You are on page 1of 19

PROCES PROJEKTOWY W 12 KROKACH

Prof. Marek Adamczewski

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

1

KROK 1 zebranie wiedzy
ZEBRANIE, UZUPEŁNIENIE
I UPORZĄDKOWANIE WIEDZY
O PRODUCENCIE I UŻYTKOWNIKU
PRZYSZŁEGO PRODUKTU
OKREŚLENIE CELU ZADANIA
DOSTĘPNE TECHNOLOGIE,
DŁUGOŚĆ SERII PRODUKCYJNEJ,
KONKURENCI NA RYNKU,
DOSTĘPNE ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA…
ERGONOMIA
Zespół projektantów zbiera informacje o zadaniu
Fot. Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

2

KROK 2 analiza informacji
WERYFIKACJA ZDOBYTEJ WIEDZY
W CELU ZNALEZIENIA SZANSY
RYNKOWEJ POPRZEZ
SPRECYZOWANIE PROFILU
UŻYTKOWNIKA Z JEDNEJ STRONY
A MOŻLIWOŚCI
TECHNOLOGICZNYCH
I FINANSOWYCH PRODUCENTA
Z DRUGIEJ

ERGONOMIA
Wspólna analiza posiadanej wiedzy (producent
na spotkaniu z projektantami
Fot. Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

3

Bydgoszcz 10.04.2012

KROK 3 brief (założenia projektowe)

ZAŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Temat projektu: Profesjonalna szatkownica do warzyw.

PIERWSZY DOKUMENT
AUTORSTWA ZLECENIODAWCY
OKREŚLAJĄCY CEL ZADANIA
I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
NIEZBĘDNE DO DALSZEJ PRACY

Projekt zlecony przez firmę „Ma-Ga” w ramach konkursu CEBBIS obejmuje poniższe założenia:
1. Wykonanie projektu wzorniczego jednostki podstawowej (napędowej) z uwzględnieniem
minimalizacji ilości narzędzi do produkcji urządzenia.
2. Napęd urządzenia poprzez przekładnię ślimakową sprzęgniętą z silnikiem trójfazowym.
3. Zasilanie urządzenia z sieci 230V/50Hz poprzez przemiennik częstotliwości z uwzględnieniem
regulacji prędkości obrotowej.
4. Wydajność urządzenia zapewniająca minimum 500 posiłków dziennie.
5. Jednostka podstawowa (napędowa) dla zastosowania tarczy tnących o maksymalnej
średnicy efektywnego krojenia 210 mm.
6. Mocowanie tarcz powinno być realizowane poprzez tuleje z wycięciem bagnetowym.
7. W konstrukcji urządzenia przewidzieć również mocowanie przystawki do krojenia warzyw w
kostkę.
8. Wykorzystanie w projekcie sprawdzonych podzespołów z wcześniejszego projektu MKJ2-250
takich np. jak wsyp i dżwignia dociskacza.
9. Zagwarantowanie dobrej funkcjonalności, bezpiecznej i prostej obsługi urządzenia.
10. Zagwarantowanie spełnienia unijnych norm sanitarnych.
11. Zapewnienie łatwej serwisowości urządzenia.
12. Uwzględnienie w projekcie przyjętych w firmie zasad wizualizacji.
Projekt zrealizowany zostanie w oparciu o „Umowę na wykonanie prac przedwdrożeniowych
profesjonalnej krajalnicy do warzyw” zawartej pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu,
Marad Design oraz „Ma-Ga” Sp.zo.o. i z uwzględnieniem ZAKRESU PRAC
PRZEDWDROŻENIOWYCH oraz HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC stanowiących załączniki do
wymienionej umowy.

