You are on page 1of 21

Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r.

U S T AWA
z dnia r.
o przeciwdziaaniu zagroeniom przestpczoci na tle seksualnym
Rozdzia I
Przepisy oglne
Art. 1. Ustawa okrela szczeglne rodki ochrony przeciwdziaajce zagroeniom
przestpczoci na tle seksualnym.
Art. 2. W rozumieniu ustawy przestpczo na tle seksualnym obejmuje przestpstwa
przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci wymienione w Rozdziale XXV ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pn. zm.1)), zwanej dalej
Kodeksem karnym, z wyczeniem przestpstw okrelonych w art. 202 1 i w art. 204 1
lub 2 Kodeksu karnego, chyba e zostay popenione na szkod maoletniego.
Art. 3. Szczeglnymi rodkami ochrony, o ktrych mowa w art. 1 s:
1)

rejestr sprawcw przestpstw na tle seksualnym;

2)

obowizki pracodawcw i innych organizatorw w zakresie dziaalnoci zwizanej z


wychowaniem, edukacj, leczeniem maoletnich lub z opiek nad nimi;

3)

1)

okrelenie miejsc szczeglnego zagroenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz.
729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz.
1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz.
2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz.
732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r.
Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr
124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173,
poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz.
1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i
229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228,
Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz.
245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz.
1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 1036 i
1247, z 2014 r. poz. 538 oraz z 2015 r. poz. 396, poz. 541, poz. 1528, poz. 1549, poz. 1707 i poz. 1855.

2
Rozdzia II
Rejestr sprawcw przestpstw na tle seksualnym
Art. 4. 1. Tworzy si Rejestr sprawcw przestpstw na tle seksualnym, zwany dalej
Rejestrem. Rejestr skada si z dwch oddzielnych baz danych:
1)

Rejestru z dostpem ograniczonym;

2)

Rejestru publicznego.
2. Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwoci. W zakresie okrelonym w niniejszej

ustawie realizacj zada zwizanych z prowadzeniem Rejestru zapewnia wchodzce w skad


Ministerstwa Sprawiedliwoci Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, zwane dalej
biurem informacyjnym.
3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
Art. 5. 1. Do zada biura informacyjnego naley:
1)

przetwarzanie danych osobowych podlegajcych gromadzeniu w Rejestrze;

2)

zabezpieczanie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze przed dostpem osb


nieuprawnionych;

3)

przygotowywanie projektw decyzji, postanowie i rozpatrywanie skarg w sprawach


dotyczcych przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.
2. Minister Sprawiedliwoci jest administratorem danych osobowych zgromadzonych

w Rejestrze w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309).
Art. 6. 1. W Rejestrze z dostpem ograniczonym gromadzi si, z zastrzeeniem art. 9
ust. 1 i 2, dane o osobach:
1)

prawomocnie skazanych za popenienie przestpstw, o ktrych mowa w art. 2,

2)

przeciwko ktrym prawomocnie warunkowo umorzono postpowanie karne w sprawach


o przestpstwa, o ktrych mowa w art. 2,

3)

przeciwko ktrym prawomocnie umorzono postpowanie karne w sprawach o


przestpstwa o ktrych mowa w art. 2, na podstawie amnestii,

4)

wobec ktrych prawomocnie orzeczono rodki zabezpieczajce w sprawach o


przestpstwa, o ktrych mowa w art. 2,

5)

nieletnich, wobec ktrych prawomocnie orzeczono rodki wychowawcze, poprawcze


lub wychowawczo-lecznicze albo ktrym wymierzono kar na podstawie art. 94 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r.

3
poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 1418 i 1707), zwanej dalej ustaw o postpowaniu w
sprawach nieletnich, w sprawach o przestpstwa, o ktrych mowa w art. 2,
zwanych dalej skazanymi.
2. W Rejestrze publicznym gromadzi si dane o skazanych, ktrzy dopucili si
czynw zabronionych okrelonych w art. 197 4 Kodeksu karnego wobec maoletniego
poniej lat 15 lub ktrzy ponownie dopucili si czynw zabronionych, o ktrych mowa w
art. 2, w warunkach okrelonych w art. 64 1 lub 2 Kodeksu karnego.
Art. 7. 1. W Rejestrze z dostpem ograniczonym zamieszcza si nastpujce dane o
skazanych, pobierane z Krajowego Rejestru Karnego:
1)

dane identyfikujce osob nazwisko, w tym take przybrane, imiona, nazwisko


rodowe, pe, dat i miejsce urodzenia, pastwo urodzenia, imiona rodzicw,
obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania;

2)

oznaczenie organu, ktry wyda orzeczenie, oraz sygnatur akt sprawy;

3)

dat wydania oraz uprawomocnienia si orzeczenia;

4)

dat i miejsce popenienia czynu zabronionego, bdcego przedmiotem postpowania;

5)

kwalifikacj prawn czynu zabronionego przyjt w orzeczeniu;

6)

informacj, e pokrzywdzonym by maoletni poniej lat 15 w przypadku skazania za


przestpstwo przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci na kar pozbawienia
wolnoci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

7)

informacj o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postpowania, rodkach


karnych,

zabezpieczajcych,

wychowawczych,

poprawczych,

wychowawczo-

leczniczych, okresie prby, dozorze kuratora i naoonych obowizkach oraz podstaw


prawn ich orzeczenia;
8)

informacj o rozpoczciu, zakoczeniu oraz miejscu wykonywania kar: pozbawienia


wolnoci, aresztu wojskowego i aresztu;

9)

informacj o odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolnoci;

10) informacj o warunkowym zwolnieniu i odwoaniu takiego zwolnienia.


