www.iropk.

com
5

J½È
á

17 --------------------------------------------------------- ³ ¸)l &
1 †fÛÞ h^e

22 ------------------------------------------ ]gßÅ
22 -----------------------------------------------------

a½·

]Š X!*
]Š Ñz &

23 ------------------------------------ g IÐ Z}g \ Æa*™Ñ &
23 --------------------------------------------------------- £ZgzZ·ÌZ &
24 ------------------------------------------------- g Iñ ZP h
+'
× &
26 --------------------------------------------------- aÑk
,
+
2
gzZÆ &
27 -------------------------------------------------- aÑwgzZ@
á &

G

28 ----------------------------------------------------yÒ » ã ÕäŒi¢)´ &

I

28 --------------------------------------------------- ug IïŠz y é)g8F &
29 -------------------------------------------------- ÒpÅug I„
Š &
29 -----------------------------------------------------a½» &
31 ------------------------------------------------------------ ug Iu &
31 -------------------------------------------------------- ug Iññ &
32 ------------------------------------------------- ug IBgzZñ+

&

32 ------------------------------------------------------------- ]t$ &
33 ---------------------------------------------------- ug IB; gzZzi !*&
33 ----------------------------------- ® b§Å} •Æ0
+e Ågâ Z Òn &
33 ----------------------

CgzpÅug IÒn b§Å0
+eÆ]Zg ,ðŠa &

34 --------------------------------------- ug I Òn ]gzp b§Å0
+e &
34 --------------------------------------- ug I Òn ]gzpÌÐ0
+e &

www.iropk.com
J½È
á

6

35 ------------------------------------- à
C@» `gÎ~ a ½Òn &
36 -------------------------------- UÐ [ë M »ƒÅ a ½Òn &
36 ---------------------------- ¬Š 7ä ~ @{Š c*
iÐ a*™Ñ &
37 --------------------------------- {n - zC b§Å ~0
+e ðƒ à J e &
37 ------------------------------------------ ug I Òn - b§ÅäÎ &
38 -------------------------------------- tgz q
-Z »y M ÛŒ c*
Íug I{n &
39 ------------------------------------------

ug I!
{n Zƒ îéÅwY &

40 ---------------------------------------------------- w) z Ύ" &
41 ------------------------------------- 7„ ¬Š äç M Ë@‚ &
42 ----------------------------------------- y ZZ wJ™NŠ ug I Òn C &
43 ----------------------------------- ug I Òn ËxÆg Z'
,
Z **
¦ &
43 ----------------------------- ©q
-Z » ( f )/ô¯ úgzZ ½Á) &
44 ---------------------------- © »¡ ~y
M ~ i úÅ a½{n &
45 ---------------

Ã6,ug IÒn Ô‰
Ü z DQxsÐ i úÅe x Z™/ô &

46 -------------------------------- yZZ ñŸ»0Ð a ½Á) &
47 ---------------------------------- a=°Z [g ƒ8È$
+ñ Òp &
47 ------------------------------------------ ug IÒp·pеz v &
48 ----------------------------------------------------- a ½ê
48 ---------------------------------------------------

4G
&
gOE
&

ÒpÅug IÄ &

49 ---------------------------------------------------------- ug I8
-g &
49 --------------------------------------------------- k
,
¦ŠìYq
-Z &

www.iropk.com
J½È
á

7

49 --------------------------------------------------------- ug Iw° &
50 ------------------------------------------- ]§à )Z Ŭ Ð ]t &
2

†fÛÞ h^e

53 ------------------ ì ™| (
,Ð t‘~g ‚y
áÅ

a*™Ñ

53 -------------------------------- aZz dZÐ t‘~g ‚ a\ M &
53 ------------------ wb ˆ~ŠÃ ax™ Z wÎg~¨ £ÆY m
CZvŠ &
54 -------------------------- ì »ò **
x **
Æ\ M el
{Š c*
iÐ ƒ
 ~ *Š &
3

†fÛÞ h^e

58 -------------- ÐVƒ4ZŠ ~ ¼
A ¬Ð ƒ
 a*™Ñ

G

iÐ ƒ
 Š Z®ÅV ðG34$ZÆ\ M izgÆ#
58 ------------------- σ {Š c*
Ö ª &
58 --------------------- ÐVƒ 4ZŠ~ ¼
A ax™Z wÎg¬ Ð ƒ
 &
4

†fÛÞ h^e

61 -------- Çñâ 
Û «Šúx £gzZ W,
ÃnjÃ

a*™Ñ \¬vZ

61 ------------------------------------------------------------- W
,
Ãnj &
63 -----------------------------------------------------------5

65

ŠúÄ£ &

†fÛÞ h^e

E
¢
---------------------------- fƒSüL 
á } (,Ð ƒ
 *™Ñ

65 ------------------------------------- ǃ: Ùg \ ðÃ%Æyf ZÆvZ &
66 ---------------------- ÐVƒ Ùg \ƃ
 ax™ Z ÁÎg #
Ö ª¯ zg &
6

†fÛÞ h^e

70 -------------------------- ì am{ » \¬vZ6
,
a*™Ñ
72 ---------------------1ÇÐ RY m
CZvŠaÆa\ M ä \¬vZ &

www.iropk.com
J½È
á

8

73 ------------------- åŠñDD0Æa\ M ÌV; Æ[  I Z &
74 ------------------------------------- Zg å ™ÈÁZ wÍ Zà a\ M &
75 --------------------- Hyˆ Z6
,VzÈ LZ ä \¬vZ™ ŸÃa\ M &
75 ---------------------------- ðVZnÅàÆ\ MgzZ Ï0
+
i Å a\ M &
7

†fÛÞ h^e

77 ----------------------------- ì b
»yZZ›Ð a*™Ñ
80 ----------------

ì ¬» ä™›{Š c*
i ÌÐ yY KZÐ a *™Ñ &

82 ---------------------- D™›Ì]ZŠ mz ]ZŠ ) Ð a *™Ñ &
8

†fÛÞ h^e

84 - ---------------------- ì Z
# Zz **
™x Z Z [Š Z »
88

----------------

a*™Ñ

ì [Z±u **
ŠgŠ cá Zz ¶Š e
$f Zà a *™Ñ &
9

†fÛÞ h^e

94 ----------------------------- ì Z
# Zz −7,ŠzgŠ6,a*™Ñ
94 --------------------------------------------------- ÌZ ÅpÑŠzgŠ &
95 ---------------------------------ì zÑZz −:ŠzgŠ6
,avZ wÎg &

@*
™s ç{ k
HkŠ Ôì @*
â
Û wi **
¤g kŠ \¬vZÐ "7,ŠzgŠû%q
-Z &
95 ------------------------------------------ ì @
*
â
Û — ]YgŠ kŠgzZì
95 -------------ǃ¯
) !*
»"

Û Å avZ wÎgyŠÆ#
Ö ªŠzgŠ ‹Ò

&

96 ----- Tg D™Øgñ¬Š º
Û Ôìg@*
Y5ŠzgŠ6,
ax™ZÑJ
-Z
# &
96 --------------------------------------------- p ÖZ y%ÆpÑŠzgŠ &
97 -------------------------------5ZŠ Z Åa½t £ÐŠzgŠ ‹Ò

&

www.iropk.com
J½È
á

9

10

†fÛÞ h^e

98 ----------------------------- ànÛ×Ã×Ö èÛu… a*™Ñ
98 ---------------------- ØgaÆVß Zz y˜ }g ‚ avZ wÎg &
98 ---------------------------------------

ì yâ P=gfŠz » a\ M &

99 ------------------------------------- Øg6
,yZZ IZ ÅavZ wÎg &
101 ------------------------------------- Øg Åa\ M 6
,Vß Zz yLZ &
102 --------------------------------------------- Øg Åa\ M 6
,V” &
102 -------------------------------- Øg Åa\ M 6
,Vzgz$gzZ VÉ% &
102 --------------------------- Øg Åa\ M6
,VñÝgzZ Vzg Z ¦
/#
Ö }
.&
103 ------------------------------------ Øg Åa\ M 6
,WægzZgñ &
106 -------------------------------- Øg Åa\ M 6
,]ZŠ )gzZ ]**
Z³ &
11

†fÛÞ h^e

108 ----------------- ì Ì~ gZz ] Zg Â]g t
KÅa*™Ñ
110 ----------------------------------------------J½™f ~ > Zg  &
110 ---------------------------------------------- J½™f ~ gZ &
12

†fÛÞ h^e

114 ----------------------------------------- aw=wÎg ñŸg
114 ------------------------ ì @
*
™x Z Z »éZpÅa*™Ñ Ì\¬vZ &
116 -----------------------------

w”» ÞZ ñŸgÐ a wÎg ñŸg &

117 ------------------ w”»yZZz ]z'Ð Ÿg Å a wÎggzZ \¬vZ &
117 -------------------------------------------- xe Ÿg Åa vZ wÎg &
118 ---------------- **
ƒèZg™ àyjÃa *™Ñ » b º Z & œ **
¦ &

www.iropk.com
J½È
á

10

119 ----------------------------------------- Òc
à a wÎg ñŸg &
120 -------------- xe a wÎg ñŸg6
,µñÆ~tw° » bx Z™/ô &
120 ------------------------------------------- ì ]y
M˜ÂwÎg ñŸg &
122 -----------yEZ6
,
a vZ wÎg ñŸg » b tzg Ã/**
¦w™z‰
Ü 1 &
123 ------------------------------ **
ƒèZg » a vZ wÎg6,g Z™g© **
¦ &
123 ---------------------------- **
ƒèZg » a vZ wÎg6,b ïEš{!**
¦ &
13

†fÛÞ h^e

125 ----------- ¸ D™ H]Š „{Š c*
i¹ Å\¬vZ a*™Ñ
125 ------------------------ 嬻]Š „ÅvZ J
-‰
Ü zy
M à a *™Ñ &
126 ----------------- å Š
Hc*
Š ¬„ »]Š „à a \ M Ì~]‡zZ rg à &
126 -------------------------

åŠ
Hc*
Š ¬Ì» 5ZŠ Z Åz¯ úà a \ M &

127 ----------------- N Z™]Š „ÃVß Zz yLZ å¬Ìt à a \ M &
128 ------------- D YúÎug IxŠÆ\ M D â 
Û x ª M ÚZ a\ M &
128 --------------- ¸ D™ c*
ÑŠ (F,
Åx ªÆ]Zg ÌÃVÍß a \ M &
129 -----------------------

¸ Tg w'~™fÆvZ‰
Ü zC
Ù a\ M &

129 ---------------------------- ¸ D™ Hg lZz/Â]{ a \ M &
14

†fÛÞ h^e

131 ------------------------------------------ x»»

a*™Ñ

135 ---------------------------------------- ] x¹Ü Z Å a*™Ñ &
135 -------------------------------------------------------- øZ
Û z t£ &
135 -------------------------------------------------------------- [ ZŠ M &
135 ---------------------------------------------- t Ü Z bZiz t ÜZ bc &

www.iropk.com
J½È
á

11

135 ---------------------------------------------- ~Ãq
-Z øZ
Û z t£ &
136 ---------------------------------------------------- ~Ãq
-Z[ZŠ M &
136 ----------------------------------------------- ~Ãq
-Z t ÜZ bc &
136 ----------------------------------------------- ~Ãq
-Z t ÜZ bZig &
15

†fÛÞ h^e

137 --- ¸ D™ H›{Š c*
i¹Ð ex Z™/ôa*™Ñ

3r¬ {z &
140 ------------------------------------------------- òzâ z KÆV ðG
141 -----------------------------------------Ìäc*
i @*
Æa~tÓÇg !*&
16

†fÛÞ h^e

142 ------------- ¸ { ZpígzZŠg^ {Š c*
i¹Æ#
Ö Z a*™Ñ

B&

4E
5 &
142 ---------------------------------- á Zz äw6
,ÆØgaÆ èEG
142 ------------------------------------**
ƒxªaÆ#
Ö Z » ag— &
143 --------------------------------------- g ôZ » ¬Š w=q
-ZaÆ#
Ö Z &
144 ---------------------------------------------------- ›aÆ#
Ö Z &
17

†fÛÞ h^e

146 ----------------------------- ¸ ñ M c ðZx ª a*™Ñ
146 --------------------------------------------- a *™ÑgzZ ðZx ª &
146 --------------------------------------------

{oãZzgzZ s ™ »© Â &

147 --------------------------------------------------

g¦» ã¨
KZ ]uz &

148 ----------------------------------------- y ´Z »ÑzÄZÑÅy ¨
KZ &
149 ------------------------------------------- à b Å °²wÅ]gú &
150 ----------------------------------------------------- q ½Z » *Š z +Š &

www.iropk.com
J½È
á

12

152 ----------------------------------------------- f Î »2Z ¸k
,
±gzZŠzu &
153 -----------------------------------------------------------------

**
i &

153 --------------------------------------------------------------- s ‹ &
153 --------------------------------------------------------------- ~ga &
154 --------------------------------------------------------- ¹Z "
Û z ãD
Ùg &
154 -------------------------------------------------------------- [ZÑ &

155 -------------------------------------------- Œ0*
mÅ a*™Ñ &
157 -------------------

g ÑzŠŠ Z°ZÆ]**
vãY~ VlÅ a *™Ñ &

158 --------------------------------------- ~I ðZ Å ó óV1v L LI ðZ &
18

†fÛÞ h^e

162 ------------------------------------------------ J½‹§
162 ---------------------------------------- ~gŠ · z ®
) ¼Åa *™Ñ &
165 ------------------------------------------- /$
+
Šz−
)g » a*™Ñ &
167 ---------------------------------------- ]zIwV" Åa*™Ñ &
170 ---------------------------------------------- © Â]úŠ Åa\ M &
174 ------------------------ ï Š ]úŠ s§Å { Zg S¦ÃVÍß a*™Ñ &
178 ----------------------------- ¸ ñƒ_¬™á h+
è Š a*™Ñ &
180 --------------------------------------- ¸: y7gzZ²
á a*™Ñ &
185 ---------------------------- º: ._Æé ZpÅVÍß a*™Ñ &
188 ----------------------------

N M ´â i M {Š c*
iÐ ƒ
 6,a*™Ñ &

189 --------------------------------- wÎggzZ}È ÆvZ a*™Ñ &
197 ------------------------------------------ ug It‚ » avZ wÎg &

www.iropk.com
J½È
á

13

4E

45EZ ?{ a \ M &
G
199 --------------------------------------------- èEG
202 ------------------------------------------ ª
‚gK¬ Åa*™Ñ &
206 ---

Hc*
Š
Š ¬» q nZ Å\ M Ìà Rx Z™Y m
CZˆÆ]tÅ a*™Ñ &

209 ------------------------------ :%+4aÆ#
Ö Q a*™Ñ &
210 ------------------------------- ì e
$Z@gzZ yZZ q nZ Å a*™Ñ &

213 --------------------------- 'â ßà a*™Ñ~ ]gßÅs %Z &

218 ---------------------- ì=g f » q MÆwqZ ãZŠ¤
/zgÐ wÎg)
® ¤Z &
219 ----------------------------- 7g (ZÃË» ä™ œg¬» J*™Ñ &

220 ----------------------------- ì „ ZegzZª
H¿#Å J*™Ñ &
222 ------------------------

ì=g f »¾ ZŠ ~ 3ãâ 
Û **
Å a*™Ñ &

224 --------------------- §: ǃsp:Ãá Zz ä™)
®¤Z Å a*™Ñ &

GL“¤Z &
226 ------------------------------- ì=g f »Øg Å \¬vZ ÔwÎg ï
228 ---------------------------------------229 -----------------------------

ì=gf » ! x»wÎg)
® ¤Z &

ì=g f »¾ ZŠ ~ ¼
A Ð wÎg)
® ¤Z &

231 ----------------------------------------------- uÅ J½ &
231 ----------------------- å: x OZ » íaÆ+ Y N*
MÏ0
+
i {Š ‚âZ &

232 --------- ð37Kzg Åxn™½ù ÚyŠ &LˆÆæ M {gëÜæ &
232 ------------ CƒgLgz¢ **
3û%q
-Z~ yZ Âc*
3û%zŠ ~ yŠ q
-Z L

&

232 ----------------- ¶ðƒ ~½wYÅgL~T å»}l ÌÞ¢yzw &

233 ---------------------------- c*
â
Û 7@d
$i¶k]ä a]À M &
233 ----------------- ðƒ 7‚™½ù ÌKzg Å ~z~y
MÆ/ &

233 --------------------- f
e|0
+!*
ßc*
÷ 6,ù Ðzz ÅuÈ]‡zZ ‰ &
234 ---------------- ¶Œ6
,ã0*
gzZgLZ½Å a\ M IÐ ug I]Ãz &

www.iropk.com
J½È
á

14

núÆq ™( 30) Mk0*
Æ~Š· q
-Z {gi Å a\ M ]Ãz‰
Ü 1 &
234 ------------------------------------------------------------- ¶‚g
234 -----------------------------------

˜Âz tig ñ¬Š Å avZ wÎg &

235 ----------------------------------------- +
$Y Å dZ =g J½ &
235 --------------------------------------------------- @D
+
gzZ \z½ &
236 ------------------------------------------------------------ ug IG &
19

†fÛÞ h^e

20

†fÛÞ h^e

237 ---------------------------------------- yÒ»

a½` Zc

244 ----------------------------------- yÒ»] Z7Æa*™Ñ
244 -------------------------------------------- avZ wÎg Ò7y M Œ
Û &
245 ---------------------------------------

!
{7xq
-Z' ÇOÅgñ &

246 ------------------------------------- Š
Hƒ °» c tçIZ **
3 ‚ Zhð &

248 --------------------------------------------------------- » »|
# gŠ &
249 ----------------------------------------------------------

‡Ô{7 &

249 ---------------------------------------- Z » ã0*
Ð yxgŠÆVèZ &
250 ------------------------------------------- **
Y µ :Zz™¤
/»VzgL

&

250 --------------------------------- Š
Hƒ °» c VÍßg Ñ"|ŠzŠ!\ q
-Z &
251 ------------------------------------

**
Y9Š~ }i »} h˜Æ‘Zu &

252 --------------- Q
−s§Å61ZÆ™g (Z ^Å.
$zZ » g Lƒ**
¦ &
21

†fÛÞ h^e

254 --------------------------------- yÒ »VÇÍè7Åa*™Ñ

254 ---------------------------------------------------- ÇñYƒx ¬ O &
255 ---------------------------------------

ÐVƒC
Ù ªwYŠgzZ Ñ L Ñ &

www.iropk.com
J½È
á

15

255 -------------------------------- ÏñY| (
,$ìgzZ ÏñYƒ Á$â Z &
256 ----------------------------------------------- ÐVƒC
Ù ªyZxݪ &
256 --------------------------------------------- ÏñYƒx ¬ ãc*
²z ÙJ &

257 ----------------------------------- ÏVƒ kŠz!*
ÆÜ } À'gú &
257 ---------------------------------- ÏñY| (

˜ gzZ ÇñYƒ »D &
258 ------------------------------------------------- ÏñYƒx ¬ ~g »$
+&
258 -------------------------------- ÇñY 1™w'ÃäO äÇgzZ [ZÑ &
259 --------------------------------------- ÇñY Ñ1B‚Æ] Ò^Ñ &

259 --------------------------------------------- ÏN Y ~Š V„ZÍ KÑ &
259 ---------------------------------------------

ÇñY’k~ VÍß &

260 ------------------------------------- Ð, ™õÆ™+'
× Ã]
.)vß &
260 ---------------------------------------------- ÏñYƒx ¬ ~gpx Zw &
260 ---------------------------------- ÏN Yƒq
-Ñ~g !*
zg» Ì'gú &
260 --------------------------------------------- ÏñYƒ]ÒÅVß²i &
261 ------------------------------ ÇñY HxsÃVÍßÆyàyY sÜ &
261 ------------------------------------------------

ǃg¼»®
)
á Zzí &

261 ----------------------------------------------------- ÇñY ƒ: â i &
262 -------------------------------- ÏñY Å]ÐÐ ]ñgzZ ›Ð *Š &
263 ------------------------------------------- ÐN Yƒxznvß( &
264 ----------------------------------------- ÏN Yƒ {Š c*
i'gúgzZ ÁŠ% &
265 ------------------------------------------- ÐN Y0ÁqvßI Z **&
265 --------------------------------------- ÐN Yƒg Z−â vß ` ZzM &

266 ------------------------------------------------ ÇñY ŒbZÃ+Š &

www.iropk.com
J½È
á

16

22

†fÛÞ h^e

267 ------------------- ~ÃÅ>›)i ŸÆ*Š J½
267 ------------------------------------------------------------- w7 A &
267 -------------------------------------------------------- ð&N*
$z» &
.
267 --------------------------------------------------------- ^ 0*
**
1Þz &

{
á eg **
,`g Y &
'
EY
268 -------------------------------------------------------------- çE.¿3X Y &
268 ------------------------------------------------------

269 ---------------------------------------------------------- ^ Zz * Z * Z &
269 ------------------------------------------------------------- −› &
269 -------------------------------------------------------- e Z e @z cg í! &
270 ---------------------------------------------------- L M Ëg M &
+
g- g &

G\

270 ----------------------------------------------------- ô-. ZÎg !*
Wz6, &

H
4

5 ]Z &
270 -------------------------------------------------------- w7 A õÑG
271 ------------------------------------------------------------- bÑg » &
272 ----------------------------------------------------------

à à; eg Ñ &

272 ---------------------------------------------------------- ^g ; ¡â &

4&¤
274 ----------------------------------------------------------- îG
0E
/ËZ e &
G
4µYîG
3G
4&g
ðE
0E
G
-----------------------------------------------------------«
Ce ÷|Z
----------------------------------------------------------- ~Š ¨I
--------------------------------------------------------- S0
+Ç Ó'
---------------------------------------------------------- ~ W
,
Ãx Zgߊ
---------------------------------------------------------- ºZP ~C
Ù

274 -------------------------------------------------------------

&

275

&

276
276
277
277 

&
&
&
&

www.iropk.com
J½È
á

17

w

)l
ð^nfÞŸ] ‚nù‰ o× ݡŠÖ]æ é¡’Ö]æ (ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö‚Ûv³Ö]

=‚Ãe ^Úœ àn׉†ÛÖ]æ

Xì ëÑNp°ÅnC
Ù !g ÇŠgz6,}÷} Z
DMVävi^ËÖ]E

y M V‚#z Ä~¾Xì w'{g f {g f » ]Ñ» ~g ‚~ Y zz£~¾
Xì „g™t‘~gâ6,ôô Æ

DNL!MUV ð^nfÞ¢]E
êÅnC
Ù ÂÔì ÑZz ä™,ÛD
+Å]Ñ»x ÓgzZ Ôì {0
+
iÐå Â
Xì u 0*
Ð’z
DNQQVé†ÏfÖ]E
}¾Xì ðâ 
Û yÒ ~ ˆ y M Œ
Û „ Šp ._Æ y
á KZ p°KZ ä Â

7q
-Ñ Ì'
,
Z'
,w!*
à Ë~ ÏÈ ~¾gzZ X n
pg yZZ 6,© Â ~¾ }È
4
4hG]&u0*
ÑZ ¦gzZ Ô CZâ èG
Ym
C!
Å Æ%z Y ã
CZ ~ { Çg !*
u0*
~¾X D™
Ö Z KZÐ tzfÆ ÏÈ ~¾gzZ Å ÏÈ ~¾ {Š c*
#
iÐ ƒ
 ä a ·ÆÔZz
X H]¯"Ã)j%

www.iropk.com
J½È
á

18

ŠzgŠ Ì]+Z [gvZ6,X Vƒ xszŠzgŠ g Ñ" 6,ug IgzZ u 0*
kZ
Xì &
DQRVh]ˆu¢]E
Å
ŠpÐ h Æ%z Y m
CZ LZ ~ bZzgZ êL ¬ ä \¬vZ » ugITgzZ

{z k0*
}gvQgzZÔñY c*
Š iZâÐ Õz[Â~ *Š »Z
# c*
â
Û gzZ Ô1tx
Ð

X*
*™Šæ ÅkZgzZÔ**
Má yZZ6,kZ ?ÂÔ}™&¤~gv ñ Má p=wÎg

DTMVá]†ÛÂ ÙE
:ðâ 
Û ¬Š ä g 2Z'
,
Z **
±aÆug ITgzZ

DMNUVé†ÏfÖ]E
:c*
‹ ZÄY ÒŠ'
× Ãx ¸KZ ä g }**
¦gzZ

DRVÌ’Ö]E —½ ‚öÛø uû]ø ?äü Ûö ‰û] p‚ôÃû eø àûÚô oiô ^ûmø Ùõçû‰ö†ø eô ]†÷ ùô fø Úö æø ™

X¸ D™ ÕÅ ì6,V7Š LZÐzz ÅyZLZuZ µ¬Ðæ M ÅX
DTUVé†ÏfÖ]E

:H Ù MÐ ]¯ÅÏÈ ÅuZz›qÃ+

KZ ðƒ ä Tug I{z

çûÚö çû‘öæø (ÜûÓöŠøÛûìø ]çû×% ’øÊø (Üû³Óö³e$…ø ]æû‚ö³fö Âû]ö =Œö^³ß$³Ö] ^³ãø m% ]ø EE

www.iropk.com
19

J½È
á

1 DD óÜûÓöeùô …ø èø ß$qø ]çû×ö ìö‚ûiø (ÜûÒö †ôÚû ]ø ]ƒø ]çûÃö n›ô]øæø ÜûÒö †ø ãû ø

:c*
â
Û Ô ÑïÐ Vzƒ0
+Zƪ
˜z ÌÃ+

KZ ä kZ

2 DD óźçû•öçûÚø o$ Úø ‚øÎø køvûiø èô n$×ô âô^røÖû ] †Úû ]ø àûÚô ðõ oûø Ø% Òö Ÿø ]ø EE

ó Xó ZÎgnÆVƒ 0*
}÷g2Šx ÓÆqY( ÅgŠ c*
!Íß )

X ðÑŠ ]Ð òÝ6f 7ZÔ H »Ãi q
Ð ZƇ M z {È

Øø–ûÊø Ÿø (‚ºuô]æø ÜûÒö ^eø ]ø á$ ]ôæø (‚ºuô]æø ÜûÓöeù …ø á$ ]ô Ÿø]* VŒö^ß$Ö] ^³ãø m% ]ø EE

oF×Âø †ø ÛøuûŸôøæø ( oùeô†ø Âø oF×Âø oùõ ÛôrøÃø Öô Ÿøæø oùÛôrøÂø oF×Âø où³eô†ø ³Ãø ³Öô

3 DDópçøÏû j$Ö^eô Ÿ$ ]ô †ø Ûøuû]* oø×Âø ø çø‰ûŸôø Ÿøæø ø çø‰û]ø

!ÅgŠ c*
Ôì q
-Z Ì\!*
Zg v—" gzZ Ôì q
-Z [g Zg v—" !Íß L L
ðÃ6,cuÃx à { (gzZ6,x à { (à cuÔ 6,!²ÃQgzZ6,QÃ!²Ë

ó óXì ÑZz ]³{Š c*
i {z( Zƒ {Š c*
i ) ò ¾~ T ! V;Ô7¤

)g fÆ<
L KZ »zÅ]â ©ZÆ\¬vZ 7Z Ô H+'
× Ðõt ÜZgzZ
G
:c*
Š ¯idb§Å~ ï
L !w™wïÐ ª
fgzZ Ô c*
¯¤
/
p6,gîi
èô Úø †û vöÒø ݺ ]†ø uø ÜûÓönû ×ø Âø ÜûÓö•ø]†ø Âû]* æø ÜûÓö³Öø çø³Úö ]øæø Üû³Òö ðø ^³Úø ô á$ ^ô ³Êø EE
4 DD ó]„øaø ÜûÒö †ô`û ø oÊô ]„øaø ÜûÓöÚô çûmø

b§Tì x Hb§ÏZ ( #
Ö ª @*
) ]³~g vgzZ wâ Zg vÔyp Zg vG

ó óXì x H~àkZgzZ~·kZ ÔyŠt

G
gzZ Ô c*
Š™n
Û 6,ðsZ ï
L Ò$ÛŠa wÎg z {È [8LZ ä \¬vZ

Xì c*
Š™hZzÐ ›z)
®¤Z Å a½‹Z fÃVŠ Xx ÓÅ]y
M z *Š
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óNL)MM VxjËÖ] ÄÚ p…^íe xnv‘ 
óRMTR)U V‚Ûuœ ‚ßŠÚ !NL)MM VxjËÖ] ÄÚ p…^íe xnv‘ 
ó^–÷mœ äÖ]çu óRMTR)U V‚Ûuœ ‚ßŠÚ !NOP)M Vp…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
20

J½È
á

DNPVèeçjÖ]E
ÔH Z9Ñ6,¹ ZÜÃ+

KZ ðƒ ä T ¶„ a wÎg ‹Z f {z

9 z vgÆ yZÐ V-œ ÑïÐ 46,"
$ kZ 7Z Âs§q
-Z™ö x Y»© Â
gzZvZ c*
Š™Š Zi M Ð ›ÅVî**
V¤gx ÓÃyZ s§~uzŠ ÂÔ ¶ˆ™áZu~
T ¶/_
.{z „ ›Ð a wÎg ‹Z f X¸ 5#Æ a vZ wÎgÆ kZ

6,ä±6,µZñÆ {)z tçgzZg$
+Ð Vzg ZŠ ºg ãp LZÃ e x Z™/ôä

›Å awÎggzZvZ~ {gëÜæ ~ Æa vZ wÎgè]Z f ÏZX c*
Š™g »
a \ M X ˆ™e
$u
Z ~ yJ fZ z [¨ÆyZZ ÿL X3Z {zgzZ Sm
yZz6,[pY cÅ

– 7 ‡ }g!*Æ ,ËgzZ ÚZ ì [Y –¼ ÚZ6,© ]§ Å

Ì~ *Š›)ŠpÔå„ r6,]gßz ]§Å a 9LZ Âä Vâ›XŠ
H
@*
ƒ »gzZ Ôì ~g‚z ~gY wq @*
ŸtgzZ ÔŠ
Hc*
¯k
,
’qçñ鋧Ša\ M

gI‹§Å a\ MÐgëg ÏZÔì ;g Y@*
™ ¹F,
:âiV V É X;g M 7Ã
XìgVƒVc*
ú6,
xZ¸ZzŠC
Ù ›)z›]ZW,
ZÆkZgzZì „g Yf(,ÌZ Å

~uzŠ ÂÔì ;g™bâ Ð [@*
z [ M ~g7 KZ×! f Âs§q
-Z~¢q§zŠ
GLÅ‚gaÆ ä™Š1**
~ kŠZ y
á Å a [ ó$ ï
ÃwÎg ›6,f õ(s§
Ð ]Zçx ÓvŠgzZ 46,kƒz ÔnÔ i$
+z ~gzŠÐ +Š X „g Y ÅVìø
G
CZÃ b wš î0E
!_
.gzZ & œ¯ Î)sZ ï
L Ò$ Z
# ì e**
ƒâ i MŠÎ„ ‰
Ü z kZ

Ð VKãzÛ z ãzg0
+Z y›„™^6,awÎg ÒÎZ ~gzŠ î6,kZèYá

[Â ò **
ó ó a ½È
á L LkZ ä q **
{È Ð =ÂÅ \¬vZX M
h {g pô
ÑL L[!*
» [Â kZ ìg Š c*
Xì Å [Å ä™A
$%~ Ýzg Å<
L zy MŒ
ÛÃ

www.iropk.com
J½È
á

21

[» ó ¸
ó ñ M aÆ ðZ x ªa*™Ñ [!*
gzZ Ô ]x¹ÜZ Åa*™

~~y
M XB‚Æ~p1Ôì fp â Ð ó ó ð
å Z9L L[Â Å#
r™g‡z£Z¡
a
kZ ä VM Vƒ &~gz¢ð•Z *
*™ ZŠ Zt]» #
r™ ~gƒÑ [-Z yZ/[»

óð]ˆrÖ] †nì àn׊ÛÖ] à æ oß ä×Ö] å]ˆq X c*
Š x Zux » » ãU*
ÃÅ[Â
E
Ä
E
Vƒ @*
™ ZŠ Zt]» ~ç¸B ZŠúæqƒq ð¸ 4zx HLZ~B‚B‚ÆkZ

~ yZyÆ "XbŠ Î0
+e g e Ã[ Â ä K
M F,
gzZ ]Y†ŸZ Ô óCÅX

}÷ {z ~ Vñ» d] gzZ Xì õ,j Z(,ä yz¬dgzZ ðÉg Å yZ =
-!
:E
EE
XE
5{¢{z ìt am{ » \¬vZX ^q
x ÷ nã×gÜ**
îÏG

vZ† #Z G
E
E
5{¢a}g ø X ìg™x »~ ðÉg Å,xïq Å
îÏG
¹ 46,
uÅ #Z G

óÔÖƒF o× ä×# Ö ‚ÛvÖ]æXì ]!*
Å]Š X~(,

·Ô ~g »Z@
á ·[» Ôh
+zY tg ¤·[» yZMÆó óÅX wZg »Z L L~
óZŠ yz¬ »XVƒ @*
™ ZŠ Zt]Ì» Ðgµ[»gzZð‡ø**
·Ô³1Z Ô Ëx™Z

»n£Zgµðñ1Z~ ǃƒ
 oð•Z~y
MXìB‚}÷óŠîógŠ

·„, Z gz ZX D V Z { Ú » ®
)
á Z ÅÃ Å} g ZŠ Z } g ø Vz™ ZŠ Zt]
gz Z X D S! l ~g ZŠ)fÆ Ìg â gz Z ì6,Å[ Â #
r ™ ~·y pg

ð¸ *0
+
gzZ øZŠ k1 Z·Ô à 'Z ºZ Ðð¸ Ô Å8
-iìä VMs ƒ°Z†ð¸
VƒÍ ¬Š ~g—Æ\ ¬vZX c*
Š x Zux » »8
-i
+g sz6,Å[ Â ä VM
X ñ ¯ ]y
M Òíf a }g ø gz Z Ô} Š i Z âÐ qJsÑÃlz » kZ ~÷ { z
óÜ׉æ äfv‘æ äÖ! o×Âæ ‚õÛvÚ äÏ×ì†nì o× oFÖ^Ãi ä×Ö] oבæ
äfjÒæ

jœÛÓZ†{ Ú1Z
gƒÑÔÅXwZg »Z ( ,
æ)

www.iropk.com
J½È
á

22

1 [!*

]gßÅa½·
: ]Š X!*
]Š Ñz

ðÃDzŠ x- 7Z x ¬ â 1 wÍ ÑZ ßg 9g0
+ZÆÖ; µ ™~l J\ M

s6,
Z 22 c*
20gzZ åw‚ VZûe » òªÅ VZzèâ‰
Ü z kZ X ñƒ Za ‰
Ü zÆ
ïÅ Û
á 0*
ŠúgzZ l ~g7 gµyG#
r™yÑ·)´X ¶õg @*
ÅY 571
1Xì ¸

: D â 
Û dk„0vZ†

2DDóØônû Ëô Öû ] Ýø ^Âø V o% fôß$Ö] ‚øÖô æöEE

ó Xó ðƒ~7Zx ¬ ]Š X !*
]Š Ñz Å a*™Ñ L L
3DDóÙôæ$ Ÿûø] Äônû eô…ø

:ì ~z%„Ð bk„0vZ†

oÊô àônû ßø $û ¬ôÖû ] Ýø çûmø Väô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ‚øÖô æöEE

ó Xó ñƒ Za g ZñÎiz'
,~¹ÆwzÑZ ßg avZ wÎg L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Æ* ¾~{s%Z » õg @*
Ås6,
Z !OU(OTKM VànÛÖ^³Ã³×³Ö èÛ³u… !RNKMV p†–ì î³m…^³³i 
óTOV ” (ÝçjíÛÖ] Ðnu†Ö] !ZfXì³»s %Z
E

-4CGI
oÞ]†³f› Xì c*
Šg Z Œ
Û ó ó èEG ZoÑZ9L LÐZ ä Áq ! RNLOR VÜÎ… (RLNKN V ÜÒ^³u Õ…‚³jŠÚ 
I
-4X3
Xì c*
Šg Z Œ
Û ór
ó L LÃwYgÆkZ ä ö+ G!MURKM V‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ !MNPON VÜÎ… (†nfÒ
ólæ†ne (†n%Ò àe] …]P Äf› !ONKO Vèm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] äÖ]çve †Ò^ŠÂ àe] îm…^i 

www.iropk.com
J½È
á

23

g IY Z•
'
,
!*
gzZ}g \ Æa*™Ñ

:£ZgzZ·ÌZ

g e·Ä**
X £Z ZuzŠgzZ·q
-Z ; ñƒ™f x **
zŠÆa \W~ *™yWŒ
Û

: sf `gŠ ]c*
Wg e àZzx **
·çOÔì Zƒ™fû%
DMPP V á]†ÛÂ ÙE
ó Xó `g¦
/wÎg ̬ÐyZ ïÔwÎg1Ô7·gzZ L L
DPL V h]ˆuŸ]E
wÎgÆ\¬vZ\WpÔ7·\!*
ÆËÐ~VzŠ%}gv(!Íß) LL
ó Xó ì ÑZz+Y»qC
Ù \¬vZgzZáZzä™ »ÆV1xÓgzZ
DN V ‚ÛvÚE
· ñÑyZZ Ì6,
([ ) kZgzZKx»iZgzZ ñÑyZZ vß gzZLL

ó Xó ì „zÌ+Š CÐs§Å[gÆyZÝZgŠÔì ˆ~g@*
Z6,

DNU V xjËÖ]E
:WgzZ J6,Vz
Û »B‚Æ yZ vß gzZ wÎgÆvZ·L L
ó Xó w£g~

:ì \¬~g !*
Š
á gZ 6X ì Zƒ™f~ó ó# Z L L >gÎg!*
-Z sÜx **
q
£ZgzZ

www.iropk.com
J½È
á

24

DR V Ì’Ö]E
 ?~ ! LZuZ µ ( x ¸~÷)} Z :¹ä }d
ƒ
WÆ*%Z
# gzZ L L
ä™& ¤~ Å]Zg Â[ Ŭ Ðí Ô Vƒ wÎg »vZ s§Å

ÑZz ä‹ ~Ÿp »~ Å wÎg q
-Z áZz äWˆ LZ gzZ Vƒ ÑZz

ÔÑ ìt ÂñÑPŠ ?k0*
Æ yZ { z Z
# QX ì £Z x **
»XÔVƒ

ó Xó ì zŠ Y î Ât

E
õ˜Å IÐ ¶Ã¤
/Z ó ó£Z L LgzZXƒ ˆÅp°ÅT *
c p°.
Þ ‡ì p» ó ·
ó LL


/Z gzZ X ó óÑZz 䙣ÅvZ {Š c*
i Ð VÍß x Ó}uzŠ L LÐ Vƒ pƒ+ »

p°ÎÐ zz Å ]ѾgzZ Vçp Å a \W Ð Vƒ pƒРwB
1X ˆÅ7ÌÅËâZ ˆÅÅ a\W

: g Iñ ZPh
+'
×

ZyÒ » X gIY Z P Æ a \WÌ{z´Æó ó£Z L LgzZ ó ó·L L

:ì ~z%Ð b~ÄZ .ñ1Z **
± 6ì Š ñ~Äèg
$Š qZ

^Þø ]* VÙø^Ïø Êø ( ð÷ ^Ûø‰û]* äö ŠøËû ³Þø ^³ßø ³Öø o³Ûùô ³Šømö Uäô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø áø^³Òø EE
o% fôÞø æø (èô eø çûj$Ö] o% fôÞø æø (†ö ô^vøÖû ]æø (oË# Ïø ÛöÖû ]æø (‚öÛøuû]* æø (‚º³Û$ ³vø³Úö

2DD ý èô Ûøuû†$ Ö]

\WçO X c*
â
Û { Ç WÐ Vñ**
Ð ¹ LZ ä a vZ wÎg …L L
G
E
©!
Ñ ~ Ô VƒÑq ~ Ô Vƒ öW § ~ Ô Vƒ£Z ~ Ô Vƒ·~ c*

ó óX Vƒ¶°Z Ñ~gzZ Vƒ/pZ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMQSO V” (á^nfÖ] àŠu] †nŠËi 
óRMLT VÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘

www.iropk.com
25

J½È
á

™‹!
: ‹ñƒ D â 
Û Ã avZ wÎg ä ~ D â 
Û yÒ b ê 0¦**
±
pû„ôÖ$] oöuô^ÛøÖû ] ^Þø ]* æø (‚öÛøuû]* ^Þø ]* æø (‚ºÛ$ vøÚö ^Þø ]* (ð÷ ^³Ûø³‰û]* oû³Öô á$ ]ô EE

o×F Âø Œö^ß$Ö] †ö øvûmö pû„ôÖ$] †ö ô^vøÖû ] ^Þø ]* æø (†ø Ëû ÓöÖû ] oøeô äö ×# ³Ö] ç³vö³Ûû³mø
1DDóo' fôÞø åö ‚øÃû eø ‹
ø nû Öø pû„ôÖ$] göÎô ^Ãø Öû ]æø göÎô ^Ãø Öû ] ^Þø ]* æø (o$ Úø ‚øÎø

Vƒ ( ÑZz äS) kâ ~ ÔVƒ£Z ~ ÔVƒ·~ ; x **
F}÷ L L
vß Vƒ ( ÑZz ä™ ‰Z )Ñq~ Ô ÇñSì\¬vZ)g fÆT
Ü ¬gzZ Vƒ ˆ
ˆ
Ü ¬ ~gzZ ÔÐ N YKN Z ñƒ D™ ~zc ~÷
ó óX ǃ7Ñ ðÈÆTì Ñ {zŠ Z%Ð
D â Û™f » g IY ZÆa \W6,x £q
-Z Ìä k Š0ZxsÑZ
2 X ì c*
â Û™f » ó óˆ
Ü ¬gzZÑqÔkâ Ô£Z Ô· L Lñƒ

:ì c*
â
Û ä k ³0Zx â Z
Å a \W Ô Ì]ÌÉ Ô7x **
¡x **
x ÓÆa *™Ñ L L
3 ó óX C™ª
ÑŠ6,w¾Æ\WgzZ bæ

:ì c*
â
Û Üä k ã‡gix â Z

D™ª
ÑŠ6,ãçg‡z6,gzZ idð•Z g IY Zx ÓÆa *™Ñ L L

É Ô7x **
sÜ ó·
ó L L ì c*
â
Û ä k ³ 0Z x â Z a ÏZ X 

hÆ q
-ZC
Ù {z´Æ a \W²Ôì ÌÚ~ hÆ a\W
4 ó óX ì x **
sÜ~
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óRMLR VÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !OQON VÜÎ… (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘
óPN V” (èm†nÚ‚jÖ] èÖ^‰†Ö]
óTR)M VP^ÃÛÖ] P]‡ 
óMMO)O Vgâ]çÛÖ] |†Y

www.iropk.com
J½È
á

26

4‘
-I
4
G
)
E
G
:ì c*
â
Û ä k è Ô™0·

1 ó óX Ì]ÌgzZ Ô Ìx *
* g IY Zx ÓÆa*™Ñ L L

:aÑk
,
+
2
gzZa

: sf ø
D ]c*
WP~ekZ
DMMU V é†ÏfÖ]E
¯ ÑZz äZg egzZ Ô ÑZz ¶Š ~¸lpB‚ÆhÃ\Wä ë ( !9} Z ) L L
ó óX σ7x6,Ð \W~}g !*
ÆV/gzZXì 5™

DMU V é‚ñ^ÛÖ]E

4¨G
G3Å!*
Mz q
-ZÆæWÅVßÎg k0*
}g vwÎg Zg ø èEG
! [ Â IZ} Z L L

t ~g v @*
ì ;g ™yÒ s™ s ™a }g v X ì à Wˆ Æ

:X 7„ c*
WÑZz ä‹ ðZ'
,Ô ð> ðà Âk0*
}g ø ñY {g: ]!*

6,q C
Ù vZ gzZ X à WÔ ÑZz ä™ { Ç WgzZ ÔÑZz ä‹ ~¸lp G Â[Z

ó óX ì gŠ ‡ b§~g7
DNT V ^f‰E
¯ ÑZz ¶Š ”ŠgzZ ÔÑZz ä‹ Vc*
¸lpaÆVÍßx ÓÃ\Wä ëL L
ó óX ì D" e
$ÒZ ÅVÍß ì 9t ! V; Ôì 5™

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óM)Q Vo×%ÛÖ] ‚Â]çÏÖ] |†Y o×rÛÖ] 

www.iropk.com
J½È
á

27

DS V ⠅] E
VY ( {7) y¶
KðÃÐ s§Å[gÆ kZ6,kZ ë 
Û »gzZ L L

aÆx ¸C
Ù gzZ áZz äZg e sÜ Â\W ìt ]!*

HZg@*
Z7
ó óX ~Š ;
DU V Í^ÏuŸ]E

B‚}÷ ì x¥t=: Ô7Â9*Ç!*
ðÃ~ £ŠÈ\W LL

s§~÷ Vƒ@*
™~zcÅÏZ sÜÂ~X ÇñY H HB‚}gvgzZ
ó óX VƒÑZz¶Š™{Ç Wy´ÑZZsÜÂ~gzZXì CYÈkz

:aÑwgzZ@
á

DPR ( PQ V h]ˆuŸ] E
Vc*
ŸpÔÑZz ¶Š V„ZÍÔì 5™ ¯ wÎgÃ\W„ ä ë G!Ñ}Z LL

×zg gzZ ÑZz äš s§Å kZ Ð ¬Æ vZ gzZ ÔÑZz äZge Ô ÑZz ä‹
ó óX r Zl

: c*
â
Û ä avZ wÎg D â 
Û yÒ d k„0Z **
±

ä‹Vc*
ŸpB‚ÆhÃ\Wä ë G L Lì ðƒ wi **
$Wt 6,í L L
e

3gzZ ÑZz ¶Š ~Ÿpż
A ~  ó óì H_¬™ ¯ ÑZz äZg egzZ ÑZz
1 ó óX Vƒ ÑZz äZg eÐ

: D â 
Û k ~ å›iÅZÝ°Z†

~ŸpÅ]Š X~zy
QgzZ ~z*ŠÃ¿kZ a\Wª—†³³ne™L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óOQP)M VÜi^u oe] àe] †nŠËi 

www.iropk.com
28

J½È
á

¿kZgzZ—†m„³Þ™X Å)
®¤Z Å a\Wä TáZz ä‹
a \WäTÔáZz äZgeÐ •
 hgzZ Á$
+~zy
ZgzZ ~z*ŠÃ

1 ó óX Å ãâ 
Û **
Å

gŠTXì c*
â
Û g©Ðn»½ ™zZ ~C
Ù ªz -à a*™Ñ ä \¬vZ

X I¿g 7~ y$
+Æ gzZ Ë{z ˆ~Š â 
Û ¦~ a *™Ñ VÒp ã$
+

~ Íõ ã$
+
gzZ Ô é" ÌÐ pÒÆ Cgzp ~C
Ù ªgzZ Íõ ã$
+a\ M

gTÅsf X ì Š
HH Za ZÞz u0*
Ð ÚãKC
Ù Ã a \ M gzZ +F,
)Z

7awÎg g
$ŠqZ gzZ wZ ¸Z P Æ xZ™Yf0Æ ugIùÆ \ M ë~
X D™

G
i
Œ
: y Ò » ã Õä ¢)´

áö^Ûømû Ÿûô] Üø×$ ‰øæø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ä´eô áô^Ûømû Ÿûô] Ýô^Ûøiø àû³Úô á$ ]ø Üû³×ø ³Âû]ôEE

äü ×ø fû Îø †û ãö ¿ûmø ÜûÖø äõ qøæø oF×Âø Ìømû †ô$ Ö] ä´Þô ‚øeø Ðø×û ìø ØøÃø qø oFÖ^Ãø iø äö ×# Ö] á$ ^ø eô
2 DDó Üø×$ ‰øæø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äü ×ø %û Úô oûÚô ø  Ðö×û ìø åü ‚øÃû eø Ÿøæø

] !*
kZ ì Cƒ A
$ŠÅ äÑ y ZZ 6,a *™Ñ ƒ x¥ L L
kZ öZa Å pÑ y$
+Æ a *™ Ñ ä \¬vZ ƒ y ZZ 6,
kZ ËÅòŠ M ˈ Æ \ MgzZ¬ Ð a *™Ñ Å? i§
ó óX ðƒ: b§

I
: ug I‚Šz y é)g8F

B

éø †ø Ûö‰ø àøeû †ø eô^qø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø B hõ†û uø àôeû Õô^Ûø‰ô àûÂøEE

øçûãö ßû Úø àônû Ãø Öû ] ØøÓøû]ø ÜôËø Öû ] Äønû ×ô ³•ø U äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø áø^Òø VÙöçÏö ³mø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMQR)M Vp‚ÊÖ] †nŠËi 
óSL)P Vgâ]çÛÖ] o× oÞ^Î…‡ 

www.iropk.com
29

J½È
á

1 DDó gôÏø Ãø Öû ]

à b {ª0 '
,
Y **
± ä ~ Ô D â 
Û b [w0 ku L L

gzZ c Z
Û @ M Ô {Š ¤ ug I‚Š » a vZ wÎg ‹ ñƒ D â 
Û
ó óX ‰¡ ©Š ug IVc*
l,
ZgzZ Ôbâ qu

: ÒpÅug I„
Š

éø ¡‘ø U äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø ÄøÚø könû ×$ ‘ø VÙø^Îø éø †ø Ûö‰ø àôeû †ô³eô^³qø àû³ÂøEE
(áº]‚øÖû æô äü ×ø fø Ïû jø ‰û^Êø ( äü Ãø Úø köqû†ø ìøæø ä´×ô âû]ø oFÖ]ô tø†ø ìø Ü$ ³$ö (oF³ÖæûŸûö]

xøŠøÛøÊø ^Þø ]ø ^Ú$ ]øæø VÙø^Îø (]‚÷uô]æø ]‚÷uô]æø Üûâô‚ôuø]ø pû‚$ ìø xöŠøÛûmø ØøÃø røÊø

àûÚô ^ãø qø†ìû]ø ^ÛøÞ$^Òø ^v÷mû …ô æû]ø ]÷ †û eø å´‚ô³nø Öô lö‚û³qøçø³Êø VÙø^³Îø (°$ ‚$ ³ìø
2 DDó…õ^_$ Âø èô Þø çûqö

B‚Æ a vZ wÎg ä ~ D™yÒ b {ª0'
,
Y**
± LL

ÔŠ
HB‚Æ \ M Ì~ X ‰ s§Åy LZ \ M Q Ô S7,i úÅ×
6,g ÄgÆ q
-ZC
Ù Ð ~ yZ ä a \ M Ôñ M a ¼ Ð t ‚
 Š Æ a \ M ä ~ X Z¢B; Ì6,g Ä¥}÷gzZ ÔZ¢B;

Ù !*
C
B; Ð/eÆg «ä \ M‰ÅkCV- ÒpgzZ uQÅkŠZ
ó óXƒ Ñï

: a ½»
ÑÔì /Zz„gÇŠgz6,Ð ªÅTì /
œ% »gZuZzxE a½»
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä lã]Z)´ !ROPSVÜÎ… (gÎ^ßÛÖ] h]çe] (p„Ú†i à߉
LRLQNVÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ( Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
30

J½È
á

 DΠZ
# \ M X Lg g
á u Ð ™f Æ \¬ vZ å u0*» » a *™
ÂCY Å]!*
yZgzŠÆ’k0*
Æa \ M ¤
/ZX LggZËugI»» a\ M
gzZ ñ M k0*
Æ \ M º
Û zŠ ¸ ñƒ ñÎa \ MiŠ q
-Z X F
g ÐZ \ M

Å yZ äa\ M X XÈÒ ]c*
SÅgâZ »gzZ ugI]úŠ Å\ M ä VrZ
Xì ~ e
$Zzg Å~gg 9X H{Ç MÃ#
Ö ZÐW

çøaöæø U oùô fôß$Ö] oÖø ô èº Óøñô ¡øÚø lû ðø ^qøVÙöçÏö mø äô ×$ Ö]‚ôfû Âø àøeû †ôeô^qø àûÂøEE
èº Ûøñô ^Þø àønû Ãø Öû ] á$ ô VÜû`ö –öÃû eø Ùø^Îø æø ( ܺñô ^Þø äö Þ$ô VÜû`ö –öÃû eø Ùø^Ïø ³Êø (ܺ³ñô ^³Þø

äö Öø ]çeö †ô•û^Êø ¡÷%ø Úø ]„øaø ÜûÓöfôuô^’øÖô á$ ô V]çÖö ^Ïø Êø ( áö^¿øÏû ³mø gø³×û ³Ïø ³Öû ]æø
èº Ûøñô ^Þø àønû Ãø Öû ] á$ ô V Üû`ö –öÃû eø Ùø^Îø æø (ܺñô ^Þø äö Þ$ô VÜû`ö –öÃû eø Ùø^Ïø Êø ( ¡÷³³%øþ Úø

^`ø nÊô ØøÃø qøæø ]…÷]ø oßø eø Øõqö…ø Øô%ø ÛøÒø äö ×ö %ø Úø V]çÖö ^Ïø Êø áö^¿øÏû mø gø³×û ³Ïø ³Öû ]æø
àøÚô ØøÒø ]* æø …ø ]‚$ Ö] Øøìøø oøÂô]‚$ Ö] hø^qø]* àûÛøÊø ^n÷Âô]ø &øÃø ³eø æø( è÷ eø ö ^+ ³Úø
àøÚô ØûÒö ^+ mø ÜûÖø æø …ø ]‚$ Ö] Øôìö‚ûmø ÜûÖø oøÂô]‚$ Ö] gôrômö ÜûÖø àûÚø æø( èô eø ö ^+ ³Ûø³Öû ]

Ùø^Îø æø ܺñô ^Þø äö Þ$ô VÜû`ö –öÃû eø Ùø^Ïø Êø ^`ø `û Ïø Ëû mø äö Öø ^aøçÖö æùô ]* V]çÖö ^³Ïø ³Êø èô eø ö ^+ ³Ûø³Öû ]
èö ß$røÖû ] …ö ]‚$ Ö^Êø V]çÖö ^Ïø Êø áö^¿øÏû mø gø×û Ïø Öû ]æø èº Ûøñô ^Þø àønû Ãø ³Öû ] á$ ô VÜû³`ö –ö³Ãû ³eø

( äø ×$ Ö] Åø^›ø]* ‚ûÏø Êø U ]‚÷Û$ vøÚö Åø^›ø]* àûÛøÊø (U ‚ºÛ$ vøÚö oÂô]‚$ Ö]æø

Ѻ†û Êø U ‚ºÛ$ vøÚö æø ( äø ×$ Ö] o’øÂø ‚û³Ïø ³Êø U ]‚÷Û$ vøÚö o’øÂø àû³Úø æø
1 DDóŒ
ô ^ß$Ö] àønû eø

k0*
Æa *™Ñ º
Û ¼ ì ~z%Ð b vZ†0'
,
Y **
±L L
ñÎ Ât ¹ä q
-ZÐ ~ yZ X ¸ ñƒ ñÎ\ M²ñƒ¢q
: Xì Lg I
HY wŠ gzZ CÎç M Å yZ ¹ ä }uzŠ X ñƒ
-Z X z™yÒ wV {z Z®ì wVÅ#
q
r™ kZÆ \ M ¹ä VrZ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óSNTMVÜÎ… ( Ý^’jŸ] h^jÒ p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
31

J½È
á

wŠ gzZ CÎç M Å yZ ¹ ä }uzŠ X ñƒ ñÎ Â{z ¹ ä

-Z ä Tì ÜòŠ M kZ wVÅyZ ¹ä VrZ :Xì Lgg ZË
q

]úŠ ä T:X 5ÃáZz äš gzZ c*
w yZp,Š ~ kZgzZ Ô c*
¯y

]úŠ ä TgzZ X c*
3 **
3Ð yZp,ŠgzZ Ô Zƒ 4ZŠ ~ y{z à ™wJ

~ yZ ä q
-Z X e 3 **
3Ð yZp,Š:gzZ Zƒ 4ZŠ ~ y{z Å: wJ

Ð ~ yZçO X ñY M ~™]!*
@*
< yÒ È »kZ ¹Ð

wŠgzZì CÎç M ¹ä }uzŠ X ñƒ ñÎ Ât ¹ä q
-Z
Ð áZz äš Xì ¼
A Š Z%Ð y ¹ä VrZ : Xì Lgg ZË
Å \¬vZ ä kZ Å)
®¤Z Å ½·ä T: X Š Z% a·
ãâ 
Û **
Å \¬vZ ä kZ ÂÅ ãâ 
Û **
Å a ·ä TgzZ Ô Å)
®¤Z
ó óX áZz ä™t
Û ~ VÍß}'
,
gzZiZ a½·X Å

:ug Iu

1ó Xó B‚Æ9
L ogzZ wZŠZ1Z(,
u »\ M L L: D â 
Û bZ**
±

: ug Iñ ñ

: D™yÒ l{Š y**
±

VÙø^Îø U äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø †ö Ãø ø áø^Òø Ìønû Òø ÔõÖô ^Úø àôeû ‹ô³Þø Ÿôø kö³×û ³Îö EE
÷ qô…ø ]†÷Ãø ø áø^Òø
2 DDä´Ïô iô ^Âøæø äô nû Þø ƒö ]ö àønû eø ¼ôfû Š$ Ö] Ÿøæø ‚ôÃû røÖû ^eô ‹
ø nû Öø ¡

¹ä VrZ ?¸ù w!*
Æ a vZ wÎg Y7 Ð b ÷Z ä ~L L
Xñ¦Ç!*
: Ô¸ác* ¹: Ô¸ äxgŠ w!*
Æa\ M

ó óX¸ J
-yxgŠÆVð+gzZ Vâ » ( w!*
) {z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä lã]Z !OROS VÜÎ… (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p„Ú†i à߉ 
óRLRSVÜÎ… ( Øñ^–ËÖ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
32

J½È
á

E
3B9E**
:ì yÒ » bðZÎîªG
±

1 DD èø Ïø Ëø ßû Ãø Öû ] ä´jô Ëø ø kôvûiø àûÚô ^÷•^nø eø kömû ]ø…ø æø U o% fôß$Ö] kömû ]…ø VÙø^Îø EE

nÆ .
$ƒ− Æ a \ M ì ¬Š à a *™Ñ ä ~L L

ó óX¸Cw!*
¼ ~ ug I~h^

:ug IBgzZñ+

: ë b!; ! P0y

2ó Xó ¸g Zûù gzZBÔ Z haB » a\ M L L

: D â 
Û b[i ¬0Y Z'
,
3ó Xó X å Z haB » a\ M L L

: ë b[i ¬0Y Z'
,gzZ b!; ! P0y

4ó Xó å{Š c*
iÐ äex ¬,Ã ãxgŠ »Vð+Æa\ M L L

: D â 
Û bZÝð0.ÅZ÷Z
%NzyxgŠ »Vð+ L L
5ó Xó å“
 ÍæF

: ]t$

àônû eø pû„ôÖ$] oßô Ãû mø U Ùôçû‰ö…ø Üöiø ^ìø áø^Òø VÙø^Îø éø †ø Ûû‰ø àôeû †ôeô^qø àûÂøEE
6 DD èô Úø ^ÛøvøÖû ] èô –ønû eø Øø%û Úô ðø ]†Ûûuø é÷ ‚$ Æö äô nû Ëø jû Òø

Æ~ F,
½]t$yxgŠÆVð+VâzŠ D â 
Û b{ª0'
,
YL L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óOQPQVÜÎ… (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ 
óNMNKM V éçfßÖ] ØñŸP 
óOQQMVÜÎ… (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óOMN)M V éçfßÖ] ØñŸP 
óNLMKM V éçfßÖ] ØñŸP
Xì ¹ ó ó9L LÐZ äkã]Z)´ !ORPPVÜÎ… gÎ^ßÛÖ] h]çe] (p„Ú†i à߉

www.iropk.com
J½È
á

33

ó óX ¶$ cuÅ“
 Í b§Å} &
+Z

: ug IB; gz Z zi !*

:ì yÒ»!; ! P0y
DJ
- u Vziñ VÄ
_Z Ô c Z
Û V× Ôi ZgŠ Vׯ Å a\ M L L

1ó Xó ‰

2DDóV±ùô fôß$Ö] Ì
ùô Òø

: D â 
Û b÷Z **
±

àûÚô àønø Öû ]* ^q÷^fø mû ô Ÿøæø ]†÷ mû †ôuø köŠûŠôÚø ^Úø EE

{zgzZƒ Zgä ~& 7+Z q gzZ ðà c*
ZÀ ðÃq
-g !*
c*
ÜŠ » 1g L L

ó Xó ƒg Z ¦
/zx3,
{Š c*
iÐ V¿Åa*™Ñ

: ® b§Å} •Æ0
+e Ågâ Z {n

…ø ^ßø jø ‰û] †$ ‰ö ]ƒø ô U äô ×$ Ö] Ùöç‰ö…ø áø^Òø ø Ùø^Îø ÔõÖô ^Úø àôeû gôÃû Òø àû³ÂøæøEE
3 DDó äö ßû Úô ÔøÖô ƒø Íö†ôÃû Þø ^ß$Òö æø (†õÛøÎø èö Ãø _ûÎô äö Þ$^* Òø oj$uø äö `ö qûæø

{n ÂDƒ lpZ
# a vZ wÎg c*
â
Û ä b ´ â 0ª **
±LL

]!*
kZ ëgzZ Ôì Z•»0
+e c*
Í @*
ƒ kCV- {n gâ6,X å ÞZ îŠgâ Z
ó óX D™ 1yTÃ

: CgzpÅug I Òn b§Å0
+eÆ ] Zg , ðŠa

oûeô]ø àøeû ]‚øßû ³âô oû³Öô ^³ìø kö³Öû ^ø ³‰ø VÙø^³Îø Doõ×ôù Âô àôeû àô³Šøvø³Öû ] àô³ÂøEE

Ìø’ôm$ áû]ø oûãôjø û]æø (U oùô fôß$Ö] èô nø ×û uô àûÂø^Êø ^‘$ æø á^³Òø æø B èø Öø ^âø

ø jø mø ^Û÷í$ Ëø Úö ^Û÷³íô³Êø U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø áø^Òø VÙø^Ïø Êø ^ò÷³nû ø ^³ãø ßû ³Úô oû³Öô
¡
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óNMOKM V éçfßÖ] ØñŸP 
óOQRM VÜÎ… (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óSLMRVÜÎ… (èeçjÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !OQQRVÜÎ… (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
34

J½È
á

1 DD …ô‚ûfø Öû ] èø ×ø nû Öø †ôÛøÏø Öû ] Ÿöø¡øiø äü ãö qûæøŸøö

b !; ! Z 0y Vñâ LZ ä~ D â 
Û d Z0 Œ**
±L L

( !; ! Z0y ) \ M X Y7 ~}g !*
ÆugIùÆa *™ÑÐ
a*™Ñ Ð í {z å Le ~gzZ X¸ /Zz {Š c*
iÐ gIù

Ñ c*
â
Û ä ( !; !Z0y ) ªä VrZX ,™yÒ¼ ~}g !*
Æ
+eÆ ,ðŠa ug I Òn » \ M gzZ X¸ idy.f e
0
$. a*™
ó óX å - b§Å

: ug I Òn ]gzp b§Å0
+e
:ì c*
â
Û /xÐ0
+eÃŒÆgâ Z {nÆ[8LZ ä b[f ¬0Y Z'
,**
±
Ùôç‰ö…ø äö qûæø áø^Òø ]ø B hõ‡ô^Âø àôeû ðô ]†ø fø Öû ] àôÂø Ñø^vø‰ûô oeô]* àû³ÂøEE
2 DDó †ôÛøÏø Öû ] Øø%û Úô Øûeø ( Ÿø VÙø^Îø [Ìônû Š$ Ö] Øø%û Úô U äô ×$ Ö]

0YZ'
,**
±ä ¿q
-Z Dâ
Û Ôì e
$ZzgÐ b tGZ1Z **
± LL

VrZ ?å b§ÅgZŒugI Òn » a *™Ñ H :Y7 Ð b[i¬
(XåwÍ}gŠÉ å7MugIÒnª)óXó åb§Å0
+eÔ7¹ä

: ug I Òn ]gzpÌÐ 0
+e
NŠÃ a ½Òn gzZ0
+eg !*
g!*
~ ]Zg ,ðŠa ä b {ª0'
,
Y **
±
X @{Š c*
i ÌÐ0
+eÆ]Zg ,ðŠa avZ wÎg Hêt ™
èô ×ø nû Öø oûÊô U äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø kömû ]ø…ø VÙø^Îø B éø †ø Ûû‰ø àôeû †ôeô^qø àûÂøEE
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
V‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ !OSLQVÜÎ… ( èߊÖ] |†Y !MPOLVÜÎ…(á^ÛmŸ] gÃY ! TVÜÎ… (ämçfßÖ] Øñ^Û^Ö] 
.9EÅŒL Lg
Xì ó ó{ çG
$ut !OPU)T
óOQQNVÜÎ… (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

35

1 DD†ôÛøÏø Öû ] àøÚô àöŠøuû]ø pû‚ôßû Âô çøãö ×ø Êø (ðö †Ûøuø èº ×$ uö äô nû ×ø Âøæø áô^nø vô•û]ø

,ðŠa à a vZ wÎg ä ~ Ô D â 
Û b {ª0 '
,Y **
± LL
Å \ M ( L ) ~ Ô ¬Š ñƒ ê Z h ¶ cug ZŠ ~g JŠ ~ ] Zg
{Š c*
iÐ 0
+e G q
-Š 4,
}÷\ M ÂX s§Å0
+e LgzZ 8 Š s§
ó óX¸ @


C@» `gÎ~ a ½Òn
CZ {z X ¶b§Ås M Ä® Å a ½Òn q
-Š 4,
Æb {k
,
Ù 1Z **
C
±
® Å `gÎ å - gŠkZ a ½˜g Dâ 
Û ñƒ D™yÒ {@x
^~ ugIs MÆa ½Òn `gÎ 4V- gzZ C M Ã~}n ugIkZ
U äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø

Xì ; g

àûÚô àøŠøuû]ø ^ò÷nû ø kömû ]ø…ø ^Úø VÙø^Îø éø †ø mû †ø âö oû³eô]ø àû³ÂøEE

^ÛøÞ$^ø ³Òø (U äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø àûÚô ä´nû ûÚø oû³Êô pû†ô³rû³iø ‹ø³Ûû³$ Ö] á$ ^* ³Òø

2 DD 'õ†ôjø ÓûÚö †ö nû Çø Öø äü Þ$]ôæø ^ßø ŠøËö Þû ]ø ‚öãôrûßö Öø ^Þ$]ô äü Öø pFç_ûiö š
ö …û Ÿûø]

@{Š c*
iÐ a x™Z wÎg ä ~ D â 
Û b {k
,
Ù 1Z **
C
± LL
wÎg ä ~ gzZ X å ¸ `gÎ ~ gâ Z {n c*
Í @Š 7q ðÃ
c a \ M c*
ÍX ¬Š 7ðÃÌÑZz ½ ! {Š c*
i Ð av Z
zZ¸ sZ e ~ úÃ\ M LZ ( ‰
Ü z º ) ëX ¶CY ~Š ~i
ó óX¸ ºØš a\ M
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
!SPRMVÜÎ… ( ÜÒ ^u Õ…‚jŠÚ !ML VÜÎ… (U ä×Ö] Ù牅 Ð×ì oÊ ^q^Ú h^e(ämçfßÖ] Øñ^³Û³^Ö] 
Xì ¹ ó Šó ‹ÑZ 9L LÐZ ä Áqx â Z
Xì ¹ ó óŒL LÐZ ä oz**
g Z - !TLPM VÜÎ… !OQL)NV‚Ûu] ‚ßŠÚ 

www.iropk.com
36

J½È
á

ã0
+e Ð ÏZ Ã ‘
 Ýzg Ð ÏZ Ã yŠ

ì ̇ì ÌÒg c*
c ¥ ì t  s

:UÐ [ ë M q ƒÅa ½Òn

Ñ Ì*
*™ yÒ Ð © @Æ [ë M qƒšÅ a½ñZE

» ]oÅáZz ä™yÒ gzZ Ôì ÒÃÅ äŒÃug I w) Æ a*™
Xìi§q
-Z » ðZu bæ Å a½È…gzZì g ÖZ

Äônû eô†$ ×Öô kö×û Îö ( Ùø^Îø †õ‰ô^mø àôeû …ô^Û$ Âø àôeû ‚õÛ$ vøÚö àôeû éø ‚ønø fø Âö oûeô]ø àûÂøæøEE
=o$ ßø eö ^mø VkûÖø ^³Îø U äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^ßø Öø oûËô ‘ô ðø ]†ø Ëû Âø àôeû ƒô çùô Ãø ³Úö kô³ßû ³eô
1 DDóè÷ Ãø Öô ^›ø ‹
ø Ûû$ Ö] kømû ]ø…ø äü jø mû ]* …ø çûÖø

Å bY Z*0f ðš! ›
M ßg ~ ì yÒ »uc*
g q0 {D1Z **
±L L

X â
Û yÒùa }g ø » a vZ wÎg Zƒg Z¦
/n²~ #
Ö }
.
Zƒ @*
ƒ qƒ c*
Í BÂ Ù Š 7Z ?¤
/Z ! d
W } Z :c*
â
Û ä VrZçO
ó Xó 1NŠ `gÎ
B‚Æ wV dZ ~(,Ãw) Æ a x™Z Ñg—ä a vZ wÎg !ô
Xì Hî~[¨ÆVß Zz ä M ~ˆu» a½Á)Æ™yÒ
Xì @*
™7¡q
-Z Åug IŒÆa*™Ñg—ÌÄ»Ïg Ã
p…]^–ne ‚m oFŠnû  Ý ̉çm ೊu

p…] ^ãßi çi ‚Þ…] äÛâ 7^eç³ì ä³3³Þ

: ¬Š 7ä ~ @{Š c*
iÐ a*™Ñ

E
5©‹ÅZ1Z
ñƒ D™yÒ Ã a Ñ w) ä VrZ N Y y!*
Û Æ b ÿG
Œ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óR VÜÎ… (oÚ…]P à߉ !QSUOVÜÎ… ( Øñ^–ËÖ] h^jÒ ( xne^’ÛÖ] éçÓ^Ú 

www.iropk.com
37

J½È
á

**
3ðà ZÎÆkZ ì #wVÅBZ f »›Åug IŒkZ ª c*
â
Û 'gzZC
Xì @*MIBZ f »q Ë:gzZ 47YZÃwŠ

äô qûæø oF×Âø ^³Úø æø U äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø kömû ]ø…ø VÙø^Îø Øônû Ëô _% ³Ö] o³eô]ø àû³ÂøEE

áø^Òø VÙø^Îø [äü jø mû ]…ø Ìønû ÓøÊø V äü Öø kö×û Ïö Êø VÙø^Îø pû†ônû Æø åö !…ø غ³qö…ø š
ô …û Ÿûø]
1 DD]‚÷’
$ Ïø Úö ^v÷nû ×ô Úø ˜
ø nø eû ]ø
E
Å
5©‹Z 1Z **
å ¬Š à a vZ wÎg ä ~ D™yÒ b ÿG
± LL
à a vZ wÎg ä Tì 7¿ðÃ6,}i ñzg ZÎ}÷[ZgzZ

ù¾Ã avZ wÎg ä \ M ÔY7 ä ~ ë ~zZgXƒ ¬Š

ó óX¸ Ö#‡: xgzZ 'C\ M ¹ä VrZ ?å ¬Š~

: {n - zCéÅ ~0
+e ðƒ à J e

Ð ~0
+e ˆàJ e š
M f Y Å ® Å ~CÅ ug I Òn Æ a *™Ñ

Î0
+e g e Ãug I ŒÆ a \ M ä ug I ññ{ ( 6,ug IuXì {Š c*
i
Xì C™ZakˆZm{q
-Z »ï»ŒkZ~VߊÆVßZzä M~ˆštX Š
^ÛøÞ$^ø Òø ˜
ø ³nø eû ]ø Uäô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø áø^Òø VÙø^Îø B éø †ø mû †ø âö oeô]ø àûÂøEE
$ Êô àûÚô Èønû ‘ô
2 DDó †ôÃû $ Ö] Øøqô…ø èõ –

~0
+e c*
͸ 8
-gC avZ wÎg D â 
Û b {k
,
Ù 1Z **
C
±L L
ó óX¸ác*
Ññ¦gŠËw!*
Æ\ MgzZ Ôƒ ˆàJ e

: ug I Òn - b§ÅäÎ

¬Š ~ o ]
OZ z ]äð•ZÃ a g—û%q
-Z ä d vZ†0k
,
**
`
¦

p ÖZ LZQgzZ Ô à ék
,
¦ÅŒÆ ug I Òn Æ a g—ä yZZÆ yZ Â
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óRLSN VÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
óPRMU VÜÎ… ( †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] xnv‘ !MN VÜÎ… ( ä×Ö] Ù牅 Ð×ì oÊ ð«q^Ú h^e( ämçßÖ] Øñ^Û^Ö] 

www.iropk.com
38

J½È
á

Ñ ~ Ýzg Å]ogzZ yZZ LZ ä VrZ X c*
â
Û yÒ Ã ã!*
@*
Å kŠZ {n kZ ~
yZÃyÒ kZ M X c*
Šg Z Œ
Û #â Å® ÅäÎî Åug I Òn Æ a *™
:%
g ã!*

Zƒ¢qÆz (Z ~ yŠ qzÑû%q
-Z D™yÒ b vZ†0k
,
**
`
¦

Æ yZ X å [ ƒ)wq » yZÐ É‘ÃX åÐ óµ
ó L LFm» ÒZÐ ~ X

a \ M gzZ ‰ ƒ xª™NŠ ª
q ÅyZ a *™Ñ X¸ · ÌVƒ 0*
gzZ y$
+

:ìt yÒ» ~zZg0ÆkZX Š
Hw$
+6,¯ Å.z 3g6,yZ ug IÒn »

DD èô Îô ^Ëø Öû ] àøÚô Üûãôeô pF]…ø ^Û$ Öø U äô ×ù Ö] Ùôçû‰ö…ø äü qûæø†ø n$Çø jø Êø EE
gâ Z {n » \ M  ¬Š Ã]gz¢gzZ ¿ÅyZ Z
# ä avZ wÎg L L

ó óX Š
Hw$
+
~tK{z Z
# X ˆ½yZ f Z c ä™ ‰ZÃV⠛Р¬Æa \ MQ
ÆkZX Zg ¸Z cŠæ à â ÅÆzáZz ä M ÃVâ ›ä a \ M ‰ ƒ¢q~

pg ~K™Ñ Ñ {)z xnÔBzg ÔV5ÑZÔ} ÀÔgLÐ VzyLZ LZ v߈
n
X ‰ µƒezŠ~KÆVzq yZ ‚Ô‰

~ Ùp kZ gzZ Ôñƒ lp ¹ Ð ¿kZ Æ f /ô a *™ Ñ
$Ð ® Å äÎÐZ ä wÎg ! ôX ο ugI Òn » a\ M
gG
4<XI
0E
™}Š îG

: HyÒ V-

1 DDóèº fø âø„Úö äü Þ$ ^* Òø Øö×$ ãø jø mø Uäô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø äø qûæø kömû ]ø…ø oj# uøEE

ó óX **
Ήå ;g® ,Zgâ Z ˜g » a2çzu ¬Š ä ~ L L

: tgz q
-Z » y M Œ
Û c*
Íug I Òn

a kZXì é" ® Å a ½Òn b§Å Vì0*
M Å *™y M Œ
Û
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !NQQP VÜÎ… é^ÒˆÖ] h^jÒ ( oñ^ŠÞ à߉ 

www.iropk.com
39

J½È
á

$Ð tgzÆy M Œ
gG
4<XI
Xì ~Š îG
0E
Û ÃkŠZ ÒnÆ\ M ä b ÷Z **
±

Ùôçû‰ö…ø oÖF ]ô ^ãø iö †û ¿øÞø éõ †ø ¿ûÞø †ö ³ìô! VÙø^³Îø B ÔõÖô ^Úø àôeû ‹ôÞø ]ø àû³ÂøEE
èö Îø …ø æø áø^Òø äô ãûô qæø oFÖ]ô lö†û ¿øßø Êø àônû ßø $û Ÿûô] Ýø çûmø éø …ø ^jø Šùô Ö] ÌøøÒø Uäô ×# Ö]
áû]ø Œö^ß$Ö] ø ^ÓøÊø B†õÓûeø oûeô]ø Ìø×û ìø áøçû×% ’ømö Œö^ß$Ö]æø(Ìõvø’û³Úö

(Üûãö Ú% ©mö B †ôÓûeø çûeö ]øæø ]æûçöjø ‰û] áô]ø Œô^ß$Ö] oÖø ]ô …ø ^ø^ø Êø çûeö †ô_ø³–û³mø

1 DD Ýôçûnø Öû ] ÔøÖô ƒF †ôìô! àøÚô oøÊôù çøiö æø(ÌørûŠùô Ö] oøÏÖû ]øæø

Å a *™wÎgû%~y
M ä ~ Ô Dâ
Û b´ â 0÷Z**
±L L
~ X c*
U {Š6,Ð Å9yŠ Æg ZñÎä \ M Z
# ¬Š ‰
Ü z kZ s§

-Z » u0*
q
y M ی c*
Í Zƒ x¥ (Z  ¬Š s§Ågâ Z Òn Æ \ M ä

ìg | 7,i úú Æ bº Z & œ**
±Ôx Z™/ô‰
Ü z kZ Xì tgz

( KZ 7Z ä a \ M ÔCƒ Za •
w~ VÍß å d

Û X¸
Q X¸ ìg â 
Û#
Ö â Z Å yZ b & œ–1Z **
±X c*
â
Û ¬» äI
ó óX Š
Hƒw™z »\ MP ÔyŠ ÏZX c*
Š wZ e {Š6,ä a\ M
ìy M Œ
Û éa½Òn

: ug I{n Zƒ îéÅwY

VwP {zX 7x ZzŠÐZ1ì @*
ƒ HŠgzZ ÁgŠZ(,Ì© » wY ñƒA

’ ä \¬vZÃ! ZŠ 
á z íÅ a ½ñ ZE1Ôì á
C¸™1ÒpKZ c
&
4E
5BáZz ä M #
X Ïìg C™uÃVßŠÆ èEG
Ö ª @*
íÅkZgzZì c*
Š™ «x ZzŠ z

} (,à a2çzuŒ™È b§ÅwY ñƒA Ãug I Òn kZ ! ôq
-Z
: D â 
Û yÒ~ i Z0
+ZHŠ

ÔõÖô ^Úø àøeû ‹øÞø ]ø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø àôÛFuû†$ Ö]‚ôfû Âø oûeô]ø àôeû èø Ãø ³nû eô…ø àû³ÂøEE
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
LUPP VÜÎ… (éçF×’Ö] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
40

J½È
á

Ÿøæø Øômû çô_$ Ö^eô ‹ønû Öø ÝôçûÏø Öû ] àøÚô è÷ Ãø ³eû …ø áø^³Òø VÙø^³Îø U o$ fôß$Ö] Ìö’ômø

!Ýø ø  øŸæø †ônû ’ôÏû Ö^eô Ÿøæø ÐøãÚû ]ø ˜
ø nø eû ^ø eô ‹ønû Öø áôçû×$Ö] †ø ³âø‡ô]ø ( †ô³nû ’ô³Ïø ³Öû ^³eô

&øfô×ø Êø àønû Ãô eø …û ]ø àöeû ] çøâöæø äô nû ×ø Âø ÙøˆôÞû ]ö( Øõqô…ø ¼õfû ‰ø Ÿøæø ¼õ_ôÎø ‚õÃû røeô ‹ø³nû Öø

oûÊô ‹ønû Öø æø ˜
ø fôÏö Êø (àønû ßô ‰ô †ø ûÂø èô ßø mû ‚ôÛøÖû ^eôæø äô nû ×ø Âø Ùöˆø ßû mö àønû ßô ‰ô †ø ûÂø èø Ó$ Ûøeô
àûÚô ]†÷ Ãû ø kömû ]†ø Êø Vèö Ãø nû eô…ø Ùø^Îø ðø ^–ønû eø é÷ †ø Ãû ø áøæû†ö ³ûÂø ä´³jô nø vû³Öô æø ä´³‰ô]û…ø

1 DDógônû _ùô Ö] àøÚô †$ Ûøuû] VØønû Ïô Êø köÖû ^* ŠøÊø †ö Ûøuû]ø çøâö ]ƒø ^ô Êø åô †ôÃû ø

ñƒ D™yÒ s ™zZÆ a *™Ñ ä b ´ â 0 ÷Z **
±L L

6wYX Š- :gzZ¸E{Š c*
i: ª¸ Š: x~ VÍß\ M Ôc*
â
Û
¸ ác* : ug IññÆuX òn:gzZCÇ!*
:Ô8
-g Zƒ î

l X Zƒ qzÑwz4,» kz6,\ M ~ /Åw‚:e X ñ¦Ç!*
: gzZ

w‚kŠ a \ M ~ {gëÜægzZ c*
â
Û x ªw‚ {¾ä \ M ~)( 

gX¸:CÌw!*
ä~ ugI÷ggzZuÆ\ M Xìgiz
Û Z {
Å]g c*
i Å ug Iw!*
-ZÐ ~ Vß !*
q
Æ \ M ä ~ D â 
Û
Òp {z Š
Hc*
C Â Y7 ~ }g !*
kZ ä ~ X å cu8
-g » kZ Âì
ó óX å Š
Hƒ cuÐ

: w ) z Ύ"

ÂBVX é" ~ w) z bá ã$
+a *™Ñg— ì ¸ |

» k‹z CgzpÅ a ½w) 7Z n Æ Vß Zz ä M ~ˆ sÜ
X c*
Šg ZŒ
Û é" ÃŒÆa\ M ä b Z**
±akZ ÔñYƒ { i Z0
+Z¼
‹ø³nû Öø U äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø áø^Òø VÙø^Îø gõ³Öô ^³›ø oû³eô]ø àô³e où³×ô ³Âô àû³ÂøEE

àônû Ë$ ÓøÖû ] àø%û ø èô nø vû×ôù Ö]æø Œô]û†$ Ö] Üøíû•ø †ôn’ôÏø Öû ^³eô Ÿøæø Øô³mçô³_$ ³Ö^³eô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óOQPSVÜÎ… ( gÎ^ßÛÖ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
41

J½È
á

]ƒø ô ( èô eø †ö ŠûÛøÖû ] Øømû çô›ø ‹ômô ]†ø ÓøÖû ] Üøíû•ø é÷ †ø Ûûuø ^e÷ †ø ûÚö (àônû Úø ‚øÏø Öû ]æø
åö ‚øÃû eø Ÿøæø äö ×ø fû Îø …ø ]* ÜûÖø ( gõfø ‘ø àûÚô ¼% vøßû mø ^ÛøÞ$^* Òø ]©÷Ë% Óøiø ^* Ë$ Óøiø o³øÚø