ERGONOMIA
Kierownik Dział Technicznego

Przykładowy brief
zadania
Jerzy Kordas
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

4

KROK 4 weryfikacja założeń (debrief)
PRACA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
ZMIERZAJĄCA DO ZROZUMIENIA
CELU ZADANIA, STWORZENIA
WSPÓLNEGO JĘZYKA
Z PARTNERAMI, UZUPEŁNIENIA
INFORMACJI KTÓRYCH ZABRAKŁO
W BRIEF’IE
PODSTAWOWYM NARZĘDZIEM
JEST „LISTA KONTROLNA”
ERGONOMIA
Lista kontrolna
Źródło – J. Ginalski, Specyfikacja Projektowa Produktu

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

5

KROK 5 specyfikacja projektu wzorniczego
NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT
TWORZONY WSPÓLNIE PRZEZ
PRODUCENTA I PROJEKTANTA
ZBIERAJĄCY I PRECYZUJĄCY
WSZYSTKIE INFORMACJE
NIEZBĘDNE DO PRAC
PROJEKTOWYCH
PODSTAWA FORMALNA
DALSZYCH DZIAŁAŃ – KAŻDA
ZMIANA WYMAGA
UZGODNIENIA
NAJPÓŹNIEJ W TYM CZASIE
TWORZY SIĘ ZESPÓŁ
WDROŻENIOWY

30 marca 2012
ARP CEBBIS - UMOWA NA WYKONANIE PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH NOWEGO WZORU PROFESJONALNEJ SZATKOWNICY DO WARZYW DLA
MA-GA SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY KATEGORIA ZARZĄDZANIE WZORNICTWEM (PRODUCT DESIGN MANAGEMENT)

SPECYFIKACJA PROJEKTOWA – ETAP 1 – 30.03.2012
POZ
1

PYTANIE
Funkcja i osiągi :

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

jakich funkcji i jakich parametrów oczekujesz?

2

Koszt produktu :

1)Koszty wdrożenia
2)Cena rynkowa produktu
Prototyp
(cały harmonogram w załączeniu)

jaka jest granica kosztów?

3

Skala czasu :
w jakim terminie produkt ma wejść na rynek?

4

Nabywcy :

Procesy :

Wersja A – jesień 2012, wersja B - ?

Technologie stosowane dotychczas, szczególnie ważne
wykorzystanie giętarek

czy są preferencje dotyczące procesów wytwarzania,
wykończenia, zabezpieczenia, konserwacji?

6

UWAGI

przeznaczona do użytku w zakładach przetwórstwa owocowowarzywnego oraz w dużych placówkach zbiorowego żywienia
(szkoły, szpitale, jednostki wojskowe, firmy cateringowe,
hotele itp.).

czy znane są preferencje nabywców, ostatecznych
użytkowników, pracowników serwisu, sprzedawców?

5

ODPOWIEDŹ
Uniwersalna szatkownica do warzyw powinna:
- być wykonana z materiałów nierdzewnych,
- umożliwiać krojenie różnych rodzajów warzyw w kostkę, na
plastry, wiórki, miazgę, frytki itp. z wydajnością w granicach
250-350 kg/h,
- być zaopatrzona w kilka zestawów tarcz tnących,

Gabaryty :

Sierpień 2012
wyeliminowano
technologię odlewu
Al

Wynikowe z konstrukcji

czy są jakieś wskazówki dotyczące rozmiarów produktu,
proporcji?

7

Spedycja :

Dotychczasowe stosowane w firmie

czy są uwarunkowania dotyczące wysyłki i transportu (kanały
dystrybucji)?

8

Utylizacja :

złomowanie

co się stanie z produktem po jego śmierci technicznej?

9

Wytwarzanie :
produkcja wewnątrz firmy czy zewnętrzny wykonawca

10

Czynniki polityczne :

ERGONOMIA

Podstawowe elementy w zakładzie w Grudziądzu, reszta
kooperanci
Nie ma

czy są jakieś polityczne uwarunkowania religijne, rasowe,

Fragment specyfikacji projektowej produktu
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

6

KROK 6 projekty koncepcyjne
ZESPÓŁ WDROŻENIOWY
ANALIZUJE ZDOBYTĄ WIEDZĘ,
TWORZY JEJ SYNTEZĘ
I GENEREJUJE POMYSŁY
ROZWIĄZANIA
WYSPECYFIKOWANYCH
PROBLEMÓW

ERGONOMIA
Projekty koncepcyjne produktu
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