2. Ponadto w Rejestrze z dostpem ograniczonym zamieszcza si:
1)

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci, o ile


osoba go posiada, uzyskany z rejestru PESEL;

2)

fotografi skazanego uzyskan z Rejestru Dowodw Osobistych;

3)

aktualne adresy zameldowania skazanego na pobyt stay lub czasowy uzyskane z


rejestru PESEL;

4
4)

faktyczny adres pobytu skazanego uzyskany od waciwej jednostki organizacyjnej


Policji.
3. W Rejestrze publicznym zamieszcza si dane o skazanych wymienione w ust. 1 i 2

za wyjtkiem imion rodzicw, nazwiska rodowego matki oraz miejsca zamieszkania, adresu
zameldowania na pobyt stay lub czasowy oraz faktycznego adresu pobytu skazanego, w
miejsce ktrych zamieszcza si jedynie nazw miejscowoci, w ktrej skazany przebywa.
4. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, zamieszcza si w Rejestrze bezzwocznie po ich
przekazaniu do Krajowego Rejestru Karnego.
5. Minister Sprawiedliwoci w porozumieniu z ministrem do spraw informatyzacji
okreli w drodze rozporzdzenia tryb i sposb przekazywania do Rejestru danych z rejestrw,
o ktrych mowa w ust. 2, majc na wzgldzie szybko i rzetelno przekazywanych danych,
konieczno zapewnienia bezpieczestwa danych oraz potrzeb ich aktualizacji.
Art. 8. Dane o skazanym zgromadzone w Rejestrze nie mog by z niego usunite,
chyba e ustawa stanowi inaczej.
Art. 9. 1. W Rejestrze nie zamieszcza si danych o skazanym, jeeli sd tak orzeknie.
2. Orzekajc o odpowiedzialnoci za popenienie czynu zabronionego okrelonego w
art. 2 w szczeglnie uzasadnionych przypadkach sd moe orzec o wyczeniu zamieszczenia
danych o skazanym w Rejestrze ze wzgldu na ochron ycia prywatnego lub inny wany
interes prywatny pokrzywdzonego lub jego osb najbliszych, a zwaszcza dobro
maoletniego

pokrzywdzonego

lub

gdy

zamieszczenie

danych

spowodowaoby

niewspmiernie surowe skutki dla skazanego.


3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje si wobec skazanych, o ktrych mowa w art. 6 ust. 2.
4. Sd pierwszej instancji, przekazujc do Krajowego Rejestru Karnego kart
rejestracyjn dotyczc skazanego, zacza informacj o wyczeniu zamieszczenia jego
danych w Rejestrze.
Art. 10. Biuro informacyjne, w terminie 7 dni od zamieszczenia danych o skazanym w
Rejestrze, powiadamia o tym skazanego, ktrego dane zostay zamieszczone, z pouczeniem o
obowizkach okrelonych w art. 11 ust. 1 i 2.
Art. 11. 1. Skazany przebywajcy na wolnoci, ktrego dane zostay zamieszczone w
Rejestrze, zobowizany jest do zgaszania kadorazowej zmiany faktycznego adresu pobytu,
najpniej w trzecim dniu tego pobytu, w jednostce organizacyjnej Policji, waciwej ze
wzgldu na miejsce tego pobytu.

5
2. W przypadku, gdy zmiana faktycznego adresu pobytu obejmuje pobyt poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, skazany zobowizany jest do zgoszenia przed
wyjazdem takiej zmiany adresu pobytu w jednostce organizacyjnej Policji waciwej dla
aktualnego miejsca pobytu. Najpniej w trzecim dniu po powrocie skazany zobowizany jest
do zgoszenia faktycznego adresu pobytu w jednostce organizacyjnej Policji waciwej ze
wzgldu na miejsce tego pobytu.
3. Waciwa jednostka organizacyjna Policji niezwocznie przesya do Rejestru
informacj uzyskan w trybie ust. 1 lub 2.
Art. 12. Prawo do uzyskania informacji o skazanych, ktrych dane zostay zgromadzone
w Rejestrze z dostpem ograniczonym, przysuguje:
1)

sdom sprawujcym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwoci, w zwizku z


prowadzonym postpowaniem;

2)

prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postpowania


przygotowawczego w sprawach karnych oraz czynnoci sprawdzajcych w sprawach o
wykroczenia, w zwizku z prowadzonym postpowaniem;

3)

Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Subie Kontrwywiadu Wojskowego, Subie


Wywiadu Wojskowego, Subie Celnej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w
zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania naoonych na nie zada okrelonych
w ustawie;

4)

organom wykonujcym orzeczenia w postpowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia


oraz w sprawach nieletnich, w zwizku z prowadzonym postpowaniem wykonawczym,
w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia;

5)

organom administracji rzdowej, organom samorzdu terytorialnego oraz innym


organom wykonujcym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione
potrzeb wykonania naoonych na nie zada, okrelonych w ustawie;

6)

pracodawcom przed nawizaniem z osob stosunku pracy, zwizanej z wychowaniem,


edukacj, leczeniem maoletnich lub z opiek nad nimi,

7)

innym organizatorom przed dopuszczeniem osoby do dziaalnoci zwizanej z


wychowaniem, edukacj, leczeniem maoletnich lub z opiek nad nimi,

8)

kadej osobie w zakresie uzyskania informacji, czy jej dane zgromadzone s w


Rejestrze.

6
Art. 13. 1. Informacje uzyskane na podstawie art. 12 przez podmioty, o ktrych mowa
w art. 12, mog by wykorzystywane wycznie dla celw postpowania, w zwizku z
ktrym si o nie zwrcono, w szczeglnoci celem ochrony maoletnich.
2. W celu uniknicia natychmiastowego i powanego zagroenia ycia lub zdrowia
maoletniego lub bezpieczestwa publicznego informacje, o ktrych mowa w ust. 1, mog
by wykorzystane przez podmioty, o ktrych mowa w art. 12, niezalenie od postpowania,
w zwizku z ktrym si o nie zwrcono.
Art. 14. 1. Podmioty, o ktrych mowa w art. 12, uzyskuj informacje z Rejestru z
dostpem ograniczonym za porednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego
przez Ministra Sprawiedliwoci.
2. Minister Sprawiedliwoci okreli w drodze rozporzdzenia tryb, sposb i zakres
uzyskiwanania i udostpniania informacji z Rejestru oraz sposb zakadania konta
uytkownika, majc na uwadze konieczno zapewnienia szybkoci i rzetelnoci
przekazywanych informacji oraz ochrony i bezpieczestwa danych.
Art. 15. Podmioty, o ktrych mowa w art. 12, uzyskuj dane z Rejestru z dostpem
ograniczonym nieodpatnie.
Art. 16. Dane z Rejestru publicznego s dostpne bez ogranicze oraz publikowane na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwoci.
Art. 17. 1. Zgromadzone w Rejestrze dane mog by przetwarzane i wykorzystywane
do bada naukowych, a take, po pozbawieniu tych danych informacji identyfikujcych
osob, do celw statystycznych.
2. Udostpnione

dane

osobowe

mona

wykorzysta

wycznie

zgodnie

przeznaczeniem, dla ktrego zostay udostpnione.