1 DDó U äö ×ø %û Úô

X¸ 7Ö#‡- gzZ Ši ZgŠ a vZ wÎg c*
â
Û äb Z**
± LL
%N}ŒgzZ V×X ¶G
C8
-gX¸ “
 ÍæF
bugI÷ggzZ Z(,kŠZu

yZze c*
ÍñƒvÃÐ M º ÔD? _zBÔ L ñh Ôbâ qu

6\ M Ôˆ Æ \ M gz Z ¬ Ð a \ M ä ~ X ì g F,ZÐ
ó óX ¬Š 7¿]gß[p

: 7„ ¬Š äç M Ë@ ‚

ì t ÝZgŠ Â]!*

H‹: Š
H¬Š: @{Š c*
iÐ a ½£Z **
¦

X H7„ ðä ]Ñ»Û{@™| (,Ð \ M
àûÚô àøŠøuû]ø ðø ]†ø Ûûuø èõ ×$ uö oûÊô èõ Û$ Öô pûƒô àûÚô kömû ]ø…ø ^Úø VÙø^Îø ðô ]†ø fø Öû ] àôÂøEE
(àônû fø Óôßû ÛøÖû ^ßø nû eø ^Úø ‚ºnû Ãô eø (äô nû fø Óôßû Úø hö†ô–ûmø †º Ãû ø äü ³Öø (U äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø
2 DDóØômû çô_$ Ö^eø Ÿøæø †ônû ’ôÏø Öû ^eô àûÓömø ÜûÖø

E ~ k] cu ä ~ : D â 
Û Ôì e
$Zzg Ð b Y Z'
,**
± LL
Æ \ M X ¬Š 7@{Š c*
i Ð a ]À M ÿËáZz Vß !*
\ M X å,Ã yxgŠ ÆVâ 
á VâzŠX Dƒ } 7,6,Vð+ ugIw!*
ó óX Ši ZgŠ {Š c*
i „:gzZ Ô¸ Š- ¹
:c*
â
Û äb"
$U*
0yˆ **
¦gzZ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÐZävZ¶g ã]Z)´ !MSUL VÜÎ… (éçÓ^ÛÖ] !ORSQVÜÎ… gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p„Ú†i à߉ 
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !OROQ VÜÎ… (gÎ^ßÛÖ] h]çe] (p„Ú†i à߉ 

www.iropk.com
J½È
á

42

ðö «Šøßôù Ö]‚ô×ô iø ÜûÖø Ôøßû ³Úô Øø³Ûø³qû]øæø

ðö «øiø ^ÛøÒø køÏû ³×ô ³ìö ‚û³Îø ÔøÞ$^ø ³Òø

oûßô nû Âø ¼% Îø †ø iø ÜûÖø Ôøßû Úô àøŠøuû]øæø

gõnû Âø Øùô Òö àûÚôù ð÷ ]†$ fø Úö køÏû ³×ô ³ìö
Ë:Ô¬Š 7@{Š c*
iÐ a \ M Lä V\ M ~÷ ( ! vZ wÎg c*
)L L
Za u0*
Ð ÍC
Ù Ã a \ M X » w) #
r™ ðÃ{Š c*
i Ð a \ M äV â
ó óX Vƒ‰K Za Ð è%KZ \ M‰X Š
HH
!ì I »²
á gzZq
-Z

±ûjô Öø ^³Ïø Ûøeô ]‚÷³Û$ ³vø³Úö kö³³uû‚ø³Úø àû³òô ³Öø æø

‚õÛ$ vøÛö³eô ±û³jô Öø ^³³Ïø ³Úø kö³³uû‚ø³Úø ‚û³Ïø ³×ø ³Êø

Âì Å bæ Å a*™Ñ ~ [ KZ ä ~¤
/Z ( ìt Âs ) L L
ó Xó ì Å bæ Å[ KZÐ ¦‚z Å a*™Ñ ä ~ |gŠ

: y ZZ wJ™N Š ug I Òn C

/J4˜7,yÒ »yZX¸ ݬ ~Š· } (,q
X õG
¦
-Z bxs0vZ†**

èø ßø m‚ôÛøÖû ] U äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ýø ‚ôÎø ^Û$ Öø VÙø^Îø (Ýõ¡ø‰ø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àû³ÂøEE

Œô^ß$Ö] oÊô köòû rôÊø U äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ýø ‚ôÎø VØønÎô æø ( äô nû Öø ô Œö^ß$Ö]ØøËø røÞû ]ô
äö `ø qûæø á$ ]* köÊû †ø Âø U äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø äø qûæø k% fø %û jø ‰û] ^Û$ ×ø Êø (äô nû Öø ô †ø ¿ö³Þû Ÿô*
=Œö^ß$Ö] ^`ø m% ]* ^mø VÙø^Îø áû]* äô eô Üø×$ Óøiø ðõ oûø Ùöæ$ ]* áø^Òø æø hõ]„$ Òø äô qûçøeô ‹ønû Öø

]ç×ö ìö‚ûiø ݺ ^nø Þô Œö^ß$Ö]æø ]ç×% ‘øæø ( Ýø ^Ãø _$ Ö] ]çÛöÃô ›û]* æø(Ýø ¡øŠ$ Ö] ]ç³öÊû ]*

1 DDó Ýõ¡øŠøeô èø ß$røÖû ]

©Üæ a *™ Ñ Z
# Ôì e
$Zzg Ð b xs0 vZ† **
±L L
ƒg gz Z Ô ñ M s§Å a \ M ñƒ D hzŠ vß Âñ Ñ p=
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !NPTQ VÜÎ… (èÚ^nÏÖ] èË‘ h]çe] (p„Ú†i à߉ !PQM)N V‚Ûu] ‚ߊÚ
Xì ¹ ó ó9L L

www.iropk.com
43

J½È
á

@*c*
MB‚Æ VÍß Ì~ X ñ M á p= a *™Ñ Š
H

 ¬Š {n » a \ M Ð g ¨ä ~ Z
# X VdŠ Ãa*™wÎg

ªÐƒ
 » a ]À M X 7{n » ¿L ÑËt Š
Hy T
**
3 ( z™xsÃ}uzŠ q
-ZÐ ] Ò ) Ô ƒ ;xs !Íß} Z Ô åt x¯

ƒ 4ZŠ ~ ¼
A B‚Æ äsVƒ ñƒ ñÎvß²ð7,i úÔ ƒ î

ó óXÐ
Ð~ ݬ Îge ä Tì Òp ðƒ ~1Å a ½Â$â Z z ‰
Ü Zœ

Ã}n Æ kZt ì @*
CZÉ
Ü ZœkZ Xì c*
Š™ Ù M s
#
Û Ã[¨Æ VÍß ~Z

Æa]Ñ»Š°kZ Âì @*
Y MŠ c*
\¬h™NŠÃVzn ,ZXì îŠ ¯ h1
ä ݬ ~Š· ~Z Ðq
-Z Z
# & ǃ ݬ H » ðú hz +
M Zgâ Å ug I Òn
X 7{n » L ÑËt VZg 嬊

: ug I Òn/xÆg Z'
,Z **
±

]ƒø ^ô Êø Üønû âô]†ø eû ]ô kömû ]ø…ø æøý VÙø^³Îø U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø á$ ]* ( †õeô^qø àû³ÂøEE
Øønñô ]†ø fû qô kömû ]* …ø æø(äö ŠøËû Þø oûßô Ãû mø ÜûÓöfö uô^‘ø ^`÷fø ø äô eô kömû ]* …ø àûÚø hö†ø Îû ]*
1 DDèö nø uûô ^`÷fø ø äô eô kömû ]* …ø àûÚø hö†ø Îû ]* ]ƒø ^Êø

ä ~ L L:c*
â
Û ä avZ wÎg —" Xì ~z%Ð b'
,
Y **
±L L
/x {Š c*
iÐ ( a *™Ñ )#
r™}g v{z  ¬Š Ã( g) Z'
,
Z
~ yZì ¬Š ä ~ÃX¬ŠÃ ( g) }ZLZƒä ~gzZX¸
ó óX¸/x{Š c*
iÐOŠ {zÐ

:©q
-Z »x Z™/ôi úgz Z a ½Á )

»vZ àZzÂÅyZ yZgzŠÆ i ú D â 
Û ZŠ Z i úÐ uìZ ãZ ex Z™/ô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óMML VÜÎ… (èvnv’Ö] è׊׉ !ORPU VÜÎ… ( p„Ú†i à߉

www.iropk.com
44

J½È
á

z spÐ V\ M gzZ qíz q Ë~ wŠ X D Y –
Ð qC
Ù Å *Š {z @*
ƒ wqt
t ‚Æ \ ¬v Z 6,} i > ÂC
Ù „ X 'ƒ „gË V c*
QÅ V ƒ ² M ~ y Z
ÂDƒ Ìni}6,Ÿ¤
/Z X Dƒ tº~ h@xÐ »z bzg1 Cƒ u
ug I à H Å b ¨ÔZ Z**
±X Cƒ: kC1 c*
ŠgŠ ÌZg f 6,y Z ~ i ú

[ôZ}uzŠ wq¸X ðƒ:¸Zgf 7Z1Š
HÑïÑM »¾~ ª
q Åi úÐÐ

Ü z! a Æ a [8{wŠ Æ yZ ÌŠ z!*

Æ kZ 1Ô å » awÎg
X 'ƒiÃ%6,a*™Ñg—óÅyZgzZ Ô Dƒ[s
ÅŠ¤
/Šg Z Dƒ"ãZ ~ i ú{z ì @*M ~}g !*
Æ b & œ–1Z **
¦
:Cƒ: J

1 DDóä´iô ¡ø‘ø oûÊô köËô jø ×û mø Ÿø B†õÓûeø çûeö ]ø áø^Òø EE

ó óX¸ n
pg~ i úzÂx ÓKZ~ª
q Åi úb& œ–1Z **
¦LL

:© » ¡ ~y
M ~ i úÅa ½Òn

ä a \ M ÂZ ƒ†ŸZ ~ ]” Å w™z ¸%6,a *™ Ñ g—Z
#
X ‰ g¦
/izg F b§kZ X c*
Š™Š4Æ b & œ–1Z **
±9
Û »#
Ö â Z ÅVzi ú
]g c*
i x Z™/ôÐ TÔñÑ: p=~ ~tKc #
Ö â Z Åi ú a *™Ñ
X ‰ kF,
aÆa½
™ ZŠ Z i ú~ ZMZ Å a & œ–1Z **
±{zX Å ~gzc*
ä ëÅyZ izgq
-Z
{Š6,»} i ZzgŠ s§Å ~tKˆ Æ ºÃ M ~ n%ä a*™Ñ ¸ ìg

Òn „ ~ i ú ex Z™/ô X ñƒ gzä ¹  ¬Š ©» /ô i ú ™ VZ

d
Û gzZ ;g: J
-wì » i úKZ 7Z ñƒ ç,Z ~ ]g c*
i Å a½
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óMOR )O ( äe^v‘ é^nu 

www.iropk.com
45

J½È
á

c*
â
Û {g 
á ZÐB; äa *™Ñ ïŠ h Âi ú~ u ìZ ÏZ x Z™/ô å
â
Û w™z a \ M yŠíZ izg ÏZ X ‰ ?
Ø ú™ \
d{Š6,ŠpgzZ Åg ~g Y i úKZ
Åx Z™/ôŠpyÒ» CgzpÅ a ½Òn gzZ Ôª
q~ i úÅx Z™/ôX ‰

XH
g ã!*
i
áø^Òø ܺñô ^Îø çøâöæø ^ßø nû Öø ]ô †ö ¿ößû mø éô †ø ³rû³vö³Öû ] †ø ³j´‰ô Uo% fôß$Ö] ÌøøÓø³Êø EE
1 DDóÜøŠ$ fø iø Ü$ $ö ( Ìõvø’ûÚö èö Îø …ø æø äö `ö qûæø

ë ) c*
â
Û qzÑ 9 Š …™ VZ {Š6,» ug I{vLZ ä a*™Ñ L L
Æy M Œ
Û gâ Z {n » a \ M gzZ Ô¸ ìg Z— a \ M Ô ¬Š ä
X ågâ6,b§Åtgz

:Ã6,a ½Òn ‰
Ü z D¢xsÐ i úÅe x Z™/ô
a½Òn ,ÃÅ b x Z™/ổ
Ü z D¢xsˆÆ5ZŠ Z Åiú

™f » kZ X Dƒ ï
á d tzg à / **
±gzZ & œ–1Z **
±~ ¿kZ gzZ Ô'ƒ6,
Xì @*M ~ ]c*
ZzgzŠ ÅpÑð¨
K
˜
õ Ëû ìø Øùô Òö oûÊô †ö fùô Óømö U äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø kömû ]ø…ø VÙø^Îø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø EE
Ýö ¡øŠ$ Ö]ø ( ä´Öô ^Ûøô àûÂøæø ä´ßô nû Ûôm$ àûÂø Üö×ôù Šømö æ$ ( õ çûÃö ³Îö æ$ Ýõ^³nø Îô æ$ Äõ³Êû …ø æ$
†ø ÛøÂöæ$ †õÓûeø ^eø ]ø kömû ]ø…ø æø ( å´‚ùô ìø š
ö ^nø eø †F mö o# juø äô ×# Ö] èö Ûøuû…ø æø ÜûÓönû ×ø ³Âø
2 DDó ÔøÖô ƒF áô¡ø³Ãøþ Ëû mø

gzuÔvZ wÎg ä ~ ì ~z% Ð b Š&0 vZ† **
¦ LL

ˆ gzZ Dƒ} 9Ô0Z Ô r\ M gzZ ¬Š D â 
ä
Û rà a2Ã
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óUOVM V p…^ífÖ] xnv‘ 
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !MMNPVÜÎ…(ä×fÏÖ] h^jÒ (oñ^ŠÞ à߉ 

www.iropk.com
46

J½È
á

äjÛu…æ ÜÓn× ݡŠÖ] :¸ ë ‰
Ü z D¢xsN !*
N ZŠgzZ Ô¸
ÌÃ d /z–1Zä~gzZÔC MÃ~CÅgâZ cgÆ\ M © (ä³×# ³Ö]
ó óX ¬Š D™,Z
å´…ô^Šøm$ àûÂøæø ä´ßô nû Ûôm$ àû³Âø U äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø p…F ]ø kößû Òö (‚õÃû ‰ø àû³ÂøEE
1 DDó åô ‚ùô ìø š
ö ^nø eø p†ø mö oj$uø

s§N !*
gzZ N ZŠÃ a *™wÎgë ì ~z%Ð b Ä **
¦LL

~CgzZ ® Ågâ Z cgÆ a \ M ‰
Ü z D¢xsgzZ Ô Ù Š Ð
ó óX Cƒx¥Ð s§N ZŠ

: y ZZ ñ Ÿ»0Æ a½w )

Ÿ» » y ZZ ï»ì Å #
sŸz Å] !*
kZ ä x Z™$ögzZ Ô Ô[ M x Ó

~C
Ù ªÆa \ MèY Ô ñ Y Hté" Ãug IŒÆ a *™Ñ ì
¦: Ô ñƒ ¦: ~ y$
+ÆgzZ Ës ™zZ ãZ X Y ZgzÐ t‘x ÓÍõm!*
z
: D â 
Û ~g ‡Z5ñƒ D™#
sŸz Å|kZ XÐ Vƒ
àøÚô oùõ Úø  áô‚øeø oûÊô ÄûÛôjø rûmø ÜûÖø äö Þ$]ø º ^Ïø jø Âû]ô ä´eô áô^Ûømû Ÿûô] Ýô^³Ûø³iø àû³Úô EE
oûÊô ÄøÛøjø qû] ^Úø èô ßô ›ô^fø Öû ] äô ßô ‰ô^vøÚø oF×Âø èô Öø ]‚$ Ö] éô †ø âô^¿$ Ö] àô‰ô^³vø³Ûø³Öû ]
2 DDó Üø×$ ‰øæø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ä´Þô ‚øeø

3g Š NZt Z
# ì Cƒ ‰
Ü z kZ ŠÅ äÑ yZZ 6,a *™Ñ L L
ÑŠ? îE
ª
0…!*
Íõ {C
Ù ªÍõ,ZgzZ ãZ~ y$
+ÆòŠ M Ë ñY

pÑy$
+Æ a g—‰gzZ æ ñƒ: ¦ DƒáZz ä™
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !MOMS VÜÎ… ( ä×fÏÖ] h^jÒ oñ^ŠÞ à߉ 
óU)MV Øñ^‰çÖ] ÄÛq 

www.iropk.com
47

J½È
á

ó óX ¦~

: a=°Z [g [8y$
+ñ Òp

Xì ·pÐ ÒpÅqC
Ù Å *Š íÅÒpÅugIy$
+Æ a *™Ñ

Ð ÒpÅ ug Iy$
+Æa \ M 5 Zg {z ÂDg¦
/Ð 5Zg T a \ M

yZ {z X Cƒ ã‚ M ¹ ~ ä™lˆÃ a *™Ñ Ãy…Ð T Ô0Z í
X D Y VJ
- a*™Ñg »uñƒ ×ÎÃVƒÒp

Íø†ø Âø Ÿ$]ô ‚ºuø]ø äü Ãö fø jû nø Êø ^Ï÷ mû †ô›ø Ôû×ö Šûmø ÜûÖø U o$ fôß$Ö] á$ ]ø †õeô^qø àûÂøEE
1 DDóä´Îô †û Âø xômû …ô àûÚô Ùø^Îø æû]ø (ä´Îô †û Âø gônû ›ô àûÚô äü Óø×ø ‰ø ‚ûÎø äü Þ$]ø

ÂDg ¦
/
Ð 5Zg ËZ
# a *™Ñ ì e
$ZzgÐ b '
,
Y **
±LL

ÐOŠ Z \ M ©
8yY ¯
) !*
ÆÒpÅÕ {z @*

/ˆ Æ \ M ðä
/Z
X}g¦
/

: ug IÒp·pеz v

{z „ZÍÅ]!*
kZ Xì 7~µz vÒpàZzàZÐ a *™Ñg—

uà r â Š LZÐ ug IñÒpkZg @*
ÎJ
-w‚kŠ ä Tì ;g}ŠŠ
Û id
X 3gG

^ò÷nû ø øŸæø ^Ó÷ŠûÚô Ÿæø ]†÷fø ßû ³Âø köÛûÛ$ ø ^Úø V‹ºÞø ]ø Ùø^Îø (kõeø ^$ø àû³ÂøEE

^q÷^fø mû ô ¼% Îø ^ò÷nû ø kö³ŠûŠ$ Úø øŸæø (U äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø xômû …ô àûÚô gø³nø ›û]ø
2 DDóU äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø àûÚôù ^Š& Úø àønû Ö]ø †÷mû †ôuø Ÿæø

ÒpÜÅkŠZŸÆa vZ wÎg D™yÒ b ÷Z **
± LL

a vZwÎgä~gzZX~qgzZ Ë: Ô~µ: ¶~vÒp+Z ¶

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óPRVÜÎ… ( oÚ…]P à߉ !QSUNVÜÎ… ( éçÓ^ÛÖ]V xnv‘ åP^߉]ô 
óRLQOVÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
48

J½È
á

ó Xó ( x lZ Å1gt )XÃk
,
w: c*
0*
à ` ⊠ì5{Š c*
iÐ ŸÆ

: a ½+
a\ M Xì Z ‚
Û Z bzg ð•Z c yZZ IZ© » ~ m,
g +Å a *™Ñ

wj â }g ‚™)Vi
CÅwYÐ ug Iì c*
Í @*
ƒ kCÂD â 
Û ~ m,
g+Z
#
X „g™g©Ð íÃ

Ôøvô•ø áø^Òø ^Úø VÙø^Îø (ðõ ˆû qö àôeû 'ô…ô^vø³Öû ] àô³eû äô ³×# ³Ö] ‚ô³fû Âø àû³ÂøEE
1 DDó^Û÷Š% fø iø Ÿ$]ô U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø

« » a x™Z wÎg ì e
$Zzg Ð b _g q 0 vZ† **
±L L
ó óX å @*
ƒ+sÜ

: ÒpÅug IÄ
X å @*
Y 1™F,
[pÃÒp™5~ÒpÃug IÄ Æa*™Ñ
c*
Ñ p=k0*
Æ yZ a *™ Ñ ì e
$Zzg ÐcÐx Z {±L L
!V6,kZ ÂtŠ w _ »} l aÆ \ Mt X D â Û!VgzZ D™
ÐZ gzZ p™ ¦Ä » a \ Mt Z® @*M ¹Ä Ã\ M X D â 
Û
n² ?ì Ht !Ðx Z } Z :c*
â
Û ä a *™ Ñ X pwZ e ~ Òp
ÐÒpt gzZ Xì 1wZ e ~Òpä ~ÔìÄ »\ M Nƒg Z ¦
/
ë! vZ wÎg c*
ÔNƒg Z ¦
/n² ì ~ e
$Zzg ~uzŠ Xì g ZŠ Òp{Š c*
i
? c*
â
Û äa\ M Xn
pgyZ Å•
'
,aÆV” LZÐ kZ
2ó óX H YZ ä
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óRLQOVÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 
óRLQS VÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !RNTM VÜÎ… (á]„òj‰Ÿ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
49

J½È
á

: ug I8
-g

©E‹ÅZ1Z
E
3B9E
2ó Xó åC8
-g » a\ M L
L D â
Û b îªG
1Z

5
1ó Xó ¸ Š: xgzZ ]gzpÔx ÃC a*™Ñ L
L ì yÒ» b ÿG

3 ó Xó åg ZŠ ® 8
-g » avZ wÎg L L: ë bZ**
±

:k
,
¦Šì Y q
-Z

Ôâi ñƒ }¤
/w!*
Æu: Ô Zƒ C
Ù !*
ù : Ôp {h
+I Ô {n {Š ¤gzZ { À 0*

×zg Ô yŠ¤
/— Ô 6 ~g ¸ ~ i Zz M gzZ E w !*
c Z
Û z {( @ M w) #
r™

c*
ÍÔB‚Æg ‡z lñ{ Ô w !*
á c* { ( Ôz'
,Z 3k z q
-g !*
Ô* èuÔ îŠ%
YGk4É
À
Ô @w ¾z ,èe
$.Ð d

Ûd
$ÁŠ z {ög ~ Ú Š Ð gzŠ ñƒa ö 5 E
Š
Ô ðƒ ðz6,~± b§ÅVZñWx ÓY ZcÐ z ¶Ôx¯p ÖZ ãZz Ôx¯ ,è

w .{ög X } ™]ÐÐ kZç M sî: D M 7ÃHРÄ @*
à Š: x
{z Z
# Tg 7Š¤
/Æ kZ ‰
Ü zC
Ù , Z =g Ô Š ÑZz©{ög c 
á { i @*
Å
Ôxz$X 0
¢ a Æ zÂì êŠ ¬6 Ô F
g \e g
# Âì H¼

4 XÍw‰: K{ @
*
Ã: Ô q _

: ug Iw °

Æa \ M 6,kZ  8 Š ug I Òn » a *™Ñ g—û% « ðä
/Z
Bc å » \ M { z ~ ˆ gz Z g !*
~uzŠ 1Ô C Y ƒ ~g ¤ ‡ Å ug I w °
X @*
Y0
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óNOPL VÜÎ… ( Øñ^–ËÖ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 
óOQPP VÜÎ… ( gÎ^ßÛÖ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ 
óMQT)M VéçfßÖ] ØñŸP 
óOLSKM VP^ÃÛÖ] P]‡ 

www.iropk.com
50

J½È
á

èö n$Ëô ‘ø pø^iø ‚$ qø oßô jû $ø ‚$ uø Ùø^Îø pùô †fø ßû Ãø Öû ] áø^Š$ uø àôeû äô ×# Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø EE

èø ×ø nû Îø oûjø fø neô…ø ^jø Þø ^Òø æø èø ×ø Úø †û uø kößû eô o‰øçÚö Ùø^Îø èø fø nû ×ø ³Âö ^³jø ßø ³eû ] èö fø nû uøö æø

lô]* …ø ^`ø Þ$]* ^Ûø`ö iû †ø fø ìû]* ^`ø Þ$]* ^Ûø`ôneô]* éø ‚$ ³³þqø kû³Þø ^³Òø æø èø Úø †ø ³íû³Úø kô³ßû ³eô
U äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø kömû ]* …ø ^Û$ ×ø Êø (ðø ^’øÊö †û Ïö ³Öû ] ‚º³Âô^³Îø çø³aöæø U o$ fôß$Ö]
àøÚô lö‚ûÂô…û ]. (èô Šø×û rôÖû ] oÊô ! Äøùô íøjø ÛöÖû ] o‰øçÚö Ùø^Îø æø !Äøôjø íû³Ûö³Öû ]
1 DDóÑô†ø Ëø Öû ]

47Š gzZ/Vc*
~Š ZŠ Åx H−ZzÆ yZ îE
0G
Š ZŠ Å yZ ~µyˆ0vZ† L L
G
5¢ yY
M îÏG
¬Š à a *™Ñ ä VrZ ì yÒ» c )%›
Æ( ™ ¯ IÐ Vð; gzZÆ™} 9
Ö ) ~ª
q ÅY bŒ
Û \M
.ñX Š
Hƒ ~g ¤−
)g ¬ŠÃ a vZ wÎg ä ~ Z
# X ñƒ
ó óX ëÃäƒ ~g¤−
)g XXÄjíÛÖ]L
L ¹ä ~zZg
‚öÂø†û iö ØøÃø røÊø äö Ûø×$ ÓøÊø غqö…ø U o$ fôß$Ö] oiø ]* VÙø^Îø õ çÃö ŠûÚø oeô]* àûÂøEE
àöeû ] ^Þø ]* ^ÛøÞ$ô Ôõ×ô Ûøeô köŠûÖø oÞôù ¬ôÊø Ôønû ×ø Âø áûçùô aø Väö Öø Ùø^Ïø ³Êø (äö ³’ö³ñô ]†ø ³Êø

2 DDó ‚øm‚ôÏø Öû ] ØöÒö ^+ iø éõ ]* †ø Úû ]

Ö }
#
.Å a*™Ñ ¿q
-Z yŠ q
-Z c*
â
Û ä b Š&1Z **
±L L
a \ MX å ; g ,
$»Ðg e {zpÅWÐ kZ ä \ M X Zƒ¢q~

+Z ~X 7{ 
á Š !*
ðÃ~ X z™: sp ? c*
â
Û ™NŠ ª
q Å kZ ä
ó óX ¶C™ c*
3“
 Í Zƒ 3Î Vƒ g
C»]gú
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

X ì ¹ ó ó9L LÐZ ä kã]Z)´ !PTPSVÜÎ… (h]PŸ] h^jÒ (P¨]P oe] à߉ 
X ì ¹ ó ó9L LÐZ ä kã]Z)´ !OOMNVÜÎ… (èÛÛŸ] h^jÒ (äq^Ú àe] à߉ 

www.iropk.com
51

J½È
á

: ]§à ) Z Ŭ Ð ]t
Æ VÍß6,gîtº å ìY » ]ѾgzZ Vçpx ÓyZŠ z » a*™Ñ
g f » ~I hgzZ | gzŠ Ô„"
$™Z a\ M X D Y ñ0*
~ ]4 Z
X å Zƒ «
Û Zz yÐ \
ogŠ ÅÑzazgzZ„éÔ„
 Z
Û ŒÃ a\ M X¸
G
E
.¿¨$ EZŠ Ônpzg¨ÚÐ Ùñ{ sîKZ a\ M
e Šæ ~ h
f
+™ Å hgzZ çG
Æ VÍß Ô ±Æ Ï0
+
i Ð ]¡ ×zg gzZ =[ZŠ 
á KZ ä a\ M X¸
Ð yZ‰1

ƒ
 t ~ ]ÃZy

XgzZ Ô H·_ »wZjZÆVo)gzZ ]5ç
~g7 ñƒ Tg ¿ðZŠ Ð ƒ
 yZ ä a\ M çO X Å kC~g ZÜ J
~ kZ @*
ƒ YZ x » » VÍß ªX Hð^ » Ï0
+
i yxgŠÆ VÍßB‚Æ]ù
LÃ[ZÑä a\ MçOX D Y < s§Å ðË{gHKZ:gz Ô D â 
Û•
Ñ
Vqgz Z g Zqá Zz ä Y ñ oa Æ V G gz Z Ô c*
3: f » V â * M Ô c*
Î :ì
X Å: •
ÑL~ VÐ
Å\ M ™| (,Ð y Z ¶]ÐâZ Ð VzŠqë!*
y Z Ð „ q zÑÃ\ M
E3!
1X å: Zg ZÍÃ\ M Ìú
7nÅ ~ ³z ] Ñ ©¶: nðšE
q ðÃ~Ã
~z*Š ‰çO X å 3g wZ et‚ » «™6,\ M ä k
,
¼ 7µ~ kZ

G
3.'
Å ` Zzg z Ìg {h
+I**
‰ c*
ñƒ uÃ]!*
.Æ Ña Æ w”Æ ] é›G
_
X ˆ0^z»g™ƒîŠ ã!*
ge
$Á Âðƒ {Š â M Ë6,~zc

i ŸÐ p ÒÆ]ZŠ ¬: Z™gzZ t ÜZ: HÃÔg ZŠ™,è~ x ¸KZ aÑ
 Ôtä idÐ ƒ
ƒ
 Ôt ÜZ lpÐ ƒ
 Ô]z%!*
{Š c*
iÐ ƒ
 \ MçO X¸
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óMNTKMVÝ^^a àe] :¶ Š Xì Š ñ?Š ÅkZ~§ZzÆZì 

www.iropk.com
J½È
á

52

ÔÑu 0*
{Š c*
iÐ ƒ
 ÔUx3,
Ѓ
 ÔÍ„
 Zg {Š c*
iÐ ƒ
 Ô÷0
+ZgzŠ™| (,Ð
} (,Ð ƒ
 gzZÇÈ0*
™| (,Ð ƒ
 Ô¿(Ð ƒ
 Ô*™{Š c*
iÐ ƒ
 ~í
gzZ’™ÁZjZ \ MèYÔ å c*
ŠÄg ó ó}Z L L„x **
»\ M ä x ¸Å\ M ©Ô¸g ZÈâ Z
:ì ]Š ÞÅ c"}
.]| 6gzZ¸( » {qwá
Ô¸ D â 
Û nzÈ » V2Š ·Ô¸ D VZú1 » Vz0
+âgŠ a \ M L L
1ó Xó ¸ D â 
Û$¬Z~ hT
$rgzZ¸ D™ ã!*
öÅy¶
****

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óUQ!UOV” (ÝçjíÛÖ] Ðnu†Ö] äÖ]çve OKM Vp…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
53

J½È
á

2 [ !*

y
á Å a*™Ñ
ì ™| (,Ð t‘~g ‚
: aZz dZÐ t‘~g ‚ a\ M

X nZ‹Z ðÃ: gzZ ì s%Z ðà Â: Ê
Û ÌËÆðsZèI~ZkZ

:ì sf `gŠ yÒ »Äèg
$Š qZP~ekZ VW'
,h
+'
×
: c*
â
Û ä avZ wÎg
ì ~z%Ð b{k
,
Ù 1Z **
C
±

æø ( †ö fû Ïø Öû ] äö ßû Âø Ð% øßû m$ àûÚø Ùöæ$ ]* æø ( èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø Ýø ø  ‚ôÖû æö ‚önùô ‰ø ^³Þø ]* EE
1 DDóÄõË$ øÚö Ùöæ$ ]* æø ÄõÊô ^ø Ùöæ$ ]*

 GÅTÔ ÇVƒ „ ~gzZ X Ç VƒgZŠu » xŠ W›ÑzZ ~ #
ƒ
Ö ªèizg L L

) Ë „ ~÷gzZ ÇVƒ~ ÌÑZz ä™®
®
) ËAzZX ÏA¬ Ð
ó óX ÏñY ÅwJ¬Ð ƒ

:wb ˆ~ŠÃax™Z wÎg~¨£ÆY m
CZvŠ

: c*
â
Û ä avZ wÎg
ì yÒ» b'
,
Y **
±

éø †ø nû ŠôÚø gôÂû†% Ö^eô lö†û ’ôÞö Voû×ô fû Îø ‚ºuø]* à$ ãö _øÃû mö ÜûÖø ^Š÷Ûûìø könû _ôÂû]. EE
àûÚô Øõqö…ø ^Ûøm% ^* Êø (]…÷çûãö ›ö æø ]‚÷rôŠûÚø š
ö …û Ÿû* ] oøÖô kû×ø Ãô qö æø ( †õãû ø
Ø$ vôiø ÜûÖø æø ( ÜöÞô ^Çø ÛøÖû ] oøÖô kû×$ uô]. æø (Øùô ’ønö ×û Êø éö ¡ø’$ Ö] äö jû Òø …ø û ]* oûjô Ú$ ].

äô Úô çûÎø oÖø ]ô &öÃø fû mö o% fôß$Ö] áø^Òø æø ( èø Âø^Ëø $ Ö] könû _ôÂû]. æø ( oû×ô fû Îø ‚õuøŸô*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óNOSL VÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
54

J½È
á

1 DDóè÷ Ú$ ^Âø Œ
ô ^ß$Ö] oÖø ]ô kö%û Ãô eö æø è÷ ‘$ ^ìø

( 1) X I~Š 7Ãˬ Ðí Ô ˆÅ «VÒp+Z õ0*
=L L

i Z0
+Z W,
ZÐ Ä)Źq
-Z ÔVƒ Š
HHŠæ )gfÆ −
)g,Z ~
Ôì ˆ~Š ¯ àZz ¶Š ™u0*
gzZK}i ~g ‚a }÷ ( 2) Ôì @*
ƒ
Áâ a }÷ ( 3) Ô á | 7,i úñ0*
Ü z » i úV˜ äZC

Ù Z÷çO
= ( 4) Ô Š
HH7w'6,ˬ ÐíèÑqì Š
Hc*
Š™w'Ô

HH_¬s§Å y¨
Š
KZ q âµ x Ó~ ( 5) Ô ì Š
Hc*
Š h» ®

ó óX ¸ D YÇs§Åx ¸KZ6,gîm{ѬРkZ²Vƒ

vZ
ì Ìt ]o»]!*
kZ Ôì ™|(,Ð t‘~g‚y
á Å avZ wÎg
Xì c*
Š â
Û ~gYaÆJ
-#
Ö ª~ äÃäÃÆ*Š™f » a\Wä\¬

:ì »ò **
x **
Æ\ M el
{Š c*
iÐ ƒ
 ~ *Š
:ì \¬~g !*
Š
á g ZçO
DP V |]† ÞŸ]E — Õø†ø Òûƒô ÔøÖø ^ßøÃû Êø…ø æø ™

ó Xó c*
Š™—™f »\WaÆ\Wä ëgzZ L L
: D â
Û k{Š y~‚Åe
$WkZ
ðÃçO X ì c*
Š â
Û — ~ ]y
WgzZ *Š™f » a \Wä \¬vZ L L
‚öãø û]* L L ƒ k7,: ]Üt Ô7(Z ~i úgzZ ÑZz"7,¾Ô ¿Ì
2 XXóäô ×# Ö] Ùöçû‰ö…$ ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]* æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF ]ô Ÿ$ áû]*
: i ZBg k ãñÝ°Z†**
Ññ
ůgzZ å Š
Hƒ qzÑ„ Ð ]tñZ’Z i ¸W » ~— Åíè™f Æ \W L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

(éçF×’Ö] Ä•]çÚ æ‚q^ŠÛÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !OOQ VÜÎ… (ÜÛnjÖ] h^jÒ( p…^³í³e x³nv³‘ 
ó MM RO VÜ Î…
óPNU)T V †n%Ò àe] †nŠËi 

www.iropk.com
55

J½È
á

Š 0Z'
,}Ñz°L

L ì géX 1Ð „lèg ñä \¬vZ x »t
ìt ]!*

ð> ~gø ~ TÔì 4ä™'g ZÑ+Z ÌÔŠiŠ ‰ª ó ó”!*
VZgŠ â í

6,gîÆ [!*
è‡Æ]úŠ Åa \WgzZ äàu¯ ÃxsZ älèg ñX ì Cƒ

n¾Å e bD[²x Ó6,§ñÆ e
åÌt q
-Z ~ yZ Ô¸Kg (Z)g f

Ð ]úŠ Åa ·7Z™ïÊ ¯z yZ
Hðt ~ :Wäg ñ ¸ D WlÐ

(Z k0*
Æ kZ Ô **
Y W: ~ d
$
Û ÄZŠÆ ¿V#}
ñY ¹gzZ ÔñY He

çO X ì êŠ ™ Z]
.ÐC
Ù ØÃ~çgzZÐ d
W Ã\!*
ÔÐ ð¸ Ãð¸
ì zŠ Y
Æ a \WgzZ ÔD Y 6,}k
,
eq
-Z q
-ZÆ Væq Š ¯z Æ Vz
Û » ~ŸkZ

ãZy
WÌvßáZz äWÐC
Ù !*
pX D™x **
+Ã a \WgzZ D ` îs Ü
$

Ð î: Ö#kZ Å yZ Z®X f
e ™¢ » ]!*
ÅVz
Û » Ug ¯ ¸ Dƒ 7Âð$
+
~ äÃäÃÆ [²íè™f » a \W
t q
-Z X ã }Z
+Ã zŠ Ã a \W

{ "z6,t s ÜÆ ¿T
ðƒ Za [t ~ V~fÆVÍß}uzŠ X Î äƒ
¸Æ ]óÅa\WçO X ce ã™x¥ Â|ÝZ Å kZì ;g Y H

íè™f »\WV;zgzZƒ:Š ñy›ðÃ: ðÃ~ T å ;g 7(ZFðà »[²
Ÿ$]ô äø ³³³³ÖF ]ô Ÿø L L b§TaÆäƒ4ZŠ~xsZ
¶tzz ~uzŠXƒ @*
Y H:

X å~gz¢Ìg ZŒ
Û Z » ó ó äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö L L b§ÏZ Ô å~gz¢g ZŒ
Û Z » ó ó äö ×# Ö]

ˆ Æ îÜæ 1¸l ÷Œ
Û sÜÔŠ Æ a \W Â~l ,i Z {z´

ÔÜæ 芷 }uzŠ Ôl ÷Œ
Ûq
-Z X ‰ 0g e ñO Åq
-Z {z¤
/³#Æ a\W

V¸ ~uzŠ {z´ÆÜæ oo¸a gzZ bDuæƽ[²gzZÜæ }Š

ä VrZ X ‰Cƒ hZz Ð {z¤
/ÔŠ xsZC
Ù Vc*
Šg^ Å yZ gzZ ¸ Š ñÌ~
t gzZK g (Z j§ R X Ð kZgzZ lzg Ål ÷Œ
Û aÆ1zg { Zg ÅxsZ

@'
,Æ]uÂÅyZ Ìò}ÆyZpX ¸ x¤
/
u~ ä™x **
+Ã\Wv߃
$

www.iropk.com
56

J½È
á

äø ³³ÖF ]ô ŸøL Lg !*
FF~ yŠ™ƒy›[²Zg ‚~"²¾Æw‚kŠgzZ ñƒæW'
,

Ô~yZ f ZX Î ä™—N ZœÅ ó ó äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…$ ‚ºÛ$ vø³Úö LB
L ‚B‚Æ ó ó äö ×# Ö] Ÿ$]ô

-’òsZˆÆ]Ãz Åa \WQX åòiÑíè™f »\W~ŠzgŠ Ô~ Ö#‡Z
q

~ V¸´ ZÆ *Š
ˆƒ ª
qt Q X ˆ’~ *Š ~g ‚™òC
Ù !*
Ð [²
\W~ TÔ@*

/7(Z Ìœq
-Z ~ yŠ „¸ Ð zz Å i úz yZ f Z ]‡zZ Z

ůX Ç ñY ` „ k(,#
Ö ª@*
Ÿt gzZƒ ;g Y H: — { i ZzW »™fÆ a
ðÃÃ\W{z´ÆVÍßÆl Z
# ¶Å‰
Ü z kZ ä \¬vZ ðÍ−t
ìt ]!*

ñƒÒ 6,¶Š ™ »Ð *Š ÃÅ\WgzZ ÔŠÆ \WÌ{zgzZ X å: J
- }Y

{ i Z0
+Zt yÉ
Ü z kZX ì ]oZƒ î6,‰
Ü ZœÅyWŒ
Û Šp ðÍ−t ÅyWŒ
Û X¸
1 ó óX ǃ6
,äeWz ãZgzZB‚Æy
á kZíè™f » a\W
å Y™

:ì c*
â
Û Ü0Æe
$WkZ ä k ~i Zgx â Z

Vâ W]àÅ\WX ï
á gñQ x Ó´Ð ]tÅa \W~ kZ L L

\Wä \¬vZ~ ׂÔì @*
Y H™f »\W~¾z ]Š ÞÔì ~ }igzZ
Ô ]hÔì _ƒ »]t6,\WÔì [ ’~ ݬ ¾ ÃW™f »\WÔì c*
â
Û ™f »

™fÆ\Wä \¬vZ~ yWŒ
Û Ôì @*
Y H™f »\W~ •Zz Z’Z ÅoègzZ Vâ Z f Z
:Y m
CZvŠ²ì Zg å ™ÈÑgzZ wÎgà a \WÔì c*
Š 5B‚Æ™f LZÃ
y˜ }g‚X {)zó ó}c*
L LgzZ ó ó.ñc*
L

L ‰Ôì Zg åB‚ÆVñ**
ÆyZÃx?Z

Å\WÔ Tg ¬xszŠzgŠ6,a\W{zg zZì c*
Š½Ð Vzg »zcÆ\WÃ

KZ Ã)
®¤Z Å\Wä \¬vZ Ô D™«™Å<
L Å\WÔ D™yÒ z
ñƒ ñ2Æ \W]Z|Y ZŒ
Û X ì c*
Š gZŒ
Û ³ KZ ó Å \WgzZ )
®¤Z
™yÒ ‚B‚Æ ãç ñƒ ñC Æ a \W+¬X ìg™¡ ]Ü
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óRRN !RRM)P V á=†ÏÖ] †nŠni

www.iropk.com
J½È
á

57

“ZzX ìg
4ŒE
Ö }
#
.Å\W ( ƒ
 )x©zfX ìg àÐW÷z »\Wäz èEG

Ô ¬xs6,\WÐúÆ} i ZzgŠÆ\WÔ _7,ŠzgŠ6,\W™ƒ¢q~

yZ Å ®
) Ë Å \WgzZ X 6,Vzn LZ ÃèÅ ug IRzgÆ a \W

1 ó óX Çìg ¹!*
Ö ª@*
#
sÑ »\Wµš Ô n
pg

: D â 
Û k ã]Z +−ZÜ**
·)´_öszcÆ¢q)

à gYm
CÑZx â Z {z
ì ~gz¢aÆy›FC
Ù
ìt Š NZ Z÷L L

Ð zg ÅXƒ { Ç WÐ bcyQgzZŠ Z®wëq
-Z ÅD¬ ¾ÜZ {Š™ «
¤Ì6,V¤
Û {h

/
,É Ô6,Vâ ¨
'
KZ gzZ V†x Ó7Z ä \¬vZ

ÆkZgzZì "
$U*
Ð bÑŠ k^Æ<
L z [Â]!*
tgzZ Ôì ðâ 
Û«
@*
ƒ†ŸZ ~ ›: ÀB‚Æ a \WgzZ yZZ6,a\W)g f
2 ó óX ì oÑ **
ƒ~ wŠÆðñC
Ù »TÔì ›+ZtgzZì


B
j
E
: D â 
Û g^Z è Z†0t Zi°Z†

x ÓKZ Ã a \Wä \¬vZ
ì Ìt ¤q
-Z Åa vZ wÎg L L

3 ó Xó ì c*
â
Û m{aÆ®
) Ë~ t‘

û%xgzZ x £— 6 a vZ wÎg ·& 7(Z ðÃ~ ]Ñ»µš

6,kZ …\¬vZ Ôì dZÐ ƒ
 Ì( g
$u) ]!*
Å\ M b§ÏZgzZ X ƒÝq
X ñâ 
Û «=ÂÅ䙿 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óUM)MS V p‡]†Ö] àm‚Ö] †íÊ Ý^Ú¡Ö ( †nfÓÖ] †nŠËi
óP V ” ( Ü׉æ än× ä×Ö] oב Ù牆Ö] Øn–Ëi oÊ Ù©ŠÖ] èm]‚e 
óOPP)M V o‰‚ÏÛÖ] oßÇÖ] ‚f ÀÊ^vÖ] é‚nÏ |†O oŠi©ÛÖ] é†Ò„i 

www.iropk.com
58

J½È
á

3[ !*

¬Ð ƒ
 a*™Ñ
ÐVƒ4ZŠ~ ¼
A
G
Ö ª
:σ {Š c*
iÐ ƒ
 Š Z®ÅV ðG34$ZÆ\ M izgÆ#
: c*
â
Û ä a vZ wÎg
ì ~z%Ð b ÷Z **
±

hø^eø Åö†ø Ïû m$ àûÚø Ùöæ$ ]* ^Þø ]* æø( èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø ^³Ã÷³fø iø ðô ^³nø fôÞû Ÿû* ] †ö ³%ø Òû ]* ^³Þø ]* EE
1 DDóèô ß$røÖû ]

Ð Vzg »zcÆh Y m
CZ x ÓŠ Z®Å Vzg »zc }÷#
Ö ª èizg L L
„ ~ { z Ç ñ ͬ Ð 
ƒ Ã} i ZzgŠ Æ ¼
A gzZ Ô Ïƒ {Š c*
i
ó óX ÇVƒ

:ÐVƒ4ZŠ~ ¼
A ax™Z wÎg¬Ð ƒ

: c*
â
Û ä avZ wÎg
ì ~ e
$Zzg ~uzŠq
-Z ~z%„Ð b ÷Z **
±

àûÚø Váö‡ô^íøÖû ] ÙöçûÏö nø Êø (xöjô Ëû jø ‰û^Êø èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø èô ß$rø³Öû ] hø^³eø oû³iô ! EE
‚õuøŸô* xøjø Êû ]* Ÿ$ áû]* lö†û Úô ]. Ôøeô V ÙöçûÏö nø Êø ( ‚ºÛ$ ³vø³Úö V Ùöçû³Îö ^* ³Êø [kø³Þû ]*
2 DDóÔø×ø fû Îø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óPTP VÜÎ… ( á^Ûm¦] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 
(á^³fu àe] xnv‘ !MLU)MV èÞ]ç oe] ‚ß³ŠÚ !PTR Vܳ΅( á^³³Û³mŸ] h^³³jÒ( ܳ׳ŠÚ x³nv³‘ 
óQLO)MMV èfnO oe] àe] Ìß’Ú !RPTMVÜÎ…

www.iropk.com
59

J½È
á

V¼a Æ %ÅÐZ gzZ Ç Vî W6,} i ZzgŠ Æ ¼
A ~#
Ö ªèizg L L
{z A
$X Vƒ·~ ó Ç V¼~ ? yÃ\W ó Çi7 y!*
gŠ » ¼
A XÇ
ó óX å Š
Hc*
Š ¬»%Å: { i ZzgŠ ÌaÆˬР\W=
ÇñC
: c*
â
Û ä avZ wÎg
ì ~z%Ð d{k
,
Ù 1Z **
C
±gzZ÷Z **
±
Øöìö‚ûmø àûÚø Ùöæ$ ]* ^Þø ]* æø ( †ø íûÊø Ÿø æø èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø Œô^ß$Ö] ‚ö³nùô ‰ø ^³Þø ]* EE
1 DDó†ø íûÊø Ÿø æø èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø èø ß$røÖû ]

Ö ªèizggzZX;gÈ7õèg]!*
#
t~gzZ ÇVƒgZŠu »VÍß#
Ö ªèizg~LL
ó óX ;gÈ7õèg]!*
t~gzZ ÇVƒ4ZŠ~¼
A „~¬Ðƒ

:ì ~ îG
0‹^ZÒó óuZ_Z bÑL L

ì ~gz¢Ì**
Ñ yZZ 6,]!*
kZB‚B‚Æ yZZ 6,]y
WÄ-L L
2ó óXÐN Z[ a ·Ñ}g \ }g ø { i ZzgŠ »¼
A ¬Ð ƒ

\¬vZ)gfÆXÔì c*
â
Û {™E
+»gñZ yQ ä§{ 5Z'
,
Z 2,i Z {z´
: #
Ö }
.7PÐ ~ yZ Ô Çñâ 
Û *ƒÅa vZ wÎg~ ]y
W
X ÏñY ðâ 
Û «®
) ËÃ a\W X 1
XÐ,Š „ZÍ a\W X 2
X ÇñY c*
VZ¬Ð ƒ
 Ã a\W X 3
XÐVƒnÆ} }Æa\W Rx Z™Y m
CZx Ó X 4
XÐ,™gˆo ZÜ>
Þ ¬Ð ƒ
 a \W X 5
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óQO VÜÎ… ( oÚ…]V à߉ !MPP)O V ‚Ûu] ‚ßŠÚ !MQSM VÜÎ… ( èvnv’Ö] è׊׊Ö] 
óNNQ)MV än_‰]ç×Ö Õ]†fÖ] |†O 

www.iropk.com
J½È
á

60

XÐN Í{ i ZzgŠ »¼
A ¬Ðƒ
 a\W X 6
XÐVƒ4ZŠ~ ¼
A ¬Ð ƒ
 a\W X 7
X ÇñY H «Šúģà a\W X 8
X ÏñY Å «( 1q
-Z ż
A ) W,
øjà a\W X 9
Ð Vzg »zcÆ h x Z™Y m
CZ x ÓvŠ Š Z®Å Vzg »zcÆ a \W X 10
1 X σ {Š c*
i 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMP)NV Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 à Å^Ê‚Ö] èÂç‰çÚ ènO^u 

www.iropk.com
J½È
á

61

4[ !*

øjà a*™Ñ \¬vZ
gzZ W,
Çñâ 
Û «ŠúÄ£
:W,
øjX 1

:ì \¬~g !*
Š
á gZ
DO³ M V †$çÓÖ]E
Æ[g LZ Â:X ì c*
â
Û «W,
à (¸j)Nä ë G(!9} Z)L L

ó óX ì y¶
Kzx**
"gzZ_gZzÑ„ÔŠ Z¾ GX™ ã!*
Û gzZ|7,iúa
Œ

kZ ä ¹IZgzZXì *
@Y c*
0*
¾I~TÔì ÃІ%Ò ý XX†$ç³ÒZZÂ

ì x**
»1q
-Z~0ó óW,
à L

L ì"
$U*
Ðg
$ŠqZgzZXì – óM
ó íL Lp»
: Dâ
Û b÷Z **
¦Xì g
$u~ ð¨
KgzZŠ ƒ ZŠ1Z Ô£ZçOX ˆÅ «Ã\W
ÌZ
ðCtzz Å+gzZ Ôc*
â
Û +Â`Z óˆ WózQÃ a \WiŠ q
-Z L L
]zˆ ó óW,
à L L Ògθ ä a \WQ óðƒ wi **
]gÎq
-Z6,í ÌZ
» kZgzZvZ
Hn²ä/ô ?ì q H W,
Ã
ƒ … Y Ô c*
â
Û gzZ X ðâ 
Û
0= ävZ Ôì 1q
-Z {z :c*
â
Û ä \ M X … Y4„ wÎg
ó Xó ì ðâ 
Û «~
A yZZ IZÐ Tì Š
¼
Hc*
e njt Z] » kZ ~ g
$Š q Z ‰b§ÏZ

www.iropk.com
J½È
á

62

XÐŒã0*
Ð ug I„
 ŠÆaÑ IÐ äY~

4G
&)
.nG
( 1749:mÔy#Z ŒZX 1757:mÔÝ°Z çG

: â 
Û ±5Ìg
$Š qZ sf `gŠ~ekZ 2

: Dâ
Û b ÷Z **
¦

Æ T à6,1q
-Z ~ : c*
â
Û ~rÆ ` Zcä a vZ wÎg L L
t ó Y7 Ð Lƒ ä ~X ¸Ñ ƒeÆVZñg Z−p6,Vzg )VâzŠ
ðâ 
Û «Ã\Wä \¬vZ ) ì W,
Ãt ó c*
Š [Z ä VrZ ?ì t1
1ó Xó ( ì

ä VrZ ?ìŠ Z% HÐ W,
Ã
Y7 Ð c Ȭ {¦ä b {D1Z **
¦
Vzg)VâzŠÆkZX ì ˆÅ «Ã a9}g v Ôì 1q
-Z W,
Ã
c*
Š [Z

2X Çg}glW'
,
Z'
,
ÆŠZ®ÅVzg*V;zóƒeÆVZñgZ−p6,

{zC
Ù Ð W,
à L L: c*
â
Û äd k„0Z **
±
 D â 
Û yÒ k ¦0G

3ó Xó Å «Ã a \WävZ ì Š Z% ð> 

ë Âvß
Y7 Ð k ¦0Gä ~L

L D™yÒÆ1Z

~ ð>kZ Ì1àZz ¼
A
c*
Š [Z ä k G ?ì x **
»1q
-Z~ ¼
A W,
Ã
4 ó óX ì ðâ 
Ûe
$ÁÃ\Wä \¬vZ ì 4ZŠ

SÈZyyŠÆ #
Ö ªÃ a \W ì ÌW,
øjŠ Z%Ð W,
Ã,i Z {z´

Ù gzZÐ Vƒ [@*
C
" ð•ZÐ ]”Åk\ v߃
 yŠ TX Ç ñY H «~
ã0*
ÃyZZ IZ™Ö6,njkZ a\WX ǃ ;gg å XX _ÃÖ]( _³Ã³Ö]ZZ¿

yŠ Æ #
Ö ªÐZ ÔÇ ñY Wx ã0*
» W,
øjkZ ÃëlpTgzZ ÔÐ Nö
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
PURQ VÜÎ… (^–mœ (p…^íe xnv‘ 
óMSSQ V” ( àÛu†Ö] †nŠni 

óPURP VÜÎ… ( †nŠËjÖ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘
óPURR VÜÎ… (^–mœ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

63 

BÃ F,Z Â 
Š ñÄèg
$Š q Z âZ ~ ekZ gz Z X Ï Ñ 7k\
„ Ä ! { WX Ð g xzøÐ ã 0*
Æ njkZ vß $
+
ì g Š c*
] !*
t V Œ)
X ( vßt ë$
+
Ì~ *Š ë@*
X ì Ð Ï0
+
i ~zy
Q Âm» óM
ó íL LkZ Zƒ ™f ¼ 6,
zZ
ÚxÜyWŒ
Û gzZ ˆ~Š ]tà a\WX å Š
HZi ZâÐ óM
ó íL LÃ a\W
X ~ŠÄgÆ < c*
» ~"²¿Æ w ‚ 23Åx ¸^
.QgzZ “z q
-Z ä T ˆ~Š
Dƒ[x» b§~g7 Y ò LZÃuLZ ä \WX Š
HH—™f » a \ W
vZ yZçg x Z™/ôä a \WgzZ Ô Š
Hƒ wLZ6,gî´» uÑz¬~ [²X 1NŠ
1 X ˆ Y6
,*Šx Ó~"²„} hð ~hg®
) ) +Zq
-Z Å Z:
ä ë } hg : Ì c*
gŠ “
Š Â “
Š
ä ë } h˜ Š Z hzŠ ~ ]¬ d
:Šúx £X 2
:ì \¬~g !*
Š
á gZ
DSU V ð]†‰Ÿ]E
Æ \W CŠ c*
it ó,™]zˆÅ yWŒ
Û ~ zèi ú~ {¼ Æ ]Zg L L
ó óX Ç}™ Z9~ ó Šó úÄ£L LÃ\Wg ÇŠgz6,»\Wd
$kXì a
ÔÇñâ 
Û «Ã a *™Ñ \¬vZ yŠáZz #
Ö ª ì x £ {z ó Šó úÄ£L L

[Â[ˆ »VÍ߈ÆT Ð
ó N â
Û a®
) Ë {z a \W„6,x £kZgzZ
2 X ǃ

: c*
â
Û ä avZ wÎg
ì ~z%Ð b ´ â 0ª **
¦
( vßÆ) #
Ö Z ~÷gzZ ~ gzZ ÔÐ N Y ñVZ yŠ Æ #
Ö ª vß L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óSTU V” ( á^nfÖ] àŠuœ 

óSLL!RUU)P V á=†ÏÖ] †nŠni 

www.iropk.com
64

J½È
á

gzZ x¯ = Q ó Ç ñz ³!g ÇŠgz6,Z÷= X Ð Vƒ 6,r q
-Z

n²~ Ô Çì e \¬vZ Ì Q gzZ X Ï ñY ~Š ]i YZ Å ®

1 ó Xó ŠúÄ£ìtX ÇVz™

Ö Z›Z
#
Û Z ä a \WgzZ Ôì Š
Hc*
Š Ìx**
»az~]c*
Zzg‰Ã óŠóúÄ£LL
: c*
â
Û ä a*™ÑX ,™Ôazt Ð \¬vZaÆ\W{z
ì c*
Š ¬t Ã
[èö ×ø nû ‰ôçøÖû ] ^Úø æø = äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø ]çûÖö ^Îø ( èø ×ø nû ‰ôçøÖû ] oøÖô äø ×# ³Ö] ]ç³×ö ³‰øEE
áû]* ]çûqö…û ]* æø ‚ºuô]æø غqö…ø Ÿ$]ô ^ãø Öö ^ßø mø Ÿø èô ß$røÖû ] oÊô èõ qø…ø ø o×ø Âû]* V Ùø^Îø

2 DDó^Þø ]* áøçûÒö ]*

vZ} Z
Hn²ä VÍßX z™ HwZÎ »aza }÷Ð \¬vZ L L
Ôì zgŠ ™zZÐ ƒ
 ~¼
A ó c*
â
Û ä \W ?ì Haz ! wÎgÆ
ó Xó Vƒ~ {z
ì ¢=gzZ ǃÝqÿ„q
-Z

~ e kZ ?ì *
*™ Ôaz ù Ð \¬ vZ a Æ avZ wÎg
Xì ðâ 
Û N @*
Å"7,ˆ Æ yZ f ZC
Ù & Ôì ð2 ¬Š q
-Z „Špä a\W
áô
]‚Û$ vøÚö

:ìt {zgzZ

lô ( èô Ûøñô ^Ïø Öû ] éô ¡ø’$ Ö]æø ( èô Ú$ ^j$Ö] éô çøÂû‚$ Ö] åô „ôâF h$ …ø Ü$ ãö ×# Ö]EE

3 DDóäö i$‚ûÂøæø pû„ôÖ$] ]÷ çûÛövûÚ$ ^Ú÷ ^Ïø Úø äö %û Ãø eû ]æø( èø ×ø nû –ôËø Öû ]æø èø ×ø nû ‰ôçøÖû ]

à ( a )· ! [gÆ i úàZz äƒ ì‡gzZ ï» è]úŠ kZ ! vZ } Z L L

yZ ä Â » TÔ}Š™^
,Ã6,ŠúÄ£ kZ 7ZgzZ Ôâ 
Û «¤gzZaz
ó Xó ì H{°zÐ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ä Áqx â Z !ORO)N V ÜÒ^u Õ…‚jŠÚ ! OUU)MPV á^fu àe] xnv‘ !PQR)OV ‚Ûu] ‚ß³ŠÚ 
Xì ó ó96,oÑÅTL Lg
$ut
ì ¹
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä ã]Z)´ !ORMN VÜÎ… ( gÎ^ßÛÖ] h^jÒ ( p„Ú†i à߉ 
óRMP V ÜÎ… X ð]‚ßÖ] ‚ß ð^‚Ö] h^e ( á]ƒ¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

65

5 [ !*

} (,Ð ƒ
 a*™Ñ
ÐVƒS«
á
:ǃ: Ùg \ ðÃ%Æyf ZÆvZ

:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DMLU V äF›6 E
gzZ }Š ¬Ýg& 1Ô Ï ñW: x »¼ ®
) Ë#
Ö ªèizg ªizg kZ L L
ó óX ñâ 
Û IÃ]!*
ÅkZ

:i ZBg ñƒ D™‚Åe
$ M kZ nËy%ËZ e

ÃTσ wJ~ hÆ}uzŠ Ë®
) Ë Å¿ÏZ yŠÆ #
Ö ªL L

~ [» Å kZ ]!*
Å TgzZ ÔÇ}Š ]i YZ Å ä™®
) Ë \¬vZ
&‡
aÆTσwJ~ hÆ¿ÏZ®
) ËÅkZgzZX σ wJÿLE
GL“Ë
Å áZz ä™ ®
) Ë §{ Å TgzZ Ô Ï ñY ~Š ]i YZ Å ï
1ó óX σwJ.
Þ ‡®

: i ZBg6,x £}uzŠ q
-Z 2
Æ yZ
ì d
$†Åw¸kZÆg ñ~ e
$ M kZ 
˜ +¬L L
2 ó óXÐFÙg \aÆyZŠqL Ñ

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óMNNM)N V àÛu†Ö] †nŠni 

óULU)M V àÛu†Ö] †nŠni 

www.iropk.com
J½È
á

66

:c*
â
Û Š
á g Z6,x £gzZq
-Z
DNO V ^f‰E
XÆyZ ñZÎÏ}Š 7œ¼ ®
) Ë k0*
Æ( \¬vZ ª) kZ L L
ó óX σ]i YZaÆ
:c*
â
Û ~Y m
CÑZ >gÎgzZ
DNT Vð^nfÞŸ]E
ó Xó ƒ lpvZÐ TÆyZ ñZÎÐ,™7lg \ÅË{zL L

:ÐVƒ Ùg \ƃ
 ax™Z wÎg #
Ö ª¯ zg

: c*
â
Û ä a vZ wÎg
ì ~z%Ð b ÷Z **
±

ÅÑ ÌËgzZ ÔÇVƒ~ ÑZz ä™®
) ˪Рƒ
 aÆ ¼
A LL

Ì,Z h Y m
CZ ‰#
Ö ªèizg
‚X ~÷ΈŠ7& ¤âZ

1 ó óX ǃ c*
ÑyZZ6,yZ ¿„q
-Z sÜÐ ~ #
Ö Z ÅXÐVƒ

: c*
â
Û ä avZ wÎg 
D™yÒ b~g}
.G1Z **
±

ª {z „ ~gzZ X H7õèg]!*
t ~gzZ VƒgZŠu »xŠ WèŠ ÑzZ ~ L L

gzZ X H7õèg]!*
t ~gzZ ÏAGÅT¬ Ð ƒ
 ÔVƒ ¿

õèg]!*
t ~gzZ VĨ
) EZ w=ª gzZ ÑZz ä™®
) ˪~

t ~gzZ ǃ Z}»£~ Vð; ÆTVƒ ¿{z „ ~gzZ X H7

2 ó óX H7õèg]!*

ÔÐ Vƒù ®
) EZ w=¬ gzZ áZz ä™®
) ˬ a vZ wÎg
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

( QNQ)S V o×Ãm oe] ‚ßŠÚ !MPL)O V ‚Ûu] ‚ßŠÚ !MUR VÜÎ… ( á^ÛmŸ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 
óOUSO ( OUSL V ÜÎ…
àe] xnv‘ ! MLUTS VÜÎ… (MN)O V‚Ûu] ‚ß³ŠÚ !POLS VÜÎ… (‚aˆÖ] h^jÒ ( äq^Ú à³e] à³ß³‰ 
ì ¹ ó ó9L LÐZ ä yx0Z !RNPN VÜÎ… (á^fu

www.iropk.com
67

J½È
á

: c*
â
Û ä avZ wÎg~Tì e
$Zzg sîq
-ZÐ b ÷Z **
±0ÆkZ
[g LZ ë ! l» ÔÐ }gzZ ÔÐ VƒN Z izgÆ#
Ö ªvßg Z0
+ZZ L L
gzZÐN M k0*
ÆgxŠ M **
±{z :X ,™lˆlg \ ðÃs§Å

Za ÐB; LZ Ã\ M ä vZ Ô \!*
Æ+

KZ \ M Ð
ó ,™n²

x **
ÆqC
Ù Ã\ M gzZ c*
Z™ {>Ð V¤
Û LZ a Æ \ M gzZ Ô H

( kZ KZ ë
@*! ,™lg \ ~g ø k0*
Æ [g LZ \ M X ñ2

LZgzZ Ô Y M 7x »}g vVŒ ~Ð
ó ,Š [Z {z X N 0*
x Zg M Ð

{z :X î Y k0*
Ægb â ?:Ð}gzZÐN âÑÐ,™™f » { k
H

k0*
ÆyZ vß:X 5s§ÅVß Zz }i ävZ ÎÔ wÎg¬
~ÔÐ,Š [Z {z ( Ð ,™„
 ZpgŠ „z ÌÐ yQgzZ ) XÐN M

LZ ä V,Z Ð ,™™f » wZÎLZgzZ Ô Y M 7x »}g vVŒ

ƒ t¾{z²0Æ d
W) å7D» kZ k0*
Æ yZgzZ Ôå HÐ [g

X î Y k0*
Æ ( g Z'
,
Z ) vZ 2?:Ð}gzZÐ N âÑgzZ ( å ;g
X Y M 7x »}g vVŒ ~ ÔÐ}Ì{zÐ
ó N M k0*
ÆyZ vß

ÐZ gzZ Hx¯ ä vZ Ð Tì {È (Z {z X î Y k0*
Æg.ñ ?
}g vVŒ ~Ð }Ì{z XÐ N M k0*
Æ yZ vßX ~Š ]Zg Â

gzZ ÔÐ,™™f »kZ å HO ä V,ZÆmŸ%gzZ Ô Y M 7x »
4
ÆvZ {z Ô î Y k0*
Æ g ögG‘?ÔÐ }gzZÐ N âÑÐ [g LZ

Æ yZ vßX bzg Å kZ gzZÝ »vZ gzZ Ô wÎgÆ kZ gzZ }È
a· ?X Y

M 7x » }g vVŒ ~:Ð }{zXÐ N M k0*

}÷vß :X bŠ™s ç { k
HÔŒZ ä vZÆ XX î Y k0*
Æ
]i YZ=óÇ Vùâ ]i YZÐ [g LZ
‚ÇVg~Ð
ó N M k0*

www.iropk.com
68

J½È
á

Î Ç Vî Y ¤
/~ }>Â óÇ VdŠ Ã[g LZ ~ Z
# gzZ Ï ñY ~Š

) ËgzZùâ gzZ Ôî VZu CZ óÇñY ¹QX Ç}Šg= Çì evZk
®
,
Š

ÅvZgzZ Ç Vî VZu CZ ~ : X Ï ñY ÅwJ ( ®
) Ë Å\ M )z™

}÷ ÇVz™lg \~Q X Ç ñ2= {z ÇVz™£Ð ]Ü,Z
s§ÅvZ Q Ô Ç Vz™4ZŠ ~ ¼
A ÃyZ ~X Ï ñY ÅgHua
X ( H¬‰) ÇVz™ b§ÏZ ÂÇVdŠÃ[g LZ Z
# Ô ÇVî M :Zz

4ZŠ ~ ¼
A ¹Z X Ï ñY Å ~È ua }÷gzZ Ç Vz™lg \Q
Ô Ç V¼gzZ Ô Ç V î M ™ ^ß :Zz û% ¶a Qû
ó % ~ŠQX Ç Vz™
6,yZgzZì 3g uzg ä y M Œ
Û ÎÔ ‰ {g vß { z sÜ~ v M

1 ó Xó ( Š Z%vßuæ) Xì _ƒxi Ñ „

σ ‚ÿkZ sÜ®
) Ë Åa vZ wÎg #
Ö ªèizg
ìg ãZz

ãZz » kZ g
$Š q Z sf `gŠ X Çìg xzøÐ ®
) Ë Åa \WuæX ǃuñ
: ]o
: c*
â
Û ä avZ wÎg 
D™yÒb ´ â 0sú**
±
t x X c*
W™á x ÑZz äWq
-ZÐ s§Å[g}÷k0*
}÷L L
-Z ËÐ ~ yZ~
ì c*
q
Šg (Z~ VÂ!*
zŠ= ä [g}÷
å

A Ã#
Ö Z Û ~÷\¬vZ
åt g(Z X Vß™Éa LZÃ
X 1™g (Zî
) Ë þL8ä ~ ÂÔA µñ »®
) Ë= c*
,Š â 
Û 4ZŠ
wJÃ]úŠ Å© ÂgzZ yZZ ~÷ σaÆVÍßyZ ®
) Ë ~÷gzZ
2 ó óX ¸ D ZI7q
-ÑÃËB‚ÆvZ {z
,%~ wqkZÆ™
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óPPSR V ÜÎ… (— ð^Û‰¢] ÝV= Ü×Âæ™ oFÖ^Ãi ä×#Ö] ÙçÎ h^e (†nŠËjÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !NPPM VÜÎ… (Å…çÖ]æ Ñ^ΆÖ]æ èÚ^nÏÖ] èË‘ h^jÒ ( p„Ú†i à³ß³‰ 
óPOMS VÜÎ… ( äq^Ú àe] à߉Xì ¹

www.iropk.com
J½È
á

69

: c*
â
Û ä avZ wÎg
ì ~z%Ð b{k
,
Ù 1Z **
C
±

wJ6,gîîÐ aLZ \¬vZ&)ì @*
Y c*
Š h» ¬Š q
-ZÃÑC
Ù LL

à ¬Š kZ KZ ä ~gzZ Ô Å ¬ŠaÆ#
Ö Q KZ ä Ñ kZ ( ì @*
â
Û
1 ó óX ì 1™pôaÆ®
) ËÅ#
Ö Z KZ yŠÆ#
Ö ª

:솟Zt ~ e
$Zzg ~uzŠ q
-Z

) Ë ~÷gzZ Ôì ¿g™pôaÆ ®
®
) Ë Å#
Ö Z ¬Š KZ ä ~ L L

,
'
Z'
,{g fB‚ÆvZ ä kZ
ƒ Z%~ wq kZ σaÆ¿kZC
Ù
2 ó óXƒ H: uÑÌ 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óPUT V ÜÎ… ( á^ÛmŸ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 
óNMMM V ÜÎ… ( ‚aˆÖ] h]çe] ( äq^Ú àe] à߉ !PUM VÜÎ… (á^ÛmŸ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘

www.iropk.com
J½È
á

70

6 [ !*

ì am{ » \¬vZ6,a*™Ñ
:ì \¬~g !*
Š
á gZ
DTR VØnñ]†‰] oßeE
kZQÔBá :ZzÐZì Åkz6,\ M ä ë¼ Âe ë¤
/ZgzZ L L
ó óXÐN 0*
:g ÇŠæ ðà CZ \ M s Ü}g ø6,ðZzg »
DTS V Ønñ]†‰] oßeE
ó Xó ì a„ Z(,»kZ6,\W GÔì ØgÐ s§Å[gÆ\W L L
: D â
Û k ~i Zgx â Z
: w¸zŠ~‚Åe
$ M kZ L L
X ì Y ’ ÅDgzZ yWŒ
Û Áz4,
6,a\WŠ Z%Ð a( 1)
Ô c*
¯ g ZŠu »xŠ WèŠ ÑzZà a \Wä \¬vZ
ìt Š Z%Ð a( 2)
KZ w¸VâzŠ wq¾) c*
â
Û «ŠúÄ£Ã\WgzZ Ôc*
â
Û Ø{ »]t6,\W
1 X ( „
 gŠ(KZ

ä \¬vZL

L óì
ó aZ(,ÆvZ6,a\W LL : Dâ
Û k~z¡ xâZ
2 óXó c*
Š â
Û pô~z qÆ\WÐZQgzZc*
â
Û wi**
Ã[ÂKZ6,
\WÔ c*
¯wÎgÃ\W

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óPPS)O V pæ^–ne †nŠËi 

óMOM)MLV p‡]†×Ö (†nfÓÖ] †nŠËi 

www.iropk.com
J½È
á

71

:ì ~Y ¨
KÒgÎ

DMMO V ð^ŠßÖ]E
» ä N Âä ®
) )q
-Z Å y Z Â @*
ƒ: 6,3gz a»vZ ¤
/Z L L

h — 7¼ Z¾t Ô D™{ Ze „ Ã\ WLZt ÝZgŠ 1Ô å 1™p

7Â& ì c*
2{ z N gzZ Ôì ~g @*
Z Õz [ Â6,ä vZ X M
h
ó óX ì a~g ¸ Z (,6, »vZgzZX å } Y

:c*
â
Û Š
á g Z~ 7Z >gÎ
DTR V “’ÏÖ]E
ðâ 
Û wi **
[ s§Å \W
å Zg ¦
/: Ìwì » kZ L ÂÃ\W L L
» Vz
Û »¦
/
Ù Ã\W[Z X Z F,
C
Q Ð ã!*
$ Å [g Æ \Wt pÏ ñY
ó Xó ce **
ƒ7g ÇŠæ
:ì Š 
á g Z~ ògŸZ >gÎ
DQN V pF…ç Ö]E
ó 5Ð ¬LZ¸
Ûq
-Z ( ™}Š yWŒ
Û ) s§~¾ä ë b§ÏZgzZ L L
ó ó?ì HyZZgzZì H[Â
å }Y 7Â
: i ZBg~‚Å]c*
M Ñ!*
{gÃè k M0Zx â Z

www.iropk.com
72

J½È
á

1 ó óX ì wq ÿL$
á Æ\ M a»vZ '!*
 tLL
ƒ

: D â 
Û nŠ- +−Z b &ƒq

c*
â
Û yˆZz a6,a \Wä \¬vZ
Zƒ x¥Ð ]c*
Wx ÓyZ L L
c*
Š DÃ\W » VÂ!*
Ϲ vŠ {z´Æ yZ Ô ðâ 
Û «ÌÕz [ÂgzZ
Å äƒ ØZ Ý¬Æ a \W c*
Í Ìt X ¸¸" \WÐ XÔ Š
H
Å ä™ Ýq DÐ gzZ Ë ÂÐZ Ôƒ ØZ ݬ Šp èY Ôì Ô
Æ kz Ô Vƒ Ýq ]⠥Р}uzŠ & gzZ X Cƒ 7„ ]gz¢
2ó óX @
*
ƒ7ØZݬ {z ÔÐ j§gzZ Ëc*
Ð)g f

-Z P Ð ~ yZ Ôñâ 
q
Û ]â ÅZ m{ 6,a\ M ä \¬vZ ~ *Š
: sf `gŠ

:1ÇÐ RY m
CZx ÓvŠaÆa\ M ä \¬vZ

ÌZ
#
1ye zÇt Ð ÑC
Ù J
- g}™á Ð gxŠ M ä \¬vZ

6,Vzg »zcÆ kZgzZ Ѹ¦
/ÂÔ Çƒ ;g™& ¤ÅY m
CZ¸¦
/ Çñ M wÎg * ðÃ
ÔHgZ Œ
Û Z » kZ ä Y m
CZx ÓçOX ,™Šæ Åk QgzZ ÔN Má yZZ6,k Q
ǃxiÑ
åt Ÿ» »ó**
Çzg ZŒ
Û Z òÀkZ X ~Š ]Š ÞÌävZgzZ Ô ¶ { ZÍÆg Z Œ
Û Z kZgzZ

g »zcÆ m}gzZ .ñ vß x Ó{z ÂÐ NÑ p=~ *Š a·Z
#

Â@*
™7q nZ Åa ·¿ðä
/Z [Za kZ ÔÐ N M á yZZ6,yZ ÔÐ Vƒ
6,TgzZì ;g½xŠ » ›ÅT ǃ ÑZz äPÃÑ k QgzZ yâ 
Û **
»vZ ÔÉÃ {z
gzZ Ô D™ òúŠ » yZZ 6,g}Ìòg »¤
/Z gzZ Ôì ;g ™ òúŠ » äÑ yZZ

:c*
â
Û Š
á g ZçOX [f »~ òúŠ LZ {z ÂÔ D Ñ7yZZ6,a·
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óSRL)M V†n%Ò àe] †ônŠËi 
óNQP V ” ( á^nfÖ] àŠuœ †nŠËi 

www.iropk.com
73

J½È
á

DTN(TMVá]†ÛÂ Ù=E
ÔVzŠ Õz [¼ »~
Htx
Ð Ð V1ä vZ Z
# gzZ L L
6,k Q ÂÔ}™ & ¤Å Vzq ~gv ñ M wÎg ðÃk0*
}g vQ
VÍß ? H
¹ä vZ ÔÐ z™Šæ gz¢Å k QgzZ ÔÐ ƒ M á yZZgz¢
Ô1™g ZŒ
Û Z ä ë
¹ä VrQ Ô1™wJÇ Z÷6,k QgzZ 1™g ZŒ
Û Zä
ÔVƒÐ ~ VƒZÍB‚}gvÌ~gzZ Ôƒg { ZÍvß ?: Ô¹ävZ
ó Xó ÉÃvß„z HnZ²ZˆÆkZ ä T:

: ˜nËy%ËZ e

ËÌZ
# ävZ L L:
ì ~z%Ð ek„0ZgzZ ¨
¤ ! Z 0ZL L
Ãa·~ Ï0
+
i ÅkZ ä vZ¤
/Z
1Çt Ð kZ ÂÔH_¬ÃÑ
c*
Š ¬Ìt ÃÑC
Ù X Ç}™Šæ Å kZgzZ Ç ñÑ yZZ6,·{z ÂÔ H_¬
vß {z gzZ ñƒ _¬·¤
/Z
Çá Ç » ]!*
kZ Ð #
Ö Z KZ {z

ÆbZ]| óÐ
ó ,™Šæ ÅyZgzZÐ NÑ yZZ6,yZ ÂÔìg {0
+
i
a*™ÑÇgÃè ~`™e
$ M
ì ¹ä Y f‰Ã7ÆW,
Z ÏZ

H yÒ ~ ó óY EZ L L[ KZ ä nÈè‡
6Ôì m{B‚Æ
DMULKM VàÛu†Ö] †nŠniE ó Xó ì

:åŠ ñDD0Æa\ M ÌV; Æ[ÂIZ

KZ 7Z‰ n
pg ¢ „ (Z 6,äƒ wÎgÆ avZ wÎg [ IZ

www.iropk.com
J½È
á

74

X Š ÑzZ ~g øt
ì ¢~}g !*
ÆŠ ÑzZ T
DMPRVå†ÏfÖ]E
KZ {z‰ Ô … T „ (Z ÃvZ wÎg {z Ôì ~Š [Â ä ë ÎL L
-ÍuN
CÖ ñƒ … Y à h®
) )q
-Z Å yZ gzZ Ô … T ÃVœ öE
ó Xó ì

\ M ¬ Ð ƒ ÅavZ wÎggzZ¸ D™g ïZ »]tÅ g}Š· {z

Ô¸ D™ ¬Š Å ìÐvZ s ÜÆWæÐWZzÆ\ MgzZ Ô¸ Bh'
,**

X ñÑ7yZZ6,yQgzZ Ôc*
Š™g ïZ »\ MˆÆƒÅ\ M p

DTRVá]†ÛÂ Ù=E
Û » {g !* 

zŠ ˆ Æ äÑ yZZ ÃVÍß,Z Ç}Š e
$Z@ ù \¬vZ L L
V*¶
K?k0*
ÆyQgzZ Ôì h'
,wÎg
ˆÆ„ZÍkZ KZgzZ Ô‰ƒ
ó Xó êŠ 7e
$Z@ÃVñ¸Ýª\¬vZgzZ ÔˆÆäY M

:Zg å™ÈÁZ wÍZà a\ M

Å \¬vZ Š ã
CÅ T ~Š ]úŠ Å „ xsZ ä Y m
CZ x Ó¬ Ð a\ M

R}gzZ .ñÔ÷- Ô[ © ÔZ'
,
Z Ôb âXì 6,]Š „Å kZ sÜgzZ +
M Zuz

~g !*
ÏZƒ
 **
% Z÷gzZ Z÷gzZ ÔVƒy›~
~Š ]Š ÞÐ y!*
i KZ ä ƒ

Xì aÆ\¬
DMRO(MRNVÝ^ÃÞŸ]E

www.iropk.com
J½È
á

75

=°Z [gvZ **
% Z÷gzZ Z÷gzZ Ô ã!*
Û ~÷gzZ i ú~÷
v \ M L L
Œ

~gzZ Ôì Š
Hc*
Š ¬» ÏZ= gzZ Ôì 7q
-Ñ ðà » kZ Xì aÆ
ó Xó Vƒ {È gZŠÎâ 
Û ª»vZ

:HyˆZ6,VzÈ LZ ä \¬vZ™ ŸÃ a\ M
‰4ZaÆðÉg ÅyZ ä kZ
HyˆZ CZ6,
zZÆVâ ›ä \¬vZ
]xÅkZgzZ Ù'!*
™ÖB‚ÆkZ
@*
Ô 5™ ¯ wÎg CZÃòŠ M ! ²q
-Z
:ì ~ y M Œ
Û X ÃnÐ

DMRPVá]†ÛÂ Ù=E
-Z Ð ~ 4Z aÆ yZ ä kZ
ì yˆZt G 6,Vëñ »vZ L L
q
u0*
7Z gzZ Ô D™]zˆ6,VÍß yZ Å Vì M Å kZ Ô 5wÎg
vß {z¬ Ð kZgzZ Ô ïŠ ½ÅÕz [ 7ZgzZ Ô D™
ó Xó ¸ ~ „Ze?

