You are on page 1of 66

Druk nr 154

Warszawa, 23 grudnia 2015 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
Pan
Marek Kuchciski
Marszaek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niej podpisani
posowie wnosz projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o Policji oraz


niektrych innych ustaw.
Do reprezentowania wnioskodawcw w pracach nad projektem ustawy
upowaniamy pana posa Marka Opio.
(-) Iwona Ewa Arent; (-) Ryszard Bartosik; (-) Dariusz Bk; (-) Jerzy
Bielecki; (-) Zbigniew Biernat; (-) Przemysaw Czarnecki; (-) Jan
Duda;
(-) Jacek
Falfus;
(-) Leszek
Galemba;
(-) Szymon
Giyski; (-) Krzysztof Guchowski; (-) Jerzy Gosiewski; (-) Teresa
Haas;
(-) Grzegorz
Janik;
(-) Robert
Koakowski;
(-) Joanna
Kopciska;
(-) Jacek Kurzpa;
(-) Marzena Machaek;
(-) Jerzy
Maecki;
(-) Beata
Mateusiak-Pielucha;
(-) Kazimierz
Matuszny; (-) Kazimierz Moskal; (-) Adam Odakowski; (-) Jerzy
Paul; (-) Marcin Porzucek; (-) Grzegorz Puda; (-) Anna SchmidtRodziewicz; (-) ukasz Schreiber; (-) Czesaw Sobierajski; (-) Lech
Sprawka;
(-) Krzysztof
Szulowski;
(-) Szymon
Szynkowski
vel
Sk; (-) Jacek wiat; (-) Robert Telus; (-) Sylwester Tuajew; (-) Piotr
Uruski;
(-) Jerzy Wilk;
(-) Krystyna Wrblewska;
(-) Bartomiej
Wrblewski.

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o Policji oraz niektrych innych ustaw 1)
Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 19:
a)

w ust. 1:

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Przy wykonywaniu czynnoci operacyjnorozpoznawczych, podejmowanych
przez Policj w celu zapobieenia, wykrycia, ustalenia sprawcw, a take
uzyskania i utrwalenia dowodw, ciganych z oskarenia publicznego,
umylnych przestpstw:,

pkt 8 otrzymuje brzmienie:


8) ciganych na mocy umw midzynarodowych ratyfikowanych za
uprzedni zgod wyraon w ustawie, okrelonych w polskiej ustawie
karnej,,

b)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:


6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci rozmw prowadzonych przy uyciu rodkw


technicznych, w tym za pomoc sieci telekomunikacyjnych;

2)

uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dwiku osb z pomieszcze, rodkw


transportu lub miejsc innych ni miejsca publiczne;

3)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci korespondencji, w tym korespondencji


prowadzonej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej;

1)

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw z dnia 12
padziernika 1990 r. o Stray Granicznej, ustaw z dnia 28 wrzenia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw z
dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sdw wojskowych, ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o
ustroju sdw powszechnych, ustaw z dnia 24 sierpnia 2001 r. o andarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porzdkowych, ustaw z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz
Agencji Wywiadu, ustaw z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, ustaw z dnia 9 czerwca
2006 r. o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego, ustaw z dnia 9 czerwca
2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej.

2
4)

uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nonikach


danych,

telekomunikacyjnych

urzdzeniach

kocowych,

systemach

informatycznych i teleinformatycznych ;
5)
c)

uzyskiwaniu dostpu i kontroli zawartoci przesyek.,

po ust. 6 dodaje si ust. 6a i 6b w brzmieniu:


6a. Kontroli operacyjnej nie stanowi czynnoci, o ktrych mowa w ust. 6,
polegajce na:
1)

uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o ktrych mowa


w art. 15 ust. 1 pkt 4a;

2)

uzyskiwaniu danych w trybie art. 20c.

6b. Realizacja czynnoci, o ktrych mowa w ust. 6a nie wymaga zgody sdu.,
d)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:


9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli
operacyjnej pojawi si nowe okolicznoci istotne dla zapobieenia lub wykrycia
przestpstwa albo ustalenia sprawcw i uzyskania dowodw przestpstwa, sd
okrgowy, na pisemny wniosek Komendanta Gwnego Policji, zoony po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, moe, rwnie po upywie
okresw, o ktrych mowa w ust. 8, wydawa kolejne postanowienie o przedueniu
kontroli operacyjnej na nastpujce po sobie okresy, ktrych czna dugo nie
moe przekracza 12 miesicy.,

e)

po ust. 9 dodaje si ust. 9a w brzmieniu:


9a. Komendant Gwny Policji albo Komendant CBP moe upowani
swojego zastpc do skadania wnioskw, o ktrych mowa w ust. 1, 3, 8 i 9 lub do
zarzdzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3.,

f)

ust. 12 otrzymuje brzmienie:


12. Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn jest obowizany do zapewnienia na wasny
koszt warunkw technicznych i organizacyjnych umoliwiajcych prowadzenie
przez Policj kontroli operacyjnej.,

3
g)

po ust. 15e dodaje si ust. 15f15j w brzmieniu:


15f. W przypadku, gdy zachodzi przypuszczenie, e materiay, o ktrych
mowa w ust. 15 mog zawiera informacje:
1)

o ktrych mowa w art. 178 Kodeksu postpowania karnego;

2)

o ktrych mowa w art. 178a i art. 180 3 Kodeksu postpowania

karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach, o ktrych mowa w art. 240


1 Kodeksu karnego;
3)

stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o

ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania karnego


Komendant Gwny Policji, Komendant CBP albo komendant
wojewdzki Policji przekazuje prokuratorowi te materiay.
15g. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 15f, prokurator niezwocznie po
otrzymaniu materiaw, kieruje je do sdu, ktry zarzdzi kontrol operacyjn albo
wyrazi na ni zgod w trybie okrelonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o:
1)

stwierdzenie, ktre z przekazanych materiaw zawieraj informacje, o


ktrych mowa w ust. 15f,

2)

dopuszczenie do wykorzystania w postpowaniu karnym materiaw


zawierajcych informacje stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem
zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania
karnego nieobjte zakazami, okrelonymi w art. 178, art. 178a i art. 180 3
Kodeksu postpowania karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach,
o ktrych mowa w art. 240 1 Kodeksu karnego.
15h. Sd, niezwocznie po zoeniu wniosku przez prokuratora, wydaje

postanowienie o dopuszczalnoci wykorzystania w postpowaniu karnym


materiaw mogcych zawiera informacje stanowice tajemnice zwizane z
wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu
postpowania karnego, gdy jest to niezbdne dla dobra wymiaru sprawiedliwoci, a
okoliczno nie moe by ustalona na podstawie innego dowodu, , a take zarzdza
niezwoczne zniszczenie materiaw, ktrych wykorzystanie w postpowaniu
karnym jest niedopuszczalne.
15i. Na postanowienie sdu w przedmiocie dopuszczalnoci wykorzystania w
postpowaniu karnym materiaw mogcych zawiera informacje stanowice
tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa

4
w art. 180 2 Kodeksu postpowania karnego, prokuratorowi przysuguje
zaalenie. Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania
karnego.
15j. Organ Policji jest obowizany do wykonania zarzdzenia sdu, o ktrym
mowa w ust. 15h oraz niezwocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia
materiaw, ktrych wykorzystanie w postpowaniu karnym jest niedopuszczalne.
Organ Policji niezwocznie informuje prokuratora, o ktrym mowa w ust. 15g, o
zniszczeniu tych materiaw.,
h)

po ust. 16 dodaje si ust. 16a16d w brzmieniu:


16a. Sd okrgowy, Prokurator Generalny, prokurator okrgowy i organ
Policji prowadz rejestry: postanowie, pisemnych zgd, wnioskw i zarzdze
dotyczcych kontroli operacyjnej.
16b. Komendant Gwny Policji moe prowadzi rejestr centralny wnioskw
i zarzdze dotyczcych kontroli operacyjnej organw Policji, w zakresie
przewidzianym dla prowadzonych przez nie rejestrw.
16c. W komrkach organizacyjnych Policji wykonujcych zarzdzenia
w sprawie kontroli operacyjnej mona odrbnie rejestrowa dane zawarte
w dokumentacji

kontroli

operacyjnej

zakresie

przewidzianym

dla

prowadzonych przez organy Policji rejestrw, o ktrych mowa w ust. 16a.


16d. Rejestry, o ktrych mowa w ust. 16a-16c, prowadzi si w formie
elektronicznej, z zachowaniem przepisw o ochronie informacji niejawnych.;
i)

ust. 20 otrzymuje brzmienie:


20. Na postanowienia sdu, o ktrych mowa w:
1) ust. 1, 3, 8 i 9 - przysuguje zaalenie organowi Policji, ktry zoy
wniosek o wydanie tego postanowienia;
2) ust. 3 i ust. 15c przysuguje zaalenie waciwemu prokuratorowi, o
ktrym mowa w ust. 1.
Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania
karnego.

2)

art. 20c otrzymuje brzmienie:


Art. 20c. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo
uzyskania i utrwalenia dowodw przestpstw albo w celu ratowania ycia lub zdrowia

5
ludzkiego bd wsparcia dziaa poszukiwawczych lub ratowniczych, Policja moe
uzyskiwa dane:
1)

okrelone w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwane dalej danymi
telekomunikacyjnymi,

2)

okrelone w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo


pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z pn. zm.), zwane dalej danymi pocztowymi

3)

okrelone w art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug
drog elektroniczn (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z pn. zm.), zwane dalej
danymi internetowymi

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.


2. Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn udostpnia nieodpatnie dane, o ktrych mowa w
ust. 1:
1)

policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Gwnego Policji,


Komendanta CBP, komendanta wojewdzkiego Policji albo osoby przez nich
upowanionej;

2)

na ustne danie policjanta posiadajcego pisemne upowanienie osb, o ktrych


mowa w pkt 1;

3)

za porednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi posiadajcemu pisemne


upowanienie osb, o ktrych mowa w pkt 1;
3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 3, udostpnianie danych, o ktrych

mowa

ust.

1,

odbywa

si

bez

udziau

pracownikw

przedsibiorcy

telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usugodawcy wiadczcego usugi


drog elektroniczn, lub przy niezbdnym ich udziale, jeeli moliwo taka jest
przewidziana w porozumieniu zawartym pomidzy Komendantem Gwnym Policji a
tym podmiotem.
4. Udostpnienie Policji danych, o ktrych mowa w ust. 1, moe nastpi za
porednictwem sieci telekomunikacyjnej jeeli:
1)

wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniaj:


a)

moliwo ustalenia osoby uzyskujcej dane, ich rodzaju oraz czasu,


w ktrym zostay uzyskane,

6
b)

zabezpieczenie

techniczne

organizacyjne

uniemoliwiajce

osobie

nieuprawnionej dostp do danych;


2)

jest to uzasadnione specyfik lub zakresem zada wykonywanych przez jednostki


organizacyjne Policji albo prowadzonych przez nie czynnoci.
5. Komendant Gwny Policji, Komendant CBP i komendant wojewdzki Policji

prowadzi rejestr wystpie o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i


internetowych zawierajcy informacje identyfikujce jednostk organizacyjn Policji i
funkcjonariusza Policji uzyskujcego te dane, ich rodzaj, cel uzyskania oraz czas, w
ktrym zostay uzyskane. Rejestr prowadzi si w formie elektronicznej, z zachowaniem
przepisw o ochronie informacji niejawnych.
6. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, ktre maj znaczenie dla postpowania karnego
Komendant Gwny Policji, Komendant CBP albo komendant wojewdzki Policji
przekazuj prokuratorowi waciwemu miejscowo lub rzeczowo. Prokurator podejmuje
decyzj o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych.
7. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, ktre nie maj znaczenia dla postpowania
karnego, podlegaj niezwocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.;
3)

po art. 20c dodaje si art. 20ca20cb w brzmieniu:


Art.

20ca.

1.

Kontrol

nad

uzyskiwaniem

przez

Policj

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych sprawuje sd okrgowy waciwy


dla siedziby organu Policji, ktremu udostpniono te dane.
2. Organ Policji, o ktrym mowa w ust. 1, przekazuje, z zachowaniem przepisw o
ochronie informacji niejawnych, sdowi okrgowemu, o ktrym mowa w ust. 1, w
okresach procznych, sprawozdanie obejmujce:
1)

liczb

przypadkw

pozyskania

okresie

sprawozdawczym

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych danych;


2)

kwalifikacje prawne czynw, w zwizku z zaistnieniem ktrych wystpiono o dane


telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe albo informacje o pozyskaniu
danych w celu ratowania ycia lub zdrowia ludzkiego bd wsparcia dziaa
poszukiwawczych lub ratowniczych.
3. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, sd okrgowy moe zapozna si

z materiaami uzasadniajcymi udostpnienie Policji danych telekomunikacyjnych,


pocztowych lub internetowych.

7
4. Sd okrgowy informuje organ Policji o wyniku kontroli w terminie 30 dni od
jej zakoczenia.
5. Kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie
art. 20cb ust. 1.
Art. 20cb. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo
uzyskania i utrwalenia dowodw przestpstw albo w celu ratowania ycia lub zdrowia
ludzkiego bd wsparcia dziaa poszukiwawczych lub ratowniczych, Policja moe
uzyskiwa dane:
1)

z wykazu, o ktrym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne;

2)

o ktrych mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo


telekomunikacyjne,

3)

w przypadku uytkownika, ktry nie jest osob fizyczn numer zakoczenia sieci
oraz siedzib lub miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej, firm lub
nazw i form organizacyjn tego uytkownika,

4)

w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej take nazw


miejscowoci oraz ulicy, przy ktrej znajduje si zakoczenie sieci, udostpnione
uytkownikowi

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.


2. Do udostpniania i przetwarzania danych, o ktrych mowa w ust. 1, art. 20c ust.
27 stosuje si.;
4)

uchyla si art. 20d;

5)

w art. 20da ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. W celu poszukiwania osb zaginionych Policja moe uzyskiwa dane
telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe oraz moe je przetwarza bez wiedzy i
zgody osoby, ktrej dotycz; przepisy art. 20c ust. 2-7 stosuje si..
Art. 2. W ustawie z dnia 12 padziernika 1990 r. o Stray Granicznej (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1402, z pn. zm. 2)) wprowadza si nastpujce zmiany:


1)

w art. 9e:
a)

w ust. 1:

2)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1055 i 1822 oraz
z 2015 r. poz. 529.

8
4) okrelonych w art. 183 2, 4 i 5, art. 184 1 i 2, art. 263 1 i 2, art. 278
1, art. 291 1 i art. 306 Kodeksu karnego, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124
oraz z 2015 r. poz. 28), a take art. 44 i 46a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek
i narzdw (Dz. U. z 2015 r. poz. 793) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.
1446), jeeli przestpstwa te pozostaj w zwizku z przemieszczaniem
przedmiotw przestpstwa przez granic pastwow,,

pkt 7 otrzymuje brzmienie:


7) ciganych na mocy umw midzynarodowych, ratyfikowanych za
uprzedni zgod wyraon w ustawie, okrelonych w polskiej ustawie
karnej,

b)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:


7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci rozmw prowadzonych przy uyciu rodkw


technicznych, w tym za pomoc sieci telekomunikacyjnych;

2)

uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dwiku osb z pomieszcze, rodkw


transportu lub miejsc innych ni miejsca publiczne;

3)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci korespondencji, w tym korespondencji


prowadzonej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej;

4)

uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nonikach


danych,

telekomunikacyjnych

urzdzeniach

kocowych,

systemach

informatycznych i teleinformatycznych,
5)
c)

uzyskiwaniu dostpu i kontroli zawartoci przesyek.,

po ust. 7 dodaje si ust. 7a i 7b w brzmieniu:


7a. Kontroli operacyjnej nie stanowi czynnoci, o ktrych mowa w ust. 7,
polegajce na:
1)

uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o ktrych mowa


w art. 11 ust. 1 pkt 7a;

2)

uzyskiwaniu danych w trybie art. 10b.

7b. Realizacja czynnoci, o ktrych mowa w ust. 7a nie wymaga zgody sdu.,

9
d)

ust. 10 otrzymuje brzmienie:


10. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli
operacyjnej pojawi si nowe okolicznoci istotne dla zapobieenia lub wykrycia
przestpstwa albo ustalenia sprawcw i uzyskania dowodw przestpstwa, sd
okrgowy, na pisemny wniosek Komendanta Gwnego Stray Granicznej lub
komendanta oddziau Stray Granicznej, zoony po uzyskaniu pisemnej zgody
prokuratora, o ktrym mowa w ust. 1, moe, rwnie po upywie okresw,
o ktrych mowa w ust. 9, wydawa kolejne postanowienie o przedueniu kontroli
operacyjnej na nastpujce po sobie okresy, ktrych czna dugo nie moe
przekracza 12 miesicy.,

e)

po ust. 10 dodaje si ust. 10a w brzmieniu:


10a. Komendant Gwny Stray Granicznej moe upowani swojego
zastpc do skadania wnioskw, o ktrych mowa w ust. 1, ust. 4 pkt. 1, ust. 9 i
ust. 10 lub do zarzdzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 4 pkt 1.,

f)

ust. 13 otrzymuje brzmienie:


13. Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn jest obowizany do zapewnienia na wasny
koszt warunkw technicznych i organizacyjnych umoliwiajcych prowadzenie
przez Stra Graniczn kontroli operacyjnej.,

g)

po ust. 16e dodaje si ust. 16f16j w brzmieniu:


16f. W przypadku, gdy zachodzi przypuszczenie, e materiay, o ktrych
mowa w ust. 16 mog zawiera informacje:
1)

o ktrych mowa w art. 178 Kodeksu postpowania karnego;

2)

o ktrych mowa w art. 178a i art. 180 3 Kodeksu postpowania

karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach, o ktrych mowa w art. 240


1 Kodeksu karnego;
3)

stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o

ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania karnego


Komendant Gwny Stray Granicznej lub komendant oddziau Stray
Granicznej przekazuj prokuratorowi te materiay.