3. Administrator danych odmawia udostpnienia danych, jeeli spowodowaoby to:
1)

ujawnienie wiadomoci zawierajcych informacje niejawne;

2)

zagroenie dla ycia i zdrowia ludzi lub bezpieczestwa i porzdku publicznego;

3)

istotne naruszenie dbr osobistych osb, ktrych dane dotycz, lub innych osb.
4. Minister Sprawiedliwoci okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady i

sposb przetwarzania oraz przekazywania danych, o ktrych mowa w ust. 1, do celw


statystycznych oraz bada naukowych, majc na uwadze potrzeb corocznego przygotowania
odpowiednich informacji dla oceny stopnia zagroenia przestpczoci.

7
Art. 18. 1. Dane o skazanych, o ktrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, usuwa si z
Rejestru, jeeli z mocy prawa skazanie ulego zatarciu, a ponadto po otrzymaniu
zawiadomienia o:
1)

zarzdzeniu zatarcia skazania przez sd, na podstawie art. 107 2 Kodeksu karnego;

2)

zatarciu skazania w drodze uaskawienia lub na podstawie amnestii;

3)

przywrceniu terminu do zaskarenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo


uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postpowania;

4)

stwierdzeniu niewanoci orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;


2. Dane o skazanych, o ktrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, usuwa si z Rejestru po

upywie terminu okrelonego w art. 68 4 Kodeksu karnego, a ponadto po otrzymaniu


zawiadomienia o podjciu warunkowo umorzonego postpowania karnego.
3. Dane o skazanych, o ktrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, usuwa si z Rejestru z
upywem 3 lat od uchylenia rodka zabezpieczajcego, o ktrym mowa w art. 93a 1 lub art.
99 1 Kodeksu karnego.
4. Dane osobowe skazanych, o ktrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, usuwa si z
Rejestru:
1)

po ukoczeniu 18 roku ycia przez nieletniego, wobec ktrego wykonywane byy rodki
wychowawcze, z wyjtkiem przypadkw, gdy:
a)

rodek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia


wykonania umieszczenia w zakadzie poprawczym,

b)

wykonanie rodka wychowawczego ustao z mocy prawa po ukoczeniu przez


nieletniego 21 roku ycia albo z chwil powoania nieletniego do zasadniczej
suby wojskowej lub suby zastpczej;

2)

po upywie terminw okrelonych w art. 11 4, art. 87 4, art. 88 4 i art. 89 ustawy o


postpowaniu w sprawach nieletnich;

3)

po ukoczeniu 23 roku ycia przez sprawc czynu karalnego, gdy w miejsce


umieszczenia w zakadzie poprawczym wymierzona zostaa kara na podstawie art. 94
ustawy o postpowaniu w sprawach nieletnich.
6. Dane osb zmarych usuwa si z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o ich zgonie.

8
Art. 19.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje si odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U.


z 2013 r. poz. 267 z p. zm.3)).
Rozdzia III
Obowizek pracodawcw i innych organizatorw w zakresie dziaalnoci zwizanej z
wychowaniem, edukacj, leczeniem maoletnich lub z opiek nad nimi
Art. 20. Przed nawizaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej
dziaalnoci zwizanej z wychowaniem, edukacj, leczeniem maoletnich lub z opiek nad
nimi, pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej dziaalnoci zobowizani s do
uzyskania informacji o tych osobach z Rejestru.
Rozdzia IV
Okrelenie miejsc szczeglnego zagroenia
Art. 21. Okrelenie miejsc szczeglnego zagroenia nastpuje w formie dostpnej
publicznie policyjnej mapy zagroe przestpstwami na tle seksualnym, o ktrej mowa w art.
21o ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, poz. 529 i poz.
1066).
Rozdzia V
Przepisy karne
Art. 22. 1. Kto, bdc zobowizanym, w zwizku z umieszczeniem danych w rejestrze
sprawcw przestpstw na tle seksualnym, do zgaszania zmiany faktycznego adresu pobytu
we waciwej jednostce organizacyjnej Policji, nie wykonuje tego obowizku,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoci albo grzywny nie niszej ni 1.000 z.
2. Kto dopuszcza do pracy lub do innej dziaalnoci zwizanej z wychowaniem,
edukacj, leczeniem maoletnich lub z opiek nad nimi osob, ktrej dane s zamieszczone w
Rejestrze,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoci albo grzywny nie niszej ni 1.000 z.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 oraz z 2015 r.
poz. 211, poz. 702, poz. 1195 i poz. 1274.

9
3. W sprawach o czyny, o ktrych mowa w ust. 1-2, orzekanie nastpuje w trybie
przepisw ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postpowania w sprawach o
wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z pn. zm.4)).
Art. 23. Kto bez uprawnienia uzyskuje z Rejestru informacj o osobie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
Rozdzia VI
Zmiany w przepisach obowizujcych i przepisy kocowe
Art. 24. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, poz.
529 i poz. 1066) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 1 ust. 2 po pkt 10 dodaje si pkt 10a w brzmieniu:
10a) prowadzenie policyjnej mapy zagroe przestpstwami na tle seksualnym;;
2)

po art. 21n dodaje si art. 21o w brzmieniu:


Art. 21o. 1. Komendant Gwny Policji prowadzi policyjn map zagroe
przestpstwami na tle seksualnym, zwan dalej map zagroe, zawierajc aktualne
informacje o miejscach szczeglnego zagroenia przestpstwami przeciwko wolnoci
seksualnej i obyczajnoci, wymienionymi w rozdziale XXV Kodeksu karnego.
2. Mapa zagroe jest udostpniana do wiadomoci publicznej przez publikacj
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Gwnej Policji.
3. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia,
sposb prowadzenia mapy zagroe i tryb jej aktualizacji, uwzgldniajc potrzeb
biecej analizy wystpowania zagroe przestpczoci, o ktrej mowa w ust.1, oraz
ocen ryzyka w konkretnych miejscach wystpowania tych zagroe..
Art. 25. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z

2015 r. poz. 1036) w art. 4 ust. 1 po pkt 8 kropk zastpuje si przecinkiem i dodaje si pkt 9
w brzmieniu:
9) prowadzenie Rejestru sprawcw przestpstw na tle seksualnym, o ktrym mowa w
ustawie z dnia o przeciwdziaaniu zagroeniom przestpczoci na tle
seksualnym oraz przetwarzanie danych osobowych podlegajcych gromadzeniu w
tym rejestrze..
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i poz. 1247, z
2014 r. poz. 486, poz. 579, poz. 786 i poz. 969 oraz z 2015 r. poz. 21, poz. 396, poz. 841, poz. 1186 i poz.
1707.