7

KROK 7 wybór koncepcji
ZESPÓŁ WDROŻENIOWY WRAZ
Z DECYDENTAMI ZADANIA
WYBIERA JEDNĄ Z MOŻLIWYCH
DRÓG DO DALSZEGO
OPRACOWANIA

ERGONOMIA
Chwilę przed decyzją
Fot. Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

8

KROK 8 wstępny projekt wzorniczy
PROJEKTANCI Z UDZIAŁEM
DORADCZYM CAŁEGO ZESPOŁU
TWORZĄ WSTĘPNY PROJEKT
WZORNICZY – CZĘSTO Z
PROPOZYCJAMI ROZWIĄZAŃ
WARIANTOWYCH

Fragment wstępnego projektu kabiny maszynisty
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

9

KROK 9 weryfikacja projektu
SZCZEGÓŁOWA WERYFIKACJA
PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ
POZWALA PODJĄĆ OSTATECZNE
DECYZJE DOTYCZĄCE POSTACI
PRODUKTU, ZASTOSOWANYCH
TECHNOLOGII
I PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW

weryfikacja proponowanych rozwiązań
Fot. Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

10

KROK 10 kompletny projekt wzorniczy
POWSTAJE DOKUMENTACJA
WZORNICZA – PODSTAWA
TWORZENIA TECHNICZNEJ
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ,
WIZUALIZACJE, CZĘSTO MODELE
IMITACYJNE

Fragment dokumentacji wzorniczej
- wizualizacja i rysunki gabarytowe produktu
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

11

KROK 11 prototypowanie, testowanie
POZWALA ZWERYFIKOWAĆ
TRAFNOŚĆ PODJĘTYCH DECYZJI,
WPROWADZIĆ OSTATNIE ZMIANY,
WYELIMINOWAĆ WCZEŚNIEJ NIE
ZAUWAŻONE BŁĘDY

weryfikacja przyjętych rozwiązań
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

12

KROK 12 decyzja o produkcji
DECYDENCI (NAJCZĘŚCIEJ
ZARZĄD FIRMY) OCENIAJĄ
KOMPLETNY PROJEKT (PROTOTYP,
WYNIKI BADAŃ TESTOWYCH,
DOKUMENTACJĘ), OCENIAJĄ
SZANSĘ RYNKOWĄ I PODEJMUJĄ
DECYZJĘ O ROZPOCZĘCIU
PRODUKCJI

Ostateczna ocena prototypu
przez konstruktorów producenta
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

13

PAMIĘTAJ (1)

DOBRY BRIEF JEST
OTWARTY
– OPISUJE WYMAGANIA
I ŻYCZENIA, NIGDY
NIE OPISUJE SAMYCH
ROZWIĄZAŃ

Zlewozmywak? Praca studencka
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

14

PAMIĘTAJ (2)

WŁAŚCIWA RELACJA
WZORNICTWO –
TECHNOLOGIA –
KOSZTY
JEST NIEZBĘDNYM
WARUNKIEM SUKCESU
PRZEDSIĘWZIĘCIA

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

15

PAMIĘTAJ (3)

NIE PROJEKTUJESZ DLA
SIEBIE –
OKREŚL CECHY
PRODUKTU, KTÓRE BĘDĄ
NAJWAŻNIEJSZE DLA
JEGO UŻYTKOWNIKA

Żarówka czy LED?
Fot. Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

16

PAMIĘTAJ (4)

JEDNYM Z KLUCZOWYCH
WYMAGAŃ JEST
POZYTYWNY UDZIAŁ
PRODUKTU
W KSZTAŁTOWANIU
WIZERUNKU
PRZEDSIĘBIORSTWA
Produkt budujący wizerunek firmy
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

17

PAMIĘTAJ (5)

BEZ STWORZENIA
INTERDYSCYPLINARNEGO
ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO
SZANSE NA SUKCES
PRZEDSIĘWZIĘCIA
SĄ NIKŁE
Tytuł DESIGNER ROKU 2006
Został przyznany interdyscyplinarnemu zespołowi
Archiwum autora

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

18

PAMIĘTAJ (6)

NIE PRODUKT LECZ CZŁOWIEK JEST CELEM
Moholy Nagy, Bauhaus

PROCES PROJEKTOWY ADAMCZEWSKI

19