You are on page 1of 20

Szkolenia techniczne

Zeszyt do samodzielnego ksztacenia nr 334

Ukad zasilania silnikw FSI

Budowa i zasada dziaania

We wszystkich silnikach FSI od mocy 66 kW zastosowano udoskonalony ukad zasilania.

Najwaniejsze zmiany to:


- Pompa wysokiego cinienia i zasobnik paliwa
maj specjaln powok, ktra daje odporno
na korozj w przypadku stosowania paliwa o
zawartoci etanolu do 10%.
- Inny sposb sterowania pompy wysokiego
cinienia.

- Brak przewodu przelewowego z pompy


wysokiego cinienia.
- Przewd przelewowy z zaworu bezpieczestwa
w zasobniku paliwa poprowadzony do obwodu
niskocinieniowego, przed pomp wysokiego
cinienia.

S334_074

W tym zeszycie omawiamy budow i zasad dziaania udoskonalonego ukadu zasilania na przykadzie
silnika 2,0 l 110 kW FSI.

NOWO

Zeszyt do samodzielnego ksztacenia


przedstawia budow i zasad dziaania nowego
rozwizania technicznego!
Jego tre nie jest pniej aktualizowana.

Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji i


naprawy prosimy zaczerpn z waciwej literatury
serwisowej!

Uwaga
Wskazwka

O czym bdzie mowa


Schemat ukadu zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ukad zasilania o regulowanej wydajnoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Elementy ukadu zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sterownik pompy paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Elektryczna pompa paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Pompa wysokiego cinienia z zaworem regulacyjnym cinienia paliwa .8
Czujnik cinienia paliwa (obwodu niskocinieniowego) . . . . . . . . . . . .14
Czujnik cinienia paliwa (obwodu wysokocinieniowego) . . . . . . . . . .15
Wtryskiwacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Zawr bezpieczestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Zczka z dawikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Sprawdzamy swoj wiedz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Schemat ukadu zasilania


Ukad zasilania o regulowanej wydajnoci
Ukad zasilania o regulowanej wydajnoci skada si z obwodu niskocinieniowego i obwodu
wysokocinieniowego.
Jego zalet jest to, e zarwno elektryczna pompa paliwa, jak i pompa wysokiego cinienia tocz tylko tyle
paliwa, ile silnik potrzebuje w danej chwili. Zmniejsza to zuycie energii elektrycznej i mechanicznej, a zatem
i zuycie paliwa.

Obwd niskocinieniowy
wcznik drzwiowy do
sterowania wstpnym
wczeniem pompy paliwa

Podczas normalnej pracy silnika w obwodzie


niskocinieniowym panuje cinienie 0,5 do 5 bar.
Natomiast w czasie rozruchu zimnego i gorcego
silnika cinienie wzrasta do 6,5 bar.
To zwikszenie cinienia podczas rozruchu
zimnego silnika powoduje take wzrost cinienia w
obwodzie wysokocinieniowym. Daje to lepsze
przygotowanie mieszanki i w efekcie atwiejszy
rozruch.

sterownik instalacji
elektrycznej J519,
sterowanie wstpnym
wczeniem pompy
paliwa

akumulator

sterownik Motronic
J220

Natomiast zwikszenie cinienia podczas rozruchu


gorcego silnika zapobiega tworzeniu si pcherzy
par benzyny w pompie wysokiego cinienia.

sterownik pompy
paliwa J538

powrt

dawik

Obwd skada si z:
filtr paliwa
z zaworem
bezpieczestwa

sterownika pompy paliwa J538,


zbiornika paliwa,
elektrycznej pompy paliwa G6,
filtra paliwa z zaworem bezpieczestwa (otwiera
si przy ok. 6,8 bar),
- czujnika cinienia paliwa (obwodu
niskocinieniowego) G410.
elektryczna
pompa paliwa G6

zbiornik paliwa

Znaczenie kolorw
odpyw swobodny

obwd niskocinieniowy

niskie cinienie

obwd wysokocinieniowy

wysokie cinienie

czujnik cinienia
paliwa (obwodu
niskocinieniowego)
G410

Obwd wysokocinieniowy
W tym obwodzie cinienie zmienia si w zakresie
30 110 bar. Zakres cinienia roboczego moe by
odmienny dla rnych silnikw.

czujnik cinienia paliwa (obwodu


wysokocinieniowego) G247

Ostronie podczas otwierania obwodu


wysokocinieniowego. Trzeba
przestrzega zasad, podanych w
instrukcji naprawy!

zawr bezpieczestwa

przewd przelewowy

Obwd skada si z:
pompa
wysokocinieniowa

zawr regulacyjny
cinienia paliwa N276

zasobnik paliwa

wtryskiwacze N30 N33

S334_032

- pompy wysokiego cinienia


(odporno na korozj do 10% etanolu w
paliwie),
- zaworu regulacyjnego cinienia paliwa N276,
- zasobnika paliwa
(odporno na korozj do 10% etanolu w
paliwie),
- zaworu bezpieczestwa (otwiera si przy ok.
120 bar),
- czujnika cinienia paliwa (obwodu
wysokocinieniowego) G247,
- wtryskiwaczy N30 N33.