10
16g. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 16f, prokurator niezwocznie po
otrzymaniu materiaw, kieruje je do sdu, ktry zarzdzi kontrol operacyjn albo
wyrazi na ni zgod w trybie okrelonym w ust. 4, wraz z wnioskiem o:
1)

stwierdzenie, ktre z przekazanych materiaw zawieraj informacje, o


ktrych mowa w ust. 16f,

2)

dopuszczenie do wykorzystania w postpowaniu karnym materiaw


zawierajcych informacje stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem
zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania
karnego nieobjte zakazami, okrelonymi w art. 178, art. 178a i art. 180 3
Kodeksu postpowania karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach,
o ktrych mowa w art. 240 1 Kodeksu karnego.
16h. Sd, niezwocznie po zoeniu wniosku przez prokuratora, wydaje

postanowienie o dopuszczalnoci wykorzystania w postpowaniu karnym


materiaw mogcych zawiera informacje stanowice tajemnice zwizane z
wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu
postpowania karnego, gdy jest to niezbdne dla dobra wymiaru sprawiedliwoci, a
okoliczno nie moe by ustalona na podstawie innego dowodu, , a take zarzdza
niezwoczne zniszczenie materiaw, ktrych wykorzystanie w postpowaniu
karnym jest niedopuszczalne.
16i. Na postanowienie sdu w przedmiocie dopuszczalnoci wykorzystania w
postpowaniu karnym materiaw mogcych zawiera informacje stanowice
tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art.
180 2 Kodeksu postpowania karnego, prokuratorowi przysuguje zaalenie. Do
zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania karnego.
16j. Organ Stray Granicznej jest obowizany do wykonania zarzdzenia
sdu, o ktrym mowa w ust. 16h oraz niezwocznego, komisyjnego i
protokolarnego zniszczenia materiaw, ktrych wykorzystanie w postpowaniu
karnym jest niedopuszczalne. Organ Stray Granicznej niezwocznie informuje
prokuratora, o ktrym mowa w ust. 16g o zniszczeniu tych materiaw.,
h)

po ust. 17 dodaje si ust. 17a w brzmieniu:


17a. Sd okrgowy, Prokurator Generalny, prokurator okrgowy i organ
Stray Granicznej prowadz rejestry: postanowie, pisemnych zgd, wnioskw

11
i zarzdze dotyczcych kontroli operacyjnej. Rejestry prowadzi si w formie
elektronicznej, z zachowaniem przepisw o ochronie informacji niejawnych.,
i)

ust. 19 otrzymuje brzmienie:


19. Na postanowienia sdu, o ktrych mowa w:
1) ust. 1, 4, 9 i 10 - przysuguje zaalenie organowi Stray Granicznej, ktry
zoy wniosek o wydanie tego postanowienia;
2) ust. 4 i ust. 16c przysuguje zaalenie waciwemu prokuratorowi, o
ktrym mowa w ust. 1.
Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania
karnego.;

2)

art. 10b otrzymuje brzmienie:


Art. 10b. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo
uzyskania i utrwalenia dowodw przestpstw Stra Graniczna moe uzyskiwa dane:
1)

o ktrych mowa w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwane dalej danymi
telekomunikacyjnymi,

2)

okrelone w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo


pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z pn. zm.), zwane dalej danymi pocztowymi

3)

okrelone w art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug
drog elektroniczn (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z pn. zm.), zwane dalej
danymi internetowymi

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.


2. Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn udostpnia nieodpatnie dane, o ktrych mowa w
ust. 1:
1)

funkcjonariuszowi Stray Granicznej wskazanemu w pisemnym wniosku


Komendanta Gwnego Stray Granicznej lub komendanta oddziau Stray
Granicznej albo osoby przez nich upowanionej,

2)

na ustne danie funkcjonariusza posiadajcego pisemne upowanienie osb,


o ktrych mowa w pkt 1,

3)

za porednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi posiadajcemu


pisemne upowanienie osb, o ktrych mowa w pkt 1,

12
3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 3, udostpnianie danych, o ktrych
mowa

ust.

1,

odbywa

si

bez

udziau

pracownikw

przedsibiorcy

telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usugodawcy wiadczcego usugi


drog elektroniczn, lub przy niezbdnym ich udziale, jeeli moliwo taka jest
przewidziana w porozumieniu zawartym pomidzy Komendantem Gwnym Stray
Granicznej a tym podmiotem.
4. Udostpnienie Stray Granicznej danych, o ktrych mowa w ust. 1, moe
nastpi za porednictwem sieci telekomunikacyjnej jeeli:
1)

wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniaj:


a)

moliwo ustalenia osoby uzyskujcej dane, ich rodzaju oraz czasu,


w ktrym zostay uzyskane,

b)

zabezpieczenie

techniczne

organizacyjne

uniemoliwiajce

osobie

nieuprawnionej dostp do danych;


2)

jest to uzasadnione specyfik lub zakresem zada wykonywanych przez jednostki


organizacyjne Stray Granicznej albo prowadzonych przez nie czynnoci.
5. Komendant Gwny Stray Granicznej i komendant oddziau Stray Granicznej

prowadzi rejestr wystpie o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i


internetowych zawierajcy informacje identyfikujce jednostk organizacyjn Stray
Granicznej i funkcjonariusza Stray Granicznej uzyskujcego te dane, ich rodzaj, cel
uzyskania oraz czas, w ktrym zostay uzyskane. Rejestr prowadzi si w formie
elektronicznej, z zachowaniem przepisw o ochronie informacji niejawnych.
6. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, ktre maj znaczenie dla postpowania karnego,
Komendant Gwny Stray Granicznej lub komendant oddziau Stray Granicznej
przekazuj prokuratorowi waciwemu miejscowo lub rzeczowo. Prokurator podejmuje
decyzj o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych.
7. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, ktre nie maj znaczenia dla postpowania
karnego, podlegaj niezwocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.
3)

po art. 10b dodaje si art. 10ba10bb w brzmieniu:


Art.10ba. 1. Kontrol nad uzyskiwaniem przez Stra Graniczn danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych sprawuje sd okrgowy waciwy


dla siedziby skadajcego wniosek organu Stray Granicznej.

13
2. Organ Stray Granicznej, ktry wystpi z wnioskiem, przekazuje, z
zachowaniem przepisw o ochronie informacji niejawnych, sdowi okrgowemu, o
ktrym mowa w ust. 1, w okresach procznych, sprawozdanie obejmujce:
1)

liczb

przypadkw

pozyskania

okresie

sprawozdawczym

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych danych;


2)

kwalifikacje prawne czynw w zwizku z zaistnieniem ktrych wystpiono o dane


telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe.
3. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, sd okrgowy moe zapozna si

z materiaami

uzasadniajcymi

udostpnienie

Stray

Granicznej

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych.


4. Sd okrgowy informuje organ Stray Granicznej o wyniku kontroli w terminie
30 dni od jej zakoczenia.
5. Kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie
art. 10bb ust. 1.
Art. 10bb. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo
uzyskania i utrwalenia dowodw przestpstw Stra Graniczna moe uzyskiwa dane:
1)

z wykazu, o ktrym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne;

2)

o ktrych mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo


telekomunikacyjne,

3)

w przypadku uytkownika, ktry nie jest osob fizyczn: numer zakoczenia sieci
oraz siedzib lub miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej, firm lub
nazw i form organizacyjn tego uytkownika,

4)

w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej take nazw


miejscowoci oraz ulicy, przy ktrej znajduje si zakoczenie sieci, udostpnione
uytkownikowi

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.


2. Do udostpniania i przetwarzania danych, o ktrych mowa w ust. 1, art. 10b ust.
27 stosuje si..
Art. 3. W ustawie z dnia 28 wrzenia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
553 i 788) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 36b:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

14
1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo
uzyskania i utrwalenia dowodw przestpstw skarbowych lub przestpstw, o
ktrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14b i art. 36c ust. 1 pkt 3, wywiad skarbowy moe
uzyskiwa dane:
1)

okrelone w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwane dalej
danymi telekomunikacyjnymi,

2)

okrelone w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo


pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z pn. zm.), zwane dalej danymi
pocztowymi;

3)

okrelone w art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu


usug drog elektroniczn (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z pn. zm.), zwane
dalej danymi internetowymi

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.,


b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn udostpnia nieodpatnie dane, o ktrych
mowa w ust. 1:,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 3, udostpnianie danych, o
ktrych mowa w ust. 1, odbywa si bez udziau pracownikw przedsibiorcy
telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usugodawcy wiadczcego usugi
drog elektroniczn lub przy niezbdnym ich udziale, jeeli moliwo tak
przewiduje porozumienie zawarte pomidzy Generalnym Inspektorem Kontroli
Skarbowej a tym podmiotem.,

d)

uchyla si ust. 4 i 5;

e)

w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Udostpnienie wywiadowi skarbowemu danych, o ktrych mowa w ust. 1,
moe nastpi za porednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeeli sie ta
zapewnia:,

f)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

15
7. Udostpnianie wywiadowi skarbowemu danych, o ktrych mowa w ust. 1,
nastpuje na koszt przedsibiorcy telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub
usugodawcy wiadczcego usugi drog elektroniczn.,
g)

po ust. 7 dodaje si ust. 8 w brzmieniu:


8. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej prowadzi rejestr wystpie o
uzyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych zawierajcy
informacje identyfikujce jednostk organizacyjn wywiadu skarbowego i
pracownika wywiadu skarbowego uzyskujcego te dane, ich rodzaj, cel uzyskania
oraz czas, w ktrym zostay uzyskane. Rejestr prowadzi si w formie
elektronicznej, z zachowaniem przepisw o ochronie informacji niejawnych.;

2)

po art. 36b dodaje si art. 36ba36bb w brzmieniu:


Art. 36ba. 1. Kontrol nad uzyskiwaniem przez wywiad skarbowy danych
telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych sprawuje Sd Okrgowy w
Warszawie, zwany dalej Sdem.
2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje Sdowi, w okresach
procznych, sprawozdanie obejmujce:
1)

liczb

przypadkw

pozyskania

okresie

sprawozdawczym

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych danych;


2)

kwalifikacje prawne czynw, w zwizku z zaistnieniem ktrych wystpiono o dane


telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe.
3. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, Sd moe zapozna si z

materiaami

uzasadniajcymi

udostpnienie

wywiadowi

skarbowemu

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych.


4. Sd informuje Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o wyniku kontroli w
terminie 30 dni od jej zakoczenia.
5. Kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie
art. 36bb ust. 1.
Art. 36bb. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo
uzyskania i utrwalenia dowodw przestpstw skarbowych lub przestpstw, o ktrych
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14b i art. 36c ust. 1 pkt 3, wywiad skarbowy moe uzyskiwa
dane:
1)

z wykazu, o ktrym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne;

16
2)

o ktrych mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo


telekomunikacyjne,

3)

w przypadku uytkownika, ktry nie jest osob fizyczn numer zakoczenia sieci
oraz siedzib lub miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej, firm lub
nazw i form organizacyjn tego uytkownika,

4)

w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej take nazw


miejscowoci oraz ulicy, przy ktrej znajduje si zakoczenie sieci, udostpnione
uytkownikowi

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.


2. Do udostpniania i przetwarzania danych, o ktrych mowa w ust. 1, art. 36b
ust. 2-3 i ust. 6-7 oraz art. 36d ust. 1 stosuje si.;
3)

w art. 36c:
a)

w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:


5) ciganych na mocy umw midzynarodowych ratyfikowanych za uprzedni
zgod wyraon w ustawie, okrelonych w polskiej ustawie karnej,

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:


4. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci rozmw prowadzonych przy uyciu rodkw


technicznych, w tym za pomoc sieci telekomunikacyjnych;

2)

uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dwiku osb z pomieszcze, rodkw


transportu lub miejsc innych ni miejsca publiczne;

3)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci korespondencji, w tym korespondencji


prowadzonej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej;

4)

uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nonikach


danych,

telekomunikacyjnych

urzdzeniach

kocowych,

systemach

informatycznych i teleinformatycznych;
5)
c)

uzyskiwaniu dostpu i kontroli zawartoci przesyek.,

po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu:


4a. Kontroli operacyjnej nie stanowi czynnoci, o ktrych mowa w ust. 4
pkt 4, polegajce na uzyskiwaniu danych w trybie art. 36b. Realizacja tych
czynnoci nie wymaga zgody sdu.,

17
d)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:


7. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli
operacyjnej pojawi si nowe okolicznoci istotne dla wykrycia przestpstwa lub
przestpstwa skarbowego albo ustalenia sprawcw i uzyskania dowodw takich
przestpstw, Sd, na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej, zoony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, moe,
rwnie po upywie okresw, o ktrych mowa w ust. 6, wydawa kolejne
postanowienie o przedueniu kontroli operacyjnej na nastpujce po sobie okresy,
ktrych czna dugo nie moe przekracza 12 miesicy.,

e)

po ust. 7 dodaje si ust. 7a w brzmieniu:


7a. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej moe upowani swojego
zastpc do skadania wnioskw, o ktrych mowa w ust. 1, 2, 6 i 7 lub do
zarzdzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 2.,

f)

ust. 10 otrzymuje brzmienie:


10. Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn jest obowizany do zapewnienia na wasny
koszt warunkw technicznych i organizacyjnych umoliwiajcych prowadzenie
przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej.,

g)

po ust. 13 dodaje si ust. 13a w brzmieniu:


13a. Sd, Prokurator Generalny i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
prowadz odpowiednio rejestry postanowie, pisemnych zgd, zarzdze
i wnioskw dotyczcych kontroli operacyjnej. Rejestry prowadzi si w formie
elektronicznej, z zachowaniem przepisw o ochronie informacji niejawnych.

h)

ust. 14 otrzymuje brzmienie:


14. Na postanowienia sdu, o ktrych mowa w:
1) ust. 1, 2, 6 i 7 - przysuguje zaalenie Generalnemu Inspektorowi Kontroli
Skarbowej;
2) ust. 2 i art. 36d ust. 1c przysuguje zaalenie Prokuratorowi
Generalnemu.
Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania
karnego.;

4)

w art. 36d:

18
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Uzyskane w czasie prowadzenia czynnoci wywiadu skarbowego dane, o
ktrych mowa w art. 36b ust. 1, oraz materiay, w tym materiay zgromadzone
podczas

stosowania

wytwarzania,

kontroli

przemieszczania,

operacyjnej

lub

przechowywania

niejawnego
i

obrotu

nadzorowania
przedmiotami

przestpstwa, ktre:,
b)

po ust. 1e dodaje si ust. 1f1i w brzmieniu:


1f. W przypadku, gdy zachodzi przypuszczenie, e materiay uzyskane
w toku kontroli operacyjnej mog zawiera informacje:
1)

o ktrych mowa w art. 178 Kodeksu postpowania karnego;

2)

o ktrych mowa w art. 178a i art. 180 3 Kodeksu postpowania

karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach, o ktrych mowa w art. 240


1 Kodeksu karnego;
3)

stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o

ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania karnego


Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje Prokuratorowi
Generalnemu te materiay.
1g. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1f, Prokurator Generalny
niezwocznie po otrzymaniu materiaw, kieruje je do Sdu, wraz z wnioskiem o:
1)

stwierdzenie, ktre z przekazanych materiaw zawieraj informacje, o


ktrych mowa w ust. 1f;

2)

dopuszczenie do wykorzystania w postpowaniu karnym materiaw


zawierajcych informacje stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem
zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania
karnego nieobjte zakazami, okrelonymi w art. 178, art. 178a i art. 180 3
Kodeksu postpowania karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach,
o ktrych mowa w art. 240 1 Kodeksu karnego.
1h. Sd, niezwocznie po zoenia wniosku przez Prokuratora Generalnego,

wydaje postanowienie o dopuszczalnoci wykorzystania w postpowaniu w


sprawie o przestpstwo lub przestpstwo skarbowe materiaw mogcych zawiera
informacje stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o
ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania karnego, gdy jest to niezbdne
dla dobra wymiaru sprawiedliwoci, a okoliczno nie moe by ustalona na

19
podstawie innego dowodu, , a take zarzdza niezwoczne zniszczenie materiaw,
ktrych wykorzystanie w postpowaniu karnym jest niedopuszczalne.
1i. Na postanowienie Sdu w przedmiocie dopuszczalnoci wykorzystania w
postpowaniu karnym materiaw mogcych zawiera informacje stanowice
tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art.
180 2 Kodeksu postpowania karnego, Prokuratorowi Generalnemu przysuguje
zaalenie. Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania
karnego.,
c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. Materiay uzyskane w wyniku czynnoci podjtych na podstawie art. 36aa
ust. 1, art. 36b ust. 1, art. 36c ust. 1 i 2 lub art. 36ca ust. 1, niezawierajce dowodw
pozwalajcych na wszczcie postpowania w sprawie o przestpstwo lub
przestpstwo skarbowe, a take materiay uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej,
o ktrych mowa w ust. 1h, ktrych zniszczenie zarzdzi Sd, podlegaj
niezwocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.,

d)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:


5. O wydaniu i wykonaniu zarzdzenia dotyczcego zniszczenia materiaw,
o ktrych mowa w ust. 3, zgromadzonych na podstawie art. 36b ust. 1, art. 36c
ust. 1 i 2 i art. 36ca ust. 1, a take materiaw uzyskanych w wyniku kontroli
operacyjnej, o ktrych mowa w ust. 1h, ktrych zniszczenie zarzdzi Sd,
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej niezwocznie informuje Prokuratora
Generalnego..

Art. 4. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sdw wojskowych


(Dz. U. z 2012 r. poz. 952, z pn. zm. 3)) po art. 6 dodaje si art. 6a w brzmieniu:
Art. 6a. Prezesi wojskowych sdw okrgowych waciwych dla siedziby organu
wnioskujcego

udostpnienie

danych,

przekazuj

corocznie

Ministrowi

Sprawiedliwoci informacj na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych


pocztowych i internetowych, z podziaem na liczb i rodzaj udostpnianych danych oraz
wynikw przeprowadzonych kontroli, w terminie do dnia 31 marca roku nastpujcego
po roku ni objtym, celem realizacji zadania, o ktrym mowa w art. 175b 2 ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sdw powszechnych.
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 448 i 1247 oraz
z 2014 r. poz. 188 i 512.