:ðVZnÅàÆ\ MgzZ Ï0
+
i Åa\ M

Æ Âxz‡
¹™ 3nÅ Ï0
+
i ¹!*
Åa*™Ñ ä \¬vZ6,x £q
-Z

X¸ìgx~ V‘ZeKZ—"áZzg
DSNV†rvÖ]E

ìg Y ñƒ: Z-Š ~ º Æ Vƒk
HLZ vß {z !nÅ yY Å \ M L L
ó Xó ¸

www.iropk.com

J½È
á

76

Ñ ä \¬vZ VŒ
ì HÜt· Z 6,kZ » +¬ä nÈè‡L L
DSQLKM V àÛu†Ö] †nŠniE ó Xó ì ð3nÅÏ0
+
i Åa*™

»\ M ªX Š ñV;z \ M
akZ Å)(l Ô ðVZnÌÅàÆ\ MgzZ
Xì sѯ
) !*
aÆl xg V;z
DN(MV‚×fÖ]E
5ÅZgŠ X Vƒ @*
3nÅ (l )àkZ ~L L
,
k
+Ö#‡Z ~àkZ \ M îÂG
5

ó Xó 

www.iropk.com
J½È
á

77

7 [ !*

ìb
»yZZ›Ð a*™Ñ
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DNPVäeçjÖ]E
~g vÔ ð¸ }g vÔ Æ±}g vÔ \!*
}g v¤
/Z
ØŠÈ\W L L
¶Å T]g ˆ{z gzZ Ôwâ ñƒ ñ¾}g vÔ\æ }g vÔ Vc*
ç
kZgzZÐvZ »t ¤
/Z Ôƒ D™I ?ÎV´j{zgzZƒ Dg e ?Ð

Ð ¬ÆvZ ?  m,
³{Š c*
i ÌЊ ˜Æ{ Zg ÅkZgzZ ÔÐ wÎgÆ
ó Xó êŠ 7e
$Z@ÃVdÃvZX z™g OZ » äWÆ[Z±

: i Z§¶g~‚Åe
$ M kZ k?Œ
Û xâZ
6,†
Û Å›Åa vZ wÎg ( [8)Æ kZgzZ \¬vZ e
$WtL L

Å yZ
ìg ãZz Ìt 2 X 7s%Z ðÃ~ kZ gzZ Ôì C™ª
ÑŠ

1 ó ó( Æ\¬vZ ñZÎ) Xƒ¨
¸6,›Å[8C
Ù ›

&~ ¿T L L:c*
â
Û Š
á g Z ä a *™Ñ
 D™yÒb ÷Z **
±

 ÐZ wÎg Æ kZ gzZ \¬vZ óǃ gz {¾ Ð ]¯ Å yZZ {z Vƒ Ï
ƒ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óUQ)TV of›†Î †nŠËi 

www.iropk.com
78

J½È
á

ŬÔ}™a Æ Ÿg Å \¬vZ sÜ}™›Ð TÔVƒ }g \ {Š c*

1 ó Xó ì @
*
™I**
ÃäY9~ v W b§T}™I**
b§ÏZÃÍs§

:c*
â
Û ä avZ wÎg
ì ~z%Ð b{k
,
Ù 1Z **
C
±

äô nû Öø ]ô g$ uø]ø áøçûÒö ]ø oj# uø ÜûÒö ‚öuø]ø àöÚô ç+ mö Ÿø (åô ‚ônø eô oûŠôËû ³Þø pû„ô³Ö$]æø EE
2 DDóåô ‚ôÖô æøæø åô ‚ôÖô ]æø àûÚô

Ü z kZ Ì¿ðÃ~ ?!ì yY ~÷~B; ÆTnÅ]Z f kZ L L

Ðd
WgzZ−ZzÆ kZ q
-Š 4,
ÆkZ ~
J
-Z
# Y07ðñJ
-

ó Xó Vî Yƒ: [8{Š c*
i
: V- ¼ p ÖZ~ e
$Zzg ~z%Ð b ÷Z **
±

Œô^ß$Ö] æø äô Öô ^Úø æø äô ×ô âû]ø àûÚô äô nû Öø ]ô g
$ uø]ø áøçûÒö ]ø oj# uø ‚º³fû Âø àö³Úô çû³mö Ÿø EE
3 DDó àønû Ãô Ûøqû]ø

Æ kZ q
-Š 4,
Æ kZ~ J
-Z
# Yƒ 7ðñJ
-‰
Ü z kZ {È ðà L L

ó Xó Vî Yƒ: [8{Š c*
iÐ VÍ߃
 gzZ wâ Ô IZ
:ì ~ e
$Zzg ~uzŠ q
-Z ~z%Ð b÷Z **
±

#

Ö ª
HwZÎgzZ Ô Zƒ¢q~ #
Ö }
.Åa vZ wÎg ¿q
-Z L L
?ì ¿g™ ~g » HaÆ #
Ö ª ä ? ó c*
â
Û ä a \W ?Ï ñW

kZ ?—" :c*
â
Û ä \W ó ó›ÅwÎgÆ kZgzZvZ L LHn²ä kZ

xsZ … L L D â 
Û b ÷Z ó Xó Å›ä ?B‚Æ TƒB‚Æ

Æ a \W Î ðƒ 7]ä{Š c*
i âZ Ð ]!*
ˈ Æ äÑ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMRQ VÜÎ… (á^ÛmŸ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ 
óMQ VÜÎ… (á^Ûm¦] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óMRT VÜÎ… (á^Ûm¦] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
79

J½È
á

/gzZ –1Z ÔavZ wÎg Ô \¬vZ ~ a kZX ðƒ Ð yâ 
Û kZ
Æ 4Z yŠÆ ]y
W~
ì yZ= gzZ ÔVƒ @*
™›Ðdtzg Ã
1 ó Xó K 7wqZ'
,
Z'
,
ÆyZ ä ~p¤
/Z ÇVƒB‚

4‘
-I
4)G
: ˜ k èEG
Ô™0·

òiÑ » yZZ ԛŠa wÎgÆvZ 
56,]!*
kZ Y fx Ó L L
gŠÏZ σ ÁgŠT›Åa\W~ wŠÆ}È TgzZ Ôì Y b

6,gîå{z Âσ: „ Ç!*
›¤
/Z
J
-VŒ Ô Çƒ³**
ÌyZZ » kZ
2 ó Xó ǃ `g {Ð yZZ

:ì Hì‡[!*
~ 9KZ ä ~g g x â Z

3 DD áô^Ûømû Ÿûô] àøÚô Ùôçû‰ö†$ Ö] g% uö EE

ó Xó ìz »yZZ›ÐavZ wÎg L L
I

: i ZBgŠ ðB Z p**
0Z

kZ Xì Ð ~ xsZè]c*
Š IgzZ k‚Z Å +Š ›Åa *™ÑL L

t a Æ y ›Ë„ : gzZÔ7„
 gŠ y ZZ » y ¨
KZ ÌË%Æ
›Å\¬vZ›Åa vZ wÎggzZ XƒŠŠá~ kZ { z
ì „
 gŠ
É{Š™_¬„ Æ \¬vZ a\WèY ì ðƒ ~ a
B‚Æ
4ó Xó wÎg

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
(Ü×ŠÚ xnv‘ !ORTT VÜÎ… (Ü׉æ än× ä×Ö] oב ofßÖ] h^v‘œ Øñ^–Ê h^jÒ(p…^³í³e x³nv³‘ 
óRSMO VÜÎ… (guœ àÚ ÄÚ ð†ÛÖ] h^e (è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ
ó‚nuçjÖ] h^jÒ |†O ‚nËÛÖ] ÙçÏÖ] 
óá^ÛmŸ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ 
óMQSKP V ä×Ö] Ù牅 à Å^Ê‚Ö] èÂç‰çÚ 

www.iropk.com
80

J½È
á

:ì ¬» ä™›{Š c*
i ÌÐ yY KZÐ a*™Ñ

:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DRVh]ˆuŸ]E
Å9gzZ Ô áZzp
pg h{Š c*
i ÌÐ Vâ Y ÅyZŠp6,Vëñ9L L
ó óX N â ÅVëñVc*
ç
: i ZBg~‚Åe
$ M kZ k ~ÄÜ**
0Ý°Z†

: X {Š c*
iÐ ƒ
 gzZ d

Û {Š c*
iÐ ƒ
 n Æ y¨
KZ ªL L

èY Ô xl Ì6,]Z f Å kZ Šp n Æ ðñ a vZ wÎg
7Ð ›z .B‚Æ yZ Ô D™ „Zpí Å yZa\ M
6,yZX y!*
${Š c*
iÐ ƒ
 gzZ°g™| (,Ð ƒ
 ~ t‘X D M

½{g f¤
/Z 7ZèYÔì yˆZ » a vZ wÎg {Š c*
iÐ ƒ
 ~ t‘

Æa\ M Âì ðƒgzŠ ðZ'
,
½{gf ðÃÐ yZ c*
Ôì ðƒÝq ð>
1ó óXì ðƒÐ :
L Æ\ MgzZ ÔÐB;

:ì ~z%Ð bx ÷ 0vZ†**
±

VÙø^Ïø Êø B hô^_$ íøÖû ] àôeû †ø ÛøÂö ‚ônø eô „ºìô çøâö æø U oùô fôß$Ö] ÄøÚø ^ß$Òö EE
àûÚô Ÿ$]ô ðõ oûø Øùô Òö àûÚô o$ Öø ]ô g% uø]* køÞû ¤ = äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø V †ö ³Ûø³Âö äö ³Öø
áøçûÒö ]* oj# uø =åô ‚ônø eô oûŠôËû Þø pû„ô³Ö$] æø(Ÿø V U o% fôß$Ö] Ùø^Ïø Êø ( oû³ŠôËû ³Þø

køÞû Ÿø* =äô ×# Ö] æø áøŸû?] äö Þ$^ô Êø B†ö ÛøÂö äö Öø Ùø^Ïø Êø (ÔøŠôËû Þø àûÚô Ôønû Öø ]ô g$ uø]*

2 DDó= †ö ÛøÂö ^mø áøŸû?] V Uo% fôß$Ö] Ùø^Ïø Êø ( oûŠôËû Þø àûÚô o$ Öø ]ô g% uø]*

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óOMNS (NMNR)OV p‚É †nŠËi 
óRRON V ÜÎ… ( …æ„ßÖ]æ á^ÛmŸ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
81

J½È
á

**
±X å 3g ñB; » b/ä \ M X¸B‚Æ a *™Ñ ëL L
qC
Ù ZÎÆ yY ~÷= \ M L L Hn²Ð a vZ wÎg ä b/

Æ TÔÅ]Z f kZì n ó7L L c*
â
Û ä \ M ó Xó }g \ {Š c*

N~J
-Z
# ÔYƒ 7åyZZ J
-‰
Ü z kZ !ì yY ~÷~B;

ÅvZ L L Hn²ä b/ **
± ó Xó Vî Yƒ: Zg\ {Š c*
i ÌÐ yY ~¾
\ M ™Ít ó Xó }g \ {Š c*
i ÌÐ yY ~÷= \ M [Z G !n
ó Xó ì µ]!*
[Z !/} Z L Lc*
â
Û äa
avZ wÎg
ì ~ e
$Zzg ~uzŠ q
-Z ~z%Ð b x ÷ 0vZ† **
±

: c*
â
Ûä

1 DDóäô ŠôËû Þø àûÚô äô nû Öø ]ô g
$ uø]* áøçûÒö ]* oj# uø ÜûÒö ‚öuø]* àöÚô ç+ mö Ÿø EE

Æ kZ ~ J
-Z
# Yƒ 7ðñJ
-‰
Ü z kZ ÌðÃÐ ~ ? L L

ó óX Vî Yƒ: [8{Š c*
i ÌÐ yY KZ ÅkZq
-Š 4,
E
Zg ø ä VÍß Âñƒ : Zzg ( 6,]ó çL«^) ëL L
ì yÒ » b–1Z **
±
gzZ Æ kZ
‚ Š
HVd

Û }g ø ™ƒ g ZÎ6,} h˜ ´ â 0 ‘Zu X H ˆ
Ü ¬
ä a \ M X c*
Š™ qzÑ **
zg ä ~ Âå Š
H{g, ûVz2& c*
zŠ yxgŠ}g ø
É 7a LZ ~ !nÅvZ
c*
Š [Z ä ~  ?ƒìgzg VY ?
HÄc*

p ÖZ yZaÆ( ‘Zu) kZ ä \ M 6,kZX Vƒ ;gzg™NŠ ~}çÃyY Å\ M
çO ó Xó Yƒ °»~«£Æ kZa }g ø ì e‰  !vZ } Z L

L Å ¬Š$
+~
2ó Xó I9
ŠJ
-ù ~}i4N*
Å} h˜ÆkZ

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä ozƒ **
g Z - !MTLPS VÜÎ… (OOO)P V‚Ûu] ‚ßŠÚ 
Xì ¹ ó ó9L LÃg
$ukZ ä™ 
á £Z ! MQQKMV ‚Ûu] ‚ßŠÚ 

www.iropk.com
82

J½È
á

: D™›Ì]@*
mz ]ZŠ ) Ð a*™Ñ

:ì ~z%Ð d k„0Z **
±

[o' fôÞø ÔøÞ$]ø Íö†ôÂû]* Üøeô VÙø^Ïø Êø ( Uäô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø oÖø ]ô o' eô]†ø Âû]* ðø ^³qø EE

Ùöçû‰ö…ø oûÞôù ]ô ‚öãø ûiø èô ×ø íûß$Ö] åô „ôâF àûÚô Ñø„ûÃô ³Öû ] ]„ø³âF löçû³Âøø áû]ô VÙø^³Îø

oj# uø èô ×ø íûß$Ö] àøÚô Ùöˆôßû mø ØøÃø røÊø (U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø åö ^Âø‚øÊø [U äô ×# Ö]
* ] Üø×ø ‰û^* Êø (ø ^Ãø Êø Äûqô…û ] VÙø^Îø Ü$ $ö (Uoùô fôß$Ö] oÖø ]ô ¼øÏø ‰ø
1 DDo% eô]ø †ø ÂûŸ

ù =
Îì gzZ Ô Zƒ¢q ~ #
Ö }
.Åa *™Ñ CŒŠ q
-Z L L

õkZÆ|
# gŠÆgL~¤
/Z óc*
â
Û ä \W ? Ñ \W
ǃx¥
avZ wÎgQ X Vƒ wÎg »vZ ~
Ç}Š „ZÍ Ì{z ÂVî š Ã

X Z¤
/Wk0*
Æa *™Ñ
‚Ô Î äF,
ZÐ |
# gŠ {z ÂÔ c*
š ÐZ ä
ä ! Z²Z kZ gzZ Ô Š
Hƒ :Zz {z  Y ƒ :Zz
c*
â
Û Ð kZ ä \WQ
ó óX 1™wJxsZ

: D â
Û yÒb ÷Z **
±

(äö f% vôÞö æø ^ßø f% vômö غfø qø ]„øâø V Ùø^Ïø Êø (‚ºuö]. äö Öø Äø×ø ›ø U äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]* EE

2 DDó^ãø nû jø eø Ÿø àønû eø ^Úø Ýö †ùô uø]ö oûÞôù ]ô æø (èø Ó$ Úø Ýø †$ uø Üønû âô]†ø eû ]ô á$ ]ô =Ü$ ãö ×# Ö]

ë ì h N t óc*
â
Û ä a \W Â c*
WÃh N uQÃ a vZ wÎg L L
l ä ( g) Z'
,
Z ! vZ } Z X n
pg [8ÐZ ëgzZì ‚
rg ›Ð
xwÃz ã xgŠ Æ Vp¬Æ©Üæ kZ ~ gz Z Ô c*
¯ xwÃpÑ

ó óX Vƒ @*
¯
:ì ~z%Ð b ÷Z **
±
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

L LÃkZ ävZ¶g ã]Z)´ ! ORNT VÜÎ… ( gÎ^ßÛÖ] h]çe] ( p„Ú†i à߉ !NNO)MV‚Ûu] ‚³ß³ŠÚ 
Xì ¹ ó ó9
óOORS VÜÎ… (ð^nfÞ¢] &mV^u] h^jÒ (p…^íe xnv‘ !MTQR VÜÎ… ( gÎ^ßÛÖ] h]çe] ( p„Ú†i à߉ 

www.iropk.com
J½È
á

83

äü ³Öø ]æû„öíøi$] æø Åõ„ûqø Ñôˆû ³Öô oF³Ö]ô gø³_ø³ìø a äô ³×# Ö] Ùøçû³‰ö…ø á$ ]* EE

U o% fôß$Ö] Ùøˆø ßø Êø

( èô Îø ^ß$Ö] àønû ßô uø Åö„ûrôÖû ] à$ vøÊø äô nû ×ø Âø gø_øíøÊø (]†÷ fø ßû ³Úô
1 DDó køÓøŠøÊø äö Š$ ÛøÊø

c*
â
Û Š
á g Z[™ƒ } 9B‚Æ ã q
-Z Æ gL a vZ wÎg L L

# Ô c*
Z
Z´ Ÿ
aaÆ \Wä Z :vZ yZçg x Z™/ôQ Ô ¸ D™

TÔ Î äzg b§kZ Ú {z  c*
Š[™ â 
Û p=6,kZ ä a \W

6,kZ gzZ } F,
Zn a*™Ñ X ì Czg ú Æ a LZ ï 
zZ b§
ó óX Š
Hƒ lñ{ {z ÂZ¢B;

: c*
â
Û ä avZ wÎg
ì e
$ZzgÐ b {ª0'
,
Y **
±

X å @*
™ Hxs~ VÂZg yQ= ì ß (Z q
-Z ~)(lµš L L

2 ó óX Vƒ } TÌ[ZÐZ~ GgzZ ÔŠ
HH_¬= ~ 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

)´gzZ`D

0Z ! ORNS VÜÎ… ( gÎ^ßÛÖ] h]çe] ( p„Ú†i à߉ !MSSS VÜÎ… (äÛmˆì àe] x³nv³‘ 
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä ã]Z
vZ¶g ã]Z)´ !ORNP V ÜÎ… ( gÎ^ßÛÖ] h]çe] ( p„Ú†i à߉ !MLQ (UQ(TU)Q V‚Ûu] ‚³ß³ŠÚ
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä

www.iropk.com
J½È
á

84

8 [ !*

ìZ
# Zz **
™x Z Zz [Š Z » a*™Ñ
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DQ ^i M Vl]†rvÖ]E
;g Dg e Ð vZgzZ Ôð(,:Ð M Ð wÎgÆ kZgzZvZ !ß Zz yZZ} Z L L
ÅÑ ,i Zz M KZ !ß Zz yZZ} ZXì ÑZz + YG
g ( [p )vZ G X z™
-Z ~ : M‰Ôz™]!*
q
Ð i Zz M œzZÐ kZ:gzZ Ôz™: 6,
zZÐ i Zz M
»gzZ N Yƒ]g» Z wqZ}g v
ƒ: (Z }Ôƒ D™Ð }uzŠ
pg - ,i Zz M KZ ~g—ÆvZ wÎg vß —" Xƒ: ̸
n
Xì 1 õYaÆ~g ÇÌ6,ävZÃVߊÆX 
vß {z ¸ Ô
Ð úÆ VzvÃ\ M vß Xì [Z N Z(,gzZì ]naÆ yZ

ñJ
-VŒ vßt ¤
/Z X =" Ç!*
ÒZ Ð ~ y Z Ô D g å

www.iropk.com
85

J½È
á

Z(,vZ gzZ X @*
ƒ 4a Æ yZt ÂD Y M k0*
Æ yZ Šp\ M
D™
ó óXì ÑZz ä™3gu" Ô ÑZz ä™s ç
ÅavZ wÎg {z Z
#
ì Š
Hc*
2[Š Zt ÃVâ ›~ e
$ M kZ L L
i ZzWÅa \Wi ZzWÅyZ
B1 : Ð i ZzWœzZ âZ ÂVƒ ~ >
~ :W{z b§T,g å : b§kZÃ a \WgzZ Ô ñYƒ— Ð
b§kZ ~ i ZzWäŠ 6,gî: !*
Š¸e
$.É Ô Dg å Ã}uzŠ q
-Z

Ôì Y Y Zg å Ãy¨
KZ ‡è#
r™gzZ x Hz ¦e
$. b§T,g å
(ZgzZì {k
Hxq
-Š 4,
Æ\¬vZ qø ÌŠ Z~ y
á Å\W
a kZ
X M
hƒ ùŸ6,gî~gÅ)wqZ(}g‚ÆáZzä™

6,Vâ ›ÔÃ7Æe
$ M kZˆÆ]Ãz Åa*™Ñ 
˜ +¬

ÂñY ÅyÒ g
$u ðà c*
¬ðà »\ M c*
Ôñ M Õ™f »\ M ÌZ
#
ì Z
# Zz
Å \ M Ôñ0*
äƒ : Ìqø ÌŠ Z ~ y
á Å \ M ÔñY 3g pÅx Z Z z [Š Z
Xƒy¨
KZ Ìðà » *Š {zì e Ô ñY H: xlÃw¸Æ}uzŠ Ë6,g
$u

ðƒ wi **
$ Mt Z
e
#
ì Åe
$ZzgÐ b{k
,
Ù 1ZB‚Æ 9ä Á q
C

Hwi **
yMŒ
Û 6,\ M ä T ! nÅ] Z f kZ ! wÎgÆvZ } Z : ¹ä b –1Z Â
ä Á q X Ç Vz™] !*
~ i Z0
+ZÆ ÙÍuÐ \ M Ç Vƒg {0
+
iJ
-Z
# ~ Ôì

If ƒqgz Z Ô ì 9._Æ oÑ Å›x â Zt
ì ¹~ } g !*
Æg
$u kZ
$ Mt Z
e
#
ì Å e
$ZzgÐ b÷Z ä ›z ~g g gzZ X ì ÅG @*
Å kZ ä

wÎg i Zz M „ ~÷
Ô ¶œz Z i Zz M ÅX : ¹ä kÑ0 ®0 "
$U*Âðƒ wi **
Ô VƒÐ ~ 3I Z ~gz Z Ô‰ ƒŠ !*
,w qZ}÷Ô ¶œzZÐ i Zz M Åav Z
'

Æ y Z Ã a\ M Z
# ä x Z™/ôX ‰ Ö ™ Y ~ y LZ xªz yz ùgz Z
)Z { zç O X Ð ~ ¼
A I Z Â{ z Ô7: c*
â
Û ä a\ M ÂÔ ~Š¸Åw q

www.iropk.com
J½È
á

86

ó óX ‰ } g â ñƒ D ™k
B s ÜÆVß Zz äƒ D
+
%~
D M P P S ! M P P R K N V àÛ u † Ö ] † n Š n iE
: i ZBg k M0Zx â Z
œzZ t ‚Æ \W~ Ï0
+
i Åa \W b§T
ì I » Y fL L

Ìk0*
ÆGÅa \W b§ÏZ Ô ¶Æ˜Å ä™]!*
Ð i ZzW
x Z ÑZ Z
# Zz ~ Ï0
+
i b§T\W
a kZ Ô ì q N*
*™— i ZzW

1 ó óX x Z ÑZ Z
# Zz Ì~GKZˆÆä% b§ÏZÇ!*
Ô¸

= ä ¿Ë
å Z9~ ~tK~L

L ë kh
+m,0 T
$‚ **
±

X b[æ0/\ M
Vƒ 8 Š ~X ,gâ Vc*
èaÆä™zás§KZ
ìg™WÐ i Zz M —
) î Ñ™š ÃVñŠ M VâzŠ yQ î Y
c*
â
Û Ðí ä \ M

áZz gÆ V¹ ?ÔHwZÎä btzg Ã/ **
± ÂÔ c*
Ñ™ š 7Z ~ Z
# (¸
àkZ ?¤
/Z L L:c*
â
Û ä \ M X n
pg mÐ `¤ ëÔc*
Š [Z ä VâzŠ yZ ?ƒ

— Ãi Zz M KZ~KÅa Ñ vß ? óêŠ ZwJ»~ ÂÔ DƒáZzgÆ
2 ó ó!ƒìg™

Ð a *™Ñ ¸ g ZÎ6,.
$zZ ¿uq
-Z b /0vZ† **
±û%q
-Z

ÐWÐ a \WÌðÃ
¹gzZ Ô †Z e 7Z ä b / **
±X å @*
Y òòÐW
3 X }™: ÒÃÅ"(
,

ÁzgØt ‚ÆŸ
aÆ a \WyŠÆ- ä VÍß¼û%q
-Z b§ÏZ

c*
â
Û gzZ Ô†Z e 7Z Â@Š wgßt ä b tzgÃ/ **
± X c*
Š ™ qzÑ **
î
4 X z™#
Ö œzZ i ZzWt ‚ÆŸ
aÆa\W

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óTSL VÜÎ… (é¡’Ö] h^jÒ ( p…^ífÖ] xnv‘ 
óPTSM VÜÎ… (é…^ÚŸ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 

óORP)S V †n%Ò àe] †nŠËi 
óp…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

87

7“
 ZŠ'
,! Š Z" Åa vZ wÎgÐ s§Å ËV˜ fx Z™/ô
`gŠ wVq
-Z ÅkZX ¸ D™ HWÅa \W{Š c*
i¹ ÌŠpV;z Ô¸ D™
:ì g
$usf
y¶èg V; Æ b~g »Z [-Z 1Z **
± a *™ Ñ û% q
-Z L L
6,
zZ Šp b ~g »Z [-Z1Z **
±²X c*
â
Û x ª ~ w2 ¬ gzZ Ô}I
ë
Hwì ÂñƒgZË b [-Z1Z **
±]Zg q
-Z X ¸ ~ w2àZz
Ð+
$Y Å\W{z ÂÔìgQ^6,
zZÆug IuÆa vZ wÎg
vZ wÎg§Zzt Âðƒ ðX ‰ Ιƒ +
$Y ~uzŠgzZ ‰ ?
Ø s§q
-Z

Xì ª
œ{Š c*
i~ w2¬ óc*
â
Û ä a\WX c*
Š™yÒ Ð a

n Æ T Y{g 76,
zZÆ ¿kZ ~
¹ ä b [-Z1Z **
±
gzZ Ô‰ á p=~ w2Å6,
zZ a \WA
$X Vƒ â 
Û p=\W

aÆa vZ wÎg b [-Z1ZX ‰ W~ w2¬ b [-Z1Z **
±
@*
Y c*
Ñk0*
ÆyZ **
3Zƒ X » a\WZ
# gzZ Ô¸ D™ Hg » **
3


_Z ä \W(¾gzZ Ôå c*
3Ð +
$Y ¾ä a\W
y7 Â
1 ó óX D 3Ð(Å•ÆVèZ Åa \W{zQ Ô‰¿g

aÆ\W
ì Ìt Ÿ»q
-Z »x ZZz [Š ZÆa vZ wÎg
ìg ãZz
:ì \¬~g!*
Š
á g ZX ñY H: wEZ Â âi **
ÌðÃ
DMLPVå†ÏfÖ]E
ª¼XX ^Þ†¿Þ]ZZÉ Ôz™ ¹: ó ó ^ßÂ]…L L ( à aÑ ) ?!ß Zz yZZ} Z L L
ó óX ì [Z±u **
ŠgŠaÆVz
Û »gzZX z™ ;g F
ggzZ Ô¶ Š s§~g ø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óQOQT VÜÎ… ( èe†OŸ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
88

J½È
á

: i Z§ ¶g nŠ- +−Z b &ƒq
kZ ì‚ Âñ M: ~™]!*
XÙ wìgzZp ÒZg ø Ô pÆ XX^ßø³Âô ]…ø ZZ
ÅŠ Áz !LZ ~Š· pÔå @*
™zás§KZÃ1Æ™wEZ » Â
~ pÆ kZ Ð TÔ¸ D™wEZ ™h — ‚ Z hðàkZ Ð zz
}g ø) XX ^³³³ßø³³³nû Âô ]…ø ZZ ë {z }X CYƒ−ÅŠ Á/_
.ÆyZgzZ ~p

ñO Å ó ó ÜÓn× ݡŠÖ]L L {z‰X {)z ( ÛZ ) XX ^ßøÂô ]…ø ZZ c*
( ì Zzl

?c*
â
Û ä \¬vZX¸ D™ ¹ ( ñ M ]ñ6,? ) ó ó ÜÓn׳ Ý^³ŠùÖ]L L

Ã~Xp ÖZ,Z
Zƒx¥Xt Âq
-ZÐ kZX z™ ¹ XX ^Þ†¿³Þ]ZZ
vZ wÎg )6,gîÆ=g f è‡gzZÃ7Æ x ZZ z [Š Z ƒ
ó <
á »$;Z z
B‚Ægñ
Zƒ "
$U*
tX ZuzŠ X 79wEZ »yZ ( aÆa

äö f$øiø àûÚø EEy›
@*
Ô ñY XÐ ä™g (Z¹x~ wZ¸Zz wdZ

ƒg Ñ~ 4Z {z ÔÇ}™g (Z¹xÅx ¸Ë L L DDÜû`ö ßû Úô çø`ö Êø ÝõçûÏø ³eô
1ó Xó Vƒ: 4ZŠ~Ïz Å ó Xó Ç

:ì [Z±u **
ŠgŠaÆáZz ¶Š e
$f ZÃa*™Ñ
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^ru äÖ]çve (àŠu V^߉] ]„a VoÞ^fÖ¢] Ù^Îæ óé†` Ö] ‹fÖ oÊ h^e (Œ^f×Ö] h^jÒ (V¨]Vçe] àß³‰
óPO V” ( á^nfÖ] àŠu] äÖ]çve óMLP V” (霆ÛÖ]

www.iropk.com
J½È
á

89

DQOVh]ˆuŸ]E
z™ c*
Y: ~ VzyÆ Ñ ?ñY ~Š : ]i YZ »J
-Z
# ! â ›L L
gzZ Ô‰ Ö™ Y Ð ¬
7t î Y ˆ Æ ]i YZ ÌaÆ ä3

gzZ Ôƒ 4ZŠ Q ñY c*
šZ
# É Ôìg D™g OZ J
-Õ Æ ä3
t ~g vÃÑ X z™ c*
Yƒ: w'~ V Â!* 
z ƒ
ó } 9ò^ 3Z
#

~ yÒ Æ h\¬vZgzZ D Y™p Ò { zpÔì Cg ¦
/g ZÍ **
w

Æ} Š6,Âz™Ôq ðÃÐ V- ç Å Ñ ?Z
# X @*
™7p Ò » Ë

»: X ì ¸ Ï À 0*
ï» ÅVßŠÆ yZgzZ}g vÔz™ÔÐ ú
ËˆÆ \ M
ì w't »:gzZ ÔzŠ 1ÃvZ wÎg ?
ì ^
,Yt
{k
HZ(,¹t q
-Š 4,
ÆvZ !ÅgŠ c*
X z™ b ïÐ V-ç Å\ M ̉
Ü z
ó óXì
:c*
â
Û Š
á g Z6,x £}uzŠ q
-Z
DQSVh]ˆuŸ]E
ÅvZ ~ ]y
M gzZ *Š6,yZ Ô ïŠ Zj
+ZÃwÎgÆ kZgzZvZ vß L L
ó Xó ì [Z±Á ZÎg e
$.aÆyZgzZì g ì
?
: i ZBg~‚Åe
$ M kZ k ~ÄÜ**
0Ý°Z†
G-I
d
+ŠÆ\ M ÔÃÅ\ M Ô ê zƒ
 Ôe
$f Z Lz à ¸ÅnC
Ù `™e
$ Mt L L
ó óXì ï
á Ã
 Ôãe
$f ZÃ\ MÐ Tx » (ZC
Ù gzZ ÃÅ

: D â 
Û2

www.iropk.com
90

J½È
á

X ¨Y c*
Š [Z±u **
ŠgŠÃáZz ¶Š Z j
+Z6,gîÆZb
Å ã‚g e
$f Z kZ L L

Ôì 7#â Åäàe
$f ZÃòŠ M x ¬ Ë**
à1Ã a vZ wÎg

Æ kZ {z
J
-Z
# YÑ 7yZZ 6,\¬vZ J
-‰
Ü z kZ {È èY

1ó Xó ñÑ: yZZ6
,( a)vZ wÎg

:ì ~z%Ð b{k
,
Ù 1Z **
C
±

VÙø^Îø [ ÜûÒö †ôãö ¾û]* àønû eø äö ãø qûæø ‚ºÛ$ vøÚö †ö Ëôù ³Ãø ³mö Øû³âøVØõ³ãû qøçû³eö ]ø Ùø^³Îø EE
ÔøÖô ƒF ØöÃø Ëû mø äö jö mû ]* …ø àûòô Öø =pˆ# Ãö Ö] æø lô¡$Ö] æø VÙø^Ïø ³Êø ( Üû³Ãø ³Þø VØø³nû Ïô ³Êø

oiF ^* Êø VÙø^Îø ( hô]†ø ³j%þ Ö] ±Êô äö ãø qûø á$ †ø Ëôù Âø Ÿø. æû]* (äô jô fø Îø …ø o³×F ³Âø á$ ^* ³›øŸø*
^ÛøÊø VÙø^Îø (äô jô fø Îø …ø o×ø Âø ^* _ønø Öô ÜøÂø‡ø ( oû×ôù ’ømö çø³âö æø U äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø

Väö Öø Øønû Ïô Êø ( äô mû ‚ønø eô oûÏô j$mø æø äô nû fø Ïô Âø o×F Âø “
ö Óößû mø çøâöæø Ÿ$]ô äö ßû Úô Üûãö òø rô³Êø
æø Ÿ÷çûâø æø …õ^³Þø àûÚô ^³Î÷ ‚øßû íøÖø äö ³ßø ³nû eø æø oû³ßô ³nû eø á$ ]ô VÙø^³³Ïø ³Êø [ÔøÖø ^³³Úø

èö Óøñô ¡øÛøÖû ] äö jû Ëø _øjø ìû Ÿø oûßôù Úô ^Þø ø çû³Öø V Uäô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Ïø Êø óè÷ vøßô ³qû]*

&ômû ‚ôuø oûÊô °û…ô‚ûÞø Ÿø Ø$ qøæøˆ$ Âø äö ×# Ö] Ùøˆø ³Þû ^* ³Êø VÙø^³Îø ó ]ç÷–ûÂö ]ç÷–ûÂö

äö Çø ×ø ³eø ðº oû³øæû]* ( éø †ø mû †ø ³aö oû³eô]*

2 DMU!RVÐ×ÃÖ]E DD

{n CZ t ‚ }g v· H
¹ Ð VÍß ä 61Z û% q
-Z L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óNMRT)O Vp‚ÊÖ] †nŠËi 
óSLRQ VÜÎ… (ànÏÊ^ßÛÖ] l^Ë‘ h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
91

J½È
á

/Z ! nÅ ò ³gzZ ]Ñ :Îì 61ZX V; ó¹ä VÍß ? D Î6,è
¤
» kZ c*
ÔÇ Vß Z e 0
+
zg ÃyŠ¤
/Å kZ ~ Â 1NŠ ~ ª
q kZ ÷ä ~
61Z ÂÔ ñWä™ ZŠ Z i ú a vZ wÎgçO X Ç Vz™Šß M u { {n
zZ LZ 61Z 7
-eZ1Ô áZ e 0
+
zgÃyŠ¤
/Åa \W
H {Š Zg Z ä
kZ X å ;g X ( Ð q Ë ) ÊpB‚Æ Vð; LZ {zgzZ Ô N*
ß6,VñŠ

yxgŠÆkZgzZ}÷
c*
Š [Z ä 61Z ?Zƒ HN
Š
HY7 Ð
%MÆTq ムZge „
vZ wÎgX ˆƒ bqæF
 Š'
,
igzZ tç ~½Ð v W

gzZ f
en
à QÐZ Ug ¯ º
Û Â@*
Y Wd

Û }÷61Z¤
/Z Ô c*
â
Û äa

Ô 7¦
/
Ù L L:c*
C
â
Û wi **
ä \¬vZˆÆXŠ q ÏZ X } •} •

" XŠ
Hƒqª
zŠ {z
ì 8 Š Z
# Xì @*
Y 0 ¿u òŠ M —"

ÿkZ ä \ M HXì **
M ™^ßÃ
 „ k0*
Æ [gÆ \ M —
Ôì wì H » \ M Xì k7,i ú{z Z
# Ã}È q
-Z Xì Âzg ¬Š

\ M Xì ꊬ»äg eÐvZ {zp¤
/Z c*
Xì 6,{ Zg S¦ ( {È) {zp¤
/Z

@*
hñìÐ xsZ +Š gzZ ì @*
P ( ÑZz 1g ) {zp¤
/Z Ô ì wì H »

ÐZ ë Â c*
M: i !*
{ z¤
/Z Ô 7¦
/
Ù Xì ;gNŠvZ
7x¥ÐZ HXì
C

Xì g » ægzZ KÑ ã%
O+Z X Ð Â
² ™ñw!*
Æ ã%
OÅ kZ

/
¦
Ù XÐ B š ÃV¨zg ZŠÆ3ÌëXÃVÍßÆ>KZáš {z :
C

ó Xó 6 â 7]!*
ÅkZ \ M Ô7
K7ZgzZ c*
M 7i !*
Ð ã‚g Z j
+ZÃwÎg}g ø 61Z¤
/Z
c*
â
Û ä \¬vZ
KÑÅkZÐZ ë ÂÅÒÃ{g!*
zŠ Å1zgÐ "7,i úúÆZ'
,
Z x £gzZ x Zw
Ü z kZXÐ,Š à~ 3ñƒ ñ

³ gzZ ÔÐB ñÐ ã%
O_CÐ Vƒk
HgzZ
)zg Ð i úÃ\ M {z 6,D1 .
Þ Æ Xáš Âì e **
š ÃVÍßÆ >KZ {z ¤
/Z

www.iropk.com
J½È
á

92

a*™Ñ L

L ì ~z%Ð b{k
,
Ù 1ZXÐB š êzgŠÆ3ÌëÔì Le
C

? ?å7»zgÐ "7,i ú»ä ~ H : Îìg zZ c*
M 61Z Ô¸Âìg| 7,

ä \¬vZ ÂX 7k0*
Æ ¾g ÇŠæ gzZ „
 zŠ {Š c*
i Ð í
ƒ … Y [p
1 ó Xó ðâ 
Û wi **
—èn$ Þô ^eø ˆ$ Ö] Åö‚ûßø‰ø ämø ô ^Þø Åö‚ûnø ×ûÊø™
wÎg}g ø {z {Ò M
á ™¢gzZ Ô ñY M i !*
Ð VÆwyZ KZxê{z ªL L

c*
ã!*
i$
+B‚Æ \ M ˆÆ kZ ä 61Z 
˜ +¬X Çn à7Zj
+ZÃ
4G
&)
.nG
( 1756:mÔÝ°Z çG

ó Xó Å7]P`
ÅäàZj
+ZÐB;

gzZ Ôì x Zwz qN**
àe
$f ZÃ a vZ wÎg
Zƒ x¥Ð bÑŠ Ñ!*
{gÃè

7ÌÐ Zw ~z*ŠpÔ „ì »[Z± ~zy
Q {z Ç}™ÒÃÅä™ (Z
aÆavZ wÎg ce ã™ÒÃÅ[AZÐ x » kZC
Ù a kZX Çñ0*
$
Xƒe
$f Zè¯
) !*
w‚gzZ [Z˜Ô²
á Ã\WÔ *
*™d
$†Å\W~ äà e
$f Z Ã a \W

*
*™†ŸZ~ <Ñðƒ ðÑÅa \WÔ I> Z'
,Ã[ôZÆa \WÔ I{)z

*
*™[‚gZ » CŠ c*
iz 0 c*
¶~ y
á Åa \WÔ *
*™Š XZ ]ÃZy

z ]¬$
+~ +Š Ô
‰ {)z bŠ ßF,
Ã]!*
Åx â ZgzZ vg )
,Ô à z Ô Ñ Ë«£Æ ]!*
Åa \WgzZ
X ï
á gñQ
: i ZBg k ãñÝ°Z†**
Ññ

kZgzZ Ôì x ¬ ¬ÑZz ƘРäàe
$f ZÃ a vZ wÎg ªtL L

äâ i kZ ï
á ÌVâZ F,
x Z²Z {z ~ kZ X ì Wz Z(,yZy »

Ì]!*
{zC
Ù 2Ô¸ìg™6,a vZ wÎg ̬oB‚ÆVz
Û »~
ì ~gz¢[AZÃV⠛РkZ ,™kCg ZÍ **
a vZ wÎg&
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó Šó ‹ÑZ 9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !OOPU VÜÎ… ( †nŠËjÖ] h^jÒ ( p„Ú†i à߉

www.iropk.com
J½È
á

93

wÎg <
L c*
äâ ]!*
Å}uzŠ ~¨£Æ wÎgÆvZ ¿ðà }
™hgÃ<
L Åa \W c*
Ô}Š ßF,
Ãw¸Æ}uzŠ Ë~¨£Æ
1Ã a vZ wÎgÐ VÂ!*
yZ Â}Š rz
Û c*
Ô}™ òZgÃ]¬$
+
1 ó óX ce xgo Z ÃVâ ›ÐgñQx Ó, ZgzZ Ôì Cƒ 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óRLS)O V á=†ÏÖ] †nŠni 

www.iropk.com
J½È
á

94

9 [ !*

ìZ
# Zz −7,ŠzgŠ6,a*™Ñ
:ÌZ ÅpÑŠzgŠ

6,µZñx ÓyQ 2X ñY 5xszŠzgŠ 6,\W„ F
g ò **
x **
» a *™Ñ

X ì ðâ 
Û Sä a vZ wÎg Å "7,ŠzgŠ ~ X ñY J 7,u 0*
ŠzgŠ Ì
: sf ø
D bÑŠP´Ð ¤z ÌZ Å−ŠzgŠ6,a\W
DQRVh]ˆuŸ]E
ŠzgŠ 6,yZ Ì? !ß Zz yZZ } Z X ¬ŠzgŠ 6,Ñ º
Û Æ kZgzZvZ L L

ó Xó z™ ;g ¬Ìxs b§hZgzZÙ

: i ZBg~‚Åe
$ M kZ nËy%ËZ e

}i z y M a *™ Ñ
ì Š
HH y Ò t ~ `™ e
$ M kZ L L
J$
¬ŠzgŠ 6,y Z º 
Û gz Z \¬vZ ~ y M x Z Z œ þL Ñ(V âzŠ

¬xsz ŠzgŠ 6,y Z
ì [£Ð y ZZ I Z x Ó~ }i gz Z Ô
ó óX g

ÀÅ V¤
Û ÔŠ Z%Ð ó Šó zgŠ ÆvZ L

L ì Åe
$Zzg Ð D°Z 1Z ä ~g gL L
¬™ Å •
'
,a Æ a\ M Š Z%Ð ó Šó zgŠ Æ V¤
Û L LgzZ Ôì í™f » \ M ~
,p»Šz¥Š ª ó ó> & L L~ ó óx ~ÑZ Y °L L[ KZ ä k²Z 0Z ƒq Xì

4&G) ó Xó ì HyÒ Ð
.nG
( 1198 :mÔÝ°Z çG

www.iropk.com
J½È
á

95

:c*
â
Û ä avZ wÎg
ì ~z%Ð b{k
,
Ù 1Z **
C
±

1 DDó o$ ×ø Âø Øùô ’ømö Üû×ø Êø åö ‚øßû Âô lö†û Òô ƒö Øõqö…ø ÌöÞû ]* ÜøÆô…ø EE

: ŠzgŠ 6,í {z gzZƒ ™f Z÷ k0*
Æ Tƒ Šß M u { u**
» ¿kZ L L

ó Xó Ç

:ì zÑZz −:ŠzgŠ6,avZ wÎg
2DDóo$ ×ø Âø Øùô ’ømö

:ì ~ e
$Zzg q ¯%~z%Ð bZ**
±

Üû×ø Êø åö ‚øßû Âô lö†û Òô ƒö àûÚø pû„ôÖ$] Øönû íôfø Öû ] EE

óXó 5:ŠzgŠ6,íäkZgzZ Š
HH™f (x**
) Z÷k0*
ÆTÔì z¿{zL L

{k
HkŠ Ôì @*
â
Û wi **
¤g kŠ \¬vZ Ð "7,ŠzgŠû%q
-Z
:ì @*
â
Û —]YgŠ kŠgzZì @*
™s ç
:c*
â
Û ä avZ wÎg
ì ~z%Ð b÷Z **
±

(lõ]çø×ø ‘ø †ø ûÂø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø é÷ ‚øuô]æø é÷ ¡ø‘ø o$ ×ø Âø o×$ ‘ø àûÚø EE

3 DDó lõ^qø…ø ø †ö ûÂø äö Öø kûÃø Êô …ö æø (lõ^òø nû _ôìø †ö ûÂø äö ßû Âø kû_$ uö æø

@*
â
Û wi **
¤g kŠ 6,kZ \¬vZ ì &ŠzgŠû%q
-Z 6,í ¿ L L
ƒ— ] YgŠ kŠÆ kZgzZ Ô CYƒ s çV ™kŠ Å kZgzZ Ôì
ó óX D Y

:ǃ¯
) !*
»"

Û ÅavZ wÎg yŠÆ#
Ö ªŠzgŠ ]Ò

: c*
â
Û ä a vZ wÎg
ì ~z%Ð b Š&0Z **
±

4 DDóé÷ ¡ø‘ø o$ ×ø Âø Üûâö†ö %ø Òû ]* èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø oûeô Œ
ô ^ß$Ö] oÖø æû]* á$ ]ô EE

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9ŒL LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ ! OQPQ Vl]ç‚Ö] h^jÒ ( p„Ú†i à߉ 
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !OQPR VÜÎ… ( p„Ú†i à߉ 
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !MNUS VçãŠÖ] h^jÒ ( oñ^ŠÞ à߉ 
óMRRT V ÜÎ… ( gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] xnv‘ 

www.iropk.com
96

J½È
á

ǃ äZ {z Z÷ÑZzp
pg h{Š c*
i6,ígzZ +F,

d
Û ÐíyŠÆ#
Ö ªLL
ó óXƒ ÑZz −ŠzgŠ {Š c*
i6,í
:Dâ
Û Üy¢·sƒ°Z†

5xszŠzgŠ6,a \W
ìt W~(,Ð ƒ
 Åa vZ wÎg L L

1 ó óX ñY 1x **
»\WZ
#‰
Ü z kZ m{èggzZ Ô ñY

D™Øg ñ¬Š º
Û Ôìg *
@Y 5ŠzgŠ6,ax™Z ÑJ
-Z
#
: Tg
:c*
â
Û ä ax™Z Ñ 
D™e
$ZzgÐ \!*
LZ bg0%¬ **
±

o×# ‘ø ^Úø èö Óøñô ¡øÛøÖû ] äô nû ×ø Âø kû×$ ‘ø Ÿ$]ô o$ ×ø Âø oû×’øô³mö ‚õ³fû Âø àû³Úô ^³Úø EE
2DDó†û %ô Óûnö Öô

æû]* Ø$ Ïô nö ×û Êø o$ ×ø Âø

aÆkZ º
ÛJ
-‰
Ü z kZì Lg &ŠzgŠ6,íy›ðÃJ
-Z
# LL
ó Xó ñ7,{Š c*
iì e Ôñ7,Áì e [Z Ô Tg D™Øg ñ¬Š

:p ÖZ y%ÆpÑŠzgŠ

?’0ªä ~g gL L
ÁqgzZ yx0Z Ô`D

0Z Ô ð¨
KÔŠ ƒ ZŠ1Z Ô£ZgzZÐ b{ çE

xsÃ\ M ë
Y7 Ð a \ M ä x Z™/ôÔì Åe
$ZzgÐbŠ&1Z ä
:¼Ô ¹ä \ M ÂÔ CùŠz¥Š Ô … Y Â*
*™

oF×Âø kønû ×$ ‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Øùô ³‘ø Ü$ ³`ö ×$ ³Ö]øEE
oF×Âø Õû…ô^eø Ü$ `ö ×$ Ö]ø!‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø ÔøÞ$]ô Üønû aô]†ø eû ]ô Ùô! o5 ×Âø æø Üø³nû aô]†ø ³eû ]ô

Ùô! oF×Âø æø Üønû aô]†ø eû ]ô oF×Âø køÒû …ø ^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô! oF×Âø æ$ ‚õ³Û$ ³vø³Úö
DDó‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø ÔøÞ$]ô Üønû aô]†ø eû ]ô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMLM)M V Å]‚jeŸ]æ Å^fiŸ] àne Ù牆Ö] èfvÚ 
óUNQVÜÎ… (oÞ^fÖ¡Ö xne^’ÛÖ] éçFÓ Ú 

www.iropk.com

J½È
á

97

Šz¥Šg !*
-Z~½/6,y›C
q
Ù
ì HÜt· Z6,kZ »xsZ ñfä ?Œ
Û
™f » a*™Ñ
¹ä VÍß ‰Xì ï~ Vpq ¹!*
Ôì Z
# Zz '
À
&Š aÆ ,Xì Z
/ŸG
# Zz 'Šz¥Š 6,\ M ñ M ÌZ
#
Y °L LŲZ 0Zƒq : õG
4G
&!Zf ) ó A
.nG
( 1199X 1198 :mÔÝ°Z çG
ó Z y M ÅZ‚L LÅM0ZƒqgzZ ó xó ~ÑZ

:5ZŠ Z Åa½¾ £ÐŠzgŠ ‹Ò

wÎg gzZ Ôì @*
™g ôZ Ð Y ¡
IZ z y!*
i gzZ ‰
Ü z LZ ÑZz "7,pÑ ŠzgŠ

ÅvZ 6,kZ Ôì @*
ƒÐZ {Z
+Ã » kZ Âì @*
™ ¬Š Å äsz •
'
,a Æ avZ

CYƒ ì‡Úm{q
-ZÐ a*™wÎg ÅkZÐ ŠzgŠ ‹ÒgzZ 4'
,¤g
Ì5ZŠ Z żР]**
ˆZxÆavZ wÎggzZì @*
F,
Z8
-i »»z bzgXì
Xì Sg Cƒ 

www.iropk.com
J½È
á

98

10[ !* 

=rîG*9g a*™Ñ
: ØgaÆVß Zz y˜ }g ‚ ax™Z wÎg

:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DMLS V ð^nfÞŸ]E
ó óXì 5™ ¯ØgaÆVßZzy˜xÓÃ\Wä ëgzZL L

: i ZBg~‚Åe
$ M kZ n Š- +−Z b &ƒq

c*
Í ä kZ ÔÇ ñ M á yZZ6,ª
‚g Å\ M ì t È » kZ L L
]y
M z *Šè÷r³njÞ Ô H ZŠ Zt]»ÚkZ Å\¬vZgzZ 1™wJÃØg kZ
kZ Ôì c y˜ }g7 ª
‚g Å\ Mèa gzZ ǃg hÐ VzÅ

Ð )gf Æ ]xKZ ª™0 Øg a Æ y˜ }g7 \ M a
ó óX ñ MaÆä™g hÐ VŠ XÅ *Šz +Š

:ì yâ P=g fŠz » a\ M

:c*
â
Û Š
á g Z ä \¬vZçOÔ Øg¯
) !*
avZ wÎg

DOO(ON V Ù^ËÞŸ]E
ì ªZzÐ s§Å\Wy WÛŒt ¤
/Z !vZ} Z ¹ä VÍßyZ Z
# gzZ L L

www.iropk.com
J½È
á

99

(ZvZgzZX}Š™ µZz [Z±u**
ŠgŠ ðÃ6,ë c*
Ô ‚'
,
ßÐ y W6,ë Â

ÃyZ vZ gzZ X }Š [Z±ÃyZ ñƒ DƒÆ \W~ yZ Ç}™:

ó óX Vƒ D™Ìg lZ {z~ª
qkZ Ç}Š: [Z±

\¬vZ c*
â
Û ä avZ wÎg Ôì Åe
$ZzgÐ ~ÄZ .ñ1Z ä ~èF,
LL

:ì Hwi **
ó óyâ Z L LzŠ6,íaÆ#
Ö Q ~÷ä
DOOVÙ^ËÞŸ]E

gzZ Ô ÇÐ 7[Z± 7ZvZ ÔÐ Vƒ yxgŠÆ yQ \ M J
-Z
# LL

}Š 7[Z± 7Z vZ ÔÐ g D™Ô]nÐ vZ {z J
-Z
#
yâZ =gf u
Z zŠ a Æ yZ Â Ç Vƒ Y ƒ Á¥ Ð *Š ~ Z
# ó Xó Ç

4G
& )óXó Çìg ¹!*
.nG
(530:mÔÝ°ZçG
-#
J
Ö ªógó lZL L

:Øg6,yZZ IZ ÅavZ wÎg

:c*
â
Û Š
á g Z~/pZ >gÎ

DMNTVäeçjÖ]E
6,XÔ Ð ½~g v ñÑ p=9,Z q
-Z k0*
}g vL L

} (,Æ æ ~g v Ôì Cg¦
/VZ¤
/e
$.]!*
à Zz ]µ~g v
ó Xó y!*
$gzZ b„} (,
B‚ÆVzg Z0
+ZZ Ô Tg×Zp

: i ZBg~‚Åe
$ M kZ n Ëy%ËZ e

Cg*t 
á ]!*
{zC
Ù 6,\ Mì ˆðCt Ú~uzŠ Åa *™Ñ L L

Xì B1Ã0#
Ö ZÐ Tì

3#
Ö Z Å\ M D™ ÕÐ wŠ \ Mìt Ú ~ŠÅ\ M

www.iropk.com
100

J½È
á

Å ð>C
Ù Å ]y
M z *Š D™ ÕÌt gzZ ÔñY ~Š wZ e : ~

X ,Š™ðÉg Å#
Ö Z kZ s§

Ðzz ÏZ Ô wŠ 3g „ ¹ aÆ Vëñ\ Mìt Ú¶a gzZ

A ÅvZ @*
¼
Ô,™: [‚g Z » Vƒk
HgzZ ,™ Ô™¿{z T e

4G
& ) ó Xó Fg ZŠ hÆ
.nG
( 600 :mÔÝ°Z çG

:ì yâ
Û » a\W

1DDóéº ]‚øãû Úö èº Ûøuû…ø ^Þø ]* ^ÛøÞ$]ô =Œ
ö ^ß$Ö] ^ãø m% ^* mF EE

ó óX VƒØg Èq
-Z sÜÂ~ !Íß} Z L L

ƪ
œÅ #
Ö QX Ç â
Û ±5 BVÅØg Åa\ M 6,yZZ IZ

~Š Ág Åä™ ¦,i úzŠgzZ ä™ ZŠ Z i úqä ax™Z ÁÎg^ÈZgzŠ a
: D â
Û b/0vZ†**
±çOXì

o×ø Âø †ôËø Š$ Ö] oû³Êô ‚ö³mû ˆô³mø Ÿø áø^³Óø³Êø V äô ×# Ö] Ùøçû³‰ö…ø kö³fû vô³‘øEE
2DDóàônû jø Ãø Òû …ø

i ú{Š c*
iÐ VÑgzŠ \ M^yZgzŠ ÔVƒ ;g~ ÄÅa\ M ~L L

ó Xó ¸ D â
Û 7ZŠ Z

$ÁÁg Å ähg { izg ä a\ M^ÈZgzŠ a Æ ª
e
œÅ #
Ö Z

:HÄc*
gŠÐ ax™Z Ñ ä b?Zz/0{ ÚçOX ðâ
Û

kø³òû ô áûôæø Üû’öÊø kø³òû ô áûô VÙø^³³Ïø ³Êø [†ô³³Ëø ³Š$ Ö] oû³³Êô Ýö çû³‘ö]ø]* EE
3DDó†ô_ôÊû ^* Êø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óQM)M V†nÇ‘ oÞ]†f› !OQ)M VÜÒ^u Õ…‚jŠÚ !PUL VÜÎ… (èvnv’Ö] è׊׊Ö] 
óMMLNVÜÎ… (†n’ÏjÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óMUPOVÜÎ… (…^_ʦ]æ †ËŠÖ] oÊ Ýç’Ö] h^e (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

101

: ƒe ÔÅg ƒe :c*
â
Û ä \ M ?VÅg { izg ( n
Û ) ~^~ H L L
ó Xó Åg
â
Û pô¬Š [|KZ ä a\ M§{ Å]nÅyZgzZ Øg6,yZZ IZ

:c*
â
Û Š
á g Z ä avZ wÎgì ~z%Ð b{k
,
Ù 1ZçOXì ¿g
C

oûÞôù ]ôæø óäü iø çøÂûø oùõ fôÞø Ø% Òö Øør$ ³Ãø ³jø Êø (èº eø ^³rø³jø ŠûÚö éº çøÂûø oùõ fôÞø Øùô Óö³Öô EE
äö ×# Ö] ðø ^ø áû]ô èº ×ø ñô ^Þø oø`ôÊø óèô ÛønF Ïô Öû ] Ýø çûmø oûjô Ú$ Ÿôö è÷ Âø^Ëø ø oûiô çøÂûø lö^+ fø jø ìû]
1DDó^ò÷nû ø äô ×# Ö^eô Õû†ôûmö

Ÿø oûjô Ú$ ]ö àûÚô lø^Úø àûÚø

¬Š {zgzZ Å ~¢ä Y m
CZ x ÓÔì ¬Š àZz äƒ wJq
-ZaÆ ÑC
Ù LL
) Ë Å#
®
Ö Z KZ izgÆ #
Ö ª {z ä ~² Ôà 8
-â ( „ ~ *Š )

ÃòŠ M kZC
Ù Æ#
Ö Z ~÷vZ Y 
á yZ ¬Š ~÷gzZ Xì ¿g™pôaÆ
ó Xó c*
ZI7q
-ÑB‚ÆvZÃËJ
-xŠ D%ä TÏ}Š {Z

:Øg Åa\ M6,Vß Zz yLZ

ä™u| YZ ÚÅVÍßx Ó}uzŠB‚Æ wÈz IZ LZ a\ M

:c*
â
Û ä avZ wÎg 9 cȬ {±X¸áZz

lø^Úø ]ƒø ôæø oû×ô aûŸôø ÜûÒö †ö nû ìø ^³Þø ]øæø (ä´³³×ô ³aûŸôø Üû³Òö †ö ³nû ìø Üû³Òö †ö ³nû ìøEE
2DDóåö çûÂö‚øÊø ÜûÓöfö uô^‘ø
?~gzZ Ôƒ YZ aÆ wÈz IZ LZ ì {z ¿+4Ð ~ ? L L
]¯¶‚ ðà ZgvZ
# X Vƒ YZ a Æ wÈz IZ LZ Ð ~ ƒ

ó Xó zŠ hg *
*™'!*
~'
,ÅkZ ÂñYƒ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óOOTVÜÎ… (á^Ûm¦] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
óNTQVÜÎ… (èvnv’Ö] è׊׉ !OTUQ VÜÎ… (gÎ^ßÛÖ] h]çe] (p„Ú†i à߉ 

www.iropk.com
102

J½È
á

:Øg Åa\ M6,V”

X¸ áZz äâ
Û .gzZ ›Ð V” ™| (,Ð VÍß x Ó a\ M

: D â
Û b÷Z

áZz äâ
Û 3g6,VCZz ygzZ V”™| (,Ð VÍß}g ‚ a\ M L L

1ó Xó ¸

: D â
Û b÷Z **
±

Æ yZ ÂD Y á p=a Æ ]‡5 Ð g »Z ax™Z wÎg L L

2ó Xó D¢B; ( Ð ›)6
,VzuÆyZgzZ ë xsÃV”

:Øg Åa\ M6,Vzgz$gzZ VÉ%

Šp a\ M aÆ äâ
Û ]Š ÈÅVÉ%gzZYÐ VÍßgz$gzZ ®

wÎg  D™ e
$Zzg Ð \!*LZ b ð 0 ™X D Y á p=

yZ Ô D â
Û ]‡5Ð yZ ÔD Yá p=ŠpV; ÆY 7ÆVâ › ax™Z

3X D â
Û•
Ñ~ Vzi »ÆyZgzZ D â
Û ]Š ÈÅVÉ%Æ

:Øg Åa\ M6,VñÝgzZ Vzg Z ¦
/#
Ö }
.

ðâ
Û ñLÔ H7{ ~
.ZñLÐ VñÝgzZ Vzg Z¦
/#
Ö }
.LZ ä a\ M

ä a\ M izg q
-Z : D â
Û b÷Z X c*
o Z'
,»]!*
Ë„:gzZ ¹> Z'
,L:

wŠ }÷èÑqX ÇVƒ Y 7~ ! nÅvZ Ô¹ ( C Zè) ä ~  c*
Š ¬»x »q
-Z=

ÂC
Ù !*
~ X ÇVƒ Ygz¢aÆ kZ ~ì c*
Š ¬ä \ M » ]!*
T å¸ ~

-eZ ( c*
7
Š™ qzÑ oÌä ~) ¸ ìg ö~g Zi *
! Zƒ6,Vñ¼ g ¦
/Z÷
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óPRSOVÜÎ… (†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] xnv‘ 
óNMMNVÜÎ… (èvnv’Ö] &mI^u¢] è׊׉ 
óNMMNVÜÎ… (èvnv’Ö] &mI^u¢] è׊׉ 

www.iropk.com
J½È
á

103

 ¬Š s§Åa\ M ä ~ Ô1ñÐ yŠ¤
/= ™ M ú ä avZ wÎg
ä ~ ( †Å÷Z ) ! /Z :c*
â
Û Š
á g Z ( Ðg \ ) ä a\ M X¸ ìg |\ M

@*
Y ÌZ ' !vZ wÎg c*
Ô H n²ä ~ ?ƒ ‰ OŠ Z å 5a Æ x » T »

Š c*
= Ô Å#
Ö }
.w‚âÚÅ\ M ä ~ !nÅvZ : ë b÷Z **
±X Vƒ

ƒ ¹¤
/Z gzZ H 7VYƒ Y7 ä \ M ƒ H: x » ðÃä ~ @*
7,7
1?ì HVYÔƒ Y7 ä a\ M

b ÷Z **
±X ¸ D ™ c*
â
Û ÌÐwŠ Ð Vzg Z ¦
/#
Ö }
.L Z a \ M

V â »zŠ } Z X X àô nû Þø ƒö Ÿû. ] ƒø ^ ³mø Z Z ëÆ™¥ # ( L ) v Z wÎg= Ô D â
Û
2 ó ó ! á Zz

¬» ä™g¦
/
gŠû% ( 70),: Zizg Ð V!Åx Z}
.LZ ä a\ M

Ô Zƒ¢q~ #
Ö }
.Åax™Z Ñ òŠ M q
-Z Ô D â
Û d/0vZ†çO Ô c*
â
Û
ax™ Z Ñ ?Vz™s çû%X ( ~ yŠ ) Ùâ LZ ~ !vZ wÎg c*
ÔHn²gzZ

û%XÙâ LZ ~ !vZ wÎg c*
Ô Hn²{g !*
zŠ ä òŠ M kZ X ðâ
Û g (Z Ùñ{ ä
3ó Xó û%,izgC
Ù L LXXé÷ †$ Úø

àønû Ãô fû ‰ø Ýõçûmø Ø$ Òö ZZ:c*
â
Û ä a\ M ?Vz™s ç

:Øg Åa\ M6,WægzZg ñ

:ì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

&ûÃø eû ]ö ÜûÖø oûÞù]ô VÙø^Îø (àønû Òô †ôûÛöÖû ] o×ø Âø Åöû ] = äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø Øø³nû Îô EE

kö%û Ãô eö ^ÛøÞ$]ô æø (^Þ÷^Ã$ Öø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

4 DD óè÷ Ûøuû…ø

óNOMLVÜÎ… (V äÏ×ì àŠu h^e (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
ó ó9L LÐZ ä kã]Z !NLSSV ÜÎ… (p„Ú†i à߉ !QLLN VÜÎ… (hI¢] h^jÒ (Iæ]Iç³e] à³ß³‰ 
Xì ¹
óPTTVÜÎ… (èvnv’Ö] è׊׉ !MUPU VÜÎ… (è×’Ö]æ †fÖ] h]çe] (p„Ú†i à߉ 
óNPLS V ÜÎ… (Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
104

J½È
á

 ZpgŠ Å ¶Š ¬$

+ÃWæ~ #
Ö }
.Åa vZ wÎg (û%q
-Z) L L
Â=É Š
H57™ ¯ ÑZz ä™Ò= ó c*
â
Û ä a \WX ˆÅ

ó óX ì Š
HH_¬™ ¯ Øg 0*
Zu

:ì ~ e
$Zzgq
-Z
-Z X å @*
q
™ ;g {™Zè»wÎgèg
$ŠqZ ]‡zZ ÎX ¸ ~íZæ b fv
.L L
ä b yG **
± ÂñWk0*
Æ b yG **
±Ôb fv
.**
±yŠ
~& c*
â
Û ~\ LZ ä a vZ wÎg yŠ q
-Z !fv
.} Z :c*
â
Û
6 ?Ì~ß™ÂÔƒ ~Š ™Ò6,kZ c*
ƒ c*
ŠÈ > Z'
,~V ä
èa ~ %Z ! V; Xì @*
Y W× Ì= b§ ~g vÔ Vƒ y¨
KZ q
-Z
Ö ª) ÌÃp ÖZ yZ}÷vZì ¬Š ~÷ÂÔVƒ XX ànÛÖ^Ã×Ö èÛu…ZZ
#
1 ó óX }Š ¯ ØgèZ
# ñaÆVÍßyZ ( izgÆ
:ì ~ e
$Zzg ~uzŠ q
-Z

Ù ŠS HÆ:LZXì Š
C
H`~[õ·!wŒ
Û }ZÔ ¹ä61Z L L

~ u@*b§ÅèÆÈ{z xggâƒdŠ X ì ;g Ÿ~ [~gvC
Ù ŠQ

/
¤
zŠYÆkZ !vZz Ôì c*
Š wïÐZ ä ?èYÔì ñƒ ñ3g{ {z Ôì

= ÂVƒ 8ŠÃËTÐ ~ V¹‚ÆkZ c*
ÐZ Â~ Ô wV"
ÔŠ }gø ó ó `g%
L LgzZó ókzZ L
L ƒ …Y ?Xì @*
WÃy-B‚Æ yZ

Xì ~Š {CäV7Š yZÃÔŠ kZÔ
™ ‹!
LZ ä ?&LÐ ð¸ kZ}g v! ’ÇZ1Z ÔÑ ì ~°0 ê 6,kZ
ä™ Zg7 »}°z {Š c*
igzZ C{Š c*
iÃËä ~ Ôì c*
Š™íz°Ð o

ÐZ Â[Z ƒ` ™Å|$
+t ?B‚ÆòŠ W@,Z²[Z Ô c*
0*
7ÑZz
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÐ Z ä k ã ]Z) ´ !PRQU VÜÎ… (èߊÖ] h^jÒ (I¨]I çe] à߉ !POS)Q V‚Ûu] ‚ßŠÚ 

www.iropk.com
105

J½È
á

0 yç1Z 6,kZ X ƒg êµ Z Ç!*
Ð kZ ?ce »ÔzŠ hg
s§ÆkZ¤
/Z ! ÅgŠ c*
X ce ã™ ñ~g7 6,kZ »7Ô Îì _g q

~÷Ô_: Ð BŠ¸g {z ÔЃg: Æ } ? ‰ W¨
¸ 6,?g ZŠ

wïÃ( a)·{z Â*
c ce bŠ™ßÃVß Zz ¶æ »Â~ ñZg

bŠ ™ c*
Ì » VßZz ¶æ yZ c*
ÔñY {g Ë@lÍ zŠ | à {z gzZ Ô,Š

7ZgzZ Ô ÇVzŠ èH6,äÃäÃƶæ ~ Âî Yƒg » ?¤
/ZXce

Ô c*
â
Û ä \W ÂZƒD»VÂ!*
yZÃ a g—Z
# X ÇVzŠZéWVÃ**

{gzZ ÇVz™]g ¸z O7Z~Ôì yY ~÷~B; ÆT !nÅvZ
{zX ì vZ ÑZz −Z÷Ô VƒØg~ Ô ÇVzŠ hgÆ™yˆZQÆ™

1 ó óX }Š™: ¨
¸6,*ŠÃ+ŠJ
-Z
# ÇñVZ:Ð *Š kZ=

5™ ¯ ØgaÆVß Zz y˜ x Óä \¬vZÃ a vZ wÎg Zƒx¥

‚ D(ZÃ+

KZ ðƒ { ZggzZ ðƒ ~ 7,~ êÐ=g fÆ „ \WXì

ä y¨
KZÐ TX ì @*
`6,kZgzZ @*
3Š { Zg S¦Æ™¡ÃVƒZg Åë!*
z h Zƒ
Åy¨
KZÐ ½6,{ Zg kZQX ¼àegzZ wßZÆäg Z¦
/6,gîiZ Ï0
+
i Å *Š

X ì CYg’ÌÏ0
+
i ~zy
Q

ÃVÍß\Wì Ìt U q
-Z » äƒØgÆa \WaÆVß Zz y˜
À +E
+
i
aÆuñq
-ZgzZ Ôìg ïŠ ]úŠ Å© ÂØ{ ÞZ êL C ™î>X\ î>X\ ¾½Ï0
ï] Ð [Z±ÆcizŠgz¢yŠ q
-Z: q
-Z~ ]y
WÐZì {°zt » \¬vZ

X ì C™#
sŸz Å]!*
ÏZ g
$usf `gŠXƒg Õ„ H{z { ZpÏñY
:c*
â
Û ä avZ wÎg D™yÒ b {k
,
Ù 1Z **
C
±

kZ Z
# gzZ Å×zg v Wä Tì Ü¿kZ wVÅVÍßgzZ ~÷ L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óPTS ) O V†n%Ò àe] †nŠËi 

www.iropk.com
J½È
á

106

¿{z [ZX Ñ ä¤
/~ v WkZ í gzZ} Q ˆ’Š¤
/
Šg Z Ýzg Å

gzZ 7„ … â {z1( N Y $Ð W @*
) Î äUgzŠÐ v W7Z

Vz# ~gv»~ b§ÏZX DY D%gzZ D¤
/Ôë~ v WÏZ

?pX î Y $Ð c izŠVƒ HgzZ Vƒ mgzŠÐ v W»™ñÐ
1 ó óXƒìg Y} ¤
/~ kZgzZ 7„ F
gƒvß

0Z x â Z 0Æ kZ X¸ Øgù a Æg ña \W Ågñ]!*
„g
: i ZBg kM

Vëñì ~z%~‚Åe
$WÏZÐ dk „0Z **
±~k
,
0Z L L
`

a Æ Vëñ)gzZ Ô¸ Øg ~ ]y
WgzZ *Š a \W Âa Æ
Ô Ð äY ñvŠ ~ }i {z¸ Øg „ ~ *Š sÜ a\W

t 6,Vz
Û »Æ VáZ «‰‰ $Ð äY ñ‚'
,ßÐ yW

2 ó óX ¸ ñW[Z±

:Øg Åa\ M6,]ZŠ )gzZ ]**

çO X c*
â
Û IÐ äg â 6,{n gzZ äÎ r ZŠ 6,{n Ægâ Y ä a\ M

Hc*
Š
Î r ZŠ6,}n ÆT ¬Š J¢q
-Z ä ax™Z Ñì ~z%Ð b'
,
Y
:c*
â
Û Š
á g Z ä a\ M :X å

^`ø eø †ø •ø æû]ø ^`ø `ôqûæø oûÊô èø Ûønû ãôfø Öû ] Üø‰øæø àûÚø kößû Ãø Öø oûÞôù ]ø ÜûÓöÇø ×ø ³eø ^³Úø ]øEE
3DDóÔøÖô ƒF

àûÂø o`ø ßø Êø (^`ø `ôqûæø ±ûÊô

Ægâ Y c*
áZz äÎr ZŠ6,}nÆgâY ä ~7x¥»H L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMOO)OVáQ†ÏÖ] †nŠni †nŠËi 
óPTS ) O V†n%Ò àe] †nŠËi 
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä kã]Z !NQRP VÜÎ… (I^`rÖ] h^jÒ (I¨]Içe] à߉ 

www.iropk.com

J½È
á

107

ó Xó c*
â
Û IÐ ä™,Z ä\ MQXì ÅÒ6,áZzägâ 6,}n

]nÅkZ ä \¬vZ Âc*
ö ã0*
ÃÈ Ð\ ä ]gúg »$
+q
-Z ÅLZuZ µ

X c*
Š wZ e ~ 3Ã]gúä \¬vZ Ðzz Å ä™Õ6,© @'
,Æ kZ gzZ ~Š â
Û
Ñ ÌaÆ]**
Z³ a\ M nºZ X c*
Šg Z Œ
Û^
,Y**
**
g â ‹wzzš ä a\ M

ä h N uZ X¸ wŠ 3g } (,\ M Ìa Æ ]ZŠ ) „ ,Z gzZ ñ M ™0 Øg

ÆgLñƒ D zg X Š
Hƒ Á‚ Ug ¯{z  c*
Š ¬»¾ÐZ ä a\ M ÂÅ•
w


Hƒ lñ{× M× M {z Â3g .„
 Š ä a\ M6,ã 

www.iropk.com
108

J½È
á

11[ !*

]g t
KÅa*™Ñ
ì Ì~ gZz ]Zg Â
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DR V Ì’Ö]E
 ?~ ! LZuZ µ ( x ¸~÷) } Z ¹ä }d
ƒ
WÆ *%Z
# gzZ L L
ä™& ¤~ Å]Zg Â[ Ŭ Ðí Ô Vƒ wÎg »vZ s§Å
ÑZz ä‹ ~Ÿp »~ Å wÎg q
-Z áZz äWˆ LZ gzZ ÔVƒ ÑZz
ÔÑ ìt ÂñÑPŠ ?k0*
Æy Z {z Z
# QX ì £Zx **
»XÔVƒ
ó Xó ì zŠ Y î Ât

0 [© ª) ! LZuZ µ } Z :¹Ð V-Š· Æäâ i LZ ä g}L L

ÔVƒ Š
H5aÆe
$Z@ ~g v™}Š gZgzZ™ ¯ Ñ~( !Š ÑzZ Å Z'
,
Z0t GZ

ÅVz)gzZ Ô ÏÈ ÅvZ q
-Z ªÔ¶]úŠ Å]Zg  Vƒ c*
M ™á ]úŠ „z ~gzZ

Ń ~÷~ ]Zg Âì Cƒ Ì& ¤Å]Zg Â=g f }÷gzZ Xg ïZ » ]Š „
gzZì [ E ÅvZ ]Zg  Zƒ "
$U*ÂVƒ [ ƒ _¬~ [ZgzZ Ôì Šñ¸

www.iropk.com
109

J½È
á

X ǃ£Zx **
»XVƒ êŠ ]g t
KÅwÎgq
-ZáZz ä MˆLZ »~

]gt
KÅwÎg 6 q
-Z ~gzZ Ôì „gƒ & ¤Å]Zg Â=g f }÷Z
# gzZ

Xce ã™d
$†~÷: Ôce **
ÑyZZ6,í»ÂÔ Vƒ ;g}Š
G
-Z »{z ÂÔ ÇVz™ÔÐ \!*
~ :ì c*
M ~ 14[!*
Ô¦- gZ
ó óûG3Ò¡g ÃL Lq
G
L ì –ä /Zg ÖZ #
r™X Ç}Š
k!*
**
,gZgzZ Xì £Z c*
'
·p» ó óûG3Ò¡g ÃL

Vƒ wÎgÆvZ·ì ¹gzZì c*
M ~ VÂg „ ôÜÕ™f » a*™Ñ ~

E
4G
&!Zf) ó Xó Ð
.nG
( éS}BÑ$X 1582:mÔÝ°Z çG

:c*
â
Û Š
á g Z6,x £}uzŠ q
-Z

DMQS V Í]†ÂŸ]E
V; LZ {z™f » TÔ ì ò Z Ñ D™ ~zc ÅwÎg kZ vß L L

Ð ðZ'
,gzZ êŠ ¬» n7Z wÎg {zX D 0*
Zƒ –~ gZgzZ ]Zg Â

yZ Ôì @*
™x ZwÃVzq ~ngzZ w'ÃVzq { À 0*
aÆyZ Ôì Âzg

ñƒ} «{z ~ XÔì mÅ/È {zgzZ Ôì @*
g@*
ZÐ 6,yZú1 Æ

ÅÝzg kZgzZ Ô ÅŠægzZ e
$×ÅkZgzZ ÔñÑyZZ6,kZ vß Z®X ¸

ó óX áZz ä0*
b #v߸ ÂÔì ˆÅwi **
B‚ÆkZ Å ~zc

[ÂIZt ]â ´zs™zZÆwÎgyQª —Üû`ôeùô …ø ‚øßûÂô ^e÷ çûjöÓûÚø äö Þøæû ‚ö³rô mø³ ™ZZ
~ [ÂIZÜç6,y´kZÆˆÈ M Œ
Û X D 0*
`gŠ ~ gZz e
$g ÂV; LZ

www.iropk.com
110

J½È
á

6,kz Å\ M gzZ6,\ M ]â Z²ZgzZ V˜ :¤
/
z X mƒ: ]P`
Åg ïZÐ kZÃËÐ

awÎg,Z V¹~ gZgzZ > Zg  †ŸZ Ì»x Z²Z kZ V;z¸ ºZ F
,

? QVc*
¸7Åg¼Æ

:J½™f ~ > Zg Â

IZ Šp òúŠt ˆ Æ yZ ` ƒ J
-[Z ]d’gzZ ]Ã¥æ ~ > ZgÂ

!Zj ¼ ̈Æ]d’âZpXì :%»Škz [Ât ;g 7Ì»e
$gÂ
:Æ™¥#ÃVêZuZ ã!*
i Å g.ñ}X ‰ {g ¹!*
ÌJ
-[Z~ kZ]Y
~÷~ VǸ „ }¾Ð yxgŠ „ }¾a }¾ Z}
.Z¾0
+
zZ}
.L L

( 15X 18:Y ]Z ) ó Xó - OŠ y»s§ÅkZ ?X Ç}™ 0*
,Ñq
'
-Z#â

? M
hƒ yÃgzZ {z´Æ ³Z µ Ô ð¸ Æ LZuZ ª ó ó𸠄 }¾L L

Xƒ ÑZzpgÐ g.ñ¹xª ó#
ó â „ }÷L L Ñ (Z ~ Vu Z yZQ

?ì YƒyÃgzZÆJ9yâ ²Zy
M}gø

:J½™f ~ gZ

b &Z z ø6,¯ ÅÀF,
gŠÀF,
gzZÀF,
L L~ kZ X M6,gZ [ZˆÆ> Zg Â

gîtõgzZ6´É Ô7™ Ö ™ Zl
Ì{zgzZ Ôì ~g Y J
- ` MŸ » ~pgzZ çF,

g [t X ìg M − ‘ J
- ` M Ât Ì~ kZ Ô Æ kZ Šz!*
pX6,

: ìg â
Û Ð VêZuZ
VzgzÃßT J7,7~ kl[ ä ?HԹРyQ ä qÁLL
ÃÅgzgzZ ZƒÐ s§Å0
+
zZ}
.t XŠ
Hƒß»}uÆäÄz H œg ä
ÏñYàáÐ?>
Ø 
á Š!*
Å Z}
.VƒHÐ?~akZXìÐ~
ÆkZÇ}¤
/
6,
ßkZgzZXÏñY~Š}ŠÔñÑVÆkZÃx¸kZgzZ
(44X42:21Xä) óXó ÇáZe5ÐQ Ç}¤
/{z6,
T1ÐNYƒ}•

www.iropk.com
111

J½È
á

‡ß gZ gzZ '11X 10:12²%gZ gzZ ì Zƒ ÜVŒ {L » ó ókl[ L L

ª Vzgz Xì » 22X 221:118 » g1i [Â Å Ñ Š ƒ ZŠ ÝZgŠ {z Ì~ 18:20

ªX Zƒß »}uÆäÃX¸ „ ³Z {z å H œgå ÃßTä VêZuZ

Ì ãZ¾zŠ· gzZ ÔåŠ
Ûq
-Z » „ LZuZ µ {z B~: â iy
M Ð ƒ
 ÃT]t
( 11X 10: mÔ~]
.â ]h!Zf) ó Xó ‰ {g™: c*
Ô‰ {g™ƒ l0*
l0*
{z ñZ”Ð kZ

: i ZBg k ~z¡ x â Z

1 ó óX a ·{z Ô ¶~Š äg }**
±]g t
KÅäWÆwÎgT L L

]Zg Â]gt
KÅa vZ wÎg ]oãZz »]!*
kZ ]c*
WVâzŠ Ñ!*
{gÃè

Ôì Cƒ "
$U*
]!*
t ÌÐ g
$Š qZ¼ b§ÏZ X Ì~ gZgzZ ¶ŠñÌ~

: D™yÒ k g(0Y «**
±çOX D™Ü~gTÅsf ëÃX
oûÞô †û fôìû]* Vkö×û Îö (D ”
ô ^Ãø Öû ] àôeû æ†ôÛûÂø àøeû ] äô ×# Ö] ‚øfû Âø kö³nû Ïô ³Öø EE

ͺçû‘öçûÛøÖø äö Þ$]ô =äô ×# Ö] æø (Øûqø]* VÙø^Îø [éô ]…ø çûj$Ö] oÊô U äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø èô Ëø ‘ô àûÂø
ÔøßF×û‰ø…û ]* ^³ Þ$ ]ô o% ³ fôß$ ³Ö] ^³ `ø m% ^* ³ m5³ ™ áô†û Ïö Öû ] oÊô äô jô Ëø ‘ô ˜
ô Ãû fø eô éô ]…ø çû³j$Ö] o³Êô
. Öôù ]‡÷†û uôæø —]†÷ mû „ôÞøæ$ ]†÷ ³&ùô fø Úö æ$ ]‚÷³âô ^³$ø
oûÖô çû‰ö…ø æø pû‚ôfû Âø køÞû ]* (àønû nùô Úôù ¡

oÊô hõ^í$ ‰ø Ÿø æø (Àõnû ×ô Æø Ÿøæø Àùõ Ëø ³eô ‹ø³nû Öø (Øø³Òôù çø³jø Ûö³Öû ] Ôøjö nû Û$ ³‰ø

àûÖø æø (†ö Ëô Çû mø æø çûËö Ãû mø àûÓôÖF æø (èø òø nùô Š$ Ö] èô òø nùô Š$ Ö^eô ÄöÊø ‚ûmø Ÿø æø (Ñô]çø³‰ûŸû* ]
Ÿ$]ô äø ÖF ]ô Ÿø V]çûÖö çûÏö m$ áû^* eô ðø ^qøçûÃø Öû ] èø ×$ ÛôÖû ] äô eô Üønû Ïô mö oj# uø äö ×# Ö] äö ³–ø³fôÏû ³m$

DD ó^Ë÷ ×û Æö ^e÷ çû×ö Îö æø (^Û& ‘ö ^Þ÷]ƒø ]* æø (^n÷ÛûÂö ^ß÷nö Âû]* ^ãø eô xöjø Ëû mø æø äö ×# Ö]

}g !*
Æa vZ wÎggzZ Ô5Ð b m¬0z/0vZ†**
±~ L L

ä b vZ † **
±Ô c*
â
Û Äc*
gŠ 0Æ 3z w®~ ]Zg Â~

‰Åa x™Z wÎg ~ ]Zg  ! nÅvZ Ô 7VY c*
â
Û ~ [Z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óNUM)Q Vpæ^–ne †nŠËi 

www.iropk.com
112

J½È
á

N ä ë ! Ñ } Z L L‰ ðWÌ~ ˆ yWŒ
Û  gÃè {z Â]Ì
Vð7,yR \WVW'
,h
+'
× ó Xó 5™ ¯ ÑZz ä Zg egzZ ÑZz ¶Š ~ŸpÔ { ZÍ

3g Àáx **
» \Wä ~ X wÎg }÷gzZ }È }÷Ô ~ óWâ Æ
: gzZáZz ä™ ¸¨zgØ~ Vzg Zi !*
: Ô ` Z'
× Jz p$
+: \WX ì

ïŠ jgzZ ïŠ ™s çÉ Ô áZz ¶Š [Z Ð ðZ'
,» ðZ'
,„ 

Ð { ZgJ
-Z
# Ç}™: HJ
-‰
Ü z kZ \¬vZ bzg Å\WgzZ Ô

X B yâ :Ã ó óvZ ÑZ!Z ÑLÝ
L kZ vßJ
-VŒ ,Š™: J¦Ãx ¸ðƒ

È gzZ y»}¾Ô @WS0
+Z ÅyZÐ •
'
,ÅÝkZ \¬vZ b§kZ
1 ó óX Ç}Š wÅwŠ

\W H n²Ð a vZ wÎg ä ~ D â
Û yÒ b )â Z1Z **
±
: c*
â
Û ä a\W ÂN â
Û { Ç WЩ: LZ=

2DDóoŠFnû Âô éö …ø ^øeø æø(Üønû âô]†ø eû ]ô oûeô]* éö çøÂûø ^Þø ]* EE

ó óX Vƒ]g t
KÅ g }gzZ Ô ¬Š Å g Z'
,
Z\!*
LZ ~ L L

:ì ~z%Ð bŠ&0Z **
±

wÎg Ð b QgzZ Ô c*
š ~ g !*
gŠ LZ ÃSè+`
'ä Ù Z
# LL

k0*
Æ TÃkZgzZ Ôƒ x%Ã ? VZg å Â[]xÅavZ

»XÔ „zgzZ Ô wÎgÆvZ {zVƒ êŠ „ZÍ~ Xƒ ñW ?Ð
3 ó óX ¶~Š äg }]g t
KÅX D 0*
~ gZ ë™f

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óNMNQ VÜÎ… (ÅçnfÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
!NTU)T V‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ !PSRU VÜÎ… (†nfÒ oÞ]†f› !NNNRM VÜÎ… (NRN)Q V ‚Û³u] ‚³ß³ŠÚ 
I
-4X3
Xì ¹ ó óŒL LÃÅkZ äk ö+ G)´
äM0ZgzZv0Zƒq !RU)OVèm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] !MTU)S V p…^fÖ] xjÊ !PRM)M V‚Ûu] ‚ßŠÚ 
Xì c*
Šg Z Œ
Û óÝ
ó gzZ ŒL LÃÅkZ

www.iropk.com
J½È
á

113

» a vZ wÎgì CYƒ VÈ b§Å×zgèizg ]!*
t ÌÐ g
$Š qZ yZ

Åa \WÌä Ù S { 
á ì zz ¸ X åŠñ~ gZz ]Zg Âíè™f

Ü z kZì @*

ƒx¥s ™Ð kZX ¶~Š™& ¤Åa \W Ug ¯™Í]x
ñ Zgt ÃÙ Ðzz ÅX‰Šñ]â ´ ãZz +Z Åa \W~ gZ ÌJ
-

gZ z ] Zg Â{ ” p’Ì ` W, i Z { z ´ X Zƒ : ï@*
̽ { g f ~ ä ™ ì‡

hZgzZ Ô _7,7Z [Â IZgzZ Ô Šñ}™E
+
Æ ]g t
KÅa \W~

: } … YgzZ Bb§

19@*
15 e
$WÔ 18 [!*
Y ]Z X 1

46@*
33e
$WÔ21 [!*
ä X2
21 @*
19 e
$WÔ 1 [!*
¦- X 3

17 @*
15 e
$WÔ 14[!*
¦- X 4

26Ô25e
$WÔ 14[!*
¦- X 5

1 15 @
*
7e
$WÔ 16 [!*
¦-

X6

] Y ZŒ
Û VŒ Å ƒ
 yQ X ÌgzZ ]Y !Zj~ gZ gzZ > Zg  !x Z™Mg ‡
4G
& L LgzZ ó ó~]
.nG
ä™±5 ~ ó ó437 Ô105B 2:y M ÅZ çG
.â ‚L L7Z ñOÆ ä™

