmienia partii w gr lub w d o jedn lub dwie
oktawy. Warto 0 oznacza rejestr standardowy.
Pan ................... Pozycjonuje pozorny obraz brzmienia partii instrumentalnej
w panoramie stereofonicznej. -7 oznacza lewe skrajne, 0
rodkowe, za +7 prawe skrajne pooenie.
Reverb depth ..... Ustala poziom sygnau wysyanego przez okrelon parti do sekcji
Reverb, a tym samym okrela ilo sygnau podlegajcego przetworzeniu.
Chorus depth ..... Ustala poziom sygnau wysyanego przez okrelon parti do sekcji
Chorus, a tym samym okrela ilo sygnau podlegajcego przetworzeniu.
DSP depth ........ Sets the DSP depth for the specified track, and thus the amount of
DSP effect applied to that voice or track.

1-4
5

Kady z parametrw moe


by nagrany na pocztku
kadej cieki. Zmiany
wprowadzone w rodku
utworu bd ignorowane.
Parametr Volume moe by
zmieniany w trakcie
przebiegu utworu i zmiany te
zostan zapisane. Punkt
odniesienia stanowi bdzie
w tym przypadku warto
parametru okrelona na
pocztku utworu.

10
11

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Punch


In/Out.
Wybieramy ON.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru taktu


wejcia w nagranie (Punch In).
Wybieramy takt Punch In.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].
Do przesuwania kursora prosz wykorzysta przyciski [BACK]/[NEXT].

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale Powtrne


nagrywanie (strona 98).

Numer taktu Punch Out nie


moe by mniejszy ni
Punch In.

Wybieramy utwr, w ktrym bdziemy zmienia dane


konfiguracyjne.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

6
7
8
9
10
102

Naciskamy przycisk [NEXT] ponownie, aby przej do ekranu


wyboru metody nagrywania.

12
13

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru taktu


rozpoczcia odtwarzania (Start Measure).
Ustalamy takt, od ktrego rozpocznie si odtwarzanie.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO]
lub przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Wybieramy Edit.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

14

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu ustawie


partii instrumentalnych.
Nie jest moliwe nagrywanie
technik Punch In/Out
cieek, na ktrych zostay
zarejestrowane dane
automatycznego
akompaniamentu.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do menu trybu edycji.


Wybieramy Setup Data.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

15

Kontynuujemy procedur nagrywania, tak jak to opisano na


stronie 96, poczwszy od kroku #7.

W czasie nagrywania,
nagrane wczeniej cieki
mona wcza lub
wycza, wykorzystujc
odpowiadajce im przyciski
z grupy TRACK.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu danych


konfiguracyjnych.
99

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Kwantyzacja
Kwantyzacja umoliwia korekt pooenia nut w takcie po ich nagraniu.
Przykadowo, zaprezentowana poniej fraza muzyczna zawiera dokadnie
rozmieszczone wartoci rytmiczne wienut i semek.

Nagrywanie utworw (Song Recording)

12

Naciskamy przycisk [NEXT].

13

Ustalamy warto funkcji Quantize (rozdzielczo kwantyzacji).

Nawet jeeli s Pastwo przekonani o tym, e zagralicie powysz fraz z maksymaln


precyzj, Wasze wykonanie i tak bdzie charakteryzowa si tym, e kolejne dwiki nie
bd znajdowa si dokadnie w miejscach, jakie wskazuje zapis nutowy. Funkcja
kwantyzacji umoliwia przesunicie zagranych nut do ich waciwych pooe.

1-4
5

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale Powtrne


nagrywanie (strona 98).

Quantize Size
Warto funkcji Warto rytmiczna
1/4
wiernuta
1/6
wiernutowa
1/8
semka
1/12
semkowa
1/16
Szesnastka
1/24
szesnastkowa
1/32
Trzydziestodwjka

Wybieramy utwr przeznaczony do kwantyzacji.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

6
7
8
9
10
11
100

Naciskamy przycisk [NEXT]


ponownie, aby przej do
ekranu wyboru metody
nagrywania.
Wybieramy Edit.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do menu trybu
edycji.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO]. Wybierana warto
funkcji odpowiada najmniejszej wartoci rytmicznej, do ktrej bd wyrwnywane
pooenia nut na wybranej ciece. Przykadowo, jeli w nagrywanym materiale
wykorzystywali Pastwo wiernutowe i semkowe wartoci rytmiczne prosz wykorzysta
wyrwnywanie do semek (1/8). Jeeli zastosowaliby Pastwo wyrwnywanie do wiernut
(1/4), wwczas wartoci semkowe zostayby przesunite do najbliszych wiernut i
schemat rytmiczny cieki ulegby cakowitemu zaburzeniu.

14
15

Takt zawierajcy wartoci semkowe przed kwantyzacj

Po kwantyzacji

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


funkcji kwantyzacji.

Naciskamy [+/YES] aby przeprowadzi kwantyzacj.


Aby zrezygnowa z wykonania kwantyzacji naciskamy [-/NO]
[-/NO].

OSTRZEENIE
W czasie trwania operacji
kwantyzacji nie naley
wyciga dyskietki, ani
odcza zasilania.

Operacja kwantyzacji
zakoczona...

Wybieramy Quantize.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


cieek.
Wybieramy ciek przeznaczon do kwantyzacji.

16

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

101

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Kwantyzacja
Kwantyzacja umoliwia korekt pooenia nut w takcie po ich nagraniu.
Przykadowo, zaprezentowana poniej fraza muzyczna zawiera dokadnie
rozmieszczone wartoci rytmiczne wienut i semek.

Nagrywanie utworw (Song Recording)

12

Naciskamy przycisk [NEXT].

13

Ustalamy warto funkcji Quantize (rozdzielczo kwantyzacji).

Nawet jeeli s Pastwo przekonani o tym, e zagralicie powysz fraz z maksymaln


precyzj, Wasze wykonanie i tak bdzie charakteryzowa si tym, e kolejne dwiki nie
bd znajdowa si dokadnie w miejscach, jakie wskazuje zapis nutowy. Funkcja
kwantyzacji umoliwia przesunicie zagranych nut do ich waciwych pooe.

1-4
5

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale Powtrne


nagrywanie (strona 98).

Quantize Size
Warto funkcji Warto rytmiczna
1/4
wiernuta
1/6
wiernutowa
1/8
semka
1/12
semkowa
1/16
Szesnastka
1/24
szesnastkowa
1/32
Trzydziestodwjka

Wybieramy utwr przeznaczony do kwantyzacji.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

6
7
8
9
10
11
100

Naciskamy przycisk [NEXT]


ponownie, aby przej do
ekranu wyboru metody
nagrywania.
Wybieramy Edit.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do menu trybu
edycji.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO]. Wybierana warto
funkcji odpowiada najmniejszej wartoci rytmicznej, do ktrej bd wyrwnywane
pooenia nut na wybranej ciece. Przykadowo, jeli w nagrywanym materiale
wykorzystywali Pastwo wiernutowe i semkowe wartoci rytmiczne prosz wykorzysta
wyrwnywanie do semek (1/8). Jeeli zastosowaliby Pastwo wyrwnywanie do wiernut
(1/4), wwczas wartoci semkowe zostayby przesunite do najbliszych wiernut i
schemat rytmiczny cieki ulegby cakowitemu zaburzeniu.

14
15

Takt zawierajcy wartoci semkowe przed kwantyzacj

Po kwantyzacji

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


funkcji kwantyzacji.

Naciskamy [+/YES] aby przeprowadzi kwantyzacj.


Aby zrezygnowa z wykonania kwantyzacji naciskamy [-/NO]
[-/NO].

OSTRZEENIE
W czasie trwania operacji
kwantyzacji nie naley
wyciga dyskietki, ani
odcza zasilania.

Operacja kwantyzacji
zakoczona...

Wybieramy Quantize.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


cieek.
Wybieramy ciek przeznaczon do kwantyzacji.

16

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

101

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Nagrywanie utworw (Song Recording)

8
9

Edycja danych konfiguracyjnych


Jest to funkcja umoliwiajca edycj szeregu parametrw zwizanych bezporednio
z brzmieniami, wykorzystywanymi na ciekach nagranego utworu. Edycji podlegaj
nastpujce parametry:
Voice ................. Przypisuje numer brzmienia do okrelonej cieki.
Volume ............. Ustala poziom gonoci okrelonej cieki.
Octave .............. Przesuwa rejestr brzmienia partii w gr lub w d o jedn lub dwie
oktawy. Warto 0 oznacza rejestr standardowy.
Pan ................... Pozycjonuje pozorny obraz brzmienia partii instrumentalnej
w panoramie stereofonicznej. -7 oznacza lewe skrajne, 0
rodkowe, za +7 prawe skrajne pooenie.
Reverb depth ..... Ustala poziom sygnau wysyanego przez okrelon parti do sekcji
Reverb, a tym samym okrela ilo sygnau podlegajcego przetworzeniu.
Chorus depth ..... Ustala poziom sygnau wysyanego przez okrelon parti do sekcji
Chorus, a tym samym okrela ilo sygnau podlegajcego przetworzeniu.
DSP depth ........ Sets the DSP depth for the specified track, and thus the amount of
DSP effect applied to that voice or track.

1-4
5

Kady z parametrw moe


by nagrany na pocztku
kadej cieki. Zmiany
wprowadzone w rodku
utworu bd ignorowane.
Parametr Volume moe by
zmieniany w trakcie
przebiegu utworu i zmiany te
zostan zapisane. Punkt
odniesienia stanowi bdzie
w tym przypadku warto
parametru okrelona na
pocztku utworu.

10
11

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu Punch


In/Out.
Wybieramy ON.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru taktu


wejcia w nagranie (Punch In).
Wybieramy takt Punch In.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].
Do przesuwania kursora prosz wykorzysta przyciski [BACK]/[NEXT].

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale Powtrne


nagrywanie (strona 98).

Numer taktu Punch Out nie


moe by mniejszy ni
Punch In.

Wybieramy utwr, w ktrym bdziemy zmienia dane


konfiguracyjne.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

6
7
8
9
10
102

Naciskamy przycisk [NEXT] ponownie, aby przej do ekranu


wyboru metody nagrywania.

12
13

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru taktu


rozpoczcia odtwarzania (Start Measure).
Ustalamy takt, od ktrego rozpocznie si odtwarzanie.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO]
lub przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Wybieramy Edit.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

14

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu ustawie


partii instrumentalnych.
Nie jest moliwe nagrywanie
technik Punch In/Out
cieek, na ktrych zostay
zarejestrowane dane
automatycznego
akompaniamentu.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do menu trybu edycji.


Wybieramy Setup Data.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

15

Kontynuujemy procedur nagrywania, tak jak to opisano na


stronie 96, poczwszy od kroku #7.

W czasie nagrywania,
nagrane wczeniej cieki
mona wcza lub
wycza, wykorzystujc
odpowiadajce im przyciski
z grupy TRACK.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu danych


konfiguracyjnych.
99

Nagrywanie sekwencji Multi Pad

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Uzupenienie fabrycznych zestaww sekwencji Multi Pad stanowi 4 dodatkow zestawy, ktre mog
Pastwo nagra samodzielnie (cznie 16 sekwencji). Nagrane sekwencje mog by wykorzystywane
w taki sam sposb jak fabryczne. Mona je rwnie zapisywa na dyskietce,
a nastpnie wczytywa do pamici instrumentu.

11

Voice

strona 106
strona 108
strona 108
strona 109

W pojedynczej komrce pamici Multi Pad zapisywane s


nastpujce dane:
Nuty grane na klawiaturze
Sia uderzania w klawisze
Komunikaty pokrta [PITCH BEND] i zakres odstrojenia
Uycie funkcji Sustain
Komunikaty przecznika nonego (Footswitch)
Komunikaty kontrolera nonego (Foot Volume)
Ustawienia funkcji Voice Change
Ustawienia funkcji Mikser
Wartoci parametrw edycyjnych
Dla wszystkich przyciskw we wszystkich zestawach nagrywanych przez
uytkownika przewidziano pami, mogc pomieci sekwencje skadajce si
cznie z ok. 2000 nut.

Kolejne parametry wybierane s za pomoc przyciskw [NEXT]/[BACK] wedug diagramu


zaprezentowanego poniej.
Voice
cieki wybieramy naciskajc
odpowiadajce im przyciski z grupy
TRACK.
Wartoci parametrw zmieniamy
wykorzystujc pokrto [DATA]
[DATA],
przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Do pamici Multi Pad nagrywane s dwiki wydobywane przez brzmienie R1.


Status funkcji Chord Match (strona 48) rwnie moe by zarejestrowany.
Nagrywanie sekwencji Multi Pad ........................................................
Funkcja Chord Match ..........................................................................
Nadawanie nazw zestawom sekwencji uytkownika .........................
Kasowanie danych ..............................................................................

Dokonujemy edycji danych konfigruacyjnych.

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Volume

Sekwencja w komrce
pamici Multi Pad jest
nagrywana przy uyciu
brzmienia R1. Brzmienia R2,
L oraz automatyczny
akompaniament nie s
rejestrowane.

Octave

Materia nagrany w pamici


Multi Pad jest przechowywany
w pamici instrumentu nawet
po wyczeniu zasilania
przyciskiem [STAND BY/ON],
o ile podczony jest zasilacz
(strona 149). Jednake
zalecan praktyk jest
zapisywanie wanych danych
na dyskietkach (strona 65).

Pan

Reverb depth

Chorus depth

Nagrywanie sekwencji Multi Pad

1
2
3
4

Naciskamy przycisk [RECORD], aby uruchomi tryb nagrywania.

Ponisze uwagi i zalecenia, to


podstawowe zasady, ktrymi
naley si kierowa w czasie
nagrywania.

Wykorzystywanie metronomu
(strona 134) w wielu
przypadkach moe uatwi
i przyspieszy prac.

Wybieramy MultiPad.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Korzystanie z dobrodziejstw
pamici registracyjnej (strona
62) i zapisanych w niej
konfiguracji moe uatwi
i przyspieszy prac. W trybie
nagrywania uaktywniana jest
funkcja Freeze, ktrej nie
mona wyczy.
Kade nowe nagranie na
ciek powoduje usunicie
z niej starych danych.
Jeeli w czasie nagrywania
pami ulegnie wyczerpaniu,
wwczas zostanie
wywietlony stosowny
komunikat, a proces
rejestracji zostanie przerwany.

Wybieramy zestaw (bank) przeznaczony do nagrania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

DSP depth

12
13

W czasie nagrywania naley


zwrci szczegln uwag,
aby w sposb nagy nie
przerwa zasilania
instrumentu. Spowoduje to
utrat nagrywanych danych.

14
106

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


zapisu
parametrw.

Zapisujemy zmienione dane na dyskietk.


Aby zrezygnowa z zapisu
naciskamy [-/NO]
i kontynuujemy edycj.
Aby zapisa dane naciskamy
[+/YES]
[+/YES].

OSTRZEENIE
W czasie trwania operacji
zapisu danych nie naley
wyciga dyskietki, ani
odcza zasilania.

Operacja zapisu
zakoczona...

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.


103

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Nadawanie nazw utworom uytkownika

1-4
5

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale Powtrne


nagrywanie (strona 98).

Wybieramy utwr, ktrego nazw bdziemy zmienia.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Kasowanie danych utworu

1-4
5
6
7
8
9
10

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale Powtrne


nagrywanie (strona 98).

Wybieramy utwr, przeznaczony do kasowania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT] ponownie, aby przej do ekranu


wyboru metody nagrywania.
Wybieramy Edit.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT] ponownie, aby przej do ekranu


wyboru metody nagrywania.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do menu trybu edycji.


Wybieramy Clear.

7
8

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Wybieramy Edit.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do menu trybu edycji.

11

Wybieramy ciek przeznaczon do skasowania.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu edycji nazwy.

12

11

Naciskamy przycisk [+/YES], aby wykona operacj kasowania.

Wprowadzamy now nazw utworu.

13

12

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.

14

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.

9
10

104

Wybieramy Name.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].


Aby skasowa cay utwr prosz wybra ALL TRACKS.

Aby zrezygnowa z operacji kasowania prosz nacisn [-/NO]


[-/NO].

Do wprowadzenia nazwy prosz wykorzysta klawisze (strona 21).


Nazwa moe si skada maksymalnie z 12 znakw.

OSTRZEENIE
W czasie trwania operacji
kasowania danych nie
naley wyciga dyskietki,
ani odcza zasilania.

105

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Nadawanie nazw utworom uytkownika

1-4
5

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale Powtrne


nagrywanie (strona 98).

Wybieramy utwr, ktrego nazw bdziemy zmienia.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Kasowanie danych utworu

1-4
5
6
7
8
9
10

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale Powtrne


nagrywanie (strona 98).

Wybieramy utwr, przeznaczony do kasowania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT] ponownie, aby przej do ekranu


wyboru metody nagrywania.
Wybieramy Edit.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT] ponownie, aby przej do ekranu


wyboru metody nagrywania.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do menu trybu edycji.


Wybieramy Clear.

7
8

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Wybieramy Edit.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do menu trybu edycji.

11

Wybieramy ciek przeznaczon do skasowania.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu edycji nazwy.

12

11

Naciskamy przycisk [+/YES], aby wykona operacj kasowania.

Wprowadzamy now nazw utworu.

13

12

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.

14

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.

9
10

104

Wybieramy Name.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO].


Aby skasowa cay utwr prosz wybra ALL TRACKS.

Aby zrezygnowa z operacji kasowania prosz nacisn [-/NO]


[-/NO].

Do wprowadzenia nazwy prosz wykorzysta klawisze (strona 21).


Nazwa moe si skada maksymalnie z 12 znakw.

OSTRZEENIE
W czasie trwania operacji
kasowania danych nie
naley wyciga dyskietki,
ani odcza zasilania.

105

Nagrywanie sekwencji Multi Pad

Nagrywanie utworw (Song Recording)

Uzupenienie fabrycznych zestaww sekwencji Multi Pad stanowi 4 dodatkow zestawy, ktre mog
Pastwo nagra samodzielnie (cznie 16 sekwencji). Nagrane sekwencje mog by wykorzystywane
w taki sam sposb jak fabryczne. Mona je rwnie zapisywa na dyskietce,
a nastpnie wczytywa do pamici instrumentu.

11

Voice

strona 106
strona 108
strona 108
strona 109

W pojedynczej komrce pamici Multi Pad zapisywane s


nastpujce dane:
Nuty grane na klawiaturze
Sia uderzania w klawisze
Komunikaty pokrta [PITCH BEND] i zakres odstrojenia
Uycie funkcji Sustain
Komunikaty przecznika nonego (Footswitch)
Komunikaty kontrolera nonego (Foot Volume)
Ustawienia funkcji Voice Change
Ustawienia funkcji Mikser
Wartoci parametrw edycyjnych
Dla wszystkich przyciskw we wszystkich zestawach nagrywanych przez
uytkownika przewidziano pami, mogc pomieci sekwencje skadajce si
cznie z ok. 2000 nut.

Kolejne parametry wybierane s za pomoc przyciskw [NEXT]/[BACK] wedug diagramu


zaprezentowanego poniej.
Voice
cieki wybieramy naciskajc
odpowiadajce im przyciski z grupy
TRACK.
Wartoci parametrw zmieniamy
wykorzystujc pokrto [DATA]
[DATA],
przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Do pamici Multi Pad nagrywane s dwiki wydobywane przez brzmienie R1.


Status funkcji Chord Match (strona 48) rwnie moe by zarejestrowany.
Nagrywanie sekwencji Multi Pad ........................................................
Funkcja Chord Match ..........................................................................
Nadawanie nazw zestawom sekwencji uytkownika .........................
Kasowanie danych ..............................................................................

Dokonujemy edycji danych konfigruacyjnych.

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

Volume

Sekwencja w komrce
pamici Multi Pad jest
nagrywana przy uyciu
brzmienia R1. Brzmienia R2,
L oraz automatyczny
akompaniament nie s
rejestrowane.

Octave

Materia nagrany w pamici


Multi Pad jest przechowywany
w pamici instrumentu nawet
po wyczeniu zasilania
przyciskiem [STAND BY/ON],
o ile podczony jest zasilacz
(strona 149). Jednake
zalecan praktyk jest
zapisywanie wanych danych
na dyskietkach (strona 65).

Pan

Reverb depth

Chorus depth

Nagrywanie sekwencji Multi Pad

1
2
3
4

Naciskamy przycisk [RECORD], aby uruchomi tryb nagrywania.

Ponisze uwagi i zalecenia, to


podstawowe zasady, ktrymi
naley si kierowa w czasie
nagrywania.

Wykorzystywanie metronomu
(strona 134) w wielu
przypadkach moe uatwi
i przyspieszy prac.

Wybieramy MultiPad.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Korzystanie z dobrodziejstw
pamici registracyjnej (strona
62) i zapisanych w niej
konfiguracji moe uatwi
i przyspieszy prac. W trybie
nagrywania uaktywniana jest
funkcja Freeze, ktrej nie
mona wyczy.
Kade nowe nagranie na
ciek powoduje usunicie
z niej starych danych.
Jeeli w czasie nagrywania
pami ulegnie wyczerpaniu,
wwczas zostanie
wywietlony stosowny
komunikat, a proces
rejestracji zostanie przerwany.

Wybieramy zestaw (bank) przeznaczony do nagrania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

DSP depth

12
13

W czasie nagrywania naley


zwrci szczegln uwag,
aby w sposb nagy nie
przerwa zasilania
instrumentu. Spowoduje to
utrat nagrywanych danych.

14
106

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu operacyjnego


zapisu
parametrw.

Zapisujemy zmienione dane na dyskietk.


Aby zrezygnowa z zapisu
naciskamy [-/NO]
i kontynuujemy edycj.
Aby zapisa dane naciskamy
[+/YES]
[+/YES].

OSTRZEENIE
W czasie trwania operacji
zapisu danych nie naley
wyciga dyskietki, ani
odcza zasilania.

Operacja zapisu
zakoczona...

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.


103

Nagrywanie stylu uytkownika

Nagrywanie sekwencji Multi Pad

PSR-740/640 umoliwia nagranie przez uytkownika 3 dodatkowych stylw akompaniamentu, ktre mog
by wykorzystywane w taki sam sposb jak style fabryczne. Mog by one zapisywane na dyskietk oraz
wczytywane do pamici instrumentu (strona 65).
Nowe style uytkownika mog by tworzone na bazie stylw fabrycznych. Wystarczy wybra styl fabryczny
najbardziej zbliony do tego, jaki chc Pastwo stworzy i nagra odpowiednie schematy i odmiany.
PSR-740/640 umoliwia nagrywanie stylw uytkownika w dwch etapach:
Nagrywanie stylu uytkownika - cieka Rhythm ................................................... strona 112
Nagrywanie stylu uytkownika - cieki Bass/Phrase/Pad/Chord .......................... strona 114
Nagrane dane mona poddawa edycji, wykorzystujc 3 funkcje.
Kwantyzacja ............................................................................................................ strona 116
Funkcja korygujca pooenie nagranych nut w takcie.
Nadawanie nazw stylom uytkownika ..................................................................... strona 118
Funkcja umoliwiajca nadanie nazwy stylowi.
Kasowanie danych stylu uytkownika ..................................................................... strona 118
Funkcja umoliwiajca kasowanie czci lub wszystkich danych
skadajcych si na styl uytkownika.
Parametry CTAB ..................................................................................................... strona 119
Parametry odpowiadajce za sposb transponowania cieek akompaniamentu zwizany jest
z kali.... przebiegiem harmonicznym (akordami).
ciekom, ktre s nagrywane w stylach uytkownika przypisane s partie instrumentalne akompaniamentu
w nastpujcy sposb.

MAIN A
MAIN B
MAIN C
MAIN D
FILL IN A
FILL IN B
FILL IN C
FILL IN D
SIMPLE
ENDING
ENDING

cieka
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN

CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2

PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2

BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD

PSR-640
Odmiana
INTRO
MAIN A
MAIN B
MAIN C
MAIN D
FILL IN A
FILL IN B
FILL IN C
FILL IN D
ENDING

cieka
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN

PSR-740 umoliwia nagranie cznie 96 cieek akompaniamentu (12 odmian x


8 cieek), za PSR-640 80 cieek akompaniamentu (10 odmian x 8 cieek).

Dane zapisywane na cieki stylw uytkownika


Nuty grane na klawiaturze
Sia uderzania w klawisze
Komunikaty pokrta [PITCH BEND] i zakres odstrojenia Numer brzmienia (zestawu perkusyjnego)*
Ustawienia funkcji Mikser*
Wartoci parametrw edycyjnych*
Tempo
Stan sekcji Reverb
Stan sekcji Chorus
Stan sekcji DSP (PSR-740)
Komunikaty pokrta Modulation (PSR-740)
Stan kontrolera nonego (expression)
Maksymalna liczba moliwych do zarejestrowania nut przypadajcych na jedn
odmian akompaniamentu wynosi 1950. Cakowita pojemno cieek stylu
uytkownika w instrumencie PSR-740/640 wynosi ok. 7150 nut.
Parametry oznaczone gwiazdk "*" mog by nagrywane niezalenie dla kadej
cieki stylu (w pojedynczej odmianie parametr ten zapisywany jest tylko raz).

110

CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2

PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2

6
7
8

cieki stylu uytkownika


PSR-740
Odmiana
COUNT
INTRO
INTRO

BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


trybu nagrywania.

Wybieramy Record.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do ekranu
wyboru numeru przycisku.
Wybieramy numer przycisku, pod ktrym bdziemy
nagrywa sekwencj.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu


kontroli parametrw (Rehearsal).
W tym miejscu mona wybra brzmienie. Po dokonaniu danych ustawie
prosz nacisn [EXIT]
[EXIT], aby opuci ten tryb.

10

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do trybu


gotowoci do nagrywania.
Wszystkie punkty wskanika metrum bd miga w aktualnie obowizujcym
tempie, wskazujc stan gotowoci do nagrywania (Synchro Start).

11

Nagrany materia jest


przechowywany w pamici
instrumentu nawet po wyczeniu
zasilania przyciskiem
[STANDBY], o ile do
instrumentu jest podczony
zasilacz (strona 149). Jednake
zalecan praktyk jest
zapisywanie wanych danych na
dyskietkach (strona 65).

Uruchamiamy nagrywanie.
Nagrywanie rozpocznie si w momencie uderzenia pierwszego klawisza.
Nagrywanie mona rwnie uruchomi naciskajc przycisk [START/STOP].

Aby nagra sekwencj zgodn z funkcj Chord Match prosz


wykorzystywa jedynie dwiki skali CM7 (tzn. C, D, E, G, A i H).
C = skadnik akordu
C, S = dwiki skali

Styl nagrywany jest przy uyciu


brzmienia R1. Brzmienia R2, L
i automatyczny akomapaniament nie mog by uyte.

12
13

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby zatrzyma


nagrywanie.
Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb
nagrywania.
107

Nagrywanie sekwencji Multi Pad

Funkcja Chord Match

1-5
6

Nagrywanie sekwencji Multi Pad

10

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale


Nagrywanie sekwencji Multi Pad (strona 106).

Wprowadzamy dan nazw banku (zestawu).


Prosz wykorzysta klawisze (strona 21).
Nazwa moe skada si maksymalnie z 8 znakw.

Wybieramy Edit.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do ekranu
menu edycji.

11

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb


nagrywania.

Kasowanie danych

1-7
8
9

Powtarzamy czynnoci opisane dla funkcji Chord


Match (strona 108).

Wybieramy Clear.

8
9
10
11

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Wybieramy ChordMatch.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do ekranu
funkcji Chord Match.

Wczamy lub wyczamy funkcj Chord Match.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Aby wybra dany przycisk prosz nacisn przycisk [NEXT]
[NEXT].

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb


nagrywania.

Naciskamy przycisk [NEXT].

10

Wybieramy przycisk, ktrego dane maj by skasowane.

11

Naciskamy przycisk [NEXT].

12

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].
Aby skasowa sekwencje z wszystkich czterech przyciskw prosze wybra "ALL PADS".

Wykonujemy operacj kasowania danych.


Prosz nacisn [+/YES]
[+/YES], aby skasowa dane lub [-/NO], aby si wycofa.

Nadawanie nazw zestawom sekwencji Multi Pad

1-7
8
9

Powtarzamy czynnoci opisane dla funkcji Chord Match


(powyej).

Wybieramy Name.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu nadawania


nazwy.

108

13

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb


nagrywania.

109

Nagrywanie sekwencji Multi Pad

Funkcja Chord Match

1-5
6

Nagrywanie sekwencji Multi Pad

10

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale


Nagrywanie sekwencji Multi Pad (strona 106).

Wprowadzamy dan nazw banku (zestawu).


Prosz wykorzysta klawisze (strona 21).
Nazwa moe skada si maksymalnie z 8 znakw.

Wybieramy Edit.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do ekranu
menu edycji.

11

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb


nagrywania.

Kasowanie danych

1-7
8
9

Powtarzamy czynnoci opisane dla funkcji Chord


Match (strona 108).