10
Art. 26. W ustawie z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w art. 41 ust. 1a
otrzymuje brzmienie:
1a. Sd moe orzec zakaz zajmowania wszelkich lub okrelonych stanowisk,
wykonywania wszelkich lub okrelonych zawodw albo dziaalnoci, zwizanych z
wychowaniem, edukacj, leczeniem maoletnich lub z opiek nad nimi na czas
okrelony albo doywotnio w razie skazania na kar pozbawienia wolnoci za umylne
przestpstwo przeciwko yciu i zdrowiu na szkod maoletniego. Sd orzeka zakaz
zajmowania wszelkich lub okrelonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub
okrelonych zawodw albo dziaalnoci, zwizanych z wychowaniem, edukacj,
leczeniem maoletnich lub z opiek nad nimi na czas okrelony albo doywotnio w razie
skazania za przestpstwo przeciwko wolnoci seksualnej lub obyczajnoci na szkod
maoletniego..
Art. 27. 1. W terminie 12 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy, w Rejestrze
zamieszcza si dane o skazanych za przestpstwa okrelne w art. 2 oraz odpowiadajce im
przestpstwa, jeeli orzeczenie o odpowiedzialnoci za popenienie czynu zabronionego
nastpio na podstawie przepisw ustaw karnych obowizujcych w chwili popenienia
czynu, jeeli dane o skazanych za te przestpstwa znajduj si w Krajowym Rejestrze
Karnym.
2. Przed zamieszczeniem danych, o ktrych mowa w ust. 1, biuro informacyjne
powiadamia o tym skazanego, ktrego dane podlegaj zamieszczeniu w Rejestrze, z
pouczeniem o moliwoci wystpienia do sdu z wnioskiem o wyczenie zamieszczenia
danych o skazanym w Rejestrze ze wzgldu na ochron ycia prywatnego lub inny wany
interes prywatny pokrzywdzonego lub jego osb najbliszych, a zwaszcza dobro
maoletniego

pokrzywdzonego

lub

gdy

zamieszczenie

danych

spowodowaoby

niewspmiernie surowe skutki dla skazanego.


3. W przedmiocie wyczenia zamieszczenia danych o skazanym w Rejestrze orzeka
sd, ktry wyda wyrok w pierwszej instancji, na wniosek skazanego zoony w terminie
miesica od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 2. Odpis wniosku sd
niezwocznie przekazuje do biura informacyjnego.
4. Biuro informacyjne wstrzymuje zamieszczenie danych o skazanym, o ktrym mowa
w ust. 1, jeeli wystpi on do sdu z wnioskiem, o ktrym mowa w ust. 2, do czasu
prawomocnego rozstrzygnicia w przedmiocie tego wniosku.

11
5. W posiedzeniu ma prawo wzi udzia prokurator, skazany i jego obroca oraz
pokrzywdzony i jego penomocnik.
6. Na postanowienie w przedmiocie wniosku przysuguje zaalenie.
7. O prawomocnym wyczeniu zamieszczenia danych o skazanym w Rejestrze sd
niezwocznie zawiadamia biuro informacyjne.
8. Do skazanego, o ktrym mowa w ust. 1, przepis art. 11 stosuje si odpowiednio.
Art. 28. Ustawa wchodzi w ycie po upywie roku od ogoszenia.

12

Uzasadnienie

1. Potrzeba i cel wydania ustawy


Przestpczo dokonywana z pobudek seksualnych jest problemem narastajcym.
Szczeglnie ostatnie lata, wraz z rozwojem technik informatycznych i teleinformatycznych,
przynosz w tej dziedzinie nowe rodzaje zagroe. atwo komunikowania si, utrzymania
anonimowoci nawizywanych kontaktw oraz powszechno dostpu do rodkw
porozumiewania przy jednoczesnym braku moliwoci zapewnienia nad nimi skutecznego
nadzoru, umoliwiaj dotarcie do kadej z potencjalnych ofiar i staj si gwnym polem
dziaania sprawcw tych przestpstw. Sprzyja temu rwnie narastajca anonimowo ycia
i rozpad kontrolnych funkcji rodowisk spoecznych. W zatomizowanych spoecznociach, w
ktrych ucieczka w prywatno zastpuje model ycia we wsplnocie, popenianie
przestpstw staje si atwiejsze, a tym samym - wzrasta ryzyko bycia ofiar przestpstwa.
Ryzyko to jawi si jako bardzo wysokie, zwaszcza w odniesieniu do dzieci, przy czym
podkreli naley, e wyrzdzone im szkody s czsto nieodwracalne.
Problem ten zosta powszechnie dostrzeony i obecnie w wielu pastwach oraz na
forach wielu organizacji midzynarodowych podejmowane s dziaania suce wdroeniu
adekwatnych do sytuacji rodkw ochrony przed przestpczoci na tle seksualnym. W dniu
dzisiejszym panuje coraz bardziej powszechne przekonanie, e dla zwalczania przestpczoci
seksualnej pastwa nie mog poprzesta na dziaaniach reaktywnych, ograniczonych do
wykrywania i karania sprawcw przestpstw ju popenionych. Wyzwaniem, przed jakim
staj spoeczestwa, jest przyjmowanie aktywnych rodkw ochrony sucych zapobieganiu
przed tego rodzaju przestpczoci. Wyzwanie to staje si w coraz wikszym stopniu
zadaniem globalnym, w ramach ktrego ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym
zyskuje rang priorytetu. Spoeczno midzynarodowa w szeregu deklaracji politycznych
wielokrotnie potwierdzaa wol tworzenia w tym zakresie spjnych systemw ochrony. W ich
efekcie na szczeblu midzynarodowym zainicjowano szereg prac legislacyjnych i przyjto
szereg wanych instrumentw prawa midzynarodowego wyznaczajcych wsplne standardy
i mechanizmy wsppracy w dziedzinie zwalczania tego typu przestpczoci.