X ñ Y ðâ
Û Zg ZÍØi Å 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óPOS Ô MLQ)N VáQ†ÏÖ] †nŠni (‡] ƒçì^Ú 

www.iropk.com
J½È
á

114

12[ !*

aw=ÁÎg ñŸg
:ì @*
™x Z Z »éZpÅ a*™Ñ Ì\¬vZ
: c*
â
Û ä bk„0Z **
±

\¬vZ X ¸ ~Š· }°!*
ÒZÆ V;z ÂñÑ p=Üæ a vZ wÎg L L

X ñƒ lp ¹ Š· 6,kZ X c*
Š ¬» "7,i ú s§ Å kYZ š
M Ã \W ä
‚\W¶t éZp CZ f Å\WpXìg _7,i ú cg ÏZ J
-{ â F a\ W

KZgzZ Ô¸ D™ óâ N ¬ŠÐ \¬vZ \WX ³7,i ús§Åx ZwKª½ Z'
,
Z
gzZ ) ~Š â
Û wi **
$Wt ä \¬z ug nvZy
e
s !*
X¸ D™ c*
VZ s§ÅyWó
: ( ~Š™~g7 éZpÅa\W

DMPP V é†ÏfÖ]E
ë[Z Ô ìgNŠ ñƒ 0Z s§ÅyWg !*
g !*
Ã}n Æ\Wë L L
CZ \ M X N Yƒ lp\WÐ TÔÐ ,™zá+
$Y Å‚kZÃ\W

Z¢s§ÏZ {n CZ Vƒ }V˜ \WgzZ B¢s§Åx ZwK{n

Ôì D¬» äƒ h'
,Ð s§ÅvZÆ ]!*
kZÃ[Â IZ X ,™

www.iropk.com
115

J½È
á

1 ó óX D™t 7…¸Ð wqZ yZvZgzZ

ÅyZ ÔÐ N Y } i Zâ\ M Ð VzXgzZ ÔÇA x £ Ã\ M ~ ]y
M

:c*
â
Û ä ]+Z [gvZaÏZ Ô7e~p ÖZ ã¨
KZ¨
DQVoFv–Ö]E —oF•†û jøÊø Ôøe% …ø Ôønû _ôÃû mö ÍøçûŠøÖøæø ™

ƒ èZg\ M ÂÇ}™lg !*
Å]â ÅZ LZ6,\ M [g »\ M d
$kgzZ L L

ó Xó ÐN Y

t Ð \ M Å]+Z [gvZ Ô ì Le Ÿg ]+Z [gvZ Å J \ M c*
Í

Xì ›ÅzgŠ e

B‚B‚ÆäF,
Z Zg7 6,›ûLJ$ ZÑBc TÔì Ÿg Å[8w2Å›

[8)
®¤ZgzZì ©
8™ œz N *Š ÅðLZÆ™ÎîLZ ~ [8§

t ÐZ [8» kZ Z
# ì @*
ƒ‰
Ü z kZg ZŒ
Û ÃwŠÆBXì @*
F,
Z Zg7 6,äeC
ÙÆ
X èZg6,?ëƒ Y}Š {Š (
× Z‚
Û Z bzg

6,Ÿg Åa wÎgÆ \¬vZ Ôì xzFz xiÑ Ÿg Åa vZ wÎg z vZ

† LÅ~ a ~t{ Çg*
! ‚'
,[px™'
,
Z » Ÿg Å \¬vZ6,yZ} F,
Z}g7

»X¸ oozg ñ{z X ‰ 0 ]‡y¶
Kc *Š {z Ô‚'
,Z hû …ÆvZ6,yZ
Xì 7g ÇŠæ ðÃ

ëÅkZ ˆït & Ôì w2dZ nÆyZZ IZ Ÿg Åa u 0*
wÎg

ÏŠ Å x Z™/ôä Tì Î{z a vZ wÎg ñŸg X ˆ M 6,0 }g7
,Z Ð öâ i M C
Ù Å xÑ Mz T
$r {z ~ "_
.kZ X c*
Š ™gŠÃ[¨Æ ®
))

kÓ ( 313) ` ~g$
+{zçä ]z'kZ X Zƒ: J
-kˆZ » kZ 7Z}g¦
/
(
.¢E
Åa vZ wÎg z \¬vZ {z X å/_
.t » q
-ZC
Ù Ð ~ X c*
Š ¯è} çF
òŠ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óNQU)M V†n%Ò àe] †nŠËi 

www.iropk.com
116

J½È
á

yZ Å Ãz Z
# X Ç } hg: ðZŠ » a wÎg Æ vZ 1 Ç }% –
 c Ÿg

nÆa vZ wÎg zvZ ä kÓ ( 17) {,X H dZÐ }°z LZ ä Vzk
,
¦

yZÉ Ô7e
$Dz {“6,y!*
i Ë1ñ3ni ä Š Z
Û Z FX G lâx YÆ ]Š Þ

yZ ä a ݬ zŠ g »ugzZ ‰ 0 r Zl
{+gŠ Ð Ýzg Å wÎg ñŸg yZZÆ
X ˆ~Š™ «~¤
/et 7ZÐ s§ÅvZ Â~Š „ZÍÅVâ ZZÆ

{zgzZ Ôì èZgÐ yZvZ ZZ wMLLVèeçjÖ]y —äö ßûÂø çû•ö…ø æø Üû`ö ßûÂø äö ×# Ö] oF•ô…ø ™

ó Xó èZgÐvZ

Å]Š ÞÅ yZ ä a Øg Ñ ™ƒ } 9k0*
Æ Y Zß~ {zçq
-Z² t X ^
,Ã6,û%Æ]Š Þ~ { Çg !*
ÅvZ #
Ö ª @*
t ~Š „ZÍV-

Vâ Zz6,yZÆavZ wÎg ñŸgX ÇVƒ Y~ ¼
A ¬Ð yZ~gzZÐN Y
XƒèZg6,yZ‰
Ü zÆw™zÆyZ awÎg »vZ Cƒ Õ~y
Mt Å

**
±6,äƒ +ŠÆ xsZgzZ6,äƒ [gÆvZ ì Y\ „zBZf » yZZ

lp„zXƒ µZz6,}oÏZ Ì]ñÅTgzZƒèZg6,äƒÑÆa½·

ðZC
Ù Š ]!*
¸d

Û ÆèÅ b tzgÃ/ **
¦ä b Z**
¦a kZì ‚

äb tzgÃ/ **
¦gzZ Ô‰ƒ èZg a wÎgÆvZ6,?ƒ ‚lp ? ¶
X ¶]Š X+F,
dZq
-Š 4,
ÆyZt Zƒx¥Ô¶½]!*
¸ Ìc bZ**
¦

]â ´z _ ZÑyZgzZ ÇñCZÃ a wÎg›
.kZ y› Ì[Z
è Ð"_

X ǃÝqx £t ÐZ Çñ M Zg7 6,

:w”» Ÿg Å\¬vZÐ awÎg ñŸg

KZ~g$
+ÒzçgzZ ÔG}g7 2»Æ›Åa vZ wÎg 䲊kÓX

:c*
â
Û gÖZV-» Ÿg KZ6,yZ ä \¬vZX ZƒèZgvZ6,yZ Âc*
Š]o» Ãz

www.iropk.com
J½È
á

117

DMTVxjËÖ]E
Ð \ MnÆ|
# gŠ ä VrZ Z
# ì èZg6,VëñyZvZ—" L L

: Ôì Šñ~ VßŠÆ yZ ì ~ DÆvZ q {z :X ¶Å³
Xì ! c*
ì„¢c yZgzZ Zg @*
ZP6,yZ ävZ

G
¢7ZgzZ Ô ˆÅ ï
L .g9 wz4,
6,Vz@WyZ 4B‚Æa x™Z Ñ ª

X ˆ~Š ~¸lpÌÅ ìx

:w”»yZZ ]z'Ð Ÿg Åa wÎggzZ \¬vZ

wZ e ~ Ýe KZt Z
# Xì Ágzä HBZ fgzZì F,
lpXk‹ÅyZZ

x ÓVY vß (g Æ HZ f kZ Âì êŠ ™¸" Ð VSZ f x ÓÆ V˜ *Š ™

ÃVƒ Ù M LZÆ™e
$Zu~ yZ]
.z z »“
t gzZ Ô ïŠ ßF,
ÐZ6,VU‚ M
E
E
 ?
Ÿg6,]tÅ a ]ZŠñçL Z
# ì @*
ƒ‰
Ü z kZƒ
 t Xì @*
™ **
Ç" Ð *Š
:ì ~tŠ 
á g Z 6X ñY 1 ¯ ÑÃ

Ñø]ƒø VÙöçÏö mø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ÄøÛô‰ø äö Þ$]* gô×ô _$ ÛöÖû ] ‚ôfû Âø àôeû Œô^f$Ãø ³Öû ] àû³Âø EE

1 DD ó^n& fôÞø ‚õÛ$ vøÛöeôæø ^ß÷mô Ýô¡ø‰û¬ôÖû ^eôæø ^e& …ø äô ×# Ö^eô oø•ô…ø àûÚø (áô^Ûøm¬ôÖû ] ÜøÃû ›ø

:c*
â
Û äa*™ÁÎgì e
$Zzg Ð b ïEÒŒ.ÅZ†0 k„ **
¦ LL

+Š Æ xsZ Ôäƒ g ÇŠgz6,Æ \¬vZ š {'
× » yZZ ä ¿kZ

ó óX ZƒèZg6,]tÅ a·gzZ äƒ

:xe Ÿg ÅavZ wÎg

à â z ~g !*
zg » KZ ¸ Ð ~ x Z™/ô & yZ b ´ â 0 ª **
¦
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä kã]Z)´ !NRNO VÜÎ… (á^ÛmŸ] h^jÒ (p„Ú†i à߉ 

www.iropk.com
118

J½È
á

{ Z_Æ x Z™/ôLZ a *™Ñ Z
# 1Ôn Y: 6,ut{zç6,¯ Å ]5z^
¢q ~ #
Ö }
.Å a g—¬o F~ ~tK Âñ M á p=Üæ :Zz

X D™ 7 ]gm Å äƒ : ï
á ~ {zç kZ ™ lZF,ä· L ÑgzZ Dƒ
0 ª **
¦1ÔD â
Û : n° ðÃ6,yZ gzZ D™ wJg±Æ oo a\ M

°ç6,l»KZgzZ Ô ~Š ™n²]!*
E E äe x Z™/ôzŠ }uzŠgzZ b´ â 

‚c*
Š ™uF,*
*™]!* 
Æ ¬ÆvZÐ yZ ä a \ M Âñƒg Ç CÆ
Æ \¬vZ Ð ‰
Ü g ð•Z ä VrZ yZgzŠ kZ X Š
Hc*
Š ™ Z]
.Ð V-ç Å yZ 7Z

y ZX â
Û èZgà a wÎg LZ6,ëgzZ â
Û s ç… Â!vZ} ZXN ¬Šg—
Xì V- ~ e
$Zzg Å ~g g 9§Zz »
gzZ Ô1™x¯ s™ƒ nZg**
äa\ M Z
# Ð b ´ â 0 ª **
¦ LL
X ¶„Å ~q Ÿg Åa \ M {Š c*
iÐ ƒ
 Ã yZ Â c*
Š ¬¸ ÌÃ/ôx Ó
gzZ D M {z ~ ª
q kZ Ô¸ D™ ´~KJ
-k
,
Š ~hðˆ Æ i ú a\ M
Q ?7c*
ðƒ •
w~ [Z Æ xsÃVŠƒ ug I ë ~ wŠ gzZ D™xs
1 X D Y Ù Š s§Å a \ MÐ VâgzZ _7
,i úµÆ„ a\ M

:**
ƒèZg™ àyjÃa*™Ñ »º Z & œ **
¦

X ì ïq » Ì Z ~ (,{ Î Z » b º Z & œ **
¦~ a v Z wÎg è›

Ð ~g à Ãz ËK Z à a ÔÆ v Z Z
# Dƒ xy
z lp‰
Ü z kZ { z

Za ØÅ Ùpg Š kZ ~ y Y z ŸÆ y Z Â @*
Y ïµñt 7Z Z
# Xf
e ™lp

» n=Ã Ì!*
y …Ð ¿kZ Æ y Z 1ì Â *
*™ y Ò ~ p Ö Z & Cƒ
X ì @*
ƒ Ýq ¯
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óPPMT VÜÎ… (p‡^ÇÛÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

119

U oùô fôß$Ö] ÄøÚø

^ßø qû†ø ìø ^Û$ Öø VÐömû ‚ùô ’ùô Ö] †ôÓûeø çûeö ]ø Ùø^Îø VÙø^Îø (ðô ]†ø fø Öû ] àô³ÂøEE

U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø

ø_ôÂø ‚ûÎø æø(Åõ]†ø eô ^Þø …û †ø Úø èô ßø mû ‚ôÛø³Öû ] o³Öø ]ô èø Ó$ ³Úø àû³Úô

1DDkönû •ô…ø o# juø hø†ôøÊø ^ãø eô äü jö nû iø ^ø Êø àõfø Öø àûÚô è÷ fø jû Òö äü Öø köfû ×ø vøÊø VÙø^Îø

a *™ Ñ ë Z
# c*
â
Û äb &œ–1Z ¹ ä b YZ'
,**
¦ LL

Ü z kZ Ô Zƒ g ¦

/6,ì Zzl
q
-Z Zgø ‰ s§ÅÜæ ÐlB‚Æ
wÎg ä ~ ¹ä b –1Z **
¦Ô ¶ðƒ Ðk\ à a vZ wÎg
: Ôc*
Ñ|ŠzŠ {z k0*
Æ \ M ~Q Ô;zŠ|ŠzŠ ‚ Z hðaÆ a vZ
ó Xó Š
HďZg~J
-VŒ \ ÃkZ ä \ M

:ÒÃaÆawÎg ñŸg

EI
V ðG34»]ÇgzZ VØi ‚ ÅyZÃV-Š· Æ k0*
k M Æ ¶æ ÔŠ
Hƒ ì6Z
#

yC
Ù [ZX I~Š™„~e x Z™/ô¥it Š
Hc*
Š™íz °ÐÜæ6,¯ Å
‚g U
ª
á » 1Ñ äY ê k] {gzZ Ô ìg Y ñ3 ä3iZ ~
• Zzi Z ‰
Ü z kZ Ôå@i » ag—t X ;g gzŠ » VO‘Ã g2$
+~ a[ ó$
ÂñY ¬Š¤
/Z Ô ñY c*
Š J (,ay

: ;â Zg ø ! vZ wÎg *
c Hc_™ïä ]Z0
\ M gzZ Ô ~g*t 
á 6,ug I TÅ a Üæ g»u]!*
t på^
,YuZuc_
/ **
¦gzZ & œ–1Z **
¦Z
# ¸Å]!*
kZ X ~Š™È ’
A ]!*
Ð yZ;²¼ ä
{¦gzZ c iœÈ¬ {¦ ª V-Š Zñ™ KZ KZ ä VrZ ÂBà d tzg Ã
E
ä TgzZ ÅÒÃÅä™èZgÃa *™Ñg—gzZ Ô Å2
$e .
$Z eà c î~©8
X 1™èZgà a*™Ñ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óQNOT VÜÎ… (äe†^Ÿ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
120

J½È
á

wÎg ä b & œ–1Z **
¦ ÂÔ ñ M b / **
¦6,]t: 
á » cÑkZ

Ðí ( ! ! Å b & œ–1Z **
¦ )zg {›

/Z ¹nÆä´Ã a vZ

• Zzi Z gzZ Ô} 7,| a \ M X êŠ h ÂyŠ¤
/Å yZ ™JZ ~ Â'™Ôpz y**

gzZ`Z vg )
,VâzŠ X „g8
-â „pÐít c*
â
Û Æ™{g 
á Z s§Å]Z0
E
\ M ƒ Òâ q {zÐ a vZ wÎg :¹gzZ Ô „e ãh ÂyŠ¤
/Å d î~©8gzZȬ

1 Xì 7k0*
Æ

:xe avZ wÎg ñŸg6,µñÆ~tÁ° »x Z™/ô

a Üæ g »uÐ T CY ƒ ]!*
+Z ðÃ~ ä Z Ð Ë]‡zZ ‰

t g !*
g !*
{z X D Y i°Ð ]tÁ° wŠ Æ Ãz!*
y…‰
Ü z kZ ÂÔ D Y M ~ w°

gzZ äƒ +ŠÆ xsZgzZÔ [gÆvZ ë ! { C ÅvZ D Y D ZC
Ù Š p ÖZÆ & ¤
X èZg6,äƒ ÑÆa·

6,T Ô Y7 0Æ } izg E Æ \ M Ð a \ M ä Ëg !*
-Z
q

: ¹ Â@Šª
qt ä b/**
¦Ôc*
M×à a\ M
äô ×# Ö^eô ƒö çûÃö Þø ( ^n& fôÞø ‚õÛ$ vøÛöeô æ$ ^ß÷mû ô Ýô¡ø‰ûŸûô^eô æ$ ^e& …ø äô ×# Ö^³eô ^³ßø ³nû •ô…ø EE
DDóä´Öô çû‰ö…ø gô–øÆøæø äô ×# Ö] gô–øÆø àûÚô
9 CZÃ a ½·gzZ +Š CZÃxsZ Ôg ÇŠgz6,CZÃvZ ä ë ª L L
ó óX _â { CÐ×ÆwÎgÆkZgzZvZgzZXì c*
¯
2ó óX Š
Hƒg ¯»× » a \ MJ
-VŒÔìg D ZC
Ù Šg!*
g !*
Ã}LÏZ
:ì ]y
M˜ÂawÎg ñŸg

kZ ,g ¦
/~ ›gzZ Ô)
®¤Z ÅawÎggzZvZ VŠ
H0
+
i ÅX]Z|{z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óORUL VÜÎ… (Ñ¡_Ö] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
Ð Z ä k ã ] Z ) ´ !NPQN VÜÎ… (^Âç_i †â‚Ö] Ýç‘ oÊ h^e (Ý^n’Ö] h^jÒ (I¨]I oe] à³ß³‰ 
X ì ¹ ó ó 9L L

www.iropk.com
121

J½È
á

ÆvZ ä VrZ @*
ƒ6,˜ÂkZŠ OZ » yZ  @*M ‰
Ü z » w™zÆ yZ Z
# Šz!*
Æ
 c*
Md

Û‰
Ü z » ]Š ÞÅ b tzg à / **
¦X å Hg »Æ ™èZg Ãa wÎg

÷Z} Z ¹ñƒ ïŠ ~ŸpÅa vZ wÎg ñŸgÃyZ ä b k„0Z **
¦
Uäô ×$ Ö] Ùøç‰ö…ø

X σ]Š ÞÅ b\ M ~Tì ‰
Ü z „zt¤
/Z ! Ý>Z

køfû vô‘ø ‚ûÏø Öø (Õø]ƒø áø^Òø àûòô Öø æø àønßô Úô ©ûÛöÖû ] †ø ³nÚô ]* ^³mø EE

^eø ]* køfû vô‘ø Ü$ $ö (š
õ ]…ø Ôøßû Âø çøaöæøkøÎû …ø ^Êø Ü$ $ö (äö jø fø vû‘ö køßû Šøuû^* ³Êø

Ü$ $ö (š
õ ]…ø Ôøßû Âø çøaöæø køÎû …ø ^Êø Ü$ $ö (äö jø fø vû‘ö kø³ßû ³Šøuû^* ³Êø †õ³Óû³³³eøþ

Üû`ö jø Îû …ø ^³Êø àûòô Öø æø (Üû`ö jø fø vû‘ö kø³ßû ³Šøuû^* ³³Êø Üû³`ö jø fø vø³‘ø kø³fû vô³‘ø
èô fø vû‘ö àûÚô lø†û Òø ƒø ^Úø ^Ú$ ]* VÙø^Îø (áøç•ö]…ø Ôøßû Âø Üûaöæø Üû`ö ß$³Îø …ô^³Ëø ³jö Öø

äô eô à$ Úø oÖø ^Ãø iø äô ×$ Ö] àø³Úô à' ³Úø ÔøÖô ]ƒF á$ ¬ô³Êø åö ^³•ø…ôæø U äô ×$ Ö] Ùô糉ö…ø
ÔÖô ]ƒF ^ÛøÞ$¬ôÊø åö ^•ø…ôæø †õÓûeø oeô]* èô fø vû‘ö àûÚô lø†û Òø ƒø ^Úø ^³Ú$ ]* æø (o$ ³×ø ³Âø
oÂôˆø qø àûÚô p†ø iø ^Úø ^Ú$ ]* æø (o$ ×ø Âø äô eô à$ Úø (åö †ö Òû ƒô Ø$ qø (äô ×$ Ö] àøÚô à' ³Úø

Åø¡ø›ô oÖô á$ ]* çûÖø äô ³×$ Ö]æø (Ôøeô^³vø³‘û]* Øô³qû]* æø (Ôø×ô ³qû]* àû³Úô çø³`ö Êø

(åö ]…ø ]* áû]* Øøfû Îø Ø$ qøæø ˆ$ Âø äô ×$ Ö] hô]„øÂø àûÚô äô eô kömû ‚øjø Êû Ÿø ^f÷aøƒø š
ô …û Ÿû* ]
àôeû ] àôÂø (èø Óønû ×ø Úö oeô]* àôeû ] àôÂø höçm% ]* ^ßø $ø ‚$ uø V‚õmû ‡ø àöeû ö ^³Û$ ³uø Ùø^³Îø
1 DDó]„ø`Feô (†ø ÛøÂö o×ø Âø kö×û ìøø VŒ
õ ^f$Âø

Å yZgzZ ìg r
# rÆ a vZ wÎg \ M Â ! Ý>Z÷Z } Z L L

‰ }Š ‰
Ü g ¢ ¼ ZŠ {z Z
# QÔ ñƒ[c*
;b§hZÐ Ä

Æ yZ gzZ ìg r
# rÆ b & œ–1Z \ M Q X¸ lpÐ \ M

/ôÅ\ M ‰ ƒ]¯{z Z
# QX „gÄhZ [pÅ b \ MB‚

Vƒ Z]
.Ð yZ \ M ¤
/ZX „g hZ ¹ ÌÄt gzZ Ô „g ÄÐ x Z™
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óORUN VÜÎ… (U ofßÖ] h^v‘] Øñ^–Ê h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
122

J½È
á

**
±XÐ Vƒ èZg Ð \ M {z σ ðZ]
.~ ª
q kZ gz¢ ÂÐ
H™f » Ÿg Å yZ gzZ ÄÅa vZ wÎg ä ? c*
â
Û ä b/

–1Z **
±ä \ M QX c*
â
Û 6,í ä kZ ì yˆZ » \¬vZt Âì

™f »äƒèZgÆ\¬vZ Ìt ÂH™f » äƒèZgÆyZgzZ ÄÅ

Å q‚
Û z qb
X c*
â
Û 6,
zZ }÷ä kZ Xì x™ » \¬vZ Ìt  H

Xì Ðzz Å[ôZÆ\ M vŠgzZ Å\ Mt  ìgNŠ \ M ]!*
ÞZ [Z± Â @*
ƒ **
Î Ì'
,
Z'
,Æ }i k0*}÷ ¤
/Z !nÅ vZ
$Zzg Å b k„0Z **
e
±X êŠ }ŠÆtƧÐZ¬ Ð Ú ŠÃ
ó óX Zƒ¢q‰
Ü z kZ~ #
Ö }
.Å b /**
±~ì ~

:yEZ6,avZ wÎg ñŸg » b /**
¦w™z‰
Ü 1

¿kZ™ƒ} 9d

Û ÆèÅyZ ä b Z**
±6,w™zÆb / **
±

X å HaÆä™èZgà avZ wÎgÆvZ ä VrZ H™f »í

äø ×$ Ö] áøçûÂö‚mø (ÝõçûÎø oÊô ̺Îô ]çøÖø oÞôù ô VÙø^Îø D Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø EE
àûÚô غqö…ø ]ƒø ô(åô †ôm†ô‰ø o×ø Âø Äø•ôæö ‚ûÎø æø(hô^_$ íø³Öû ] àô³eû †ø ³Ûø³Ãö ³Öô

áûô =äö ×$ Ö] ÔøÛöuø†û mø VÙöçÏö mø ofôÓôßû Úø o×ø Âø äö Ïø Êø †û Úô Äø•øæø ‚û³Îø o³Ëô ³×û ³ìø
^Úø ]†÷ n%ô Òø oÞôù Ÿô* (Ôønû fø uô^‘ø ÄøÚø äö ×$ Ö] Ôø×ø ³Ãø ³rû³mø áû]* ç³qö…û Ÿø* kößû Òö

(†ö ÛøÂöæø †õÓûeø çeö ]* æø kößû ³Òö VÙöç³Ïö ³mø U äô ×$ Ö] Ùøç‰ö…ø Äö³Ûø³‰û]* kößû Òö

kößû Òö áû¬ôÊø (†ö ÛøÂöæø †õÓûeø çeö ]* æø köÏû ×ø _øÞû ]æø (†ö ÛøÂöæø †õÓû³eøþ çeö ]* æø kö×û Ãø ³Êø æø
oeô]* àöeû o% ×ô Âø çøaö ]ƒø ¬ôÊø k% Ëø jø Öû ^Êø (^Ûø`ö Ãø Úø äö ×$ Ö] Ôø×ø Ãø rû³mø áû]* ç³qö…û Ÿø*

1 DDgõÖô ^›ø

VrZ :X å Z9yxgŠÆVÍß~ D â
Û b k„0Z **
±LL
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óORSS VÜÎ… (U ofßÖ] h^v‘] Øñ^–Ê h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
123

J½È
á

ÂÔå [ Y 3g6,]1@*
{ i » » yZ² Å ¬Š aÆ b [æ0/ä
ñƒ n
pg 6,Vð+}÷ÃVð; LZ Ð ú }÷ ä òŠ M q
-Z

gz¢Ã\ M \¬vZ ¶|ZzyZ= X ñâ
Û 3g6,\ M \¬vZ :c*
â
Û

à a vZ wÎg ä ~ X Ç ñZ™®ŠB‚Æ V¹‚ VâzŠÆ \ M

Ô~ X H ä /gzZ –1Z ~ X¸ /gzZ –1Z Ô~ ‹ ñƒ D â
Û ;g !*

]Z|VâzŠ yZgz¢Ã\ M \¬vZ¶yZ= n ÏZX ‰ /gzZ–1Z

ó óX¸ ¨
¤1Z0Z{z ¬Š™Qúä ~ Z
# X ÇÇgB‚Æ

:**
ƒèZg » a*™Ñg—6,g Z™§©

oøÊôù çöiø V†ö ÛøÂö Ùø^Îø æø óÔøßû Úô ^Þø ]* æø oßôù Úô køÞû ]* Vo) ×ô Ãø Öô U o% fôß$Ö] Ùø^Îø æø EE
1 DD ó š
õ ]…ø äö ßû Âø çøâöæø U äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

Ð ?~ gzZƒÐ í ? c*
â
Û Ð b Z**
±ä a*™Ñ gzZ L L

Ð yZ Â c*
â
Û w™z Z
# ä a wÎg c*
â
Û ä b / **
±X Vƒ
ó óX¸ èZg

:**
ƒèZg » avZ wÎgÐ b ïE{š!**
¦

$ M Å *™y M Œ
e
Û ~}g!*
ÆX¸Ð ~ V8lpyZ b ïE{š!**
±

Ìt 6,yZ pÔ c*
Š ™ Zg7 ~ ]gßÅ ã!*
Û ~ { Zg ÅvZÃg 2
Œ
+KZ ä VrZ ~ F,
Z
X¸ èZg6,yZ ag—‰
Ü zÆä+Š 7Z Zƒa

äø qûæø oÇô jø fû Þø (Uäô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø ÄøÚø ^Þø †û qø^aø VÙø^³Îø (hõ^³f$ìø àû³Âø EE

àûÚô ØûÒö ^+ mø ÜûÖø lø^Úø àûÚø ^ß$ÛôÊø (äô ×# Ö] o×ø Âø ^Þø †ö qû]* gøqøçøÊø (oÖø ^Ãø iø äô ×# Ö]

‚ûrôÞø Üû×ø Êø ‚õuö]. Ýø çûmø Øøjô Îö (†õnû ÛøÂö àöeû ] göÃø ’ûÚö Üû`ö ßû ³Úô (^³ò÷³nû ø åô †ô³qû]*

(åö ¡øqû…ô kûqø†ø ìø äö ‰ø]+ …ø ^ßø nû _$ Æø ]ƒø ô ^ß$Òö (é÷ †ø ÛôÞø Ÿ$ô äô nÊô äö ßö Ëôù ÓøÞö ^³ò÷³nû ø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óB o× gÎ^ßÚ h^e U ofßÖ] h^v‘] Øñ^–Ê h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

124

áû]* U äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø ^Þø †ø Úø ^* Êø (äö ‰ö]+ …ø kûqø†ø ìø äô nû ×ø qû…ô ^`ø eô ^ßø nû _$ ³Æø ]ƒø ôæø
kûÃø ßø mû ]* àûÚø ^ß$Úô æø ( ]†÷ìôƒû ô äô nû ×ø qû…ô o×ø Âø ØøÃø rûÞø æø ( äö ‰ø]+ …ø ^`ø eô oø_ùô Çø ³Þö
1 DD ó^`ø eö ‚ô`û mø çø`ö Êø äö iö †ø Ûø$ø äö Öø

Æ avZ wÎg ä ëì ~z%Ð b ]g ÑZ 0 [¶ **
± LL

ƒ"
$U*
6,vZ [ZNz`
Z Zgø ÂX Å ]ó c ~ŠÛpgzZ Ÿg ÅvZB‚

Ð~`
Z LZ ä kZpˆƒ]Ãz Å#
r™q
-ZÐ ~ ëpX Š
H 
¸ b @0 ïEš{!Ð ~ yZ X ;g ~ ]y
M ƒ
 É Ô c*
3:¼
X 5:¼ ZÎÆ Sq
-Z …c óÆ \ M gzZ ñƒ LyŠ Æ uZ

Ân
pg6,Vƒ 0*
# gzZ Ô D M òC
Z
Ù !*
Vƒ 0*
Ân
pg6,
uÆ\ M ëÐZZ
#

f Z6,Vƒ 0*
y
gzZ äÖ u » \ M …ä a x(ÁÎg X @*M òC
Ù !*
u
VÆTì ¿(Z ðÃÐ ~ ëgzZ Ô c*
â
Û ¬»% Z e kvÅnq
-Z

ó óXì ÈÃyZ {zgzZ Ô 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä kã]Z)´ !MULOVÜÎ… (ˆñ^ßrÖ] h^jÒ (oñ^ŠÞ à߉ 

www.iropk.com
J½È
á

125

13 [ !*

{Š c*
i¹ Å\¬vZ a*™Ñ
¸ D™ H]Š „
:嬻]Š „ÅvZJ
-‰
Ü zy
M Ãa*™Ñ
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DUU ( UT V†rvÖ]E
ä™{>gzZ Ôg D™yÒ £gzZ ÄÅg ÇŠgz6,LZ \W ( !9} Z ) L L

Ã\W ‚g D™]Š „Å [g LZ gzZ X N Yƒ ï
á ~ Vß Zz

ó óX ñY W]ñ

: i ZBg~‚Åe
$ M kZ k M0Zƒq

=ÅkZJ
-Z
# Ôì n
Û 6,y¨
KZ i úì ?Š6,]!*
kZ e
$ Mt L L

i ú._Æ ÏZ Ôƒª
q ÅkZ ÜÔVƒ "
$U*
kZjz lƒgzZìg ¹!*
-Z ÅÈLZÐ kZ ä VÍßÆ nJgzZ <
q
Ø è$
+pXá ™ ZŠ Z

Sg n
Û ]ZŠ „6,kZ Ôã: J
-w¾ î0<EgŠ y¨
KZJ
-Z
# ì ~{]!*

t Xì Cƒ A‚ 1 Å ]ZŠ „  [™Ýq ÄcZ
# pÔ
gzZ Ô h Y m
CZ B7Ú Z vßt Xì ª
˜gzZ ª
H z ¬uZu

ZgŠ x ÓÆÄcf [ôZÆ \ M gzZ Ô J Y m
CZgzu îS

www.iropk.com
J½È
á

126

]ÌÅ[g X¸ ï»Ð *Š ƒ
 ~ yòz Dã!*
ggzZ¸ ` ™ð
LZ {Š c*
iÐ ƒ
 Šz!*
ÆkZpÔ¸ n
pg D{Š c*
iÐ ƒ
 »]Z fgzZ

Tg w'{Š c*
iÐ *Š x Ó~)
®¤Z Å[ggzZ¸ D™]Š „Å[g

1 ó óXìgÑ ~ ÏZJ
-xŠ ~y
MÆÏ0
+
igzZ Ô¸

:åŠ
Hc*
Š ¬„ »]Š „Ãa\WÌ~ ]‡zZ rg Ã
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DT(S V |]†bÞŸ]E
Å „ gÇŠgz6,LZ gzZ Ô™œ~ ]Š „ ƒ rg à ÂZ
# ( !9} Z ) L L

ó óX ÎwŠ s§

ÅVß Zz äÑ xsZgzZ ÁxwyÔ Vñ»Æ VÃ\WZ
# ì t ÈL L

~ŸkZ™ƒ;gzZ Ô ÎßÐ g ÇŠgz6,LZ ƒ Ýq º
) Z
Û Ðš
M F,

Ãy¨
KZ „ ÀÂ6,kZgzZ™f » kZ Ô ]Š „ÅvZ yZgzŠÆ])èYX < qc*
g
2 X ì @*
Y 0.
Þ ‡Æ䙓
 ZŠ'
,ÃT
$r{zÐ TÔì @*
™ «,j (Z

:åŠ
Hc*
Š ¬Ì»5ZŠ Z Åzi úÃa\W
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DSU V ð]†‰Ÿ]E
Æ \ M CŠ c*
it Ô,™]zˆÅyWŒ
Û ~zèi ú~{¼Æ ]Zg L L

ó óX Ç}™ Z9~ŠúÄ£Ã\WgÇŠgz6,»\Wd
$kX ì a

:c*
â
Û Š
á g Z6,x £}uzŠ q
-Z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMNOR)O VÜq†jÚ (†n%Ò àe] †nŠËi 
óRRN)PV áQ†ÏÖ] †nŠni 

www.iropk.com
J½È
á

127

DR ^i M V ØÚˆÛÖ]E
X ]Zg ~hð1™ J 7,zÃ]Zg XáZz "hzZ Z À™g â $
Ö L} Z L L
™IIÃyWŒ
Û gzZ }Š J (,6,kZ c*
Ôá ™Á¼ ÌÐ kZ c*
]Zg SŠ W

G X Ð ,™wi **
]!*
~g ¸ ¹ d
$k6,#ë G X ™ J 7,s ™
ó óX ì ꊙ„
 gŠ ¹Ã]!*
gzZì êŠ ÃÃÑ3Z »]Zg

: i ZBg ~ KÆe
$ M kZ n Ëy%ËZ e
GLG
" M kZˆÆ: Ç E
i út Ôì Š
Hc*
Š ¬»zi úÃ\ M ~`™ ì
@i ú L L

Æ\ M:gz Ô Vƒ— ]YgŠÆ\ M @*
Ô ¶ˆÅZ
# Zz n kZ6,\ M

ïi út c Vâ ›vŠ X¸ ‰ Š ™sç { k
HXÔŒZ Â

: Z™t Ða*™Ñ ä \¬vZ6,5ZŠ Z Å…ZâgzZ: Ç E
@¯ úXì
GL“Ë ª ó Šó úx £L L7Z [g » yZì H{°z
Ø%]i YZ Å òº ï

1 ó óX Çñâ
Û

:N Z™]Š „ÃVß Zz yLZ å¬Ìt Ãa\W
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DMONVäF›6 E
Ô {g ) 6,kZ ÌŠpgzZ Ô™N@*
Åiú6,VÍßÆäZyLZ (!9} Z) L L

Ñ!*
w1 ~y
WÔ ïŠ ~izg N ŠpëÉ Ô _â 7~izgÐ#ë
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óTNM)M Vá^Ûu†Ö] †nŠni 

www.iropk.com
128

J½È
á

ó óX ì » „ ~g ÇÌ6,

:ì ~z%Ð c Ȭ {±

ÀøÏø mû ]* æø äö ×ø nû Öø ^nø uû]* æø åö …ø ˆø òû Úô ‚$ ø †ö ûÃø ³Öû ] Øø³ìøø ]ƒø ô U o% fôß$Ö] áø^Òø EE
1 DD óäö ×ø âû]*

Ôf
e ¾# KZ ax™Ñ  @*
Y ƒ qzÑ {‚~y
M » ypg Z
# LL

ó Xó D › ÌÃVß Zz yLZgzZ Tg M Y½]Zg

:D YúÎug IxŠÆ\ MD â
Û x ª ÚZ a\W
: D™yÒ b%0{4**
±

Ùøçû‰ö…ø ^mø VØønû Ïô Êø (åö ^Úø ‚øÎø kûÚø …$ çø³iø o³j$uø U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ýø ^³Îø EE

¡ø³Êøþ ]* VÙø^Îø (†ø ì$ ^* iø ^Úø æø ÔøfôÞû ƒø àûÚô Ýø ‚$ Ïø iø ^Úø ÔøÖø äö ×# Ö] †ø Ëø Æø ‚û³Îø =äô ³×# ³Ö]
2DDó]…÷çûÓöø ]‚÷fû Âø áöçûÒö ]*

X D YƒxgáxŠVâzŠÆ \W D â
Û x ªgŠkZ a vZ wÎg L L

ÔgzZ ŒZÆ \Wä \¬vZ G ! wÎgÆvZ} Z Š
H¹Ð \W

( ? D™ ]Š „gŠ kZ VY \ M Q) Š â
Û sç {k
Hx Ó

ó óX V´: {È g Z¦
/
]~Q H L L:c*
â
Û ä a\W Â

:¸ D™ c*
ÑŠ (F,
Åx ªÆ]Zg ÌÃVÍß a\W
:ì ~z%Ð b ª0!Z **
±

Ô D â
Û gzZ ÔD Yƒg ZË a vZ wÎg  CY g ¦
/]Zg ðäzŠ Z
# LL

gzZúÆ kZ Ô [ M w™È ! z™Š c*
Ã\¬vZ ! z™Š c*
Ã\¬vZ !Íß} Z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óNLNP V ÜÎ… (…‚ÏÖ] è×nÖ Ø–Ê h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !MPMU V VÜÎ… (éçF×’Ö] èÚ^Î] h^jÒ (äq^Ú àe] à߉ 

www.iropk.com
J½È
á

129

1 ó óX _ W{ Z_ÆVgKZ ]ñXì ;g Ww™È

:¸ Tg sz^~™fÆvZ‰
Ü zC
Ù a\W
2 DDóäô Þô ^nø uû]* Øùô Òö

: C™yÒ ciœÈ¬ {±

o×ø Âø äø ×$ Ö] †ö Òö „ûmø U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø áø^Òø EE

ó Xó ¸ Tg D™™f »vZ~ ]‡zZx ÓLZ avZ wÎg L L

:¸ D™ Hg lZz/Â]{a\W
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DMU V ‚ÛvÚE
Vƒk
HLZgzZ Ô7ŠqðÃZÎÆvZB™¢\W (!Ñ} Z ) : L L
ó Xó Ì~ hÆVÂgúðñgzZ VzŠ%ðñ(B‚) ,™ óâ „Å

:c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

àønû Ãô fû ‰ø àûÚô †ø %ø Òû ]* Ýôçûnø Öû ] oÊô äô nû Öø ]ô höçûiö ]* æø äø ×# Ö] †ö Ëô Çû jø ‰ûŸø* oûÞôù ]ô =äô ×# Ö]æø EE
3 DD óé÷ †$ Úø

@*
™g lZz/ÂÐ \¬vZû%{Š c*
iÐ ( 70),~ yŠ ~ !nÅvZ L L
ó Xó Vƒ
:c*
â
Û ä avZ wÎgì ~ e
$Zzgq
-Z
4 DD óéõ †$ Úø èø ñø ^Úô Ýôçûnø Öû ] oÊô äø ×# Ö] †ö Ëô Çû jø ‰ûŸø* oûÞôù ]ô EE
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óNUU)N VoÞ^fÖ£Ö ( p„Ú†i à߉ xnv‘ 
óOSO V ÜÎ… (˜nvÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
(p„Ú†i à߉ !ROLS V ÜÎ… (è×n×Ö]æ ÝçnÖ] oÊ ofßÖ] …^ËÇj‰] h^e (l]ç‚Ö] h^jÒ (p…^í³e x³nv³‘
óONQU V ÜÎ… (‚ÛvÚ é…ç‰ àÚæ h^e (áQ†ÏÖ] †nŠËi h^jÒ
à߉ !NSLN V ÜÎ… (äßÚ …^%Ój‰Ÿ]æ …^ËÇj‰Ÿ] h^fvj‰] h^e (ð^‚Ö]æ †Ò„Ö] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
!UOM VÜÎ… (á^fu àe] xnv‘ !MLNSR VÜÎ… (p†fÓÖ] àߊÖ] oÊ o³ñ^³ŠÞ !MQMQ V ܳ΅ (Iæ]I o³e]
óMNTS VÜÎ… (äߊÖ] |†^

www.iropk.com
J½È
á

130

@*
™g lZ Ð \¬vZ ( gz¢) û% ( 100) Î( Ái Z Á ) ~ yŠ ~ L L

ó Xó Vƒ

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~ e
$Zzg ~uzŠ q
-Z ś9

èø ñø ^Úô äô nû Öø ]ô Ýôçûnø Öû ] oÊô höçûiö ]* oûÞôù ^ô Êø äô ×# Ö] oÖø ]ô ]çûeö çûiö =Œö^ß$³Ö] ^³ãø m% ^* ³m5 EE
1 DD óéõ †$ Úø

Ð \¬vZû% ( 100)Î~ yŠ ~ G óz™/Â~ { Çg !*
ÅvZ !Íß} Z L L

ó Xó Vƒ @*
™/Â 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ó^–÷mœ 

www.iropk.com
J½È
á

131

14 [ !*

xè»» a*™Ñ
lp Ô` Z'
× x3,\ M X ^
,Ã 6,ZgŠ dZ Ð ƒ
 Æ t ÜZ avZ wÎg

X¸ D™: (
Ë ,j Å Ë Â D â
Û WZ
# \ M X¸ y!*
i ,ègzZ t ÜZ
ŠpU Ì~grgzZ¸ D™UŠpÌ~ xs\ M åw©t » a\ M
:ì \¬~g !*
Š
á gZçOX¸( dZÆtÜZ atzTZ tŠ ™g—X D™
DP V Ü×ÏÖ]E
ó óX 6,t ÜZ} (,¹ \Wµš ( !9} Z )gzZ L L 

6,»kZ \ Mì t ÈXì yWŒ
Û c*
+Š ÔxsZŠ Z%Ð ó óx»
è LL

Ô -
á zd
$({zŠZ%Ð kZ c*
Xì c*
Š~xsZ+Š c*
yWŒ
Û "ä\¬vZ¬»T

a \ W~ TÔ V Òp ¹ Ü Z vŠ gz Z x™z éÔ ‰
Ü Zœz $â Z Ô .z ò3,

a ÏZ X ðWÝzgzZ ~— h
+'
× ~ yZˆ Æ ]tgzZ Ô¸ i ŸÌ¬ Ð ]t
:c*
â
Û ä VrZ Š
HHwZÎ"
$!*
ÅtÜZÆa\WÐ b Ȭ {±Z
#
1DD áø†û Ïö Öû ] äö Ïö ×ö ìö áø^Òø EE

ó Xó åyWŒ
Û Â»»\W L L

2Xì ï
á ÃVñ|VâzŠ Ñ!*
{gÃèÆó óx»LL[Zt» ciœÈ¬{±

äâ
Û 4ÌtÜZÆVÍßB‚B‚Æäƒ ´ â Æx» a\ M

:c*
â
Û ä Jx(wÎgŠp 6X¸ ‰ K_¬aÆ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óMRMM V” (á^nfÖ] àŠuœ †nŠËi 

óàm†Ê^ŠÛÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

132

1DDóÑô¡øìûŸû* ] Ýø …ô^ÓøÚø ÜøÛùô iø Ÿô. kö%û Ãô eö ^ÛøÞ$]ô EE

ó Xó Vƒ àJ
-w¾ÃVçp ¹ÜZ~ @*
Ôì Š
HH_¬akZ=L L

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð d k„0vZ†**
±

2 DDóoû×ô âûŸô* ÜûÒö †ö nû ìø ^Þø ]* æø (äô ×ô âûŸô* ÜûÒö †ö nû ìø ÜûÒö †ö nû ìø EE

gzZ Ôì 4Ð ƒ
 aÆ Vß Zz yLZ ì {z 4Ð ƒ
 ~ ?L L

ó óX Vƒ4Ð ƒ
 aÆVß Zz yLZ~

: D â
Û yÒ b÷Z **
±

ÜøÖô VŸøæø Íùõ ]. VoûÖô Ùø^Îø ^³Ûø³Êø àø³nû ßô ³‰ô †ø ³ûÂø U o$ fôß$Ö] kö³Úû ‚ø³ìø EE
3 DD ókøÃû ßø ‘ø Ÿ$ ]* Ÿø æø [ køÃû ßø ‘ø

:J
-s Z L= ä \WX Å#
Ö }
.w‚kŠ Åa *™Ñ ä ~ L L
ó ó?H7VYt Ô c*
? HVYt ä ? ¹t L:gzZ Ô¹

:ì ~ e
$Zzg ~uzŠ q
-Z ~z%„Ð b÷Z **
±

Àönû ×ô Æø o' Þô ]†ø rûÞø º †û eö äô ³nû ×ø ³Âø æøU äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø ÄøÚø oûôÚû ]* kö³ßû ³Òö EE

Äøqø…ø æø é÷ ‚ømû ‚ôø é÷ „øfû qø äô ñô ]ø †ôeô åö „øfø røÊø o' eô]†ø Âû]* äö Òø …ø û ^* ³Êø (èô nø ô^³vø³Öû ]

Ðôiô ^Âø èô vøËû ‘ø oÖø ]ô lö†û ¿øÞø oj# uø oùô eô]†ø ÂûŸû* ] †ôvû³Þø oû³Êô U äô ×# Ö] o% fôÞø
Ü$ $ö (äô iô „øfû qø éô ‚$ ô àûÚô ô †û fö Öû ] èö nø ô^uø ^ãø eô lû†ø $ ]* ‚û³Îø U äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø
äô nû Öø ]ô køËø jø Öû ^Êø (Õø‚øßû Âô pû„ôÖ$] äô ×# Ö] Ùô^Ú$ àûÚô oûÖô †û Úö = ‚öÛ$ vø³Úö ^³mø VÙø^³Îø
4 DDóðõ ^_øÃø eô äö Öø

†ø Úø ]* Ü$ $ö Ôøvô•ø Ü$ $ö U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

(ÔÖ^³Ú Ý^³Ú] ^³›ç³ÚXì ¹ ó ó9L LÐZ ä o zƒ **
gZ - !TUQN VÜÎ… (OTM)N V‚Û³u] ‚³ß³ŠÚ 
óS VÜÎ… (Ð×íÖ] àŠu h^jÒ
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !MUSS VÜÎ… (|^ÓßÖ] h^jÒ (äq^Ú àe] à߉ 
óRLMT VÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !RLOT VÜÎ… (hI¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óNPOU VÜÎ… (é^ÒˆÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !OMPU VÜÎ… (‹ÛíÖ] š†Ê h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
133

J½È
á

gŠ e ãZ*g ZŠíq ~ 6,\WgzZ Ô å ;g^B‚Æa vZ wÎg~ L L

X sÐ gzi} (,gŠ e Å\Wä kZgzZ Ôc*
Wt ‚ CŒŠ q
-Z A
$X ¶

-VŒ X ‰ Ì s§ÅJ
J
gÆ kZ a Øg Ñ ~ËÆ T

}g )ÆgŠ e Ô s§q
-ZÆ ug IyŠ¤
/Åa *™wÎg ä ~

\ M !·}Z Ô ¹ä CŒŠQX ¬Š y ¶
K» ¥
/
gÔ:
L Æ rÐ gziÃ

s§Å kZ ä \WçO X ,Š¼ Ì= Ð ~ wâ {Š™ «Æ vZ
ó óX ¹Ãä™ «¼ÃkZgzZ ÔñZ—Ô ¬Š

y'Z x{z » x»LZ ä 9x»#
r™atzTZ tŠ ™g—

ðÃÌÃg #Z%Kt|t X ÏAŠ:gzZ @Š ä † 0nÅT H{C
Ùb
EZŠ Ô+Š ŠÔ ƒ òÀÔ]Ѿ)Z gzZ dZÆ aVs%§zuì 7{g e
Æ \ Mµš X ]ZxÆ „ ]t »x»gzZ =r îG*9g Ô ½ZgzZ ª
‚g

âZ y!*
i Ô ~±ÅVZñ c*
Í ¶WÔ y!*
i ,èÐ ßX ¶~½Ä®~ VŠƒ
X Q7wVÅT(gzZ ,è

. ¶ äa W ‰
Ü 1 à VŠƒ

å[† {z å wY Ô ¶wY {z ¶ ]!*

…ˆa Ÿæ …„ÞŸ Ð_ßÛÖ] ]ç×u ð^`fÖ] å¡Âæ å^Û‰ ܳ׳ӳi áû]ôæEE

1 DDóáæ…‚vjm l]…ˆì èÏ_ßÚ á^Ò
G
Wp ÖZ õÑ&N “ Ô x¯ ,èÔ ì ~½Ä® ~ x¯Æ ag—L L

ó Xó ~±ÅVZñc*
Í

:ì ~z%Ð biœÈ¬ {±

Ÿø æø (é÷ ]* †ø Úû ] Ÿø æø åô ‚ônø eô ¼% Îø ^³ò÷³nû ø U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø hø†ø ³•ø ^³Úø EE
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä Áqx â Z !ÜÒ^u Õ…‚jŠÚ 

www.iropk.com
134

J½È
á

(¼% Îø ðº oûø äö ßû Úô Øønû Þô ^Úø æø (äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oÊô ‚øâô^røm% áû]* Ÿ$]ô (^³Ú÷ ô ^³ìø
ÜøÏô jø ßû nø Êø äô ×# Ö] Ýô…ô^vøÚø àûÚôù ðº oûø Ôøãø jø ßû mö áû]* Ÿ$]ô (äô fôuô^‘ø àûÚô ÜøÏô ³jø ßû ³nø Êø

1DDóäô ×# Öô

ÃxŠ { Ë„: gzZ ÔÃ]gúË: Ô Ãq g ZŠ yY Ë: ä a *™Ñ L L

L (ZgzZ Ô ñƒ D™Š ˜ ~ { Zg Å \¬vZpX Zg âB‚ÆB; LZ

Xƒ 1x ÙZÐ kZ ä \WgzZƒ â1Ã\WÐ ¿Ë Zƒ 7
e x ÙZaÆŸg Å\¬vZ \WQ Â@*
f
Y Hwâ 0*
ÃvZŠzuZ
#p

ó óX ¸

: Câ
Û yÒ cȬ {±

ÃVÂ!*
e: Ô¸ ÍeÂ:ì –~ gZ 0Æ avZ wÎg L L

ðZ'
,„:gzZ Ô¸ D™'!*
Ð i ZzWœzZ~ Vzg Zi !*
: Ô¸ D â
ÛI
2 ó óX ¸á Zzh
e x »Ðg¦
/
gŠz,É ¸ ïŠÐ ðZ'
,
!$

»Æ\ M ˆÆä™yÒ ug IŒ» avZ wÎg Ìä g Š ƒ ZŠgzZ
mvZ -vZ wÎg·gzZ ª!*
!Zf) ó Xó ì ~½Ä®~ VŠƒ}¾L LÔ c*
â Û ™f »x
( 153:mÔÅz

: D â
Û y¢s ƒ°Z† )

+F,
ï» {Š c*
iЃ
 ~ VÍßÐg±ZÆ]g߉a vZ wÎg L L

3ó óX ¸ï» {Š c*
iЃ
 ~ VÍßÌÐg±ZÆtÜZ b§ÏZÔ¸

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óOLQ VÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
ä ã]Z)´gzZ Áq !NLMR VÜÎ… (è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (p„Ú†i à߉ !RMO)N VÜÒ^³u Õ…‚³jŠÚ 
Xì¹ ó ó9L LÐZ
óON)M VÅ^fiŸ] àne Ù牆Ö] èfvÚ 

www.iropk.com
135

J½È
á

:]x¹ÜZ Åa*™Ñ

X sf `gŠ Ôì YYH„~V”&Ã]x¹ÜZ Åa*™Ñ

:øZ
Û z t £X 1

ÅáZz ä™ ZŠ ZX DƒZ
+¬ øZ
Û 0Æ y¨
KZ }uzŠ 6,y¨
KZ q
-Z

¹t£7Z Ð ÚÅ kZ N YK ZŠ Z {z 0Æ TgzZ øZ
Û 7Z Ð Ú

Xì @*
Y HxÎñÌÐ x **
Æó Šó mZ t£ L LÃøZ
Û z t £4ZXì @*
Y

:[ZŠ MX 2

ä.gzZ uY äÎÔ Å
W ä3Ô % e %1Ô äQ ½ÔÆàZÔO g

~È0*
x°gzZ ~È0*
Å[ZŠ M 4ZÔì @*
Y ¹[ZŠ M Ã*Zçz wßZÆ´Ð äðŠ

Xì Cƒ „Š y¶
KÅäƒ[v)gzZ [vÆy¨
KZÐ

J
:t ÜZ ÿL &Z fgz t ÜZ bcX 3

J
@*
Y ¹tÜZ bZ fgÃVÇZ'
,gzZ Ôt ÜZ ÿL & cÃVÇYZ Åg ZŠ™ CZ fÆ y¨
KZ

Xì @*
ƒ ~gz¢ ÈÐ bZ fggzZì @*
ƒ ~gz¢ **
CZÃbcXì

Å 7„
 z Ï¿q
-Z Å bZ fgz bcgzZ [ZŠ M ÔøZ
Û z t£yZ ~ sf

u» yZ6,r â Šz ‚f —ß Å kZgzZìg mZ e Ã6,yZ »¯ »z y¨
KZ @*
Ô ì „g Y
X ñYƒœ b§hZ

:~Ãq
-Z øZ
Û zt£

( t £ÆV”w!*
)Š ÑzÑZ t £( 2) Ô( t £Æ\!*
Vâ ) Ô+−Zß Z t £( 1)

Ôg ZŠ ¸g m,
³) t £Æ "
$ZŒ
Û IZ ( 4) Ô( t £Æ ~ç Vx) åz²Z t£ ( 3)

Ôt £Æ {èˆ ( 6) Ôt£Æ { E
+‚Z ( 5) Ô( t £Æ {)z wZOgzZ [xZz „
 zŠ

Æ Vzq~
# q ( 10) Ôt £Æ {ç ( 9) Ôt £ÆVB ( 8) Ôt £Ætä ( 7)

( 13) Ôt£Æ Vñi5 gzZ VñŠ{ (12) Ôt£Æ V-&
+
ß gzZ VñÝ (11) Ôt£

www.iropk.com
136

J½È
á

)gzZ›) t £ÆVâ ¨
KZ x ¬ ( 15) Ôt£ÆVâ ›x ¬ ( 14) Ôt £Æy¶
X t£ÆVzgâ Y ( 16)gzZ ( ›

:~Ãq
-Z [ZŠ M

Ô [ ZŠ M Æ >( 3 ) Ô [ ZŠ M Æ Å
W ä 3 ( 2) Ô [ ZŠ M Æ ]g Ó ( 1 )

Ô[ZŠ M Æ äQ ½ gzZ å
3C
Ù !*
( 6) Ô[ZŠ M Æ W ( 5) Ô[ZŠ M Æ ]‡5( 4)

[ZŠ MÆ Ùp ( 10) Ô[ZŠ M Æ k] ( 9) Ô[ZŠ MÆ äÎ ( 8) Ô[ZŠ MÆ^ ( 7)

X [ZŠ MÆÝZz §( 11)gzZ

:~Ãq
-Z t ÜZ bc

Ô ~i * "z Y =Z ( 4) Ô›z ]p Z ( 3) Ôu|z yˆZ ( 2) Ôt · ZzŠ )Z ( 1)

Ôx™z g ôZ ( 8 ) Ô w°z s »Z ( 7 ) Ô $c*
Šz $â Z ( 6 ) Ô ~zg : xz w ZŠZ ( 5 )

( 13) Ô b #zŠ‹ ( 12) Ô·z ~g !*
Š'
,( 11) Ô ð>!$
+» ðZ'
,( 10) ÔÇñdZ ( 9)
( 17) Ô~q,j ( 16) Ô Å y
Cz ðÍ h ( 15) Ônç èE
L j8 ( 14) Ô ~g ‚ { z äZÂ

z ¬g ( 21) Ô 3F,
z 3g ( 20) ÔYZ'
× lpz ûlp ( 19) Ô ÞZ Ä
è ( 18) ÔxÑz Y §
ÔÄPgz . ( 25) Ôè5 z ]zI ( 24) ÔÏŠ ‚ ( 23) Ô®
) ¤z @− ( 23) Ô¿Z

Å wŠ Ô ðCÅ y!*
i ÔðC) 4Zg z tœ ( 28) Ô]mzñ ( 27) Ôò¯ ,è ( 26)

Ô ~gz6,d
$¾ ( 30) Ôg*gŠ z , ( 29) Ô~i · 0*
z Ö ( 28) Ô ( ðCÅ ¿Ô ðC

Ô ~i Zâd ( 34) Ôu|ŒÐ tä ( 33)þ Ô ðpx3,( 32) Ô~I ]Zz) ( 31)þ
X#
Ö /Z ( 37)gzZ ~gŠ ·z®
) ¼ ( 36þ) ÔÑ‹³z ~g ZŠŠp ( 35)

:~Ãq
-Z t ÜRbZ fg

G-d
( 3) Ô(*
*™ ay
™|(,Ð u) sZuS (2) Ô(~i!*
tZè) Šz Y Z çE¡ Z (1)

( 9) Ô ãá$
+( 8) Ô ~g »$
+( 7) Ô „c*
Š$
+( 6) Ôk ( 5) ÔmwÅgZMZ ( 4) Ôi Zg ñ]Z

www.iropk.com

J½È
á

137

" ( 13) Ô ð§" ( 12) Ô ~i ZŠ6,Y ZíZ z ~i Z§yc ( 11) Ôaz !( 10) Ô ðÍ$
+
]g ˆ ( 16) Ô ( c y
w‰) k
,
q ( 15) Ô ~Š !*
,z „n ( 14) Ô ~I Øz ~ñ
'
G
Y" z w]
.(20) ÔÏÎY (19) Ô~i!*
‘¸(18) Ô‹Y èïE{Oš$ (17) Ôg ¯ z [~

Z ( 24 ) Ô „ ZÍ KÑ ( 23 ) Ô^Ñ ( 22 ) Ô ] ¬ i Ú gz Z } × ( 20) Ôc
$ì ( 29) ÔkZæ z æ
á p ( 28) ÔŠ ( 27) Ô *Š r
# ( 26) Ô ~ga ( 25 ) Ô ~gp

Ô ~Š¤
/cŠ ( 32) Ô~i *
! ¸Š ( 31) ÔðŠz VŠ ( 30) Ô ( $ì Å¿gzZ wŠ Ôç M )
Ô~g» c*
g (37) Ô+
M Gg (36) Ô]Øg (35) Ô~iz0
+Z {íf (34) Ô6{gzŠ z gzŠ ( 33)

Ô ãi£ ( 42) Ô ~gp[ZÑ ( 41) Ô ~gp ~ŠÎ ( 40) ÔCŠ c*
i ( 39) Ô~g » **
i ( 38)

( 48) ÔŠ Á ( 47) Ô+
M c*
² ( 46) Ô 0z Õ( 45) Ô )zg:Ãݪ ( 44) Ô ÓÑz Ñ( 43)

( 50) Ôð Í ( 49) Ô *
*™g(Z ¹x Å VzŠ% » VÂgúgzZÔ ¹xÐ VÂgú
Å Ôwâ ) w0 ( 53) Ô~i !*
w9Z z× ( 52) Ô ~g Z¼ z g¼ ( 51) Ôï: ï¸

zõ ( 56) Ô ðÍez ÙJ ( 55) Ô…z t( 54) Ô( ¢
8VQ6,gîv¬Ð„

ÔWs(60) Ô~¤
/]g¸z O(59) Ô a‰à Ç ( 58) Ô°zº ( 57) ÔïgzZ gz¾
( 65) Ôz ¶~ wÂ\**
( 64) Ô°»Z **
( 63) ÔmwÅwâ (62) Ô*
*™Ò (61)

X mwz kƒ ( 69)gzZ °Ü{°z ( 68) Ô ~g ZÜ z]Ð( 67) Ô i¾Î ( 66) Ô46,± 

www.iropk.com
138

J½È
á

15[ !*

Ð fx Z™/ô a*™Ñ
¸ D™ H›¹
B‚ÆyZ a \WÔ¸ D™ H›¹ Ð V¹‚ LZ a *™Ñ

ðÃÅnË6,yZ Cƒ ÒÃt œC
Ù Å\WgzZ Ô D W7Ð ò3,
~ ]5çx Ó
Æe
$Z@ ÅyZgzZ Ô¸ D™ HÌ{gtÐ yZ \W~gñQx ÓÔ ñY 7,: ú

x ÓáZz äWJ
-#
Ö ª ä a \WX ¸ D™ óâ ÌN ¬Š Ð \¬vZa

ä a\ MçOX ¾ #
Ö > Z'
,ÃV¹‚}÷ÌðÃì c*
Š ¬t ÃVâ ›
Øø%û Úô ÜûÒö ‚øuø]ø ÐøËø Þû ]ø çûÖø å´‚ônø eô ±ûŠôËû Þø °û„ôÖ$]çøÊø X oûeô^vø‘û]ø ]ç³f% Šöiø Ÿø EE

:c*
â
Û

1 DD óäö Ëø nû ’ôÞø Ÿøæø Üûâô‚ôuø]ø ‚$ Úö Èø×ø eø ^Úø ^f÷âøƒø ‚õuö]ö

!ì yY ~÷~B; ÆT !nÅ]Z f kZX zŠ: à ÇÃ[ôZ}÷L L

gzZæ q
-ZÆ yZ {z Â}™ ay
Ì**
Î'
,
Z'
,Æh N uZ¤
/Z q
-Z ðÃ~ ?

ó Xó Yƒ7'
,
Z'
,
Ææ Û

: c*
â
Û ä a\Wì ~ e
$Zzg ~uzŠ q
-Z

VÍßx ÓgzZ ÅV¤
Û Æ kZ óÅvZ6,kZ Ô~Š à ÇÃ/ô}÷ä TL L

2ó Xó ƒÒÅ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !PRQT VÜÎ… (èߊÖ] h^jÒ (I¨]I oe] à߉ 
óNOPL VÜÎ… (èvnv’Ö] èŠ×ŠÖ] !NMKML V‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ 

www.iropk.com
139

J½È
á

:c*
â
Û V- g ÖZ »›Ð f/ô~g »Z ä a\ M

àûÛøÊø ( кÊô ^ßø Úö Ÿ$]ô Üûãö –öÇô fû mö Ÿøæø X àºÚô ç+ Úö Ÿ$]ô Üûãö f% vômö Ÿø …ö ^’øÞû Ÿûø] EE
1 DDóäö ×# Ö] äö –øÇø eû ]ø Üûãö –øÇø eû ]ø àûÚø æø X äö ×# Ö] äö f$uø]ø Üûãö f$uø]ø

y Z Xì ‚
rg !Ð yZ „ ¬ogzZ Ôì @*
™›„ ðñÐ g »Z L L

Çg]zZ°z !Ð yZgzZ Çá ¯ [8CZÃkZvZ óÇ}™›Ð
E3!
»vZ {z Ô Ç
ó Xó ǃ ( ÔŠz) nðšE

:ì V- x?Zz > }Zm~tyâ
Ûq
-Z

]ƒø ]ôæø ]çûÓöŠôÚû ^Êø Ýö çûröß% Ö] †ø Òô ƒö ]ƒø ]ôæø (]çûÓöŠôÚû ^ø Êø oûeô^vø‘û]ø †ø ³Òô ƒö ]ƒø ]ô EE
2DDó]çûÓöŠôÚû ^ø Êø …ö ‚ûÏø Öû ] †ø Òô ƒö

ÂñY H™f » Vzg *Z
# gzZ Ôî YIÂñY H™f »/ô}÷Z
# LL

ó Xó î YIÌA
$ñY H™f »k
,
¼Z
# gzZ Ô î YI

:c*
â
Û äa*™Ñì ~z%Ð byZ0fv
.**
¦

gzZ –1Z ª *
*™Y Z M Z x ZoÑ!*
Å ( + ”Zg ñ#) á Zzˆ }÷ L L

3 ó Xó Å d /

Æf/ô+”Zg ñ#Vzg e ¬q
-Z » a \W{z´Æ/ôzŠ yZ

:c*
â
Û ä a\WX ì Ì0

4 ó óX zñxi ÑÃ<
L Å+”Zg ñ#Cc*
$Z@}÷gzZ ~÷L L
e

c*
Š gZŒ
Û : â i 4Ð ƒ
 Ãäâ iÆ/ôLZ ä a \W~ e
$Zzg q
-Z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óOSTO VÜÎ… (…^’Þ¢] gÎ^ßÚ h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óOP VÜÎ… (èvnv’Ö] èŠ×ŠÖ] 
E
.=ÅŒL LÐZ ä - ) !óOTNKQ V‚Ûu] ‚ßŠÚ !PPUVÜÎ… (p‚nÛu ‚ßŠÚ 
Xì c*
Šg Z Œ
Û ó ó{ çG
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !PRLS VÜÎ… (èߊÖ] h^jÒ (Iæ]Içe] oe] à߉

www.iropk.com
140

J½È
á

:c*
â
Û ä a \ M Xì

1 DDóÜûãö Þø çû×ö mø àømû „ôÖ$] Ü$ $ö Üûãö Þø çû×ö mø àømû „ôÖ$] Ü$ $ö oûÞô †û Îø oûjô Ú$ ]ö †ö nû ìø EE

Æ yZ {zQ Ô Æ äâ i }÷vß4Ð ƒ
 Æ#
Ö Z ~÷ L L

ó óXÐVƒˆÆyZ {zQgzZÐVƒˆ

:c*
â
Û ä a\ Mì ~ e
$Zzgq
-Z ~z%Ð b/**
±
2 DDóÜûâö…ö ^nø ìô Üûãö Þ$^ô Êø oûeô^vø‘û]* ]çûÚö †ôÒû ]* EE

ó óX 4Ð ƒ
 ~ VÍß{zèYz™*ƒÅ/ô}÷L L

:òzâ zY KÆV ðG3r¬ {z

g (Z˜Íx3,ð•ZaÆyZ ä a\ M ³**
Ð p ÒÆ¿y›

zgaÆyZX 1~ l¨ MÆúKZ 7Z ä a‡ Mg Zp§ÆVzgÕÔc*
â
Û
:N â
Û N ¬Š™zg

áø^Òø V ±ùô fôß$Ö] ‚ô`û Âø o×ø Âø ¡÷qö…ø á$ ]ø Vhô^_$ íø³Öû ] àô³eû †ø ³Ûø³Âö àû³ÂøEE
Ùøçû‰ö…ø Ôövô–ûmö áø^Òø æø (]…÷^Ûøuô göÏ$ ×ø mö áø^Òø æø (äô ×# ³Ö] ‚ø³fû Âø äü ³Ûö³‰û]

^Ú÷ çûmø äô eô oøiô ^. Êø (hô]†ø $ Ö] oÊô åü ‚ø×ø qø ‚û³Îø V o% fôß$Ö] áø^Òø æø (V äô ×# Ö]

^Úø †ø %ø Òû ]ø ^Úø (äö ßû Ãø Öû ] Ü$ `ö ×# Ö]ø VÝôçûÏø Öû ] àøÚô غqö…ø Ùø^Îø (‚ø×ô rö³Êø äô ³eô †ø ³Úø ^* ³Êø

äö Þ$]* (köÛû×ô Âø ^Úø äô ×# Ö] çøÊø (åö çûßö ³Ãø ³×û ³iø Ÿø VV o% fôß$Ö] Ùø^Ïø Êø (äô eô oiø ç+ ³mö
3DDóäü Öø çû‰ö…ø æø äø ×# Ö] g% vômö

ugIÆ a*™ Ñ ÃòŠ M q
-Zì ~z%Ð b[æ 0 /L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Øñ^–Ê h^jÒ (Ü×ŠÚ x³nv³‘ !ORQ Vܳ΅ (U ofßÖ] h^v‘] Øñ^³–³Ê h^³jÒ (p…^íe xnv³‘ 
óRPRU VÜÎ… (èe^v’Ö]
!MSS VÜÎ… (NR)M V‚Ûu] ‚ßŠÚ !RLMN VÜÎ… (E äe^v’Ö] gÎ^ßÚ h^e (xne^’ÛÖ] é^Ó³bÚ 
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä ozƒ **
gZóRST VÜÎ… (Iæ‚vÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
141

J½È
á

å @*
™ c*
´ ÃavZ wÎggzZ Ô åg ×ÄgzZvZ†x **
»T~: â i
a\ M ÐZ izg q
-ZX ñZÏ} hÃ6,Å
W [ZÑÐZ ä a*™Ñ
‰ }g â } hÃÐZ Ð ¬Æ a\ MçO X Š
Hc*
Ñ~ #
Ö }

Ñ : Xì Š
Hc*
ÑiŠ XÐZ ÔÒ !vZ } Z Ô¹ä q
-ZÐ ~ VÍß
ÆkZgzZvZtVƒ }Yt Â~z™: Ò6,kZ c*
â
Û ä a*™
ó Xó ì ‚
rg›Ð awÎg

:'Ìäc*
i @*
Æa~tÓÇg !*

yZ LÐ2 »~Æ{z¤
/Zì e
$Ám{6,Ãz!*
È…LZ ÅavZ wÎg
:
á VvZÃx £ÆBä T Zƒ"
$U*
: c*
i @*
(Z »u0*
Ó ó{z Âñƒ ؼÐ
Æ{ Çg!*
kZèY Ô ˆƒÝq ð‚g J
-x £Æ[Œ
Û ÐZgzZ Ô c*
Š™Ñ!*
zŠ ~ { Çg !*
Å
X áZ3,
wßZ
Ð \ M gzZ Nƒ¢q~ #
Ö }
.Åa*™Ñg— cÔôq
-Z yŠ q
-Z
TXƒ: i ZgŠ /~¾† p ÖZ,ZÐ kŠZ È!*
i Åa\ M X Å„
 ZpgŠ¼
Ð X N «+Z Âäc*
i @*
Æ { Çg !*
kZ åx¥ HÐZ1X ª[‰{z Ã
Xì @*
ƒ†™Z~ ÞZ [Œ
Û
]‚÷`û Âø Õø‚øßû Âô „öíôi$]ø oûÞôù ô Ü$ `ö ×# Ö]ø VÙø^³Îø V o$ fôß$Ö] á$ ]* Véø †ø mû †ø aö oûeô]* àûÂøEE
(äö iö ‚û×ø qø( äö jö Ûûjø ø (äü jö mû ƒø ]ø àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû ] °% ^* Êø †º øeø ^Þø ]* ^ÛøÞ$¬ôÊø (äô nû ßô Ëø ×ô íûiö àûÖø
1DDóèô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø Ôønû Öø ô ^`ø eô äö eö †ùô Ïø iö (è÷ eø †û Îö æø é÷ ^Òø ‡ø æø é÷ ¡ø‘ø äü Öø ^`ø ×û Ãø qû^Êø
Ð#~ !vZ} ZX Å ¬Š ä a*™Ñ D™yÒ b{k
,
Ù 1Z L L
C
ÔVzŠ Zj
+ZÃðñT~ÎX @*
™7~igz s ܦ
/
Ù ÅÇ ÂgzZ Vƒ @*
C
™Ç
¯ [Œ
Û (ZgzZ Ï À 0*
ÔØgaÆ kZÃkZ ÂVzŠ ZwÃkZ c*
Vz™ƒ
 c*
ó Xó ƒd

Û ÆvZ #
Ö ªizg {zB‚ÆT}Š
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óNRLMVÜÎ… (è×’Ö]æ †fÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
142

J½È
á

16[ !*

Æ#
Ö Z a*™Ñ
¸ { ZpígzZŠg^ {Š c*

&
B
4
5
M
%
E
E
:áZz äw æFÆØgaÆ èG

z Øg KZaÆÝñà aÔLZ ä TN Y y!*
Û 6,: 
Œ
á VvZ

Æ Øg yZ ÃVß Zz + â wJ&
+Ð Vä @*
Ôì c*
Š ¬» äw 6,WzÆ .
%M
« ¬ŠgzZ ZzŠ Å ã.6,C
Ù Å *ŠnÆ XX ñY ï]¸ÎÅgzuz TÒ VzæF
Xá0*
yjn¼
A c*
Í Âñ MnÅyZÐ ›z)
®¤Z ðÃZ
# gzZ ñYƒ
DNMQVð]†ÃbÖ]E
%MÆØg KZaÆyZg »zcÆ\ M ÝñgzZ L L
ó Xó ³ w æF

:**
ƒxªaÆ#
Ö Z » ag—

KZ™JZJZÃVÂZg\WX ¶Sg hÑ„Å#
Ö Z KZ ‰
Ü zC
Ù Ã JYm
CÑZx â Z

3>
Ö Z Å\W¶éZpÅ\WX ¸ D™ óâ N ¬ŠaÆ„Å#
Ö Z
è W#
ÂD™nZ²ZÐ xsZ +Š vßÌZ
# Z®X ñYƒ 4ZŠ ~ ¼
A gzZ ñY $Ð
:ì \¬~g !*
Š
á g Z 6X @*
ƒÄ ™¹Ã\W
DRVÌãÓÖ]E

www.iropk.com
143

J½È
á

yY~ ôg kZúÆyZ ÂH ÂNÑ: yZZ6,]!*
kZ vßt¤
/Z :L L

ó Xó ÇáZ e™uh

:c*
â
Û ä avZ wÎgì ~ g
$u 9q
-Z b§ÏZ

Ô ðvv W ( ~}ƒ0
+Z ) ä ¿Ëì +Z wVÅVÍßgzZ ~÷L L

v WÔ D¤
/~ v W } hc} QgzZ í ˆ’ÝzgŠ¤
/Šg Z Z
#

v WgzZ¸ 7„ Èg {zpÔ Î1zgÐ v W7Z ¿{z ÔÑ ä¤
/
6,

ñ,# ~g v~ Ôì ÅVÍß ?gzZ ~÷wV¸Xìg D 7,D¤
/~
vß ?pÔî WOŠ S Ôî WOŠ S gzZ ԔРv WVƒ ;gÈgzZ ÔVƒ ;g é™

ó Xó ƒìgŠÃ~ v MgzZƒìg Y ñW¨
¸6,íƒ

-Z 6X ¸ y!*
q
$ {Š c*
i ¹ a Æ Š
ÛC
Ù Æ#
Ö Z KZ a vZ wÎg

:ì c*
â
Û Š
á g ZŠpä a\ M ~ e
$Zzg

ðÃ6,}i ! ì yY Å ( a)·í ~B; Æ TnÅ ]Z f kZ L L

2ó óX Vƒ: y!*
$~ {Š c*
iÐ VÍß}g ‚B‚ÆT7ðñ(Z

:g ôZ » ¬Š w=q
-ZaÆ#
Ö Z 

åŠ
Hc*
Š g (Z » ¬Š w=q
-Z ~ *Š Ð s§Å \ ¬vZ à a \ M

gzZ .ԛР#
Ö Z KZ Å\W1Ô ÇñY c*
Š™ «Ã\ M ÔB8
-â e \ M

LZgzZ c*
Š uzgaÆ®
) ËÅ#
Ö Z KZ Ìà ¬Š kZ ä a \W¶ Š àŠ 3g

X óâ :¼a

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b{k
,
Ù 1Z **
C
±

`â ¬Š ä ÑC
Ù ÂÔ¶( ˆÅ «) ¬Š àZz äƒwJq
-ZaÆÑC
Ù LL
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óNNTP VÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ !RPTO VÜÎ… (Ñ^ΆÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘ 
óPMQU VÜÎ… (˜ñ]†ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
144

J½È
á

-yŠáZz #
J
Ö ªÃ ¬Š KZ ä ~gzZ Ôà ™~¢ ( „g0
+ZÆ *Š ) ~
äƒ ~g7 vZ Y 
á yZgz¢t gzZ Ôì 3g uzgaÆ®
) Ë Å#
Ö Q KZ

uÑB‚ÆvZ {z Z%~ wq kZ aÆy›ðñkZC
Ù ì àZz
1ó Xó ƒ @
*
™:

:›aÆ#
Ö Z

¿6,]xòsZŠ Z
Û Z }g ‚Æ #
Ö Z Å\W ¶éZpÅa \Wèa

Ô Ç}g¦
/VZ¤
/6,#
Ö Z¬t @*
ƒ kCÃ\WÌZ
# a kZ ÔN Y0áZz ä™ 
6X D™: xiÑ6,#
Ö ZÐZ \W Âǃúè¯
) !*
aÆ#
Ö Z x ZoZ » kZ c*
: c*
â
Û ä a\W0ÆuZz

Øùô Òö ‚øßû Âô Õô]çø³Šùô Ö^³³eô Üû³`ö iö †û ³Úø Ÿøø oû³jô Ú$ ]. oF³×³Âø Ð$ ³ö]* áû]* Ÿø çû³Öø EE
2 DDóðõ çû•öæö
7Z~ ÂÇVzŠ™2~úÃ#
Ö Z KZ~ @*
ƒ:˜}
.t =¤
/Z L L
ó Xó êŠ}Š ¬»uZzB‚Æi úC
Ù

:c*
â
Û ä a\W0Ɖ
Ü zÆY (i úb§ÏZ
7Z ~ Â Ç VzŠ w Z e ú6,#
Ö Z KZ ~ @*
ƒ:˜}
.t = ¤
/Z L L

}Š ¬» ä™y
¸J
-{ ðäq
-ZÆ]Zg c*
-]Zg ÛÃY (¯ ú
J
3ó Xó êŠ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óPUT (PUM VÜÎ… (á^ÛmŸ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
óMPQN VÜÎ… (‚q^ŠÛÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !QSM VÜÎ… (é¡’Ö] knÎ]çÚ h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
ävZ¶g ã]Z)´ !MRS VÜÎ… (éçF×’Ö] h^jÒ (p„Ú†i à߉ !RMM Vܳ΅ (x³ne^³’³Û³Ö] éçFÓbÚ 
Xì ¹ ó ó9L LÐZ

www.iropk.com
J½È
á

145

:¶ðâ
Û Ì¬Št Ð \¬vZaÆ#
Ö Z KZ ä a*™Ñ

} Z L
L ðâ
Û Ì¬Št gzZ ó ó*
*™: uh Ð µòÀÃ#
Ö Z ~÷!vZ} Z L L

ä \¬vZ ó ó}Š ™uh Ã
 yZ *
*™: ™ÔŠ (Z ðÃ6,yZ ! vZ
1 ó óX B â
Û wJN ¬Š VâzŠt Åa\W 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !PNQN VÜÎ… (Üu¡ÛÖ]æ àjËÖ] h^jÒ (Iæ]I oe] à߉ 

www.iropk.com
146

J½È
á

17 [ !*

¸ ñ M aÆðRx ª a*™Ñ
: a*™ÑgzZ ðRx ª

Šã
CÅyZ N M ~ "7,gzZG
gÔ Ú Š J
- ` M ¦) aÆ ðR Ī

& ì {o{z Š Z%Ð tÃÔì 5ȃ% Å x ÂgzZ bÃË: Ë6,gîòiÑ

ì g » T §{zŠ Z%Ð x ÂgzZÔì @*
` ,@*
Æ kZÃ\ M LZ™™hgzZ 9y¨
KZ
] 6,b & ZgzZ h — Æ Vzq VâzŠ 7ZÔn Y HÝqÃÑË)g fÆ T
„ H{ Zpg »Ä {zƒß „ {ogzZtûTXì s ¸ñb &ZgzZ h — »Ý¬x Z¸Z

Â{ogzZtû TgzZÔ Y V76,³9L{z Ôƒ ‚
rg: VY wëgzZ L

9b§T Y™7Ýq b§kZÃË kZ {z ƒg Zû**
c*
ßg» ÄÂ1Ôƒ„
 gŠ
Xì YY HÝqÐZÐtÃgzZ {o
ÅM
zg Å]¡z = c*
Š {z ÌtÃz {oÃ+

KZ ê ¬ äa *™Ñ wq¾
Ôy‚ M Ôw5e
$.~ Ï0
+
i ñ; %C
Ù c*
Š {z Ìx ÂgzZXì h'
,z 9Ç!*
Ð

Xì [x»gzZ ~¡

:{oãZzgzZ s ™»©Â

ä a \ Mì t )**
g» ª Ð ƒ
 » a*™Ñ a Æ ðR Ī

c*
» Ô m,
_Ð Ï0
+
iz ]¸Ô ú7Ô!zZ c*
Š {oãZzgzZ s ™ »Ø{© ÂÃ+

KZ

Ð kZ ä +

KZ:ì {o(Z ÑZz ¶Š «
Z®»ë!*
ÈZŠqgzZ ÑZz ¶Š <

www.iropk.com
J½È
á

147

*Štìt x|»}okZX Ïn 0*
-#
J
Ö ªÄª:gzZ Ôå c*
0*
{o(Z ðì
» kZ Ôì { 
á Š !*
„q
-Z » kZÉ Ô7!œÅV* q F c*
Æ ´ â z Áq š
%Oæz ÁqgzZ ú ™Ô´ â z Û{
Xì ÃÏZg(Z »%Zz »Ôì æE
DQPVÍ]†Â¢]E
ó Xó **
ƒ ´ â gzZ Û{ì m{ c „vZ !ÅgŠ c*
LL 

