You are on page 1of 40

// Albanian language module for EVEREST

// Translated by Fatmir Raka (fatmir.raka@coatings.basf.org)


// Last updated: Apr 25, 2004
//
// P�shkak t� munges�s s� gjuh�s s� standardizuar n� informatik� jam p�rpjekur
// t� b�j nj� p�rkthim sa m� t� p�rshtatsh�m. Se sa ia kam arrit� q�llimit
// gjykoni vet. N�se gjeni gabime apo keni di�ka p�r t� shtuar, ndryshuar
// apo �ka do di�ka tjet�r, mos nguroni lajmrohuni n� adres�n <<
fatmir.raka@coatings.basf.org >>

// application menus
&File=&Skedari
&View=&Pamja
&Report=&Raporti
&Audit=&Kontrolli
Re&mote=I &larg�t
Fav&orites=&Favorit�t
&Information=&Informatat
&Help=&Ndihm�

// application menuitems
&Audit Manager=&Mengjeri i auditimit
&Database Manager=Menagjeri i &datotek�s
&Change Manager=Menagjeri i &ndryshimeve
&Preferences=Opci&onet
E&xit=P�r&fundo

&Search=&K�rko
Large &Icons=&Simbolet e m�dha
&Small Icons=Simbolet e &vog�la
&List=&List�
&Details=&Detalisht

&Report Wizard=&Asistenti i raportit


Qu&ick Report=Raport i &shpejt�
All pages=T� gjitha faqet
menu=meny
Menu=Meny
Report &Converter=Konvertuesi i &Raportit
R&emote Report Wizard=Asis&tenti i raportit t� larg�t

&Add Report Files=&Shto skedar�t e raportit


Add Reports from Data&base=Shto skedar�t nga &datoteka
&Files=&Skedar�t
F&older=&Follder
Compare &List=&Krahaso list�n
&Computers=&Kompjuter�t
&Users=&P�rdoruesit
&Statistics Details=&Detalet statistike
Statistics &Diagram=Diagrami i s&tatistik�s
Full &HTML Report=Raporti i t�r�sish�m &HTML
Remove &Computer from Audit=Lar&go kompjuterin nga auditimi
Remove All C&omputers from Audit=Largo t� g&jith� kompjuter�t nga auditimi
&Join Lines=&Bashko rrjeshtat
D&elete Section=&Zhlyej seksionin

Connect to &Remote Computer=Lidhu me kompjute&rin e larg�t


&Monitor Remote Computers=&Monitoro kompjuterin e larg�t
&Accept Incoming Remote Connections=&Prano lidhjet e larg�ta hyr�se
&Ignore Incoming Remote Connections=&Injoro lidhjet e larg�ta hyr�se

Remote Computer &Information=&Informata rreth kopjuterit t� larg�t


Me&ssage to Remote User=Me&sazhi drejtuar p�rdoruesit t� larg�t

&Browse Files=K�rko &skedar�t


&Processes=&Proceset
Screen S&hot=Screens&hot
&Full Size=&Pamje e plot�
&Half Size=&Gjysm�
Q&uarter Size=&Qerek
&Operations=&Transakcionet
R&un Program=S&tarto Programin
&Close %s=&Mbylle %s
&Turn Off=�'&kyq
&Restart=&Ristarto
&Log Off=�'&lajm�rohu

&View Log=&Trego protokolin


&Disconnect=&Nd�rpre lidhjen

Add to &Favorites=Shto tek &favorit�t


Remove from F&avorites=&Zhlyeje nga favorit�t
&Web=&Web

&Info Database Status=Statuti &informativ i datotek�s


&What's New=�ka ka t� &re

%s &Online=%s &Online
&Contact=&Kontaktim
&License=Li&cenca
C&ommand-line Options=Opcionet &n� rrjeshtin komandues
&About=&Rreth

Preferences=Opcionet
License Agreement=Marr�veshjet rreth licenc�s
Registration=Regjistrim
What's New=�ka ka t� re?

// remote control
Local=Lokal
Remote=I larg�t
Connect to Remote Computer=Lidhu me kompjuterin e larg�t
Connect to &single computer=Lidhu me nj� &kopjuteri
Address:=Adresa:
Scan local &network for computers=K�rko &rrjetin lokal p�r kopjuter�
Network:=Rrjeti:
Connection Established=Lidhja q�ndron
Client Connected=Client-i �sht� lidhur
Connection Refused=Refuzohet lidhja
Please enter command line=Julutem jepni udh�zimin n� rreshtin komandues
Incoming Message=Mesazh n� hyrje
To:=Pranon:
From:=Nga:
&Send=&D�rgo
&Reply=&P�rgjigje
Run Program=Starto programin
Remote File Browsing=K�rkim skedar�sh n� PC t� larg�t
Remote Screen Shot=Screenshot n� PC t� larg�t
Remote Program Launch=Startim programi n� PC t� larg�t
Remote Server Shutdown=�kyq Server-in e larg�t
Remote Power Off=�kyq PC-n� e larg�t
Remote Restart=Ristarto PC-n� e larg�t
Remote Log Off=�'lajmrim nga PC e larg�t
Remote computer is currently busy. Please try again later=Kopmjuteri i larg�t
�sht� momentalisht i z�n�. Ju lutem provoni pak m� von�.
Connection Type=Tipi i lidhjes
Simple=Thjesht�
Command=Udh�zimi
Server Log=Protokoli i server-it
C&lear=&Zhlyej

// remote monitor
&Columns=&Kolonat
Remote Monitor=Ekrani i larg�t
Connect to &Remote Computers=Lidhu me kompjuter�t e &larg�t
&Remove from List=&Largo nga lista
Address=Adresa
Pending=N� pritje
Busy=I z�n�
OS=Sistemi operativ
Idle Time=Koh� e lir�
Mem. Total=Gjith�sejt memorje
Mem. Free=Memorje e lir�
Disk Total=Disku gjith�sejt
Disk Free=Disku i lir�
Active Window=Dritarja aktive
Screen Shot=Screenshot
Save Screen Shot=Depono screenshot
JPEG files=Skedar JPEG
Save &As=&Depono si
Date Modified=Data u ndryshua
Browse=K�rko

// remote report
&New=&I ri
N&ew=I &ri
&Delete=&Zhlyej
&Select All=Zgjidh t� &gjith�
&Clear All=&Zhlyej t� gjith�
Command sent=Udh�zimi u d�rgua
Welcome to the Remote Report wizard=Mir� se vini tek asistenti i rrjetit t� larg�t
This wizard will help you to create report files of remote computers.=Ky asistent
do t'u ndihmoj� t� krijoni skedar� raporti rreth kompjuterit t� larg�t
Remote computers=Kompjuter�t e larg�t
Please choose the computers you want to have report of:=Ju lutem zgjidhni
kompjuter�t rreth t� cil�ve doni t� b�ni nj� raport:
Report output=Dalja e raportit
Please enter reports file name and reports folder:=Ju lutem jepeni emrin e
skedarit dhe t� follderit:
Save to &file=&Depono n� skedar�
&Send in e-mail=&D�rgo n� e-mail

// remote processes
&End Process=&P�rfundo procesin
Are you sure you want to end '%s'?=A jeni i sigurt se doni t� p�rfundoni: '%s'?

// winsock errors
Remote computer cannot be found=S'mund t� gjej� kompjuterin e larg�t
Connection timed out=Lidhjes i tejkaloi afati
Remote computer name cannot be resolved=Nuk mund t� zgjedh� kompjuterin e larg�t

// info database status


Info Database Status=Informat� rreth statutit t� datotek�s
Motherboards=Pllak�za am�
Hard Disk Drives=Disqet
Optical Drives=Disqet optike
Video Adapters=Adapter�t grafik
Monitors=Ekran�t

// database manager
Database Manager=Menagjeri i datotek�s
%d reports=%d raporte
%d computers=%d kompjuter
%d users=%d p�rdorues
%d days old=%d dit�
%d reports selected=%d raporte t� zgjedhura
&Refresh=&Fresko
Show &Outdated Reports=&Trego raportet q� kan� tejkaluar afatin
&Insert Report Files to Database=&Shto skedar�t e raportit n� datotek�
&Export Selected Reports=&Eksporto raportet e zgjedhura
&Delete Selected Reports=&Zhlyej raportet e zgjedhura
Delete &Outdated Reports=Zhlyej raportet me afat t� &tejkaluar
Switch &RComplete Field to Yes=Ky� fush�n &RComplete n� PO
Do you want to insert '%s' file to database?=A d�shironi t� shtoni '%s' skedar� n�
datotek�?
Do you want to insert %d report files to database?=A d�shironi t� shtoni '%s'
skedar� raporti n� datotek�?
outdated=Kaluar afati
Lines=Rrjeshta
Reports=Raporte
Inserting report file to database=Duke shtuar skedarin e raportit n� datotek�
Exporting report from database=Duke eksportuar raportin nga datoteka
Deleting report from database=Duke zhlyer raportin nga datoteka

Insert Report Files to Database=Shto skedar�t e raportit n� datotek�


&Use file name instead of computer name=&P�rdor emrin e skedarit n� vend t� emrit
t� kompjuterit
&Only insert the lines used by Audit Statistics=&Shto vet�m rrjeshta t� p�rdorur
nga statistika e auditimit
&Show grid lines=&Trego vizat e qelizave