13
Aktywno na szczeblu midzynarodowym nie zastpuje jednak rodkw ochrony
zapewnianych przez pastwa w ramach wewntrznego porzdku prawnego. W sytuacji
sprawcw, ktrych dziaania s w zdecydowanej wikszoci motywowane zaburzonym
popdem seksualnym, ryzyko ich powrotu do przestpstwa i wiktymizacji kolejnych ofiar jest
wysokie. Przyjmowane przez pastwa rodki ochronne s rne, jednak u podstaw wikszoci
z nich znajduje si przekonanie o koniecznoci poddania sprawcw przestpstw seksualnych
kontroli, nawet po odbyciu przez nich orzeczonych kar. Rnice zatem odnosz si przede
wszystkim do okrelenia rodzajw zastosowanych rodkw kontroli i jej zakresu.
Najbardziej rozpowszechnionym rodkiem kontroli jest tworzenie wyodrbnionych
rejestrw sprawcw przestpstw seksualnych i udostpnianie danych z rejestru o osobach
sprawcw i potencjalnym ryzyku zwizanym z przebywaniem na wolnoci.
W pastwach, ktre potencjalny konflikt pomidzy prawem przestpcy do ochrony jego
danych osobowych i prywatnoci a koniecznoci zapewnienia bezpieczestwa jego
potencjalnym ofiarom rozstrzygny na korzy tego ostatniego, przyjto rozwizania
rozszerzajce dostpno danych zawartych w rejestrze. Przykadem takiego podejcia s
Stany Zjednoczone Ameryki Pnocnej. System amerykaski dziaa od ponad dziesiciu lat i
dowiadczenia jego stosowania wskazuj, e szeroka kontrola spoeczna nad osobami
sprawcw w znacznym stopniu powstrzymuje sprawcw od powrotu do przestpstwa oraz
wzmacnia spoeczne poczucie bezpieczestwa, a w tym - umoliwia podjcie indywidualnych
rodkw chronicych osoby naraone na niebezpieczestwo ze strony takich sprawcw.
Model amerykaski sta si inspiracj dla wdroenia podobnych systemw w innych
pastwach. Zblione systemy rejestrowania sprawcw, chocia z rnym zakresem
udostpniania zgromadzonych danych wprowadzono w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji i
w Kandzie.
Powysze

przykady

udowadniaj,

skuteczne

zapobieganie

zwalczanie

przestpczoci seksualnej wymaga podjcia dodatkowych dziaa i przyjcia rozwiza nie


ograniczajcych si do rodkw cigania i wykrywania przestpstw ju popenionych.
Potrzeba taka istnieje rwnie w Polsce.
2. Stan rzeczywisty w normowanej dziedzinie
W obowizujcym stanie prawnym brak jest wystarczajcych rodkw umoliwiajcych
realn kontrol sprawcw przestpstw na tle seksualnym, czego skutkiem niejednokrotnie

14
staje si popenienie przez te osoby kolejnych przestpstw podobnych. Brak jest rwnie
mechanizmw uniemoliwiajcych skutecznie zapobieenie w szczeglnoci sprawcom
przestpstw na tle seksualnym kontaktu z dziemi. Z zwizku z powyszym niezbdne stao
si wprowadzenie regulacji proponowanej niniejsz ustaw.
3. Rnica pomidzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
O potrzebie zbudowania w Polsce nowych elementw systemu zapobiegania i
zwalczania przestpczoci seksualnej, zwaszcza skierowanej przeciwko dzieciom i
modziey dyskusja trwa od wielu lat.
Projektowana ustawa wprowadza nowe, dotychczas nieistniejce rodki ochrony
spoeczestwa

przed

przestpczoci

seksualn,

ze

szczeglnym

uwzgldnieniem

maoletnich. Zakres przedmiotowy ustawy okrela oglnie i w formie deklaracji celw jej art.
1.

Zdefiniowanie

zakresu

przestpczoci

wymagajcej

szczeglnej

interwencji

instytucjonalnej zosta okrelony w art. 2. W myl tego przepisu przestpczo na tle


seksualnym obejmuje przestpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci
wymienione w Rozdziale XXV Kodeksu karnego z wyczeniem przestpstw okrelonych
art. 204 1 i 2 Kodeksu karnego oraz przestpstw okrelonych w art. 202 1 lub art. 203
Kodeksu karnego, chyba e zostay popenione na szkod maoletniego.
Takie a nie inne zdefiniowanie w ustawie pojcia przestpczoci seksualnej
podyktowane zostao faktem, e ustawa ma suy ochronie obywateli przed sprawcami
szczeglnie dotkliwych - z uwagi na sposb dziaania sprawcy, mody wiek pokrzywdzonych
lub ich nieporadno - przestpstw seksualnych. W tym katalogu nie mieszcz si za
sprawcy za przestpstw z art. 204 1 i 2 Kodeksu karnego oraz przestpstw okrelonych w
art. 202 1 lub art. 203 Kodeksu karnego, chyba e zostay popenione na szkod
maoletniego.
Okrelone w art. 3 instrumenty tworzonego systemu obejmuj:
1)

rejestr sprawcw przestpstw na tle seksualnym,

2)

obowizki pracodawcw i innych organizatorw w zakresie dziaalnoci zwizanej z


wychowaniem, edukacj, leczeniem maoletnich lub z opiek nad nimi;

3)

okrelenie miejsc szczeglnego zagroenia i zasad ich monitoringu oraz obowizki


organw administracji rzdowej i organw samorzdu terytorialnego (policyjna mapa
zagroe przestpstwami na tle seksualnym), ktre reguluj odrbne przepisy.