6Xì
þ yâ
Û ,@*
gzZ â ÆvZ kZ~Šzz ðKZ ]Ñ»t b§ÏZ

:ì ~0
+
zZ}
.›
á gZ

DTOVá]†ÛÂ ÙQE
ó Xó g ZÎâ
Û Æ„vZáZz }igzZ ÔáZz Vâ M x ÓèÑq L L

**
ƒ g ZŠ'
,Vâ
Û » ( vZ ) kZ B
bg g (Zz ÒŠ Zg Z Ã]‡‘x Ó yZ a kZ

:ì ÞZ›
á gZ 6Xce

DOV†ÚˆÖ]E
ó óXì *
*™]Š „Ø{aÆ„ \¬vZ !g ZŠ¸L L

:g¦
KZ‹uz
é » ã¨

» ã¨
KZ ‹uz c*
Š x Zut )**
g » ZuzŠ aÆ ðR Ī ä a *™Ñ

G
Zƒ J ~ Vz],
ZŠ gzZ ]4n ‘zZÆ x Z¸Zz bDy¨
KZ ¬ Ð kZ X H ì‡g ðO{$

»Šqz $
+¬ gzZ xÝz Š Zi M ÔyZ³z y¨
KZ A å Ú Z gzZ (Z t
Û b!*
» ]4yZ gzZÔå

[ 0wìz [Zpg¦» ã¨
KZ ]Zz)z ]uz¬ Ð a \ M 2Ôì Yƒ t
Û
Ô! zZt ~}ƒ0
+Z ñƒ ñYgzZ Ùñ{ sîÅV-œä a vZ wÎgÔ å
: c*
â
Û y´Z ÑZz ¶Š hñcgÆ]ÑqgzZ ÔÑZz ¶Š hfÃy;f Zz [¨

àûÚô ÜûÓö×% Òö (‚ºuô]æø ÜûÒö ^eø ]ø á$ ]ôæø (‚ºuô]æø ÜûÓö³e$…ø á$ ]ô Œö^³ß$³Ö] ^³ãø m% ]ø EE

www.iropk.com
148

J½È
á

‹ønû Öø æø (ÜûÒö ^Ïø iû ]ø äô ×# Ö] ‚øßû ³Âô Üû³Óö³Úø †ø ³Òû ]ø á$ ]ô !hõ]†ø ³iö àû³Úô Ýö ø æø (Ýø øø 
1 DDópçFÏû j$Ö^eô Ÿ$ ô غ–ûÊø oùõ ÛôrøÂû]ø oF×Âø oùõ eô†ø Ãø Öô

xŠ MgzZƒ ( d
W)ÆxŠ M ƒ
 ?Ôq
-Z \!*
Zg vgzZq
-Z [g Zg v!Íß} Z L L
{z pÑÐ ƒ
q
-Š 4,
Æ \¬vZ ~ ?X¸( ‰ K Za)Ð è
1Ô7½ðÃ6,QËÃ! ²ËgzZ Ôì s{Š c*
iÐ 
ƒì y¨
KZ
ó Xó Ð :
L Æ„ ~ ¾

wÅVâ2zŠ aÆ x ªÆ äsz ðR ì Œ6,Vâ´Z zŠ yâ Û t
ì‡]g qÅyâ Zz ðR~: â iC
Ù gzZ(C
Ù 6,X ( [ IÆZ >uzÔ [ æOÇZ >uz) n
pg

~Š ã
C¸g q
-Zì @*
ƒ ð¸ Ð V¤g zŠ » y¨
KZ}uzŠ y¨
KZ q
-Z b§kZ X ðƒ

„q
-Z ( dZ “gñ)\!*
Æ VâzŠt {z¸g ZuzŠ Xì q
-Z [g » VâzŠt {zì

ÝZ Ô ‚
rg 7E¯6,\ ËF ðÃgzZ 6,±Ë±ðÃ~ xsZ +ŠçOX 
2 Xì ~ ¾½§ £
G
E
Xì á

) !*
»t ðO©$~Š ¿ZzŠ ˜gzZ‰
Ü 1zœÔÔz tØÆŠ
Û

:y´Z »ÑzÄZÑÅy¨
KZ

kZgzZ ÑzÄZÑÅy¨
KZ Ht x » ZŠaÆðRĪä a *™Ñ

a \ M XÏ : 6
,7 VZig Z yp » kZ ~Š Yz @*
Ô Hy´Z »ª
2 ðLOÒ‘Æ

Hz ?f {Š c*
iÐ kZ6,}i ñzggzZ å [ ¤
/~ äÅÜz ª
f y¨
KZ¬ Ð

c*
Å » kZgzZ Å:Zz ÑzÄZÑÅkZÃ+

KZ äa*™ÑX ¶7q ðÃ

g×Z¤
/gzZŠz ËÐ ƒ
 »]Ñ» kZ y¨
KZ Hy´Zt gzZ Ô Hwbg±Zzg ‡z Zƒ

X 7— ðÃgzZ Å«™z›gzZ Ñ!*
{Š c*
iÐ kZ~ *Š ~g7gzZ ÔìC
Ù
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÃÅkZ ä o ƒ **
g Z - ) !NOTUVÜÎ…PMM)Q ( ‚Ûu] ‚ßŠÚ 
X 49Ô 31 :mÔ ~z0
+ZdZ1Z¦i Z Ô] **
ˆ Z z ] Z W,ZÆxs Z6,yÕz d
$( 

www.iropk.com
J½È
á

149

6X c*
0*
gZŒ
Û Ñz T
$**
» \¬vZ {z H yÒ — ÚZzgŠ » y¨
KZ ä a \ M
:ì \¬~g!*
Š
á g¹

DNUVé†ÏfÖ] E
ó óX H Za ÃVzq x ÓÅ}ia}g vä TvZ {z L L

gzZ ó ó]‡JZ sÑZ L LÃy¨
KZ ä *™È M Œ
Û çO Å Za *Š ä kZaÆT

:ì ÞZèŠ 
á g Z 6X c*
Có ó]Ñ»§œL L

DSLV Ønñ]†‰] oßeE
Ô,Š Vc*
gZÎÅ ~F,
gzZ .7ZgzZ Ô~Š ]³~(,ÃxŠ MŠ ÑzZ ä ë G L L

« ¤6,t‘Ϲ 7Z gzZ Ô,Š Vc*
izg ÅVzq { À 0*
7Z gzZ

ó óX ðâ
Û

Å Vâ ¨
KZ Vzg ZD
Ù 6,è% ÅŠ
Ûq
-Z q
-Z ¬ Ð ƒ Åa *™Ñ Z
#

Æ VX
RÔ~¸Å Vñ¸Ôo Æ V”gzZ ÞQ { 
á Š !*
ðÃÔ ‰Sg s ¸ñVŠ
H0
+
i
EG
ÃF,
zȧ{ Åt ðO©$ Ï( c*
Ø ` ZggzZ Ô @*
?
Y ` @*
™wâ 0*
Vc*
Š !*
M ÅV-Š !*
MgzZE
\ ¬v Z Ãä™3g6,( V â ¨
KZ ) VzŠ Z i xŠ M ä a \ M X êŠÄgÆ™:|
1 X ì c*
ZIoÑÅwz 4,
Æ Øg Å

:à b Å °ç•NwÅ]gú

wÅ ó ó]gúL LY b
ëZ q
-ZÆ}ÑçaÆ ðR Īä a *™Ñ

Ð TÔ H¤
/YZg¦»yizŠ%]Zz)~n çÆ[ZNz`
ZgzZ Ô ðâ
Û àb Å °²
Ô¸ 0*
,~ ] 4gzZÔV”ÔVñ¸ZÐ!ZjÆ ]gú ‰ƒ »Š Y F,
'
x Ó{ z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

X ì ¹ ó ó9L LÐ Z ä k ã ]Z) ´ !PUPMVÜÎ… (hI¢] h^jÒ (I¨]I oe] à߉ 

www.iropk.com
150

J½È
á

g ‡zÆ ]gúä VMÔ N â
Û «]x+ZÃ+

KZ ݬ ä a \ M

ZŠ ZgZŠ™ëZ e
$.~ eÆ äÑŠ x £ƒ
 oÐZ ~ ` ã¨
KZgzZ àb Åg ±Zz

~ }g !*
Æ ]gúÌÃ~uuq
-Z6,]xÅ a *™ÑgzZ *™y M Œ
Û XH

1 Xì °»aÆKÃt
Û AÆ{ ó›zZiòsZgzZÃ!
`‹Y

ä™g (Z ÏeÐC
Ù ØÔ|
# z
Û zh
+y

Ô _Z÷z !ÃVÂgúä a \ M

E
~- ¯ úÔ+Ï2( ƒ: èZgÐ kZ {z¤
/Z ) ä™ »«( ƒ ~gz¢¤
/Z ) ( üÒ7)

« Ìt £Š¼{z´Æ kZ gzZ Xì H « hZg7 Zg7 » äƒ q
-Ñ~ ®
) )!*

b ˜Zh
+]
.gzZX C™ Za ~Š OZŠpgzZ ~g ZŠŠpÔÈ ~ VÂgú'!*
 tXK
ƒ

ˆÆ a*™Ñ~ËÆ ]x4Z X B
bggzŠÐ ~²kˆZ 7Z ~
Ô'z d
$Š ZÔ ]Z@W Ô]Ò%Ô ]e ~ xsZ &
-¢q )Ð
è Zp‹x J 

ì C M Ê Z® ~(,q
-Z Å]Z@Ziz ]Z$
+¬gzZ ]c*
zZg Å g
$Š q Z Ôy M Œ
Û ‹F q

xsZ Z
# X ïq Åg ZŠ™ëZ ~pg ì‡gzZ ä™ì‡{Ñç àVgzZ ~g £
X CY ð0*
7~x ÂgzZ <
Ø è ÔbÃÌË°²w
è t Å]gú¬Ð

:q ½Z » *Šz +Š

~ Ï0
+
i ã¨
KZ c*
Š x Zut )**
g» q
-Z ä a *™Ñ a Æ ðR Ī

Ï0
+
i ã¨
KZ ä m6,gîm{gzZ <
Ø Zè *ŠZ
# +Š ÔH Za q ½Z » *Šz +Š

ÏZÔåmºaÆ*Š ZuzŠgzZaÆ+Š q
-Z~ TX å 3g .
$!*
~ V”zŠÃ
ZuzŠ gzZ Ô å » VÍß ´Šzq
-Z X å Š
Hc*
Š™„~V”zŠ ÌÃèg Z Ò æO°kZ b§

bq U~(,q
-Z yxgŠÆyZÉ ¸: „ µ Z sÜ{VâzŠt gzZX å »Vzg ZŠ *Š

~g Y Éî`OggzZ ðâ i M½ ~ VâzŠgzZ Ô ¶~9g Z-Š 6 M q
-Z yxgŠÆ VâzŠÔ ¶

gzZ Ôì Yƒ 7g ZΉ
Ü z à ~ V¯ zŠ y¨
KZ ._Æ ì Æ yZèY ¶
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óQS!QM V” (I^ÏÃÖ] IçÛvÚ Œ^f ƒ^j‰¡Ö áQ†ÏÖ] oÊ é œ†ÛÖ] :ƒ±5 c, 

www.iropk.com
151

J½È
á

7Ýq% D'
,êÐ ]Ñ» þLÅ{gzZ ]y
M §ZŠ à¥pgzZ ÏŠÎ M Ùç

™Äg µ ZÐ spÆvZgzZ ]x¹ÜZz ´ŠÃz #
Ö Ób§kZÔ $
Ë YÅ

K msÐ ¥â z *ŠgzZ +
M Gg Ï0
+
i Iè s§~uzŠgzZ Xì YY3g ¹!*

~¡ c*
Š™FZ gzZ ä VzI •Z \Ãwq ‹gßkZ QX $
Ë Y ~g Z* 7%

VMgzZX¸ B^z»ggzZ h M ~(,ÐZ ~ { Zg Å ÞZ ƒŒ
Û gzZÉH,ãqzgÃe

Ÿ ðÃ~ ¶Š ZwÐZ=g fÆ]x: Óªzx ©Z +F,
JgzZ ä™{ ZeÐZ ä 

å H7~ ^0Z ]ÐgzZ u**
D z +Z Ã+Š ä VrZX ¶¿g VQ 7
ù

»+Šg »y
M ~³ÆkZX¸ D Yƒ} 9èzgÆVß Zz + â ÆkZÐ T
%NW,
`z²LZ ( ~ VsWz LZ ) 46,éZpgzZ +
M ^gzZX ÎCb§~æE
Z î0ªGÒ7

Æ ~gz$ Å kˆZ ´Š )Q Ð% ze yxgŠ Æ VƒU Š „zŠ *Š gzZÔ ˆ V6,
X ˆ¬C¤
/~ñ¥
/rÆg _
OZ ¹ÜZ òÀgzZ–Š Ñ( :
L

[g JVâzŠ yZ gzZ c*
Š ^0*
à UWz kZ Îâ Æ *Šz +Š ä a *™Ñ

» ]ÐÚgz Z Ô #Š ?gz Z Ôg u'
,Ð }uzŠ q
-ZÐ : â i q
-Z ) ÃV o)

B‚Æ Š )Zz ðR gz ZÔ c*
Š 5 ~ : M B‚Æ ›gz Z ðÌz *Ô ( ‰g D

zaL L‰
Ü z à gzZ ó ó]uz wÎg L L a *™Ñ ~ Ýzg Åó**
g » kZ LZ X c*
2

yZZ ™ VZ Ð Vzf õ â i M k
B zŠ à ã¨
KZ q â ä a \ M X D M Ãó k
,
ó2
+
¬Š ²Z WzgzZ ìYt …gzZX c*
Š Î6,f õÆð Ÿg ÅvZgzZ ~i Zây¨
KZ Ô[ïZz

X ~Š 2

DNLMVé†ÏfÖ]E
ÔjÚÌ~ ]y
M gzZ Ôâ
Û «ÚÌ~ *ŠÃë !g ÇŠgz6,}g øL L

ó Xó ÄgpôÐ [Z±ÆcizŠgzZ

www.iropk.com
152

J½È
á

Ï0
+
i ~g7 ™ ¯ ßswÃtÃÆÏeÅ *Šz +Š äa *™Ñ b§kZ

Ð VEzY xŠ ƒz [g JÃy¨
KZgzZÔ c*
Š ¯ { Ç {>Ã}i ñzg ~g ‚gzZ ]Š „Ã

gzZ@Ziz$
+¬Ô~ ~g£ÅVzMÃ\ M { 
á Š !*
Æ V˜ÔH Z9Ñ6,f õq
-Z™wï

Ô`uÆ Õz DÔ h N Æ “
 ZŠ'
,
z é ÔÐ N M Ã~ u 
á 7 ÅY Z%Zz uC
" gzZ Š § ðÃ~ ,Å yZ gzZ Ð Vƒ g Z−Æ yŠ gzZ g Z*]Š „Æ ]Zg

1 X Ïñ M:Ãà ZŠZ

:f Î »2Z ¸~k
,
±gzZŠzu

»]Zk
,
±zŠzu c*
Š x Zut)**
g »q
-ZaÆx ªÆðZ ä a *™Ñ

䙬B‚Æg Z Œ
Û z yjgzZs¬z ðR}g7 ÃÏ0
+
i¦½Z Åy¨
KZ c*
â
Û fÎ

+ÔN 0*
$
: ` ZzgV×Z'
,~ Ì‚ÎìtÑ~Š ã
C»yZ Ôìaz ëZ ð•Zq
-Z »

yZì zz ¸ Ô ñ0*
äƒ: Za ~zg { Zg" z $
+~}Ñ çgzZ ñY Åzg ¼
%N»Xˆ¿gJZwÅìZ`
kZÉ Ôƒ LgŠzöJ
-„xêÝZ sÜ: W,ZæE
gzZ VÇZ'
,

¬Š ~ V â ¨
KZ g Ñ" }uzŠ gzZ Ôƒ Cƒ W,
O c Å}ÑçgzZ ` }g7 Ð

t Ð ]ÒkZ Cg Cg ‚ÔVƒ Dƒ Za ]!*
.gzZ ]**
_
DgÆ C@Š

x  ðÃJ
-‰
Ü z kZ : X ñYƒg ZØŠ x åuzggzZ b & Z Å yZ 'äƒ ìZ`

à©a Æ [!*
åLO] Æ ìZ`
Æ b§kZ J
-Z
# YB7x  » yâ R z ðR

gzZ 70
+Z ÅÐaÆ kZÉ Ô Ç ñY H rZ6,9F,
z (F,
¡gzZ Vƒ Zw

Ëa Æ ðR ÄÂ Ô}™[‚g Z » x`
,Z Ë¿ðÃZ
# ì t iÕ

kZ {z sÜ:Ð TñY ~Š Zwu Ú‡gzZ J+ZÐZ ÂÔƒ @*
ƒ"
$U*
$ b§

y~8ðÃs§Å x`
kZ Ìvß x Ó {zÉ ÔñY M i !*
Ð ä™ {g !*
zŠ Æ
~ ]Zk
,
±zŠzuòsZX Ù: ]P`
zÈ Åx`
ƒ‚g ZgzZ ÔN Y i°Vƒ n
pg
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

X 1 00Ô 87 : mÔ] Z W,Z z ] øZÆ xs Z6,yÕz d
$( 

www.iropk.com
153

J½È
á

yZçOX ˆ¿g N ZwJaÆìZ`
‰™ÄgÃ7ÃwßÑZÝZ ÏZ 

ñ Yƒ #
sŸz ~g7 Å]!*
kZ @* 
sf `gŠ 6,gîÆ wVq
-ZP Ð ~

ÔrgzZ Õ: ÑŠ ¬ ð•ZÉ Ô7F
F6,wßQ: ÓªËN ZwÅ ìZ`
u **
ç! yZ
X ._ÐÆðR
Î Âì @*
™x ZŠZ s§Å÷qNkZ™ƒ [¦Ð +
M Z³KZ y¨
KZ Z
#

:**
i

0/
œ% »ÑéZpÅVâ ¨
KZÐ ¹ Š
Û „q
-Z » ui **
.ì @*
ƒ (Z ]‡zZ
IG

KZ³òiÑ » kZ Xì @*
ƒ ø» äu ÑøL $ M KZÐ kZ ¿C
Ù gzZ Ôì @*
Y
4]IZ ~
5G
@*
ƒ Ìg z k
B b!*
gzZ ~ m,
g Vp LLgzZ à â 0*
Å t £Ô]³Q Ô{ éE

-ZÐ ~ ìZ`
q
yZ x`
tì @*
7,'â ÂñY Hg¨Ð Ã`¦)Za kZ Xì

` Zg @*
Ãq OÅ]Ñçz d
$(™ƒgz Mú6,ðRÄÂgzZ yÕ ã¨
KZ 'µÅXì
/Z >% »kZì ¿gJÌZwäðsZ<ÑaÆkZçOX rZ e™
¤

ñÎ} hà 100 ÐZ Âì {” ~Š 
á )¤
/Z gzZ ñY Hg ¢ÐZ Âì {” ~Š 
á
XN Y

:s ‹

gzZ ðZÎgaÆÏZ sÜÔ**
Îx Z²Z N*
ÑgzZoÅ **
i6,]gúc*
Š%pÑË

ò ÙZgzZ Ôì @*
ƒ Z9J Q: Ä
á » ]zZ° ãZ0
+{Ð kZÉ Ô @*
ƒ 7¯
) !*
»e
$f Z

YZzŠi ZÆ åzi {z´Æ kZXì CY M "
$âÅw]
.z k
B ™u¿v M Å"_
.

µwq‹gßÅyâ Rz ðRgzZ D Yƒg ZÍlp **
6,¯ ŵŠ ã
C" q
-Z Ì]©

Xì c*
â
Û gŠ ™¬» äÎ} hÃäðsZ<ÑÃ>%ÆkZ Z®Xì CYƒ Ñ!*
z

:~ga

NŠ: ¹!*
Zg – ðà » Ï0
+
i s ñgzZ™ 0*
:=gf 9ðà » u5Z
# y¨
KZ

www.iropk.com
154

J½È
á

aÆVâ ¨
KZ}uzŠÐ ¹É ÔaLZ sÜ: Âì @*
¯ lç=g fÃ~ga ™

JÌZw äðsZ <ÑaÆ kZçOXì @*
ƒÐ7 » „nz •
hÌ

X ñY c*
Š ^»B; »>%Æx`
,Zì Å m,
?+F,

: ¹Z Q
Û z ãD
Ùg

Xì C+F,
+gzZ x`
$
Z(,q
-Z ¹Z Q
Û ~ ìZ`
áZz ä™ú6,Ï0
+
i ãÕ

yY Ì¿ðÃgzZ Ôì @*
Yƒ { nÇ!*
)¬ ðRÐ VÆw: ÓªgzZ7
-eZ ÅVƒÃZ e

@*
ƒ¡g6z܇Ç!*
ÐÛD
+~g ¯Å«™ÅyZgzZ Ô @*
0*
7pôÃÓgzZ wâ z
Xì ¿g ZwÅOzmz°äðsZ<ÑaÆ—%Æx`
kZ Z®Xì

:Ùâ[ZÑ

=g f »Vçx» ~EŠgzZ b #z i ¯~zy
Q ìC
Ù iq
Ð ÑZ/â q
-Z »y¨
KZ=

Æ+

KZ Ùâ[ZѲÔì @*
™×z t
Û ~ ßz 9gzZÑzí{z ª
z$
+Å ÏZ Ôì

ì @*
ƒt³òiÑ»TÔì xzøиz™gzZg »" z ØÃC
Ù ~i q
Ð Z kZ
ÅM
g ¬z )aÆ+

KZ CƒŠiuQw{z {z~ Ùƒæ z ™$
+êL ¬Ð ! ZÑ
Æ Vß Zz ä™[‚g Z »x`
,ZçOX CY 0x{@aÆ ¦½Z ðRgzZ

X ì ųZwÅ} hÃäðsZ<Ña

ÄÂ9Z`
$ÆXÔ P Ð ~ ìZ`
+F,
+yZ BVÑ!*
$
{gÃè Å ìZ`

E
"
.-™G3FgzZ ó óðR +Š L
,z { nÃyâ R z ðR
'
ä a ðR çLE
L ì zz ¸ X s Z e™Š !*
:NC
Å V-g » { n ÅxæE
Ù É Ô H: rZ6,Ø
@Âz`
i s܉
Ü z D™gH Zw Å ìZ`
yZ
{Š c*
igŠTaÆ~Š !*
,ÅðRÄÂx`
'
çOÔX³N Zw™ÄgpÅÃÎâ

: ¦ » a *™ÑQgzZ X ˆÅgHu Ú‡z JgŠÏ Q ÌZw Å kZ åÁ{ n
™ »ÌÃïZúz [òZÆ kZ a ÆØ{Æ x`
gzZ ðZ'
, 
ì t i Z0
+Z z [|Q

Æ kZ~ ðËÔÚ ŠÃxø)É c*
â
Û 7I„Ð ~g »$
+gzZ **
iXì c*
Š ¬» ¶Š

www.iropk.com
155

J½È
á

Ù !*
C
Æ™g (Z “
M iz d
$igzZg ê ƒ ¯ Ô ä™]!*
~Ÿ x3,
Ô ä™^Ôá
ˆ B‚

Và'
,yZ ~ bZzZ Â c*
â
Û IÐ Ùâ[ZÑX c*
â
Û IÌÐ ½™åågzZ äY

OÉ Ô »zg 7„Ð h**
OX ¶CY Åg»t ~XÔ Š
Hc*
Š uzg ÌÐ wEZÆ

X ðâ
Û Æ˜Ð ñÌÐ öúÅÌZ gzZ Vzg ZŒkx ¬u Ô OÒg 
á ZÔ$¬Z 6,
Ô#
Ö 5zƒÔa‰àÇÉ Ô c*
â
Û 7I„Ð} ×ðZ±z WsgzZg_
OZz s%Z
gzZ } × ðZ± ˜À c*
Š uzg ÌÐ …z tz Š ÁgzZŠz !Ô[ØÑ!*
,
)
Ú
X ~ë!*
W: ÷!*
ìg: Ô @*
X‘
W:
L »Wsz s%Z

:Œ0*
mÅ a*™Ñ

yp »K³# åt ç Ï‚ Z » Œ0*
mÅ a *™Ñ +

KZ í

Ô}Š hgØZ'
× c*
}™yz¬{z  c*
è M @*
Ô ñY c*
Š™'" ÐZ ñO Åä·
[Õ" t éM]}gø ä +®z >XÃ[Z1ZÆ©]§ Åa g—çO
ä sßñ jœvZ qËZ e 0
+
i
Û i*
*t â q
-ZÆ u0*
zy ng Z ~ yZ ì H

: ˜ {zXì HyÒ V- ÃŒ0*
mÅaݬ§zu

*
*™g6ñOÆ ä™Š1**
z –ÃÔŠ ä a ]À M ~ ÝZ L L

1 ó Xó c*
â
ÛI

: ˜(~uzŠ

ÄgpôÇ!*
É Ô 76,䙊1**
z { nÃ÷Œ
Û„
 ( Åa ]À M L L
2ó Xó ¶Œ6
,¶Š™[¦gzZ'"™

gzZ ™}Š ,ÅÛZ D
+{Š™g (Z Åa g—ä [åà ÃtÃkZ LZ
3Xì H"
$U*
Ð !p~(,
Æ™{û6,]uZz M
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

X 240 : mÔ ã ZxÄ Â~ a ~tÇ X 44:mÔk
B ñ; yZyÆa~tÇ 
X 387 : mÔ+

KZ í 

www.iropk.com
156

J½È
á

§ ]Š ÞèY ÔZ 7,**
F,
Z ~ g Zi g » ÈZyg e**
zg ep ¤
/Z Ã a 9
è ÝZgŠ

Vz•Æ}i a \ M pÔ ¶CY: s§Å7Z ·{ Zg ðÃÐC
Ù !*
Æ ¿Z
Æä¯ .ÃVâ$
+ÐgziÆg ZŒ a\ M Ô¸ Te *
*™ ìÃVjzg ñOÆ

ÝZ » a \ M X¸ T e *
*™’ÃVߊ Ð tÜZ gzZÔ ÃV¨â Š Ð ?Š ñO
Ð ~!gzZ ðVQ ui ä V¶w~ yZykZgzZ Ô å~ yZyÆ)¬ ñZgc

ðR Ã a è9 ì Y b
N*
g¹ » xŠ £kZ ðZzgg » mX ‰ − Dg ; ~i !*
X c*
M 7Ð V7Š
ÐM‘

/ŸÀG
m{ ê ä a vZ wÎgà b Z**
±~ yZgzŠÆ îÅ6 Òzç õG

Ìÿq
-ZÐ )gf }g v¤
/Z !Z} Z :c*
â
Û ?¶ÅN @*Hñƒ D â
Ûe

1 X σÚ~(
,Ð ƒ
 a}g vt ˆïe
$Z@ 

ì Ã]!*
ÏZ E¯É Ôì 7~ m,
3,
pgzZ yv ãY » ÔŠ Š°ÝZ ª

Vc*
útÔB™wJÃðR ÄÂ {zgzZƒ µZz ~p~ r â Šz wŠÆŠ Z
Û Z {Š c*
iÐ {Š c*
i
a *™ÑÐ X7¶Å@ZØ,Z:gz Ôì H7:%g¡ä ëi Z0
+Z m

EE
©$E~Š ã
ïE{šÅZ [¦vßáZz ä™~ m,
3,
pgzZ ð k
B Xì @*
Y M t éM]Ãî0RG

Ð Aj ଠgzZ x ³}Qà a \ M ëÆ kZ sgÔ Dƒ i !*
¢gzZ
ÕñO Æ wEZ Æ ]¸~ Œ0*
m Åa \ M gzZ Ô D 0*
3 Zg M 

Ç ƒ H gzZ ]o Z(,Ð kZ » ~ÔZŠ ÕXì îŠ ð3Š C™ x » ~ÔZŠ

ïŠÄgŠ ã
CÅ òsZÆ™“
%ÃÜÁZ„ D Y ~Üæ ag—

wVŶŠ™g Z2Z V- Ä
 c*
gx Âñ·yp Ò¢q
-Z%6,bÃ! zZ ËÔ

…[zZ ( Blood Less) ãp)~ Vs 9Xì e**
N~ tZgzZÆ õg @*
VzßÆE ÅTgzZ Ô Z¤
/: {¢q
-Z » yp ã¨
KZ ~ VzŠ ã
CÅTÔì Mq
-Z ¸
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ó†fnì éæˆÆ h^e (p‡^ÇÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

157

G
mºÅa *™ Ñ Šp§ Z z w ð©šÅZIt Ô 7ï
á ˜Ñ » xŠ M 0
+
Ûq
-Z Ë~
è i
Xì y ) F,» y 
á

:g ÑzŠ Z°ZÆ]**
vãY~ VlÅa*™Ñ

g ÑzŠ Z°ZÆyvãY Îâm{t ÅVÇZzgg » m!‚kŠ Åa *™Ñ

ÁÐ Á L L ä a \ M ì @*
7,'â X ì CY ƒ ãZz !l Ð pg t éM]
é,%ÄÑ kŠB‚Æ yv ãY ¾¹gzZ Ô 3gt éM]wßQz {Š Zg Z » ó ó~ m,
3,
p
ÅŠ Z
Û ZáZz ä M x »Ð @§~ VÇZzgg» mÅ \ M X ð3Š™ì‡ÅKg

:ì sf `gŠŠ Z®

yv»ÔŠ

y v» V â ›

w>

L

70

22

g$
+Òzç

30

70

uQ Òzç 2

10

6

[Z x
Z Òzç 3

93

18

6Òzç 4

12

Mñtu 5

12

2

l ìÒzç 6

71

6

`¤z –
» Òzç 7

286

136

x¥**

tu c*
{zçx **

1

Š Z®À

Xì 422Š Z®ÀÅŠ Z
Û ZáZz ä M x »Ð s§VâzŠ ~ c*
Zuz ]Zzç]‚

Š Z®Å c*
Zuz ]ZzçÆÅzmvZ -vZ wÎg ä Vzg ó]§gzZ ðg ¸6,gîx ¬

Kgx ÓÅ©]§%Z Ôì ]‚sÜŠ Z®Å]ZzçX 7„
 gŠ ì è82

www.iropk.com
J½È
á

158

:ì sf ø
D ,ÅXì 82Š Z®Å•
wz ÜgzZ VÇZzgg » ~(,
ÔŠ A>Š Z®

Š Z®Å Zß Š Z®ÅVÇZzgg»

Ñ »VÇZzgg »

]Z@çŠgzZxsZ V 1

X

X

5

X

X

3

12

19

10

Æ ãi Z e Ð s§ Å ÔŠ 3
Ü ¬ »Vâ ›ˆ
ˆ

5

X

5

O‹uZzÆÎâ CZ f 4

127

X

6

11

73

38

410

82

8

286

136

7

85 1

310

82

]¶Å(
Ë "
$ 2

áZz ä M 7 6,¯ Å .ß 5
xŠ £
ˆÅaÆ«™ÅVzuu 6
V×Zzgg »

gzZ „ŠðŠ Ð s§ Å ÔŠ 7
]uZzÆ]zŒ
( c*
Zuz]Zzç )( 8
Š Z®À

` =rZõgŠ Z®ÀÅŠ Z
Û ZáZz ä M x »Ð s§VâzŠ ~ VÇZzgg »82

Xì 11616,495Ô 424:mÔxaZ ®°ZgzZ c*
Zuz]Zzç[!*
Ô2
G
Tì Å äâ i kZ Š Z®w ð©šÅZIt ÅŠ Z
Û Z áZz ä M x » ~ VÇZzgg » 82

 h Å Vâ ¨

KZ VÅÑ ~ VlsîàZz äƒ ~ ^Åx ÙZgŠ x ÙZ ~ äâ i

X ¶CY ª]!*
à©q
-Z

:~I ðR Å ó óV1vL LI ðR

xig Å \g- I ðR gzZ d
$(ÈÈZŠ Ô[vŠ .x **
Æ ` M Ãq
-Z M

www.iropk.com
159

J½È
á

ÅM
gzZ ?ì Ï\ ÅypgzZ ÔŠ Å+

KZ êL ¬g ZŒÅ¾ BŠgzZ ÔBZ e 6,VÇZg M
?ì ÔŠ »+

KZ yÃ

䙊 !*
M ó ó*Š 5L LKZ ä Vzg »Š !*
M âx ÃCO%Z~ ~{~œ,ƒg VZ X 1
Vzgâ YÃyz°!*
x à { (Æi
Û Z WZ'
,X Hx ¬ O» «&
+Zi
+gÄÑ,aÆ

ñÑM%Z™Š ÑŠ Ñ b§ÅVzgâ Y ~ Vzi ˜ Ôc*
¯ xÝ CZ™ññ b§Å

~M%Z J
- ` M ±Å Vz°!*
x à { ( yZ X Š|
# z
Û zh
+y
{°‡!*
Å yZ gzZ

g2Š O%Z ä Vâ¨
KZxÃ{( ÌZ
# Xm™7Ýqt£'
,
Z'
,
ÆVñÃC
1X Š
Hc*
Š ÃÐ ·g" e
$.7Z ÔHc_» ó ót£ã¨
KZ L LÔ‰ ‘~

1892ÔHú6,¬ ~ Y 1891X HúäM%Z6,íOg ZgzZ N*
Ãe ! †~ Y 1890 X 2

6,c*
gÃ~ Ô 1894Ô HØ{ »„
 c*
gŠ Zi MÆ™ú6,ðZƒ~ Y 1893Ô6,
ƒZzZ ~
B t ÔHú6,íŸ~ Ô1898 Ô Hú6,ZÍ Zg ï~ Ô 1896 Ô6,)**
k
0*
~ Y 1895

X ‰ }g â ‡ŸÄÑb ~T„g ~g YJ
-w‚{g !*
ªJ
-Y 1910

B ~ Y 1917 Ô18 Ô6,¬ ~ Y 1914Ô6,G~ Y 1913ÔHú6,!*
k
Y ~ Y 1912 X 3
Ô Hú6,Ñâ , Í~ Y 1920Ô Hú6,ög&
+
ƒ~ Y 1919 Ô Å•
Ñ~ wzZx

X Hú6,Qgz ! f~Y 1921

M%Z sÜÔ ¶ VZˆy¨
KZ hz™g e ~ TÔ xzŠ xk
B Å Y 1941X 45 X 4

O%ZÄÑJ‚hz™q
-ZX G ay

°Z e [g Z 60[7&~ k
B kZ ägŠ ·
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

xzgàÆ OZ ~ 1960~ : ˜ ñƒ D ™y Ò§ Zz » ä™wJxs Z Ôµ Z·x à { ( O% Z 
`~T
Þ ƒ, Z ~ izg q
-Z X Š
HHw L Z Z÷ b§Åz‹ q
-Z Â c*
M :ZzM% Z™Û
A ¨£q
-ZÐ
: c*
Š ¬Ð ¹gŠ ~(,= ä §y Â{ Å T
Þ ƒ Ô ´ 6,öq
-Z ~ 4 Ô å –a Æ VzgÍ Š
H
~ xzg ~ ó ó c*
C ä ~ L LX ì 7]i Y Z Å äƒ 4ZŠ Ãx à { ( ËV Œ Ô ƒ Y − C
Ù !*
ÐT
Þ ƒL L
Æ ]g ›gz Z ”: q
-Z ä y Â{ kZ pÔì HÝq » äÎgz Z Vƒ c*
M ™Û
A ~ V+£»z Z
( 45 6 :mÔ tzg à DZ†i Z Ô ñƒ VY y ›ë ) ó óX c*
Š w ïÐ T
Þ ƒ= 4Š'
,iB‚

www.iropk.com
160

J½È
á

Vß Zz ä™ê » äZ¤
// VZ6,Å ‚ Ç **
gzZ lz‹ Ô 1z~ kZ ä Væ¯

WZk
,
iz »6¤'
,ó ó[v L LgzZ ó ó}zR,L Lgœ » k%Zg ZŠbÆ ã¨
KZ t£~
H
$E
4
h
E
X¸ ï
á Ì^l
è zóu
ó LL

½ Z Y¯äM%Z aÆ_ ]zŒ ÅVñà { ( ~ f
$gWe ~ Y 1943 X 5

ú6,r ZIg7 ~Y 1950Ô Hc6,M z&
+¾~ ( 1947X 49) m: { Åy**
- XH

6,Ñâ , Í~Ô1954Ôà$
+#
Ö ÓÅyZk
,
Z=gfÆ c6,M Y¯~ Y 1953ÔH

X Å ~g 

Ô¿g G ûiÒ$ k
B 6,x **
$z J
e
-w‚ {gG ÚäM%Z Y 1975 @*
Y 1960 X 6
X ñƒuhy¨
KZÄÑkŠ~ T

OÊ Z
Û ZÄÑ kŠÆ zi !*
N !*
à Âg –gœ% MÆkz&
+Z äM%Z ~ Y 1965 X 7
X ÅëZ
Û ŠæaÆä™

O» Vâ ¨
KZÄÑ 20~ TÔ Åk
B Ð c*
eë ( w‚b ) J
-Y 1975Ð Y 1969 X 8
X Zƒx ¬

Y1973ÔHc6,M Y¯~ N*
r e !†~Y1973Ô Å~g6,kƒ Ñ~Y1971X73 X 9
!†~ ÑùZ ~ Y1976Ô92Ô Å sp#
Ö Ó=gf Æ c6,M Y¯~ ó ¬
ó LL~

ó óZÍ ZgïLL~Y1981X90XÅëZ
Û ŠæÃV2!*
~]zŒàZzäƒÐe
$×Åi
ÛZ

U~ Y1984ÔÅ ~g 6,V¸´›Æ ya ~ Y1982Ô84ÔHc6,M Y¯~

XHú6,
raÆä™sp#
Ö Ó~Y1986XG{n}gpãZk
,
ZzŠ~kgÃ

J M Úk
B t Ô Hú6,yZk
,
Z Ð yz¬ Y¯ÆM%Z ä tZ²~ Y 1979 X 10
X ¶ VZˆy¨
KZ VÅÑÐ s§VâzŠ~TÔ„g ~g YJ
-w‚

ÃíŸa Æ _ ]zŒ ä M%Z X ðƒ ]zŒ Y¯~ íŸ~ Y 1989 X 11
Ô Åsp#
Ö Ó~)**
0*
=g fÆ c6,M Y¯„ ~ Y 1989 X Å ½Šæ ðc

www.iropk.com
161

J½È
á

X ñƒ uh Š Z
Û Zg ZD
Ù 2~ T 

Ô…Ð e
$ÒZ ~g ¸ ~ $Z .
$
Û cß ‚o sZ ~ ],
Z4Z ~ Y 1989 X 12

Šæ ÅM%Z a Æ1zg Ã[zZ òsZ Ô ¶Se **
Ñ [zZ òsZ ~ o

X ñƒOŠ Z
Û Zg ZD
Ù 80~TÔŠ
HHc6,M Y¯Ð

xg 6 ^g m,
e L L~ Y 1991 gzZ Ô ðÑŠ (F,Å ä™ú6,e
$ÃÃt Z²~ Y 1990 X 13
X ñƒ uh ¹Z²Vzg ZD
Ù ~ TÔ c*
Š™ú6,t Z²Šp~]gßÅ ó ó×6,M

Ô Hú6,t Z²~ Y 1996 X Hc6,M Y¯aÆ%$
+#
Ö ÓŬ ~ Y 1994 X 14
ö6,vi ‚ ZzŠ ÅyZ eÎ~ Y 1998 X9bZ'
× 6,Vâ 127ÆÌZ Y¯gzZ

X Å ~g Ð VZöJ
-yŠge ÚQ6,t Z²~Y 1998Ð

ÃVÇ|Ô ðZz™]zŒ ~ kz&
+Z òsZ ~(,Ð ƒ
 Å *Š ~ Y 1990 X 15
ð|q
-Z~ ]gßÅg ¹æy
ÆH !*
Ô Hx ¬ O»Vâ ›VÅÑ Ô ÅëZ
Û Šæ
1 X Å쇄
 c*
g

Å Y ZßÄÑ kŠ a Æ ä™ Ýq ] Ð º: Z'
,
Y Æ 2- e
$zÎ X 16
gzZ Vzg p ~ Y 2001 6,yj
îjZ ` Ô wJ&
+Ð V¿i áZz ¶Š V*!*
Û
Œ

7 Ô ñƒL~à{ k
H" g ZD
Ù 25~³Æ TÔ Å ~g h
+”Ð VZö
X Åì‡#
Ö Ó¡ ÎÅŠ )Z àÑ(Åy]¤gzZ Š
HHgë¤
/Ê Z
Û Zg ZD
Ù

Ô Hú6,tZ²äM%Z ÃY 2003 agâ 20™ ¯ : · » VzgÏÁ{ n~ t Z² X 17
Å x ZúÆàzjˆ Æï O%Z Ô‰ }g â ~à { k
H" VzgZD
Ù ~T

wEZ Ìg Ï ~z6 gzZ ~hg’~C
Ù i 6,zjä ` ¯O%Z 6,ØZ'
×
2 Xì Z
+¬ ~È0*
6,gîò Z ¸ÑZ Î6,wEZÆXÔG

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

X ‰ aÐ ó óx ¬ O» V â ›~ y j
îjZ L L[  Š~gŠ ‡Šú− {g ÑzŠ°Z Ñ!*
{gÃè 
X 2006~g†ÔcZ™Ôr{ izg8

www.iropk.com
J½È
á

162

18 [ !*

J½]§
:~gŠ ·z®
) ¼Å a*™Ñ

: D â
Û yÒ bvZ†0'
,
Y **
±

åô ^–øÃô Öû ] †ônû %ô Òø õ ]æø oûÊô èº ×ø ñô «Ïø ³Öû ] Üö³ãö jû Òø …ø û ^* ³Êø U oùô fôß$Ö] ÄøÚø ]ˆø Æø äö ³Þ$]* EE

køvûiø U o% fôß$Ö] Ùøˆø ßø Êø †ôrø$ Ö^eô áøçû×% ¿ôjø Šûmø åô ^–øÃô Öû ] oÊô Œö^ß$Ö] Ñø†$ Ëø jø Êø

†ö Ãö ûmø Ÿø çøâö æø غqö…ø åö ‚øßû Âô æø ÀøÏø nû jø ‰û^Êø Ýø ^Þø Ü$ $ö äö Ëø nû ‰ø ^ãø eô Ðø×$ Ãø Êø éõ †ø røø

[ ÔøÃö ßø Ûûmø àûÚø VÙø^Ïø Êø (oûËô nû ‰ø ½ø†ø jø ìû] ]„ø³âF á$ ]ô VU o% fôß$Ö] Ùø^Ïø Êø (äô ³eô
1 DDóäö fû Îô ^Ãø mö ÜûÖø Ü$ $ö ‹
º Öô ^qø ]ƒø çøâö ^ãø Êø Ìønû Š$ Ö] Ýø ^øÊø ( ä×# Ö] V kö×û Îö

»!V~ ~Š Zz +Z q
-Z ÂÔ ¸ { Z_Æa *™Ñ {z ~ {zçË L L
)C
Ù Š QC
Ù Š S ~ ñ‚ÆV½gŠ vßX ¸ |
# gŠu
p~T Š
Hƒ ‰
Ü z
ÆkZg ZŒKZgzZ Ô‰ ƒiz
Û Z {7nÆ|
# gŠ q
-Z a*™ÑX ‰
k0*
LZ ÃòŠ WbZ q
-Z Âñƒg ZË \WZ
# X ‰ ÎgzZ ~Š \
dB‚
[Z : Îì gzZ Ô à $Îg ZŒ~÷ä kZ c*
C ä a *™Ñ X ¬Š
~ 7,¤
/g ZŒÐB; Æ kZ  ó óvZ L L c*
Š [Z ä ~ ? Ç ñX yû
ó óX 1: x ÙZÐ kZ ä \WpÔì ´t {zgzZ
: D â
Û yÒ b÷Z **
±
ÅøˆôÊø ‚ûÏø Öø æø ( Œô^ß$Ö] Äørøû]* æø ( Œô^ß$Ö] àø³Šøuû]* U o% fôß$Ö] áø^Òø EE
U o% fôß$Ö] Üöãö ×ø fø Ïû jø ‰û^Êø

lôçû’$ Ö] çøvûÞø ]çûqö†ø íøÊø è÷ ×ø nû Öø èô ßø mû ‚ôÛø³Öû ] Øö³âû]*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óNUMO VÜÎ… (†nŠÖ]æ I^ãrÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
163

J½È
á

oûÊô æø ( põ†û Âö èø vø×û ›ø oûeôŸô* Œõ†ø Êø o×F Âø çøâö æø †ø fø íø³Öû ] ]* †ø ³fû jø ‰û] ‚û³Îø æø
Ùø^Îø Ü$ $ö ( ]çûÂö]†ø iö ÜûÖø ( ]çûÂö]†ø iö ÜûÖø VÙöçû³Ïö ³mø çø³âö æø Ìönû Š$ Ö] äô ³Ïô ³ßö ³Âö

1 DDó†º vûeø äö Þ$]ô Ùø^Îø æû]* ]†÷ vûeø åö ^Þø ‚ûqøæø

X ¸ ,+4~ VÍßgzZ¸ q ¼gzZ8Š e
$. a vZ wÎg L L

i ZzWÐ s§TgzZì c*
Š™úä ÔŠ‰ g e vßÆÜæ ]Zgq
-Z

ìg â
Û gzZ ¸ ŠñÐ ¬ aÑ Â ¬Š Ô } hzŠ s§kZ ¶ðW

6," kÅ} h˜Æb ³1Z a \WX 7]!*
ðÃÅäg e¸
kZ ä ~ c*
â
Û ä \WX ¶s×~ ugIyŠ¤
/g ZŒgzZ Ô¸ gZÎ
ó óX c*
0*
g ëg !e
$.Ã} h˜

: D â
Û yÒ bZ**
±

î X)g fÆa vZ wÎgëÂCYƒ]‡5ÐÔŠgzZCƒk
BZ
# LL
2 ó óX å@
*
ƒ7d

Û ÆÔŠ {Šc*
iÐ\WÌðÃÐ~ëgzZÔ¸Dñ

: D â
Û yÒ b÷Z **
± 

ñW™ ¯ .{âZ WæX Å ðJ m
6,–
»Q Ô H ìl ä ë L L

úÆyZQÔ3ÅVzŠ \ Q Ô3ÅVzgZÎX BŠ 7Lä ~

X ¸ ~ Š Z® ~(,vß ëX ñ0*
a }uzŠ Q Ô Vc*
–ƒQ Ô 'gú

~i Z0
+Z¾ÅÔŠ )gZÎ}gø1X¸6z0−{6,ÔÆVzgZÎ}gø

}g ø ~ k
,
Š Ï Zg f gzZ ÔÑ äƒ< { C ú Æ" ~g ø ( Ðzz Å

Xƒ … Y ?ÎÌvß{zgzZиÌ[Z²ZX ñƒ} 9v¸gZÎ

s§~÷!ÍßÔ Zg 噃s§N ZŠ ä avZ wÎg ÂZh<Z
# wq¾
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óRLLR VÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !NULT VÜÎ… (†nŠÖ]æ I^`rÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óMMNM VÜÎ… (oÏãnf×Ö éçfßÖ] ØñŸI !NQTP VÜÎ… (ÜÒ^u Õ…‚jŠÚ 

www.iropk.com
J½È
á

164

IZgzZ +`
'PB‚Æ a \W(kZ ‰
Ü z kZ X Vƒ· g
C»vZ†~ Ô î W

X å: ðÃZÎÆyZ0
+{

+”kZ ª Zƒg¼»®
h
) ¼n" Åa vZ wÎg~ ]Ñq +F,
ui **
yZ

l,
ZÃß LZaÆòŠ7 a \WgzZ Ô ås§Åg ñ cg »\WŠz!*
Æh<
gû×ô _$ ÛöÖû ] ‚ôfû Âø àöeû ] ^Þø ]*

;¸ìg â Û tgzZ¸ìg Î

hû„ôÒø Ÿø o% fôß$Ö] ^Þø ]*

ó Xó Vƒ g
C» ïEÒŒ.ÅZ†~Ô 7^Ñt Ô Vƒ Ñ~L L

**
±gzZ Ô ¶¿g ñx Î ÅßÆa \Wä _g q0 yç1Z ‰
Ü z kZp
| (,: ÐWÐ ~!}¸ ìg uzgÃßVâzŠ X ¶à x å[»g ä b k„
—à{i ZzWÅX)Ã b k„ **
± R LZ ä avZ wÎgˆÆkZX ñY
Ð i ZzW—e
$.ä ~ ë b k„ **
±X ,g åÃx Z™/ô c*
Š ¬( ¶
b§kZ ™ÍiZzW~÷vß {z ! vZz ?ƒ V¹ ! ßZz yZçgè³ ª ! ßZz |
#gŠ Ô Zgå
òŠW¶t ª
qX ñWñWÔV; V; : ¹ 6ZgzZì C&
× 6,V” LZ ñljÔ}&
×
KZgzZ Ô¥wZe ~ yŠ¤
/ÅkZ {gi KZ ÂÔ@*
0*
hñ:gzZ Ô@*
™ÒÃÅähñÃ.
$zZ LZ
b§kZX@*
hzŠ +
$YÅiZzW™hYhgÃ.
$zZgzZÔ@*
YŠÃÐ.
$zZ™wewJegzZgZŒ
1 ó óX ~Š™ qzÑðZ±gzZ HwLZ »ÔŠ äVrZ ‰ƒ¦òŠWÎk0*
Æ\WZ
#


EE
5{¢
: ˜ èE{š Z m,
+Z†0Ô™0vZ†#Z G
îÏG

2 ó óX ¸ a vZ wÎg ¿gŠ ·z q ¼{Š c*
iÐ ƒ
 ~ VÍß L L

:i ZBg |ÕZ ³Z· )

~ a vZ wÎg6,gîåâZì [£]¸ãZZ ÎÐ ¿Ë L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óPMP)M Vànñæ^ßÛÖ] pæ^ÂI 

óQRP V” (ÝçjíÛÖ] Ðnu†Ö] 

www.iropk.com
165

J½È
á

vZ a \ M ¶Šñ ?Zzg$
+Ì]!*
t ~ \ M b§ÏZ X ¶Šñ

VÍß a \Wì zz ¸ X ¸ D 37sp ÌÐ Ë{z´Æ
—Ѓ
 Ð g±Z Æ w£z wq gzZ gŠ ·z q ¼ {Š c*
iÐ ƒ
~

1 ó óX¸
I

: D â
Û Š ðB Z p**
0Z )

ä™g ¦
/
gŠ {Š c*
iÐ ƒ
 Ô q ¼{Š c*
iÐ ƒ
 ~ VÍß a vZ wÎg L L
2 ó óX ¸á ZzY § {Š c*
iÐ ƒ
 gzZ ` Z çE,ÅZ7{Š c*
iÐ ƒ
 ÔáZz

:/$
+Šz−
)g » a*™Ñ

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

æø ( Üô×ô ÓøÖû ] ÄøÚô ]çøqø könû _ôÂû]ö Vk) ³Šôeô ðô ^³nø fôÞû Ÿû* ] o³×ø ³Âø kö³×û ³–ùô ³Êö EE

š
ö …û Ÿû* ] oøÖô kû×ø Ãô qö æø (Üöñô ^ßø Çø Öû ] oøÖô kû×$ uô]. æø (gôÂû†% Ö^eô lö†û ³’ô³Þö

oø³eô Üøjô ìö æø è÷ Ê$ ^³Òø Ðô×û íø³Öû ] o³³Öø ]ô kö³³×û ³‰ô…û ]. æø ]…÷çû³ãö ›öæø ]‚÷rô³ŠûÚø
3DDóáøçûn% fôß$Ö]

ìY= ( 1)ì Ýq ~ F,
,6,hY m
'
CZ}uzŠ6,¯ ÅVçpb = L L
ˆÅŠæ ~÷)g f Æ "$
+Šz −
)g m{ ( 2) X ì Š
Hc*
Š » W

}i x Óa }÷ ( 4) X ì Š
HHw'ÔÁâ a }÷ ( 3) Xì
wÎg s§Åt‘x Ó= ( 5) X ì ˆð¯ àZz ä™ «Ï À 0*
gzZK
ó óX ì Š
HH »Ÿ » hY m
CZ6,í ( 6)X ì Š
H5™ ¯

:c*
â
Û ä a vZ wÎgì ~ e
$Zzg ~uzŠ q
-Z ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMMM)M VèmçfßÖ] èߊÖ] ðç• oÊ U ofßÖ] èÛ’Â Ùçu l^ãf^ I… 
óPQ)N VU ä×Ö] Ù牅 à Å^Ê‚Ö] èÂç‰çÚ 
óMMRS VÜÎ… (éç×’Ö] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
166

J½È
á

ܺñô ^Þø ^Þø ]* ^ßø nû eø æø (gôÂû†% Ö^eô lö†û ’ôÞö æø (Üô×ô ÓøÖû ] ÄôÚô ]çø³rø³eô kö³%û Ãô ³eö EE
1 DDóp$ ‚ømø oûÊô kûÃø •ôçöÊø š
ô …û Ÿû* ] àôñô ˆø ìø xônû iô ^Ëø Ûøeô könû iô ]ö oûßô jö mû ]* …ø

~ X ˆÅŠæ ~÷)g f Æ −
)ggzZ Ô Š
H5™}Š ]Ü ìY =L L

ˆÅ «VÒe ÅVâ Z%

Æ }i= ¬Š ~ [Zpñƒ DÎä

ó óX Š
Hc*
Š †~B; }÷7ZgzZ

:ì c*
â
Û ä kã?v0Zƒq

ì t :ÑZ Z( ¤SàZz −
)g6,ÔŠ ) Åa \Wì tC
Ù ª LL

» a \W6,kZƒ6,A Ã ÌægzZƒ ÌV˜ ÔŠ » a \Wª
2ó óX ì Š
Hc*
Š wZ e −
)g


B
j
E
: D â
Û g^Z è Z†0t Zi°Z† )

# ì t È » Ô ì ˆÅŠæ )g fÆ −
Z
)g Åa vZ wÎg L L

Ð îÆ a \W  D™ c ¥s§ÅÔŠ Ëa \WÌ

êŠ wZ e spgzZ −
)gh
+” » a \W~ VßŠÆ yZ \¬vZ „ ¬

3óóXì
I

0Z )
: Dâ
Û yÒ Š ðB Z p**

)g fÆ−
)g Åa \Wì Ìt ¤Sq
-Z Åa vZ wÎg L L

c ¥Ìs§ÅV7ŠXa \Wìt È » kZgzZ Ôì ˆÅŠæ
Æ yZ \¬vZ Ô D™ {Š Zg Z » òŠ7 Ìs§ÅX c* 
D™

4 ó óXì êŠ â
Û Za/$
+ŠgzZ sp » a \W~ Vߊ

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óMMRT VÜÎ… (^÷–m] (Ü×ŠÚ xnv‘ !SNSO VÜÎ… (èߊÖ]æ h^jÓÖ^e Ý^’jŸ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óNP)N Vp…^fÖ] xjÊ 
óOPQ)M Vo‰‚ÏÛÖ] oßÇÖ] ‚f ÀÊ^vÖ] é‚nÏ |†^ oŠi©ÛÖ] é†Ò„i 
óOOM)MN VU ä×Ö] Ù牅 à Å^Ê‚Ö] èÂç‰çÚ 

www.iropk.com
167

J½È
á

: ]zIwV" Åa*™Ñ

: D â
Û yÒ b÷Z **
±

oiF ^ø Êø ( åö ^m$]ô åö ^_øÂû^* Êø àônû ×ø fø qø àønû eø ^Û÷ßø Æø U o$ fôß$Ö] Ùø^* ‰ø ¡÷qö…ø á$ ]* EE

oû_ôÃû nö Öø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ô = äô ×# Ö] çøÊø ( ]çûÛö×ô ‰û]* = ÝôçûÎø pû]* VÙø^³Ïø ³Êø (äö ³Úø çû³Îø

1 DDó†ø Ïû Ëø Öû ] Íö^íømø ^Úø ð÷ ^_øÂø

c_ » V-–àZz yxgŠÆVzh N zŠÐ a *™Ñ ä ¿q
-Z L L
: ÎìgzZ Ô c*
Wk0*
Æ x ¸KZ ¿{z X c*
Š™ Zg7 wZÎ » kZ ä \WX H 

D™ « {Š c*
i ÚZ ( a)·µš Ô ß™wJxsZ ! nÅvZ ! Íß
ó óXì 7sp »k#ZzLËÃ\W

ÌÐZ \ W ƒ **
Î'
,Z'
,Æ h N uQ k0*
Æ \ W ¶é ZpÅa \W

ä avZ wÎgì ~z%Ð b{k
,
Ù 1Z **
C
± 6X ,Š™ ay
~ { Zg ÅvZ
æø Ùõ^nø Öø 'ö¡ø$ø o$ ×ø Âø †$ Ûömø Ÿ$ áû]* oûÞô †$ ŠøÖø ^f÷âøƒø ‚õuö]. Øö%û Úô oûÖô áø^Òø çûÖø EE

: c*
â
Û

2 DDóàõmû ‚øÖô åö ‚ö‘ô…û ]. ðº oûø Ÿ$ô (ðº oûø äö ßû Úô pû‚ôßû Âô

&6,íì I ]!*
t = ƒ **
Î'
,
Z'
,Æ h N uQ k0*
}÷¤
/Z L L

» wâ gŠkZ%Z ÔƒŠñq ðÃÐ ~ kZ k0*
}÷,g ¦
/
: 'Zg
ó Xó Vß™pôaÆ( 5ZŠ Z Å ) nŒ
Û ~&7`w¼

vZ b§ÅS0
+W!\W CY| (,gŠkZ ]zIÅa \W Â~ ypg Óâ

:ì e
$ZzgÐ d k„0Z **
±X D™ ay

~ { Zg Å
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óRLNM VÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
h^e (é^ÒˆÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !SNNT V ÜÎ… (†níÖ] oßÛi h^e ( ±ßÛjÖ] h^jÒ (p…^íe x³nv³‘ 
óSPTU V ÜÎ… (‚Ûu] ‚ßŠÚ !UUM V ÜÎ… (é^ÒˆÖ] pI©mŸ àÚ èeçÏ Àn×Çi

www.iropk.com
J½È
á

168

áöçûÓömø ^Úø ö çøqû]* áø^Òø æø ( †ônû íøÖû ^eô Œô^ß$³Ö] ö çø³qû]* U o% fôß$Ö] áø^Òø EE
Ýö ¡øŠ$ Ö] äô nû ×ø Âø Øömû †ôfû qô áø^Òø æø ( Øömû †ôfû qô åö ^Ïø ×û mø àønû uô ( áø^³–ø³Úø …ø oû³Êô

U o% fôß$Ö] äô nû ×ø Âø š
ö †ôÃû mø

( îø×ô Šøßû mø oj$uø áø^–øÚø …ø oû³Êôþ èõ ×ø nû Öø Ø$ Òö åö ^Ïø ×û ³mø

àøÚô †ônû íøÖû ^eô ö çøqû]* áø^Òø (Ýö ¡øŠ$ Ö] äô nû ×ø Âø Øömû †ôfû qô äö nø Ïô Öø ]ƒø ¬ôÊø ( áø†û ³Ïö ³Öû ]
1 DDóèô ×ø ‰ø†û ÛöÖû ] xômû †ùô Ö]

Å\ MgzZ Ô¸ M{Š c*
iÐ ƒ
 ~A çÆígzZ ]zIa *™Ñ L L

Ð \ M x?Z m Lƒ Z
# Ô¶CY | (,{Š c*
i gzZ ‰
Ü z kZ ]zI

~ ]ZgC
Ù ÅypgÐ \ M x?ZmLƒX D™]‡5 ~ ypg

gzŠ » y M Œ
Û Ð x?ZmLƒ a *™ÑX @*
Yg ¦
/ypg ‚X

Zƒ ¹\ M ÂÔ ” YÐ a \ M x?ZmLƒ Z
# X ¸ D™

ó Xó ¸ D™ c*
Yƒ M~ äàð>{Š c*
i ÌÐ

X¸ D™ c*
ÑŠ (F,
Å ä™ ay

K g Ñ% ÌÃVß Zz yLZ a \W

: c*
â
Û = ä avZ wÎg C™yÒcY Z {±

oøÂôçûnö Êø oûÂôçûiö Ÿøæø X Ôônû ×ø Âø äö ×# Ö] oø’ôvûnö Êø oû’ôvûiö Ÿøæø oû³Ïô ³Ëô ³Þû ]* EE
2 DD ókôÃû _øjø ‰û] ^Úø

oûíô•ø…û ] (Ôônû ×ø Âø äö ×# Ö]

Ô z™: kgzZ ÔÇ}ŠÆ™gÑ»Ì\¬vZ:gz óz™:gÑgzZz™ ay
?L L

ó Xó ƒg C™ ay

) ,Z èø
®
D X Çá uzgÐ ?ÌvZ:gz

Ð ~ wâ Z
+ZiÐ ]gz¢ì ðâ
Û Ã¸ ÌÃ#
Ö Z KZ ä a \ W
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
!MULN VÜÎ… (á^–Ú… oÊ áçÓ³m U ofßÖ] á^Ò ^Ú Içqœ h^e (Ýç’Ö] h^jÒ (p…^³í³e x³nv³‘ 
xnv‘ !NOLTV è׉†ÛÖ] xm†Ö] àÚ †níÖ^e Œ^ßÖ] Içqœ ofßÖ] á^Ò h^e (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ x³nv³‘
óMTTU V ÜÎ… (èÛmˆì àe]
h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !MPOP V ÜÎ… (Å^_j‰] ^ÛnÊ è΂’Ö] h^e (é^Òˆ³Ö] h^³jÒ (p…^³í³e x³nv³‘ 
óMLNU V ÜÎ… (ð^’u¦] èâ]†Òæ Ñ^ËÞ¦] oÊ &vÖ] h^e (é^ÒˆÖ]

www.iropk.com
169

J½È
á

äa vZ wÎgì ~z%Ð b )â Z1Z **
±X ì 4„ *
*™ ay

~ { Zg ÅvZ
æø ÔøÖ$ †' ø äö ÓøŠôÛûiö áû]* æø ÔøÖ$ †º nû ìø Øø–ûËø Öû ] Ùø„öfû iø áû]* = Ýø ø  àø³eû ] ^³mø EE

: c*
â
Û

1 DDóÙöçûÃö iø àûÛøeô ]+ ‚øeû ] æø X Íõ^Ëø Òø o×ø Âø Ýö ¡ø³iöþ Ÿø

]y
Mz *Š )a }¾ Â}™ ay

+Zi ( Ð ]gz¢) ¤
Z
/Z ! xŠ M ›ÑzZ L L

]gz¢èg” gzZ Ôì Z'
,a }¾ Âá uzgÐZ ¤
/ZgzZ Ôì 4 ( ~

Ð wÈz IZ LZ ‰
Ü z D™ ay
wâ gzZ Ô $
Ë Y Å7#
Ö 5N6,wâ

ó Xó ™ Z’Z

:ì ðâ
Û yÒV- ÏŠèg
$uq
-Z ä a\W

2 DDó Ôønû ×ø Âø ÐûËô Þû ]. = Ýø ø  àøeû ] ^mø ÐûËô Þû ]* V oÖø ^Ãø iø äö ×# Ö] Ùø^Îø EE

ay

6,?~ ( á$
+Æ kZ ) z™ ay
! xŠ M ›ÑzZ } Z :c*
â
Û ä \¬vZ L L
ó Xó ÇVz™

áZz ä™ ay
a Æ äÑŠ (F,Å ]Zíz ‘œÃ#
Ö Z ä a \W

~z%Ð b{k
,
Ù 1Z **
C
±X ì ðâ
Û Ì¬Š$
+aÆáZz ä™: ay

gzZ ¬ŠaÆ
: c*
â
Û ä avZ wÎgì

ÙöçûÏö nø Êø (áôŸøˆôßû mø áô^Óø×ø Úø Ÿ$ô ( äô nû Êô ö ^fø Ãô Öû ] xö³fô’û³mö Ýõçû³mø àû³Úô ^³Úø EE
¼ôÂû]* =Ü$ ãö ×# Ö]ø V †ö ìøŸû?] ÙöçûÏö mø æø X ^Ë÷ ×ø ìø ^Ï÷ Ëô ßû Úö ¼ôÂû]* = Ü$ ãö ×# Ö]ø V^Ûø³âö‚ö³uø]*

3 DD ó^Ë÷ ×ø iø ^Ó÷ŠôÛûÚö
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óMLOR V ÜÎ… (o×ËŠÖ] ‚nÖ] àÚ †nì ^n×ÃÖ] ‚nÖ] ᜠá^ne h^e (é^ÒˆÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !QOQN V ÜÎ… ( Øâ¢] o× èÏËßÖ] Ø–Ê h^e (l^ÏËßÖ] h^jÒ (p…^íe x³nv³‘
óUUO V ÜÎ… (Ì×íÖ^e ÐËßÛÖ] †nbfiæ èÏËßÖ] o× &vÖ] h^e (é^ÒˆÖ]
xnv‘ !MPPN VÜÎ… (oÏi]æ o_Âœ àÚ ^ÚªÊ ØqæˆÂ ä×#Ö] ÙçÎ h^e (é^ÒˆÖ] h^jÒ (p…^í³e x³nv³‘ 
óMLML VÜÎ… (éçFÒˆÖ] h^jÒ (Ü׊Ú

www.iropk.com
J½È
á

170

: Ð y M º
Û zŠ Â 0QÃ ð}È Z
# @*
Y 7(Z yŠ ðà L L

!$
+» kZÃáZz ä™ ay
! vZ } Zì Ht ¸
Ûq
-Z X Vƒ D F,
Q

uh Ãwâ Æ z óáZz h
e uzgB; ! vZ } Zì H ZuzŠgzZ Ô}Š
ó Xó }Š™

:© Â]úŠ Åa\ M

X ì ]úŠ Å© Â]úŠ {zgzZ Ôñƒ _¬™á ]úŠ „ q
-Z RY m
CZ x Ó 

ì \¬~g !*
Š
á g Z 6

DOR V ØvßÖ]E
ÆkZgzZ Ôz™]Š „ÅvZ sÜ ( ! Íß ) 5wÎg~ #
Ö ZC
Ù ä ëL L

6,‰gzZ Ô ~Š e
$Z@ ä vZ ÂÃVÍß ‰: X ”Ð VzŠqx Ó ZÎ

» Vß Zz äPßNŠ ™Q ^~ }i Šp ?: X ˆƒ "
$U*
„Ze

ó Xó ? Zƒ¼ ÷x Z

:ì Š 
á g Z6,x £}uzŠ q
-Z
DNQ V ð^nfÞŸ]E 
ðâ
Û wi **
kz ¸ s§Å kZ 5ä ë wÎg ̬ Ð #L L

ó Xó z™]Š „„ ~÷ƒ
 ?:7h'
,
èŠqðÃZÎ}÷

ƒÐ uÑÌŠpÔ ,™g e6,»© ÂØ{\W 嬸 Ìà a*™Ñ

:ì \¬~g!*
Š
á g ZçOX N X ÌÃVzuzŠgzZ

www.iropk.com
J½È
á

171

D”¡ìŸ] é…ç‰E
i * " \¬vZ X ì „ q
-Z \¬vZ {z £ŠÈ\W ( ! 9} Z ) L L 

ðà » kZ „:gzZX Zƒ Za Ð Ë{z:gzZ Ô Zƒ Za ðÃÐ kZ: Xì
ó óX ì

gzZ D™]Š „ÅvZ) ,Š C ÃWæ{z Š
Hc*
Š ¬Ã a*™Ñ

ÅyZgzZ Ô ³#ÆyZ~ VÂ!*
ÉÑx ÓÅyZ {z D™ %f6,x **
ÆVz)

gzZ Xì mºaÆ=°Z [gƒ
 Ô ]ñÅyZ Ô Ï0
+
i ÅyZgzZ ã!*
Û Åy Z Ô i ú
Œ
X Vƒy›ª»#
Ö QkZ~ ¹ä a*™Ñ~y
M

M Zuz Å \¬vZŠ ã
+
CÅT ~Š ]úŠ Å „ xsZ ä Y m
CZ x Ó¬ Ð \ M

 x?Z :}gzZ .ñÔŠ- Ô [© Ô Z'
ƒ
,
Z Ôb âXì 6,]Š „Å ÏZ sÜgzZ

\¬~g !*
ÏZƒ
 **
% Z÷gzZ
Z÷gzZ Ô Vƒy›~ ~Š ]Š ÞÐ y!*
i KZ ä

xsZJ
-VŒ g Cƒ c™=g fÆ}uzŠ q
-Z jѸ¦
/gzZ Xì aÆ

ìg ¹!*
-#
J
Ö ª ~·<Ѹ [ZgzZ ÔIƒ c™jÑ—‚x Ó{z=g fÆ
\¬vZ ÂÔ ~Š ]úŠ Å]Š „Åîσ!*
ÈC LZÃ avZ wÎg äl Wæ

¯ [g ðà CZ ZÎÆvZ~ HØŠÈ ãZzÐ yZ \ M c*
â
Û Ð J\ M ä
gzZ Ë„:gzZ Ô ÇVz™ÀÂ6,gzZ ËZÎÆvZ: ~ ÔVz™q
-Ñ~ ]Š „& Vß

 ~B; ÆÏZ Ôì ´ â z Û{ »qC
ƒ
Ù „vZa kZ ÔÇVz™ qg s§Å
:ZƒŠ 
á g ZçOÔì¼

www.iropk.com
172

J½È
á

DMRP!MRN V Ý^ÃÞŸ]E oÿõ $ø Øùô Òö h% …ø çøaö æø ^e$ …ø oûÇô eû ]ø
4¨G
G3Å!*
gzZ Ô]Š „~g ‚ ~÷gzZ i ú~÷ èEG 
£Š â
Û \W ( !9} Z ) L L

kZX ì ´ â »y˜ }g ‚ ì » „vZØ{ƒ
 Ô **
% Z÷gzZ

Ð ~ Vß Zz + â ƒ
 ~gzZ Ôì Zƒ¬» ÏZÃígzZ Ô7q
-Ñ ðà »

lˆaÆä¯ [gÃgzZ ËZÎÆvZ~ H £Š â
Û \WX Vƒ ª
ó óX »qC
Ù ì ´ â {zèÑqÔVz™

:c*
â
Û 6,x £gzZq
-Z

DRR (RQV†ÚˆÖ]E
s§Å ( V1x ÓÆ) ¬ Ð#gzZ Ìs§~¾ G ( !9} Z ) L L

gzZ ÔÇ ñY ƒ ùŸ ¿Z¾µš  H uÑ ä ¤
/Zì ˆÅ kz Ì
4¨G
G3Å!*
]gzZ ™]Š „Å „ vZ ÂÉ X Ç ñY ƒ Ð ~ Vzg » Vc*
i  èEG
ó Xó YƒÐ ~ Vß Zz ä™

: i ZBg n Š- +−Z b &ƒq

y!*
i Å9~y
W b§TÔ ~Š ä Y m
CZ x Ó]úŠ ¸ Å:ß Z© Â L L

Ð Vß Zz + â ƒ
 ~gzZì Š
Hc*
Š ¬» ÏZ= L
L Š
Hc*
ZzÐ ug I

Ìæ¬ Ð \Wä ë L L c*
â
Û ä \¬vZ6,x £}uzŠ ó óX Vƒ ª

]Š „„ ~÷?: Ô 7Šqðà ZÎ}÷Åkz ¸Ãƒ
 ÔÇY m
CZ
áû]* lö†û ³ ³Úô ]öæø ™c*
â
Û y´Zt Ìä g b â **
±çO( 25 : Y m
CÑZ ) ó óX z™
~}g !*
Æx?Zm Z'
,
Z **
± ( 72: ÷-) —àø³nû Ûô ×ô³ ³ŠûÛö ³Öû] àø³Úô áøçû³Òö]*

ä VrZ Â( Yƒg ZŠÎâ
Û ) XX Üû×ô ‰û]* ZZ ¹7Z ä \¬vZ Z
# ì @*
W

www.iropk.com
173

J½È
á

aÆ=°Z [g~ L L ( 131 : >ÂZ ) —àønû Ûô Öø^Ãø Öû] hùô †ø Öô köÛû ³×ø³‰û]ø™ c*
â
Û

Ê ÑzZ KZ ä x?Z @[©z Z'
,
Z **
± óó Š
Hƒg ZŠÎâ
Û ª y›
»L L ( 132: >ÂZ ) —áøçû³Ûö ×ô³ ³ŠûÚö Üû³jöÞû]* æø Ÿ$]ô à$ ³iöçû³Ûö ³ iø ¡³ø ³ ³þÊø™ ðâ
Û ¤z

—^Û÷ ×ô ŠûÚö oûßô ³Ê$ çø³iø™ðâ
Û ¬Š ä g Š- **
± ó óX ce ãW6,xsZ ]ñ

ä g.ñ **
± ó óX **
VZ Ð *Š ~ ª
q ÅxsZ = L L ( 101 : Š-)

/Z L L( 84: ÷-) —àønû Ûô ×ô ŠûÚö ÜûjößûÒö áû]ô ]çû×öÒ$ çøiø äô nû ×ø³Ãø ³Êø™¹Ð x ¸KZ

¹ ä V-g ZjÆ g } **
± ó Xó z™Wz½6,vZ ÏZ ƒ y›
hY m
CZx ÓÌgzZ b§ÏZ ( 111 : >Z
+ÓZ ) —áøçûÛö ×ô³ ³ŠûÚö ^³ ßø³Þ$ ^* ³ eô ‚û³`ø $û]æø ™
~Š ã
CÃ:ß Z© Â~ T c*
CZÃxsZ ÏZ ä Vzg »zc 4Æ yZgzZ
1 ó óX ¸ ZÐ}uzŠ q
-Zx ©Z ¦Ñ‰ÍÔ ¶Ýqw

:ì –ä k ãñÝ°Z†**
Ññ

b§ *Š ~g ‚Å ~tègzŠ²¸ ìg}Š ]úŠ ÅvZ! Z a \W L L

g !*
FÐ a \W0Æ ]Z f ÅvZ Z®X ¶2~ uÑÆ b§

WæwZÎt ¬ Ð ƒ
 X ZƒÐ s§ÅV¸
Û Æ nFgzZ ÔZƒ wZÎ


Ó ÅvZÃV¤
Û gzZ¸ f
e ¯ ŠqÃß]gzpC
Ù Ô å c*
VZ äl

X ì Cƒ ãZzÐ g
$usf `gŠ ÎâÅwZÎkZX ¸ ïŠg ZŒ
Û

Ð ë ¹Ð a \Wä VÃæ D â
Û b ª0 ! Z **
±
{z,ŠÈ7Z \W ~Šg @*
Z ]gÎt ävZ ÂÔz™yÒ ©»[g LZ

ðÃÐ kZ:gzZƒ Zƒ Za Ð Ë: ì @*
ƒ {z/gzZì /vZ Ôì ñ Z

Ç}% gzZ Ô Ç}%gz¢{z Ô Çƒ Zƒ Za Ð Ëa kZ X ƒ Zƒ Za

: gzZ ǃ _g Zz ðà » kZ: gzZ ÔÇ}%: vZgzZ Ô Çƒ Ì_g Zz ðà » kZ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óPLQ V” (á^nfÖ] àŠuœ †nŠËi 

www.iropk.com
J½È
á

174

/xÆkZ ðÃ:ìt p» XX çË³Ò ZZì H~zZgX ì ƒ ðà »kZ
1X 7q ðÃéÅkZgzZ Ô'
,
Z'
,
:gzZì

 H w ZÎ ðÃ~ } g !*
Æ vZ Ð a \ M Ìä Tˆ Æ VÃæ

2ó óX ¸ ïŠ ‹™| 7
,]gÎt a\ M

:ïŠ ]úŠ s§Å{ Zg S¦ÃVÍß a*™Ñ

kZ Ôì { Zg S¦Ç*
! ~Š ]úŠ Ô c*
š s§Å { Zg kZÃVÍß ä J\ M

cet  **
ƒpÔ ~Š ]úŠ s§ÅxsZ +Š 7Z ä \ M ªÔì 7ÆðÃ~

7yZZ6,]y
M vß {zèa pÔ f
e™wJ Ug ¯ÐZgzZ … â yˆZ »\ M {z å
:ì \¬~g !*
Š
á g ZX Z¢ìgzZ Ô HnZ²ZÐ ä™wJÃ+Š kZakZ Ô¸ n
pg
DSO V áçßÚçÛÖ] E
ó óX D š s§Å{ Zg S¦7Z\Wµš gzZ L L

:ì Š 
á g Z6,x £}uzŠ q
-Z

DQN V pF…çbÖ]E
ó Xó D™ðÉg s§Å 5 Zgñ¦ ( ÅVÍß ) \W GgzZ L L

KZgzZ qíz q ËÁ¾aÆ kZgzZ Ô ä™yÒ zz£Å \¬vZ ~ i úC
Ù
Æ äƒ ò Q gzZ È » e
$Z@ z ”g a*™wÎg Ôˆ Æ g ÖZ Æ ¾z YZ

:D â
Û ÌÔŠz!*

DS(RVävi^ËÖ]E

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

†Æ XX p„Ö] ‚Û’Ö] ZZ ñZÎÐZ ä kã]Z)´ !OORP VÜÎ… (†nŠËjÖ] h^jÒ (p„Ú†i à߉ 
Xì ¹ ó óŒL LÃe
$Zzg
óSML)P VáQ†ÏÖ] †nŠni 

www.iropk.com
175

J½È
á

tÀF,»e
$ M Z®X g ZòZzx ZzŠgzZ ÔÇgxŠ"
$U*
6, ¹ ZÜ\¬vZ @*

ó óX}Š¢: s§Å{ ZggzZ Ë{z´ÆkZgzZ ÔÄg6, ¹ ZÜ… !vZ} Z L
L ǃ

3Zg×zg ãZz {zŠZ%Ð ¹ZÜgzZ Ôì =ÂgzZ ðÉg p» e
$Z@ìgŠc*

Xì {Zg Å<
L zy M ÛŒtgzZÔƒÑZzäàJ

A ÅkZgzZvZ Ôƒ: Æ~Tì
: i ZBg k~ÄÝ°Z†

kZgzZ \¬vZ ì 3 Zg ãZz {zŠ Z%Ð 5Zgñ¦ª ó ó èo ZÜL L

: X ì x **
» äƒ Zc ¿6,kZgzZ hèÄct Xì @*
àJ

…~ 5 Zg kZ gzZ Ô â
Û ðÉg s§Å 5Zg kZ ( ~g ø  !vZ } Z )
ÃxsZ èE
L #GŠ Ô È » ðÉg s§Å 5Zgñ¦X i ZâÐ ðÉg KZ

X ì bŠ™uF,»yc*
Š Zx ÓvŠ ZÎÆxsZgzZ *
*™g (Z

KZä\¬vZÃXì 3Zg »G™gzZVzLÔVhœÔV1 èoZÜt

VMÔ Zƒwi**
…»vZ6,
X73Zg »VÍßyZtX c*
â
Û iZ
Û uÐVz

3Zg » VÍß {ZeyZt :gzZ {)zŠ· } c*
Š™uF,
ÐZ Ì™yTÃhä
1 óXó 1™g(ZÄZegzZª
˜Æ™uF,
Ãh#â Åòg»äVMÔì

:c*
â
Û Š
á g Z ä ]+Z [gvZX ì c*
M ~Y ¨
KÒgÎ

DRUVð^ŠßÖ]E
VƒB‚Æ yQ {z ÔÐ ,™)
®¤Z Å wÎgÆ kZgzZvZ vß gzZ L L

VƒB‚ÆG™z Y ZßgzZ ¢œz Y m
CZ ª Hx ÅävZ6,XÔÐ

ó Xó ÐVƒ ¶‚iZ „} (,
tgzZ ÔÐ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óSO!SN)M Vp‚ÊÖ] †nŠËi

www.iropk.com
J½È
á

176

Ô D™)
®¤Z ÅwÎgÆkZgzZvZ Ô Dƒ #
Ö /Z z e
$Z@ IZ vßt

ó Xó Tgi !*
Ð ]Úz]Z”
GgzZ D ÑOÃ%ZzZ

„ s§Å 5Zg ñ¦ÃVÍß ÌRY m
CZ }uzŠ ¬ Ð a *™ Ñ

:å c*
â
Û Ð x ¸KZ äg }**
± 6X ¸ ïŠ ]úŠ

DQM V á]†ÛÂ ÙQ E
J¦¸ Ôz™]Š „Å ÏZ ?: Ôì gÇŠgz6,Zg vgzZ Z÷\¬vZµšL L

ó óX ì 3 Zg

5Zgñ¦Ô ,Š ]úŠ s§Å 5Zgñ¦ÃVÍß{z å¸sÜx» »Y m
CZ

:ì \¬~g!*
Š
á gZçOX ì x» „ »\¬vZ sÜÔbŠ =ÂÅkZgzZ bŠ `6,
DNQ V ‹ÞçmE

Å 5 Zg ñ¦ì Le & gzZ ì @*
š s§Å yÆ äs\¬vZ L L

ó óX ì êŠ i ZâÐ ðÉgs§

wÎg ä ]+Z [g vZ Xìg ïŠ ]úŠ s§Å 5Zg kZ avZ wÎg

:c*
â
Û Š
á g Z ã!*
i Å Jx(

DMQOVÝ^ÃÞŸ]E
{ Zg ÅVzuzŠgzZ Ôg6,{ Zg kZ :Xì ì 3 Zg Z÷+ŠttgzZ L L

ä vZ Ã ? » kZ X Ï ,Š ™ Z]
.Ð { Zg ÅvZ Ã ?Zg {z g #
Ö 6,

ó óX z™g (Z ~g ÇÌ6,? @*
ì c*
Š ¬~N @*

~ TÔì CYƒÐ g
$u kZ Åa*™Ñ‚gzZ ±Âh
+'
× Å]!*
kZ

www.iropk.com
J½È
á

177

PgzZÔì 3Zg (J¦) »vZt:c*
â
Û gzZ 5âq
-ZÐB; LZ äa\ M L

{zgzZ Ôì Zƒ ´y-6,X 5Zgt :c*
â
Û gzZ ÔQ+
$Y N !*
gzZ NZŠ ÅkZoè
1ó Xó ðâ
Û ]zˆe
$ M ( Ñ!*
{gÃè)t ä a*™ÑQXì @*
šÃVÍßs§ÅyZ

ÌQ pÔ c*
e 3 Zg » y-7Z Ô Q N !*
g zZ N ZŠ â ä a\ M

X h'
,„ Vzg eÆVzg egzZg eÉ Ô7q
-Z3 Zg » h ë v߉
DONV‹ÞçmE
ó Xó ì 7¼gzZÆ„ZeñZΈÆhL L

gzZ =±e
$Z@ pXì x ¬aÆ ƒ
 ó óðÉZg z ]úŠ L L±e
$Z@ ª

:c*
â
Û ä \¬vZ Ô @*
ƒ7‚Ã
 Ô*
*™4ZŠ~ ¼
A

DQR V“’ÏÖ]E
ó Xó ì êŠ e
$Z@ì LeÃTvZ Ô M
h}Š 7e
$Z@eÃT\ M L L

$ M tL 
e
L ì Åe
$ZzgÐ d{k
,
Ù 1ZgzZ òz&yx
C
0 "ä {)z ~g g

" Æ a\ M { z Z
# Ô ¶ðƒwi **
~}g !*
ƨ
¤1Z RÆavZ wÎg 
c*
â
Û ä\ M ‰
Ü z kZX ‰%~ ª
q ŬgzZ ñÑ 7xsZŠz!*
Æg ZÜZu

Å/Â ÒgÎ ÂX Ç Vƒg @*
™ ¬Š Å]naÆ yZ ~ ñY c*
Š ™: I= J
-Z
#
DMMOVäeçjÖ]E —ànû Òô†ô&ûÛö ×ûÖô

]æû †ö Ëô ÇûjøŠûmø áû]ø ]çûßöÚø ! àømû „ôÖ$ ]æø oùô fôß$ ×Öô áø^Òø ^Úø ™: e
$M

>gÎgz ZÔ Š
Hc*
Š uzgÐ ä™ ¬Š Å]naÆ WæÃ\ M ~ TÔ ðƒ wi **

vZÉ Ô M
h}Š 7e
$Z@ e& \ M L
L ðƒ wi **
$ M ( Ñ!*
e
{gÃè)t Å7Z

2 ó Xó ì êŠ e
$Z@Ôì Le&

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä™ 
á £Z !POQ (POP)M V‚Ûu] ‚ßŠÚ 
óPSSN VÜÎ… ( †nŠËjÖ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

178

:¸ ñƒ_¬™á h+Š a*™Ñ

:ì \¬~g !*
Š
á gZ
DMMU V é†ÏfÖ]E — Ðùô vø Öû^eô ÔøßF×û‰ø…û ]* ^Þ$ ]ô™
ó óX ì c*
â
Û _¬B‚ÆhÃ\Wä 뵚L L

:ì ~ yZ/wWÒgÎ
DO V á]†ÛÂ ÙQE — Ðùô vø Öû^eô gøjFÓôÖû] Ôønû ×øÂø Ùøˆ$ Þø™

ó óX ì c*
â
Û wi **
Ã[ÂB‚Æh6,\Wä \¬vZ ( !9} Z ) L L

:ì Š 
á g Z~Y ûZ >gÎ

DMLQ V ð^ŠßÖ]E
VÍß ? @*
Ôì ðâ
Û wi **
[Â KZB‚Æhs§~g vä ë GL L

$ìgzZ Xì H ‚Ùà ?ä vZÐ Tz™ê ._Æ q kZ ~
ó óX ´: î×ÆVß Zz ä™

:ì 6,x £}uzŠ q
-Z „~Y ûZ >gÎ
DMSL V ð^ŠßÖ]E
™á hwÎg Ð s§ÅgÇŠgz6,}g vk0*
}g v G ! Íß} Z L L
ó óX ƒ Wá yZZ ?:Ôì àyW

:ì ~/pZ >gÎ
DOOVèeçjÖ]E
# ŠgzZ e
{z @*
Ô5™}Š hèE
LG
$Z@ ÃwÎg LZ ä TÔì ]Z f „zL L

www.iropk.com
J½È
á

179

ó óX Vƒ „ lp **
Ð kZWæÍÔ}Š™¨
¸6,<
Ø ZèvŠx ÓÐZ
:ì ~ ÷- ÒgÎ

DUP V ‹ÞçmE
5k0*
Æ \Wä ëÃTVƒ ~ —Ð s§Å kZ \W¤
/ZQL L

" X _7,ÃV1«Р\W ¶ Šb7 Ð VÍßyZ \W ÂÔì

Vß Zz ä™— ¦
/
Ù \WX ì ðWhè[ÂÐ s§Å[gÆ\W—
C
ó óX Vƒ:Ð ~

:ì ~ ›Z >gÎgzZ
DSU V ØÛßÖ]E
ó óX 6,+ŠAgzZ h\W GÔ q
pgWz½6,„vZ\W:L L

: D â
Û k M0Zx â Z
# ŠLL
gzZ ÔVƒq œÌ~ *Š ’™ÁqZ „
 gŠ,ZŠ Z%Ð hèE
LG
1 ó óX=g f » ! x» Ì~]y
W

: D â
Û k ~ å›iÅZÝ°Z† )

_¬™}Š +Š à a·ä \¬vZX ì x **
» Ô™¿h+
è Š LL

g ¶Zz x ©ZÆ kZgzZ wdZÆ kZ Ô ]Ìz Y ZÆ \¬vZ {z Ôì c*
â
Û 

ì Œ6,¬,ZC
Ù gzZ ä™ ãZz à hÐ ~ ë!*
~ }g !*
Æ

~ +Š ª Ô ì @*
™ b & Z Å yZ gzZ «**
a Æ »gzZ bzg Ôy$
+

Ôt ÜZ Äg k {z Ô ì êŠ ¬» ]Š „Å ÏZ gzZ ›Ð \¬vZ ÔmÜZ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMOR)P V†n%Ò àe] †nŠËi 

www.iropk.com
J½È
á

180

x ÓyZ gzZ Ôì Œ6,x ©Z Æi**
è[ZŠ WgzZ’™ ÁqZ Ô ]ZŠ ¬ Í
è õ

~ ]y
Wz *Š Ô ¡ÅyZ ì ÂzgÐ wqZ}'
,gzZ t ÜZ}'
,
1 ó óX V‚gg¢aÆy$
+z»

:¸: y7gzZ²
á a*™Ñ

tŠ ™Ã\W vßx Ó{z ÂÅ7]úŠ ÅxsZ~l Z
# ä a vZ wÎg

Ð ÄÆy7z²
á Ã\WgzZ ‰ ƒ s ÜÆ \WÔ¸ Dgå Ð ÄÆ}Zz

H ãZzt gzZ Ôì ðâ
Ûh
+Š F,
ÅyZ6,]â £Š¼~ yWŒ
Û ä \¬vZ X Ñ äg å
Ë„: gzZ ì ~²
á Ų
á Ë Â: {z ñW™á ]x a \Wì
7bÑŠP X ì e
$Z@ „ e
$Z@ Ð s§Å=°Z [g Â{zÉ Ô6 : Z-Š »y7

: #
Ö }
.