// change manager
Change Manager=Menagjeri i ndryshimit
&Start=&Starto
Checking for changes=K�rkoj ndryshimet
Full List=Lista e plot�
Value Before=Vlera e m�parshme
Value After=Vlera e ardh�shme
Added=T� shtuar
Removed=T� larguar
Changed=T� ndryshuar
%d events=%d ndodhi
Load reports from:=Thirr raportet nga:
&Folder (CSV report files):=&Follderi (Skedar�t CSV t� raporteve):
Filter=Filter�t
Filter By Date=Filtro sipas dat�s
Filter By Component=Filtro sipas komponenteve
&List all events=&Trego t� gjitha ndodhit�
List events occured in the past &days:=Trego ndodhit� e &dit�ve t� fundit:
List events occured in the following date &interval:=Trego ndodhit� n� k�t�
&interval ditor�:
HW Components=Komponentet e HW
SW Components=Komponentet e SW
DMI Components=Komponentet DMI
Displaying changes=Pasqyro ndryshimet

// report converter

Report Converter=Konvertuesi i raporteve


Destination=Caku
Add &Files=Shto &Skedar�t
Add F&older=Shto &follderin
&Remove=&Zhlyej
&Destination folder:=Folderi i &cakut:
Type of converted &reports:=Lloji i &raportit t� konvertuar:
Converting report file=Skedari i raportit konvertues

// hints
Double-click to open file properties window=Kliko dyfish p�r t� hap� vetit� e
skedarit
Double-click to browse share=Kliko dyfish p�r t� k�rkuar skedar�t e p�rbashk�t
Double-click to modify user/group settings=Kliko dyfish p�r t� ndryshuar vetit� e
p�rdoruesit/grupit
Double-click to open display properties window=Kliko dyfish p�r t� hapur vetit� e
pamjes
Double-click to open multimedia properties window=Kliko dyfish p�r t� hapur vetit�
multimediale
Double-click to open game controller properties window=Kliko dyfish,p�r t� hap�
vetit� e kontrolluesit t� loj�s
Double-click to open network connections window=Kliko dyfish p�r t� hap� lidhjen
me rrjet
Double-click to run DirectX Diagnostics=Kliko dyfish p�r t� startuar diagnoz�n
Direkt-X
Double-click to open printers window=Kliko dyfish p�r t� hap� vetit� e printerit
Double-click to modify task properties=Kliko dyfish p�r t� ndryshuar vetit� e
task-ut
Double-click to uninstall program=Kliko dyfish p�r t� deinstaluar programin
Double-click to launch Control Panel applet=Kliko dyfish p�r t� startuar trarin
drejtues
Double-click to empty recycle bin=Kliko dyfish p�r t� zbraz� shport�n e
mbeturinave
Double-click to edit system file=Kliko dyfish p�r t� korigjuar skedarin e sistemit
Double-click to browse folder=Kliko dyfish p�r t� k�rkuar n� follder
Double-click to open event properties window=Kliko dyfish p�r t� hap� vetit� e
ndodhive
Double-click to open ODBC properties window=Kliko dyfish p�r t� hap� vetit� ODBC
Double-click to open statistics details window=Kliko dyfish p�r t� hapur detalet e
statistik�s
Double-click to browse URL=Kliko dyfish p�r t� k�rkuar n� URL
// init
Loading Icons=Th�rras ikonat...
Loading Driver=Th�rras shtyt�sit...
Loading Data=Th�rras t� dh�nat...
Reading MSR Data=Lexoj t� dh�nat MSR...
Loading BIOS Content=Th�rras p�rmbajtjen e BIOS...
Scanning SMART Devices=K�rkoj mjetet SMART...
Scanning Windows Devices=K�rkoj mjetet e Windows-it...
Scanning PCI Devices=K�rkoj mjetet PCI...
Measuring CPU Speed=Mas shpejt�sin� e CPU-s�...
Updating Windows Devices=Freskoj mjetet e Windows-it

// internet update
This program will be restarted to complete the update=Programi do t� ristartohet
p�r t� kompletuar update-in.
NetUpdate is finished=NetUpdate u kry.
Query NetUpdate information=K�rkoj NetUpdate informatat...
This software is up to date=Ky software �sht� nd�r m� t� rinjt.
Cannot complete the update=Update nuk mund t� p�fundohet.
%d KB downloaded=deri tani %d KB
%d of %d KB=%d nga %d KB
Connecting to the Internet=Lidhem me Internet...
Starting Internet download session=Starto shkarkimin nga interneti...
Connecting to NetUpdate server=Lidhem me server-in NetUpdate...
Downloading NetUpdate information=Th�rras informatat NetUpdate...
Query NetUpdate variants=Pyes variantat NetUpdate...
No variants found=Nuk gjeta ndonj� variant�.
New version of %s found=Gjeta nj� verzion t� ri t� %s.
Do you want to upgrade to it=Doni t� b�ni nj� update?
Question=Pyetje
Ready to update=Gati p�r update.
old=vjet�r
new=ri
Variant=Variant�
Local Folder=Follder lokal
bytes/s=Byte/s
KB/s=KB/s
MB/s=MB/s
MPixel/s=MPixel/s
MTexel/s=MTexel/s
Mbit/s=MBit/s
Software Update=Software Update
Downloading %s=Shkarkoj %s
Update Description=P�rshkrimi i update-it
Update Comment=Komentim i update-it
Update Type=Update-Tipi
Product Description=P�rshkrim i produktit
Product Copyright=Produkt Copyright
Product Comment=Komentim i produktit
Preview version - Only for testing purposes=Preview Version - Vet�m p�r q�llim
testimi.
Beta release=Beta Release
Final release=Final Release

// report wizard
Report wizard=Asistenti raportues
Remote Report wizard=Asistenti i raportit t� larg�t
Quick Report=Raport i shpejt�
Remote Report=Raporti i larg�t
Command-line=Udh�zimi
&Back=&Prapa
&Next=&Tjetri
Cancel=Nd�rpre
&Load=Thi&rr
&Save=&Depono
&Finish=&Krijo
Welcome to the Report wizard=Mir� se erdh�t tek asistenti raportues!
This wizard will help you to create a report of your computer.=Ky asistent ju
ndihmon t� b�ni nj� raport rreth kompjuterit tuaj.
After completing this wizard you can print the report, save it to file or send it
in e-mail.=Pas p�rfundimit t� k�tij asistenti mund t� shtypni raportin, t�
depononi apo t� d�rgoni me e-mail
Please try to minimize the information you choose to include in the report, to
avoid generating huge reports.=Ju lutem tentoni t'i reduktoni informatat t� cilat
d�shironi t'i shtoni n� raport, me q�llim t� evitimit t� nj� raporti t� gjat�.
You can help the development by sending report files of various computers to the
author:=Ju mund t� ndihmoni zhvillimin e programit duke i d�rguar autorit raporte
t� kompjuter�ve t� ndrysh�m:
To make sure you don't include personal or confidential information in the reports
sent to the author, you should choose the profile called "Hardware-related
pages".=P�r t� qen� t� sigurt se nuk d�shironi t� d�rgoni raporte me informata
konfidenciale, ju duhet t� zgjidhni profilin e asht�quajtur "Faqet me ngjashm�ri
hardueri":
Report Profiles=Profilet e raporteve
Please choose a desired report layout profile:=Julutem zgjidhni pamjen e profilit
p�r raportin:
&All pages=T� gjitha &faqet
Sys&tem Summary only=V&et�m nj� p�rmbledhje t� sistemit
&Hardware-related pages=Vet�m raport &Hardware-i
&Software-related pages=Vet�m raport &Software-i
B&enchmark pages=Faqe &krahasuese
Pages required for a&udit=Faqet e nevojshme p�r k&ontrollim
&Custom selection=Selektim &vetjak
&Load from file:=Thirr nga s&kedari:
Custom Report Profile=Profil i zakonsh�m i raportit
Please select the pages you want to include in the report:=Julutem zgjidhni faqet
t� cilat doni t'i vendosni n� raport:
Report format=Formati i raportit
Please choose a desired report format:=Julutem zgjidhni formatin e raportit:
Plain &Text=&Teksti i plot�
&Database=&Datoteka
Submit Report=D�rgo raportin
Report saved to '%s'=Raporti u deponua n� '%s'
Processing=P�rpuno
Transferring=N� transferim
Done=U kry
Error=Gabim
Generating report=Raporti n� gjenerim
Saving report=Raporti n� deponim
Preparing MHTML code=P�rgatis kodin MHTML
Generating MHTML code=Krijoj kodin MHTML
Removing MHTML temp files=Zhlyej skedar�t MHTML ndihm�s
%d of %d=%d prej %d
&Close=&Mbylle
&Stop=&Nd�rpre
&Registration Request=&K�rkes� regjistrimi
Opening report file '%s'=Hap� skedarin e raportit '%s'
Homepage=Homepage
Report Type=Lloji i raportit
Generator=Gjeneruesi
Computer Type=Tipi i kompjuterit
Date=Data
Time=Ora
%d cylinders, %d heads, %d sectors per track, %d bytes per sector=%d Cilindra, %d
Koka, %d Sektor�/Spur, %d Bytes/Sektor
Load Report Profile=Thirr profilin e raportit
Save Report Profile=Depono profilin e raportit
%s report files=%s skedar� raporti
%s archives=%s arkive
All files=T� gjith� skedar�t
Report files=Skedar�t e raportit
Report of <%s>=Raporti i <%s>
Physical Drive=Disku fizik
Report has been inserted into a database. Report output is not visible.=Raporti u
deponua n� datotek�. Raporti nuk mund t� pasqyrohet.
Warning: Error occured during report generation process=V�rejtje! Gabim gjat�
krijimit t� raportit.
Save To File=Depono n� skedar�
Send In E-mail=D�rgo si E-Mail
Print Preview=Pamje p�r printer
Print=Shtyp
Print Pre&view=&Pamje p�r printer
&Print=&Shtyp
Close=Mbyll

