xwixrIy ix=;

hir" ≈Ig,ptye nm" aivflmStu
gj;nn;y ≈Ix;y svRivflp[,;ixne
nmo g,exÂp;y iv„,ve dxb;hve
jgTs'.iU ts'r=; s'h;rwkivnoidne
nmo .gvte tSmw icd;nNd;y iv„,ve
mu˝lo g;lvo g;GyR" x;kLy" xwixrStq;
pçwte x*nk;" ix„y;" x;%;.edp[vtRk;"
xwixrSy tu ix„ySy x;k$;yn Ev c
svRD' svRkt;Rrm;c;y| tu p[,My c
xwixroåh' p[v+y;im x;%;y; l=,' ivi/m(
i]Wi∑ítu"Wi∑v;R v,;R" s'.vto mt;"
p[;’te s'S’te v;ip Svy' p[oˇ_;" Svy'.vu ;
Svr; iv'xitrekí Spx;Rn;' pçiv'xit"
y;dyí SmOt; Á∑* cTv;rStu ym;" SmOt;"
anuSv;ro ivsgRí ¬k;rí tqwv c
duSpO∑íeit ivDeyo n;isKy' r©muCyte
¨∞;r,ivxeW,e ;];=r;≈ymuCyte
i√iv/' v,Rj;t' ih Svro VyÔnmev c
ak;r;id" Svro Dey" k;id VyÔnmuCyte
i√iv/í Svro Deyo n;isKy" s;nun;isk"
16

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xw≤xrIyIx=;

SHAISHIRÚYA SHIKSHÌ

¨d;ˇí;nud;ˇí Svirt" p[cyStq;
k;dIn;' pçvg;Rí Spx;R îit ih s'iDt;"
duSpO∑íeit ivDeyo @!yo" Svrm?yyo"
vg;R,;' p[qm; v,;R i√tIy; Ë„ms'iDt;"
hk;rvJy;Rí;`oW;" ix∑' `oWvduCyte
n;isKy;" pçm; v,;R anuSv;rStqwv c
cTv;rStu ym;" p[oˇ_; aVyˇ_;" s;nun;isk;"
ctßo y;dyoNtSq; n;isKy; aPyreifk;"
Ë„m;," x;dyíwv cTv;r îit k«itRt;"
ij◊;mUlIy îTyuˇ_ ¨p?m;nIy Ev c
kp;i≈to„mj;t* c ivsgRSy c s'.v*
ÓSvo dI`R" Plut îit Svr;" k;len s'iDt;"
sN?y=r;,;' k;lí dI`R"Pluto n m;i]k"
¨∞;r,ivxeW,e ;];=r;≈ymuCyte
VyÔn' Tv/Rm;]' Sy;t( Svr.iˇ_Stqwv c
s'yoge p;dm;]; Sy;t( Svr.iˇ_" p[k«TyRte
ÓSv;t( prSTvnuSv;riS]p;d" pirk«itRt"
s c ÓSviS]p;d" Sy;d( √;vet* smm;i]k*
dI`;Rt( prSTvnuSv;r" p;dm;]" p[k«itRt"
s c dI`R" sp;d" Sy;√,Rk;lo ing¥te
a∑* Sq;n;in v,;Rn;mur" k<#" ixrStq;
17

[Shaishir´ya]

[Shaishir´ya]

ix=;
SHIKSHÌ

ij◊;mUl' c dNt;í n;isko∑* c t;lu c
ak⁄h;" k<#j;" p[oˇ_; ¨p?m;nIy aoœj"
¨pU ao∑‰* ivj;nIy;√o dNTyo∑‰Stqwv c
E Ee tu k<#t;lVy* ao a* k<#oœj* SmOt*
Spx;Rn;' kr,' SpO∑mNtSq;SvIWduCyte
Svr;,;mU„m,;' cwv ivvOt' kr,' SmOtm(
s'vtO ' ceTyk;rSy svRv,oR ing¥te
¨∞;r,ivxeW,e ;];=r;≈ymuCyte
anuSv;re ivvOTyNte ivr;me c;=r√ye
aov,eR c ¨v,eR c pvgeR c pOqk™ pOqk™
ao a* ¨v,R îTyeW;mnuSv;rpvgRyo"
ivr;me c ivvOˇ* c m?ye c VyÔn√ye
i√roœ* tu ivgOIy;√k;re Tv/r' tq;
suËtyo .[;tu" pu];N/enu' som"
p[ su∑ëit" yNmyo.u ¨dIry pupu„v;n(
mo∑vo asm; b.Uvu" Xvo vocemhITyet;Îx' indxRnm(
ao a* ¨v,R îTyeW;' VyÔnSy c s'gt*
s’do∑* ivgOIy;•;NyíeNm?yg" Svr"
i√Wo yuyotu yUyiu virTyetˇi•dxRnm(
ktv; y] ÎXyNte siN/Sq;neWu inTyx"
SvvgeR, inyuˇ_;í vIrNt]wv k;ryet(
ih˚é<vtI tˇe .{' g;' .jNt indxRnm(
18