Elementy ukadu zasilania


Sterownik pompy paliwa J538
Sterownik jest umieszczony na pokrywie
elektrycznej pompy paliwa.

Zadanie
Sterownik zasila elektryczn pomp paliwa
napiciem prostoktnym o zmiennym
wspczynniku wypenienia. W ten sposb reguluje
cinienie paliwa w zakresie 0,5 5 bar.
W czasie rozruchu zimnego i gorcego silnika
cinienie wzrasta do 6,5 bar.

Skutki uszkodzenia

sterownik pompy paliwa J538

S334_024

Gdy sterownik J538 jest uszkodzony, praca silnika


jest niemoliwa.

Elektryczna pompa paliwa G6


Elektryczna pompa paliwa jest wkrcona w zbiornik
paliwa. Tworzy ona jeden podzesp z czujnikiem
poziomu paliwa.

Zadanie
Elektryczna pompa paliwa toczy paliwo przez
obwd niskocinieniowy do pompy wysokiego
cinienia. Jest zasilana przez sterownik J538
napiciem o zmiennym wspczynniku wypenienia.

S334_076

Jak to dziaa
Elektryczna pompa paliwa toczy zawsze tylko tyle
paliwa, ile potrzebuje silnik.
Cinienie jest mierzone przez czujnik cinienia
paliwa (obwodu niskocinieniowego) a informacja
ta trafia do sterownika silnika. Gdy cinienie to
odbiega od wartoci zadanej, sterownik silnika
zmienia wypenienie impulsu sygnau, ktry
przesya do sterownika pompy paliwa;
czstotliwo sygnau wynosi 20 Hz. Ten sterownik
z kolei zmienia wysterowanie pompy paliwa (jest to
napicie prostoktne o czstotliwoci 20 kHz i
zmiennym wypenieniu).

Zalety tego rozwizania to:


- mniejsze zuycie energii, gdy pompa toczy
tylko tyle paliwa, ile potrzebuje silnik w danej
chwili,
- sabsze nagrzewanie paliwa, poniewa nie
wystpuje niepotrzebne toczenie duej iloci
paliwa,
- zmniejszenie haasu, szczeglnie na biegu
jaowym.

Obwd niskocinieniowy
sterownik
Motronic J220
czujnik cinienia paliwa
(obwodu
niskocinieniowego)
G410

sygna impulsowy (20 Hz)

sterownik pompy
paliwa J538

zasilanie
impulsowe (20 kHz)

0,5 6,5 bar

pompa wysokiego
cinienia

elektryczna
pompa paliwa G6

zbiornik paliwa

Skutki uszkodzenia
Gdy elektryczna pompa paliwa jest uszkodzona,
praca silnika jest niemoliwa.

S334_080

Po wymianie sterownika pompy paliwa


lub sterownika silnika trzeba
przeprowadzi dopasowanie.
Informacje na ten temat s podane w
testerze VAS 5051, w funkcji
Poszukiwanie usterek.

Elementy ukadu zasilania


Pompa wysokiego cinienia z zaworem regulacyjnym cinienia
paliwa N276
Pompa wysokiego cinienia jest przykrcona do gowicy silnika. Jej zadaniem jest utrzymywanie w obwodzie
wysokocinieniowym cinienia 30 110 bar, zalenie od warunkw pracy silnika.

Najwaniejsze cechy pompy


- Jest to pompa jednotoczkowa o regulowanej
wydajnoci. Jej wydajno jest tak sterowana, by
pompa toczya tylko tyle paliwa, ile jest
potrzebne w danej chwili. Dziki temu pompa
mniej obcia silnik, co prowadzi do
zmniejszenia zuycia paliwa.
- Jest odporna na korozj do zawartoci 10%
etanolu w paliwie.
Pozwala to sprzedawa samochody z silnikami
FSI na caym wiecie.
- Brak przewodu przelewowego z pompy
wysokiego cinienia. Nadmiar paliwa powraca
wewntrz pompy na jej stron ssawn.

