You are on page 1of 19

PROCES PROJEKTOWY W 12 KROKACH

Prof. Marek Adamczewski

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

KROK 1 zebranie wiedzy


ZEBRANIE, UZUPENIENIE
I UPORZDKOWANIE WIEDZY
O PRODUCENCIE I UYTKOWNIKU
PRZYSZEGO PRODUKTU
OKRELENIE CELU ZADANIA
DOSTPNE TECHNOLOGIE,
DUGO SERII PRODUKCYJNEJ,
KONKURENCI NA RYNKU,
DOSTPNE RDA
FINANSOWANIA
ERGONOMIA
Zesp projektantw zbiera informacje o zadaniu
Fot. Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

KROK 2 analiza informacji


WERYFIKACJA ZDOBYTEJ WIEDZY
W CELU ZNALEZIENIA SZANSY
RYNKOWEJ POPRZEZ
SPRECYZOWANIE PROFILU
UYTKOWNIKA Z JEDNEJ STRONY
A MOLIWOCI
TECHNOLOGICZNYCH
I FINANSOWYCH PRODUCENTA
Z DRUGIEJ

ERGONOMIA
Wsplna analiza posiadanej wiedzy (producent
na spotkaniu z projektantami
Fot. Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

Bydgoszcz 10.04.2012

KROK 3 brief (zaoenia projektowe)

ZAOENIA ZAMAWIAJCEGO
Temat projektu: Profesjonalna szatkownica do warzyw.

PIERWSZY DOKUMENT
AUTORSTWA ZLECENIODAWCY
OKRELAJCY CEL ZADANIA
I NAJWANIEJSZE INFORMACJE
NIEZBDNE DO DALSZEJ PRACY

Projekt zlecony przez firm Ma-Ga w ramach konkursu CEBBIS obejmuje ponisze zaoenia:
1. Wykonanie projektu wzorniczego jednostki podstawowej (napdowej) z uwzgldnieniem
minimalizacji iloci narzdzi do produkcji urzdzenia.
2. Napd urzdzenia poprzez przekadni limakow sprzgnit z silnikiem trjfazowym.
3. Zasilanie urzdzenia z sieci 230V/50Hz poprzez przemiennik czstotliwoci z uwzgldnieniem
regulacji prdkoci obrotowej.
4. Wydajno urzdzenia zapewniajca minimum 500 posikw dziennie.
5. Jednostka podstawowa (napdowa) dla zastosowania tarczy tncych o maksymalnej
rednicy efektywnego krojenia 210 mm.
6. Mocowanie tarcz powinno by realizowane poprzez tuleje z wyciciem bagnetowym.
7. W konstrukcji urzdzenia przewidzie rwnie mocowanie przystawki do krojenia warzyw w
kostk.
8. Wykorzystanie w projekcie sprawdzonych podzespow z wczeniejszego projektu MKJ2-250
takich np. jak wsyp i dwignia dociskacza.
9. Zagwarantowanie dobrej funkcjonalnoci, bezpiecznej i prostej obsugi urzdzenia.
10. Zagwarantowanie spenienia unijnych norm sanitarnych.
11. Zapewnienie atwej serwisowoci urzdzenia.
12. Uwzgldnienie w projekcie przyjtych w firmie zasad wizualizacji.
Projekt zrealizowany zostanie w oparciu o Umow na wykonanie prac przedwdroeniowych
profesjonalnej krajalnicy do warzyw zawartej pomidzy Agencj Rozwoju Przemysu,
Marad Design oraz Ma-Ga Sp.zo.o. i z uwzgldnieniem ZAKRESU PRAC
PRZEDWDROENIOWYCH oraz HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC stanowicych zaczniki do
wymienionej umowy.