// audit manager
Audit Manager=Menagjeri i auditimit
&Undo=&Prap�so
Components=Komponentet
Audit Components=Komponentet audituese
Audit Filter=Filteri auditues
List 1 (HW Component)=Lista 1 (Komponentet HW)
List 2 (SW Component)=Lista 2 (Komponentet SW)
List 3 (DMI Component)=Lista 3 (Komponentet DMI)
List 4 (Computer)=Lista 4 (Kompjuteri)
Statistics 1 (Narrow)=Statistika 1 (e cek�t)
Statistics 2 (Wide)=Statistika 2 (e zgj�ruar)
&Edit=P&�rpuno
&Copy=&Kopjo
Copy &All=Kopjo t� &gjitha
Statistics Details=Detalet e statistik�s
Statistics Diagram=Diagrami i statistik�s
Save Statistics Diagram=Depono diagramin e statistik�s
Operating System Family=Familja e sistemit operativ
CPU Manufacturer=Prodhuesi i CPU-s�
CPU Count=Sasia e CPU-ve
CPU Clock=Takti i CPU-s�
CPU Type & Clock=Tipi dhe Takti i CPU-s�
System Memory Size=Madh�sia e memorjes s� sistemit
System Memory Type=Lloji i memorjes s� sistemit
Memory Modules Count=Sasia e moduleve t� memorjes
Video Adapter + Memory Size=Videokartela + madh�sia e memorjes
Monitor + Serial Number=Ekrani + numri serik
Local Disks Total Size=Kapaciteti total i disqeve lokale
Local Disks Free Space=Kapaciteti i lir� i disqeve lokale
Local Disks Space Percent=Kapaciteti i lir� i disqeve lokale me p�qindje
Disk Drives Count=Numri i disqeve
Optical Drives Count=Numri i disqeve optike
Partition Size=Madh�sia e particionit
Partition Free Space=Vendi i lir� i particionit
Partition Space Percent=Vendi i lir� i particionit me p�rqindje
Partitions Count=Numri i particioneve
Modem=Modemi
Network Adapter + IP Address=Adapteri i rrjetit + IP-Adresa
Primary IP Address=IP-Adresa primare
Primary MAC Address=MAC-Adresa primare
Installed Programs + Version=Programet e instaluara dhe verzionet
DMI BIOS Vendor=Ofruesi i DMI BIOS
DMI BIOS Version=Verzioni i DMI BIOS
DMI System Manufacturer=Prodhuesi i sistemit DMI
DMI System Product=Produkti i sistemit DMI
DMI System Version=Verzioni i sistemit DMI
DMI System Serial Number=Numri serial i sistemit DMI
DMI System UUID=UUID e sistemit DMI
DMI Motherboard Manufacturer=Prodhuesi i DMI pllak�zave am�
DMI Motherboard Product=Produkti i DMI plak�z�s am�
DMI Motherboard Version=Verzioni i DMI pllak�z�s am�
DMI Motherboard Serial Number=Numri serik i DMI pllak�z�s am�
DMI Chassis Manufacturer=Prodhuesi i shasis� DMI
DMI Chassis Version=Verzioni i DMI shasis�
DMI Chassis Serial Number=Numri serik i DMI shasis�
DMI Chassis Asset Tag=Emri i DMI shasis�
DMI Chassis Type=Lloji i DMI shasis�
No devices found=Nuk gjeta ndonj� aparat
Gathering audit data=P�rmbledhja e t� dh�nave audituese
Displaying audit data=Pasqyrimi i t� dh�nave audituese
Adding reports to audit=Shto raportin n� auditim
Connecting to database=Lidhem me datotek�
Successful database connection=Lidhje e suksesshme me datotek�
Database connection failed=Lidhja me datotek� d�shtoi
Successful FTP connection=Lidhje e suksesshme me FTP
FTP connection failed=Lidhja me FTP d�shtoi
Text files=Skedar� teksti
Auto Load=Thirrje automatike
Automatically load reports from:=Thirr raportet automatikisht nga:
&No auto load=&Ska thirrje automatike
&Use file name as computer name=&P�rdor emrin e skedarit si em�r t� kompjuterit
Filter "&PCI Device" list (enter keywords):=Lista e filter�ve "&PCI mjete" (jep
fjal�t ky�e):
Filter "&USB Device" list (enter keywords):=Lista e filter�ve "&USB mjete" (jep
fjal�t ky�e):
Filter "&Installed Programs" list (enter keywords):=Lista e filter�ve "Programet e
&insataluara" (jep fjal�t ky�e):
Excluded Computers=Kompjuter�t e le�itur
Excluded Users=P�rdoruesit e le�itur

// registration
&From:=&Nga:
&To:=&Tek:
S&ubject:=&Tema:
&Comment:=Koment&ari:
E-mail transfer protocol:=E-Mail protokoli transportues:
Mail &account:=&Mail Konto:
SMTP &display name:=S&MTP emri :
SMTP e-mail add&ress:=SMT&P E-Mail Adresa:
SMTP ser&ver:=Serveri SM&TP:
recommended=Rekomandohet
Send In &E-mail=D�rgo E-M&ail-in
E-mail sent=E-Mail u d�rgua
E-mail not sent=E-Mail nuk u d�rgua
Success=I suksessh�m
Failed=Pa sukses
Authentication failed=Identifikimi ishte i pasuksessh�m
Recipient not found=Nuk gjeta pranuesin
Attachment not found=Nuk gjeta shtojc�n
Attachment open failure=Gabim gjat� hapjes s� shtojc�s
Insufficient memory=Memorja nuk mjafton
Message text too large=Teksti i mesazhit �sht� tep�r i gjat�
Too many attachments=Tep�r shtojca
Too many recipients=Tep�r pranues
User abort=Nd�prer� nga p�rdoruesi
Connection required=Nevojitet lidhja
Invalid host=Hosti i gabesh�m
E-mail header incomplete=E-Mail-Header nuk �sht� komplet
Connection to SMTP server failed=Gabim gjat� lidhjes me server-in SMTP
Sending E-mail=E-Mail-i d�rgohet
Connecting=Duke u lidhur

// page descs
Computer description, system summary=P�rshkrim i kompjuterit, p�rmbledhja e
sistemit
System summary=P�rmbledhja e sistemit
Computer and domain name information=Informata rreth kompjuterit dhe Domain-emrit
Desktop Management Interface information=Informata rreth Desktop Management
Interface (DMI)
Overclock information=Informatat Overclock
Power management information=Informata rreth menagjmentit t� rrym�s
System temperature, voltage values, cooling fans information=Temperatura e
sistemit, vlerat e tensionit, informatat e ftoh�sit

Motherboard, processors, memory, chipset, BIOS information=Pllak�za am�,


Prozesori(�t), Memorja, �ipi, BIOS Informatat
Central processor properties and physical information=Vetit� e procesorit dhe
vetit� teknike
CPUID instruction information=CPUID Informatat e udh�zimeve
Central processors list=Lista e procesor�ve
Motherboard properties and physical information=Vetit� e pllak�z�s am� dhe
informatat teknike
System memory and swap space information=Informata rreth memorjes s� pun�s dhe
skedarit nd�rmjet�sues
Motherboard chipset and AGP properties, RAM modules list=�ipi i pllak�z�s am� dhe
AGP vetit�, lista e moduleve t� memorjes
System BIOS information=BIOS informatat e sistemit

Operating system, services, processes, drivers information=Sistemi operativ,


serviset, proceset, shtyt�sit
Operating system information=Informat rreth sistemit operativ
Running processes list=Lista e proceseve t� ekzekutuara
Installed system drivers list=Shtyt�sit e instaluar t� sistemit
Services list=Lista e serviseve
List of .AX files in system folder=Lista e skedar�ve .AX n� follderin e sistemit
List of .DLL files in system folder=Lista e skedar�ve .DLL n� follderin e sistemit
UpTime and DownTime statistics=Statistika e koh�s dhez� dhe asaj fik�

Server information=Informatat e server-it


Shared folders and printers list=Lista e follder�ve dhe printer�ve t� p�rbashk�t
Remotely opened files list=Lista e skedar�ve t� larg�t t� hapur
Account security information=Informatat e siguris� s� kontos
List of users logged into this computer=Lista e p�rdoruesve t� lajm�ruar n� k�t�
kompjuter
User accounts list=Lista kontove t� p�rdoruesve
Local groups and their members list=Lista e grupeve lokale dhe an�tar�ve t� tyre
Global groups and their members list=Lista e grupeve globale dhe an�tar�ve t� tyre

Display adapters, monitors, desktop information=Informatat rreth adapterit t�


ekran�ve, ekranet, sip�rfaqja e pun�s
Display adapters information=Informatat e adapterit t� ekranit
List of video adapters connected to PCI bus and AGP port=Lista e video-adapter�ve
t� lidhur me PCI bus dhe AGP port
Graphics processor information=Informatat e procesorit grafik
Monitors list, Plug-n-Play monitor information=Lista e ekran�ve, Plug-n-Play
informatat e ekranit
Desktop properties, desktop effects settings=Vetit� e Desktop-it, opcionet dhe
efektet
List of all monitors connected=Lista e t� gjith� ekran�ve t� lidhur
OpenGL video adapter information=OpenGL informatat e kartel�s grafike
Installed fonts list=Lista e shkrimeve t� instaluara

Multimedia devices, audio and video codecs information=Mjetet multimediale, Audio-


dhe Videocodec informatat
Audio input/output devices list=Lista e Audiomjeteve p�r hyrje dhe dalje
List of audio adapters connected to PCI and ISA Plug-n-Play bus=Lista e
audioadapter�ve t� cil�t jan� t� lidhur me PCI-Bus dhe ISA Plug-n-Play Bus
Audio codecs list=Lista e audiokodeksit
Video codecs list=Lista e videokodeksit
Media control devices list=Lista e Mediacontroller-it

Hard disks, CD & DVD drives, SMART information=Informata rreth disqeve, CD-ve dhe
DVD-ve t� llojit SMART.
Storage controllers and devices list=Informata rreth kontrolluesit t� memorjes dhe
mjeteve
Logical drives information=Informata rreth disqeve logjike
Physical drives information, partitions list=Informata rreth disqeve fizike dhe
list�s s� particioneve
CD & DVD drives information=Informata rreth disqeve, CD-ve dhe DVD-ve
ASPI SCSI devices list=Lista e mjeteve ASPI SCSI
ATA hard disks information=Informata rreth disqeve ATA
SMART hard disk health information=Informata rreth disqeve q� mb�shteten n� SMART.

Network subsystem information=Informata rreth subsistemeve t� rrjetit


Network adapters list=Lista e adapter�ve t� rrjetit
List of network adapters connected to PCI and ISA Plug-n-Play bus=Lista e
adapter�ve t� rrjetit, t� cilat jan� t� lidhura me Plug-n-Play Bus-in PCI und ISA.
Modem, ISDN, DSL dial-up connections list=Lista e lidhjeve p�rmes t� Modem-it,
ISDN-it dhe DSL-it
Network resources list=Lista e resorseve t� rrjetit
Outlook and Outlook Express accounts information=Informatat e kontos Outlook dhe
Outlook Express
Internet settings=Opcionet e internetit
List of network routes=Lista e nyjeve t� rrjetit
Internet Explorer cookies list=Lista e Cooki-ve t� Internet Explorer-it
Internet Explorer, Netscape Navigator and Opera visited places list=Lista e
vendeve t� vizituara me Internet Explorer, Netscape Navigator dhe Opera

DirectX devices information=Informatat e mjetit DirectX


DirectX driver files list=Lista e skedar�ve shtyt�s DirectX
DirectDraw and Direct3D display adapters information=Informatat e karteles grafike
DirectDraw dhe Direct3D
DirectSound audio adapters information=Informatat e karteles s� z�rit DirectSound
DirectMusic audio adapters information=Informatat e karteles s� z�rit DirectMusic
DirectInput input devices information=Informatat reth mjetit dh�n�s DirectInput
DirectPlay network connections information=Informatat lidh�se t� rrjetit me
DirectPlay

PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA devices list, printers information=Informata rreth PCI,
AGP, PnP, USB, mjeteve PCMCIA, printerit
Devices installed in the system=Mjetet e instaluara n� sistem
PCI, AGP, PnP, USB, PCMCIA devices and serial/parallel ports list=Lista rreth PCI,
AGP, PnP, USB, mjeteve PCMCIA dhe porteve Seriale/Paralele
PCI and AGP devices list=Lista e PCI dhe AGP mjeteve
Device resources (IRQ, DMA, port, memory) list=Lista e resorseve t� mjeteve (IRQ,
DMA, Porteve, Memorjes)
Keyboard, mouse, game controllers information=Informata rreth tastieres, miut dhe
kontrolluesit t� loj�s.
Local and network printers list=Lista e printer�ve lokal dhe n� rrjet

Software subsystem information=Informat rreth Software-it


Programs launched at system startup=Programet t� cilat u startuan me startimin e
sistemit
Scheduled tasks list=Lista e detyrave t� planifikuara
Installed programs list=Lista e programeve t� instaluara
Custom programs list=Lista e programeve t� preferuara
List of programs found by file scanning=Lista e programeve t� gjetura gjat�
k�rkimit t� skedar�ve
Software licenses list=List e software-it me licenc�
Installed Windows updates list=Lista e instalacioneve me Windows Update
Anti-virus softwares list, virus database information=Lista e antivirus-software-
ve, informatat e datotek�s s� virus�ve
Registered file types list=Lista e llojeve t� skedar�ve t� regjistruar

System configuration information=Informata rreth konfigurimit t� sistemit


Regional settings=Opcionet regjionale
Environment variables list=Lista e variablave t� rrethin�s
Control Panel applets list=Lista e aplikacioneve p�r drejtimin e sistemit
Recycle Bins information=Informata rreth shport�s s� mbeturinave
System files content=P�rmbajtja e skedar�ve t� sistemit
System folders list=Lista e follder�ve t� sistemit
Event logs content=P�rmbajtja e pamjes s� ndodhive

Database, BDE, ODBC information=Informatat e datotek�s, BDE, ODBC


Database drivers list=Lista e shtyt�sve t� datotekave
BDE drivers list=Lista e shtyt�sve BDE
ODBC drivers list=Lista e shtyt�sve ODBC
ODBC data sources list=Lista e datotekave ODBC

Add report files=Shto skedar�t e raporteve


Add reports from database=Shto raportet nga datoteka

Measure system performance=Mate aft�sin� e sistemit


Measure memory subsystem read performance=Mate shpejt�sin� e leximit t� memorjes
nd�rmjetsuese
Measure memory subsystem write performance=Mate shpejt�sin� e shkrimit t� memorjes
nd�rmjetsuese

Network audit statistics=Statistika e kontrollimit t� rrjetit


Network audit list (by computer)=Lista e kontrollimit t� rrjetit (Kopjuteri)
Network audit list (by component)=Lista e kontrollimit t� rrjetit(Komponentet)

// tips
Problems & Suggestions=Probleme dhe udh�zime
Suggestion=Udh�zim
Problem=Problem
Fault=Gabim
This may cause performance penalty.=Mund t� shkaktoj ngadalsimin e kompjuterit.
Disk free space is only %d%% on drive %s.=Disku %s posedom vet�m %d%% memorje t�
lir�.
No CPU L2 cache found.=Nuk posedon CPU L2 Cache.
Pentium FDIV bug detected! Please contact Intel Corporation for assistance.=Gjeta
Pentium FDIV bug! P�r t� k�rkuar ndihm� drejtojuni Intel Corporation.
Most 3D games run better with at least 256 KB L2 cache.=Shumica e lojrave 3D
funksionojn� m� mir� me 256 KB L2 Cache.
Modern 3D games may require at least 1 GHz CPU.=Lojrave moderne 3D u nevojitet
s�paku nj� 1 GHz CPU.
For optimum performance, Windows 9x requires at least 100 MHz CPU.=P�r shpejt�si
optimale u nevojitet s�paku Windows 9x dhe nj� CPU me 100 MHz.
For optimum performance, Windows 2000+ requires at least 300 MHz CPU.=P�r
shpejt�si optimale u nevojitet s�paku Windows 2000+ dhe nj� CPU me 300 MHz.
MMX is not supported.=MMX nuk mb�shtet.
SSE is not supported. Upgrade your CPU to speed up applications optimized for
SSE.=SSE nuk mb�shtet. B�ni nj� Upgrade t� CPU-s� p�r t� mb�shtet� SSE.
Less than 3 memory slots detected. Expanding system memory may become
difficult.=Egzistojn� m� pak se 3 Slots p�r memorje. Zgj�rimi i memorjes do t� jet
i v�shtir�.
You have less than 32 MB system memory installed.=Keni t� instaluar m� pak se 32
MB memorje pune.
Modern operating systems require at least 128 MB system memory for optimum
performance.=Sistemeve operative moderne u nevojiten s�paku 128 MB memorje pune
p�r shpejt�si optimale.
3D games may require at least 256 MB system memory for optimum
performance.=Lojrave 3D u nevojiten s�paku 256 MB memorje pune p�r shpejt�si
optimale.
Server functions may require at least 256 MB system memory for optimum
performance.=Kompjuter�ve servues u nevojiten s�paku 256 MB memorje pune p�r
shpejt�si optimale.
Install more system memory to improve applications performance.=Zgj�rojeni
memorjen e pun�s p�r t� p�rmir�suar shpejt�sin� e sistemit.
Motherboard chipset cannot cache the whole system memory.=�ipi i pllak�z�s am� nuk
mund t� mbuloj� t�r� memorjen e pun�s.
Motherboard chipset cannot handle more memory.=�ipi i memorjes nuk mund t� p�rdor�
m� tep�r memorje pune.
External cache is asynchronous.=Cache-i ekstern punon n� m�nyr� asinkrone.
External cache is disabled.=Cache-i ekstern �sht� deaktivizuar.
Slow memory (FPM / EDO / BEDO) detected. Upgrade to SDRAM or RDRAM if
possible.=Memorja e pun�s �sht� e ngadalshme (FPM / EDO / BEDO). N�se �sht� e
mundshme at�her� vendosni memorjen SDRAM apo RDRAM.
Modern 3D games require fast memory (DDR SDRAM / RDRAM).=Lojrat moderne p�rdorin
memorje m� t� shpejta pune (DDR SDRAM / RDRAM).
AGP is disabled.=AGP �sht� deaktivizuar.
AGP aperture size is more than half of the system memory size.=Madh�sia e
transportimit n� AGP �sht� m� shum� se gjysma e madh�sis� s� memorjes s� sistemit.
Current AGP speed is lower than maximum supported.=Shpejt�sia aktuele e AGP �sht�
m� e vog�l se ajo q� mb�shtetet maksimalisht.
System BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.=BIOS i sistemit
�sht� m� i vjet�r se 2 vjet. Shikoni se a egziston ndonj� update.
Video BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.=Video BIOS �sht� m� i
vjet�r se 2 vjet. Shikoni se a egziston ndonj� update.
Only 1 CPU installed, you should change to uniprocessor HAL.=�sht� vet�m nj�
procesor i instaluar, do t� duhej ta ndryshoni n� uniprocesorit.
Your system seems to be ready to run Windows 2000+. Consider upgrading to
it.=Sistemi juaj posedon aft�si t� punoj me Windows 2000/XP. Mund�sia egziston q�
t� instaloni k�t� sistem.
Your system seems to be ready to run Windows 98/Me. Consider upgrading to
it.=Sistemi juaj posedon aft�si t� punoj me Windows 98/ME. Mund�sia egziston q� t�
instaloni k�t� sistem.
Service Pack is outdated. Service Pack 5+ is recommended under Windows NT.=Service
Pack �sht� vjetruar. P�r Windows NT rekomandohet Service Pack 5 apo n� i ri.
Windows is now running for more than 10 days. Restart may improve
performance.=Windows ekzekutohet m� tep�r se 10 dit� tanim�. B�ni nj� ristartim
p�r t� p�rmir�suar shpejt�sin� e ekzekutimit.
Internet Explorer is outdated. Version 5.0 or later is recommended.=Internet
Explorer �sht� vjetruar. Ju rekomadkojm� verzionin 5.0 apo m� t� ri.
DirectX not found. Modern applications and games require it.=Nuk mund t� gjej
DirectX. Programeve dhe lojrave moderne u nevojitet DirectX.
DirectX is outdated. Modern games may require DirectX 7+.=DirectX �sht� vjetruar.
Lojrat moderne p�rdorin s�paku DirectX 7 apo m� t� ri.
Less than 4 MB video memory found. Upgrade your video card for better
performance.=Gjeta m� pak se 4 MB video memorje. Nj� kartel� e re grafike me m�
tep�r memorje do t� rriste shpejt�sin� e ekzekutimit.
Modern 3D games may require at least 32 MB video memory.=Lojrave moderne 3D u
nevojitet s�paku 32MB video memorje.
Increase resolution for better visual quality.=P�r kualitet m� t� lart� t�
fotografive rriteni rezolucionin e ekranit.
Increase color depth for better visual quality.=P�r kualitet m� t� lart� t�
fotografive rriteni thell�sin� e ngjyrave.
Some applications may run better in 32-bit color mode.=Disa programe punojn� m�
mir� me nj� thell�si ngjyrash prej 32-Bit-�ve.
Using large fonts may cause visual problems in applications not prepared for
it.=P�rdorimi i shkrimeve t� m�dha shkakton problem p�r ata programe t� cilat nuk
kan� parapa nj� gj� t� till�.
At least 85 Hz vertical refresh rate is recommended for classic displays.=Ju
rekomandojm� s�paku 85 Hz fekuenc� vertikale t� p�rs�ritjes s� fotografive p�r
ekrane normale.
Enable IP header compression to increase network speed.=Vendosni komprimuesin e
IP-Header-it p�r t� rrit� shpejt�sin� e rrjetit.
Enable software compression to increase network speed.=Vendosni komprimuesin e
software-it p�r t� rrit� shpejt�sin� e rrjetit.
32-bit Rendering is not supported. Modern 3D games may require it.=Nuk mb�shtet�
paraqitjen 32-Bit-ore. Disa lojrave moderne 3D u nevojitet nj� gj� e till�.
Z-Buffer is not supported. Modern 3D games require it.=Nuk mb�shtetet Z-puferi.
Disa lojrave moderne 3D u nevojitet nj� gj� e till�.
32-bit Z-Buffer is not supported. Modern 3D games may require it.=Nuk mb�shtetet
32-Bit Z-puferi. Disa lojrave moderne 3D u nevojitet nj� gj� e till�.
Anisotropic Filtering is not supported. Modern 3D games may require it.=Nuk
mb�shtetet filtrimi joizotropik. Disa lojrave moderne 3D u nevojitet nj� gj� e
till�.
Stencil Buffers is not supported. Modern 3D games may require it.=Nuk mb�shtetet
puferi Stencil. Disa lojrave moderne 3D u nevojitet nj� gj� e till�.
Hardware Transform & Lighting is not supported. Modern 3D games may require
it.=Nuk mb�shtetet Hardware Transform & Lighting. Disa lojrave moderne 3D u
nevojitet nj� gj� e till�.

// preferences
Long Pages=P�rshkrim i gj�r�
Security Grade=Shkalla e siguris�
New Item=Fush� e re
Modify Item=Ndrysho fush�n
General=N� p�rgjith�si
Stability=Stabiliteti
Layout=Pamja
Security=Siguria
Report Look=Pamja e raportit
Schedule=Planifikuesi i task-ut
E-mail=E-Mail
Database=Datoteka
Remote Control=Kontrolli i larg�t
Custom Components=Komponentet e vetvendosura
Asset Profile=Profili aktiv
Custom Programs=Programet e preferuara
File Scanner=Skenuesi i skedar�ve

Computer primary role:=Roli kryesor i kompjuterit:


&General=&N� p�rgjith�si
3&D Gaming=Lojra &3D
&Server=&Serveri
&Full name:=E&mri:
&E-mail address:=E-Ma&il adresa
&Load device driver under Win95/98/Me=&Th�rras shtyt�sit e mjetit p�r Win95/98/ME
Lo&ad device driver under WinNT/2000/XP/2003=T&h�rras shtyt�sit e mjetit p�r
WinNT/2000/XP/2003
Low-level &MSR operations (may cause system lockup in rare cases)=Udh�zimet &MSR
t� af�rta t� sistemit (N� raste t� rralla shkaktojn� kolaps t� sistemit)
Low-level &PCI bus operations (may cause system lockup in rare cases)=Udh�zimet
&PCI t� af�rta t� sistemit (N� raste t� rralla shkaktojn� kolaps t� sistemit)
Low-level &SMBus operations (may cause system lockup in rare cases)=Udh�zimet
&SMBus t� af�rta t� sistemit (N� raste t� rralla shkaktojn� kolaps t� sistemit)
Low-level s&ensor operations (may cause system lockup in rare cases)=Udh�zimet
sen&zorike t� af�rta t� sistemit (N� raste t� rralla shkaktojn� kolaps t�
sistemit)
Display XP-style icons=Trego ikonat e stilit XP
Enable "ASPI" page=Aktivizo faqet "ASPI"
Enable "Audio Codecs" page=Aktivizo faqet "Audiokodeks"
Enable "DMI" page=Aktivizo faqet "DMI"
Enable "OpenGL" page=Aktivizo faqet "OpenGL"
Enable "DirectX" menu=Aktivizo menyn� "DirectX"
Enable "Config" menu=Aktivizo menyn� "Opcionet"
Enable "Database" menu=Aktivizo menyn� e "Datotek�s"
Enable "Benchmark" menu=Aktivizo menyn� "Benchmark"
Extended "Event Logs" page=Faqja e zgj�ruar e "Pamja e ndodhive"
Sort menu and submenu items alphabeticially=Sorto n� m�nyr� alfabetike menyt� dhe
submenyt�
Limit long pages to 100 items=Kufizo p�rshkrimin e zgj�ruar n� 100 p�rfaq�sues
Hide icon and bubble in Notification Area=Fsheh ikonat dhe lajmet n� sekcionin e
udh�zimeve
Remember main window position=Depono pozit�n e dritares kryesore
Remember main window size=Depono madh�sin� e dritares kryesore
Display original CPU clock for mobile Intel processors=Pasqyro or�n origjinale t�
CPU-s� p�r procesorin mobil t� Intel-it

Report format:=Formati i raportit:


Plain Text=Tekst i thjesht�
&Compress reports before saving to file=&Komprimo raportet para deponimit
C&ompress reports before sending in e-mail=K&omprimo raportet para d�rgimit me E-
Mail
Compress &reports before uploading to FTP=Dend�so &raportin para se t� ngarkohet
me FTP
E&nable report header=&Aktivizo kontrollimin e raportit
Ena&ble report footer=Aktivizo f&usnotat
Include &debug information in the report=Raport s�bashku me &Debug informata
Sho&w computer name in caption of the first report page=Trego emr&in e kompjuterit
n� ball� t� faqes s� par�
File &name:=&Emri i skedarit:
File extension:=Prapashtesa e skedarit:
Output &folder:=&Folderi deponues:
A&utomatic=&Automatik
&Always:=&Gjithnj�:

Normal Font=Shkrimi standard


Page Caption Font=Shkrimi i titullit
Device Caption Font=Shkrimi i titullit t� mjetit
Background color:=Ngjyra e prapavis�:

Name:=Emri:
Size:=Madh�sia:
Color:=Ngjyra:
Style:=Stili:

Colors=Ngjyrat
Bold=Trash
Italic=Pjerrtas

Restore Default &Values=&Rikthe Opcionet baz�

Command-line options are limited to make report:=Opcionet e rrejshtit komandues


jan� t�� kufizuara p�r t� b�r� raportin:
&Anytime=Gji&thnj�
Once a &day=�&do dit�
Once a &week=Nj� &her� n� jav�
Once a &fortnight=�do dy ja&v�
Once a &month=�do m&uaj
Store last run date in:=Depono dat�n e fundit startuese n�:
Custom file:=Skedari i zakonsh�m:

"&To:" address:="&Drejtuar:" Adres�s:


"&Cc:" address:="&Cc:" Adres�s:
"&Bcc:" address:="&Bcc:" Adres�s:
Embed T&XT reports to e-mail body=Mvishja raportin T&XT trupit t� e-mail-it
&Display name:=&Emri:
Ser&ver:=Ser&veri:
SMT&P Port:=Porti SMT&P:
&Internet:=&Internet:
&Local folder:=&Follderi lokal:
&Modify=Ndry&sho
&All=&T� gjith�
Author=Autori
&Default=&Standard
Select output folder:=Zgjidh follderin dal�s:
Select local folder:=Zgjidh follderin lokal:
Select report folder:=Zgjidh follderin e raportit:
Select BULK INSERT folder:=Zgjidh follderin BULK INSERT:
Confirm Item Delete=V�rteto zhlyerjen e t� dh�nave
Are you sure you want to delete '%s'?=A jeni i sigurt se doni t� zhlyeni '%s'?
Confirm Multiple Item Delete=V�rteto zhlyerjen e shum� t� dh�nave
Are you sure you want to delete these %d items?=A jeni i/e sigurt se d�shironi t�
zhdukni %d element/e?

F&TP port:=Porti F&TP:


FTP &folder:=Follderi &FTP:
Use P&assive Mode=P�rdor mod&usin pasiv

P&rovider:=P&rovider-i:
Data &source:=&Data burimore:
Data&base:=Datote&ka:
&Driver:=&Shtyt�sit:
&User:=&P�rdoruesi:
&Password:=Fjal&�kalimi:
Use &Windows authentication=P�rdor lajm�rimin n� &Windows
Use &automatic identity increment=P�rdor inkrementimin &automatik t� identitetit
Use &MySQL optimization (requires MySQL 3.22.5 or later)=P�rdor optimimin &MySQL
(P�rdor verzionin MySQL 3.22.5 apo m� von�)
Use BU&LK INSERT (requires a network folder with write permission)=P�rdor BU&LK
INSERT (Iu nevojitet nj� follder rrjeti me t� drejt� p�r t� shkruar)
BULK INSERT &folder:=&Follderi BULK INSERT:
Not a UNC path=S'�sht� shteg UNC
Select Database File=Zgjidhe skedarin e datotek�s
&Test=&Testim

C&onfigure=&Konfiguro

Enable remote file &browsing=&Aktivizo k�rkimin e larg�t t� skedar�ve


Enable remote screen &shot=A&ktivizo Screenshot-in e larg�t
Enable remote program &launch=Akt&ivizo startimin e larg�t t� programeve
Enable remote server sh&utdown=Ak&tivizo �kyqjen e server-it t� larg�t
Enable remote &turn off, restart, log off=Aktivi&zo �kyqjen, ristartimin dhe
�lajmrimin e larg�t
T&CP/IP Port:=Porti T&CP/IP:

&All incoming connections are accepted=&Prano t� gjitha lidhjet hyr�se


Connections are accepted only from the following &computers:=Lejohen vet�m lidhjet
me &kompjuter�t q� pasojn�:
Connections are accepted only from the following &users:=Lejohen vet�m lidhjet me
p�rdor&uesit q� pasojn�:
Connections are accepted only from the following &IP addresses:=Lejohen vet�m
lidhjet me &IP-Adresat q� pasojn�:

Shot type:=LLoji Screenshot:


&Full screen=&Mbush ekranin
Active &Window=&Dritarja aktive
C&ompression quality:=Kualiteti i k&omprimimit:
1: worst, 99: best=1: keq, 99: shum� mir�

&Check if a specified file in a specified folder exists=&Shiko se a egziston


skedari i specifikuar n� follderin e specifikuar
C&heck if a specified folder exists=S&hiko sa e egziston follderi i specifikuar
&Scan a folder to find a file=&K�rko follderin p�r t� gjetur skedarin
Folder name may contain one of the following control strings=Emri i follderit mund
t� p�rmbaj nj� nga vargjet kontrolluese n� vazhdim

Scan scope:=K�rko hapsir�n:


&No file scanning=S'kemi k&�rkim skedar�sh
Scan all &local disks=K�rko t� gjitha disqet &lokale
&Scan system drive=&K�rko disqet e sistemit
Scan &C: drive=K�rko disku &C:
Scan &ProgramFiles folder=K�rko follderin &ProgramFiles
Scan ProgramFiles and &Windows folder=K�rko follderin ProgramFiles dhe &Windows

Filter:=Filteri:
&All files=&T� gjith� skedar�t
&Executable files=Skedar�t ek&zekutues
&DLL files=Skedar�t &DLL
A&udio files=Skedar�t &Audio
&Video files=&Video skedar�t
&Misc files:=&Skedar� t� p�rzier:

// info menu
Report=Raporti
Remarks=V�rejtje
Computer=Kompjuteri
Motherboard=Pllak�za am�
Operating System=Sistemi operativ
Server=Serveri
Display=Pamja
Multimedia=Multimedia
Storage=Disqet
Input=Dh�nje
Network=Rrjeti
Devices=Mjetet
Software=Software
Config=Konfigurim
Misc=T� ndryshme
Benchmark=P�rshtatje
Audit=Kontrollim

// custom variables
&Registry entry=Hyrja n� &Registry
&Environment variable=&Variablat e rrethin�s
Line of text &file=Rrjeshti i skedarit t� &tekstit
File=Skedari
Line number=Numri i rrjeshtit

// info menuitems
Summary=Pamja
Computer Name=Emri i kompjuterit
CPU=CPU
Memory=Memorja
Chipset=�ipi
Overclock=Overclock
Power Management=Opcionet e enregjis�
Sensor=Senzor�t
Windows=Windows
Processes=Proceset e ekzekutuara
System Drivers=Shtyt�sit e sistemit
Services=Servis�t
AX Files=Skedar�t AX
DLL Files=Skedar�t DLL
UpTime=Dhez�
Share=P�rdorim i p�rbashk�t
Opened Files=Skedar�t e hapur
Account Security=Siguria e kontos
Logon=Lajm�rim
Users=P�rdoruesi
Local Groups=Grupet lokale
Global Groups=Grupet globale
Windows Video=Windows Video
PCI / AGP Video=PCI / AGP Video
GPU=Nj�sia e procesorit grafik (GPU)
Monitor=Ekrani
Desktop=Desktop
Multi-Monitor=Multi-Ekran
Fonts=Shkrimet
Windows Audio=Windows Audio
PCI / PnP Audio=PCI / PnP Audio
Audio Codecs=Audiokodeksi
Video Codecs=Videokodeksi
Windows Storage=Disqet e Windows-it
Logical Drives=Disqet logjike
Physical Drives=Disqet fizike
SMART=SMART
Keyboard=Tastierja
Mouse=Miu
Game Controller=Kontrolluesi i loj�s
Windows Network=Rrjeti i Windows-it
PCI / PnP Network=Rrjeti PCI / PnP
Net Resources=Resurset e rrjetit
Internet=Interneti
Routes=Nyjet
IE Cookie=IE Cookie
Browser History=Historia e brouzerit
DirectX Files=Skedar�t DirectX
DirectX Video=DirectX Video
DirectX Sound=Z�ri DirectX
DirectX Music=Muzika DirectX
DirectX Input=Dh�nja DirectX
DirectX Network=Rrjeti DirectX
Windows Devices=Mjetet e Windows-it
Physical Devices=Mjetet fizike
Device Resources=Resurset e mjeteve
Printers=Printer�t
Auto Start=Auto startuesi
Scheduled=Planifikuesi i taskut
Installed Programs=Programet e instaluara
Licenses=Licencat
Windows Update=Windows Update
Anti-Virus=Anti-Virus
File Types=Llojet e skedar�ve
Regional=Opcionet regjionale dhe t� gjuh�s
Environment=Variablat e rrethin�s
Control Panel=Kontrolluesi i sistemit
Recycle Bin=Shporta e mbeturinave
System Files=Skedar�t e sistemit
System Folders=Follderat e sistemit
Event Logs=Protokoli i ndodhive
Database Drivers=Shtyt�sit e datotek�s
BDE Drivers=Shtyt�sit BDE
ODBC Drivers=Shtyt�sit ODBC
ODBC Data Sources=T� dh�nat burimore ODBC
Memory Read=Leximi i memorjes
Memory Write=Shkrimi i memorjes

// column captions
Page=Faqe
Field=Fusha
Value=Vlera
Type=Lloji
Class=Klasa
Process Name=Emri i procesit
Process File Name=Emri i skedarit t� procesit
Used Memory=Memorja e p�rdorur
Used Swap=Skedari p�r nd�rmjetsim
Window Caption=Titulli i dritares
Driver Name=Emri i shtyt�sit
Driver Description=P�rshkrimi i mjetit
State=Statuti
Service Name=Emri i servisit
Service Description=P�rshkrimi i servisit
Account=Konto
AX File=Skedari AX
DLL File=Skedari DLL
Protected File=Skedari i mbrojtur
Share Name=Emri i p�rbashk�t
Remark=V�rejtje
Local Path=Shtegu lokal
User=P�rdoruesi
Path=Shtegu
Full Name=Emri i plot�
Logon Server=Serveri hyr�s
Group Name=Emri i grupit
Device Description=P�rshkrimi i mjetit
Device Type=Lloji i mjetit
Monitor Name=Emri i ekranit
Device ID=ID e mjetit
Primary=Primar
Upper Left Corner=K�ndi lart majtas
Bottom Right Corner=K�ndi posht djathtas
Device=Mjeti
Driver=Shtyt�sit
Drive=Disqet
Drive Type=Lloji i diskut
Volume Label=Emri i diskut
File System=Sistemi i skedar�ve
Volume Serial=Numri serik
Total Size=Kapaciteti i memorjes
Used Space=Vendi n� p�rdorim
Free Space=Memorja e lir�
% Free=% t� lir�
Drive #%d=Disku #%d
Partition=Particioni
Partitions=Particionet
Partition Type=Lloji i particionit
Start Offset=Fillimi i particionit
Partition Length=Madh�sia e particionit
Active=Aktiv
Persistent=Prezent
Model ID=ID e modelit
Host=Host-i
Model=Modeli
Extra Information=Informatat shtojc�
Revision=Revizioni
Attribute Description=P�rshkrimi i vetive
Threshold=Vlera kufitare
Worst=Vlera m� e dob�t
Data=Datat
Network Adapter Description=P�shkrimi i adapterit t� rrjetit
Device Name=Emri i mjetit
Clock=Frekuenca
Processor Identifier=Identifikuesi i procesorit
Processor Name=Emri i procesorit
Account ID=ID e kontos
Default=Standard
Account Type=Lloji i kontos
Account Name=Emri i kontos
Last Access=Hyrja e fundit
Resource=Resurset
Printer Name=Emri i printerit
Start From=Starto nga
Application Description=P�rshkrim i programit
Application Command=Udh�zim i programit
Task Name=Emri i Task-ut
Program=Programi
Inst. Size=Madh�sia e Inst.
Inst. Date=Data e Inst.
File Name=Emri i skedarit
File Size=Madh�sia e skedarit
Extension=Prapashtesa
File Type Description=P�rshkrim i llojit t� skedarit
Content Type=Lloji i p�rmbajtjes
Variable=Variabla
Items Size=Madh�sia e t� dh�nave
Items Count=Numri i t� dh�nave
Space %=Kujtes� %
Driver File Name=Emri i skedarit shtyt�s
File Extensions Supported=Prapashtesat e njohura t� skedar�ve
Data Source Name=Emri i skedarit burimor
Data Source Description=P�rshkrimi i skedarit burimor
System Folder=Follderi i sistemit
Identifier=Identifikuesi
Read Speed=Shpejt�sia e leximit
Write Speed=Shpejt�sia e shkrimit
Log Name=Emri i lajm�rimit
Event Type=Lloji i ndodhis�
Category=Kategoria
Generated On=Krijuar n�
Source=Burimi
Font Family=Familja e shkrimeve
Style=Stili
Character Set=P�rbledhja e shenjave
Char. Size=Madh�sia e shenjave
Char. Weight=Gj�r�sia e shenjave
Software Description=P�rshkrim i software-it
Software Version=Verzioni i software-it
Virus Database Date=Data e datotek�s s� virus�ve
Known Viruses=Virus�t e njohur
Pixel=Pixel
Line=Rrjesht
Rectangle=Kat�rk�nd�sh
Ellipse=Elips�
Text=Tekst
Rating=Klas�
Language=Gjuha
Component=Komponentet
Computers=Kompjuter�t
Net Destination=Caku n� rrjet
Netmask=Maska e rrjetit (Netmask)
Metric=Metrik

// treeview content
System=Sistemi
Chassis=Shasija
Memory Controller=Kotrolli i memorjes
Processors=Procesor�t
Caches=Cache-i
Memory Modules=Modulet e memorjes
Memory Devices=Aparati i memorjes
System Slots=Slot-�t e sistemit
Port Connectors=Lidh�si i porteve
On-Board Devices=On-Board Komponenten

// listview value
Yes=Po
No=Jo
Supported=Mb�shtetet
Not Supported=Nuk mb�shtetet
Enabled=Aktiv
Disabled=Joaktiv
None=S'ka
Unknown=Nuk njihet
Built-In=Nd�rtuar
day=dit�
days=dit�t
hour=ora
hours=or�t
min=Min.
sec=Sek.
bytes=Byte
char=shenj�
chars=shenja
item=pik�
items=pika
attempt=tentim
attempts=tentime
million=Mio.
million bytes=Mio. Byte
No Quota=s'ka kontingjent
Not Installed=S'�sht� instaluar
Not Specified=S'�sht� specifikuar
Not Specified (IE Default)=S'�sht� specifikuar (Standard IE)
Normal=Normal
Reduced=Reduktuar
Extended=Zgj�ruar
Hidden=Fshehur
Minimized=Minimal
Maximized=Maksimal
Stopped=Ndal�
Starting=Startim
Stopping=Ndalje
Running=Ekzekutohet
Continuing=Duke vazhduar
Pausing=Pauzim
Paused=Pauz�
%s sec (%s days, %s hours, %s min, %s sec)=%s Sek. - (%s dit�, %s Or�, %s Min., %s
Sek.)
Kernel Driver=
File System Driver=Shtyt�si i Sitemit t� skedar�ve
Own Process=Proces personal
Share Process=Proces i p�rbashk�t
Local Disk=Disk lokal
Network Drive=Disk rrjeti
Removable Disk=Disk q� ndrrohet
RAM Disk=RAM-Disk
vendor-specific=Specifk� e ofruesit
OK: Always passing=OK: Pa gabime
Fail: Always failing=Gabim: Ka ndodh� nj� gabim
OK: Value is normal=OK: Vlera �sht� normale
Advisory: Usage or age limit exceeded=K�shill�: �sht� tejkaluar koha e p�rdorimit
apo e vjet�rsis�.
Pre-Failure: Imminent loss of data is being predicted=Para-gabim: Paralajm�roj
humbjen e t� dh�nave !
Left=Majtas
Right=Djathtas
Connected=Lidh�
Disconnected=Ndar�
Not Connected=Nuk �sht� ky��
Present=Prezent
Not Present=Nuk �sht� prezent
Dynamic=Dinamik
Personal=Personal
Confidential=N� besim
Streamer=Streamer
Processor=Procesor
WORM Drive=WORM disk
Scanner=Scanner
Optical Drive=Disku optik
Comm. Device=Mjet komunikimi
Other Peripheral=Mjet periferik
Host Adapter=Adapter host-i
Entire Network=Rrjeti n� t�r�si
Mail=Mesazh
News=Risi
Other=Tjet�r
Empty=That�
In Use=N� p�rdorim
Short=Shkurt
Long=Gjat
Safe=Sigurt
Information=Informatat
Warning=Kujdes�
Critical=Kritik
Non-recoverable=S'mund t� rregullohet
Not Determinable=S'mund t� definohet
APM Timer=APM Timer
Modem Ring=Zilja e Modem-it
LAN Remote=LAN Remote
Power Switch=Nd�rprer�si
AC Power Restored=Rryma �sht� vendosur
Tower=Tower
Mini Tower=Minitower
Desktop Case=Desktop case
Low Profile Desktop=Profili i ul�t i Desktop-it
Internal=Intern
External=Ekstern
Hardware=Hardware
Input Port=Input port
Output Port=Output port
Exclusive=Eksklusiv
Shared=I p�rbashk�t
Undetermined=I pap�rcaktuar
Portrait=Portret
Landscape=Peisazh
Not yet run=Ende nuk �sht� ekzekutuar
No more runs=S'mund t� ekzekutohet m�
Not scheduled=Nuk �sht� planifikuar
Terminated=P�rfundoj
No valid triggers=S'ka shkaktar t� vlefsh�m
No event trigger=S'ka shkaktar t� ndodhis�
Charging=Duke mbushur
Battery=Baterin�
No Battery=Pa bateri
AC Line=Rrym�
Low Level=Niveli i ul�t
High Level=Niveli i lart�
Critical Level=Niveli kritik
+Metric=+Metrik
U.S.=U.S.
Folder=Follder
Week %d=Java e %d
DMI information may be inaccurate or corrupted=Informata DMI nuk jan� t� sakta ose
jan� ndryshuar.
Accuracy of DMI data cannot be guaranteed=S'mund t� garantohet sakt�sia e t�
dh�nave DMI.
The above statistics are based on System Event Log entries=Statistikat e m�sip�rme
bazohen n� ndodhit� e sistemit
This computer=Ky kompjuter
Application=Programi
Event=Ndodhi
Event Properties=Vetit� e ndodhis�
Event ID=ID e ndodhis�
Update=Update
Service Pack=Service Pack
Report Disabled=Deaktivizo raportin
%s (%s free)=%s (%s lir�)
Not shared=Nuk �sh� i/e p�rbashk�t
Always=Gjithnj�
Internal Cache=Cache intern
External Cache=Cache ekstern
Raster Display=Pamje e rasteruar
Mono=Mono
Stereo=Stereo
%d-bit=%d Bit
%s KB=%s KB
%s MB=%s MB
%s GB=%s GB
%s Hz=%s Hz
%s kHz=%s kHz
%s MHz=%s MHz

// listview field
Purchase ID=ID e blerjes
Date of Purchase=Data e blerjes
Value of Purchase=Vlera e blerjes
Date of Last Repair=Data e riparimit t� fundit
Value of Last Repair=Vlera e riparimit t� fundit
Department=Departamenti
Owner's Name=Emri i poseduesit
Owner's Phone Number=Numri i telefonit t� poseduesit
User's Name=Emri i p�rdoruesit
User's Phone Number=Emri i p�rdoruesit
User Name=Emri i p�rdoruesit
Logon Domain=Lajm�rim n� domain
Date / Time=Data / Ora
Report File=Skedari i raportit
CPU Type=Lloji i CPU-s�
CPU Cooler=Ftoh�si i CPU-s�
CPU2 Cooler=Ftoh�si i CPU2
Motherboard Name=Emri i pllak�z�s am�
Motherboard Chipset=�ipi i pllak�z�s am�
System Memory=Memorja e pun�s
BIOS Type=Lloji i BIOS-it
Communication Port=Porti p�r nd�rlidhje (COM und LPT)
Video Adapter=Kartela grafike
3D Accelerator=Shpejt�suesi 3D
Audio Adapter=Kartela e z�rit
Floppy Drive=Floppi-Disk
Disk Drive=Hard-Disk
Network Adapter=Kartela e rrjetit
Peripherals=Mjetet periferike
PCI Device=Mjetet PCI
USB Device=Mjetet USB
Printer=Printeri
Custom Variables=Variablat e vetvendosura
Custom Variable #%d=Variabla e vetvendosur %d
FireWire Controller=Kontrolluesi FireWire
Infrared Controller=Kontrolluesi infra i kuq
USB1 Controller=USB1 kontrolluesi
USB2 Controller=USB2 kontrolluesi
IDE Controller=Kontrolluesi IDE
SCSI/RAID Controller=Kontrolluesi SCSI/RAID

