You are on page 1of 49

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

1

! ‚g Œ,
6 b) -0Ð ¶ Šˆ~ i ú

Øñ^ŠÚ 1Ò 1ßm äÛÏÖö 6nÚ ‡^ÛÞ
gi†Ú
* Ññ
ã=Z ~g 錚ÅZûZZ*
¿7
( Ãk&Z%) ènÛ×ÃÖ] èßm‚ÛÖ]
†^Þ
o2]†Ò äßm ‚ÛÖ] h^e äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

2

ä×Ö] gnfu ^m Ôe^v‘]æ ÔÖ] o×Âæ ä×Ö] Ù牅^m Ôn× ݡŠÖ]æ éç×’Ö] 

pôÑ **
è t £]
e
b)ƈ

:

[ Âx *
*

Ññ
ã = Z ~g 錚ÅZû Z Z**

:

³¸

( Ãk& Z£) ènÛ³þ×óþÖ] è³³þ ßþ m ‚³þÛ³Öþ ]

:

¿7

Y 2005.ì| 1426
4»$
c Z™Ü=Z[!*
Ü=Z îGE
0G
4»$
0G
c Z™gŠ Zg 3KLÜ=Z îGE
4»$
0G
gƒÑÔ ezgjmLg âg !*
gŠÜ=Z îGE
4»$
0G
~fzZgÔ { ÇÏŠ 4,
ezgwâûZÜ=Z îGE
4»$
0G
( Š !*
Wß)Š !*
Wg ZŠuÔg Zi !*
g7}ZÜ=Z îGE

:
:

) SÍ
®
Ñ*
*

:

íÆY

4»$
yMÔE
Ù 1yzg0
+ZKà Zz{
è Š 4,
Ü=Z îGE
0G

Y
H-OŸ²
4»$
0G
Š !*
Wg©Ô ö IgÜ=Z G
îE

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

3

½

àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] ‚ônùô ‰ø o×FÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éöç×F’$ Ö] æø àønû Ûô×øÃFÖû] hùô …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø
Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ô ä×ùÖ] ÜôŠûeô Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $$ Ö] àøÚô äô ×# Ö^eô ƒöçû Âö ^øÊ ‚öÃû eø ^Ú$ ]ø

ènÛ×ÃÖ] èßm ‚ÛÖ]
I
E
E-G
d
(
.

O
) Õä ]|\ Z çLGZÔg§ ÷L ]|dZ Ô¬ÔòsZ‹úŠ ëL!*
:i Z
(
:G
D°Z ê X»',#
Ö ZŠ ðM~çg ~gŠ ‡g «
"k1Z·wš1Z **
Ññ
ûø
F #
Ü׉æ än× oÖF^Ãi ä×# Ö] oב ä´ Öôçû‰ö…ø Ø
ô –Ëeô æø ä´ Þô ^Šøuû]ô o× ä×Ö ‚ÛvÖ]

EÒ5G
"
4O] z yWŒ
Ô]úŠ Å nó óòsZ ‹úŠ L L q
-’Ï()K¬ Å ïGE
Û üLG3 E
+O|!N
Ð G“
4O]ñ§ S
Ôì B
bg ê ij»ä™x ¬~½*ŠÃ<ÑêL ‘ï
L 
á ZgzZ ïGE
3!nƶŠx Zu! pz½ÃgñQx ÓyS
Hc*
Š
Ñ~¿x ª»ÖWŠ 凛G

òsZ‹úŠ
ì ÌXX ènÛ×ÃÖ] èßm ‚ÛÖ]ZZ >q
-ZÐ~Xì

4¨E!NzY é)БNÆ
ÔdØ{äTÔì Œ6,oÖF^Ãi äö×# Ö] Üö³âö †ø³%$ Òøx Z™È G
é5G
:ˆõ0*
sfzgqÆkZXì c*
VZ ZÚ»x » 
á ZgzZ ó
m\¬vZ G
î*9g

E-WÍ‘ G
] ç¸BGZ ïE
L 3Nµ£( 1)
G
ïE3NµNÏgŠ£( 2)
G
ïE3NµNk& Z£( 3)
9
ÃêLE
Z F,
£( 4)

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

4

EG
G
$
IG
©
G
4
5
N
N
µ
ïE3 øL £( 5)

E-ÍW‘
Äâ S] ç¸BGZ §»ußF,
A Í Z Å XXè n Û ×Ã Ö ] è ß m ‚ ³ Û ³ Ö ] Z Z
E
\I


&
&
.
N

G
G
CM Ôª
ö0 q Ô ïÒ$L z + Š › åOLE
‚§ üL U Zz6,Ô;
 çE
M.MËZ xÔ\R
MÔZ êN Ô•

%MzçG
IL“!*
* Ô ïGšG
.Q;E
4O]
M$QçLaIMêLÅL¬Ô®
&Lö09â Ô ïGE
Ôg§çLG.F
) åE
éE
5G4WÉñ) ÕäO‘‹|Ô•
 æME
Y
9Q 9Q MM
O ÅZ ~g ØZ ûE¢E
N*M ¦ îLG
LÒZ ` ÒZ
?£tâ VZæ°LÅ èE.W æ‡ÇZ îG
0QÒ‘ y{ Ÿ¦£Rx â Z { éhI
\M
**
™7~[ ðÒN]Q ÿ<XQ ij‰ç³Öû] o³³j$ u._ÆVç»Æ¢qçL¸“Ã
БL
eC
Ù ~x » ãæ
á ZgzZ óÔ ö+ kS äòsZgzZ ð¸òsZx ÓXì
G
N â
Û îœÅM_ÌŠp » ïE3NµNà Zzäƒù 
á Ð s§Å>gzZN â 
Û yz¬
ÅkS ÌÃVzuzŠgzZ
X NÑŠ(F,

IN$M
ÖWx ÓÅ ó óòsZ‹úŠ L LVz³vZ
XX ènÛ×ÃÖ] èßm ‚ÛÖ]ZZw ð.NgE
GO

§- iÃí ÿL)C
Ù }g øgzZ ñâ 
Û « ö  F,
,ƒg !*
]ZggzZ ,ƒg Š
HyŠÃ
% i …X ñ¯ :
4±YæLG
5E
L » ð>ÅV˜ V âzŠ™ â 
Û 3 Zg WÐ mÜ Z
ZååLE
G
©3Å GE
G3E
O8E
3O8E
X ñâ 
Û ‚(~kzŠÁZ ï
Ô]Š Þ
gzZ®æ~ üG3 EZ ï
Ї
ê ]zh Kzm\¬vZ-}ÑZ#Z { O}W

| 1425ug MZypg

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

5

z

7

)l

1

15

?ìtñn
Û“
 bŠˆ

2

16

?ìtñZ
# Zz“
 bŠˆ

3

17

¬¦Ñ »¶Šˆ6,
äY{gz¼Ð ]PŒ
Û ~ôzZ F, 4

17

?’ e**
CˆÆxsÐZ H Âc*
Š hg¼ äx â Z~ôzZ F, 5

18

?ì Y}Šˆ~ÇZuzŠ ðÃ{z´Æì‚ H

6

18

?}™+
M Hñƒï Šˆ

7

19

?ì ÷ bŠˆ{ Z (ZpÐ +
M Åä™y.6,
Ãq

8

19

?ƒŠ°**
Œ¡ CZ¤
/Z‰
Ü zï Šˆ

9

20

¬¦Ñ »¶ŠˆÃ}uzŠ ËZÎÆx â Z LZ

10

21

?Â1ˆ»gzZ Ë{z´Æ~ÇLZäx â Z

11

23

?7c*
ì i ú@ **
CßZœ~ôzZ F, 12

23

¬¦Ñ »¶Šˆ„ Z äS¯

13

24

?÷ **
™g66,¶ŠˆÃV- Ç»x â Z

14

25

?ì Y} Šˆ™NŠu 0*
è WŒ
y
Û ~ÇH

15

26

?ì/xÐ ¿¾¢
8gzZ bŠˆ

16

6

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

28

} 9n Æ «g ~Š%G à zQ {ƒ~ i ú«gg e

28

¬¦Ñ »¶Šˆ6,
í@*
{Š c*
iÐw©~àzQ Òƒ

b)ƶŠˆÃx â Zá Zzäƒ

17
18

30

?ce bŠB‚Æp ÖZÁˆ

19

32

?ce bŠ7ˆˆÆe
$W&ì „
 gŠtH

20

32

?÷ bŠˆ6,
äYwÈ]¦ñ¬ŠÆx â Z~F,
z 21

Û ÈZgzŠ
34 ¶Š™ qzÑ]zˆÐ x £}uzŠ 6,%È]PŒ

?÷ bŠˆÃx â Zá Zz

22

-Z Š
z!*
Æ äYƒ «gzŠ 23
35 ¶ŠˆÆ™ yá » «g q
¬¦Ñ »i úÅá Zz

36

b)ƶŠˆ6,
%È]ZrÅϯ ú

24

37

¬¦Ñ »i úÅá Zz% 1p ÖZÆó óƒ YÖL L~¶Šˆ

25

38

¬¦Ñ »¶ŠˆÂðƒwȈÆä™]zˆe
$ñ§”

26

38

¬¦Ñ »i úÅá Zz¶Šˆ~]gßÅh
e:ˆÆx â Z

27

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

7

ä Ú‚ ÏÚ
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe
!àn׉†ÛÖ] ‚n‰ o× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]æ ànÛ×ÃFÖ] h… ä×Ö ‚Û³v³Ö]
Ô{ izgÔi úÔìgHx Âo1%q
-Z »]Š „~xsZ+Š+Š ‚óe^³³Ú]
ãZzg …»*Zçè“
M igzZK
M F,
èŒ~x lZx ÓÅ]Š „nºZ > 2iÔ e

gzZ ~C
Ù ªÑZz ä™]Š „Ôì gHg £m{ »]Š „C
Ù Xì @*
WÃ6,gî
ƒ: e
$¬g Åg £kZgzZì @*
™ÒÃÅîJ
-g £kZÐVØz»m!*
X B7J
-Š›0*
]Š „{z
øZ
Û ]‚gzZ _ ZÑb nÆä™ ZŠ ZÃ)f kZ kNŠÃ„ i ú
{Š c*
iÐ 30X ǃ: „ ZŠ Z n
Û Ð }u ÂñY^gÌq
-Z ðà gH
B7ʛ0*
i úÐ äY ^gÆq
-Z ËÐ ~X ]‚Zz
Xì Sg ~gðŠ ZÉ

"
Û ÅVz³[g {È )g fÆkZì ` ZcÅð¸èa i ú
LZ {È @*
ì @*
YH ZŠ ZB‚Æx ÈZ}g7ÐZ n kZXì @*
™Ýq
Å Z}
.: { » kZìÔƒ~ ª
qs ™z u 0*
ƒ¢q~ { Çg !*
Å à ¬[g
™ VZB; VâzŠ LZÔƒÃ7ŒÔƒu 0*
Ð c*
gÆnC
Ù +
M Ôƒ+
$Y
-¢E
â z *Š
B‚Æ~ b
¬™|0
+!*
B; ~ x ª Zƒ @*
™g ÖZ » ~i *" Ð é£G
Z}
.c*
Í ãYJ
-x £kZ ñƒë ànÃjŠÞ Õ^m] æ ‚³fÃ³Þ Õ^³m]™ƒZ9

8

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

kZX ì ;gNŠÐZVz³Z}
. Œ¸ Ái Z Á ƒ:tì ;gNŠÃVz³
ÆF,
',z vg )
,ñZ}
.™Äg6,u {Ã?KZQ ñÑO qÃg~ { Çg !*
Å
Zg7 Ã]â i Zßm!*
z ~C
Ù ªx ÓÆx Ó¤
/ZÝÒZX ñCZÃÜE
+èe
$¸t ‚
ty-pXì @*
ƒÝqgz¢[Œ
Û ~{ Çg !*
Å]+Z[gvZ ÂñYH
Ç}™ÒÃt {z ¬ ñY0[H»Vz³vZ {È Çì e “

y-[Z Âc*
W:~} zÆy-y¨
KZ¤
/ZÔ ñ0*
"7,: „i ú{È
c*
Š U Ð i ú6,gî6f ÃkZŠz!*
Æ äƒ~ i ú ì Cƒ ÒÃt Å
£ÅñY
Ô g Ig
$uì @*
™ÒÃ~g7 ÅäUÐ i úzÂÅkZy- Z åE
ì ~Ô He
$ZzgäÅvZèg {k
,
Ù 1Z]|&
C
†eœ á]ƒŸ?^e pçÞ ]ƒ] Ù^Î Ü׉ æ än× ä×Ö] oב ä׳Ö] Ù糉… áœL L
hç$ ]ƒ^Ê ØfÎœ á]ƒ¤] o–Î ]ƒ^Ê á]ƒ¤] ÄÛŠm Ÿ oju ½]†• ä³Ö á^³_³n$Ö]
]„Ò †Òƒ] ÙçÏm( äŠËÞ æ ð†ÛÖ] àne †_ím ØfÎœ g³mç³%jÖ] o³–³Î ]ƒ^³Ê †³eœ
ó ó îÖ] !!oב ÜÒ p…‚m á] Øq†Ö] Ø¿m oju †Ò„m àÓm ÜÖ ^ÛÖ ]„Ò †Òƒ](
ìI
H¸ Zƒ @*
g â iÍ™¢" y- Âì Cƒ y Z f Z Z
# :ÀF,
v¸Q Âì CƒrZ
# gzZì @*
YWQˆÆyZ f Zn Í: yZ f Zþ @*
ðƒ à ÈÅkZgzZì ꊙ qzÑ ÜZ eÎzÃ~i ú™ WˆÆrì @*
Y
7Š c*
Ã~i ú ‚™Š c*
]!*
V#Ô™Š c*
]!*
V#ì H~}g !*
ÆVÂ!*
é¡’Ö] oÊ çãŠÖ] h^e Ü×ŠÚ xnv³‘) ÕZX X S7
,«gXäkZ Lg
( læ†ne ݈u àe]…]$ äÂçf_Ú OTU&m‚vÖ] ÜÎ…(NLQ” äÖ $çrŠÖ] æ

9

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

H% i ú]‡zZ Î6,¯ ÏZ

/Zì @*
Yƒg D»wÈ~i úÑZz" æF
]g ÓÅ ~Ç} ];z ÌgzZ Å%È{z´Æ y-µZÎz

L ~ u 0*
$u 6ì @*
g
ƒi Z0
+Z W,Z6,“
 ZŠ c*
Åx â Z Ì**
Y{g ¶~
Š"
á g Zi úˆX Î/?gzZ¸ìg| 7,xzg {gÎ~ i úÅ ð~
V Ñ izgq
-Z
b§hZ gzZ _7,i úB‚ }g ø ?» VÍß yZ ì wq H c*
â
Û
ó Xó ì @*
7,
µ~]Y Z Œ
Û Ãx â ZÐzzÅ7Z D™7]g Ó
( læ†ne äÂçf_Ú MRQ” Ýæ†Ö^e xf’Ö] oÊ é ð]†ÏÖ] h^e Ìm†7 oñ^ŠÞ)

ìð]!*
tp$
Ë ƒÌ];z?ÅäYwÈ b§ÏZ
á ~PÆkZ ua wÈì ‹ » æy¨
KZ
<ÑV˜ Z åE£ÅXì ï"
*Zçz_ ZÑnÆäàJ
-Š›0*
ÃkZì c*
2**
™]Š „ä{0
ä {0<Ññƒ Ù Š à æÅ kZgzZ wÈÅy¨
KZ 4-X ñC
» oÅ kZ6,äYWÆ ñË]Š „yZgzŠ c*
äY {g ¶ðÃ~ ]Š „
nÄg: ~g Z‡ 0*
Å#
Ö wÅx ZwZ c*
xwðÃZ
# ~e }ì c*
CÌi§
~g7 ¶™Äg { izg c*
™}Š‘œLxŠ LV- Ôì Cƒxi Ñe
$»6,kZ Â
CY Å °ˆÆ™œ{>6,äY {g Z
# ZzÐ áÈ~ i úÔì CY Å
~Š}ƒ æ~ÁgèwÙZ c*
ñY wÈ]Y Z Œ
Û èyZgzŠ Z
# x â Z 4- Xì
ˆÃ~i ú~]gß+Z ÂåÎ7ÃkZèÑq Š
HÖ~ {ƒ~«g
X ÙÒÃx â Z {z @*
ìŠ
Hc*
Š h»¶Š
ðÉg Ì~ekZ …] xÅÅzmvZ -x™ Z Ñg—

10

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

{gÆ e
$WËÐ ÅzmvZ -x™ Zg—~ g
$Š qZ ‰X C™ ½
x™ Zg—ÉŒ: ¶~ y"
á ÅÅzmvZ -g—ðÃÐ Z ǃ™f »äY
ñƒDƒzg‚~i úÅzmvZ -\W ìtÂy"
á ÅÅzmvZ ~g g 6¸ D YƒZz6,]Ñq¯gzZ ~C
Ù ªÆ~Ç} 9ú 
D™e
$ZzgÅvZèg {k
,
O1Z]|ÃTì ~u 0*
$uÅpÑ
g
^ßãâ oj×fÎ áæ†i Øâ Ù^Î Ü׉ æ än× ä×Ö] o³×³‘ ä³×³Ö] Ù糉… áœL L
ó ó p†ã¾ ð]…æ àÚ ÜÒ]…¢ oÞ] ÜÓÂçÒ… Ÿ æ ÜÓÂç$ì où× oËím ^Ú ä×Ö]çÊ
ƒ D™yá H ?c*
â
Û Š"
á g Z ä ÅzmvZ -vZ wÎg :ÀF,
Â: nÅvZ ( Zƒ H Âì +
$Y Å‚ cg Z÷ª) ì s§kZ‚ Z÷
Å"KZþ ~—" Ô qíq Ë}g v„:gzZ—6,íqÃg}g v
( äÞ^ì gjÒ oÛm‚Î QU ” Ìm†7 p…^íeEX Vƒ8 Š ÌÐ+
$Y

» äY {g¼ Ð ÅzmvZ -\W~ i ú ìt wq |
ÂñYƒwÈ~ i ú ñY c*
Š Ct Ã#
Ö Z @*
ånÆ#
Ö Z½nç
Üu 0*
$u~ ¤¸ÅvZ èg ´ â x â Z 6ce **
g
CZg »i§ H
c*
â
Û Š"
á g ZäÅzmvZ-vZwÎg D â
Û
c*
VƒmÈ~—" :ÀF,ó ó àù³‰¢ o³³ŠÞœ æœ o³³ŠÞ ¢ o³³Þ]L L

(N
nƒì‡<
L @*
Vƒ@*
Yc*
Š Õä£E

( o2]†Ò ‚ÛvÚ …çÞ äÂçf_Ú TP” ÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›©Ú)

çO sf `gŠ g Ig
$Š q Z ‰Œ6,x ©ZÆ v~i ú

11

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

Åe
$ZzgäÅvZèg[+0{ª]|
:ÀF,
ó ó Ý^ÚŸ] o× †Þ ᜠÜ׉ æ än× ä×Ö] oב ofßÖ] ^Þ†Úœ Ù^ÎL L
Šg tÅkZ6,x â Z ë c*
Š ¬…ä ÅzmvZ -x™ Z Ñ D â
Û
( læ†ne †ÓËÖ] …]$ Ùæ] ‚×q NSL ” ÜÒ^u Õ…‚jŠÚ)

X ,™

ÐÅvZ èg Ý°Z†1Z ]|~ ug´ G
î*9°Zm Áq x â Z
xjËi ᜠèߊÖ] àÚ Üm†ÓÖ] äãqæ ä×Ö] Ý†Ò o׳ Ù^³Î Ù^³ÎL LD™e
$Zzg
]ƒ] Ù^Î Ý^ÚŸ] Ý^Ã_j‰] ^Ú àÛu†Ö] ‚f oe¢ ØnÎ ÔÛÃ_j‰] ]ƒ] Ý^ÚŸ] o׳Â
?x â ZZ
# ì <
L c*
â
Û äõzvZx™Z]| c*
â
Û :ÀF,ó ó ¼Ï³‰
H ‰â »x â Z Š
H¹ÐÅvZ èg Ý°Z†1ZX zŠˆÐ Z Âfâ ˆÐ
X}Š hg¼ {zZ
# c*
â
Û Ôì
Dlæ†ne †ÓËÖ] …]$ Ùæ] ‚×q NS L ” ÜÒ^u Õ…‚jŠÚ)

Õ†jÊ é¡’Ö] oÊ œ†Î Ü׉ æ än× ä׳Ö] o³×³‘ ä³ÞœL ì
L ~k
,
;Z ì
Ù^ÏÊ o× kvjÊ ¡â Ù^Î o×e Ù^Î oeœ ÜÓnÊ àÓm ÜÖ] Ù^Î É†Ê ^Û×Ê èÛ׳Ò
XXÜÓjÛ×¢ kíŠÞ çÖ Ü׉æ o× ä×Ö] oב Ù^ÏÊ kíŠÞ ^ãÞœ kßß¾

ä \WÝq
-Z : Å]Y Z Œ
Û ~ i úä ÅzmvZ -\W:ÀF,

ä V,Z ?7Šñ! Q~ ?H c*
â
Û Âñƒ rg ÃÐ i úZ
# X J 7,:
VYˆä?c*
â
Û Š"
á g ZäÅzmvZ-\ W !vZwÎg c*
7VY Hn²
+"
h
á Hyáä ~ Hn²äÅvZ ègª0! Z]| ?c*
Š7
Š"
á g Z ä ÅzmvZ -\WX J 7,: ä \W ì Š
Hƒ c™z {z

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

12

X @*
Cgz¢ÃVÍß ?~Â@*
ƒc™¤
/Z c*
â
Û
oÊ äe…^ÏjÚ Á^ËÖ^e äm‚³n7… ä³fjÓ³Ú Ùæ]‚³×³q OPT” †³m‚³Ï³Ö] x³jÊ)
( læ†ne äÂçf_ÚMRP” $æ]$çe]

oÊ èvi^ËÖ] œ†Î äÞœ^Ûãß ä×Ö] o•… †³Û³Â à³e] à³ÂL LÔì ~ù Z$
+
ó ó ^âœ†Ï³Ê k³Öˆ³Ö‡ ]ƒ] ijÊ^³Þ Ù^³Ï³Ê é…ç‰ †Ò„jm Ü³×³Ê h†³Ç³Û³Ö] 鳡³‘
# ¸~[fi ú{zì @*
Z
W~}g !*
ÆÅvZèg/0Z]|:ÀF,
]ƒ]L LäÅvZèg «**
]|:~ 7,0:Š c*
]gÎÐW ÂS7,
BÃ]gÎ

X Å qzÑ]zˆÅ]gÎkZä\ WQÂc*
Šˆ» ó ó kÖˆÖ‡

( ‚nÉ Üm] 4m] Ùæ] ‚×qNOR” Äñ^ß’Ö] Äñ]‚e)

æ ÜrßÖ] é…ç‰ œ†Î äÞœ äß ä×Ö] o•…†³Û³Â à³Â æL ì
L ~ãJ',

æ^✆ÏÊXXš…Ÿ] kÖˆÖ‡ ]ƒ]ZZ ‚u]æ äßÏ×Ê än× si…] Ý^nÏÖ] oÖ] ^ ^Û×Ê ‚r³‰
( o2]†Ò á]†ÏÖ] é…]$] N t MQP” oÞ^â†e ¼nvÚ) XXän× †Óßm ÜÖ

ÜÒgÎä \ W¸ìg J 7,i úÅvZègtzg Ã/]|:ÀF,
‰ wÈ\W ÂL ßs§Åx ªZ
# Æ™{>6,{>e
$WyZgzŠ ÏZ S7,
6,
kZgzZ S7,e
$W¸ ä\W:c*
Šˆ»XXš…Ÿ] kÖˆÖ‡ ]ƒ]ZZäË
X H:g ï ZÌä! ôË
c*
â
Û Š"
á g ZäÅzmvZ-vZwÎgì ~›9
ó ó änÖ] kËjÖ] xf‰ ]ƒ] äÞ^Ê xfŠn×Ê äiçב oÊX®[ äe^Þ àÚL L

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

13

ÜÎ… (NNQ” ( Ü`e o³×’m à³Ú èÂ^³³Û³r³Ö] ܳm‚³Ï³i h^³³e ( ܳ׳ŠÚ x³nv³‘)
( læ†ne ݈u àe]…]$ äÂçf_Ú(PNM

y4Z
# Ô¼vZ y4 ÂñYƒ_Š q%Z ðÃ~ i úZ
# :ÀF,
X ÇñYƒzáx â Z ÂÇñY¹vZ

JY X ÝZ Åh
e gzZ ¶Šˆ g Ig
$Š q Z Ñ!*
{gÃè :
Zà Zz äW7~gÃèXgzZ Å ðÉgh+'
× ~g ø~XkZ ävZÂg
½LgzZ Z}
.=G äMX Hk,
’Ð ,~ V1 KZ¬»VÂgß
Åx Z™ññƒD™Ýq ðÉgÐ { +
E ‚ Z LZ”%çgzZ ~
V
yZ Å kÜZ x Zú @*
ì Å [Å ä™ ¦(q
-Z ÃVÂgß7Z {Š™yÒ
nZ ~VÍß~}g!*
ÆXkZgzZnƒð‚gÐã‚ WJ
-b)
ÍY ¬Š~ { Çg !*
Å]+Z [gvZXnƒ!Zi Z »yZ CY ð0*
Vxß Å
X ñâ
Û wJÃÒÃkZ ºœÆÅzmvZ-ÔLZ à ¬vZ Vƒ
¬Š ¨
¤
oÞ‚ÛÖ] p…^_ÃÖ] †Ç‘] o× †ÏuŸ] …^_ -‰
Y 2â 005 ',Æ ZJ.ì| 1â426 âZy@26

14

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

b)Æv~i ú
?x ©Z HÆ<Ñ0Ðh
eˆÃx â ZgzZ ¶Šˆ~i ú :w ZÎ
VÂg߉ bŠˆÃx â Z LZ ~i ú._Æ <Ñ2Z ¸

: [ Z

„ V- X ì ^
,Y~ VÂg߉gzZ Z
# Zz ~ VÂg߉Ôì n
Û~
Åx â Z m»ˆ]‡zZ ÎX {z(~ VÂg߉Ôì x Zw~ VÂg߉
~[ÂkZ izZXB‚Æx â Z]ÑÙZ]‡zZ ÎÂì @*
ƒB‚Æ]Y Z Œ
Û
b)PˆÆkZXÐN YG yÒ x ©Z ~gz¢0Ј~i ú
ÒZ {Š™™f ~ [ kZ X Ð N Y G yÒ ~ ]gßÅ[Z z wZÎ
ŠëÔ<
L IZx â Z~XT ‰ nÐ „pÑtçg ~ óWëb)
Šñ!Zj »Ý°Z G
î*9gmy{ Ÿg£Zx â Z { ZÔª
‚g ÓUZz6,ÔIz +Š
vZèg\Wb) ì |q
-Z ÌtgzZì Cƒî*ÐOh!wÅkZƒ
I
7̈ Æ + YÁ Vzg ZD
Ù ÃDöL\|Ô X ~ V1Â ÅÅ
G
î*9g pZ ZëZ **
Ññ]|iÖZg$
+=ÕZgœ<Ñg · r
# ™X X
ï+Z ÅXC
Ù ~ kZ L LD â 
Û Š
á g Z~}g !*
Ætçg ~ óWëmvZ
Ðb), Z ;g ZD
Ù ~ kZgzZ7Šñ~ *Š ` WnÅTì ˆÅ
( yWÅZY M·,xzŠz4m<Ñg ·) ó Xó 7ÙWÌy »ÆY fÐX

GE
4hÒ3XZ÷Z Ô ]|ZZ Ô¬Ô g§ Ô ~”%z ~¦çO
Ôï

15

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

E+G
* Ññz)´]|
÷L g @*
Å ä³nÖ^³ÃÖ] Üãi^³³Ò†³e k³Ú]~gŠ ‡g «k1Z·*
x ©Z ~gz¢260Ј~i úÔÐ ÚÅug MZypg 26öZa
:sf `gŠ
# xâZ
Tt{z)ƒ i ú›Y ïE
L 8 ð!N }™t+Z Z
E

û 1ü

yZìtñn
Û 6,~ÇC
Ù **
Z™ b & ZgzZ **
C » kZ Â ( ƒ CY^ Ii úÐ
+ Y æÂÇñC: ðÃgzZ ÇñY F,
Z n
Û Ð6,ƒ
 Ç}Š C Ð ~
G ¸ á Zz
០ÔÖƒ ÏñYƒë!*
i úŃ
 gzZÐ Vƒx ZwïE
L ½&%ƒ
çâ æ é ¡’×Ö Ÿ÷^_e] äu¡‘] à lçÓŠÖ] á^Ò ]‚ŠËÚ á^Ò ^Û³Ö ¼³×³Ç³Ö]
ƒi ú@Z
# tèY :ÀF,!ÜÓÖ^ÛÂœ ]ç×_fi Ÿæ oÖ^Ãi ä³Öç³Ï³e Ý]†³u
™ë!*
i úgzZ Ç}Š™ë!*
Ãi úxg lñ{ ñOÆä™ b & Z ÅkZ
X ó zó ™:ë!*
wqZ LZ L
L ÐzzÅyâ 
Û kZÆà ¬vZì x ZwbŠ
( gĄc&
+î ßg7` 280mpÑtçg ~ óWë)

x â Z Ç}™‚‰
Ü z kZ n
Û Ð 6,ƒ
 **
C »q
-Z

û 2ü

~g7 ~
# q J
-VŒÇƒn
Û **
CÌ6,VzgzZ:gzñY^x »gzZá yâ
ñC Æ q
-Z ì @*
ƒ (ZiŠ ‰ÔñYƒ Ýq ( Š OZ ) t NzÃx â ZgzZ
@*
ƒ ` Z»kZgzZ }â 7ÃoÅkZ {zgzZ @*
Y7Š OZ6,Š c*
ßKZ »x â ZÐ
gzZ ñC ÌZuzŠ ǃ n
Û VŒ Â,g ¦
/6,tÅkZ 'Š ÞŠ¼ ì
s§Å 9x â Z J
-VŒ }™G @*
ÌZŠ Â}™: qg x â Z Ì[Z

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

16

( gĄc&
+î ßg7` 280mpÑtçg ~ óWë)X ñYW:Zz

ƒa’{z(i ú™ƒuF,
# ZzÐ Tì +Z t¤
Z
/Z û 3ü
ä CÆ kZgzZ Ç}Š C q
-Z¤
/ZgzZ ǃtñZ
# Zz6,~ÇC
Ù **
C » kZ Â
XÐgg Õƒ
 :gzÇñYF,ZZ
# ZzÐ6,
 ÂñYƒðZzgg »Ð
ƒ
( gĄc&
+î ßg7` 281mpÑtçg ~ óWë)

# Zz ¿F,
Z
:ƒ @*
ƒ i ú›Y:Ð T ƒ +Z t¤
/Z û 4ü
pÑ tçg ~ óWë)X ì ]i YZ Å äC Þ Ã ~ÇC
Ù ÌZ

äm‚ßã×Ö Ü³¿³ß³Ö] æì ~ ~K¬z”( gƒÑc&
+î ßg7` 281m
Ãx â Z¤
/Z :ÀF,ó ó äe Œªe ¡Ê(ÝçÚ^ÛÖ] xfŠÊ ® Ý^Ú¡Ö š†Â çÖæL L
X 7`wðà ¹vZy4ñƒïŠˆä~ÇgzZ ðƒµZzwȼ
( yWÅZ >g ZŠ Z 2` 148mãJ',
”X6›„wzZ ` 99m~K¬)

4G
5!ŠpÆ™tx â Z
䙊 c*
Ô @*
W7Š c*
gzZ Š
Hƒ ( ¸!*
)îE
0OE

û 5ü

ÏñYƒa’{z(i úÂÇÆgg ZlÅìvZy4g !*

/ZÔ »g nÆ
**
C 6,V-ÇÔ BŠ »g ÐZ Z
# ~ ]gßkZ ÂÔ Çƒ Z
# Zz œ{>gzZ
g ZlÅvZy4û%&Ãx â ZªXã:J
-^
,Y**
§ŠÙñ{ ǃZ
# Zz
X ñYc*
Š: µñ»glñ{
( gĄc&
+î ßg7` 281mpÑtçg ~ óWëi Z fp â )

Š c* 
D™tZ
# ì Cƒ]Š ¬ ÅV²Zz**

û 6ü

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

17

ó óVzZVzZ L LðÃD YƒgŠ ™p" ]܉РyZ Ug ZCZ Â@*
W7
ì x¥]Š ¬t ÅT Âì CYƒ ë!*
i úÐ kZ ÔgzZ¼ ðÃì H
]Š ¬ KZ {z ÆkZ I,Š CUg ¯ ì Z
# Zz6,V-ÇñW6,1g Z
#
X}™{ ni ú™wïszwÆ
( gĄc&
+î ßg7` 282mpÑtçg ~ óWë)

~ãZzg ƒ(Z c*
ñ0*
| 7,:ÐWgzZJZ~ôzZ F,
xâZ

û 7ü

gzZ ñY òÐWJZ c*
Æg%™hgz »e
$W c*
$WðÃñƒ _7,
e
ÌA
$Vƒ Dƒ‡Ã p„:Ô ñY c*
0*
: Ìxg lñ{J
-g Zl^
,Y**
i úp¤
/Z:
L Æäƒ: pŠ Y c*
äI:Æx â ZèYce **
CÃ~Ç
gzZì @*
ƒŠ°*
*™ »»xyZ Œ
Û }g7~ôzZ F,
èapÇ} 7,7W,Z6,
~zëÅvZèg<
L IZÄâ ZçOX ǃ7Zg7 Š°tÐ äY {gz¼
X D â 
Û ~pÑtçg
G-8E
{zc*
†:Ð x â Z²’ e **
CÃ~ǃxyWŒ
Û êL ~ôzZ F,
E
G-8
ƒÂ êL Š° ƒ: ! Zy

¼ ~ i úÐ tkZp¤
/Z ñYƒ VZzgÐW
X ǃ: Zg7B‚ÆtË{zgzZì m,³
( gĄc&
+î ßg7` 282mpÑtçg ~ óWë)

gzZ c*
C: ä~ÇpZhg(Ëäx â Z¤
/Z~ôzZ F,û 8ü
Ã~ÇÌA
$ðW: :Z™ c*
Š Y ðÃ~ i úÐ kZ å (Z Ì**
hg

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

18

$ ce
9»`™ºÖZ ãZ~ ôzZ F,
~uzŠx â ZÔ}Š q :ZÃx â ZxsåL›E
X @*
C‰
Ü zÏZ å¸ à zZ1á™{Š ¬Z6,gî
( gĄc&
+î ßg7` 282mpÑtçg ~ óWëi Z fp â )

Xì Y}ŠˆÌ^g ZŠ×b§ÅV- ÇÚ!*û 9ü
„wzZ ` 99m~K¬gƒÑc&
+î ßg7` 284mpÑtçg ~zë)

XƒCWi ú² ( 6›
ˆÌ~Ç ZuzŠ {z´Æ kZ Š
HHgHì‚& û 10ü
G
î*9gmy{ Ÿg£Zx â Z { Z Iz +ŠŠë<
L IZx â Z 6ì Y}Š
¶Š™gHì‚ÃË »x ¸L L D â 
Û Š
á g Z ~ pÑtçg ~ óWëÝ°Z
: hY LZ ðä
/ZgzZ7]i YZ ÅäCÃ)ÆkZ Dƒ7ptÆ
x ¬ ä0 qÑ h{z РƘŠkZ ÂÌ}™pt Ð ]Ñì
X óì
ó Yƒ( » )tðY c*
ŠÃV-Ç
( gĄc&
+î ßg7` 284mpÑtçg ~ óWë)

]Y Z Œ
Û {z‰
Ü z  ceÃkZ}ŠˆÌ¿ û 11ü
~ ~K¬ ~ óWë 6¾ p ÖZ {zÐ +
M ŶŠˆÉ }™: +

„ 99m1` ~K¬) é ð]†ÏÖ] áæ2 äÚ^Ú] o× xjËÖ] pçß³m á] x³nv³’³Ö]L ì
L

{zÐ +
M ŶŠˆÉ}™:+
M Å]Y Z Œ
Û ÑZz¶Šˆ:ÀF,( gz?6›
o× xjËÖ] æ ^ãß oãßÚ p‚jÏÛ³Ö] é ð]†Î á¢ì ~ò 
á ~ óWëX¾ p ÖZ

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

19

Å

Ð]Y Z Œ
Û èY :ÀF,( yMtŠ ZæZ„ 2` 382mg éG
5B+ ZŠg ) äß oãßÚ †nÆ äÚ^Ú]
£Å)X 7IÐ Z bŠˆ²ì Š
HH IÃ~Ç
:+
M Å kZ ì I Z åE
( }™

FFúÆá Zz äJ 7,ôzZ F,
-Z ì Š
q
H¬Š û 12ü
xg o Z~ }g !*
Æ+
M KZ ¹Z Dƒìg }Š v } 9ƒq
Äâ Z ǃx Zw*
*™ (Z ÂðƒÅä™y.6,Ãr
# ™ƒq+
M ÅyZ¤
/Zce
4O] ÿL X3Z
tçg ~ óWëÝ°Z G
î*9gmy{ Ÿg £Z x â Z { Z ÔIz +Š ›ëÔ ïGE
ì x Zw+
M Åä™y.6,à ( á Zz "7,) ~g ‡L L D â 
Û ~ pÑ
Ÿ æ ]憳Šm æ ]憳˳߳iŸ æ ]憳³9e D â 
Û Š
á g ZÅzmvZ-vZwÎg
gzZX z™: ;z™ Za ã‚ WÔî ÑŠ:]Ðî ‹Vc*
ŸpÃVÍß :ÀF,XX ]憊ói
G
SªG
~÷kZÆŠ· îG
CtÔì {ìt»p ™Ð ¹` W—"
G3©8É 7**
áô†û ÏöÖû] ]„ø`ø Öô ]çû Ãö Ûø³Šûiø Ÿø L L( Š
Hc*
â
Û Ô Zƒ~u 0*
yZ Œ
Û ™f »T)ì 4ZŠ
( 26e
$W>ãZ3>gÎ24{g 0*
) ó ó ôänû Êô ]çû ÇøÖû] æø
Á{Šƒ " ~ kZ gzZ ’: yWŒ
Û t ( ë 
Û » ) :yZÑZ +ÀF,
( gĄc&
+î ßg7` 287 mpÑtçg ~ óWë)X z™ ( gØ)

¡ CZ1ƒ: ÂÅ ä™y.6,Ãx â Z +
M Šˤ
/Z û 13ü
4O]IZÄâ Z 6Xì x ZwÌtƒŠ°**
£Zx â Z { ZIz+Š›ëïGE
Œ
ä ¡ CZ L L
þ Dâ
Û Š
á g Z~ pÑtçg ~ óWëÝ°Z G
î*9gmy{ Ÿg

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

20

X ~i úîSì x Zwc*
ggzZì c*
g )zg6,
µZg f Zg faÆ
( gĄc&
+î ßg7` 287mpÑtçg ~ óWë)

Â) c*
ŠˆÃ}uzŠ ZÎÆ x â Z LZ ä( ~i ú) öÐOL}M !Nû 14ü
c*
ƒ~ÇÔƒ: c*
ƒ~i ú{zì c*
ŠˆÃT„g CYi ú( Åá Zz¶Šˆ

Š»
ì ~g é5B+ ZŠg „ V- ( tçg„ 3z 150m<Ñg ·) X x â Z »gzZ Ë c*
ØÚ^> çâ æ†ve èq^u †nÆ àÚ Ün×Ãi æ Ü×Ãi äÞŸ äÚ^³Ú] †³nÆ o³×³Â ä³v³jÊæ
Ý^Ú] o× æ o×’ÛÖ] †nÆ o× æ 2†ËßÛÖ] o× æ ä×%Ú o× p‚³jϳ۳Ö] x³j˳Ö

( yMtZæZ„ 2` 381mg é5B+ ZŠg ) !†ì¤]

Ç}Š™‡ÃÃi úÅkZ bŠˆÃgzZ Ë{z´Æx â Z LZgzZ :ÀF,
VŒ gzZ ( ì „
 gŠ ‰
Ü zÆ ~
# q~ i ú )ì pz ½bŠˆ
LZ L
L ì ~d„ (Z ǃ¯
) !*
»ä™‡ Ãi ú¯
) !*
Æäƒ: ~
#q
ˆÃ~ÇÔ ~Ç~ Xì ï
á ÃVÂg߃
 yZ ó óbŠˆÃ)Æ x â Z
~Y ZM Z ÅT}ŠˆÃx â Z kZ c*
}ŠˆÃ~i ú)c*
Ô}ŠˆÃŠ»Ô}Š
X ÏñYƒ‡Ãi úÌ~VÂgßyZªXƒ:
1}ŠˆÃgzZ ËZÎÆx â Z LZZ
# ( ~i ú) öÐOL}M !N û 15ü
çO σ:‡Ã i úÅkZ ÂÐ n¾ÅäC ÃkZ : }Š ]zˆè+
M/
áæ2 éæ¡jÖ] äe oßÂ] ]ƒ] Ÿ ‚ŠËi äÚ^Ú] †nÆ x³jÊ ç³Ö æì ~~K¬~ óWë
x â Z LZ¤
/Z :ÀF,
( gz?6›„ 1` 99mty~ óWë) ¼nvÛÖ] oÊ ]„Ò Ün×ÃjÖ]

21

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

Æä2ÆkZZ
# pÏñYƒ‡ Ãi úÅkZ Âc*
ŠˆÃË{z´Æ
Xì ~”b§ÏZσ:‡Ãi úƒÅ+
M Å]zˆñO
E
ì i úåLh©! Ì¢
8ˆ »}uzŠ ZÎÆ ~ÇLZ û 16ü
: {z¤
/Z ª7Ð äCÆkZ Š
HWŠ c*
ŠpÐ Z‰
Ü z D CÆkZ¤
/Z%Z
~zëX 7@−7,»kZ Â74ŠÃäCÆkZ @*
YWŠ c*
ÐZ ÌZ
# @*
C
p] ^Ï×_Ú ‚ŠËi xj˳Ö] g³fŠe †³Ò„³jÖ] س’³u á]L ì
L ~ò 
á
á] æ Ü×ÃjÖ] 3çqçÖ å‚Ãe æœ xjËÖ] Ý^Ûi ØfÎ éæ¡jÖ] oÊ Å† ð]ç‰
áçÒæ ^Ï×_Ú ‚ŠËi Ÿ xjËÖ] gfŠe Ÿ äŠËÞ àÚ å†Ò„³i س’³u
ᢠäŠËÞ àÚ äÞœ ÐÏvi ‚Ãe †$©m Ÿ xjËÖ^³e س’³u ä³Þœ †³a^³¿³Ö]
p†i Ÿœ †a^¿Ö] o× oßfm oju ð^–ÏÖ] Ÿ èÞ^m‚Ö] …çÚœ à³Ú ÔÖ]ƒ
ÄÚ ‚ŠËi Ÿ Ün×ÃjÖ] Ÿ é ð]†ÏÖ] ]÷‚‘^Î äÚ^Ú] å†nÆ o× xjÊ çÖ ä³Þœ

( tZæZ„ 2` 382mg é5B+ ZŠg ) X ó ó Ün×ÃjÖ] äÖ^u †a^¾ áœ

ÏñYƒ‡ Ãi úÞ Âc*
WŠ c*
Ðzz ÅvÃx â Z¤
/Z~]gß+Z :ÀF,
ˆÆäƒ »ˆc*
ƒ ~Š™ qzÑ]zˆ¬Ð äƒ »ˆä x â Z { Zp
v :ƒ Š
HWŠ c*
„ŠpÐ Z¤
/ZgzZÐzz ÅäY ñ0*
ÆpÔƒ Å qzÑ
: i ú Þ~ ]gß+Z Â@*
YWŠ c*
Ð Z ÌA
$ @*
W:ˆ¤
/Z ªÐzz Å
**
W»ˆ Âì c*
WŠpi Zˆ ñYƒ"
$U*
tZ
# ìC
Ù ª]!*
tX Ï L I
:ì #ñ6,$c*
Šnç»äW: c*
äWŠ c*
Špi ZgzZ Çá Z e 7W,Z6,i ú

22

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

Æx â Z LZ ðä
/Z 8 Š7ÂHX Yƒ7(ZN ά6,C
Ù ª 6,Y ,

/Z σ:‡ Ãi úÅkZ Â}Šˆñƒ D™+
M Å]zˆÃ){z´
ì C™C
Ù ªÃ½¿ª
q ~C
Ùª
~Ǥ
/ZV;7@¢
8ˆ»x â ZgzZ bŠˆÃx â Z LZ

û 17ü

N }uzŠ ä
Â1á äx â ZgzZ c*
Šˆì 7q
-Ñ »kZ~i ú™èE_Ð
z151m<Ñg ·) X ˆÅ ~ÇkZ sÜ Â1: ä x â ZgzZ ˆi úŃ

k×_e t…^ì àÚ à³Ï³×³i ^³Û³Ö ܳi©³Û³Ö] ᜠì ~ò 
á ~ óWë(tçg„ 3


„ 2` 382mg é5B+ ZŠg ) äi¡‘ k×_e äßÚ „ìœ æ äÚ^Ú] o× xjÊ]ƒ¬Ê äi¡‘

: ˆ^ Ii úÅkZŠp Â1ˆÐ `g {ä ~ÇZ
# :ÀF,( yMtŠ ZæZ
X ÏñY^ IÌi úÅkZ Âáá {zgzZ}ŠˆÃx â Z {zZ
#

Ýq ¢Ð Z1ì Š
Hhg¼ x â Z ZƒµÃ~Çû 18ü

x â Z ƒyátÐZZ
# ǃ^
,YbŠˆ‰
Ü zk Q~ªÅµkZ7
ˆŠ z!*
Æäƒ: ¢ÂÏñYƒ‡Ãi úŠ
Hc*
C:¤
/Zì Zhg ä
x â Z 6X 7^
,Y ¦
/
Ù **
C
C6,µ¡Qƒ: U»i úŠ Y¤
/Z ǃ ^
,Y bŠ 
D â 
Û Š
á g Z~pÑtçg ~zëÅvZèg<
L IZ
E
# ZzñÉ 7^
Z
,Y ¦
/
Ù **
C
C 6,µ¡Âƒ: i úåLh©!tZ
# LL
G
SªG
ì x¯ îG
Ù ªzzÅ#
Ö wD â 
Û Š
á g Zh
+'
× ÐWXì
G3©8(ˆ) ì ìC
E$
1i ú@zx Zwx¯~ i úgzZ
6,äƒ tÐ Z Z
# ðƒ]i YZ ]gzç¸E

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

23

-4$
µÐ Z Z
# Zƒx ZwZ åE£Åì ŠñxøgzZ Zƒ µZz —~ ÷ E
GÂ7¢Šp
.Z x â ZgzZ Ïìg CY i úÅ kZÐ äC ßgzZƒ tÅ ÏZ eì
~
Yƒ7^
,Yx ZŠZ6,
%Z, Z Âσ‡Ãi úŃ
 gzZÅkZ ÂÇ}™
( gĄc&
+î ßg7` 287mpÑtçg ~ óWë)

äx â ZèÑqì c*
Š hg¼ äx â Z Zƒ—Ã~Ç û 19ü
 gŠ
x â Z¤
/Z „g CYi úŃ
 1á äx â ZgzZ c*
ŠˆäkZ Z åE£ÅåJ 7,„
\I
4O] ÿL X3Z Äâ Z 6ˆÅá Zz ¶ŠˆsÜÂ1: ä
‚g üL.è: Zz6,Ô ïGE
ª
Š
á g Z ~tçg ~ óWëÝ°Z G
î*9gm y{ Ÿg £Z x â Z { Z Iz +Š ›ëÔ
ÅkZÐ äC ßgzZƒ tÅÏZ ì eƒµÐZ Z
# L L D â 
Û
ó óσ‡Ãi úŃ
 gzZÅkZ ÂÇ}™~
.Zx â ZgzZÏìg CYi ú
( gĄc&
+î ßg7` 287mpÑtçg ~ óWë)

4G
&7i ú@**
.nG
ä³nÖ] ì ¬¸ UçG
CßUœ~ôzZ F,û 20ü
èÛu… än× á^ì ^•… ‚Ûuœ Ý^ÚŸ] è×ÛÖ]æ àm‚Ö] 2‚rÚ èߊÖ] Øa] Ý^Ú] Ù^Ú
! èm畆Ö] pæF^jËÖ] oÊ àÛu†Ö]
( gĄc&
+î ßg7` 284mpÑtçg ~ óWë)

x â Zh
+
á ce#ÂZ hðÉ ì {z( bŠˆ„ Ug ¯

û 21ü


g é5B+ ZŠg ) ä³³jÂ^³‰ à³Ú x³j˳m á] 决ӳ³mL ì
L ~ò 
á ~ óWëá wïŠp

‰ Âì Â¥ ƒ x¥Ð Z ]Š ¬ Å kZ Z
# 1( tŠ ZæZ„ 2` 382m

24

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

X ñCUg ¯Âì CYƒ‡Ãi úÐXä
3 szw,Z
( yZÅZ >g ZŠ Z 2` 154mãJ',
”tçg„ 3z151m<Ñg ·)

}™g66,¶ŠˆÃV-Ç ì {z(Ãx â Z „ V- û 22ü
ªÆ}Š™ qzÑe
$W~uzŠ c*
ñYƒ vs§Å]gÎ~uzŠ ËÉ
E
g6}™ qÃg Âì [| 7,~
# qg”¤
/ZgzZƒ: i úåLh©!( **
5)Ýz »kZ
~K¬ ~ óWë 6Xìg Z9•
 ‚ c*
ñ 7,g !*
g !*
 ptÆä™
é ð]†ÏÖ] oÖ] Ü`òr×m äÞŸ xjËÖ] oÖ] Ü`òr×m ᜠÝ^Ú¡³Ö o³Ç³fß³mŸ æL ì
L ~
oÖ] ØÏjßm Ÿ] æ é¡’Ö] äe ‡çri ^Ú …‚Î œ†Î á] ÄÒ†m Øe åæ†ÓÚ äÞœ æ ä˳׳ì
^jÒ^‰ ÌÏm æ] èm¤]22†m ᜠð^rÖŸ] †nŠËi æ oÊ^Ó³Ö] o³Ê ]„³Ò p†³ì] èmS
( gz?6›„ 99m1` ~K¬) ó ó èm^`ßÖ] oÊ ]„³Ò
~Ç ’ eÃx â Z LÀ
þL F,

g66,ä™] Y Z Œ
Û ú LZÃyZ {zèY}™:g6s§Å ¶ŠˆÃ
i ú å [ ™]PŒ
Û âZ¤
/Z ceÐ ZÉ ì {z( **
™g6t gzZ Ç}™
gzZ ñYƒ vs§Åe
$WgzZ Ëc*
á™ qÃg ¶°»c äƒ 9Æ
Z9lñ{Q *
c ;g @*
™g ZƒÅe
$Wg !*
g !*
{z t pÆ ä™g6ÃyZ
X ó ó;þ g
i úÐ ¶ŠˆiŠ „ q
-Z V;z å bŠ 7ˆV˜ û 23ü
æL Lì ~ ~K¬ ~zë7oÑg ZƒÅˆn Æ UIi úÏñY ^ I
x‘Ÿ] çâ æ ]…]†Ói änÊ ½†jMm Ÿ æ é†Ú xj˳Ö^³e ä³i¡³‘ ‚³ŠË³i

25

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

: {ÃaŠwzZ¢110m~K¬~zë) ó ó á^ín•^Î pæ^³jÊ o³Ê ]„³Ó³â
( c Z™

Xì CY^ Ii ú„жŠiŠq
-Z6,¶Šˆû":ÀF,
u 0*
yWŒ
Û {z 7]i YZÅ] !*
kZÃá Zz¶Šˆ û 24ü
ì ꊙ‡ ÃÃi úÅá Zz ¶ŠˆÔ bŠˆ™NŠ Ü }Šˆ™NŠ
E
z[Zø¤
/Z „V- ì i úåLh©!Þ−7,yZ Œ
Û ™NŠÐ pÑÜ~i ú
E
c*
܃ k7,6,Š c*
/Z V; ì i úåLh©!Ì−7,™NŠÐZƒ –~ {)
¤

( yMtŠ ZæZ„ 2` 384mg é5B+ ZŠgÔ g UgŠ ) 7`w  ˆ 7
,
à 6,[Zø

i úÅkZ Âc*
ŠˆÃx â Z ä kZì CY ^ Ii úÅkZ~ ]gßTçO
gzZ ˆƒ‡Ãi úÅkZŠp„ _7,i ú™NŠÐ {)zÜÆkZ ˆÌ
X ˆƒ‡ÃÌi úÅx â Z6,h
eˆ» `g {Ði úgzZ Š
Hƒ`g {Ð i ú{z
E
{zgzZ **
7,x¥»kZ 7V¹gzZì i úåLh©!tV¹û 25ü
4O] ÿL X3Z Äâ Z 67x » »q
Iz +Š ›ëÔ ïGE
-ZC
Ù ~ª
q Åi úÌ
»tL LD â 
Û ~pÑtçg ~ óWëÝ°Z G
î*9gmy{ Ÿg£Zx â Z { ZÔ
Š YZ ñ† ( N Y ƒ ‡ à pÐ Tƒ +Z tª) **
ƒ pè@
Ô ñY1yY( Ð ã‚ W ) ™&7q+ZÔì ( zzÅŠ YÆi ú)i ú
~ _7,i ú Ã, Z „P ~ yZ D Yu Y f ~ y*zy
G
SªG
6ǃ:Š Y îG
Ù N Yƒi6,kZ
G3©8gzZÐ,™yአYZ {z ǃ(g ZD

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

26

~ óWë) ó óì @*
ƒC
Ù ªÐ ( "7,Æ ~ óWëª) ‡ Z%Å ~ óWë}g ø

£Å( gƒÑ c&+î à Ÿg7` 287mpÑtçg
LZ V;zƒµ » pŠ YV˜ Z åE
X ñYH qgÐ Y fÝOÆä™êðÃ6,gî
Å ~Ç bŠˆ~ ÝZ ì t È » ¶Šˆ û 26ü
gzZ Ii úèª
q X ì GÐ ~Ç » x â ZgzZ **
2¼ Ãx â Z Ð s§
Å]gz¢1 ¯
) !*
»äYƒ‡ ÃÆi úgñZtÉ 7µñ»ä5
kZ ä <Ñì Šg Zzù~}g !*
ƶŠˆV˜6,]â £yZ c*
6,(
gzZ ¶Šˆ~i úJ
-uÅ({Š™yÒ~ùgzZ]gz¢gzZ ~Š]i YZÅ
š†³³³³Â ]ƒ]L ì
+3gs 笻UIi úÐ6,á Zzh
L ~ù éE
5{ÅZ ù Z$
e
|¡‘] ä³e ‚’ÏÖ] ០ä³e Œªe Ÿ Ýç³Ú^³Û³Ö] x³fŠÊ ®³ Ý ^³Ú¡³Ö
ó ó |¡‘Ÿ] oÖ] èq^v×Ö äß ݡÓÖ] ÜÓu ¼ÏŠÊ éç×’Ö]
( G* Z ÝZÔwzZ¢235mù éE
5{ÅZ ù Z$
+)

`w ðÃ~ ¶Š ˆÆ ~Ç Âƒ µZz wȼ Ãx â Z Z
#
ˆÆ kZ6,¯ Å ~
# q n kZì » b & Z Åi ú{Š Zg Z » kZèY7

Hc*
Š™‚¬»äƒx¯6,¶Š
Š
Hc*
Šˆ ( V;z ¶7] i YZ V˜ ª)û" }V˜ p
,Z ƒ: ]i YZ ÅäW:ZzÃx â Z Z
# }X ¨W^߬ÝZ » UIi ú
4O]ÿL X3ZÄâ Z 6X ˆi úÅkZ Âc*
ïGE
ŠˆäËgzZì û" bŠˆ6,µñ

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

27

}g øL L D â 
Û Š
á g ZÝ°Z G
î*9gmy{ Ÿg£Zx â Z { ZÔIz +Š›ëÔ
c*
]Y ZŒ
Û 0p¤
/Z **
C ìt ~ b)yZÝZ q
-Š 4,
ÆÅvZ ègx â Z
Eš!
x¯ ö-S ( **
Ct)1 Ð i úg »f Zz Y Z b
Zƒ
 t gzZì rgzZ Ä}™f
ÆkZ ÑÈ Âªì @*
ƒ **
2ÐZgzZ **
™[æÐ x â ZÝq » kZ ì
¸ ÌÃì‚gzZì CƒŠ Z%n¾¸Ð kZ C
Ù ª6,X ’ e *
*™t Nˆ
Eš!
yZ Œ
Û èSgßp¤
/Z ;g— H~ äƒx¯ÆkZ ÂÔx|öW /Z Z åE£Åz™f c*
¤
+G
h^³jÓ³Ö] „³ì ±³v³³nmFZZ `™e
$WtÐ +
M Å[æÃò **
SW A Ë~i ú
G
SªG
åtkª6,
¯kZì yWŒ
Û îG
S7,XXéçÏe
G3©8{zèÑq„g CYi út ·Ñ!*
wq¾ Â ZIx¯ pp ä {z Z
# Ô ƒ i ú@ƒ û',p¤
/Z **

V˜ c*
Ü zÆ i ú — & Zè~

# q1 ( Ç}Š h Âi úª) Ç}™i ú›YZ
ZZÆTyIZæc*
â
Û uF,
ÃkªkZ ä[Z}g øì Šg Zzùm{
ó Xó c*
Š¬»i Zì ]gz¢zùÐ{z
( gĄc&
+î ßg7` 258mtçg ~ óWë)

Å[Z wZÎ 6ì @*
ƒ ` Z 5Z » b)M6,‚ŸÑ!*
{gÃè
X ÇñYƒx¥! lÐb)á ZzäW~]gß

28

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

h]çq 1Ò á] …æ] Ù]ç‰ Üa] Ð×ÃjÚ 1‰ äÛÏÖ
] .Z ~ Ö
@å [ ™ »«g zŠ «¶ÅVç
Û ge +
M Åx â Z

:wZÎ

gzZ S7,] .ZÔŠ
HÖ{z c*
Cä ~ÇÈ Š
Hƒ Z9™Èº ZvZgzZ Š
HwÈ
?7c*
ðƒi úÅx â ZÔ Å~Çc*
WX Hœ{>~y
W

h^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]
Ö( x â Z ª) {zgzZ c*
Cä ~Ç åc*
0*
äƒ: Z9 J¦ Zg7 ÌZx â Z¤
/Z
kZ å Š
Hƒ Z9 Zg7 x â Z¤
/ZgzZ ¶: ~
# q Åœ{>gzZ ˆƒi úŃ
 Š
H
ìÆ kZ Z
# gzZ „g CY ‰
Ü z ÏZ i úÅ ~Ç Â c*
C ä ~Lj Æ
x â Z å c*
C‰
Ü z kZ ä ~Ǥ
/ZgzZ ˆÅƒ
 gzZ ˆÌmZ ÂN*
ßx â ZÐ
Ø è ÂN*
<
߈ÆkZ Š
Hƒ J¦ Zg7 ~ ãZ å Zƒ Z9: J¦ Zg7 ÌZ
äƒ Z9 J¦ ðƒ {z(:
L Æ ¬¿#1ˆÅƒ
 ƒ i ú~ ÛZ
6,
~ ¸<
Øè èq
-Z îS,™{Š ¬Z »i úX 7^
,YRßnÆà zZ ÒƒˆÆ
Xì n
Û {Š ¬Z Â7„ ðƒi ú
]ƒ] xfŠm Ÿ æZZ äÖçÏe äm‚ßãÖ] oÊ ]„ÒgƒÑc&
+î ßg8` 214mtçg ~ óWë)
( gz?6›„wzZ ` 99m ó ó ànm†ìŸ] oÖ] Ý^Î

Ãx â Z ™ aÎtä~ÇgzZÐk
,
ŠÐ ]Š ¬KZ~à zZ {ƒÃx â Z

:wZÎ

~y
Wì à zZ {ƒt ñYƒq :ZÃx â Z @*
½rÐ i ZzW—ì Zƒœ

29

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

?7c*
ðƒ‡Ãi úÅ~ÇÔ7{ƒ

h^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]
kZ ä ~ÇgzZ ðƒk
,
Š ~ \zZ {ƒÃx â Z Z
# ˆƒ‡ à i úÅ ~Ç
»kZ~ µZz Âc*
7à {Ð wqzŠ ÂÅÒì Œ{íZ {ƒt Ð yá
kZ ä kZ ðƒÐzz kZk
,
ŠgzZì Œ„ \zZ {ƒx â Z ªÇƒßyá
]gz¢" sÜ: **
C» ~ÇìC
Ù ªÂZ
# Å ZŠ ZÐ %F,
{Š c*
i].Zg !*
E
»kZ åtnç¤
/Z s Ü',
ÆkZX Zƒi úåLh©!G ÂZƒ µZzß¡É
**
C»kZ ÌA
$ å Œ{íZ {ƒÃ\zZ {ƒä x â Z ª å„
 gŠ ªZz yá
âZx â Z Z
# 7mðà » kZÐ i úèb & ZgzZì ~
# q" z½¡ 
gzZ ðƒMg”í@*
tx`
ÑÂZƒi6,œÆkZ ~ÇÐ T [™í@*
Æ kZ [ Z Ô [ ƒ {z **
ƒxi Ñ »œ{>gzZ **
ƒ uF,» Z
# Zz ª å **
ƒ¼
760
+Z » ñ}uzŠ Ë{Š c*
iÐ kZgzZ Yƒ 7!Zi Z » kZÐ äC
ìt Ÿ» »Ã¨ª) ¨èÃñ~ Z åE<XÅñY H÷t ÃvÐ T
Ã\zZ {ƒx â Z Z
# ìt ÅkZnX ì i ú›YÌ~ ]gßkZ (
Æx â Z}g ø:gzÔ}™: {g 
á Z »á
ˆ ~Ç[Z ÂñYƒ Z9 Zg7 ™hg
Å à zZ {ƒÃx â ZˆÆ äƒ Z9 Zg7 Ïìg CY i úÅ ~Ç6,<
Ø è
Рzg Ŭ-Z LZgzZ ;g {Z
+Ã" ¡**
C» ~ÇÂå^
,Y**
Ô*
*™Šús§
[Z ÂÑ ä™ qzÑ **
¢xsx â Z ‰
Ü z TpZƒ i ú@™Ix¯

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

30

» i ú›Yz ñ~ äC : [ Z ce bŠˆÐzz Å äƒ ¾~
#q
X [™x Ói ú~yáLZ Âx â Z ì60
+Z
( gĄc&
+î ßg7` 264tçg ~ óWëi Z fp â )

?cebŠB‚Æp ÖZÁˆ :w ZÎ

h^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]
kZì ÑÈÐ V˜ ìt4Ô ñC{zì ÑÈ ÂáÈyWŒ
Û x â ZZ
#
ì ~6{g @*
@*
~zë 6ì ÑÈt e
$W{zQ ñC e
$WÅúÆ
èmX œ†Ïm ᜠäÚ^Ú] o× xjÊ ]ƒ] o³ÖæŸ] æèr³v³Ö] pæ^³j˳Ö] o³Ê æL L
‹nÖ ]„â æ Ü×ùÃjÖ] æ Ün×ÃjÖ] äfMm ¡nÒ äÃÚ ^Ûe ^ãבæ Ü$ ^ã×fÎ
( yZÅZ >g ZŠ ZwzZ ` 581m6{g @*
@*
~zë) ó ó ݇¡e

$WÅIâ ¬Â}ŠˆÃx â Z LZZ
e
# ìtà zZì ~îE
@9~zë:ÀF,
ƒ:/xÆpz ½bŠˆ» kZ ykÑZ ‚ @*
ñ5Ãà ZzˆQñ 7,
sÜì ÑÈ ªX 7xiÑbŠˆÐ e
$WÅIâ ª**
™ b§kZp
Xì „
 gŠ ÌA
$~Š C{z
ì^
,Y Ìt Â@*
W7Š c*
ÐWŠ
HwÈ_7,_7,¼Ð ~ >gÎx â Z¤
/Z
o•…†Û à æL ì
L ~ãJ',”çOñYc*
Š}Šˆ» >gÎgzZ Ë
än× si…] Ý^nÏÖ] oÖ] 3^ ^Û×Ê ‚r‰ æ ÜrßÖ] é…ç‰ œ†Î äÞœ äß ä×Ö]

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

31

!XXän× †Óßm ÜÖ æ^✆ÏÊXXš…Ÿ] kÖˆÖ‡ ]ƒ]ZZ ‚u]æ äßÏ×Ê
( cZ™yZÅZ >g ZŠ Z 2` 154mã J',
”)

ÏZ S7,ÜÒgÎä \W¸ìg J 7,i úÅvZ èg tzg Ã/]|:ÀF,
ä ˉ wÈ\W ÂL ßs§Åx ªZ
# Æ™{>6,{>e
$WyZgzŠ
! ôË6,
kZgzZ S7,e
$W¸ ä\W:c*
Šˆ» XXšö …û Ÿø ]û kôÖøˆô³Öû‡ö ]ƒø]ôZZ
X H:g ï ZÌä
ƒœ~äWs§ÅÁg}uzŠÐ Ágq
-ZªÁgwÙZZ
#
6{g @*
@*
çO X ì ^
,Y Ìt ½r}Šˆ)g fÆÄ ìt 4Â
‚ŠËi Ÿ é¡’Ö] oÊ äÞœ å†nÆ Ü×Ãm ᜠènße †fÒ ]ƒ]o×’ÛÖZ L ì
L ~
xnfŠjÖ]ZZ Ü׉ æ än× ä×Ö] oב äÖçÏÖ xnfŠjÖ] o³ÖæŸ](ä³i¡³‘
ó ó XXð^Šß×Ö ÐnË’jÖ] æ Ù^q†×Ö
( yZÅZ >g ZŠ ZwzZ ` 575m6{g @*
@*
~zë)

wÈ~ Ág wÙZ x â Z Z
# )6,µñ, Z à ~ÇL ì
L ~ tëZ ~zë
-d
*™záÃx â Z² ( ñY
ñYƒwìÃx â ZÐ T¾º ZvZ c*
vZ èEBEƒ *
ÜÓjmœ… o³Ö ^³³ÚL ì
L g
$u~{)zpÑ~g g9ᙄ
 gŠÃi úgzZ
xf‰ ]ƒ] äÞ^Ê xfŠn×Ê äi¡‘ oÊ ® äe^Þ àÚ ÐnË’³jÖ] ܳi†³%Ò]
ó ó ^Šß×Ö ÐnË’jÖ] ^ÛÞ] æ änÖ] kËjÖ]

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

32

( cZ™tçg„wzZ ` 187mtëZ ~zë)

B; 6,B; ÒZÐ ~ ? Âì mÈ~ i úðÃZ
# Vƒ 8 Š ~:ÀF,
Ǿ ÄðÃZ
# ¼ÄÂáÈ~i úðä
/Z :ƒ D™záÐ Z™g â
E{G
$
©
3
Xì nÆVÂgúsÜÂ**
g âB;6,
B;ªþG gzZ ¨W^ßx â Z Â
Â}Š ðä
/Zce bŠ 7ˆˆÆe
$W& ë v߉

:wZÎ

?ì „
 gŠtHì CYƒ‡Ãi úÅkZ

h^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]

4O] ÿL X3Z Äâ ZÔì ß wìt » VÍß
y{ Ÿg£Z x â Z { ZÔ Iz +Š ›ëÔ ïGE
Ô}™tV˜ x â Z L L D â 
Û Š
á g Z ~ pÑtçg ~ óWëÝ°Z G
î*9gm
ì 9¸Ôƒ [ | 7,tWg ZD
Ù p¤
/Z }ŠˆÐZ ì ^
,Y Ã ~Ç

L ~g é5B+ ZŠg
ˆ Ãx â Z LZ :ÀF,ó ó †ve äß oãßÚ †nÆ äÚ^Ú] o× xjËÖ]L ì
ØÏjÞZŸ Ý] éç×’Ö] äe ‡çrm ^Ú …‚Î Ý^ÚŸ] ð†Î ð]糉ì ~ÏZX 7IbŠ
âZäx â Z { Zp:ÀF,
ó ó †`Þ x‘Ÿ] ça Ÿ Ý] xjËÖ] …†Ói Ÿ Ýœ p†ìœ èmS oÖ]
vs§Åe
$W~uzŠ {z { ZpÔƒ Å: c*
¶°» nÆi úƒ à ™]PŒ
Û
Xì ÛZ¸ƒc*
Šg !*
„q
-Z c*
ƒc*
Šg !*
g !*
ˆÔƒZƒ: c*
ƒŠ


( yMtŠ ZæZ„ 382mg é5B+ ZŠgÔgƒÑc&
+î ßg 6` 371mtçg ~ óWë)

Æ~ÇQ Š
HwÈ −7,]¦Y ¬ŠgzZ Š
H`~qÃg™Èrx â Z

:wZÎ

{>~y
WgzZ H qÃgQ S7,]¦ñ¬ŠÔ Zƒ :ZzÐ qÃg6,¶Šˆ

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

33

?7c*
ðƒi úÂHœ

h^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]
,Y nÆkZ ÂñY `~ qÃggzZ ñY wÈ −7,]¦ñ¬Š ¿
^
~g7 i ú{z ì ¬É §Ð qÃg n Æ "7,]¦ñ¬Š {z 7
™< Ð qÃg gzZ ñYWŠ c*
„ Šp¤
/ZQ }™œ{>~ y
WgzZ }™
ÿL X3ZÄâ Z 6X ðƒ:‡ Ãi ú1Zƒg Ç{ k
H
ìtÛZ Âñ 7,]¦ñ¬Š
4O]
wZÎq
-ZÆnÏZÝ°Z G
î*9gmy{ Ÿg£Zx â Z { ZÔIz +Š›ëÔ ïGE
:¼ ÌZ c*
ƒ[| 7,Ä( ~ qÃg ) L LD â 
Û Š
á g Z ñƒ ïŠ[ Z »
]¦¤
/Z 7]i YZ Å ähg qÃg n Æ "7,]¦ÐQƒ c*
0*
"7,
óì
ó œÒ>6,k Qñ 7,: c*
ñ 7,]¦Q H{ k
HHŠús§Åx ªnÆ
X ( ƒc*
W:Zz™wȲ )
( gĄc&
+î ßg8` 212mtçg ~ óWë)

å: „
 gŠ {zc*
Šˆ§{ Å b & Z Åi úä ~Ç~ {gÃè ]gßçO
:ZzÐ qÃg {z ì IÃx â ZŠp 7i ú— & Z(kZ bŠˆ»kZ
ÆkZx â ZQ ˆƒ‡Ãi úÅkZ6,¯ ÅT c*
Šˆû" ä kZ Z åE£ÅL ß
gzZ åC
Ù !*
Ð i ú 1ˆ»kZ ä kZ ˆƒ‡ ÃÌÅx â Z ¶РäC
HHyÒÌ~wΰZ;òz문X ðƒ7i úÌÅË:
Š
L ÆkZ
( gƒÑigŠ Z',
nwzZ¢386mwΰZ;~ óWë)
Y

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

34

]gÎÐgzZ}ä kZ Š
HwÈ] PŒ
Û yZgzŠ å;g J 7,i úh
+i :w ZÎ
Åá Zz ¶ŠˆX c*
Šˆä ~ÇˆÆ ä™ qzÑÆ kZ ~Š™ qzÑ
?7c*
ðƒi ú

h^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]

4O] ÿL X3Z Äâ Z 6ÏñYƒ i úÅá Zz ¶Šˆ
{ Z ÔIz +Š›ëÔ ïGE
ìt 9L LÔD â 
Û ~ pÑtçg ~ óWëÅà ¬vZègy{ Ÿg£Zx â Z
ƒ 1| 7,Z
# Zz§Šp¤
/Z Zzg **
CÞÃ~ÇáÈ~ ]PŒ
Û xâZ Z
#
ƒ ZŠ Z Z
# ZzÍ~ \zZ]gß ƒ H„ wÙZs§Å}uzŠÐ q
-Zp¤
/Z 
ñYò (ZÐ y!*
i ÅkZ ÂðÃ:
L Æk
½ZÔ1g ì wÈZ1[
óì
ó ~
# qÅäCnÆpg„
 gŠi úKZÃ~ÇZ®ƒi ú@
( 7` 258mpÑtçg ~ óWë)

Ù^Î &nu é…ç’Ö] å„â oÊ é¡’Ö] 2^ŠÊ oÊèvm†‘ èm]‚ãÖ] é…^f k³×³Î á]
p†ì] èmS oÖ] ØÏjÞ] Ý^ÚŸ] á^Ò çÖ ZZän× oÖ^Ãi ä×Ö] äÛu… oÞ^ßnƆÛÖ] Ý^ÚŸ]
æ ànÏ×jÖ] 2çqçÖ äÖçÏe „ì] çÖ Ý^ÚŸ] éçב ‚ŠËi æ xi^ËÖ] éç³×³‘ ‚³ŠË³i
!é…憕 †nÆ àÚ àÏ×jÖ]
E$
D y Mº•
Ñ„ 136> ðÒ}ÅZ åh©G
â [!*
AzZtZ@)

èߊÖ] Øa] Ý^Ú] ^ãßùne ^ÛÒ |çq†Ú çâèm]‚ãÖ] gu^³‘ †³Òƒ ^³Ú

VÙç³³þ Îþ ]

än× á^ì ^•… ‚Ûuœ ^ÞŸçÚ p…^ÏÖ] ÀÊ^vÖ] ojËÛÖ]è×ÛÖ] æ àm‚³Ö] 2‚³r³Ú

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

35

pæF^jËÖ] oÊ ^ÛÒ o×’ÛÖ] ènßÚ |†> o×vÛÖ] èn׳u à³Â à³Û³u†³Ö] èÛ³u…
Ù^ÏjÞŸ] ‚Ãe än× xjËÊ pF†ì] èmS oÖ] Ý^ÚŸ] ØÏjÞ] á] æDènßÛÖ] àjÚE ämç•…
^â†nÆ æ äm]‚ãÖ] oÊ ]„Ò é…憕 †nÆ àÚ ànÏ×jÖ] 2çqçÖDènßÛÖ] |†>E ‚ŠËi
p†rÞ…ˆÖ] †Óe oe] Ý^ÚŸ] o•^ÏÖ] àÂ^nÓvÚ ]„â é†nì„Ö] gu^‘ ØÃq æ
]„â àÚ „ìœæ ¼nvÛÖ] à ]ç×ÏÞ ]„Ò ‚ŠËiŸ ]çÖ^Î îñ^9ÛÖ] àÚ å†³nÆ áù] æ
äÛu… ^ßín> äÏÊ]æ æ îñ^9ÛÖ] èÚ^ ÙçÎ2^ŠËÖ] Ý‚Â áùœ èm^ãß³Ö] g³u^³‘
÷^’í×Ú å^ßmæ… p„Ö] “ì†Ö] Ñ¡›Ÿ ÐÊæŸ] çâæ ÔÖƒ o× oÖ^Ãi ä×Ö]
DgĄc&
+î ßg7` 263mtçg ~ óWë)

xi^ËÖ] éçב ‚ŠËi än× xjËÊ Ùçviæœ œ†Î ]ƒ] ^Úœ ZZ èm‚ßãÖ] o³Êæ
Ý^ÚŸ] éçב Ÿæ Ù^u ØÓÖ xi^ËÖ] éçב ‚ŠËi Ÿ ^ãÞœ xnv³’³Ö]æ
oÊ^ÓÖ] oÊ ]„Óâ xnv’Ö] o× äßÚ „ìœ çÖ
D …æ^Mµ änÞ^Ïu äfjÓÚ Ùæ] ‚×q UU” èm‚ßâ pæ^jÊE

Ð ~ V$ëÔ ´~¾6,«g zŠ å ;g J 7,ôzZ F,
+i :w ZÎ
h
17ˆ»yZ ä x â Z ¶ðƒ«gq
-Z~ yáÆyZ c*
Šˆä V-i ú
?7c*
ðƒi úÅVß Zz¶ŠˆZ¢xs™| 7,¾É

h^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]
ìt¬»¶Šˆ~
# q"gzZ Š
Hc*
Š û" {zŠ
Hc*
Šˆ ~{gÃè]gß
i úÅyZ c*
Šˆä VM Z åE<XÅì CYƒ‡ à i úÅá Zz ¶Šˆ (Z

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

36

ä×Ö] oב æ ØqæˆÂ h]ç’Ö^e äÖ糉… æ ܳ׳Â] ä³×³Ö]æX ˆƒ‡ Ã
Ü × ‰ æ ä ÖX æ ä n × Â o Ö^ Ã i
"7,
zgzZñ0
+!*
B; ™È`’rnÆ#
Ö â Z ÅÏäh
+i

:wZÎ

>gÎ J
-VŒ~Š™ qzÑ]Y Z Œ
Û ñOÆìr¬Ð ]Y Z Œ
Û ˆÆ
gzZ Š
Hc*
ŠˆÃh
+i ¶Å qzÑe
$W„ «Å]gÎ~uzŠgzZ ˆƒ »BÖZ
i úÆ™ qzÑ]Y Z Œ
Û ÐQÐ:ZgzZ},rVЙáˆäh
+i
¾ˆƒi ú ¹äh
+i1ðƒ7i ú ¹äVÍß¼ˆÆi úÔ Å »
?ì „
 gŠ#ñ»

h^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]
zg Å<Ñ2Z ¸ ðƒ: i úÅ„®
) ) ~g ‚Éá Zzh
egzZ ¶Šˆ
»BÃ ÒgÎ ÂñY wÈZ
+Zzi ]Zrx â Z~ «g «¤
/Z ìt ¬Ð
}™{Š ¬Z »Bà ïgÎgzZáÈZ
+Zzi ]Zr‰
Ü z ÏZ ÂñYWŠ c*
-äƒ
J
¾:r~yxgŠ Â}Š™qzÑ]gÎðÈÆ"7,
BÃïgΤ
/Zp
ÛG
î*9°Zmò 
œ‚e á]L LD â 
á )´ 6¾ˆÆä™å]Y Z Œ
ÛÉ
á] æ äi¡‘ oÊ o–Ûm é…çŠÖ] æ èvi^ËÖ] ‚Ãe †Ò„jÊ ÷]ç`‰ é ð]†ÏÖ^e Ý^ÚŸ]
!^Ú÷æˆÖ é ð]†ÏÖ]2^Âœ æ †fÒ èvi^ËÖ] Ÿ] œ †Ïm ÜÖ

( tŠ ZæZ„ 3` 55mg é5B+ ZŠg )

äÞ^Ê œ†Î oju ‚nÃÖ] l]†nfÓi Ý^ÚŸ] o³ŠÞ ]ƒ]L ì
L ~~K¬~ óWëb§ÏZ

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

37

XXänÞ^ì…^i^jÖ] oÊ ]„Ò ä‰œ… Äʆm ÜÖ^Ú ÅçÒ†Ö] oÊ æœ é ð]†ÏÖ] ‚Ãe †fÓm
( : {ÃaŠwzZ ` 167~K¬~ óWë)

{z Â}Š™ qzÑ]PŒ
Û {z J
-VŒ ñY wÈÏ]Zrx â Z Z
# :ÀF,
g @*
@*
b§ÏZá VZ:u J
-Z
# Ǿ ~qÃg c*
ǾrˆÆ]PŒ
Û
Xì ~6{
] PŒ
Û gzZ ©
8:ˆ» ~Ç Â[ ™ qzÑ]gÎ{z Z
# åxiÑ6,x â Z Z åE<XÅ
" s ÜÆqѬÂ1ˆä kZ1X HZ
+Zzi]ZrˆÆä™å
{gÃè ]gß:ì CYƒ‡ à i úÐ h
e gzZ ¶Šˆ Y" gzZ 1ˆ Y
Ì~ wÎg;~ óW묻 „ i úŠ Y~ {gÃè]gß X ˆƒ‡ Ãi ú~
( gƒÑgŠ Z',
n3` 486mwÎg;~ óWë)
Y

Xì Š
HHyÒ

IY ËgzZ Š
Hƒ Z9 {z 1å Î Ãx â Z } ðƒ tðÃÐ x â Z :w ZÎ
ðÃ6,i úÅ ~Ç H ó óî YÖ L
L ¹Ð +
M Åä™{ Ç WÃx â Z ä ~Ç
?Ç} 7,W,
Z

h^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]
6ì i úè@ƒÐ n¾ÌË{ Zpx¯~i ú ˆ^ Ii úÅ ~Ç
æœ ^÷ò›^ì]‚Ú^ æœ^÷n‰^Þ äi¡‘ oÊ Ü³×³Ó³i ]ƒZ L ì
L ~~K¬~zë
oÊ Ý^ÚŸ] Ý^Î áªe äi¡‘ |¡‘Ÿ Ü×Ó³i ]†³n%Ò æœ ¡³n׳Î]‚³‘^³Î
Ý^nÏÖ] Ä•çÚ oÊ ‚ÃÎ æœXX ‚ÃÎ]ZZ p‚jÏÚ äÖ Ù^ÏÊ 3ç³Ã³Ï³Ö] ij•ç³Ú

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

38

( : {ÃaŠwzZ ` 109t®~zë) !XXÜÎZZ äÖ Ù^ÏÊ

™ú1 yY c*
ƒ ÅW™wÈ{ Zpì ꊙ‡ÃÃi ú*
*™W~ i ú:ÀF,
Æ„ b & Z Åi úWÅkZ { ZpÔ {Š c*
i c*
ƒ Å Á Upc*
ƒ Å6,gîÆæ
äƒZ9 c*
ó óYÖL L¹ä~ÇÔ Š
HƒZ91åÎÃx â Z }ƒ: VYn
X ÏñYƒ‡Ãi úÌA
$X YƒZ9 ¹ä~ÇÔ Š
HÖåx £»
E
B-#Fc*
ˆ Æ kZ å[ ™]zˆ e
$ñg” x â Z ~ i ú: éºE
ôzZ F,:w ZÎ
zz Åh
eˆ H 1á ä x â Z c*
Šˆä ~Çðƒ wÈÐ Z~ ] Y Z Œ
Û
?Ç} 7,*
*™Ìœ{>Ãx â ZÐ

h^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]
ðÃZ
# ì @*
ƒ‰
Ü z kZœ{>X 7œ{>~ ]gßkZ6,x â Z 7Y
3 ç r Š Ö ] g r m ŸL ì
L ~~K¬~zëX ñY{gÐáÈZ
# Zz»i ú
®Me äeçqæ èÏnÏvÖ] oÊ æ ]çÖ^ΠᜠoÖ] å†nì^i æœ gq]æ Õ†je Ÿ]
ó ó oÊ^ÓÖ] oÊ ]„Ò gq]çÖ] Õ†i çâæ ‚u]æ
( gz?6›„wzZ ` 65mt®~zë)

ÐWì @*
ƒZ
# Zz „Ð ä™í@*
~ kZ c*
ähgÃZ
# Zzœ{>:ÀF,
{zì @*
ƒ~ ]gß„q
-Z sÜ[z »œ{> ìt | ì h
+'
×
X*
*™uF,
»Z
# Zzì
H Â 1: ä x â Z1c*
Šˆä ~Çðƒ wÈ~ ] Y Z Œ
Û Ð x â Z :w ZÎ

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

39

?7c*
ÏñYƒi úÅá Zz¶Šˆ~]gß+Z

h^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]
i úÅË ÂVƒ Dƒ: „
 gŠ p%nˆ ¶Å+Z tä x â Z ¤
/Z
ñƒ:‡ ÃpÐ T¶+Z t¤
/ZpÅ ~Ç„:gzZ Åx â Z: ðƒ:
X Z 7,
: W,Z ðÃ6,
i úÅkZ 1: äx â Zˆ»TÂVƒ
( wzZ ` 189mtëZ ~zëi Z fp â )

äÖX æ än× ä×Ö] oב äÖ牅æ h]ç’Ö^e Ü×Âœ oÖ^Ãi ä×Ö]æ
Ü × ‰æ
¬Š ¨
¤
oÞ‚ÛÖ] p…^_ÃÖ] †Ç‘] o× †ÏuŸ] …^_ -‰
Y 2â 005 m20.ìWg e‘
 | 1â426âZy@15

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

40

gjÒ äÃÖ^_Ú Øôe^Î å†Ò nµ 1‰ ͆› oÒ ènÛ×ÃÖ] èßm‚ÛÖ] ‹×rÚ

— l†–u oF×Â] ô gjÒ äfà ™
änÏËÖ] Ø˳ÒE[Ât

Vl^Ú^Óu] o†& 1Ò HçÞ oŠÞ†Ò ( 1)

Æ^â~TXì Œ6,
óCz÷Å DÜa]…‚Ö] Œ^›†³Î Ý^³Ó³uœ ±³Ê ܳa^³Ë³Ö]
X ‰ G y Ò] â © Z¦Ñ0Ð kZgzZአn
Å Dè_‰]ç³Ö] èiç³Î^³³nÖ]E!‚gt :( §¦) äj‰]… á^‰/ ^Ò kmŸæ ( 2)
G
á Zz äƒ Šg Zz 6,qçñÆ g ðO{$Æ ”%z c ~ TX ì Œ6,óCz ÷
Xì Š
Hc*
Š[ Z »]ŸZ ‹Z
Æ yZZè~ á ‚g kZ :( yZZ
è íq ) á^3`µ oÒ á^Ûm] ( 3)
X ˆÅ `gŠ] %=¿Å]q ˜Z ~gz¢gzZ ãçÆp ÖZÂ
~á ‚gkZ :( b & Zz] zb #ÛD+ô=zíq) ‡]… ^Ò oΆi o&^³Ã³Ú ( 4)
Xì Š
HH7iÙç~]gßÅ] ïg eaÆxs Zݬ}g7
ņ³> ‡]ˆ³Â¬³e ð^³Ê†³Ã³³Ö] Ù^³³Ï³³Ú)!‚gt

: kÏm†›æ kÃm†& ( 5)

á Zz+ â µ Zµ ZÃg§gzZ<Ñ~á ‚gxkZXìíq » ( ð^³³³Û³³×³³Âæ
Xì ˆÅðÉg 9ÅVŠY
+e ~ á ‚g kZ VDÙ¡a l^f$Z ц›E1Ïm†› 1Ò Ù¡a lôçf$ ( 6)
0
Xì yÒ»]¬Å*ZçzwßZ¦ÑgHaÆ]oÆ
…çßÖ] ØÛ³qE!‚gt

:p†•^u oÒ l]…]ˆÚ …æ] 6ni…ç ( 7)

ÆgJ‹g c*
iÆVÂgú~á ‚gkZXìíq » D…çfÏÖ] é…^m‡ à ð^ŠßÖ] ±`Þ ±³Ê
X ï
á ] !*
Z ÞÆ] ŸZ ‹Zá Zz䃊g Zz6,
¬¦Ñ0Ðå
3a
kZ VD±×rÖ] ÐùvÖ] …^`¾ZEh]çq Ù]ç‰ 1‰ l†–u oF×Â] ( 8)

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

41

4O] ÿL X3Z Äâ Z ~ á ‚g
î*9g m ïGE
‰ K Ð s§ Å + åÓO¨G! ) ‰6,Ý°Z G
X ‰ G `gŠ- zÚZ]
è gz] !*
Z ÜæÆ]ÑZÎP

±Ê ‚³nr³Ö] |^³³>æE!‚gt [^ŠnÒ ^ß×Ú 1×+ 6nÚ àm‚n ( 9)

YŒ ~+Ï~á ‚gkZXì Œ6,
óCz÷Å D‚nÃÖ] èÏÞ^ÃÚ Øn×v³i
#O'
× ÐbÑŠ~ŠgÆVß Zzì®
)$

Xì ï
á ò :-èEG
!‚g t :Øñ^–Ê 1Ò 1Þ†Ò 5†ì 6nÚ Øqæ ˆÂ]‚ì åô]… ( 10)
tXì Œ6,
óCz÷Å Dð]†ÏËÖ] é^‰]çÚæ á]†nrÖ] éç‚e ð^eçÖ]æ ¼³v³Ï³Ö] 2ù]…E
$Š q ZŒ6,bcÆ‘œaÆ% N*
g
ÃY !*
zgzZ „ ZpíÐ Y ZLgzZV±z7,
!‚g
Xì·ù+4»] c*
©z
:Øñ^‰… oe†Â 1Ö]æ 1Þça Äñ^&
ÑñIz+ŠŠë<
L I Zx â Zi Z
Ý°Z G
î*9gmy{ Ÿg£Z **
! èßnjÛÖ] l]‡^qŸ]DOE ! á^ÛmŸ] ‚n`ÛiDNE! Üâ^ËÖ] änϳ˳Ö] س˳ÒDME
! ݡŸ] o×q]DRE ! ofâç³Û³Ö] س–³Ë³Ö] DQE! èÚ^³³nϳÖ] èÚ^³³Î]DPE
èm†ÛÏÖ] èÚˆÚˆÖ]DSE

— gjÒ ou¡‘] äfà ™
Ô`™‹ c*
WM 0Ð Ù Z}
.½p~ [  kZ :ØqæˆÂ ]‚ìôÍçì ( 1)
~k
,
’èyÃVZññƒ} )ÆwZjZz wZ ¸ZÆ+Š È Çg )
,gzZ g Ièg
$Š q Z
Xì ˆÅÒÃÅäz6,
Æä™x ¬{Š c*
iÐ {Š c*
iÃ]úŠ Ån~[ÂkZ V&çÒ p]†ËÞ] ( 2)
yÒi§»ä™ÒÃ~Š ZÐZgzZbcÆkZÔÌZmZÔ]gz¢ÅÒÃ~Š ZÐZn

42

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

ìŠ
HH ¦ÌÃ]uZzÉ ó ó99L LÆÒÃ~Š ZÐZ Ås sZ ,i Z {z´X ì Š
HH
.(ZòsZ‹úŠ !
í»',
Ö ZŠ ~gŠ ‡g «k1Z·wš1Z *
#
ã*
! ~T
* Ññ)´L
<ÿL X3Z çLG
Å j§iÆ ÒÃ~Š ZÐZ~y
WÆ [Â 2 ï
á Ì]uZz ó ó25LÆ
L D°Z
X ˆÅ7ÌBV
î*9°ZmàZç·xâZ**
t^³³³`ß³³ÚZZ"ÅG
¦!‚gt :ð^nÖæ] å]†a^& ( 3)
Æ]¬çñZä G
î*9°ZmàZçxâZ~á‚gkZXì÷zÀF,
» XXànÊ…^óÖ]
Ãy¨
KZ}Xìðâ
Û Š
á gZ(F,
Åä™ ó ó äßm ‚Ú †ôÓÊL Lª„zg¨~iZ0
+ZŠ»
Ág Og@*
Å]Zg Âì CY ’Ýzg ÅyŠ Z
# }™g¨6,]ZggzZ yŠ ’ e
ÅVƒk
HÐ Y¡
IZÆ kZ ÂñYƒÝqÃy¨
KZgâ »V>Z
# b§ÏZì CYƒ
Vz³[gáZzѾ }™g¨‰
Ü zDƒ4ZŠ~KXì CYƒÁg Og@*
t7w¾ðÃZ÷~k
Z }™g¨‰
Ü zD™]Š„b§ÏZ?ì ;gƒ4ZŠ~yÆ
Û «=ÂÅä™]Š„=äk
Z ì yˆZ»\¬[gÂ
X kgZZåE˜ZÔðâ
d õª) Üæè„~ [ Â kZ
mZ Ô ]gz¢Å ( õ/E
:äßm‚Ú †ôÓÊ ( 4)
E
,
gzZZ
+Z ¯ÆkZÔÌZ
~Tì Š
HH ¦Ã] uZzó ó 131LÆ
L Üæ æL¾¡Å+Š È Çg )
.(Z òsZ‹úŠ !
í»',#
Ö ZŠ ~gŠ ‡g «k1Z·wš1Z *
ã*
!
* Ññ)´]|L
<ÿL X3Z çLG
E
á Ì] uZz 41ÆD°Z
yÒ Ìi§i» ä™Üæ æL¾¡6,] ¬çñZ2 ï
Xì Š
HH
yQ ~ á ‚g kZ

[ 6m † Ò 1 Š n Ò p … ^ n i o Ò á^ v j Ú ] ( 5 )

yZgzŠÆ~g »Å]**
JZÃD¨
¤q
-Zì ˆÅÒÃÅä™yÒi»b)x Ó
–™ÄgÃåL$ÃVǸòsZY CÆò µgŠ6,gî~Š ã
C!‚gt X M
hƒ7gŠ

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

43

ìÆV 7 ÌnÆ( Students)Y Cá Zz"7,~Ò»zwjZpÔì Š
H
ÌJ
-Y CyS !‚gt {z ’ eÃVǸ òsZá Zz ä™ÒÃ~Š ZÐZ n kZX
Å b & Z ÅVÍßÆ *Š ~g ‚gzZ KZ=L Ñ
L ãæ LZ ~!‚g kZèY N à
]úŠ Ån6,] ⠣Р¹ñƒn
pgÃ7
è à ó óVz³vZY áyZÔì ã™ÒÃ
Xì ˆÅ7Ì
6,b) Æ ¶Š ˆ~ i ú

V Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ 6nÚ‡^ÛÞ ( 6)

ä™ ¦(q
-ZÐ V1ÂÅvZÂg+ ',» Z¬»VÂgßZ~T[ Âq
-Z Œ
ÆX kZgzZn ƒ ð‚g Ð ã‚ WJ
-b)y Z Å kÜZ x Zú @*
ì ˆÅ [Å
Xnƒ!Zi Z »y ZCYð0*
V xßÅnZ~VÍß~} g !*
HyÒ » VzÅ ¼
A ¬ ~ [ Â kZ

:7^ne^2æ oÒ kßq ( 7)

ˆ~Š0Ð «™Å{ ÇxÑzy!*
iÐ +
$YÅÅzmvZ-Ý ¬zŠ§»uQÔì Š
H
b§¾g ZŠ hÆ$JkZë ì Š
Hc*
C−ˆÆkZX ì ˆÅ™f ]g t
Kq
-Z
5!ZX ‰ G™f Ìb)¦Ñ]gz¢èø
xÑgzZy!*
i ì |Zz åLG
D X M
h0
X ÏA : ~ [ Â ~uzŠ ËÃ\ W,âZ6,x £q
-Z~}g !*
Æ«™Å { Ç
Ün¿ÃÖ] ä×# Ö] Ø–Ê ÔÖƒ
Å ä™yÒ ÃgñZ xÓyZ ~ [ kZ

[áçÒ ƒ^j‰] h^nÚ^Ò ( 8)

gÔi§»äJ7,
G
$Ô~g»Å$}ì YƒÐögD
+
èm»Xì ˆÅÒÃ
¡pì ˆè™ÄgÃåL$ÃòµgŠ%6,gî~Šã
C[ÂtX kgZ ZåE˜Zi§»
~4»zwjZ2M
hVZ {Z
+Ã!lÐ kZB‚ÆçF,
à©Ì{E
+‚ZÆ{ø**
z
Xì 7à{Ð}Z
+÷_»[ÂkZÌnÆ{E
+‚ZáZzäJ 7,

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

44

yÒ »gñZ 0К‡ ãæ ~ [ kZ

:ä×Ê^Î oÞ‚Ú h^’Þ (9)

¾¿6,
wz]
.kZÔwz]
.»š‡ãæÔñYHg»ùš‡ãæÔÌZÅš‡ãæ}Ôì
J4X3 e **
.(ZÐ 9
L oÅ qçñ,iZ {z´ ?õ/G
ã!*
L èIZ çLG
<
ƒ ÷š‡÷ZÔ ñY H b§
qçñLZX ‰ Š=~[ÂkZ ÌwYãæ{Š™ «Æà°ZØæ òsZè]úŠ
Xì[Š»Ðg±ZÆ
G
î*°9 ZmãZdxâZ**
:Ñ¡ì] àôŠu ( 10)
¦_öxÆxsZñ*Š[Ât
tÜZä G
î*°9 m
&g‚
áÅ
Z ãZdxâZ~[ÂkZXìÀF,
» XóXÑ¡ìŸ] Ýö …^ÓÚø ZZ; òG
ÒÃ~ŠZÐZizgz‘
 [Ât ì |ZzèyZXÅ ¦g
$ŠqZ0ÆV‡ZÆ
X ØqæˆÂ ä×Ö] ð^ á] σ"
$U*
ƹnÆVǸòsZáZzgsz^~
i **
tâ Å G
î*9° Z m à Z ç x â Z [ Â t
:Ýç×ÃÖ] ð^nu] áô^–nÊ ( 11)
$%~ i Z0
A
+ZÆ ¶ Š kgŠ& ì ÷z 3Å ó ó Ý ç × Ã Ö ] ð ^ n u ] L L[ Â
X ì Œ6,} p‰ñÔ À ÂÔ * Š #
Ö è Ô mÜ Z X ì Š
HH
ì ÷zÀF,» ó ó Ü×ÃjÖ] Ðm†› Ü×ÃjÛÖ] Ün׳óiL!
L ‚gt :Ü× åô]… ( 12)
yZgzZX ì ~gz¢n Æá Zz½6,D{ Zg e
$¬g ÅXì yÒ »gñZ yZ ~ T
ÐG
3!
Xì ~gz¢nÆ ê › zy[ AZÐXì™f »V Â!*
vZ¶g ~gÁg Im,
+Z†Iƒq[ Ât
:Ñ†Ê ^Ò Ø›^eæ Ðu ( 13)
äG
î*9°Zm'X ì Š
HH ù 
á Ð x **
Æó ót
Û »ë!*
z h&L Lì ;@*
Å
½ÁÐzz ÅTì H7 6Z iZÎ~ i Z0
+Z y ‚ We
$.Ãt
Û Æ îσ!*
z§Z
+
X M
h™·_Ð ã‚ W»kZ ÌvßCc*
m ~ëZ /Z pÑ ?Ô y WZ
[ Â t

:l^ÏnÏvi ( 14)

45

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

G
äƒ Šg Zz Ð s§Å V¾è$
+~ [ kZ ˆè~ i Z0
+Z óÔ ì ;@*
î*9°Z
Xì {g f»gânÆhÈ â|X ‰ Š]!*
Z j−Æ] ŸZ ‹Zá Zz
~&pÑ·Š- 1Z)´]|WZ
[ Ât : änËßu ànÃe…] ( 15)
°%ZgzZì Š
HH ¦Ãg
$Š q Z :e 0Ð i ú~ TX ì ;@*
ÅG
î*9°Zm
Xì ˆÅyÒ~i Z0
+ZÜæe
$.e
$¾Å<
Ø è4~b)
î*9°Zmà Z çx â Zt
:kvn’Þ çÒ 19ne ( 16)
‚Öç³Ö]^³ãm]L L[ ÂÅ G
wâ #
Ö è ÔmÜZ~ kZì [ Â[Z ÑaÆš
M F,
ÅV” X ìÀF,
zŠg Z » ó ó
X ï
á }p‰ÀÂgzZ
i Z0
+Zûx ¬Ãt :b)~ [  ¨kZ :Øñ^ŠÚ á^‰/ 1Ò Ñ¡› ( 17)
°» »Vß à ZzäY ð0*
~ kÜZx Zú0Ð t :6,¯ ÅTì Š
HH7~
Xì Yƒ!Zi ZJ
-u
Å /Â ~ Y Z’Z Å [Â kZ

:l^m^Óuæ l^m]æ… oÒ äeçi ( 18)

/ÂE ì Š
Hc*
C−ˆÆkZX gÃèbczÌZ Å/ÂQÔì yÒ»]gz¢
‰ G ÜÌ]uZz55 ã½Æ VßZz ä™/Â~y
WgzZ?ì $
Ë Y Å b§¾
5!ZX 
䳳׳Ö] ð^³³³ á]X σg´†ŸZ+4~Ãk& Z[Ât ì |Zz åLG
ØqæˆÂ
Øæ ~g](@*
Y A **
ÑñY[[ Ât :( ! ²) †ÓËÖ] oÖ] éç‚Ö] ( 19)
ãU*
Ã6,lzg KZÃVÖè$
+~ TìÀF,
! ²» ó ó„è]úŠ L L;@*
i*
*tâ Å à °Z
Xì ˆ~Š(F,
Åä™
ï»gzZ ³**
s§q
-Z : â i ° :( {õ0*
å) ØÚ^Ò ‚ô&†Ú h]/( 20)

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

46

L%ï»Ë s§~uzŠ Âì Âi q
Ð Z »c
LZ7Z ÂÌ hZzÐ ðZŠÆ å]I
EM
L%
z ~C
Ù ªÆ å]I
R Å ] !*
kZ ~ ] Ñq yS X 7ðÙWÐ [ ZŠ Wm!*
]gzçwM å]I
&M
GšMG
$ ÑÐ Tƒk
._ÆVç»ÆgzŠ {Šñ~ Ýzg Å ï
,
’+Z ðà ðƒ kðiB
L%ï»gzZn ƒ Ìy T Å å]I
L%ƒZŠ WyûZzÐ ðZŠÆ å]I
L%ï»gzZ ³*
å]I
*
&
M
E
&‡*
*á Zz äƒ~ { Zg Åg§,
6¯ Å/Zz*
*™ƒ iÐ
p ð©B ÌÐ yvg¦ÿLE
L%ƒZŠ WcK[ZŠ WÆï» åL]I
L%gzZ + YÃ|kZX Ã{g
õ*
0 åÆï» åL]I
E
GšG
M$ Ñ~ [ ÂkZ Œ6,V”
[Åä™7]â ¥~gzçwM0Ð g§z ï
Xì ˆÅ

— gj Ò o ‰ … P ä f à ™
?Zì]d°Å]q˜Zg
ÅèD~!‚gkZ
:ämçvÞ lô^Ëm†Ãi ( 1)
Ð
K_bZzb)ÆèêL ‘ÂB™gZ »]d°yZYC¤
/ZXˆ~Š™ ¦]íÂz
XVz³vZY
á yZÔÏìgª
œ¹~
ÅG
î*°9 Zm ~Š!*
WŠZ% +−Z h¦)´ ]|åÃÑZ gœ :‚ñ^ÏÃÖ] h^jÒ ( 2)
äƒZa ¬Ð#
Ö ª~ÝzgÅu0*
èg
$ugzZZ
+òsZ~[ÂkZ {Š™"
O´) ]tèyÈæ LÑMáZz
F[Ât X ì ˆÅyÒ,ÅP Ð ~( V1Z åE
Xìï
á Ì~[»ÆkgZæ
ƒq xâZ ˆè~ g
$u wßZè®[Ât:†ÓËÖ] èfíÞ |†&†ÓËÖ] é‚e‡ (3)
L @*
wV"ÅG
î*°9 m
†$Ÿ] Øâ] x×_’Ú oÊ †Ó˳Ö] èfí³ÞL;
Z ã?v0Z)´
gzZ]YgŠÆyZÔxlZ Åg
$uÐg±ZÆüz]¸~bÑkZXì bÑzŠgZ Å óó
XìÆð•ZnÆ¥XìˆÅ `gŠs
# ŸzÅ]q˜Z{Š™wEZÅÅö

Øñ^ŠÚ 1Ò äÛÏÖ

47

++
$¬ /0 }Z·¦xâZ!‚gt : knÛa] oÒ Í†Â 6nÚ kÃm†& ( 4)
L ‚g!²{Š™k
,
’0Ðs²Æ G
î*°9 m
˜Ãe ð^³ß³e o³Ê ͆³Ã³Ö] †³XÞLá
Z ò
á
G
E
+
X,™·_gz¢»kZYCÆ îªG©EÅZ°ú{BXìÀF,
!²» ó ó ͆ÃÖ] o× Ý^ÓuŸ]
 ;@*
ÅG
î*9°Zm~zâ+−ZsÑ)´
:(!²)ämæçßÖ] ànÃe…] ( 5)
XìŠ
HHù
á ~iZ0
+Z]gzpÃ[ÂkZXìï
á ~[»ÆkgZæM
Å5ZŠZÅ6WŒ
Û èszwÐ`g#„
 gŠ~[ÂkZ

:‚mçrjÖ] h^’Þ ( 6)
4&ŠkgZæXìyÒ»Äc
0E
XìÆu"nÆ¥ÆîG
G

— gjÒ Üq]†i äfà ™
:`ƒù áW Z ,
F! ²Æb‚gyZ
( à°ZØæ~gŠ‡g«k1Z·wš1Z**ÑñïGE4hÒ3XZ÷ZòsZ]úŠã!*
:³ñ) ( Õç×ÛÖ] Ý^¿Â) V*
c AÅVƒ
á Š !*
( 1)
(à°ZØæ~gŠ ‡g«k1Z·wš1Z**ÑñïGE4hÒX3Z÷ZòsZ]úŠã!*
:³ñ)( knÛÖ] ÝçÛâ)óœÆ} Š%( 2)
4hÒ3XZ÷ZòsZ]úŠã!*
(à°ZØæ~gŠ‡g«k1Z·wš1Z**
Ññ ïGE
:³ñ)

Ôtg «tçgtgŠ ‡D¬Òo( 3)

à °ZØæ~gŠ ‡g «k1Z·wš1Z**
ÑñòsZ]úŠ ã!*
:³ñ( Ý¡ŠÖ]æ éç×’Ö] ð^n•) xszŠzgŠ ñM( 4 )

:`ƒù áW Z ,
FÏg ÃÆb‚gyZ
(à °ZØæ~gŠ‡g «k1Z·wš1Z**
ÑñïGE4hÒ3XZ÷ZòsZ]úŠã!*
:³ñ)ÔxszŠzgŠ ñ M ( 1)
(à °ZØæ~gŠ‡g «k1Z·wš1Z**
ÑñïGE4hÒX3Z÷ZòsZ]úŠã!*
:³ñ)

Ô ê( 2 )

4hÒ3XZ÷ZòsZ]úŠã!*
(à°ZØæ~gŠ‡g«k1Z·wš1Z**
Ññ ïGE
:³ñ) Ô]ñÅ61Z ( 3)
(à °ZØæ~gŠ‡g «k1Z·wš1Z**
ÑñïGE4hÒX3Z÷ZòsZ]úŠã!*
:³ñ)

Ô›x Z Z ( 4)

X sg ¬»òsZ‹úŠ ( 5)
X `ƒù 
á ÌW Z F,
SÆb‚g FÆà°ZØæ<
L I Z÷Z {z´ÆkZ