DP(OVÜrßÖ]E
kz sÜ Â{z ( É ) X ë 7]!*
ðÃÐ éZp KZ ( a 9) L L

ó óX ì CY ~g @*
Zì

DRU V‹
? mFE
Â{z X ëÑÆ kZt „ : gzZ Ô ñ2ÄÃ9kZ ä ë Â: L L

ó óX ì yWŒ
Û ãZzgzZÃsÜ

DPM V äÎ^vÖ]E
ó óXƒ D ÑyZZ ?ì Á¹ Ô 7]!*
Ų
á ËtL L
DMTP V Í]†ÂŸ]E

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óMLOQ)M Vp‚ÊÖ] †nŠËi 

www.iropk.com
J½È
á

181

Â{z Ô 7y† ðÃ÷ª¶‚ kZÆ yZ Ô D™7„zg¨vßt H L L

ó óX ì ÑZz äZg e îsÜ

DSL V áçßÚçÛÖ]E
™á hk0*
Æ yZ Â{zÉ ( 7) Ôì y†ÐZ ë vßt c*
LL

ó óX D™I**
ÃhvßÒZÐ ~ yZgzZ Ôì c*
W

DPR V ^f‰E
Æ mï ? Vƒ @*
™ÃÅ]!*
„q
-Z sÜ»~ £ŠÈ L L

¶‚kZ}g vÔ>ÂaΙƒ} 9 ËË*
c ™ïzŠ zŠ Ô™hg¡B‚

g ⃠¬ Ð äWÆ ÄWJ~(,q
-Z »Â{z X 7y† ðÃÃ
ó óX ì ÑZz ä™

DN(M V Ü×ÏÖ]E
[g LZ ÂX ˜ ( º
Û ) {z¼ Å kZgzZ Ô Å¯ì ngzZ ÔyL L

ó óX ì 7: Z-ŠÐ aÆ

DNUV…ç_Ö]E
gzZ ‚» Â:Ð aÆ [g LZ \WèYÔg D™Ã\W L L

ó óX: Z-Š „:

:ì c*
â
Û yÒä b k„0Z **
±

www.iropk.com
182

J½È
á

àûÚô oûÎô †û mø áø^Òø æø (èø ñø çûßö ø ô ‡û ]* àûÚô áø^Òø æø (èø Ó$ Úø Ýø ‚ôÎø ]÷ ^Ûø³•ô á$ ]ô EE

]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ô VáøçûÖö çûÏö mø èø Ó$ Úø Øôâû]* àûÚô ðø ^ãø Ëø ‰ö ÄøÛô³ŠøÊø (xô³mû †ùô ³Ö] ]„ø³âF
o×F Âø äô nû Ëô ûmø äø ×# Ö] Ø$ Ãø Öø Øøqö†$ Ö] ]„øâF kömû ]* …ø oûÞôù ]* çûÖø V Ùø^Ïø Êø (áºçûßö ³rû³Úø
(xômû †ùô Ö] ]„øâF àûÚô oûÎô …û ]* oûÞôù ]ô =‚öÛ$ vøÚö ^mø V Ùø^Ïø Êø ( äö nø Ïô ×ø Êø VÙø^Îø óp$ ‚ø³mø

Ùöçû‰ö…ø Ùø^Ïø Êø [ÔøÖ$ Øûãø Êø (ðø «ø àûÚø °û‚ômø oF׳Âø ±û³Ëô ³ûmø äø ³×# ³Ö] á$ ôæø

¡øÊø äö ×# Ö] åô ‚ôãû m$ àûÚø ( äö ßö nû Ãô jø ŠûÞø æø åö ‚öÛøvûÞø (äô ×# Öô ‚øÛûvø³Öû ] á$ ]ô V U äô ×# Ö]
äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF ]ô Ÿ$ áû]* ‚öãø û]* æø ( äö Öø pøô ^âø ¡øÊø Øû×ô –ûm% àûÚø æø ( äö Öø Ø$ –ôÚö

=‚öÃû eø ^Ú$ ]* ( äö Öö çû‰ö…ø æø åö ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vø³Úö á$ ]* æø (äö ³Öø Ôømû †ô³ø Ÿø åö ‚ø³uû æø

U

äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø äô nû ×ø Âø à$ âöø ^Âø^* Êø ( ðô Ÿøç. âF Ôøiô ^Ûø×ô Òø o$ ×ø Âø ‚ûÂô]* Ùø^Ïø Êø

ÙøçûÎø æø (èô ßø ãø ÓøÖû ] ÙøçûÎø köÃû Ûô‰ø ‚ûÏø Öø V Ùø^³Ïø ³Êø VÙø^³Îø ( lõ]†$ ³Úø 'ø¡ø$ø

æø(ðô Ÿøç. âF Ôøiô ^Ûø×ô Òø Øø%û Úô köÃÛô‰ø ^ÛøÊø (ðô ]†ø Ãø % Ö] ÙøçûÎø æø(éô †ø vø³Š$ Ö]

o×ø Âø ÔøÃû mô^eø ]ö Õø‚ømø lô^âø VÙø^Ïø Êø (Ùø^Îø (†ôvûfø Öû ] ŒøçûÂö^Þø àøÇû ×ø eø ‚û³Ïø ³Öø
1 DDóäö Ãø mø ^fø Êø

VÙø^Îø Ýô¡ø‰ûŸûô]

HxŠaÆ{)z ]» {zgzZ Ô åÐFïÛm» kZ X c*
W)(lŠ J L L

( v!*
fÍ) ‹ ñƒ ë ÃVÍß I YÆ)(l ä kZ Z
# X å @*

vZ h
+
á ÂVßNŠ ÃòŠ WkZ ~ ¤
/Z ¹ä kZ ÂX ‰ƒ äZ-Š ·

D™yÒ d k„0Z **
±X }Š ™[c*
ËÐB; }÷ÃkZ \¬ 

Te \W HÔ Vƒ @*
™xŠ »Â
L W~ ÎìgzZ Ô 5Ð \W{z
:c*
â
Û ä avZ wÎg ( ?Vz™ ` ´ »\W~ )

ŠæÐ ÏZgzZ D™yÒ £ÅkZ ëÔì aÆ\¬vZY zz£x Ó L L

™7{ Ze ðÃÐZ ñâ
Û «e
$Z@ \¬vZ ÿTÔ D™Ô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óNLLT VÜÎ… (èÃÛrÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
183

J½È
á

6,5Zg ñ¦ ðÃÐZ }Š U Ð 5 Zg ñ¦vZ ÿTgzZ Ô Y

-Z {z Ô 7h'
q
,
èŠqðà ZÎÆvZ Vƒ êŠ „ZÍ~gzZ X YÑ 7

» kZ gzZ {È »vZ · Vƒ êŠ „ZÍ~ gzZ X 7q
-Ñ ðà » kZ Ô ì
ó óX ì wÎg

{g !*
zŠ t ‚ }÷Ã] Üy Z \ W Î ì Š Jˆ Æ G
g > &z £

û% &t ‚Æ kZ Ã] Üy Z ä a \ M ç O X â
Û Š
á gZ
Ôì ‹x¯ » Y ZÄgz Z Vz¤
/zŠ Y Ô V~» ä ~µš : ¹ä kZ X c*
ZC
ÙŠ
# b Â] Ütµš X ‹ 7x¯ 6] Üy ZÆ \ M ä ~ p
s

@*
™³ 6,xs Z ~ Ô N J (,ÐWB; CZ \ WX g« » º
) šz

6,xsZÐ kZ ä a \W D â
Û yÒ d k„0Z **
±X Vƒ

ó óX à ³

7x¯ »²
á ËÔì x¯ » =°Z [gvZ yWÛŒ Zƒx¥Ð bÑŠ Ñ!*
`gŠ

ðä
/ZgzZX y7 c*
‚»Ô²
á a \W Š ã
C" ]â Z²Z x ÓÆWægzZ

„ƒ w¸»‚» c*
²
á ËyWÛŒt ÇñYƒx¥ÐZ Âá ™g¨Ì‚ Z hðy¨
KZ
»wj â Ôì YƒUZ'
,c*
YZC
Ù » Ï0
+
i yZy~ i Zz6,ÅÇƲ
á èYX Y7

a kZ Ôì Cƒ { Zeèa e
$ÒZ Å}ÑçgzZ Ôì Lg ¨
¸6,ËÅ kZ W,
@*
@*
3Š 3 Zg » ð>„ ð>sÜyWŒ
Û ²X ì @*
™i Zz6,6,V2Zg 4Z ÌÇ» kZ

~ x¯ lÈ gzZ ~ ]c*
Ãz g °ZƲ
á ì t t
Û ZuzŠ ~ wÎggzZ²
á Xì

~p+ZvZ x¯pX ì Sg Cƒ ~pÐzz Å„
 g ˜gzZ/ŠÔ éÅ=z/

7¼ ˆ Æ kZQ Ô Å7yŠ ¬ ]*
! ä kZ X ì u 0*
8Ð s
# DgzZ

yÒèi§gzZ lÈ Åp ÖZ Ô º
) šz s
# bÅkZgzZ H7„~G@*
Åtì ÔH

Æ VÍßÆ™ ãi s ÑgzZì @*
g â 8e¼ ²
á ,i Z {z´X c*
W7t
Û L~

www.iropk.com
184

J½È
á

Zc ¿L: 6,ãi sÑ kZ KZ {z1Ôì êŠ ™ Za ‚yÌ q
-Z6,gîzz ~ ]!*
.
_
6,kZì @*
™7¼ wÎg ÑZz ä™7Èy WŒ
Û ²X ì Yƒ „:gzZì @*
ƒ
ÑZz äš s§ÅkZgzZì ~²
á œyWÛŒì Y Y ¹ùtQ Ôì @*
™Ì¿

X ì²
á wÎg

ÖgzZ ]» ~
.â » $¹èY Ô7Ìx¯ » ‚» Ë*™yWŒ
Û b§ÏZ 

CàJ
-V~»™5 s ^ÑgzZ g Í]!*
ðÃ: ðÃÐ dZ Y 5 ²zg

X ì CWòÌ9¸ðÃg rLgzZ Cƒß ÒZ ,¸Å(ðƒ ðCÅyZ Z®X

7Ϲ +ZX ì e**
**
ƒ"
$U*
^Ñ»XÔì ÞZ kz ~
.â »Vz¸ÅyWŒ
Û²

6,‰
Ü z LZ '!*
FÐ ~X Ì~ g
$ŠqZ ϹgzZgÃè~ yWŒ
Û V×Í

Å(sÜ‚»ì t t
Ûu
Z zŠ ~ ÑgzZ ‚»X „gƒ ~g7 t‚Æ VÍß

VƒU]ÆÏ0
+
iÑ»ƒÅwÎggzZ y WŒ
Û ²Ôß c*
VƒE{z {Zpì êŠ ,¸

Ì‚ Zhðvߤ
/ZX ì x¯ »‚»Ëtì YY¹ùtQÔì ðÉg Åy¨
KZ~

X »‚»Ë„:gzZì x¯ »²
á ËÂ: yWÛŒñYƒx¥7Z ÂB™g¨

a \ Wì t |Ô ¸ D™ ¹É0*
gzZ: Z-Š à a \Wl ÷Œ
Û

ÆäZ-ŠèYÔ¸ D™kZ‡ Âvß {z Ô¸ 7ÌäZ-ŠgzZÉ0*
Ð aÆvZ

X ¸ D š s§Å { Zg ÅvZ 5'
,a \W²Ô @*
ƒ 7Ñðà » Ï0
+
i KZ t ‚
lƒ ÚZÐZa kZ Ô CY ð0*
7“ _L~ ÷gzZ w¸Æ äZ-Š ,i Z {z´

5gzZ 0*
zu"å : Z-Št ]!*
~ŠX ì ;g™ HgzZì [ È H{z @*
ƒ7
E
H
3" » äƒ }ZgzZ tŠ ™Špvßt à a \W²Ôì @*
5©G
u
` }Š ïHG3½G
™'!*
5
KZgzZŠ Áz !¡Â{z Ô ñY Œ„
 gŠÃx Z²Z kZÆg ñ7„ et Z®X 
1 X ¸ ïŠÈ: Z- ŠÃ\WaÆäS]‹

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óQMP (PUU)P VáQ†ÏÖ] †nŠni (‡] ‡çì^Ú 

www.iropk.com
J½È
á

185

:º: ._Æ]÷ZpÅVÍß a*™Ñ

ñZƒ Ô7e
$Z@ k0*
Æ òg »zŠ· c*
â
Û Ð Jx(wÎg ä \¬vZ

7lp ÌLÐ \ M {zgzZ Ô ïŠ ]úŠ s§Å ÏZ ÃVzuzŠ {zgzZ Ô ì Ñ

: ._ÆÑ]÷ZpÅyZ Z®X B™wJÃ+ŠÆyZ \ MJ
-VŒÔÐVƒ
7
/ÍF
X gg ÇÔÆÞZ ñŸg'\ M ÔÙ: ÒÃÅä™Ýqè%ÅyZgzZ Ô õG
{z´ÆTgzZ Ôì Š
HH_¬™}ŠÃ\ M ,™7 h+Š {zt ‚ÆyZgzZ
:ì \¬~g !*
Š
á gZçOX ì 7h+Š Ô +Š ÌðÃ

DMNL V é†ÏfÖ]E
Æ yZ \W J
-Z
# Ð Vƒ 7èZg ¦
/
Ù Ð \ M òg »zŠ· L L
C

gzZì e
$Z@ „ e
$Z@ ÅvZ £ŠÈ\WX N Y 0: ,@*
Æ<
Ø è

vZ ÂÅ ~zc Å]÷ZpÅyZŠz!*
Æ äY WDk0*
LZ ä \W¤
/Z
ó óX g ÇŠæ:gzZ ǃ àz ðà Â: »\Wk0*
Æ

: i ZBg n Ëy%ËZ e

G3E
4XZæ ¡ D M Ìvß {z ~ KÆ e
$ M kZ L L
Å Ë6,Š ã
CÅ ï

ïŠ wZ e a kZ 1 :Ã<
L c*
X ïŠ ßF,
6,<
L zy M Œ
Û ÃñZg

sz@*
Å<
L zy M Œ
Û gzZ X ì s ÜÆ kZ w¸» ݬ Ë c*
x â Z Ë

: nZg **
Ü z Áq ðà @*
‰ 
ïŠ w$
+à ¢z ãçÆyZX D™

X ñYƒ

www.iropk.com
J½È
á

186

gzZ y M Œ
Û aÆ ä™xlÃñZg c*
è% Å y¨
KZ ËòŠ M Ìðà c*
Í

gzZ Ô Çñ M ~ KÆe
$ M kZ {zgzZ Ôì ꊙi Z0
+ZÃÃ<
L ÅvZ wÎg
4G
& ) ó Xó σï
.nG
( 68 :mÔÝ°Z çG
á ÃkZÏzzh
+DŠñ~ e
$M

:ì Š 
á g Z6,x £}uzŠ q
-Z

DMPQ V é†ÏfÖ] E
~zc ÅIÆ\W{zpÔ,Š}Š PŠ x ÓÃ[ÂIZp¤
/Z \ MgzZ L L

-Z~ :Wt:gzZ ÔáZz + â ÃIÆyZ \W:gzZ ÔÐ,™7
q
Šz!*
ÆäY WDk0*
LZ \ M¤
/ZgzZX áZz + â ÃI Æ}uzŠ

N Y ƒ Ð ~ V>ª Ì\W G ÂÐ 'ú Æ ]÷Zp Å yZ

ó óXÐ

:c*
â
Û 6,x £gzZq
-Z
DMU V Ð×ÃÖ]E
ó óX Yƒd

Û gzZ™{>gzZ Ô 'â : ¦
/
Ù I »kZ !gZŠ¸L L
C

]÷ZpÅg ñ\Wì ðâ
Û Òt ÃavZ wÎg ä \¬vZ~ ]c*
WyZ

\WQçO X ǃ:g ÇŠæ ðà »\WQ  H (Z ä \W¤
/ZgzZ Ôá: ¦
/
Ù úÆ
C

a \Wg ñû%q
-Z 6X H: Zg7 LÃ]÷ZpÅg ñgzZ H„ (Z ä a

-Z gzZ ,™]Š „Å VzŠq}g ø \Ww‚ q
q
-Z ñW™á éZpt k0*
Æ
: c*
ŠÈ6,gîãZz 7Z ä a\W ÂÐ,™]Š „ÅŠqÆ\Wëw‚
DRVáæ†Ê^ÓÖ]E

www.iropk.com
187

J½È
á

ó óX ì +Š Z÷a}÷gzZì +Š Zg va}g vL L

: ˜ Æe
$ M kZvZ¶g ãñÝ°Z†**
Ññ

êY Z’ZÃlèg ñ ‰ ƒ y›vß¼ ~lÐ ]úŠ Åa \WZ
# LL

LX IÅg (Z Zg FaÆ kZgzZ ÔÓÎÅ Dõ~¬gzZ xsZ

-VŒ ä g ñiŠ q
J
-Z ‚3 Zg » ÷ðŠ gzZ –Š LgzZ Ô3 Zg » ÓÑ
Î g mZ Æ ª
zŠz wâ ~ VñŠÆ \Wë ƒe \W ~Š ™¿7

~Š 
á Рű@gzZg Z−â ËX ì ¢q Ì{z ƒe #
Ö ÓX ïŠ
E
-A!
+Z îÏ)EX z™ H: AÂÅ VzŠq}g ø 1Ôì ¢q Ì{z ƒ T e

ëw‚q
-Z ¹Ð \Wä Vz
Û » ¶Ìt m,
?c*
ÛD
+q
-ZÆÛZ D
+

}gø ?w‚ ŒZ ªÆ ÔÐ ,™ H ]Š „ Å ŠqÆ a \W

-ZÉ Ô¶76,¯ Å ~g ZŠ Zzg ËÛD
q
+
t Åg ñX z™]Š „Å VzŠq

VñŠÆ yZ Ãa 9™}ŠðŠ {z Ð T¶we u **
ç ð•Z
 É h'
ƒ
,èŠq„ ¬ Ã\¬vZ Â{za kZ Ô ¸ T e **
Í QÐ
;

}uzŠB‚ÆvZ {z åt sÜ Âx`
»yZX ¸ D™tŠqZ (,Ð

~ {oÆyZ:Ð oÑkZa kZX ¸ D™ H]Š „ÌÅVzŠq

 ÅuÑ{zÃwÎgÆvZ²Ô ~ Ï0

+
ièi§„:gzZ Ôå @*
Wt
Û¼

X åŠ
HH_¬Ãa\W„aÆäS&¸ Te *
*™2~

6,oÑkZ c*
Š™y´Zt ‚ÆyZÐ ¬ÆvZ ä a \Wwq¾

}gv6,7 Ë~èY Ô Yƒ 7MõLyxgŠ }gv}gø

vZ! Z q
-Z Ì?ì Yƒ ¸³»TX Y™7]Š „ÅVzŠq
XЃ:g»6,ähgÃVzŠq}uzŠ LZgzZÐz™: ZgZÍ *
*™]Š„Å

ÌÃVz
Û »Æ½ *Š Ô 7ÃVz
Û »Æl sÜê uIzŠ {z ì t

www.iropk.com
188

J½È
á

ŠqÆ y Z Ã VÃæ Š
Hc*
C ~ p ÖZ ãZz Ìà V â ›É 7
nçÆ uÑX M
h ™7Zg ZÍ6,7 ËÐ Z y ›1Ô g ug I
Û » uæt { ZpÔ Å 7“

 ZŠ'
,~g ZŠ Zzggz Z E ÅnËä xs Z ~
Šz!*
ÆäÑyZZ6,vZèY Ô Vƒ D B„ y ›Ã\ WLZ c*

1 ó óX ì c*
â
Û Špä \¬vZ 6ì Cƒ „ uæe
$ÒZ ÅVÍß

:N M´â i W{Š c*
iÐ ƒ
 6,a*™Ñ

! [B } Z Z<
Í : Ð ³# ›!*~H

a Æ äZ h Q ™zQ N ì ¹ Â t

A \¬vZ&gzZ Ôì @*
ƒ {h

/
,{Š c*
'
i A » \¬vZì yâ ‡ » \¬vZ

**
±Xì ꊙ 2 Ì~ VUâiW {Š c*
i „ ÚZ ÐZ Ôì @*
â
Û « x£ — {Šc*
i
: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b÷Z

^Ú÷ çûÎø g$ uø]* ]ƒø ]ô äø ×# Ö] á$ ]ô æø (ðô ¡ø³føþ Öû ] Üô¿ø³Âô Äø³Úø ðô ]ˆø ³rø³Öû ] Üö³¿ø³Âô EE

2 DD¼öíûŠ$ Ö] äö ×ø Êø (¼øíô‰ø àûÚø æø(^•ø†ùô Ö] äö ×ø Êø ( oø•ô…ø àûÛøÊø Üûâö¡ø³jøþ eû ]

Ð x ¸ËZ
# \¬vZ GgzZ Ôì @*
ƒ³„ »öâ i W~(,
!$
+Z(,
µšL L

( Å vZ ) a Æ kZ ìg èZg Q Ô ì @*
â i W7Z Âì @*
™›
ó óX ì WZg **
( ÅvZ )aÆkZ ñYƒnZg ** 
gzZ Ôì ~qŸg

Ì´â i W6,yZ a kZ Ôì — Ð Vâ ¨
KZ x ÓvŠ x £ » h Y m
CZèa

! wÎgÆvZ} Z Ô Š
HHÄc*
gŠ :ì ~ e
$Zzgq
-Z 6Ô CW{Š c*
i
3 DDóðö ^nø fôÞû Ÿû* ] VÙø^Îø [ð÷ ¡ø³eøþ ‚% ø]* Œ
ô ^ß$Ö] p% ]* EE

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óSLN (SLM)P VáQ†ÏÖ] †nŠni 

óMPR VÜÎ… ( èvnv’Ö] è׊׉ !PLOM VÜÎ… (àjËÖ] h^jÒ (äq^Ú àe] à߉ 
Xì ¹ ó ó9ŒL LÐZ ä kã]Z)´ !OUT VÜÎ… (‚aˆÖ] h^jÒ (p„Ú†i à߉ 

www.iropk.com
J½È
á

189

ó óX ÃY m
CZ Ô c*
â
Û X ì Böâ i WJÐ ƒ
 £ ~ VÍß L L

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~ e
$Zzg ~uzŠ q
-Z

àømû „ôÖ$] Ü$ $ö Üûãö Þø çû×ö ³mø àø³mû „ô³Ö$] Ü$ ³$ö ðö ^³nø fôÞû Ÿû* ] ð÷ ¡øeø Œô^³ß$³Ö] ‚$ ³ø]* á$ ]ô EE
1 DDóÜûãö Þø çû×ö mø

Æ yZ ÃyZQ Ô ì CWÃY m
CZ öâ i WJÐ ƒ
 ~ VÍßµš L L

ó óX d

Û ÆyZÃyZQgzZ d

Û

ì @*
â
Û «x £— {Š c*
i& c*
ì @*
™›{Š c*
iÐ T \¬vZ Zƒ x¥

kZ ä \¬vZ Ã a vZ wÎg ·èa Xì @*
™ 2 {Š c*
i Ì~ VUâ i WÐZ
a \ WÔì c*
â
Û «x £™| (,ÌÐ hY m
CZxÓ ‚Vâ ¨
KZxÓÆ]Ñ»

gzZ N W{Š c*
iÐ ƒ
 Ì´â i W6,\WakZ Ôì c*
¯ gZŠugzZx â Z » hY m
CZÃ

ñÌ~ öâ i W ~(,Ð ~(,gzZ ÔH {C
Ù b » ]mzñ6,VUâ i WyZ ä \W

@
á 6,kZ ]uZzŠ¼Æ©è]§Åa \W 6Ô Z hg: LðZŠ »w4Zz
X w°

: wÎggzZ}ÈÆvZ a*™Ñ

:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DUQ ^i UO V ð]†‰Ÿ]E

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óMQRN VÜÎ… (†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

190

ÔN Y| m
6,yW\W c*
ÔñYƒ y » äÎ ðÃa LZÆ \W c*
LL
# Ð ,™7¢ ¦
Z
/
Ù J
C
-‰
Ü z kZ Ì» äY| m
Æ \W ÂëgzZ
( Ð yZ ) \WÔ B| 7,Špë& NÑg @*
Z: [ ðÃ6,ë\WJ
-

wÎg Vƒ „ y¨
KZ q
-Z sÜ Â~ Ô ì u 0*
gÇŠgz6,Z÷ £ŠÈ

sÜàZz1zgÐ yZZˆÆÙ Ve
$Z@ k0*
ÆVÍßX ì Š
Hc*
¯
\WX 5™ ¯ wÎg „Ãy¨
KZ q
-Z ä vZ HÔ ¹ä VrZ „gq ¸

yZ Ìë ÂDƒ „ TggzZ Ô DQ º º
Û ~ }i¤
/Z ,ŠÈ

ó óX ¬™ ¯ wÎg „ú
Û ãWËk0*
Æ

:ì Š 
á g Z~ lZ >gÎ

DMML V Ì`ÓÖ] E
Åkz +
$Y ~÷ÔV; Ô Vƒ y¨
KZ q
-Z „ 6 ? Â~ £Š™y´Z L L

YÐg ÇŠgz6,LZ Ì& ÂÔì Šq„q
-Z sÜŠq»ƒ
 Ô ì CY
ÃË~ ]Š „Åg ÇŠgz6,LZgzZ}™wqZ(ceÐZƒzigWÅ

ó óX }™: q
-ÑÌ
:ì ~ s ÒgÎ

DR V k×’Ê E
?ì CY Åwi **
kz6,íÔ Vƒy¨
KZ „ 6 ?Â~ £ŠÈ\W L L

Vƒk
HÐ kZgzZ Ô î Yƒzás§ÅkZ ?ÎÔì „vZ q
-ZŠq »ƒ

ó óX ì ! Zy
( „ ~(,
)aÆVÃæyZgzZƒe °çÅ

www.iropk.com
J½È
á

191

:ì ~ ÷- ÒgÎ

DN V ‹ÞçmE
Æ y¨
KZ q
-ZÐ ~ yZ ä ëì ÀÐ ]!*
kZÃVÍß yZ H L L

~¸lpt ÃyZ N Wá yZZgzZ Ô î Zg eÃVñŠ Wƒ
 ì Èkz k0*

¿t ¹ä Vz
Û »Ô ÇAû%z`
Z Zg7 ÃyZ k0*
Æ[gÆyZ î ‹

ó Xó ì ¤
/
zŠ Y ôܵš Â
:ì ~x ÅÑZ >gÎ

DQL V Ý^ÃÞŸ]E
Ô äZ %

ÆvZ k0*
}÷Vƒ Ht Ð ?~ Â: £ŠÈ\W L L

Â~ X Vƒ¸
Û ~ Vƒ Ht Ð ?~: gzZ ÔVƒ }Y (~: gzZ

gzZ J0
+Zí \WÔ Vƒ @*
™ q nZ »kZì CWkz k0*
}÷¼ sÜ

ó Xó ?D™7g¨?HÎÔì Yƒ'
,
Z'
,}Ó
C

ÆvZ a · {Š c*
i ¹ G aÆ ]mZÆ ]!*
kZ ]c*
WÑ!*
{gÃè

a \Wìt |gzZX 7t‘~gâðÃ#â ÅV¤
Û \WÔ wÎggzZ}È

yZ ä \¬vZ å Ú Z sÜt
Û Ô¸ „ y ¨
KZ Ìx Ó{z ñWwÎg æ Ì{z´Æ
NaÆ]tèsÑÐ ~ Vâ ¨
X å 1 èE8F
KZvŠ 7ZgzZ å c*
â
Û am{ CZ6,
:ì \¬~g !*
Š
á g Z~ Z'
,
Z ÒgÎ

www.iropk.com
J½È
á

192

DMM V Üna]†e] E
p y¨
KZ „‰ ?ëì s Ât ¹Ð yZ ä Vz9Æ yZ L L
ƬÆvZ X ì @*
™aCZì Le6,TÐ ~ VzÈ LZ \¬vZ
vZ sÜÃVß Zz yZZgzZX N 3Š Ñ »{7ðÃë7wW~g ø%
ó óX ce ´gWz½„6,\¬
Å \W ‚ñZ— a vZ wÎgì e
$Zzg sîq
-Z ~ ŠzZŠ ! Z ò
: c*
â
Û ä a\WQÔIƒC
Ù ªug I³h ZŠ

äô ³×# Ö] ‚öfû Âø oû³Þôù ]* æø(†º ³mû ‚ô³Îø ðõ oû³ø Øùô ³Òö o³×ø ³Âø äø ³³×# ³Ö] á$ ]* ‚ö³ãø û]* EE

1 DDóäö Öö çû‰ö…ø æø

»vZ ~gzZ Ôì gŠ ‡( b§~g7) 6,qC
Ù \¬vZ Vƒ êŠ „ZÍ~L L

ó óX VƒwÎggzZ {È

wÎg Ð òŠ Wðñ~GZ
# ì ~ e
$Zzg sî~z%Ð b ÷Z **
±

: Ǿ {z ÂÔ ÇñY HwZÎ0ÆavZ
2 DDó äö Öö çû‰ö…ø æø äô ×# Ö] ‚öfû Âø çøâö EE

ó óX ¸ wÎggzZ}È ÆvZ \W L L

: ðâ
Û V- Z’Z ÅkZ ÂÔ–âs§ÅZC
Ù xzg„ä avZ wÎg

äô Öô çû‰ö…ø æø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø ‚õÛ$ vøÚö àûÚô ( Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ³×# ³Ö] Üô³Šûeô EE
3 DD ý p‚Fãö Öû ] Äøfø i$] àôÚø o×ø Âø ݺ ¡ø‰ø ( Ýôæû†% Ö] Üônû ¿ôÂø ØøÎû †ø âô oÖø ]ô

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó óŒL LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !MMSO VÜÎ… (éçF×’Ö] h^jÒ (I¨]I oe] à߉ 
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ävZ¶g ã]Z)´ !PSQM VÜÎ… (èߊÖ] h^jÒ (I¨]I oe] à߉ 
óUNRL VÜÎ… (á]„òj‰Ÿ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
193

J½È
á

ÆkZgzZ}ÈÆvZ·X ì ÑZz 3g e
$.y!*
$ Z(,Ð x **
ÆvZ L L

ä Tƒ äs6,kZ Ô ì Z(,» xzg s§Å ZC
Ù Ð s§Å wÎg

ó óX 1™wJÃe
$Z@

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b/**
±

åö ‚öfû Âø ^Þø ]ø ^ÛøÞ$^ô Êø (Üømø †û Úø àøeû ] p…F ^’øß$Ö] lô†ø ›û]ø ^ÛøÒø oû³Þô æû†ö ³_û³iö Ÿø EE
1 DDóäö Öö çû‰ö…ø æø äô ×# Ö] ‚öfû Âø V]çûÖö çûÏö Êø

Æ *% 0 }ä ~g» 6Ôz™: izˆÐ u ~ p°~÷L L

gzZ {È »vZ = Ì?: X Vƒ {È »vZ sÜ Â~ Ô å H~ }g !*
ó Xó ¼„ wÎg

^Þø ‚ønùô ‰ø ^mø =‚öÛ$ vø³Úö ^³mø LL :H¥#~pÖZyZÃ a\ M ä!ôËg!*
-Z
q

ÆgZŠu}gøgzZgZŠu}gø}Z !·}ZªLL XX^Þø †ônû ìø àøeû ]æ ^Þø †ø nû ìøæø (^Þø ‚ônùô ‰ø àøe]æø
:c*
â
Û äa\ M™Ító ó!d
WÆaZЃ
 gzZaZЃ
 ~ë}Z !d
W
^Þø ]ø Xáö^_ønû $ Ö] ÜöÓöß$mø çôãû jø Šûmø Ÿø X ÜûÒö ]çøÏû jø eô ÜûÓönû ×ø Âø =Œö^ß$³Ö] ^³ãø m% ]ø ^³m5 EE

áû]ø g% uô]ö ^Úø äô ×# Ö]æø äü Öö çû‰ö…ø æø äô ×# ³Ö] ‚ö³fû Âø X äô ³×# ³Ö] ‚ô³fû Âø àö³eû ‚ö³Û$ ³vø³Úö

2 DDóäö ×# Ö] oøßô Öø ˆø Þû ]ø oûjô Ö$] oøjô Öø ˆôßû Úø ÑøçûÊø oûÞô çûÃö Êø †û iø

5 Zg 9~ ›~÷»y-}dŠ !zñxiÑ Ãò ¾!Íß} Z L L

t = X VƒwÎg »kZgzZ {È »vZ óVƒvZ†0·~X}Š: ê

ä \¬vZ6,x £T î VZ ™zZÐ x £ k Q}÷= ?7I ‡
ó Xó ì 3g=
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óOPPQ VÜÎ… ( ð^nfÞŸ] &mI^u] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ 
ØÛ o³Ê o³ñ^³ŠÞ Xì ¹ ó ó9L LÃÅkZ ä - ) !MNQQM VÜÎ… (MQNKO V‚Ûu] ‚³ß³ŠÚ 
óNPU V” (è×n×Ö]æ ÝçnÖ]

www.iropk.com
194

J½È
á

ÆvZ a \W ]o¬» ]!*
kZ }Z
Û ãZzt Æ a vZ wÎg 

ì Ìt ]o» kZh
+'
× X ¸ y¨
KZ q
-ZÐ ~ V â ¨
KZgz Z Ô¸ wÎggz Z} È

ïŠx ZgñQvŠgzZ MYDÎÔ ä
ˆ 0ZÔ Ã
WD3b§ÅVâ¨
KZx¬a \W

X ð M ]ñÌà a\W b§ÏZÔì ˆÅgl]ñaÆy¨
KZC
Ù ‰ ‚¸
: Câ
Û yÒ cȬ {±

a vZ wÎgì t q
-Z Ð ~ ]â ÅZ { C " 6,íÆ \¬vZ L L

K ]¯yxgŠ Æ ²gzZJ
g }÷Ô yŠ Æ ~g !*
~÷Ô ~ y}÷
[°Æ \WgzZ [°}÷d

Û Æ ]Ãz Å\Wä \¬vZgzZ Ô‰

ñWg0
+Z k0*
}÷–! Z0Ý°Z† ( b§kZ {zgzZ ) c*
â
Û ¦Ã‚Š

ä ~Ô å 3g}Š Zg –Ã a \Wä ~ X ¶uZzk0*
ÆyZgzZ

Te *
*™uZz\W ˆ™~ X zás§Å uZz\W ¬Š

~ ]mZ ä a \W ?VßuZzaÆ\W HÔ Y7 ä ~X 

*
*™uZzä \WçOX ~Š ZñuZz{zÃ\Wä ~X H{g 
á ZÐu

\WÐZ ~ HÔ Y7 ä ~Q X ¶JaÆ \W{z pÔ Å qzÑ

ä ~çO X H {g
á Z » V; Ðu LZ ä \W ? VzŠ ™x3,

gzZ Z¢ ( 6,VÕZŠ ) ÃkZ ä a \WX c*
Š ™x3,
aÆ \WÃuZz

gzZ sZ eB; LZ ~ ã0*
\WX å@'
,» ã0*
yxgŠÆ Vð; Æ \W

µš XX äö ×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF ]ô Ÿø ZZ:ÑìgzZ Ôìg XB; VâzŠ6,}n LZ
E
™ ¬Š Å]‡5Ð dZ þLG3¢ggzZ H—B; CZQ X h'
,]ñè]Zh
1 ó óX Š
HÌ ug Iè„
 Š »\WgzZ ˆà ™Hbzg Å\W ‚¸ìg

: i ZBgvZ¶g ãñÝ°Z†**
Ññ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óOPPU VÜÎ… (p‡^ÇÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
195

J½È
á

~g ø wÎgtèaì ;g nZ‹Ztå » 5#Æ hËgz Y m
CZ L L

#
r™gzZ @*
™~Š 
á Ô @*
Q ¸Ô ¥ @*
3„ b§~g ø Ôì y¨
KZ „ » b§

Yƒù ÑtQX hÑ ÌÐZ {z hÑ …]YôZ ì Š ÑzZ

X Æ {z¸ D™g ïZ »]tÅ h Y m
CZÐzz kZ
Û » c*
Í ?ì

¹
Û ä VMÔñƒ Za vß,Z Ð ~ #
Ö Z Å V14Z ~ ˆ Q

Å yZ 1ÔHtizIÐ u Å yZ Âê
‚gz ]t Å yZ Ð ]o

Z}
.ä ËÔ c*
Š }ŠzgŠ » Z}
.ÃÑ LZ ä ËQ X c*
Š ™g ïZÐ e

•Z VâzŠ yZ c*
ÍÔ ì Š
H™wÖ~ kZ Z}
. ¹V- ä ËgzZ » d

X ;g ¯ „ e**
**
ƒ ¦~ ]Z f q
-Z Ȼ
‚ggzZ e
$Æ ~ÃÅVzI
äVß Zzpg]oèo
Û gzZ Hg ïZ »ª
‚gÐzz Åe
$Æä Vz
Û»

X c*
Š™g ïZ »e
$ÆÐzz Ū
‚g

ÔŠ !*
Wy¨
KZ~ *ŠèYÔì ~gz¢„ **
ƒy¨
KZ »wÎgìt |
Ú Zx » »wÎgìtzzX ce **
ƒ „ y¨
KZ ÌwÎgaÆyZa kZ

tÉ X }Š™ ±Âz ô=Åx 4 kZ c*
}Š àx 4 »vZ {z @*
ƒ7„
gzZ ñ3Š Æ ™¿6,x ©Z {”wi **
Ð s§ÅvZì @*
ƒ Ìx »

gzZ @*
W™0wÎg¸
Ûq
-Z < n
Û [ZX }™7Ì:%iq
-ZÃ#
Ö Z

X êŠ 3Š ÌÆ™¿6,x ©Z yZgzZ @*
àx 4 »vZ {z Ô @*
W~ ^ÅòŠ W

~ kZ Ô å¸
Û ÂÑZz ä3Š:%it Dƒ +
$O h~ìt vß Â
kZ ë Z®X ¶` ôZ Å]c*
gz¢~ÆÐZ: ‰CY ð0*
Vc*
gz$ ~Æ

Â{'
× X ì Y0ù:%a }gø {zgzZ M
h ™ù x »‰ º
Û
1 ó óX @
*
3ŠÆ™¿6,]â ©Z yZQ @*
ƒ y¨
KZ » b§~g ø {z åZ
#

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óRML)N VáQ†ÏÖ] †nŠni 

www.iropk.com
196

J½È
á

: D â
Û Ü6,x £}uzŠ q
-Z

Æ äƒ y¨
KZg !*
Š¼ä a \WÌt ‚Æ fx Z™/ô L L

Ðg
$Š qZ sf `gŠ 6Ô å c*
â
Û s Z‹Z » V-gz$ ~Æ Ð ð**
:ì @*
ƒ ãZz

kZ ÂðJ 7,i úä a \WiŠ q
-Z D â
Û b Š&0vZ† **
±

i ú ! wÎgÆvZ} Z Ô Hn²ä VÍß ÂZ¢xsZ
# X ~Š™¶¼ ~

ó ¹ä VÍß ?ì ]!*
HVY Ô Y7 ä a \W ?ì c*
W¬* ðÃ0Æ
Ô Hì s§Å‚Ô }Q Vî 0*
z Z \W™Ít X S7,«g âZ ä \W

Æ i ú¤
/Z L L c*
â
Û Æ™ìs§~g øQ Ô Z¢xsQ ÔK}>zŠ ( Æœ)

b§~gvÌ~ìt ]!*
p@*
C gz¢»~ Â@*
W¬* ðÃ~}g !*
= Vî Y wÈ~ Z
# ÂÔVƒ @*
Y wÈÌ~ƒ D Y wÈ ?‰Vƒ òŠ W

ƨ
¸óLZ ÂñYƒ—~ i úKZÃËÐ ~ ?Z
# gzZ Ôz™ c*
Š ÑŠŠ c*
1 X }™}>zŠÆœgzZ}¢xsQ Ô}™~g7 i úKZ ._

Æq
-Z Ì~ L L c*
â
Û ä a vZ wÎg Câ
Û c x Z {±Ý>Z x Z

?ì @*
ƒ (Z LgzZ Ôƒ D Wk0*
}÷ñƒ D ×~ :W ?gzZ ÔVƒ „

kZ ~gzZì @*
ƒ y!*
i [l
{Š c*
iÐ }uzŠ ~ ¶Š bÑŠ &
Ûq
-ZÐ ~

ð¸ÆkZÃ&
Û Ë~¤
/Z [Z X Vƒ ꊙê~ hÆÏZ™ÍbÑŠÆ
2 ó óX Vƒ ;g ÑŠ Z•q
-Z »v WÐZ~ !ÅgŠ c*
ÂVzŠ ÑŠ h¼ »

» VÍß ‰ 6Ô å7(DÃ\Wì @*
Yƒ x¥Ìt Ð g
$u kZ
Xì ]Z f Å\¬vZ sÜØZݬì q )Z »®
) ûZz<
L I ZX ì w ì
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óè×fÏÖ] çvÞ äqçjÖ] h^e (é¡’Ö] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óÝç’í×Ö Ý^ÚŸ] è¿ÂçÚ h^e (Ý^ÓuŸ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
197

J½È
á

Ü z kZ ÂñÑp=Üæ a vZ wÎg D â

Û b ó}
.0«Zg **
±
ä x Z™/ô ?ƒ D™ Ht Ô Y7 ä a \WX ¸ D Î0
+
k ~gLvß

+
h
á Âz™: x »t ?¤
/Z Ô c*
â
Û ä a \WX D™ H„ (Z ÂëÔ c*
Š [Z

]!*
t ä f/ôX ðÑ ÁVgL  c*
Š hg **
Î0
+
k ä VÍßX ǃ4
# Vƒ „Æ q
Z
-Z Ì~ Ô c*
â
Û ä a \W ÂÅyÒ Ð avZ wÎg

KZ ]!*
ðÃ~ Z
# gzZ z™¿6,kZ ÂVzŠ ¬»]!*
ËÅ+Š}g v»~
1X Vƒ „ òŠ Wy
WÌ~ ÂV¼Ð ñZg

Æ a vZ wÎg ðƒ kC]gz¢Å ä™ `gŠ a kZ …g
$Š qZt 

^6,]!*
kZ Âvß¼ X ˆƒg D » y¸z o Z
Û Z#
Ö Z Åa \W~ }g !*

Å `gŠ6,gîÆu6,yZgzZ äŒÃ4Z g
$Š qZt Ô¸ gâÉ 7„¸Æ \W

c*
Wá 6,RÅy¨
KZ x ¬ q
-Zà a \W{z  Zƒg D » y¸ &
Û ZuzŠ X ˆ

{Z
+ûi q
Ð Z~ e
$ŠˆgzZ:ß Z¡ó ó ^ÛÞ]Lè
L Ñqì ùÝ ^ÛÞ] ~Št ?ŠgzZ

ÔÅ]tè]ѾРkZ Ô 7z̼ »:ß Z~ a vZ wÎg ªì ;g}Š

a \ WÆyZÄÆ XX Ý¡‰Ÿ] oÊ éçfßÖ] l^Ú¡³Â ZZ ~ ~g g X 7Š Z%


KZ à©q
-Z 6Vâ ¨
KZ x ¬ Ã a vZ wÎg Z®Ô gÃè ]Z7Vz%Æ
2ó óX ì ãZŠ **
JgzZ qø ð•Z '

:ug It‚ » avZ wÎg

Ð Vâ ¨
KZ ä \¬[gÃ\ MgzZX¸9{h

/
,Æ\¬vZavZ wÎg
'
Xì [ Y H"
$U*
Р‚bÑŠgzZ ‡AZ'
,~gT¸¦
/ 
6X å c*
â
Û Za „

Ôì @*
ƒt‚ » y¨
KZèY Ô åug It‚ » J \ Mð**
Æ äƒÆ z y¨
KZ :
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óäÖ^Î ^Ú Ù^%jÚ] hçqæ h^e (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
óRRO (RRN )N VáQ†ÏÖ] †nŠni 

www.iropk.com
198

J½È
á

:ì ~ˆÈ M Œ
Û
DMQV⠅]E
{>ÃvZ sÜ ( ÷Z z XgzZ º
Û )þ áZz g ~ }igzZ Vâ M gzZ L L

vZ ) x 
á z ðÌñ‚ÆyZ Ô™ƒg6 c*
,™Ð Ùpì e Ô D™

ó Xó D™{>( Ã

: ˜nËy%ËZ e

Æ kZgzZ !z {Š Zg ZÆvZƒ
 Ô ,q Î~ }igzZ Vâ M L L 

X Y™7! @*
u'
,
Z'
,{ ¨f q
-ZÐ ¬Æ kZ ÌðÃX ,@*
Ƭ
q¡L._Æ!z {Š Zg ZÆkZ Ì{z Ô D™7{>ÃvZg ñ

Šzöq
-Z Ì7Z ÔMðà Âì @*
ƒg Z−â ðÃ~ yZ Ôg F L  Dƒ

Ÿ'
,t ‚ÆvZ yZZ IZXì Cƒ hÑ]ñˆÆ g {0
+
iJ
-‰
Ü z
~uzŠ q
-Z X g66,ä™wJÃ%ZzZ Æ vZ
Û » gzZ Ô rÉg z

6,}iaÆWÅvZ ªÔì {>ÇŠ Z%Ð {>VŒìt ñZg

ÃvZå ªx 
á z ðµZß Z ° º
Û gzZ Xz ÷Z yZZ IZ ÂX ( ã%
O
Ô D™ {>Ä vZ ~ g ZCZ ª
q ¬IZ gzZ Ô Tg D™ {>

o³ Êô ]çû³ fö Òô…ø ]ƒø¬ô³ ³ Êø™ :ì c*
â
Û ~( 65)þe
$ M ]¶Z >gÎävZ 6
Dƒg ZÎ~ ÏZ
# L L —àmû ‚ôùÖ] äö ³Öø àønû ’ô×ô ³íû³Úö äø ³ ×# ³Ö] ]çö ³Âû Gø Ôô×û³Ëö³Öû]
x ÓvŠgzZ y¨
KZ b§ÏZ ó Xó Dg å B‚Æ mÜZ}g7 ÃvZ Â
» kZ Âì @*
™{>ÃvZ ðÃZ
# X D™{>Ãv Z Ìñ‚Æ]‡‘
4G
& ) ó Xó ì Ct ‚ÆvZB‚ÆkZ Ìt‚
.nG
( 711X710 :mÔÝ°Z çG

ug It‚Ì»\ M Z®X Ìy¨
KZgzZ Ô t‘ÅvZ ÂÌ JvZ wÎggzZ

www.iropk.com
J½È
á

199 

D â
Û b÷Z **
±çOX åt‚ »\ Mì @*
ƒ"
$U*
ÌÐ g
$Š qZ FgzZX å
Ð MB; CZ ~ ª
q Åi úÇ!*
gzZ ðJ 7,i ú…ä a*™Ñ ]Zg q
-Z L
L

½ Üä \ M ` M !wÎgÆvZ} Z Hn²ä ëX 1 U ú „¢Q1Ô *
c J (,
ÌZt ‚}÷É Ô7:c*
â
Û Š
á gZ ä a\ M Xì H¿* q
-Z~ i úw©

¼Ð kZ c*
M ~ Y }÷ ÂAŠ V+4~ kZ ä ~ Ô ˆÅ7¼
A ÌZ
X ˆÅ 7 36,íQ X Š
H?
Ø ú~Ô ƒY?
Ø ú 5 ¬ Ug¯1ÔVß n
à Q

ó Xó ¬Št‚ Zg vgzZ CZ ä ~~ Ýzg ÅkZ L L DDóÜûÓö×% ¾ôæø oû×ôù ¾ô kºmû ]* …ø oj# uøEE
1 ó Xó ƒ Y ?
Ø ú H{g 
á Z s§~g vä ~ „ Ù Š

X 7„
 gŠ6,gî¬Ôå7t‚ »\ M I0Æa\ M :

E
Å
4
4
E
5
E
G
: èG5Z ?{ a\ M

:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DPL V h]ˆuŸ] E
wÎgÆvZ \ M pÔ 7·\!*
ÆËÐ ~ VzŠ%}g v( ! Íß ) L L

+ Y ! l » qC
Ù \¬vZ gzZ X áZz ä™ »Æ V1x ÓgzZÔ 
ó óX ì ÑZz
: i ZBg k M0Zƒq

2 DDóåö ‚øÃû eø o$ fôÞø Ÿø äö Þ$]* ±Êô “
' Þø èº mø Ÿû* ] åô „ôãFÊø EE

óXó (Çñ M )7ÑðÈÆa\ Mìù~}g!*
kZe
$ MtLL
©E8Š- +−Z b &ƒq
:Dâ
Û Ü~‚Åe
$ M kZvZ îRE
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì 9g
$ut : D â
Û vZ¶gIf)´ !PQR)P VÜÒ^u Õ…‚jŠÚ
óPNT)R V†n%Ò àe] †nŠËi 

www.iropk.com
200

J½È
á

]t6,a\ M ªÔì @*
Y ¹„ÿ~y
M $gzZ ëÃ$ XX ܺ³iø ^³³³ìøL L

7Ñ {z Ô Ç}™òúŠ »]tÌ ˆÆa \ M Ô Š
Hc*
Š™Ø{ »ª
‚gz
6,kZgzZì Š
HHyÒ Ð ,Ãy*kZ ~ g
$Š q Z X ǃ wYŠ z [Z˜

9 Ô Çƒwz4,» g }**
±d

Û Æ#
Ö ªX ì t · Zz q )Z »#
Ö Z ~g7
a ÑÉ Ð N M 7Ð wÅ Ñ {z ÂÔ ì "
$U*
Ð ]c*
Zzg F,
ZágzZ

1 Xì 7°oÆ]t»Òowz4
,»yZakZÔÐN M™0äZÆ

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

äö ßû Úô Õø†ôiö äö Þö ^nø ßû eö àøŠôuû]ö †õ’û³Îø Øô³%ø Ûø³Òø (ðô ^³nø fôÞû Ÿû* ] Øö³%ø Úø æø oû³×ô ³%ø Úø EE
Ÿ$]ô äô Þô ^nø ßû eö àôŠûuö àûÚô áøçûfö r$ Ãø jø mø …ö ^¿$ ß% ³Ö] äô ³eô Íø^³_ø³Êø èõ ßø ³fôÖø Äö³•ôçû³Úø
oøeô Üøjô ìö èô ßø fô×$ Ö] Äø•ôçûÚø löû ‚ø‰ø ^Þø ]* kößû ÓöÊø èô ßø ³fô×$ ³Ö] Ôø×û ³iô Äø³•ôçû³Úø

Üöiø ^ìø ^Þø ]* æø( èö ßø fô×$ Ö] ^Þø ^* Êø V èõ mø ]æø…ô oûÊô æø! Øö‰ö†% Ö] oøeô Üø³jô ìö æø áö^³nø ßû ³fö Öû ]

2 DD óàønû nùô fôß$Ö]

TÔì ÏÅû{”ydZ „ e
$.wVÅV1}uzŠgzZ wV~÷L L

R˜Š¤
/Šg S Æ kZáZzÚ Š ÃkZ X ¶ˆ~Š hg(Å•
M Zq
-Z ~

à { Å•
M Z kZ ñZÎX 0Z™öö™NŠ ÃŒÆ ]g qkZ X ìg
ŠÅ]g qkZ6,íX c*
Š™6,ÃÜÆ •
M Z kZ ä ~çO X Æ(

X Zƒ »„6,íÌŸ »VßÎggzZ ðƒ

ó óX VƒËZ ?{ „~gzZ Vƒ•
M Z {z „~ì ~ e
$Zzg ~uzŠ

:ì ~ e
$Zzg ~z%Ð b y!*
N **
±

æø ( o' fôÞø äö Þ$ ]* ÜöÂøˆû mø Üûãö ×% Òö áøçû$ö ¡ø$ø áøçûeö ]„$ Òø oûjô Ú$ ]. oûÊô áöçûÓönø ‰ø äö Þ$]ô EE
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMMTO!MMTN V ” ( á^nfÖ] àŠuœ †nŠËi 
óQUQUVÜÎ… (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !OQOQ (OQOP VÜÎ… (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘

www.iropk.com
201

J½È
á

1 DDópû‚ôÃû eø o$ fôÞø Ÿø àønû nùô fôß$Ö] Üöiø ^ìø ^Þø ]*

yát q
-ZC
Ù Ð ~ yZ Ô Ð Vƒ [Z˜ M~ #
Ö Z ~÷d
$kL L
ó óX 7Ñ ðÈ}÷Ô VƒËZ ?{~èÑqì Ñ {z Ç}™

:c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

(ÅkZ Â@*
Yƒ]¯Ñq
-Z Z
# Ô¸ D™ H#
Ö ÓÑ6,LZuZ µL L

Y #Ð ]Òˆ }÷%Z X ǃ 7Ñ ðÈ }÷1X @*
ƒ Ñ ZuzŠ

2 ó óXÐVƒ Za

: å c*
â
Û Ð b Z**
±û%q
-Z ä avZ wÎg

ˆ }÷1Ô ¶Ð g .ñÅ g yzg ; ì Ú„zÐí ~¾ L L
3ó óX 7Ñ ðÃ

/ZgzZ Çñ M 7Ñ ðÈÆ\ MgzZX Ñ ~y
¤
M a *™Ñ Zƒx¥

X ãc*
Š ‡£ZxÝZi% c*
ƒ[Z˜¯{ZpÔì [Z˜‚Î{zÂHòúŠ »]tä Ë
: D â
Û yÒb k„0Z **
±

ˆ LZ a ·¤
/Z Ô Îì gzZ c*
MÜæ [Z˜¯~: â iÆ a \ M L L

Ð ¹gzZB‚ LZ [Z˜¯X Vƒ @*
™~g Zˆ@*
ÅyZ~ ÂN ¯ dY CZ=
0"
$U*
B‚Æ a \ M gzZ ‰ − k0*
Æ kZ a \ M X å c*
Ñ ÌÃVÍß

ä a \ M X ¶~rq
-Z ~B; Æ a \ M ‰
Ü z kZ X ¸ Ì b ®
Ç VzŠ 7~ Âùâ Ì~rt Ð a · ?¤
/Z ó c*
â
Û ™ƒ ¥#Ð [Z˜¯

X Y7$Ð kZ Âì c*
ŠÉ~k
,
¼ ~¾¼ ävZgzZ ( ì ]!*
ÅgzŠ ÂòY)
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä kã]Z)´ !PNQNVÜÎ… (Ý¡ŠÖ]æ àjËÖ] h^jÒ(I¨]I oe] à߉ 
óOPRQ VÜÎ… (Ønñ]†‰] oße à †Òƒ ^Ú h^e (ð^nfÞŸ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óMPTP VÜÎ… (†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] xnv‘ 

www.iropk.com
202

J½È
á

»TÔì ÔŠ „z ÂVƒ &Â~gzZÔ Ç}Š™{ nNvZgzZÔ ÇñÑ: xsZ ÂgzZ

»Ð s§~÷b®0"
$U*
t gzZì [ Y 3Š ( ~ [Zp ) \¬vZ= wq
G
-#
4<XG 
èG
â
Û yÒ b k„0Z **
±X ‰ − :Zz a \ M ™Èt X Ç}Š [Z 
HyÒ ä VrZ  Y7 È »Š 
á g Z kZÆa \ M Ð b {k
,
Ù 1Z ä ~
C
: c*
â
Û ä a\ M
äÎ~B; }÷ ¬Š ~ [Zpä ~ Ô å Zƒ c*
Î~iŠ q
-Z L L
6,yZ Š
Hc*
Š ¬= „ ~ [ZpX Zƒ y.6,¹ ~ Â ;zŠ Æ
¨ÅkZ ä ~X ‰ h Z VâzŠ {z Â~g â 7
-Y6,yZ ä ~ Ô zg â 7
-Y
-Z Ð ~ yZ ÔÐ ,™ òúŠ » ~9¿L ÑzŠ ˆ }÷ ª
q
4‘
gE
1ó óX [Z˜¯ZuzŠgzZì ö ŠÎZ

ä vZ¶g ãñÝ°Z† **
Ññ6,w8ZÆ ]tñZúŠÆ ãc*
Š ‡£Z xÝ Zi%
4G
& L L‚KZ
.nG
LZ [Z˜ Zi%ì H"
$U*
Ð bÑŠgzZì Åc ×~ ó óy M ÅZ çG
2 X , ™ qg s§Å‚kZ @
á aÆ,X å N*
Ñ~} úŠÆ~9


‚g<ݬ Å a*™Ñ

:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DMQT V Í]†ÂŸ] E
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óPOSOVÜÎ… (èËnßu oße ‚Êæ h^e (p‡^ÇÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óQUQ !QUL)O VáQ†ÏÖ] †nŠni 

www.iropk.com
203

J½È
á

» \¬vZ k Q s§Åƒ
 ?~ ! Íß} Z £ŠÈ\ M ( !9} Z ) L L

ZÎÆ kZ Ôì ~ }igzZ Vâ M x Ó„
á Š !*
ÅTÔ Vƒ wÎg Zƒ 5
6,vZ :ì êŠ ]ñ„zgzZì êŠ Ï0
+
i „z Ô 7ëÑÆ ]Š „ðÃ

gzZÔ n
pg yZZ6,x ©ZÆkZ6,\¬vZ 6,ÑÆkZgzZ î Ñ yZZ
ó óX î Y M6,{ Zg ( S¦) ? @*
Ôz™ q nZ ÅyZ

:ì ~ kZçOÔì Æð•Z·_» ó ó~g g 9L LaÆ‚Åe
$ M kZ

ä b & œ **
±Ô ˆƒ î¼ ~ b /gzZ b –1ZÐ t · Z L L

X ‰ − ~ª
q ÏZ b tzg à **
±X c*
Š ™nZg **
Ãb tzg à **
±
a}÷ÐvZgzZ N â
Û sç\ MÅ„
 ZpgŠ ä b & œ **
±
™^ß\ M Ôa™È h ZÃÉ ñƒ: èZg b / **
±pX e „

a g—Ì e x Z™/ôvŠ ‰
Ü z kZ Ôñ M k0*
Æa vZ wÎg

7Z ä ¶‚ kZ }g vÔ c*
â
Û ä a \ M Ô ¸ Šñ~ >Å

¹ ˆ Æ 3Zz Å b –1Z **
± b / **
±Ô c*
Š™u õgzZ nZg **

È]!*
~g ‚™ƒ¢q ~ [ ó$ ª
‚g g !*
gŠ ‰
Ü z ÏZ gzZ ñƒ xŠ **

} Z¸ D Y ëg !*
g !*
b –1Z Ô ñƒ nZg **
a vZ wÎg Ô ð‹
? H Ô c*
â
Û ä a g—Ô ì Zƒ ŠiuÐ í ÂÕ{Š c*
i ! wÎg Æ vZ

Ãhi Zz M kZ ä ~ Z
# ! ’ ?7D hgÐzz ~÷ö‚}÷

N*
Ñ Â¹ä ?ÂÔ Vƒ Š
H5™ ¯9»vZ s§Åƒ
 ?~Íß c*
VZ
1ó óX F a \ M Ô ¹ä b –1Z kZpÔì

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

lö†û ’ôÞö æø(Üô×ô ÓøÖû ] ÄøÚô ]çøqø könû _ôÂû]ö Vk) Šôeô ðô ^nø fôÞû Ÿû* ] o×ø Âø kö×û –ùô Êö EE
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óPRPL V ÜÎ… (ý ä×#Ö] Ù牅 oÞ] Œ^ßÖ] ^ãm ^m ØÎ h^e (†nŠËjÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
204

J½È
á

]‚÷rôŠûÚø š
ö …û Ÿû* ] oøÖô kû×ø Ãô qöæø (Üöñô ^ßø Çø Öû ] oøÖô kû×$ uô]. æø(gô³Âû†% ³Ö^³eô

1 DDóáøçûn% fôß$Ö] oøeô Üøjô ìöæø è÷ Ê$ ^Òø Ðô×û íøÖû ] oÖø ]ô kö×û ‰ô…û ]. æø (]…÷çûãö ›öæø

»WìY= ( 1)ì Ýq ~ F,
,6,Y m
'
CZ}uzŠ6,¯ ÅVçpb = L L

( 3) X ì ˆÅŠæ ~÷)g fÆ"$
+Šz −
)g m{ ( 2) X ì Š
Hc*
Š

gzZ K}i x Óa }÷ ( 4) X ì Š
HH w'ÔÁâ a }÷

™ ¯ wÎg s§Å t‘x Ó= ( 5) X ì ˆ ð¯ àZz ä™ « Ï À 0*
ó óX ì Š
HH »Ÿ »Y m
CZ6,í( 6)X ì Š
H5

: i ZBg k M0Zƒq
G
Å
4¨G3 !*
a \ Mì } â gzZ } Y èEG
{z ì ™ÌZg f ÅxsZ +Š & L L
2 ó óX wÎgÆvZ s§ÅVÍßÆy˜ x Ó

: ˜vZ¶g ãñÝ°Z†**
Ññ

gzZ¸:9ò ¸c*
#b§Å h Y m
CZ—‚ a \ M Zƒx¥ L L
vß}g‚Æ}g ‚gzZ y¨
KZÆ*Š ~g7 Vî0ªGÒ7 »\ M X ð‡´:

ÆJ
-#
Ö ªÉ Ô79ÌÆ: â i mºËc*
zz a \ MQÔ 

\ MèYÔ Çìg ~g Y #
Ö ª@*
x » »ª
‚g Åa\ MgzZ 9a

ÑZz ä MÐ s§ÅvZ ) Ô7Ñ ðÈÆ\ M X ËZ ?{ a

KZ ä \ M X ǃ [Z˜gzZ N*
Ñ{z Â}™ òúŠ » ]t ðä
/Z gzZ ( 7

\ M6,µñ» q ZŠß Z Á Ô c*
Š x Zu9
Û »ª
‚g VJ
-u ãkZ½Ï0
+
i

»vZ J
-VÍßX àZ e ~g ZŠ)ft 6,
fx Z™/ôÐ N @
*
~(,ä

ì ~g ZŠ )f Å #
Ö Z kZ [Z Z®Ô ,Š à {z J
-yZ Ô e V7x 4
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMMRTV ÜÎ… ( éçF×’Ö] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
óPMP)N V†n%Ò àe] †nŠËi 

www.iropk.com
205

J½È
á

gzZ Ô,Š x Zux » » äàJ
-äÃäÃÆ *Š Ã]úŠ ÅxsZ {z

1ó óX N YK {z Ô M
hYKg (Z ù Zg f eaÆx »kZ

©E8Š- +−Z b &ƒq~‚Åe
$M«
: D â
Û ÜvZ îRE

kZX ì ãZzÇ!*
~]mZƪ
‚g<ݬ Åt·èª
‚g Ìe
$ Mt L L

]Ñ»} Z £ŠÈ a\ M c*
Š¬Ã a*™Ñ ä\¬vZ~

a \ M V- X Vƒ Š
H5™ ¯ wÎg »vZ s§Åƒ
 ~ ! â¨
KZÆ

:e
$Z@ gzZ ] [Z X wÎg gzZ {yŠ ] Æ ã¨
KZ q â µ ~g7

ì¤
/Z e
$Z@ gzZ ] Ô~ <
Ø ègzZ Ë: Ô~ e
$Š·:ì ~á|

2 ó óX ì ~ ä™g (Z „ÐZgzZ äCZÆxsZ sÜ Â

ì 3 Zg ¸ q
-Z »„Ìk0*
Æòg »zŠ· ˆÆa\ M Zƒx¥

Ìyâ
Û ãZz » a vZ wÎg 0Æ kZ X N M á yZZ 6,a \ M {z

X ì Šñ

=r G
î*9ggzZ wÎg ~y
MÆvZ a· D â
Û yÒ b {k
,
Ù 1Z **
C
±

: c*
â
Û äÔ 
Ìðà » #
Ö Z kZ !ì yY Å·~B; Æ TÅ]Z f kZì nL L
VJ
-kZ ]úŠ Ū
‚gz ]t ~÷ªá ͸~÷ ãZ¾ c*
~Š·
ÂÔñY%% ñÑ yZZ6,+Š ñƒ ñÑ}÷gzZ6,í {zQgzZ ñY
3ó óX ǃ~ V¥izŠgz¢{z
:Dâ
Û k ~ÄÝ°Z†

c*
ƒ ~Š· Ôì g »zc » h x Z™ñm
CZ {zì ‚
rg òúŠt Ì¿ L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óMLS)N VáQ†ÏÖ] †nŠni 
óPRMV” (á^nfÖ] àŠu] †nŠËi 
LOPR VÜÎ… (á^ÛmŸ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

206

vZ6,T)Ç¢ kZ {z Âc*
Ñ 7yZZ6,a ·{z¤
/Z ÔgzZ ðà c*
ð|
( ì xiÑaƃ
 **
ÑyZZ6,a·ì „ZÍÅVßÎgÆkZgzZ

» gå ~ 36,gîÆ Zw Å (
Ë ÇkZ X ì ;g™ ~igz s ÜÅ

1 ó óX ì yâ
Û **
{zèYì Š
Hƒ 

¬» q nZ Å\ M ÌÃR x Z™Y m
CZˆ Æ ]tÅa *™Ñ

Hc*
Š
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DTM V á]†ÛÂ ÙQE
Q VzŠ Õz [Â »~ ¼  1 ÇÐ V1ä vZ Z
# LL

a }g vÂÔ ñC 9Ãq Åk0*
}g v ñ M wÎg {z k0*
}g v
kZgzZƒ ~g Z Œ
Û ZnZ ? c*
â
Û X ì ~gz¢ *
*™Šæ ÅkZgzZ **
Ñ yZZ6,kZ

gzZƒg { ZÍ[Z ÂÔ c*
â
Û Ôì g Z Œ
Û Z … ¹ä ƒ
 ?ƒìgá)f Z÷6,
ó óX Vƒ~ VƒZÍB‚}g vÌ~Šp

: i ZBgvZ¶g ãñÝ°Z†**
Ññ

ÃËB‚ÆvZ {z å 1~ b Zzg Z ݬРxŠ M µ x Ó ÂÇq
-Z ä \¬vZ

TÔ å H
Š 1Ð Y m
CZÇ ZuzŠgzZ Ôì ~ó ós Z²Z ÒgÎL L™f »TÐN ¯ : q

H
Š 1 „ ~ b Zzg Z ݬ ÌÇt ._Æ ñZg Å+¬gzZÔì ~ e
$ M kZ™f »

ŠñÐ ¬ k0*
}g v ñ M Ñ (Z ðÃ~ Ï0
+
i ~gv¤
/Z åt Ç{zgzZ Ôå
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óOTS V ” (p‚ÊÖ] †nŠËi 

www.iropk.com
207

J½È
á

¬t X σ *
*™ÌŠæ Å kZgzZ ǃ **
Ñ ÌyZZ6,kZ »Âƒ @*
™ & ¤Å[Â

" X ðZ™Ì}ÂÅ ~gz M O ŬkZÐh Y m
CZ x Óä \¬vZˆ Æ ¶Š

yzg ; gzZ .ñ **
¦Ô x?Z @oßgzZ Z'
,
Z **
¦‰Ô¸ )ë ,Z ÂY m
CZgÑ

-Z ~ x »Æ vZ à Z ]úŠ ƒ
q
 t gzZ Ô{)z x?Z @ ¼gzZ }**
¦Ô x?Z @

Å ä™ Zg7 ÃkZ å H
Š 1ÐhY m
CZÇ Q X ¸ g ÇŠæ gzZ yzçÆ}uzŠ
¶CƒZ
+¬ ~g ZŠ)ft 6,Š· Ð p ÒkZ X ì CƒZ
+¬ Ì6,#
Ö Z ÅÑC
Ù ~g ZŠ)f

g ÇŠæ ~ x »Æ yZ gzZ D Ñ yZZ6,
h x Z™Y m
CZ }uzŠ gzZ x?Zm}{z

Bg »zc » Z'
,
Z +ŠÃ\ M LZ )l WægzZ ~g »ÔŠ· b§ÏZX Dƒ"
$U*
Æ yZ gzZ D Ñ yZZ 6,a vZ wÎg {z ¶CƒZ
+¬ ~g ZŠ)f ¸ 6,ƒ
 (¸

[Â ÅÑC
Ù É ¶:Šzö„ J
-ÇkZ sÜ]!*
t QX Dƒ "
$U*
g ÇŠæz yzç

ÏZÐ #
Ö Z ÅkZgzZ Ñ kZgzZ Ô „g CY ~Š Ì]g t
KÅÑáZz ä M ~ˆ ~

X ;g @*
Y 1Ç »n

ÅyZgzZ å H
Š 1Çt Ðh Y m
CZƬ Ð a vZ wÎgìg ãZz

7Ç »nkZÐ a \ M pX ¶ˆ~Š Ì]g t
KÅÑáZz ä M ~ V1Â

]g t
KÅÑáZz ä M Ë~ g
$uz y M Œ
Û X ËZ ?{ a \ MèY H
Š1

g Ñ" gzZ ì Š
H¹ËZ ?{ à a \ M ~ y M Œ
Û @'
,Æ kZ X ì 7Ì

%ZX Çñ M 7Ñ ðÃ#
Ö ª@*
ˆÆa \ Mì ãZz ]!*
t ÐÄèg
$Š qZ

a \ M wÅyZ ‰
Ü z kZ1ÔÐVƒ wi **
gz¢ g }**
¦d

Û Æ#
Ö ª

1 ó óXÐ,™ q nZ „ Åt·è<Ñ{z ªÏƒ Å ÇÆ

: Dâ
Û k ~ÄÝ°Z† ) 

ì Z
# Zz6,
h x Z™Y m
CZx Óa kZ ËZ ?{ a ·èa L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óNTO)M VáQ†ÏÖ] †nŠni 

www.iropk.com
208

J½È
á

~zc Å\ M Ô ñÑ yZZ 6,\ M {z A : â i » a \ M ÌÃÑ T
t X q ‹gzZ Z§ Ô x â ZÆ yZ \ MèY Ô }™Šæ Å\ M gzZ }™

?Š ~(,Ð ƒ
 Åy
á ÑgzZ¥%—Æa *™Ñ`™e
$M

gzZ aZÐ x?Z :Y m
CZ x Ó a \ Mì @*
ƒ"
$U*
Ð TX ì
1ó óX g ZŠuÆyZ

©E8Š- +−Z b &ƒq
: D â
Û ÜvZ îRE

gzZ Ï0
+
i Å kZ H
Š 1 {°zt Ð ÑC
Ù ( ì t È » e
$ M kZ ) L L

ƒ ~gz¢ *
*™Šæ ÅkZgzZ **
ÑyZZ6,kZ ÂÇñ M Ñ ZuzŠ¤
/Z~ ]tgzŠ

~gz¢ **
ÑyZZÃÑ kZŠp6,Ñ 6 áZz ä M ~ ÏŠñÅÑ Z
# ÔÇ
$ ~ **
X ì ~gz¢\zZ þLG
Ñ yZZ6,Ñ 6 kZ ÂaÆVáZ ÅyZ Âì
ªì 1Š Z%x|» XXÙöçû ‰ö†$ ³Ö]L LÐ XXѺ‚ôù’øÚ% Ùºçû ³‰ö…ø L Lä +¬‰
~gzŠÆyZ¤
/Z H
Š 1ÇÐ V1x Ó"
$!*
Åa vZ wÎg·**
±

¬ìt§ZzpÔ Çƒ **
Ñ yZZ6,yZÆ™ »]tKZ ÂN Y M {z

Ð g ±ZÆ y M Œ
Û èp ÖZa kZ X ì @*
Y M Špi Z x|ZuzŠt „ ~ p 

ì ãZz ]!*
t ÌÐ p ÒÆ x|kZ gzZ Ôì 9{Š c*
i „ x|ª

wq¾ ' YV7r Zl
» Ñ Ìˈơ
a` ZuÆ~·è]t
Å4Z ] gzZ Ô a vZ wÎg·sÜq nÑZ Z
# Zz J
-#
Ö ª[ Z

# X ~ ³Åvg )
Z
,Ëc*
ÇS0
+Z Åx â Z Ë:ì«~)
®¤Z 
Å)
®¤Z ozæ)]Z f ÅgzZ Ë Â Y^7[Zö »9Ë

2 ó ó?ì $
Ë ƒ™VY

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óOTS)M Vp‚ÊÖ] †nŠËi 
óMQT V ” (á^nfÖ] àŠuœ †nŠËi 

www.iropk.com
209

J½È
á

$Zzg b'
e
,
Y **
¦:ì C M Ãðƒ C™ ãZz !lÃZkZ Ìg
$usf `gŠ

gzZ ñƒ¢q~ #
Ö }
.ÅavZ wÎg™á ]Zg Âb[æ0/D™

ÂÑ
ó "7,]Zg  b/ **
±ì
ó g lñ{ \ M Xì ]Zg Ât !vZ wÎg c*
:Hn²

wq ]gßt ä) b–1Z **
¦X Î%$
+( Ð V) ug I {n » a vZ wÎg
s§Ågâ Z {n Æa vZ wÎgX N 0*
ËN V1Zz ä™Ë !/} Z :¹ Â( @Š

vZ~ :¹ ¬Š s§Åug I{n Æa vZ wÎg ä b/**
¦X Ù Š 7
+ŠÆxsZ 6,
ó äƒ [gÆvZ ëX Vƒ ‡â { C ÅvZÐVÆwÎgÆ kZgzZ

Š
á g Z ä a x™Z wÎgˆ Æ kZ X èZg6,äƒ ÑÆ a ·gzZ6,äƒ

x?Zm .ñ ` M ¤
/Z ! ì yY Åa ·~B; Æ TnÅ ]Z f kZ L L :c*
â
Û

S¦ Âzó Š™ qzÑ q nZ ÅyZ ñOÆä™ q nZ ~÷vß ?gzZ N M á p=
{z  óD 0*
: â i » ]t~÷gzZ Dƒ {0
+
ix?Zm .ñ¤
/ZgzZX Ð î Yƒ { ZeÐ { Zg

1ó Xó D™ q nZ „ ~÷Ì

::%+4aÆ#
Ö Q aÑ

aÆ Vëñ~g ZŠ™z tÜZiZgzZ ]Ì( ò Z¤
/‹Z f Åa*™Ñ

gzZ Ô Hñ6,¤gzZÄ ™ ÔìgxŠ"
$U*
å ~ V-{Â\ M Xì :%+4

VwŒ
Û ~ Ï0
+
i VX ðƒ Za 7l»~ #
Ö /Z ñ0*
Æ \ M Ì~ wq Ë

pÔc*
Š™ß]§;²6,Vâ ›gzZ \ M gzZ Ô ñJ e h N Æ ¤C
Ù 6,\ M ä
ÆVëñyZ s ™zZtÆa\ M X ‰ Û¼ ƒ
 B‚Æu³z yZZ \ M

ÅvZ vß,ZX ñƒ ñÎyQ Å]y
M [ZNgzZ ÞZ ñŸg { Zg Äa
E
A+O X Tg D™Š c*
[pÃvZgzZ D 3Š 7àŠ )
,‰
Ü z D™Š ˜ ~ { Zg
Š
á g é<XF

:ì \¬~g !*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óxnv‘ åI^߉] (POUVÜÎ… (èÚ‚ÏÛÖ] (oÚ…]I à߉ 

www.iropk.com
J½È
á

210

DNM V h]ˆuŸ]E
kZC
Ù Ô ì Š ñ:%{~ ( Ï0
+i Å ) vZ wÎg a }g v GL L

ÅvZ ]{gz Zì ‚
rg µÂÅyŠÆ #
Ö ªgz Z Ô Åv Z aÆ ¿

ó óX ì @*
™Š c*

: ˜ n Š- +−Z b &ƒq

g0
+ZÆ]Zf Åa vZ wÎgaƃ
 ?! ¦ogzZ ! â ›} Z ªL L

9t Zgø X z™~zc ÅÏZ~ ]mzñgzZ~Š ˜ ?:Ôì :%+4
»yZ ÔŠ
HƒÂi {n»yZÔ} 7,"0
+!*
ß6,ù7Z ‚;g »È~Š ˜

êâ ½gz Z ~ŠÅÐ Vð; L Z tç Ô Š
H^ I ( ug I ) $ZŠ ¦!*
g

KÆ [ Z x
Z k
B p¤
/Z e
$ M t X ; g 4Bt ‚Æ ÔŠ·q
-Z

Æ a vZ wÎg m{èg6,î ñÆk
B ~ Tì ðƒ wi **
~

x ¬ ¬t pX ì Š
Hc*
Š ¬» ä™ Z M Z Åy Zgz Zpgt ‚Ãõ ÒÎ Z

\ M aÆVâ ›~ wZjZgzZ wdZ Ô wZ ¸Zx ÓÆa \ M ªì

Ô Ð ]Ñç c*
ƒ Ð ]ZŠ „m» yZ ì e ì ~gz¢ ZMZ Åa

# Zz ]c*
Z
Z@ Å \ M ~ ˆC
Ù Æ Ï0
+
iX Ð „
 (c*
ÔÐ u

1 ó Xó q nÑZ

:ì e
$Z@gzZ yZZ q nZ Åa*™Ñ

Åa*™ÑçO Ô D™ „ Cc*
$Z@ gzZ ðñ q nZ Åa*™Ñ
e

:ì Š 
á g Z» \¬vZXì CƒÝq›Å\¬vZÐ q nZ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óMMSN V” (á^nfÖ] àŠuœ †nŠËi 

www.iropk.com
J½È
á

211

DOMVá]†ÛÂ ÙQE
›Ð ?vZ Ô z™ q nZ ~÷ƒ D™›ÐvZ ?¤
/ZØŠÈ\ M L L

3g Ô ÑZz ä™s ç Z (,vZ gzZ ÔÇ}Š ™s ç { k
H}g vgzZ Ô Ç}™
ó Xó ì ÑZz ä™

» ›ÅvZ ì ?Š s ÜÆ VÍßx ÓyQ e
$ MtL
L ˜M0Zƒq

wdZ z wZ ¸Z x ÓLZ òŠ M J
-Z
# X Dƒ 7y'
× Ç6,~·i§gzZ D™òúŠ

ó óX ì @*
ƒ [ f »~ ›ñúŠÐv Z { z Ô @*
™7q nZ Å ~·qÑ~

( èm¤] ]„aF kvi (†n%Ò àe] †nŠËi)

Ô D Yƒ s çÌ{ k
HÆy¨
KZ ¯
) !*
Æa wÎg q nZt V M'
,h
+'
×
X Ç}Š™s ç{ k
H}g vgzZ L L—ÜûÓöeø çûÞöƒö ÜûÓöÖø†û Ëô Çû mø³ æø ™:ì ~`™e
$ M 6
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DM V Ù^ËÞŸ]E
gzZvZ ìæ £Š â
Û \ M X D™Äc*
gŠ ¬» ìæÐ \ M vßtL L
gzZ Ôz™ b & Z Å]©b!*
LZgzZ Ôzg eÐvZ ?X ÅwÎgÆ kZ
ó óXƒg ZŠ yZZ ?¤
/Zz™)
®¤Z ÅwÎgÆkZgzZvZ
: i ZBg k ~i Zgx â Z