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xw≤xrIyIx=;

SHAISHIRÚYA SHIKSHÌ

Spx;Rn;' pçmwyoRge .vNtIh ym;" SmOt;"
ay" ip<@ºn tˇuLy' `nbN/;" p[k«itRt;"
s" pilKn«ri¶yRD' piàivRµ d?m;Tm;n'
p;Pm;jgO>m;gO>,;imTyeti•dxRnm(
Spx;RSTvpçm;íwvmNtSq;i.í s'yut;"
d;®ip<@ºn tˇuLy' XlqbN/;" p[k«itRt;"
x]u' s:ymg[‰' ’Cz^' Kv vj[' yJv; r;∑^‰it
Pl;yoigivRiıme!R 'v^ ;/[‰êeit indxRnm(
vk;rStu nk;re, ,k;re, c s'yut"
XlqbN/" s ivDeyo duSpO∑í;] coCyte
.Uird;Vn" Evy;Vn" p[;ty;RV," di/£;V,"
Ȭπ ¥;v;pOiqvImI¿he si¢irTy] tu indxRnm(
s'yoge xWs;" pUveR pr' cednun;iskm(
Ë,;Rip<@ºn tˇuLy' XlqbN/;" p[k«itRt;"
aXnotu iv„,u`ORtòUk;„mReveit indxRnm(
prSprStu s'yog" Spx;Rn;' s'.ve¥id
tTpUvSR y ≈uitn;RiSt ivr;me VyÔnSy c
v;GdevIiv$( k⁄l;i√.[;@( bOhd;rwk™ pNq;m(
yd(fln( i]∑uBg;y]I aSm;dnu∑ëibit indxRnm(
nk;r;Nt' pd' pUv| yvk;re pre pde
as'yut' tu ivDeymu.yoVyRiˇ_ir„yte
19

[Shaishir´ya]

[Shaishir´ya]

ix=;
SHIKSHÌ

s'yut* yvk;r* ceÎk;r" prto yid
s'yut' Tv]ivDey' no.yoVyRiˇ_ir„yte
anuSv;rSvr;¥Stu s'yog;idi√R®Cyte
Ë„m; ceTp[qm* Dey* l;t( SpxoR rprStq;
Tv' ≈ı;.Irq' SviSt vj[mg[m;Tv;rq'
a;√;>y;mI?ySv iv>vISshS’t
kXzNds;' pí;t( su∑.ë iStœiNt xuLk;kStdSt;
idvSpir xuLk; ¨Lk;imv gLdy;m∞Ritv/RNt;iNdt' punyRN/pUvRmwqíR td] tu indxRnm(
y¥U„m;nup/o yuˇ_" s ce¥NtSqy; pun"
tSywv £m,' k;y| Xy;v;" Sv;h; i≈ye ◊ye
n$;>y;' se pre m?ye tk;r" s'p[j;yte
ntyoleR cvgeR c sv,R" Sy;t( prSy tu
t Ev;dukhemç vOˇí;k;r" ≈Uyte
a;p" i=¢' c yCzBd' p[qmo∞;r,l=,m(
ssv;NTsNTStUyse ivr;$(Tsm[;$( yiSm\LlokÉ
nøÔ;twirit tLlokmSm;∞eit indxRnm(
anNTy;" p[qm; v,;R `oWs'De pre iSqte
v,;R i√tIy;nuCyNte ¨CyNte v,Rveidi."
√yo" p;dukhemç vOˇí;k;r ≈Uyte
a;p" i=¢' c yCzBd' i√tIyo∞;r,l=,m(
20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xw≤xrIyIx=;

