You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 13 stycznia 2016 | Nr 1 (202)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

Dworzec znw jest wizytwk miasta

ODPOWIEDZ
ZA POSIADANIE
NARKOTYKW
Fot. Agnieszka Gogolewska

Prawie 12 mln zotych kosztowa kolej remont dworca w Kdzierzynie-Kolu.


KATARZYNA SOLARZ

mina. Narkotyki zostay zabezpieczone, a 18-latek, przy


ktrym je znaleziono, tra
do policyjnego aresztu. Mczyzna usysza ju zarzut posiadania rodkw odurzajcych. W tym samym dniu w
rce policjantw wpad kolejny mczyzna. Podczas
interwencji w mieszkaniu
zajmowanym przez 26-latka funkcjonariusze znaleli
elektroniczn wag oraz soiki
wypenione zielonym suszem
rolinnym. Przeprowadzone
badanie potwierdzio, e zabezpieczone 4 gramy suszu to
marihuana. Teraz za posiadanie narkotykw mczyznom
grozi kara pozbawienia wolnoci do lat 3.
KS

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD
Podczas uroczystoci otwarcia dworca wadze miasta przekazay na rce przedstawicieli
PKP oprawione zdjcie z wizerunkiem stacji w Kdzierzynie-Kolu.
w hali dworca, zreszt wykonawca te o to zadba - mwi z
satysfakcj Nowosielska. Prace modernizacyjne objy renowacj zabytkowych sutw
kasetonowych, boazerii oraz
odrestaurowanie malowide,
sztukaterii, polichromii i witray.Wszystkietedziaaniazostay zrealizowane pod okiem konserwatora zabytkw zapewnia
MikoajTukalski,zastpcadyrektora Departamentu Inwestycji
w PKP S.A. W ramach prac
modernizacyjnych przeprowadzono te renowacj elewacji,
wymieniono drzwi i okna oraz
przebudowano wntrze budynku, poprawiajc jego funkcjonalno. Nowoci jest to, e
dworzec zosta w peni dostosowany do potrzeb osb niepenosprawnych zamontowano
windy, kas z obnionym blatem, specjalnie przystosowane
toalety, cieki dotykowe, map dworca w jzyku Braillea
oraz ptl indukcyjn dla osb
niedosyszcych. Nowoci jest

rwnie przewijak dla niemowlt i udogodnienia dla osb dojedajcych do stacji rowerem w postaci funkcjonalnych
stojakw. Warto podkreli,
e gruntownie zmodernizowany dworzec w Kdzierzynie-Kolu to jedna z niemal 90
inwestycji dworcowych zrealizowanych przez spk PKP w
latach 2012-2015. Koszt zrealizowanego projektu to prawie
12 mln zotych. - Tutejszy dworzec to obok Opola Gwnego
i Kluczborka trzeci obiekt zmodernizowany w cigu ostatnich
lat w wojewdztwie opolskim.
Od 2012 roku na terenie caego
kraju zrealizowalimy prawie
90 inwestycji za czn kwot
okoo 1 mld zotych podkrela Tukalski. Wyremontowany
dworzec cieszy oko, ale to nie
koniec prac. Do wyremontowania pozostay cztery perony. Mieszkacy narzekaj, e
remont powinien by przeprowadzony kompleksowo, jednak, jak tumaczy Tukalski, to

nie takie proste, bo modernizacj peronw zajmuje si ju


inna spka, mianowicie PKP
Polskie Linie Kolejowe. Robotnicy kocz remont peronu pierwszego i jeszcze w tym
roku spka PKP PLK przewiduje modernizacj nastpnych
dodaje Tukalski. W miejsce
dotychczasowych betonowych
nawierzchni na peronach pojawi si kostka brukowa. Zadaszenie peronw jak i elementy
konstrukcji podtrzymujcej je
s ju malowane, wymienione
zostan te tablice informacyjne z rozkadami jazdy. Dziki
temu caa stacja zyska na estetycznym wygldzie. Mikoaj Tukalski poinformowa nas
rwnie, e Spka PKP PLK
jest w trakcie analizy modernizacji torw na linii Gliwice-Opole, co tyczy si te Kdzierzyna-Kola i prawdopodobnie
jej wykonanie zacznie si jeszcze w tym roku po zakoczeniu
modernizacji linii w Strzelcach
Opolskich.

MODZI RAJCY
POMOGLI RODZINIE
ZE ZDZIESZOWIC
Pierwsze dziaania w samorzdzie zaczli od
udziau w oglnopolskiej
akcji Szlachetna Paczka.
Udao nam si komu
pomc i bardzo cieszymy si
z tego faktu, poniewa uwaamy, e zmian wiata na
lepsze najlepiej zaczyna od
naszego najbliszego otoczenia. Chcielibymy jeszcze raz
podzikowa za wsparcie,
ktre otrzymalimy podczas
organizacji tej akcji - stwierdzia przewodniczca Modzieowej Rady Miasta Julia
Kolasa. Dziki zaangaowaniu modych samorzdowcw i nansowemu wsparciu
urzdu miasta zdoano zaspokoi wszystkie potrzeby
matki oraz jej dwojga niepenosprawnych dzieci. Za zebrane podczas kwesty pienidze
zakupiono ywno, rodki

Fot. Katarzyna Solarz

Spka PKP S.A. zdya


z zakoczeniem remontu budynku dworca przed kocem
2015 roku. Ocjalne otwarcie
nastpio 17 grudnia i zbiego
si w czasie z obchodami 170.
rocznicy powstania dworca
w Kdzierzynie-Kolu. Na t
okazj miasto wydao specjalny znaczek upamitniajcy to
wane wydarzenie, ktre byo
kluczowe dla powstania i rozwoju miasta. Podjta w kocowych latach pierwszej poowy
XIX wieku decyzja o przebiegu linii kolei elaznej z Opola
do witochowic i lokalizacji przystanku w mao znanej
w owym czasie wiosce Kandrzin spowodowaa powstanie
tu w dalszych latach wanego
wza kolejowego, a tym samym wpyna na szybki wzrost
znaczenia pniejszego Kdzierzyna. W 1845 roku Kdzierzyn sta si siedzib stacji kolejowej, na ktrej zatrzymyway
si nawet pocigi pospieszne. Bez podjcia tej wanej decyzji
nie istniaby dzisiejszy Kdzierzyn z ruchliwym wzem kolejowym i rozwinitym przemysem chemicznym uwaa
doktor Alfons Rataj, znawca
historii dawnego Kdzierzyna.
Podobne zdanie ma prezydent
miasta Sabina Nowosielska,
ktra podczas otwarcia dworca podkrelaa, e Kdzierzyn
to miasto, ktre zaczo swoj
histori od powstania tu wza
kolejowego i budowy dworca.
Dzi jestemy miastem chemii, ale musimy pamita, e
kiedy bylimy miastem kolejarzy, a Kdzierzyn powsta
wanie dziki kolei podkrelia Nowosielska. Obecny wizerunek dworca w niczym nie
przypomina przygnbiajcego
wygldu budynku sprzed kilku
lat. W czasie remontu dworca byam tu kilka razy, dogldaam jak przebiegaj prace
renowacyjne. Pilnowalimy
m.in. by zachowane zostay takie elementy, jak pikny fresk

Kdzierzyscy policjanci zatrzymali dwch modych mczyzn. Znaleziono przy nich amfetamin
i marihuan.
Funkcjonariusze z Wydziau Prewencji kdzierzyskiej komendy na jednym z
osiedli zatrzymali do kontroli drogowej osobowego opla.
Samochodem jechao czterech modych mczyzn. Zachowywali si nerwowo, co
wzbudzio podejrzenia mundurowych. Podczas kontroli
osobistej policjanci znaleli
w kieszeni kurtki jednego z
pasaerw trzy foliowe zawinitka z biaym proszkiem.
Wstpne badanie testerem
narkotykowym wykazao, e
znalezione blisko 4 gramy
biaej substancji to amfeta-

Modzi samorzdowcy
pomogli rodzinie
ze Zdzieszowic.
czystoci, a take artykuy papiernicze, ktre maj uatwi
kobiecie codzienn walk z
chorob dzieci. Przygotowane prezenty wrczono rodzinie podczas nau akcji.
KS

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze
Najtaniej w regionie

Czytaj rwnie
str. 4-5

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812

2 Wiadomoci

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Miasto zaplanowao wydatki na 2016 rok


katarzyna solarz

Jest on od podstaw przygotowany przez rozpoczynajc drugi rok urzdowania


prezydent Sabin Nowosielsk. Dopiero ten rok bdzie
prawdziwym sprawdzianem
skutecznoci podejmowanych
przez ni dziaa. Jedno mona powiedzie ju dzi - obecna
szefowa kdzierzyskiego samorzdu dziaa konsekwentnie, krok po kroku realizujc
zarwno tzw. zadania z pek rozpoczte jeszcze przez
swojego poprzednika Tomasza
Wantu, jak i wasne, ale bez
rozmachu, za to z waciwym
sobie biznesowym podejciem. Tak stao si chociaby
w przypadku podpisanej pod
koniec ubiegego roku umowy
o dzieraw kozielskiego portu. Ten krok z gospodarczego punktu widzenia, moe si
okaza dla miasta kluczowy w
przyszoci. - Zaley mi na tym,
aby nasze miasto co roku wygldao lepiej, eby co roku byo coraz adniejsze i wydaje mi
si, e mamy tak szans, by w
tej kadencji Kdzierzyn-Kole przey gruntown przebudow i zmian swojego wizerunku - mwia podczas sesji
budetowej Nowosielska. Rok
2016 stoi pod znakiem duych
inwestycji. Ju z pocztkiem

marca rozpocznie si pierwszy etap przebudowy alei Jana Pawa II. W jej wyniku cakowitej przemianie ulegnie
prawie 500 metrowy odcinek
drogi od wiaduktu do skrzyowania z ulicami Gowackiego i Matejki wraz z ssiednimi
drogami. U zbiegu ulicy Grunwaldzkiej i Karola Miarki powstanie rondo z picioma wlotami, aleja zostanie poszerzona
z 7 do 12 metrw, zostan wytyczone na niej cieki rowerowe, przebudowany zostanie
te m.in. teren wok dworca.
Na to przedsiwzicie miasto planuje wyda w tym roku
przeszo 6 mln zotych. W sumie zadanie to ma kosztowa
26 mln, ale bdzie realizowane
etapami do 2020 roku. Wkrtce miasto ruszy te z pierwszym
etapem innej duej inwestycji,
jak jest przebudowa kompleksu basenowego w Azotach. Na
to zadanie zosta ju ogoszony
przetarg i bardzo moliwe, e w
cigu najbliszych tygodni zostanie wyoniony wykonawca
tej inwestycji. To zadanie, na
ktrego realizacj mieszkacy Kdzierzyna-Kola czekaj
od dawna. W sumie bdzie to
kosztowa miasto 23 mln zotych, z tym e z tej puli w tym
roku zostanie wydane prawie 9
mln. Reszta zostanie rozdysponowana do 2018, czyli do czasu

Fot. Agnieszka Gogolewska

Radni wikszoci gosw dali zielone wiato dla tegorocznego planu budetowego.
zakoczenia budowy. Taki dugofalowy sposb gospodarowania publicznymi pienidzmi
przez obecn prezydent zyskuje akceptacj radnych. - Widz tu pewn konsekwencj,
ktra z punktu widzenia pragmatycznego bardzo mi si podoba - mwi podczas sesji budetowej radny Rafa Olejnik.
- W projekcie budetu na zaplanowane zadania jest kwota
wiksza, ale zadania wprowadzane s jako wieloletnie, po to
by zmniejszy kwoty na jeden
rok, a tym samym da pewn
elastyczno w moliwoci fi-

Tegoroczne dochody gminy zaplanowano na poziomie


202 mln z,
z kolei wydatki
ogem maj wynie 226 mln,
w tym 35 mln
pochon same
inwestycje.
nansowania. Zaplanowanych
zada jest duo, ale mona je
modyfikowa w latach i to nam
si podoba - pochwali Olejnik. Kolejnym planowanym na