S334_018
pompa wysokiego
cinienia

zawr regulacyjny
cinienia paliwa N276

Napd pompy wysokiego cinienia


Pompa jest napdzana przez podwjn krzywk
waka zaworw dolotowych.

Lokalizacja pompy, jej napd oraz


budowa zewntrzna s odmienne
w rnych typach silnikw.

S334_068
pompa wysokiego
cinienia

podwjna
krzywka

Odmiany pomp wysokiego cinienia


Pompy rnych silnikw s identyczne pod wzgldem zasady dziaania i budowy wewntrznej. Jednak, ze
wzgldu na odmienn zabudow, rni si budow zewntrzn. Poniej omwiono najwaniejsze rnice.

Silniki 1,4 l 66 kW i 1,6 l 85 kW


W tej pompie przewd wysokiego cinienia jest
metalowy i przykrcany do pompy, a przewd
niskiego cinienia gumowy i zamocowany opask
spryst o zwikszonej sile zacisku.
Ukad zasilania odpowietrza si samoczynnie,
podczas pracy silnika.

pokrywa
przycze przewodu
wysokiego cinienia

zawr regulacyjny
cinienia paliwa N276

S334_020
przycze przewodu
niskiego cinienia

znak sucy do
prawidowego uoenia
przewodu gumowego

Aby uatwi zaoenie przewodu gumowego w stanie nienapronym, na przewodzie i na korpusie


pompy znajduj si trjktne znaki. Po zaoeniu przewodu znaki te musz by ustawione
naprzeciw siebie.
Silniki 2,0 l 110 kW i 2,0 l 147 kW
W tych silnikach oba przewody paliwowe s
wykonane z metalu i przykrcone do pompy.
W pokrywie pompy jest odpowietrznik, ktry jest
potrzebny wycznie podczas produkcji. W czasie
eksploatacji samochodu ukad zasilania
odpowietrza si samoczynnie.

przycze przewodu
wysokiego cinienia

przycze przewodu
niskiego cinienia

zawr regulacyjny
cinienia paliwa N276

S334_022
pokrywa
z odpowietrznikiem

Pomp wysokiego cinienia nie wolno rozkada, gdy prowadzi to do powstawania nieszczelnoci.

Elementy ukadu zasilania


Zasada sterowania
Jest to pompa jednotoczkowa o regulowanej
wydajnoci. Toczy ona tylko tyle paliwa, ile
potrzeba do zrealizowania wtrysku.
Sterownik silnika wyznacza na podstawie
potrzebnej dawki paliwa punkt pocztku
toczenia.
Gdy ten punkt zostanie osignity, zawr
regulacyjny cinienia paliwa zamyka zawr
dolotowy i rozpoczyna si robocze toczenie paliwa.

zawr regulacyjny
cinienia paliwa N276

komora pompy

z obwodu
niskocinieniowego

do zasobnika paliwa

zawr
dolotowy

zawr wylotowy

tok

S334_058

podwjna krzywka na waku


zaworw dolotowych

Poniej schematu pompy przedstawiono wykres, podzielony na trzy fragmenty. S to kolejne fazy pracy
pompy: ssanie, toczenie zwrotne i toczenie robocze.
Za kadym razem omawiany fragment jest zaznaczony na szaro.

ssanie

toczenie zwrotne

toczenie robocze

- Niebieska linia przedstawia wznios krzywki


napdzajcej pomp, a zatem pokazuje skok
toka pompy.
- Czerwona linia to cinienie, panujce w komorze
pompy.
S334_070

10

Zasysanie paliwa.
Podczas zasysania paliwa spryna iglicy zaworu
utrzymuje zawr w pozycji otwartej.W ten sposb
przez cay czas ruchu toka paliwo napywa do
komory pompy.

iglica zaworu

komora pompy

spryna iglicy

zawr dolotowy
otwarty

kierunek obrotu
waka z krzywk

ruch toka

S334_060

ssanie

Podczas ssania
- tok porusza si w d,

koniec ssania

- cinienie w komorze pompy jest w przyblieniu


rwne cinieniu w obwodzie niskocinieniowym.
S334_038

11

Elementy ukadu zasilania


Toczenie zwrotne
tumik uderze hydraulicznych

Aby dopasowa ilo toczonego paliwa do


biecego zuycia, zawr dolotowy jest
utrzymywany w stanie otwartym take po zwrocie
toka i rozpoczciu przez niego ruchu powrotnego.
Paliwo jest wtedy toczone z powrotem do obwodu
niskocinieniowego.
Powstajce przy tym pulsacje cinienia w
przewodzie zasilajcym s tumione przez tumik
uderze hydraulicznych i dawik w zczce.

obszar niskiego
cinienia

zawr wylotowy
zamknity
zawr dolotowy
otwarty
ruch toka w gr

S334_056

toczenie zwrotne

Podczas toczenia zwrotnego


- tok jest ju po dolnym zwrocie i porusza si w
gr,
- jednak zawr dolotowy wci jest otwarty, wic
cinienie w komorze pompy jest mniej wicej
rwne cinieniu w obwodzie niskocinieniowym.

