You are on page 1of 5

Projekt

Ustawa
z dnia ......
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i
1830) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 2 uchyla si pkt 11;
2) w art. 27:
a) uchyla si ust. 2,
b) ust. 3 i 4 otrzymuj brzmienie:
3. Czonkw zarzdu, w tym prezesa zarzdu, powouje i odwouje minister
waciwy do spraw Skarbu Pastwa.
4. Czonkw zarzdu powouje si spord osb posiadajcych obywatelstwo
polskie, majcych kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz niekaranych za przestpstwo umylne cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe.,
c) uchyla si ust. 5 i 6;
3) w art. 28:
a) ust. 1 - 1b otrzymuj brzmienie:
1. Rada nadzorcza spki liczy trzech czonkw.
1a. Czonkw rady nadzorczej powouje i odwouje minister waciwy do
spraw Skarbu Pastwa.
1b. Czonkw rady nadzorczej powouje si spord osb, ktre zoyy egzamin, o ktrym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. ...).,
b) uchyla si ust. 1c,1d i 5;
4) w art. 29 uchyla si ust. 3;
5) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie;
"3. Terenowym oddziaem spki kieruje dyrektor powoywany przez zarzd spki.".

Art. 2.
1. Z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy wygasaj mandaty dotychczasowych czonkw
zarzdw i rad nadzorczych spek Telewizja Polska Spka Akcyjna i Polskie Radio
Spka Akcyjna, z zastrzeeniem ust. 2.
2. Zarzd spki, o ktrej mowa w ust. 1, dziaa w dotychczasowym skadzie do czasu powoania zarzdu spki na podstawie przepisw zmienionych niniejsz ustaw, nie moe jednak bez zgody ministra waciwego do spraw Skarbu Pastwa dokonywa czynnoci przekraczajcych zakres zwykego zarzdu ani czynnoci z zakresu prawa pracy, z ktrych
wynikayby dla spki nowe zobowizania.
3. Zarzdy i rady nadzorcze spek radiofonii regionalnej dziaaj w dotychczasowych skadach do czasu dokonania zmian na podstawie przepisw zmienionych niniejsz ustaw.

Art. 3.
1. Z dniem powoania, na podstawie przepisw zmienionych niniejsz ustaw, nowego zarzdu spki, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, wygasa stosunek prawny bdcy podstaw zatrudnienia dotychczasowego czonka zarzdu tej spki.
2. W zwizku z wyganiciem stosunku prawnego w myl ust. 1 dotychczasowemu czonkowi zarzdu przysuguje odprawa pienina, ktra wynosi trzykrotno jego wynagrodzenia za padziernik 2015 r.
3. W razie podjcia przez osob uprawnion do odprawy pieninej na podstawie ust. 2 zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w jednostce publicznej radiofonii i telewizji
przed dniem 31 marca 2016 r. kwot odprawy zmniejsza si o wynagrodzenie z tytuu tego zatrudnienia za okres do dnia 31 marca 2016 r.
4. Spka, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, moe wypowiedzie, z zachowaniem 14-dniowego
terminu wypowiedzenia, umow o zakazie konkurencji zawart z dotychczasowym
czonkiem jej zarzdu. W wypowiedzeniu okrela si dzie, z ktrego upywem umowa
przestanie wiza strony.
5. W sprawach unormowanych w ust. 14 nie stosuje si postanowie umw zawartych
przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.

Uzasadnienie
Projektowana ustawa stanowi pierwszy etap reformy polskich mediw publicznych,
zmierzajcej do ustanowienia systemu mediw narodowych. Jego filarami bd instytucje
niemajce charakteru spek akcyjnych, ktrym zapewni si stabilne rda finansowania.
Stworzenie nowego systemu organizacji i finansowania mediw narodowych wymaga kilku
miesicy intensywnych prac i bdzie nastpnym etapem reformy.
Projektowana ustawa koncentruje si tymczasem na zmianie sposobu kreowania rad
nadzorczych i zarzdw istniejcych spek publicznej radiofonii i telewizji oraz ograniczeniu
liczebnoci rad nadzorczych do 3 osb. Wie si to z wyeliminowaniem udziau Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), jako organu regulacji rynku mediw elektronicznych,
w kreowaniu skadw zarzdw i rad nadzorczych dziaajcych na tym rynku spek Skarbu
Pastwa. Do czasu wprowadzenia nowej organizacji mediw narodowych winna to by bowiem domena ministra waciwego do spraw Skarbu Pastwa, ktry ponosi odpowiedzialno
przed Sejmem.
Wedug Konstytucji KRRiT stoi na stray wolnoci sowa, prawa do informacji oraz
interesu publicznego w radiofonii i telewizji (art. 213 ust. 1 Konstytucji RP). Zadania te odnosz si w rwnym stopniu do mediw publicznych i prywatnych, a Konstytucja nie przewiduje adnych szczeglnych kompetencji Krajowej Rady wobec mediw publicznych. Konstytucja przewiduje natomiast wydawanie przez KRRiT aktw normatywnych i indywidualnych
kierowanych do podmiotw niepodporzdkowanych jej organizacyjnie (art. 213 ust. 2; por.
art. 92 i art. 93 ust. 1). Wedug Konstytucji Krajowa Rada jest zatem niezalenym od rzdu
organem regulacyjnym, sprawujcym wadztwo publiczne (imperium) wobec niepodporzdkowanych jej organizacyjnie nadawcw.
Tymczasem w nowelizowanej ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji zawarte s take kompetencje KRRiT w odniesieniu do mediw publicznych, ktre s charakterystyczne dla uprawnie korporacyjnych i nadzoru wacicielskiego (dominium).
Z jednej wic strony KRRiT jest organem regulacyjnym dla wszystkich uczestnikw
rynku i jako taki organ powinna by bezstronna oraz dziaa przejrzycie (zob. motyw 94 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie
koordynacji niektrych przepisw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych pastw
czonkowskich dotyczcych wiadczenia audiowizualnych usug medialnych Dyrektywa o
audiowizualnych usugach medialnych; dalej: DAUM). Z drugiej strony dotychczasowe przepisy daj Krajowej Radzie szerokie kompetencje z zakresu dominium w stosunku do jedno-

stek publicznej radiofonii i telewizji dziaajcych w formie jednoosobowych spek akcyjnych Skarbu Pastwa, mimo e spki te s take silnymi i znaczcymi uczestnikami rynku
usug audiowizualnych.
Wedug dotychczasowych przepisw, ktre wymagaj zmiany, KRRiT decyduje m.in.
o skadzie organw spek Skarbu Pastwa oraz o treci statutw tych spek. Z punktu widzenia niezalenoci, bezstronnoci i przejrzystoci dziaania organu regulacyjnego, wymaganej przez motyw 94 i art. 30 DAUM, takie unormowanie budzi daleko idce zastrzeenia.
Swoje konstytucyjne zadania stanie na stray wolnoci sowa, prawa do informacji oraz
interesu publicznego w radiofonii i telewizji Krajowa Rada moe przy tym wykonywa w
sposb bezstronny i przejrzysty jedynie jako organ regulacyjny.
Z tych wzgldw konieczna jest zmiana niektrych przepisw Rozdziau 4 ustawy z
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Projektowane zmiany zbliaj, od strony nadzoru wacicielskiego i uprawnie korporacyjnych, jednoosobowe spki Skarbu Pastwa bdce jednostkami publicznej radiofonii i
telewizji do standardu dotyczcego innych spek kontrolowanych przez Skarb Pastwa.
Wobec zmiany przepisw regulujcych liczebno i sposb kreowania organw (zarzdw i rad nadzorczych) spek Skarbu Pastwa uzasadnione jest wygaszenie mandatw
dotychczasowych czonkw tych organw. W przypadku organw dwch najwikszych spek, majcych oglnopolski zasig, tj. Polskiego Radia SA i TVP SA, stanie si to z mocy
samego prawa, z dniem wejcia w ycie projektowanej ustawy. W przypadku 17 spek radiofonii regionalnej bdzie to nastpowa stopniowo, w miar zmian dokonywanych w skadach
ich organw.
Projektowane zmiany przyczyni si nie tylko do racjonalizacji i obnienia kosztw
zarzdzania spkami publicznej radiofonii i telewizji, ale take do przywrcenia w nich standardw zawodowych i etycznych, jakich wymaga realizacja misji publicznej, okrelonej w
art. 21 ust. 1 nowelizowanej ustawy o radiofonii i telewizji: Publiczna radiofonia i telewizja
realizuje misj publiczn, oferujc, na zasadach okrelonych w ustawie, caemu spoeczestwu i poszczeglnym jego czciom zrnicowane programy i inne usugi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujce si pluralizmem, bezstronnoci, wywaeniem i niezalenoci oraz innowacyjnoci, wysok jakoci i integralnoci przekazu.
Projekt wywiera bdzie pozytywne skutki spoeczne i gospodarcze, zwizane z przyjciem przedmiotowej regulacji. Skutkiem prawnym przedmiotowej regulacji bdzie zmiana

sposobu kreowania rad nadzorczych i zarzdw istniejcych spek publicznej radiofonii i


telewizji.
Zdaniem wnioskodawcw proponowane rozwizania nie powoduj kosztw po stronie
budetu pastwa oraz budetw jednostek samorzdu terytorialnego.
Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Rate