15
Przewidziany w projektowanej ustawie rejestr stanowi oddzielny od Krajowego Rejestru
Karnego rejestr, uwidoczniajcy szereg danych osobowych prawomocnie skazanych
sprawcw przestpstw na tle seksualnych, wymienionych w art. 2.

Rejestr ten spenia

bdzie z jednej strony funkcje ostrzegawcze wobec spoeczestwa, z drugiej za strony


stanowi ma dodatkow dolegliwo dla skazanych. Organem prowadzcym Rejestr bdzie
instytucja ju wyspecjalizowana w tej materii, tj. wchodzce w skad Ministerstwa
Sprawiedliwoci Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. Umoliwi to niezwoczne
przekazywanie do tego Rejestru danych z Krajowego Rejestru Karnego oraz przestrzeganie
usuwania danych jednoczesne z ich usuwaniem z Krajowego Rejestru Karnego.
Rejestr bdzie si skada z dwch oddzielnych baz danych, zwanych Rejestrem z
dostpem ograniczonym i Rejestrem publicznym. W ramach Rejestru z dostpem
ograniczonym dane bd dostpne podmiotom wymienionym w art. 12 ustawy (przede
wszystkim organom pastwowym i samorzdowym), w zwizku z prowadzonymi
postpowaniami oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania naoonych na nie
zada okrelonych w ustawie, szczeglnie w celu ochrony maoletnich.
W ramach Rejestru publicznego, obejmujcego sprawcw czynw zabronionych z art. 2
ustawy, ktrzy dopucili si przestpstwa zgwacenia ze szczeglnym okruciestwem na
szkod maoletniego poniej 15 lat lub ktrzy dopucili si przestpstw z art. 2 w warunkach
okrelonych w art. 64 1 lub 2 k.k. w stosunku do tych przestpstw, ww. Rejestr bdzie
dostpny powszechnie i bez ogranicze. Jego publikacja nastpi na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwoci.
Umieszczenie danych osb, o ktrych mowa w art. 6, bdzie nastpowao z urzdu, jako
nastpstwo prawomocnych rozstrzygni w ich sprawach. Obok danych o sprawcy,
zamieszczanych w Krajowym Rejestrze Karnym, w rejestrze tym znajdowa si bd m.in.
informacje o adresach zameldowania skazanego (na pobyt stay lub czasowy) oraz jego
wizerunek (zdjcie) (art. 7 ust. 2). Pozostawanie danych sprawcy w tym Rejestrze przewiduje
si na okres identyczny z danymi w Krajowym Rejestrze Karnym (art. 18).
Majc na uwadze, e w niektrych przypadkach zasadne byoby zaniechanie
opublikowania danych sprawcy przestpstwa popenionego na tle seksualnym, przewidziano
moliwo orzeczenia przez sd orzekajcy w danej sprawie wyczenia tego skutku
skazania. Moliwo ta jednak, z racji ochrony bezpieczestwa publicznego i potencjalnych
ofiar, nie dotyczy najgroniejszych skazanych, okrelonych w art. 6 ust. 2, tj. skazanych,

16
ktrzy dopucili si czynw zabronionych okrelonych w art. 197 4 k.k. wobec
maoletniego poniej lat 15 lub ktrzy ponownie dopucili si czynw zabronionych, o
ktrych mowa w art. 2, w warunkach okrelonych w art. 64 1 lub 2 Kodeksu karnego.
Kryterium orzeczenia takiego wyczenia jest okrelone w art. 9 ust. 2 projektu, w
szczeglnie uzasadnionych przypadkach, ze wzgldu na ochron ycia prywatnego lub inny
wany interes prywatny pokrzywdzonego lub jego osb najbliszych, a zwaszcza dobro
maoletniego

pokrzywdzonego

lub

gdy

zamieszczenie

danych

spowodowaoby

niewspmiernie surowe skutki dla skazanego.


Zamieszczenie danych sprawcy w rejestrze spowoduje take, z mocy ustawy, obowizek
niestanowicy elementu wyroku skazujcego. Obowizek ten wie si z potrzeb
monitorowania miejsca pobytu i przemieszczania si sprawcw przestpstw na tle
seksualnym. Obowizek ten polega na koniecznoci zgaszania kadorazowej zmiany
faktycznego adresu pobytu, najpniej w jego trzecim dniu, we waciwej terytorialnie z tego
wzgldu jednostce organizacyjnej Policji (art. 11 ust.1). W przypadku, gdy zmiana
faktycznego adresu pobytu obejmuje pobyt poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
skazany zobowizany bdzie przed wyjazdem do zgoszenia takiej zmiany adresu pobytu w
jednostce organizacyjnej Policji waciwej dla aktualnego miejsca pobytu. Najpniej w
trzecim dniu po powrocie skazany zobowizany wreszcie bdzie do zgoszenia faktycznego
adresu pobytu w jednostce organizacyjnej Policji waciwej ze wzgldu na miejsce tego
pobytu. Uzyskane dane bd nastpnie niezwocznie przekazywane do Rejestru i w nim
zamieszczane (art. 11 ust. 3). O cicym na skazanym obowizku powiadamia prowadzce
Rejestr Biuro, wraz zamieszczeniem danych w rejestrze. Naruszenie tego obowizku bdzie
stanowi wykroczenie (art. 22 ust. 1) polegajce na niestosowaniu si do obowizku do
zgaszania zmiany faktycznego adresu pobytu we waciwej jednostce organizacyjnej Policji.
Przewidziane wobec osb podlegajcych wymienionemu obowizkowi alternatywne
zagroenie ustawowe dostosowane zostao do stawianych przed t regulacj celw
represyjnych i prewencyjnych.
Rejestr ustanowiony w przepisach projektowanej ustawy zostanie uzupeniony o dane
skazanych sprawcw przestpstw na tle seksualnym ju przed wejciem w ycie ustawy (art.
27 ust. 1). Bdzie ich obcia take obowizek okrelony w art. 11 ust. 1 i 2. Rwnie w
stosunku do tych skazanych przewidziano moliwo uzyskania orzeczenia (postanowienia)
sdu pierwszej instancji, ktry orzeka w jego sprawie karnej o wyczeniu zamieszczenia