ÅyZZ Tìt Š Z% ( Ѓ ðñ ?¤
/Z z™)
®¤Z ÅwÎggzZvZ ) L L

)
®¤Z kZ {z Ôì ðÑŠ Ég ÅkZgzZ Ôì ~Š ]úŠ »ä wÎg s§
1 ó óX ”Ð ãZŠ¤
/
zgÐ )
®¤ZakZ Ô Yƒ7å%Æ~g ZŠÎâ
Ûz

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óOQT)S Vp‡]†×Ö (†nfÓÖ] †nŠËi 

www.iropk.com
J½È
á

212

:ì –ä k ~ÄÝ°Z†

ÆkZgzZ \¬vZ yZZèY ( ƒðñ?¤
/Zz™)
®¤Z ÅwÎggzZvZ ) L L

)
®¤Z ÅwÎgÆ kZgzZ \¬vZ‰Ôì @*
™ Ÿ» » )
®¤Z ÅwÎg

» kZ ì ³**
wÎgè)
®¤Z gzZ ÞZè)
®¤Z Å TÔ 7ðñ{z @*
™7
1 ó óX ì ³**
„ Ú Z ÌyZZ

©E8Š- +−Z b &ƒq
: D â
Û vZ îRE

åyZZ%Æ ¿6,VÂ!*
VÐ {gÃè Zƒt È » ( e
$ M ) kZ L L

ÌZ Å)
®¤Z ÅwÎggzZvZgzZ Ô(Z ]Z f b &Z Ô ò ¾Ð kZ X 7
~gz¢e
$.¿6,gñQVÐyZ~„ÅÔÁâ 6,gîm{Xì ãZz

` ´Æ kZ Ôì Lg60
+Zh
+”Ì»Š Yb!*
~„Åwâ èYXì

Lg ykZ Ì» $ìgzZ ~¢ Z‹ X c*
Š gzi6,(Z ]Z f b & Z aÆ
» kZ ÂñYƒ „@*
ÃðÃÌŠz!*
ÆkZ X c*
Š ¬» ò ¾aÆkZ Ôì

2 ó óX ì~)
®¤Z ÅwÎggzZvZi

Cc*
$Z@ b§ÏZÔ ì ~gz¢wÎg è)
e
®¤Z aÆ äƒg ZŠ yZZ b§T

:ì \¬~g !*
Š
á g Z 6Xì ~gz¢wÎgè)
®¤Z ÌaÆäƒ

DQP V …çßÖ] E
Å ãZŠ¤
/
zg ä ?¤
/Z Ô z™)
®¤Z ÅwÎggzZ z™)
®¤Z ÅvZ £ŠÈ L L

Å kZ6,?gzZ Ôì Š
Hc*
Š ™xiÑ6,kZ ì „z sÜ ÂófÆ wÎg Â
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óURT)M Vp‚ÊÖ] †nŠËi 
óPST V” (á^nfÖ] àŠu] †nŠËi 

www.iropk.com
213

J½È
á

ÅwÎg Z
# ÏA ‰
Ü z ÏZ »Âe
$Z@ Xì Š
H3g6,? ì „$
+Z

ó óX ì „ bŠ à6,gîs ™sÜÂófÆwÎg !’XÐz™)
®¤Z
: i ZBg k M0Zƒq

]úŠ s§Å o ZÜ{zèYì a kZ e
$Z@ ~ )
®¤Z ÅwÎg L L

1 ó óX ì êŠ

E
E
i$
§
:ì –ä 4ö )´

yQ ?¤
/Zì t È » ÔÐ î 0*
$Z@ ÂÐ z™)
e
®¤Z ÅwÎg ?¤
/Z L L

kZÐ XgzZ Ôì c*
Š ¬ä kZ »XÐ z™)
®¤Z ÅwÎg~gñQx Ó
2 ó óXÐß™pôz CZÐ e
$Z@?Âì »zg ä

:ì c*
â
Û ä k ~i Zgx â Z

0*
Ãh?ì t È » ÔÐ î Y 0*
$Z@ ?)g fÆ wÎg è)
e
®¤Z L L

„ bŠ à x 4 Âx » » wÎgQ ÂÐ z™ ã â
Û **
Å kZ ?¤
/Z gz Z Ð ß

3 ó óX ì

: 'â ßà a*™Ñ~]gßÅs%Z

wÎg ~ gñQ x Ó LZ J
-Z
# ÔYƒ 7y›J
-‰
Ü z kZ òŠ M ðÃ

h'
,Æ TÔ ì ê ã!*
g {zê » \ Ma kZ Ô ©
8yâ 7ßà avZ
ëZ
Û ]o»pg yZZ6,kZ Ì=g fÆ¿gzZ Ôì ~gz¢´gŠ NZ~ wŠ » äƒ

™tÐZ í!*
zC
Ù ª » VÍßì ~gz¢t :c*
â
Û ä vZ a ÏZ Xì ~gz¢ *
*™

çO Xìg: ¹!*
µ Ì~ÚÍ ËÆ wŠ ~ }g !*
Æ+
M ›Å kZ gzZ Ôá
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óSR)R V†n%Ò àe] †nŠËi 
óPNQ)N VØmˆßjÖ] Õ…]‚Ú †nŠËi 
óORN)MM Vp‡]†×Ö ( †nfÓÖ] †nŠËi 

www.iropk.com
J½È
á

214

:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DRQ V ð^ŠßÖ] E
Æ : M x Ó J
-Z
#M
h ƒ 7g Z0
+ZZt ! Åg ÇŠgz6,}¾ì nL L
Ð yZ Ô ,Š ™~ yZ \ M Ÿ Q Ô B yâ : ÁqÃ\ M ~ s%Z
™wJB‚Æ~g ZŠÎâ
Û gzZÔ N 0*
: Ùp **
gzZ ;Å b§Ë~ wŠ LZ
ó Xó B

:ìt wz4,
È
á 9»e
$ M kZ

» òŠ M q
-Z gzZ ó¸ Š Zi ÕY Æ a vZ wÎg Ô » b Ûi **
± LL
a *™ÑnçX Š
HƒZ×6,ã0*
Æ( á**
)áZzä™[§
Z ÃE

t · Z {z  c*
Šê ™á { ^
,Y » wqè]gßä a \ M Â àJ
-

a \ M ¹ä òŠ M }uzŠ 6
,TÔ å~ hÆ b Ûi **
±Ð

$ Mt 6,kZ X ì Š Zi ÕY » a \ M {zì Ha kZêt ä
e

Ð Ÿ c*
]!*
ËÅa *™Ñ Zƒt È » e
$ M 1 X ðƒ wi **
Ìe
$ Mt X ì °oÆ yZZ *
*™kCÌnÁZ ~ wŠ Ô — Âs%Z

x â Z Á¸ ì t„œÌaÆŠ Z
Û ZvŠ Ô „ì ÂaÆ g
$u +”
G

V/A Âc*
É Ô D™7kC„ nÁZÐ 9èg
$u~«£Æ
r c*
Æ ™ sz@*
g » i Z gzŠ Å kZ c* 
ïŠ ™g ïZ Ð + â ÐZ ~
2 ó óX D™[xñè Å䙊šÆZ™gz!*
®ÃV-zZg

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óð^ŠßÖ] é…ç‰ †nŠËi ( †nŠËjÖ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ 
óNOP !NOO V” (á^nfÖ] àŠuœ äÖ]çve 

www.iropk.com
215

J½È
á

: i ZBg k ~ÄÝ°Z† )

-‰
J
Ü z kZ vßt c*
â
Û ñƒ D 3nÅkŠZè]Z f KZ ä \¬vZ L L
ÀM
X ,™:tê 7MÃwÎgÆ kZ~ Vz×LZ J
-Z
#M
hƒ 7ðñ

¦)Z ~ T,™tßgzZ ¬Ãa vZ wÎg~ A çkZC
Ù ª

¦)ZèY Ô ƒ µZz s%Z ðà » nËyxgŠ Æ yZ @'
,Æ b)
gZŒ
Û °» „ *
*™tÃÍkZQX Dƒ F
F6,?Š Å<
L z [Âb)

: Ð UÆ nâZ ¡*
*™t¬Ã\ M ÅZ
+¬ ÌoÑtÉ Ô c*
Š7

7g Z Œ
Û °» „ÃÍkZgzZ Ôƒ: `wgzZ ;ÅnË~ VߊÆyZÉ Ôƒ

B‚Æ )
®¤Z m!*
gzZ ~C
Ù ªÔ ÑÈEZ Ô gœ bÑ {z J
-Z
# c*
Š

Ôì ~ x £Æ xsZ *
*™t¬Ã\ M :X B™: tÃŸÆ \ M

t6,ŸÆ \ M gzZì ~ x £Æ yZZ Ô *
*™: kC;~ÍkZ

1 ó óX ì ~x £ÆyˆZ Ÿgz

:ì \¬~g !*
Š
á g Z6,x £}uzŠ q
-Z

DQU V ð^ŠßÖ] E
~ ? ÅyZgzZ ÅwÎgz™)
®¤ZgzZÔ ÅvZ z™)
®¤Z ! ß Zz yZZ} Z L L

s§ÅwÎggzZvZ Âz7,×~ ]!*
Ë?¤
/ZQ Ô #
Ö Óè#
r™Ð

» kZ gzZ ì 4t Ô 6,]y
M Ä- gzZ 6,vZƒ n
pg yZZ ?¤
/Z Ô z™ qg

ó óX ì YZ¹ x Z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óQOR)M Vp‚ÊÖ] †nŠËi 

www.iropk.com
216

J½È
á

: i ZBg k M0Zƒq

gzZ vZ ÐZ Â} 7,Z×~ }g !*
Ë~ ?¤
/Zì c*
â
Û ä \¬vZ L L 

6 î N*
ß s§ÅvZ wÎgè<
L gzZ vZ [Â ª Ô î N*
ß s§Å wÎg

;gƒ ¬» \¬vZ ~ V/s ™gzZ ôÜVŒ : Ô ì ‚Åk@W

0Ð +Š ÁßZX {z { ZpX ,™s%Z Ì~XTvßì

[Âì ]g߸ sÜÅYÆ kZ Ô 0Ð +Š »z
Û { ZpÔƒ

~uzŠ q
-Z 6ÔñY HwJ{zƒ ~ kZ Ô ñY 1yâ ßÃ<
Lz
ÅvZê » kZ ÂñY ƒ s%Z ~ q Ë Zg v¤
/Z L 
L ì~e
$M

ÔÐ ]Š ÞÅ¡ÅXTgzZ Ô}Š ¬ <
L z [Â Z® ó óXì s§
{z ì Ì ˆ Æ h L 
L ì ~y M Œ
Û X ì ë!*
 ¹!*
ƒ
ì h„z

/Z L
¤
L ì @*
ƒŠ 
á g ZB‚ƬkZ ÌVŒa ÏZ ó óì „ „Zezª
H

~ } úŠÆ yZZ ?¤
/Z ª ó óƒ n
pg yZZ6,yŠÆ #
Ö ªgzZ6,vZ ?

yZ Ô Vƒ Y Zg M Z~ T c*
ñYƒ s%Z »~XT ƒ F

1yâ ƒ ~ VâzŠ yZ Ô z™ HÐ wÎgèg
$ugzZvZ [Âê »ƒ

á : s§Å <
L z [ÂY » b) °%Z ¿ Zƒ "
$U*
X z™

1 ó óX ‚
rg 7yZZ6,#
Ö ªgzZ6,vZ {z ñY

:Dâ
Û ~‚Åe
$ M kZ n Š- +−Z b &ƒq

èg
$u [Z Š Z%Ðó ówΰZ L LgzZ *™y M Œ
Û Ô Š Z%Ð äN*
ß s§ÅvZ L L

Hc*
Š
Š e wßZ +4 q
-Z a Æ ä™ »Æ ]¬i Út Xì wÎg

# Zz )
Z
®¤Z Å,~ŠËì @*
ƒ ãZzt ÌÐ wßZ kZ Xì

Ã)
®¤Z ~Šq
-Z ä 9‡Æ ¥Çc*
—Çb§TX 7
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óSLS)M V†n%Ò àe] †nŠËi 

www.iropk.com
J½È
á

217

Æe
$ M kZ Åy M Œ
Û Ô ä)
®¤Z ~ŠÏZgzZ Ôì 3g}Šg ZŒ
ÛZ
# Zz

yZgzZì 3g ¯ {xè#
Ö Z ñO Å{#
Ö ZÃVâ ›Ôì ³# ôÜ

1ó óX ì c*
Š ¯ e**
â½ÃŠ )ZÆ

:ì –ä k ~ÄÝ°Z†

776,<
L zy M Œ
Û Ãb)¦Z4,ðÃì C™ª
ÑŠ`™e
$ Mt L L
$ M àZzˆ 6Ôì ‚
e
rg yZZ6,]¨¤ {zÉ Ô7ðñÇ{z @*

2 ó óX ì c*
â
Û ™f ( ä \¬vZ )~

c*
Š% ðñË ÂñY ƒ gŠ ™ ¬» wÎgÆ kZ gzZ vZ Ì~ A ç Ë:

¿6,ñZg ÅgzZ Ëc*
KZgzZ Ô}™¿#ÅkZ Lg 7¹!*
g (Zt aÆ]gú

Š
á g ZçO X σ „ZeîWgzZ ãâ
Û **
uZuÅwÎgÆkZgzZvZa kZ Ô}™

:ì \¬~g !*

DORVh]ˆuŸ]E
gzZŠ%y›Ë ÂÔ}Š™ê~A çËwÎg » kZgzZvZ Z
# gzZ L L
Ô Lg 7¹!*
g (Z » ä™wJêgzZ ðÃ~ }g !*
kZ aÆ ]gú
ñYƒ 2~ „Ze?{z Ô Ç}™ ãâ
Û **
Å wÎgÆ kZgzZvZ gzZ
ó Xó Ç
: ˜M0Zƒq

vZ Z
# ~ A çÌ˪Ôì ï
á ÃgñQx Ó¬gÃè ~ e
$ M kZ L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óNOM V” (á^nfÖ] àŠuœ †nŠËi 
óQOO)M Vp‚ÊÖ] †nŠËi 

www.iropk.com
218

J½È
á

¿#ÅkZ ÌaÆ Ë ÂÔ ñYƒgŠ ™¬» awÎgÆ kZgzZ 

6Ôì CY {g ¹!*
wðÃÅ ñZg c*
w¸ÆË:gzZ Ôì 7^
,Y
Dèm¤] kvi ( †n%Ò àe] †nŠËiE ó Xó ì c*
â
Û ~( 65) e
$ M Y ûZ >gÎä \¬vZ

:ì=g f » q MÆwqZ ãZŠ¤
/
zgÐ wÎgè)
® ¤Z

:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DOO V ‚ÛvÚ E
wqZ LZ gzZÔ z™)
®¤Z Å wÎggzZÔ z™)
®¤Z ÅvZ ! ß Zz yZZ } Z L L

ó óX z™#
Ö ]g ¸

: i ZBg n Š- +−Z b &ƒq

vZ¤
/Z Ôƒ @*
ƒx¥: VY4„H{ Zp¿ðà Zƒx¥Ð e
$ M kZ L L

Š !*
,gzZ V¨Zg Âì C
'
Ù !*
Ð } ],
ZŠÆ )
®¤Z Åa wÎgÆ kZgzZ
1 ó óX ì

: ì ðâ
Û#
sŸz V- Åe
$ M kZ ä k ãñÝ°Z†**
Ññ

kZgzZÐ/_
.Æ )
®¤Z ÅwÎgÆ kZgzZvZ {z z™Ìx » ?ª L L

vZ Š°ÝZ Ð Š ˜ }X ce **
ƒ ._Æ j§ñƒ ñC Æ
Æ/_
.gzZ Ë¿ðä
/Z X ì ~—uÅÝÆ kZgzZ ð Ÿg Å \¬

ÔÁâ c*
Ðzz ÅÖ©D c*
Ð n¾Å ~gñ**
gzZ ]à }

ÐZQX ǃ: w=Ì¿( (Z » kZ ÂÔ Ç}™Š ˜ 6,¯ Åw”Æ

TÔ Æ™: x » (Z ðÃgzZ }™«™Å ¿( LZce Ìt

ñƒ G LZ Ô uÑÔŠ Z D
+
g Z }X ƒ {ç » 䃊 !*
,Æ ¿Æ kZÐ
'
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMPOU V” (á^nfÖ] àŠuœ †nŠËi 

www.iropk.com
J½È
á

219

ÃwqZ ( x »,Z **
Œ yˆZ ~ ]gßÅ‘œ c*
*
*™õ6,x »

1 ó óX Š !*
,
'

Ì¿ gzZ Ôǃu{z T
${ {z Ç}¢ìÐ wÎgè)
®¤Z Ì Zƒ x¥

wÎg X ì ù ŸgzZŠ !*
,{z Ô Çƒ 7._Æj§ñƒ ñCÆ a vZ wÎg
'
:ì g
$uÅavZ

2 DD ó' …ø çøãö Êø ^Þø †ö Úû ]* äô nû ×ø Âø ‹
ø nû Öø ¡÷ÛøÂø ØøÛôÂø àûÚø EE

ó óX ì ŠzŠ%{z ÂÔ 7¬Zg ø6,T H¿(Z ðÃä TL L

: 7g (ZÃ˻䙊g¬» a*™Ñ
: ì \¬~g !*
Š
á gZ

DOR V h]ˆuŸ]E
ËLZˆ Æ yâ
Û Æ wÎgÆ kZ gzZvZ Ã]gúz Š%y›ËgzZ L L

ãâ
Û **
Ì ÅwÎgÆ kZgzZvZ ! ÅgŠ c*
X Lg 7¹!*
g (Z ðà »%Z
ó óX Ç} 7,~ „Ze ôÜ{z Ç}™

: D â
Û ~‚Åe
$ M Ñ!*
{gÃèn +−Z b &ƒq

0h
+i **
±X ¶ðƒ wi **
~ eÆ b ïÆc 5
M i **
±e
$ Mt L L

™ñ 4Š'
,
i ~ ‚7Z ä ËpÔ ¸ [² ¹Zp¤
/Z b Xg q

c "}
.{¦ˆÆb ï c"}
.{¦Ð aÑX åc*
ŠÖ
@xݧ

CZÆ™Š Zi M 7Z ä a \ M X å c*
Š™Sà a vZ wÎg 7Z ä
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óNOP)P VáQ†ÏÖ] †nŠni 
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä kã]Z)´ !PSR VÜÎ… (Øn×ÇÖ] ð]æ…] 

www.iropk.com
220

J½È
á

{¦ÇŠ Zi ÕY KZaÆ b ïÆ yZ ä a *™Ñ X å 1 ¯ g
C
Ø Yz ãZ0
>
+{Ãð¸Æ yZgzZ 7Z6,TÔ 5x 4 » b ïà c 5
Mi

‘zZ q
-Z mZg ø gzZ xÝ {Š™Š Zi M q
-Z b h
+i Zƒ ï@*
6,¯ Å

gzZ vZì t È » TÔ ðƒ wi **
$ Mt 6,TX ì Ð yZ0
e
+{

g (Z CZ {z7Ýq ht Ã]gúgzZŠ%ðñˈ ÆŸÆ wÎg

tçOX }Š ™ntu {zì ~gz¢aÆ kZÉ Ô ñÑg » ñz'
,
» yZgzZ H7g ZÜZ6,ñZg KZ ä {)zc 5
Mi {¦ˆ ÆG
ge
$M

1 ó óX Š
Hƒ b ïë!*

:ì c*
â
Û ä k ~dx â Z

yZZ6,wÎgÆ kZgzZvZ Â,Š™ê »x » ËwÎg » kZgzZvZ Z
# LL

Ë™?
Ø Ð ŸkZ {z7^
,Yt aÆ]gúzŠ%ÌËáZzpg

Ô ãâ
Û **
ÅyZgzZ ,™¿#ÅwÎgÆkZgzZvZgzZ ÔB™g(ZÃx»gzZ

2 ó óX ì [ ?
Ø Ð 5ZgÆe
$Z@gzZì { Ze{zÔ Ç}™ (Z G

:ì „ZegzZª
H¿#Åa*™Ñ

:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DNL V èÖI^rÛÖ]E
 vß {z Ô D™¿#ÅwÎgÆkZgzZ \¬vZ vß —"L L
ƒ

ó óX ?f {Š c*

:ì Š 
á g Z6,x £}uzŠ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMMTL V” (á^nfÖ] àŠuœ †nŠËi 
óNSM)NL Vp†f› †nŠËi 

www.iropk.com
221

J½È
á

Ýøçû ³ ³ ³ mø³
äö ×$ Ö]æø åö çŠöÞøæø äö ×# Ö] äö ’F³uû]* ½]ç×öÛô Âø ^Ûø eô Ü`ö òöfù ßønö Êø ^Ã÷ nÛô qø äö ×# ³Ö] Üö³`ö %öÃø ³fû mø
DQ VèÖI^rÛÖ] E— ‚ºnû `ô$ø ðõ oû$ø Øùô Òö o×øÂø

K ?f {z Ô D™ ¿#Å wÎg Æ kZ gzZ vZ vß — "L L

ãZz ë—" gzZÔ¸ ‰ K ?f vßƬ Ð yZ‰Ð N Y
vZ yŠ TX ì [Z± ÑZz ª
f ÂaÆ Vz
Û »gzZ X ` g @*
Zt M

vZ& Ô Ç}™{ Ç M Ð ¿ñƒKÆyZ 7ZQ Ô ÇñVZÃ
 yZ

ó óX ì ]ZzÐ qC
Ù vZgzZX¸ ‰ wÈt &gzZ Ôì 3g™g Ñä

:c*
â
Û ä a*™Ñ D â
Û yÒ b~ÄZ .ñ1Z **
±

VÙø^Ïø Êø ^Ú÷ çûÎø oFi]ø Øõqö…ø Øô%ø ÛøÒø äô eô äö ×# Ö] oøßô %ø Ãø eø ^Úø Øö%ø Úø æø oû×ô %ø Úø ^Ûø³Þ$]ô EE
(áö^mø †û Ãö Öû ] †ö mû „ôß$Ö] ^Þø ]* oÞôù ]ô æø(o$ ßø nû Ãø eô ønû røÖû ] kö³mû ]* …ø oû³Þôù ]ô( Ýôçû³Îø ^³mø
o×ø Âø ]çûÏö ×ø _øÞû ^Êø ]çûröÖø û ^* Êø äô Úô çûÎø àûÚôù Üûãö ßû Úôù èº Ëø ñô ^›ø äö Âø^›ø^* Êø ðø ^rø³ß$³Ö^³Êø

(Üûãö Þø ^ÓøÚø ]çûvöfø ‘û^* Êø Üûãö ßû Úôù èº Ëø ñô ^›ø kû³eø „$ ³Òø æø (]çû³rø³ßø ³Êø Üû³ãô×ô ³ãø Úø

àûÚø Øö%ø Úø ÔøÖô „FÊø (Üûãö uø^jø qû] æø Üûãö Óø×ø ³âû^* ³Êø ö³nû rø³Öû ] Üö³ãö vø³f$’ø³Êø

köòû qô ^Ûøeô hø„$ Òø æø oûÞô ^’øÂø àûÚø Øö%ø Úø æø(äô eô köòû qô ^Úø Äøfø i$^Êø oûßô Âø^›ø]*
1 DDóÐùô vøÖû ] àøÚô äô eô

Ü¿kZì Š
HH_¬=B‚Æ TwVÅkZgzZ ~÷µš L L

-ZÐ V\ M KZ ä ~ ! x ¸} Z Ô ¹™ M k0*
q
Æx ¸KZ ä TÔì

\ M LZ Z®X Vƒ ÑZz äZg eÐ kZ6,gî ãZz »~ Ôì @Š ` ¯

VÂZggzZ ãâ ]!*
ÅkZ ä ®
) )q
-ZÐ ~ x ¸ÅkZçO Xß XÃ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óSNTOVÜÎ… ( èߊÖ]æ h^jÓÖ^e Ý^’jŸ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

222

ðgzZ c*
PÐZ ä ®
) )q
-Z²Ô‰ $gzZ| Y~ { Ç{ C ™ò]Zg
7Z gzZ c*
Š ™úä ÔŠ }ƒ0
+ZìXìg „ 6,]â £ LZ LZ J
-

~÷ä T Å kZ ì wVt : X Hx¤
/g Zi !*
» ~¤
/]g¸Æ™uh

TwVÅ¿kZgzZÔ Å ~zc ÅkZ Vƒ c*
M ™á ~ gzZ Å)
®¤Z

ó óX c*
PÐZ Vƒ c*
M™á ~ hgzZ Å ãâ
Û **
~֊
: i ZBg n Š- +−Z b &ƒq

ÔŠ
HH{ ngzZ?fÃV|#ÆwÎggzZvZÐ ~ VáZ¸¦
/b§T L L

Å ]y
M z *Š Ì~ { Æ yZ gzZ Ô Çƒ ~ ª
f IZ 4Z Ìg Ñ » yZ
1 ó óX Çñ M 7¼ ZÎÆðZÎgzª
f

: Dâ
Û ÜvZ¶g ãñÝ°Z†**
Ññ

ävZ Ô‰ð M F,
Z6,¿#Åx ©ZÆ( wÎgÆkZgzZ )vZ~¸ L L

x Z „ (z ÌZg vÂÐz™x » „z ?[Z¤
/Zgz Z å c*
Š™ ZÎgz ?f 7Z
Ì{z Ç ñY c*
Š [Z± ~ ]y
M gzZÐ ƒ ZÎgz ?f Â~ *Š X ǃ
2ó óX ǃ ÑZz ä™ ZÎgz ?f

:ì=g f »¾ ZŠ~ 3ãâ
Û **
Åa*™Ñ
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DMP V ð«ŠßÖ] E
Ô Ç}™izˆÐuÅkZgzZ ÔÇ}™ ãâ
Û **
ÅwÎgÆkZgzZvZgzZ L L

ZÎ¥aÆ k QgzZ Çìgå ~ kZ {z Ô Ç}™4ZŠ ~ v M ÐQvZ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMQQM V” (á^nfÖ] àŠuœ †nŠËi 
óOUN)P VáQ†ÏÖ] †nŠni 

www.iropk.com
J½È
á

223

ó óX ì [Z± ÑZz ä™

:ì Š 
á g Z6,x £}uzŠ

DMMQ V ð«ŠßÖ]E
x ÓgzZ Ô}™¿#ÅwÎg ÌŠz!*
ÆäYƒ ãZzÆe
$Z@ ¿ L L

ZƒzáŠp{zO]
.Ð ,Š™zá„C
Ù Š S ÐZ ëÔ− ™hg{ Zg ÅVëñ
ó óX ì(~'
,„¹ Åî{z ÔÐ,Š wZ e~ cizŠgzZ

: c*
â
Û 6,x £gzZq
-Z

DRO VäeçjÖ]E
aÆkZ Ç}™¿#ÅwÎgÆkZgzZ ÅvZ Ì …Y7tH L L

ó óXì ðZÎg„
 Š'
,
itXì ÑZz gå {z~Tì v M Å cizŠ G

Ë 0=g f »¾ZŠ ~ 3 ãâ
$
Û **
Åa vZ wÎg Zƒ x¥Ð ]c*
M yZ

¿#Åa vZ wÎgce …a kZì c*
Š µñ…ä \¬vZ ` M X ì 

ce xg d‚ft Q Â c*
Š™ ùŸ µñt ä ë¤
/ZgzZ ÔN Y M i !*
Ð ãâ
Û **
z
X Çñ M 7B; ¼Æãäz #
Ö Z0
+ñZΈÆä%

:ì \¬~g !*
Š
á g ZçO

DRR V h]ˆuŸ] E
k\Zz ]‹X Ð N YK < «
Q~ v M }n ÆyZ yŠ k Q L L

ó óX D™)
®¤Z ÅwÎgÆkZgzZvZë ! l»Ð}Ð

www.iropk.com
224

J½È
á

:§: ǃsp:ÃáZz ä™)
®¤Z Åa*™Ñ

\¬vZ Ô D™¿6,¬C
Ù Æ \ M gzZ Ô D™›Ð a 9vß

ÆyZgzZ Ôì @*
ƒB‚ÆyZ~ ÂC
Ù É Ô@*
hg7g ÇŠæzgc*
" Ì~ *Š 7Z

wÎgl Wæ]Zg Å ]ó Z
# X ì @*
™zy

u~ x»C
Ù 7Z Æ ™gzŠ Äz §

–1Z ÂÑ ä M ÃxŠÆ yZ gzZ Ô‰ VJ
-g Nèg ¸ ñƒ D™ˆ
Ü ¬ » av Z

X ìB‚}g øvZ z™: §! –1Z} Z : c*
â
Û ä a \ M 6,kZX ‰ Z<
Í h
+” b
:ì \¬~g !*
Š
á g ZçO

DPL V äeçjÖ]E
Vz
Û »ÐZZ
#‰
Ü z kZ ÅŠæ ÅkZ ä „vZ Âz™:Šæ ÅkZ ?¤
/Z L L

# Ô¸ ~g ¸ VâzŠ {zZ
Z
# Ô ZuzŠÐ ~zŠ Ô å c*
Š wïÐ öŠ ä

~g !*
[» :X ìB‚}g øvZ™: §¸ ìgÈÐ ¶‚ LZt

Šæ Å kZ Ð VzHyZ ™ â
Û wi **
6,kZ úÐ s§KZ ä \¬
— gzZ Ô ~Š ™- ]!*
Å Vz
Û » ä kZ Ô7̬Š ä ?ÎÔÅ

ó óX ì ÑZzÕ¨
¸ \¬vZX ì „Ý»vZ Âm,
³z

: Dâ
Û yÒ b÷Z **
±

o×ø Âø àønû Òô †ôûÛöÖû ] Ýô]‚øÎû ]ø oÖø ]ô lö†û ¿øÞø VÙø^Îø (Ðømû ‚ùô ’ùô ³Ö]†õ³Óû³eø ^³eø ]* á$ ]* EE

†ø ¿øÞø Üûâö‚øuø]* á$ ]* çûÖø = äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø Vkö×û Ïö Êø (…ô^Çø Öû ] oÊô àövûÞø æø ^ßø ‰ôæûæ. …ö

1 DDó^Ûøãö %ö Öô ^$ø äö ×# Ö] àônû ßø $û ^eô Ôøß% ¾ø ^Úø †õÓûeø ^eø ]* ^mø VÙø^Ïø Êø (^Þø †ø ’øeû ]* äô Úô ‚øÎø oÖF ]ô

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óRMRUVÜÎ… ( Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !PRROVÜÎ… (†nŠËjÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

225

l Wæä ~ ¸ ~g Ng ¸ ëZ
# HyÒ ä b–1Z **
± LL

»Ú}
.LZÐ× MÃa vZ wÎg ÔAŠ6,
zZÆVzuLZ Vî 0*
Æ

NŠ …{z ÂàZ e Ãs§ÅVî 0*
LZ ä ËÐ ~ yZ¤
/Z Hg ÖZ

yá H Zg v0ÆzŠ yZ ! –1Z Ô c*
â
Û yE!*
ä a *™Ñ X Çá
ó Xó ?ì \¬vZ ZŠB‚ÆXÔì

XÔ Šñ~ õg ZÂz§Ã]uZz Vz%Æb§kZ Ôì§Zz q
-Z Ât

[x» Ì~ *Š kZå \¬vZ ÃVzg ZŠÎâ
Û Æ a 9ì @*
ƒ"
$U*
Ð

Æ Vz9ìg Š c*
gzZXì @*
Y á gzŠ wŠ !*
Æ„z §Ð yZgzZ Ôì @*
™yZ%»z

XÐVƒ „gzŠÐ spz §ÆnC
Ù Ì~ ]y
Mg ZŠÎâ
Û
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DOT V é†ÏfÖ] E
$Z@ ~÷k0*
e
}gvLZ
# Ô î Y − Ð VŒ ƒ
 ?: ¹ ä ë L L

ó óX §:gzZ ǃsp ðÃ:6,Vß Zz ä™~g Zˆ@*
ÅkZ Âã

:ì Š 
á g Z6,x £}uzŠ q
-Z

DPT V Ý^ÃÞŸ] E
ÔN Zg egzZ ,Š ]g t
K{z D™ 5WZz kZ sÜÃVz9ëgzZ L L

„:gzZ 7sp ðÃ6,VÍßyZÎXá™ b & ZgzZ Ô ñ Má yZZQ

ó Xó ÐVƒâ{z

:ì Š 
á g Z6,x £gzZq
-Z

www.iropk.com
J½È
á

226

DOQ V Í]†ÂŸ] E
}÷ VƒÐ ~ „ ? N M 9k0*
}g v¤
/Z ! xŠ MèŠ ÑzZ } Z L L

yZ Îá™ b & Z gzZ Ô}™g (Z ò¾¿ ÂÔ,™yÒ Ð ?x ©Z

ó óXÐVƒâ{z:gzZì sp¼:6,VÍß
©E8Š- +−Z b &ƒq
: D â
Û vZ îRE

LZ gzZ 760
+Z 7Z » ]ÑqáZz ä M 7~ ]y
M ªw L L

{z6,kZ Ôn ™: Ýq {z VŠ
HŠÎ M Å *Š c*
ñ M hg¼ ~ *Šú 

ì [g {z i ‚g »gzZ àz »yZ~ Vâ ˜ VâzŠèYÔÐVƒ7xª
1 ó óX ì [g »Vâ ˜ „ VâzŠ

:ì=g f »Øg ÅvZ ÔwÎgè)
® ¤Z

Ôì CYƒÝqØg Å \¬vZìt {Z
+Ãq
-Z »)
®¤Z Åa vZ wÎg

:ì Š 
á g Z6,» \¬vZXì y¨
KZh lp Z(,{z GñYƒØg ÅvZ6,TgzZ
DMON V á]†ÛÂ ÙQE
ó óX ñY H3g6,? @*
z™)
®¤Z ÅwÎggzZvZ L L

:ì c*
â
Û Üä k ~dx â Z

? ! ëñ} Zì ;g â Û t \¬vZ ~ e
$ M kZ c*
â
Û ä k Q1Z L L

~gpŠÎ{z { Zpì »zg »ä kZÐ Tz™)
®¤Z ÅvZ~ x » kZC
Ù

ä wÎgÆ kZ »Tz™)
®¤Z ÅkZ Ì~ x » kZC
Ù gzZ XgzZ¼ c*
ƒ

?ª ñY H 3g 6,? @*
Ô z™)
®¤Z ÌÅ wÎg gzZ Ôì c*
Š ¬»

2 ó óX î Y $Ð [Z±
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óNLR)S Vp†f› †nŠËi 

óOQS V ” (á^nfÖ] àŠu] †nŠËi 

www.iropk.com
J½È
á

227

…¦
:ì c*
â
Û ä k ~z éŒ3E

ä kZ » Tz™)
®¤Z ÅvZ ~ x » kZC
Ù ìt È » e
$ M kZ L L
)
®¤Z ÅwÎg kZgzZÔì H I»ä kZÐ TgzZ Ôì c*
Š ¬»

s§ ~g va Æ ]Š Xz e
$Z@ ~g vä g ÇŠgz6,}g v& z™

Ýq Øg ÅvZ »)g f Æ ~g ZŠÎâ
Û z)
®¤Z kZ @*
Ôì 5

ÆVß Zz ä™nØg ÅvZ GL
L ì c*
â
Û h'
,ä \¬vZX ñYƒ
1 ó óX ì d

Û

:ì c*
â
Û ~‚Åe
$ M kZ ä k ~ÄÝ°Z†

[AZÐ „ZâÆkZgzZ Ô¿6,%ZzZÆ\¬vZìt È » kZ L L
gzZ \¬vZèY ó óñY H3g6,? @*
L Lz™)
®¤Z ÅwÎggzZvZÆ™

ä \¬vZ 6X ì :
L »Øg Á”)
®¤Z Åa wÎgÆ kZ

:ì c*
â
Û

DMQR V Í]†ÂŸ] E 

ÇVzŠÉaÆVÍßyZÐZ ~gzZ Ôì Wz6,qC
Ù Øg ~÷gzZ L L

2 ó óX ïŠ > 2igzZ D™g (Z ò ¾

Øg KZ ä \¬vZ6,
c /ôg ZŠÎâ
Û z .zŠ Æ a vZ wÎgû%q
-Z

: ðâ
Û V-

0Š „ **
±gzZ b Æ0¦Z **
±: D â
Û yÒ b ÷Z **
± LL

ìg ™WÐ a vZ wÎg 0Æ ]gz¢ËKZ VâzŠ b Æ

# Q X ¶~ƒ0
Z
+Z J]Zg gzZ X ˆš
M °» ]Zg J
- V Œ X¸
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óPNNM Vp‚ÊÖ] †nŠËi 

óSOT)M V¼n‰çÖ] †nŠËjÖ] 

www.iropk.com
228

J½È
á

yZ gzZ ÔÑ Uß s§Å Vzy LZ ™JZ Ð >Åa \ M VâzŠ

aÆVâzŠ _Ñ Åq
-ZÐ ~ yZ ¶_Ñ~B; Æq
-ZC
Ù Ð~

5 ZgÆyZ Z
# J
-VŒ X Ñ ½~ Ýzg ÅkZ {zgzZ жŠ Ýzg

îyLZ VâzŠ {zçO X ˆƒ ×zg Ì_Ñ Å}uzŠ ‰ ƒ Z]
.Z]
.
1ó óX ìg º ~ Ýzg Å_ÑKZ KZJ
-

:ì=g f »! x»wÎgè)
® ¤Z

:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DQN V …çßÖ] E
Æ kZgzZ ÔOg ÞZèspÔ ,™~g ZŠÎâ
Û ÅwÎgÆ kZgzZvZ Ì L L

ó óX áZz ä0*
] „z Ô g Dg eÐ V1Z±

:ì Š 
á g Z6,x £}uzŠ q
-Z

DSM V h]ˆuŸ]E
ó óX à ™Ýq!x» ~(,ä kZ}™)
®¤Z ÅwÎgÆkZgzZvZ Ì L L

:ì Š 
á g Z6,x £gzZq
-Z

DMQSV Í]†ÂŸ]E

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óOTLQVÜÎ… (…^’ÞŸ] gÎ^ßÚ h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

229

]Zg Âk0*
LZ vß {zÃXÔ D™ q nZ Åò Z Ñ wÎg,Z vß L L

VÂ!*
~'
,gzZÔ ïŠ ¬» VÂ!*
(ÃyZ {z Ô D 0*
Zƒ –~ gZz
6,yZÃVzq ~ngzZÔ D C w'ÃVzq { À 0*
gzZ Ô D™ IÐ

:X D™gz™ÃyZ¸ tîgzZú1 6,VÍßyZgzZ Ô D â
Û x Zw
Šæ Å yZ gzZ Ô D™e
$× Å yZ gzZ Ô D Ñ yZZ 6,Ñ kZ vß
,Z X ì Š
H5B‚Æ yZ  D™ q nZ »gâkZ gzZ Ô D™

ó óX áZz ä0*
b #~g7 vß

: i ZBg n Š- +−Z b &ƒq

vZ ~ ]5çx ÓLZ Ð Vƒ vß {z sÜÆ !x»z b # L L 

D™)
®¤Z Å4ZgzZ Ô D™wJÐ àŠ lpßÆwÎggzZ

Ð ]ÌyZ vß}uzŠ: Ô éÐ ò ¾gzZ ÞZ èÄgzZ

1 ó óX xzø


KZìt ! x»xgzZ Ôì „~ )
®¤Z ÅwÎggzZvZ ! x» Zƒx¥

:ì \¬~g !*
Š
á g ZX ñY c*
Š™4ZŠ~ ¼
A gzZ Ô ñY 1 XÐ 3

DMTQ V á]†ÛÂ ÙQE

IG
[x» {zµš XX Š
Hc*
Š™4ZŠ ~ ¼
A gzZ ÔH
Š 1 XÐ 3øL $ M &L L

ó óX Š

:ì=g f »¾ ZŠ~ ¼
A wÎgè)
® ¤Z

:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DMO V ð«ŠßÖ] E

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óUTQ V ” (á^nfÖ] àŠuœ †nŠËi 

www.iropk.com
J½È
á

230

4ZŠ ~ VkyQÐZvZ Ô Ç}™)
®¤Z ÅwÎgÆ kZgzZvZ Ì L L

¸gzZÐgå {z~ yZ Ô ÏVƒ˜,1ÐnÆXÇñâ
Û

ó óX ì ! x» ~(,

:ì Š 
á g Z6,x £}uzŠ

DSL!RU V ð«ŠßÖ]E
B‚ÆVÍßyZ ( ~¼
A ) {zÔ}™)
®¤Z ÅwÎgÆkZgzZvZ ÌL L

+4t Ô vß(gzZLÔ &œÔ щÔì HxÅZ ä vZ6,X ǃ
ó óX ÑZz+Yì °»vZgzZÔì aÐs§ÅvZtX ¶‚

: c*
â
Û 6,x £gzZq
-Z

DMS V xjËÖ] E
4ZŠ ~ Vk+ZÐZvZ Ô Ç}™)
®¤Z ÅwÎgÆkZgzZvZ ðà L L

u **
ŠgŠÐZvZá¢ì gzZ X ÏVƒ ˜,1nÆXÔÇ ñâ
Û
ó óX Ç}Š [Z±

: c*
â
Û ä avZ wÎg D™yÒ b {k
,
Ù 1Z **
C
±

=äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø ]çûÖö ^Îø (oeø ]* àûÚø Ÿ$]ô èø ß$røÖû ] áøçû×ö ³ìö‚û³mø oû³jô Ú$ ]. Ø% ³Òö EE

1DDoeF ]* ‚ûÏø Êø oûÞô ^’øÂø àûÚø æø èø ß$røÖû ] Øøìøø oûßô Âø^›ø]* àûÚø VÙø^Îø [oeø ^+ m$ àûÚø æø

VÍßX c*
Š ™g ïZ „Špä T1σ 4ZŠ ~ ¼
A#
Ö Z ~g ‚ ~÷L L
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óSNTLVÜÎ… ( èŠßÖ] æ h^jÓÖ^e Ý^’jŸ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
231

J½È
á

ó c*
â
Û ä a \ M ? Ç}™yÃg ïZ ! wÎgÆvZ } Z Hn²ä
Å ãâ
Û **
~÷ä TgzZ Ôǃ 4ZŠ ~ ¼
A { z Å)
®¤Z ~÷ä T
ó óX c*
Š™g ïZ ä kZ

ä™ )
®¤Z Åa vZ wÎg ]o ãZz » ]!*
kZ bÑŠ Ñ!*
{gÃè

Ü Ãg Å G™gzZ Y ZßÔ ¢œÔ Y m

CZ ~ ¼
A ÐZ gzZ Ô Ç ñY ~ ¼
A ¿ÑZz
‡¿{z Ô HnZ²ZÐ a vZ wÎg )
®¤Z ä TgzZ XvZ Y 
á yZ Ô ÏƒÝq

X YY 7~ ¼
A

:uÅ J½

à{Ð yâ ‚ ~z*Š ~ Ï0
+
igzZ@iÐ i Z0
+Z¿} (,Ï0
+
i ÅavZ wÎg

X ~g¦
/D™ì‡BV0Z ]ªÅäƒB;

:å: x OZ » íaÆ+ Y N*MÏ0
+
i {Š ‚âZ

Æ + YÆ kZ å @*
ƒ w©g )gŠ ÂÔV×‹Ô {ÖÔ,q Å {ygzZ {y

Z h Z¸ M
h Z h Z ÏÈ ¸ f
e7
-YÐìX ¶„„ÅkZ: å: x OZ » ía
1X¸ f
e3Ð #LgzZuLÐZX¸ f
e

: D â
Û b÷Z **
±

oøÏô Öø oj$uø è÷ ›øçûÛöŠûÚø é÷ ^ø Ÿøæø ^Ï÷ ³Î$ †ø ³Úö ]ˆ÷³fû ìö V o% fôß$Ö] ØøÒø ]ø ^³Úø EE
2DDóäø ×# Ö]

Éw3gzZ Kzg Å}yJ
-]‡5Ð \¬vZ ä a*™Ñ L L
ó Xó ð37L~–ðƒ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óQPMOVÜÎ… (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óQOTRVÜÎ… (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
232

J½È
á

:ð37Kzg Åxn™½ù ÚyŠ &LˆÆæ M {gëÜæ
: Câ
Û cȬ {±
Ùõ^nø Öô 'ø¡ø$ø †ùô fö Öû ] Ýô^Ãø ›ø àûÚô èø ßø mû ‚ôÛøÖû ] Ýø ‚ôÎø „ößû Úö ‚õÛ$ vøÚö Ùö Äø³fôø ^³Úø EE
1DDó˜
ø fôÎö oj$uø ^Â÷^fø iô

Åxn™½ù ÚJ
-yŠ &Lä ( Vß Zz y ) w M Åa·L L

ä \¬vZà a\ M ©X ñ M {gëÜæ Ð Z
# Ô ð37Kzg
ó Xó 1š k0*
LZ

:CƒgLgz¢ **
3û%q
-Z~ yZ Âc*
3û%zŠ~ yŠ q
-Z L
:ì Š 
á g Z » „ cȬ {±
2DDó†º Ûiø

^Ûøaö]‚øuû]ô Ÿ$]ô Ýõçûmø oûÊô àônû jø ×ø Òû ] ‚õÛ$ vøÚö Ùö! ØøÒø ]ø ^Úø EE

»g !*
~uzŠ Â c*
3 **
3g !*
zŠ Z
# ~ yŠ q
-Z ä Vß Zz yÆ a·L L
ó Xó CƒgL**
3

:¶ðƒ ~½wY ÅgL~ T å »} l ÌÞ¢yzw
: Câ
Û cȬ {±
3DDóÌ
õ nû Öô

àûÚô åü çöûuøæø Ýõø ]ø àûÚô Väô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø ö]†ø Êô áø^Òø EE

ó Xó ¶ðƒ ~½wYÅgL~T å »} l _ » avZ wÎgL L

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óQPMRVÜÎ… (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óRPQQVÜÎ… (Ñ^ΆÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óRPQRVÜÎ… (Ñ^ΆÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
233

J½È
á

:c*
â
Û 7@d
$i¶k]ä a]À M

îgzZ L 1 âÔ“
M iz d
$i X c*
â
Û 7@d
$i ¶k]ä avZ wÎg

: D â
Û b{k
,
Ù 1Z **
C
±X c*
â
Û i Z ZÐ} ÀáZz

VkûÖø ^Ïø Êø (]‚÷f$×ø Úö ð÷ ^ŠøÒô æø ^¿÷nû ×ô Æø ]…÷]‡ø ]ô C èö øñô ^Âø ^ßø nû Öø ]ô kûqø†ø ìû]øEE
1DDóVäô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø

˜
ø fôÎö ]„øaF oûÊô 
c*
â
Û gzZ Ñïê Î0
+
kq
-Z gzZ N*
ñq
-Z t ‚}g ø ä cȬL L
ó Xó ¶ðƒ~ VzÀzŠ yZ ]Ãz Åa\ M

:ðƒ7‚™½ù ÌKzg Å ~z~y
MÆ/

X ¶ðƒ ¿g ~–ðƒÐ MÆyZ Ô}g¦
/
Ð k0*
ÆVÍß¼b{k
,
Ù 1Z
C
:c*
â
Û gzZ Ôc*
Š™g ïZ ä b{k
,
Ù 1Z **
C
± ÂÔ~Šx Í]úŠÃ b{k
,
Ù 1Z ä VrZ
C
ˆôfû íö³Öû ] àøÚô Äûfø ûmø ÜûÖø æø ^³³nø Þû ‚% ³Ö] àø³Úô Väô ³×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø tø†ø ³³ìøEE
2DDó†ônû Ãô $ Ö]

Å ™½ù‰ á p=Ð *Š ~ wq kZ avZ wÎg L L
ó Xó ð37Kzg

:f
e|0
+!*
ßc*
÷ 6,ù Ðzz ÅuÈ]‡zZ ‰

X ZĢq~ #
Ö }
.ÅavZ wÎg~ izgq
-Z : D â
Û b´ â 0÷Z

ë b)‚ Z X ¶Äg|0
+!*
÷q
-Z6,ù gzZ¸ ÆB‚Æ/ôLZ a\ M

VÍß ä ~ X 7c*
H™f » "0
+!*
ß (B‚Æ ÷) ä ÷Zì —= :

ä ex Z™/ô ?ì ¿g|0
+!*
VY ÷ 6,ù LZ ä avZ wÎgL L Y7 Ð

3ó Xó Ðzz ÅuÈÔ c*
Š [Z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óNLTLKOQ VÜÎ… (èßmˆÖ]æ Œ^f×Ö] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
QPMPVÜÎ… (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óNLPLKMPOVÜÎ… (èe†^¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

234

:¶Œ6,ã0*
gzZgLZ½Åa\ M IÐ ug I]Ãz

Ô „g â
Û ñƒ D C ~ }g !*
Æ ;kZÃ{z²'¸ LZ cȬ {±

wÎg1‰Sg ÷
[Š J
-{ â &Ã0
+e ë c*
â
Û X ~g Z¦
/Ï0
+
i ä a\ M ~ T

» Ï0
+
i ÂÑ ì {z²X ¶Q7J
- ( á²ãZ ) v M ~ VzyÆ ax™Z

1X å{g Z ¦
/
6,ã0*
gzZgLªÔVzq à »zŠ Ô c*
â
Û ?å @*
ƒù Zg Z¦
/

¶: q +Z ðÃ~ y}÷ðƒ]Ãz yŠ TÅax™Z wÎg Câ
Û

2XÆgLSŠ M ñZÎn½ù CZ ÑZz®ðÃÐ T

gzZ %Æyìi Zƒ: (Z yŠ q
-Z Ë1ˆƒ]Ãz Åax™Z wÎg :c*
â
Û gzZ

3Xƒ c*
3 **
3‰
Ü zzŠÐ Kzg

q ™ ( 30) Mk0*
Æ ~Š· q
-Z {gi Åa\ M ]Ãz ‰
Ü 1
:¶‚g núÆ

k0*
Æ ~Š· q
-Z {gi Å\ M Âñƒ ]¯ a*™Ñ : Câ
Û cÈ ¬

4X ¶ðƒ ¿g‚gá$
+Æ ( x Z¤
/
³ 75 ã½) q ™M

:˜Âz tig ñ¬Š ÅavZ wÎg

:D â
Û avZ wÎg D â
Û b{k
,
Ù 1Z
C
5DDó^i÷çûÎö

‚õÛ$ vøÚö Ùø! Ñû‡ö …û ] Ü$ `ö ×# Ö]øEE

ó óX}Š™gH˜Â»}g Z¦
/tig » a·w M !vZ} Z L L

]ñy¨
KZÐ T **
3 ÚZ p»Tì » ó ó]¸L LVŒ~ ! ² VýHç³³³³Þ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óRPQU VÜÎ… (Ñ^ΆÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óNUSOVÜÎ… (Ðñ^ΆÖ]æ ‚aˆÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
óNUSQVÜÎ… (Ðñ^ΆÖ]æ ‚aˆÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 
óPPRSVÜÎ… (p‡^ÇÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óRPRLVÜÎ… (Ñ^ΆÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘

www.iropk.com
235

J½È
á

Xì q ÅÐ MÐ ó ó]¸L L**
3™½ù X ñYƒ ZgZ ¦
/
Ð T c*
ÔñY $Ð

:+
$Y Å dZ =g J½

)(l ! { M X c*
â
Û g (Z à ( dZ =ggzZ ) kz7,Æ [g LZ ä a*™Ñ

Æä™gëЩÂgâà *Š ~g‚J
-k'
,(63)vF,
Yz[²Óâ ÑZz äƒ qƒ~
=áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$]ôæø äô ×#Öô ^$Þ]ôX Š
Hƒ[z¾~}iuu0*
Å{gëÜæ izgÆgZñΈ
1X c*
M 7‰
Ü zÆ]”Å
“eÃDzŠ x- | 11 wÍÑZ ßgX 12§Zzt

:@D
+
gzZ \z½

gŠ e ¶g ZŠ ~g JŠ q
-Z ug Iò » a\ M J
-‰
Ü z kZ X ðƒ ðÅáL L

X å c*
Š™È { i ZzgŠÐC
Ù !*
ä VÍßÆyX ;g6,„ _ .eÐ

]Z|áZz ¶Š G
<X Š
Hc*
Š <%}g@*
Z} ÀÃ a\ M izgÆ á
I

avZ wÎg Ô ê gzZ ayÇŠ Zñ™zŠÆk„]|ÔZ]|Ô k„]|:¸
GI
+i 0)‚Z ]|ÔyZç«^xÝ {Š™Š Zi M Æ
aÔk„]|Ô ewp0 kzZgzZh
G
I
G

I
^
«
bZ]|Ô¸ìg · ã0*
yZç gzZ)‚Z ]|X¸ìg w$
+^z™Å\ M ê gzZ
X ¶¿g}Š fÐJ
g LZÃ\ M ä kzZ ]|gzZ¸ìg}Š <

2X ¶: ~ôgzZ @
*
™~ yZX Š
Hc*
f~ VzgŠ e¶C&Ã\ MˆÆkZ

XåŠ
Hc*
Š ~ „ VzgŠ eÃ\ M '

pX ‰ZN Zg Å ex Z™/ô~ {g !*
Æ{ Çx Zg M ~y
M Åa\ M

Ñ ðÃì ‹ ñƒ D â Û t à avZ wÎg ä ~ c*
â
Û ä b –1Z ]|

]|ˆ Æ Ÿ kZ X Zƒ ]¯ V˜ ðƒ z @D
+Å kZ 1 Zƒ 7]¯ Ì
GX ~ŠÅGnÆkZgzZ ¶ðƒ]Ãz Å\ M6,T c*
VZ _ {z »\ M ä b³1Z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óNURV ” (VànÛÖ^Ã×Ö èÛu… Øñ^–Ê !ROLV” (ÝçjíÛÖ] Ðnu†Ö] 
óOLRKM VÜ×ŠÚ xnv‘ !MRUKM Vp…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

236

X ¶ˆ~ŠÅ ( $) àZzC

i ú ( Špi Z )™ƒ 4ZŠ ~ pÑ{vä ex Z™/ôkŠ ~g !*
~g !*
ˆÆkZ

X S7,{ i » ¯ úä ( Ö;´) {Š Zâ {Æ \ M ¬ Ð ƒ
 X å: x â Z ðÃX S7,{ i »
X ä V”ˆÆyZgzZ ä VÂgúˆÆVzŠ%QÔäg »ZQÔ ä +`
'Q

]ZgX ˆ M ]Zg Å ( |$
+)Dg XgzZX Š
Hg¦
/yŠ Zg7 »á~ "7,{ i » i ú

…ì yÒ » cȬ ]|çO X Š
HH u { Š4Ãu0*
òÆ \ M ~
]‡zZ ãxgŠÆ ]Zg Å|$
+ä ëJ
-VŒ X Zƒ: D» @D
+ÅavZ wÎg

1ó Xó ”i Zz M ÅVzh ƒ M ~

:ug IG

2X ˆð¯ b§Åy;ÃÅ.
$zZ ug IGÅa\ M 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^e (p…^íe xnv‘ :¶ ŠaÆ,ŧZz !PSMV” (ä×Ö] ‚f înb×Ö Ù牆Ö] é†n‰ †’jí³Ú 
é^Êæ h^e (xne^’ÛÖ] éçFÓbÚ (Ü×ŠÚ xnv‘2Ô~g ]Z ìì[Z1ZPƈÆkZgzZ !V ofßÖ] š†Ú
^i NSSKM VànÛÖ^Ã×Ö èÛu… !OU(OTV” (†$Ÿ] Øa] Ýç`Ê xnÏ×i !RQ ^i PUKNV Ý^³ba àe] !V ofßÖ]
óROO!RONV” (ÝçjíÛÖ] Ðnu†Ö] !ZfXì ˆà Ð =rG
î*9gxk!*
”Å]‡zZ !NTR
óMOUL VÜÎ… (ˆñ^ßrÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
237

J½È
á

19 [ !*

yÒ» a½• Zc
:ì \¬~g !*
Š
á gZ

DM V Ønñ]†‰] oßeE
-¶ZKÐ x ZwK~ ]Zg „ ]ZgÃ}È LZvZ {zì u0*
J
LL

KZÐZ ëa kZ óì ¿g}Š •
'
,ä ëk0*
k MÆ T óŠ

ó óXì ÑZzÚ Š Ô ÑZzG
g [p„vZ GX N 3Š ä%‰Æ]gŠ
÷ nÖZZ Ð M X **
ìŠ
HH™fakZXX ¡
Yá Ã]ZgÔ Dƒ pÆ XX ð]†³³‰]ZZ

Ð } hðc*
{q
-ZÆ]Zg ªX ì {ð{za ÏZ Ô ñYƒ ãZzºÅ]Zg @*
¾q
-ZÆ]ZgÉ 7Ì~ ]Zg ~g7 Ô^ »i ZgŠgzŠt »VÂZg:e ª~{
X Zƒð~{

¦gzZ Ôì ~àó ó´Z L Lc*
ó ók;Z L L kYZš
M Ô ëÃgzŠ XXoF³³’³³ÎœL L

«£Æx ZwKÐg ±Z kZ Ôì ÅyŠ 40Ä)J
-k;ZÐU X ì µZz~

Å V]gzZ Vz1 CgŠ‘´t X ì Š
H¹ ( KÅgzŠ ) ¶ZKÃkYZ š
M~
'

,
!*
ÐZ a kZ Ô ì i ŸÐ p ÒÆ äƒ ®æz #» h Y m
CZ gzZ ]Ò

Xì Š
Hc*
Šg ZŒ
Û

LZ ë @*
ì Ñ»§kZt ó óN 3Š ä%‰Æ]gŠKZÐZ ë @*
LL

www.iropk.com
J½È
á

238

ì Ì^t {7gzZ e
$Mq
-ZÐ ~ XX N 3Š òºè]c*
M gzZ ]¿ ÚÃ}È kZ

Vâ M ª ðƒ ` Zcà a *™Ñ X Š
Hƒ~{ ¾q
-ZÆ ]Zg^ M Ú Z

é³³³³³…‚³³³³³‰ ZZ gz Z Ô Nƒ ' ‡5Ð R Y m
CZ6,V â M ZV ; z Ô Š
Hc*
Yá 6,
gzZ i úÐ)g fÆkz ä \¬vZ Ôì 6,y M ,‚nÐ l²6,XXoF`jßÛ³Ö]

É@*
z/ôgzZ Ô ðƒ yÒ ~ g
$Š qZ 9]¬ÅTX X «,q ‰vŠ

L L ` Zct ìg M − b‡Æ ]!*
kZ z fÒZÆ #
Ö ZJ
- ` M ™á Ð
ãqzg c*
[Zpt X ðƒ~ ~g ZËèª
q ( B‚ÆÅ {Ÿª) ó ó p†ô’ößûÃö Öû] åô ‚ôŠørøeô

c*
Z™Ã9LZ Ðn»è]gŠ KZ ä vZ ì {@x vÉ Ôì 7{@xgzZ§ 
gzZ Ôì Š
HHVŒ ™f »TÔì @*
BY ZuZzª : { zŠÆ` ZckZ Xì

zm
CZ x Óä *™ Ñ ˆ Æ îVŒ Ô ì x **
»^Æ J
-¶Z KÐ x ZwK

»^kZt Ô Š
Hc*
Yá6,Vâ M Ã\ MQÐ kYZš
M X ðâ 
Û#
Ö â Z Å hËg
¹!*
gzZì Š
HH~ó óÜ L LÒgÎ{™E
+
¼ » kZX ì @*
Y ¹ ó ó` ZcL L&ìz ZuzŠ

H¨„Ð ó ó` ZcL LÃ^}g7 kZ6,gîx ¬ X ˆÅyÒ ~ g
$Š qZ ]¬

p ÖZ ñƒ † Ð ug I È!*
i Åa Ñt Ô ë Ã S¨ Ô ` ZcX ì @*
Y

ZuzŠ »^kZèYÔì fp â Ð ( Š
H*
cJm
6,y M=) XX ðô «ÛøŠ$ Ö] oÖø ]ô o³eô tø†ô³ÂöZZ
1X Š
Hƒg{Š c*
i „ Â » ` ZcakZ Ôì yZxgzZ ëZ {Š c*
i ÌЬz

: i ZBgk ~ W,
ÑZ?Z†0vZ†

Å Ñ LZ ä \¬vZ)g fÆ TÔ {7Z(,Ð ƒ
 ˆÆ y M Œ
Û LL

yZZ6,]!*
kZvZ IZX ì {7» ó ó` Zcz Y ZuZ L Lì ðâ 
Ûe
$×zG@*

Å y M ÉŸz bzg ~ ª
q Å ~g ZË Ãa *™Ñ n
pg

2ó óX å Š
Hc*
Yá s§
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óRR)M VxÖ^’Ö] Ì׊Ö] é‚nÏ oÊ ˆnqçÖ] 

óSRR!SRQ V ” (á^nfÖ] àŠuœ †nŠËi 

www.iropk.com
239

J½È
á

: ˜k ³0Zx â Z

%NÉugIŸÆ\ M Ã a vZ wÎg ._Æw¸9L L
Æ™gZÎ6,t ZæE

a \ M Q Ô ˆ ðZ™§J
-kYZ š
M Ð x ZwK~ öÅ g sƒ **
±

%NgzZ ðJ 7,i úñƒ D â 
ÆKÃt ZæE
Û#
Ö âZ Å hYm
CZgzZ Ô c*
â
Û wz4,
V ;z ä
X å c*
Š|0
+!*
Ð ôÆ} i ZzgŠ


Hc*
Yá J
- *Š È M Ð kYZ š
M Ã a \ M ]Zg ÏZˆ Æ kZ

V ;z ä a \ M X Š
HÑÅ{ i ZzgŠ aÆ a \ M X c*
Z[{ i ZzgŠ äg sƒ

x%Ãa \ M ä VrZ X Hxs7Z gzZ ¬Š Ãg xŠ M **
±\!*
Æ Vâ ¨
KZ
Æ yZ Ãa \ M ä vZ X Hg Z Œ
Û Z » ]tÅa \ MgzZ c*
Š [Z » xsX ¹

X NîŠ ²zg ÅVI$
++
$Y N !*
gzZ ²zg ÅVzq]Š X+
$Y N ZŠ

ä a\ M X Š
Hc*
Z[{ i ZzgŠgzZ Š
Hc*
Yá 6,y M }uzŠ Ãa \ MQ

gzZ Å]‡5Ð VâzŠ X ¬Š à g *%0 }**
±gzZg *
c ™i 0 ¼ **
±V;z
X Hg ZŒ
Û Z »]tÅa\ MgzZ ~ŠŠ ·g IÔ c*
Š [Z »xsä VâzŠX Hxs

gzZ ¬Š Ãg Š- **
±V;z ä a \ M X Š
Hc*
Y á 6,y M }ŠQ

X HgZ Œ
Û Z »]tÅa\ MgzZ ~ŠŠ ·g IÔ c*
Š [Z »xsä VrZX Hxs

gzZ ¬Š à g ögŠ Z **
±äa \ M V;z X Š
Hc*
Yá 6,y M ¸a Q

X Hg Z Œ
Û Z »]tÅa\ MgzZ ¹ x%Ô c*
Š [Z ä VrZX Hxs7Z

à g yZ/0 yzg ; **
±äa \ M V;z X Š
Hc*
Yá 6,y M ,v0*
Q

X HgZ Œ
Û Z »]tgzZ ~ŠŠ ·g IÔ c*
Š [Z ä VrZX Hxs7ZgzZ ¬Š

0.ñ**
±]‡5Åa\ M V;zX Š
Hc*
Yá6,y MzÃa \ MQ

»]tÅ\ M gzZ ¹ x%ä VrZX Hxs¹Z ä a \ M X ðƒÐg yZ/

\MŠ
H¹Ð yQX Ñ äzg {z Âñ(,Ð M Ð V;z a \ M Z
# %Z X Hg Z Œ
ÛZ

www.iropk.com
240

J½È
á

ˆ }÷ yZ âq
-Z Vƒ ;g zg a kZ ~ Ô ¹ ä VrZ ? ìg zg VY


A ~Š Z®{Š c*
i¹Ð VÍßÆ#
Ö Z ~÷vßÆ#
Ö Z ÅkZ Š
HH_¬
XÐVƒ4ZŠ

]‡5 Åa \ M V;z X Š
Hc*
Yá 6,y M ,‚Ãa \ M ˆ Æ kZ

Š ·g IÔ c*
Š [Z ä VrZ X Hxs7Z ä a \ M X ðƒÐg Z'
,
Z **
±
X Hg Z Œ
Û Z »]tÅa\ MgzZ ~Š

aÆ a \ M Q X Š
Hc*
Yá J
- ó ózZ >g‡L LÃ a \ M ˆ Æ kZ


HHC
Ù ªÃg©š
M


d
Û ãZÆvZ a \ M gzZ Ô Š
Hc*
à~ g!*
gŠÆ!°Vg ‚ ñZ}
.Q

kz6,}È LZ ävZ‰
Ü z kZX Š
H{g, ÃÁÌÐ kZ c*
,
'
Z'
,
ÆVâ ¾zŠñƒ

:Zz a \ M ˆÆ kZ X Xn
Û ,i úʼn
Ü z k
gzZ ðâ 
Û kz¼ ðâ 
Û
ä vZ Y7 ä VrZ ÂÔ}g¦
/Ð k0*
Æg .ñ **
± J
- VŒ ñƒ

Ô ¹ä VrZ Ô » Vzi úk
Ô c*
â
Û ä a \ M ?ì c*
Š ¬»q ¾Ã a\ M

Æ#
Ö Z KZgzZ Y :Zz k0*
Æg ÇŠgz6,LZX B
bg7‰
Ü ¤ÅkZ #
Ö Z Å\ M

{gtÐ yZ c*
ÍÔ ¬Š s§Å gsƒ **
±ä a \ M X < wZÎ »fa
g sƒ **
±ˆ Æ kZ X e \ M ¤
/Z Ô V; Ô H {g
á Z ä VrZ X Vƒìgá

9~ t§‰X å( KZ {z gzZ Ô ‰ á g—Æ \¬z ug nvZ à a \ M
# X ‰ ñÑn a \ MgzZ ,Š™Á,iúkŠ ä \¬vZXì ¸  » ~g g
Z

[g LZ a \ M Ô ¹ä VrZ X ~Š¸7Z  Zƒg¦
/Ð k0*
Æg .ñ **
±

Æ Vz³vZgzZg .ñ **
± b§ÏZ X < wZÎ » fgzZ Y :Zz k0*
Æ

õ0*
sÜä \¬vZ J
-VŒ X „g ~g Y '
,
Z'
,Ägzæ M Åa \ M yxgŠ

»fèÔgzZ 3ZzÃa \ M äg .ñ **
±ÌˆÆkZ X Og ¹!*
,i ú

www.iropk.com
J½È
á

241

ÏZ~ X ì „gƒ kCxÑÐ [g LZ= [Z L L:c*
â
Û ä a \ M 1Ô c*
Š {gt
Z0
+‰ á p=gzŠ¼h
+'
× a\ M Z
# Q ó Xó Vƒ @*
™ntçLagzZ Vƒ èZg6,
1

X ~Š™fÐ VzÈ LZgzZ c*
Š™Ç**
9
Û CZ ä ~ ð M

ä a Ñì H™f s%Z ~}g !*
kZ ä k ³0Z x â Zˆ Æ kZ 

ì t Ýq » Tì Å™f ïÅ k Š 0Z x â ZQ ?7c*
¬Š Ã[g LZ
'ì b‡ »kZ ! ôðÃ:gzZ 7]oðÃÐ}u Â»Ú ŠÐç M
I
gzZ c*
M 7§Zz » ( äY G ueB)gœ þL ^B‚Æ a Ñ ÌiŠ kZ
X IðîŠ ,q FyZgzŠÆ^kZÃa\ M

6,kZ X c*
â
Û g (Z|ŠzŠ ä a \ M X ˆÅ7[ZÑgzZ|ŠzŠ 6,a \ M

0*
]¡ä a \ M c*
X ˆðC { Zg Å]¡Ãa \ M Š
H¹Ð a \ M
X CYƒ { Ze#
Ö Z Åa\ M ÂCƒ à [ZÑä a\ M¤
/Zq
pgŠ c*
gzZX à
B,1~C
Ù ªX m!*
zŠgzZ ~C
Ù ªzŠ Ô BŠ ,1g e ~ ¼
A äa\ M
[ZŠ 
á Å ]Z
Û z Bª
‚g Åa \ Mì t „¸ È » kZ ) X ‰]Z
Ûz 
7t X Ð Vƒ y›±ˆ >}°!*
ÆVŒ ªÔ Ïñ¯ íz CZÃV-Š Zz

( DZvZzX ì ~ ¼
A È» ã0*
ÆVz1VâzŠ yZ
Ùp6,}n ÆkZ:gzZ å: ª{zX ¬Š ÌÃ3î0”Ezg ZŠ ´ â ä a \ M
X @Š Ì3z ¼
A ä a\ M Ô ¶“
t
KgzZ
E
Æ yZ X D Y 3 éS)Ѓ wâ » VB ¬Š ÌÃVÍß yZ ä a \ M

÷^}g óZ‰ Vz•Æß~ì LZ {z gzZ Ô¸ b§Å VŠƒÆ .
$zZ .

X ¸ìgòÐ 5 ZgÆä{ 0*
Æy Z +
$Y ~uzŠ¸ìg

KZ {z¸ } (,} (,ãZ ù Æ yZ X ¬Š ÌÃVzgpŠÎä a \ M
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óPT(PS)N V.^ÃÛÖ] .]‡ 

www.iropk.com
242

J½È
á

c*
Yá aÆ ä™76,v M Ãyú
Û Á MZ
# gzZ¸ M
hƒ 7C
Ù Š QC
Ù Š S Ð(

X ¸ D Y ñƒ D0
+
zg7Z‰
Ü z Dg ¦
/
Ð k0*
ÆyZ Â@*
Y

ÆÏZgzZ å“
 Í/
Û gzZ {i@*
t ‚ÆyQX ¬Š ÌÃVzg» **
i äa \ M

X ¸ìg 3ZÚ
à Zƒ Zv™hg“
 Í/
Û gzZ {i@*
vßtX åÌZÚ
à ZƒZvU/U 

4ZŠŠ ÑzZ ÅVzuzŠ6,VzC
Ù ØLZ ¬ŠÃVÂgúyZ ä a\ M

@*
Y Œ»C
Ù ØÆyZ^Ðzz ÅdÑp Cƒnq)g fÆ**
iÐ VzuzŠ ª
7Z™TŒ »ñd} (,} (,~ VlÆyZ ¬Š 7Z ä a \ M Ôì
Xì Š
Hc*
Š\
dyxgŠÆ}iz y M

Ì.
$zZ q
-Z »yZ 7ZgzZ ¬Š Ìš‡q
-Z »l IZ D Y D M ä a \ M

~ @'
,ñƒr e q
-Z \ Ìã0*
» yZ ä a \ M X å Š
Hv¸ ™u$
+ c*
C
tgzZ c*
Š hg™Qe @'
,b§Ï Q ä a \ MQ Ô å ;g Κ‡‰
Ü z kZ X å 3g

1X ðƒ "
$U*
?Š q
-Z ʼn
Ü ZœÅòúŠÆa \ M ðÅ ` Zc]!*

gzZ ~ d
$†ÅyZ  HyÒ§Zzt t ‚Æ x ¸ðZ
# ä a vZ wÎg

åŠ
Hc*
Š [æ » & œ6,µñÏZÃb & œ–1Z **
¦ì @*
Y ¹X ˆ M ]”Ì
X ¶Åd
$†ä x ¸Z
# ¶Å& ¤‰
Ü z kZ Åa\ M ä VrZèY 

ìt {z ˆ½]!*
xgzZ¿Ð 
ƒ ñƒ D â 
Û yÒ {Z
+û ` Zc
DM VØnñ]†‰] oßeE —^ßøjô mF ! àûÚô äü mø †ôßöÖô ™
ó óX NîŠ V*¶
K¼ KZÃ\ M ( \¬vZ ª) ë @*
LL

:ì ~0
+
zZ}
.Š 
á g ZX ì <
L ¸ Å\¬vZ~}g !*
Æhx Z™Y m
CZgzZ
DSQVÝ^ÃÞ¢]E
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óð]†‰] é…ç‰ †nŠËi ( †n‰^Ëi gjÒ …æ] !PLR!PLN (OUS)M VÝ^8a àe] 

www.iropk.com
J½È
á

243

{z @*
gzZ Ô c*
îŠ Ä » }iz y M à Z'
,
Z ä ë b§ÏZ gzZ L L
ó óXƒÐ ~ Vß Zz 䙢

¶CY ƒ Ýq Å ] Z@xÆ b§kZ ÃxEÆ x Z™ m
CZ Z
# çO
4¨G
G3ÅZ ÐL L7Z
Æ {ï L 
L 7e**
Î { i Z0
+Z » T å @*
Yƒ Ýq x £ { z » ó óèEG

¸f
e Û] ) +Z +Z ~ { Zg Åv Z x Z™Y m
CZì zz ¸ gz Z ó ó{h
+
# â Š1
X YÛ7gz Z ðÃÎ

%MÆÌ™ï'¸~g ‚ Å *Š ~ Vƒó Å yZ |gŠ
w'
,
Z'
,Æ æF

ðÃÅVE‚g Z j
+ZgzZ VgàZz äƒÐ s§ÅV¸yZ {za ÏZ Ô ‰B
bg 7

1ó óX ¸ D™7{ Zz6
,

}uzŠ H «{7xq
-ZÃa \ M ä \¬vZ ~ ]gßÅ ` ZcV-

X Zƒ7«ÃÑ Ë 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óNLN!MUT V ” (ÝçjíÛÖ] Ðnu†Ö] ‡] ƒçì^Ú 

www.iropk.com
J½È
á

244

20[ !*

yÒ»]Z7Æa*™Ñ
: D â
Û V- p°Å{7k y{Œ& œ[Zâ
òúŠ » ]tì @*
ƒt Ñ » T ë Ãx » ]Š ¬ ¾y

,Z {7 L L
ó óX ì9»vZ .Zz {zñYƒC
Ù ª‰
Ü ZœÅ¿áZz ä™

: i ZBg k /w MŠ ×0Ý°Z†

g ÑÃ]Z7áZz ä™"
$U*
Ü ZœÅª

‚g Åa·ä§ñfL L
ó óX ì {Š c*
i ÌÐg ZD
Ù q
-ZŠ Z®ÅyZgzZ Ôì H

: #
Ö }
.7g
$Š qZ´Ð q
-ZPÐ ~ ]Z7yZ

: avZ wÎg Ò7y M Œ
Û

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

àøÚø  äü ×ö %û Úô ^Úø lô^mø «Öû ] àøÚô oø_ôÂû]ö ‚ûÎø Ÿ$]ô o) fôÞ$ àûÚô ðô ^³nø fôÞû Ÿû* ] àø³Úô ^³Úø EE
äö ³×# Ö] ouøæû]* ^n÷uûæø kö³nû iô æû]ö pû„ô³Ö$] áø^³Òø ^³Ûø³Þ$]ô æø (†ö ³øfø Öû ] äô ³³nû ×ø ³Âø

DDóèô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûm$ ^Ã÷eô^iø Üûâö†ø %ø Òû ]* áøçûÒö ]* áû]* çûqö…û ^ø Êø (o$ Öø ]ô
6,kZ gŠ ÏZ ‰ ØŠ ]Z7gŠTÃkZ Zg ¦
/ÌÑ Ð ~ Y m
CZ L L
1

yMŒ
Û » \¬vZ {zì Š
HH «= {7 Ô î Yƒ lpX D Ñ yZZ vß

 6,kZ yŠÆ #
ƒ
Ö ªì yZ= gzZ Xì Š
HHwi **
6,í Ô ì
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óOTQ VÜÎ… (á^ÛmŸ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !PUTM VÜÎ… (áL†ÏÖ] Øñ^–Ê h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
245

J½È
á

ó óXÐVƒáZz äÑyZZ {Š c*

:Ò7xq
-Z' ÇOÅg ñ
: Dâ
Û yÒ b÷Z **
±

Ýø ^Îø æø (áø^nø Ëû ‰ö oûeô]* Ùö^fø Îû ]ô ^ßø Çø ×ø eø àønû uô …ø æø^ø U äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ô EE
^ßø iø †û Úø ]* çûÖø åô ‚ônø eô oûŠôËû Þø pû„ôÖ$] æø = äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø Ùø^Ïø Êø éø ø ^fø Âö àöeû ‚öÃû ‰ø

^âøø ^fø Òû ]* hø†ô–ûÞ$ áû]* ^ßø iø †û Úø ]* çûÖø æø(^âø^ßø –ûìøŸø* †ø vûfø Öû ] ^³ãø –ø³nû íô³Þö áû]*

(Œø^ß$Ö] U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø hø‚øßø Êø VÙø^Îø ^ßø ×û Ãø Ëø Öø ô ^³Ûø³Çô ³Öû ] Õô†û ³eø o³ÖF ]ô
Åö†ø ’ûÚø ]„øâF U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Ïø Êø (]…÷‚ûeø ]çûÖö ˆø Þø oj# uø ]çûÏö ³×ø ³_ø³Þû ^³Êø

lø^Úø ^ÛøÊø V Ùø^Îø (^ßø ãö âF æø ^ßø ãö âF š
ô …û Ÿû* ] o×ø Âø åö ‚ø³mø Äö³–ø³mø æø ( áõ¡øÊö

1 DDóU äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø Äô•ôçûÚø àûÂø Üûâö‚öuø]*

Ä **
± Âc*
â
Û {gt6,Y¸Å¶‡Æyç1Z ä a x™Z wÎg L L
TÔ nÅ]Z f kZ ! wÎgÆvZ} Z Ô Hn²™ƒ} 9ä b {Š „0
ä™4ZŠ ~g«ÃV-gZÎKZ …\ M ¤
/Z ! ì yY ~÷~B; Æ
¬…\ M ¤
/Z gzZÔÐ ,Š ™4ZŠ Ì~g«ÃyZ ë ÂÐ ,Š ¬»
E
Ìt ë ÂN Yá J
- ó óŠ é)™ÅZ u'
,
L Lñƒ b ; ÃV-g ZÎKZÐ,Š
¬»å
3 Ãf x Z™/ôä a wÎgÆvZçO ÔÐ ,g¦
/™
t Ô c*
â
Û ä a x HwÎg [Z X } F,
Z ~g$
+ 
‚ñƒ: Zzg {z  c*
Š
¹ñƒ n
pgB; 6,}i äa \ MgzZ Ôì(Å•
 h ÅV#V#
y Z D â 
Û yÒ b ÷Z **
±X H{g
á Z ä \ M VŒ gzZ VŒ
OŠ QOŠ S Ð(ÅB; ñƒÇ gÆa v Z wÎg ÌðÃÐ ~
ó óX Z%7
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óPRNMVÜÎ… (.^`rÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

246


Hƒ °»aÆtçIZ **
3 ‚ Z hð
U o$ fôß$Ö]

: D â 
Û b'
,
Y **
±

]æ. ^røÊø éº ‚ømû ‚ôø èº mø ‚ûÒö kû•ø†ø Ãø Êø †ö Ëô vûÞø Ñô‚øßû íøÖû ] Ýø çûmø ^Þ$]ô EE

Ýø ^Îø Ü$ $ö (Ùº‡ô^Þø ^Þø ]* V Ùø^Ïø Êø (Ñô‚øßû íøÖû ] oÊô kû•ø†ø Âø èº mø ‚ûÒö åô „ôâF V]çûÖö ^Ïø Êø

„øìø^* Êø ^Î÷ ]æøƒø Ñöæû„öÞø Ÿø Ýõ^m$]* èø $ø ¡ø$ø ^ßø %û fôÖø æø †õrøvøeô hºçû’öÃû Úø äü ßö ³_û³eø æø

lö^+ Ëø ÓøÞû ^Êø Øønø âû]* ^f÷nû %ô Òø ø ^Ãø Êø èô mø ‚ûÓöÖû ] oûÊô hø†ø –øÊø ÙøçøÃû Ûô³Öû ] U o% fôß$Ö]

U oùô fôß$Ö^eô kömû ]* …ø U oÞôù ^ô Êô

ðº oûø Õø‚øßû Âô Øûâø Vkö×û Ïö Êø ( oûiô ]* †ø Úû ] oÖF ]ô

èº Ûøãû eö ^ßø Öø æø (†õnû Ãô ø àûÚô ź^‘ø äô nû Êô ^e÷]†ø qô kûqø†ø ìû^* Êø ó]‚÷mû ‚ôø ^’÷Ûøìø

oÊô Üøvû×$ Ö] ^ßø ×û Ãø qø oj# uø †ø nû Ãô $ Ö] kôßø vø›ø æø(^ãø jö vûeø „øÊø VÙø^Îø (ຳqô]ø

= äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø Vkö×û Ïö Êø (äö ³iö …û …ø ^³ŠøÊø U o$ fôß$Ö] köòû qô Ü$ $ö (èô Úø †û ³fö Öû ]

†º Ëø Þø æø køÞû ]* Ùø^Ãø jø Êø (†õnû Ãô ø àûÚô ^Â÷^‘ø kûßø vø›ø æø ^ßø Öø è÷ Ûø³nû ãø eö ^³ßø ³vû³eø ƒø

]…÷çû‰ö Äøßø ‘ø ]†÷eô^qø á$ ]ô =Ñô‚øßû íøÖû ] Øøâû]* ^³mø U o% fôß$Ö] |ø^’øÊø (ÔøÃø Úø
Ÿø æø ÜûÓöjø Úø †û eö à$ Öø ˆô³ßû ³iö Ÿø VU äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Ïø Êø (Üû³Óö³eô ¡øãø n$vø³Êø

(^ß÷nû rôÂø äü Öø köqû†ø ìû^* Êø ðø ^qø æø (ðø oûqô]* oj# uø ÜûÓö³ßø ³nû rô³Âø á$ ˆø ³fôíû³iø

oûÂôû ] V Ùø^Îø Ü$ $ö äô nÊô Ðø’øfø Êø ^ßø jô Úø †û eö oÖø ]ô ‚øÛøÂø Ü$ $ö (Õø…ø ^eø æø äô nû Êô Ðø’ø³fø Êø

Üûâöæø(^âøçûÖö ˆôßû iö Ÿø æø ÜûÓöjô Úø †û eö àûÚô oûuô‚øÎû ]æø (ÔôÃø Úø ˆû fôíûjø ×û Êø é÷ ˆø eô^³ìø
^ßø jø Úø †û eö á$ ]ô æø (]çûÊö †ø vøÞû ] æø åö çûÒö †ø iø oj# uø ]çû×ö Òø Ÿø* =äô ×# Ö^³eô Üö³ŠôÎû ^. ³Êø ̺Öû ]*
1 DD óçøâö ^ÛøÒø ˆö fø íûnö Öø ^ßø ßø nû rôÂø á$ ]ô æø (oøâô ^ÛøÒø ¼% Çô jø Öø

