You are on page 1of 3

Szukaj w dziale Egzamin gimnazjalny www.mql.yoyo.

pl

KWANTYFIKATORY
some, any, a lot (of), much, many, (a) little, (a) few or a(n)
Kwantyfikatory su okrelaniu iloci. Oto opis ich uycia:

some
Some uywamy z rzeczownikami niepoliczalnymi (wtedy oznacza troch) lub
z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej (kilka). Wystpuje w zdaniach twierdzcych
lub w pytaniach pod warunkiem, e pytanie jest prob lub ofert (Here, have some tea., Can
I have some water, please?)
np.: some water, some sugar, some time, some apples, some people, some flowers

any
Any jest odpowiednikiem some w pytaniach i przeczeniach. W pytaniach oznacza jakie,
jakiekolwiek (w ogle jakie), a w przeczeniach adnych (w ogle). Uywamy go
z rzeczownikami niepoliczalnymi lub rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.
np.: Have you got any apples?, They dont have any time. I havent got any problems.

a lot (of) = lots (of)


A lot of (lub lots of) uywamy w zdaniach twierdzcych zarwno z rzeczownikami
niepoliczalnymi, jak i policzalnymi w liczbie mnogiej. W pytaniach i przeczeniach zastpuje
go much lub many. Oznacza wiele, mnstwo. Kocwk of dodajemy tylko wtedy, gdy po niej
wystpuje rzeczownik
np.: I have got a lot of apples., -How many apples do you have? -A lot. (lub Lots.)

much
Wystpuje w pytaniach i przeczeniach z rzeczownikami niepoliczalnymi. Oznacza mnstwo.
W zdaniach twierdzcych zastpuje go a lot of/ lots of.
np.:Hurry, I havent got much time., Have they got much milk?

many
Wystpuje w pytaniach i przeczeniach z rzeczownikami policzalnymi. Oznacza wiele.
W zdaniach twierdzcych zastpuje go a lot of/ lots of.
np.:They dont have many children only two., Have they got many children?

(a) little
A little oznacza troch, troszeczk. Samo little oznacza mao (z reguy znaczenie negatywne).
Uywamy go w zdaniach twierdzcych z rzeczownikami niepoliczalnymi.
np.:I have a little time so we can talk., I have a little money to buy a pizza.

(a) few
A few oznacza kilka (nie za wiele, ale na co wystarczy). Samo few oznacza niewiele (z reguy
znaczenie negatywne). Uywamy go w zdaniach twierdzcych z rzeczownikami policzalnymi
w liczbie mnogiej.
np.:I have a few books. (=Mam kilka ksiek nie za wiele, ale na jaki czas wystarczy)
I have few books. (=Mam niewiele ksiek zbyt niewiele, przydaoby si wicej)

a(n)
Rodzajnik nieokrelony a stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie
pojedynczej; (an gdy taki rzeczownik zaczyna si na samogosk tj. a, e, i, o, u). Oznacza
jeden lub jaki. Mona go uy w zdaniach twierdzcych, pytaniach i przeczeniach.
np.: a car, a man, an orange, an apple ALE NIE Z a children, a people, a sugar, a love

Szukaj w dziale Egzamin gimnazjalny www.mql.yoyo.pl


Jeszcze raz to samo ujte w tabelce:
Wyraz

some
any
a lot of
much
many
(a) little
(a) few
a(n)

Rzeczowniki
policzalne
l.poj.
l. mn.

Rzeczowniki
niepoliczalne

Zdania
twierdzce

Pytania

Przeczenia

(proby i oferty)

wiczenie - Exercise
Uzupenij luki kwantyfikatorami: some, any, a lot (of), much, many, (a) little, (a)
few lub a(n).
1
2
3
4
5
6

Is there . pool near your house?


Hurry! We havent got . time.
Are there . apples in the basket?
How . sugar do you need?
Would you like . tea?
-Do they have . time?
-Yes, but only . .
7 Can I have . water, please?
8 The train leaves in 10 hours so we have . time.
9 -How . coffee do you have?
-. (duo).
10 How . people were there at the party?
11 How . does it weigh?
12 Can I have . orange, please?
13 Ive got . time so I cant talk to you right now.
14 Im sorry but there arent . free seats.
15 Can you give me . advice?
16 We need . bread, . kilo of ham . tin of sardines.
17 Would you like . sugar in your tea?
18 Are there . people in the street?
19 I havent got . money only a few pounds.
20 Im so happy because Ive got . problems.