SHAISHIRÚYA SHIKSHÌ

vO%W( e vO%W( e s'vQsr' Tv;NQs;ir tmFsNt cmQsr"
mQSyp;yITyetˇu indxRnm(
yq;s* mˇm;t©" pd;Tpdmv£mI
Ev' pd' pdSy;Nte dxRnIy' pOqk™ pOqk™
rl* Svr;d( y] pUv;R Ë„ms'De pre iSqte
pUvRSvrSy s'.;Vy; Svr.iˇ_" p[k«TyRte
adixR xIW;R ai¶hoRt; ssOtR e c n j¿hv"
xtvLxoåW;R ,oåWR•te d] indxRnm(
VyÔn;NteWu yuˇ_ÉWu swv Sy;t( p;dm;i]k;
xI„,R"xI„,R" p[sß;R," tÁeRvwti•dxRnm(
Svr.iˇ_˘ p[yuÔ;n" ]In( doW;n( pirvjRyte (
îk;r' c;Pyuk;r' c g[StdoWNtqwv c
yk;rref;ivTyet; vOk;re, c s'yut*
aoœ* t] n k˘Pyete i=p[mte Tp[c=te
p[ ’t;NyOjIiW," vj[‰OcIWm" xMyOKv;,"
inARqn( inARtíe ;ip indxRnimtIÎxm(
ivsjRnIySy yd; kpyo" prt" iSqit"
n s'iht;y;' .vt Ë„mj;t* pirg[he
Jyoit„’¥;t' zidR„p;ivmmÔSp;mu.ye
hiv„’t' pqSpq îTy] tu indxRnm(
nIcw" Svroånud;ˇ" Sy;du∞wíod;ˇ ¨Cyte
21

[Shaishir´ya]

[Shaishir´ya]

ix=;
SHIKSHÌ

Svirt' tTsm;h;rStdwKy' p[cy" SmOt"
anud;ˇo ˙id Deyo mUfiyudR ;ˇ ¨Cyte
Svirt" k,Rml
U Iy" svRiSmn( p[cyStq;
îm' me g'ge ymune srSvit indxRnm(
¨d;ˇí;nud;ˇí Svirtí tqwv c
l=,' v,Riy„y;im dwvt' rq;nmev c
xuKlmu∞' ivj;nIy;t( nIc' loihtmuCyte
Xy;m' tu Svirt' iv¥;di¶®∞Sy devt;
nIce som' ivj;nIy;t( Svirte sivt; tq;
¨d;ˇ' b[;˜,' iv¥;•Ic' =i]ymuCyte
vwXy' tu Svirt' iv¥;dud;ˇNtu .r√su"
nIc' g*tmimTy;¸g;RGy| tu Svirt' ivdu"
iv¥;dud;ˇ' g;y]' nIc' ]w∑.ë muCyte
j;gt' Svirt' iv¥;detdev inyogt"
m?ye tu k˘pyet( k˘pmu.* p;ê*R sm* .vet(
i√gu,' v,Rk;l;∞ p;d" k˘p;qR î„yte
anud;ˇmup;d;y Svirt' Ávl'byet(
puninRhtm;gCzºd( EW k˘pivi/" SmOt"
Kv1voåê; yuj;no3åSm;i.STv;' hI3N{eit indxRnm(
sr©÷ kMpyet( kMp' rqIveit indxRnm(
¨d;ˇ" pUvR.;gStu pr.;go inhNyte
22

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xw≤xrIyIx=;