17
jego danych w Rejestrze. Regulujcy to zagadnienie przepis art. 27 ust. 2-7 dotyczcy
skazanych prawomocnie przed wejciem w ycie ustawy za przestpstwa okrelone w art. 2,
co do ktrych nie nastpio zatarcie skazania, a wic ich dane nie zostay usunite z
Krajowego Rejestru Karnego.
W wypadku skazanych przed wejciem w ycie ustawy sd nie mia moliwoci
orzekania w przedmiocie wyczenia zamieszczenia ich danych w rejestrze.
Sytuacja prawna tej kategorii sprawcw nie powinna rni si od sytuacji skazanych za
przestpstwa z art. 2 ustawy na podstawie wyrokw wydanych po wejciu niniejszej ustawy
w ycie, albowiem stanowioby to naruszenie konstytucyjnej zasady rwnoci wobec prawa.
Z tego te wzgldu take w tym przypadku przewiduje si moliwo orzeczenia przez
sd o wyczeniu zamieszczenia danych tego rodzaju w szczeglnie uzasadnionych
przypadkach ze wzgldu na ochron ycia prywatnego lub inny wany interes prywatny
pokrzywdzonego

lub

jego

osb

najbliszych,

zwaszcza

dobro

maoletniego

pokrzywdzonego lub gdy zamieszczenie danych spowodowaoby niewspmiernie surowe


skutki dla skazanego.
Orzekanie w przedmiocie odstpienia od umieszczenia danych skazanego w rejestrze
nastpuje na wniosek skazanego, zoony w terminie 1 miesica od dnia wejcia w ycie
ustawy.
W zwizku z tym, i w przedmiocie odstpienia od umieszczenia danych skazanego po
wejciu w ycie ustawy orzeka sd rozpoznajcy sprawy o przestpstwa okrelone w art. 2
ustawy wedug przepisw Kodeksu postpowania karnego, przepisy tego kodeksu winny
mie odpowiednie zastosowanie przy rozpoznawaniu wniosku skazanych za tego rodzaju
przestpstwa przed wejciem w ycie ustawy. Z tego te wzgldu, przyjto tryb postpowania
w przedmiocie wniosku, okrelony w art. 420 k.p.k. Zatem w przedmiocie wniosku
skazanego orzeka na posiedzeniu sd, ktry wyda wyrok w I instancji. W posiedzeniu maj
prawo wzi udzia strony, przy czym skazanego pozbawienia wolnoci sprowadza si na
posiedzenie tylko wtedy, gdy prezes sdu lub sd uzna to za konieczne. Na postanowienie w
przedmiocie wniosku stronom przysuguje zaalenie w trybie okrelonym w przepisach
Kodeksu postpowania karnego.
Termin dla zamieszczenia danych skazanych przed wejciem w ycie projektowanej
ustawy zosta okrelony na 12 miesicy.

18
W celu doprowadzenia do odczuwalnych dla spoeczestwa zmian w zagroeniu
przestpczoci na tle seksualnym, w tym: zmniejszenia liczby zagroe, ograniczenia tego
rodzaju przestpczoci, poprawy poczucia bezpieczestwa czonkw spoecznoci lokalnych,
obnienia poziomu subiektywnego poczucia lku, a take zmniejszenia niebezpieczestwa
wiktymizacji, w art. 24 projektu przewidziano utworzenie policyjnej mapy zagroe
przestpstwami na tle seksualnym, zawierajcej aktualne informacje o miejscach
szczeglnego zagroenia przestpstwami przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci,
wymienionymi w rozdziale XXV Kodeksu karnego. Pojcie mapy zagroe jest do nowe.
Najczciej jest ona rozumiana jako wykaz zagroe zewntrznych i wewntrznych o rnym
charakterze (tu: kryminalnym) oddziaujcych na procesy o ywotnym znaczeniu dla
bezpieczestwa i funkcjonowania spoeczestwa. Istotnym aspektem w kontekcie tworzenia
mapy zagroe jest konieczno kompleksowego spojrzenia na chronione dobra. Niezalenie
od okrelenia niebezpieczestw, mapa zagroe musi identyfikowa take krytyczne procesy
i

przewidywa

realne

niebezpieczestwo

dla

chronionych

dbr.

przypadku

projektowanych przepisw chodzi o moliwo oceny, jak ssiedztwo wpywa na nasze


bezpieczestwo, a zwaszcza czy w najbliszym ssiedztwie miay miejsce incydenty
wpywajce na poczucie zagroenia. W ten sposb jest podejmowany wysiek w celu
zapewnienia moliwie najpeniejszego bezpieczestwa. W konsekwencji zostaj stworzone
warunki do zwikszenia zaangaowania spoecznoci lokalnych w procesy tzw. zarzdzania
bezpieczestwem poprzez podniesienie poziomu ich wiadomoci, co pozwala na prostsze
stworzenie systemu bezpieczestwa i uzyskanie wymiernych efektw (ograniczenie
przestpczoci). Okrelenie ryzyka - sporzdzenie mapy zagroe - jest pierwszym
elementem cyklu zarzdzania bezpieczestwem. Obowizek prowadzenia mapy zagroe
proponuje si naoy na Policj. Mapa zagroe byaby udostpniana do wiadomoci
publicznej przez publikacj na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Komendy Gwnej Policji.
Projekt przewiduje te, celem kompletnoci uregulowania obowizki pracodawcw i
innych podmiotw angaujcych do dziaalnoci zwizanej z wychowaniem, edukacj,
leczeniem maoletnich lub z opiek nad nimi obowizki w postaci uzyskania informacji o
tych osobach z Rejestru przed ich zatrudnieniem lub zaangaowaniem. Obowizek ten bdzie
wic stanowi kolejny aktywny czynnik ochrony przed przestpczoci na tle seksualnym
chroni przede wszystkim maoletnich (art. 20).