Wybieramy Clear.

8
9
10
11

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Wybieramy ChordMatch.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do ekranu
funkcji Chord Match.

Wczamy lub wyczamy funkcj Chord Match.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Aby wybra dany przycisk prosz nacisn przycisk [NEXT]
[NEXT].

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb


nagrywania.

Naciskamy przycisk [NEXT].

10

Wybieramy przycisk, ktrego dane maj by skasowane.

11

Naciskamy przycisk [NEXT].

12

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].
Aby skasowa sekwencje z wszystkich czterech przyciskw prosze wybra "ALL PADS".

Wykonujemy operacj kasowania danych.


Prosz nacisn [+/YES]
[+/YES], aby skasowa dane lub [-/NO], aby si wycofa.

Nadawanie nazw zestawom sekwencji Multi Pad

1-7
8
9

Powtarzamy czynnoci opisane dla funkcji Chord Match


(powyej).

Wybieramy Name.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu nadawania


nazwy.

108

13

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb


nagrywania.

109

Nagrywanie stylu uytkownika

Nagrywanie sekwencji Multi Pad

PSR-740/640 umoliwia nagranie przez uytkownika 3 dodatkowych stylw akompaniamentu, ktre mog
by wykorzystywane w taki sam sposb jak style fabryczne. Mog by one zapisywane na dyskietk oraz
wczytywane do pamici instrumentu (strona 65).
Nowe style uytkownika mog by tworzone na bazie stylw fabrycznych. Wystarczy wybra styl fabryczny
najbardziej zbliony do tego, jaki chc Pastwo stworzy i nagra odpowiednie schematy i odmiany.
PSR-740/640 umoliwia nagrywanie stylw uytkownika w dwch etapach:
Nagrywanie stylu uytkownika - cieka Rhythm ................................................... strona 112
Nagrywanie stylu uytkownika - cieki Bass/Phrase/Pad/Chord .......................... strona 114
Nagrane dane mona poddawa edycji, wykorzystujc 3 funkcje.
Kwantyzacja ............................................................................................................ strona 116
Funkcja korygujca pooenie nagranych nut w takcie.
Nadawanie nazw stylom uytkownika ..................................................................... strona 118
Funkcja umoliwiajca nadanie nazwy stylowi.
Kasowanie danych stylu uytkownika ..................................................................... strona 118
Funkcja umoliwiajca kasowanie czci lub wszystkich danych
skadajcych si na styl uytkownika.
Parametry CTAB ..................................................................................................... strona 119
Parametry odpowiadajce za sposb transponowania cieek akompaniamentu zwizany jest
z kali.... przebiegiem harmonicznym (akordami).
ciekom, ktre s nagrywane w stylach uytkownika przypisane s partie instrumentalne akompaniamentu
w nastpujcy sposb.

MAIN A
MAIN B
MAIN C
MAIN D
FILL IN A
FILL IN B
FILL IN C
FILL IN D
SIMPLE
ENDING
ENDING

cieka
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN

CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2

PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2

BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD

PSR-640
Odmiana
INTRO
MAIN A
MAIN B
MAIN C
MAIN D
FILL IN A
FILL IN B
FILL IN C
FILL IN D
ENDING

cieka
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN

PSR-740 umoliwia nagranie cznie 96 cieek akompaniamentu (12 odmian x


8 cieek), za PSR-640 80 cieek akompaniamentu (10 odmian x 8 cieek).

Dane zapisywane na cieki stylw uytkownika


Nuty grane na klawiaturze
Sia uderzania w klawisze
Komunikaty pokrta [PITCH BEND] i zakres odstrojenia Numer brzmienia (zestawu perkusyjnego)*
Ustawienia funkcji Mikser*
Wartoci parametrw edycyjnych*
Tempo
Stan sekcji Reverb
Stan sekcji Chorus
Stan sekcji DSP (PSR-740)
Komunikaty pokrta Modulation (PSR-740)
Stan kontrolera nonego (expression)
Maksymalna liczba moliwych do zarejestrowania nut przypadajcych na jedn
odmian akompaniamentu wynosi 1950. Cakowita pojemno cieek stylu
uytkownika w instrumencie PSR-740/640 wynosi ok. 7150 nut.
Parametry oznaczone gwiazdk "*" mog by nagrywane niezalenie dla kadej
cieki stylu (w pojedynczej odmianie parametr ten zapisywany jest tylko raz).

110

CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2
CHORD1
CHORD2

PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2
PHRASE1
PHRASE2

6
7
8

cieki stylu uytkownika


PSR-740
Odmiana
COUNT
INTRO
INTRO

BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD
BASS
PAD

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


trybu nagrywania.

Wybieramy Record.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do ekranu
wyboru numeru przycisku.
Wybieramy numer przycisku, pod ktrym bdziemy
nagrywa sekwencj.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu


kontroli parametrw (Rehearsal).
W tym miejscu mona wybra brzmienie. Po dokonaniu danych ustawie
prosz nacisn [EXIT]
[EXIT], aby opuci ten tryb.

10

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do trybu


gotowoci do nagrywania.
Wszystkie punkty wskanika metrum bd miga w aktualnie obowizujcym
tempie, wskazujc stan gotowoci do nagrywania (Synchro Start).

11

Nagrany materia jest


przechowywany w pamici
instrumentu nawet po wyczeniu
zasilania przyciskiem
[STANDBY], o ile do
instrumentu jest podczony
zasilacz (strona 149). Jednake
zalecan praktyk jest
zapisywanie wanych danych na
dyskietkach (strona 65).

Uruchamiamy nagrywanie.
Nagrywanie rozpocznie si w momencie uderzenia pierwszego klawisza.
Nagrywanie mona rwnie uruchomi naciskajc przycisk [START/STOP].

Aby nagra sekwencj zgodn z funkcj Chord Match prosz


wykorzystywa jedynie dwiki skali CM7 (tzn. C, D, E, G, A i H).
C = skadnik akordu
C, S = dwiki skali

Styl nagrywany jest przy uyciu


brzmienia R1. Brzmienia R2, L
i automatyczny akomapaniament nie mog by uyte.

12
13

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby zatrzyma


nagrywanie.
Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb
nagrywania.
107

Nagrywanie stylu uytkownika

Nagrywanie stylu uytkownika


Uwagi dotyczce nagrywania stylw uytkownika

Opuszczanie trybu nagrywania stylu uytkownika


Aby opuci tryb nagrywania stylu uytkownika prosz postpowa zgodnie z poniszym diagramem.

W czasie nagrywania utworw uytkownika PSR-740/640 nagrywa Pastwa gr


na klawiaturze w postaci danych MIDI. W czasie nagrywania stylw proces
rejestracji przebiega jednak w nieco inny sposb. Poniej znajduje si kilka
istotnych rnic, ktre dziel oba tryby nagrywania od siebie.

Nagrywanie w ptli
Poniewa funkcja automatycznego akompaniamentu powtarza wielokrotnie
kilkutaktowe schematy akompaniujce, nagrywanie stylu rwnie odbywa si
w nieskoczonej ptli. Przykadowo, jeeli do nagrywania wybrana zostaa
2-taktowa odmiana zasadnicza, wwczas w procesie nagrywania 2 takty
bd nagrywane w ptli. Kady nowo nagrany dwik bdzie syszalny za
kolejnym nawrotem.

Nagrywanie nakadkowe (Overdub)


Jest to metoda nagrywania nowego materiau na ciek zawierajc dane,
ktra nie powoduje ich kasowania. W czasie nagrywania stylw uytkownika
dane generalnie nie s kasowane, chyba, e zostanie uyta funkcja
kasowania Clear (strona 118) lub Drum Cancel (strona 113), ale nakadane.
Przykadowo, jeeli do nagrywania wybrana zostaa 2-taktowa odmiana
zasadnicza, wwczas w procesie nagrywania 2 takty bd nagrywane w
ptli. Kady nowo nagrany dwik bdzie syszalny za kolejnym nawrotem
razem z danymi nagranymi w poprzednich.

Korzystanie ze stylw fabrycznych


Preset style data
Copy

Internal memory for


User style recording

Jak pokazuje diagram z lewej strony po wybraniu stylu


fabrycznego najbardziej zblionego do tego, ktry bdzie
nagrywany, dane tego pierwszego zostan skopiowane do
pamici stylu uytkownika.
Nowy styl tworzony jest zatem przez dodawanie lub
kasowanie danych w pamici. Jednake wszystkie
cieki (z wyjtkiem rytmicznych) musz by skasowane
przed rozpoczciem nagrania (strona 115).

Format plikw z akompaniamentami (Style File Format)

Nagrywanie stylu uytkownika - cieki Bass/Phrase/Pad/Chord


Podrozdzia wyjania w jaki sposb nagra pozostae cieki (inne ni rytmiczne),
wykorzystujc style fabryczne.
W przeciwiestwie do zaprezentowanej przed chwil procedury nagrywania cieek
rytmicznych, pozostae cieki wymagaj skasowania danych przed ich nagraniem.

1-9
10

CTAB .................................... strona 119

Powtarzamy czynnoci zaprezentowane w podrozdziale


Nagrywanie stylu uytkownika - cieka Rhythm (s. 112).

Wybieramy ciek przeznaczon do nagrania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO] i wybra
BASS, CHORD1, CHORD2, PAD, PHRASE1 lub PHRASE2.

11
114

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do trybu


gotowoci do nagrania.

Format Style File Format (SFF) obejmuje ca wiedz o tworzeniu


akompaniamentw w jednym, zunifikowanym formacie zapisu stylw. Korzystajc
z funkcji stylw uytkownika mona dowiadczy potgi tego narzdzia,
umoliwiajcego swobodne tworzenie wasnych stylw akompaniamentu.

W jednym momencie moe by


nagrywana tylko jedna cieka.

Diagram po lewej przedstawia proces odtwarzania


akompaniamentu (nie dotyczy cieek perkusyjnych).
Schemat rdowy stanowi nagrane oryginalnie
dane. Sposb nagrywania oryginalnego schematu
uytkownika opisany zosta na stronie 115. Z
zamieszczonego obok schematu wynika, e sposb
odtwarzania (przetwarzania) akompaniamentu i
zmiany akordw wystpujce w wyniku gry w sekcji
sterujcej prac akompaniamentu na klawiaturze
zale od ustawie szeregu parametrw w danym
schemacie rdowym.

CTAB jest grup parametrw decydujcych o tym, w jaki sposb schematu rdowego
konwertowany jest do dolnej tonacji w wyniku zmian akordw wprowadzanych w
sekcji automatycznego akompaniamentu na klawiaturze. Funkcje edycyjne stylu
uytkownika oferuj niezwykle szczegow i gbok kontrol parametrw
odtwarzania kadej ze cieek schematu rdowego.
W instrumentach PSR-740/640 moliwe jest ustawienie czterech nastpujcych
parametrw CTAB:
Podstawa akordu rdowego
Typ akordu rdowego
Grna granica dla podstawy akordu
zakres dwikw (Low Limit, High Limit)
Szczegy dotyczce ustawie parametrw CTAB znajd Pastwo na stronie119.

Ponisze uwagi i zalecenia,


to podstawowe zasady,
ktrymi naley si kierowa
w czasie nagrywania stylw
uytkownika.
Przed rozpoczciem nagrania
prosz wyczyci pami
przynajmniej jednego ze stylw
uytkownika. Jeeli pami nie
zostanie zwolniona, procedura
nagrywania nowego stylu nie
bdzie moga by
uruchomiona.
W czasie nagrywania naley
zwrci szczegln uwag,
aby w sposb nagy nie
przerwa zasilania
instrumentu. Spowoduje to
utrat nagrywanych danych.
Korzystanie z dobrodziejstw
pamici registracyjnej (strona
62) i zapisanych w niej
konfiguracji moe uatwi i
przyspieszy prac. W trybie
nagrywania uaktywniana jest
funkcja Freeze, ktrej nie
mona wyczy.
Wykorzystywanie metronomu
(strona 134) w wielu
przypadkach moe uatwi i
przyspieszy prac.
W trybie gotowoci do
nagrywania moliwe jest
wprowadzanie zmian lub
edycja brzmie na nagranych
ciekach przy uyciu funkcji
Voice Change (strona 89),
Mikser (strona 90) lub
parametrw edycji (strona 91).
Jeeli w czasie nagrywania
pami ulegnie wyczerpaniu,
wwczas zostanie wywietlony
stosowny komunikat, a proces
rejestracji zostanie przerwany.
Przed przystpieniem do
nagrywania prosz wybra
jeden z istniejcych stylw
akompaniamentu, ktrego
konstrukcja zbliona jest do tej,
jak zamierzaj Pastwo
nagra.
Jeeli do tego celu nie nadaje
si aden z istniejcych stylw,
prosz wybra taki, ktry
posiada takie samo metrum
oraz liczb taktw w poszczeglnych odmianach jak ten,
ktry zamierzaj Pastwo
nagra, a nastpnie
wykorzysta funkcj Clear
(strona 118), aby przed
nagraniem usun z pamici
zbdne dane.

CTAB jest skrtem od terminu


Channel table (ang. matryca
kanaowa).

111

Nagrywanie stylu uytkownika

Nagrywanie stylu uytkownika

Nagrywanie stylu - cieka Rhythm

10

Do nagrania wybieramy ciek rytmiczn.

11

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do trybu gotowoci do nagrania.

12

Wybieramy zestaw brzmie perkusyjnych.

13

Uruchamiamy nagrywanie.

Na tym etapie mog Pastwo tworzy wasne, oryginalne schematy perkusyjne


poprzez edycj istniejcych cieek perkusyjnych pobranych ze stylu fabrycznego.

Naciskamy przycisk [RECORD], aby uruchomi tryb nagrywania.

Wybieramy Style.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy styl wyjciowy.

5
6
7
8

112

W jednym momencie moe by


nagrywana tylko jedna cieka.

Naciskajc przycisk [VOICE R1] prosz wybra dany zestaw perkusyjny (strona 26). Aby
powrci do poprzedniego wskazania ekranu prosz nacisn przycisk [EXIT] (strona 17).

Mona to uczyni w nastpujcy sposb:


Naciskajc przycisk [START/STOP]
[START/STOP]. Zostanie uruchomione odtwarzanie
stylu wybranego w kroku #4, jego odmiany wybranej w kroku #8 oraz
cieki rytmicznej wybranej w kroku #10.
Naciskajc przycisk [SYNC START] i uruchamiajc tryb startu synchro
nicznego (strona 25), a nastpnie uderzajc dowolny klawisz na klawiaturze.
Odtwarzanie zostanie uruchomione w taki sam sposb jak poprzednio.

W czasie nagrywania cieek


rytmicznych pomocne mog
okaza si piktogramy
instrumentw perkusyjnych
nadrukowane na listwie
znajdujcej si bezporednio
pod klawiszami (strona 31).

Prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Naciskamy przycisk [NEXT]


ponownie, aby przej do
ekranu trybu nagrywania.

Poniewa nagrywanie odbywa si w ptli i jest nakadkowane spokojnie


mona nagra wszystkie dane instrumenty.
Okrelone instrumenty perkusyjne mona rwnie usun z nagrywanej
cieki:
1) Naciskamy przycisk [NEXT]
[NEXT].

Wybieramy Record.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

2) Naciskamy klawisz, ktry


odpowiada instrumentowi jaki
chcemy usun ze cieki.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


odmiany stylu.
Wybieramy odmian przeznaczon do nagrania.
Nie mona nagrywa
jednoczenie rnych odmian.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


i wybra RHYTHM MAIN lub RHYTHM SUB.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


cieek.

14
15

3) Naciskamy przycisk [BACK


[BACK], aby wrci z powrotem.

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby zatrzyma


nagrywanie.
Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb
nagrywania.
Przed opuszczeniem trybu nagrywania naley zapisa nagrane dane
(szczegy na nastpnej stronie).

113

Nagrywanie stylu uytkownika

Nagrywanie stylu uytkownika

Nagrywanie stylu - cieka Rhythm

10

Do nagrania wybieramy ciek rytmiczn.

11

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do trybu gotowoci do nagrania.

12

Wybieramy zestaw brzmie perkusyjnych.

13

Uruchamiamy nagrywanie.

Na tym etapie mog Pastwo tworzy wasne, oryginalne schematy perkusyjne


poprzez edycj istniejcych cieek perkusyjnych pobranych ze stylu fabrycznego.

Naciskamy przycisk [RECORD], aby uruchomi tryb nagrywania.

Wybieramy Style.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wybieramy styl wyjciowy.

5
6
7
8

112

W jednym momencie moe by


nagrywana tylko jedna cieka.

Naciskajc przycisk [VOICE R1] prosz wybra dany zestaw perkusyjny (strona 26). Aby
powrci do poprzedniego wskazania ekranu prosz nacisn przycisk [EXIT] (strona 17).

Mona to uczyni w nastpujcy sposb:


Naciskajc przycisk [START/STOP]
[START/STOP]. Zostanie uruchomione odtwarzanie
stylu wybranego w kroku #4, jego odmiany wybranej w kroku #8 oraz
cieki rytmicznej wybranej w kroku #10.
Naciskajc przycisk [SYNC START] i uruchamiajc tryb startu synchro
nicznego (strona 25), a nastpnie uderzajc dowolny klawisz na klawiaturze.
Odtwarzanie zostanie uruchomione w taki sam sposb jak poprzednio.

W czasie nagrywania cieek


rytmicznych pomocne mog
okaza si piktogramy
instrumentw perkusyjnych
nadrukowane na listwie
znajdujcej si bezporednio
pod klawiszami (strona 31).

Prosz wykorzysta pokrto [DATA]


[DATA], przyciski [+/YES]/[-/NO] lub
przyciski numeryczne [1]-[0]
[1]-[0].

Naciskamy przycisk [NEXT]


ponownie, aby przej do
ekranu trybu nagrywania.

Poniewa nagrywanie odbywa si w ptli i jest nakadkowane spokojnie


mona nagra wszystkie dane instrumenty.
Okrelone instrumenty perkusyjne mona rwnie usun z nagrywanej
cieki:
1) Naciskamy przycisk [NEXT]
[NEXT].

Wybieramy Record.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

2) Naciskamy klawisz, ktry


odpowiada instrumentowi jaki
chcemy usun ze cieki.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


odmiany stylu.
Wybieramy odmian przeznaczon do nagrania.
Nie mona nagrywa
jednoczenie rnych odmian.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


i wybra RHYTHM MAIN lub RHYTHM SUB.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


cieek.

14
15

3) Naciskamy przycisk [BACK


[BACK], aby wrci z powrotem.

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby zatrzyma


nagrywanie.
Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb
nagrywania.
Przed opuszczeniem trybu nagrywania naley zapisa nagrane dane
(szczegy na nastpnej stronie).

113

Nagrywanie stylu uytkownika

Nagrywanie stylu uytkownika


Uwagi dotyczce nagrywania stylw uytkownika

Opuszczanie trybu nagrywania stylu uytkownika


Aby opuci tryb nagrywania stylu uytkownika prosz postpowa zgodnie z poniszym diagramem.

W czasie nagrywania utworw uytkownika PSR-740/640 nagrywa Pastwa gr


na klawiaturze w postaci danych MIDI. W czasie nagrywania stylw proces
rejestracji przebiega jednak w nieco inny sposb. Poniej znajduje si kilka
istotnych rnic, ktre dziel oba tryby nagrywania od siebie.

Nagrywanie w ptli
Poniewa funkcja automatycznego akompaniamentu powtarza wielokrotnie
kilkutaktowe schematy akompaniujce, nagrywanie stylu rwnie odbywa si
w nieskoczonej ptli. Przykadowo, jeeli do nagrywania wybrana zostaa
2-taktowa odmiana zasadnicza, wwczas w procesie nagrywania 2 takty
bd nagrywane w ptli. Kady nowo nagrany dwik bdzie syszalny za
kolejnym nawrotem.

Nagrywanie nakadkowe (Overdub)


Jest to metoda nagrywania nowego materiau na ciek zawierajc dane,
ktra nie powoduje ich kasowania. W czasie nagrywania stylw uytkownika
dane generalnie nie s kasowane, chyba, e zostanie uyta funkcja
kasowania Clear (strona 118) lub Drum Cancel (strona 113), ale nakadane.
Przykadowo, jeeli do nagrywania wybrana zostaa 2-taktowa odmiana
zasadnicza, wwczas w procesie nagrywania 2 takty bd nagrywane w
ptli. Kady nowo nagrany dwik bdzie syszalny za kolejnym nawrotem
razem z danymi nagranymi w poprzednich.

Korzystanie ze stylw fabrycznych


Preset style data
Copy

Internal memory for


User style recording

Jak pokazuje diagram z lewej strony po wybraniu stylu


fabrycznego najbardziej zblionego do tego, ktry bdzie
nagrywany, dane tego pierwszego zostan skopiowane do
pamici stylu uytkownika.
Nowy styl tworzony jest zatem przez dodawanie lub
kasowanie danych w pamici. Jednake wszystkie
cieki (z wyjtkiem rytmicznych) musz by skasowane
przed rozpoczciem nagrania (strona 115).

Format plikw z akompaniamentami (Style File Format)

Nagrywanie stylu uytkownika - cieki Bass/Phrase/Pad/Chord


Podrozdzia wyjania w jaki sposb nagra pozostae cieki (inne ni rytmiczne),
wykorzystujc style fabryczne.
W przeciwiestwie do zaprezentowanej przed chwil procedury nagrywania cieek
rytmicznych, pozostae cieki wymagaj skasowania danych przed ich nagraniem.

1-9
10

CTAB .................................... strona 119

Powtarzamy czynnoci zaprezentowane w podrozdziale


Nagrywanie stylu uytkownika - cieka Rhythm (s. 112).

Wybieramy ciek przeznaczon do nagrania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO] i wybra
BASS, CHORD1, CHORD2, PAD, PHRASE1 lub PHRASE2.

11
114

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do trybu


gotowoci do nagrania.

Format Style File Format (SFF) obejmuje ca wiedz o tworzeniu


akompaniamentw w jednym, zunifikowanym formacie zapisu stylw. Korzystajc
z funkcji stylw uytkownika mona dowiadczy potgi tego narzdzia,
umoliwiajcego swobodne tworzenie wasnych stylw akompaniamentu.

W jednym momencie moe by


nagrywana tylko jedna cieka.

Diagram po lewej przedstawia proces odtwarzania


akompaniamentu (nie dotyczy cieek perkusyjnych).
Schemat rdowy stanowi nagrane oryginalnie
dane. Sposb nagrywania oryginalnego schematu
uytkownika opisany zosta na stronie 115. Z
zamieszczonego obok schematu wynika, e sposb
odtwarzania (przetwarzania) akompaniamentu i
zmiany akordw wystpujce w wyniku gry w sekcji
sterujcej prac akompaniamentu na klawiaturze
zale od ustawie szeregu parametrw w danym
schemacie rdowym.

CTAB jest grup parametrw decydujcych o tym, w jaki sposb schematu rdowego
konwertowany jest do dolnej tonacji w wyniku zmian akordw wprowadzanych w
sekcji automatycznego akompaniamentu na klawiaturze. Funkcje edycyjne stylu
uytkownika oferuj niezwykle szczegow i gbok kontrol parametrw
odtwarzania kadej ze cieek schematu rdowego.
W instrumentach PSR-740/640 moliwe jest ustawienie czterech nastpujcych
parametrw CTAB:
Podstawa akordu rdowego
Typ akordu rdowego
Grna granica dla podstawy akordu
zakres dwikw (Low Limit, High Limit)
Szczegy dotyczce ustawie parametrw CTAB znajd Pastwo na stronie119.

Ponisze uwagi i zalecenia,


to podstawowe zasady,
ktrymi naley si kierowa
w czasie nagrywania stylw
uytkownika.
Przed rozpoczciem nagrania
prosz wyczyci pami
przynajmniej jednego ze stylw
uytkownika. Jeeli pami nie
zostanie zwolniona, procedura
nagrywania nowego stylu nie
bdzie moga by
uruchomiona.
W czasie nagrywania naley
zwrci szczegln uwag,
aby w sposb nagy nie
przerwa zasilania
instrumentu. Spowoduje to
utrat nagrywanych danych.
Korzystanie z dobrodziejstw
pamici registracyjnej (strona
62) i zapisanych w niej
konfiguracji moe uatwi i
przyspieszy prac. W trybie
nagrywania uaktywniana jest
funkcja Freeze, ktrej nie
mona wyczy.
Wykorzystywanie metronomu
(strona 134) w wielu
przypadkach moe uatwi i
przyspieszy prac.
W trybie gotowoci do
nagrywania moliwe jest
wprowadzanie zmian lub
edycja brzmie na nagranych
ciekach przy uyciu funkcji
Voice Change (strona 89),
Mikser (strona 90) lub
parametrw edycji (strona 91).
Jeeli w czasie nagrywania
pami ulegnie wyczerpaniu,
wwczas zostanie wywietlony
stosowny komunikat, a proces
rejestracji zostanie przerwany.
Przed przystpieniem do
nagrywania prosz wybra
jeden z istniejcych stylw
akompaniamentu, ktrego
konstrukcja zbliona jest do tej,
jak zamierzaj Pastwo
nagra.
Jeeli do tego celu nie nadaje
si aden z istniejcych stylw,
prosz wybra taki, ktry
posiada takie samo metrum
oraz liczb taktw w poszczeglnych odmianach jak ten,
ktry zamierzaj Pastwo
nagra, a nastpnie
wykorzysta funkcj Clear
(strona 118), aby przed
nagraniem usun z pamici
zbdne dane.

CTAB jest skrtem od terminu


Channel table (ang. matryca
kanaowa).

111

Nagrywanie stylu uytkownika

Nadawanie nazw stylom uytkownika

1-7
8
9

Nagrywanie stylu uytkownika

12

Kasujemy dane na wybranej ciece

13

Wybieramy brzmienie dla cieki przeznaczonej do nagrania.

14

Uruchamiamy nagrywanie.

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale Kwantyzacja


(strona 116).

Wybieramy Name.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu edycji


nazwy.

10

Wprowadzamy now nazw stylu.

11

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.

Do wprowadzenia nazwy prosz wykorzysta klawisze (strona 21).


Nazwa moe si skada maksymalnie z 16 znakw.

Przed opuszczeniem trybu nagrywania naley zapisa nagrane dane (szczegy


na stronie 114).

Aby usun dane naciskamy [+/YES]


[+/YES].
Aby anulowa usunicie danych naciskamy [-/NO]
[-/NO].

Naciskajc przycisk [VOICE R1] prosz wybra dane brzmienie (strona 26). Aby
powrci do poprzedniego wskazania ekranu prosz nacisn przycisk [EXIT]
[EXIT].

Mona to uczyni w nastpujcy sposb:


Naciskajc przycisk [START/STOP]
[START/STOP].
Naciskajc przycisk [SYNC START] i uruchamiajc tryb startu
synchronicznego (strona 25), a nastpnie uderzajc dowolny klawisz na
klawiaturze.

Poniewa nagrywanie odbywa si w ptli i jest nakadkowane spokojnie


mona nagra wszystkie dane dwiki.

Kasowanie danych stylu

17
8
-

Nagrywajc odmiany MAIN i FILL prosz zwrci uwag na to, by:


Rejestrujc cieki BASS i PHRASE wykorzystywa jedynie dwiki skali
CM7 (tzn. C, D, E, G, A i H).
Rejestrujc cieki CHORD i PAD wykorzystywa jedynie skadniki
akordu (tzn. C, E, G i H).

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale Kwantyzacja (strona 116).

Wybieramy Clear.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

9
10
11
12
118

C = skadnik akordu
C, S = dwiki skali

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


odmiany.

Dla odmian INTRO i ENDING mona zastosowa dowolny akord lub progresj.
Podstawowy akord (funkcja) akompaniamentu okrelana jest mianem akordu
rdowego. Domylnie typ akordu rdowego ustawiany jest na CM7, ale
mona zmieni go na dowolny inny, ktry bdzie atwiejszy do zagrania.
Szczegw prosz szuka w rozdziale opisujcym format Style File (Auto
Akompaniament) Format na stronie 111.

Wybieramy odmian przeznaczon do skasowania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Gdy wybrano All Sect zostan skasowane wszystkie odmiany i wszystkie
cieki wybranego stylu. W tym przypadku prosz przej od razu do
kroku #13 niniejszej procedury.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


cieki.
Wybieramy ciek przeznaczon do skasowania.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

15
16

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby zatrzyma


nagrywanie.
Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb
nagrywania.
Przed opuszczeniem trybu nagrywania naley zapisa nagrane dane
(szczegy na poprzedniej stronie).

115

Nagrywanie stylu uytkownika

Kwantyzacja
Kwantyzacja umoliwia korekt pooenia nut w takcie po ich nagraniu.
Przykadowo, zaprezentowana poniej fraza muzyczna zawiera dokadnie
rozmieszczone wartoci rytmiczne wienut i semek.

Nagrywanie stylu uytkownika

13

Naciskamy przycisk [NEXT].