SHAISHIRÚYA SHIKSHÌ

¨d;ˇkMp îTyuˇ_" k⁄]ic∞;ip ÎXyte
xcI3pitNtnU3np;TSq;n;• indxRnm(
£mk;le rq;n;• s'iht;v• k˘pyet(
nIcSvirtmev;] EW kMpivi/" SmOt"
SvSq" p[x;Nto in.IRto v,;Rn∞u ;ryeäu/"
n;>y;hNy;• inhRNy;• g;ye• c kMpyet(
yqwvo∞;rye√,;|Stqwvwt;n( sm;pyet(
inveXy Îi∑' hSt;g[e x;S];qRmnuicNtyn(
smmu∞;rye√,;Rn( hSten c mu%ne c
Svríwv tu hStí √yNt yugpd( .vet(
hSt;d( .[∑" Svr;d( .[∑o n vedflmXnute
n kr;lo n l'boœo n;Vyˇ_on;nun;isk"
g˝do bıij◊í n v,;Rn( vˇ_⁄mhRit
p[’ityRSy kLy;,I dNtoœ* ySy xo.n*
p[gL.í ivnItí s v,;Rn( vˇ_⁄mhRit
yq; Vy;`[I hret( pu];n( d'∑;^ i.nR c pI@yet(
.It; ptn.ed;>y;' t√√,;Rn( p[yojyet(
s'iht;nyte sUy| pd;in xixn" pdm(
£mo ivnyte sUy| yˇ' pdmn;mym(
hSthIn' tu yoå/Ite Svrv,RivvijRtm(
AGyju"s;mi.dRG/o ivyoinmi/gCzit
23

[Shaishir´ya]

[Shaishir´ya]

ix=;
SHIKSHÌ

hSten;/Iym;ní Svrv,;Rn( p[yojyet(
AGyju"s;mi." pUto b[˜lok˘ smXnute
yq; v;,I tq; p;,I irˇ_Ntu pirvjRyte (
y] y] iSqt; v;,I p;i,St]wv itœit
¨∞* inW;dgN/;r* nIc;vOW./wvt*
xeW;Stu Svirt; Dey;" W@(jm?ympçm;"
¨d;ˇm;:y;it vOWoå©ëlIn;' p[deixnImUlin∑mU/;R
aNTye c m?ye c Svirt' /Otí kiniœk;y;mnud;ˇmev
a;k;xSq; yq; iv¥uTSfi$kÉ mi,sU]vt(
EW zºdo ivvOˇIn;' yq;m;]ivc=,"
vTs;nustO ;/Rm;]; tq; vTs;nus;ir,I
p;kvTyu.yoÓ≥Sv; dI`Rm?y; ippIilk;
p[ v Ekoåv;Rço a¥rq'' ihr<yp[¨gm(
/Otv[t; a;idTy;íwtˇ] indxRnm(
Svr.iˇ_˘ p[yuÔ;nS]In( doW;n( pirvjRyte (
îk;r' c;Pyuk;r' c g[StdoW' tqwv c
n c Svrit pUv;R©π n;pr;©π kq' cn
n Svre n c m;];y;' kq' Sv;ro iv/Iyte
pr;©Sy tu yt( pUveR pUv;R©Sy tu yt( prm(
¨.y;/;R/sR 'yoge Sv;r' k⁄y;Ri√c=,"
dubl
R Sy yq; r;∑^' hreˇd( blv;•Op"
24

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xw≤xrIyIx=;

SHAISHIRÚYA SHIKSHÌ

dubl
R ' VyÔn' t√ıred( blv;n( Svr"
m;i]k˘ v; i√m;]' v; SvyRte yidh;=rm(
tSy;Ntto/Rm;];' vw m;];i/Ky' tqwv s;
ao.;ví ivvOiˇí xWs; ref Ev c
ij◊;mUlmup?m; c gitr∑iv/o„m,"
y¥o.;vp[sN/;nmuk;r;id pr' pdm(
Svr;Nt' t;Îx' iv¥;¥dNy√‰ˇ_mU„m,"
Svr;" kMp;í r©;í ye yTk;l;" Sv.;vt"
v/RNte p[oCym;n;Ste i=p[yàe ivvˇ_ir
yk;riS]iv/" p[oˇ_o gu®lR`ul`R ˇU r"
a;d* gu®lR`umR?ye pd;Nte c l`Utr"
p;d;d* c pd;d* c s'yog;vg[hWe u c
j" xBd îit ivDeyo aNy] y îit SmOt"
Ekm=rmet∞ c
pd;Ntvt(
m;/uy| c n c;Vyˇ_˘ Vyˇ_˘ c n c ip<@yet(
sn;qSyev dexSy n v,;RSs'kr' gt;"
gItI xI`[I ixr"kMpI tq; ili%tp;#k"
anqRDoLpk<#í W@ºte p;#k;/m;"
m;/uymR =rVyˇ_˘ pdVyˇ_˘ tu suSvrm(
/wy| l`usm;yuˇ_˘ W@ºte p;#kÉ gu,;"
r;=eit p[qmo Dey" :n; îTypro .vet(
25