Prezydent Sabina Nowosielska uwaa, e miastu naley si solidna przebudowa


i zmiana jego wizerunku.
ten rok przedsiwziciem, jest
uruchomienie stacjonarnego
Hospicjum. Obecnie miasto
czeka na ekspertyz, czy wybrany na siedzib Hospicjum
budynek po byym przedszkolu
przy ul. Szymanowskiego spenia warunki techniczne takiej
placwki. Jeli tak, to wkrtce
zostanie ogoszony przetarg na
wykonawc inwestycji. Realizacji doczeka si rwnie budowa
cieki rowerowej prowadzcej
z osiedla abieniec do obwodnicy. W budecie zaplanowano

te szereg mniejszych inwestycji remontowych, ale rwnie


wanych dla mieszkacw.
Podczas tworzenia budetu,
prawie kady radny walczy o
realizacj zada wanych dla
swojego okrgu, jednak jak
zauwaya prezydent, stworzenie optymalnego budetu
dla tak rozproszonego miasta
jak Kdzierzyn-Kole jest bardzo trudne i zawsze znajd si
dzielnice bardziej lub mniej
doinwestowane. Tegoroczne
dochody gminy zaplanowano

na poziomie 202 mln zotych,


z kolei wydatki ogem maj wynie 226 mln, w tym 35
mln zotych pochon same inwestycje. Deficyt budetowy w
wysokoci 23 mln zotych zostanie sfinansowany z kredytw i poyczek. Za przyjciem
projektu budetowego na 2016
rok gosowao 19 radnych, dwoje byo przeciw, a jeden wstrzyma si od gosu. Tegoroczny
projekt budetu pozytywnie
zaopiniowaa Regionalna Izba
Obrachunkowa w Opolu.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Miasto stawia na ksztacenie wysze

KOMENTARZ NA GORCO

Pomys, by stworzy warunki do ksztacenia wyszego dla lokalnej modziey,


kiekowa ju w gowie poprzedniego wodarza Tomasza Wantuy. Wwczas
chodzio o utworzenie wasnej, miejscowej uczelni,
na przykadzie Pastwowej
Wyszej Szkoy Zawodowej
w Nysie czy Wabrzychu. Zarwno wtedy, jak i teraz celem tych planw jest chocia czciowe zatrzymanie
lub przycignicie modych
ludzi do Kdzierzyna-Kola, ktrzy zamiast wiza z
miastem swoj przyszo, z
braku perspektyw od lat go
opuszczaj czsto bezpowrotnie. Kdzierzyn-Kole ma
solidn baz w postaci licznych zakadw przemyso-

wych, ktrych cz mogaby suy pomoc naukow,


udostpniajc swoje pracownie czy laboratoria dla
studentw. Obecne wadze
wracaj do pomysu ksztacenia przyszych kadr, stawiajc jednak nie na wasn
uczelni, a zamiejscowy wydzia techniczny Politechniki
Opolskiej. Pierwsze rozmowy w tej sprawie odbyy si
ju 14 grudnia w gabinecie
prezydent Sabiny Nowosielskiej, podczas wizyty rektora
Politechniki Opolskiej, prof.
Marka Tukiendorfa. Zarwno wadze miasta jak uczelni entuzjastycznie odniosy
si do projektu, stwierdzajc, e jego szybka realizacja
jest ogromn szans dla dalszego rozwoju miasta. DoZesp redakcyjny:
Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22

datkowo skrciaby si droga


naszych studentw z Kdzierzyna-Kola do Opola, a take naukowcw z tego miasta.
Praktyki studenckie mona
by odbywa na miejscu - podkreli rektor. Wydzia o profilu nauk technicznych byby odpowiedzi na potrzeby
przemysu i cennym uzupenieniem bazy dydaktycznej
dla modziey tego regionu.
Mamy tu 120 zakadw, a
kolejne si pojawi, zapotrzebowanie na inynierw bdzie bardzo due stwierdzia Nowosielska. Jeli damy
absolwentom szk ponadgimnazjalnych ofert dalszego ksztacenia w ich miecie,
czy powiecie w kierunkach, w
ktrych rozwija si nasz przemys, to jestem przekonana,

Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz


Dzia grafiki i reklamy:
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

W S P P R A C A

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

e zostanie to zaakceptowane dodaje prezydent. Teraz


ju wiadomo, e projekt dosta zielone wiato. Stao si
tak podczas ostatniego posiedzenia Senatu uczelni, ktry
zdecydowanie popar inicjatyw. Tukiendorf powoa te
koordynatora przedsiwzicia kanclerz politechniki
Barbar Hetmask. Na
moim biurku ley ju protok uchway z posiedzenia Senatu Politechniki Opolskiej,
w ktrej gremium to wyrazio poparcie dla naszej inicjatywy pochwalia si prezydent podczas ostatniej sesji
Rady Miasta. Teraz zostan
powoane dwa zespoy robocze, ktre oceni moliwoci
powstania zamiejscowego
orodka dydaktycznego, jego
koszty, optymaln lokalizacj itp. Potrzebujemy kilku
miesicy, eby ustali konkrety precyzuje Nowosielska. Warto wspomnie, e
w podobnym kierunku idzie
starostwo, ktre pod koniec
ubiegego roku podpisao porozumienie z Uniwersytetem
Opolskim, ktry nosi si z zamiarem otworzenia w 2017
roku kierunku medycznego.
Na mocy tego porozumienia
studenci zdobywaliby wiedz praktyczn w kozielskim
szpitalu, a ten, jak podkrelaj wadze uczelni ,ma doskona kadr medyczn.
ks

Sabina Nowosielska
prezydent
Kdzierzyna-Kola
Rektor Politechniki Opolskiej jest bardzo zainteresowany otworzeniem w Kdzierzynie-Kolu technicznego
wydziau Politechniki Opolskiej. Za wczenie, by mwi
jaki to konkretnie bdzie kierunek, jednak ze wzgldu na
blisko przemysu z ktre-

go miasto yje, stawiaabym


na kierunki chemiczne. Jeeli
zakadom azotowym uda si
uruchomi inwestycj zgazowania wgla, a za 4 do 5 lat taka instalacja moe tu powsta,
wwczas potrzebni bd nam
na miejscu chemicy i inynierowie. Pki co, dalsze kroki
decydujce o szansach przedsiwzicia le w kompetencji
powoanych zespow.
Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Rosn szanse na utworzenie w miecie zamiejscowego wydziau Politechniki Opolskiej.

Prezydent Kdzierzyna-Kola Sabina Nowosielska i rektor


Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf s zgodni,
e Kdzierzyn -Kole jest odpowiednim miejscem
do otworzenia zamiejscowego orodka dydaktycznego.

GazetaInformator.pl >>

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

katarzyna solarz

Wczeniej projekt pozytywnie zaopiniowaa Regionalna


Izba Obrachunkowa. Przygotowany przez Zarzd Powiatu
dokument okrela cao zada
samorzdu na nastpny rok.
Jest w nim wiele bardzo wanych inwestycji, zarwno w obszarze infrastruktury drogowej,
jaki i suby zdrowia czy owiaty
informuje rzecznik starostwa,
Adam Lecibil. To ju kolejny
rok, kiedy udao si przygotowa projekt, ktry zapewnia
zrwnowaony rozwj powiatu. Zmiany odczuj zmotoryzowani, bo kolejnego etapu remontu doczeka si ul. Mostowa.
Powiatowy Zarzd Drg wykona tam rwnie now ciek
rowerow. Inwestycja zrealizowana zostanie dziki wsppracy z gmin oraz Grup Azoty.
W planie jest te wielomilio-

Fot. Starostwo Powiatowe

niej mwi Adrian Kasperski,


informatyk starostwa. Urzd
kadego roku wydaje sporo na
tusz i papier, do tego w cigym
uyciu jest ksero. Dlatego zakup urzdze oznacza nie tylko
oszczdno, ale i brak koniecznoci przygotowywania pakietw uchwa przez pracownikw
starostwa w postaci papierowej,
co oznacza take oszczdno
czasu. Tablety radni otrzymali
na czas penienia swojej funkcji.
ks

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

KTO ZA PECZKISA
DO RADY MIASTA?
si 21 lutego, zmierz si w nim
kandydaci zgoszeni przez cztery
komitety wyborcze. Potencjalne
nazwiska to: KWW Krzysztofa
Bacha, KWW Elbiety Setnickiej, KWW Nowoczesne Miasto
Grzegorza Chudomita i KWW
Piotra Jahna. Z kolei kandydatw do komisji wyborczej proponuje si do 22 stycznia.
ks

na dostosowanie placwki do
wyszych standardw, na czym
z pewnoci zyskaj sami pacjenci uwaa Lecibil. Docelowo gwna siedziba szpitala ma
zosta rozbudowana, co pochonie wiele mln z. Niemal poow budetu, bo okoo 40 mln
z stanowi z kolei wydatki na
owiat. Starostwo nadzoruje szkoy ponadgimnazjalne w
powiecie i planuje w nich kolejne inwestycje. W tym celu skorzysta te z projektw unijnych,
w ramach ktrych maj powsta nowe pracownie w Centrum Ksztacenia Praktycznego
i Ustawicznego dodaje Lecibil. Cze pienidzy pochon
stae uczniowskie oraz planowane zajcia pozalekcyjne. Jak
zaznacza rzecznik starostwa, to
tylko zarys zada owiatowych
na 2016 rok.
ks

BLACHOWNIA I KOLE
MNIEJ ZAPAC ZA OGRZEWANIE

ks

Nowe rozwizania informatyczne


to wicej wygody i oszczdno.

nowa przebudowa cigu drg


od ul. Grunwaldzkiej w Kdzierzynie a do Zalesia lskiego.
To zadanie bdzie realizowane
z powiatem strzeleckim. Tam
take, poza nowym asfaltem,
pojawi si cieka rowerowa.
Powiat wykona nowe drogi prowadzce do licznych firm zlokalizowanych na os. Azoty, jak
rwnie wyremontuje chodniki
w samym Kdzierzynie-Kolu oraz caym powiecie. W budecie zapisano remont drogi
w Grudyni Wielkiej w gminie
Pawowiczki oraz w Grzdzinie
(Gmina Polska Cerekiew). PZD
zmodernizuje te nawierzchni
w Roszowicach. Powiat rozpocznie realizacj zapowiedzianych na konferencji medycznej
inwestycji w subie zdrowia. Szpital w Kolu zyska nowe sale operacyjne, przebudowany
zostanie Oddzia Intensywnej
Opieki Medycznej. To pozwoli

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

Fot. Agnieszka Gogolewska

wanie konkursw wiedzy technicznej oraz seminariw naukowych. Niebagatelne znaczenie


maj wsplne przedsiwzicia, w
ktrych trzeba si wykaza wiedz i umiejtnociami praktycznymi podkrela Maria Stali.
Zesp Politechniki Opolskiej zaprezentowa Kameleona na Midzynarodowych Zawodach azikw Marsjaskich w Chcinach
pod Kielcami. Zaj tam bardzo
wysokie, bo 7 miejsce na 43 startujce druyny. Modu kamery zainstalowanej na ruchomym
podnoniku jest bardzo wanym
elementem azika i zyska uznanie wrd uczestnikw zawodw
m.in. z USA czy Indii tumaczy
prof. Sebastian Brol z Politechniki Opolskiej. Modzi konstruktorzy otrzymali upominki i listy gratulacyjne. Wrczy je prof. Marian
ukaniszyn, dziekan Wydziau
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Powicilimy wiele swojego
wolnego czasu na prace przy tym
projekcie, ale w zamian zyskalimy nowe dowiadczenie i umiejtnoci, wsplnie szukalimy
optymalnych rozwiza podczas
budowy podnonika relacjonuj uczniowie szkoy.

RADNI POWIATOWI
DOSTALI TABLETY

Zbliaj si wybory uzupeniajce na Pogorzelcu.


