2ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
1. Η λέξη «τέως» σημαίνει:
a. προηγούμενος
b. ακριβώς προηγούμενος
c. πρώην
d. παλαιότερος
2. Το «έλαττον» είναι το:
a. ίσο
b. πολλαπλάσιο
c. μικρότερο
d. μεγαλύτερο
3. Πρέπει να φύγεις αμέσως. Η συντακτική θέση της υπογραμμισμένης
πρότασης είναι :
a. αντικείμενο
b. υποκείμενο
c. αντικείμενο
d. προεξαγγελτική παράθεση
4. Παρακαλώ……..μαζί μου το συντομότερο.
a. επικοινωνείστε
b. επικοινωνήστε
c. επικεινωνοίστε
d. επικοινωνήσται
5. Το θέμα της αντιμετώπισης της σχολικής βίας πραγματεύεται ……
a. από ομάδα ειδικών παιδαγωγών και ψυχολόγων
b. σε ομάδα ειδικών παιδαγωγών και ψυχολόγων
c. ομάδα ειδικών παιδαγωγών και ψυχολόγων
d. μέσα από ομάδα ειδικών παιδαγωγών και ψυχολόγων
Κατά 31% διευρύνθηκε το …(14)… ισοζυγίου…(15)… το 11μηνο Ιαν.– Νοεμ.
2007.
6. a. έλειμα
b. έλειμμα
c. έλλειμμα
d. έλλειμα
7. a. τρεχώντων
b. τρέχουσων
c. τρεχουσών
d. τρεχούντων
8. Ηλεκτρισμός: Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει;
a. ένα σώμα μπορεί να φορτιστεί ηλεκτρικά με τρεις τρόπους: με τριβή,
με επαφή και με επαγωγή
b. με επαγωγή φορτίζονται μόνο οι μονωτές και όχι οι αγωγοί του
ηλεκτρισμού
c. όταν φορτίζεται αρνητικά ένα σώμα, αυτό σημαίνει ότι
απομακρύνθηκαν θετικά φορτία από το σώμα αυτό και επομένως
πλεονάζουν αρνητικά φορτία
d. κατά την ηλέκτριση με επαφή, τα δυο σώματα φορτίζονται με
ετερόσημο φορτίο, ενώ κατά την ηλέκτριση με τριβή με ομόσημο

