You are on page 1of 4

Raport walutowy

roda, 3 czerwca 2015


11:30

Marek Rogalski
Gwny analityk walutowy
m.rogalski@bossa.pl

EURO (EUR)
Grecja: Rzecznik Syrizy przyzna, e jego kraj nie zapaci w pitek 300 mln EUR do MFW, jeeli nie bdzie
widokw na osignicie porozumienia z wierzycielami. Grecka gazeta Kathimerini zwraca uwag na rosnc
wewntrzn opozycj w Syrizie, ktra ju daa o sobie zna blokujc nominacj Eleny Panaritis jako
przedstawicielki w Midzynarodowym Funduszu Walutowym dziennikarze sugeruj, e premier Tsipras musi
liczy si z wasn parti w negocjacjach z wierzycielami. Wewntrzne rozbicie w partii (utrata 12 posw
Syrizy moe wiza si z brakiem parlamentarnej wikszoci i wczeniejszymi wyborami). Dzisiaj wieczorem
premier Tsipras spotka si w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej J.C.Junckerem gdzie bd omawiane
propozycje wierzycieli przedstawione po poniedziakowym nadzwyczajnym szczycie w Brukseli. Europejscy
decydenci (m.in. unijny komisarz Pierre Moscovici) prezentuj dyplomatyczny optymizm
Opublikowane indeksy PMI dla usug w strefie euro s lepsze od wstpnych szacunkw, chocia gorsze ni w
kwietniu. Odczyt dla E-17 to 53,8 pkt. wobec 54,1 pkt. wczeniej. Wyranie w gr podcigna Francja (52,8
pkt. wobec 51,4 pkt. wczeniej)
Dzisiaj kluczowe bdzie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Komunikat o godz. 13:45 (bez
adnych zmian w parametrach polityki pieninej), a konferencja prasowa szefa ECB od godz. 14:30.
Naszym zdaniem: Kluczowe w greckiej materii mog okaza sie wyniki dzisiejszego, wieczornego spotkania Tsiprasa z
Junckerem. Zobaczymy na ile mog sobie pozwoli Grecy (czy premier rzeczywicie zaczyna obawia si wewntrznej
opozycji), a na co mog zgodzi si europejscy wierzyciele. Brak pozytywnych informacji moe przynie rozczarowanie i
mocne szarpnicie rynku w d, gdy pojawi si obawy, e Grecy nie zapac pienidzy do MFW w pitek. Tym samym
dzisiejsza konferencja prasowa szefa ECB moe by zdominowana greckimi tematami Mario Draghi bdzie pytany, czy ma
przygotowane scenariusze na wypadek technicznego bankructwa Hellady.
Wydaje si tez, e wygasa widoczny zwaszcza wczoraj efekt sprzenia euro z zachowaniem si europejskiego dugu
rentownoci poszy wyranie w gr po tym, jak rynek otrzyma lepsze dane nt. wstpnej inflacji konsumenckiej w strefie euro
za maj (odbicie do 0,3 proc. r/r). Dodatkowo liczmy si z tym, e szef ECB da dzisiaj do zrozumienia, e nie s brane pod
uwag plany zmniejszenia skali programu QE, a to, czy zakoczy si on planowo na jesieni 2016 r. bdzie mona oceni kilka
miesicy przed tym terminem.

1/4

Raport walutowy

Wykres dzienny EUR/USD i FBUND (kontraktw CFD opartych o ceny 10-letnich obligacji)

DOLAR (USD)
Zdaniem Lael Brainard z FED (zasiada w Radzie Gubernatorw i tym samym ma prawo gosu ws. stp
procentowych) wpyw na proces zacienienia polityki pieninej moe mie te sytuacja midzynarodowa, w
tym w Chinach, czy te Grecji. Nie wykluczya jednak moliwoci podwyki stp w tym roku
W kalendarzu mamy dzisiaj wany odczyt ADP o godz. 14:15, ktry szacuje liczb nowych etatw w
gospodarce (prognoza rynku to 200 tys. w maju wobec 169 tys. odnotowanych w kwietniu), a take PMI dla
usug (godz. 15:45) i ISM dla usug o godz. 16:00 tu szacunki zakadaj nieznaczne spadki odpowiednio do
56,4 pkt. i 57,0 pkt.
Naszym zdaniem: Sowa Brainard s przypomnieniem, e czynnik grecki (jeeli scenariusze pjd w stron technicznego
bankructwa) moe odsun w czasie zacienienie polityki w USA. Niemniej taka sytuacja nie wpynaby negatywnie na
dolara, gdy ten zyskaby na fali wyranego wzrostu globalnego ryzyka.
W krtkiej perspektywie sytuacja techniczna na koszyku US Dollar Index nie jest nazbyt klarowna, po tym jak wczoraj
zeszlimy poniej wanych wspar 96,20-40 pkt., ktre teraz stay si oporem. Nawet, jeeli dzisiejsze dane z USA oka si
wyranie lepsze to moe okaza si to niewystarczajce, aby powrci ponad poziom 96,40 pkt. Znacznie wiksz wag od
ADP i usugowego ISM maj pitkowe dane Departamentu Pracy. Innymi sowy dolar mgby zyska wyranie w cigu
najbliszych 24 godz. tylko w sytuacji, kiedy rynki finansowe zaczyby wtpi w szybkie osignicie porozumienia
Grekw z wierzycielami.

2/4

Raport walutowy

Wykres dzienny koszyka US Dollar Index, rdo: Thomson Reuters


Ukad techniczny na EUR/USD moe jednak sugerowa wyczerpywanie si ruchu korekcyjnego wyprowadzonego od
27 maja. Oznaczenie a-b-c nadal pozostaje aktualne. Rejon 1,1220 to okolice 61,8 proc. zniesienia Fibo majowego spadku, co
naturalnie ograniczaoby moliwoci wyjcia powyej. Z kolei wsparcia to okolice 1,1096, ale dopiero zamanie 1,1030-51 byoby
sygnaem, e impuls wzrostowy rozpoczty kilkanacie dni temu zosta zakoczony. Byby to te sygna, e rynek zaczyna
ponownie celowa w okolice marcowych dokw przy 1,05.

Wykres dzienny EUR/USD

3/4

Raport walutowy

Nota prawna:
Prezentowany raport zosta przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony rodowiska S.A. z siedzib w Warszawie tylko i wycznie w
celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisw Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 19 padziernika
2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z pn. zm.). Przedst awiony raport jest wycznie wyrazem wiedzy i pogldw
autora wedug stanu na dzie sporzdzenia i w adnym wypadku nie moe by podstaw dziaa inwestycyjnych Klienta. Przy sporzdzaniu raportu DM BO SA dziaa z naleyt
starannoci oraz rzetelnoci. DM BO SA i jego pracownicy nie ponosz jednak odpowiedzialnoci za dziaania lub zaniechania Klienta podjte na podstawie niniejszego raportu ani
za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego krgu odbiorcw. Zosta sporzdzony na potrzeby klientw DM BO
S.A. oraz innych osb zainteresowanych. Nadzr nad DM BO SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporzdzania analiz inwestycyjnych,
analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze oglnym dotyczcych transakcji w zakresie instrumentw finansowych oraz instrumentw bazowych instrumentw
pochodnych znajduje si na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

4/4