ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
Κ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕ
ΠΕΛΟ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ

2.50
0.00
2.50

0.00
0.00
0.00

2.00
2.00
2.00

0.00
0.00
0.00

Τ.Π.Ε

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. - Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. -

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ 01
ΠΕ 05
ΠΕ 18.02

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΣΧΟΛΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΝΟΜΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΤΕΙ

Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
155514 ΓΑΛΗΝΟΣ
2
143425 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
3
904697 ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

0.00
0.00
0.00

0.50
0.50
0.50

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠO ΤΕΤΑΡΤΗ 20-01-2
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ MONO ΗΛΕ

ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3

ΡΙΤΗΡΙΟ 1

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

5.00
2.50
5.00

11.00
11.00
11.00

3.00
3.00
3.00

1.00
0.00
0.00

4.00 15.00
3.00 14.00
3.00 14.00

20.00
16.50
19.00

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (μέγιστο
12 μονάδες)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 & 2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ β

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ Β2)

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΕΠΙΠΕΔΟ Β2)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΩΤΕΡΟ Β2
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α

5.36
4.85
0.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-01-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-01-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΣΤΗΝ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟ
ΟΥΝ MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ mail@pdepelop.gr ΚΑΙ ΣΤΟ FAX 2710 230118.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3

12.26
11.50
12.40

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1,2 & 3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (μέγιστο
15 μονάδες)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

17.62
16.35
12.40

37.62
32.85
31.40

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

0.00
2.50
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
2.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Τ.Π.Ε

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. - Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. -

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣΧΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ 04.01
ΠΕ 01
ΠΕ 02

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΤΕΙ

ΟΝΟΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
904268 ΣΕΛΙΜΗΣ
2
155514 ΓΑΛΗΝΟΣ
3
175474 ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1

0.50
0.00
0.00

0.50
0.50
0.50

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠO ΤΕΤΑΡΤΗ 20-01-201
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ MONO ΗΛΕΚΤ

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1.00
5.00
0.50

11.00
11.00
11.00

3.00
3.00
3.00

0.00
1.00
0.00

3.00
4.00
3.00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 & 2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ β

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ Β2)

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΕΠΙΠΕΔΟ Β2)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΝΩΤΕΡΟ Β2 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
0.00
0.00
0.00

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

ΡΙΤΗΡΙΟ 1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

14.00
15.00
14.00

15.00
20.00
14.50

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-01-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-01-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΣΤΗΝ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠ
ΘΟΥΝ MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ mail@pdepelop.gr ΚΑΙ ΣΤΟ FAX 2710 230118.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

11.73
0.00
0.00

10.30
12.26
9.81

22.03
12.26
9.81

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1,2 & 3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (μέγιστο 15
μονάδες)

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (μέγιστο 12
μονάδες)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

37.03
32.26
24.31

ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

4.00
2.50

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Τ.Π.Ε

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. - Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.
-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΣΧΟΛΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ01
ΠΕ14.04

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΤΕΙ

ΟΝΟΜΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
167545 ΦΕΙΔΑΣ
2
171885 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1

0.00
0.00

0.50
0.50

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠO ΤΕΤΑΡΤΗ 20-01-2
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ MONO ΗΛΕ

ΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

4.50
3.50

11.00
10.00

3.00
1.13

0.00
0.00

3.00
1.13

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 & 2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ β

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ Β2)

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΕΠΙΠΕΔΟ Β2)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
0.00
0.50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΩΤΕΡΟ
Β2 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΡΙΤΗΡΙΟ 1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

14.00
11.13

18.50
14.63

ΑΠO ΤΕΤΑΡΤΗ 20-01-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-01-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΣΤΗΝ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π
ΒΛΗΘΟΥΝ MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ mail@pdepelop.gr ΚΑΙ ΣΤΟ FAX 2710 230118.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

7.69
3.69

10.50
12.20

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1,2 &
3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
(μέγιστο 15 μονάδες)

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (μέγιστο
12 μονάδες)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

18.19
15.89

36.69
30.52

ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Π

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

0.00
2.50
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Τ.Π.Ε

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. - Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. -

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΣΧΟΛΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ 19
ΠΕ 04.01
ΠΕ 02

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΤΕΙ

ΟΝΟΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
167067 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
2
151141 ΚΩΣΤΑΚΗΣ
3
175474 ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1

0.00
0.00
0.00

0.00
0.50
0.50

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠO ΤΕΤΑΡΤΗ 20-01-20
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ MONO ΗΛΕΚΤ

ΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.50
3.00
0.50

11.00
11.00
11.00

3.00
2.75
3.00

0.88
0.00
0.00

3.88
2.75
3.00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 & 2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ β

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ Β2)

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΕΠΙΠΕΔΟ Β2)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
0.50
0.00
0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΩΤΕΡΟ Β2
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ

ΡΙΤΗΡΙΟ 1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

14.88
13.75
14.00

15.38
16.75
14.50

O ΤΕΤΑΡΤΗ 20-01-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-01-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΣΤΗΝ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟ
ΗΘΟΥΝ MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ mail@pdepelop.gr ΚΑΙ ΣΤΟ FAX 2710 230118.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

10.50
0.00
0.00

13.02
9.34
9.81

23.52
9.34
9.81

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1,2 & 3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (μέγιστο
15 μονάδες)

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (μέγιστο
12 μονάδες)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

38.90
26.09
24.31

ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ
ΠΕ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1
2
3
4
5

0.00
2.50
4.00
2.50
2.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.00
2.00
0.00
2.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Τ.Π.Ε

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. - Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.
-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΣΧΟΛΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ04.01
ΠΕ03
ΠΕ11
ΠΕ10
ΠΕ04.01

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΤΕΙ

ΟΝΟΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
905516 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
159970 ΠΛΑΤΑΡΟΣ
182355 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
157430 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ
192697 ΚΙΟΥΡΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1

0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Οι κ.κ. Σταυριανόπουλος Θεόδωρος και Χρονόπουλος Γεώργιος δεν προσήλθαν στη συνέντευξη, άρα βάσει της υπ. αρ.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠO ΤΕΤΑΡΤΗ 20-01-2016
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ MONO ΗΛΕΚΤΡ

ΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.25
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.00
5.00
5.75
5.00
3.50

11.00
10.25
11.00
11.00
7.75

3.00
3.00
3.00
3.00
1.88

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3

0.13
0.00
0.00
0.00
0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 & 2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2
3.13
3.00
3.00
3.00
1.88

14.13
13.25
14.00
14.00
9.63

17.13
18.25
19.75
19.00
13.13

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (μέγιστο
12 μονάδες)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ β

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ Β2)

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΕΠΙΠΕΔΟ Β2)

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΩΤΕΡΟ
Β2 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ

Ο1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

2.51
2.51
0.00
0.00
2.64

ει της υπ. αρ. Φ.353.1/10/202115/Ε3/10-12-2015 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποκλείονται από την επιλογή Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκ

Η 20-01-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-01-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΣΤΗΝ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ mail@pdepelop.gr ΚΑΙ ΣΤΟ FAX 2710 230118.

12.44
10.30
11.28
11.08
12.22

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1,2 &
3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (μέγιστο
15 μονάδες)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

14.95
12.81
11.28
11.08
14.86

ροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

32.08
31.06
31.03
30.08
27.99