9. Ήλιος – Γη – Σελήνη. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει;
a. όταν το σκιασμένο μέρος της Σελήνης είναι γυρισμένο προς τον Ήλιο,
έχουμε Νέα Σελήνη
b. η έκλειψη Ηλίου συμβαίνει μόνο όταν έχουμε Νέα Σελήνη
c. όταν η Γη μπαίνει ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, έχουμε έκλειψη
Ηλίου
d. η έκλειψη Ηλίου συμβαίνει μόνο όταν έχουμε Πανσέληνο
10. Τα είδωλα που σχηματίζονται
a. από τα κοίλα κάτοπτρα είναι πάντοτε φανταστικά
b. από τα κυρτά είναι άλλοτε πραγματικά και άλλοτε φανταστικά
c. από την τομή των ανακλώμενων ακτίνων, ονομάζονται φανταστικά
d. από τα επίπεδα κάτοπτρα είναι πάντοτε φανταστικά
11. Όταν φωτίσουμε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο
a. με λευκό φως φαίνεται κόκκινο το άνθος και λευκά τα φύλλα
b. με κόκκινο φως, φαίνεται κόκκινο το άνθος και λευκά τα φύλλα
c. με πράσινο φως, φαίνεται πράσινο το άνθος και μαύρα τα φύλλα
d. με κόκκινο φως, φαίνεται κόκκινο το άνθος και μαύρα τα φύλλα
12. Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από μια μπαταρία και ένα
λαμπτήρα
a. αν συνδέσουμε ακόμη έναν ίδιο λαμπτήρα σε σειρά, η φωτεινότητα
του καθενός θα είναι ίση με του αρχικού
b. αν συνδέσουμε ακόμη έναν ίδιο λαμπτήρα παράλληλα, η φωτεινότητα
του καθενός θα είναι μισή από του αρχικού
c. αν συνδέσουμε έναν καμένο λαμπτήρα σε σειρά, τότε ο πρώτος
συνεχίζει να φωτίζει
d. αν συνδέσουμε έναν καμένο λαμπτήρα παράλληλα, τότε ο πρώτος
συνεχίζει να φωτίζει
13. Κρατούμε με το χέρι μας μια μεταλλική βελόνα από την άκρη και την
άλλη άκρη την βυθίζουμε μέσα σε ένα κομμάτι πάγο. Αισθανόμαστε
κρύο διότι:
a. μεταφέρεται θερμότητα από τον πάγο στο χέρι μας
b. μεταφέρεται θερμότητα από το χέρι μας στον πάγο
c. μεταφέρεται ψύχος από τον πάγο στο χέρι μας
d. μεταφέρεται ψύχος από το χέρι μας στον πάγο
14. Διαστολή – συστολή
a. όταν μια ράβδος θερμαίνεται, το μήκος της αυξάνει διότι το πάχος της
μειώνεται
b. τα θερμόμετρα διαστολής δεν μπορούν να περιέχουν υγρό, διότι τα
υγρά δεν διαστέλλονται
c. ένα σώμα διαστέλλεται, γιατί καθώς θερμαίνεται μεγαλώνει
ταυτόχρονα και η μάζα του
d. όταν θερμαίνουμε το νερό από τους 0 μέχρι τους 4 βαθμούς Κελσίου,
συστέλλεται αντί να διαστέλλεται
15. Η διαδικασία μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop) γίνεται με τη
βοήθεια
a. ποντικιού
b. ιχνόσφαιρας
c. πινακίδας αφής
d. όλα τα παραπάνω
16. Ποια από τις παρακάτω εργασίες αποτελεί εργασία του λειτουργικού
συστήματος;
a. ορθογραφική διόρθωση κειμένου

b. διαχείριση πόρων συστήματος
c. μεταγλώττιση πηγαίου κώδικα
d. καμία από τις προηγούμενες
17. Ποια από τις παρακάτω μορφές πληροφορίας είναι δυνατόν να
μεταφερθεί μέσω του Internet;
a. κείμενο
b. φωνή
c. εικόνες
d. όλα τα προηγούμενα
18. Τι σημαίνουν τα αρχικά www;
a. world wide wan
b. world wire web
c. world wide web
d. wide world wire
19. Με τον όρο «βάση δεδομένων» εννοούμε:
a. ένα σύστημα λογισμικού που διαχειρίζεται δεδομένα
b. μια συλλογή από δεδομένα, οργανωμένα και με γνωστό το σχήμα
οργάνωσής τους (πεδία, τύπους, τύπους πεδίων, κλπ)
c. ένα σύστημα λογισμικού που επιτρέπει ερωτήσεις πάνω σε δεδομένα
d. μια συλλογή από αρχεία και τις σχέσεις μεταξύ τους
20. Όταν αναφερόμαστε στην SQL εννοούμε:
a. βάση δεδομένων
b. σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
c. γλώσσα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
d. τεχνολογία βάσεων δεδομένων
21. Τι από τα παρακάτω δεν χρειαζόμαστε για να επεξεργαστούμε φυσική
φωνή στον υπολογιστή;
a. Μικρόφωνο
b. Μόντεμ
c. κάρτα ήχου
d. ειδικό λογισμικό
22. Πως ονομάζεται η συσκευή που παρέχει σ’ έναν προσωπικό
υπολογιστή τη δυνατότητα να συνδεθεί μέσω της τηλεφωνικής γραμμής
στο διαδίκτυο;
a. codec
b. mouse
c. fax
d. modem
23. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί εξουσίες πολιτικού ελέγχου επί της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι:
a. έχει το δικαίωμα να παύει ατομικά τα μέλη της
b. έχει το δικαίωμα να επιλέγει τον υποψήφιο Πρόεδρό της
c. έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τον διορισμό των μελών της και να
ζητήσει την παραίτησή της
d. κανένα από τα παραπάνω
24. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
a. σχηματίζουν πολιτικές ομάδες με κριτήριο την εθνική τους ταυτότητα
b. σχηματίζουν πολιτικές ομάδες με κριτήριο την εθνική κομματική τους
ταυτότητα
c. σχηματίζουν πολιτικές ομάδες διακρατικού χαρακτήρα με κριτήριο την
ιδεολογική τους ταυτότητα
d. τοποθετούνται στα έδρανα με αλφαβητική σειρά