[Shaishir´ya]

[Shaishir´ya]

ix=;
SHIKSHÌ

ym;St] invtRNte Xmx;n;idv b;N/v;"
p[qmoˇmvgIRye vGy;RNTywSsh s'gte
n;isKy' gu®mu∞;y| ymSq;ngt' vdet(
n;dStu ≈Uyte `oW;i√r;m;d( i√TvtStq;
an;isKyoåq n;isKyo j;yte v,RÂpt"
d?yõ™ h prme Vyomn( vIy| ceit indxRnm(
nk;rSy pd;NtSy Svre refo iv/Iyte
lopSTv;k;rpUvSR y sx* tu tcyo" pre
s%I y\ ;Rn( ¨t( p,I \ hRtm(
t;Îx' rÔyed©÷ sv| n;isKys'gtm(
l;=;rˇ_˘ yq; toy' nk;r;©Svr' tq;
svRr©÷ ivj;nIy;äN/U\ irit indxRnm(
˙dy;duiTqt' r©÷ k;'Syen smsuSvrm(
m;i]k˘ c i√m;]' c j`Nb;\ îit indxRnm(
yq; s*r;i∑^k; n;rI t£;\ îTyi./Iyte
Ev' r©;" p[yoˇ_Vy;" %e ar;\ îv êedy;
lu¢e nk;re yt( Svr' rÔiNt x*nk;dy"
a;idsvRr©imit p[oˇ_˘ n Tv; .Iirv ivNdtI\3
s¢ Svr;n( p[v+y;im teW;mev tu l=,m(
j;Ty" =wp[oi.inihtStwroVyÔn Ev c
j;Ty" Svr" sj;Tyen ≈u∑‰¶e =wp[ ¨Cyte
26

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xw≤xrIyIx=;

SHAISHIRÚYA SHIKSHÌ

teåv/RNt;i.inihtStwroVyÔn Ëtye
itroivr;mo iv„ki.te p[iXl∑o hIN{igvR,"
p;dvOˇ" k î| ved Svr;Ss¢wvm;dy"
j;Ty;id" p;dvOˇ;Nt" Svirtí Svr;S]y"
¨d;ˇ" pUvRsN/* yo nIcwri.pde iSqt"
anud;ˇ" pr" xeW" x;kl;¥w" p[coidt"
tSywvod;ˇ≈v,' kMpSq;neå/Rm;]km(
’i]me tu pd;Nt;¥obR¸/; A=u i.¥te
lop;gmivk;r;id ivxeW,e TvOic £m;t(
y] i]'xt( sm;ª;t;Ss'yog ¨pyoign"
v,;R AGved a;c;yw"R Spx;RNtSqo„m.edt"
]Ii, i]Wu i]/;tUin yt( ikiçdupir ≈utm(
aNtir=' purI„y' c Eti√vOtl=,m(
bihiX≈t" pOqGÎxêOkÎiWvORWb" bOhiN]Wu
vW;R<yett( s'vtO l=,m(
Spx;R,;' tu sh SpxR"w s'yogo yo .veiNmq"
pUvSR y sN/OitvRK]É n tu tSye„yte ≈uit"
prSpr' tu s'yog" Spx;Rn;' s'.ve¥id
tTpUvSR y ≈uitn;RiSt ivr;me VyÔnSy c
kk⁄µ;n( yd(fliN.nµITy] d;,RSy sN/Oit"
ai¶" pilKn«" êflIv i/[yNte gk`;=r;"
v;GdevI v;KpUt; iv$(k⁄l;i√.[;@±bh» d;rwk™
27

[Shaishir´ya]