20
Art. 5. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sdw powszechnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i 509) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 16 w 4a w pkt 2 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 3 w brzmieniu:


3) kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych do spraw
zwizanych z kontrol pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i
internetowych przez Policj, Agencj Bezpieczestwa Wewntrznego, Stra
Graniczn, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Sub Celn i wywiad skarbowy.;

2)

tytu dziau IVa otrzymuje brzmienie:


Przetwarzanie danych osobowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i
internetowych;

3)

po art. 175a dodaje si art. 175b w brzmieniu:


Art. 175b 1. Prezesi sdw okrgowych waciwych dla siedziby organu
wnioskujcego
Sprawiedliwoci

udostpnienie

danych,

informacj

na

przekazuj
temat

corocznie

Ministrowi

przetwarzania

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, z podziaem na liczb przypadkw


udostpnienia danych dla danego rodzaju danych oraz wynikw przeprowadzonych
kontroli, w terminie do dnia 31 marca roku nastpujcego po roku ni objtym.
2. Minister Sprawiedliwoci przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi
zagregowan

informacj

na

temat

przetwarzania

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wynikw przeprowadzonych


kontroli, w terminie do dnia 30 czerwca roku nastpujcego po roku ni objtym..
Art. 6. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o andarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porzdkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568 i 628 oraz z 2014 r. poz. 1055)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

art. 30 otrzymuje brzmienie:


Art. 30. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania
przestpstw, w tym przestpstw skarbowych albo uzyskania i utrwalenia dowodw
przestpstw popenionych przez osoby, o ktrych mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5 i 6
albo w celu ratowania ycia lub zdrowia ludzkiego bd do wsparcia dziaa
poszukiwawczych i ratowniczych andarmeria Wojskowa moe uzyskiwa dane:
1)

okrelone w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwane dalej danymi
telekomunikacyjnymi;

21
2)

okrelone w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo


pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z pn. zm.), zwane dalej danymi pocztowymi;

3)

okrelone w art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug
drog elektroniczn (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z pn. zm.), zwane dalej
danymi internetowymi,

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.


2. Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn udostpnia nieodpatnie dane, o ktrych mowa w
ust. 1:
1)

onierzowi andarmerii Wojskowej wskazanemu w pisemnym wniosku


Komendanta Gwnego andarmerii Wojskowej lub komendanta oddziau
andarmerii Wojskowej albo osoby przez nich upowanionej;

2)

na ustne danie onierza andarmerii Wojskowej posiadajcego pisemne


upowanienie osb, o ktrych mowa w pkt 1;

3)

za porednictwem sieci telekomunikacyjnej onierzowi andarmerii Wojskowej


posiadajcemu pisemne upowanienie osb, o ktrych mowa w pkt 1;
3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 3, udostpnianie danych, o ktrych

mowa

ust.

1,

odbywa

si

bez

udziau

pracownikw

przedsibiorcy

telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usugodawcy wiadczcego usugi


drog elektroniczn, lub przy ich niezbdnym wspudziale, jeeli moliwo tak
przewiduje porozumienie zawarte pomidzy Komendantem Gwnym andarmerii
Wojskowej a tym podmiotem.
4. Udostpnienie andarmerii Wojskowej danych, o ktrych mowa w ust. 1, moe
nastpi za porednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeeli:
1)

wykorzystywane sieci i system teleinformatyczny zapewniaj:


a)

moliwo ustalenia osoby uzyskujcej dane, ich rodzaju oraz czasu,


w ktrym zostay uzyskane,

b)

zabezpieczenie

techniczne

organizacyjne

uniemoliwiaj

osobie

nieuprawnionej dostpu do danych;


2)

jest to uzasadnione specyfik lub zakresem zada wykonywanych przez jednostki


organizacyjne andarmerii Wojskowej albo prowadzonych przez nie czynnoci.
5. Komendant Gwny andarmerii Wojskowej i komendant oddziau andarmerii

Wojskowej prowadz rejestr wystpie o uzyskanie danych telekomunikacyjnych,

22
pocztowych
organizacyjn

internetowych
andarmerii

zawierajcy
Wojskowej

informacje
onierza

identyfikujce
andarmerii

jednostk
Wojskowej

uzyskujcego te dane, ich rodzaj, cel uzyskania oraz czas, w ktrym zostay uzyskane.
Rejestr prowadzi si w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisw o ochronie
informacji niejawnych.
6. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, ktre maj znaczenie dla postpowania karnego
Komendant Gwny andarmerii Wojskowej lub komendant oddziau andarmerii
Wojskowej przekazuj prokuratorowi waciwemu miejscowo lub rzeczowo. Prokurator
podejmuje decyzj o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych.
7. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, ktre nie maj znaczenia dla postpowania
karnego, podlegaj niezwocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.;
2)

po art. 30a dodaje si art. 30b30c w brzmieniu:


Art. 30b. 1. Kontrol nad uzyskiwaniem przez andarmeri Wojskow danych
telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych sprawuje wojskowy sd okrgowy
waciwy dla siedziby organu andarmerii Wojskowej, ktremu udostpniono te dane.
2. Organ andarmerii Wojskowej, o ktrym mowa w ust. 1, przekazuje, z
zachowaniem przepisw o ochronie informacji niejawnych, sdowi okrgowemu, o
ktrym mowa w ust. 1, w okresach procznych, sprawozdanie obejmujce:
1)

liczb przypadkw pozyskania danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub


internetowych oraz rodzaj tych danych;

2)

kwalifikacje prawne czynw, w zwizku z zaistnieniem ktrych wystpiono o dane


telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe albo informacje o pozyskaniu
danych w celu ratowania ycia lub zdrowia ludzkiego bd do wsparcia dziaa
poszukiwawczych i ratowniczych.
3. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, wojskowy sd okrgowy moe

zapozna si z materiaami uzasadniajcymi udostpnienie andarmerii Wojskowej


danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych.
4. Wojskowy sd okrgowy informuje organ andarmerii Wojskowej o wyniku
kontroli w terminie 30 dni od jej zakoczenia.
5. Kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie
art. 30c ust. 1.
Art. 30c. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania
przestpstw, w tym przestpstw skarbowych albo uzyskania i utrwalenia dowodw

23
przestpstw popenionych przez osoby, o ktrych mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5 i 6
albo w celu ratowania ycia lub zdrowia ludzkiego bd do wsparcia dziaa
poszukiwawczych i ratowniczych, andarmeria Wojskowa moe uzyskiwa dane:
1)

z wykazu, o ktrym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne;

2)

o ktrych mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo


telekomunikacyjne,

3)

w przypadku uytkownika, ktry nie jest osob fizyczn numer zakoczenia sieci
oraz siedzib lub miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej, firm lub
nazw i form organizacyjn tego uytkownika,

4)

w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej take nazw


miejscowoci oraz ulicy, przy ktrej znajduje si zakoczenie sieci, udostpnione
uytkownikowi

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.


2. Do udostpniania i przetwarzania danych, o ktrych mowa w ust. 1, art. 30 ust. 27
stosuje si.;
3)

w art. 31:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1.

Przy

wykonywaniu

czynnoci

operacyjnorozpoznawczych,

podejmowanych przez andarmeri Wojskow w granicach zada okrelonych


w art. 4 ust. 1 oraz w stosunku do osb wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 6,
w celu zapobieenia, wykrycia, ustalenia sprawcw oraz uzyskania i utrwalenia
dowodw, umylnych przestpstw ciganych z oskarenia publicznego:
1)

przeciwko pokojowi i ludzkoci,

2)

przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjtkiem przestpstw okrelonych


w art. 127132 Kodeksu karnego,

3)

przeciwko yciu, okrelonych w art. 148150 Kodeksu karnego,

4)

okrelonych w art. 140, art. 156 1 i 3, art. 163 1 i 3, art. 164 1, art. 165
1 i 3, art. 166, art. 167, art. 171 1, art. 173 1 i 3, art. 189, art. 189a,
art. 200, art. 200a, art. 202 3 i 4, art. 211a, art. 223, art. 228 1 i 35,
art. 229 1 i 35, art. 230 1, art. 230a 1, art. 231 1 i 2, art. 232, art. 245,
art. 246, art. 252 13, art. 258, art. 263 1 i 2, art. 265, art. 269, art. 280

24
282, art. 285 1, art. 286 1 i 2, art. 299 16, art. 305, art. 310 1, 2 i 4,
art. 339 2, art. 345 2 i 3 oraz art. 358 2 Kodeksu karnego,
5)

skarbowych, jeeli warto przedmiotu czynu lub uszczuplenie nalenoci


publicznoprawnej przekraczaj pidziesiciokrotn wysoko najniszego
wynagrodzenia za prac okrelonego na podstawie odrbnych przepisw,

6)

okrelonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy


wprowadzajce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554, z pn. zm.),

7)

okrelonych w art. 4344 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,


przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw (Dz. U.
z 2015 r. poz. 793),

8)

okrelonych w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 58 ust. 1, art. 59
ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu
narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28),

9)

ciganych na mocy umw midzynarodowych ratyfikowanych za uprzedni


zgod wyraon w ustawie, okrelonych w polskiej ustawie karnej
gdy inne rodki okazay si bezskuteczne albo bd nieprzydatne, wojskowy

sd okrgowy, na pisemny wniosek Komendanta Gwnego andarmerii


Wojskowej, zoony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, lub
na pisemny wniosek komendanta oddziau andarmerii Wojskowej, zoony po
uzyskaniu zgody Komendanta Gwnego andarmerii Wojskowej i pisemnej zgody
waciwego wojskowego prokuratora okrgowego, moe, w drodze postanowienia,
zarzdzi kontrol operacyjn.,
b)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:


7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci rozmw prowadzonych przy uyciu rodkw


technicznych, w tym za pomoc sieci telekomunikacyjnych;

2)

uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dwiku osb z pomieszcze, rodkw


transportu lub miejsc innych ni miejsca publiczne;

3)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci korespondencji, w tym korespondencji


prowadzonej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej;

4)

uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nonikach


danych,

telekomunikacyjnych

urzdzeniach

informatycznych i teleinformatycznych;

kocowych,

systemach

25
5)
c)

uzyskiwaniu dostpu i kontroli zawartoci przesyek.,

po ust. 7 dodaje si ust. 7a w brzmieniu:


7a. Kontroli operacyjnej nie stanowi czynnoci, o ktrych mowa w ust. 7
pkt 4, polegajce na uzyskiwaniu danych w trybie art. 30. Realizacja tych
czynnoci nie wymaga zgody sdu.,

d)

ust. 10 otrzymuje brzmienie:


10. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli
operacyjnej pojawi si nowe okolicznoci istotne dla zapobieenia lub wykrycia
przestpstwa albo ustalenia sprawcw i uzyskania dowodw przestpstwa,
wojskowy sd okrgowy waciwy miejscowo ze wzgldu na siedzib
wnioskujcego organu andarmerii Wojskowej, na pisemny wniosek Komendanta
Gwnego andarmerii Wojskowej lub komendanta oddziau andarmerii
Wojskowej, zoony po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta Gwnego
andarmerii Wojskowej oraz waciwego prokuratora wojskowego, moe, rwnie
po upywie okresw, o ktrych mowa w ust. 9, wydawa kolejne postanowienie o
przedueniu kontroli operacyjnej na nastpujce po sobie okresy, ktrych czna
dugo nie moe przekracza 12 miesicy.,

e)

po ust. 10 dodaje si ust. 10a w brzmieniu:


10a. Komendant Gwny andarmerii Wojskowej moe upowani swojego
zastpc do skadania wnioskw, o ktrych mowa w ust. 1, ust. 4 pkt. 1, ust. 9 i
ust. 10 lub do zarzdzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 4 pkt 1.,

f)

ust. 13 otrzymuje brzmienie:


13. Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn jest obowizany do zapewnienia na wasny
koszt warunkw technicznych i organizacyjnych umoliwiajcych prowadzenie
przez andarmeri Wojskow kontroli operacyjnej.,

g)

po ust. 16e dodaje si ust. 16f16j w brzmieniu:


16f. W przypadku, gdy zachodzi przypuszczenie, e materiay, o ktrych
mowa w ust. 16 mog zawiera informacje:
1)

o ktrych mowa w art. 178 Kodeksu postpowania karnego;

2)

o ktrych mowa w art. 178a i art. 180 3 Kodeksu postpowania

karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach, o ktrych mowa w art. 240


1 Kodeksu karnego;

26
3)

stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o

ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania karnego


Komendant Gwny andarmerii Wojskowej lub komendant oddziau
andarmerii Wojskowej przekazuj prokuratorowi wojskowemu te materiay.
16g. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 16f, prokurator wojskowy
niezwocznie po otrzymaniu materiaw, kieruje je do sdu, ktry zarzdzi
kontrol operacyjn albo wyrazi na ni zgod w trybie okrelonym w ust. 4, wraz
z wnioskiem o:
1)

stwierdzenie, ktre z przekazanych materiaw zawieraj informacje, o


ktrych mowa w ust. 16f,

2)

dopuszczenie do wykorzystania w postpowaniu karnym materiaw


zawierajcych informacje stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem
zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania
karnego nieobjte zakazami, okrelonymi w art. 178, art. 178a i art. 180 3
Kodeksu postpowania karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach,
o ktrych mowa w art. 240 1 Kodeksu karnego.
16h. Sd, niezwocznie po zoeniu wniosku przez prokuratora wojskowego,

wydaje postanowienie o dopuszczalnoci wykorzystania w postpowaniu karnym


materiaw mogcych zawiera informacje stanowice tajemnice zwizane z
wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu
postpowania karnego, gdy jest to niezbdne dla dobra wymiaru sprawiedliwoci, a
okoliczno nie moe by ustalona na podstawie innego dowodu , a take zarzdza
niezwoczne zniszczenie materiaw, ktrych wykorzystanie w postpowaniu
karnym jest niedopuszczalne,.
16i. Na postanowienie sdu w przedmiocie dopuszczalnoci wykorzystania w
postpowaniu karnym materiaw mogcych zawiera informacje stanowice
tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa
w art. 180 2 Kodeksu postpowania karnego, prokuratorowi wojskowemu
przysuguje zaalenie. Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu
postpowania karnego.
16j. Organ andarmerii Wojskowej jest obowizany do wykonania
zarzdzenia sdu, o ktrym mowa w ust. 16h oraz niezwocznego, komisyjnego i
protokolarnego zniszczenia materiaw, ktrych wykorzystanie w postpowaniu

27
karnym jest niedopuszczalne. Organ andarmerii Wojskowej niezwocznie
informuje prokuratora, o ktrym mowa w ust. 16g o zniszczeniu tych materiaw.
h)

po ust. 17 dodaje si ust. 17a w brzmieniu:


17a. Wojskowy sd okrgowy, Prokurator Generalny, wojskowy prokurator
okrgowy i organ andarmerii Wojskowej prowadz rejestry: postanowie,
pisemnych zgd, wnioskw i zarzdze dotyczcych kontroli operacyjnej oraz
centralny rejestr kontroli operacyjnych. Rejestry prowadzi si w formie
elektronicznej, z zachowaniem przepisw o ochronie informacji niejawnych.

i)

ust. 19 otrzymuje brzmienie:


19. Na postanowienia sdu, o ktrych mowa w:
1) ust. 1, 4, 9 i 10 - przysuguje zaalenie organowi andarmerii Wojskowej,
ktry zoy wniosek o wydanie tego postanowienia;
2) ust. 4 i ust. 16c przysuguje zaalenie waciwemu prokuratorowi, o
ktrym mowa w ust. 1.
Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania
karnego..

Art. 7. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz


Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1929)) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Szefowie Agencji mog upowani podlegych funkcjonariuszy do zaatwiania spraw w
ich imieniu w okrelonym zakresie, z wyjtkiem spraw, o ktrych mowa w art. 29-31, a
take art. 27 z wyczeniem upowanienia dla zastpcy Szefa ABW, w zakresie
okrelonym w art. 27 ust. 9a.;
2)

w art. 27:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Sd, na pisemny wniosek Szefa ABW, zoony po uzyskaniu pisemnej
zgody Prokuratora Generalnego, moe, w drodze postanowienia, zarzdzi kontrol
operacyjn gdy inne rodki okazay si bezskuteczne albo bd nieprzydatne
przy wykonywaniu czynnoci operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez
ABW w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestpstw, o ktrych
mowa w:
1)

art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, e;

28
2)

rozdz. 35-37 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z pn. zm.) oraz rozdz. 6 i 7 ustawy z dnia 10 wrzenia 1999 r.
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z pn. zm.) jeeli
godz w podstawy ekonomiczne pastwa

oraz w celu uzyskania i utrwalenia dowodw tych przestpstw i cigania ich


sprawcw.
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci rozmw prowadzonych przy uyciu rodkw


technicznych, w tym za pomoc sieci telekomunikacyjnych;

2)

uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dwiku osb z pomieszcze, rodkw


transportu lub miejsc innych ni miejsca publiczne;

3)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci korespondencji, w tym korespondencji


prowadzonej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej;

4)

uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nonikach


danych,

telekomunikacyjnych

urzdzeniach

kocowych,

systemach

informatycznych i teleinformatycznych;
5)
c)

uzyskiwaniu dostpu i kontroli zawartoci przesyek.,

po ust. 6 dodaje si ust. 6a w brzmieniu:


6a. Kontroli operacyjnej nie stanowi czynnoci, o ktrych mowa w ust. 6
pkt 4, polegajce na uzyskiwaniu danych w trybie art. 28. Realizacja tych
czynnoci nie wymaga zgody sdu.,

d)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:


9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli
operacyjnej pojawi si nowe okolicznoci istotne dla zapobieenia lub wykrycia
przestpstwa albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodw przestpstwa, sd,
o ktrym mowa w ust. 2, na pisemny wniosek Szefa ABW, zoony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, moe wydawa, rwnie po upywie
okresw, o ktrych mowa w ust. 8, kolejne postanowienie o przedueniu kontroli
operacyjnej na nastpujce po sobie okresy, z ktrych aden nie moe trwa duej
ni 12 miesicy.,

e)

po ust. 9 dodaje si ust. 9a w brzmieniu:

29
9a. Szef ABW moe upowani swojego zastpc do skadania wnioskw, o
ktrych mowa w ust. 1, 3, 8 i 9 lub do zarzdzania kontroli operacyjnej w trybie
ust. 3.,
f)

ust. 11a otrzymuje brzmienie:


11a. Na postanowienia Sdu, o ktrych mowa w:
1) ust. 1, 3, 8 i 9 - przysuguje zaalenie Szefowi ABW;
2) ust. 3 i ust. 15c przysuguje zaalenie Prokuratorowi Generalnemu.
Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania
karnego.

g)

ust. 12 otrzymuje brzmienie:


12. Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn jest obowizany do zapewnienia na wasny
koszt warunkw technicznych i organizacyjnych umoliwiajcych prowadzenie
przez ABW kontroli operacyjnej.,

h)

po ust. 15g dodaje si ust. 15h15l w brzmieniu:


15h. W przypadku, gdy zachodzi przypuszczenie, e materiay, o ktrych
mowa w ust. 15, mog zawiera informacje:
1)

o ktrych mowa w art. 178 Kodeksu postpowania karnego;

2)

o ktrych mowa w art. 178a i art. 180 3 Kodeksu postpowania

karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach, o ktrych mowa w art. 240


1 Kodeksu karnego;
3)

stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o

ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania karnego


Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te materiay.
15i. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 15h, Prokurator Generalny
niezwocznie po otrzymaniu materiaw, kieruje je do sdu, ktry zarzdzi
kontrol operacyjn albo wyrazi na ni zgod w trybie okrelonym w ust. 3, wraz
z wnioskiem o:
1)

stwierdzenie, ktre z przekazanych materiaw zawieraj informacje, o


ktrych mowa w ust. 15h,

2)

dopuszczenie do wykorzystania w postpowaniu karnym materiaw


zawierajcych informacje stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem
zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania

30
karnego nieobjte zakazami, okrelonymi w art. 178, art. 178a i art. 180 3
Kodeksu postpowania karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach,
o ktrych mowa w art. 240 1 Kodeksu karnego.
15j. Sd, niezwocznie po zoeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego,
wydaje postanowienie o dopuszczalnoci wykorzystania w postpowaniu karnym
materiaw mogcych zawiera informacje stanowice tajemnice zwizane z
wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu
postpowania karnego, gdy jest to niezbdne dla dobra wymiaru sprawiedliwoci, a
okoliczno nie moe by ustalona na podstawie innego dowodu , a take zarzdza
niezwoczne zniszczenie materiaw, ktrych wykorzystanie w postpowaniu
karnym jest niedopuszczalne.
15k. Na postanowienie sdu w przedmiocie dopuszczalnoci wykorzystania w
postpowaniu karnym materiaw mogcych zawiera informacje stanowice
tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art.
180 2 Kodeksu postpowania karnego, Prokuratorowi Generalnemu przysuguje
zaalenie. Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania
karnego.
15l. Szef ABW jest obowizany do wykonania zarzdzenia sdu, o ktrym
mowa w ust. 15j oraz niezwocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia
materiaw, ktrych wykorzystanie w postpowaniu karnym jest niedopuszczalne.
Szef ABW niezwocznie informuje Prokuratora Generalnego o zniszczeniu tych
materiaw.,
i)

po ust. 16a dodaje si ust. 16b16d w brzmieniu:


16b. Sd, Prokurator Generalny oraz Szef ABW prowadz rejestry:
postanowie, zarzdze i wnioskw dotyczcych kontroli operacyjnej.
16c. Szef ABW prowadzi odrbne rejestry wnioskw do Sdu o zezwolenie
na

zachowanie

materiaw

zgromadzonych

podczas

stosowania

kontroli

operacyjnej istotnych dla bezpieczestwa pastwa, zarzdze o zniszczeniu


materiaw zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej oraz
zawiadomie Prokuratora Generalnego o wydaniu przez Szefa ABW i wykonaniu
zarzdzenia o zniszczeniu materiaw z kontroli operacyjnej.
16d. Rejestry, o ktrych mowa w ust. 16b i 16c, prowadzi si w formie
elektronicznej, z zachowaniem przepisw o ochronie informacji niejawnych.;

31
3)

w art. 28:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. ABW moe uzyskiwa niezbdne do realizacji zada, o ktrych mowa w
art. 5 ust. 1, dane:
1)

okrelone w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwane dalej
danymi telekomunikacyjnymi,

2)

okrelone w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo


pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z pn. zm.), zwane dalej danymi
pocztowymi,

3)

okrelone w art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu


usug drog elektroniczn (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z pn. zm.), zwane
dalej danymi internetowymi,

b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn udostpnia nieodpatnie dane, o ktrych
mowa w ust. 1, odpowiednio:,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 3, udostpnianie danych,
o ktrych mowa w ust. 1, odbywa si bez udziau pracownikw przedsibiorcy
telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usugodawcy wiadczcego usugi
drog elektroniczn, lub przy ich niezbdnym wspudziale, jeeli moliwo tak
przewiduje porozumienie zawarte pomidzy Szefem ABW a tym podmiotem.,

d)

dodaje si ust. 57 w brzmieniu:


5.

Szef

ABW

prowadzi

rejestr

wystpie

uzyskanie

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych zawierajcy informacje


identyfikujce

jednostk

organizacyjn

ABW

funkcjonariusza

ABW

uzyskujcego te dane, ich rodzaj, cel uzyskania oraz czas, w ktrym zostay
uzyskane. Rejestr prowadzi si w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisw
o ochronie informacji niejawnych.
6. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, ktre maj znaczenie dla postpowania
karnego Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu. Prokurator Generalny
podejmuje decyzj o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych.

32
7. Dane, o ktrych mowa w ust. 1,, ktre nie maj znaczenia dla postpowania
karnego albo nie s istotne dla bezpieczestwa pastwa, podlegaj niezwocznemu
komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.;
4)

po art. 28 dodaje si art. 28a28b w brzmieniu:


Art.

28a.

1.

Kontrol

nad

uzyskiwaniem

przez

ABW

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych sprawuje Sd Okrgowy w


Warszawie.
2. Szef ABW przekazuje, z zachowaniem przepisw o ochronie informacji
niejawnych, sdowi, o ktrym mowa w ust. 1, w okresach procznych, sprawozdanie
obejmujce:
1)

liczb

przypadkw

pozyskania

okresie

sprawozdawczym

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych danych;


2)

kwalifikacje prawne czynw w zwizku z zaistnieniem ktrych wystpiono o dane


telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe.
3. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, sd moe zapozna si z

materiaami uzasadniajcymi udostpnienie ABW danych telekomunikacyjnych,


pocztowych lub internetowych.
4. Sd, o ktrym mowa w ust. 1, informuje Szefa ABW o wyniku kontroli w
terminie 30 dni od jej zakoczenia.
5. Kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie
art. 28d ust. 1.
Art. 28d. 1. W celu realizacji zada, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1, ABW moe
uzyskiwa dane:
1)

z wykazu, o ktrym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne

2)

o ktrych mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo


telekomunikacyjne,

3)

w przypadku uytkownika, ktry nie jest osob fizyczn numer zakoczenia sieci
oraz siedzib lub miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej, firm lub
nazw i form organizacyjn tego uytkownika,

4)

w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej take nazw


miejscowoci oraz ulicy, przy ktrej znajduje si zakoczenie sieci, udostpnione
uytkownikowi

33
oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.
2. Do udostpniania i przetwarzania danych, o ktrych mowa w ust. 1, art. 28 ust.
27 stosuje si..
Art. 8. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1422) w art. 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Usugodawca nieodpatnie udostpnia dane, o ktrych mowa w ust. 1-5,
organom pastwa uprawnionym na podstawie odrbnych przepisw na potrzeby
prowadzonych przez nie postpowa..
Art. 9. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 243, 827 i 1198) uchyla si art. 180g.
Art. 10. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Subie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, 502 i 1055) wprowadza si
nastpujce zmiany:
1)

w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Szefowie SKW i SWW mog upowani podlegych onierzy zawodowych lub


funkcjonariuszy do zaatwiania spraw w ich imieniu w okrelonym zakresie, z
zastrzeeniem, e upowanienie Szefa SKW nie moe obejmowa spraw, o ktrych
mowa w art. 29 ust. 3, art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, a take art. 31 z wyczeniem
upowanienia zastpcy Szefa SKW w zakresie okrelonym w art. 31 ust. 7a.;
2)

w art. 31:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1.

Przy

wykonywaniu

czynnoci

operacyjnorozpoznawczych,

podejmowanych przez SKW w celu realizacji zada okrelonych w art. 5 ust. 1


pkt 1, 5, 7 i 8 oraz ust. 2, gdy inne rodki okazay si bezskuteczne albo bd
nieprzydatne, sd, na pisemny wniosek Szefa SKW, zoony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, moe, w drodze postanowienia,
zarzdzi kontrol operacyjn.,
b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:


4. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci rozmw prowadzonych przy uyciu rodkw


technicznych, w tym za pomoc sieci telekomunikacyjnych;

34
2)

uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dwiku osb z pomieszcze, rodkw


transportu lub miejsc innych ni miejsca publiczne;

3)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci korespondencji, w tym korespondencji


prowadzonej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej;

4)

uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nonikach


danych,

telekomunikacyjnych

urzdzeniach

kocowych,

systemach

informatycznych i teleinformatycznych;
5)
c)

uzyskiwaniu dostpu i kontroli zawartoci przesyek.,

po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu:


4a. Kontroli operacyjnej nie stanowi czynnoci, o ktrych mowa w ust. 4
pkt 4, polegajce na uzyskiwaniu danych w trybie art. 32. Realizacja tych
czynnoci nie wymaga zgody sdu.,

d)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:


7. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli
operacyjnej pojawi si nowe okolicznoci istotne dla zapobieenia lub wykrycia
przestpstwa albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodw przestpstwa, sd,
o ktrym mowa w ust. 2, na pisemny wniosek Szefa SKW, zoony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, moe wydawa, rwnie po upywie
okresw, o ktrych mowa w ust. 6, kolejne postanowienie o przedueniu kontroli
operacyjnej na nastpujce po sobie okresy, z ktrych aden nie moe trwa duej
ni 12 miesicy.,

e)

po ust. 7 dodaje si ust. 7a w brzmieniu:


7a. Szef SKW moe upowani swojego zastpc do skadania wnioskw, o
ktrych mowa w ust. 1, 3, 6 i 7 lub do zarzdzania kontroli operacyjnej w trybie
ust. 3.,

f)

ust. 11 otrzymuje brzmienie:


11. Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn jest obowizany do zapewnienia na wasny
koszt warunkw technicznych i organizacyjnych umoliwiajcych prowadzenie
przez SKW kontroli operacyjnej.,

g)

po ust. 14e dodaje si ust. 14f14j w brzmieniu:


14f. W przypadku, gdy zachodzi przypuszczenie, e materiay, o ktrych
mowa w ust. 14 mog zawiera informacje:

35
1) o ktrych mowa w art. 178 Kodeksu postpowania karnego;
2) o ktrych mowa w art. 178a i art. 180 3 Kodeksu postpowania karnego,
z wyczeniem informacji o przestpstwach, o ktrych mowa w art. 240
1 Kodeksu karnego;
3) stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o
ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania karnego
Szef SKW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te materiay.
14g. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 14f, Prokurator Generalny
niezwocznie po otrzymaniu materiaw, kieruje je do sdu, ktry zarzdzi
kontrol operacyjn albo wyrazi na ni zgod w trybie okrelonym w ust. 3, wraz
z wnioskiem o:
1)

stwierdzenie, ktre z przekazanych materiaw zawieraj informacje, o


ktrych mowa w ust. 14f,

2)

dopuszczenie do wykorzystania w postpowaniu karnym materiaw


zawierajcych informacje stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem
zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania
karnego nieobjte zakazami, okrelonymi w art. 178, art. 178a i art. 180 3
Kodeksu postpowania karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach,
o ktrych mowa w art. 240 1 Kodeksu karnego.
14h. Sd, niezwocznie po zoenia wniosku przez Prokuratora Generalnego,

wydaje postanowienie o dopuszczalnoci wykorzystania w postpowaniu karnym


materiaw mogcych zawiera informacje stanowice tajemnice zwizane z
wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu
postpowania karnego, gdy jest to niezbdne dla dobra wymiaru sprawiedliwoci, a
okoliczno nie moe by ustalona na podstawie innego dowodu , a take zarzdza
niezwoczne zniszczenie materiaw, ktrych wykorzystanie w postpowaniu
karnym jest niedopuszczalne.
14i. Na postanowienie sdu w przedmiocie dopuszczalnoci wykorzystania w
postpowaniu karnym materiaw mogcych zawiera informacje stanowice
tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa
w art. 180 2 Kodeksu postpowania karnego, Prokuratorowi Generalnemu
przysuguje zaalenie. Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu
postpowania karnego.

36
14j. Szef SKW jest obowizany do wykonania zarzdzenia sdu, o ktrym
mowa w ust. 14h oraz niezwocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia
materiaw, ktrych wykorzystanie w postpowaniu karnym jest niedopuszczalne.
Szef SKW niezwocznie informuje Prokuratora Generalnego o zniszczeniu tych
materiaw.,
h)

po ust. 15a dodaje si ust. 15b w brzmieniu:


15b. Sd, Prokurator Generalny i Szef SKW prowadz rejestry wnioskw,
zarzdze, zgd i postanowie dotyczcych kontroli operacyjnej. Rejestry
prowadzi si w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisw o ochronie
informacji niejawnych.

i)

ust. 10 otrzymuje brzmienie:


11a. Na postanowienia sdu, o ktrych mowa w:
1) ust. 1, 3, 6 i 7 - przysuguje zaalenie Szefowi SKW;
2) ust. 3 i ust. 14c przysuguje zaalenie Prokuratorowi Generalnemu.
Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania
karnego.;

3)

w art. 32:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. SKW moe uzyskiwa niezbdne do realizacji zada, o ktrych mowa w
art. 5 dane:
1)

okrelone w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwane dalej
danymi telekomunikacyjnymi;

2)

okrelone w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo


pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z pn. zm.), zwane dalej danymi
pocztowymi.

3)

okrelone w art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu


usug drog elektroniczn (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z pn. zm.), zwane
dalej danymi internetowymi

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.


b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

37
Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn udostpnia nieodpatnie dane, o ktrych
mowa w ust. 1:
c)

ust. 3-5 otrzymuj brzmienie:


3. O udostpnieniu danych w trybie okrelonym w ust. 2 pkt 2 przedsibiorca
telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usugodawca wiadczcy usugi drog
elektroniczn informuje niezwocznie Szefa SKW.
4. Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn s obowizani udostpni dane, o ktrych
mowa w ust. 1, funkcjonariuszom wskazanym we wniosku.
5. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 3, udostpnianie danych, o
ktrych mowa w ust. 1, odbywa si bez udziau pracownikw przedsibiorcy
telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usugodawcy wiadczcego usugi
drog elektroniczn przy niezbdnym ich wspudziale, jeeli moliwo tak
przewiduje porozumienie zawarte pomidzy Szefem SKW a tym podmiotem.,

d)

w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Udostpnienie SKW danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych
moe nastpi za porednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeeli:,

e)

dodaje si ust. 79 w brzmieniu:


7.

Szef

SKW

prowadzi

rejestr

wystpie

uzyskanie

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych zawierajcy informacje


identyfikujce jednostk organizacyjn SKW i funkcjonariusza SKW uzyskujcego
te dane, ich rodzaj, cel uzyskania oraz czas, w ktrym zostay uzyskane. Rejestr
prowadzi si w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisw o ochronie
informacji niejawnych.
8. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, ktre maj znaczenie dla postpowania
karnego Szef SKW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu. Prokurator Generalny
podejmuje decyzj o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych.
9. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, ktre nie maj znaczenia dla postpowania
karnego albo nie s istotne dla obronnoci Pastwa, podlegaj niezwocznemu
komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.

38
4)

po art. 32 dodaje si art. 32a32b w brzmieniu:


Art. 32a. 1. Kontrol nad uzyskiwaniem przez SKW danych telekomunikacyjnych,
pocztowych lub internetowych sprawuje Wojskowy Sd Okrgowy w Warszawie.
2. Szef SKW przekazuje, z zachowaniem przepisw o ochronie informacji
niejawnych, sdowi, o ktrym mowa w ust. 1, w okresach procznych, sprawozdanie
obejmujce:
1)

liczb

przypadkw

pozyskania

okresie

sprawozdawczym

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych danych;


2)

kwalifikacje prawne czynw, w zwizku z zaistnieniem ktrych wystpiono o dane


telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe.
3. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, sd moe zapozna si

z materiaami uzasadniajcymi udostpnienie SKW danych telekomunikacyjnych,


pocztowych lub internetowych.
4. Sd o ktrym mowa w ust. 1, informuje Szefa SKW o wyniku kontroli w
terminie 30 dni od jej zakoczenia.
5. Kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie
art. 32b ust. 1.
Art. 32b. 1. W celu realizacji zada, o ktrych mowa w art. 5, SKW moe
uzyskiwa dane:
1)

z wykazu, o ktrym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne;

2)

o ktrych mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo


telekomunikacyjne,

3)

w przypadku uytkownika, ktry nie jest osob fizyczn numer zakoczenia sieci
oraz siedzib lub miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej, firm lub
nazw i form organizacyjn tego uytkownika,

4)

w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej take nazw


miejscowoci oraz ulicy, przy ktrej znajduje si zakoczenie sieci, udostpnione
uytkownikowi

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.