Szukaj w dziale Egzamin gimnazjalny www.mql.yoyo.pl

Odpowiedzi - Answers
1 Is there a pool near your house?
[?] Czy jest jaki/ jeden basen niedaleko twojego domu? Basen jest tu w liczbie pojedynczej.

2 Hurry! We havent got much time.


[?] Pospiesz si! Nie mamy duo czasu.

3 Are there any apples in the basket? many jest rwnie moliwe
[?] Czy s jakie/ jakiekolwiek jabka w koszu?

4 How much sugar do you need?


[?] Ile cukru potrzebujesz? tutaj much jest czci zaimka pytajcego how much...?

5 Would you like some tea?


[?] Chcesz troch herbaty? to jest oferta.

6 -Do they have much time?


[?] Czy oni maj duo czasu?

-Yes, but only a little .


[?] Tak, ale tylko odrobin.

7 Can I have some water, please?


[?] Czy mog prosi troch wody? to jest proba

8 The train leaves in 10 hours so we have a lot of time.


[?] Pocig odjeda za 10 godzin, wic mamy duo/ mnstwo czasu.

9 -How much coffee do you have?


[?] Ile masz kawy? tutaj much jest czci zaimka pytajcego how much...?

-A lot. (duo).
[?] Duo. nie piszemy a lot OF bo nie ma rzeczownika po tym wyraeniu

10 How many people were there at the party?


[?] Ile osb byo na przyjciu? tutaj many jest czci zaimka pytajcego how many...?

11 How much does it weigh?


[?] Ile to way? tutaj much jest czci zaimka pytajcego how much...?

12 Can I have an orange, please?


[?] Czy mog prosi o (jedn) pomaracz? a/an pojawia si przed liczb pojedyncz
rzeczownikw policzalnych. Czsto s one nieme w jzyku polskim.

13 Ive got little time so I cant talk to you right now.


[?] Mam mao czasu wic nie mog teraz z tob rozmawia. piszemy samo little, a little
oznaczaoby odrobin i nie pasowaoby do kontekstu tzn. majc odrobin czasu mona z kim
porozmawia

14 Im sorry but there arent any free seats.


[?] Przykro mi, ale nie mamy (adnych) wolnych miejsc. any dodajemy w przeczeniach gdy
nie mamy w ogle czego; w jzyku polskim nie musimy dodawa adnych, ale nie zapomnij
doda ten wyraz w przeczeniach w jzyku angielskim.

15 Can you give me some advice?


[?] Czy moesz mi doradzi? dosownie: Czy moesz da mi troch porady? w ten sposb
prosimy o doradzenie w jzyku angielskim, poniewa advice (po)rada jest rzeczownikiem
niepoliczalnym

16 We need some bread, a kilo of ham a tin of sardines.


[?] Potrzebujemy troch chleba, (jeden) kilogram szynki i (jedn) puszk sardynek. chleb
jest w jz. angielskim niepoliczalny wic nie moemy postawi przed nim a. a oznacza
jeden wic pasuje do kilograma i puszki

17 Would you like some sugar in your tea?


[?] Czy chcesz troch cukru do kawy? to jest oferta

18 Are there any people in the street? many jest rwnie moliwe
[?] Czy s (jacy/ jacykolwiek) ludzie na ulicy? any dodajemy w pytaniach, i cho w jzyku
polskim tego nie robimy, nie zapomnij doda ten wyraz w pytaniach o rzeczownik w liczbie
mnogiej w jzyku angielskim.

19 I havent got much money only a few pounds.


[?] Nie mam duo pienidzy tylko kilka funtw. pienidze s w jzyku angielskim
niepoliczalne, wic nie moemy tu uy many

20 Im so happy because Ive got few problems.


[?] Jestem taki szczliwy bo mam niewiele problemw. few oznacza niewiele, czyli
znaczy mniej od a few. W kontekcie problemw pasuje niewiele bo kto by si cieszy
z wikszej iloci problemw?