у
 X ˆ M y" Jq
-Z¸ ìg ŠÅtç ~ tç k
B ë LL
-Z yxgŠÆ tç Hn²gzZ Ô ñ M ~ kŠZè#
q
Ö }
.Åa Øg
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
(NLOU VÜÎ… (èe†T¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !PMLM VÜÎ… (p‡^³Ç³Û³Ö] h^³jÒ (p…^³í³e x³nv³‘ 
óäÖ ÀË×Ö]æ

www.iropk.com
247

J½È
á

X Vƒ @*M aÆäh ÂÐZ~ :c*
â
Û ä a \ MXì ˆ M y"J
èYÔ å Zƒ JÈßq
-Z6,ù Æ\ M gzZ Ôñƒ} 9 a \ MQ
+Z gzZ ðVZ ]ä a *™Ñ X å c*
37¼ ä ëÐ yŠ &
( ¡ME
(
D â
Û yÒ b '
,
Y **
±X ˆƒ#â Åe
$g ~ç¡ME
ç y" {z ðÎ[¢
¼ ( Ãä3 )k0*
}¾ HÔ Y7 gzZ Ô c*
M k0*
Æ ~ç KZ ~ 
kZ X ì c*
0*
2~ uÈJà a ¦Ñ ä ~èY ?ì Šñ
M( x Z¤
}gøgzZ¸ ð8E
/³ðJh Z ã½) q ™q
-Z~ TÑï Áq
-Z ä
Mä ~ç ~÷X 1™ %f ÐZ ä ëçO X å=Š ‚ N*
b ð8E
gq
-Z k0*
gzZ c*
M~#
Ö }
.Åa ¦Ñ ~ X *
c Jm
~ c*
z“
 Í ä ëgzZ 
q ™q
-ZgzZ Ôì H %f=Š CZ ä ë ! wÎgÆvZ} Z Ô ÅÙÍuVa *™Ñ X ¾á p=B‚ÆNgP LZ \ M a kZ Ô b

X î Y M Ug ¯Xì Hx ÈZ »ÄMä'
,
Y ! tçIZ} Z Ô c*
â
Û —èi Zz óE

:gzZ **
g @*
Z c*
z KZ: J
-ä M }÷ ðâ 
Ûe
$Z@ ä a vZ wÎggzZ
7 N*M ~ #
Ö }
.Å\ M6,~gz M p=Å\ M X **
å V‹zg Å L M LZ
c*
z \ MQX Å ¬Š Å•
'
,gzZ ÑZ e ~ kZ‚Š [° CZ ä \ M X c*
Š™
~ç ~÷QX Å ¬Š Å•
'
,ñƒ sZ e [°~ kZgzZ ñ M s§Å
V‹zgB‚}g v{z Ô î š ÃàZz äå KzggzZ q
-ZB‚ LZ Ô c*
â
ÛÐ
g ZD
Ù q
-ZáZz ä3X **
g @*
Z#
Ö Ã c*
z pÔƒg s ïÞ‚gzZ Ôìg Cå
™ƒ§ä ƒ
Vƒ @*
VZnÅ\¬vZ~ ( ¹äb '
,
Y **
¦) X ¸
~g ø gzZ Ô‰ < ™ƒ§ƒ
 {z gzZ Ô Š
H$ **
3 J
-VŒ Ô c*
3 **
3
ó óX å.‚ø
D N*M ÑZz äY c*
åZg øgzZ ðƒ ~½VÂÅV c*
z

www.iropk.com
248

J½È
á

:» »|
# gŠ

:ì ~z%Ð b'
,
Y **
±

gøâø„øÊø (xønø Êû ]* ^m÷ô ]æø ^ßø Öû ˆø ³Þø o³j# uø (U äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø ÄøÚø ^³Þø †û ³‰ôEE

]ƒø ^ô Êø (äô eô †ö jô jø Šûmø ^ò÷nû ø †ø mø Üû×ø Êø (äö jø qø^³uø oû³–ô³Ïû ³mø U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø

oÖF ]ô U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ðø×ø _ø³Þû ^³Êø (pûô ]çø³Öû ] ðô o³›ô^³øeô áô^³iø †ø ³rø³ø

áôƒû ^ô eô o$ ×ø Âø pûô ^Ïø Þû ]ô VÙø^Ïø Êø ( ^ãø Þô ^’øÆû]* àûÚôù àõ’ûÇö eô „øìø^* Êø ^³Ûø³âö‚F³uû]ô
(åö ‚øñô ^Îø ÄöÞô ^’ømö pû„ôÖ$](ôçûöíûÛøÖû ] †ônû Ãô fø Öû ^Òø äö Ãø Úø lûø ^Ïø Þû ^Êø (äô ³×# ³Ö]
Ùø^Ïø Êø ^ãø Þô ^’øÆû]* àûÚôù àõ’ûÇö eô „øìø^ø Êø (p†F ìûŸûö] éø †ø ³rø³$ Ö] o³iø ]* o³j# uø
]ƒø ]ô oj# uø (ÔøÖô „FÒø äö Ãø Úø lûø ^Ïø Þû ^Êø (oÖF ^Ãø iø äô ×# Ö] áôƒû ^ô eô o$ ×ø Âø pûô ^³Ïø ³Þû ]

^jø Úø ^* jø Öû ^Êø (äô ×# Ö] áôƒû ^ô eô o$ ×ø Âø ^Ûøòô jø Öû ] Ùø^Ïø Êø (^Ûøãö ßø nû eø ^Û$ Úô Ìô’øßû ÛøÖû ^eô áø^³Òø

äô ×# Ö] Ùôçû‰ö†ø eô ^Þø ]* ]ƒø ^ô Êø (è÷ jø Ëû Öø oûßôù Úô kûÞø ^vøÊø (oûŠôËû Þø 'ö‚ùô uø]ö köŠû×ø røÊø

^Ûøãö ßû Úôù ‚õuô]æø Ø% Òö kûÚø ^Ïø Êø (^jø Îø †ø jø Êû ] ‚ôÎø áô^³iø †ø ³rø³$ Ö] ]ƒø ]ô æø (¡÷fôÏû ³Úö

1 DD óÑõ^‰ø o×F Âø

~ ~Š Zz ?q
-Z ‚ñƒ : Zzg ~ ö Å a vZ wÎg ëL L

Æ {Š6,X ‰ á p=aÆ ~
# q ñ, a x™Z wÎg X} F,
Z
a vZ wÎg X ¸ |
# gŠ zŠ 6,}g )Æ ~Š Zz%Z Ô ¶7q ðÃa

Ô c*
â
Û V- ™ñà c 
áq
-Z ÅkZgzZ Ô‰ k0*
Æ|
# gŠ q
-ZÐ ~ yZ

]b§T c*
ÑO¬b§ÏZ |
# gŠX ƒ MB‚}÷Ð ¬Æ\¬vZ
k0*
Æ|
# gŠ }uzŠ \ M Q X ì @*
ƒ yâ 
Û ,@*»g ZÎ LZ .
$zZ ÑZz
Ôz™ ~zc ~÷Ð ¬ÆvZ Ô c*
â
Û ™ñ c 
á ÅkZgzZ Ô‰ á p=

yxgŠÆVâzŠ yZ \ M Z
# QX c*
ÑO¬b§Å|
# gŠ¬Ì{zçO
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óSQMT VÜÎ… (‚aˆÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.iropk.com
249

J½È
á

ï~ : M 6,
zZ }÷VâzŠ Ð ¬ÆvZ Ô c*
â
Û ä a \ M ‰ M 

D™yÒ b '
,
Y **
±X ‰ ï~ : M |
# gŠ VâzŠ {zçO X î Y
a vZ wÎg ¬Š ä ~ 7
-eZ å Ë~ Vß ì LZ ~

-ZC
q
Ù gzZ ‰ ƒ Z]
.|
# gŠ VâzŠgzZ Ô D Má p=t ‚}÷
ó óX ì ì‡6,ã LZ LZ

I
:‡þOL ^M{7

: D â
Û yÒb ´ â 0÷Z **
±

†ø ÛøÏø Öû ] Üöâö…F^ø Êø è÷ mø ! Üûãö mø †ôm% áû]* U äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ]çûÖö ^* ‰ø èø Ó$ Úø Øøâû]* á$ ]ø EE
1 DD ó^Ûøãö ßø nû eø ðø ]†ø uô ]æû]* …ø oj# uø (àônû jø Ï$ ô

ÂX N 3Š ã¶
KðÃ7Z \ M Hc_Ð a vZ wÎg äl IZ L L

VŒ X ñ3ŠÆ™} •zŠÆ0
+e ( Ð}g
á ZÆiZ) 7Z ä \ M

ó óX ¬Š yxgŠÆVz•VâzŠÆ0
+eÃh N Y Zwä Vz
Û »yZJ
-

:Z » ã0*
Ð yxgŠÆVèZ
:ì ~z%Ð b'
,
Y **
±

éº çøÒû …ø äô mû ‚ømø àønû eø U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø æø èô nø fômû ‚øvöÖû ] Ýø çûmø Œö^ß$Ö] ø_ôÂø EE
[ÜûÓöÖø ^Úø V U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Ïø Êø åö çøvûÞø Œö^ß$Ö] Øøfø Îû ]* Ü$ $ö ^ãø ßû Úô ^* •$ çø³jø Êø
oÊô ^Úø Ÿ$]ô hö†ø ûÞø æø äô eô ^. •$ çøjø Þø ^Úø ^Þø ‚øßû Âô ‹ønû Öø (äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^³mø V]çû³Öö ^³Îø

àûÚô …ö çûËö mø ðö ^ÛøÖû ] ØøÃø røÊø éô çøÒû †$ Ö] o³Êô åü ‚ø³mø U o% fôß$Ö] Äø•øçøÊø (Ôøiô çøÒû …ø
ÜûÒø V†õeô^røÖô kö×û Îö ( ^Þø ^+ •$ çøiø æø ^ßø eû †ôøÊø VÙø^Îø áôçûnö Ãö Öû ] Ùô^%ø Úû ^* Òø äô Ãô eô^‘ø]* àô³nû eø
2DDè÷ ñø ^Úô éø †ø ûÂø ‹
ø Ûûìø ^ß$Òö ( ^Þø ^Ëø ÓøÖø ÌõÖû ]* èø ñø ^Úô ^ß$Òö çûÖø VÙø^Îø [„õòô Úø çûmø Üûjö ßû Òö

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óSLSP VÜÎ… (ànÏÊ^ßÛÖ] l^Ë‘ h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !OTRT VÜÎ… (…^’Þ¢] gÎ ^ßÚ h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óMTQRVé…^ÚŸ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ !PMQNVÜÎ… (p‡^ÇÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
250

J½È
á

Æ a x HwÎggzZ Å kCk\ Å ]”ä VÍß izgÆiuL L

x Z™/ôˆ Æ kZ X H Yçz Ð kZ ä \ M X å @'
,q
-Z t ‚
@'
,kZÆ\ M k0*
}g ø Hn²gzZÔ ñƒzás§Åa\ M

ÑçO X Ã8 c*
Ùçz ëì 7ã0*
ðà ZÎÆ ã0*
Šñ~

#â Å*kZ ã0* 
å HQ ÑZ e~ @'
,
Æã0*
B; CZ ä a*™

**
±X HYçzgzZ \ ™ƒ§ä ë D™yÒ b '
,
Y **
±X ΙQ

{gGë c*
CäVrZ ?¸vßÄ\ M ‰
Ü zkZ Š
HY7 Ð b '
,
Y
ó óX @*
™e
$ñ…ã0*
{zÂDƒÌÄÑq
-Z¤
/ZpÔ¸Î

:**
Y µ :Zz™¤
/»VzgL 

Võù~ Hn²™ M ä kZgzZ Ô c*
M CŒŠ q
-Z k0*
Æa*™Ñ

?H ÂVzŠ ¬Ã c 
á ~½gLÅ|
# gŠ kZ~¤
/Z Ô c*
â
Û ä a \ M ? Ñ \ M

wÎg ÂX V ; Ô c*
Š [ Z ä kZ ? Vƒ wÎg »v Z ~Ð ß y ⠪РzŠ „ ZÍ 

J
-VŒ Ô'ä¤
/,gLÐ |
#gŠ Â ~Š iZz M Ã c
á ~½gLä a vZ

µ6,|
# gŠ™ Y :Zz ,gL Âî Y^ßÔ c*
â
Û QX Š
Hµƒe »VzgLJ
- aÑ
1 X 1™wJxsZ ä CŒŠ™NŠt X I


Hƒ °» c VÍßg Ñ" »|ŠzŠ!\ q
-Z

k0*
» a vZ wÎg X ¸ ñƒÆ~ 5Zg q
-Z yŠ q
-Z b{k
,
Ù 1Z **
C
±

H~ YÆb {k
,
Ù 1Z 1™tgzZ Ô c*
C
â
Û +™NŠ 7Z ä a \ M ÂZƒg¦

¢q Ô ¹ä VrZ ! {k
,
Ù 1Z Ô c*
C
â
Û ä a \ M X ì @*
ƒC
Ù ª HÐ }n gzZ ì

X}7,^ \ M gzZ ÔB‚ }÷ î M :c*
â
Û ä a \ M !wÎg Æ vZ }Z Vƒ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ZZ ñZÎä k ã ]Z) ´ !ORNTVÜÎ… (Å„rÖ] ànßu oÊ h^e (g³Î^³ß³Û³Ö] h^³jÒ (p„³Ú†³i à³ß³‰ 
Xì H 9Ãe
$Zzg† ÆXX oe]†Â¢] Ü׉^Ê

www.iropk.com
251

J½È
á

yÆ! ôË ) ä a vZ wÎgX Z7,^ú Ì~ ë b {k
,
Ù 1Z **
C
¦
4ZŠ a \ M X ˆï]i YZ Ìa }÷Ô Å Ô]i YZ ( Å äƒ 4ZŠ ~

äf xZ™/ô?ì c*
MÐ V¹|ŠzŠt Ô Y7 ä\ M X c*
0*
!\ q
-Z »|ŠzŠ Âñƒ
gzZ c*
š = ä a \ M X Ð k0*
Æ ]gúV# c*
Ð k0*
ÆŠ%V#Ô c*
Š [Z

¼= ]!*
t ë b {k
,
Ù 1Z **
C
¦X î Ñš Ì7ZgzZ k0*
ÆDIZ î Y: ¹

Æ]c*
Zzg ‰) Çñ M x » HÆDIZ|ŠzŠ Ú Z Ô ¹ä ~a kZ ðƒx¥g ZÍ **

Ì=Ð ~|ŠzŠ kZ å {Š c*
i~² ( ¶: ÁÐ,Š Z®Å/ôyZ ._
ä a vZ wÎg ‰ MDè[ôZ Z
# X Vj™Ýq‰
Ü ¤~Ð TA¼

= Ð ~|ŠzŠ kZ ¶7yZ= gzZ Î äö 7Z ~ Ô c*
Š ¬» äö |ŠzŠ=

N*
ß s§~÷!\ {zQ Ô @*
Yƒ§ ¥ Ú Z {zgzZ Î ¶Š Ê%C
Ù ~ X ÇA ¼ Ì
a \ M X ¸ ` ƒ§vßx Ó²Ô àJ
- a *™Ñ ~J
-VŒ X êŠ

~ ! {k
,
Ù 1Z Ô ¹gzZ ñZ—Q Ô ¬Š s§~÷™ñ~B; ÐZgzZ 1á !\ ä
C

~ Ô ‰ {g ¹!*
?gzZ ~ [Z Ô c*
â
Û X Vƒ¢q~ ! wÎgÆvZ} Z Ô Hn²ä

CgzZ Š
Á
HÖ ~ X 9 gzZ î YÖ Ô c*
â
Û X ë Ç\ M ! wÎgÆvZ } Z :¹ä

Å ]Z f kZ ì n Š
H7,I=J
-VŒ 9ìg ë Ú\ M Ô c*
Š™ qzÑ

ä a\ M ÂX ì 7öRÇ!*
[Z ! ì 5B‚Æhà a\ M ä T

£ÅvZ ä a vZ wÎg X c*
Š †Ãa vZ wÎg!\ ä ~ Ô zŠ = î Ñ ÂÔ c*
â
Û
1ó óX ‰ â 
Û lâ N*
Ñ»ƒ
 ™| 7,vZ pÔ ÅyÒ

:**
Y9Š~ }i »} h˜Æ‘Zu

a \ M X ñƒ} 9òÐl Âc*
â
Û {Š ZgZ »]óä avZ wÎgZ
#

X ‰ƒ 4ZŠ ~g¸q
-ZÆgN† a\ M X¸ Ìb &œ–1Z **
±B‚Æ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

X ì ¹ ó ó9L L6,oÑÅ ~g g à Åg
$ukZ ä o ƒ z **
g Z - !MLSU VÜÎ… (QMQN V‚Ûu] ‚ßŠÚ 

www.iropk.com
252

J½È
á

a vZ wÎg ä VrZ X ¸ ~ lˆÅ\ M ÷Œ
Û gzZ ÔN Y ¾Ð ÷ÛŒ @*

xŠÈ¶
KÆa \ M ävZa kZ X å 3gx ÅZ .
$zZÎaÆáZz äC è »

ú † Ð V;z a \ M Z
# X c*
Š @ÑY » V-)6,ìÆg ¸gzZ Ô c*
Š SÌÃ

`Z w1b –1Z **
±X å~ Vß Zz ä™lˆÃ\ M Ì{zX à M ´ â 0‘ZuÐ
s§~g ø !vZ} Z Ô ðâ 
Û ¬Š ä a vZ wÎg X ì Š
HM d

Û Ç!*
‘Zut

! Ñ1 ‘ZuX 1øJ
-Ã} h˜Æ kZ Ug ¯ä }i ÂÔ Yƒ °»aÆ‘ZuÐ

~ lˆÅ\ M vßVƒ @*
™{°z~gzZ Ô}Š hg=vZ Ô < ¬Š \ M !·} Z

X ÇVz™7Šæ ÅyZ Ls ÜÆ \ M gzZ X ÇVzŠ Ÿ:Zz ÃyZ ~ Ô ìg M

ävZX }Š hgÃ} h˜ÆkZ Âì C‘Zu¤
/Z !vZ} Z Ô ðâ 
Û ¬Š ä a \ M

1 X ìg™0y›iZgzZ 1™wJxsZ ä‘ZuQX c*
Š hgÃ} h˜ÆkZ

:Q
−s§Å61Z~ ^Å.
$zZ » g LZƒ**
¦

mïÍ~ +Š}g ø·ƒìgNŠ ? 6 !wŒ
Û Ô ¹ä 61Z yŠ q
-Z

Z'
,ÃVzŠq}g ø Ôì HÛZÃVzW}g ø Ôì H> Z'
,Ã ZŠ ZŠ \!*
} g ø Ôì

~gOZÆ·™áß ãiz q
-Z ~ Vƒ @*
™ÇÐ vZ [Z ~gzZ Ôì H >

= ì e ?QX ÇVzŠ Ãu » kZÐß~Â Ç}™{>~ i ú{z Z
# Ô ÇV¹
X ,™è%B‚}÷s o†ˆÆkZ Ô )zg c*
**
hg

X zg ¦
/™ ?ƒ e a kZ ÔÐ , hg7Là ?ë ! nÅv Z Ô ¹ä VÍß

wÎg gzZ Ôå H yÒ ä kZ 6 c*
VZ ß „ (z ä 61Z Â ð ƒ ðZ
#Q

b§T ‰ á p= b§ÏZ a vZ wÎg X Š
HÖ ~ g OZ Æ avZ

ä 61Z ‰ ~ {>Z
# a v Z wÎg XÑ " 7,i úgz Z ¸ D Y: Zizg

QX Š
Hƒ d

Û Æ a \ M J
-VŒ X J (,s§Åa \ Mgz Z c*
VZ ß
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óNLLU V ÜÎ… (‚âˆÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !ORMQ V ÜÎ… (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

253

Ô‰ƒÈB; VâzŠÆkZ6,ßX Z 7,< ™ƒ {Š ‚
Û pgzZ kZj$
+Ô {Šgp“7
-eZ

Ô Y7 Ô ‰ k0*
Æ kZ vßP Æ ÷Œ
Û X c*
Š NÐB; ß ä kZJ
-VŒ
( a)·~aÆkZ Ô å ¹Ð ?ä ~ ÀÔ ¹ä 61Z ?ì ]!*
HÇZ1Z
M t ‚}÷.
$zZ N*
ñq
-Z „ÐgzŠ ÂZƒ d

Û ÆkZ ~ Z
# pX J(,s§Å

7J
- ` M ä~.
$zZ ÑZz VÕZŠ,ZgzZ yŠ¤
/KñâZÔ ~7,
Å+z ! nÅvZX Š
H
X[
daÆä3={zX ¬Š

ÐZ {z Â@*M d

Û 61Z¤
/Z X ¸g Lƒ **
±{z c*
â
Û ä a vZ wÎg

1X f
eñ 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ¹ ó ó9L L6,oÑśà Åg
$ukZ ä o ƒ z **
g Z - !TTOM (OSL)N V‚Ûu] ‚ßŠÚ 

www.iropk.com
254

J½È
á

21[ !*

yÒ»VÇÍ7Åa*™Ñ
Ë ó Xó bŠ }Š q :Z Å kZ „¬ Ð q ¸zÆ q Ë L Lì Š Z%Ð ðÍ7

¶Š q :Z +Z  c*
Ôì s ¸ñ6,VÂ!*
zŠ !õÑ bŠ q :Z !~ }g !*
ƧZz

ÙÔ íZ Œ
Û zg U*M {z´Æ kzQ c*
Ôì êŠ â 
Û i)g fÆkz \¬vZÿáZz

ËÐ íZŒ
Û zg U*MgzZ [òZz ù Zgf ~Š â vŠgzZ zŠ Y DÔ kz ã-Ô Y ØZz [ZpÔx AZz
X ì CY ~Š™ðrÆ™x¥wZj RÆkZ¬Ð q ¸zÆ%R

Æ kz \¬vZ ÎÔ ì mºB‚ÆhY m
CZ sÜ Â]!*
™¯Z wzZ

X›)z ›~ ™¯Z ãU*
²Ô å êŠ ™ q :Z !0Æ VÂ!*
Z)g f
7Å h Y m
CZìt i q
Ð Z ~Š ã
Cq
-Z~ Y m
CZ)gzZ hY m
CZ%Z X V7

äY ÅÃ7Æù Zg f ZÅY m
CZ)²Ôì Cƒ E gzZ |'
,F
F‚ ÎðÍ

X ì CƒŠŠágzZ KÑ‚} â 'ðràZz

b§ÏZ‚ ` M Ô „g Y Å™f V×Í 7P Åa *™Ñ ~ sf

X ¶~Š¸¬ w‚Î{Ša Ð ` M 0ÆyZ ä a \ M‰ _ƒ "
$U*
X ?Š ~(,¹ Åy
á èÑgzZ ]tè‰
Ü ZœÅa\ M V×Í7t G

:ÇñYƒx ¬ O

: c*
â
Û Š
á g Z ä a vZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

Œô^ß$Ö] o×ø Âø oøiô ^û mø oj# uø ^nø Þû ‚% Ö] göâø„ûiø Ÿø (åô ‚ônø eô oûŠôËû ³Þø pû„ô³Ö$]æø EE
V Øønû Ïô Êø [ Øøjô Îö Üønû Êô Ùöçûjö Ïû ÛøÖû ] Ÿøæø (Øøjø Îø Üønû Êô Øöiô ^³Ïø ³Öû ] p…ô‚û³mø Ÿø ݺ çû³mø

www.iropk.com
255

J½È
á

1DD…ô^ß$Ö] oÊô Ùöçûjö Ïû ÛøÖû ]æø Øöiô ^Ïø Öû ]* ( tö†û ãø Öû ] V Ùø^Îø [ ÔøÖô ƒF áöçûÓömø Ìønû Òø 

‚σ 7»*Š X ì y Y ~÷~B; Æ TnÅ] Z f kZ L L

: gzZ ? HOVY ä ~ ǃ } Y L
Þ ‡: Z
# BNŠ: yŠ { z vß

a \ M ? ǃ eùt Š
H¹ ? Š
HHOVYÐ Z ǃ DÃw >

ó Xó ÐVƒ5VâzŠ w>zL
Þ ‡~TX σ ~ m,
3,
p L L:c*
â
Ûä

:ÐVƒC
Ù ªwYŠgzZ Ñ L Ñ
:c*
â
Û Š
á g Z ä awÎgÆvZ D â 
Û b {k
,
Ù 1Z **
C
±

àûÚô gºmû †ôÎø ( áøçûeö ]„$ Òø áøçûÖö ^q$ ø &øÃø fû mö o³j# uø èö Âø^³Š$ Ö] Ýö çû³Ïö ³iø Ÿø EE
hö„ôÓûmø Üûãö ×% Òö ( èõ mø ]æø…ø oûÊô æø =äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø äû Þ$]* ÜöÂøˆû mø Üûãö ×% Òö ( àønû $ô ¡ø$ø
2DD Üø×$ ‰øæø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô Öô çû‰ö…ø æø Ø$ qøæøˆ$ Âø äô ×# Ö] o×ø Âø

L ÑgzZ wYŠ d

Û Æ MJ
-Z
# σ: ì‡J
-‰
Ü z kZ #
Ö ªL L

ó Xó Ç}™~úŠ »äƒ ó ówÎg L Lq
-ZC
Ù Ð ~XN YƒC
Ù ª: ( Ñ)
:ì ~ e
$Zzgq
-Z

ó Xó Çñ0
+!*
yc6,( a·) wÎgÆkZgzZVz³vZq
-ZC
Ù LL

: ÏñY| (,$ìgzZ ÏñYƒ Á~g ZÈ â Z
:ì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

VÙø^Ïø Êø o' eô]†ø Âû]* åö ðø «qø Ýø çûÏø Öû ] 'ö‚ùô vømö ä´Šô×ô rûÚø oûÊô U oùfôß$Ö] ^Ûøßø nû eø EE

V Ùø^Îø ( èø Âø^Š$ Ö] †ô¿ôjø Þû ^Êø èö Þø ^Úø Ÿûø] kôÃø nùô •ö ]ƒø ]ôVÙø^Îø ý [ èö Âø^Š$ Ö] ojFÚø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

á^ÓÚ áçÓm á] oßÛjnÊ Øq†Ö] †fÏe Øq†Ö] †Ûm oju èÂ^ŠÖ] ÝçÏi Ÿ h^e (àjËÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ x³nv³‘ 
óNULT V ÜÎ… (ð¡fÖ] àÚ knÛÖ]
(Ü×ŠÚ xnv‘ !ORLU V ÜÎ… (Ý¡‰Ÿ] oÊ éçfßÖ] l^Ú¡Â h^e (gÎ^ßÛÖ] h^³jÒ (p…^³í³e x³nv³‘ 
óSOPN V ÜÎ… (àjËÖ] h^jÒ

www.iropk.com
256

J½È
á

†ô¿ôjø Þû ^Êø ä´×ô âû]ø oÖø ]ô †ö Úû Ÿûø] ‚ø³‰ùô æö ]ƒø ]ô V Ùø^³Îø [Ìønû Òø = äô ³×# ³Ö] Ùøçû³‰ö…ø ^³mø
1 DDóèø Âø^Š$ Ö]
gzZ Ôc*
M CŒŠ q
-Z¸ W"Ð VÍß~ >KZ a *™wÎg L L

# : c*
Z
â
Û ä a \ M ?5 M “
#
Ö ª ! wÎgÆ vZ } Z :Îì

ù qM » $â Z : ¹ä kZ X *
*™gOZ » #
Ö ª ÂÔñY Å ùŸ $â Z
³Æ #
Ö ª ÂN Y Š ™Š4Æ VÍßIZ **
ó óx » L LZ
# :c*
â
Û ?ǃ
ó Xó ƒg

ÐVƒC
Ù ªyZxݪ

: D â
Û bfv
.**
±

$Z@ ~÷ Ð Vƒ yZx,Z ˆ }÷ ó c*
e
â
Û ä a vZ wÎg L L

( ðOZ Å ) yZgzZÐ ,™nZ²ZÐ <
L ~÷gzZ ÔÐ ,¢ìÐ

2ó óXÐVƒwŠÆVâ -~ VñÆXÐVƒvß, Z~

: ÏñYƒx ¬ ãc*
²z ÙJ

: c*
â
Û Š
á g Z ä a vZ wÎgì ~z%Ðb/0vZ†**
±

øuô^Ëø Öû ] ˜
ö Çô fû mö æû]* øv% Ëø j$Ö]æø øvû³Ëø ³Öû ] g% ³vô³mö Ÿø äø ³×# ³Ö] á$ ]ô EE

övûËø Öû ] †ø ãø ¿ûmø oj# uø èö Âø^Š$ Ö] Ýö çû³Ïö ³iø Ÿøæø V Ùø^³Îø ( ø³vùô ³Ëø ³jø Ûö³Öû ]æø
ö uö^Ëø j$Ö]æø
3 DD 

ä; ð§"c*
Ôì @*
™I **
Ãä;gzZÌ ð§" \¬vZ G L L 

‚σ 7ì‡#
Ö ª óc*
â
Û Ìt ä \ M gzZX ì ‚
rg Ð áZz
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óRPUR V ÜÎ… ( èÞ^Ú¢ ÄÊ… h^e ( Ñ^ΆÖ] h^jÒ (RQU VÜÎ… (Ü×ÃÖ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ 
(é…^ÚŸ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !ORLR V ÜÎ… (éçfßÖ] l^Ú¡Â h^e (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p…^íe xnv³‘ 
ó MTPS V ÜÎ…
X ì ¹ ó ó9L LÐ Z ä Á qx â Z !SQ)M VÜÒ^u Õ…‚jŠÚ !NMS)N V‚Ûu] ‚ßŠÚ 

www.iropk.com
257

J½È
á

ó Xó ÏñY’( [p ) ð§"

:ÏVƒ kŠz!*
ÆÜ } À'gú

: c*
â
Û ä a vZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

lº ^nø ‰ô^Òø ðº ^ŠøÞô ( ‚öÃû eø ^Ûø³âö]…ø ]* Ÿø …ô^³ß$³Ö] Øô³âû]* àû³Úô áô^³Ëø ³ßû ³‘ô EE
èô Ûøßô ‰û]ø Ùö^%ø Úû ]ø à$ ãô‰ôæûæ. …ö o³×F ³Âø lº¡ønû Ûô³Úö (lº¡øñô ^³Úø (lº^³mø …ô^³Âø
Ùº^qø…ôæø (^ãø vømû …ô áø‚ûrômø Ÿøæø èø ß$røÖû ] àømû †ø mø Ÿø (èô ×ø ³ñô ^³Ûø³Öû ] kô³íû³fö Öû ]
1 DD Œ
ô ^ß$Ö] ^ãø eô áøçûeö †ô–ûmø ( †ôÏø fø Öû ] hô^Þø ƒû ^ø Òø ½º]çø‰û]* Üûãö Ãø Úø

X ‰ ñ3Š 7= J
-ÌZ áZz äY ~ v M vßÆ nzŠ L L
äƒ bâ t Ô Sg kŠz!*
Æ Ü } À 'gú+Z ( Âq
-Z )
VŠzZ Á( } h )6,VzuÆ yZ Ô àZz ä™bâ ( ÃVÍß )gzZ àZz
ÒpÅkZ: ÏBŠÃ¼
A t X Ð Vƒ D™•
w b§ÅVâ ;ÃÆ

b§Å VñŠ Å VE k0*
Æ X òŠ M ¼ ( }uzŠ ) gzZ ÔÏ Ã0*
ó Xó D™ðî ÅVÍß{zB‚ÆX ( VáÑ)} hÃ

: ÏñY| (,ª
˜ gzZ ÇñYƒ »D

: c*
â
Û ä avZ wÎg D â 
Û b ´ â 0÷Z **
±

(Øöãû røÖû ] køfø %û mö æø ( Üö×û Ãô ³Öû ] Äø³Êø †ø ³mö áû]* èô Âø^³Š$ Ö] ½ô]†ø ³û]* àû³Úô á$ ]ô EE

2 DD tö†ø ãø Öû ] †ø %ö Óûmø æø

~ VE¶
KÅ#
Ö ª **
Y| (,» ~¤
/]g ¸z OgzZ Ôª
˜ Ô **
Y JZ » D L L

ó Xó ì Ð
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
xnv‘ ! MQO)R VèߊÖ] |†T !NOP)N Vp†fÓÖ] àߊÖ] !PPL(OQR !PRU)N V‚Ûu] ‚ß³ŠÚ 
Xì ¹ ó ó9L LÐZ ä yx0Z !SPRM VÐÚ… (á^fu àe]
óQQSS(QNOM(TLVÜÎ…( ØãrÖ] …çã¾æ Ü×ÃÖ] ÄÊ… h^e ( Ü×ÃÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
258

J½È
á

: ÏñYƒx ¬ ~g »$
+

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

oÖF ]ô Øöqö†$ Ö] Ýø çûÏö mø oj# uø èö Ú$ Ÿûö] åô „ôâF oßF Ëø iø Ÿø =å´‚ônø eô oûŠôËû Þø pû„ô³Ö$]æø EE
V ÙöçûÏö m$ àûÚø „õòô Úø çûmø Üûâö…ø ^nø ìô áöçûÓönø Êø Ðômû †ô_$ Ö] oÊô ^ãø ö †ôjø Ëû nø Êø éô ]ø†û ³Ûø³Öû ]
1 DD ¼ôñô ^vøÖû ] ] „øâø ðø ]…ø æø ^ãø jø mû …ø ]æø çûÖø

: »J
-‰
Ü z kZ #
Ö Zt ! ì yY ~÷~B; ÆTÔ nÅ]Z f kZ L L
g Zi !*
u'
,B‚Æ ]gúòŠ M ( ñY ƒ: ª
qt) J
-Z
# σ
ÐZ ? ! l» ó Ǿ ]!*
t ǃ {z òŠ M +4‰
Ü z kZgzZ ÔÇ}™ **
i
ó Xó D YáúÆg Z-Š

:ÇñY 1™w'ÃZ!*
äÇgzZ [ZÑ

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b %¬1Z **
±

†ø ÛûíøÖû ]æø (†ø mû †ôvøÖû ]æø (†$ vôÖû ] áøçû×ö vôjø Šûmø ݺ ]çøÎû ]* oûjô Ú$ ]. àûÚô à$ Þø çûÓö³nø Öø EE

Üûãônû ×ø Âø |öæû†ö mø (Üõ×ø Âø gôßû qø oÖF ]ô ݺ ]çøÎû ]* à$ ³Öø ˆô³ßû ³nø Öø æø ( Íø‡ô^³Ãø ³Ûø³Öû ]æø
(]‚÷Æø ^ßø nû Öø ]ô Äûqô…û ]ô V áøçûÖö çûÏö ³nø Êø èõ qø^³vø³Öô Üû³ãônû iô ^³mø ( Üû³ãö Öø èõ uø…ô^³Šøeô
oÖF ]ô †ø mû ‡ô ^ßø ìøæø é÷ ø †ø Îô àømû †ôìø îöŠøÛûmø æø (Üø×ø Ãø Öû ] Äö–ømø æø (äö ×# Ö] Üûãö jö n$fø nö Êø

2DD èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýôçûmø

Ô k]§g Ô ~g » **
i Ð Vƒ Za vß}'
,,Z¼ ~ #
Ö Z ~÷ L L

Å h N vß¼ ( Ð ~ yZ )gzZ ÔÐ −w'ÃäO äÇgzZ [ZÑ

ðì Zzl
ÆyZ X Ð N Y− ( nÆ ö;g ~ VC LZ )6,Ka

Å~
# q KZMðÃk0*
Æ yZ X Ð N Yá gzZÐ NÑ 7ñx 
áz
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óàŠu ‚ߊe (TPKMO Vp…^fÖ] xjÊ 
óQQUL V ÜÎ… (äÛ‰] †nÇe änÛŠmæ †ÛíÖ] ØvjŠm àÛnÊ ðø«q^Ú h^e (èe†TŸ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
259

J½È
á

\¬vZpÔ **
M ÀÐ }Ð kZ n Æ% N*
{z Â Ç ñ M Ð n¾

yZgzZ Ç}Š Z¤
/h N 6,yZ Ô Ç}Š™uh ( Ðzz Å Éu) 7Z „ ]Zg

~ VÂgßÅk
,
ògzZ gÈ n Æ J
-#
Ö ª ÃVß Zz v ¹!*
Ð~
ó Xó Ç}Š™ *

:ÇñY Ñ1B‚Æ]Ò^Ñ

: c*
â
Û ä a vZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

hø…ø ^Ïø jø mø æø (hö„ûÓôÖû ] †%ö Óûmø æø (àöjø Ëô Öû ] †ø ãø ¿ûiø oj# uø èö Âø^Š$ Ö] Ýö çûÏö iø ŸøEE
1 DDÑö]çø‰ûŸûø]

g Zi !*
Ôǃ ]{ ^ÑÔ ÐVƒ C
Ù ª ¬ Ð äƒ ì‡ #
Ö ªL L

ó Xó ÐN Yƒd

Û

: ÏN Y ~Š V„ZÍ KÑ

: c*
â
Û ä a*™Ñ D â 
Û bŠ&0vZ†**
±

2DDÐùô vøÖû ] éô ø ^ãø ø áö^Ûøjû Òø æø (…ôæûˆ% Ö] éö ø ^ãø ø ý èô Âø^Š$ Ö] pô‚ømø àønû eø á$ ]ô EE

ó Xó ÏñY ðÖ „ZÍEgzZ Ô ÏñY ~Š „ZÍ KѬР#
Ö ªL L

: ÇñY ’k~ VÍß

: c*
â
Û ä a vZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

3 DD x% % Ö] oÏø ×û mö æø (ØöÛøÃø Öû ] “
ö Ïö ßû mø æø áö^Úø ˆ$ Ö] hö…ø ^Ïø jø mø EE

µZz Ú~ ¿Ô ÇñY M d
$ÛŒ: â i ( ì Ð ~ ]â ´ Å#
Ö ª) L L
ó Xó ÏñYƒ Za ²gzZ ǃ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óSLRM V ÜÎ… (àjËÖ] …ç`¾ h^e (àjËÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 
óNPR)N VÜÎ… (èvnv’Ö] è׊׊Ö] !MLQOVÜÎ… (.†ËÛÖ] h.¢] 
óSLRM V ÜÎ… (àjËÖ] …çã¾ h^e (àjËÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
260

J½È
á

:Ð,™õÆ™+'
× Ã]
.)vß

: c*
â
Û ä a vZ wÎgì ~z%Ð b ´ â 0÷Z **
±

1DD ‚ôqô^ŠøÛøÖû ] oÊô Œ
ö ^ß$Ö] oøâ^fø jø mø oj$uø èö Âø^Š$ Ö] Ýö çûÏö iø Ÿø EE

ó Xó Ð,™];Izõ~ VzKvß ‚Ô Ïƒ: ì‡#
Ö ªL L

: ÏñYƒx ¬ ~gpx Zw

: c*
â
Û ä a vZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

àûÚô ]* Ùø^ÛøÖû ] „øìø]* ^Ûøeô ðö †û ÛøÖû ] oûÖô ^fø mö Ÿø áº^Úø ‡ø Œô^ß$Ö] o×ø ³Âø à$ ³nø iô ^û ³nø Öø EE
2 DD Ýõ]†ø uø àûÚô Ýû ]* Ùõ¡øuø

Ç}™7„Ç!*
Å]!*
kZ òŠ Mì ÑZz ä M ‰
Ü z (Zgz¢6,VÍß L L
ó Xó ì x Zwc*
ì w'{zì HÝqä kZ wâ 

: ÏN Yƒq
-Ñ~g!*
zg » Ì'gú

: c*
â
Û ä a vZ wÎgì ~z%Ð bŠ&0vZ†**
±

oj# uø (éô …ø ^røjùÖ] çöÊø æø (èô ‘$ ^íøÖû ] Üö³nû ×ô ³Šûiø èô Âø^³Š$ Ö] pô‚ø³mø àø³nû eø EE
3 DD éô …ø ^røjôù Ö] oÊô ^`ø qøæû‡ø éö ]ø†û ÛøÖû ] Õø…ô^øiö

ñY ’]g ˆgzZX Ç ñY HxsÃVÍß m{ sܬ Ð #
Ö ªL L
ó Xó Ï}™•
g x~g !*
zg Ȯ0
+
z{ LZ ]gú ‚Ï

: ÏñYƒ]ÒÅVß²i

: c*
â
Û ä a vZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Ð Z ä k ã ]Z)´ !SNP VÜÎ… (‚q^ŠÛÖ] h^jÒ (äq^Ú àe] à߉ !PPUV ÜÎ… (.¨]. oe] àß³‰ 
Xì ¹ ó ó9L L
óPPQU V ÜÎ… ( oñ^ŠÞ à߉ !NLTO V ÜÎ… (ÅçnfÖ] h^jÒ( p…^íe xnv‘ 
‚ßŠÚ !NPR)NV èvnv³’³Ö] è׳Š×³ŠÖ] !PUO)PV ÜÒ^³u Õ…‚³jŠÚ ! QLU)M V ‚Ûu] ‚³ß³ŠÚ 
óMLQO V ÜÎ…( .†ËÛÖ] h.Ÿ] !POLSVÜÎ… V…]ˆfÖ]

www.iropk.com
261

J½È
á

†ø %ö Óûiø æø (áö^Úø ˆ$ Ö] hø…ø ^Ïø jø mø æø(Üö×û Ãô Öû ] ˜
ø fø Ïû mö oj# uø èö Âø^Š$ Ö] Ýö çûÏö ³iø ŸøEE
1DD Ùö‡ôŸøˆ$ Ö]

gzZ Ç ñY M d

Û : â i Ô Ç ñY 1™HD ‚σ 7ì‡#
Ö ª LL

ó Xó ÐVƒÐ ]Òá²i

:ÇñY HxsÃVÍßÆyTyY sÜ

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð bŠ&0vZ†**
±

2 DD èô ‘
$ ^íøÖû ] Üönû ×ô Šûiø èô Âø^Š$ Ö] pô‚ømø àønû eø EE

ó óX ÇñY ¹ÃVÍßm{sÜxsd

Û Æ#
Ö ªL L

: ǃg¼»®
)
á Zzí

: c*
â
Û ä a*™Ñì ~z%Ð bŠ&0vZ†**
±

ojFuø (éö …ø ^røjùÖ] çöÊø æø(èõ ‘$ ^íøÖû ] Ünû ×ô Šûiø èô Âø^³Š$ Ö] pô‚ø³mø àø³nû eø á$ ]ôEE
éö ø ^ãø øæø( Ýô^uø…û Ÿû* ] Äö_ûÎø æø (éô …ø ^røjôù Ö] o×ø Âø ^ãø qøæû‡ø éö ]* †û ³þÛøÖû ] àø³nû Ãô ³iö

3 DD Üô×ø Ïø Öû ] …ö çûãö ¾øæø Ðùô vøÖû ] éô ø ^ãø ø áö^Ûøjû Òô æø …ôæûˆ% Ö]

’gŠkZ ]g ˆÔ Ç ñYHxsÃVÍßmºsÜd

Û Æ#
Ö ªLL

~h  ~g ZŠ ¸g Ô Ï ñJ B; » 0
+
z{ LZ ~ ]g ˆ]gú Ï ñY

( î ;) g¼» ¯gzZ Ç ñY c*
Ö hÔ Ï ñY ~Š „ZÍ KÑÔ Ï ñY
ó Xó ÇñYƒ

: ÇñY ƒ: â i

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óMLOR V ÜÎ… ( l^m¤]æ Ù‡ŸˆÖ] oÊ ØnÎ^Ú h^e ( ð^ÏŠj‰Ÿ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ 
óNPR)N Vèvnv’Ö] èŠ×ŠÖ] !QNQ !QLU)M V‚Ûu] ‚ßŠÚ 
óNPR)N Vèvnv’Ö] è׊׊Ö] !QLU)M V‚Ûu] ‚ßŠÚ 

www.iropk.com
262

J½È
á

(Ùö‡ôŸøˆ$ Ö] †ø %ö Óûiø æø (Üö×û ³Ãô ³Öû ] ˜
ø ³fø Ïû ³mö o³j# uø èö Â^³Š$ Ö] Ýö çû³Ïö ³iø ŸøEE

1DD áö^Úø ˆ$ Ö] hø…ø ^Ïø jø mø æø

Vƒ ]{á²i Ô Ç ñY 1™HDJ
-VŒÔ σ 7ì‡#
Ö ªLL

ó óX ÇñY M d
$ÛŒ: â igzZÐ

: c*
â
Û ä a vZ wÎgì ~ e
$Zzg ~uzŠ q
-Z ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

( †ôãû $ Ö^Òø èö ßø Š$ Ö] áöçûÓöjø Êø áö^Úø ˆ$ Ö] hø…ø ^Ïø jø mø oj# uø èö Âø^Š$ Ö] Ýö çûÏö ³iø Ÿø EE

Ýö çûnø Öû ] áöçûÓömø æø (Ýôçûnø Öû ^Òø èö Ãø ÛöröÖû ] áöçûÓöiø æø(èô Ãø ÛûröÖû ^Òø †ö ãû $ Ö] áöçûÓömø æø
2 DD èô ‘øçûíøÖû ] èô Ëø Ãû Š$ Ö] Ñô]†ø jô uû^ô Òø èö Âø^Š$ Ö] áöçûÓöiø æø èô Âø^Š$ Ö^Òø

X Ç ñY M d
$ÛŒ: â i ( σC
Ù ª ã¶
Kt) ¬ Ð äƒ ì‡#
Ö ª LL
-Z yŠ q
q
-Z Ô b§ÅyŠ q
-Zß Ô b§Åß·Ô b§Å¹ w ‚gzZ
( ÑZz äg*Ð ~!) b§Å?Æ v M‚q
-Z gzZ b§Å ]
ó Xó ÇñYƒ

: ÏñY Å]ÐÐ ]ñgzZ›Ð *Š

: c*
â
Û Ð b y!*
N **
¦ä avZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

o×ø Âø ÜûÓönû Âø]‚øjø Òø ÜöÚø Ÿûö] ÜöÓönû ×ø Âø kûÂø]‚øiø ]ƒø ]ô køÞû ]* Ìønû Òø = áö^eø çû$ø ^mø EE

= äô ×$ Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø oÚôù ]. æø oûeô^* eô V áö^eø çû$ø Ùø^Îø äü ßû Úô áøçûfö nû ’ômö Ýô^Ãø _$ Ö] èô Ãø ’ûÎø

ÜöÓöeôçû×ö Îö oûÊô oÏø ×û mö àÓôÖF æø †º nû %ô Òø „õòô Úø çûmø Üûjö Þû ]* ( Ÿø V Ùø^Îø [^ßø eô èõ ×$ Îô àû³Úô ]ø*

^nø Þû ‚% Ö] ÜöÓöf% uö Ùø^Îø [ äô ×$ Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø àö³âûçø³Öû ] ^³Úø æø V ]çû³Öö ^³Îø àö³âûçø³Öû ]

3DDløçûÛøÖ] ÜöÓöjö nø âô]†ø Òô æø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

(Ü×ŠÚ xnv‘ !MLOR VÜÎ… (l^mŸ6 ]æ Ù‡ŸˆÖ] oÊ ØnÎ^Ú h^e (ð^ÏŠj‰Ÿ] h^jÒ (p…^í³e x³nv³‘ 
óNRSM V ÜÎ… (Ü×ÃÖ] h^jÒ
Xì¹ óó9LÐ
L Zälã]Z)´!NONN V ÜÎ… (‚âˆÖ] h^jÒ (p„Ú†i à߉ !SMM)N V‚Ûu] ‚ߊÚ
óRPS)N Vèvnv’Ö] è׊׊Ö] !PNUS V ÜÎ… (Üu¡ÛÖ]æ àjËÖ] h^jÒ (.¨]. à߉ !PSO)N V‚Ûu] ‚ßŠÚ 

www.iropk.com
263

J½È
á

6,?‘Z ( 
Û » )Z
# ǃwq H ( »Vâ › ) Zg v‰
Ü z kZ ! y!*
N} Z L L
y!*
N ?ƒ D 7,^ I6,@'
,Æ ä3 ?b§TÔ Ï,7,^I b§kZ

ºë ‰
Ü z kZ H ! vZ wÎg c*
y!*
Û 6,\ M \!*
Œ
Vâ }÷ : ¹ ä

\¬vZ pÔ Ð ƒ ~ ]Ò ?É 7: c*
â
Û ä \ M ?Ð Vƒ~

H ïz! vZ wÎg c*
: Y7 ä/ôX Ç}Š wZ e ó óïzL L~ Vߊ }g v
ó Xó ]ÐÐ ]ñgzZ›Ð *Š L L: c*
â
Û ä \ M ?ì

:ÐN Yƒxznvß(

: c*
â
Û ä aÑì ~z%Ð b?Z kZŠ% **
±

èô Öø ^Ëø vöÒø èº Öø ^Ëø uö oFÏû fû mø æø Ùöæ$ Ÿû* ^³Êø Ùöæ$ Ÿûø] áøçû³vö³Öô ^³’$ ³Ö] gö³âø„û³mø EE
1DDè÷ Öø ^eø äö ×# Ö] Üöãônû Öô ^fø mö Ÿø ( †ôÛûj$Ö] æô]* †ônû Ãô $ Ö]

vßw‰gzZXÐN Y Dƒ ( ]¯) Ág}vŠˆP vß(L L

\¬vZgzZì CY {g ¹!*
gL~Šg c*
9È » b§TÔÐ N Y {g ¹!*
ó Xó Ç}™7{ Zz6,¼ Å ( VÍßw‰) yZ

: c*
â
Û ä a *™ÑV M'
,h
+'
×

èº Öø ^%ø uö Üûãö ßû Úô oÏF fû mø è÷ ×ø eø †û Æö änû Êô áøç×ö eø †û Çø mö áº^Úø ‡ø Œô^ß$Ö] o×ø Âø oûiô ^û ³mø EE
Ôøf$øæø ]„øÓøâF ]çÞö ^ÓøÊø ]çËö ×ø jø ìû]æø(Üûãö iö ^Þø ^Úø ]* æø Üûâöö çãö Âö kûqø†Úø ‚û³Îø
2DD ä´Ãeô^‘ø]ø àønû eø

ÂÏ ñY Å ðÌgzZÔ‹Y [p Å yZ ¨ M ‰
Ü z (Z q
-Z 6,VÍß L L
ä \ MQ ( ÐN Yƒxznvß(²)ÐN Y {g ¹!*
vßw‰
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óRPOP V ÜÎ… ( ànvÖ^’Ö] h^⃠h^e ( Ñ^ΆÖ] h^jÒ(p…^íe xnv‘ 
àe] à߉ !POPN V ÜÎ… (Üu¡ÛÖ]æ àjËÖ] h^jÒ (.¨]. oe] àß³‰ !NUM !NTU)N V‚³Û³u] ‚³ß³ŠÚ 
Xì ¹ ó ó9L LÐ Z ä k ã ]Z) ´ !PLLQ V ÜÎ… (äq^Ú

www.iropk.com
264

J½È
á

gzZ }°z Æ yZ b§kZ ó c*
â
Û ™ 5 ë!*
ÃVèZ Å Vð; VâzŠ LZ
ó Xó ÐN Yƒg D »]Ã%Z {zgzZ Ô ÏN Y {g™ƒ ûÒ$iPâ Z

: ÏN Yƒ {Š c*
i'gúgzZ ÁŠ%

: c*
â
Û ä avZ wÎgì ~z%Ð b÷Z **
±

†ø %ö Óûmø æø (Øöãû røÖû ] †ø %ö Óûmø æø(Üö×û Ãô Öû ] ÄøÊø †û mö áû]* èô Âø^Š$ Ö] ½ô]†ø û]* àû³Úô á$ ]ôEE
ojFuø ðö ^Šøßôù Ö] †ø %ö Óûmø æø Ùö^qø†ùô Ö] Ø$ Ïô mø æø(†ôÛûíøÖû ] hö†û ö †ø %ö Óûmø æø (^³Þø ˆùô ³Ö]
1 DD ‚öuô]çøÖû ] Üönùô Ïø Ö] é÷ ]* †ø Úû ]ô àønû ŠôÛûíøÖô áøçûÓömø

Ô Ïñ Y| (,ª
˜ Ô Ç ñ Y 1 VZ Dì Ð ~ VE¶
KÅ#
Ö ªL L

'gúgz Z } hðòŠ M Ô Ï ñ Y 8 ] { [ ZÑ Ô Ïƒ x ¬ ~g » **
i

y Zô„ ( òŠ M ) q
-Z n Æ V Âgú( 50) k 
‚ÏN Yƒ {Š c*
i
ó óX ǃ

: c*
â
Û ä a*™Ñì ~z%Ð b .ñ1Z **
±

àøÚô èô Îø ‚ø’$ Ö^eô äô nû Êô Øöqö†$ Ö] Íöçû_ömø áº^Úø ‡ø Œô^³ß$³Ö] o³×ø ³Âø à$ ³nø iô ^³nø Öø EE
‚öuö]çøÖû ] Øöqö†$ Ö] p†ø mø æø(äö ßû Úô ^âø„öìö^û mø ]‚÷uø]* ‚ö³rô³mø Ÿø Ü$ ³$ö gô³âø„$ ³Ö]
2 DD ðô «Šøßôù Ö] éô †ø %û Òø æø Ùô^qø†ùô Ö] èô ×$ Îô àûÚô (ä´eô áø„ö×ö mø é÷ ]* †ø Úû ]ô áøçûÃö eø …û ]* äö Ãö fø jû mø

dž 䙑œ™á **
οq
-Z Ç ñ M: â i (Z q
-Z6,VÍßgz¢ L L
~ { C Å Š% q
-Z Ç ƒ Ìt gz Z Ô Ç A 7ÑZz h
e Ð Z ðÃp

ƒ ] ÒÅV ÂgúgzZ ºÅVzŠ%èY ÏN Yƒ 'gú:e : e
ó óX ÏñY
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

xnv‘ !ORR ! NQQ !NNN)O( ‚Ûu] ‚ßŠÚ !QNOM V ÜÎ…( |^ÓßÖ] h^³jÒ( p…^³í³e x³nv³‘ 
óNRSM V ÜÎ… ( Ü×ÃÖ] h^jÒ (Ü׊Ú
óMLMN( ÜÎ… ( é^ÒˆÖ] h^jÒ( Ü×ŠÚ xnv‘ !MPMP V ÜÎ… (é^ÒˆÖ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
265

J½È
á

:ÐN Y0ÁqvßIZ **

:ì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

(^%÷mû ‚ôuø ä´Šô×ô rûÚø oûÊô Ýø çûÏø Öû ] 'ö‚ùô vømö ‹ºÖô ^qø U äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ^Ûøßø nû eø EE
]ƒø ]ô V Ùø^Îø ý [ èö Âø^Š$ Ö] ojø Úø = äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø V Ùø^³Ïø ³Êø o' ³eô]†ø ³Âû]* ðø «³qø

Ìønû Òø = äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø V Ùø^Îø ( èø Âø^³Š$ Ö] †³¿ô³jø Þû ^³Êø èö Þø ^³Úø Ÿûø] kô³Ãø ³nùô •ö
1 DD èø Âø^Š$ Ö] †¿ôjø Þû ^Êø äô ×ô âû]* †ônû Çø Öô †ö Úû Ÿûø] ‚ø‰ùô çöiö ]ƒø ]ô V Ùø^Îø [ ^ãø jö Âø^•ø]ô

c*
M ¿CŒŠ q
-Z¸ W"B‚ÆVÍß~ >KZ a *™Ñ L L

# óc*
Z
â
Û ä a\ M' ?Ïñ M “
#
Ö ª! vZ wÎg c*
ó Hn²gzZ

$â Z !vZ wÎg c*
:¹ä kZX z™g OZ »#
Ö ª ÂÑ äY Å ù Ÿ$â Z
Š4Æ VÍßIZ**
ó ó]5çL LZ
# : c*
â
Û ä \ M ? ÏñY Å ù Ÿù

ó Xó ƒg³Æ#
Ö ª ÂN YG

:ÐN Yƒg Z−â vß ` ZM
:ì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

ojø Úø VÙø^Ïø Êø غqö…ø åö ^iø ^* Êø (Œô^ß$׳Öô ^³Ú÷ çû³mø ]‡÷…ô^³eø U o% fôß$Ö] áø^³Òø EE

Õø†ö fôìû^. ‰øæø (Øôñô ^Š$ Ö] àøÚô Üø×ø Âû^* eô ^ãø ßû Âø Ùöç. ŠûÛøÖû ]^³Úø VÙø^³Îø [ èö Âø^³Š$ Ö]

* ] lô‚øÖø æø ]ƒø ]ô V^³ãø ›ô]†ø ³û]* àû³Âø
ØôeôŸûô] éö ^Âø…ö Ùøæø^_øiø ]ƒø ]ôæø (^ãø jø e$…ø èö Úø Ÿ
VU o% fôß$Ö] ¡ø³iøþ Ü$ $ö =äö ×# Ö]Ÿ$]ô à$ ãö Ûö×ø Ãû mø Ÿø ‹õÛûìø oûÊô áô^nø ßû fö Öû ] oÊ Üô`û fö Öû ]
2DD óDOP V á^ÛÏÖE — ý èô Âø ^Š$ Ö] Üö×ûÂô åü ‚øßûÂô ä×# Ö] á$ ]ô™

c M òŠ M q
*
-Z 7
-eZ¸â 
Û p=k0*
ÆVÍß a*™Ñ yŠ q
-Z L L
HwZÎÐ T óc*
â
Û ä a \ M ?Ïñ M “
#
Ö ª Î{7 gzZ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óRPUR V ÜÎ… ( èÞ^ÚŸ] ÄÊ… h^e ( Ñ^ΆÖ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ 
óQL VÜÎ… (á^ŠuŸ]æ á^ÛmŸ]æ Ý¡‰Ÿ] à ofßÖ] Øm†fq Ù]©‰ h^e (á^ÛmŸ] h^jÒ (p…^íe xnv‘ 

www.iropk.com
J½È
á

266

Ö ª »~ %Z Ô}Y,7{Š c*
#
i Ð áZz ä™wZÎÌ{z ì Š
H

gzZ ÔÏ Ã Ã ‡ M LZ ~&
+
ßZ
# X Vƒ êŠ ñC V*¶
K¼ Å äƒ0*
,
'

-Z ~ ä¯ 'gqk1 †ì Zzl
q
x à { ( szc)Æ VŠzZ Z
#
yZ #
Ö ª |gŠ ( σ d

Û#
Ö ª Â)ÐN Yá ~i !*
6,}uzŠ

Q X } Y 7ðÃgz Z { z ´ Æ \ ¬v Z ÎÔì Ð ~ V Â!*
õ 0*
ó óì D»#
Ö ª„ÃvZ—"L L:ðâ 
Û ]zˆe
$ Mt ä a\ M

:ÇñY ŒbZÃ+Š

: c*
â
Û ä a vZ wÎgì ~z%Ð b {k
,
Ù 1Z **
C
±

oeF çû_öÊø ]* ‚øeø ^³Ûø³Òø ^³³f÷mû †ô³Æø ö çû³Ãö ³nø ‰øæø ^³³f÷mû †ô³Æø ]* ‚ø³eø Ýø ¡ø‰ûŸûô] á$ ]ô EE
1DDðô ^eø †ø Çö ×û Öô

™ƒ bZ b§ ÏZ d
$kgzZ Ô åZƒ q zÑ ( ~ ª
 q ) bZ xs Z L L
n Æ ( V â ›) VÍß bZ :Ô åZ ƒ q zÑ b§ TÔ Ç L ß
ó óX ì ~Ÿp 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
óOSNVÜÎ… (á^ÛmŸ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘ !QMN)N V‚Ûu] ‚ßŠÚ 

www.iropk.com
267

J½È
á

22 [ !*

i ŸÆ*Š J½
~ÃÅ>›)
:w7 A

:ì i ZBg w7 A+gzZ [àg- g

gzZ 46,vZ c*
g" ÅyZX ¸ vg )
,wŠ 3ggzZ t ÜZ!*
$.( a)· L L
e

ó óX ¸9kl\ M —" X ì p°è5x

: ð&N*
$ƒ »
.

b§kZ¼ ]oñ_~ ª
‚g ÓÇg !*
ä ð&N*
$î » [Ïzg g
.

: K 7

CY ð0*
]¸{h
+*'
,+Z~ \ MgzZ Ôñ M™0
~ *Š ( a)· L L

¾ ÜZ ¿èi§ » ( a) · **
±X ¶«g Zz dZ Ð ~Æè]¸ ì

( a)·**
± g66,䙢 ëXì)**
g »0Z ]ª » ã¨
KZ
ó óX ¶F
F6,ðCØ{]Š „z VÅ

: ^0*
**
1Az

:ì q0Æò Z¤
/è]Z f Å+

KZ í^0*
**
1 Az

Å yZ Ô ¸ D M − ë vß s§Å TÔ ¶…/
œ%q
-Z ]Z f Å· L L

„P Zƒ Za {z¤
/(Z q
-ZgzZ 1 ¯ {h
+z¤
/gzZ .CZÃVÍß ä ]x

www.iropk.com
268

J½È
á

Vî Z}
.L ÑÃ *Š ä Vzg »zc yZ Æ xsZ ~ *Š Û~ Vß ‚

Î{gG ä VƒzcÆ}z .ñX Š™Vùu"
$ä VrZ Ô 1 ZrÐ
G
34$yZΉÅ: xâV*¶
4›E
KâZ Ŭ~ w‚
{gGsÜä xsZ èE
LG
ó Xó ì q ~(,„¹ Åa·ìt |Ô ,Š™~ w‚

:{ 
á eg **
,`g Y
'

:ì q{ 
á eg**
,`g Y
'

-˜ ~(,Ðzz Ńz ª
7
˜ KZ ä VÖZg ð|~ «z)
!i Z L L

ä VrZ Ô Cƒ 7»D]!*
X H7ÃxsZ <
Ø è ~ ]gßÅk
,
¦

y Z ä ~ Ô ð` q
-’‚Ÿ!*
s ÜÆ <
Ø è Æ \ M gzZ ·( **
±)

9gzZ¸ y¨
KZx·Vƒ à6,³kZ~gzZ Ôì H·_gN »VÂ!*
» *Š ~g ø ~ Vß ‚ÎáZz ä M X ¸ {yŠ ]!Æ+

KZ~ Vs

( a)· ǃxsZ {zÉ Ô7xsZ » äâ i {Šñ1ÔǃxsZ <
Ø è
ó óX å,¦
/Y~ VjzggzZ V¨â Š Ô Vߊ~: â iÆ Y

.¿3XY
: çEE

Y
E
E
¿
.
:ì q~ i Z0
+Z mºLZç 3XY

E
= Z ?mzâ »s M æEÎhÃ$ gzZ ~'
,Ns M u ag M \g- {z V¹ L L

Ô ~Š ]i YZ ÅòÝ~i
Û Z ä VMáZz ä¯ 2Z¸\gzZ ~gŠ 0*
47ä VM
4hIE
7x **
ðà » yZ ` M Ô c*
Šg Z Œ
Û ._Æ <
Ø è **
¯ xÝÃV ðG
» yZ cgñgzZ [ðÃX ìgÎ’ Åò , a
e ~Š¤
/Å õg @*
{zgzZ

yZgzZn ™yj7Z {za kZ sÜ Âì @*
™Ìlˆ™h ÄŠ¤
/x **
ä T Ô ·ì x **
-Z @'
q
,Æ kZ X n ™g ÖZ » ìZ`
7
-˜ Æ

F,
×zg Ð ×zg x *
*t X Å « ~Š Zi M Ð Vzîi Å ±z 8
-g Ã+

KZ

www.iropk.com
269

J½È
á

ó óX „g Y ¬Ä~ *Š ~g7 ]“Åx **
kZgzZì ;g Y ` @*
ƒ

: ^Zz *Z * Z

:ì q^Zz *Z *Z
ÌÐZgzZ Hg ÖZ »]Ð{Š c*
iÐ ƒ
 Ð ,Tä *Š ð| L L

` M X ì g Z,{Š c*
i » x Z!Z ~ *Š ¿„z ~ ÝZì c*
ŠgZŒ
Û {Š ZP»

Ýzg ʼn
Ü ZœgzZ ë›Æ™ »]ÐÅV-œ{zceÃVÇ|Ì
{ z ~ äâ i q
-Zce **
Y wÈ7Z gzZ X ,™·_ »·è]§ ~

à Ãñ¨Zce bŠ™lñZ
n
Û 7Z X å ¯ pw »:÷]i !*

[!*
{e » õg @*
tX I~±VY (t X å 1™ï ä Vâ ›6,

Ð Ñ {h

/
,x Z !Z .
'
Þ ‡Ð ƒ
 Æ *Š Ð zz Å VlyZ pÔì

»XÔì sŠ ZáÆ äPÃVçpgzZ VÓÅyZ **
+
&
ðe i Z »]Ð
ó óX e07y¨
KZ ZuzŠ ðà » *Š

: −›

:ì qˆÆ]îÅVÎ'
,KZ −›

òúŠÆ·**
±Ð T c*
0*
7(Z ]oðÃ~ ]îKZ ä ~ L L

ó óX n Y c*
Îx Z²Z »d
$
Û z(6,]Z f klÅ\ M c*
nƒµ~ª
‚g

:ì –[p H~}g !*
Æ−›i ZŠ6,Y ¶
KZ›)gkZ ä ~Š !*
M[Zº Z
~ á‚g LZ Z 7,r à − '

~á; 0
+e‰ aZ¸ ~ [ôZ V- {z

: e Z e @z cgñ

êŠ!Zj »l ì ?Šèg!~ y
á Å ( a) ó ótzTZ tŠ ™L Le Z e @z cgñ

:ì qgzZì

www.iropk.com
270

J½È
á

Ù ª~ hÆVz
C
Û »gzZ V¦oˆÆl ìä \ M w¾{z »\ M L L
ó óX ì:%0Z ]ª » ã¨
KZ ¾ ÜZ Ô H

: LËg M &
+
g-g
:ì qt

ì @*
7,It ÂñY àZ eÃ~WÐ ~g Z0
+ZZz s »Z6,½Å\ M¤
/Z L L
ó óX ¸vZ ðgñâ gzZ wÎg {z

\
: ôG-. ZgÎ!*
Wz6,

\
:ì –ä ôG-. ZgÎ!*
Wz6,

\Ã *Š x ÓÉ i
Û Z ñY Y7 ¤
/Z Ô wÎg Æ vZ ·—š L L

/ZX ä xsZ Ç} 7,I~ [Z Â?ä xsZ c*
¤
c*
à{Z
+Ã ä <
Ø è
{g » **
z ³**
VâzŠ [fz tæ Âs Z e ™L¬ Ð ]ó÷Œ
Û Ã·

: \ M¤
/Z Ô êŠ™{ nÃkZ _(,_(,Õ» *Š ÂD M: \ M ¤
/Z Ô D Y {g

/Z gzZ D Y ƒ F,
¤
-g @*
q
P 9É PzŠ äâ i q
-g @*
Æ \g-ÂDƒ
nÆ·~ Z
# X DQ …
y } 7,~ Vâ Šg y¨
KZ ÂDƒ: \ M

gzZ ‰ ƒ HgzZ¸ H\ MVƒ mZ eæù¨6,Vñ**
g »gzZ ]Ì

Ô ¶~Š 7
-Y bzg Å Ï0
+
i ä \ M ~ Xä VñÝg Zˆ@*
Æ\ M
Ѓ
 Ô vg )
,Ð ƒ
 = \ M ÂÔ ñ3Š ™ó**
g » H H ä VrZ
ó óX ïŠ ð3Š \ M wVKZgzZ F,
,
'

:w7 Aî Z
:ì qt

~(,Ð ƒ
 Å mÜZÆ kZ **
M á yZZ » Vß Zz yÆ yZ6,Ñ Ë L L

¹¢
8{ ^
,Y yi ZágzZ 99»g ZŠ™z ]§ Å eõ
Z kZ X ì ?Š

www.iropk.com
271

J½È
á

B‚Æx ³gzZ ]P`
z Y §gzZ $OzÄZÑ~ tÜZÆyZ Ôì Â

x Z!Z Æ yZ ñZÎa Æ y¨
KZ ñƒ A Ð i Z0
+Z kZB‚
! ZJ
-VÎ'
,Fä TÔklè]Z f {z Ô Lg 7{g e ðÃgzZÆä™

D™grÐ Ëä T å¿„zX H¨£ »Š ZëZz ]ÐÅVÍß

ÃgàgzZ [8»V” {z Ô Å7ÒÃÅrÃB; LZ L¬ ̉
Ü z

7Zå {z Ô Zg¦
/7Ð k0*
Æ yZ%} i ZâÐ VVZ—L{z Ô å

Ô Œ" {z Ô @*
™[æ7ZÐ i Z0
+Z: #gzZ 8 ŠÐ VzÃ~½›
ó óX å ` ZâZ @„ e
$.q
-Z »ÈgzZ mÜZ

: bÑg »

ä kZ Ôì pŠ ~(,~ iz‹ÃTÔì ¯IZ m,
ôZ ` Z'
× ëq
-Z bÑg »

[ÂkZ Ôì Å;@*
[Âò **
iz‹Æ™lˆz‹ÆyZyC
Ù Ð ~ m,
g t²~(,
ð~ }g !*
Æ xsZ ä kZ ~ Tì 0Æ a \ M [!*
xq
-Z »
™h
+Š F,
Ð ñÅ Vâ YZz ^ÑŠ ã
C" 0ÆgxsZ #
r™gzZ VÂ!*
]{

:ì –ñƒ D™hZ ÅvÐ yZÆ
VÅÑ Ð V-œ ª
‚g ðƒ ðÑ Å ( a) [ ó$ ª
‚g [»L L

t ǃ „
 gŠ OÎ (Z H X ì „g M µ e
$Z@ ¼ Zl
a Æ VÍß
ó ó?ì $
Ë ƒðŠz^ÑÔ}%gzZ × vßVÅÑt6,Tª
‚g
:ì q~ i Z0
+ZÆä™wZÎzg §Z {zQ

Æ®
)
á Z ÅkZgzZ c*
ŠÆ™ð+Š ä y¨
KZ L ÑËJ
- ` M H LL

ó ó? Š
HHaÆ®
)
á Z ÅxsZ Hx ÈZ {za

:ì H„Šp{zQ
Å
Ðó ó(êL ¬L L7Z ¶Åy¨
KZF i Zz M ÅkZ Ô ¶sz hª
‚g Å·

www.iropk.com
272

J½È
á

x ÝZgŠ c*
Š™×zgà *Š ~g7 ä TÔ å r Zl
(Zq
-Z {zgzZ ¶B
ó óX ì @*
i ZâÐ kZ {zì e&ì a»vZ (ZtgzZX åvZ

:ì q~}g !*
ƛР\ M {z

ØÔ gzŠ Ð koz ~g » c*
g \ M ðƒ ›a kZ Ð \ M = L L

\ M wVKZ~ÑèÑ\ MgzZ¸ ZÞÐ ›Å *ŠgzZ ÓÑÔ ^z¯z

Ð ‰zÆ cs ™z u 0*
gzZ CgŠÅ õ
Z i Zz M Åa ·[» X ¸
‚6,Vߊ Æ yZ ]ÜÆ kZ gzZ âJ
-Vߊ )g f Æ Vâ » Ô _Z
gzZ ¶]ÐÃ\ M Ð ^ÑÔ g D » 6 S
Q: gzZ ¸- Â: ·X ‰ƒ

x £ äZáLZ ä \ M X å ì
? 7J
-d

Û Æ \ M sp » ]øÂ
(F,
~ X‘ oèà òŸz„gzZ >
Ø 
á Š !*
Ð VzÀÑ 0
+
k gzZ

nçÆh\ M X ~Š ]úŠ Åä™wJxsZÐ Vh§VâzŠ 9F,
z

woz wâ à a ·[» X D™: { Zz6,½{g f Å Åz ƒÆË~
~g7 KZ ä \ M X c*
Š Z’Ð ]g ›ÐZ ä \ M 1Ô Š
HH7g ZMZgzZ

]ZçáZz ä M Ô~ { Zg Å \¬vZ { Zz6,"z i * " Ð *Š Ï0
+
i

ÔìgÑ ~ ®
)
á Z Å kZgzZ ~g Z¦
/ñƒ D™ÃsÜÐ ])z

ó óX Š
H’ÎC
Ù tgzZ c*
Š™¨
¸Ã+ŠF kZ ä \¬vZJ
-VŒ

:à à; egÑ

Æ kZgzZ Å p°Å kZ J 7,Ãxs Z ä VMÔ ì Ð ~ VÍß y Z®t

:ì q{zçOX –gzZ ¹ s 0Æa Ñ

;g™s Z ‹Zt ~y
ÆH !*
Ô ;g ~ lˆÅ|™ƒ;k'
,:e ~ L L

» +Š y‚ M ‰ ~·+Š ~ wŠ }÷ä ]g c*
i Åtà›Vƒ

Ï0
+
i ~g ‚ Å kZì @*
™š
M F,
Å y¨
KZ +Š (Z Ô H Za x Z !Z Z(,

www.iropk.com
273

J½È
á

~ Ô ìg: ŠzöJ
-]Š „yŠÆg ZÂZ sÜ{zgzZƒ ]g „Ð ]Š „

ƒî~ wŠ}÷ H Ù M Ð xsZ= ä kZVƒg Z ¦
/
]»vZ

¬ ~Ð TÔì ZƒÝq yEZz ]Š X{z= Ð xsZgzZì [

á 6,}i Wz™wïÐ V;z= xsZ Ô å~g ¸ ~ƒ0
+Z ~ Ô åxzø
Ð Zƒ Ø{gzZ s ™ Åg«~ gzZ Ô å 3g ™×zg ä [ë M & c*
M
ó óX Zƒ qzÑ **
ƒn

: ^g ; ¡â

lˆÅyZgzZ·_ÆÏ0
+
i ÅVÍßxÃkZ Ôì ݬ szcC
Ù â »gñQ ðÜt

~ yZ gzZ ó ó]†gÇŠ c*
ÎL L å yZÄ » T è[Â q
-Z ä kZ Ô å tØ Z(,»

ä kZ Ôì °eZ ð|O%Z q
-Z {z Ô 7y›¡â X a ·**
¦„
 zu

ä kZ Ô } hg]ZW,
Z}6,+

KZ‹§ä VMÔ H[NZ »]†ÎyZ

~ i Z0
+Z ¾s Z ‹Z »e
$Á6,d
$%z +

KZ ÅxsZgzZ ~ F,
,Å ( a)·[»
'
?ì H H~[Â KZ¡â BŠ M Ôì H

´~ yZy ~z*Šz ´Š  y¨
KZ Ë{z ~ õg @*( a) · G L L

èYÔ ~Š ]úŠ ÅxsZÃVÍßä a ·X ñƒ[x»6,gîÇgzZ
gZŒ
ÛZ
+‡´Š gzZ ~jz Ï( ,Z ( a) ·Ô ì +Š ™zZ Ð ƒ
t

Ô ì { i @*
W,
Z » yZ Šz!*
Æ äY g ¦
/Vc*
œ6,]Ãz Å\ M ` M ñ0*
~ ä™ ì‡+Z ™ 5B‚ÃVß Zz pg yZZ 6,]úŠ KZ \ M

t gzZ Ô ¶ðƒ #J
-˜Zd™á Ð y*zyŠzu ‰ ƒ[x» 

~(,Ð ƒ
 ~ VßàZz äƒ ì‡J
- õg @*
Å `M

sÜgzZ sÜt X ;xsZ V;z ‰ ÌV˜ áZz + â Æ \ M X ¶
gzZ <ÑwßZ 0Ð Ï0
+
i ¦½Z c*
xsZè°Z¸ ¶~g ZŠ)f Å\ M

www.iropk.com
274

J½È
á

yMŒ
Û èY Ô D™Ç**
~ Ï0
+
i ´Š ÅVÍßÃV!Ÿ0Ð ]5ç
aÆ Vâ ›~ T å Zƒ wi **
„6,a \ M sÜgzZ sÜu 0*
ó óX åŠñi»b)x ÓÆ]y
Mz *Š ÅyZ

4&¤
îG
0E
/ËZ e
G

:ì qñƒ D™~ i Z0
+Z: Zq]Š X} (,™f »ä™wJxsZ LZt
4ƒgzZ¡Ô¥xEä ~L L
gzZ J 7,Ã]c*
M Åu 0*
yMŒ
Û 0Ð ] G
é5šG3E
4ƒgzZ ¡z ¥~ ;gE- » yZ ä ~ Q Ô Å ï
0Ð ] G
é5šG3E

y M ÛŒ à6,³kZ ~ Ð TÔ H:i ZñÐ ]â ¥ðƒ ÅÝq

=èYX c*
M á xsZ~gzZ Cƒ ;6,yZ6,gîå]c*
M Åu0*

g ZD
Ù q
-Z ëÃTÔñÑ p=™á hãZz ( a) · Š
Hƒ ¢
Dz®C
Ù â ðä
/ZVƒ HÐ tNz}g7 ~gzZX ìg yYˆ w‚

~ 6Ô}™:i Zñ»]â ¥h
+]
.gzZ ] c*
M ãMŒ
Û 0ÆDz®kZ

! V; X Vƒ [ ™~ b§TÔY{g 7%K wJxsZ {z  Hä
ó óX }™: wJxsZÐzz Ån%àŠgzZŠ ÁðÃì ]!*
µ Zt

YE
E
4
µ
3
4&g
G
0G
: ð îG

:ì H{z Ô 3g ¼uZß Z†x **
CZŠpˆÆä™wJxsZ ä T
s ™Ð lö M Åë*
! ñY ïùÞZ klðÃ= ;e ä ~ L L

sÜÔ eï:¼ ZÎÆu 0*
yMŒ
Û ˆÆïsîz ÓZgzZ [pƒ
[ZCZŠñ~ wŠ}÷gzZ Ô Hb‡= ä Tì [¸ sÜgzZ
E"
.-™G3F
yZgzZ HI ä ~ ÃX a wÎg {z „ xsZ çLE
gzZ X H »Ã

= ä wqZz ]ZŠñ
Û Æa \ M X ª]Š XKZ~½Ò DÆ

$Š â +
e

KZ ÂDƒ : \ M ¤
/Z X õyj ãqzg gzZ ]Š X C;

www.iropk.com
275

J½È
á

ó óX CYƒt¾~ Vzg«Æ„nãqzggzZ o zZ ¹ÜZ Ô ´Š"z

:ì HÐ!ZjÆ]Z W,
Z6,\g- ÆÄpòsZ

: fgzZ^# y›¤
/Z Ô *u »gâz ]c*
Z@ xEgzZ Äp òsZ L L

ìg g â V× I î N*
~ Vzƒ0
+Z Æ Ìz ª
˜ àg- ` M ÂDƒ
ó óX Dƒ


Ce ÷|Z

CZŠpä kZX ZƒxsZ l$IˆÆ„zg¨C²sî å<g M @¬ q
-Zt

tà0Æ xsZ Ô Zƒ "
$U*
g ÇŠæ » +Š ÆvZ .Zz ¿t X 3g +−ZÜ**
x **

QX ¿g VZ:Ÿ ðÃ~ oÅyZ ä kZ Ô¸Çg ; ¢zg°Zß ä +®
G
Å Vß Zz ä%~ xk
B ÃT è[Â q
-Z 6,]§ Åa [ ó)-Ê‚g ä kZ
:ì q{z~ [ÂkZ Ô H[™x **
Æb Zzg Z

à y¨
KZ q
-Zì eÐt Z®Ô @*
è7}P 6,„zg¨{o~·L L

ó Xó Ìg ZŠb»„e
$wgzZƒ Ìy›9‰
Ü z
:ì q(q
-Z {z 

ó ó{ ZŠ·L²
L Å7g(Z ^gzZ ðà c*
ã¨
KZ ä \¬vZ~ xsZ +Š L L

]â £}ngzZ ~Šg™ ¯ k
,
¦ÅkZaÆ]g ÓÃkZ {zì vZ »Š·

pÔ Ù ŠCÅ \¬vZ ~ V¶Æ gZ ë b§kZ Ô n
pg6,
ä( a) x™Z wÎg [» gzZ u 0*
yMŒ
Û ~ }g!*
kZ Â[Z » xsZ

ůLZÅ7]Z`
t J
- ` M ä lZF,
$ c*
gqËÔì c*
Cs ™

¥: Å \¬vZa kZt ! n lZF,
ÃkZÐ Ý
P c*
}Š •
wÃuâ

ðà 6kZ „:gzZì/xÆkZ ðÄ:gzZ ÔŠzu³: Ôì ]gß

Å Ë{z: gzZ Ôì Š ÑzZ ðÃÅkZ: Ôì i * " gzZ « zË{zÉ Xì gzZ

www.iropk.com
276

J½È
á

ó óX ì ðà »kZ „:gzZì Š ÑzZ

: ~Š ¨I

gzZ xsZ ÔŠ Æ xsZ ~g ¦
/g ZÍ **
]!*
t &ì d
$Š Z Ïzg gq
-Zt

:ì q{zçOÔ ,™ cg »Vz¾YC
Ù i LZ s§Å ( a)·xsZè#
r™
Æ+

KZ ä VMÔ ì q
-Z Ð ~ Vâ ¨
KZ
xyZ Ñtµš L L

ä \ Mì °» i Z ³Z ¸aÆ \ M Ô ,Š x !Zu]â }
.· %a
™^6,TÔ Hy'
× Ç6,{ Zg +ZÃkZgzZ HgëÐ hègâÃ#
Ö Z ~g ‚ KZ

Åi Z ³Z Ìt aÆ\ M 2X a Ð ~ m,
3,
pgzZ ¶ g ZŠbÅäs{z

/ ì )**
g »x(Z c*
Š wÅ3 Zg »x¼z ¹F,
ä \ Mì ]!*

«DgzZ ð**
ZŠz ]¸Y Zgzâ Ð o Î ã¨
KZ& ì Y}Š x !Zu¿„z
ó óX gZŠ hÆÑgzZx Z!Zz p°\ M Z®Ôƒ Š
HH

: ~0
+Ç Ó¶

:ì –ä ~0
+Ç Ó'ÆVƒzy

Ð tæ¬Z ( ¡
a` Zu) {g *×zg q
-Z ¶~ }ƒ0
+Z *Š ! fL L

з_Æ#Z ]§Ô c*
Š x »−gzZ Ýzgà *ŠgZ Œ
Û " ä kZgzZ Å

6,.
Þ Æ g ZŒä kZ Š
H M x PZ gzZ éh
+'
× ~ }okZ }÷

ÇÔ e" ð•Z Å ( a) xsZ9É Ô H7Ýq cÎg6,]Ñ»

" Ô ]P`
Ô ÕZz ~B‚Æ•z Y Ng LZgzZ x Z!Z ð•Z »}Zñz

6,+
M ›Å7Z ·zÑLZgzZ9z½gzZ ÔyZZ ï»6,\¬vZ Ô °p

Ù gzZ ^z»gC
C
Ù ÷át X ¸ [òZ ÇÆ ! x» ÅxsZ Š OZ ï»

ó óX ‰ á™ ·~zg0! KZÃÂ

www.iropk.com
J½È
á

277

: ~ W,
Ãx Zgߊ

: –[p Hä²
á szcÆy*zy
~ VßÎg }g ‚ V- aZ ½·
~ VßYƽäâ iaZ[†‰ì

:ºZP~C
Ù

:ì qºZP~C
Ù ²
á zy
:s M ZuzŠ (Z [Zs M {z ì ½ cg

1 ~ i ‚ s M { ó : ~ w ì Ä)
,~g ø

Åa yâ ²Zy
M Ñ…{z¬$
+„
 Š~~Šm,
ZÓÇg!*
ë~y
M !xZ™Mg‡

Ã[ÂkZgzZX ñâ 
Û [c*
{¾Ð VŠ XÅ *Š z +Š™ƒ Zc¿6,]xVìgŠ
! } M X ñ¯ ]!=g fgzZ ]y
M!
˜Âa}gø

óànÃÛq äfv‘æ äÖ o×Âæ ‚ÛvÚ ^ßnfÞ o× ä×Ö] oבæ 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

óOPL !ONR V ” (Ýæ. ‚×q ( †fÛÞ ànÛÖ^Ã×Ö èÛu… (8Šrñ]J æ.…ö] ‡] ƒçì^Ú 

www.iropk.com