2. Do udostpniania i przetwarzania danych, o ktrych mowa w ust. 1, art. 32
ust. 29 stosuje si..

39
Art. 11. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 i 1822) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Szef CBA moe upowani podlegych funkcjonariuszy do zaatwiania spraw w jego


imieniu w okrelonym zakresie, z wyjtkiem spraw, o ktrych mowa w art. 19 i 23, a
take art. 17 z wyczeniem upowanienia dla zastpcy Szefa CBA, w zakresie
okrelonym w art. 17 ust. 9a.;
2)

w art. 17:
a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1) okrelonych w art. 228-231, 250a, 258, 286, 296-297, 299, 305, 310 1, 2 i 4
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,,

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:


5. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci rozmw prowadzonych przy uyciu rodkw


technicznych, w tym za pomoc sieci telekomunikacyjnych;

2)

uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dwiku osb z pomieszcze, rodkw


transportu lub miejsc innych ni miejsca publiczne;

3)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treci korespondencji, w tym korespondencji


prowadzonej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej;

4)

uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nonikach


danych,

telekomunikacyjnych

urzdzeniach

kocowych,

systemach

informatycznych i teleinformatycznych;
5)
c)

uzyskiwaniu dostpu i kontroli zawartoci przesyek.,

po ust. 5 dodaje si ust. 5a w brzmieniu:


5a. Kontroli operacyjnej nie stanowi czynnoci, o ktrych mowa w ust. 5
pkt 4, polegajce na uzyskiwaniu danych w trybie art. 18. Realizacja tych
czynnoci nie wymaga zgody sdu.,

d)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:


9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli
operacyjnej pojawi si nowe okolicznoci istotne dla zapobieenia lub wykrycia
przestpstwa albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodw przestpstwa, sd,
o ktrym mowa w ust. 2, na pisemny wniosek Szefa CBA, zoony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, moe wydawa, rwnie po upywie

40
okresw, o ktrych mowa w ust. 8, kolejne postanowienie o przedueniu kontroli
operacyjnej na nastpujce po sobie okresy, ktrych czna dugo nie moe
przekracza 12 miesicy.,
e)

po ust. 9 dodaje si ust. 9a w brzmieniu:


9a. Szef CBA moe upowani swojego zastpc do skadania wnioskw, o
ktrych mowa w ust. 1, 3, 8 i 9 lub do zarzdzania kontroli operacyjnej w trybie
ust. 3.,

f)

ust. 12 otrzymuje brzmienie:


12. Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn jest obowizany do zapewnienia na wasny
koszt warunkw technicznych i organizacyjnych umoliwiajcych prowadzenie
przez CBA kontroli operacyjnej.,

g)

po ust. 15e dodaje si ust. 15f15j w brzmieniu:


15f. W przypadku gdy zachodzi przypuszczenie, e materiay, o ktrych
mowa w ust. 15 mog zawiera informacje:
1)

o ktrych mowa w art. 178 Kodeksu postpowania karnego;

2)

o ktrych mowa w art. 178a i art. 180 3 Kodeksu postpowania

karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach, o ktrych mowa w art. 240


1 Kodeksu karnego;
3)

stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o

ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania karnego


Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te materiay.
15g. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 15f, Prokurator Generalny
niezwocznie po otrzymaniu materiaw, kieruje je do sdu, ktry zarzdzi
kontrol operacyjn albo wyrazi na ni zgod w trybie okrelonym w ust. 3, wraz
z wnioskiem o:
1)

stwierdzenie, ktre z przekazanych materiaw zawieraj informacje, o


ktrych mowa w ust. 15f,

2)

dopuszczenie do wykorzystania w postpowaniu karnym materiaw


zawierajcych informacje stanowice tajemnice zwizane z wykonywaniem
zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania
karnego nieobjte zakazami, okrelonymi w art. 178, art. 178a i art. 180 3

41
Kodeksu postpowania karnego, z wyczeniem informacji o przestpstwach,
o ktrych mowa w art. 240 1 Kodeksu karnego.
15h. Sd, niezwocznie po zoeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego,
wydaje postanowienie o dopuszczalnoci wykorzystania w postpowaniu karnym
materiaw mogcych zawiera informacje stanowice tajemnice zwizane z
wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu
postpowania karnego, gdy jest to niezbdne dla dobra wymiaru sprawiedliwoci, a
okoliczno nie moe by ustalona na podstawie innego dowodu , a take zarzdza
niezwoczne zniszczenie materiaw, ktrych wykorzystanie w postpowaniu
karnym jest niedopuszczalne.
15i. Na postanowienie sdu w przedmiocie dopuszczalnoci wykorzystania w
postpowaniu karnym materiaw mogcych zawiera informacje stanowice
tajemnice zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa
w art. 180 2 Kodeksu postpowania karnego, Prokuratorowi Generalnemu
przysuguje zaalenie. Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu
postpowania karnego.
15j. Szef CBA jest obowizany do wykonania zarzdzenia sdu, o ktrym
mowa w ust. 15h oraz niezwocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia
materiaw, ktrych wykorzystanie w postpowaniu karnym jest niedopuszczalne.
Szef CBA niezwocznie informuje Prokuratora Generalnego o zniszczeniu tych
materiaw.,
h)

ust. 17 otrzymuje brzmienie:


17. Na postanowienia sdu, o ktrych mowa w:
1) ust. 1, 3, 8 i 9 - przysuguje zaalenie Szefowi CBA;
2) ust. 3 i ust. 15c przysuguje zaalenie Prokuratorowi Generalnemu.
Do zaalenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania
karnego.,

i)

po ust. 17 dodaje si ust. 17a w brzmieniu:


17a. Sd, Prokurator Generalny i Szef CBA prowadz rejestry, odpowiednio:
postanowie, zarzdze i wnioskw dotyczcych kontroli operacyjnej. Rejestry
prowadzi si w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisw o ochronie
informacji niejawnych.;

42
3)

w art. 18:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. CBA moe uzyskiwa niezbdne do realizacji zada, o ktrych mowa w
art. 2, dane:
1)

okrelone w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwane dalej
danymi telekomunikacyjnymi,

2)

okrelone w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo


pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z pn. zm.), zwane dalej danymi
pocztowymi,

3)

okrelone w art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu


usug drog elektroniczn (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z pn. zm.), zwane
dalej danymi internetowymi

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.,


b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Przedsibiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usugodawca
wiadczcy usugi drog elektroniczn udostpnia nieodpatnie dane, o ktrych
mowa w ust. 1:

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 3, udostpnianie danych, o
ktrych mowa w ust. 1, odbywa si bez udziau pracownikw przedsibiorcy
telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usugodawcy wiadczcego usugi
drog elektroniczn lub przy niezbdnym ich wspudziale, jeeli moliwo tak
przewiduje porozumienie zawarte pomidzy Szefem CBA a tym podmiotem.,

d)

dodaje si ust. 57 w brzmieniu:


5.

Szef

CBA

prowadzi

rejestr

wystpie

uzyskanie

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych zawierajcy informacje


identyfikujce jednostk organizacyjn CBA i funkcjonariusza CBA uzyskujcego
te dane, ich rodzaj, cel uzyskania oraz czas, w ktrym zostay uzyskane. Rejestr
prowadzi si w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisw o ochronie
informacji niejawnych.

43
6. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, ktre maj znaczenie dla postpowania
karnego Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Generalnemu. Prokurator Generalny
podejmuje decyzj o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych.
7. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, ktre nie maj znaczenia dla postpowania
karnego, podlegaj niezwocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.;
4)

po art. 18 dodaje si art. 18a18b w brzmieniu:


Art. 18a. 1. Kontrol nad uzyskiwaniem przez CBA danych telekomunikacyjnych,
pocztowych lub internetowych sprawuje Sd Okrgowy w Warszawie.
2. Szef CBA przekazuje, z zachowaniem przepisw o ochronie informacji
niejawnych, sdowi, o ktrym mowa w ust. 1, w okresach procznych, sprawozdanie
obejmujce:
1)

liczb

przypadkw

pozyskania

okresie

sprawozdawczym

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych danych;


2)

kwalifikacje prawne czynw w zwizku z zaistnieniem ktrych wystpiono o dane


telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe.
3. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, sd moe zapozna si z

materiaami uzasadniajcymi udostpnienie CBA danych telekomunikacyjnych,


pocztowych lub internetowych.
4. Sd, o ktrym mowa w ust. 1, informuje Szefa CBA o wyniku kontroli w
terminie 30 dni od jej zakoczenia.
5. Kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie
art. 18b ust. 1.
Art. 18b. 1. W celu realizacji zada, o ktrych mowa w art. 2, CBA moe
uzyskiwa dane:
1)

z wykazu, o ktrym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne;

2)

o ktrych mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo


telekomunikacyjne,

3)

w przypadku uytkownika, ktry nie jest osob fizyczn: numer zakoczenia sieci
oraz siedzib lub miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej, firm lub
nazw i form organizacyjn tego uytkownika,

44
4)

w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej take nazw


miejscowoci oraz ulicy, przy ktrej znajduje si zakoczenie sieci, udostpnione
uytkownikowi

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.


2. Do udostpniania i przetwarzania danych, o ktrych mowa w ust. 1, art. 18 ust.
27 stosuje si..
Art. 12. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1404, z pn. zm. 4)) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 75d:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo
uzyskania i utrwalenia dowodw przestpstw skarbowych, o ktrych mowa
w rozdziale 9 Kodeksu karnego skarbowego, Suba Celna moe uzyskiwa dane:
1) okrelone w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwane dalej danymi
telekomunikacyjnymi,
2) okrelone w art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu
usug drog elektroniczn (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z pn. zm.), zwane dalej
danymi internetowymi,
oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.,

b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Przedsibiorca telekomunikacyjny lub usugodawca wiadczcy usugi drog
elektroniczn udostpnia nieodpatnie dane telekomunikacyjne lub internetowe:,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 3, udostpnianie danych
telekomunikacyjnych lub internetowych odbywa si bez udziau pracownikw
przedsibiorcy telekomunikacyjnego lub usugodawcy wiadczcego usugi drog
elektroniczn lub przy niezbdnym ich udziale, jeeli moliwo taka jest
przewidziana w porozumieniu zawartym midzy Szefem Suby Celnej a tym
podmiotem.,
d)
4)

w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. 486, 1055, 1215, 1395
i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 671.

45
Udostpnienie danych telekomunikacyjnych lub internetowych moe
nastpi za porednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeeli:,
e)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:


5. Dane telekomunikacyjne lub internetowe, ktre maj znaczenie dla
postpowania karnego lub postpowania karnego skarbowego, Szef Suby Celnej
albo dyrektor izby celnej przekazuje prokuratorowi waciwemu ze wzgldu na
siedzib organu przekazujcego. Prokurator podejmuje decyzj o zakresie i
sposobie wykorzystania przekazanych danych,

f)

dodaje si ust. 67 w brzmieniu:


6. Dane telekomunikacyjne lub internetowe, ktre nie maj znaczenia dla
postpowania karnego

lub postpowania karnego skarbowego,

podlegaj

niezwocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.


7. Szef Suby Celnej i dyrektor izby celnej prowadzi rejestr wystpie o
uzyskanie danych telekomunikacyjnych i internetowych zawierajcy informacje
identyfikujce

jednostk

organizacyjn

Suby

Celnej

funkcjonariusza

uzyskujcego te dane, ich rodzaj, cel uzyskania oraz czas, w ktrym zostay
uzyskane. Rejestr prowadzi si w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisw
o ochronie informacji niejawnych.;
2)

po art. 75d dodaje si art. 75da75db w brzmieniu:


Art. 75da. 1. Kontrol nad uzyskiwaniem przez Sub Celn danych
telekomunikacyjnych i internetowych sprawuje sd okrgowy waciwy dla siedziby
organu Suby Celnej, ktremu udostpniono te dane.
2. Organ Suby Celnej, o ktrym mowa w ust. 1, przekazuje, z zachowaniem
przepisw o ochronie informacji niejawnych, sdowi okrgowemu, o ktrym mowa w
ust. 1, w okresach procznych, sprawozdanie obejmujce:
1)

liczb

przypadkw

pozyskania

okresie

sprawozdawczym

danych

telekomunikacyjnych lub internetowych oraz rodzaj tych danych;


2)

kwalifikacje prawne czynw w zwizku z zaistnieniem ktrych wystpiono o dane


telekomunikacyjne lub internetowe.
3. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, sd okrgowy moe zapozna si

z materiaami

uzasadniajcymi

udostpnienie

telekomunikacyjnych lub internetowych.

Subie

Celnej

danych

46
4. Sd, o ktrym mowa w ust. 1, informuje Szefa Suby Celnej o wyniku kontroli
w terminie 30 dni od jej zakoczenia.
5. Kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie
art. 75db ust. 1.
Art. 75db. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo
uzyskania i utrwalenia dowodw przestpstw skarbowych, o ktrych mowa w rozdziale
9 Kodeksu karnego skarbowego Suba Celna moe uzyskiwa dane:
1)

z wykazu, o ktrym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne

2)

o ktrych mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo


telekomunikacyjne,

3)

w przypadku uytkownika, ktry nie jest osob fizyczn numer zakoczenia sieci
oraz siedzib lub miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej, firm lub
nazw i form organizacyjn tego uytkownika,

4)

w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej take nazw


miejscowoci oraz ulicy, przy ktrej znajduje si zakoczenie sieci, udostpnione
uytkownikowi

oraz moe je przetwarza bez wiedzy i zgody osoby, ktrej dotycz.


2. Do udostpniania i przetwarzania danych, o ktrych mowa w ust. 1, art. 75d ust.
27 stosuje si..
Art. 13. Do kontroli operacyjnej, ktra bya prowadzona przed dniem wejcia w ycie
ustawy i nie zostaa zakoczona do tego czasu, stosuje si przepisy dotychczasowe.
Art. 14. 1. Jeeli wniosek o zarzdzenie kontroli operacyjnej, o ktrej mowa w art. 19
ust. 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 9e ust. 10 ustawy z dnia 12 padziernika
1990 r. o Stray Granicznej, art. 36c ust. 7 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o kontroli
skarbowej i art. 31 ust. 10 ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 2001 r. o andarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porzdkowych, w dotychczasowym brzmieniu, zosta zoony przed
dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, kontrola ta jest zarzdzana w trybie okrelonym
w tych przepisach, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.
2. Po zakoczeniu kontroli operacyjnej, o ktrej mowa w art. 12, wskutek upywu
terminu moe zosta jednokrotnie zarzdzona kontrola operacyjna na podstawie art. 19 ust. 9
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 9e ust. 10 ustawy z dnia 12 padziernika 1990

47
r. o Stray Granicznej, art. 36c ust. 7 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o kontroli skarbowej
i art. 31 ust. 10 ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 2001 r. o andarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porzdkowych, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.
Art. 15. Do postpowa w sprawie udostpniania danych, o ktrych mowa w art. 180c
i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz danych
identyfikujcych podmiot korzystajcy z usug pocztowych oraz dotyczcych faktu,
okolicznoci wiadczenia usug pocztowych lub korzystania z tych usug, wszcztych
i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, oraz do zgromadzonych
danych stosuje si przepisy dotychczasowe.
Art. 16. Do kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu w
brzmieniu dotychczasowym, w celu realizacji zada okrelonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b,
niezakoczonej do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, stosuje si przepisy
dotychczasowe.
Art. 17. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 7 lutego 2016 r.

UZASADNIENIE

1. Cel projektowanej ustawy


Projektowana ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektrych innych ustaw ma na celu
dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r.
(sygn. akt K 23/11), stwierdzajcego niezgodno wybranych przepisw: ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 , z pn. zm.), ustawy z dnia 12
padziernika 1990 r. o Stray Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z pn. zm.), ustawy
z dnia 28 wrzenia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z pn. zm.),
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o andarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porzdkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z pn. zm.), ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o
Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1929),
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie
Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, z pn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca
2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z pn. zm.) oraz
ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z pn. zm.),
z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej. Sentencja rozstrzygnicia zostaa ogoszona dnia
6 sierpnia 2014 r. w Dz. U. poz. 1055.
2. Przedmiot i istota wypowiedzi Trybunau Konstytucyjnego.
Trybuna Konstytucyjny na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora
Generalnego zbada konstytucyjno przepisw ustaw zawierajcych regulacje dotyczce
kontroli operacyjnej, pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, ochrony tajemnicy
zawodowej w toku kontroli operacyjnej oraz niszczenia zbdnych danych
telekomunikacyjnych w ustawach, o ktrych mowa w pkt 1.
Zgodnie z sentencj orzeczenia:
1)
art. 27 ust. 1 w zwizku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o Agencji Bezpieczestwa
Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej ustaw o ABW oraz AW jest
niezgodny z art. 2, art. 47 i art. 49 w zwizku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
2)
art. 20c ust. 1 ustawy o Policji, art. 10b ust. 1 ustawy o Stray Granicznej, zwanej
dalej ustaw o SG, art. 36b ust. 1 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej, art. 30 ust. 1 ustawy o
andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzdkowych, zwanej dalej ustaw o
W, art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o ABW oraz AW, art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o Subie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej ustaw o
SKW oraz SWW, art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej
dalej ustaw o CBA, art. 75d ust. 1 ustawy o Subie Celnej, zwanej dalej ustaw o SC
przez to, e nie przewiduj niezalenej kontroli udostpniania danych telekomunikacyjnych, o
ktrych mowa w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
1

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), s niezgodne z art. 47 i art. 49 w
zwizku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
3)
art. 19 ustawy o Policji, art. 9e ustawy o SG, art. 36c ustawy o kontroli skarbowej, art.
31 ustawy o W, art. 27 ustawy o ABW oraz AW, art. 31 ustawy o SKW oraz SWW, art. 17
ustawy o CBA w zakresie, w jakim nie przewiduj gwarancji niezwocznego, komisyjnego
i protokolarnego zniszczenia materiaw zawierajcych informacje objte zakazami
dowodowymi, co do ktrych sd nie uchyli tajemnicy zawodowej bd uchylenie byo
niedopuszczalne, s niezgodne z art. 42 ust. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 i art. 54 ust. 1 w
zwizku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
4)
art. 28 ustawy o ABW oraz AW, art. 32 ustawy o SKW oraz SWW, art. 18 ustawy
o CBA w zakresie, w jakim nie przewiduj zniszczenia danych niemajcych znaczenia dla
prowadzonego postpowania, s niezgodne z art. 51 ust. 2 w zwizku z art. 31 ust. 3
Konstytucji RP;
5)
art. 75d ust. 5 ustawy o SC w zakresie, w jakim zezwala na zachowanie materiaw
innych, ni zawierajce informacje majce znaczenie dla postpowania w sprawach
wykrocze skarbowych lub przestpstw skarbowych okrelonych w rozdziale 9 ustawy z dnia
10 wrzenia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z pn. zm.), jest
niezgodny z art. 51 ust. 4 Konstytucji RP.
W dotychczasowym orzecznictwie Trybuna Konstytucyjny kilkukrotnie wypowiada si
w sprawie konstytucyjnoci przepisw regulujcych czynnoci operacyjno-rozpoznawcze
prowadzce do ingerencji w sfer prywatnoci jednostek i tajemnic komunikowania si.
Trybuna nie podway dopuszczalnoci ich stosowania w demokratycznym pastwie prawa.
Przeciwnie, wyranie podkreli, e niejawne pozyskiwanie przez organy wadzy publicznej
informacji o obywatelach, w toku kontroli operacyjnej ukierunkowanej na zapobieganie
przestpstwom, ich wykrywanie oraz zwalczanie, jest nieodzowne. Jawno tych czynnoci
powodowaaby bowiem ich nieskuteczno, a to z kolei rzutowaoby na poziom
bezpieczestwa pastwa i jego obywateli. Ocena ta wynikaa z dostrzeenia specyfiki
dziaalnoci przestpczej i coraz trudniejszych warunkw zapewnienia bezpieczestwa
spowodowanych zagroeniem terroryzmem, zorganizowan przestpczoci czy
wykorzystywaniem przez przestpcw nowych technologii w celu komunikowania si midzy
sob i popeniania rozmaitych przestpstw (np. komputerowych).
Trybuna Konstytucyjny generalnie aprobowa powierzenie kompetencji w zakresie
prowadzenia czynnoci operacyjno-rozpoznawczych nie tylko Policji, Agencji
Bezpieczestwa Wewntrznego czy Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, ale rwnie
organom kontroli skarbowej, ktre odpowiadaj m.in. za zwalczanie negatywnych zjawisk w
postaci niewywizywania si z obowizkw daninowych wobec Pastwa, prowadzenia
nieujawnionej dziaalnoci gospodarczej, prania pienidzy, niedozwolonego wykorzystywania
powiza kapitaowych midzy podmiotami.