25. Ποιος απευθύνει προδικαστικά ερωτήματα προς το Δικαστήριο της
Ε.Ε.;
a. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
b. το Συμβούλιο Υπουργών
c. τα δικαστήρια των κρατών-μελών
d. κανένα από τα παραπάνω
26. Τι συνεπάγεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε.;
a. την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων
b. την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
c. την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και των υπηρεσιών
d. όλα τα παραπάνω
27. Πόσες χώρες προσχώρησαν ταυτόχρονα στην Ε.Ε. την 1η Μαΐου 2004;
a. 5
b. 10
c. 15
d. 27
28. Σε τι αναφέρεται ο όρος «κοινοτικό κεκτημένο»;
a. στις δημοκρατικές κατακτήσεις των λαών της Ε.Ε.
b. στην ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων των μελών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
c. στο σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας
d. όλα τα παραπάνω
29. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Ε.Ε.;
a. το Ελεγκτικό Συνέδριο
b. η Επιτροπή των Περιφερειών
c. το Erasmus
d. κανένα από τα παραπάνω
30. Ποιες είναι οι κυριότερες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
a. η έγκριση του κοινοτικού προϋπολογισμού και η εφαρμογή της
κοινοτικής νομοθεσίας
b. η θέσπιση και η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας
c. η από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπιση της κοινοτικής
νομοθεσίας
d. η επεξεργασία των προτάσεων για τη κοινοτική νομοθεσία και τον
προϋπολογισμό της Ε.Ε.
31. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη θέσπιση της κοινοτικής
νομοθεσίας έχει τον τελευταίο λόγο στο πλαίσιο:
a. της διαδικασίας συνεργασίας
b. της διαδικασίας διαβούλευσης
c. της διαδικασίας συναπόφασης
d. κανένα από τα παραπάνω
32. Ποιο από τα παρακάτω νομικά μέσα της Ε.Ε. εφαρμόζεται άμεσα σε όλα
τα κράτη-μέλη;
a. ο Κανονισμός
b. η Οδηγία
c. η Απόφαση
d. όλα τα νομικά μέσα της Ε.Ε. έχουν αυτή την ιδιότητα
33. Από πόσα αστέρια αποτελείται η σημαία της Ε.Ε.;
a. 10
b. 12
c. 27

d. 12, αλλά από το 2009 θα αυξηθούν σε 28 εφόσον ενταχθεί και η
Κροατία ως το 28ο μέλος της Ε.Ε.
34. Ποιο από τα παρακάτω κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχει το μεγαλύτερο
πληθυσμό;
a. Ολλανδία
b. Βέλγιο
c. Πορτογαλία
d. Ελλάδα
35. Πότε εορτάζεται η «Ημέρα της Ευρώπης»;
a. στις 9 Μαΐου
b. στις 9 Μαρτίου
c. στις 19 Μαΐου
d. κανένα από τα παραπάνω
36. Ποιο από τα παρακάτω κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχει τη μικρότερη έκταση;
a. Σλοβενία
b. Λουξεμβούργο
c. Κύπρος
d. Μάλτα
37. Ποιο από τα παρακάτω κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχει τη μεγαλύτερη έκταση;
a. Βουλγαρία
b. Ελλάδα
c. Ουγγαρία
d. Ολλανδία
38. Ποιο είναι το «σύνθημα» της Ε.Ε.;
a. «Ενωμένοι μέσα στη διαφορετικότητα»
b. «Όλοι για έναν και ένας για όλους»
c. «Μαζί στον 21ο αιώνα»
d. κανένα από τα παραπάνω
39. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίστηκαν για πρώτη φορά
άμεσα από τους πολίτες της Ε.Ε.
a. τον Ιούλιο του 1999
b. τον Ιούνιο του 1989
c. τον Ιούνιο του 1979
d. τον Ιούλιο του 1969
40. Ποια είναι η ονομασία του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών της
Ε.Ε.;
a. Erasmus
b. Socrates
c. Leader
d. Galileo
41. Ποιες χώρες απέρριψαν με δημοψήφισμα τη Συνθήκη για το Σύνταγμα
της Ε.Ε.;
a. η Γαλλία και η Βρετανία
b. η Γαλλία και η Ολλανδία
c. η Ολλανδία και το Βέλγιο
d. η Γαλλία
42. Πόσες έδρες έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
a. 785
b. 875
c. 587
d. 758

43. Κάθε πότε συνεδριάζουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
a. δύο φορές το μήνα
b. μία φορά το μήνα
c. μία φορά την εβδομάδα
d. δύο φορές την εβδομάδα
44. Ποια χώρα αποφάσισε να μην υιοθετήσει το ευρώ, παρότι πληρούσε
όλες τις προϋποθέσεις;
a. η Μάλτα
b. η Σουηδία
c. η Ολλανδία
d. κανένα από τα παραπάνω
45. Ποια είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας;
a. η Φρανκφούρτη
b. η Ρώμη
c. το Λονδίνο
d. το Στρασβούργο
46. Πότε άρχισε η κυκλοφορία των νομισμάτων και των χαρτονομισμάτων
του ευρώ;
a. 01/01/2001
b. 01/01/2001
c. 01/06/2002
d. 01/01/2002
47. Ποιος αποφάσισε στη Μαδρίτη το 1995 να δώσει το όνομα «ευρώ» στο
ενιαίο νόμισμα της Ε.Ε.;
a. οι πολίτες της Ε.Ε. με δημοψήφισμα
b. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
c. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
d. κανένα από τα παραπάνω
48. Η Γη βρίσκεται ανάμεσα:
a. στον Ερμή και την Αφροδίτη
b. στην Αφροδίτη και τον Άρη
c. στον Άρη και το Δία
d. στην Αφροδίτη και τον Ήλιο
49. Το ηλιακό μας σύστημα βρίσκεται:
a. κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας
b. έξω από το Γαλαξία μας
c. κοντύτερα στην άκρη του Γαλαξία μας
d. στο μέσον μεταξύ του κέντρου και της άκρης του Γαλαξία μας
50. Η σχέση s/t περιγράφει:
a. την ταχύτητα
b. την ένταση της βαρύτητας
c. την ορμή
d. την ενέργεια
51. Το φαινόμενο που λέγεται μετείκασμα εφαρμόζεται:
a. στη φωτογραφία
b. στον κινηματογράφο
c. στους Η/Υ
d. στις μηχανές εσωτερικής καύσης

52. Έθνος είναι:
a. το σύνολο των ανθρώπων που μοιράζονται κοινές παραδόσεις, ήθη
και έθιμα
b. ο λαός μιας χώρας
c. ο πληθυσμός μιας χώρας
d. όλοι όσοι κατοικούν ή διαμένουν σε μια χώρα
53. Στο πολίτευμα της μοναρχίας όλες οι εξουσίες ασκούνται από:
a. το κοινοβούλιο
b. το μονάρχη
c. την αριστοκρατία
d. τους διορισμένους από το μονάρχη Υπουργούς
54. Πότε έγινε το σχίσμα των εκκλησιών (Ανατολική Ορθόδοξη –
Ρωμαιοκαθολική);
a. 1453
b. 1204
c. 1054
d. 1315
55. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας;
a. ο Αξιός
b. ο Πηνειός
c. ο Έβρος
d. ο Αλιάκμονας
56. Ποιο άστρο βρίσκεται πλησιέστερα στο ηλιακό μας σύστημα;
a. ο Βέγας
b. ο Σείριος
c. ο Πολικός αστέρας
d. ο Α του Κενταύρου
57. Η φαινόμενη διάμετρος της Σελήνης είναι:
a. μικρότερη από του Ήλιου
b. μεγαλύτερη από του Ήλιου
c. ίση με του Ήλιου
d. ίση με της Αφροδίτης
58. Οι τροχιές των πλανητών είναι:
a. τέλειοι κύκλοι
b. ελλείψεις
c. μία χρονιά κύκλοι και την επόμενη ελλείψεις
d. είναι ακανόνιστες
59. Οι εκλείψεις είναι φαινόμενο που συμβαίνει:
a. μόνο στη Γη
b. μόνο στη Γη και τη Σελήνη
c. σε όλους τους πλανήτες που έχουν δορυφόρο
d. σε όλους τους πλανήτες που έχουν δορυφόρο και στους δορυφόρους
τους
60. Τα λίπη και τα έλαια είναι:
a. υδρογονάνθρακες
b. νιτρικές ενώσεις
c. υδατάνθρακες
d. οξέα
61. Πόσοι υδρογονάνθρακες είναι αέριοι;
a. επτά

b. τρεις
c. τέσσερις
d. δέκα
62. Που βρίσκεται ο επιταχυντής σωματιδίων CERN;
a. στη Νεβάδα των ΗΠΑ
b. στην Ελβετία
c. στην Αυστρία
d. στη Χαβάη
63. Που βρίσκεται το φαράγγι του Βίκου;
a. στην Ήπειρο
b. στην Κρήτη
c. στον Έβρο
d. στην Πελοπόννησο
64. Ποιος ήταν ο πρώτος Πρόεδρος των ΗΠΑ;
a. ο Λίνκολν
b. ο Ουάσιγκτον
c. ο Αϊζενχάουερ
d. ο Νίξον
65. Πόσα δράματα του Αισχύλου σώθηκαν;
a. τρία
b. πέντε
c. επτά
d. δέκα
66. Ο Μινωικός πολιτισμός ήταν:
a. ελληνικός
b. πελασγικός
c. προελληνικός
d. αιγιακός
67. Ποιος έγραψε τη Θεογονία;
a. ο Ησίοδος
b. ο Όμηρος
c. ο Θουκυδίδης
d. ο Σοφοκλής
68. Κύριος παράγοντας του νομοθετικού έργου είναι:
a. η Βουλή
b. η Κυβέρνηση
c. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
d. όλα τα παραπάνω
69. Ο Συνήγορος του Πολίτη:
a. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή
b. υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια
c. ελέγχεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του από την Κυβέρνηση
d. είναι συμβουλευτικό κυβερνητικό όργανο
70. Τα ονόματα των μηνών προέρχονται από:
a. τα εβραϊκά
b. τα αρχαία ελληνικά
c. τα λατινικά
d. τα αραμαϊκά

71. Ποιος έγραψε την κωμωδία «Κατζούρμπος»;
a. ο Λουντέμης
b. ο Ρήγας Φερραίος
c. ο Αδαμάντιος Κοραής
d. ο Χορτάτσης
72. Ποια θεωρείται ως τέταρτη εξουσία;
a. η Βουλή
b. τα ΜΜΕ
c. ο λαός
d. ο Άρειος Πάγος
73. Το ανώτατο πολιτικό δικαστήριο είναι:
a. το Συμβούλιο της Επικρατείας
b. ο Άρειος Πάγος
c. το ανώτατο Ειδικό δικαστήριο
d. το Ελεγκτικό Συνέδριο
74. Τι είναι η Ραμαγιάνα;
a. ιερό βιβλίο των Βουδιστών
b. ινδικό έπος
c. εξωτικό φαγητό
d. θεά των Σουμέριων
75. Πού βρίσκεται ο Εύηνος ποταμός;
a. στην Ηλεία
b. στην Αιτωλοακαρνανία
c. στη Λάρισα
d. στη Δράμα
76. Ποιος έγραψε την Αλεξιάδα;
a. ο Χορτάτσης
b. ο Νεόφυτος Δούκας
c. η Άννα Κομνηνή
d. ο Βησσαρίων
77. Η Κύπρος μπήκε στην Ε.Ε.:
a. 2003
b. 2004
c. 2005
d. 2006
78. Ποιο ήταν το ψευδώνυμο του λογοτέχνη Δημήτρη Ροδόπουλου;
a. Π. Χάρης
b. Γ. Σκαρίμπας
c. Κ. Πολίτης
d. Μ. Καραγάτσης
79. Που βρίσκεται η έρημος Ατακάμα, η πιο ξηρή περιοχή της γής;
a. στην Αυστραλία
b. στο Μεξικό
c. στην Κεντρική Ασία
d. στη Χιλή
80. Τα εμβόλια αποτελούνται από:
a. νεκρά κύτταρα συγκεκριμένου ιστού
b. ένζυμα
c. εξασθενημένες μορφές ενός παθογόνου οργανισμού
d. φαρμακευτικές ουσίες

81. Που βρίσκεται η Παταγονία;
a. στη Νότιο Αφρική
b. στη Βόρειο Ευρώπη
c. στη Νότιο Αμερική
d. στην Ανταρκτική
82. Πόσες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διασχίζει ο Δούναβης;
a. τρεις
b. τέσσερις
c. επτά
d. έξι
83. Το Θησείο ήταν ναός αφιερωμένος:
a. στον Ήφαιστο
b. στο Δία
c. στην Πολιάδα Αθηνά
d. στην Ήρα
84. Ποιοι ήταν σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία οι κριτές του
Άδη;
a. Μίνωας – Αιακός – Ραδάμανθυς
b. Πλούτων – Δίας – Ποσειδώνας
c. Αισχύλος – Σοφοκλής – Ευριπίδης
d. Ουρανός – Κρόνος – Νηρέας
85. Ποιο είναι το σημερινό όνομα του Νησιού των Φαιάκων της Οδύσσειας;
a. Παξοί
b. Κήθυρα
c. Κέρκυρα
d. Ιθάκη
86. Κανονικά είναι τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν:
a. το εισόδημα αυξάνεται
b. το εισόδημα μειώνεται
c. ισχύουν και τα δύο πρώτα
d. δεν ισχύει κανένα από τα πρώτα
87. Ποιο είναι το κύριο συστατικό των απλανών αστέρων (άστρων);
a. οξυγόνο
b. μέταλλα
c. υδρογόνο
d. ήλιο
88. Σε ποια θάλασσα εκβάλει ο Δούναβης;
a. στη Βαλτική
b. στη Βόρειο Θάλασσα
c. στην Αδριατική
d. στη Μαύρη Θάλασσα
89. Με ποια από τις παρακάτω φράσεις αρχίζει η Αποκάλυψη του Ιωάννου;
a. Εν αρχή εποίησεν ό Θεός τον ούρανόν και την γην……
b. Εν αρχή ήν ο λόγος και ο λόγος ήν προς τον Θεόν……
c. Εν αρχή ην ο Ών και ο Νύν και ο Ερχόμενος……
d. Εν αρχή ήν ο Θεός ημών……
90. Πόσα είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης;
a. 27
b. 25
c. 37
d. 17

91. Πόσες είναι οι Ευγενείς Αλήθειες του βουδισμού;
a. τρεις
b. πέντε
c. δύο
d. τέσσερις
92. Σε ποιες χώρες κυκλοφόρησε το ευρώ για πρώτη φορά την 1η
Ιανουαρίου 2008;
a. στη Βουλγαρία και τη Μάλτα
b. στην Τσεχία και την Κύπρο
c. στην Κύπρο και τη Μάλτα
d. στην Κύπρο και την Ουγγαρία
93. …σαγή είναι:
a. το παχνί
b. η ταΐστρα των βοοειδών
c. τα εξαρτήματα των υποζυγίων
d. η σαγήνη
94. …άλκιμος είναι ο:
a. δόκιμος, δοκιμασμένος
b. δυνατός, ρωμαλέος
c. αλκοολικός
d. αλκαλικός
95. Τι σημαίνει Feng Shui;
a. ψυχική υγεία
b. ισορροπία στοιχείων
c. αέρας και νερό
d. ηρεμία και γνώση
96. Από τα κλάσματα
a.
b.
c.
d.

13.527 13.528 13.529
13.530
,
,
και
13.528 13.529 13.530
13.531

μεγαλύτερο είναι το πρώτο
μεγαλύτερο είναι το τελευταίο
μεγαλύτερο είναι το δεύτερο
τίποτε από τα προηγούμενα

97. Ένα κύκλος (ρόδα) κινείται καθώς περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο.
Μ 

Ποια από τις παρακάτω καμπύλες θα ακολουθήσει κατά την κίνησή του το
σημείο Μ;

Β 
Α 

Γ 

98. Σε έναν τριψήφιο αριθμό αυξάνουμε το ψηφίο των εκατοντάδων κατά 2,
ελαττώνουμε το ψηφίο των δεκάδων κατά 6 και ελαττώνουμε το ψηφίο
των μονάδων κατά 5. Ο αριθμός…:
a. αυξάνεται κατά 125
b. ελαττώνεται κατά 21
c. αυξάνεται κατά 115
d. τίποτε από τα παραπάνω.
99. Σε ένα κυλινδρικό κουτί αναψυκτικού αποφάσισαν να αλλάξουν τις
διαστάσεις αλλά όχι την χωρητικότητα. Αύξησαν την ακτίνα της βάση
του 20%. Τώρα θα πρέπει να ελαττώσουν το ύψος κατά:
a. 20%
b. 31%
c. 40%
d. 42%
100.
Διαθέτουμε 10 σημεία τα οποία ανά δύο δεν βρίσκονται στην ίδια
ευθεία. Τα τμήματα που μπορούμε να κατασκευάσουμε με άκρα τα
συγκεκριμένα σημεία είναι:
a. 50
b. 45
c. 40
d. 35

Τις ερωτήσεις επιμελήθηκαν Εισηγητές και Συνεργάτες των
Φροντιστηρίων Δ. ΜΠΟΝΙΑΣ

2ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

B
C
B
B
C
C
C
A
B
D
D
D
B
D
D
B
D
C
B
C
B
D
C
C
C

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

D
B
C
B
D
C
A
B
A
A
D
B
A
C
A
B
A
C
B
A
D
B
B
C
A

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

B
A
B
C
D
D
C
B
D
C
C
B
A
B
C
C
A
A
A
C
D
B
B
B
B

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Τις ερωτήσεις επιμελήθηκαν Εισηγητές και Συνεργάτες των
Φροντιστηρίων Δ. ΜΠΟΝΙΑΣ

C
B
D
D
C
C
B
A
A
C
A
C
D
B
A
D
C
C
B
C
Β
Β
D
B
B