ERGONOMIA
Kierownik Dzia Technicznego

Przykadowy brief
zadania
Jerzy Kordas
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

KROK 4 weryfikacja zaoe (debrief)


PRACA ZESPOU PROJEKTOWEGO
ZMIERZAJCA DO ZROZUMIENIA
CELU ZADANIA, STWORZENIA
WSPLNEGO JZYKA
Z PARTNERAMI, UZUPENIENIA
INFORMACJI KTRYCH ZABRAKO
W BRIEFIE
PODSTAWOWYM NARZDZIEM
JEST LISTA KONTROLNA
ERGONOMIA
Lista kontrolna
rdo J. Ginalski, Specyfikacja Projektowa Produktu

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

KROK 5 specyfikacja projektu wzorniczego


NAJWANIEJSZY DOKUMENT
TWORZONY WSPLNIE PRZEZ
PRODUCENTA I PROJEKTANTA
ZBIERAJCY I PRECYZUJCY
WSZYSTKIE INFORMACJE
NIEZBDNE DO PRAC
PROJEKTOWYCH
PODSTAWA FORMALNA
DALSZYCH DZIAA KADA
ZMIANA WYMAGA
UZGODNIENIA
NAJPNIEJ W TYM CZASIE
TWORZY SI ZESP
WDROENIOWY

30 marca 2012
ARP CEBBIS - UMOWA NA WYKONANIE PRAC PRZEDWDROENIOWYCH NOWEGO WZORU PROFESJONALNEJ SZATKOWNICY DO WARZYW DLA
MA-GA SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY KATEGORIA ZARZDZANIE WZORNICTWEM (PRODUCT DESIGN MANAGEMENT)

SPECYFIKACJA PROJEKTOWA ETAP 1 30.03.2012


POZ
1

PYTANIE
Funkcja i osigi :

PYTANIE SZCZEGOWE

jakich funkcji i jakich parametrw oczekujesz?

Koszt produktu :

1)Koszty wdroenia
2)Cena rynkowa produktu
Prototyp
(cay harmonogram w zaczeniu)

jaka jest granica kosztw?

Skala czasu :
w jakim terminie produkt ma wej na rynek?

Nabywcy :

Procesy :

Wersja A jesie 2012, wersja B - ?

Technologie stosowane dotychczas, szczeglnie wane


wykorzystanie gitarek

czy s preferencje dotyczce procesw wytwarzania,


wykoczenia, zabezpieczenia, konserwacji?

UWAGI

przeznaczona do uytku w zakadach przetwrstwa owocowowarzywnego oraz w duych placwkach zbiorowego ywienia
(szkoy, szpitale, jednostki wojskowe, firmy cateringowe,
hotele itp.).

czy znane s preferencje nabywcw, ostatecznych


uytkownikw, pracownikw serwisu, sprzedawcw?

ODPOWIED
Uniwersalna szatkownica do warzyw powinna:
- by wykonana z materiaw nierdzewnych,
- umoliwia krojenie rnych rodzajw warzyw w kostk, na
plastry, wirki, miazg, frytki itp. z wydajnoci w granicach
250-350 kg/h,
- by zaopatrzona w kilka zestaww tarcz tncych,

Gabaryty :

Sierpie 2012
wyeliminowano
technologi odlewu
Al

Wynikowe z konstrukcji

czy s jakie wskazwki dotyczce rozmiarw produktu,


proporcji?

Spedycja :

Dotychczasowe stosowane w firmie

czy s uwarunkowania dotyczce wysyki i transportu (kanay


dystrybucji)?

Utylizacja :

zomowanie

co si stanie z produktem po jego mierci technicznej?

Wytwarzanie :
produkcja wewntrz firmy czy zewntrzny wykonawca

10

Czynniki polityczne :

ERGONOMIA

Podstawowe elementy w zakadzie w Grudzidzu, reszta


kooperanci
Nie ma

czy s jakie polityczne uwarunkowania religijne, rasowe,

Fragment specyfikacji projektowej produktu


Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

KROK 6 projekty koncepcyjne


ZESP WDROENIOWY
ANALIZUJE ZDOBYT WIEDZ,
TWORZY JEJ SYNTEZ
I GENEREJUJE POMYSY
ROZWIZANIA
WYSPECYFIKOWANYCH
PROBLEMW

ERGONOMIA
Projekty koncepcyjne produktu
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