[Shaishir´ya]

ix=;
SHIKSHÌ

pNq;' yd(fln( i]∑ëBg;y}yv;Rk™ W¬Sm;dnu∑ëibit
indxRnm(
Spx;RSTvpçm;íwv' Spx;Rn;' s'.ve¥id
SvtOtIy;nv;PyNte pçme pçmStq;
vg;RidyRTpd;Nt" Sy;t( pryoiS]ctuqyR o"
SvtOtIymv;“oit aNtSq;i.í s'ytu "
vg;R,;' p[qmo v,R" pçme s;vRvi,RkÉ
¨dye pçmSy Sy;t( n ck;r" pd;Ntg"
av;RGdev; iv.[;@(bhO t( bOhi∫v;Rjiw S]∑ëiB."
av;Rg[q' sm[;i@±v>vIgoRm¥Uymu{.e ç
av;Rõ™ nr;ivr;,( im];v®,yo" ≈m•ot
i]kk⁄iªvtRidit c;Py] tu indxRnm(
pd;NtIy;∞ vg;Rdhe k
R ;ro y" pro .vet(
pUvSR ywv ctuqoR yo hk;rSt' sm;“uy;t(
p[qm' tu hk;rí t∞tuqmR v;Pyte
SvtOtIymv;“oit pUvvR ,RStq; ih s"
A/G/uvme sm[;óNt;kınUn' i]∑ëiB.t;"
ck;ro n pd;NtoiSt atos* nopidXyte
mk;rSy pd;NtSy refo„msu preWu c
anuSv;ro .vTyev pdm?ygte„vip
Tv' rq' t' ihNviNt Tv' xu£Sy t;' su te k«itRm(
28

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xw≤xrIyIx=;

SHAISHIRÚYA SHIKSHÌ

sm;nodyodk| Wœºåhinm;'smek" ip'xit c=Ui' W m'ihœo
mTsdetd] indxRnm(
SvvgRpçmíwv SpxeWR u ivWyeWu c
aNtSq;su c t; Ev mk;rSy ivi/" SmOt"
aNTySq;ne mk;roåy' pUvR" SpxeR pd;Ntg"
¨dye tTsv,R" Sy;t( svRiSm•nun;isk"
îd' kveirm;ƒn;im t©Ii.RnRik∑õ™fliNt
y Èçk;r t' j;n'StNTv; t;Ndev;s( t;' /enmu (
x•STv' piv]e v;m' bOhSpte ic¥'.g'
aNtSq;su pr;SvevmNtSq;' s;nun;isk;m(
ref˘ ivn; y;m;“oit t;mev y; pr; tt"
y\ yujimmL\logNtv îit indxRnm(
nk;roåip lk;re t' lk;r' s;nun;iskm(
yo ijgIv;L\l=m;didTy] tu indxRnm(
t k;rStu pd;NtIySt;vev ljyo.Rvte (
a©;d©;Lloªoloª" y∆;tvedeit c
õ n* y* t* pd;NtIy* h W k;re pre pde
hW* xuı* tto b[yU ;Cz⁄ı;y;Rk* õn*
d?yõ™h;v;Rõh™ v;mhe dev;n( ¸vem mh;n( ÁSy
v;t;n( Áê;n( dn( W¬=imTy] tu indxRnm(
nk;rop/hk;ro y] y] iv.;Vyte
29

[Shaishir´ya]

[Shaishir´ya]

ix=;
SHIKSHÌ

nk;r≈v,' ’Tv; hk;r' sN/yet( pun"
nk;rop/Wk;ro y] y] c ÎXyte
nk;r≈v,' ’Tv; Wk;r' sN/yet( pun"
õk;r;Nt' pd' pUv| hk;re prt" iSqte
õk;r≈v,' ’Tv; hk;r' sN/yet( pun"
’i]me tu pd;Nt;¥o" b¸/; A=u i.¥te
lop;gmivk;r;id ivxeW,e TvOic £m;t(
y] i]'xt( sm;ª;t;" s'yog ¨pjIivn"
v,;R AGved a;c;ywR" Spx;RNtSqo„m.edt"
$k;r;Nt;•k;r;Nt;Tsk;r;id pr' pdm(
t];Ntre tq* Sy;t;' ivr;$(Tsm[;$( ssv;NTsn(
cñjeWu nk;rSy ñk;r" p[itj;yte
im]eÂçodp[vı
O o jih xUr x]UÔ;imm(
õk;r;Nt' pd' pUv| sk;r;¥uˇr' yid
pteˇ] kk;roåNt" p[Tyõ™ s ivêeit yq;
õxyoStu pd;Nt;¥o" kk;rSTvNtre .vet(
av;R˚x
± êˇm•CzTv' pOqG.;vimvo∞ret(
pd;√gRp[qm;Nt;¥id x;id pr' pdm(
xk;rXzTvm;“oit av;RKzf;ivv tCz÷yo"
ivp;$(z⁄tu{I i]∑ëpz( ºW îTy] tu indxRnm(
nk;r;Nt' pd' pUv| xk;r;¥uˇr' yid
30