Trybuna wielokrotnie wskazywa ustawodawcy warunki, jakie musz spenia normy prawne
regulujce niejawne pozyskiwanie przez suby policyjne i suby ochrony pastwa
informacji na temat jednostek.
Zdaniem Trybunau, ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolnoci i praw musz
by precyzyjne unormowanie w ustawie. Chodzi jednak nie tylko o formalne umiejscowienie
przepisu ograniczajcego w akcie normatywnym o randze co najmniej ustawy, ale rwnie
o jako tego unormowania, ktre musi zapewnia przewidywalno rozstrzygni organw
wadzy publicznej wobec jednostek. Ustawowa forma ogranicze prawa do ochrony
prywatnoci (art. 47 Konstytucji RP), wolnoci i ochrony tajemnicy komunikowania si
(art. 49 Konstytucji RP) oraz autonomii informacyjnej (art. 51 ust. 1 Konstytucji RP) wynika
bezporednio z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a zapewnienie dostatecznej okrelonoci
przepisw take z zasady demokratycznego pastwa prawa (art. 2 Konstytucji RP).
Trybuna w uzasadnieniu do wyroku przywoa minimalne standardy ustawowej regulacji
czynnoci operacyjno-rozpoznawczych (niejawnego pozyskiwania przez wadze publiczne
informacji o jednostkach).
Wedug Trybunau, po pierwsze, ustawa ma precyzowa przedmiotowe przesanki
zarzdzenia takich czynnoci. Aby zachowa standard konstytucyjny, nie wystarcza
odwoanie si do oglnych zagroe dbr prawnie chronionych, zwaszcza przez zwroty
niedookrelone. Ustawodawca zobowizany jest zdefiniowa zamknity i moliwie wski
katalog powanych przestpstw, uzasadniajcych tego rodzaju ingerencj w status jednostki.
Nie jest wykluczone zastosowanie innych technik legislacyjnych (np. odwoanie si do
konkretnych rozdziaw lub ustaw), jednake w kadym wypadku powinno by moliwe
zrekonstruowanie sytuacji, w ktrych niejawne pozyskiwanie informacji przez organy
pastwa jest dopuszczalne. Precyzyjne ustawowe uregulowanie przedmiotowych przesanek
dopuszczalnoci kontroli operacyjnej i pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, jest tym
bardziej konieczne, poniewa w istocie to same suby dziaajc w ramach ich ustawowych
zada definiuj zagroenia, ktrym maj nastpnie zapobiega.
Po drugie, niezbdne jest sprecyzowanie sposobu niejawnego wkroczenia w sfer prywatnoci
jednostki. Nie jest przy tym konieczne wskazanie w przepisach prawa konkretnych rodkw
techniki operacyjnej ani tym bardziej zdefiniowanych ich parametrw. Majc na uwadze
zrnicowane rodki odpowiadajce obecnym formom techniki i w efekcie m.in. moliwoci
komunikowania si, ktre stosowane s przez organy pastwa w pracy operacyjnorozpoznawczej, ustawowy ich katalog musiaby by rozbudowany, a co za tym idzie norma
prawna musiaaby by kazuistyczna. Z punktu widzenia zasady okrelonoci prawa istotne
jest natomiast sprecyzowanie w przepisach prawa zamknitego rodzajowo katalogu rodkw i
metod dziaania, za pomoc ktrych wadze publiczne mog w sposb niejawny gromadzi
informacje o jednostkach. Raz jeszcze naley podkreli, e nie chodzi
o wskazanie parametrw technicznych, ale rodzajowych nazw poszczeglnych rodkw
i informacji moliwych do pozyskania za ich pomoc. Zamknity katalog rodzajw rodkw
technicznych sucych do niejawnego pozyskiwania informacji i dowodw ogranicza
arbitralno organw pastwa. Ponadto umoliwia sprawowanie efektywnej kontroli nad
3

niejawn dziaalnoci operacyjno-rozpoznawcz w zakresie wykorzystywanych metod


pozyskiwania informacji o osobie.
Wedug Trybunau, najbardziej podanym rozwizaniem z konstytucyjnego punktu widzenia
jest uregulowanie rodzajw rodkw sucych niejawnemu pozyskiwaniu informacji
o jednostkach w ustawie. Precyzyjne okrelenie tej kwestii przez ustawodawc nie tylko
wie si z realizacj zasady okrelonoci prawa wynikajc z art. 2 Konstytucji RP, ale
przede wszystkim z t czci art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ktra przewiduje obowizek
unormowania ogranicze w korzystaniu z wolnoci i praw konstytucyjnych w ustawie,
bdcej aktem normatywnym pochodzcym od przedstawicielskiego organu Narodu Sejmu
(art. 4 w zw. z art. 104 ust. 1 Konstytucji RP).
Po trzecie, ustawa ma precyzowa maksymalny czas prowadzenia niejawnych czynnoci, po
upywie ktrego dalsze ich prowadzenie jest ju niedopuszczalne. Termin ten ma okreli
ustawodawca tak, aby umoliwia osignicie konstytucyjnie uzasadnionego celu. Nie moe
by to jednak termin ani nadmiernie dugi, ani zbyt krtki, ktry nie pozwala na efektywn
prac operacyjno-rozpoznawcz. Ustawodawca musi mie take na uwadze, e w
demokratycznym pastwie prawa nie jest dopuszczalne nawet za zgod sdu i w sytuacji
podejrzenia popenienia nawet powanych przestpstw prowadzenie czynnoci operacyjnorozpoznawczych bezterminowo, choby miao si to wiza z bezpowrotn utrat dowodw.
Po czwarte, w ustawie ma by uregulowana procedura zarzdzania czynnoci operacyjnorozpoznawczych, wczywszy w to powierzenie kompetencji do zarzdzania tych czynnoci,
a take badanie ich legalnoci przez zewntrzny i niezaleny od organw wadzy
wykonawczej podmiot, najlepiej przez sd. Ustawa ma wskazywa podstawowe elementy
proceduralne, zasady wykorzystywania zgromadzonych materiaw oraz przesanki czy tryb
ich niszczenia. Z punktu widzenia ochrony konstytucyjnych wolnoci i praw niezbdne jest
zobowizanie organw wnoszcych o zarzdzenie kontroli operacyjnej do wskazania
okrelonego w prawie rodka pozyskiwania informacji i dowodw w konkretnej sprawie oraz
naoenie na organy zarzdzajce takie czynnoci obowizku wyraenia zgody na konkretny
rodzaj rodka, sucego pozyskiwaniu informacji.
Po pite, ustawa musi precyzyjnie wskazywa zakres wykorzystania danych pozyskanych w
toku czynnoci operacyjno-rozpoznawczych, a zwaszcza wykorzystanie ich w procesie
karnym jako materiaw dowodowych. Ustawa ma take okrela postpowanie
z materiaami, ktre podlegaj niezwocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu,
z uwagi na ich zbdno lub nieprzydatno.
Trybuna Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdzi ponadto, i niejawne
pozyskiwanie informacji o jednostkach w toku czynnoci operacyjno-rozpoznawczych
powinno by rodkiem subsydiarnym, czyli stosowanym, gdy inne rozwizania s
nieprzydatne lub nieskuteczne. W obecnym stanie prawym zasada subsydiarnoci obowizuje
w odniesieniu do kontroli operacyjnej sd moe zarzdzi kontrol operacyjn, gdy inne
rodki okazay si bezskuteczne albo bd nieprzydatne.

Z przesank subsydiarnoci wie si wprowadzenie proceduralnego wymogu, ktrym jest


kontrola niejawnego pozyskiwaniem informacji o osobach przez niezaleny od rzdu organ
pastwa. Podane jest powierzenie kompetencji w tym zakresie niezalenym i niezawisym
sdom, dajcym rkojmi odpowiednio wysokiego stopnia wiedzy i dowiadczenia
yciowego. Z punktu widzenia Konstytucji sdowa kontrola nad czynnociami operacyjnorozpoznawczymi jest rozwizaniem optymalnym. Nie jest jednak bezwzgldnie konieczna.
Kompetencje tego rodzaju mog zosta te powierzone innym organom pastwa, ktrych
status ustrojowy i zakres ustawowych kompetencji gwarantuje efektywn, niezalen
i profesjonaln kontrol nad subami policyjnymi i ochrony pastwa.
Odnoszc si do zagadnienia okrelenia w ustawie zasad postpowania z materiaami
zgromadzonymi w toku czynnoci operacyjno-rozpoznawczych, Trybuna zauway, e
ustawa musi precyzyjnie wskazywa zakres wykorzystania danych pozyskanych w toku
czynnoci operacyjno-rozpoznawczych, a zwaszcza wykorzystania ich w procesie karnym
jako materiaw dowodowych. Ustawa ma take okrela postpowanie z materiaami, ktre
podlegaj niezwocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu z uwagi na ich
zbdno lub nieprzydatno.
W wyroku o sygn. akt K 32/04 Trybuna zaznaczy: w demokratycznym pastwie prawnym
nie jest konieczne przechowywanie informacji na temat obywateli uzyskanych w toku
czynnoci operacyjnych ze wzgldu na potencjaln przydatno tych informacji. Moe to
by stosowane tylko w zwizku z konkretnym postpowaniem, prowadzonym na podstawie
ustawy dopuszczajcej ograniczenie wolnoci ze wzgldu na bezpieczestwo pastwa
i porzdek publiczny (wyrok TK z 12 grudnia 2005 r., sygn. akt K 32/04, cz. III, pkt 4.7). TK
nie wyklucza zrnicowania ochrony prawnej prywatnoci jednostek z uwagi na ich status
obywatelski, jakkolwiek nie moe by ono traktowane jako zasada, a w kadym wypadku
nie moe prowadzi do arbitralnego rnicowania podmiotw tych konstytucyjnych wolnoci
oraz praw, ktrych sam ustrojodawca nie scharakteryzowa jako obywatelskich.
Od tak ujtej zasady jednakowej ochrony dopuszczalne moe by wprowadzenie w ustawie
wyjtkw odnoszcych si do cudzoziemcw, ktrzy podlegaj polskiemu prawu. Powysze
zaoenie nie wyklucza dopuszczalnoci odmiennego okrelenia przesanek pozyskiwania
danych i postpowania z nimi w stosunku do osb niepodlegajcych polskiemu prawu (np.
danych pozyskiwanych przez suby wywiadu o dziaalno obcych podmiotw za granic),
chocia w kadym wypadku takie dziaania wadz publicznych musz mieci si w ramach
standardw pastwa prawnego.
Trybuna w wyroku podnis rwnie kwesti ochrony tajemnicy zawodowej i wskaza, e
jednym z instrumentw ochrony zaufania jest tajemnica zawodowa i gwarancje jej
poszanowania w postpowaniach sdowych. Zaliczaj si do nich m.in. bezwarunkowe
i warunkowe zakazy dowodowe w postpowaniu karnym.
Nie jest wykluczone umoliwienie subom policyjnym i subom ochrony pastwa
pozyskania informacji o charakterze poufnym, przekazywanym podmiotom wykonujcym
zawody zaufania publicznego. Zwaywszy na znaczenie nowych technologii w efektywnej
walce z zagroeniami, zdaniem Trybunau Konstytucyjnego, oglne wyczenie spod kontroli
5

operacyjnej podmiotw zobowizanych w ustawie do zachowania tajemnicy zawodowej,


a nawet wyczenie informacji uznawanych za stanowice tajemnic zawodow, jako
bezwzgldnie niedopuszczalnych do pozyskania w tym trybie, prowadzioby do istotnych
utrudnie w gromadzeniu materiau dowodowego niektrych rodzajw przestpstw,
popenianych np. z wykorzystaniem nowych technologii.
Zdaniem Trybunau, punkt cikoci przesuwa si wic na zapewnienie stosownych
gwarancji proceduralnych, eliminujcych nieuprawnione pozyskanie przez suby policyjne
oraz suby ochrony pastwa informacji, ktre z uwagi na ich tre i okolicznoci
przekazania powinny podlega ochronie prawnej. Modelowym rozwizaniem tego konfliktu
dbr jest przewidziany w art. 180 2 k.p.k. mechanizm zwolnienia z tajemnicy zawodowej
przez sd, jeeli jest to konieczne dla dobra wymiaru sprawiedliwoci, za dana okoliczno
nie moe zosta wykazana w inny sposb, nieamicy tajemnicy zawodowej. W ocenie
Trybunau, zblione w swej istocie rozwizania legislacyjne powinny dotyczy rwnie
ochrony tajemnicy zawodowej w trakcie czynnoci operacyjno-rozpoznawczych, w tym
kontroli operacyjnej. Nie ma adnych uzasadnionych podstaw, by na tym etapie postpowania
stosowa agodniejsze standardy ni przewidziane w postpowaniu karnym. Przeciwnie,
standardy te z uwagi na niejawno kontroli oraz jej ponadprocesowy charakter powinny
by co najmniej zbiene ze standardami w postpowaniu karnym.
Trybuna zauwaa potrzeb poinformowania jednostki o podjtych wobec niej dziaaniach
operacyjno-rozpoznawczych oraz pozyskaniu informacji na jej temat, i to bez wzgldu na to,
czy byy to osoby podejrzane o naruszenie prawa, czy osoby postronne, ktre przypadkowo
stay si obiektem kontroli. Trybuna ma wiadomo, e w pewnych sytuacjach moe by
rwnie uzasadnione odstpienie od wspomnianego obowizku informacyjnego. Dotyczy to
w szczeglnoci takich sytuacji, gdy dane zostay pozyskane wycznie przypadkowo i nie
podlegaj dalszej analizie, czy te gdy pozyskano dane dostpne w publicznych rejestrach.
Kwestie te musi rozstrzygn ustawodawca. Wprowadzenie obowizku informowania osb w
zakresie wskazanym przez Trybuna niesie za sob szereg konsekwencji. W szczeglnoci
wizaoby si to z naruszeniem podstawowych zasad na podstawie ktrych funkcjonuj
suby i powanie mogoby zaway, nie tylko na skutecznym dziaaniu sub, ale take
mogoby zagrozi bezpieczestwu Si Zbrojnych RP oraz osb, ktre w sposb niejawny
udzielaj pomocy subom. W praktyce wizayby si z tym m.in. trudnoci w ustaleniu
danych osb z uwagi na znaczn skal uywania tzw. telefonw prepaid. Ponadto obowizek
informowania pozostawaby w sprzecznoci z ustawowym wymogiem ochrony form i metod
czynnoci operacyjno-rozpoznawczych oraz faktu ich prowadzenia.
Jednym z wymaga, ktre powinny spenia przepisy ustawowe upowaniajce suby do
pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, jest wykreowanie mechanizmu niezalenej
kontroli. Skoro pozyskiwanie tych danych dokonuje si w sposb niejawny, bez wiedzy i woli
podmiotw, o ktrych informacje s gromadzone, a zarazem przy ograniczonej kontroli
spoeczestwa, brak niezalenej kontroli organw pastwa nad tym procesem stwarza ryzyko
naduy.
Wymg
unormowania
w
ustawie
proceduralnych
mechanizmw
przeciwdziaajcych arbitralnoci podczas pozyskiwania danych telekomunikacyjnych jest
tym silniejszy, im szerszy jest zakres kompetencji organw pastwa do niejawnego
6

pozyskiwania informacji. W takiej sytuacji tym wiksze znaczenie ma ustanowienie


gwarancji proceduralnych zewntrznej kontroli procesu pozyskiwania danych
telekomunikacyjnych, zwaszcza bilingowych i lokalizacyjnych. TK nie przesdza jak
dokadnie ma wyglda procedura dostpu do danych telekomunikacyjnych, a w
szczeglnoci, czy konieczne ma by w odniesieniu do kadego rodzaju zatrzymywanych
danych, o ktrych mowa w art. 180c i 180d prawa telekomunikacyjnego, uzyskanie zgody na
ich udostpnienie. Zdaniem Trybunau, nie jest wykluczone wprowadzenie, jako zasady,
kontroli nastpczej. Niemniej, zgodnie z konstytucyjn zasad sprawnoci dziaania instytucji
publicznych, naley wykreowa mechanizm, ktry umoliwi subom odpowiedzialnym za
bezpieczestwo pastwa i porzdek publiczny efektywn walk z zagroeniami. Trybuna
Konstytucyjny nie wymaga jednoczenie by kontrol udostpniania danych
telekomunikacyjnych sprawoway sdy. Konieczne jest natomiast, by by to organ niezaleny
od rzdu i niepozostajcy z funkcjonariuszami pozyskujcymi dane w bezporedniej lub
poredniej relacji zwierzchnoci.
3. Rnice midzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Projektowana ustawa, realizujc cile sentencj wspomnianego wyroku Trybunau
Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. o sygn. K 23/11, uwzgldnia ponadto zasadnicz cz
sformuowanych przez Trybuna w uzasadnieniu do tego wyroku minimalnych wymaga,
jakie cznie powinny spenia przepisy ustaw normujcych niejawne pozyskiwanie przez
wadze publiczne w demokratycznym pastwie prawa informacji o osobach; w projekcie
uregulowano zatem nastpujce zagadnienia.
3.1. Przesanki stosowania kontroli operacyjnej i dostpu do danych telekomunikacyjnych.
W uzasadnieniu do wyroku o sygn. K 23/11 Trybuna Konstytucyjny zwrci uwag na
niedookrelony ustawowy katalog sytuacji uzasadniajcych zarzdzenie kontroli operacyjnej
w toku czynnoci operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Policj, Stra Graniczn,
wywiad skarbowy, andarmeri Wojskow, Sub Kontrwywiadu Wojskowego i Agencj
Bezpieczestwa Wewntrznego w odniesieniu do przestpstw ciganych na mocy umw
i porozumie midzynarodowych, przestpstw godzcych w bezpieczestwo pastwa,
podstawy ekonomiczne pastwa, czy bezpieczestwo Si Zbrojnych, jednostek
organizacyjnych MON i pastw zapewniajcych wzajemno. Co prawda zakwestionowane
przed Trybunaem przepisy zawierajce przytoczone okrelenia (pkt 1 wyroku o sygn.
K 23/11) zostay uznane za warunkowo zgodne z Konstytucj, jednak w uzasadnieniu do
wyroku Trybuna zauway, e obowizujce przepisy nie precyzuj, o jakie dokadnie
przestpstwa chodzi ani w jakich dokadnie aktach normatywnych s ujte. Majc na uwadze
powysze, w projektowanych: art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy o Policji, art. 9e ust. 1 pkt 7 ustawy
o SG, art. 36c ust. 1 pkt 5 ustawy o kontroli skarbowej, art. 31 ust. 1 pkt 9 ustawy o W,
doprecyzowano, e kontrola operacyjna moe zosta zarzdzona w odniesieniu do
przestpstw ciganych na mocy umw midzynarodowych ratyfikowanych za uprzedni
zgod wyraon w ustawie, okrelonych w polskiej ustawie karnej.
Ponadto w projektowanym:
7


art. 9e ust. 1 pkt 4 ustawy o SG, doprecyzowano katalog przestpstw pozostajcych
w zwizku z przekraczaniem granicy pastwowej lub przemieszczaniem przez granic
pastwow towarw oraz wyrobw akcyzowych podlegajcych obowizkowi oznaczania
znakami akcyzy, jak rwnie przedmiotw okrelonych w przepisach o broni, amunicji oraz
o materiaach wybuchowych, a take o przeciwdziaaniu narkomanii;

art. 27 ust. 1 ustawy o ABW i AW (zmienianym art. 7 pkt 1 lit. a projektu)


doprecyzowano katalog przestpstw, do ktrych rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania
ABW moe stosowa kontrol operacyjn. Doprecyzowanie ma na celu wykonanie pkt 1
wyroku Trybunau w sprawie K 23/11 i zostao ujte poprzez okrelenie, na podstawie
systematyki Kodeksu karnego, zamknitego katalogu rodzajw przestpstw stanowicych
odpowiednik zakwestionowanego przez Trybuna pojcia przestpstw godzcych
w podstawy ekonomiczne pastwa;

art. 31 ust. 1 ustawy o W sformuowano zamknity katalog przestpstw,


w odniesieniu do ktrych moe zosta zarzdzona kontrola operacyjna na wniosek szefa tej
suby.
Ponadto, w celu uniknicia ewentualnego podwaania zebranego podczas kontroli
operacyjnej materiau dowodowego w projekcie zaproponowano, by jako organ uprawniony
do wnioskowania o zarzdzanie kontroli operacyjnej, o zarzdzenie kontroli operacyjnej
w przypadkach niecierpicych zwoki oraz do wnioskowania o przeduenie kontroli
operacyjnej, wystpowa obok Szefa CBA rwnie upowaniony jego zastpca. W powyszy
sposb doprecyzowano take odpowiednie przepisy pozostaych ustaw.
Odnoszc si do postpowania w sprawie zainicjowanej wnioskiem Prokuratora Generalnego,
dotyczcej zgodnoci z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisw, ktre pomijaj
prokuratora, jako podmiot uprawniony do zainicjowania postpowania odwoawczego od
postanowienia sdu w przedmiocie kontroli operacyjnej (sygn. akt K 32/15), w projekcie
zaproponowano uwzgldnienie powyszego postulatu. Uwzgldnienie polega na
wprowadzeniu do projektu odpowiedniego przepisu zmieniajcego, ktry przewiduje
uprawnienie dla prokuratora w zakresie zaalenia na postanowienie sdu
w przedmiocie kontroli operacyjnej.
Kierujc si potrzebami uporzdkowania katalogu danych uzyskiwanych przez uprawnione
suby od przedsibiorcw prowadzcych dziaalno w szeroko rozumianej sferze
komunikacji, a take ujednolicenia sformuowa uywanych w ustawach dotyczcych
rnych sub, w projektowanej ustawie:
1) zamiast dotychczasowego opisowego ujcia informacji identyfikujcych podmiot
korzystajcy z usug pocztowych oraz dotyczcych faktu, okolicznoci wiadczenia usug
pocztowych lub korzystania z tych usug wprowadzono pojcie danych pocztowych
definiowane poprzez odesanie do art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z pn. zm.);

2) doprecyzowano istniejcy na gruncie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug


drog elektroniczn (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, z pn. zm.) obowizek usugodawcy
wiadczcego usugi drog elektroniczn udzielania informacji o danych, o ktrych mowa w
art. 18 ust. 1-5 tej ustawy, organom pastwa na potrzeby prowadzonych przez nie postpowa
(art. 18 ust. 6 ww. ustawy); doprecyzowanie polega na podmiotowym zwizaniu treci
uprawnienia do pozyskiwania tych danych z organami pastwa konkretnie wskazanymi w
ustawach zmienianych projektem niniejszej ustawy;
3) doprecyzowujc przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
okrelono zamknity katalog danych o osobach bdcych w posiadaniu przedsibiorcw
telekomunikacyjnych (innych ni dane telekomunikacyjne), ktre uprawnione suby mog
uzyskiwa w celu zapobiegania lub wykrywania przestpstw.
W powyszy sposb doprecyzowano przepisy ustaw dotyczce wszystkich sub
uprawnionych do pozyskiwania ww. danych.
W zakresie udostpnienia danych wskazano, i dane telekomunikacyjne, pocztowe oraz
internetowe mog by udostpniane tylko w celu realizacji konkretnych zada okrelonych w
ustawie regulujcej dziaalno uprawnionej suby, przy czym wyznaczenie zakresu tych
zada zostao kadorazowo dostosowane do specyfiki dziaania danej suby.
3.2. Rodzaje rodkw niejawnego pozyskiwania informacji.
W aktualnym stanie prawnym waciwym dla wszystkich ustaw dotyczcych sub
uprawnionych do stosowania tego rodka pozyskiwania informacji kontrola operacyjna
prowadzona jest niejawnie i polega na:
1)

kontrolowaniu treci korespondencji;

2)

kontrolowaniu zawartoci przesyek;

3)
stosowaniu rodkw technicznych umoliwiajcych uzyskiwanie w sposb niejawny
informacji i dowodw oraz ich utrwalanie, a w szczeglnoci treci rozmw telefonicznych
i innych informacji przekazywanych za pomoc sieci telekomunikacyjnych.
Wychodzc naprzeciw sformuowanym w uzasadnieniu do wyroku o sygn. K 23/11
oczekiwaniom Trybunau, odnonie sprecyzowania w przepisach prawa zamknitego
rodzajowo katalogu rodkw i metod dziaania, za pomoc ktrych wadze publiczne mog w
sposb niejawny gromadzi informacje o osobach, ustawodawca odpowiednio w art. 19 ust. 6
i 6a ustawy o Policji, art. 9e ust. 7 i 7a ustawy o SG, art. 36c ust. 4 i 4a ustawy
o kontroli skarbowej, art. 31 ust. 7 i 7a ustawy o W, art. 27 ust. 6 i 6a ustawy o ABW oraz
AW, art. 31 ust. 4 i 4a ustawy o SKW oraz SWW oraz w art. 17 ust. 5 i 5a ustawy o CBA
okreli wyczerpujco i jednolicie dla wszystkich uprawnionych sub sposoby prowadzenia
kontroli operacyjnej, wraz z niezbdnymi wyczeniami. Zgodnie z projektem, kontrola
operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:

1)
uzyskiwaniu i utrwalaniu treci rozmw prowadzonych przy uyciu rodkw
technicznych, w tym za pomoc sieci telekomunikacyjnych;
2)
uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dwiku osb z pomieszcze, rodkw transportu
lub miejsc innych ni miejsca publiczne;
3)
uzyskiwaniu i utrwalaniu treci korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za
pomoc rodkw komunikacji elektronicznej;
4)

uzyskiwaniu dostpu i kontroli zawartoci przesyek;

5)
uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nonikach danych,
telekomunikacyjnych
urzdzeniach
kocowych,
systemach
informatycznych
i
teleinformatycznych.
3.3. Okres prowadzenia kontroli operacyjnej.
W obecnym stanie prawnym przepisy nie ograniczaj maksymalnego czasu prowadzenia
kontroli operacyjnej. Istniejce rozwizania prawne (zasadniczo jednolite dla wszystkich
uprawnionych sub) przewiduj, e kontrol operacyjn zarzdza waciwy dla danej suby
sd na okres nie duszy ni 3 miesice. Niemniej sd ten moe, na pisemny wniosek szefa
suby, zoony po uzyskaniu pisemnej zgody waciwego prokuratora, wyda postanowienie
o jednorazowym jej przedueniu na okres nie duszy ni kolejne 3 miesice, jeeli nie ustay
przyczyny tej kontroli. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania
kontroli operacyjnej pojawi si nowe okolicznoci istotne dla zapobieenia lub wykrycia
przestpstwa albo ustalenia sprawcw i uzyskania dowodw przestpstwa, waciwy sd, na
pisemny wniosek szefa suby, zoony po uzyskaniu pisemnej zgody waciwego
prokuratora, moe wyda postanowienie o prowadzeniu kontroli operacyjnej przez czas
oznaczony rwnie po upywie ww. okresw.
Realizujc postulat Trybunau Konstytucyjnego, dotyczcy sprecyzowania w ustawie
maksymalnego czasu prowadzenia niejawnych czynnoci, po upywie ktrych dalsze ich
prowadzenie jest ju niedopuszczalne, projektodawca, odpowiednio w projektowanym art. 19
ust. 9 ustawy o Policji, art. 9e ust. 10 ustawy o SG, art. 36c ust. 7 ustawy o kontroli skarbowej
oraz art. 31 ust. 10 ustawy o W, art. 17 ust. 9 ustawy o CBA okreli jednoznacznie
maksymalny okres stosowania kontroli operacyjnej. Powysze zmienione przepisy
przewiduj, e po upywie okresw, na ktre zostaa zarzdzona kontrola operacyjna, tj. nie
duej ni 3 miesice pierwsze postanowienie sdu, nie duej ni kolejne 3 miesice
jednorazowe przeduenie kontroli operacyjnej postanowieniem sdu, moliwe bdzie, na
podstawie postanowienia sdu, przeduenie, po upywie ww. dwch okresw, prowadzenia
kontroli operacyjnej na kolejne nastpujce po sobie okresy, jednak czny okres przeduenia
stosowania przez te suby kontroli operacyjnej (nie liczc dwch pierwszych przedue) nie
moe przekroczy 12 miesicy. Tym samym cakowity czas prowadzenia przez ww. suby
kontroli operacyjnej w danej sprawie (cznie ze wszystkimi przedueniami) nie bdzie mg
przekroczy 18 miesicy.

10

Ze wzgldu na specyfik zada realizowanych przez suby specjalne wykonujce dziaania


w zakresie kontrwywiadu, ograniczenia powysze nie zostay wprowadzone w odniesieniu do
kontroli operacyjnej stosowanej przez te suby. W projektowanych art. 27 ust. 9 ustawy o
ABW i AW i art. 31 ust. 7 ustawy o SKW i SWW okrelono, e jeeli w trakcie stosowania
kontroli operacyjnej pojawi si nowe okolicznoci istotne dla zapobieenia lub wykrycia
przestpstwa albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodw przestpstwa, kontrola operacyjna
moe by przeduana na nastpujce po sobie okresy, z ktrych aden nie moe trwa duej
ni 12 miesicy. O przedueniu kontroli, kadorazowo bdzie decydowa sd, ktry wyda
zgod na jej prowadzenie, co zapewni kontrol niezalenego organu nad prawidowoci
dziaa podejmowanych przez te suby. Przyjcie takiego rozwizania w odniesieniu do
sub specjalnych realizujcych zadania kontrwywiadowcze i antyterrorystyczne jest
niezbdne w perspektywie biecych zagroe bezpieczestwa, m.in. w kontekcie
przyjmowanego obecnie modus operandi sprawcw takich przestpstw jak przestpstwa o
charakterze terrorystycznym, sabota, czy szpiegostwo, wykorzystujcych tzw. upione
ogniwo. Trybuna wskaza, e nie jest wykluczone zrnicowanie intensywnoci ochrony
prywatnoci, autonomii informacyjnej oraz tajemnicy komunikowania si z uwagi na to, czy
dane o osobach pozyskuj suby wywiadowcze i zajmujce si ochron bezpieczestwa
pastwa, czy te czyni to suby policyjne. Specyfika dziaalnoci sub informacyjno
wywiadowczych oraz zwizany z tym relatywnie wsko okrelony zakres ich ustawowych
zada, moe uzasadnia odmienne ustalenie zasad prowadzenia takich czynnoci i
wykorzystywania zgromadzonych materiaw, od regu obowizujcych pozostae organy
pastwa, a zwaszcza suby policyjne, majce szeroki zakres dziaania. Takie zrnicowanie
zasad prowadzenia czynnoci operacyjno-rozpoznawczych nie uchyla oczywicie wymogu
przestrzegania zasady proporcjonalnoci.
Warto w tym miejscu zwrci uwag, e projektowane okrelenie maksymalnego czasu
prowadzenia kontroli operacyjnej pozostaje w zbienoci z regulacj art. 180a ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przewidujc obowizek
operatorw publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawcw publicznie dostpnych usug
telekomunikacyjnych zatrzymywania i przechowywania, na wasny koszt, danych,
o ktrych mowa w art. 180c ustawy, przez okres 12 miesicy, liczc od dnia poczenia lub
nieudanej prby poczenia. Oceny zasadnoci przechowywania przez okres 12 miesicy
danych telekomunikacyjnych naley dokona przez pryzmat moliwoci ich skutecznego
wykorzystania w realizowanych dziaaniach operacyjno-rozpoznawczych. Naley podkreli,
i w ramach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestpstw, w tym w szczeglnoci
o charakterze szpiegowskim, terrorystycznym, czy udziau w zorganizowanej grupie lub
zwizku przestpczym, wan rol odgrywa praca analityczna. Uzyskanie informacji
o okrelonej, niezgodnej z prawem dziaalnoci, uruchamia proces analityczny, ktrego
jednym z wanych celw jest wykazanie genezy rozpoznawanych powiza przestpczych.
Powysze pozwala (np. w przypadku przestpstwa szpiegostwa) na okrelenie potencjalnych
szkd wyrzdzonych tak dziaalnoci. Priorytetow rol w tym zakresie odgrywaj dane
telekomunikacyjne, pozwalajce niejednokrotnie na wychwycenie okresu nawizania
wsppracy w ramach niezgodnej z prawem dziaalnoci. Dane telekomunikacyjne pozwalaj
rwnie we waciwy sposb zaplanowa kolejne niejednokrotnie zoone czynnoci
11

operacyjno-rozpoznawcze w celu neutralizacji istniejcych zagroe. Trybuna formuujc


postulat skrcenia okresu przechowywania danych telekomunikacyjnych, wskaza na dane
statystyczne, w wietle ktrych wikszo przypadkw udostpniania danych miecia si
w okresie pierwszych 6 miesicy przechowywania. Nawet, jeeli w pniejszym okresie
obserwowane jest zmniejszenie liczby udostpnianych danych, pamita jednak naley, e
rwnie w pniejszych etapach prowadzenia sprawy, pozyskane dane mog by istotne dla
sprawy i skutecznie wykorzystane.
Podkrelenia wymaga take, e okres przechowywania danych telekomunikacyjnych przez
operatorw zosta ju skrcony z 24 do 12 miesicy (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r.
o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektrych innych ustaw, Dz. U. poz.
1445), ktra obowizuje od 21 stycznia 2013 r. Podobny termin zatrzymywania danych
obowizuje w wikszoci pastw czonkowskich Unii Europejskiej.
3.4. Zasady i procedury dotyczce weryfikacji i niszczenia danych telekomunikacyjnych,
pocztowych i internetowych zbdnych dla prowadzonego postpowania.
W celu wykonania pkt 8 i 9 wyroku Trybunau Konstytucyjnego w sprawie K 23/11
stwierdzajcego niezgodno przepisw ustawy o ABW i AW, ustawy SKW i SWW oraz
ustawy CBA, w zakresie w jakim nie przewiduj zniszczenia danych telekomunikacyjnych
i pocztowych niemajcych znaczenia dla prowadzonego postpowania, w projekcie ustawy
wprowadzono ujednolicone dla wszystkich sub procedury postpowania z tymi danymi.
Zgodnie z projektowanymi: art. 20c ustawy o Policji, art. 10b ustawy o SG, art. 36ba ustawy
o kontroli skarbowej, art. 30 ustawy o W, art. 28 ustawy o ABW oraz AW, art. 32 ustawy
o SKW oraz SWW, art. 18 ustawy o CBA oraz art. 75d ustawy o SC, dane telekomunikacyjne
i pocztowe, ktre maj znaczenie dla postpowania karnego, przekazywane s waciwemu
prokuratorowi, ktry podejmuje decyzj o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych
danych. Materiay, ktre nie maj znaczenia dla prowadzonego postpowania maj podlega
niezwocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. Te same zasady bd miay
zastosowanie rwnie w postpowaniu z danymi internetowymi.
Naley rwnie zaznaczy, e pomimo niewykluczenia przez Trybuna moliwoci
zrnicowania ochrony prawnej prywatnoci jednostek z uwagi na ich status obywatelski,
poprzez dopuszczenie wprowadzenia w ustawie wyjtkw odnoszcych si do
cudzoziemcw, polegajcych na odmiennym okreleniu przesanek pozyskiwania danych
i postpowania z nimi w stosunku do tych osb, w projekcie ustawy nie zdecydowano si na
wprowadzenie rozwiza pozwalajcych na przechowywanie danych telekomunikacyjnych,
pocztowych i internetowych dotyczcych cudzoziemcw, ktre s nieprzydane w
prowadzonym postpowaniu.
3.5. Organy oraz procedura kontroli pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych
i internetowych.
W odrnieniu od regulacji odnoszcych si do udostpniania danych telekomunikacyjnych
i pocztowych, obowizujce przepisy przewiduj wzmocniony nadzr prokuratorski i sdowy
nad prowadzeniem kontroli operacyjnej przez uprawnione suby. Nadzr ten sprawowany
12

jest od pocztkowej fazy uzyskiwania zgody na jej prowadzenie (kontrola operacyjna moe
by zarzdzona lub przeduona przez sd, po uzyskaniu wczeniejszej zgody prokuratora),
poprzez obowizek informowania prokuratora o przebiegu i wynikach tej kontroli, zasady
i procedury wykorzystania materiaw z kontroli operacyjnej w prowadzonych
postpowaniach karnych oraz niszczenia tych materiaw, a skoczywszy na obowizkach
informacyjnych wobec Sejmu i Senatu. Realizujc pkt 5 wyroku Trybunau Konstytucyjnego
w sprawie K 23/11, stwierdzajcy niezgodno z Konstytucj RP obecnych uregulowa
nieprzewidujcych niezalenej kontroli udostpniania danych telekomunikacyjnych, o
ktrych mowa w art. 180c i 180d ustawy Prawo telekomunikacyjne, w projekcie ustawy
zaproponowano, aby podmiotem uprawnionym do kontroli uzyskiwania danych
telekomunikacyjnych zosta: sd okrgowy waciwy dla siedziby podmiotu uprawnionego do
zoenia wniosku w odniesieniu do Policji, Stray Granicznej i Suby Celnej, wojskowy
sd okrgowy waciwy dla siedziby organu andarmerii Wojskowej, Sd Okrgowy w
Warszawie w odniesieniu do organu kontroli skarbowej, Agencji Bezpieczestwa
Wewntrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Wojskowy Sd Okrgowy w
Warszawie w odniesieniu do Suby Kontrwywiadu Wojskowego.
Jednoczenie na uprawnione formacje zosta naoony obowizek przekazywania
okrelonemu powyej sdowi, raz na 6 miesicy, sprawozda obejmujcych: liczb
przypadkw pozyskania w okresie sprawozdawczym danych telekomunikacyjnych,
pocztowych lub internetowych oraz ich rodzaj; rodzaje przestpstw, w zwizku z zaistnieniem
ktrych wystpiono o dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe; liczb
przypadkw, ze wskazaniem ich podziau na rodzaje spraw, w ktrych wystpiono o dane. W
ramach kontroli, sd okrgowy moe zapozna si z materiaami uzasadniajcymi
udostpnienie danych. Sd informuje szefa suby o wyniku kontroli w terminie 30 dni od jej
zakoczenia.
Z uwagi na konieczno opracowania kompleksowego ujcia materii, obok danych
telekomunikacyjnych, kontrol sdow objto rwnie proces udostpniania uprawnionym
subom danych pocztowych, okrelonych na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) oraz tzw. danych internetowych, okrelonych
w art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1422). Pomimo, e pkt 5 wyroku Trybunau o sygn. K 23/11 nie obejmuje
swoim zakresem danych uzyskiwanych na podstawie prawa pocztowego oraz danych
uzyskiwanych na podstawie ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn, powysze
rozszerzenie zakresu przedmiotowego kontroli znajduje uzasadnienie w tym, e dziaalno
sub w tych obszarach w podobnym stopniu ingeruje w prawa i wolnoci obywatelskie jak
proces pozyskiwania danych telekomunikacyjnych. Projekt przewiduje rwnie takie same
przesanki udostpniania, procedury weryfikacji oraz niszczenia udostpnianych subom
danych pocztowych oraz danych o ktrych mowa w ustawie o wiadczeniu usug drog
elektroniczn, zbdnych dla prowadzonego postpowania. Skorelowanie regulacji prawnych
w stosunku do wszystkich obszarw danych dotyczcych sfery komunikacji midzy osobami
stanowi rozwizanie systemowe suce pogbieniu zaufania obywateli do organw
pastwowych.
13

3.6. Zasady postpowania z materiaami, ktre mog zawiera informacje objte tajemnic
zawodow (notarialn, adwokack, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarsk,
dziennikarsk lub statystyczn), albo s objte zakazami dowodowymi.
Kierujc si potrzeb wykonania pkt 6 wyroku Trybunau Konstytucyjnego o sygn. K 23/11
odnoszcego si do niekonstytucyjnoci przepisw regulujcych kontrol operacyjn, ze
wzgldu na brak regulacji przewidujcej gwarancj niezwocznego, komisyjnego
i protokolarnego zniszczenia materiaw zawierajcych informacje objte zakazami
dowodowymi, co do ktrych sd nie uchyli tajemnicy zawodowej, bd uchylenie byo
niedopuszczalne, w poszczeglnych ustawach pragmatycznych wprowadzono zasady
postpowania z materiaami uzyskanymi w ramach czynnoci operacyjno-rozpoznawczych,
ktre mog zawiera informacje objte tajemnic zawodow. W projektowanych: art. 19
ust. 15f15j ustawy o Policji, art. 9e ust. 16f16j ustawy o SG, art. 36d ust. 1f1i ustawy
o kontroli skarbowej, art. 31 ust. 16f16j ustawy o W, art. 27 ust. 15h15l ustawy o ABW
i AW, art. 31 ust. 14f14j ustawy o SKW i SWW, art. 17 ust. 15f15j ustawy o CBA,
zaproponowano, aby w przypadku, w ktrym bdzie zachodzi przypuszczenie, e materiay
uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej bd zawiera informacje stanowice tajemnice
zwizane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 k.p.k.
(tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej,
dziennikarskiej lub statystycznej) albo zawiera informacje, o ktrych mowa w art. 178,
art. 178a albo art. 180 3 k.p.k., szef suby przekae je waciwemu prokuratorowi .
Prokurator nastpnie kieruje je niezwocznie do sdu, ktry zarzdzi kontrol operacyjn
wraz z wnioskiem o: stwierdzenie, ktre z przekazanych materiaw zawieraj informacje, o
ktrych mowa w przytoczonych przepisach k.p.k., a take dopuszczenie do wykorzystania w
postpowaniu karnym materiaw zawierajcych informacje stanowice tajemnice zwizane z
wykonywaniem zawodu lub funkcji, o ktrych mowa w art. 180 2 Kodeksu postpowania
karnego nieobjte zakazami, okrelonymi w art. 178, art. 178a i art. 180 3 k.p.k., z
wyczeniem informacji o przestpstwach, o ktrych mowa w art. 240 1 k.k. Sd wydajc
postanowienie o dopuszczenie do wykorzystania w postpowaniu karnym tych materiaw
bdzie obowizany kierowa si tymi samymi przesankami, o ktrych mowa w art. 180 2
k.p.k. tj. dobrem wymiaru sprawiedliwoci oraz faktem, e okoliczno nie moe by ustalona
na podstawie innego dowodu. Sd ma te zarzdza zniszczenie materiaw, ktrych
wykorzystanie w postpowaniu karnym jest niedopuszczalne. Na postanowienie sdu o
stwierdzeniu dopuszczalnoci wykorzystania w postpowaniu karnym tych materiaw
prokuratorowi bdzie przysugiwao zaalenie. O wykonaniu zarzdzenia dotyczcego
zniszczenia materiaw, szef uprawnionej suby niezwocznie informuje prokuratora.
3.7. Nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne.
W projektowanej ustawie zawarto przepis (art. 8) uchylajcy art. 180g ustawy z dnia 16 lipca
2014 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198).
Konieczno uchylenia tego przepisu wynika z wyroku Trybunau Sprawiedliwoci Unii
Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2014 r. (sprawy poczone C293/12 i C594/12). Trybuna
w przedmiotowym wyroku stwierdzi niewano dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu
14

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub


przetwarzanych danych w zwizku ze wiadczeniem oglnie dostpnych usug cznoci
elektronicznej lub udostpnianiem publicznych sieci cznoci oraz zmieniajcej dyrektyw
2002/58/WE. W konsekwencji powyszego, utraci podstaw prawn zawarty w art. 180g
ustawy obowizek przekazywania przez przedsibiorcw telekomunikacyjnych Prezesowi
Urzdu Komunikacji Elektronicznej informacji wskazanych w art. 180g ust. 1 i nastpnie
obowizek przekazywania tych informacji przez Prezesa UKE Komisji Europejskiej.
W zamian za uchylone regulacje, w celu zapewnienia opinii publicznej niezbdnych
informacji, w projekcie ustawy przewidziano natomiast obowizek corocznego
przedstawiania Sejmowi i Senatowi przez Ministra Sprawiedliwoci, zagregowanej informacji
na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych oraz wynikw przeprowadzonych
kontroli, w terminie do dnia 30 czerwca roku nastpujcego po roku ni objtym (art. 5 pkt 3
projektu).

3.8. Nowelizacja ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn.


W projektowanej ustawie wprowadzono przepis dotyczcy art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), ktry
reguluje zagadnienie braku odpatnoci za dane otrzymywane od usugodawcw
wiadczcych usugi drog elektroniczn.
3.9. Przepisy przejciowe.
Wobec faktu odroczenia w wyroku o sygn. K 23/11 utraty mocy obowizujcej
zakwestionowanych przez Trybuna przepisw projektodawca przyj jako zasad, e
ustanowione w projekcie unormowania dotyczce postpowania z materiaami kontroli
operacyjnej oraz danymi telekomunikacyjnymi i pocztowymi powinny znale zastosowanie
we wskazanych obszarach w ramach postpowa wszczynanych po wejciu w ycie
projektowanej ustawy.
Majc na uwadze powysze projekt w art. 13 przewiduje, e do kontroli operacyjnej, ktra
bya prowadzona przed dniem wejcia w ycie projektowanej ustawy i nie zostaa zakoczona
do tego czasu stosuje si przepisy dotychczasowe, natomiast w art. 15 dotyczcym
postpowa w sprawie udostpniania danych telekomunikacyjnych oraz danych
identyfikujcych podmiot korzystajcy z usug pocztowych, ktre byy wszczte przed dniem
wejcia w ycie projektowanej ustawy i nie zostay zakoczone do tego czasu, a take danych
telekomunikacyjnych i pocztowych uzyskanych w tych postpowaniach stwierdza si, e do
tych postpowa i zgromadzonych danych stosuje si przepisy dotychczasowe.
W zwizku z przewidzianym w projekcie ograniczeniem maksymalnego czasu trwania
kontroli operacyjnej zarzdzanej na wniosek waciwego organu Policji, Stray Granicznej,
kontroli skarbowej i andarmerii Wojskowej w art. 14 projektu zawarto regulacj, zgodnie
z ktr wniosek tych sub o zarzdzenie kontroli operacyjnej w dotychczasowym brzmieniu,
zoony przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, stanowi podstaw do zarzdzenia
15

przez sd kontroli w trybie okrelonym w tych przepisach, w brzmieniu nadanym


projektowan ustaw. Po zakoczeniu powyszej kontroli operacyjnej wskutek upywu
terminu moe zosta jednokrotnie zarzdzona kontrola operacyjna wedug zasad okrelonych
projektowan ustaw.
W zwizku z doprecyzowaniem katalogu przestpstw uprawniajcych ABW do
wnioskowania o zarzdzenie kontroli operacyjnej w projekcie zawarto przepis przejciowy
(art. 16) przewidujcy, e do prowadzonej przez ABW kontroli operacyjnej wszcztej i
niezakoczonej przed dniem wejcia w ycia przedmiotowej ustawy, stosuje si przepisy
dotychczasowe. Przepis ten obejmuje take przeduenia kontroli operacyjnej, o ktrych
mowa w ust. 8 i 9 obecnej ustawy o ABW, a trwajce w chwili wejcia w ycie ustawy
nowelizujcej. A zatem przeduenia kontroli operacyjnej, o ktrych mowa w ust. 8 i 9
obecnej ustawy o ABW bd si odbywa na podstawie dotychczasowych przepisw.
4. Wstpna ocena skutkw regulacji
Projekt uwzgldnia stanowisko Trybunau Konstytucyjnego w odniesieniu do: przepisw
regulujcych zakres przesanek prowadzenia kontroli operacyjnej i udostpniania danych
telekomunikacyjnych, ochrony tajemnicy zawodowej w toku realizowanych czynnoci,
niszczenia zbdnych danych telekomunikacyjnych, okrelenia zakresu i trybu kontroli nad
pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych, okrelenia rodkw niejawnego pozyskiwania
informacji o jednostkach, okrelenia maksymalnego okresu prowadzenia kontroli operacyjnej,
podawania do publicznej wiadomoci informacji o danych telekomunikacyjnych
pozyskiwanych przez uprawnione suby. Ponadto wprowadzone zostay takie same
gwarancje ochrony prawnej w stosunku do uzyskiwanych przez uprawnione suby danych
telekomunikacyjnych, pocztowych oraz danych internetowych.
Wobec tego podstawowym skutkiem projektu bdzie urzeczywistnienie zasad i gwarancji
konstytucyjnych w sposb wskazany przez Trybuna Konstytucyjny. Mona oczekiwa, e
wejcie w ycie projektowanej regulacji bdzie sprzyja budowaniu zaufania jednostek do
dziaa o charakterze niejawnym podejmowanych przez suby policyjne oraz suby ochrony
pastwa, w szczeglnoci poprzez zwikszenie przejrzystoci przepisw oraz okrelenie
precyzyjnych procedur obowizujcych w omawianym obszarze funkcjonowania Pastwa.
Projekt oddziauje na:
1)
sdy okrgowe i wojskowe sdy okrgowe, w zakresie jakim nadaje uprawnienie
kontrolne nad uzyskiwaniem przez waciwe suby danych telekomunikacyjnych,
pocztowych i danych internetowych. W ramach przyznanych uprawnie sdy bd mogy
zapoznawa si z materiaami uzasadniajcymi wystpienia o dane telekomunikacyjne,
pocztowe, internetowe oraz z materiaami uzyskanymi w wyniku podjtych przez suby
czynnoci;
2)
funkcjonariuszy Policji, Stray Granicznej, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu
Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Suby
Celnej, wywiadu skarbowego i onierzy andarmerii Wojskowej prowadzcych czynnoci
16

operacyjno-rozpoznawcze oraz majcych dostp do danych telekomunikacyjnych,


pocztowych i danych internetowych, poprzez wprowadzenie nowego trybu uzyskiwania
tych danych, tj. przekazywania ich do organu kontrolnego oraz wprowadzenia trybu
niszczenia zbdnych danych;
3)
osoby objte tajemnic notarialn, adwokack, radcy prawnego, doradcy
podatkowego, lekarsk, dziennikarsk lub statystyczn, w zakresie zapewnienia procedur
gwarantujcych ochron prawn pochodzcych od nich informacji, ktre z uwagi na ich tre
i okolicznoci przekazania winny takiej ochronie podlega
4)
przedsibiorcw telekomunikacyjnych i Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej
poprzez zniesienie obowizku przekazywania informacji wskazanych w art. 180g ust. 1
ustawy Prawo telekomunikacyjne i nastpnie obowizku ich przekazywania przez Prezesa
UKE do Komisji Europejskiej;
5)
obywateli, ktrym projekt zapewnia zwikszenie ochrony konstytucyjnych wolnoci i
praw.
Proponowana nowelizacja moe przyczyni si do wzrostu wydatkw z budetu pastwa
zwizanego z naoonym na sdy okrgowe zadaniem kontroli pozyskiwania przez
uprawnione suby danych telekomunikacyjnych, pocztowych i danych internetowych
(art. 5 projektu). Jednake, w chwili obecnej, nie jest moliwe szczegowe wyliczenie
kosztw funkcjonowania takiej kontroli, gdy to prezesi sdw okrgowych bd
podejmowa autonomiczne decyzje w zakresie wewntrznej organizacji sdw (moliwo
tworzenia w strukturze sdw wydziaw do spraw kontroli danych telekomunikacyjnych,
pocztowych i internetowych) oraz liczby i zakresu podejmowanych czynnoci kontrolnych, z
czym zwizane mog by zmiany w obsadzie etatowej sdw.
Nie przewiduje si natomiast zwikszenia wydatkw w budetach uprawnionych sub
zwizanych z wprowadzeniem dodatkowych procedur kontroli sdowej informacji objtych
tajemnic wykonywanego zawodu lub funkcji, zawartych w materiaach z kontroli
operacyjnej.
W zwizku z planowanym zniesieniem obowizku przekazywania informacji wskazanych
w art. 180g ustawy Prawo telekomunikacyjne i nastpnie obowizku ich przekazywania
przez Prezesa UKE do Komisji Europejskiej (art. 8 projektu) powinien nastpi nieznaczny
spadek wydatkw w budecie Prezesa UKE. Wskutek likwidacji tego obowizku
zmniejszeniu ulegnie take liczba obcie administracyjnych naoonych na
przedsibiorcw telekomunikacyjnych, co spowoduje niewielki spadek kosztw ich
dziaalnoci.
Projektowana ustawa nie spowoduje skutkw finansowych dla pozostaych jednostek sektora
finansw publicznych, w tym jednostek samorzdu terytorialnego.

5. Wstpna opinia o zgodnoci z prawem Unii Europejskiej


17

Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

18