KROK 7 wybr koncepcji


ZESP WDROENIOWY WRAZ
Z DECYDENTAMI ZADANIA
WYBIERA JEDN Z MOLIWYCH
DRG DO DALSZEGO
OPRACOWANIA

ERGONOMIA
Chwil przed decyzj
Fot. Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

KROK 8 wstpny projekt wzorniczy


PROJEKTANCI Z UDZIAEM
DORADCZYM CAEGO ZESPOU
TWORZ WSTPNY PROJEKT
WZORNICZY CZSTO Z
PROPOZYCJAMI ROZWIZA
WARIANTOWYCH

Fragment wstpnego projektu kabiny maszynisty


Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

KROK 9 weryfikacja projektu


SZCZEGOWA WERYFIKACJA
PROPONOWANYCH ROZWIZA
POZWALA PODJ OSTATECZNE
DECYZJE DOTYCZCE POSTACI
PRODUKTU, ZASTOSOWANYCH
TECHNOLOGII
I PRZEWIDYWANYCH KOSZTW

weryfikacja proponowanych rozwiza


Fot. Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

10

KROK 10 kompletny projekt wzorniczy


POWSTAJE DOKUMENTACJA
WZORNICZA PODSTAWA
TWORZENIA TECHNICZNEJ
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ,
WIZUALIZACJE, CZSTO MODELE
IMITACYJNE

Fragment dokumentacji wzorniczej


- wizualizacja i rysunki gabarytowe produktu
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

11

KROK 11 prototypowanie, testowanie


POZWALA ZWERYFIKOWA
TRAFNO PODJTYCH DECYZJI,
WPROWADZI OSTATNIE ZMIANY,
WYELIMINOWA WCZENIEJ NIE
ZAUWAONE BDY

weryfikacja przyjtych rozwiza


Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

12

KROK 12 decyzja o produkcji


DECYDENCI (NAJCZCIEJ
ZARZD FIRMY) OCENIAJ
KOMPLETNY PROJEKT (PROTOTYP,
WYNIKI BADA TESTOWYCH,
DOKUMENTACJ), OCENIAJ
SZANS RYNKOW I PODEJMUJ
DECYZJ O ROZPOCZCIU
PRODUKCJI

Ostateczna ocena prototypu


przez konstruktorw producenta
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

13

PAMITAJ (1)

DOBRY BRIEF JEST


OTWARTY
OPISUJE WYMAGANIA
I YCZENIA, NIGDY
NIE OPISUJE SAMYCH
ROZWIZA

Zlewozmywak? Praca studencka


Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

14

PAMITAJ (2)

WACIWA RELACJA
WZORNICTWO
TECHNOLOGIA
KOSZTY
JEST NIEZBDNYM
WARUNKIEM SUKCESU
PRZEDSIWZICIA

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

15

PAMITAJ (3)

NIE PROJEKTUJESZ DLA


SIEBIE
OKREL CECHY
PRODUKTU, KTRE BD
NAJWANIEJSZE DLA
JEGO UYTKOWNIKA

arwka czy LED?


Fot. Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

16

PAMITAJ (4)

JEDNYM Z KLUCZOWYCH
WYMAGA JEST
POZYTYWNY UDZIA
PRODUKTU
W KSZTATOWANIU
WIZERUNKU
PRZEDSIBIORSTWA
Produkt budujcy wizerunek firmy
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

17

PAMITAJ (5)

BEZ STWORZENIA
INTERDYSCYPLINARNEGO
ZESPOU WDROENIOWEGO
SZANSE NA SUKCES
PRZEDSIWZICIA
S NIKE
Tytu DESIGNER ROKU 2006
Zosta przyznany interdyscyplinarnemu zespoowi
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

18

PAMITAJ (6)

NIE PRODUKT LECZ CZOWIEK JEST CELEM


Moholy Nagy, Bauhaus

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

19