You are on page 1of 9

ROLA MUZYKI

W WYCHOWANIU FIZYCZNYM

Opracowaa :
Agnieszka Wilner
STARE KOLE 2006

SPIS TRECI2
WSTP..3
MUZYKA A ODPRENIE....4.
MUZYKA I RUCH4.
MUZYKA W ZAJCIACH WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO..5.
PODSUMOWANIE..7.
BIBLIOGRAFIA..8.

WSTP
Warunki ycia codziennego , tempo pracy i nauki powoduj u
dzieci i modziey powstanie napicia , ktre jest przyczyn wielu
stresw. stresw uczniw w czasie zaj szkolnych moe nastpi
obnienie sprawnoci psychofizycznej. Naley wic wykorzysta takie
formy oddziaywania na nich , ktre bd likwidowa stany stresowe i
nerwicowe . Przede wszystkim naley jednak

likwidowa ich

przyczyny , czyli dy do stonowania wszelkich niepotrzebnych


napi . Jest to moliwe na lekcjach wychowania fizycznego , gdzie
mona wprowadzi formy relaksacyjne przy muzyce . Muzyka , ktrej
na co dzie suchaj dzieci i modzie , wprost bombarduje uszy
gonymi dwikami i doprowadza wycznie do reakcji pobudzenia ,
powoduje wyzwalanie si agresji i przemocy .
Na lekcjach wychowania fizycznego muzyka tworzy ad , stajc
si potn si oddziaywujc na psychik uczniw . Dziki swojej
waciwoci pobudzenia i hamowania muzyka moe porzdkowa
czynnoci yciowe .

MUZYKA A ODPRENIE
3

W czasie wicze relaksacyjnych nastpuje odprenie i


uspokojenie

organizmu

Przyswojenie

sobie

umiejtnoci

relaksowania pozwala na jasny , obiektywny wgld w samego siebie .


Taki stan likwiduje niepokj , lk , a wyzwala poczucie spokoju i
pewnoci . W dalszej konsekwencji budzi to aktywno i ch
zdobywania osigni oraz daje poczucie satysfakcji z ycia i z
twrczego dziaania . Do wicze relaksacyjnych naley przygotowa
tak muzyk , ktra pomoe pozby si stanw lkowych , obcie
stresowych , z jakimi uczniowie przybywaj na lekcje wychowania
fizycznego . W wiczeniach relaksacyjnych przy muzyce bardzo
wane jest odizolowanie si od bodcw zewntrznych i wyciszenie
organizmu. Trafnie dobrana muzyka , suchana wielokrotnie , ma
dziaanie uspokajajce.

MUZYKA I RUCH
Muzyka i ruch cz si w sposb naturalny , pierwotny . Rytm
oddechu i uderze serca towarzyszy nam przez cae ycie . Taniec i
wiele rnych form gimnastycznych znajduje peen wyraz przy
akompaniamencie

muzycznym

Muzyka

wspomaga

ruch

dynamizuje go , steruje i harmonizuje . czy wiczenia w pewn


cao, sprawiajc , e ruch daje rado . Wiadomo , e muzyka potrafi
4

pobudza , jak i uspokaja . Oczywicie zaley to od rodzaju muzyki i


od indywidualnych odczu , ktre s cile zwizane z psychik .
Odbir rnego charakteru muzyki okrelony jest kryteriami
obiektywnymi i subiektywnymi . Tempo , takt , rytm i melodia s
rwnie wane dla analizy muzycznej , jak i dla pierwszego wraenia .

MUZYKA

ZAJCIACH

WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO
Muzyka nierozerwalnie czy si z ruchem . Korelacja tych
dwch elementw wpywa nie tylko na rozwj fizyczny ale i
psychiczny . Dostrzeenie ruchu i muzyki w wychowaniu fizycznym
stwarza szans upowszechnienia i wzbogacenia takich form ruchu jak
zabawy ze piewem przy muzyce , tace , gimnastyka artystyczna ,
pokazy gimnastyczne . Fantazj dziecka i ekspresj w zabawie
potguje muzyka , ktra potrafi wywoa u rnych dzieci rne
odczucia . Zabawy ze piewem wpywaj korzystnie na ksztatowanie
poczucia rytmu i koordynacji ruchowej . Sprzyjaj rwnie dobremu
nastrojowi , wyzwalaj rado , odpraj psychicznie .W zabawach
rytmicznych istotn rol odgrywa rytm i melodia . . Odtworzenie
rytmu moe odbywa si midzy innymi przy pomocy klaskania ,
przytupywania , wszelkiego rodzaju krokw zmiennych itp. Zabawy
rytmiczne ksztatuj reakcj na muzyk , melodi , pami , uwag i

spostrzegawczo . W zabawach inscenizowanych istot jest tekst


piosenki ilustrowany ruchem . Stosujemy tu ruchy naladowcze , ktre
powinny by proste , naturalne i zrozumiae . Dzieci samodzielnie
wykonuj ruchy , ktre kojarz si z treci piosenki , co rozwija ich
moliwoci twrcze .
Zabawy taneczne przygotowuj do nauki tacw , jako
najbardziej zoonych form ruchowych .Podstawowymi elementami w
zabawie tanecznej s : bieg , podskoki , cwa krakowiaka , krok
polkowy i walca , houbce i klaskanie . Wanym czynnikiem
wspdziaajcym z tacem jest muzyka lub jej elementy. Muzyka
wpywa na emocjonalny wyraz ruchu . Na ruch taneczny skada si :
chd , bieg , podskok , przeskok , krenia itp. Istot taca jest jego
funkcja ksztacca pami ruchow i jego walory artystyczne . Przez
taniec czowiek uczy si wytrwaoci , wsppracy w zespole i pracy
nad sob . Logicznym cigiem wywodzcym si z zabaw ze piewem
i przy muzyce oraz taca s wiczenia gimnastyki artystycznej
.Skadaj si na nie wiczenia taneczne z przyborami , ksztatujce z
elementami akrobatyki oraz ukady wzgldnie kompozycje ruchowe .
W skad wicze tanecznych wchodz wiczenia ramion i ng ,
pozycje rwnowane , fale ciaa , obroty , skoki , chody , biegi i kroki
taneczne . Inn grup wicze gimnastyki artystycznej s wiczenia z
przyborem : pika , szarfa , skakanka . wiczenia te daj due
moliwoci wasnej interpretacji i ekspresji . Kompozycja ruchowa
jest finalnym skadnikiem poprzednich wicze wzbogaconych o
podkad muzyczny . Pokazy gimnastyczne s zbiorem wybranych
6

form ruchowych korelujcych z muzyk wzbogacone o przybory i


rnobarwne stroje . Wprowadzenie muzyki do ukadw wicze
gimnastycznych podnosi ich warto i atrakcyjno . Dobrze dobrana
muzyka dodatnio wpywa na psychik wiczcych , wywouje dobre
samopoczucie i rado .
Muzyka moe by wykorzystana w caoci lekcji lub w
poszczeglnych jej czciach . Najatwiej j stosowa w czci
pierwszej lub ostatniej toku lekcyjnego . W pierwszej czci mona j
wykorzysta do wicze ksztatujcych , zabaw ze piewem oraz
rnych sposobw poruszania si po sali gimnastycznej . W czci
kocowej

natomiast

jako

akompaniament

do

wicze

uspokajajcych, korektywnych i marszu ze piewem . W czci


gwnej lekcji muzyk mona wykorzysta do zmian zastpw ,
stosujc przy tej okazji rne sposoby tych zmian ( podskok , bieg,
cwa) .

PODSUMOWANIE

Podsumowujc rozwaania naley zaznaczy , e lekcje z


muzyk nale do bardzo trudnych w wychowaniu fizycznym .
Wymagaj od nauczyciela przede wszystkim znawstwa przedmiotu .
Niezalenie od stopnia jego fachowoci wymagaj autentycznego
zaangaowania oraz chci dokonania czego wicej ni przyjte
powszechnie minima programowe .

BIBLIOGRAFIA:
8

1. O. Kumiska , H. Popielowska, Taniec, rytm , muzyka, AWF,


Pozna 1995
2. J. Prywer , Aerobik , Pozna 1984
3. E. Gross , D. Rothmair, Nowy aerobik , sia i odporno ,
Warszawa 1997
4. Z. Szot , Gimnastyka , Gdask 1992