12

pocztek
toczenia
zwrotnego

koniec
toczenia
zwrotnego

S334_040

Toczenie robocze
iglica zaworu

W wyznaczonym punkcie pocztku toczenia


roboczego sterownik zaczyna zasila zawr
regulacyjny cinienia paliwa. Iglica cofa si,
pokonujc opr spryny, a spryna zaworu
dolotowego zamyka ten zawr. Dalszy ruch toka w
gr wywouje teraz wzrost cinienia w komorze
pompy. Gdy cinienie to przekroczy cinienie w
zasobniku paliwa, otwiera si zawr wylotowy.
Paliwo przepywa wtedy z pompy do zasobnika.

spryna zaworu
dolotowego
komora pompy

zawr regulacyjny
cinienia paliwa N276
do zasobnika
paliwa

zawr wylotowy
otwarty

zawr dolotowy
zamknity

ruch toka w gr

spryna iglicy

S334_058

toczenie
robocze

Podczas toczenia roboczego


- tok wci porusza si w gr,

pocztek
toczenia
roboczego

koniec
toczenia
roboczego

- cinienie w komorze pompy ronie. Opadnie ono


dopiero wtedy, gdy tok przejdzie przez grny
martwy punkt i rozpocznie ruch w d.
zmienny

S334_042

Punkt pocztku toczenia roboczego jest zmienny.


Jego pooenie zaley od danej wydajnoci
pompy.

13

Elementy ukadu zasilania


Czujnik cinienia paliwa (obwodu niskocinieniowego) G410
Czujnik znajduje si w przewodzie,
doprowadzajcym paliwo do pompy wysokiego
cinienia. Jego zadaniem jest pomiar cinienia
paliwa w obwodzie niskocinieniowym
i przekazanie tej informacji sterownikowi silnika.

czujnik cinienia paliwa


(obwodu niskocinieniowego) G410

S334_012

Zastosowanie sygnau

Skutki uszkodzenia

Sygna jest niezbdny do regulacji cinienia paliwa


w obwodzie niskocinieniowym.

Gdy nie ma informacji o cinieniu paliwa, sterownik


zasila pomp sygnaem o staym wspczynniku
wypenienia. Cinienie w obwodzie jest wtedy
podwyszone.

Cinienie jest utrzymywane na poziomie pomidzy


0,5 a 5 bar, zalenie od typu silnika.

14

Czujnik cinienia paliwa (obwodu wysokocinieniowego) G247


Czujnik znajduje si obok dolnej czci kolektora
dolotowego i jest wkrcony w zasobnik paliwa.
Jego zadaniem jest pomiar cinienia w zasobniku
i przekazanie tej informacji sterownikowi silnika.

czujnik cinienia paliwa (obwodu


wysokocinieniowego) G247

S334_014

Zastosowanie sygnau

Skutki uszkodzenia

Na podstawie tego sygnau sterownik silnika


reguluje cinienie w zasobniku paliwa,
wysterowujc zawr regulacyjny. Cinienie jest
utrzymywane na poziomie pomidzy 30 a 110 bar,
zalenie od typu silnika.

Gdy brak sygnau czujnika, sterownik silnika


wysterowuje zawr regulacyjny cinienia sygnaem
o staej wartoci.

15

Elementy ukadu zasilania


Wtryskiwacze N30 N33
Wtryskiwacze s woone w gniazda gowicy.
Ich zadaniem jest wtryskiwanie paliwa pod duym
cinieniem bezporednio do cylindra.

Zadanie
Zadaniem wtryskiwaczy jest doskonae rozpylenie
paliwa i wtrynicie go w odpowiednie miejsce
komory spalania.
Zalenie od aktualnego stanu pracy silnika, paliwo
gromadzi si wok elektrod wiecy zaponowej
(w trybie mieszanki uwarstwionej) lub wypenia
rwnomiernie ca komor spalania (tryb mieszanki
jednorodnej ubogiej i jednorodnej).

S334_054
wtryskiwacze

piercie

podkadka

piercie
uszczelniajcy
komory spalania
piercie uszczelniajcy
poczenie wtryskiwacza
z zasobnikiem paliwa

rowek do zaczepienia
cigacza

element centrujcy,
utrzymuje prawidow pozycj
wtryskiwacza w gniedzie

16

S334_082

Jak to dziaa
Przepyw prdu przez cewk elektromagnesu
wywouje pole magnetyczne. Wciga ono rdze
elektromagnesu z iglic, otwierajc w ten sposb
wtryskiwacz i rozpoczynajc wtrysk paliwa.
Przerwanie zasilania cewki powoduje zanik pola
magnetycznego. Rdze z iglic s dociskane
spryn do gniazda i wtrysk koczy si.

filtr siatkowy

cewka
iglica z rdzeniem
elektromagnesu

Skutki uszkodzenia
Uszkodzony wtryskiwacz jest rozpoznawany dziki
funkcji kontroli wypadania zaponw. Taki
wtryskiwacz nie jest dalej wysterowywany.

teflonowy piercie
uszczelniajcy
kanalik rozpylacza
S334_083

Po wymianie wtryskiwacza trzeba skasowa wyuczone wartoci w sterowniku silnika.


Informacje na ten temat s podane w funkcji Poszukiwanie usterek testera.

17

Elementy ukadu zasilania


Zawr bezpieczestwa
Zawr bezpieczestwa, wkrcony w zasobnik
paliwa, chroni ukad przed nadmiernym wzrostem
cinienia na skutek usterki albo silnego nagrzania.

pompa
wysokocinieniowa

przewd
zasilajcy

przycze
niskiego cinienia

Jest to zawr mechaniczny, otwierajcy si przy


cinieniu 120 bar. Otwarcie zaworu powoduje
przepyw paliwa z zasobnika przez przewd
przelewowy do przewodu zasilajcego. Std paliwo
trafia do pompy wysokiego cinienia.
Wprowadzenie krtkiego przewodu przelewowego
pozwolio zrezygnowa z dugiego przewodu,
odprowadzajcego paliwo do zbiornika.

S334_016

zawr
bezpieczestwa
przewd
przelewowy

zasobnik paliwa

Zczka z dawikiem
W zczce pomidzy przewodem zasilajcym a
przelewowym jest umieszczony dawik o rednicy
1,5 mm.

przewd zasilajcy

zczka
z dawikiem

Jego zadaniem jest wytumienie uderze


hydraulicznych, ktre powstaj:
- podczas toczenia zwrotnego paliwa z pompy
wysokiego cinienia,
- w razie otwarcia zaworu bezpieczestwa.
Zapobiega to pulsacjom cinienia w przewodzie
zasilajcym, ktre wywoywayby haas,
przenoszcy si nastpnie na nadwozie przez
uchwyty przewodu.
S334_086
przewd przelewowy

18

Sprawdzamy swoj wiedz


1.

Do czego suy zawr w filtrze paliwa?


a) Do utrzymywania cinienia w obwodzie niskocinieniowym na staym poziomie 5 bar.
b) Do ochrony ukadu przed nadmiernym wzrostem cinienia (powyej 6,8 bar).
c) Podczas rozruchu zimnego i gorcego silnika zwiksza cinienie w ukadzie do 6,5 bar.

2.

Jaka jest czstotliwo sygnaw ze sterownika silnika do sterownika pompy paliwa i ze


sterownika pompy paliwa do pompy paliwa?
a) Oba sygnay maj czstotliwo 20 kHz.
b) Sterownik silnika wysya sygna o czstotliwoci 20 Hz, a sterownik pompy paliwa sygna o
czstotliwoci 20 kHz.
b) Sterownik silnika wysya sygna o czstotliwoci 20 kHz, a sterownik pompy paliwa sygna o
czstotliwoci 20 Hz.

Po wymianie ktrych elementw ukadu zasilania trzeba przeprowadza dopasowanie przez


funkcj Poszukiwanie usterek testera?
a) W adnym wypadku nie przeprowadza si dopasowania.
b) Po wymianie sterownika silnika lub sterownika pompy paliwa.
c) Po wymianie kadego elementu.

1.) b; 2.) b; 3.) b

Rozwizania:

3.

19

334

VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, VK-21 Service Training


Wszelkie prawa zastrzeone. Zmiany zastrzeone.
000.2811.49.11 Stan techniczny 09/04

Papier wyprodukowany z celulozy


bielonej bez uycia chloru.