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xw≤xrIyIx=;

SHAISHIRÚYA SHIKSHÌ

s nk;ro ñk;r" Sy;∞k;rí;Ntr; .vet(
`nev vij[Hz™niqÁim];init indxRnm(
pd;NtSy ivsgRSy xWseWdU yeWu c
tt" Svi√Tvm;“oit p[’ití iv/Iyte
k%yo" pryoSy KvicdU„m; .veˇt"
te tu ip<@’t;" Spx;R ye k<#‰;" Svrs'yut;"
sveRW;' cod;hr,' pUvoRˇ_˘ ≈Uyt;imdm(
yq; yoˇ_É, s've∑‰ tO,' b›iNt v;hk;"
Ev' ve∑‰ yk;re, vwidk˘ ip<@muCyte
v;/[‰ê suip}y v/[‰êSy suim}y;" r;N{‰;
}yMbk˘ ’t;NyOjIiW," s/[‰G~yOtU'í
t*g[‰" vj[‰cIWmw∑‰OKv;{(v•"
ax}v1yoRr;}yuWseSyOiW’t(
ij◊;g[IyfiltmOk;r√ys'yutm(
Ek«’Tyo∞;r,Iyi•SsiN/' viˇRvtul
R m(
p[;NtARWyo inARTy; inARit' inARq' scNt;m(
ai¶pURvieR .ARiWi.r;ivARjIk AtU\ARtupte gIi.RAR,o
du˙,R ;yUÔ˙RW;,o j˙RWNt mit˙Rd"
pàI˙RiWt' Jyoit˙Rdy' c indxRnm(
hk;r' pçmwyuRˇ_mNtSq;i.í s'yutm(
¨∞;r,Iym*rSymevmIPsiNt b◊Oc;"
Ó;dunIç ◊y;Myi¶' Ò;idkÉ Ò;idk;vit
mh;n( ÁSy b[˜b[˜;ˆ;ˆeit indxRnm(
31

[Shaishir´ya]

[Shaishir´ya]

ix=;
SHIKSHÌ

Sq;n' k;lo ivk;rí s'vtO ' ivvOt;gm*
ÈWt( SpO∑m`oWTv' Svr" kMpStqo„mt;
`oW;n;isKyn;isKy; v,R/m;RStu devt;"
y;vNto y] ye /m;RSt;vNtSt] t;n( ivdu"
ctum;R]Stu W<m;]" p[,v" k«TyRte bu/w"
pUveR Svro pro n;d" smm;]" p[k«itRt"
anud;ˇ" Svro Dey ¨d;ˇo n;d ¨Cyte
l=,' p[,vSyed' p[,vo b[˜ k«TyRte
twl/;r;imv;iCz•;' dI`R`<$;inn;dvt(
av;Gj' p[,vSy;g[' ySt' ved s vedivt(
i]Sq;n' c i]m;]' c i]b[˜ c }y=rm(
i]m;];d/Rm;];∞ ySt' ved s vedivt(
vedo ih v,Rs'`;to vedo b[˜eit k«TyRte
tSm;ˇ√πdv,RDo b[˜loko mhIyte
zNd" p;d* JyoitW' ne]yuGm'
hSt* kLp" ≈o]yuGm' in®ˇ_m(
ix=; `[;,' Vy;kr,' tq;Sy'
ved;Tmne iv„,veåSmw nmoåStu
iv„,u' W@©πiN{ym;iddev'
ved;Tm;n' pu®W' ivêÂpm(
siçNTy dev' p#te i√jo y"
s y;it iv„,o" prm' pd' tt( ao'
îit xwixrIyix=; sm;¢;
32

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful