MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

ORDIN Nr. 78/N din: 12.05.1997

.vand in vedere:

NORMATIV

- Avizul Consiliului Tehnico-Stiintific nr. 120/16.04.1997;

- In temeiul H.G. nr. 456/1994 privind organizarea ~i

unctionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului,

- In conformitate cu Hotararea Parlamentului nr. 12 / 1996 si a iecretului nr. 591 / 1996,

- Ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului emite urma-

PENTRU

ORDIN

PROIECTAREA, EXECUTIA,EXPLOATAREA

~I POSTUTILIZAREA PUNCTELOR DE DESFACERE A BUTELIILOR CU GPL LA CONSUMATORI

Jrul

\.rt. 1 - Se aproba "Normativul pentru proiectarea, exploatarea si postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori", Indicativ NP 018-97.

\.rt. 2 - Normativul de la art. 1 se publica in Buletinul Constructiilor si in brosura tiparita de "Societatea Romana de protectie contra incendiilor". \.rt. 3 - Prezentul Ordin intra in vigoare la data publicarii in Buletinul Constructiilor.

<\.rt. 4 - Directia Programe de Cercetare. si Reglementari Tehnice va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Elaboratori:

S.c. ROC - ROMANIAN OIL COMPANY - S.R.L. Ploie~ti

MINISTRU, NICOLAE NOICA

3

CAPITOLUL 1. GENERALITA.TI

principale:

- posibilitatile concrete de amplasare;

- reducerea riscului de incendiu si explozie;

1.1. Obieetul, domeniul de aplieare ~i seopul normativului

1.2. Terminologie specifica,

1.1.1. Obiectul prezentului normativ il constituie proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea punctelorde desfacere a buteliilor portabile cu GPL. Capacitatea maxima a punctelor de desfacere a buteliilor este de 1250 kg GPL si pot functiona in mediu urban sau rural, in conditiile prevazute in normativ.

. 1.1.2. Normativul pentru proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor este obligatoriu pentru toti agentii economici care opereaza in acest domeniu.

Pentru alte puncte de desfacere sau depozite, cu capacitati mai mari de 1250 kg GPL, se vor respecta prevederile specifice in vigoare. 1.1.3. Scopul prezentului normativ 11 constituie:

* stabilirea conditiilor de realizare a punctelor de desfacere si

dimensionarea lor in Iunctie de conditiile concrete; .

* modularea constructiilor si precizarea conditiilor de amp las are fat a de vecinatati;

* stabilirea cantitatii totale de GPL ce se poate afla in punctele

de desfacere si, implicit, a numarului de butelii; .

* asigurarea conditiilor de functionare in siguranta a punctelor de desfacere;

* stabilirea unitara a masurilor specifice de proiectare, executie, precum si de instruire privind modul de operare - manipulare a buteliilor si de prevenire a incendiilor si exploziilor.

1.1.4. La stabilirea capacitatilor de stocare si a solutiilor constructive ale punctelor de desfacere, se au in vedere urmatoarele criterii

1.2.1. GPL - gaze petroliere lichcfiate, avand componenti principali butanul sau propanul.

1.2.2. Butelie pentru GPL - recipient portabil, omologat. 1.2.3. Butelie plina - butelie incarcata cu maxim 12,5 kg GPL, avand sigiliu de siguranta sau eticheta de control a statiei de imbuteliere .

1.2.4. Butelie goala - butelie din care s-a consumat continutul de GPL, cu 0 cantitate remanenta de gaze si uneori GPL lichid.

1.2.5. Garda de protectie a buteliei - clement din tabla, sudat de partea superioara a buteliei, cu scopul de a proteja robinetul si de a permite transportul manual si stivuirea acesteia.

1.2.6. Sigiliu de siguranta - element aplicat de statia de imbuteliere care garanteaza umplerea corecta si verificarea etanseitatii.

1.2.7. Robinet eu limitator de debit - robinetul cu ventil al buteliei care este cuplat cu un dispozitiv de limitare a debitului de iesirc, calculat pentru a satisface debitul de consum si care impicdica descarcarea rapida si transvazarea GPL-ului.

1.2.8. Zona ell pericol de explozie - spatiul in care se pot acumula permanent sau accidental, gaze, in cantitati suficiente pentru a da nastere unei atmosferc explozive in ames tee cu aerul.

1.2.9. Zona nepericuloasa - spatiul in care amestecul de gaze cu aerul nu este in concentratic suficienta pentru a constitui un pericol de explozie (sub limit a inferioara de explozie).

1.2.10. Punet de desfaeere a buteliilor eu GPL, la consumato-

4

5

"

.1

tc prczeru.t

III COl

II \' Hi;! ",I' ci: il: ) ,yo o: c k

butcliilor >,aic, sositc de la co.i, .maton ct ';ONA "1" in carcatmostcra cxpn

t ! .. -~. ;-~

IE

i vap< , ale de

.mctionarc (rcslkctiv in total intre 1 \ - WOO,

Aceasta

~ /: ;

/Cil;{ cuprindc spatiul dclimitat de COJhUIU! sopronul, sau r. . c.ului (I' bntclu:

'Dente.

ul .m: .nelor. butcliilc '. .". vui 'in pozi.i, .binetu: in sus )c maximum doua randuri sUp:--'l)P',< c,j mui. trc: i.dUlI ccl~ g\\J,'

- ZOl\A "2", in care atmosfera eJ""!CZiVZl de !'if' sau vapor poatc >,a apara numai accidental s au 111 caz de avn penuu 0 perioad.i scurta de limp (rcspectiv maximum IO ore/an), Aceasta zona cuprindc spatiilc din jurul soproanclor sau rastelclor cu butelii, conform Ancxci j - rig 1 ~i 2.

'!)ociimens!ul1ld:U'cut 1]"

<tivclor.

CAPITOLUL 2. PROIECTARE

:U. Consideratii generale.

. .~, I ;

:2. i 1. L;I proicctarca puncrelor de desfacere a butcliilor, organilaic in soproanc inchisc perimetral ell plasa de sanni sau rastelc spc

.-~ ,,5$ In rastelc, butcliile pline ':' 'c sc

u pc doua randuri, cu robinetc kin sus,

2.3.6. Punctele de desfacere ,l buteliilor portabilc,

7

rastelc sau soproanc, se amplaseaza rata de vecinatati astfel incat sa respcctc distantele mini me din Tabelul 1.

TABEL 1

Distantele minime de amplasare a punctelor de desfacere a buteliilor portabile, fata de vecinatate

5

10

Nr

Disranta In "rn" pentru punctc de desfaccrc care xrochenzfi k/!: GPL) Dcnumirea obicctivului invccinat I------:-=~=--=r';~=::~=-l.:=-=-=-__l

pana la inrre 250 7 intre 250 7

250 750 1250

crt

Conxtructii sub nivelul terenului. Goluri

2

5

Constructii, indiferent de gradul de rczistcntii la foe, pcntru functiuni:

- locuinte;

- social-administrative;

- productie si/xau dcpozite de materiale

(combustibile ,i incombustibile)

- publice (scoli, spitalc, muzee , cluburi, s~i1i aglomcrate, cliidiri lnalte si foarte inaltc)

- magazine de prod use combustibilc .,i incombustibile

5

10

7

10

IS

15

20

30

10

4

In percti (uxi, ferestre).

Atetlere, garaje, rermze Ct,centralc ,I 3 puncte termice, posturi de transformare si distributie electrica.

10

Ciii ferate curcntc

4 - cu tractiune DIESEL;

- cu tractiune cu abur sau clectricii.

IS

20

20

50

75

30

5 Linii de tramvai sau troleibuz

10

Linii elect rice aerienc (H - iniiltirnea 6 stiilpului)

1,5 H

15 5

Marginca carosabilului striizilor si dru- 7 murilor

5

10

13 4

8 Paduri

-9 Limita terenului (gardul)

13 3

NOTE: I) Dixtuntele se rniisoar.i pc orizontalii, de la Iimita obicctului vecin, pana la punctul de dcsfuccre a buteliilor (piasa de <'rma la soproane sau exteriorul rastclelor).

2) Pcntru pozitia 4 din tabclul de mai sus, distantele de amplasare vor respect a prevederile CFR, dar nu vor fi mai mici dedit ccle din tabelul I;

3) Pentru pOZ. 4,5 si 6 din tabelul I, distantele se miisoarii de la limita punctului de desIacerca butcliilor p,tnii la axul caii Icrate sau proiectia In plan de contact ,i a axului retelei aeriene.

8

2.3.7. Punctelc de desfacerc :t ;,utcliilor se amplascaza pe terenuri cat mai orizontalc (pant a maxim admisa - 3%). Panta nu trcbuie sa conduca scaparilc de GPL spre surse de foe sau sa fie orientata pe directia vantulu: dominant.

2.3.8. Pe distanta de 3 m fata de punctul de desfacerc a buteliilor, nu se vor ana materiale (eombustibile sau incombustibile), iar terenul din acest spatiu se acopera eu nisip sau se sapa periodic (vezi 2.LL)

2.3.9. In statiile de distributie a carburantilor la autovehiculc (benzinarii), sc pot amplasa punete de dcsfacere a buteliilor, organizate in rastele aeoperite, dispuse astfel inca! sa respeete distantele minime din tabelul 1. De asernenea, zonele "Ex" ale punetclor de desfaeerc a buteliilor nu se vor suprapune eu zonele "Ex" ale benzinarici (guri de vizitare, de alimentare, de aerisire, pompe de distributie, separatoare pentru hidroearburi etc).

2.3.10. Se pot organiza punete de desfacere a buteliilor portabile eu GPL, in rastelc, lara a depasi eantitatea totala stocata de 500 kg GPL, langa garduri din beton sau zidarie existente, pline si etanse, eu inaltimea de minim 1,8 m si rezistenta la foe de eel putin 60 minute (Anexa 1 - fig. 4).

2.3.11. Punctele de desfacere a buteliilor organizate in rastele, eu maxim 500 kg GPL, se pot arnplasa si langa zidurile pline si etanse, rezistente la fix, ale constructiilor, eu exceptia celor avand destinatii sociale, culturale, invatamant, saIi aglomerate si cladiri inalte, in urmatoarele conditii:

- rezistenta la foe a zidului: minim 60 minute;

- distanta de la rastcl la eel mai apropiat gol al zidului: conform

Tabel 1, eoloana 2,

2.3.12. Prin realizarea unor parapete (paravane) de protectic, incombustibile, eu rezistenta la foe de minim 60 minute, inalte de minim 1,8 m, distantele se mascara conform Anexei 1 - fig, 3,

\

9

2.4. 'Conciitii constn) ,;

2.4.1. Punctelc de .',

soproane sail rastcl«.

2.4.2. Soproancle \",

!.lor (soproanc s J\icL~) vor ir.msportul manual ,d burcli-

DU' i

nstin.:

T "

1 sfl "!.

Ionn rcglcmcntarilor in v; GPL cc urmcaza a fi stoc.uc

2.4.9. ~(,pr(lan"L; ;;i id:ick vor Ii acopcrite cu tatlla, phma sau

- pWll'cti, la i"\cnmertl si 11111}i;';'-'h.:;~rca a,'':~~(,:~H~r'

:)1' ncau torizatc:

em.

2.4.3. Soproanelc vcr ii inchisc perimetral cu ph,,[ dc SJj ili:!. cu ochiuri de max ;''1 5 em. Inch!, "[{'

-COiilinuit''1(:;l -lcctric. ,,;g:\i'ca la pamam.

2;'11). Structuri« 111,:(\'lCC ,,', IJl;"'"clur de desfacere ale butcli- 1101' \,)oprl);me sau rastclc) se vor le-ga ::1 pamant in conformitatc cu Normativul I 2n, rczistenta de puncre 1" pamant fiind sub .5 ohm. 2.4.1 L Protccti: aruicoroz i .] structurilor mcralicc ale

rolul de a:

pcnnitc circulatia ~;;.)!nwEi a aerului in buteliilor:

- impicdlca accesul pcr-oanclor neavtori7aiC'

- impicdica manevraroa robinetelor butetiilor din cxteriorul

~ .ipronului.

2.4.4. Fiecare sopron Vel fi prevazut eu u~a de ;)('(:C'; .Ie I ,0 x 2.1 m ell toe, din profile metaliec. Jum.uarca inferioara a '-'.,ii va Ii rc'Jlzat1 din plasa de sarma, iar era suncricara din hF". '.1 a I' .rnit.

inscriptionarile de avertiza, C 't '

uuerzrcerc,

contact ale usii eli toeul, sc "or Pf<'IC}' scantCl la lovirc. Usa va f pI" ii/!,

punctelor de deslaccrc, sc va rca 1L'(\ galbena.

2.4,12 .. Pe usilc punctclor etc dCSfaCCiC la soproane ~i pe fasiilc de tablii lit rasielc, sc vor rcaliza unu.itoarcle inscriptionari:

vopsire, de regula eu vopsca

[,;1:; c: " )~U

i_"CX 1

- Gaze petrolicrc Iichc.iaie - Pnict;) de cxplozie:

- Numcle si adresa proprictarului;

- Programul de lucru.

De ascmcnca, sc vor monta indicatoarc de avcnizarc :)1 inter-

zicerc eonformST AS 297/2 si anume: - Produse inflamabilc:

- Peri col de cxplozie:

- Fumatul interzis.

2.4.13. PunetcJe de dcsfaccrc a buteliilor se dotcaz.i ell minim 2 stingatoarc portabile cu praf ~i COo lip P6, Stingatoarcle sc vor monta In cxteriorul punetclor de dcsfacerc. astfcl 'lncal sa fie uxor acccsibilc. 2.4.14. Pentru alarmarc in cazul unor situat i i pcriculoase la

2.4,5" Rastclcle de dcsracc

(:udate, care permit stocarca I', ( ':ul',nirJ

a cL1te 12.:1 kg - fig. 5).

2.4.6. Pcntru a sallsLtc,; ccrir L

rn·

.1 ..

sunt inchisc lateral prin n\~li de tabla. _ ,.,re au ~i rolul de a p; buteliile impotriva razelor SOILEC.

2.4.7. Rastelele se fixeaza pe sol irnpotriva rasturnarii si pe una

10

11

punctele de dcsfacere, se vor prevedea dispozitive adecvate. Acestea vor Ii Iolositc pcntr a anunta scapari pcriculoase de gaze, care implica evacuarea pcrsoanelor din zona si stingerea focurilor din vecinatatea punctului de desfacere a buteliilor, sau pentru alert are in caz de incencliu.

2.4.15. Punctele de c1esfacere a butcliilor, de regula, nu se prevad cu instalatii de iluminat. Dad totusi se impune iluminarea, instalatiile aferente se vor proiecta si realiza in conforrnitate cu prevederile spccifice instalatiilor electrice in medii cu pericol de explozie.

2.4.16. Atunci cand punctul de desfaccre a buteliilor este amenajat pc un loc neimprejmuit, se prevede un gard incombustihil de minim 1,8 m inaltime, prevazut cu poarta de acces si asigurata cu sistern de incuicre. Pentru punctele de desfacere a buteliilor amplasate in spatii (curti) imprejmuite, nu se prevad aIte garduri.

2.4.17. Arnplasarea punctelor de desfacere a buteliilor, nu trebuie sa impiedice sau sa primejduiasca iesirile, in caz de incendiu, din cladirilc aflate in aceeasi curte sau in vecinatate.

statiei de imbutelicre sau a societatilor autorizate de aceasta, cu mijloace de transport amenajate corespunzator.

3.1.3. Aprovizionarea cu hutelii a punctelor de desfaccre se va realiza numai in timpul zilei, dacii aces tea nu sunt prevazutc cu instalatii de iluminat.

3.1.4. Aprovizionarea se va realiza ritmic, astfel incat sa nu se stoeheze 0 cantiate mai marc de GPL decat cea pentru care a fost autorizat punctul de desfacere.

3.1.5. Descarcarea buteliilor pline din mijlocul de transport amenajat corespunzator, va incepe numai dupa oprirea motorului si asigurarea mijlocului de transport cu fran a de siguranta, in prezenta conducatorului auto sau a delegatului care il insoteste.

3.1.6. Buteliile se descarca manual, bucata eu bucata, eu marc atentie, pentru a putea verifica daca Iiecare butelie:

- arc eticheta de control/garantie sau sigiliul statiei de imbutc-

liere;

CAPITOLUL 3. :EXPLOATAREA PUNCTELOR DE DESF ACERE A BUTELIILOR

- are capacul de protectic mont at si operabil, astfcl incat, prin

demontare sa sc poata realiza celclalte controalc; - are robinetul inchis;

- arc montara piulita infundata din plastic;

- are termenul de verificare pcriodica ISCIR;

- nu prczinta urmc de striviri sau deformari, care s-ar Ii putut

produce in timpul transportului;

- nu prczinta scapari de gaze dctcctabile de operatori si in nici un caz nu sc vor controla scaparile eu Ilacara.

Buteliile care nu satisfac acestc conditii nu vor Ii aeceptate la punctul de desfacerc, Iiind returnate cu acelasi mijloc de transport, la statia de imbuteliere.

3.1.7. Buteliile care corespund verilicarilor prevazute la 3.1.6. , sunt transportate manual in intcriorul punctului de desfacerc, unde sunt

3.1. Transportul ~i manipularea buteliilor.

3.1.1. Pentru a asigura functionarea normala, fara aecidente, avarii, scapari de gaze, incendii sau cxplozii, la toate activitatile ce se dcsfasoara in punctele de desfaeere a buteliilor, trebuie respectate masurile de operarc si de prevenire prevazute in norrnativ.

3.1.2. Transportul buteliilor pline sau goale de la statia de irnbuteliere la punctul de desfacre si invers, se realizeaza prin grija

12

13

stivuite conform prevederilor normativului.

3.1.8. In fata curnparatorului se verifica etanseitatea buteliei cu solutie de apa - sapun si se remonteaza capacul de protectie. Consumatorilor noi li se Inmaneaza instructiunile scrise, de folosire. (Anexa 5).

3.1.9. Buteliile goale vor fi aduse la punctele de desfacere cu robinetele inchise, curate si cu capacele de protectie montate. Vor fi primite la schimb numai buteliile standardizate. Celor care sunt aduse cu robinetele deschise, li se inchid robinetele si sunt insemnate, astfel inc at statia de imbuteliere, sa poata lua masurile corespunzatoare.

3.1.10. In punctele de desfacere, temperatura suprafetelor buteliilor nu trebuie sa depaseasca 40° C.

3.1.11. Punctele de desfacere a buteliilor nu vor fi amenajate in spatii cu me diu coroziv pentru materialul buteliilor.

• in interiorul punctelor de desfacere si pe 0 distanta de 3m in jurullor, se interzice depozitarea oricaror obiecte sau materiale, combustibile sau incombustibile (lemne.produse vegetale, textile, ambalaje, materiale diverse);

• in interiorul punctclor de desfacerc si pe 0 distanta de 10 min jurul acestora, se interzice depozitarea buteliilor cu alte gaze (oxigen, acetilena, amoniac) si a unor ambalaje cu produse petroliere lichide (butoaie, canistre, bidoane); se excepteaza stingatoarele cu COe si praf din dotarea punctului;

• se interzice fumatul si efectuarea lucrarilor cu foe deschis la mai putin de 10m de punctul de desfacere;

• se interzice distribuirea buteliilor pe timpul noptii, daca punctul de desfacere nu este prevazut cu instalatie de iluminat corespunzatoare;

3.2. Masurl de prevenire ~i stingere a incendiilor, precum §i de evitare a exploziilor

• se interzice orice interventie la butelii in centrul de desfacere,

cum ar fi:

- repararea robinetclor;

- inlocuirea robinetclor;

- transvazarea continutului butcliilor;

. - controlul incarcarii buteliei prin c1eschiderea robinetului;

- reparatii la corpul sau fusta buteliei si orice interventii care ar putea produce ~dlntei;

• se interzice oprirea autovehiculclor si desfasurarea oricarei activitati nespecifice la mai putin de 5 m de punctul de desfaccre; 3.2.3. In cazul constatarii unei scapari de gaze (la descarcare,

transport manual, stocare, distributie), se va proceda astfcl:

• se identifica butelia cu scapari;

• se strange cu atcntie robinetul;

• se strange piulita din plastic infundata.

Daca scaparca a fos oprita si butelia functioneaza normal, ea

3.2.1. Principalele mas uri de prevenire a incendiilor si exploziilor la punctele de desfacere a buteliilor, constau din:

- amp las area acestora la distante de siguranta si ferite fata de surse de foe;

- asigurarea conditiilor specifice de transport, manipulare si stocare a buteliilor;

- reducerea posibilitatilor de acces al persoanelor straine, ires - ponsabile, prin ingradire si inchidere corespunzatoare;

- acceptarea la punctele de desfacere numai a buteliilor lara scapari de gaze (se controleaza etanseitatea, bucata cu bucata).

3.2.2. La exloatarea punctelor de desfacere a buteliilor sc vor respecta, in principal, urmatoarele:

14

15

poate fi vanduta; in caz contrar, butelia va fi scoasa din punctul de desIacerc si dusa intr-o zona dcschisa, ventilata si fara surse de foe, unde va fi supravegheata pana la golirea completa.

3.2.4. In cazul aprinderii gazului de la 0 butelie, se va proceda astfcl:

incendiilor si evitare a exploziilor, precum si la masurile de protectia muncn.

3.3.2. Personalul de operare va fi dotat cu echipamentul de pro-

tectie prevazut de reglementarilc in vigoare.

3.3.3. La fiecare punct de desfacere a buteliilor se asigura:

• fisc de instruire a personalului de operare angajat privind protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.

• instructiuni specifice de operare si desfacere.

• se da alanna;

• se incearca oprirea sursei de scapari:

• se intervine cu stingatoarelc din dotare cu CO2 si praf pentru

stingerea focului.

Dupa stingerea focului se lasa butelia sa se goleasca (ca si in cazul scaparilor neaprinse), avand grija ca gaze Ie iesite sa nu se reaprinda sau sa explodeze.

3.2.5. In cazul producerii unui incendiu in vecinatate, se pro-

cedeaza astfcl:

• se anunta imediat pompierii;

• se intervine pentru stingerea incendiului;

• se stropesc buteliile cu apa;

• se evacueaza buteliile intr-un loc ferit de radiatiile termice ale incendiului.

Intcrventia la buteliile din punctul de desfacere se va efectua numai sub controlul proprietarului punctului de desfacere, sau a personalului sau.

CAPITOLUL 4. POSTUTILIZARE

4.1. Dupa incetarea activitatii unui punct de desfacere a buteliilor (evacuarea tuturor buteliilor pline si goale), acesta poate fi mutat si repus in functiune pe un alt amplasamcnt implicand:

• demontarea imbinarilor de legare la pamant;

• demontarea suruburilor de fixare a soproanelor sau rastelelor

de fundatii;

• demontarea Si recuperarea imprejmuirii in cazul cand aceasta

3.3. Instruirea personalului - diverse.

exista.

4.2. Terenul pe care a fost amplasat punctul de desfacere a

buteliilor trcbuie rcadus la starea initiala si trebuie sa raman a curat. 4.3. Soproanelc sau rastele rezultate in unna dezafectarii pot fi montatc pe un alt amplasament, constituind un nou punct de desfacere, in conditiile prevazute de normativ, conform ciclului de utilizare, sau

3.3.1. Exploatarea punctelor de desfacere a buteliilor se va rcaliza numai de persoane valide, de preferat care nu fumeaza si instruite corespunzator .

Instruirea practica se va referi la operatiunile ce trcbuie efectuate la punctul de desfacere, la masurile de prevenire si stingere a

.

casate

16

17

ANEXA 1

ZONAREA "EX" A ~OPROANELOR CV BVTELII

ANEXA 1

ZONAREA "EX" A RASTELELOR CU BUTELII

18

~-Zona1

~-Zona2

Il!!IlllIlI-Zono1

N _J

Fig. 1

~ -Zona 2

Fig. 2

19

ANEX.\ I

ANEXA I

ANEXA I

Obiecttvele din Tobel poz.1 si 3

PARAPET (PARAVAN) DE PROTECTIE

a + b > distanta corespureotoore

din Tabel1

...0

o

E' lf") 0

~

1\

PUNCT DE DESFACERE

PARAPET (PARA V AN) DE PROTECTIE Fig. 3

RASTEL
- /V
.
4m L ,4m ZID EXISTENT

AMPLASAREA RASTELELOR LANCA ZIDURI EXISTENTE

Fig. 4

RASTEL ACOPERIT PENTRU 20 DE BUTELII DE 12,5 kg.

Fig. 5

20

21

MARCAJE ~I INDICA TO ARE

La punctele de desfacere a buteliilor se vor instala: • Indicatoare de interzicere - ST AS 297/2

- pOZ. 5 - NU FOLOSI FOC DESCHIS!

- pOZ. 8 - FUMA TUL INTERZIS!

• Indicatoare de avertizare - ST AS 297/2

- poz. 17 - PERICOL DE EXPLOZIE

- MATERIALE EXPLOZIVE

De asemenea se va marca vizibil:

• "Gaze petroliere lichefiate";

• numele si adresa proprietarului;

• programul de lucru.

22

ANEXA2

ANEXA3 1/3

RISCURI ~I PERICOLE POTENTIALE DE INCENDIU ~I EXPLOZIE

A3.1. GPL-ul scapat din butelii poate produce incendii si poate forma cu aerul amestecuri explozive. Pentru ca 0 explozie sa se poata produce trebuie indeplinite simultan urmatoarele conditii:

• gaze le scapate sa formeze cu aerul un amestec exploziv;

• concentratia gazelor in amestecul exploziv, trebuie sa se afle intre limitele de explozie (inferioara si superioara);

• sa existe 0 cantitate periculoasa de amestec gaze - aer (de minim dm' in spatii inchise si peste in aer liber);

• sa existe 0 sursa capabila de aprindere.

Daca una din aceste conditii nu este indeplinita, explozia nu se poate produce.

In afara limite lor inferioara si superioara de explozie a amestecului de gaze se produce numai incendiu.

A3.2. Posibilitatea de a se produce un incendiu sau 0 explozie. depinde in primul rand de existenta amestecului gaze - aer de spatii deschise si peste in aer liber); deci de aparitia unor scapari de gaze din butelie.

Scenariile posibile de aparitie a scaparilor de gaze in atmosfera conduc, in principal, la urmatoarele situatii:

• manipularea buteliilor fara capacul de protectie, care poate conduce la lovirea robinetului si la aparitia unor scapari de gaze;

• lovirea, trantirea 'sau rastumarea buteliilor in timpul manipularii sau stivuirii, poate conduce la distrugerea robinetului si la aparitia

23

unor scapari mici de gaze;

• lovirea, trantirea sau rasturnarea buteliilor In timpul marupularii sau stivuirii, poate conduce la distrugerea robinetului si la scapari periculoase de gaze (la buteliile cu limitator de debit $i in astfel de situatii, cantitatea de gaze ce ies din butelie este limitata, golirea completa realizandu-se In minimum 8 ore) si eventual de lichid;

• marimea maxima a scaparilor - golire aproape instantanee a butcliei - se poate produce numai in cazul expulzarii (aruncarii) robinetului sau al aparitiei unei fisuri sau crapaturi in corpul buteliei.

Toate aceste scapari reprezinta pericole potentialc. In conditiilc de la A3.1., ele pot produce incendii sau explozii.

A3.3. Pericolul de incendiu sau de explozie este dcfinit Cit l<liJ01- tul dintre pericolul potential si mas uri lc de protectie, respectiv:

ratura depaseste 40° C;

• erorile umane de manipulare;

• lips a de intretinere si a verificarilor periodice ISCIR;

• cauze externe (inundatii, cutremure, vandalisrne, acciden-

te auto etc);

• nerespectarea masurilor de siguranta si de prevenire;

• erori la actionarea in caz de scapari importante de gaze;

• marimea pierderilor materiale ce se pot produce;

• efectele asupra personalului de operare si, eventual, a altor per-

soane.

Frecventa producerii unor astfel de evenimente se determina pe

baze statistice inregistrate la obiective identice sau similare, de catre specialisti autorizati.

Pericol de ineendiu sau la explozie = (Perieolul potential) I (Masuri de protectie)

A3.4. Riscul de incendiu sau explozie este determinat de aparitia unor astfel de evenimente si de consecintele acestora, fiind definit ca produsul dintre frecventa evenimentelor si consecintele acestora, respectiv:

Rise = (Frecventa evenimentelor) x (Consecinte asteptate)

Evaluarea marimii riscului de incendiu sau de explozie, la punctele de desfacere a butcliilor, se efectueaza luand in considerare urmatorii factori principali:

• accidente prod use la robinetul buteliei, la imbinarea lui in pies a de gat sau la corpul buteliei;

• accidente datorita produsului - GPL - din butclie cand tempe-

25

24

ANEXA4

ANEXA5 1/5

REGLEMENTARICONEXE

INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZULUI PETROLIER LICHEFIAT (ARAGAZULUI)

1. Norme genera le de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin decretul nr. 290/1997 si ordinul comun MI-MLPAT 1994.

1. Transportul ~i manipularea buteliilor

4. Norme generale de protectie a muncii 1996.

In timpul transportului, buteliile vor avea robinetul bine inchis si vor fi echipate cu piulita de siguranta si cu capacul de protectie, care vor fi bine insurubate.

In timpul transportului si manipularii, buteliile nu vor fi apucate de robinet sau de regulatorul de presiune, ci numai de manerul capacului de protectie,

Sunt interzise transportul si manipularea buteliilor de catre copii sub 16 ani, de persoane invalide, iresponsabile, in stare de ebrietate sau lara simtul mirosului.

Sunt interzise lovirea sau trantirea buteliilor.

Pe distante mici, transportul buteliilor se face cu carucioare special construite. Este interzis transportul buteliilor cu biciclete sau motociclete.

2. Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P 118.

3. Normativ pentru proiectarea si executarea protectici irnpotriva trasnetului, I 20.

5. Norme specifice de protectie a muncii.

6. Prescriptii Tehnice ISCIR C3; C27.

7. STAS 297/1 si 2 - Indicatoare de securitate (conditi tehnice generale si reprezentari),

2. Utilizarea buteliilor

8. ST AS 66 - GPL - Gaz Petrolier Lichefiat.

Deoarece gazul petrolier lichefiat (G.P.L.) este aproximativ de doua ori mai greu ca aerul, buteliile pot fi utilizate numai in incaperi de la parter sau etaje.

Ind\perile in care se instaleaza butelii vor avea eel putin 0 fereastra spre exterior si volumul minim de 10 rrr', pentru fiecare butelie;

9. STAS 12260.

26

27

bucatariile, Mile ~i ofieiile vor avea volumul minim de 7,5 m', in eazul utilizarii unei singure butelii.

Pentru uz casnic, este permisa utilizarea a maximum 2 butelii intr-o incapere. Pentru uz public si uz industrial, este permisa utilizarea a maximum 6 butelii pe acelasi etaj (palier) si a maximum 3 butelii intr-o incapere.

Este interzis:

- a utiliza butelii si aparate de ardere in inca peri in care se doarme;

- a utiliza butelii fara regulatoare de presiune, eu regulatoare desigilate, defecte sau reparate de unitati care nu apartin intreprinderii distribuitoare;

- a utiliza butelii in alta pozitie decat in eea verticala;

- a incalzi butelii eu apa calda, eu abur sau eu flacara, pentru

marirea presiunii gazului din butelii, intrucat aeeasta ar putea provoea explozia buteliiIor;

- a amplasa butclii Hinga sursele de caldura sau sub actiunea directa a razelor solare;

- a spala butelii in liehide eorozive (soda, lesie etc).

ul de iesire a gazului, eu spuma de apa si sapun.

Daca se constata scapari de gaze la robinetul buteliei, sc 1110nteaza la Ioe piulita de siguranta si eapaeul de protectic, se scoatc imediat butelia in aer liber (curte, balcon etc.) si se aeriseste incaperca prin deschiderea usilor si Ierestrelor eel putin 30 minute.

Se anunta imediat intreprindcrea distribuitoare pentru schimbarea buteliei defeete.

Este strict interzisa evacuarea gazului din butelie in inca peri, in curti, !tinga subsoluri sau surse de aprindere.

Daca nu s-au constatat scapari de gaze la robinetul butcliei, sc va monta regulatorul de presiune, respectandu-se eu strictete urmatoarcle: _ se urmarestc ca filctul racordului robinetu1ui buteliei si eel al

piulitei olandeze a regu1atorului de presiune sa fie in bunii stare; - se curara perfect eventualele resturi ale garniturii vechi;

- se aplica corect 0 garnitura inelara noua;

_ cu ajutorul unei chei meeaniee fixe, se insurubcaza sprc stanga piulita olandeza a regulatorului de presiune, avand grija ca regulatorul sa raman a cu capaeul in sus, in pozitie orizontala;

_ se verified etanseitatca imbinarii eu spuma de apa si sapun.

3. Montarea buteliilor

Monteree incotecui a regulalorului de presiutic ponte ptovocs accidcntc grave

Se asigura usa incapcrii in care urmeaza a se monta butelia, in pozitia desehis si se stinge oriee sursa de foe, inclusiv tigarilc.

Se transporta butelia la loeul de montaj, se amplaseaza la 0 distanta de 1m de aparatul de utilizare, se demonteaza eapaeul buteliei prin desurubare spre stanga si se verifica daca robinetul buteliei este bine inchis, prin invartirea rozetei spre dreapta.

Se dernonteaza piulita de siguranta eu 0 eheie speciala, prin desurubare spre dreapta si se verifica etanseitatea robinetului la orifiei-

Estc interzisa montarea regulatorului de presiunc fara garnitura, eu garnitura improvizata, folosita sau defecta.

Gamiturilc inelarc tip, din clingherit, sc gasesc de vanzarc la distribuitori san la gestionarii eentrelor de dcsfacerc a buteliilor.

Regulatoarele de presiunc defectc se vor schimba eu regulatoare reparate la depozitele si eentrelc de dcsfacere din toata tara.

Este intcrzisa demontarca picselor regulatorului de prcsiunc.

28

29

Consumatorii sunt obligati a pastra eticheta de control aplicata pe butelie, pa:}a la golirea acesteia.

4. Verificarea etanseitatii

- locul de imbinare a racordurilor de intrare si de iesire cu cor-

pul regulatorului de presiune;

- corpul regulatorului de presiune;

- capetele furtunului si furtunul, pe toata suprafata lui;

- locul de imbinare a portfurtunului aparatului de utilizare cu

aparatul;

- toate imbinarile conductelor si robinetele aparatului de uti-

La punerea in functiune a unei instalatii de utilizare a GPL-ului, la schimbarea buteliei si ori de cate ori se fac manipulari la vreunul din racorduri, se va verifica in mod obligatoriu etanseitatea instalatiei, cu spuma de apa si sapun,

lizare.

Daca in nici un punct nu s-au constatat scapari de gaze, instalatia se poate pune in functiune.

Este strict interzis a etcctue veriticeree etenseitstii cu foc, aceasta putiind conduce la grave accidente

In cazul livrarii buteliei la domiciliul consumatorului, montarea ei si verificarea etanseitatii se vor executa de catre personalul intreprinderii distribuitoare.

Daca distribuitorul de aragaz nu executa verificarea etanseitatii sau 0 executa in alte conditii, consumatorul va anunta depozitul sau centrul de desfacere, indicand numarul de serviciu de pe insigna distribuitorului.

Daca la cererea sau refuzul consumatorului nu s-a montat butelia, acest lucru se va specifica pe contrapagina bonului de livrare , sub semnatura consumatorului.

In acest caz, precum Si in cazul cand butelia nu a fost livrata la domiciliu, montarea ei si verificarea etanseitatii, cad in sarcina consumatorului.

In timpul verificarii etanseitatii, se vor controla:

- locul de imbinare a robinetului buteliei cu butelia;

- locul de iesire a tijei rozetei din corpul robinetului;

- ambele fete ale piulitei olandeze a regulatorului de presiune;

30

31

ANEXA 5 3/5

Capetele furtunului se vor asigura cu coliere metalice, pentru a nu sc desprinde in timpul functionarii instalatiei.

Este intcrzisa trecerea furtunului prin spatele cuptorului masinii

de gatit.

Este interzisa trecerea furtunului dintr-o incapere in alta.

Este strict interzisa folosirea aparatelor de utilizare si arzatoarelor t1ra robinet de manevra sau a celor nestandarizate (neomologate, neavizate).

Este interzisa depozitarea materialelor inflamabile Hlnga aparatul de utilizare, precum si acoperirea mesei resoului cu materiale care se pot aprinde.

Inainte de folosirea aparatelor de utilizare ce se racordeaza la

cos, se controleaza tirajul cosurilor.

5. Inainte de aprinderea focului

Se controleaza daca robinetul buteliei si robinetele aparatului de utilizare sunt inchise.

In cazul cand s-au uitat deschise robinetul butcliei si robinetul aparatului de utilizare si gazul s-a scurs in incapere, se vor lua imediat urmatoarele masuri:

- sc inchid robinetul buteliei si robinetul aparatului de utilizare, se deschid usile si Ierestrelc pentru aerisirea incaperii timp de 30 minute;

- nu se vor aprinde chibrituri, brichete, nu se vor manevra intrerupatoare electricc, sonerii, telefoane, lifturi, nu se va fuma si nu se vor aduce surse de foe de cat dupa aerisirea incaperii.

In cazul in care toate robinetcle sunt inchise, dar se simte totusi mirosul caracteristic al gazului, se vor lua masurile de mai sus si se va anunta imcdiat intreprinderea distribuitoare (depozitul sau centrul de desfacere a buteliilor).

Se va verifica permanent starea furtunului de cauciuc; acesta nu trebuie sa aiba dilatari la capete, crapaturi, porozitati sau indoituri bruste,

Furtunul de cauciuc, datorita imbatranirii, se va inlocui la 2 ani de la data fabricarii.

Se va Iol os i numai Iurt un de cauciuc, ST AS 3078, avand lungimea de 1-1,1 m , pentru prcsiunile de 20 s i 30 mbar (~ 200 si 300 111m H20), sau furtun de cauciuc cu insertii textile, STAS 263, avand lung imca de 1-1, I 111, pentru presiuni lc mai mari de 30 mbar (~ 300 mm H20).

6. La aprinderea focului ~i in timpul tunctionarli instalatiei

Se dcschide robinetul buteliei, rotind rozeta cu mana 0 tura spre stanga.

Daca rozeta robinetului este blocata, se renunta la folosirea

buteliei si sc anunta intreprinderea distribuitoare, pentru inlocuirea buteliei defccte.

Daca butelia nu debiteaza gaz, se procedeaza ca in aliniatul

precedent.

In caz ca robinetul buteliei functioncaza normal, se apropie

aprinzatorul de arzator, apoi se deschide robinetul acestuia.

Este interzisa deschiderea robinetului inaintea apropierii aprinzatorului (din sarma, cu azbest la capat, muiat in petrol sau motorina).

Este interzisa utilizarea instalatiei de aragaz nesupravegheata.

Dad in timpul functionar ii se produc flacari la robinetul

32

33

buteliei, se inchide imediat eu 0 dirpa umeda aeest robinet si se anunta

defectiunea la intreprinderea distribuitoare. .,

ANEXA5 4/5

7. La stingerea focului

8. Depozitarea buteliilor

Dupa utilizare, se inchide mai inHii robinetul buteliei si numai dupa stingerea flacarii arzatoarelor se inehid robinetele aparatului de utilizare.

in incinta unui eonsumator eu instalatie de uz easnie, se poate depozita 0 singura butelie de rezerva, plina.

In interiorul cladirilor eu instalatii de uz public sau de uz industrial, se pot depozita eel mult 2 butelii de rezerva, pline sau goale, pe acelasi etaj (palier).

Ineaperile in care se depoziteaza butelii trebuie sa fie la nivelul sau deasupra solului, sa aiba aerisire naturala organizata, eel putin 0 fereastra spre exterior si volumul minim de 7,5 m'; in incaperi nu vor exista aparate de utilizare sau butelii in functiune sau surse de incalzire eu flacara.

Buteliile de rezerva se vor depozita numai inpozitie verticala, eu robinetul inehis si avand montate piulita de siguranta si eapaeul de protectie.

Este interzisa depozitarea buteliilor de rezerva, pline sau goale, in incaperi in care se doarme, in bai, in W.c., in garaje, pe eoridoare, in cas a scarii, in easa pivnitei, in apropierea surselor de caldura sau sub actiunea directa a raze lor solare, in incaperi eu mediu eorosiv, exploziv sau eu pericol de ineendiu.

9. Prescriptil finale

Instalatiile noi de utilizare a GPL-ului vor fi puse in functiune numai de catre delegatii intreprinderii distribuitoare.

Consumatorii sunt obligati sa deteeteze permanent, prin mirosire si eu spuma de apa si sapun, scaparile de gaze, pentru a preveni aeei-

34

35

dentclc, si sa semnalcze imcdiat intreprinderilor clistribuitoare (depozitelor de aragaz sau centrelor de desfaccrc) defcctiunile eonstatate la butelii.

Estc strict intcrzisii treccrca (transvazarea) gazului din butelia Iivratii de intrcprindcrca distribuitoare, In recipiente improvizatc, butelii false ctc.

Inaintc de a cumpara 0 butelie de ocazie, consumatorii vor cere avizul intrcprindorii distribuitoare asupra starii ci tehnice.

La instalarca aparatelor de utilizarc, se vor respecta instructiunilc Iabricii constructoare.

Aparatclc vor fi pastratc in stare de pcrfccta curatcnie.

Pentru avariile sau accidentclc survenite ca urrnarc a degradarii butcliei se vor anunta imcdiat intreprindcrea distribuitoare si unitatile tcritoriale ISCIR (Inspectia pcntru cazane, recipicntc sub presiune si instalatii de ridicat), pentru a lua parte la cercetari.

In cazul cand s-au produs accidcntc, se vor anunta si organcle Procuraturii, pentru cercetarea cauzclor care au produs accidentul.

Sunt interzise livrarea catre consumatori a butcliilor cu termenul de valabilitate depasit sau retinerca de catre eonsumatori a aeestor butclii.

Intrcprinderea distribuitoare are obligatia de a verifica periodic starea tchnica a instalatiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat.

Consumatorii sunt obligati sa dca tot concursul personalului intrcprinderii distribuitoarc, la prezcntare.

Acest personal va Ii legitimat de catrc eonsumatori.

Este strict interzisa utilizarea GPL-ului ca mediu de pulverizare la diverse opcratii de vopsire.

Cei ce sc Iac vinovati de incalcarca prezentclor instructiuni vor Ii sanctionati conform lcgii.

CUPRINS

CAPITOLUL 1. GENERALIT ATI 4

1.1. Obiectul, domeniul de aplicare si scopul

normativului 4

1.2. Tenninologie specifica 5

CAPITOLUL 2. PROIECT ARE 6

2.1. Consideratii generale 6

2.2. Capacitati admise pcntru punctele de

desfacere a buteliilor 7

2.3. Organizarea punctelor de desfacere a buteliilor 7

2.4. Conditii constructive 10

CAPITOLUL 3. EXPLOATAREA PUNCTELOR

DE DESFACERE A BUTELIILOR 12

3.1. Transportul iii manipularea buteliilor 12

3.2. Masuri de prevenire si stingere a

incendiilor si de evitare a exploziilor 14

3.3. Instruirea personalului - diverse 16

CAPITOLUL 4. POSTUTILIZARE 17

ANEXE

1. Desene explicative:

Fig. 1 - Zonarea "Ex" a soproanelor cu butelii 18

Fig. 2 - Zonarea "Ex" a rastelelor cu butelii 19

Fig. 3 - Parapete (paravane) de protectie 20

Fig. 4 - Amplasarea rastclelor Hlnga ziduri existente 20

Fig. 5 - Rastel acoperit pentru 20

de butelii de 12,5 Kg 21

2. Marcaje si indicatoare 22

3. Riscul si pericolul potential

de incendiu si explozie 23

4. Rcglernentari conexe 26

5. Instructiuni de folosire a buteliilor 27

36

37