14

Ustalamy warto funkcji Quantize (rozdzielczo kwantyzacji).

Nawet jeeli s Pastwo przekonani o tym, e zagralicie powysz fraz z maksymaln


precyzj, Wasze wykonanie i tak bdzie charakteryzowa si tym, e kolejne dwiki nie
bd znajdowa si dokadnie w miejscach, jakie wskazuje zapis nutowy. Funkcja
kwantyzacji umoliwia przesunicie zagranych nut do ich waciwych pooe.

1-5
6
7
8
9

10
11
12
116

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale


Nagrywanie stylu uytkownika - cieka RHYTHM
(strona 112).

Wielko kwantyzacji
Warto funkcji Warto rytmiczna
1/4
wiernuta
1/6
Triola wiernutowa
1/8
semka
1/12
Triola semkowa
1/16
Szesnastka
1/24
Triola szesnastkowa
1/32
Trzydziestodwjka

Wybieramy Edit.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do menu trybu
edycji.

15

Wybieramy Quantize.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do ekranu
wyboru odmian.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].
Wybierana warto funkcji odpowiada najmniejszej wartoci rytmicznej, do ktrej bd wyrwnywane
pooenia nut na wybranej ciece. Przykadowo, jeli w nagrywanym materiale wykorzystywali Pastwo
wiernutowe i semkowe wartoci rytmiczne prosz wykorzysta wyrwnywanie do semek (1/8). Jeeli
zastosowaliby Pastwo wyrwnywanie do wiernut (1/4), wwczas wartoci semkowe zostayby
przesunite do najbliszych wiernut i schemat rytmiczny cieki ulegby cakowitemu zaburzeniu.

16

Takt zawierajcy wartoci semkowe przed kwantyzacj

Po kwantyzacji

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do ekranu
operacyjnego funkcji
kwantyzacji.
W tym punkcie moliwy jest odsuch cieki tak jakby zostaa wykonana
kwantyzacja. Wystarczy nacisn przycisk [START/STOP]
[START/STOP].
Uatwi to Pastwu podjcie dalszych decyzji.

Naciskamy [+/YES] aby przeprowadzi kwantyzacj.


Aby zrezygnowa z wykonania kwantyzacji naciskamy [-/NO]
[-/NO].

Wybieramy odmian przeznaczon do kwantyzacji.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do ekranu
wyboru cieek.

17

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb


nagrywania.
Przed opuszczeniem trybu nagrywania naley zapisa nagrane dane
(szczegy na stronie 114).

Wybieramy ciek przeznaczon do kwantyzacji.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

117

Nagrywanie stylu uytkownika

Kwantyzacja
Kwantyzacja umoliwia korekt pooenia nut w takcie po ich nagraniu.
Przykadowo, zaprezentowana poniej fraza muzyczna zawiera dokadnie
rozmieszczone wartoci rytmiczne wienut i semek.

Nagrywanie stylu uytkownika

13

Naciskamy przycisk [NEXT].

14

Ustalamy warto funkcji Quantize (rozdzielczo kwantyzacji).

Nawet jeeli s Pastwo przekonani o tym, e zagralicie powysz fraz z maksymaln


precyzj, Wasze wykonanie i tak bdzie charakteryzowa si tym, e kolejne dwiki nie
bd znajdowa si dokadnie w miejscach, jakie wskazuje zapis nutowy. Funkcja
kwantyzacji umoliwia przesunicie zagranych nut do ich waciwych pooe.

1-5
6
7
8
9

10
11
12
116

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale


Nagrywanie stylu uytkownika - cieka RHYTHM
(strona 112).

Wielko kwantyzacji
Warto funkcji Warto rytmiczna
1/4
wiernuta
1/6
Triola wiernutowa
1/8
semka
1/12
Triola semkowa
1/16
Szesnastka
1/24
Triola szesnastkowa
1/32
Trzydziestodwjka

Wybieramy Edit.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do menu trybu
edycji.

15

Wybieramy Quantize.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do ekranu
wyboru odmian.

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].
Wybierana warto funkcji odpowiada najmniejszej wartoci rytmicznej, do ktrej bd wyrwnywane
pooenia nut na wybranej ciece. Przykadowo, jeli w nagrywanym materiale wykorzystywali Pastwo
wiernutowe i semkowe wartoci rytmiczne prosz wykorzysta wyrwnywanie do semek (1/8). Jeeli
zastosowaliby Pastwo wyrwnywanie do wiernut (1/4), wwczas wartoci semkowe zostayby
przesunite do najbliszych wiernut i schemat rytmiczny cieki ulegby cakowitemu zaburzeniu.

16

Takt zawierajcy wartoci semkowe przed kwantyzacj

Po kwantyzacji

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do ekranu
operacyjnego funkcji
kwantyzacji.
W tym punkcie moliwy jest odsuch cieki tak jakby zostaa wykonana
kwantyzacja. Wystarczy nacisn przycisk [START/STOP]
[START/STOP].
Uatwi to Pastwu podjcie dalszych decyzji.

Naciskamy [+/YES] aby przeprowadzi kwantyzacj.


Aby zrezygnowa z wykonania kwantyzacji naciskamy [-/NO]
[-/NO].

Wybieramy odmian przeznaczon do kwantyzacji.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT],


aby przej do ekranu
wyboru cieek.

17

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb


nagrywania.
Przed opuszczeniem trybu nagrywania naley zapisa nagrane dane
(szczegy na stronie 114).

Wybieramy ciek przeznaczon do kwantyzacji.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

117

Nagrywanie stylu uytkownika

Nadawanie nazw stylom uytkownika

1-7
8
9

Nagrywanie stylu uytkownika

12

Kasujemy dane na wybranej ciece

13

Wybieramy brzmienie dla cieki przeznaczonej do nagrania.

14

Uruchamiamy nagrywanie.

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale Kwantyzacja


(strona 116).

Wybieramy Name.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu edycji


nazwy.

10

Wprowadzamy now nazw stylu.

11

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.

Do wprowadzenia nazwy prosz wykorzysta klawisze (strona 21).


Nazwa moe si skada maksymalnie z 16 znakw.

Przed opuszczeniem trybu nagrywania naley zapisa nagrane dane (szczegy


na stronie 114).

Aby usun dane naciskamy [+/YES]


[+/YES].
Aby anulowa usunicie danych naciskamy [-/NO]
[-/NO].

Naciskajc przycisk [VOICE R1] prosz wybra dane brzmienie (strona 26). Aby
powrci do poprzedniego wskazania ekranu prosz nacisn przycisk [EXIT]
[EXIT].

Mona to uczyni w nastpujcy sposb:


Naciskajc przycisk [START/STOP]
[START/STOP].
Naciskajc przycisk [SYNC START] i uruchamiajc tryb startu
synchronicznego (strona 25), a nastpnie uderzajc dowolny klawisz na
klawiaturze.

Poniewa nagrywanie odbywa si w ptli i jest nakadkowane spokojnie


mona nagra wszystkie dane dwiki.

Kasowanie danych stylu

17
8
-

Nagrywajc odmiany MAIN i FILL prosz zwrci uwag na to, by:


Rejestrujc cieki BASS i PHRASE wykorzystywa jedynie dwiki skali
CM7 (tzn. C, D, E, G, A i H).
Rejestrujc cieki CHORD i PAD wykorzystywa jedynie skadniki
akordu (tzn. C, E, G i H).

Powtarzamy czynnoci opisane w rozdziale Kwantyzacja (strona 116).

Wybieramy Clear.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA]
lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

9
10
11
12
118

C = skadnik akordu
C, S = dwiki skali

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


odmiany.

Dla odmian INTRO i ENDING mona zastosowa dowolny akord lub progresj.
Podstawowy akord (funkcja) akompaniamentu okrelana jest mianem akordu
rdowego. Domylnie typ akordu rdowego ustawiany jest na CM7, ale
mona zmieni go na dowolny inny, ktry bdzie atwiejszy do zagrania.
Szczegw prosz szuka w rozdziale opisujcym format Style File (Auto
Akompaniament) Format na stronie 111.

Wybieramy odmian przeznaczon do skasowania.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Gdy wybrano All Sect zostan skasowane wszystkie odmiany i wszystkie
cieki wybranego stylu. W tym przypadku prosz przej od razu do
kroku #13 niniejszej procedury.

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu wyboru


cieki.
Wybieramy ciek przeznaczon do skasowania.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

15
16

Naciskamy przycisk [START/STOP], aby zatrzyma


nagrywanie.
Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb
nagrywania.
Przed opuszczeniem trybu nagrywania naley zapisa nagrane dane
(szczegy na poprzedniej stronie).

115

Funkcje MIDI

Nagrywanie stylu uytkownika

Pyta tylna instrumentu PSR-740/640 zawiera gniazda MIDI (MIDI IN/OUT), zcze TO HOST oraz
przecznik [HOST SELECT]. Wykorzystujc funkcje MIDI s Pastwo w stanie znacznie
rozszerzy zakres uytkowania instrumentu. Niniejszy rozdzia wyjania co to jest i co daje system
MIDI oraz sposb jego wykorzystania w instrumencie PSR-740/640
Jeeli nic nie wiedz Pastwo na temat MIDI prosz na pewno przeczyta ponisze rozdziay:
Co to jest MIDI? ............................................................................ strona 122
Co mona zrobi wykorzystujc MIDI ........................................... strona 124
Zgodno danych MIDI ................................................................. strona 125

13
14

Rozpoczynamy operacj kasowania.

15

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.

Jeeli zamierzaj wykorzysta Pastwo PSR-740/640 z komputerem prosz przeczyta:


Poczenie instrumentu z komputerem ......................................... strona 126
PSR-740/640 wyposaony zosta w szereg funkcji MIDI:
Szablony MIDI ............................................................................... strona 128
Parametry MIDI Transmit .............................................................. strona 130
Parametry MIDI Receive ............................................................... strona 131
Funkcja Local Control ................................................................... strona 132
Zegar MIDI .................................................................................... strona 132
Funkcja Initial Data Send .............................................................. strona 133

Co to jest MIDI?

Powstawanie dwiku w instrumencie elektronicznym

Sampling
Note

Tone Generator
(Electric circuit)

Sampling
Note

Playing the keyboard

Uderzenie w strun powoduje


rezonans puda i powstawanie
dwiku.

Na podstawie informacji (komunikatw) wysyanych


przez klawiatur, modu brzmieniowy zawierajcy
cyfrowe prbki wytwarza dwiki za porednictwem
gonikw.

Jak pokazuje powyszy rysunek w instrumencie elektronicznym cyfrowa prbka dwiku znajdujca si
w pamici moduu brzmieniowego (ukadu elektronicznego zajmujcego si wytwarzaniem dwikw) jest
odtwarzana na podstawie informacji odebranych z klawiatury. C to s za informacje, ktre stanowi
podstaw do wygenerowania odpowiedniego dwiku?
Powiedzmy, e na klawiaturze swojego PSR-740/640, wykorzystujc brzmienie fortepianu uderz Pastwo
dwik C o wartoci rytmicznej wiernuty. W sposb zupenie inny ni w instrumencie akustycznym
klawiatura instrumentu elektronicznego kieruje do moduu brzmieniowego informacje takie jak: jakie
brzmienie zostao uyte, ktry klawisz zosta uderzony, z jak si, kiedy zosta uderzony i kiedy
zosta zwolniony. Kada z tych informacji zamieniana jest na posta komunikatw cyfrowych i wysyana
do moduu brzmieniowego. Na podstawie tych informacji modu brzmieniowy wytwarza waciwy dwik.
Przykad informacji pochodzcych z klawiatury
Numer brzmienia (jakie brzmienie zostao uyte) 01 (grand piano)
Numer nuty (ktry klawisz zosta uderzony)
60 (C3)
Note on (when was it pressed) and
Warto rytmiczna wyraona cyfrowo
i Wycz nut (kiedy zosta zwolniony)
(wiernuta)
Sia uderzenia (z jak si)
120 (silnie)

122

Naciskamy przycisk [+/YES]


[+/YES], aby wykona operacj kasowania.
Aby zrezygnowa z operacji kasowania prosz nacisn [-/NO]
[-/NO].

Przed opuszczeniem trybu nagrywania naley zapisa nagrane dane (szczegy na stronie 114).

Parametry CTAB

Z pewnoci znane s Pastwu terminy instrument akustyczny i instrument elektroniczny. Obecnie, s to dwie
gwne kategorie instrumentw. Jako reprezentantw instrumentw akustycznych wemy dla przykadu fortepian
i gitar klasyczn. Ich budowa i dziaanie s Pastwu doskonale znane. W fortepianie uderzamy klawisz, moteczek
uderza w strun i syszymy dwik. W gitarze bezporednio uderzamy struny, ktrych drgania powoduj, e
instrument gra. W jaki jednak sposb wydobywane s dwiki z instrumentu elektronicznego?
Powstawanie dwiku w gitarze

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu


operacyjnego kasowania.

O parametrach CTAB...
Parametry CTAB decyduj w jaki sposb poszczeglne sekcje nagranego przez uytkownika
akompaniamentu reaguj na zmiany akordw wprowadzanych w sekcji akompaniamentu na klawiaturze
instrumentu (podczas korzystania z funkcji automatycznego akompaniamentu).
NOTE LIMIT ........... ustawianie zakresu dwikw (Low Limit, Hi Limit)
Ustawianie zakresu dwikw instrumentw wykorzystanych w nagranych przez
uytkownika ciekach akompaniamentu. Dziki odpowiedniemu ustawieniu zakresu
dwikw mona zapobiec generowaniu nienaturalnych fraz (np. wysokich dwikw w
przypadku cieki basu lub niskich dwikw w przypadku fletu piccolo) przez sekcj
akompaniamentu. W wyniku dziaania tej funkcji wszystkie dwiki zostan
przetransponowane do odpowiedniej (okrelonej przez ten paramter) oktawy.

Minimalna rozpito pomidzy


parametrami Low Limit i High
Limit nie moe by mniejsza
ni jedna oktawa

Przykad: dolna granica (Low Limit) ustawiona jest na "C3"


a grna granica (High Limit) na "D4".

Podstawa
akordu:
Zagrane dwiki

CM

C#M

FM

E3-G3-C4

F3-G#3-C#4

F3-A3-C4

HIGH KEY ................... najwysza moliwa podstawa akordu


Parametr okrela najwyszy dwik ktry moe by podstaw budowanego akordu.
Akordy ktrych podstawa bdzie zaczynaa si wyej ni ustawiony parametr zostan
automatycznie przeniesione o oktaw niej.
Przykad: parametr HIGH KEY ustawiony jest na "F".
Podstawa akordu
Zagrane dwiki

CM

C#M

FM

F#M

C3-E3-G3

C#3-F3-G#3

F3-A3-C4

F#2-A#2-C#3

Parametr High Key moe by


ustawiony jedynie dla cieek
BASS, PHRSE 1 i PHRASE
2 (nie moe by zmieniany
w przypadku adnej z pozostaych cieek).

SOURCE CHORD ....... podstawa akordu rdowego (Root)/typ (Type)


Ustawienia te okrelaj typ akordu rdowego dla stylu stworzonego przez
uytkownika. Domylnie wybierany jest akord CM7 (podstaw akordu jest dwik C,
a akord jest typu durowego z wielk septym M7). Na stronie 121 zamieszczono wykaz
dostpnych typw akordw rdowych, ich postaci (dwiki) i skale.

119

Nagrywanie stylu uytkownika

Nagrywanie stylu uytkownika


Jeeli w kroku #14 wybrano parametr SOURCE CHORD (ustawienia akordu
rdowego), za pomoc pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES], [-/NO]
[-/NO].

Ustalanie parametrw CTAB

1-7
8

Powtarzamy czynnoci wykonane przy ustawieniach


parametrw kwantyzacji (strona 116).
Wybieramy CTAB Edit.

wybieramy
podstaw
akordu

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].
Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

ustalamy
typ akordu

9
10
11
12
13
14
15
16

Naciskamy przycisk [NEXT] aby przej do ekranu wyboru sekcji.

Wybieramy sekcj, w ktrej chcemy ustawi parametry CTAB.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

17
18

Powtarzamy czynnoci #14-#16 wedug potrzeb.


Aby wrci do wyboru parametru CTAB (krok #14) prosz nacisn przycisk [BACK]
[BACK].

Naciskamy przycisk [RECORD] aby opuci tryb Record.


Informacje na temat wychodzenia z trybu zamieszczono na stronie 114.

Naciskamy przycisk [NEXT] aby przej do ekranu wyboru


cieki akompaniamentu.

Zmiana typu akordu rdowego


Wybieramy sciek akompaniamentu, w ktrej chcemy ustawi parametry CTAB.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Jeeli typ akordu rdowego zostanie zmieniony z domylnego CM7 na inny, skadniki
akordu (dwiki) i dwiki skali zmieni si odpowiednio dla wybranego typu akordu.
Informacje na temat skadnikw akordw i skadnikw skal znajdziecie na stronie 115.
Typy akordw rdowych dla podstawy C.

Wybieramy jeden z parametrw CTAB.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Prosz sprawdzi znaczenie poszczeglnych parametrw CTAB opisane na stronie 119.

Naciskamy przycisk [NEXT] aby przej do ekranu ustawie parametrw CTAB.

Ustawiamy warto parametru CTAB.


Jeeli w kroku #14 wybrano parametr NOTE LIMIT (zakres dwikw):
prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES], [-/NO]
[-/NO].

Jeeli w kroku #14 wybrano parametr HIGH KEY (najwysza moliwa


podstawa akordu):
prosz wykorzysta pokrto
[DATA] lub przyciski
[+/YES], [-/NO]
[-/NO].

120

121

Nagrywanie stylu uytkownika

Nagrywanie stylu uytkownika


Jeeli w kroku #14 wybrano parametr SOURCE CHORD (ustawienia akordu
rdowego), za pomoc pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES], [-/NO]
[-/NO].

Ustalanie parametrw CTAB

1-7
8

Powtarzamy czynnoci wykonane przy ustawieniach


parametrw kwantyzacji (strona 116).
Wybieramy CTAB Edit.

wybieramy
podstaw
akordu

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].
Przycisk [BACK]

Przycisk [NEXT]

ustalamy
typ akordu

9
10
11
12
13
14
15
16

Naciskamy przycisk [NEXT] aby przej do ekranu wyboru sekcji.

Wybieramy sekcj, w ktrej chcemy ustawi parametry CTAB.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

17
18

Powtarzamy czynnoci #14-#16 wedug potrzeb.


Aby wrci do wyboru parametru CTAB (krok #14) prosz nacisn przycisk [BACK]
[BACK].

Naciskamy przycisk [RECORD] aby opuci tryb Record.


Informacje na temat wychodzenia z trybu zamieszczono na stronie 114.

Naciskamy przycisk [NEXT] aby przej do ekranu wyboru


cieki akompaniamentu.

Zmiana typu akordu rdowego


Wybieramy sciek akompaniamentu, w ktrej chcemy ustawi parametry CTAB.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT].

Jeeli typ akordu rdowego zostanie zmieniony z domylnego CM7 na inny, skadniki
akordu (dwiki) i dwiki skali zmieni si odpowiednio dla wybranego typu akordu.
Informacje na temat skadnikw akordw i skadnikw skal znajdziecie na stronie 115.
Typy akordw rdowych dla podstawy C.

Wybieramy jeden z parametrw CTAB.


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Prosz sprawdzi znaczenie poszczeglnych parametrw CTAB opisane na stronie 119.

Naciskamy przycisk [NEXT] aby przej do ekranu ustawie parametrw CTAB.

Ustawiamy warto parametru CTAB.


Jeeli w kroku #14 wybrano parametr NOTE LIMIT (zakres dwikw):
prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES], [-/NO]
[-/NO].

Jeeli w kroku #14 wybrano parametr HIGH KEY (najwysza moliwa


podstawa akordu):
prosz wykorzysta pokrto
[DATA] lub przyciski
[+/YES], [-/NO]
[-/NO].

120

121

Funkcje MIDI

Nagrywanie stylu uytkownika

Pyta tylna instrumentu PSR-740/640 zawiera gniazda MIDI (MIDI IN/OUT), zcze TO HOST oraz
przecznik [HOST SELECT]. Wykorzystujc funkcje MIDI s Pastwo w stanie znacznie
rozszerzy zakres uytkowania instrumentu. Niniejszy rozdzia wyjania co to jest i co daje system
MIDI oraz sposb jego wykorzystania w instrumencie PSR-740/640
Jeeli nic nie wiedz Pastwo na temat MIDI prosz na pewno przeczyta ponisze rozdziay:
Co to jest MIDI? ............................................................................ strona 122
Co mona zrobi wykorzystujc MIDI ........................................... strona 124
Zgodno danych MIDI ................................................................. strona 125

13
14

Rozpoczynamy operacj kasowania.

15

Naciskamy przycisk [RECORD], aby opuci tryb nagrywania.

Jeeli zamierzaj wykorzysta Pastwo PSR-740/640 z komputerem prosz przeczyta:


Poczenie instrumentu z komputerem ......................................... strona 126
PSR-740/640 wyposaony zosta w szereg funkcji MIDI:
Szablony MIDI ............................................................................... strona 128
Parametry MIDI Transmit .............................................................. strona 130
Parametry MIDI Receive ............................................................... strona 131
Funkcja Local Control ................................................................... strona 132
Zegar MIDI .................................................................................... strona 132
Funkcja Initial Data Send .............................................................. strona 133

Co to jest MIDI?

Powstawanie dwiku w instrumencie elektronicznym

Sampling
Note

Tone Generator
(Electric circuit)

Sampling
Note

Playing the keyboard

Uderzenie w strun powoduje


rezonans puda i powstawanie
dwiku.

Na podstawie informacji (komunikatw) wysyanych


przez klawiatur, modu brzmieniowy zawierajcy
cyfrowe prbki wytwarza dwiki za porednictwem
gonikw.

Jak pokazuje powyszy rysunek w instrumencie elektronicznym cyfrowa prbka dwiku znajdujca si
w pamici moduu brzmieniowego (ukadu elektronicznego zajmujcego si wytwarzaniem dwikw) jest
odtwarzana na podstawie informacji odebranych z klawiatury. C to s za informacje, ktre stanowi
podstaw do wygenerowania odpowiedniego dwiku?
Powiedzmy, e na klawiaturze swojego PSR-740/640, wykorzystujc brzmienie fortepianu uderz Pastwo
dwik C o wartoci rytmicznej wiernuty. W sposb zupenie inny ni w instrumencie akustycznym
klawiatura instrumentu elektronicznego kieruje do moduu brzmieniowego informacje takie jak: jakie
brzmienie zostao uyte, ktry klawisz zosta uderzony, z jak si, kiedy zosta uderzony i kiedy
zosta zwolniony. Kada z tych informacji zamieniana jest na posta komunikatw cyfrowych i wysyana
do moduu brzmieniowego. Na podstawie tych informacji modu brzmieniowy wytwarza waciwy dwik.
Przykad informacji pochodzcych z klawiatury
Numer brzmienia (jakie brzmienie zostao uyte) 01 (grand piano)
Numer nuty (ktry klawisz zosta uderzony)
60 (C3)
Note on (when was it pressed) and
Warto rytmiczna wyraona cyfrowo
i Wycz nut (kiedy zosta zwolniony)
(wiernuta)
Sia uderzenia (z jak si)
120 (silnie)

122

Naciskamy przycisk [+/YES]


[+/YES], aby wykona operacj kasowania.
Aby zrezygnowa z operacji kasowania prosz nacisn [-/NO]
[-/NO].

Przed opuszczeniem trybu nagrywania naley zapisa nagrane dane (szczegy na stronie 114).

Parametry CTAB

Z pewnoci znane s Pastwu terminy instrument akustyczny i instrument elektroniczny. Obecnie, s to dwie
gwne kategorie instrumentw. Jako reprezentantw instrumentw akustycznych wemy dla przykadu fortepian
i gitar klasyczn. Ich budowa i dziaanie s Pastwu doskonale znane. W fortepianie uderzamy klawisz, moteczek
uderza w strun i syszymy dwik. W gitarze bezporednio uderzamy struny, ktrych drgania powoduj, e
instrument gra. W jaki jednak sposb wydobywane s dwiki z instrumentu elektronicznego?
Powstawanie dwiku w gitarze

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu


operacyjnego kasowania.

O parametrach CTAB...
Parametry CTAB decyduj w jaki sposb poszczeglne sekcje nagranego przez uytkownika
akompaniamentu reaguj na zmiany akordw wprowadzanych w sekcji akompaniamentu na klawiaturze
instrumentu (podczas korzystania z funkcji automatycznego akompaniamentu).
NOTE LIMIT ........... ustawianie zakresu dwikw (Low Limit, Hi Limit)
Ustawianie zakresu dwikw instrumentw wykorzystanych w nagranych przez
uytkownika ciekach akompaniamentu. Dziki odpowiedniemu ustawieniu zakresu
dwikw mona zapobiec generowaniu nienaturalnych fraz (np. wysokich dwikw w
przypadku cieki basu lub niskich dwikw w przypadku fletu piccolo) przez sekcj
akompaniamentu. W wyniku dziaania tej funkcji wszystkie dwiki zostan
przetransponowane do odpowiedniej (okrelonej przez ten paramter) oktawy.

Minimalna rozpito pomidzy


parametrami Low Limit i High
Limit nie moe by mniejsza
ni jedna oktawa

Przykad: dolna granica (Low Limit) ustawiona jest na "C3"


a grna granica (High Limit) na "D4".

Podstawa
akordu:
Zagrane dwiki

CM

C#M

FM

E3-G3-C4

F3-G#3-C#4

F3-A3-C4

HIGH KEY ................... najwysza moliwa podstawa akordu


Parametr okrela najwyszy dwik ktry moe by podstaw budowanego akordu.
Akordy ktrych podstawa bdzie zaczynaa si wyej ni ustawiony parametr zostan
automatycznie przeniesione o oktaw niej.
Przykad: parametr HIGH KEY ustawiony jest na "F".
Podstawa akordu
Zagrane dwiki

CM

C#M

FM

F#M

C3-E3-G3

C#3-F3-G#3

F3-A3-C4

F#2-A#2-C#3

Parametr High Key moe by


ustawiony jedynie dla cieek
BASS, PHRSE 1 i PHRASE
2 (nie moe by zmieniany
w przypadku adnej z pozostaych cieek).

SOURCE CHORD ....... podstawa akordu rdowego (Root)/typ (Type)


Ustawienia te okrelaj typ akordu rdowego dla stylu stworzonego przez
uytkownika. Domylnie wybierany jest akord CM7 (podstaw akordu jest dwik C,
a akord jest typu durowego z wielk septym M7). Na stronie 121 zamieszczono wykaz
dostpnych typw akordw rdowych, ich postaci (dwiki) i skale.

119

Funkcje MIDI

Funkcje MIDI

Poczenie instrumentu z komputerem


Instrument podczony do komputera osobistego i wykorzystywanie
oprogramowania muzycznego daj znacznie wiksze moliwoci pracy.
Podczenie mona zrealizowa na dwa sposoby:
Wykorzystujc standardowe gniazda MIDI
Wykorzystujc zcze TO HOST

Poczenie za porednictwem standardowych gniazd MIDI


Wykorzystujc interfejs MIDI zainstalowany w komputerze prosz poczy
odpowiednie gniazda MIDI instrumentu z gniazdami interfejsu.
Do poczenia prosz wykorzysta standardowe przewody MIDI.
Jeeli interfejs MIDI zainstalowany jest wewntrz komputera prosz poczy
gniazdo MIDI OUT komputera z gniazdem MIDI IN instrumentu, za gniazdo
MIDI IN komputera z gniazdem MIDI OUT instrumentu. Przecznik [HOST
SELECT] prosz ustawi w pozycji MIDI.

MIDI - to skrt oznaczajcy cyfrowy interefejs dla instrumentw muzycznych. Pod tym okreleniem kryje si wiatowy
standard regulujcy sposb porozumiewania si elektronicznych instrumentw muzycznych i urzdze do przetwarzania i
generowania dwiku poprzez wymian standardowych informacji (komunikatw) o nutach, zmianach sterowania, zmianach
programw i wielu innych.
PSR-740/640 moe sterowa prac innych instrumentw (urzdze) MIDI poprzez wysyanie do nich komunikatw o nutach i rnych typw komunikatw sterujcych. Rwnie praca instrumentu PSR-740/640 moe by sterowana z zewntrz
przez przychodzce do komunikaty MIDI, ktre okrelaj tryb pracy moduu brzmieniowego, kanay MIDI, brzmienia
i efekty, wywouj zmiany parametrw i - oczywicie - umoliwiaj wytwarzanie przez instrument dwikw. Komunikaty
MIDI mona podzieli na dwie grupy: komunikaty kanaowe (Channel Messages) i systemowe (System Messages). Poniej
przedstawiamy krtkie wyjanienie rnych typw komunikatw odbieranych lub wysyanych przez PSR-740/640.
Komunikaty kanaowe
PSR-740/640 jest instrumentem elektronicznym, ktry moe komunikowa si ze wiatem urzdze MIDI
na 16 kanaach. Zwykle, o takim instrumencie mwi si, e moe odtwarza jednoczenie 16 rnych partii
instrumentalnych. Komunikaty kanaowe nios z sob m.in. informacje o nutach i zmianach programw
dla kadego z 16 kanaw.
Nazwa komunikatu
Note ON/OFF

Program Change
Control Change

Znaczenie dla PSR-740/640


Komunikaty (wcz/wycz nut) powstaj w czasie gry na
klawiaturze instrumentu. Kady komunikat zawiera informacj o tym,
ktre dwiki zostay uderzone i jak silnie.
Komunikaty o zmianie programu (wraz z komunikatami zmiany banku
MSB/LSB) powstaj wwczas gdy wybierane s rne brzmienia.
Komunikaty o zmianie sterowania powstaj w czasie zmieniania parametrw brzmie (gono, panorama itp.), np. przy uyciu funkcji Mikser.

Komunikaty systemowe
S to komunikaty niosce informacje sterujce prac systemu instrumentu jako caoci.
Moemy tu wyrni 2 grupy: komunikaty System Exclusive, ktre s specyficzne dla
okrelonego modelu i producenta oraz komunikaty czasu rzeczywistego (Realtime),
ktre umoliwiaj kontrol pracy urzdzenia.
Nazwa komunikatu
Exclusive Message
Realtime Messages

W przypadku wykorzystywania komputerw serii Macintosh, zewntrzny


interfejs MIDI prosz poczy z portem RS-422 (drukarka, modem), a gniazda
MIDI interfejsu poczy z instrumentem tak jak w poprzednim przypadku.
Przecznik [HOST SELECT] prosz ustawi w pozycji MIDI.

Komunikaty wysyane i odbierane przez PSR-740/640 s przedstawione


w rozdziale MIDI Data Format oraz Tabeli implementacji standardu MIDI
na stronach 167 i 182 oryginalnego podrcznika obsugi.

Gniazda MIDI i zcze TO HOST

Komputer
(program sekwencera)

Interfejs
MIDI
RS-422

MIDI IN

PSR-740/640

MIDI OUT

Jeeli przecznik [HOST SELECT] znajduje si w pozycji MIDI zcze


TO HOST jest nieaktywne.
W przypadku wykorzystywania komputerw serii Macintosh prosz
zwrci uwag na waciwe ustawienie parametru MIDI Interface Clock
w wykorzystywanym przez Pastwa oprogramowaniu. Szczegw prosz
szuka w dokumentacji oprogramowania.

126

Znaczenie dla PSR-740/640


Ustawiane s parametry sekcji procesorw Reverb, Chorus, DSP i inne.
Zawieraj informacje o parametrach zegara, umoliwiaj
wykonywanie operacji Start/Stop.

Wymian danych MIDI pomidzy poszczeglnymi urzdzeniami zapewniaj odpowiednie


przewody.
PSR-740/640 mona podczy do systemu MIDI na 2 sposoby. Sposb tradycyjny wykorzystuje standardowe przewody i gniazda MIDI. Bezporednie poczenie z komputerem (za porednictwem portu szeregowego) zapewnia zcze TO HOST oraz specjalny przewd poczeniowy.
W przypadku poczenia PSR-740/640 z komputerem za porednictwem zcza TO
HOST, instrument bdzie peni rol interfejsu MIDI, co oznacza, e specjalistyczny
interfejs MIDI nie bdzie potrzebny.
Na pycie tylnej PSR-740/640 umieszczone s 2 rodzaje zcz: standardowe gniazda
MIDI IN/OUT oraz zcze TO HOST.
MIDI IN ......... Umoliwia odbir danych MIDI przychodzcych
z innych urzdze.
MIDI OUT ..... Umoliwia wysyanie danych MIDI powstajcych
w PSR-740/640 do innych urzdze.
TO HOST ..... Umoliwia dwukierunkow transmisj danych MIDI
pomidzy instrumentem i komputerem.

Aby wykorzysta poczenie


TO HOST, w komputerze
musi by zainstalowany
specjalny program (driver)
sterujcy prac portu.
Przewody MIDI,
umoliwiajce czenie
instrumentu z innymi
urzdzeniami mona naby
w sklepach muzycznych.
Nie naley stosowa kabli
poczeniowych MIDI
duszych ni 15 m,
poniewa dugie przewody
s rdem szumu
o zwikszonym poziomie,
ktry moe zakca
przesyane dane.

123

Funkcje MIDI

Funkcje MIDI

PSR-740/640 jest instrumentem elektronicznym, ktry potrafi odbiera i wysya dane, wykorzystujc 16 kanaw
MIDI. Prosz wyobrazi sobie, e w przewodzie MIDI znajduje si 16 oddzielonych rurek. W czasie transmisji
danych MIDI z PSR-740/640 do innego urzdzenia, dane wysyane s przez okrelone rurki (kanay MIDI)
i docieraj nimi do urzdzenia zewntrznego.
Przykadowo, jednoczenie moe by transmitowanych wiele cieek, wczajc w to partie automatycznego
akompaniamentu (prosz spojrze na poniszy rysunek).

Zgodno danych MIDI


Niniejszy podrozdzia zawiera podstawowe informacje na temat zgodnoci danych MIDI, czyli przypadki,
w ktrych inne urzdzenia bd mogy odtworzy dane zapisane na PSR-740/640 i na odwrt: sytuacje,
w ktrych PSR-740/640 bdzie mg odtworzy dane zapisane przez inne urzdzenia.
W zalenoci od urzdzenia lub rodzaju danych poprawne ich odtworzenie moe odbywa si automatycznie
lub konieczne bdzie wykonanie kilku czynnoci, aby mogo si ono odby poprawnie. Jeeli maj Pastwo
problemy z odtwarzaniem niektrych danych prosz przejrze ponisze informacje.

Format zapisu sekwencji


Sposb organizacji danych sekwencji MIDI w pliku nazywa si formatem zapisu sekwencji. Odtworzenie
danych jest zatem moliwe tylko wtedy, gdy urzdzenie odtwarzajce jest zgodne z formatem zapisu sekwencji.

Jak wida okrelenie kanaw transmisyjnych dla danych to zagadnienie istotne w czasie transmisji danych
(szczegy na stronie 130).

Co mona zrobi wykorzystujc MIDI?

ESEQ
Ten format sekwencji jest zgodny z wieloma urzdzeniami MIDI produkowanymi przez firm YAMAHA,
wczajc w to rodzin instrumentw Clavinova i Disklavier. Jest formatem powszechnie wykorzystywanym
przez komercyjne kolekcje oprogramowania, ktrego producentem jest firma YAMAHA.
PSR-740/640 jest zgodny z formatem ESEQ.

Mona wykorzystywa PSR-740/640 jako modu brzmieniowy (odtwarza utwory


wykorzystujce do 16 partii instrumentalnych).

Jeli ma by wykorzystywany
komputer potrzebne bdzie
specjalistyczne
oprogramowanie (sekwencer).

Parametr Receive Mode dla wszystkich kanaw ustawiony na XG/GM.


Szczegy w podrozdziale Parametry MIDI Receive (strona 131).
Mona gra na PSR-740/640 wykorzystujc klawiatur sterujc lub klawiatur
innego instrumentu.
PSR-740/640

Szczegy w podrozdziale Parametry MIDI Receive (strona 131).


Mona nagrywa wykonywane na PSR-740/640 utwory (wykorzystujc automatyczny akompaniament i wszystkie 16 kanaw MIDI) na zewntrznym sekwencerze (np. programie komputerowym). Po nagraniu i dokonaniu danych korekt
mona odtwarza utwory wykorzystujce modu brzmieniowy PSR-740/640.

SMF (Standard MIDI File)


Jest to w chwili obecnej najczciej spotykany format. Generalnie wystpuje w dwch postaciach: Format 0
lub Format 1. Wiele urzdze MIDI jest zgodnych z postaci Format 0, jak rwnie wiele komercyjnych
kolekcji zapisanych jest w tej postaci.
PSR-740/640 zgodny jest zarwno z postaci Format 0, jak i Format 1.
Sekwencje nagrywane przez PSR-740/640 automatycznie zapisywane s w postaci SMF Format 0.

XF
Ulepszony przez firm YAMAHA format zapisu danych MIDI. Otwarto standardu zapewnia zgodno
z pojawiajcymi si w przyszoci rozszerzeniami, a te w chwili obecnej obejmuj m.in. wprowadzanie
i wywietlanie tekstw utworw.
Style File
Style File Format - jest stosunkowo nowym standardem opracowanym przez firm YAMAHA, umoliwiajcym
zapis zaawansowanych stylw akompaniamentu, do ktrych sterowania mona wykorzysta szerok palet
akordw.
PSR-740/640 posuguje si tym standardem wewntrznie, wczytujc odpowiednie dane z dyskietki
i zapisujc style nagrane przez uytkownika.

Format przydziau brzmie


W systemie MIDI brzmienia oferowane przez rne instrumenty przypisane s do numerw zwanych
numerami programw. Standard numeracji (porzdek brzmie w instrumencie) nazywany jest formatem
przydziau brzmie. Jeeli format przydziau brzmie oferowany przez urzdzenie odtwarzajce nie bdzie
zgodny z tym, przy uyciu ktrego utworzone zostay dane, ich poprawne odtworzenie nie bdzie moliwe.
GM System Level 1
Jest to w chwili obecnej najczciej spotykany format. Wiele urzdze MIDI jest zgodnych z
tym formatem, jak rwnie wiele komercyjnych kolekcji zapisanych jest w tej postaci.
PSR-740/640jest zgodny z GM System Level 1.
XG
To zaproponowane przez firm YAMAHA znaczce rozszerzenie formatu GM System Level 1,
definiujce sposoby dostpu do tysicy dodatkowych brzmie i ich edycji. Precyzyjnie okrela
struktur i rodzaje efektw. Zachowuje przy tym pen zgodno w d z formatem GM.
PSR-740/640 jest zgodny z XG.

Szczegy w podrozdziaach Parametry MIDI Receive (strona 130)


oraz Funkcja Initial Data Send (strona 133).

124

Nawet jeeli urzdzenia


odczytujce i wytwarzajce
dwiki zgodne s z podanymi
formatami efekt kocowy i tak
moe Pastwa nie w peni
satysfakcjonowa. Znaczcy
wpyw bd tu miay
indywidualne cechy urzdze,
jak rwnie wykorzystane
techniki nagrywania.

DOC
Ten format - Disk Orchestra Collection - przydziau brzmie jest zgodny z wieloma
urzdzeniami MIDI produkowanymi przez firm YAMAHA, wczajc w to rodzin
instrumentw Clavinova i Disklavier. Jest formatem powszechnie wykorzystywanym przez
komercyjne kolekcje oprogramowania, ktrego producentem jest firma YAMAHA.
PSR-740/640 jest zgodny z DOC.

125

Funkcje MIDI

Funkcje MIDI

PSR-740/640 jest instrumentem elektronicznym, ktry potrafi odbiera i wysya dane, wykorzystujc 16 kanaw
MIDI. Prosz wyobrazi sobie, e w przewodzie MIDI znajduje si 16 oddzielonych rurek. W czasie transmisji
danych MIDI z PSR-740/640 do innego urzdzenia, dane wysyane s przez okrelone rurki (kanay MIDI)
i docieraj nimi do urzdzenia zewntrznego.
Przykadowo, jednoczenie moe by transmitowanych wiele cieek, wczajc w to partie automatycznego
akompaniamentu (prosz spojrze na poniszy rysunek).

Zgodno danych MIDI


Niniejszy podrozdzia zawiera podstawowe informacje na temat zgodnoci danych MIDI, czyli przypadki,
w ktrych inne urzdzenia bd mogy odtworzy dane zapisane na PSR-740/640 i na odwrt: sytuacje,
w ktrych PSR-740/640 bdzie mg odtworzy dane zapisane przez inne urzdzenia.
W zalenoci od urzdzenia lub rodzaju danych poprawne ich odtworzenie moe odbywa si automatycznie
lub konieczne bdzie wykonanie kilku czynnoci, aby mogo si ono odby poprawnie. Jeeli maj Pastwo
problemy z odtwarzaniem niektrych danych prosz przejrze ponisze informacje.

Format zapisu sekwencji


Sposb organizacji danych sekwencji MIDI w pliku nazywa si formatem zapisu sekwencji. Odtworzenie
danych jest zatem moliwe tylko wtedy, gdy urzdzenie odtwarzajce jest zgodne z formatem zapisu sekwencji.

Jak wida okrelenie kanaw transmisyjnych dla danych to zagadnienie istotne w czasie transmisji danych
(szczegy na stronie 130).

Co mona zrobi wykorzystujc MIDI?

ESEQ
Ten format sekwencji jest zgodny z wieloma urzdzeniami MIDI produkowanymi przez firm YAMAHA,
wczajc w to rodzin instrumentw Clavinova i Disklavier. Jest formatem powszechnie wykorzystywanym
przez komercyjne kolekcje oprogramowania, ktrego producentem jest firma YAMAHA.
PSR-740/640 jest zgodny z formatem ESEQ.

Mona wykorzystywa PSR-740/640 jako modu brzmieniowy (odtwarza utwory


wykorzystujce do 16 partii instrumentalnych).

Jeli ma by wykorzystywany
komputer potrzebne bdzie
specjalistyczne
oprogramowanie (sekwencer).

Parametr Receive Mode dla wszystkich kanaw ustawiony na XG/GM.


Szczegy w podrozdziale Parametry MIDI Receive (strona 131).
Mona gra na PSR-740/640 wykorzystujc klawiatur sterujc lub klawiatur
innego instrumentu.
PSR-740/640

Szczegy w podrozdziale Parametry MIDI Receive (strona 131).


Mona nagrywa wykonywane na PSR-740/640 utwory (wykorzystujc automatyczny akompaniament i wszystkie 16 kanaw MIDI) na zewntrznym sekwencerze (np. programie komputerowym). Po nagraniu i dokonaniu danych korekt
mona odtwarza utwory wykorzystujce modu brzmieniowy PSR-740/640.

SMF (Standard MIDI File)


Jest to w chwili obecnej najczciej spotykany format. Generalnie wystpuje w dwch postaciach: Format 0
lub Format 1. Wiele urzdze MIDI jest zgodnych z postaci Format 0, jak rwnie wiele komercyjnych
kolekcji zapisanych jest w tej postaci.
PSR-740/640 zgodny jest zarwno z postaci Format 0, jak i Format 1.
Sekwencje nagrywane przez PSR-740/640 automatycznie zapisywane s w postaci SMF Format 0.

XF
Ulepszony przez firm YAMAHA format zapisu danych MIDI. Otwarto standardu zapewnia zgodno
z pojawiajcymi si w przyszoci rozszerzeniami, a te w chwili obecnej obejmuj m.in. wprowadzanie
i wywietlanie tekstw utworw.
Style File
Style File Format - jest stosunkowo nowym standardem opracowanym przez firm YAMAHA, umoliwiajcym
zapis zaawansowanych stylw akompaniamentu, do ktrych sterowania mona wykorzysta szerok palet
akordw.
PSR-740/640 posuguje si tym standardem wewntrznie, wczytujc odpowiednie dane z dyskietki
i zapisujc style nagrane przez uytkownika.

Format przydziau brzmie


W systemie MIDI brzmienia oferowane przez rne instrumenty przypisane s do numerw zwanych
numerami programw. Standard numeracji (porzdek brzmie w instrumencie) nazywany jest formatem
przydziau brzmie. Jeeli format przydziau brzmie oferowany przez urzdzenie odtwarzajce nie bdzie
zgodny z tym, przy uyciu ktrego utworzone zostay dane, ich poprawne odtworzenie nie bdzie moliwe.
GM System Level 1
Jest to w chwili obecnej najczciej spotykany format. Wiele urzdze MIDI jest zgodnych z
tym formatem, jak rwnie wiele komercyjnych kolekcji zapisanych jest w tej postaci.
PSR-740/640jest zgodny z GM System Level 1.
XG
To zaproponowane przez firm YAMAHA znaczce rozszerzenie formatu GM System Level 1,
definiujce sposoby dostpu do tysicy dodatkowych brzmie i ich edycji. Precyzyjnie okrela
struktur i rodzaje efektw. Zachowuje przy tym pen zgodno w d z formatem GM.
PSR-740/640 jest zgodny z XG.

Szczegy w podrozdziaach Parametry MIDI Receive (strona 130)


oraz Funkcja Initial Data Send (strona 133).

124

Nawet jeeli urzdzenia


odczytujce i wytwarzajce
dwiki zgodne s z podanymi
formatami efekt kocowy i tak
moe Pastwa nie w peni
satysfakcjonowa. Znaczcy
wpyw bd tu miay
indywidualne cechy urzdze,
jak rwnie wykorzystane
techniki nagrywania.

DOC
Ten format - Disk Orchestra Collection - przydziau brzmie jest zgodny z wieloma
urzdzeniami MIDI produkowanymi przez firm YAMAHA, wczajc w to rodzin
instrumentw Clavinova i Disklavier. Jest formatem powszechnie wykorzystywanym przez
komercyjne kolekcje oprogramowania, ktrego producentem jest firma YAMAHA.
PSR-740/640 jest zgodny z DOC.

125

Funkcje MIDI

Funkcje MIDI

Poczenie instrumentu z komputerem


Instrument podczony do komputera osobistego i wykorzystywanie
oprogramowania muzycznego daj znacznie wiksze moliwoci pracy.
Podczenie mona zrealizowa na dwa sposoby:
Wykorzystujc standardowe gniazda MIDI
Wykorzystujc zcze TO HOST

Poczenie za porednictwem standardowych gniazd MIDI


Wykorzystujc interfejs MIDI zainstalowany w komputerze prosz poczy
odpowiednie gniazda MIDI instrumentu z gniazdami interfejsu.
Do poczenia prosz wykorzysta standardowe przewody MIDI.
Jeeli interfejs MIDI zainstalowany jest wewntrz komputera prosz poczy
gniazdo MIDI OUT komputera z gniazdem MIDI IN instrumentu, za gniazdo
MIDI IN komputera z gniazdem MIDI OUT instrumentu. Przecznik [HOST
SELECT] prosz ustawi w pozycji MIDI.

MIDI - to skrt oznaczajcy cyfrowy interefejs dla instrumentw muzycznych. Pod tym okreleniem kryje si wiatowy
standard regulujcy sposb porozumiewania si elektronicznych instrumentw muzycznych i urzdze do przetwarzania i
generowania dwiku poprzez wymian standardowych informacji (komunikatw) o nutach, zmianach sterowania, zmianach
programw i wielu innych.
PSR-740/640 moe sterowa prac innych instrumentw (urzdze) MIDI poprzez wysyanie do nich komunikatw o nutach i rnych typw komunikatw sterujcych. Rwnie praca instrumentu PSR-740/640 moe by sterowana z zewntrz
przez przychodzce do komunikaty MIDI, ktre okrelaj tryb pracy moduu brzmieniowego, kanay MIDI, brzmienia
i efekty, wywouj zmiany parametrw i - oczywicie - umoliwiaj wytwarzanie przez instrument dwikw. Komunikaty
MIDI mona podzieli na dwie grupy: komunikaty kanaowe (Channel Messages) i systemowe (System Messages). Poniej
przedstawiamy krtkie wyjanienie rnych typw komunikatw odbieranych lub wysyanych przez PSR-740/640.
Komunikaty kanaowe
PSR-740/640 jest instrumentem elektronicznym, ktry moe komunikowa si ze wiatem urzdze MIDI
na 16 kanaach. Zwykle, o takim instrumencie mwi si, e moe odtwarza jednoczenie 16 rnych partii
instrumentalnych. Komunikaty kanaowe nios z sob m.in. informacje o nutach i zmianach programw
dla kadego z 16 kanaw.
Nazwa komunikatu
Note ON/OFF

Program Change
Control Change

Znaczenie dla PSR-740/640


Komunikaty (wcz/wycz nut) powstaj w czasie gry na
klawiaturze instrumentu. Kady komunikat zawiera informacj o tym,
ktre dwiki zostay uderzone i jak silnie.
Komunikaty o zmianie programu (wraz z komunikatami zmiany banku
MSB/LSB) powstaj wwczas gdy wybierane s rne brzmienia.
Komunikaty o zmianie sterowania powstaj w czasie zmieniania parametrw brzmie (gono, panorama itp.), np. przy uyciu funkcji Mikser.

Komunikaty systemowe
S to komunikaty niosce informacje sterujce prac systemu instrumentu jako caoci.
Moemy tu wyrni 2 grupy: komunikaty System Exclusive, ktre s specyficzne dla
okrelonego modelu i producenta oraz komunikaty czasu rzeczywistego (Realtime),
ktre umoliwiaj kontrol pracy urzdzenia.
Nazwa komunikatu
Exclusive Message
Realtime Messages

W przypadku wykorzystywania komputerw serii Macintosh, zewntrzny


interfejs MIDI prosz poczy z portem RS-422 (drukarka, modem), a gniazda
MIDI interfejsu poczy z instrumentem tak jak w poprzednim przypadku.
Przecznik [HOST SELECT] prosz ustawi w pozycji MIDI.

Komunikaty wysyane i odbierane przez PSR-740/640 s przedstawione


w rozdziale MIDI Data Format oraz Tabeli implementacji standardu MIDI
na stronach 167 i 182 oryginalnego podrcznika obsugi.

Gniazda MIDI i zcze TO HOST

Komputer
(program sekwencera)

Interfejs
MIDI
RS-422

MIDI IN

PSR-740/640

MIDI OUT

Jeeli przecznik [HOST SELECT] znajduje si w pozycji MIDI zcze


TO HOST jest nieaktywne.
W przypadku wykorzystywania komputerw serii Macintosh prosz
zwrci uwag na waciwe ustawienie parametru MIDI Interface Clock
w wykorzystywanym przez Pastwa oprogramowaniu. Szczegw prosz
szuka w dokumentacji oprogramowania.

126

Znaczenie dla PSR-740/640


Ustawiane s parametry sekcji procesorw Reverb, Chorus, DSP i inne.
Zawieraj informacje o parametrach zegara, umoliwiaj
wykonywanie operacji Start/Stop.

Wymian danych MIDI pomidzy poszczeglnymi urzdzeniami zapewniaj odpowiednie


przewody.
PSR-740/640 mona podczy do systemu MIDI na 2 sposoby. Sposb tradycyjny wykorzystuje standardowe przewody i gniazda MIDI. Bezporednie poczenie z komputerem (za porednictwem portu szeregowego) zapewnia zcze TO HOST oraz specjalny przewd poczeniowy.
W przypadku poczenia PSR-740/640 z komputerem za porednictwem zcza TO
HOST, instrument bdzie peni rol interfejsu MIDI, co oznacza, e specjalistyczny
interfejs MIDI nie bdzie potrzebny.
Na pycie tylnej PSR-740/640 umieszczone s 2 rodzaje zcz: standardowe gniazda
MIDI IN/OUT oraz zcze TO HOST.
MIDI IN ......... Umoliwia odbir danych MIDI przychodzcych
z innych urzdze.
MIDI OUT ..... Umoliwia wysyanie danych MIDI powstajcych
w PSR-740/640 do innych urzdze.
TO HOST ..... Umoliwia dwukierunkow transmisj danych MIDI
pomidzy instrumentem i komputerem.

Aby wykorzysta poczenie


TO HOST, w komputerze
musi by zainstalowany
specjalny program (driver)
sterujcy prac portu.
Przewody MIDI,
umoliwiajce czenie
instrumentu z innymi
urzdzeniami mona naby
w sklepach muzycznych.
Nie naley stosowa kabli
poczeniowych MIDI
duszych ni 15 m,
poniewa dugie przewody
s rdem szumu
o zwikszonym poziomie,
ktry moe zakca
przesyane dane.

123

Funkcje MIDI

Funkcje MIDI

Poczenie za porednictwem zcza TO HOST

Parametry MIDI Transmit

Prosz poczy port szeregowy komputera (RS-232C lub RS-422) z gniazdem TO


HOST instrumentu.

PSR-740/640 moe dokonywa transmisji danych MIDI na wszystkich 16 kanaach.


Parametry Funkcje Transmit Channel i Transmit Track okrelaj na jakich kanaach
wysyane s poszczeglne dane.

1
2
3
4
5
6

Naciskamy przycisk [FUNCTION].


IBM-PC/AT Series
Prosz poczy gniazdo TO HOST instrumentu z gniazdem portu szeregowego
komputera typu IBM PC/AT za pomoc przewodu 8-pin MINI DIN-D-SUB 9-pin,
a nastpnie przecznik [HOST SELECT] ustawi w pozycji PC-2.

Wybieramy Midi.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI.


Wybieramy Transmit Channel.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

PSR-740/640
mini DIN 8-pin
D-SUB 9-pin

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu funkcji Transmit


Track.
Ustalamy warto Transmit Channel i Transmit Track.
Kanay MIDI wybierane s przy uyciu odpowiadajcych im przyciskw
z grupy TRACK.

Przyciski [TRACK1]-[TRACK8]

Przyciski [TRACK9]-[TRACK16]

Odpowiadajce im cieki wybierane s przy uyciu pokrta [DATA]


lub przyciskw [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
OFF
RIGHT1
RIGHT2
LEFT
UPPER
LOWER
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
BASS
CHORD1
CHORD2
PAD
PHRASE1
PHRASE2
TRACK1-16

Transmisja danych zablokowana.


Partia instrumentalna brzmienia R1.**
Partia instrumentalna brzmienia R2.**
Partia instrumentalna brzmienia L.**
Gra prawej rki na klawiaturze*. Dane o nutach MIDI s
transmitowane w zwyky sposb (strona 29).
Gra lewej rki na klawiaturze*. Dane o nutach MIDI s
transmitowane w zwyky sposb (strona 29).
Partia instrumentalna cieki RHYTHM SUB automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki RHYTHM MAIN automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki BASS automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki CHORD 1 automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki CHORD 2 automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki PAD automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki PHRASE 1 automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki PHRASE 2 automat. akomp.
cieki utworu 9-16.

* Gra prawej- i lewej rki na klawiaturze wskazuje na dane powstajce w wyniku gry
w prawej i lewej czci klawiatury po obu stronach punktu podziau.
** Dane MIDI transmitowane s zgodnie z aktualnie ustawionymi rejestrami brzmienia
partii R1, R2 i L.

Jeeli port szeregowy komputera wyposaony jest w gniazdo 25-stykowe,


wwczas prosz uy tego samego przewodu z adapterem 9-pin - 25-pin.
Jeli okrelona partia zostanie
przypisana do kilku kanaw
MIDI, wwczas dane s
transmitowane za
porednictwem kanau
o najniszym numerze.
Dane dotyczce konfiguracji
transmisji danych MIDI s
przechowywane w pamici
instrumentu nawet po
wyczeniu zasilania, o ile
w zasobniku znajduj si
sprawne baterie lub
podczony jest zasilacz
(szczegy na stronie 149).

PSR-740/640
mini DIN 8-pin
D-SUB 25-pin

D-SUB 9-pin

Macintosh
Prosz poczy gniazdo TO HOST instrumentu z gniazdem Modem (lub Printer)
komputera za pomoc przewodu Apple Macintosh peripherial cable (8-bit), a
nastpnie przecznik [HOST SELECT] w PSR-740/640 ustawi w pozycji MAC.

Domylne ustawienia obu


funkcji przedstawiaj si
nastpujco:
kana 1 = RIGHT1
kana 2 = RIGHT2
kana 3 = LEFT
kana 4 = OFF
kana 5 = OFF
kana 6 = OFF
kana 7 = OFF
kana 8 = OFF
kana 9 = RHYTHM SUB
kana 10 = RHYTHM MAIN
kana 11 = BASS
kana 12 = CHORD1
kana 13 = CHORD2
kana 14 = PAD
kana 15 = PHRASE1
kana 16 = PHRASE2

PSR-740/640
mini DIN 8-pin

mini DIN 8-pin

Zegar interfejsu MIDI w sterowniku Apple MIDI Driver prosz ustawi na


1 MHz. Szczegy znajd Pastwo w dokumentacji doczonej do
wykorzystywanego oprogramowania.
Szczegy dotyczce niezbdnych ustawie interfejsu i oprogramowania
znajd Pastwo w odpowiednich podrcznikach obsugi.

Aby unikn niespodzianek


spowodowanych powstaniem
ptli informacyjnej w systemie
poczonych urzdze MIDI
naley sprawdzi stan funkcji
Local Control w PSR-740/640
(patrz strona 132) oraz
ustawienia funkcji MIDI THRU
(lub Echo) w podczonych
urzdzeniach.

Macintosh jest zarejestrowanym znakiem handlowym Apple Computer, Inc.


IBM PC/AT jest znakiem handlowym IBM Corporation.
Nazwy innych firm i produktw uyte w niniejszej publikacji pozostaj wasnoci ich wacicieli.

128

130

W zalenoci od wykorzystywanego typu komputera prosz uy w tym celu


specjalnego przewodu (sprzedawanego oddzielnie).

127

Funkcje MIDI

Szablony MIDI (MIDI Template)


Parametry konfiguracji systemu MIDI instrumentu zebrane zostay w tzw.
szablony. Wybierajc jeden z 7 gotowych szablonw (przygotowanych pod ktem
konkretnych zastosowa) mona, wykorzystujc tylko t jedn funkcj przywoa
od razu dane ustawienia wszystkich parametrw konfiguracji MIDI.

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Wybieramy Midi.

Funkcje MIDI

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wczytujemy wybrany szablon MIDI.


Aby wczyta wybrany szablon MIDI prosz nacisn [+/YES]
[+/YES]. Aby
anulowa operacj prosz nacisn [-/NO]
[-/NO].

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Lista szablonw MIDI


TX1 KEYBOARD OUT

3
4

TX2 ACMP OUT

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI.

TX3 SONG OUT

Wybieramy Template.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
TX4 MASTER KEYBOARD

RX1 XG MODULE

RX2 MIDI ACCORDION

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI Template.

Wybieramy szablon MIDI.

128

RX3 MIDI PEDAL

Kanay nadawcze ustawione s w nastpujcy sposb:


1: Right1, 2: Right2, 3: Left, 4-16: Off. Szablon wykorzystywany
do sterowania prac zewntrznych moduw brzmieniowych
i pracy z sekwencerem w czasie nagrywania.
Kanaom nadawczym 9-16 przypisane s partie instrumentalne
automatycznego akompaniamentu: 9-10: partie perkusyjne,
11: partia basu, 12-13: partie akordowe, 14: Pad, 15-16: partie
melodyczne akompaniamentu. Szablon wykorzystywany do
sterowania prac zewntrznych moduw brzmieniowych i pracy
z zewntrznym sekwencerem w czasie nagrywania
akompaniamentw.
Wszystkim kanaom transmisyjnym s przypisane partie
instrumentalne utworw (1-16). Szablon wykorzystywany do
transmisji danych wykonawczych utworw odtwarzanych przez
zewntrzne moduy brzmieniowe i pracy z zewntrznym
sekwencerem w czasie zgrywania caych utworw.
Prosz wykorzystywa ten szablon, gdy klawiatura PSR-740/640
ma peni rol klawiatury sterujcej. Mwic precyzyjniej jest ona
(klawiatura) wykorzystywana w charakterze kontrolera MIDI bez
uywania wewntrznych brzmie.
Wszystkie kanay odbiorcze ustawione s na Normal. Prosz
korzysta z tego szablonu, gdy PSR-740/640 ma peni rol
standardowego moduu brzmieniowego XG.
Kanay odbiorcze ustawione s w nastpujcy sposb:
1: Remote, 2: Chord, 3: Bass, 4-16: Off. Szablon mona
wykorzysta, gdy PSR-740/640 sterowany jest przez zewntrzny
akordeon MIDI.
Wszystkie kanay odbiorcze ustawione s na Root. Szablon
prosz wykorzystywa, gdy PSR-740/640 sterowany jest za
porednictwem klawiatury nonej MIDI.

MIDI Transmit Setting


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Szczegy dotyczce szablonw znajd Pastwo na nastpnej stronie.

129

Funkcje MIDI

Szablony MIDI (MIDI Template)


Parametry konfiguracji systemu MIDI instrumentu zebrane zostay w tzw.
szablony. Wybierajc jeden z 7 gotowych szablonw (przygotowanych pod ktem
konkretnych zastosowa) mona, wykorzystujc tylko t jedn funkcj przywoa
od razu dane ustawienia wszystkich parametrw konfiguracji MIDI.

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Wybieramy Midi.

Funkcje MIDI

Naciskamy przycisk [NEXT].

Wczytujemy wybrany szablon MIDI.


Aby wczyta wybrany szablon MIDI prosz nacisn [+/YES]
[+/YES]. Aby
anulowa operacj prosz nacisn [-/NO]
[-/NO].

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Lista szablonw MIDI


TX1 KEYBOARD OUT

3
4

TX2 ACMP OUT

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI.

TX3 SONG OUT

Wybieramy Template.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
TX4 MASTER KEYBOARD

RX1 XG MODULE

RX2 MIDI ACCORDION

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI Template.

Wybieramy szablon MIDI.

128

RX3 MIDI PEDAL

Kanay nadawcze ustawione s w nastpujcy sposb:


1: Right1, 2: Right2, 3: Left, 4-16: Off. Szablon wykorzystywany
do sterowania prac zewntrznych moduw brzmieniowych
i pracy z sekwencerem w czasie nagrywania.
Kanaom nadawczym 9-16 przypisane s partie instrumentalne
automatycznego akompaniamentu: 9-10: partie perkusyjne,
11: partia basu, 12-13: partie akordowe, 14: Pad, 15-16: partie
melodyczne akompaniamentu. Szablon wykorzystywany do
sterowania prac zewntrznych moduw brzmieniowych i pracy
z zewntrznym sekwencerem w czasie nagrywania
akompaniamentw.
Wszystkim kanaom transmisyjnym s przypisane partie
instrumentalne utworw (1-16). Szablon wykorzystywany do
transmisji danych wykonawczych utworw odtwarzanych przez
zewntrzne moduy brzmieniowe i pracy z zewntrznym
sekwencerem w czasie zgrywania caych utworw.
Prosz wykorzystywa ten szablon, gdy klawiatura PSR-740/640
ma peni rol klawiatury sterujcej. Mwic precyzyjniej jest ona
(klawiatura) wykorzystywana w charakterze kontrolera MIDI bez
uywania wewntrznych brzmie.
Wszystkie kanay odbiorcze ustawione s na Normal. Prosz
korzysta z tego szablonu, gdy PSR-740/640 ma peni rol
standardowego moduu brzmieniowego XG.
Kanay odbiorcze ustawione s w nastpujcy sposb:
1: Remote, 2: Chord, 3: Bass, 4-16: Off. Szablon mona
wykorzysta, gdy PSR-740/640 sterowany jest przez zewntrzny
akordeon MIDI.
Wszystkie kanay odbiorcze ustawione s na Root. Szablon
prosz wykorzystywa, gdy PSR-740/640 sterowany jest za
porednictwem klawiatury nonej MIDI.

MIDI Transmit Setting


Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Szczegy dotyczce szablonw znajd Pastwo na nastpnej stronie.

129

Funkcje MIDI

Funkcje MIDI

Poczenie za porednictwem zcza TO HOST

Parametry MIDI Transmit

Prosz poczy port szeregowy komputera (RS-232C lub RS-422) z gniazdem TO


HOST instrumentu.

PSR-740/640 moe dokonywa transmisji danych MIDI na wszystkich 16 kanaach.


Parametry Funkcje Transmit Channel i Transmit Track okrelaj na jakich kanaach
wysyane s poszczeglne dane.

1
2
3
4
5
6

Naciskamy przycisk [FUNCTION].


IBM-PC/AT Series
Prosz poczy gniazdo TO HOST instrumentu z gniazdem portu szeregowego
komputera typu IBM PC/AT za pomoc przewodu 8-pin MINI DIN-D-SUB 9-pin,
a nastpnie przecznik [HOST SELECT] ustawi w pozycji PC-2.

Wybieramy Midi.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI.


Wybieramy Transmit Channel.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

PSR-740/640
mini DIN 8-pin
D-SUB 9-pin

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu funkcji Transmit


Track.
Ustalamy warto Transmit Channel i Transmit Track.
Kanay MIDI wybierane s przy uyciu odpowiadajcych im przyciskw
z grupy TRACK.

Przyciski [TRACK1]-[TRACK8]

Przyciski [TRACK9]-[TRACK16]

Odpowiadajce im cieki wybierane s przy uyciu pokrta [DATA]


lub przyciskw [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
OFF
RIGHT1
RIGHT2
LEFT
UPPER
LOWER
RHYTHM SUB
RHYTHM MAIN
BASS
CHORD1
CHORD2
PAD
PHRASE1
PHRASE2
TRACK1-16

Transmisja danych zablokowana.


Partia instrumentalna brzmienia R1.**
Partia instrumentalna brzmienia R2.**
Partia instrumentalna brzmienia L.**
Gra prawej rki na klawiaturze*. Dane o nutach MIDI s
transmitowane w zwyky sposb (strona 29).
Gra lewej rki na klawiaturze*. Dane o nutach MIDI s
transmitowane w zwyky sposb (strona 29).
Partia instrumentalna cieki RHYTHM SUB automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki RHYTHM MAIN automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki BASS automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki CHORD 1 automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki CHORD 2 automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki PAD automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki PHRASE 1 automat. akomp.
Partia instrumentalna cieki PHRASE 2 automat. akomp.
cieki utworu 9-16.

* Gra prawej- i lewej rki na klawiaturze wskazuje na dane powstajce w wyniku gry
w prawej i lewej czci klawiatury po obu stronach punktu podziau.
** Dane MIDI transmitowane s zgodnie z aktualnie ustawionymi rejestrami brzmienia
partii R1, R2 i L.

Jeeli port szeregowy komputera wyposaony jest w gniazdo 25-stykowe,


wwczas prosz uy tego samego przewodu z adapterem 9-pin - 25-pin.
Jeli okrelona partia zostanie
przypisana do kilku kanaw
MIDI, wwczas dane s
transmitowane za
porednictwem kanau
o najniszym numerze.
Dane dotyczce konfiguracji
transmisji danych MIDI s
przechowywane w pamici
instrumentu nawet po
wyczeniu zasilania, o ile
w zasobniku znajduj si
sprawne baterie lub
podczony jest zasilacz
(szczegy na stronie 149).

PSR-740/640
mini DIN 8-pin
D-SUB 25-pin

D-SUB 9-pin

Macintosh
Prosz poczy gniazdo TO HOST instrumentu z gniazdem Modem (lub Printer)
komputera za pomoc przewodu Apple Macintosh peripherial cable (8-bit), a
nastpnie przecznik [HOST SELECT] w PSR-740/640 ustawi w pozycji MAC.

Domylne ustawienia obu


funkcji przedstawiaj si
nastpujco:
kana 1 = RIGHT1
kana 2 = RIGHT2
kana 3 = LEFT
kana 4 = OFF
kana 5 = OFF
kana 6 = OFF
kana 7 = OFF
kana 8 = OFF
kana 9 = RHYTHM SUB
kana 10 = RHYTHM MAIN
kana 11 = BASS
kana 12 = CHORD1
kana 13 = CHORD2
kana 14 = PAD
kana 15 = PHRASE1
kana 16 = PHRASE2

PSR-740/640
mini DIN 8-pin

mini DIN 8-pin

Zegar interfejsu MIDI w sterowniku Apple MIDI Driver prosz ustawi na


1 MHz. Szczegy znajd Pastwo w dokumentacji doczonej do
wykorzystywanego oprogramowania.
Szczegy dotyczce niezbdnych ustawie interfejsu i oprogramowania
znajd Pastwo w odpowiednich podrcznikach obsugi.

Aby unikn niespodzianek


spowodowanych powstaniem
ptli informacyjnej w systemie
poczonych urzdze MIDI
naley sprawdzi stan funkcji
Local Control w PSR-740/640
(patrz strona 132) oraz
ustawienia funkcji MIDI THRU
(lub Echo) w podczonych
urzdzeniach.

Macintosh jest zarejestrowanym znakiem handlowym Apple Computer, Inc.


IBM PC/AT jest znakiem handlowym IBM Corporation.
Nazwy innych firm i produktw uyte w niniejszej publikacji pozostaj wasnoci ich wacicieli.

128

130

W zalenoci od wykorzystywanego typu komputera prosz uy w tym celu


specjalnego przewodu (sprzedawanego oddzielnie).

127

Pozostae funkcje (Utility)

Funkcje MIDI

Niniejszy rozdzia podrcznika zawiera omwienie szeregu wanych funkcji, ktre nie zostay
zaprezentowane w poprzednich rozdziaach. S to funkcje zebrane w menu Utility sekcji Function.

Parametry MIDI Receive


PSR-740/640 moe odbiera dane MIDI jednoczenie na wszystkich 16 kanaach, co
umoliwia funkcjonowanie instrumentu jako zwykego moduu wielobrzmieniowego
(multitimbral). Funkcje Receive Channel i Receive Mode umoliwiaj zdefiniowanie
w jaki sposb poszczeglne kanay MIDI reagowa bd na odbierane dane.

Metronom ................................................................................................. strona 134


Rejestr partii (Octave) .............................................................................. strona 135
Strojenie (Master Tuning) ......................................................................... strona 135
Programowanie stroju (Scale Tuning) ..................................................... strona 135
Punkt podziau klawiatury (Split Point) .................................................... strona 135
Funkcja Touch Sensitivity ......................................................................... strona 136
Funkcja Voice Set ..................................................................................... strona 136
Przecznik nony (Footswitch) ............................................................... strona 137
Kontroler nony (Foot Volume) ................................................................ strona 138
Parametr Pitch Bend Range ..................................................................... strona 139
Kontroler Modulation ................................................................................ strona 139

1
2
3
4
5
6

Kada z powyszych funkcji moe by przywoana w zaprezentowany poniej sposb.

1
2
3
4
5
6

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Wybieramy Utility.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Naciskamy przycisk [FUNCTION].


Wybieramy MIDI.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI.


Wybieramy Receive Channel.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu funkcji Receive


Channel.
Ustalamy kanay odbiorcze MIDI i obowizujcy na nich tryb
odbioru danych.
Kanay MIDI wybierane s przy uyciu odpowiadajcych im przyciskw
z grupy TRACK.

Wybieramy funkcj.
Naciskamy przycisk [NEXT].

Dane dotyczce konfiguracji


odbioru danych MIDI s
przechowywane w pamici
instrumentu nawet po
wyczeniu zasilania,
o ile do instrumentu
podczony jest zasilacz
(szczegy na stronie 149).
Konfiguracj domyln jest
ustawienie wszystkich
kanaw na XG/GM.

Ustalamy warto funkcji.


Przyciski [TRACK1]-[TRACK8]

Przyciski [TRACK9]-[TRACK16]

Czynnoci odpowiadajce kroki #6 zawarte zostay w opisie kadej funkcji.

Odpowiadajcy im tryb odbioru wybierany jest przy uyciu pokrta


[DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Metronom
Odtwarzanie akompaniamentu
Odtwarzanie utworw
Stan gotowoci do synchronicznego uruchomienia
Stan gotowoci do nagrywania
Nagrywanie

Metronom wczany lub wyczany jest przy uyciu przyciskw


[+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

134

OFF
Nie mona wczy
metronomu dla niektrych
z odtwarzanych utworw.

XG/GM

W przypadku niektrych
utworw pochodzcych
z kolekcji komercyjnych
w miejscu wartoci tempa na
wywietlaczu pojawia si
wskazanie . W czasie ich
odtwarzania nie dziaa
wskanik metrum, a licznik
taktw wskazuje
nieprawdziwe wartoci,
pozwalajce jedynie
zorientowa si jak dugo
odtwarzany jest utwr.

KEYBOARD

CHORD

ROOT

V.HARMONY
(PSR-740)

129

Gdy wczony jest metronom (ON), wwczas jego tykanie syszalne jest
w nastpujcych przypadkach.

Wyczenie odbioru danych. Instrument nie bdzie odbiera danych MIDI na kanaach, ktre
ustawione s na off.
Odbierane dane MIDI kierowane s bezporednio do moduu brzmieniowego. Jeeli wszystkie
kanay s ustawione na XG/GM, wwczas instrument funkcjonuje jak standardowy modu
wielobrzmieniowy.
Zdalne sterowanie. Odbierane dane MIDI s interpretowane w taki sam sposb jakby byy zagrane
na wasnej klawiaturze instrumentu. Innymi sowy, za pomoc zewntrznej klawiatury MIDI mona
np. sterowa prac funkcji automatycznego akompaniamentu itd.
Komunikaty o nutach odbierane na kanaach ustawionych na Chord s rozpoznawane jako dane
sterujce przebiegiem harmonicznym akompaniamentu. Sposb rozpoznawania akordw zaley
od aktualnie wybranej w instrumencie metody palcowania, ale pomijane s ustawienia dotyczce
punktu podziau klawiatury i stanu sekcji automatycznego akompaniamentu (wczona/wyczona).
Komunikaty o nutach odbierane na kanaach ustawionych na Root s rozpoznawane jako dwiki
partii basowej automatycznego akompaniamentu. Dwiki bd generowane niezalenie od
ustawie punktu podziau klawiatury i stanu sekcji automatycznego akompaniamentu (wczona/
wyczona).
Komunikaty o nutach odbierane na tych kanaach s wykorzystywane przez procesor harmonii
wokalnej.

131

Funkcje MIDI

Funkcje MIDI

Funkcja Local Control


Funkcja realizuje praktyczne oddzielenie wewntrznego moduu brzmieniowego
instrumentu od jego klawiatury. Najczciej wykorzystywanym trybem pracy jest
wczone sterowanie lokalne (Local On), umoliwiajce bezporednie sterowanie
brzmieniami moduu PSR-740/640 za porednictwem jego wasnej klawiatury.
Po ustawieniu funkcji Local na Off klawiatura nadal wysya komunikaty
sterujce przez MIDI, jednake wewntrzny generator nie jest ju przez ni
pobudzany. Takie oddzielenie klawiatury i moduu brzmieniowego jest przydatne
w konfiguracji, gdy zewntrzny sekwencer pobudza do gry wewntrzny modu
brzmieniowy PSR-740/640, za przy uyciu klawiatury instrumentu, uytkownik
steruje prac zewntrznego urzdzenia (urzdze).

1
2
3
4
5
6

Ustawieniem domylnym
funkcji Local Control jest
On.

Wybieramy Clock.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu funkcji Clock.


Ustalamy warto funkcji.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI.


Wybieramy Local Control.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu funkcji Local Control.


Wczamy lub wyczamy funkcj.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Domyln wartoci funkcji


jest INTERNAL.
Jeli wczona jest funkcja
Clock (Ext), wwczas nie
mona uruchomi
automatycznego
akompaniamentu ani za
pomoc przycisku [START/
STOP] ani funkcji Synchro
Start. Rwnie odtwarzanie
sekwencji z pamici MULTI
PAD nie moe by
dokonywane przez
naciskanie przyciskw
MULTI PAD [1] ... [4].
W czasie gdy wczona jest
funkcja Clock (EXTERNAL), parametr Tempo na
wywietlaczu przyjmuje
warto EC i nie mona
dokonywa jego regulacji za
pomoc przyciskw na
pycie czoowej.

Wybieramy MIDI.

Umoliwia wczenie lub wyczenie reakcji instrumentu na komunikaty czasowe MIDI.


Jeli funkcja jest wyczona (INTERNAL) wszystkie funkcje oparte o sterowanie
czasowe, tzn. automatyczny akompaniament, nagrywanie i odtwarzanie utworw itd.
podlegaj synchronizacji z wewntrznym zegarem instrumentu. Po wczeniu funkcji
(EXTERNAL) wszelkie zalenoci czasowe bd synchronizowane z sygnaami
pochodzcymi z gniazda MIDI IN. Ustawieniem domylnym jest INTERNAL.

132

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI.

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Funkcja Clock

1
2

3
4
5
6

Funkcja Initial Setup Send


Umoliwia transmisj danych dotyczcych biecych ustawie instrumentu do drugiego
instrumentu PSR-740/640 lub urzdzenia przeznaczonego do rejestracji danych w
standardzie MIDI.
Funkcja jest szczeglnie przydatna, gdy chc Pastwo przesa przed nagraniem
do zewntrznego sekwencera aktualne ustawienia instrumentu.

1
2
3
4
5
6

Naciskamy przycisk [FUNCTION].


Wybieramy MIDI.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI.


Wybieramy Initial Setup Send.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu funkcji Initial


Send.
Wykonujemy operacj Initial Send.
Aby wykona operacj przesania danych prosz nacisn przycisk
[+/YES]. Aby si wycofa prosz nacisn [-/NO]
[-/NO].
[+/YES]

Naciskamy przycisk [FUNCTION].


Wybieramy MIDI.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

133

Funkcje MIDI

Funkcje MIDI

Funkcja Local Control


Funkcja realizuje praktyczne oddzielenie wewntrznego moduu brzmieniowego
instrumentu od jego klawiatury. Najczciej wykorzystywanym trybem pracy jest
wczone sterowanie lokalne (Local On), umoliwiajce bezporednie sterowanie
brzmieniami moduu PSR-740/640 za porednictwem jego wasnej klawiatury.
Po ustawieniu funkcji Local na Off klawiatura nadal wysya komunikaty
sterujce przez MIDI, jednake wewntrzny generator nie jest ju przez ni
pobudzany. Takie oddzielenie klawiatury i moduu brzmieniowego jest przydatne
w konfiguracji, gdy zewntrzny sekwencer pobudza do gry wewntrzny modu
brzmieniowy PSR-740/640, za przy uyciu klawiatury instrumentu, uytkownik
steruje prac zewntrznego urzdzenia (urzdze).

1
2
3
4
5
6

Ustawieniem domylnym
funkcji Local Control jest
On.

Wybieramy Clock.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu funkcji Clock.


Ustalamy warto funkcji.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI.


Wybieramy Local Control.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu funkcji Local Control.


Wczamy lub wyczamy funkcj.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Domyln wartoci funkcji


jest INTERNAL.
Jeli wczona jest funkcja
Clock (Ext), wwczas nie
mona uruchomi
automatycznego
akompaniamentu ani za
pomoc przycisku [START/
STOP] ani funkcji Synchro
Start. Rwnie odtwarzanie
sekwencji z pamici MULTI
PAD nie moe by
dokonywane przez
naciskanie przyciskw
MULTI PAD [1] ... [4].
W czasie gdy wczona jest
funkcja Clock (EXTERNAL), parametr Tempo na
wywietlaczu przyjmuje
warto EC i nie mona
dokonywa jego regulacji za
pomoc przyciskw na
pycie czoowej.

Wybieramy MIDI.

Umoliwia wczenie lub wyczenie reakcji instrumentu na komunikaty czasowe MIDI.


Jeli funkcja jest wyczona (INTERNAL) wszystkie funkcje oparte o sterowanie
czasowe, tzn. automatyczny akompaniament, nagrywanie i odtwarzanie utworw itd.
podlegaj synchronizacji z wewntrznym zegarem instrumentu. Po wczeniu funkcji
(EXTERNAL) wszelkie zalenoci czasowe bd synchronizowane z sygnaami
pochodzcymi z gniazda MIDI IN. Ustawieniem domylnym jest INTERNAL.

132

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI.

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Funkcja Clock

1
2

3
4
5
6

Funkcja Initial Setup Send


Umoliwia transmisj danych dotyczcych biecych ustawie instrumentu do drugiego
instrumentu PSR-740/640 lub urzdzenia przeznaczonego do rejestracji danych w
standardzie MIDI.
Funkcja jest szczeglnie przydatna, gdy chc Pastwo przesa przed nagraniem
do zewntrznego sekwencera aktualne ustawienia instrumentu.

1
2
3
4
5
6

Naciskamy przycisk [FUNCTION].


Wybieramy MIDI.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI.


Wybieramy Initial Setup Send.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu funkcji Initial


Send.
Wykonujemy operacj Initial Send.
Aby wykona operacj przesania danych prosz nacisn przycisk
[+/YES]. Aby si wycofa prosz nacisn [-/NO]
[-/NO].
[+/YES]

Naciskamy przycisk [FUNCTION].


Wybieramy MIDI.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

133

Pozostae funkcje (Utility)

Funkcje MIDI

Niniejszy rozdzia podrcznika zawiera omwienie szeregu wanych funkcji, ktre nie zostay
zaprezentowane w poprzednich rozdziaach. S to funkcje zebrane w menu Utility sekcji Function.

Parametry MIDI Receive


PSR-740/640 moe odbiera dane MIDI jednoczenie na wszystkich 16 kanaach, co
umoliwia funkcjonowanie instrumentu jako zwykego moduu wielobrzmieniowego
(multitimbral). Funkcje Receive Channel i Receive Mode umoliwiaj zdefiniowanie
w jaki sposb poszczeglne kanay MIDI reagowa bd na odbierane dane.

Metronom ................................................................................................. strona 134


Rejestr partii (Octave) .............................................................................. strona 135
Strojenie (Master Tuning) ......................................................................... strona 135
Programowanie stroju (Scale Tuning) ..................................................... strona 135
Punkt podziau klawiatury (Split Point) .................................................... strona 135
Funkcja Touch Sensitivity ......................................................................... strona 136
Funkcja Voice Set ..................................................................................... strona 136
Przecznik nony (Footswitch) ............................................................... strona 137
Kontroler nony (Foot Volume) ................................................................ strona 138
Parametr Pitch Bend Range ..................................................................... strona 139
Kontroler Modulation ................................................................................ strona 139

1
2
3
4
5
6

Kada z powyszych funkcji moe by przywoana w zaprezentowany poniej sposb.

1
2
3
4
5
6

Naciskamy przycisk [FUNCTION].

Wybieramy Utility.

Naciskamy przycisk [NEXT].

Naciskamy przycisk [FUNCTION].


Wybieramy MIDI.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu MIDI.


Wybieramy Receive Channel.
Prosz wykorzysta pokrto [DATA] lub przyciski [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Naciskamy przycisk [NEXT], aby przej do ekranu funkcji Receive


Channel.
Ustalamy kanay odbiorcze MIDI i obowizujcy na nich tryb
odbioru danych.
Kanay MIDI wybierane s przy uyciu odpowiadajcych im przyciskw
z grupy TRACK.

Wybieramy funkcj.
Naciskamy przycisk [NEXT].

Dane dotyczce konfiguracji


odbioru danych MIDI s
przechowywane w pamici
instrumentu nawet po
wyczeniu zasilania,
o ile do instrumentu
podczony jest zasilacz
(szczegy na stronie 149).
Konfiguracj domyln jest
ustawienie wszystkich
kanaw na XG/GM.

Ustalamy warto funkcji.


Przyciski [TRACK1]-[TRACK8]

Przyciski [TRACK9]-[TRACK16]

Czynnoci odpowiadajce kroki #6 zawarte zostay w opisie kadej funkcji.

Odpowiadajcy im tryb odbioru wybierany jest przy uyciu pokrta


[DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

Metronom
Odtwarzanie akompaniamentu
Odtwarzanie utworw
Stan gotowoci do synchronicznego uruchomienia
Stan gotowoci do nagrywania
Nagrywanie

Metronom wczany lub wyczany jest przy uyciu przyciskw


[+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

134

OFF
Nie mona wczy
metronomu dla niektrych
z odtwarzanych utworw.

XG/GM

W przypadku niektrych
utworw pochodzcych
z kolekcji komercyjnych
w miejscu wartoci tempa na
wywietlaczu pojawia si
wskazanie . W czasie ich
odtwarzania nie dziaa
wskanik metrum, a licznik
taktw wskazuje
nieprawdziwe wartoci,
pozwalajce jedynie
zorientowa si jak dugo
odtwarzany jest utwr.

KEYBOARD

CHORD

ROOT

V.HARMONY
(PSR-740)

129

Gdy wczony jest metronom (ON), wwczas jego tykanie syszalne jest
w nastpujcych przypadkach.

Wyczenie odbioru danych. Instrument nie bdzie odbiera danych MIDI na kanaach, ktre
ustawione s na off.
Odbierane dane MIDI kierowane s bezporednio do moduu brzmieniowego. Jeeli wszystkie
kanay s ustawione na XG/GM, wwczas instrument funkcjonuje jak standardowy modu
wielobrzmieniowy.
Zdalne sterowanie. Odbierane dane MIDI s interpretowane w taki sam sposb jakby byy zagrane
na wasnej klawiaturze instrumentu. Innymi sowy, za pomoc zewntrznej klawiatury MIDI mona
np. sterowa prac funkcji automatycznego akompaniamentu itd.
Komunikaty o nutach odbierane na kanaach ustawionych na Chord s rozpoznawane jako dane
sterujce przebiegiem harmonicznym akompaniamentu. Sposb rozpoznawania akordw zaley
od aktualnie wybranej w instrumencie metody palcowania, ale pomijane s ustawienia dotyczce
punktu podziau klawiatury i stanu sekcji automatycznego akompaniamentu (wczona/wyczona).
Komunikaty o nutach odbierane na kanaach ustawionych na Root s rozpoznawane jako dwiki
partii basowej automatycznego akompaniamentu. Dwiki bd generowane niezalenie od
ustawie punktu podziau klawiatury i stanu sekcji automatycznego akompaniamentu (wczona/
wyczona).
Komunikaty o nutach odbierane na tych kanaach s wykorzystywane przez procesor harmonii
wokalnej.

131

Pozostae funkcje (Utility)

Kontroler nony (Foot Volume)


Podczony do gniazda FOOT VOL. kontroler nony (Foot Volume) moz kontrolowa
szereg funkcji instrumentu. Polaryzacja kontrolera rwnie moe by ustawiana.

Pozostae funkcje (Utility)

Rejestr partii (Octave)


Umoliwia ustalenie relatywnego rejestru dla partii wykorzystujcych brzmienia R1, R2 i L.

Parti (R1, R2, L) wybieramy naciskajc odpowiadajcy jej przycisk PART ON/OFF
(VOICE R1, VOICE R2, VOICE L).
Warto funkcji ustalamy za pomoc pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Wybieramy funkcje ktra bdzie kontrolowana przez peda Foot Volume

Strojenie (Master Tuning)


Umoliwia dopasowanie stroju instrumentu PSR-740/640 do innego instrumentu. Strojenie mona
przeprowadza obniajc lub podwyszajc czstotliwo tonu podstawowego (A razkrelnego, domylnie
440 Hz) w zakresie od 414.6 Hz do 466.8 Hz.

Ustawiamy polaryzacj kontrolera na NORMAL (normalna) lub REVERSE (odwrcona)

Warto funkcji ustalamy za pomoc pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Programowanie stroju instrumentu (Scale Tuning)

Przy uyciu pedau FOOT VOLUME mog by kontrolowane nastpujce funkcje:


MASTER
Reguluje oglny poziom gonoci instrumentu
KEYBOARD
Jednoczenie kontroluje poziom gonoci partii R1, R2, L
RIGHT1
Kontroluje poziom gonoci partii R1
RIGHT2
Kontroluje poziom gonoci partii R2
LEFT
Kontroluje poziom gonoci partii L
ACMP/SONG
Kontroluje poziom gonoci akompaniamentu
SUSTAIN
SOSTENUTO
SOFT
Te funkcje dziaaj identycznie jak w przypadku przecznika nonego
REGISTRATION+
Footswitch (strona 137). Pozostae funkcje mog by kontrolowane
REGISTRATIONtylko przy uyciu kontrolera Foot Volume.
START/STOP
SYNC STOP
BREAK
BASS HOLD
TAP TEMPO
Polaryzacja kontrolera (Polarity)
Sposb dziaania pedau mona odwrci, zmieniajc polaryzacj
kontrolera. Funkcj zaimplementowano przede wszystkim po to, aby
umoliwi wspprac z PSR-740/640 z przecznikami produkowanymi
przez rne firmy. Wartoci domyln tego parametru jest Normal.

Funkcja umoliwia programowanie stroju instrumentu (oddzielnie kadego klawisza w


obrbie oktawy) w zakresie od -64 do +63 centw (1 cent = 1/100 ptonu), co pozwala na
wprowadzenie delikatnych odchyle od stroju podstawowego, jak rwnie
zaprogramowanie cakowicie nowej skali (np. arabskiej).
Zaprogramowany strj instrumentu wpywa na brzmienia automatycznego
akompaniamentu oraz sekwencje Multi Pad.

Ustawienia
zaprogramowanego stroju
instrumentu obejmuj
wszystkie oktawy.
Ujemne wartoci parametru
mog by wprowadzone
przez nacinicie i
przytrzymanie przycisku [-/
NO] i podanie odpowiedniej
wartoci liczbowej za pomoc
przyciskw numerycznych.

Dwiki (klawisze) przeznaczone do strojenia wybieramy naciskajc przycisk [NEXT]/[BACK]


[NEXT]/[BACK].
Warto funkcji ustalamy za pomoc pokrta [DATA]
[DATA], przyciskw [+/YES]/[-/NO] lub przyciskw
numerycznych [1]-[0].

Punkt podziau klawiatury (Split Point)


Punkt (a waciwie klawisz) na klawiaturze, oddzielajcy sekcj sterowania akompaniamentem od partii solowych prawej rki nazywany jest punktem podziau klawiatury.
Gdy wczony jest automatyczny akompaniament, wwczas klawisze uderzane w
lewej czci klawiatury steruj harmonicznym przebiegiem akompaniamentu (s. 35).
Gdy automatyczny akompaniament jest wyczony, wwczas klawisze uderzane
w lewej czci klawiatury realizuj dwiki grane przez brzmienie L (strona 28).

Domyln wartoci funkcji


jest F#2.

Warto funkcji ustalamy za pomoc pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

138

135

Pozostae funkcje (Utility)

Funkcja Touch Sensitivity


Umoliwia regulacj stopnia czuoci klawiatury na si uderzenia.

Pozostae funkcje (Utility)

Przecznik nony (Footswitch)


Do instrumentu mona podczy przecznik nony. Moliwe jest rwnie
okrelenie polaryzacji (kierunku dziaania) kontrolera.

Wybr funkcji sterowanej przy uyciu przecznika nonego.


Warto funkcji ustalamy za pomoc pokrta [DATA]
[DATA], przyciskw [+/YES]/
[-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0].
Zakres wartoci obejmuje przedzia od 0 do 127; im wysza warto parametru,
tym klawiatura jest bardziej czua na si uderzenia, tzn. e stosunkowo gone dwiki
mona ju wydoby uderzajc sabiej w klawisze.

Wybr polaryzacji (kierunku dziaania) przecznika (Norm = normalna; Rev = odwrcona)

Jeli funkcja przyjmie warto 0, wwczas dwiki bd grane z jednakow


gonoci, niezalenie od tego jak silnie uderzane s klawisze (ustawienie do
wykorzystania z brzmieniami pozbawionymi dynamiki, np. organy, klawesyn).
Lista funkcji dostpnych dla przecznika nonego (Footswitch)
SUSTAIN
Po naciniciu pedau uruchamiana
jest funkcja podtrzymania dwiku
(Sustain).
Od momentu nacinicia pedau wszystkie kolejne dwiki s
przytrzymywane do momentu jego zwolnienia.

SOSTENUTO

Po naciniciu pedau uruchamiana


jest funkcja Sostenuto.

Funkcja Voice Set


Jeli funkcja jest wczona, wwczas podczas wybierania nowych brzmie (R1 z grupy
Panel) automatycznie dobierany jest szereg parametrw, ktre s z nimi zwizane.
Lista parametrw, ktre zmieniane s przez funkcj Voice Set znajduje si poniej.
Funkcj mona wczy lub wyczy wedug wasnego uznania.

W momencie nacinicia pedau przytrzymywane s


dwiki aktualnie brzmice. Kolejne dwiki, uderzane
w trakcie trzymania pedau s grane normalnie.

SOFT
REGISTRATION+
REGISTRATION-

Funkcja Voice Set domysnie jest wczona.


Lista parametrw ustalanych przez funkcj Voice Set
Brzmienie R1 (gono, rejestr, panorama, poziomy sygnaw wysyanych do sekcji Reverb, Chorus i DSP*)
Brzmienie R2 (DUAL) (numer brzmienia, gono, rejestr, panorama, poziom sygnau kierowanego do sekcji
Reverb, Chorus i DSP*)
Status i typ efektu DSP (cznie z ustawieniami FAST/SLOW) oraz poziom sygnau powracajcego z sekcji
Typ, poziom gonoci oraz partia przetwarzana przez sekcj Harmony/Echo
DSP1-3 dry/wet (PSR-740)
konfiguracja Multiefektw (PSR-740)
* tylko PSR-640

Funkcj wczamy lub wyczamy za pomoc pokrta [DATA] lub


przyciskw [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

136

START/STOP
SYNCHRO STOP
BASS HOLD

BREAK
TAP TEMPO

Po naciniciu pedau uruchamiana jest funkcja Soft.


Kade nacinicie pedau powoduje przywoanie zawartoci kolejnej komrki
pamici registracyjnej o wyszym numerze (np. 1-3, 1-4, 2-1 itd.).
Kade nacinicie pedau powoduje przywoanie zawartoci kolejnej komrki
pamici registracyjnej o niszym numerze (np. 3-2, 3-1, 2-4 itd.).
Funkcje przycisku [START/STOP] przeniesione na sterowanie none.
Funkcje przycisku [SYNC STOP] przeniesione na sterowanie none.
Jeli aktualnie wybranym trybem palcowania akordw akompaniamentu nie jest
Full Keyboard, wwczas pryma aktualnie obowizujcego akordu
przytrzymywana jest tak dugo, jak dugo nacinity jest peda.
Po naciniciu pedau przerywane jest odtwarzanie akompaniamentu. Bdzie ono
kontynuowane (poczwszy od nastpnego taktu) w momencie zwolnienia pedau.
Gdy akompaniament jest zatrzymany (wczajc w to tryb synchronicznego
uruchamiania) naciskanie pedau umoliwia nabicie tempa odtwarzania
i automatyczne uruchomienie akompaniamentu. Dla metrum 3/4 peda trzeba
nacisn 3-, za dla metrum 4/4 - 4 razy. Zakres wartoci tempa ustalanego
w ten sposb mieci si w przedziale 32-280 uderze na minut.

Polaryzacja kontrolera (Polarity)


Sposb dziaania pedau mona odwrci, zmieniajc polaryzacj kontrolera.
Funkcj zaimplementowano przede wszystkim po to, aby umoliwi wspprac
z PSR-740/640 z przecznikami produkowanymi przez rne firmy. Wartoci
domyln tego parametru jest Norm.

137

Pozostae funkcje (Utility)

Funkcja Touch Sensitivity


Umoliwia regulacj stopnia czuoci klawiatury na si uderzenia.

Pozostae funkcje (Utility)

Przecznik nony (Footswitch)


Do instrumentu mona podczy przecznik nony. Moliwe jest rwnie
okrelenie polaryzacji (kierunku dziaania) kontrolera.

Wybr funkcji sterowanej przy uyciu przecznika nonego.


Warto funkcji ustalamy za pomoc pokrta [DATA]
[DATA], przyciskw [+/YES]/
[-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0].
Zakres wartoci obejmuje przedzia od 0 do 127; im wysza warto parametru,
tym klawiatura jest bardziej czua na si uderzenia, tzn. e stosunkowo gone dwiki
mona ju wydoby uderzajc sabiej w klawisze.

Wybr polaryzacji (kierunku dziaania) przecznika (Norm = normalna; Rev = odwrcona)

Jeli funkcja przyjmie warto 0, wwczas dwiki bd grane z jednakow


gonoci, niezalenie od tego jak silnie uderzane s klawisze (ustawienie do
wykorzystania z brzmieniami pozbawionymi dynamiki, np. organy, klawesyn).
Lista funkcji dostpnych dla przecznika nonego (Footswitch)
SUSTAIN
Po naciniciu pedau uruchamiana
jest funkcja podtrzymania dwiku
(Sustain).
Od momentu nacinicia pedau wszystkie kolejne dwiki s
przytrzymywane do momentu jego zwolnienia.

SOSTENUTO

Po naciniciu pedau uruchamiana


jest funkcja Sostenuto.

Funkcja Voice Set


Jeli funkcja jest wczona, wwczas podczas wybierania nowych brzmie (R1 z grupy
Panel) automatycznie dobierany jest szereg parametrw, ktre s z nimi zwizane.
Lista parametrw, ktre zmieniane s przez funkcj Voice Set znajduje si poniej.
Funkcj mona wczy lub wyczy wedug wasnego uznania.

W momencie nacinicia pedau przytrzymywane s


dwiki aktualnie brzmice. Kolejne dwiki, uderzane
w trakcie trzymania pedau s grane normalnie.

SOFT
REGISTRATION+
REGISTRATION-

Funkcja Voice Set domysnie jest wczona.


Lista parametrw ustalanych przez funkcj Voice Set
Brzmienie R1 (gono, rejestr, panorama, poziomy sygnaw wysyanych do sekcji Reverb, Chorus i DSP*)
Brzmienie R2 (DUAL) (numer brzmienia, gono, rejestr, panorama, poziom sygnau kierowanego do sekcji
Reverb, Chorus i DSP*)
Status i typ efektu DSP (cznie z ustawieniami FAST/SLOW) oraz poziom sygnau powracajcego z sekcji
Typ, poziom gonoci oraz partia przetwarzana przez sekcj Harmony/Echo
DSP1-3 dry/wet (PSR-740)
konfiguracja Multiefektw (PSR-740)
* tylko PSR-640

Funkcj wczamy lub wyczamy za pomoc pokrta [DATA] lub


przyciskw [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].

136

START/STOP
SYNCHRO STOP
BASS HOLD

BREAK
TAP TEMPO

Po naciniciu pedau uruchamiana jest funkcja Soft.


Kade nacinicie pedau powoduje przywoanie zawartoci kolejnej komrki
pamici registracyjnej o wyszym numerze (np. 1-3, 1-4, 2-1 itd.).
Kade nacinicie pedau powoduje przywoanie zawartoci kolejnej komrki
pamici registracyjnej o niszym numerze (np. 3-2, 3-1, 2-4 itd.).
Funkcje przycisku [START/STOP] przeniesione na sterowanie none.
Funkcje przycisku [SYNC STOP] przeniesione na sterowanie none.
Jeli aktualnie wybranym trybem palcowania akordw akompaniamentu nie jest
Full Keyboard, wwczas pryma aktualnie obowizujcego akordu
przytrzymywana jest tak dugo, jak dugo nacinity jest peda.
Po naciniciu pedau przerywane jest odtwarzanie akompaniamentu. Bdzie ono
kontynuowane (poczwszy od nastpnego taktu) w momencie zwolnienia pedau.
Gdy akompaniament jest zatrzymany (wczajc w to tryb synchronicznego
uruchamiania) naciskanie pedau umoliwia nabicie tempa odtwarzania
i automatyczne uruchomienie akompaniamentu. Dla metrum 3/4 peda trzeba
nacisn 3-, za dla metrum 4/4 - 4 razy. Zakres wartoci tempa ustalanego
w ten sposb mieci si w przedziale 32-280 uderze na minut.

Polaryzacja kontrolera (Polarity)


Sposb dziaania pedau mona odwrci, zmieniajc polaryzacj kontrolera.
Funkcj zaimplementowano przede wszystkim po to, aby umoliwi wspprac
z PSR-740/640 z przecznikami produkowanymi przez rne firmy. Wartoci
domyln tego parametru jest Norm.

137

Pozostae funkcje (Utility)

Kontroler nony (Foot Volume)


Podczony do gniazda FOOT VOL. kontroler nony (Foot Volume) moz kontrolowa
szereg funkcji instrumentu. Polaryzacja kontrolera rwnie moe by ustawiana.

Pozostae funkcje (Utility)

Rejestr partii (Octave)


Umoliwia ustalenie relatywnego rejestru dla partii wykorzystujcych brzmienia R1, R2 i L.

Parti (R1, R2, L) wybieramy naciskajc odpowiadajcy jej przycisk PART ON/OFF
(VOICE R1, VOICE R2, VOICE L).
Warto funkcji ustalamy za pomoc pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO]
[+/YES]/[-/NO].
Wybieramy funkcje ktra bdzie kontrolowana przez peda Foot Volume

Strojenie (Master Tuning)


Umoliwia dopasowanie stroju instrumentu PSR-740/640 do innego instrumentu. Strojenie mona
przeprowadza obniajc lub podwyszajc czstotliwo tonu podstawowego (A razkrelnego, domylnie
440 Hz) w zakresie od 414.6 Hz do 466.8 Hz.

Ustawiamy polaryzacj kontrolera na NORMAL (normalna) lub REVERSE (odwrcona)

Warto funkcji ustalamy za pomoc pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

Programowanie stroju instrumentu (Scale Tuning)

Przy uyciu pedau FOOT VOLUME mog by kontrolowane nastpujce funkcje:


MASTER
Reguluje oglny poziom gonoci instrumentu
KEYBOARD
Jednoczenie kontroluje poziom gonoci partii R1, R2, L
RIGHT1
Kontroluje poziom gonoci partii R1
RIGHT2
Kontroluje poziom gonoci partii R2
LEFT
Kontroluje poziom gonoci partii L
ACMP/SONG
Kontroluje poziom gonoci akompaniamentu
SUSTAIN
SOSTENUTO
SOFT
Te funkcje dziaaj identycznie jak w przypadku przecznika nonego
REGISTRATION+
Footswitch (strona 137). Pozostae funkcje mog by kontrolowane
REGISTRATIONtylko przy uyciu kontrolera Foot Volume.
START/STOP
SYNC STOP
BREAK
BASS HOLD
TAP TEMPO
Polaryzacja kontrolera (Polarity)
Sposb dziaania pedau mona odwrci, zmieniajc polaryzacj
kontrolera. Funkcj zaimplementowano przede wszystkim po to, aby
umoliwi wspprac z PSR-740/640 z przecznikami produkowanymi
przez rne firmy. Wartoci domyln tego parametru jest Normal.

Funkcja umoliwia programowanie stroju instrumentu (oddzielnie kadego klawisza w


obrbie oktawy) w zakresie od -64 do +63 centw (1 cent = 1/100 ptonu), co pozwala na
wprowadzenie delikatnych odchyle od stroju podstawowego, jak rwnie
zaprogramowanie cakowicie nowej skali (np. arabskiej).
Zaprogramowany strj instrumentu wpywa na brzmienia automatycznego
akompaniamentu oraz sekwencje Multi Pad.

Ustawienia
zaprogramowanego stroju
instrumentu obejmuj
wszystkie oktawy.
Ujemne wartoci parametru
mog by wprowadzone
przez nacinicie i
przytrzymanie przycisku [-/
NO] i podanie odpowiedniej
wartoci liczbowej za pomoc
przyciskw numerycznych.

Dwiki (klawisze) przeznaczone do strojenia wybieramy naciskajc przycisk [NEXT]/[BACK]


[NEXT]/[BACK].
Warto funkcji ustalamy za pomoc pokrta [DATA]
[DATA], przyciskw [+/YES]/[-/NO] lub przyciskw
numerycznych [1]-[0].

Punkt podziau klawiatury (Split Point)


Punkt (a waciwie klawisz) na klawiaturze, oddzielajcy sekcj sterowania akompaniamentem od partii solowych prawej rki nazywany jest punktem podziau klawiatury.
Gdy wczony jest automatyczny akompaniament, wwczas klawisze uderzane w
lewej czci klawiatury steruj harmonicznym przebiegiem akompaniamentu (s. 35).
Gdy automatyczny akompaniament jest wyczony, wwczas klawisze uderzane
w lewej czci klawiatury realizuj dwiki grane przez brzmienie L (strona 28).

Domyln wartoci funkcji


jest F#2.

Warto funkcji ustalamy za pomoc pokrta [DATA] lub przyciskw [+/YES]/[-/NO]


[+/YES]/[-/NO].

138

135

Pozostae funkcje (Utility)

Konstrukcja sekcji efektw Reverb/Chorus/DSP


Lista efektw sekcji Reverb (PSR-740/640)
Typ efektu
Hall1-5
Room1-7
Stage1-4
Plate1-3
White Room
Tunnel
Canyon
Basement
No Effect

Kategoria
System
System
System
System
System
System
System
System

Opis
Pogos typowej sali koncertowej.
Pogos maego pomieszczenia.
Pogos dla instrumentw solowych.
Symulacja pyty pogosowej.
Wyjtkowo krtki pogos z nieznacznym wstpnym opnieniem.
Symulacja przestrzeni w tunelu rozszerzajca si od lewej do prawej.
Hipotetyczna przestrze akustyczna rozcigajca si do nieskoczonoci.
Krtkie opnienie sygnau uzupenione pogosem z rezonansem.
Efekt wyczony.

Parametr Pitch Bend Range


Parametr okrela maksymaln wielko pynnego odstrojenia wysokoci dwiku
dokonywanego przy uyciu pokrta [PITCH BEND]
BEND]. Zakres wartoci obejmuje
przedzia 0 - 12. Jednostk stanowi pton.

Lista efektw sekcji Chorus (PSR-740/640)


Typ efektu
Chorus1-8
Celeste1, 2
Flanger1-5
Symphonic1, 2
Phaser
Ensemble Detune
No Effect

Kategoria
System
System
System
System
System
System

Opis
Typowe programy kategorii chorus.
3-fazowa modulacja przy uyciu LFO.
Modulacja dwiku z lekko metalicznym zabarwieniem.
Wielofazowa wersja efektu Celeste (PSR-740)
Modulacja dwiku z lekko metalicznym zabarwieniem i periodycznymi zmianami fazowymi (PSR-740).
Efekt Chorus bez modulacji, uzyskane przez dodanie lekko odstrojonych dwikw (PSR-740)
Efekt wyczony.

Lista efektw DSP (PSR-640)


Typ efektu
Hall1-5
Room1-7
Stage1-4
Plate1-3
Delay Left - Center Right1, 2
Delay Left - Right

Kategoria
System
System
System
System
System

Echo
Cross Delay
ER1, 2
Gate Reverb
Reverse Gate
Karaoke1-3
Chorus1-8
Celeste1, 2
Flanger1-5
Symphonic1, 2
Rotary Speaker1-6
Tremolo1-3
Guitar Tremolo
Auto Pan1, 2
Phaser1, 2
Distortion Hard
Distortion Soft
Distortion Heavy
Overdrive
Amp Simulator
EQ Disco
EQ Telephone

System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
System
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion

3Band EQ (MONO)
2Band EQ (STEREO)
Auto Wah1, 2
No Effect
Through

Insertion
Insertion
Insertion

142

System

Warto parametru ustalamy za pomoc pokrta [DATA]


[DATA], przyciskw
[+/YES]/[-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].

Pokrto Modulation (PSR-740)


Funkcja umoliwia wybr parametru kontrolowanego przez pokrto [MODULATION
MODULATION]].

Opis
Pogos typowej sali koncertowej.
Pogos maego pomieszczenia.
Pogos dla instrumentw solowych.
Symulacja pyty pogosowej.
Trzy niezalene opnienia dla kanau lewego, prawego i rodkowego.
Opnienie wstpne dla kadego kanau stereofonicznego oraz dwa oddzielne opnienia w ptli
sprzenia zwrotnego.
Opnienie stereofoniczne z niezalen regulacj poziomw w ptli sprzenia zwrotnego.
Zoony efekt opnienia, w ktrym sygnay opnione przemieszczaj si midzy kanaami.
Symulacja pierwszych odbi.
Podobny do Gate Reverb, jednake efekt pogosowy wystpuje w inwersji (narasta).
Bramkowany efekt pogosowy.
Opnienie ze sprzeniem zwrotnym takim jak wykorzystywane w systemach Karaoke.
Typowe programy kategorii chorus.
3-fazowa modulacja przy uyciu LFO.
Modulacja dwiku z lekko metalicznym zabarwieniem.
Gboki i bogaty chorus.
Symulacja efektu obracajcego si gonika.
Bogaty efekt tremolo z modulacj gonoci i wysokoci dwiku.
Symulacja tremolo gitary elektrycznej
Efekt zmieniajcy pooenie pozornego rda dwiku w przestrzeni (z lewej, z prawej, z przodu, z tyu).
Modulacja z periodyczn zmian fazy sygnau.
Ostre przesterowanie dwiku.
Podobny do poprzedniego lecz o znacznie mniejszym przesterowaniu.
Cikie przesterowanie dwiku.
Lekkie przesterowanie dwiku.
Symulacja wzmacniacza gitarowego.
Efekt korekcji barwy typu dyskotekowego (podbicie niskich i wysokich czstotliwoci).
Eliminacja niskich i wysokich czstotliwoci z sygnau, sprawiajca wraenie transmisji po
czach telefonicznych.
Monofoniczny korektor brzmienia z regulacj korekcji LOW, MID i HIGH.
Stereofoniczny korektor brzmienia z regulacj korekcji LOW i HIGH (idelany do partii perkusyjnych).
Automatycznie powtarzany efekt Wah-Wah.
Efekt wyczony.
Przejcie z pominiciem bloku przetwarzania.

Warto parametru ustalamy za pomoc pokrta [DATA]


[DATA], przyciskw
[+/YES]/[-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].
Lista funkcji ktre mog by przypisane pokrtu Modulation
MODULATION
Dodaje efekt vibrato do brzmienie instrumentu
BRIGHTNESS
Wychylanie pokrta powoduje rozjanianie brzmienia, zamkanie
eliminuje ten efekt.
RESONANCE
Wzbogaca brzmienie instrumentu o efekt rezonansu.

139

Dodatek

Konstrukcja sekcji efektw Reverb/Chorus/DSP

PSR-740
Reverb (kategoria System)
Typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne partie moe by
ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej.
W czasie wybierania rnych stylw akompaniamentu, automatycznie zmieniane s
ustawienia sekcji Reverb.

Konstrukcja sekcji efektw Reverb/Chorus/DSP


PSR-640

Jakkolwiek nie wszystkie


parametry efektw mog
by zmieniane przy uyciu
przyciskw na pycie
czoowej, niektre z nich s
dostpne za porednictwem
systemu MIDI.

Reverb (kategoria System)


Typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne partie moe by
ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej.
W czasie wybierania rnych stylw akompaniamentu, automatycznie zmieniane
s ustawienia sekcji Reverb.

Chorus (kategoria System)


Typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne partie moe by
ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej.
W czasie wybierania rnych stylw akompaniamentu, automatycznie zmieniane s
ustawienia sekcji Chorus.

Chorus (kategoria System)


Typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne partie moe by
ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej.
W czasie wybierania rnych stylw akompaniamentu, automatycznie zmieniane
s ustawienia sekcji Chorus.

DSP (kategoria System/Insertion)


Status sekcji, typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne partie moe
by ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej w trybie nagrywania stylu
uytkownika.
W momencie zmiany stylu automatycznie wybierany jest odpowiedni typ efektu.

DSP (kategoria System/Insertion)


Status sekcji, typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne
partie moe by ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej.
Sekcja DSP moe funkcjonowa jako efekt kategorii System lub Insertion. Zaley to
od wybranego typu efektu. Sposb wczenia sekcji do toru przetwarzania PSR-640
w obu przypadkach ilustruje poniszy diagram:

DSP 1-3 (kategoria Insertion)


PSR-740 udostpnia trzy niezalene bloki efektw DSP. Status multiefektu (wczony/
wyczony), typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne partie
moe by ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej

Jakkolwiek nie wszystkie


parametry efektw mog
by zmieniane przy uyciu
przyciskw na pycie
czoowej, niektre z nich s
dostpne za porednictwem
systemu MIDI.

DSP4
DSP4 jest efektem przypisanym do sygnau pochodzcego z podczonego mikrofonu.
Status (wczony / wyczony), typ efektu oraz poziom sygnau moe by ustalony przy
uyciu przyciskw na pycie czoowej
Master EQ
Status (wczony/wyczony) sekcji, typ oraz poziomy korekcji mog by ustalone
przy uyciu przyciskw na pycie czoowej

140

141

Dodatek

Konstrukcja sekcji efektw Reverb/Chorus/DSP

PSR-740
Reverb (kategoria System)
Typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne partie moe by
ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej.
W czasie wybierania rnych stylw akompaniamentu, automatycznie zmieniane s
ustawienia sekcji Reverb.

Konstrukcja sekcji efektw Reverb/Chorus/DSP


PSR-640

Jakkolwiek nie wszystkie


parametry efektw mog
by zmieniane przy uyciu
przyciskw na pycie
czoowej, niektre z nich s
dostpne za porednictwem
systemu MIDI.

Reverb (kategoria System)


Typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne partie moe by
ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej.
W czasie wybierania rnych stylw akompaniamentu, automatycznie zmieniane
s ustawienia sekcji Reverb.

Chorus (kategoria System)


Typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne partie moe by
ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej.
W czasie wybierania rnych stylw akompaniamentu, automatycznie zmieniane s
ustawienia sekcji Chorus.

Chorus (kategoria System)


Typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne partie moe by
ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej.
W czasie wybierania rnych stylw akompaniamentu, automatycznie zmieniane
s ustawienia sekcji Chorus.

DSP (kategoria System/Insertion)


Status sekcji, typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne partie moe
by ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej w trybie nagrywania stylu
uytkownika.
W momencie zmiany stylu automatycznie wybierany jest odpowiedni typ efektu.

DSP (kategoria System/Insertion)


Status sekcji, typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne
partie moe by ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej.
Sekcja DSP moe funkcjonowa jako efekt kategorii System lub Insertion. Zaley to
od wybranego typu efektu. Sposb wczenia sekcji do toru przetwarzania PSR-640
w obu przypadkach ilustruje poniszy diagram:

DSP 1-3 (kategoria Insertion)


PSR-740 udostpnia trzy niezalene bloki efektw DSP. Status multiefektu (wczony/
wyczony), typ efektu oraz poziom sygnau kierowanego przez poszczeglne partie
moe by ustalony przy uyciu przyciskw na pycie czoowej

Jakkolwiek nie wszystkie


parametry efektw mog
by zmieniane przy uyciu
przyciskw na pycie
czoowej, niektre z nich s
dostpne za porednictwem
systemu MIDI.

DSP4
DSP4 jest efektem przypisanym do sygnau pochodzcego z podczonego mikrofonu.
Status (wczony / wyczony), typ efektu oraz poziom sygnau moe by ustalony przy
uyciu przyciskw na pycie czoowej
Master EQ
Status (wczony/wyczony) sekcji, typ oraz poziomy korekcji mog by ustalone
przy uyciu przyciskw na pycie czoowej

140

141

Pozostae funkcje (Utility)

Konstrukcja sekcji efektw Reverb/Chorus/DSP


Lista efektw sekcji Reverb (PSR-740/640)
Typ efektu
Hall1-5
Room1-7
Stage1-4
Plate1-3
White Room
Tunnel
Canyon
Basement
No Effect

Kategoria
System
System
System
System
System
System
System
System

Opis
Pogos typowej sali koncertowej.
Pogos maego pomieszczenia.
Pogos dla instrumentw solowych.
Symulacja pyty pogosowej.
Wyjtkowo krtki pogos z nieznacznym wstpnym opnieniem.
Symulacja przestrzeni w tunelu rozszerzajca si od lewej do prawej.
Hipotetyczna przestrze akustyczna rozcigajca si do nieskoczonoci.
Krtkie opnienie sygnau uzupenione pogosem z rezonansem.
Efekt wyczony.

Parametr Pitch Bend Range


Parametr okrela maksymaln wielko pynnego odstrojenia wysokoci dwiku
dokonywanego przy uyciu pokrta [PITCH BEND]
BEND]. Zakres wartoci obejmuje
przedzia 0 - 12. Jednostk stanowi pton.

Lista efektw sekcji Chorus (PSR-740/640)


Typ efektu
Chorus1-8
Celeste1, 2
Flanger1-5
Symphonic1, 2
Phaser
Ensemble Detune
No Effect

Kategoria
System
System
System
System
System
System

Opis
Typowe programy kategorii chorus.
3-fazowa modulacja przy uyciu LFO.
Modulacja dwiku z lekko metalicznym zabarwieniem.
Wielofazowa wersja efektu Celeste (PSR-740)
Modulacja dwiku z lekko metalicznym zabarwieniem i periodycznymi zmianami fazowymi (PSR-740).
Efekt Chorus bez modulacji, uzyskane przez dodanie lekko odstrojonych dwikw (PSR-740)
Efekt wyczony.

Lista efektw DSP (PSR-640)


Typ efektu
Hall1-5
Room1-7
Stage1-4
Plate1-3
Delay Left - Center Right1, 2
Delay Left - Right

Kategoria
System
System
System
System
System

Echo
Cross Delay
ER1, 2
Gate Reverb
Reverse Gate
Karaoke1-3
Chorus1-8
Celeste1, 2
Flanger1-5
Symphonic1, 2
Rotary Speaker1-6
Tremolo1-3
Guitar Tremolo
Auto Pan1, 2
Phaser1, 2
Distortion Hard
Distortion Soft
Distortion Heavy
Overdrive
Amp Simulator
EQ Disco
EQ Telephone

System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
System
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion

3Band EQ (MONO)
2Band EQ (STEREO)
Auto Wah1, 2
No Effect
Through

Insertion
Insertion
Insertion

142

System

Warto parametru ustalamy za pomoc pokrta [DATA]


[DATA], przyciskw
[+/YES]/[-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].

Pokrto Modulation (PSR-740)


Funkcja umoliwia wybr parametru kontrolowanego przez pokrto [MODULATION
MODULATION]].

Opis
Pogos typowej sali koncertowej.
Pogos maego pomieszczenia.
Pogos dla instrumentw solowych.
Symulacja pyty pogosowej.
Trzy niezalene opnienia dla kanau lewego, prawego i rodkowego.
Opnienie wstpne dla kadego kanau stereofonicznego oraz dwa oddzielne opnienia w ptli
sprzenia zwrotnego.
Opnienie stereofoniczne z niezalen regulacj poziomw w ptli sprzenia zwrotnego.
Zoony efekt opnienia, w ktrym sygnay opnione przemieszczaj si midzy kanaami.
Symulacja pierwszych odbi.
Podobny do Gate Reverb, jednake efekt pogosowy wystpuje w inwersji (narasta).
Bramkowany efekt pogosowy.
Opnienie ze sprzeniem zwrotnym takim jak wykorzystywane w systemach Karaoke.
Typowe programy kategorii chorus.
3-fazowa modulacja przy uyciu LFO.
Modulacja dwiku z lekko metalicznym zabarwieniem.
Gboki i bogaty chorus.
Symulacja efektu obracajcego si gonika.
Bogaty efekt tremolo z modulacj gonoci i wysokoci dwiku.
Symulacja tremolo gitary elektrycznej
Efekt zmieniajcy pooenie pozornego rda dwiku w przestrzeni (z lewej, z prawej, z przodu, z tyu).
Modulacja z periodyczn zmian fazy sygnau.
Ostre przesterowanie dwiku.
Podobny do poprzedniego lecz o znacznie mniejszym przesterowaniu.
Cikie przesterowanie dwiku.
Lekkie przesterowanie dwiku.
Symulacja wzmacniacza gitarowego.
Efekt korekcji barwy typu dyskotekowego (podbicie niskich i wysokich czstotliwoci).
Eliminacja niskich i wysokich czstotliwoci z sygnau, sprawiajca wraenie transmisji po
czach telefonicznych.
Monofoniczny korektor brzmienia z regulacj korekcji LOW, MID i HIGH.
Stereofoniczny korektor brzmienia z regulacj korekcji LOW i HIGH (idelany do partii perkusyjnych).
Automatycznie powtarzany efekt Wah-Wah.
Efekt wyczony.
Przejcie z pominiciem bloku przetwarzania.

Warto parametru ustalamy za pomoc pokrta [DATA]


[DATA], przyciskw
[+/YES]/[-/NO] lub przyciskw numerycznych [1]-[0]
[1]-[0].
Lista funkcji ktre mog by przypisane pokrtu Modulation
MODULATION
Dodaje efekt vibrato do brzmienie instrumentu
BRIGHTNESS
Wychylanie pokrta powoduje rozjanianie brzmienia, zamkanie
eliminuje ten efekt.
RESONANCE
Wzbogaca brzmienie instrumentu o efekt rezonansu.

139

Lista efektw Vocal Harmony (PSR-740)


Diatonic Girl
A Cappella Boy
A Cappella Mix
A Cappella Diatonic
Falsetto Duet
Falsetto Trio
Falsetto Diatonic
Falsetto Jazz
Falsetto A Cappella
2 Unison Low
2 Unison High
3 Unison Low
3 Unison High
Voice & Instrument
Chordal XG
Vocoder Auto Up
Vocoder Auto Lo

Standard Duet
Girl In Duet
Lisa & Tina
Sing B+G
Dream Girls
Men Choir
Women Choir
Closed Choir
Mixed Choir
Country Men
Country Girls
Barber Shop
Jazz Men Choir
Jazz Women Choir
Jazz Closed Choir
Jazz Mixed Choir
Diatonic Jazz

Konstrukcja sekcji efektw Reverb/Chorus/DSP


Lista efektw sekcji DSP (PSR-740)

Vocoder Mode Up
Vocoder Mode Lo
Vocoder Girl Up
Vocoder Girrl Lo
Vocoder Pitch Up
Vocoder Pitch Lo
Karaoke Auto
Karaoke Mode
Karaoke Girl
Karaoke Pitch
Vocoder XG
Sing Bass
Speedy Mouse
Chromatic XG
Detune XG
Thru

Typ efektu
Kategoria
Hall 1-5
System
Room 1-7
System
Stage 1-4
System
Plate 1-3
System
Delay Left - Center - Right 1-2System
Delay Left - Right
System

Lista bankw Multi Pad


Bank name
Fanfare
Crystal
Gothic_V
TechSyn1
TechSyn2
TechSyn3
TechSyn4
PianoSeq
OrcheHit
Traffic
Chirp
HorrorSE
Noises
WaterSE
AnalogKit
TechKit
RockKit
TomFlam
LatinPerc1
LatinPerc2
Brassy1
Brassy2
Swingy
SynBrass
GuitarPlay1
GuitarPlay2
GuitarPlay3
GuitarPlay4
PianoMan
SalsaPiano
SambaShow
Accordion
Arpeggio
Classic
Twinkle
TimbalesRoll

Pad1
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

Chord Match
Pad3
Pad2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

Pad4

O
O
O
O

O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O : available
Istniej dwa rodzaje sekwencji Multi Pad odtwarzane jednokrotnie od pocztku
do koca i powtarzane wielokrotnie w ptli (Repeat). Te ostatnie mona
zatrzyma tylko przy uyciu przycisku MULTIPAD [STOP].

146

Pad1

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

Repeat
Pad3
Pad2

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Pad4

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O

Echo
Cross Delay
ER 1-2
Gate Reverb
Reverse Gate
White Room
Tunnel
Canyon
Basement
Karaoke 1-3
Chorus 1-8
Celeste 1-2
Flanger 1-5
Symphonic 1-2
Rotary Speaker 1-6
2way Rotary Speaker
Tremolo 1-3
Guitar Tremolo
Auto Pan 1-2
Phaser 1-2
Distortion Hard
Distortion Soft
Distortion Heavy
Overdrive
Comp+Distortion

System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System

Amp Simulator
EQ Disco
EQ Telephone

System
System
System

3Band EQ (MONO)
2Band EQ (STEREO)
Auto Wah 1-2
Touch Wah 1-2
AWah+Distortion
AWah+Overdrive
HarmonicEnhancer
TWwah+Distortion
TWah+Overdrive
Compressor

System
System
System
System
System
System
System
System
System
System

Noise Gate
Pitch change 1, 2
Voice Cancel
Ensemble Detune
Talking Midulator
Lo-Fi
Distortion+Delay
Overdrive+Delay
Comp+Dist+Delay
Comp+OD+Delay
Wah+Dist+Delay
Wah+OD+Delay
No Effect
Through

System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
-

Opis
Pogos typowej sali koncertowej.
Pogos maego pomieszczenia.
Pogos dla instrumentw solowych.
Symulacja pyty pogosowej.
Trzy niezalene opnienia dla kanau lewego, prawego i rodkowego.
Opnienie wstpne dla kadego kanau stereofonicznego oraz dwa oddzielne opnienia
w ptli sprzenia zwrotnego.
Opnienie stereofoniczne z niezalen regulacj poziomw w ptli sprzenia zwrotnego.
Zoony efekt opnienia, w ktrym sygnay opnione przemieszczaj si midzy kanaami.
Symulacja pierwszych odbi.
Bramkowany efekt pogosowy.
Podobny do Gate Reverb, jednake efekt pogosowy wystpuje w inwersji (narasta).
Wyjtkowo krtki pogos z nieznacznym wstpnym opnieniem.
Symulacja przestrzeni w tunelu rozszerzajca si od lewej do prawej.
Hipotetyczna przestrze akustyczna rozcigajca si do nieskoczonoci.
Krtkie opnienie sygnau uzupenione pogosem z rezonansem.
Opnienie ze sprzeniem zwrotnym takim jak wykorzystywane w systemach Karaoke.
Typowe programy kategorii chorus.
3-fazowa modulacja przy uyciu LFO.
Modulacja dwiku z lekko metalicznym zabarwieniem.
Wielofazowa wersja efektu Celeste
Symulacja efektu obracajcego si gonika.
Symulacja efektu obracajcego si gonika.
Bogaty efekt tremolo z modulacj gonoci i wysokoci dwiku.
Symulacja tremolo gitary elektrycznej
Efekt zmieniajcy pooenie pozornego rda dwiku w przestrzeni (z lewej, z prawej, z przodu, z tyu).
Modulacja z periodyczn zmian fazy sygnau.
Ostre przesterowanie dwiku.
Podobny do poprzedniego lecz o znacznie mniejszym przesterowaniu.
Cikie przesterowanie dwiku.
Lekkie przesterowanie dwiku.
Dziki dodaniu na pocztku efektu komproserora efekt Distortion moe by generowany
niezalenie od poziomu sygnau.
Symulacja wzmacniacza gitarowego.
Efekt korekcji barwy typu dyskotekowego (podbicie niskich i wysokich czstotliwoci).
Eliminacja niskich i wysokich czstotliwoci z sygnau, sprawiajca wraenie transmisji po
czach telefonicznych.
Monofoniczny korektor brzmienia z regulacj korekcji LOW, MID i HIGH.
Stereofoniczny korektor brzmienia z regulacj korekcji LOW i HIGH (idealny do partii perkusyjnych).
Automatycznie powtarzany efekt Wah-Wah.
Zmienia czstotliwo progow Wah-Wah w zalenoci od poziomu sygnau.
Sygna z wyjcia efektu AWah moe by znieksztacany efektem Distrotion
Sygna z wyjcia efektu Awah moe by przesterowany efektem Overdrive
Efekt dodaje dodatkowe harmoniczne do sygnau wejciowego czynic brzmienie twardszym.
Sygna z wyjcia efektu TWah moe by znieksztacany efektem Distrotion
Sygna z wyjcia efektu Twah moe by przesterowany efektem Overdrive
Obnia poziom sygnau na wyjciu jeeli sygna na wejciu jest wystarczajco duy.
Pozwala take uzyska efekt mocnego ataku dwiku.
Bramka szumw (zatrzymuje sygnay o zbyt niskim poziomie)
Zmienia strj sygnau wejciowego
Eliminuje wokal z podczonego rda dwiku
Efekt Chorus bez modulacji, uzyskane przez dodanie lekko odstrojonych dwikw
Modulator mowy
Podnosi jako sygnau wejciowego
Szeregowe poczenie efektw DISTORTION i DELAY
Szeregowe poczenie efektw OVERDRIVE i DELAY
Szeregowe poczenie efektw COMPRESSOR+DISTORTION i DELAY
Szeregowe poczenie efektw COMPRESSOR+OVERDRIVE i DELAY
Szeregowe poczenie efektw TOUCH WAH+DISTORTION i DELAY
Szeregowe poczenie efektw TOUCH WAH+OVERDRIVE i DELAY
Efekt wyczony.
Przejcie z pominiciem bloku przetwarzania.

143

Konstrukcja sekcji efektw Reverb/Chorus/DSP


Lista efektw DSP 1-4 (PSR-740)
Typ efektu
Kategoria
Hall 1-5
Insertion
Room 1-7
Insertion
Stage 1-4
Insertion
Plate 1-3
Insertion
Delay Left - Center - Right 1-2 Insertion
Delay Left - Right
Insertion
Echo
Cross Delay
Karaoke 1-3
Chorus 1-8
Celeste 1-2
Flanger 1-5
Symphonic 1-2
Rotary Speaker 1-6
Tremolo 1-3
Guitar Tremolo
Auto Pan 1-2

Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion

Phaser 1-2
Distortion Hard
Distortion Soft
Distortion Heavy
Overdrive
Amp Simulator
EQ Disco
EQ Telephone

Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion

3Band EQ (MONO)
2Band EQ (STEREO)

Insertion
Insertion

Auto Wah 1-2


HarmonicEnhancer
Touch Wah 1-2
Compressor

Insertion
Insertion
Insertion
Insertion

Noise Gate
Ensemble Detune
Through

Insertion
Insertion
-

Opis
Pogos typowej sali koncertowej.
Pogos maego pomieszczenia.
Pogos dla instrumentw solowych.
Symulacja pyty pogosowej.
Trzy niezalene opnienia dla kanau lewego, prawego i rodkowego.
Opnienie wstpne dla kadego kanau stereofonicznego oraz dwa oddzielne opnienia
w ptli sprzenia zwrotnego.
Opnienie stereofoniczne z niezalen regulacj poziomw w ptli sprzenia zwrotnego.
Zoony efekt opnienia, w ktrym sygnay opnione przemieszczaj si midzy kanaami.
Opnienie ze sprzeniem zwrotnym takim jak wykorzystywane w Insertionach Karaoke.
Typowe programy kategorii chorus.
3-fazowa modulacja przy uyciu LFO.
Modulacja dwiku z lekko metalicznym zabarwieniem.
Wielofazowa wersja efektu Celeste
Symulacja efektu obracajcego si gonika.
Bogaty efekt tremolo z modulacj gonoci i wysokoci dwiku.
Symulacja tremolo gitary elektrycznej
Efekt zmieniajcy pooenie pozornego rda dwiku w przestrzeni (z lewej, z prawej,
z przodu, z tyu).
Modulacja z periodyczn zmian fazy sygnau.
Ostre przesterowanie dwiku.
Podobny do poprzedniego lecz o znacznie mniejszym przesterowaniu.
Cikie przesterowanie dwiku.
Lekkie przesterowanie dwiku.
Symulacja wzmacniacza gitarowego.
Efekt korekcji barwy typu dyskotekowego (podbicie niskich i wysokich czstotliwoci).
Eliminacja niskich i wysokich czstotliwoci z sygnau, sprawiajca wraenie transmisji
po czach telefonicznych.
Monofoniczny korektor brzmienia z regulacj korekcji LOW, MID i HIGH.
Stereofoniczny korektor brzmienia z regulacj korekcji LOW i HIGH (idealny do partii
perkusyjnych).
Automatycznie powtarzany efekt Wah-Wah.
Efekt dodaje dodatkowe harmoniczne do sygnau wejciowego czynic brzmienie twardszym.
Zmienia czstotliwo progow Wah-Wah w zalenoci od poziomu sygnau.
Obnia poziom sygnau na wyjciu jeeli sygna na wejciu jest wystarczajco duy.
Pozwala take uzyska efekt mocnego ataku dwiku.
Bramka szumw (zatrzymuje sygnay o zbyt niskim poziomie)
Efekt Chorus bez modulacji, uzyskany przez dodanie lekko odstrojonych dwikw
Przejcie z pominiciem bloku przetwarzania.

Lista algorytmw Harmony/Echo


Kategoria
Harmony

Typ
Duet

Opis
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawany jest jeden dwik harmonizujcy
tworzcy dwugosow lini melodyczn.
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawany jest jeden dwik harmonizujcy
w odlegoci kwinty czystej (w gr).
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawany jest jeden dwik harmonizujcy
w interwaach charakterystycznych dla stylu country.
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawane s dwa dwiki harmonizujce tworzce
trzygosow lini melodyczn.
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawane s trzy lub cztery dwiki, tworzce 4i 5-dwikowe akordy.
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawane s trzy dwiki harmonizujce tworzce
wraenie gry przy uyciu blokw akordowych.
Typ harmonizacji podobny do poprzedniego, jednake w zalenoci od rodzaju akordu
granego przez akompaniamentu powoduje powstawanie ciekawszych kolorystycznie
wspbrzmie.
Czterodwikowy akord w postaci rozlegej (due interway midzy dwikami). Jako, e
akord rozwija si na przestrzeni dwch oktaw powyej zagranego dwiku zaleca si gr
w dolnych rejestrach
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawany jest jeden dwik harmonizujcy
o oktaw niej.
Dodatkowe dwiki grane s identyczne jak w algorytmie Block, jednake s one grane
jako krtkie arpeggio.

1+5
Country
Trio
Block
4Way Close1
4Way Close2

4Way Open

Octave
Strum
Echo

Echo 1/4
3

Echo 1/6

Generuj opnione powtrzenia kadego z zagranych dwikw zgodnie z aktualnie


obowizujcym tempem.

Echo 1/8
3

Echo 1/12
Tremolo

Tremolo 1/8
3

Tremolo 1/12

Powoduj powtarzanie wszystkich uderzonych dwikw zgodnie z aktualnie


obowizujcym tempem.

Tremolo 1/16
Tremolo 1/32
3

Trill

Trill 1/12

Powoduj powstawanie trylu opartego o dwa rne dwiki (naley uderzy 2 klawisze), .
granego zgodnie z aktualnie obowizujcym tempem

Trill 1/16
3

Trill 1/24
Trill 1/32

144

145

Konstrukcja sekcji efektw Reverb/Chorus/DSP


Lista efektw DSP 1-4 (PSR-740)
Typ efektu
Kategoria
Hall 1-5
Insertion
Room 1-7
Insertion
Stage 1-4
Insertion
Plate 1-3
Insertion
Delay Left - Center - Right 1-2 Insertion
Delay Left - Right
Insertion
Echo
Cross Delay
Karaoke 1-3
Chorus 1-8
Celeste 1-2
Flanger 1-5
Symphonic 1-2
Rotary Speaker 1-6
Tremolo 1-3
Guitar Tremolo
Auto Pan 1-2

Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion

Phaser 1-2
Distortion Hard
Distortion Soft
Distortion Heavy
Overdrive
Amp Simulator
EQ Disco
EQ Telephone

Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion
Insertion

3Band EQ (MONO)
2Band EQ (STEREO)

Insertion
Insertion

Auto Wah 1-2


HarmonicEnhancer
Touch Wah 1-2
Compressor

Insertion
Insertion
Insertion
Insertion

Noise Gate
Ensemble Detune
Through

Insertion
Insertion
-

Opis
Pogos typowej sali koncertowej.
Pogos maego pomieszczenia.
Pogos dla instrumentw solowych.
Symulacja pyty pogosowej.
Trzy niezalene opnienia dla kanau lewego, prawego i rodkowego.
Opnienie wstpne dla kadego kanau stereofonicznego oraz dwa oddzielne opnienia
w ptli sprzenia zwrotnego.
Opnienie stereofoniczne z niezalen regulacj poziomw w ptli sprzenia zwrotnego.
Zoony efekt opnienia, w ktrym sygnay opnione przemieszczaj si midzy kanaami.
Opnienie ze sprzeniem zwrotnym takim jak wykorzystywane w Insertionach Karaoke.
Typowe programy kategorii chorus.
3-fazowa modulacja przy uyciu LFO.
Modulacja dwiku z lekko metalicznym zabarwieniem.
Wielofazowa wersja efektu Celeste
Symulacja efektu obracajcego si gonika.
Bogaty efekt tremolo z modulacj gonoci i wysokoci dwiku.
Symulacja tremolo gitary elektrycznej
Efekt zmieniajcy pooenie pozornego rda dwiku w przestrzeni (z lewej, z prawej,
z przodu, z tyu).
Modulacja z periodyczn zmian fazy sygnau.
Ostre przesterowanie dwiku.
Podobny do poprzedniego lecz o znacznie mniejszym przesterowaniu.
Cikie przesterowanie dwiku.
Lekkie przesterowanie dwiku.
Symulacja wzmacniacza gitarowego.
Efekt korekcji barwy typu dyskotekowego (podbicie niskich i wysokich czstotliwoci).
Eliminacja niskich i wysokich czstotliwoci z sygnau, sprawiajca wraenie transmisji
po czach telefonicznych.
Monofoniczny korektor brzmienia z regulacj korekcji LOW, MID i HIGH.
Stereofoniczny korektor brzmienia z regulacj korekcji LOW i HIGH (idealny do partii
perkusyjnych).
Automatycznie powtarzany efekt Wah-Wah.
Efekt dodaje dodatkowe harmoniczne do sygnau wejciowego czynic brzmienie twardszym.
Zmienia czstotliwo progow Wah-Wah w zalenoci od poziomu sygnau.
Obnia poziom sygnau na wyjciu jeeli sygna na wejciu jest wystarczajco duy.
Pozwala take uzyska efekt mocnego ataku dwiku.
Bramka szumw (zatrzymuje sygnay o zbyt niskim poziomie)
Efekt Chorus bez modulacji, uzyskany przez dodanie lekko odstrojonych dwikw
Przejcie z pominiciem bloku przetwarzania.

Lista algorytmw Harmony/Echo


Kategoria
Harmony

Typ
Duet

Opis
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawany jest jeden dwik harmonizujcy
tworzcy dwugosow lini melodyczn.
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawany jest jeden dwik harmonizujcy
w odlegoci kwinty czystej (w gr).
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawany jest jeden dwik harmonizujcy
w interwaach charakterystycznych dla stylu country.
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawane s dwa dwiki harmonizujce tworzce
trzygosow lini melodyczn.
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawane s trzy lub cztery dwiki, tworzce 4i 5-dwikowe akordy.
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawane s trzy dwiki harmonizujce tworzce
wraenie gry przy uyciu blokw akordowych.
Typ harmonizacji podobny do poprzedniego, jednake w zalenoci od rodzaju akordu
granego przez akompaniamentu powoduje powstawanie ciekawszych kolorystycznie
wspbrzmie.
Czterodwikowy akord w postaci rozlegej (due interway midzy dwikami). Jako, e
akord rozwija si na przestrzeni dwch oktaw powyej zagranego dwiku zaleca si gr
w dolnych rejestrach
Do dwiku zagranego na klawiaturze dodawany jest jeden dwik harmonizujcy
o oktaw niej.
Dodatkowe dwiki grane s identyczne jak w algorytmie Block, jednake s one grane
jako krtkie arpeggio.

1+5
Country
Trio
Block
4Way Close1
4Way Close2

4Way Open

Octave
Strum
Echo

Echo 1/4
3

Echo 1/6

Generuj opnione powtrzenia kadego z zagranych dwikw zgodnie z aktualnie


obowizujcym tempem.

Echo 1/8
3

Echo 1/12
Tremolo

Tremolo 1/8
3

Tremolo 1/12

Powoduj powtarzanie wszystkich uderzonych dwikw zgodnie z aktualnie


obowizujcym tempem.

Tremolo 1/16
Tremolo 1/32
3

Trill

Trill 1/12

Powoduj powstawanie trylu opartego o dwa rne dwiki (naley uderzy 2 klawisze), .
granego zgodnie z aktualnie obowizujcym tempem

Trill 1/16
3

Trill 1/24
Trill 1/32

144

145

Lista efektw Vocal Harmony (PSR-740)


Diatonic Girl
A Cappella Boy
A Cappella Mix
A Cappella Diatonic
Falsetto Duet
Falsetto Trio
Falsetto Diatonic
Falsetto Jazz
Falsetto A Cappella
2 Unison Low
2 Unison High
3 Unison Low
3 Unison High
Voice & Instrument
Chordal XG
Vocoder Auto Up
Vocoder Auto Lo

Standard Duet
Girl In Duet
Lisa & Tina
Sing B+G
Dream Girls
Men Choir
Women Choir
Closed Choir
Mixed Choir
Country Men
Country Girls
Barber Shop
Jazz Men Choir
Jazz Women Choir
Jazz Closed Choir
Jazz Mixed Choir
Diatonic Jazz

Konstrukcja sekcji efektw Reverb/Chorus/DSP


Lista efektw sekcji DSP (PSR-740)

Vocoder Mode Up
Vocoder Mode Lo
Vocoder Girl Up
Vocoder Girrl Lo
Vocoder Pitch Up
Vocoder Pitch Lo
Karaoke Auto
Karaoke Mode
Karaoke Girl
Karaoke Pitch
Vocoder XG
Sing Bass
Speedy Mouse
Chromatic XG
Detune XG
Thru

Typ efektu
Kategoria
Hall 1-5
System
Room 1-7
System
Stage 1-4
System
Plate 1-3
System
Delay Left - Center - Right 1-2System
Delay Left - Right
System

Lista bankw Multi Pad


Bank name
Fanfare
Crystal
Gothic_V
TechSyn1
TechSyn2
TechSyn3
TechSyn4
PianoSeq
OrcheHit
Traffic
Chirp
HorrorSE
Noises
WaterSE
AnalogKit
TechKit
RockKit
TomFlam
LatinPerc1
LatinPerc2
Brassy1
Brassy2
Swingy
SynBrass
GuitarPlay1
GuitarPlay2
GuitarPlay3
GuitarPlay4
PianoMan
SalsaPiano
SambaShow
Accordion
Arpeggio
Classic
Twinkle
TimbalesRoll

Pad1
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

Chord Match
Pad3
Pad2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

Pad4

O
O
O
O

O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O : available
Istniej dwa rodzaje sekwencji Multi Pad odtwarzane jednokrotnie od pocztku
do koca i powtarzane wielokrotnie w ptli (Repeat). Te ostatnie mona
zatrzyma tylko przy uyciu przycisku MULTIPAD [STOP].

146

Pad1

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

Repeat
Pad3
Pad2

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Pad4

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O

Echo
Cross Delay
ER 1-2
Gate Reverb
Reverse Gate
White Room
Tunnel
Canyon
Basement
Karaoke 1-3
Chorus 1-8
Celeste 1-2
Flanger 1-5
Symphonic 1-2
Rotary Speaker 1-6
2way Rotary Speaker
Tremolo 1-3
Guitar Tremolo
Auto Pan 1-2
Phaser 1-2
Distortion Hard
Distortion Soft
Distortion Heavy
Overdrive
Comp+Distortion

System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System

Amp Simulator
EQ Disco
EQ Telephone

System
System
System

3Band EQ (MONO)
2Band EQ (STEREO)
Auto Wah 1-2
Touch Wah 1-2
AWah+Distortion
AWah+Overdrive
HarmonicEnhancer
TWwah+Distortion
TWah+Overdrive
Compressor

System
System
System
System
System
System
System
System
System
System

Noise Gate
Pitch change 1, 2
Voice Cancel
Ensemble Detune
Talking Midulator
Lo-Fi
Distortion+Delay
Overdrive+Delay
Comp+Dist+Delay
Comp+OD+Delay
Wah+Dist+Delay
Wah+OD+Delay
No Effect
Through

System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
System
-

Opis
Pogos typowej sali koncertowej.
Pogos maego pomieszczenia.
Pogos dla instrumentw solowych.
Symulacja pyty pogosowej.
Trzy niezalene opnienia dla kanau lewego, prawego i rodkowego.
Opnienie wstpne dla kadego kanau stereofonicznego oraz dwa oddzielne opnienia
w ptli sprzenia zwrotnego.
Opnienie stereofoniczne z niezalen regulacj poziomw w ptli sprzenia zwrotnego.
Zoony efekt opnienia, w ktrym sygnay opnione przemieszczaj si midzy kanaami.
Symulacja pierwszych odbi.
Bramkowany efekt pogosowy.
Podobny do Gate Reverb, jednake efekt pogosowy wystpuje w inwersji (narasta).
Wyjtkowo krtki pogos z nieznacznym wstpnym opnieniem.
Symulacja przestrzeni w tunelu rozszerzajca si od lewej do prawej.
Hipotetyczna przestrze akustyczna rozcigajca si do nieskoczonoci.
Krtkie opnienie sygnau uzupenione pogosem z rezonansem.
Opnienie ze sprzeniem zwrotnym takim jak wykorzystywane w systemach Karaoke.
Typowe programy kategorii chorus.
3-fazowa modulacja przy uyciu LFO.
Modulacja dwiku z lekko metalicznym zabarwieniem.
Wielofazowa wersja efektu Celeste
Symulacja efektu obracajcego si gonika.
Symulacja efektu obracajcego si gonika.
Bogaty efekt tremolo z modulacj gonoci i wysokoci dwiku.
Symulacja tremolo gitary elektrycznej
Efekt zmieniajcy pooenie pozornego rda dwiku w przestrzeni (z lewej, z prawej, z przodu, z tyu).
Modulacja z periodyczn zmian fazy sygnau.
Ostre przesterowanie dwiku.
Podobny do poprzedniego lecz o znacznie mniejszym przesterowaniu.
Cikie przesterowanie dwiku.
Lekkie przesterowanie dwiku.
Dziki dodaniu na pocztku efektu komproserora efekt Distortion moe by generowany
niezalenie od poziomu sygnau.
Symulacja wzmacniacza gitarowego.
Efekt korekcji barwy typu dyskotekowego (podbicie niskich i wysokich czstotliwoci).
Eliminacja niskich i wysokich czstotliwoci z sygnau, sprawiajca wraenie transmisji po
czach telefonicznych.
Monofoniczny korektor brzmienia z regulacj korekcji LOW, MID i HIGH.
Stereofoniczny korektor brzmienia z regulacj korekcji LOW i HIGH (idealny do partii perkusyjnych).
Automatycznie powtarzany efekt Wah-Wah.
Zmienia czstotliwo progow Wah-Wah w zalenoci od poziomu sygnau.
Sygna z wyjcia efektu AWah moe by znieksztacany efektem Distrotion
Sygna z wyjcia efektu Awah moe by przesterowany efektem Overdrive
Efekt dodaje dodatkowe harmoniczne do sygnau wejciowego czynic brzmienie twardszym.
Sygna z wyjcia efektu TWah moe by znieksztacany efektem Distrotion
Sygna z wyjcia efektu Twah moe by przesterowany efektem Overdrive
Obnia poziom sygnau na wyjciu jeeli sygna na wejciu jest wystarczajco duy.
Pozwala take uzyska efekt mocnego ataku dwiku.
Bramka szumw (zatrzymuje sygnay o zbyt niskim poziomie)
Zmienia strj sygnau wejciowego
Eliminuje wokal z podczonego rda dwiku
Efekt Chorus bez modulacji, uzyskane przez dodanie lekko odstrojonych dwikw
Modulator mowy
Podnosi jako sygnau wejciowego
Szeregowe poczenie efektw DISTORTION i DELAY
Szeregowe poczenie efektw OVERDRIVE i DELAY
Szeregowe poczenie efektw COMPRESSOR+DISTORTION i DELAY
Szeregowe poczenie efektw COMPRESSOR+OVERDRIVE i DELAY
Szeregowe poczenie efektw TOUCH WAH+DISTORTION i DELAY
Szeregowe poczenie efektw TOUCH WAH+OVERDRIVE i DELAY
Efekt wyczony.
Przejcie z pominiciem bloku przetwarzania.

143

Kopoty eksploatacyjne

Komunikaty o bdach

Data not found!

User style full!

Cannot quantize the


preset data.

Cannot operate
during recording.

Cannot set the MIDI


function during disk
operations, etc.

Cannot turn harmony


ON during Style/Pad
recording.

Cannot turn DSP ON


during Style/Pad
recording.

Cannot enter the


functions during Pad
recording.

Backup error!

Now initializing
the internal memory...

150

Komunikat pojawia si w momencie prby uruchomienia nagrywania


nowego stylu uytkownika w czasie, gdy wszystkie 3 style s ju zajte.
Prosz skasowa przynajmniej jeden z nich.

Komunikat pojawia si w czasie prby edycji, kwantyzacji lub skasowania


cieki (innej ni rytmiczna), zawierajcej dane stylu fabrycznego.

PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA/ROZWIZANIE

W momencie wczania i wyczania instrumentu z gonikw rozlega si cichy dwik, jakby otwieranej puszki: pop.

Jest to zjawisko normalne i nie jest powodem do niepokoju.

W czasie korzystania z telefonu komrkowego


w gonikach pojawiaj si zakcenia.

Korzystanie z telefonu komrkowego w bezporedniej bliskoci instrumentu moe prowadzi do powstawania


interferencji. Aby tego unikn prosz wyczy telefon lub odsun si od instrumentu na waciw odlego.

Zredukowana gono instrumentu lub znieksztacone


brzmienie.
Jako brzmienia pogarsza si z kad chwil.
Pami registracyjna nie dziaa prawidowo.
Nagrane utwory nie s odtwarzane prawidowo.
Ganie wywietlacz i kasowane s wszystkie ustawienia
instrumentu.

Prawdopodobnie baterie ulegy wyczerpaniu. Prosz wymieni baterie lub wykorzysta zasilacz
sieciowy.

Instrument nie gra po uderzeniu w klawisze.

Prosz sprawdzi, czy gono brzmie R1/R2/L zostaa ustawiona waciwie (strona 76).

Funkcja nie moe by uyta w czasie nagrywania utworu/stylu/sekwencji


Multi Pad.

Funkcja Local Control znajduje si w pozycji Off. Prosz wczy funkcj Local Control
(strona 116).
Prosz sprawdzi, czy nie s wykonywane jakie operacje dyskowe (strona 57).
W tym czasie instrument nie generuje adnych dwikw, nawet jeeli uderzane s klawisze.
Prosz sprawdzi, czy nie jest aktywna funkcja nadawania nazwy bankom pamici
registracyjnej lub utworom (strona 21). W tym czasie instrument nie generuje adnych
dwikw, nawet jeeli uderzane s klawisze.

Funkcja MIDI nie moe by edytowana w czasie nagrywania, odtwarzania


lub wykonywania operacji dyskowych.

Sekcja Harmony/Echo nie moe by wczona w trybie nagrywania


stylw/sekwencji Multi Pad.

Sekcja DSP nie moe by wczona w trybie nagrywania stylw/sekwencji


Multi Pad.

Komunikat pojawia si, aby poinformowa e w trybie nagrywania


sekwencji Multi Pad nie mona wybra funkcji z grupy Multi Pad.

Dane w pamici ulegy uszkodzeniu (strona 149).


Prosz przeprowadzi procedur inicjalizacji.

Wszystkim funkcjom i parametrom mog by przywrcone ich domylne


(fabryczne) wartoci po wczeniu zasilania z wcinitym najwyszym
klawiszem ([C6]).

Komunikat pojawia si, gdy przecznik [HOST SELECT] znajduje si we


waciwym pooeniu, za przewd czcy komputer z instrumentem
podczony jest do PSR-740/640, ale nie do komputera (lub ten ostatni
jest wyczony).

Nie wszystkie nacinite klawisze odzywaj si.


Niektre partie automatycznego akompaniamentu s
opuszczane w czasie gry na klawiaturze.

Prawdopodobnie przekroczony zosta maksymalny zakres polifonii instrumentu. PSR-540 jest


instrumentem 32-gosowym. Dwiki wykraczajce poza t granic nie zostan wygenerowane.

Po naciniciu rnych przyciskw na pycie czoowej nic


si nie dzieje. Nawet nacinicie przycisku [DEMO] nie
powoduje adnej reakcji instrumentu.

Prosz sprawdzi czy nie jest aktywny tryb Disk. W tym trybie zablokowane jest dziaanie
wszystkich przyciskw instrumentu (z wyjtkiem sucych do obsugi stacji dyskw),
a instrument nie generuje adnych dwikw. Aby opuci tryb Disk prosz nacisn
przycisk [EXIT].

Prba uruchomienia akompaniamentu koczy si


niepowodzeniem.
Sekwencje Multi Pad nie chc si uruchamia.

By moe wczona jest funkcja Clock (Ext). Prosz j wyczy (Int, strona 116).

Automatyczny akompaniament nie chce si uruchomi,


mimo, e aktywny jest tryb synchronicznego
uruchamiania i uderzony zosta klawisz.

By moe prba uruchomienia akompaniamentu przy uyciu klawiatury miaa miejsce w jej prawej
czci. Aby uruchomi akompaniament w trybie synchronicznym naley uderzy akord w lewej
czci klawiatury (na lewo od punktu podziau).

Nastpujce przyciski zwizane z automatycznym


akompaniamentem nie dziaaj:
[SYNC START]
[SYNC STOP]
[ACMP ON/OFF]
REGISTRATION MEMORY [FREEZE]

Prosz sprawdzi czy nie jest aktywny tryb Song (strona 25). W tym trybie funkcje
automatycznego akompaniamentu nie s dostpne.

Niektre dwiki maj niewaciw wysoko.

Prosz sprawdzi wartoci funkcji Scale Tuning dla tych dwikw. Powinny mie warto 0 (s. 119).

Akordy automatycznego akompaniamentu rozpoznawane


s na caej klawiaturze, niezalenie od ustawionego
punktu podziau klawiatury.

Prosz sprawdzi, czy wybran technik palcowania akordw nie jest Full Keyboard.
Dla tej techniki caa klawiatura stanowi miejsce przeznaczone do podawania akordw dla
akompaniamentu.

Nie dziaa sekcja Harmony/Echo.

Sekcja Harmony/Echo nie moe by wczona jeeli wybrane zostao brzmienie bdce
zestawem perkusyjnym lub gdy tryb palcowania akordw akompaniament ustawiony jest na
Full Keyboard. Prosz wybra waciwe brzmienie i technik palcowania akompaniamentu.

Dane MIDI nie s nadawane lub odbierane, nawet gdy


podczone zostay waciwe przewody.

Standardowe gniazda MIDI mog by uywane tylko wtedy, gdy przecznik [HOST SELECT]
znajduje si w pozycji MIDI. Wszystkie inne ustawienia su do bezporedniej komunikacji
z komputerami za porednictwem gniazda TO HOST.

147

146

149

Host is offline!

Komunikat pojawia si w czasie prby edycji, kwantyzacji lub skasowania


cieki nie zawierajcej adnych danych.

Dane przechowywane w pamici i procedury inicjalizacyjne

Komunikaty o bdach

Data Backup
Za wyjtkiem danych, ktrych lista znajduje si poniej, przy kadym wczeniu zasilania instrumentu PSR740/640 wszystkim parametrom przywracane s ich ustawienia domylne. Dane zamieszczone poniej
przechowywane s w pamici instrumentu nawet po wyczeniu zasilania, o ile w zasobniku znajduj si
sprawne baterie lub podczony jest zasilacz.
Dane stylu uytkownika ................................................ strona 110
Sekwencje Multi Pad uytkownika ............................... strona 106
Dane pamici registracyjnej ........................................... strona 62
Dane pamici registracyjnej ........................................... strona 64
Status pamici registracyjnej/funkcji OTS ..................... strona 63
Freeze on/off ................................................................... strona 63
Parametry MIDI Transmit .............................................. strona 130
Parametry MIDI Receive ............................................... strona 131
Voice Set on/off ............................................................ strona 136
Brzmienie L (Voice Change, Mikser, parametry edycyjne) .. strona 88
Ustawienia brzmienia Organ Flute (PSR-740) ............... strona 32
Ustawienia funkcji Vocal Harmony (PSR-740) ............... strona 82
Ustawienia Talk (PSR-740) ............................................. strona 86
Ustawienia sekcji Master EQ (PSR-740) ........................ strona 59

Technika palcowania ...................................................... strona 40


Punkt podziau klawiatury (Split Point) ........................ strona 135
Sustain on/off ................................................................. strona 31
Rejestr partii (Octave) ................................................... strona 135
Parametr Pitch Bend Range ........................................... strona 30
Funkcje pokrta Modulation .......................................... strona 30
Funkcje Scale Tuning ................................................... strona 135
Transpozycja .................................................................. strona 30
Przecznik nony (funkcja, polaryzacja ...................... strona 137
Kontroler nony Foot Volume (funkcja, polaryzacja) ... strona 138
Touch on/off, funkcja Touch Sensitivity ........................ strona 136
Parametry sekwencji Multi Pad ...................................... strona 48
Strojenie (Master Tuning) ............................................. strona 135
Metronom ..................................................................... strona 134

No file on disk!
Insert another disk.

Unformatted disk!

Disk error!

Disk write-protected!

Disk file protected!


Cant copy or record
this file.

Przywracanie konfiguracji fabrycznej


Nienaturalne dziaanie procedur i inne problemy (np. adunki elektrostatyczne) mog
prowadzi do zawieszenia si systemu lub bdnego dziaania instrumentu PSR-740/
640. Zwykle wyczenie i ponowne wczenie rozwizuje problem. Jeeli jednak nie
przywraca to normalnego dziaania, naley wykorzysta procedur inicjalizacyjn
(przywracania konfiguracji fabrycznej) SYSTEM RESET, opisan poniej.
Przywrcenie konfiguracji fabrycznej instrumentu nastpi po wczeniu zasilania
z wcinitym ostatnim biaym klawiszem. Na wywietlaczu pojawi si na krtko
komunikat Now Initializing, wskazujc e operacja inicjalizacji powioda si.

OSTRZEENIE
Wykonanie procedury
inicjalizacji spowoduje
bezpowrotne usunicie
wszystkich danych
znajdujcych si
w instrumencie i powrt
do ustawie fabrycznych.

No disk!
Insert a disk.

Disk removed!

Disk full!
Cannot continue.

Wrong disk!
Reinsert
the proper disk.

Same name on disk!


Change the file name.

Cannot record!
Maximum of 60 songs
can be recorded.

Memory full!
Cannot continue.

148

Do napdu woono niesformatowan dyskietk.

W czasie wykonywania operacji dyskowej wystpi bd. Prosz


sprbowa zmieni dyskietk. Komunikat ten moe si rwnie pojawi
w przypadku przepenienia pamici.

Dyskietka ma wczon blokad zapisu. Prosz wyj dyskietk, zwolni


blokad, woy dyskietk z powrotem i powtrzy operacj.

Plik danych jest zabezpieczony przed kopiowaniem.


Funkcja kopiowania jest zablokowana.

W napdzie nie ma dyskietki.


Prosz j woy.

Wystpi bd, poniewa w czasie trwania operacji dyskowej z napdu


wycignito dyskietk. Prosz tego nigdy nie robi, poniewa
uszkodzeniu moe ulec nie tylko dyskietka, ale i stacja dyskw.

Pojemno dyskietki ulega wyczerpaniu i wicej danych si na niej nie


zmieci. Prosz skasowa niepotrzebne pliki i sprbowa powtrzy
operacj.

W czasie wykonywania operacji kopiowania danych woony do napdu


dysk jest innym ni dysk rdowy lub dysk docelowy. Prosz wyj
dyskietk i woy waciw.

Na dysku istnieje ju plik o tej nazwie.


Prosz zmieni nazw.

Mona nagra maksymalnie 60 utworw.


Prosz skasowa jeden lub kilka utworw i sprbowa ponownie
uruchomi nagrywanie.

Pojawia si jeeli w czasie nagrywania stylu uytkownika/sekwencji Multi


Pad pami instrumentu ulegnie przepenieniu. Nagrywanie zostanie
przerwane.

Pojawia sie, gdy zabraknie pamici (w czasie wykonywania kwantyzacji


lub nagrywania stylu uytkownika).

149

148

147

Memory full!
Clear unnecessary data.

Dyskietka nie zawiera plikw przeznaczonych do wczytania, skopiowania


lub skasowania. Prosz woy waciw dyskietk.

Dane przechowywane w pamici i procedury inicjalizacyjne

Komunikaty o bdach

Data Backup
Za wyjtkiem danych, ktrych lista znajduje si poniej, przy kadym wczeniu zasilania instrumentu PSR740/640 wszystkim parametrom przywracane s ich ustawienia domylne. Dane zamieszczone poniej
przechowywane s w pamici instrumentu nawet po wyczeniu zasilania, o ile w zasobniku znajduj si
sprawne baterie lub podczony jest zasilacz.
Dane stylu uytkownika ................................................ strona 110
Sekwencje Multi Pad uytkownika ............................... strona 106
Dane pamici registracyjnej ........................................... strona 62
Dane pamici registracyjnej ........................................... strona 64
Status pamici registracyjnej/funkcji OTS ..................... strona 63
Freeze on/off ................................................................... strona 63
Parametry MIDI Transmit .............................................. strona 130
Parametry MIDI Receive ............................................... strona 131
Voice Set on/off ............................................................ strona 136
Brzmienie L (Voice Change, Mikser, parametry edycyjne) .. strona 88
Ustawienia brzmienia Organ Flute (PSR-740) ............... strona 32
Ustawienia funkcji Vocal Harmony (PSR-740) ............... strona 82
Ustawienia Talk (PSR-740) ............................................. strona 86
Ustawienia sekcji Master EQ (PSR-740) ........................ strona 59

Technika palcowania ...................................................... strona 40


Punkt podziau klawiatury (Split Point) ........................ strona 135
Sustain on/off ................................................................. strona 31
Rejestr partii (Octave) ................................................... strona 135
Parametr Pitch Bend Range ........................................... strona 30
Funkcje pokrta Modulation .......................................... strona 30
Funkcje Scale Tuning ................................................... strona 135
Transpozycja .................................................................. strona 30
Przecznik nony (funkcja, polaryzacja ...................... strona 137
Kontroler nony Foot Volume (funkcja, polaryzacja) ... strona 138
Touch on/off, funkcja Touch Sensitivity ........................ strona 136
Parametry sekwencji Multi Pad ...................................... strona 48
Strojenie (Master Tuning) ............................................. strona 135
Metronom ..................................................................... strona 134

No file on disk!
Insert another disk.

Unformatted disk!

Disk error!

Disk write-protected!

Disk file protected!


Cant copy or record
this file.

Przywracanie konfiguracji fabrycznej


Nienaturalne dziaanie procedur i inne problemy (np. adunki elektrostatyczne) mog
prowadzi do zawieszenia si systemu lub bdnego dziaania instrumentu PSR-740/
640. Zwykle wyczenie i ponowne wczenie rozwizuje problem. Jeeli jednak nie
przywraca to normalnego dziaania, naley wykorzysta procedur inicjalizacyjn
(przywracania konfiguracji fabrycznej) SYSTEM RESET, opisan poniej.
Przywrcenie konfiguracji fabrycznej instrumentu nastpi po wczeniu zasilania
z wcinitym ostatnim biaym klawiszem. Na wywietlaczu pojawi si na krtko
komunikat Now Initializing, wskazujc e operacja inicjalizacji powioda si.

OSTRZEENIE
Wykonanie procedury
inicjalizacji spowoduje
bezpowrotne usunicie
wszystkich danych
znajdujcych si
w instrumencie i powrt
do ustawie fabrycznych.

No disk!
Insert a disk.

Disk removed!

Disk full!
Cannot continue.

Wrong disk!
Reinsert
the proper disk.

Same name on disk!


Change the file name.

Cannot record!
Maximum of 60 songs
can be recorded.

Memory full!
Cannot continue.

148

Do napdu woono niesformatowan dyskietk.

W czasie wykonywania operacji dyskowej wystpi bd. Prosz


sprbowa zmieni dyskietk. Komunikat ten moe si rwnie pojawi
w przypadku przepenienia pamici.

Dyskietka ma wczon blokad zapisu. Prosz wyj dyskietk, zwolni


blokad, woy dyskietk z powrotem i powtrzy operacj.

Plik danych jest zabezpieczony przed kopiowaniem.


Funkcja kopiowania jest zablokowana.

W napdzie nie ma dyskietki.


Prosz j woy.

Wystpi bd, poniewa w czasie trwania operacji dyskowej z napdu


wycignito dyskietk. Prosz tego nigdy nie robi, poniewa
uszkodzeniu moe ulec nie tylko dyskietka, ale i stacja dyskw.

Pojemno dyskietki ulega wyczerpaniu i wicej danych si na niej nie


zmieci. Prosz skasowa niepotrzebne pliki i sprbowa powtrzy
operacj.

W czasie wykonywania operacji kopiowania danych woony do napdu


dysk jest innym ni dysk rdowy lub dysk docelowy. Prosz wyj
dyskietk i woy waciw.

Na dysku istnieje ju plik o tej nazwie.


Prosz zmieni nazw.

Mona nagra maksymalnie 60 utworw.


Prosz skasowa jeden lub kilka utworw i sprbowa ponownie
uruchomi nagrywanie.

Pojawia si jeeli w czasie nagrywania stylu uytkownika/sekwencji Multi


Pad pami instrumentu ulegnie przepenieniu. Nagrywanie zostanie
przerwane.

Pojawia sie, gdy zabraknie pamici (w czasie wykonywania kwantyzacji


lub nagrywania stylu uytkownika).

149

148

147

Memory full!
Clear unnecessary data.

Dyskietka nie zawiera plikw przeznaczonych do wczytania, skopiowania


lub skasowania. Prosz woy waciw dyskietk.

Kopoty eksploatacyjne

Komunikaty o bdach

Data not found!

User style full!

Cannot quantize the


preset data.

Cannot operate
during recording.

Cannot set the MIDI


function during disk
operations, etc.

Cannot turn harmony


ON during Style/Pad
recording.

Cannot turn DSP ON


during Style/Pad
recording.

Cannot enter the


functions during Pad
recording.

Backup error!

Now initializing
the internal memory...

150

Komunikat pojawia si w momencie prby uruchomienia nagrywania


nowego stylu uytkownika w czasie, gdy wszystkie 3 style s ju zajte.
Prosz skasowa przynajmniej jeden z nich.

Komunikat pojawia si w czasie prby edycji, kwantyzacji lub skasowania


cieki (innej ni rytmiczna), zawierajcej dane stylu fabrycznego.

PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA/ROZWIZANIE

W momencie wczania i wyczania instrumentu z gonikw rozlega si cichy dwik, jakby otwieranej puszki: pop.

Jest to zjawisko normalne i nie jest powodem do niepokoju.

W czasie korzystania z telefonu komrkowego


w gonikach pojawiaj si zakcenia.

Korzystanie z telefonu komrkowego w bezporedniej bliskoci instrumentu moe prowadzi do powstawania


interferencji. Aby tego unikn prosz wyczy telefon lub odsun si od instrumentu na waciw odlego.

Zredukowana gono instrumentu lub znieksztacone


brzmienie.
Jako brzmienia pogarsza si z kad chwil.
Pami registracyjna nie dziaa prawidowo.
Nagrane utwory nie s odtwarzane prawidowo.
Ganie wywietlacz i kasowane s wszystkie ustawienia
instrumentu.

Prawdopodobnie baterie ulegy wyczerpaniu. Prosz wymieni baterie lub wykorzysta zasilacz
sieciowy.

Instrument nie gra po uderzeniu w klawisze.

Prosz sprawdzi, czy gono brzmie R1/R2/L zostaa ustawiona waciwie (strona 76).

Funkcja nie moe by uyta w czasie nagrywania utworu/stylu/sekwencji


Multi Pad.

Funkcja Local Control znajduje si w pozycji Off. Prosz wczy funkcj Local Control
(strona 116).
Prosz sprawdzi, czy nie s wykonywane jakie operacje dyskowe (strona 57).
W tym czasie instrument nie generuje adnych dwikw, nawet jeeli uderzane s klawisze.
Prosz sprawdzi, czy nie jest aktywna funkcja nadawania nazwy bankom pamici
registracyjnej lub utworom (strona 21). W tym czasie instrument nie generuje adnych
dwikw, nawet jeeli uderzane s klawisze.

Funkcja MIDI nie moe by edytowana w czasie nagrywania, odtwarzania


lub wykonywania operacji dyskowych.

Sekcja Harmony/Echo nie moe by wczona w trybie nagrywania


stylw/sekwencji Multi Pad.

Sekcja DSP nie moe by wczona w trybie nagrywania stylw/sekwencji


Multi Pad.

Komunikat pojawia si, aby poinformowa e w trybie nagrywania


sekwencji Multi Pad nie mona wybra funkcji z grupy Multi Pad.

Dane w pamici ulegy uszkodzeniu (strona 149).


Prosz przeprowadzi procedur inicjalizacji.

Wszystkim funkcjom i parametrom mog by przywrcone ich domylne


(fabryczne) wartoci po wczeniu zasilania z wcinitym najwyszym
klawiszem ([C6]).

Komunikat pojawia si, gdy przecznik [HOST SELECT] znajduje si we


waciwym pooeniu, za przewd czcy komputer z instrumentem
podczony jest do PSR-740/640, ale nie do komputera (lub ten ostatni
jest wyczony).

Nie wszystkie nacinite klawisze odzywaj si.


Niektre partie automatycznego akompaniamentu s
opuszczane w czasie gry na klawiaturze.

Prawdopodobnie przekroczony zosta maksymalny zakres polifonii instrumentu. PSR-540 jest


instrumentem 32-gosowym. Dwiki wykraczajce poza t granic nie zostan wygenerowane.

Po naciniciu rnych przyciskw na pycie czoowej nic


si nie dzieje. Nawet nacinicie przycisku [DEMO] nie
powoduje adnej reakcji instrumentu.

Prosz sprawdzi czy nie jest aktywny tryb Disk. W tym trybie zablokowane jest dziaanie
wszystkich przyciskw instrumentu (z wyjtkiem sucych do obsugi stacji dyskw),
a instrument nie generuje adnych dwikw. Aby opuci tryb Disk prosz nacisn
przycisk [EXIT].

Prba uruchomienia akompaniamentu koczy si


niepowodzeniem.
Sekwencje Multi Pad nie chc si uruchamia.

By moe wczona jest funkcja Clock (Ext). Prosz j wyczy (Int, strona 116).

Automatyczny akompaniament nie chce si uruchomi,


mimo, e aktywny jest tryb synchronicznego
uruchamiania i uderzony zosta klawisz.

By moe prba uruchomienia akompaniamentu przy uyciu klawiatury miaa miejsce w jej prawej
czci. Aby uruchomi akompaniament w trybie synchronicznym naley uderzy akord w lewej
czci klawiatury (na lewo od punktu podziau).

Nastpujce przyciski zwizane z automatycznym


akompaniamentem nie dziaaj:
[SYNC START]
[SYNC STOP]
[ACMP ON/OFF]
REGISTRATION MEMORY [FREEZE]

Prosz sprawdzi czy nie jest aktywny tryb Song (strona 25). W tym trybie funkcje
automatycznego akompaniamentu nie s dostpne.

Niektre dwiki maj niewaciw wysoko.

Prosz sprawdzi wartoci funkcji Scale Tuning dla tych dwikw. Powinny mie warto 0 (s. 119).

Akordy automatycznego akompaniamentu rozpoznawane


s na caej klawiaturze, niezalenie od ustawionego
punktu podziau klawiatury.

Prosz sprawdzi, czy wybran technik palcowania akordw nie jest Full Keyboard.
Dla tej techniki caa klawiatura stanowi miejsce przeznaczone do podawania akordw dla
akompaniamentu.

Nie dziaa sekcja Harmony/Echo.

Sekcja Harmony/Echo nie moe by wczona jeeli wybrane zostao brzmienie bdce
zestawem perkusyjnym lub gdy tryb palcowania akordw akompaniament ustawiony jest na
Full Keyboard. Prosz wybra waciwe brzmienie i technik palcowania akompaniamentu.

Dane MIDI nie s nadawane lub odbierane, nawet gdy


podczone zostay waciwe przewody.

Standardowe gniazda MIDI mog by uywane tylko wtedy, gdy przecznik [HOST SELECT]
znajduje si w pozycji MIDI. Wszystkie inne ustawienia su do bezporedniej komunikacji
z komputerami za porednictwem gniazda TO HOST.

147

146

149

Host is offline!

Komunikat pojawia si w czasie prby edycji, kwantyzacji lub skasowania


cieki nie zawierajcej adnych danych.

PSR-640
PSR-740

Podrcznik
uytkownika
Drukowano w Polsce za zgod firmy YAMAHA
GS MEDIA, Wrocaw 1999