Wybory w Kdzierzynie-Kolu odbywa si bd wycznie w okrgu nr 8, obejmujcego cz osiedla Pogorzelec.
Do objcia jest mandat radnego
po senatorze Grzegorzu Peczkisie, ktry zamieni Rad Miasta
Kdzierzyna-Kola na siedzib
Sejmu przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Gosowanie odbdzie

w skrcie

Wszyscy radni zaakceptowali projekt budetu na 2016 rok.


Pula pienidzy przeznaczonych na inwestycje to 93 mln z.

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Nowe rozwizania informatyczne maj zaoszczdzi czas i pienidze.


Wkrtce przy pomocy tabletw bdzie odbywao si
gosowanie uchwa, a ju teraz wszystkie dokumenty rajcy otrzymuj w postaci elektronicznej. Od pewnego
czasu planowalimy modernizacj systemu konferencyjnego w sali obrad, jednak nowy
sprzt okaza si bardzo drogi,
zakup tabletw rozwizuje nam
t kwesti, jest i taniej i wygod-

REGION

Budet powiatu na tak

MARSJASKI EFEKT
WSPPRACY Z POLITECHNIK OPOLSK
Zesp Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych pokaza
niedawno umiejtnoci Kameleona, czyli azika marsjaskiego.
Urzdzenie jest efektem
wsppracy uczniw Zespou
Szk Technicznych i Oglnoksztaccych z Politechnika Opolsk. Sebastian Juraszek, Dawid
Hadamek i Jan Killman (uczniowie klasy III t. mechatroniki) pod
opiek magistra Bernarda Barona, skonstruowali modu z kamer, ktry zosta zainstalowany
w tym urzdzeniu. Rok temu
zostalimy zaproszeni do udziau w pracach nad Kameleonem.
Byo to dla nas niewtpliwie due
wyzwanie, ale i wyrnienie. Zaproponowane przez uczniw i ich
opiekuna rozwizanie techniczne
dotyczce zainstalowania kamery na ruchomym podnoniku,
znalazo aprobat po stronie Politechniki Opolskiej. Przyszed czas
na realizacj przyjtych zaoe
technicznych mwi Maria Stali, dyrektor ZSTiO. Placwka od
kilku lat ma podpisan umow
patronack z Wydziaem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, ktra
przewiduje m.in. udzia w zajciach laboratoryjnych na uczelni,
wykady dla uczniw, organizo-

Wiadomoci 3

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

Podczas ostatniej konferencji prasowej szefowa


MZEC poinformowaa
o obnice cen ciepa.
Od pierwszego stycznia
dla tych dzielnic obowizuj nowe taryfy.
Jeszcze pod koniec ubiegego roku Miejski Zakad
Energetyki Cieplnej podpi-

sa umow z nowym dostawc gazu. To dobra wiadomo


dla mieszkacw Kola i Blachowni, bo zapac mniej za
ciepo. Ci odbiorcy korzystaj z ciepa produkowanego
w kotowniach gazowych, ktre s nasz wasnoci tumaczy Jolanta Gdek-Rypel,
prezes MZEC w Kdzierzynie-Kolu. W wyniku nowej umowy MZEC obniy ceny za gaz
o ponad 14 procent, co oznacza, e cena ciepa pyncego
do Kola i Blachowni obniy
si prawie o 11 procent, za
jego przesy o 3,32 procenta.
Jestem pewna e odbiorcy
odczuj zmian na swoich rachunkach i na rozliczeniu jakie otrzymaj od administratorw - przekonuje Gdek
- Rypel. Zgodnie z przeprowadzonymi przez urzd miasta
analizami np. na ulicy Archi-

medesa wsplnoty mieszkaniowe zapac rednio okoo


730 zotych mniej miesicznie precyzuje prezydent Sabina Nowosielska. To duo, bo okres grzewczy trwa
prawie do koca maja. Mam
nadziej, e nasi mieszkacy,
ktrzy pacili wysokie rachunki odczuj to jako pewn ulg
dodaje Nowosielska. Powd
do radoci mog mie te inni odbiorcy, bowiem zgodnie
z ustaw o efektywnoci energetycznej wygasa obowizek
dokonywania opaty zastpczej za rok 2016. Dziki temu zapacimy 42 grosze mniej
za przesy ciepa tumaczy
Jolanta Gdek-Rypel. Ta obnika dotyczy wszystkich odbiorcw na terenie Kdzierzyna-Kola dodaje.
ks

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

CIEPO DLA MIASTA POPYNIE Z AZOT


Zakoczy si kolejny wany etap budowy Nowej
Elektrociepowni w Grupie
Azoty ZAK S.A.
Niedawno kocio parowy
o wydajnoci 140 t pary na godzin, bdcy sercem inwestycji, pomylnie przeszed pierwsz cinieniow prb wodn.
Dziki temu wszystkie prace
zwizane z budow bd mogy by w dalszym cigu realizowane zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem. Jednoczenie zakoczono pierwszy etap
modernizacji magazynu wgla
na potrzeby Nowej Elektrociepowni. Grupa Azoty Kdzierzyn
wybraa rwnie dostawcw surowca na rok 2016. Bardzo
nas cieszy, e prace nad jedn z
naszych najwaniejszych inwestycji przebiegaj zgodnie z planem, e te ambitne cele, ktre
sobie postawilimy z wykonaw-

c Elektrociepowni, czyli RAFAKO S.A., udaje si wsplnie


realizowa mwi prezes ZAK
Adam Leszkiewicz. Przeprowadzona cinieniowa prba wodna
symbolicznie zamkna kolejny
etap realizacji inwestycji na poziomie 60%. - Nowa Elektrociepownia bdzie suya nie tylko
Zakadom Azotowym, ale take
caemu miastu i to jest dla nas
bardzo wane. Rwnie wany
jest szeroki wymiar gospodarczy
inwestycji, czyli fakt, e bdzie
zasilana przez nasze dobro narodowe-polski wgiel podkrela Leszkiewicz. To modelowa
inwestycja w zakresie ochrony
rodowiska realizowana zgodnie z wymaganiami dyrektywy
IED. adne z odpadw nie bd skadowane. Znajd one zastosowanie, m.in. w przemyle
budowlanym, drogowym i grnictwie. Cao pierwszego eta-

Nowa kdzierzyska elektrociepownia bdzie produkowa 25 MW


energii elektrycznej i 140 t
pary na godzin.
pu ma by zamknita do koca
2016 roku. Obejmuje on budow turbo zespou, kota parowego, instalacji odsiarczania spalin
oraz budynku m.in. z czci socjaln dla zaogi. Kolejne etapy
budowy zostan zrealizowane
w latach 2017-2021. Nowa Elektrociepownia bdzie wsppracowa z istniejc a do cakowitego wyczenia i likwidacji
istniejcych kotw.
ks

PUNKTY BEZPATNYCH
PORAD PRAWNYCH
Ruszyy cztery punkty bezpatnych porad prawnych w
siedzibach: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy
ul. Skarbowej 4, Starostwa
Powiatowego przy ul. Damrota
30, Urzdzie Gminy w Pawowiczkach i Urzdzie Gminy w
Bierawie. Z porad prawnych
mog korzysta osoby najubosze, korzystajce ze wiadcze
pomocy spoecznej, osoby mode do 26 roku ycia, seniorzy,
kombatanci, weterani, posiadacze Karty Duej Rodziny,
ofiary klsk ywioowych lub
katastrof naturalnych w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczcia dziaalnoci
gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpiecze spoecznych,
prawa rodzinnego, podatkowego z wyczeniem spraw
podatkowych zwizanych z
prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.
AUDIOBOOKI
DLA DZIECIAKW
Bajki opolskie Opolki to
cykl piciu utworw o bohaterach zwizanych zarwno z
powiatem kdzierzysko-kozielskim jak i wojewdztwem
opolskim, ktry powsta z
inicjatywy starostwa. Gosw udzielili samorzdowcy,
sportowcy, dziennikarze, prezenterzy radiowi oraz ludzie
biznesu. Bajki trafiy ju do
kozielskiego szpitala, DPS-w
oraz szk.
GRASUJ OSZUCI
Dyrektor OR KRUS w Opolu Jan Krzesiski informuje,
e w zwizku z sygnaami od
rolnikw, e pod ich adresem zamieszkania pojawiaj si osoby podajce si za
pracownikw Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spoecznego,
dajce okazania dowodu
osobistego, przekazw pocztowych itp. urzdowych dokumentw, z ktrych spisuj
dane, rzekomo do weryfikacji,
podkrela, e nie s prowadzone w terenie adne weryfikacje danych interesantw w ten
sposb. Przestrzegamy przed
takimi oszustami. O przestpczych prbach wyudzenia od
pastwa danych z dowodu
osobistego, czy domagania si
podpisania rzekomo urzdowego druku prosimy niezwocznie powiadamia policj
lub najblisz jednostk KRUS
dodaje.
POZWOLENIE
NA BUDOW
Wojewoda opolski zatwierdzi
projekt budowlany i udzieli
pozwolenia na budow inwestycji obejmujcej regulacj
koryta rzeki Cisek w miejscowociach Zakrzw-aniec,
gmina Polska Cerekiew.
REAGUJMY
NA BEZDOMNYCH
Policja apeluje o reagowanie,
kiedy widzimy, e osoba bezdomna, chora, nieporadna czy
nietrzewa potrzebuje pomocy.
Wystarczy tylko jeden telefon
pod numer 112 lub 997, by
uchroni kogo od zamarznicia i uratowa czyje ycie.
Duy spadek temperatury,
zwaszcza w nocy to warunki
pogodowe zagraajce nie tylko zdrowiu, ale i yciu ludzi.

4 Gospodarka

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Paca minimalna wzrosa o 100 z


Od tego roku najnisze wynagrodzenie, jakie pracodawca
musi wypaci pracownikowi zatrudnionemu na umow
o prac, okrelono na 1850 z brutto.
Fot. PIXABAY

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

<< GazetaInformator.pl

Tablet skalny nowo na rynku


W poowie tego roku na rynek tra tablet skalny. Poczy funkcje drukarki
skalnej, czytnika kart oraz tradycyjnego urzdzenia mobilnego.

Paca minimalna wzrosa o 100 z. Pracodawca musi


wypaci pracownikowi zatrudnionemu na umow
o prac 1850 z brutto.

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Innova S.A. to rma z ogromnym dowiadczeniem w zakresie prowadzenia


autorskich prac i innowacyjnych bada, a w konsekwencji wdroe produktw
zwizanych z skaln obsug handlu. Od 2001 roku spka zaprojektowaa
kilkanacie cakowicie nowych modeli urzdze skalnych w wielu wersjach
i odmianach programowych. Wiele z nich byo przeomowymi dla brany i
wprowadzao nowy standard dla caego rynku. W 2016 r. rma ma zamiar
wnie na rynek innowacyjne urzdzenie, ktre uatwi proces sprzeday.
Tablet skalny bdzie czy funkcje tradycyjnego urzdzenia mobilnego
wraz z moliwoci zainstalowania wasnego oprogramowania np.
wykorzystywanego do zarzdzania magazynem oraz z funkcjami
certykowanych sprztw, takich jak drukarka skalna. Tablet ma rwnie
umoliwi tworzenie kopii drukowanych rachunkw, skanowanie kodw
kreskowych oraz przetwarzanie patnoci za pomoc kart patniczych.
Jak tumaczy wiceprezes zarzdu Innova S.A. Micha Pawowski, urzdzenie
jest przeznaczone przede wszystkim do systemw sprzeday, w ktrych
potrzebne s urzdzenia skalne, cile certykowane, podlegajce regulacjom,
a take terminale patnicze, ktre rwnie podlegaj certykacjom.
Wprowadzenie na rynek tabletu skalnego ma uatwi prowadzenie biznesu,
speniajc tym samym wszystkie wymogi, ktre sprzedawcom stawia polskie
prawo. Praca z urzdzeniem bdzie bardzo intuicyjna - ma przypomina prac
z urzdzeniami, z ktrymi mamy do czynienia na co dzie, takimi jak smartfony
i zwyke tablety.
Spka Innova pracuje nad wprowadzeniem innowacyjnego produktu na rynek
skalny. Budet projektu to ponad 4 mln z, z czego 1,85 mln z rma uzyskaa
z funduszy Narodowego Centrum Bada i Rozwoju, ktre udzielio wsparcia w
ramach programu INNOTECH. Reszt rodkw nansowania stanowi rodki
wasne rmy. Micha Pawowski zapewnia, e moliwoci komercjalizacji
urzdzenia s ogromne.
Tablet pojawi si od razu w kilku wersjach dla rnych bran. Produkt tra do
sprzeday w maju lub czerwcu 2016 roku.
SOFT-ib autoryzowany partner:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2


tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12
tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 440 89 88
www.softib.pl biuro@softib.pl
www.centrumkasskalnych.pl

Od 1 stycznia 2016 r. pracownik zarabiajcy najnisz


krajow otrzyma do rki okoo
1355 zotych. Nisza pensja jest
naruszeniem praw pracowniczych. Jedynie osoby rozpoczynajce prace stanowi wyjtek
od tej reguy w ich wypadku
najnisza paca bdzie wynosi 1480 z brutto. Spowodo-

wane jest to przepisami, ktre stanowi, i wynagrodzenie


osoby rozpoczynajcej prac w
pierwszym roku nie moe by
nisze ni 80 proc. pacy minimalnej.
Ministerstwo
Rodziny,
Pracy i Polityki Spoecznej
podaje: "Od wysokoci pacy
minimalnej zale take inne

wiadczenia. Kademu pracujcemu midzy godz. 22.00 a


7.00 naley si dopata do pensji w wysokoci 20 proc. stawki
godzinowej wynikajcej z pacy minimalnej. Rwnie wynagrodzenie za czas przestoju w
rmie nie moe by nisze od
pacy minimalnej. Z pac minimaln powizana jest take
odprawa w przypadku zwolnie grupowych. Nie moe
ona przekroczy 15-krotnoci
minimalnego wynagrodzenia.
Wyniesie wic 27 750 z brutto. Minimalne odszkodowanie
za dyskryminacj lub mobbing
wyniesie 1850 z brutto."
Wysoko minimalnego
wynagrodzenia zostaa okrelona w rozporzdzeniu Rady
Ministrw z 11 wrzenia 2015
r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za
prac w 2016 r. (Dz.U. poz.
1385).

Nowe ulgi w ZUS-ie


Zmiany przygotowane przez ZUS umoliwiaj odroczenie terminu
patnoci oraz rozoenie na raty caej nalenoci z tytuu skadek,
w tym rwnie czci nansowanej przez ubezpieczonych.
Przepisy weszy w ycie 1
grudnia ubiegego roku. Przed
tym terminem ZUS mg zgodzi si na odroczenie terminu
patnoci skadek lub rozoenie na raty jedynie nalenoci
nansowanych przez patnika skadek. Jednak przed zawarciem umowy o udzieleniu
ulgi musiay by uregulowane skadki nansowane przez
ubezpieczonych.
Warunek

ten pogbia trudn sytuacj


podatnika, by barier, ktra
uniemoliwiaa spat nalenoci.
Jak podaje ZUS - od grudnia nalenoci z tytuu skadek
w czci nansowanej przez
ubezpieczonych take podlegaj ulgom. Odroczenie terminu patnoci skadek lub
zawarcie ukadu ratalnego pozwala przedsibiorcy na dal-

sze prowadzenie dziaalnoci


gospodarczej. Ponadto zostaje
zawieszone postpowanie egzekucyjne. Patnik moe rwnie
otrzyma zawiadczenie o niezaleganiu w opacaniu skadek.
ZUS wprowadzi zmian
przepisw, ktra ma da szans na odduenie wielu przedsibiorcw oraz zwikszy
procent odzyskanych, nieopaconych skadek.

CO STOI NA PRZESZKODZIE
W ROZWOJU E-HANDLU W EUROPIE?
Obecnie 44 proc. klientw
kupuje online w swoim
kraju, za tylko 15 proc. za
granic. Dlaczego tak si
dzieje?
Z opublikowanych najwieszych bada wynika, e
jedn z najwikszych przeszkd
rozwoju e-handlu w Unii Europejskiej s wysokie koszty
dostaw transgranicznych. Badania przeprowadzone przez
Uniwersytet w Saint-Louis wykazay, e ceny dla paczek zagranicznych s prawie pi razy wysze od cen ich krajowych
odpowiednikw. Wedug wiceprzewodniczcego Komisji
Europejskiej Andrusa Ansip,
potencja e-handlu nie jest wykorzystywany. Wysokie ceny
dostaw zniechcaj do sprzeday lub zakupw z innych pastw
czonkowskich.
Co Komisja Europejska
ma zamiar z tym zrobi? Plan

dziaania okrelono w strategii


jednolitego rynku cyfrowego.
Komisja planuje wprowadzi
wysyki paczek transgranicznych w bardziej przystpnych
cenach oraz uruchomi wiosn 2016 r. rodki, ktre maj
zwikszy przejrzysto cen, a
take wprowadzi nadzr regulacyjny nad transgranicznym
rynkiem przesyek.
Naszym celem jest, aby
transporty paczek transgranicznych odbyway si bez przeszkd i w bardziej przystpnych
cenach zarwno dla klientw
indywidualnych jak i maych
oraz rednich przedsibiorstw
nie poprzez regulacj cen lub
ustalanie puapw cenowych,
ale poprzez zwikszenie przejrzystoci i konkurencji - mwi
Elbieta Bieskowska, komisarz ds. rynku wewntrznego,
przemysu, przedsibiorczoci
i MP.

Wedug bada, wielu konsumentw z Unii Europejskiej


rozwaao zakup online, lecz
zrezygnowao z niego ze wzgldu na wysokie ceny dostawy
transgranicznej. Potwierdza to
fakt, e temat ten jest prawdziwym problemem w rozwoju e-handlu w Europie. Koszty dostawy transgranicznej s jedn z
najwikszych przeszkd dla kupujcych i sprzedajcych online.
To wanie obnika cen zostaa
uznana na najskuteczniejszy
sposb na zwikszenie wartoci zakupw elektronicznych.
Wyniki konsultacji spoecznych
potwierdziy wnioski z bada
Eurobarometru nt. e-handlu
opublikowane w maju 2015 r.
Komisja Europejska na
wiosn 2016 r. zamierza zaproponowa ukierunkowane
rodki dotyczce niedocigni
zwizanych z wysokimi kosztami przesyek w UE.

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

100 tys. nowych miejsc pracy


Instrument przygotowany
zosta przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Skierowany jest do bezrobotnych do 30. roku ycia i ma
na celu wsparcie ich w podjciu zatrudnienia.
Pracodawca lub przedsibiorca moe ubiega si o
refundacj na zatrudnionego bezrobotnego do 30. roku
ycia. Wystarczy tylko, e zawrze ze starost umow, na
podstawie ktrej co miesic
przez rok otrzyma refundacj
czci kosztw poniesionych
na wynagrodzenia, nagrody
oraz skadki na ubezpieczenia
spoeczne skierowanego przez

urzd pracy. Przez kolejne 12


miesicy pracodawca bdzie
mia obowizek nadal zatrudnia pracownika, ale ju z wasnych rodkw.
Dziki przygotowanemu
instrumentowi, bezrobotny
zyskuje moliwo wejcia na
rynek pracy, otrzymuje gwarancj stabilnego zatrudnienia
przez 24 miesice oraz moliwo zdobycia dowiadczenia
zawodowego.
Wedug oblicze MPiPS w
pierwszym roku powstanie ok.
30 tys. nowych miejsc pracy.
W cigu trzech najbliszych
lat, czyli w latach 2016-2018,
szacunkowo ma powsta 100

tys. nowych miejsc pracy dla


modych bezrobotnych.
Z instrumentu mona korzysta od pocztku stycznia
tego roku. Umowy midzy starost a pracodawc lub przedsibiorc, na podstawie ktrej
otrzymaj refundacj, bd
zawierane do dnia 31 grudnia
2017 r.
Jeli jeste pracodawc
lub przedsibiorc zainteresowanym skorzystaniem z refundacji, zgo si do powiatowego urzdu pracy waciwego ze
wzgldu na siedzib firmy lub
miejsce wykonywania pracy.

Fot. PIXABAY

Przedsibiorca ma prawo skorzysta z przysugujcego instrumentu, w ramach ktrego moe ubiega si o refundacj
czci poniesionych kosztw za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku ycia.

Pracodawca lub przedsibiorca moe ubiega si


o refundacj na zatrudnionego bezrobotnego do 30. roku ycia.

Od 22 lutego 2016 roku czekaj nas zmiany w


umowach terminowych.
Wprowadzone modyfikacje maj uchroni pracownikw od naduy tj. przeduania umowy na czas
okrelony w nieskoczono lub zawierania umw
na kilka lat.
Co do zasady umowy terminowe bd zawierane z pracownikami na okres do 3 lat (3
miesice umowy na okres prbny oraz 33 miesice umowy na
czas okrelony), po upywie tego czasu umowy bd mogy
by zawierane tylko na czas
nieokrelony.
Obecnie pracodawca zawiera z pracownikiem dwie kolejne
umowy o prac na czas okrelony, trzecia z kolei musi zosta
zawarta na czas nieokrelony.
Istnieje jednak odstpstwo od
tej reguy, gdy midzy umowami czasowymi nastpi przerwa,

ktra trwa duej ni miesic.


Okres wypowiedzenia umowy o
prac wynosi 2 tygodnie (jeeli
zostao to zawarte w umowie).
Zmiany, ktre nas czekaj w tym roku, zakadaj m.in.
zmian zasad wypowiadania
i okresw wypowiedzenia: za
wypowiedzeniem bdzie mona
rozwiza kad umow o prac na czas okrelony, niezalenie od jej dugoci. Zmieni si
rwnie okres wypowiedzenia,
ktry zaleny bdzie od stau
pracy pracownika.
Modyfikacje dotycz rwnie zawierania umw na okres
prbny. Pracodawca bdzie
mg zawrze umow o prac
na okres prbny z pracownikiem tylko raz i tylko by sprawdzi jego kwalifikacje i moliwoci wykonywania okrelonej
pracy. Jedynie w okrelonych
przypadkach zatrudnienie pracownika na okres prbny bdzie moliwe.

Fot. PIXABAY

Nowe zasady zawierania umw o prac na czas okrelony

Pracodawca bdzie mg zawrze umow o prac na okres


prbny z pracownikiem tylko raz i tylko by sprawdzi jego
kwalifikacje i moliwoci wykonywania okrelonej pracy.

Artykuy do rubryki
Niezbdnik przedsibiorcy
opracowane zostay we wsppracy
z firm softib.pl

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

ZAPACIMY MNIEJ ZA PRD

MIESZKACU! ZGO PROJEKT


DO BUDETU OBYWATELSKEGO

Nowe stawki weszy w ycie z pocztkiem stycznia


2016 r. W praktyce oznacza to, e w tym roku miesiczne rachunki spadn
od 1 do 2 z.
Urzd Regulacji Energetyki poinformowa, i w
efekcie zatwierdzonych taryf
czne rachunki odbiorcw
w gospodarstwach domowych, ktrzy kupuj prd od
tzw. sprzedawcw z urzdu,
spadn rednio o 1,6 proc.
Urzd zaznaczy, e w 2016
roku spadn nie tylko ceny
energii, ale take stawki opat
dystrybucyjnych.
Prezes URE Maciej Bando zapewni, e mimo spadku
cen udao si zwikszy wydatki na utrzymanie cigoci
dostaw i zapewnienie bezpieczestwa energetycznego.
Spadek cen by moliwy
z powodu z niszych kosztw
zakupu tzw. energii zielonej, czyli pochodzcej z odnawialnych rde energii.
dr

Fot. PIXABAY

REGION GOSPODARKA

Od stycznia tego roku obowizuj nowe stawki za prd.


Urzd Regulacji Energetyki zatwierdzi obowizujce
taryfy.

Do Urzdu Miejskiego w
Kdzierzynie-Kolu mog
wpywa projekty zgoszone do realizacji w ramach
budetu obywatelskiego na
2016 rok. Propozycje przyjmowane s do 1 lutego.
Propozycj projektu do budetu obywatelskiego moe
zgosi mieszkaniec, organizacja pozarzdowa czy samorzd
osiedlowy. Warto doda, i pomys na zadanie musi dotyczy
nieruchomoci, ktrymi gmina
zarzdza lub do ktrych moe
uzyska dostp. Propozycje pro-

R E K L A M A

EWEL-LUX
ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

jektw mona zgasza, korzystajc z przygotowanego w tym


celu formluarza.
Na kade osiedle przypada dokadnie okrelona kwota,
ktrej warto pomysu nie moe przekroczy. Jedyny wyjtek
stanowi Lenartowice, gdzie
przeznaczono kwot w wysokoci 35 245 z na wykonanie II
etapu zadania pn. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy osiedla,
wybranego w ramach budetu
obywatelskiego na 2015 r.
Zarzdy 15 pozostaych
osiedli od 2 do 22 lutego bd

mie czas na weryfikacj kadego zgoszenia oraz szacunkowe


ustalenia ich wartoci. Listy zada wraz z opiniami samorzdw osiedlowych zostan opublikowane w BiP urzdu miasta
oraz wywieszone w zwyczajowych miejscach na terenie osiedli do 29 lutego. Te pozytywnie
zaopiniowane zostan poddane konsultacjom - do mieszkacw bdzie naleaa decyzja
o tym, ktre z nich zostan zrealizowane.
ic

6 Gospodarka

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE INWESTCJE

Stary dworzec jak nowy


katarzyna solarz

Odrestaurowany dworzec w rdmieciu wyglda


prawie tak samo jak za czasw swojej wietnoci, zmienia si tylko epoka. Budynek
by od 1845 roku wielokrotnie przebudowywany, ale w
obecnej formie zosta oddany do uytku w 1915 ro-

ku. Sto lat pniej przeywa


swoj drug modo. W
imieniu swoim i mieszkacw miasta chciaabym podzikowa za to, e mamy
tak piknie odrestaurowany
dworzec mwia prezydent
Sabina Nowosielska podczas
oficjalnego otwarcia dworca
po remoncie. Uroczystoci
uwietni wystp Modzieo-

wej Orkiestry Dtej z Zespou Szk eglugi rdldowej


w Kdzierzynie-Kolu. Potem
na peron wjechaa zabytkowa
drezyna kolejowa, ktra przywioza przesyki ostemplowane specjalnym datownikiem
okolicznociowym na 170.
rocznic powstania tu linii
kolejowej i dworca.

Fot. Agnieszka Gogolewska

Huczn uroczysto otwarcia poczono z obchodami 170. rocznicy powstania dworca PKP w Kdzierzynie-Kolu.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 1/2016

GazetaInformator.pl 13 stycznia 2016 nr 1 (202)

wodzisaw lski inwestycje

Przetarg na budow nowej drogi w Kokoszycach


Fot. Urzd Miasta Wodzisaw lski

Midzy ul. Modzieow oraz Olszyny w Kokoszycach planowana


jest budowa cznika drogowego, ktry usprawni dojazd do strefy inwestycyjnej.
katarzyna krentusz

Budowa nowej drogi dojazdowej w tym miejscu ma


by kluczowa dla dalszego
rozwoju strefy inwestycyjnej
na Olszynach. - Dotychczas
transport towarw do strefy
inwestycyjnej w sporej mierze odbywa si ulic Oraczy. Ze wzgldu jednak na
uwarunkowania terenowe w
tym rejonie, niezbdne byo
ograniczenie wjazdu pojazdw ciarowych. To stanowi niema przeszkod dla
transportu. Budowa cznika
umoliwi dogodny dojazd do
strefy inwestycyjnej, a ulica
Oraczy bdzie moga zachowa swj charakter raczej
spokojnej drogi osiedlowej
- wyjania rzecznik prasowy
wodzisawskiego magistratu,
Anna Szweda-Pigua.
Do 18 stycznia zainteresowane firmy mog skada swoje oferty na budow
R E K L A M A

Budowa nowej drogi midzy ul. Modzieow i Olszyny


ma by kluczowa dla dalszego rozwoju strefy inwestycyjnej.
cznika Modzieowa-Olszyny. Wykonawca inwestycji miaby wybudowa nowy
odcinek drogowy o dugoci
niespena 900m oraz szero-

koci 7m. W ramach planowanej inwestycji powstanie


skrzyowanie z ulic Olszyny oraz przebudowane zostanie skrzyowanie z ulic

Modzieow. Przyszy wykonawca wybuduje rwnie


chodniki, owietlenie uliczne oraz stanowiska postojowe. Zgodnie z zaoeniami,

nowa droga miaaby powsta w cigu najbliszego


roku.
Teren inwestycyjny na
Olszynach w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego zosta przeznaczony pod obiekty produkcyjne, skady i magazyny. Przez ostatnie lata
zrobilimy bardzo duo, by
obszar ten by jak najatrakcyjniejszym dla inwestorw.
Najpierw zdecydowalimy
si uzbroi tereny przy ulicy Olszyny. Podzia rodkw
unijnych w ramach Subregionu Zachodniego pozwoli
gruntownie zmodernizowa
drog dojazdow. Nastpnie
dostpn w bliskiej odlegoci granicy sie elektryczn
i wodocigow uzupeniono
o sie kanalizacyjn wyjania prezydent miasta, Mieczysaw Kieca.
Podjte dziaania zostay
prawidowo ocenione przez

Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a terenom przy


ul. Olszyny przyznano tytu Gruntu na medal. Co
wicej, Zarzd Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach
wyrazi zgod na objcie terenu przy ulicy Olszyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
co oznacza, e wodzisawski
teren ma due szanse funkcjonowa w przyszoci jako
Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, lider wrd
polskich specjalnych stref
ekonomicznych.
W tym rejonie, w 2014
roku, nieruchomo pod now inwestycj zakupi waciciel firmy Prevac, co oznacza, e moe tam powsta
fabryka wysokich technologii. Cakowity obszar strefy
na Olszynach obejmuje w
sumie ok. 125 ha.

PLUSY BIZNESU

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

DLA

region inwestycje

region - gospodarka

Asystent podatnika dla przedsibiorcy

Bezpiecznie, szybko i tanio

Rozpoczynasz wasn dziaalno gospodarcz i potrzebujesz pomocy na starcie


w biznesie? Moesz skorzysta z indywidualnej opieki asystenta podatnika.
katarzyna krentusz

Jeli od dnia wydania


potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej nie upyno wicej
ni 18 miesicy, naczelnik
urzdu skarbowego moe
wyznaczy dla przedsibiorcy asystenta podatnika,
ktry przez ptora roku
bezpatnie bdzie udziela
wsparcia. Zadaniem asy-

stenta podatnika jest indywidualna obsuga podatnikw rozpoczynajcych


dziaalno gospodarcz,
ktrzy jednoczenie s mikroprzedsibiorcami - to
znaczy, e nie zatrudniaj
wicej ni 6 osb i osigaj
obroty nie przekraczajce 2
mln euro. W ramach swojej
funkcji, asystent podatnika
bdzie udziela informacji w zakresie wypeniania

deklaracji
podatkowych
(take skadanych elektronicznie), udziela pomocy
i wsparcia w konkretnych
sprawach podatnika oraz
przekazywa informacje na
temat przepisw prawa podatkowego (w tym uprawnie przysugujcych podatnikom). Od 1 stycznia
2016 roku, asystent podatnika funkcjonuje w kadym
urzdzie skarbowym.

region - gospodarka

Fot. PIXABAY

Prowadzisz firm na obszarach wiejskich?


Moesz dosta 300 tys. z dotacji!

Jeli chcesz utworzy lub rozwija firm na obszarach wiejskich,


moesz liczy na refundacj czci poniesionych kosztw.
Dziaanie Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw zostao przewidziane w ramach
Programu Rozwoju Obszarw
Wiejskich. Zostao ono przygotowane z myl o firmach
i osobach fizycznych, ktre chc utworzy lub rozwija dziaalno na obszarach
wiejskich.
Dziaanie to rni si od
Rnicowania w kierunku
dziaalnoci nierolniczej. W
przeciwnoci do niej, osoba
ubiegajca si o dofinansowanie nie moe podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Dotacja jest udzielana


w formie refundacji czci
poniesionych kosztw kwalifikowalnych zwizanych z
zaoeniem dziaalnoci gospodarczej i moe wynie
maksymalnie 50% poniesionych wydatkw. Jedna
osoba fizyczna czy te firma moe z tego dziaania
otrzyma maksymalnie 300
tys. z. z tym e: 100 tys. z
- jeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1
i mniej ni 2 miejsc pracy;
200 tys. z - jeli biznesplan
przewiduje utworzenie co

najmniej 2 i mniej ni 3
miejsc pracy; 300 tys. z jeli biznesplan przewiduje
utworzenie co najmniej 3
miejsc pracy.
Podstaw prawn dofinansowania stanowi rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Informacji naley szuka
na stronach internetowych
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa lub
Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
dr

region - praca

Szukasz pracownika? PUP wyszkoli go za darmo


Dziki pomocy oferowanej przez Powiatowe Urzdy Pracy, pracodawcy zyska
mog wykwalifikowanego pracownika, a bezrobotni - nowe uprawnienia i prac.
Jeli jeste pracodawc zainteresowanym zatrudnieniem
osoby bezrobotnej, ktrej brakuje kwalifikacji zawodowych,
potrzebnych do pracy na danym stanowisku, Powiatowy
Urzd Pracy pomoe zorganizowa i pokryje koszty szkolenia dla tej osoby.
Szkolenie przyszego pracownika jest organizowane w
ramach umowy zawartej pomidzy urzdem pracy, pracodawc a instytucj szkoleniow.
R E K L A M A

Trjstronna umowa okrela zakres umiejtnoci i kwalifikacji


wymaganych przez pracodawc
oraz zobowiza do zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres
min. 6 miesicy w ramach umowy o prac.
Pomoc ze strony PUP daje
obustronne korzyci - pracodawca zyskuje wykwalifikowanego pracownika, a osoba bezrobotna, za darmo, zdobywa
nowe uprawnienia.
Aby otrzyma wsparcie ze

strony urzdu pracy, wystarczy


zoy wniosek w jego siedzibie.
Nowy program PUP uruchomiony zosta ju w Wodzisawiu lskim, a wkrtce zacznie
funkcjonowa rwnie w innych
miastach w regionie i na terenie
caego kraju. O warunkach, jakie musi spenia pracodawca
oraz o szczegach projektu informacji udzielaj pracownicy
Powiatowego Urzdu Pracy.
kk

<< GazetaInformator.pl

W Punktach Opat EXPERT, pooonych w Raciborzu przy ul. Bosackiej 61 i Pracy 21 dziaamy na rynku usug finansowych ju blisko
10 lat, od omiu lat jestemy te w Pszowie przy ul. Traugutta 8.
Pocztkowo w punktach
mona byo dokonywa patnoci za rachunki masowe takie jak prd, gaz, czynsz czy
telefon. Od pocztku bylimy
rzeteln firm. Realizowane
dziki nam transakcje docieray do odbiorcy zawsze na
czas. W tamtym okresie na
rynku pojawiay si coraz to
nowe punkty opat, o ktrych
dzisiaj ju nie pamitamy. Rynek takich usug nie podlega
adnym regulacjom prawnym, a tym samym klient nas
obdarza ogromnym zaufaniem. Budowanie swojej marki oparlimy przede wszystkim na zaufaniu klientw i
wasnej odpowiedzialnoci za
powierzone nam pienidze.
Zadowolony klient by dla nas
najlepsz reklam, bo przyciga kolejnych. Z pomoc przyszy te uregulowania prawne
z 2011r. Stale staralimy si
by konkurencyjni cenowo.
W cigu tych dziesiciu
lat zakres naszych usug uleg
rozszerzeniu, wychodzc naprzeciw potrzebom klientw.
Pojawiy si patnoci przypieszone za dodatkow opat, ktre w coraz krtszym
czasie docieray do odbiorcy.
Wyszlimy naprzeciw przedsibiorcom, zaczlimy realizowa patnoci do ZUS i
US oraz patnoci za towary i
usugi.

Od 2008r. wprowadzilimy dla naszych staych klientw poyczki krtkoterminowe, ktrych cakowity koszt do
dzi jest konkurencyjny. Od
pocztku od klienta nie wymagalimy zbyt wielu formalnoci. Klient, ktry w naszych
agencjach co miesic, regularnie paci swoje rachunki,
mg uzyska poyczk. Regularne spacanie poyczek to
bya take moliwo otwarcia
sobie drogi do uzyskania wyszej kwoty.
Obecnie, wychodzc naprzeciw potrzebom naszych
klientw, stale poszerzamy
nasze usugi. Wprowadzilimy poyczki dugoterminowe
i ubezpieczenia na ycie.
Dzisiaj w naszych placwkach klienci mog opaci dowolny rachunek, ktry bdzie
posiada nr rachunku bankowego odbiorcy. Patnoci mona dokona bez posiadania
specjalnych drukw wpat, za
pomoc dyspozycji ustnej bez
dodatkowych opat. Klienci
mog uzyska byskawiczn
poyczk krtkoterminow
nawet do 2000 PLN lub poyczk rataln i ubezpieczenie
na ycie. Podajc za rozwojem techniki, przelewy mog
by realizowane przy pomocy
karty kredytowej i debetowej.
Transakcje kart pozwalaj
te na jednoczesne wybranie

niewielkiej kwoty gotwki.


Czas realizacji przeleww natychmiastowych uleg skrceniu, patno dokonana do
godz. 13,00 jest u odbiorcy
tego samego dnia. Posiadamy
niskie ceny.
Naszej firmie zaufao blisko 6000 klientw. Wielu
klientw jest z nami przez te
10 lat. Bardzo im za to dzikujemy, bo to oni tak naprawd
woyli swj wkad w to, e nadal jestemy.
W wywiadzie sprzed kilku
lat, gdzie na pocztku dziaalnoci, pado zapytanie o dalszy
rozwj firmy. Odpowied bya nastpujca: To jest mj
sposb na ycie i rozwj firmy traktuj bardzo powanie.
Zreszt tak samo jak moich
klientw(wypowied wacicielki firmy dla Gazety Raciborskiej z roku 2008).
Mamy nadziej, e nasza
firma nadal bdzie spenia
oczekiwania klientw i realizowa swoje przesanie.

Racibrz ul. Pracy 21


Racibrz ul. Bosacka 61
Pszw ul. Traugutta 8
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

1 stycznia 2016, nr 1 (202)

sylwetki

Z regionu

REGION SYLWETKI

Jako wyglondom w tym klajdzie?! - wywiad z Sar Chmiel, wokalistk zespou zy


JAROSAW KOSOWSKI

Z zespoem zy nagraa
dotychczas dwie pyty, kolejne dwie bd miay premier niebawem w zwizku
z 20 leciem grupy. Jaka
jest prywatnie? Co mwi na
temat kulis szobiznesu? Co
myli o naszym regionie?
Jak wygldao jej pierwsze
zetknicie si ze lsk gwar? Odpowiedzi na te i inne
pytania Sara Chmiel udzielia redakcji Gazety Informator.
Zacznijmy
chronologicznie. Przygotowujc
si do wywiadu, moj uwag zwrci ciekawy fakt z totalnych pocztkw Twojej kariery,
czyli udzia w festiwalu
New Wave 2009, odbywajcym si w litewskiej
Jurmali. Jak si tam dostaa? To bardzo interesujca historia...
Tak, to festiwal modych
talentw z caego wiata.
Taka Eurowizja dla modych
wykonawcw.
Wczeniej
jedziam na rne festiwale po caej Europie. Byam w
takich krajach jak Bugaria,
Ukraina, otwa... Kiedy trafiam na pewien mniejszy,
litewski festiwal jury zauwayo we mnie potencja
i zaproponowao mi udzia
w duym, telewizyjnym festiwalu talentw. Dowiedziaam si, e transmisje
przeprowadzane s w najwikszych rosyjskich, litewskich i otewskich stacjach
telewizyjnych.
Wysaam
wic odpowiednie zgoszenie. Konkurowao okoo 400
artystw solowych i zespow na 3 etapach selekcji. Ja
miaam tyle szczcia, e ju
po drugim etapie znalazam
si w gronie czwrki artystw zakwalifikowanych do
gwnego konkursu w Jurmali...

Fot. Materiay zespoy ZY

Z Sar spotkalimy si w pszowskim MOK u, ktry od wielu lat suy zom jako miejsce prb.
24 letnia piosenkarka od piciu lat z powodzeniem wystpuje na froncie popularnej formacji reprezentujcej nasz region.
goda. Mnstwo nowych znajomoci z Brazylii, Woch,
po prostu z caego wiata.
Due zainteresowanie publicznoci, plakaty z nami
rozwieszone po ulicach Rygi
i Jurmali, telewizyjne relacje z prb, zza kulis festiwalu. Zapamitam to z pewnoci do koca ycia.
Z tego co syszaem New
Wave to dzi jeszcze
wikszy format. Odbywa si w Moskwie, zapraszane s gwiazdy ze
Stanw?
Tak jest. Ja nawet par
lat temu, gdy nie piewaam
jeszcze we zach, chciaam
sprbowa swoich si ponownie, natomiast niestety
zasady s takie, e w New
Wave wystartowa mona
tylko raz. Ale dobre i to. Pozostanie mi na pewno mnstwo miych wspomnie
stamtd.
Po okresie zagranicznych festiwali przychodzi czas zespou Mocha
i Twojego wraz z dziewczynami udziau w Mam
Talent. To co mnie najbardziej interesuje to
kontekst takiego wystpu w talent show, tzn.
proces przebijania si
modego artysty w pol-

Sara Chmiel od piciu lat jest wokalistk zespou zy.

skich realiach muzycznych,


telewizyjnych,
ukadw z tym zwizanych... Tobie si udao
przej przez to such
stop, natomiast np. Sabina Nycek z Twojej byej formacji dalej prbuje swoich si, ostatnio w
Voice of Poland. Jakie
s Twoje przemylenia
z tym zwizane?
Generalnie uwaam, e
caa brana muzyczna jest
trudna... My jako Mocha
mielimy ju dowiadczenie z Debiutw opolskich,
wic konkursu stricte wokalnego, a nie telewizyjnego
show jak Mam Talent. Ambiwalentnie podchodziam
do udziau w programie,
w ktrym jako wokalistka
mam konkurowa z kim,
kto na czas zjada bigos! W
rezultacie jednak ciesz si,
e dziewczyny przekonay
mnie do udziau w programie, bo zyskaymy dosy
du rozpoznawalno. Co
najistotniejsze, gdyby nie
Mam Talent, to nie piewaabym dzisiaj we zach...
Tak, jako jedna z nielicznych zostaa zaproszona na casting na now wokalistk, wanie
poprzez nagranie z waszego wystpu w TVN...

Tak byo. Wracajc jednak do twojego poprzedniego pytania... Moim zdaniem programy typu talent
show masowo produkuj
artystw, ktrzy s przez
kilka miesicy, a potem ju
ich nie ma. Tylko nieliczni przebij t cian, ktra oddziela okres krtkiego
zaistnienia w brany od dugotrwaego kontynuowania
kariery. Wyjtki to Lemon
i Enej, ktre potrafi utrzyma si na rynku, nagrywa
przeboje.
Bo to chyba najwaniejsze utrzyma artystyczn podno. Enej
nagrywa hit za hitem,
konsekwentnie...
Popatrz, zy wystpuj
przez 20 lat i cigle graj
koncerty. Trzeba mie naprawd twardy tyek, eby
istnie tak dugo na polskim rynku muzycznym. Ja
myl moe naiwnie e
wane jest, by robi to prosto z serca. Koniec kocw
fan czuje, to czy udajesz, czy
jeste na scenie prawdziwy.
Trzeba by wiarygodnym.

Czytaj cay wywiad na

GazetaInformator.pl

A tam ju wielkie osobistoci. Aa Pugaczowa w


jury...
Dokadnie... Wspaniae
dowiadczenie i fajna przyR E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

Z regionu

zdrowie

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Co dalej z ksztaceniem modych lekarzy?


Czy w zwizku ze zmian na stanowisku dyrektora ds. medycznych raciborskiej lecznicy
mona obawia si zmian w systemie zatrudniania lekarzy - rezydentw?
pawe strzelczyk

Niedawno z pracy w
raciborskim szpitalu zrezygnowa dr Wodzimierz
Kcik, dotychczasowy dyrektor ds. medycznych. Jako zastpca szefa lecznicy
kojarzony by ze sprowadzaniem do Raciborza modych lekarzy-rezydentw,
ktrzy wanie na Gamowskiej zdobywali niezbdne dowiadczenie. W czaR E K L A M A

sie grudniowej konferencji


prasowej pojawiy si gosy
zaniepokojenia, czy system
ten bdzie kontynuowany.
Rezydencja zostaa u nas
wprowadzona 15 lat temu.
Wprowadzono miejsca rezydenckie na chirurgii i ortopedii. Gdy przyszed dr Kcik, otworzono specjalizacje
na pediatrii i na wewntrznym. Zwikszono ilo
miejsc uspokoia Elbieta Wielgos-Karpiska, kt-

ra do czasu konkursu pe- medycznych. Co wicej, jak Rudnik, czynione s stara- ciborzu znaleli nastpni reni obowizki dyrektora ds. zapewnia dyrektor Ryszard nia, aby zatrudnienie w Ra- zydenci.

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 7

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

W Kdzierzynie prawie jak w Wiedniu


W pierwszym dniu roku w Domu Kultury Chemik odbya si uroczysta Gala Noworoczna
z Udziaem Orkiestry Filharmonii Lwowskiej.
katarzyna solarz

go co roku na ywo w telewizji polskiej. Odwrotnie jednak ni tam, tu koncert zacz


si utworem, ktrym Wiede
zazwyczaj egna swoich suchaczy, czyli Nad piknym,

modrym Dunajem Straussa


syna. Wykonano rwnie inne
najbardziej znane arie operowe, operetkowe, wirtuozerskie
czardasze, walce i polki. Nie
zabrako Habanery w feno-

menalnym wykonaniu solistki Natalii Kukhar oraz O sole


mio wykonanego przez Mykhaila Malafi. Subtelnej lekkoci caemu koncertowi dodaa
obecno Oskara Jasiskiego,

tenora lskiej Operetki Kameralnej. Koncert zakoczy


si wykonaniem Time to say
goodbye z repertuaru Andrei
Bocelliego oraz owacjami na
stojco.
Fot. Agnieszka Gogolewska

W koncercie zatytuowanym Pod gwiazdami Wiednia


i Budapesztu wystpi oktet
zoony ze synnych wirtu-

ozw Filharmonii Lwowskiej


pod batut mistrza skrzypiec
Maestro Johanna Kruka.
Wydarzenie byo odpowiednikiem koncertu w Filharmonii
Wiedeskiej transmitowane-

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Kdzierzyn-Kole czyta dzieciom


Seria bajkowych opowieci
pt.: Bajki opolskie Opolki
rozesza si na pniu - powdroway na oddzia dziecicy kozielskiego szpitala, do DPS-w
oraz szk. Trafiy te do domw
dziecka i wszdzie tam, gdzie
najmodsi mog z nich mie
wiele radoci. Otrzymay je take zaprzyjanione samorzdy z
Opolszczyzny. Niewtpliwie
jako pierwsi otrzymali je internauci na profilu Facebooka starostwa. Na odzew nie trzeba byo dugo czeka, cieszymy si, e
projekt si spodoba mwi z
satysfakcj rzecznik starostwa,
Adam Lecibil. Seria bajkowych

audiobookw ukazaa si wanie z inicjatywy starostwa. W


nagraniach wzili udzia znani
samorzdowcy, dziennikarze,
radiowcy, ludzie biznesu czy
sportowcy, m.in.: prezydent
Sabina Nowosielska, Sebastian
widerski, Artur Szczsny,
Adam Misterkiewicz, Marek
Staszewski czy Andrzej Szopiski-Wisa. Samo nagrywanie utworw trwao siedem dni
i odbywao si w studiu Radia
Park. Bajki opolskie Opolki autorstwa Heleny Buchner
to cykl piciu utworw, w ktrych pojawiaj si bohaterowie
zwizani z powiatem kdzie-

rzysko-kozielskim, i caym
wojewdztwem. Jest tam np.
opowie o Kdziorku i Kozioku, O Opolskich Utopkach,
Borku i Potworku z Kluczborskich Lasw czy Krasnalu
Gogo. Opowieci zachwyciy
kdzierzynian, co mona byo
zaobserwowa na profilu starostwa, gdzie pojawiy si entuzjastyczne wpisy. Pikna
niespodzianka, wprawdzie crcia jeszcze w brzuszku, ale jak
tylko pojawi si na wiecie w
lutym, z pewnoci z chci posucha bajeczek, napisaa jedna
z internautek. To tylko niektre z dziesitek wpisw. Szybko

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

Swojego gosu do serii audiobookw z bajkami autorstwa opolskiej pisarki Heleny Buchner uyczyli znani kdzierzynianie.
Teraz sucha ich cala Polska.
te okazao si, e bajki opolskie
znacznie wykroczyy zasigiem
poza powiat i wojewdztwo.
Teraz s suchane przez dzieci
w Warszawie, Wrocawiu czy
Poznaniu. Do bajek doczone
s osobiste wspomnienia z dziecistwa, ktre zamiecia kada
z osb biorca udzia w projekcie. Audiobooki mona byo wygra jeszcze przed witami na
antenie Radia Park, w innych
lokalnych oraz regionalnych
mediach oraz na profilu Facebooka starostwa powiatowego.
ks

Audiobooki trafiy m.in. do uczniw kdzierzyskich


placwek owiatowych.

8 Zdrowie

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Modzie mwi naogom nie


Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Niedawno w urzdzie miasta podsumowano kolejn edycj akcji Zachowaj Trzewy Umys.
katarzyna solarz

Prezydent Sabina Nowosielska wrczaa nagrody i dyplomy laureatom konkursw


zwizanych z akcj Zachowaj Trzewy Umys.
lomon, Grayna Borecka. Publiczna Szkoa Podstawowa nr

11: uczniowie Micha Toczek,


Wiktoria Perejma, Bartomiej

Bdkowski, Patryk Romanowski, Wiktoria Pawlik, nauczy-

ciele: Magdalena Pogrdko-Pelczar, Barbara Bednarczyk,


Marcin Nurski, Violetta Saek,
Renata Spryska, Joanna Radko, Sabina Gawlik, Arkadiusz
Barteczko, Witold Joniak. Publiczna Szkoa Podstawowa nr
15: ucze: Roksana Gola, nauczyciele: Anna Sud, Izabela Zajdowicz. Publiczna Szkoa
Podstawowa nr 12: uczniowie

Magorzata otarewicz, Wiktoria Gil, Malwina wierkosz,


nauczyciele: Renata Makowska, Agnieszka Chodorowska,
Sylwia Fojcik, Boena Wolny,
Magorzata Semak, Barbara
Bomba, Lidia Czemiel, Katarzyna Romaczyk, Swietana
Dbaj, Joanna wich, Ewa Ryzner, Boena Mocicka-Motyka, Magorzata Kulik.

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Szpital na finansowym plusie

WYKRYJ RAKA, NIM SI ZADOMOWI

Tylko w tym roku kozielska placwka przeznaczy


na leczenie 63 mln zotych.

W Polsce nadal utrzymuje si wysoka zachorowalno na raka szyjki macicy u kobiet.


W ramach populacyjnego
programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

NFZ zapaci kozielskiej


lecznicy 2,5 mln z za nadwykonania. W rezultacie zwikszya si dostpno do usug
na oddziaach okulistyki i urazowo-ortopedycznym. Te dwa

W cigu caego
roku na leczenie
pacjentw SP-ZOZ
wyda ponad

63 mln z

oddziay znane s w wojewdztwie ze wiadczenia wysokiej jakoci usug. Okulistyka wszczepia dobrej jakoci
soczewki, za ortopedia rwnie dobrej jakoci endoprotezy. - Kiedy okazao si, e bdzie jeszcze wicej pienidzy,
ni przewidywalimy, zwikszylimy nasze moce przerobowe - mwi Marek Staszewski, dyrektor ZP-ZOZ. Teraz
oddzia okulistyki pracuje na
penych obrotach. - Codziennie
przyjmujemy na zabiegi po 23
pacjentw - dodaje Staszewski. O coraz lepszej sytuacji
finansowej kozielskiej lecznicy wiadczy fakt, e jednostce w grudniu udao si spaci
wszystkie zalegoci. - Szpital
nie posiada adnych zobowiza wymagalnych - poinformowa Staszewski. W pierwszym

Oddzia okulistyki pracuje na penych obrotach.


Codziennie przyjmujemy na zabiegi po 23
pacjentw mwi Marek Staszewski, dyrektor ZP-ZOZ.
proczu lecznica otrzyma z
Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 30 mln z, a do 2017
roku umowy z NFZ przeduane bd automatycznie. Dobr
informacj jest te to, e wzrs
kontrakt na leczenie udarw
na nowym oddziale neurologii.
W poprzednim proczu opiewa na kwot 248 tys. zotych,
a w tym jest to ju ponad 1 mln

100 tys. zotych. Warto odnotowa, e najwicej pacjentw


przyj w poprzednim roku
Szpitalny Oddzia Ratunkowy.
Zarejestrowano tam ponad 20
tys. osb, to mniej wicej tyle, ilu chorych notuj rocznie
wszystkie pozostae oddziay
placwki.
ks

macicy panie w wieku 25-59


lat, ktre w cigu ostatnich
3 lat nie miay wykonanego
wymazu cytologicznego przez
lekarza ginekologa realizujcego kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia mog

skorzysta z bezpatnego badania cytologicznego. Jest


ono skuteczn i prost metod profilaktyki raka szyjki
macicy.
ks
Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Oglnopolska kampania
Zachowaj Trzewy Umys
porusza problem profilaktyki uzalenie. Organizowana jest przez Stowarzyszenie
Producentw i Dziennikarzy
Radiowych i Fundacj Trzewy Umys. Jej celem jest
przede wszystkim promowanie zdrowego stylu ycia, take wrd modziey. Dlatego
w Kdzierzynie-Kolu akcj
promowano w placwkach
owiatowych. Instytucje wziy w kampanii udzia ju po
raz dwunasty. Jako pierwsza przyczya si do niej Publiczna Szkoa Podstawowa
nr 12. Jestemy dumni jako
miasto, e modzi mieszkacy maj tak wspaniae pomysy skomentowaa prezydent
Sabina Nowosielska podczas
wrczania nagrd i dyplomw
laureatom konkursw: internetowego, ulotkowego i plastyczno-literackiego dotyczcego tej akcji. Podzikowaa
rwnie nauczycielom, ktrzy
promowali kampani. Oto laureaci konkursu: Zesp Szkolno-Przedszkolny nr 1: ucze:
Karolina Kulosa, nauczyciel
Agnieszka Matyja. Publiczne
Gimnazjum nr 4: uczniowie
Daria Sadko, Monika Bielas,
Rafa Malczewski, Magorzata Tomaszewska, nauczyciele:
Beata Marek, Magorzata Sa-

GazetaInformator.pl >>

Religia 9

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

KDZIERZYN-KOLE RELIGIA

Kdzierzyn wita trzech mdrcw


Fot. Agnieszka Gogolewska

Po raz smy w Polsce, a w Kdzierzynie-Kolu po raz pierwszy.


W wito Trzech Krli ulicami miasta przeszo ponad 1000 osb.

R E K L A M A

katarzyna solarz

W tradycji polskiej Objawienie Paskie nazywa-

PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

ne jest potocznie witem


Trzech Krli. Jego symbolem
jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, wedug ktrej trzej Mdrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby
odda pokon Jezusowi. 6
stycznia w caej Polsce przeszo ponad 400 orszakw. W
tym roku swj debiut mia
te Kdzierzyn-Kole. Kdzierzyscy monarchowie ze
swoimi licznymi, barwnymi
orszakami wyruszyli konno
z trzech parafii - z osiedla
Piastw, Pogorzelca i rdmiecia. Kacper, Melchior i
Baltazar spotkali si pod budynkiem starostwa na Placu
Wolnoci, by tam, przed yw
stajenk, odda pokon dziecitku. Warto wspomnie,
e w tym samym dniu, kiedy
kdzierzynianie witowali
pod starostwem, przecznic
dalej swoj wigili Boego
Narodzenia obchodzia kdzierzyska parafia prawosawna.

10 Ogoszenia

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 4,9%.
Dugi okres kredytowania nawet
do 120 m-cy. Minimum formalnoci. Szybka decyzja.Bez ogranicze wiekowych! Ju dzi, umw
si z naszym doradc na bezpatne
sprawdzenie oferty dla Ciebie! Dom
Finansowy QS ul. Opawska 38 Racibrz (na przeciw E.Leclerca). Tel
530 499 444.
Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze z
histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy
rwnie bogat ofert chwilwek
z moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy
przedstawienia dokumentw dochodowych! Dom Finansowy QS ul.
Opawska 38 (na przeciw E.Leclerca). Tel 530 499 444.
Lombard w K-Kolu na ulicy Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki
w miecie i rabaty dla staych klientw! Tel. 504 085 143

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

RNE

PRACA

Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:


pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel. 734
157 566

Szukam osoby chtnej do pomocy


przy koniach tj. czyszczenie koni,
lonowanie w zamian za jazdy. Szukam osoby ktra jest obyta z komi
i ma opanowany galop. Najlepiej 1-2
razy w tyg., nie na same wakacje czy
ferie! Bytkw, tel. 782 260 409.

Biuro Kredytowe oferuje najlepsze oferty poyczkowe w


miecie. Wszystko w jednym
miejscu. Specjalna oferta dla
emerytw. Przekonaj si jak
mamy dla ciebie ofert. Kdzierzyn-Kole, tel. 791 082 261.

Agencja porednictwa pracy Euro Labora o nr certykatu 7061


poszukuje pracownikw na stanowisko: OPERATOR WZKA
WIDOWEGO WYSOKIEGO
SKADOWANIA. Zatrudnienie
na niemieckich warunkach. Spotkanie z pracodawc oraz jazdy
prbne odbd si w Pszczynie na
lsku, w lutym 2016.
Nr kontaktowy: (32) 270 31 84

KREDYT

50 tys.

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Zatrudni kierowc C+E od zaraz.


Wymagana karta kierowcy, praca na
terenie krajw UE. Praca na plandekach. Wszystkie dodatkowe informacje pod nr telefonu 606 741 339.

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn- Kole i okolice.
Tel. 511 929 121.

PRACA
FOTOREPORTER

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka,
termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807
199.

Wymagania:
umiejtno
robienia
dobrych zdj, wasny sprzt fotograczny,
dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

PRACA
DORADCA KLIENTA

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech.
Tel. (32) 506 55 87

KREDYT

Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Moliwy sta lub zatrudnienie.


CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI
Wynajm pilnie budynek biurowo-mieszkalny, powierzchnie magazynowo-garaowe oraz
wiaty. czna powierzchnia
dziaki to 2 488m2, czna powierzchnia uytkowa 645,9m2.
Tel. 506 141 240.

Wynajm kawalerk w K-Kolu na ulicy Archimedesa od


1.02.2016. Naprzeciwko bloku
plac zabaw. Mieszkanie wyposaone o podwyszonym standardzie. Odstpne 550 zoty + media. Kaucja 1000 zoty.
Tel. 509 957 317.

>> KUPI <<


obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
Na terenia Raciborza i okolic.
PRODUKCJA CICHA, BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn Kole, najlepsze ceny w regionie, szybki odbir gotwka od rki. Wystawiamy potrzebne zawiadczenia do wyrejestrowania
pojazdu. Dziaamy na caym rejonie
woj. opolskiego. Tel. 509 656 739.
Skup samochodw za gotwk, kada marka, pacimy od rki. Tel. 796
990 837.

Skup Aut za gotwk Kdzierzyn.


Stare Kole. Kupi kade auto, cae
lub uszkodzone. Od razu gotwka.
Tel. 518 203 575
Skup aut za gotwk w kadym stanie
do 4 tysicy z. Umowa/gotwka od
rki. Dzwo o kadej porze! Kdzierzyn-Kole, Krapkowice, Opole, Racibrz, Zdzieszowice, Prudnik i miejscowoci przylege. Tel. 664 087 328.

Usugi transportowe, przewozowe busem na terenie Kdzierzyna


i okolic. Tel. 609 838 133.
Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju prac
ziemnych, oferuj rwnie prace
zwizane z wycink drzew. Kdzierzyn-Kole, tel. 516 028 454.
Oferuje usugi: malowanie, tapetowanie, regipsy, zabudowy,
monta paneli oraz wiele innych.
Tel. 516 301 940
Usugi remontowe: gadzie, panele, tynki, kafelki, malowanie, zabudowy pytami, suty podwieszane, cianki dziaowe, wymiana
okien i drzwi itp. Wszystko wedle
yczenia klientw, konkurencyjne
ceny, zadzwo i sprawd. Rwnie ukadanie kostki brukowej.
Tel. 886 283 352
Wykonuj tumaczenia streszcze

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

prac inynierskich, magisterskich


i innych dyplomowych na jzyk
angielski. Jestem studentk lologii angielskiej, posiadam certykat FCE. Krtki czas realizacji.
883 404 799
WYMIANA OPON NA SEZON ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK Wymiana opon, wywaanie
k, krtkie terminy. Poborszw,
tel. 518 168 940.
Tanio Remonty. Regipsy, suty podwieszane, cianki, malowanie, kafelkowanie, elektryka i
inne prace wykoczeniowe. Tel.
661290935
Kupi kade auto bez wyjtku!
Najlepsze ceny , gotwka od rki.
Tel. 664 087 328.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

AZBEST
demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY

10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 11

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 30 STYCZNIA

R E K L A M A

SPEKTAKL MY BYLIMY TU PIERWSI

W Domu Kultury Chemik


30 stycznia o godz. 15:00 odb-

dzie si spektakl kdzierzynianki Magdaleny Marszakowskiej.


Sztuka opowiada o tym jak dwie
pary po trzydziestce spotykaj
si przy basenie hotelu all inclusive. Para, ktra duej przebywa w hotelu uzurpuje sobie
prawo do decydowania o tym,
kto ma zaj wolne jeszcze hotelowe leaki. Organizuj, wic
casting, ktry ma uatwi im
podjcie decyzji: komu udostpni wolne miejsca? W czyim towarzystwie spdzi urlop
by unikn koniktw, zrelak-

sowa si i dobrze si zabawi?


Ssiedztwo przy basenie dobierane jest wedug kraju pochodzenia, jzyka, religii, wiatopogldu a nawet posiadania dzieci.
Ta do przerysowana sytuacja
jest punktem wyjciowym do
rozwaa na tematy uniwersalne. W rozmowach obnaone zostaj uprzedzenia wobec innych
grup spoecznych, rasizm, ktry
staje si widoczny w codziennych sytuacjach, wielkomiejskie
frustracje, depresja oraz poczucie osamotnienia. Wszystko to

tworzy paszczyzny interakcji


bohaterw sztuki. Utajone pocztkowo rnice pogldw
politycznych i spoecznych doprowadzaj do nieuniknionej
eskalacji. Pojawienie si wsplnego wroga, jak to w yciu bywa,
nieoczekiwanie staje si katalizatorem do zintegrowania si
skconych par, ktre natychmiastowo w obliczu zagroenia
postanawiaj poczy interesy.
Premiera sztuki odbya si 30
wrzenia w Wiedniu. Bilety w
cenie 20 z.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 10-31 STYCZNIA

WYSTAWA GRZEGORZA PTAKA


Wernisa niezwykej wystawy Grzegorza Ptaka odby si 10 stycznia w Galerii
Sztuk Wszelakich w Domu
Kultury Chemik. Twrca wystawy: "Moja ba" zaprezentowa swoje obrazy, lalki
i scenogra Teatru Ksiyc.
Teatr Ksiyc / Moon theatre
to artystyczny projekt tworzo-

ny przez Mariol i Grzegorza


Ptak. Jego celem jest synteza
sztuk i inspiracji oraz poczenie w jeden zmys dwch,
na pozr rnych, dopeniajcych si wiatw osobowoci. Mariola zachwycona wiatem taca, poezji
oraz wdrownych teatrzykw
umieszcza swoje opowieci

w maych tajemniczych miasteczkach, gdzie niejeden cud


moe si zdarzy (np. spektakl Kiedy ponie Lewana).
Grzegorz zainspirowany "pnocnymi" sagami i baniami
snuje wasne legendy pene
tajemniczych postaci i niezwykego uroku... Wystawa
czynna do 31 stycznia.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

KDZIERZYN-KOLE RONDO, BIBLIOTEKA 16 STYCZNIA

KDZIERZYSKIE LADY RAFAA WOJACZKA

16 stycznia w Kdzierzynie-Kolu, odbd si uroczystoci


zwizane z nadaniem imienia
rondu przy ul. Kozielskiej. Rondo ocjalnie otrzyma nazw
im. Rafaa Wojaczka. Gwne
obchody rozpoczn si o godz.
11:00. Po ocjalnych uroczystociach w Filii nr 5 MBP, przy

ul. Damrota 32, odbdzie si


konferencja literacka pt. Kdzierzyskie lady Rafaa Wojaczka oraz projekcja lmu pt.
Wojaczek w re. L. Majewskiego. Szczegowy program
uroczystoci: godz. 11:00 odsonicie tabliczki z nazw ronda
Rafaa Wojaczka przez rodzin

poety, godz. 12:00 Filia nr 5 (ul.


Damrota 32) Kdzierzyskie
lady Rafaa Wojaczka konferencja literacka, w ktrej wezm udzia: dr hab. prof. U
Romuald Cudak (Uniwersytet
lski, Katedra Midzynarodowych Studiw Polskich), Maciej Melecki (poeta, dyrektor
Instytutu Mikoowskiego im.
Rafaa Wojaczka), Krzysztof
Siwczyk (poeta, Instytut Mikoowski im. Rafaa Wojaczka),
Konrad Wojtya (poeta, krytyk literacki, dziennikarz).
Podczas konferencji poezj
Rafaa Wojaczka zaprezentuj
mieszkacy Kdzierzyna-Kola, godz. 15:00 Filia nr 5 (ul.
Damrota 32) Pokaz lmu pt.
Wojaczek w reyserii Lecha
Majewskiego. "Nie wiem, czy

wikszym odkryciem bya dla


mnie swego czasu sama poezja Rafaa Wojaczka, czy fakt,
e przez pewien czas mieszka
on w Kdzierzynie (jeszcze bez
Kola w nazwie). Kilkunastoletni licealista po prostu chonie
ycie, kolejne emocje, wraenia, a wrd nich take literackie szpany. Wojaczek zajmowa wrd nich honorowe
miejsce, obok Przybyszewskiego, Witkacego, Bursy, wietlickiego a zatem literatw rnych epok, fascynujcych nie
tylko swoj twrczoci, ale
take biograami. Dzi, 70 lat
po przyjciu na wiat i niemal
45 lat po mierci, Rafa Wojaczek naley do klasykw polskiej literatury" Micha Nowak.

Promocja!
Do koca stycznia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
13 STYCZNIA-12 LUTY MBP K.-KOLE
W Miejskiej Bibliotece Publicznej mona zobaczy wystaw
fotograi Jacka Hugo-Badera pt. "Biaa gorczka".
14 STYCZNIA MBP KDZIERZYN-KOLE
14 stycznia o godz. 17:00 w MBP w Kdzierzynie-Kolu (Rynek
3) odbdzie si Koldowanie w bibliotece rozpoczynajce kolejny cykl spotka muzyczno literackich w 2016 r. pt.
Salon Muzyki i Literatury. Przy fortepianie: Tadeusz Bratus.
Prowadzenie: Izabela Migocz. Wstp wolny.
24 STYCZNIA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
24 stycznia o godz. 13:00 w Domu Kultury Chemik wystpi
Pawe Motoszyski w towarzystwie aktora - Miosza Koniecznego. Motyczyski to wybitny pianista z Kdzierzyna-Kola, uczestnik tegorocznej edycji Midzynarodowego Konkursu
Chopinowskiego. Bilety 20 i 15 z.

24 STYCZNIA DK KOLE KDZIERZYN-KOLE


24 stycznia o godz. 18:00 w Domu Kultury Kole odbdzie
si muzyczny wieczorek poetycki z Darkiem Czarnym,
ktry ma na swoim koncie m.in. wspprac z Tomaszem Szwedem, uczestniczc w nagraniach kilku jego pyt. Obecnie jest
wokalist i gitarzyst zespou "U studni".Wstp wolny.
30 STYCZNIA MOK KDZIERZYN-KOLE
Wraca KOZ ALL MUSIC FESTIVAl. Konkurs muzyczny dla
modych zespow, ktrego trzy edycje odbyy si w MOK-u w latach 2009-2012. Termin zgaszania zespow upywa
30 stycznia. Festiwal ma swoj histori i swoich mionikw.
Chcemy da szans tym grupom, ktre dziaaj przy orodkach
kultury, klubach muzycznych i by moe nie do koca wierz
w swoje szanse. Pokacie si i zawalczcie o gwn nagrod 6
tys. z i wystp podczas Dni Kdzierzyna-Kola 2016!

R E K L A M A

wizytwki
ulotki >>>

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)

32 414 90 30
533 355 277

Idealna na: kursy,


szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

12 Rozrywka

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Niestraszne im zimno, kiedy cel szczytny


katarzyna solarz

24 Fina WOP w Kdzierzynie-Kolu przebiega


niezwykle spokojnie, nie byo adnych incydentw. Udao
nam si zebra 40 tysicy zotych, ale liczenie trwa nadal
powiedziaa nam w poniedziaek, 11 stycznia, Ewa Lecibil z Miejskiego Orodka Kultury, w ktrym mieci si sztab

R E K L A M A

gwny tegorocznego finau


WOP. Kwestoway przewanie bardzo mode osoby. Od 8
rano we wszystkich dzielnicach
miasta od Blachowni przez
rdmiecie po Kole mona
byo spotka grupki modziey
z charakterystycznymi puszkami i naklejkami w ksztacie serduszek z logo WOP. Zbirka
trwaa do zapadnicia zmroku i tradycyjnie zakoczya

si wiatekiem do Nieba pod


Miejskim Orodkiem Kultury
Chemik. Wczeniej by koncert Z wielkim sercem w wykonaniu Studia Piosenki MOK,
wystpy taneczne i wernisa
wystawy malarstwa, lalek i scenografii Grzegorza Ptaka. Tradycyjnie kwecie towarzyszyy
licytacje. W tym roku licytowano midzy innymi pyty z autografem Michaa Urbaniaka.

Fot. Agnieszka Gogolewska

10 stycznia na ulice Kdzierzyna-Kola wysza ponad setka wolontariuszy.


W 24. finale Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy gralimy z wielkim sercem.

You might also like