Jednoczenie stworzono nowy rodzaj

wykroczenia penalizujcy dopuszczenie do pracy lub do innej dziaalnoci zwizanej z

19
wychowaniem, edukacj, leczeniem maoletnich lub z opiek nad nimi osob, ktrej dane s
zamieszczone w Rejestrze (art. 22 ust. 2).
W ten sposb projektodawca przedstawia regulacje o charakterze kompleksowym,
usuwajc spoecznie niepodane sytuacje, stwarzajce szerokie moliwoci dziaania
przestpcom seksualnym, co z jednej strony wpywao na utwierdzenie ich poczucia
bezkarnoci i skaniao do ponawiania nioscych spoeczne zagroenie zachowa, a z drugiej
zastraszajcych otoczenie i kreujcych niewaciwe relacje midzyludzkie.
Podkreli naley okoliczno, e rozwizania o analogicznym do zaproponowanego
charakterze s znane w wielu pastwach europejskich i w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Pnocnej.
Powierzenie prowadzenia Rejestru Biuru Krajowego Rejestru Karnego wymagao
uzupenienia ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
Powierzenie prowadzenia mapy zagroe Komendantowi Gwnemu Policji
wymagao uzupenienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Projektowana ustaw zmieniono te art. 41 ust. 1a ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny wskazujc, e zakaz zajmowania wszelkich lub okrelonych stanowisk,
wykonywania wszelkich lub okrelonych zawodw albo dziaalnoci, zwizanych z
wychowaniem, edukacj, leczeniem maoletnich lub z opiek nad nimi jest obligatoryjnie
orzekany przez sd na czas okrelony albo doywotnio w razie skazania za przestpstwo
przeciwko wolnoci seksualnej lub obyczajnoci na szkod maoletniego. Tego typu
przestpstwa, jako szczeglnie haniebny rodzaj wystpkw, popenianych na szkod
maoletnich i skutkujcych czsto trwaymi defektami i zaburzeniami ofiar w zakresie
emocjonalnym i sfery ycia prywatnego zasuguj bowiem na restrykcyjn penalizacj. Z
drugiej strony dobro maoletnich zasuguje na szczeglna ochron gwarantujc, e w toku
swojej edukacji i rozwoju do minimum zostanie ograniczony ich kontakt z potencjalnymi
sprawcami przestpstw na tle seksualnym.
Majc na wzgldzie ochron danych osobowych koniecznym bya, podobnie jak
uregulowano to w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym, penalizacja osb, ktre bez
uprawnienia uzyskuj z Rejestru informacj o osobie (art. 23).
Proponuje si stosunkowo dugi okres vacatio legis dla projektowanej ustawy, tj. 12
miesicy od jej ogoszenia w Dzienniku Ustaw. Pozwoli to na zorganizowanie Rejestru

20
tworzonego na podstawie tej ustawy, a take organizacj wprowadzenia pozostaych
instrumentw w niej projektowanych.

4. Przewidywane skutki spoeczne, gospodarcze, finansowe i prawne.


Projektowana ustawa z uwagi na to, e powinna w znaczcym stopniu przyczyni si do
zwikszenia efektywnoci zwalczania przestpstw na tle seksualnym oraz ochrony obywateli
przed pyncym z tej przestpczoci zagroeniom bdzie miaa bardzo szerokie i pozytywne
skutki spoeczne. Wejcie w ycie przedmiotowej ustawy niewtpliwie przyczyni si do
wzrostu zaufania spoecznego do instytucji pastwowych poprzez zapewnienie realnych
mechanizmw ochrony prewencyjnej przed popenieniem przestpstw na tle seksualnym.
Projektowana ustawa nie bdzie wpywa bezporednio na sfer gospodarcz oraz
finansow. Skutki prawne wejcia w ycie regulacji opisane zostay wyczerpujco we
wczeniejszej czci uzasadnienia projektu ustawy (pkt. 3).

5. rda finansowania, jeeli projekt niesie obcienia dla budetu pastwa lub
jednostek samorzdu terytorialnego.
W zwizku z utworzeniem rejestru sprawcw przestpstw na tle seksualnym,
prowadzonego przez Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego i wejcie w ycie
projektu przedmiotowej ustawy bdzie wiza si z obcieniem budetu pastwa kwot
okoo 1,5 mln z. Koszty obejmuj utworzenie i prowadzenie w formie informatycznej baz
danych niezbdnych dla funkcjonowania Rejestru (odpowiednia infrastruktura komputerowa,
oprogramowanie, etaty pracownicze). Projektodawcy proponuj pokrycie tych kosztw z
czci 37 ustawy budetowej Sprawiedliwo.

6. Zaoenia projektw podstawowych aktw wykonawczych


W zwizku z wejciem w ycie projektu ustawy niezbdne stanie si wydanie przepisw
wykonawczych okrelajcych tryb i sposb przekazywania do rejestru sprawcw przestpstw
na tle seksualnym danych z ewidencji. Przy wydawaniu przepisw Minister Sprawiedliwoci
bdzie zobowizany do kierowania si wzgldami szybkoci i rzetelnoci przekazywanych
danych oraz potrzeb ich aktualizacji.

21
Niezbdnym te bdzie okrelenie przez Ministra Sprawiedliwoci trybu, sposobu i
zakresu uzyskiwanych informacji z Rejestru oraz sposobu zakadania kont, majc na uwadze
konieczno zapewnienia szybkoci i rzetelnoci przekazywanych informacji oraz ochrony i
bezpieczestwa danych (art. 14 ust. 2).
Wreszcie Minister Sprawiedliwoci powinien okreli szczegowe zasady i sposb
przetwarzania oraz przekazywania danych do celw statystycznych oraz bada naukowych,
majc na uwadze potrzeb corocznego przygotowania odpowiednich informacji dla oceny
stopnia zagroenia przestpczoci (art. 17 ust. 4).
W ramach proponowanej ustawy postuluje si zmian ustawy o Policji, w ktrej
przewidziano take upowanienie dla ministra waciwego do spraw wewntrznych do
wydania rozporzdzenia, w ktrym okreliby sposb prowadzenia mapy zagroe
przestpstw na tle seksualnym i tryb jej aktualizacji. W wytycznych do aktu wykonawczego
przewidziano

konieczno

uwzgldnienia

biecej

analizy wystpowania

zagroe

przestpczoci na tle seksualnym oraz oceny ryzyka w konkretnych miejscach wystpowania


tych zagroe, zgodnie z teori zarzdzania ryzykiem.

7. Ocena zgodnoci projektu z prawem Unii Europejskiej.


Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objty zakresem prawa Unii Europejskiej.