Computer Comment=Komentimi i kompjuterit


NetBIOS Name=Emri i NetBIOS-it
DNS Host Name=Emri i Host-it DNS
DNS Domain Name=Emri i domenit DNS
Fully Qualified DNS Name=Emri i v�rtetuar i DNS
Logical=Logjik
Physical=Fizik

BIOS Properties=BIOS Vetit�


Vendor=Ofruesi
Version=Verzioni
Release Date=Data e l�shimit
Size=Madh�sia
Boot Devices=Mjetet p�r startim (boot)
Capabilities=Aft�sit�
Supported Standards=Standardet q� mb�shteten
Expansion Capabilities=Aft�sit� p�r zgj�rim

System Properties=Vetit� e sistemit


Manufacturer=Prodhuesi
Product=Produkti
Serial Number=Numri serik
Universal Unique ID=ID univerzale unike
Wake-Up Type=Tipi i startimit

Motherboard Properties=Vetit� e pllak�z�s am�


Front Side Bus Properties=Vetit� e Front Side Bus-it
Bus Type=Lloji i Bus-it
Bus Width=Gj�r�sia e Bus-it
Real Clock=Takti real
Effective Clock=Takti efektiv
Bandwidth=Gj�rsia e informatave
Memory Bus Properties=Vetit� e Bus-it t� memorjes
Chipset Bus Properties=Vetit� e Bus-it t� �ipit

Chassis Properties=Vetit� e shasis�


Asset Tag=Etiketi
Chassis Type=Lloji i shasis�
Chassis Lock=Dryri i shasis�
Boot-Up State=Statuti Boot-Up
Power Supply State=Statuti i energjis�
Thermal State=Statuti i nxeht�sis�
Security Status=Statuti i siguris�

Memory Controller Properties=Vetit� e kontrolluesit t� memorjes


Error Detection Method=Metoda p�r gjetjen e gabimeve
Error Correction=Korigjuesi i gabimeve
Supported Memory Interleave=Interleave-i i mb�shtetur i memorjes
Current Memory Interleave=Interleave-i aktual i memorjes
Supported Memory Speeds=Shpejt�sia e memorjes q� mb�shtetet
Supported Memory Types=Llojet e memorjes q� mb�shteten
Supported Memory Voltages=Tensioni i memorjes q� mb�shtetet
Maximum Memory Module Size=Madh�sia maksimale e modulit t� memorjes

Processor Properties=Vetit� e procesorit


External Clock=Takti ekstern
Maximum Clock=Takti maksimal
Current Clock=Takti aktual
Voltage=Tensioni
Status=Statuti
Socket Designation=Em�rtimi i Socket-it
Part Number=Nurmi i pjes�s
Upgrade=Upgrade

Cache Properties=Vetit� e cache-it


Speed=Shpejt�sia
Operational Mode=Modusi i pun�s
Associativity=Ky�ja
Maximum Size=Madh�sia maksimale
Installed Size=Madh�sia e instaluar
Supported SRAM Type=Lloji i mb�shtetur i SRAM-it
Current SRAM Type=LLoi aktual i SRAM-it

Memory Module Properties=Vetit� e memorjes s� pun�s


Enabled Size=Madh�sia e aktivizuar

Memory Device Properties=Vetit� e memorjes


Form Factor=Forma e nd�rtitmit (Form Factor)
Type Detail=Detalet e tipit
Total Width=Gj�r�sia totale
Data Width=Gj�r�sia e t� dh�nave
Device Locator=P�rcaktuesi i mjetit
Bank Locator=P�rcaktuesi i bank�s

System Slot Properties=Vetit� e slot-it


Slot Designation=Em�rtimi i slot-it
Usage=P�rdorimi
Data Bus Width=Gj�r�sia e Bus-it t� t� dh�nave
Length=Gjat�sia

Port Connector Properties=Vetit� e lidh�ses s� portit


Port Type=Lloji i portit
Internal Reference Designator=Em�rtimi intern
Internal Connector Type=Lloji i lidh�sit intern
External Reference Designator=Em�rtimi ekstern
External Connector Type=Lloji i lidh�sit ekstern

On-Board Device Properties=Vetit� e mjetit On-Board


Description=P�rshkrimi

CPU Properties=Vetit� e CPU-s�


CPU Alias=Em�rtimi i CPU-s�
CPU Stepping=CPU i shkall�zuar
Original Clock=Takti origjinal
L1 Code Cache=L1 Code Cache
L1 Trace Cache=L1 Trace Cache
L1 Data Cache=Cache L1 i t� dh�nave
L1 Cache=L1 Cache
L2 Cache=L2 Cache
L3 Cache=L3 Cache
CPU Physical Info=Informatat teknike t� CPU-s�
Package Type=Lloji i shasis�
Package Size=Madh�sia e shasis�
Transistors=Tranzistor�t
Process Technology=Teknologjia e prodhimit
Die Size=Madh�sia e shasis�
Core Voltage=Tensioni i b�rtham�s magnetike
I/O Voltage=Tensioni I/O
Typical Power=Energjia tipike
Maximum Power=Energjia maksimale
depending on clock speed=varret nga takti
CPU Utilization=Ngarkimi i CPU-s�
CPU #%d=CPU #%d

CPUID Properties=Vetit� e CPUID


CPUID Manufacturer=Prodhuesi i CPUID
CPUID CPU Name=Emri i CPU-s� s� CPUID
CPUID Revision=Revizioni i CPUID
Extended CPUID Revision=Revizion i zgj�ruar i CPUID
IA Brand ID=IA Brand ID
Platform ID=ID e platform�s
IA CPU Serial Number=Numri serik i IA CPU-s�
Instruction Set=T�rsia e udh�zimeve
%s Instruction=Udh�zimi %s
CPUID Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� CPUID

Motherboard Properties=Vetit� e pllak�z�s am�


Motherboard ID=ID e pllak�z�s am�
Motherboard Physical Info=Informatat teknike t� pllak�z�s am�
CPU Sockets/Slots=CPU Socket/Slot
Expansion Slots=Slots p�r zgj�rim
RAM Slots=Slots p�r RAM
Integrated Devices=Mjetet e integruara
Motherboard Size=Madh�sia e pllak�z�s am�
Extra Features=Vetit� e jasht�zakonshme
Motherboard Manufacturer=Prodhuesi i pllak�z�s am�
Company Name=Emri i kompanis�
Product Information=Informatat e prodhimit
BIOS Download=Shkarkimi i BIOS-it

Physical Memory=Memorja e pun�s


Total=Gjith�sejt
Used=N� p�rdorim
Free=T� lir�
Utilization=T� p�rdorur
Swap Space=Skedari nd�rmjetsues
Virtual Memory=Memorja virtuale

Chipset Properties=Vetit� e �ipit


External Cache Size=Madh�sia e cache-it t� jasht�m
External Cache Type=Lloji i cache-it t� jasht�m
External Cache Status=Statuti i cache-it t� jasht�m

Integrated Graphics Controller=Kontrolluesi i integruar i grafikut


Graphics Controller Type=Lloji i kontrolluesit t� grafikut
Graphics Controller Status=Statuti i kontrolluesit t� grafikut
Shared Memory Size=Madh�sia e memorjes s� p�rbashk�t
Graphics Frame Buffer Size=Madh�sia e puferit t� Frame-it t� grafikut
AC'97 Audio Controller=Kontroluesi i z�rit AC'97
Audio Controller Type=Lloji i Audio-kontrolluesit
Codec Name=Emri Codec
Codec ID=Codec ID

Memory Slots=Sllot-�t p�r memorje


Memory Rows=Rreshtat e memorjes
DRAM Slot #%d=Slot-i #%d i DRAM
DRAM Row #%d=Rrjeshti #%d i DRAM
AGP Properties=Vetit� e AGP-s�
AGP Version=Verzioni i AGP-s�
AGP Status=Statuti i AGP-s�
AGP Aperture Size=Madh�sia e transportimit t� AGP-s�
Supported AGP Speeds=Shpejt�sia e mb�shtetur e AGP-s�
Current AGP Speed=Shpejt�sia aktuale e AGP-s�
Chipset Manufacturer=Prodhuesi i �ipit

Award BIOS Type=Lloji i Award BIOS


Award BIOS Message=Mesazhi i Award BIOS
System BIOS Date=Data e BIOS t� sistemit
Video BIOS Date=Data e Video BIOS-it
IBM BIOS Model Number=Numri i modelit IBM BIOS
IBM BIOS Serial Number=Numri serik i IBM BIOS
IBM BIOS Version=Verzioni i IBM BIOS
BIOS Manufacturer=Prodhuesi i BIOS-it

Sensor Properties=Vetit� e senzorit


Sensor Type=Lloji i senzorit
Sensor Access=Ky�ja e senzorit
Temperatures=Temperatura
Cooling Fans=Ftoh�si
Voltage Values=Vlerat e tensionit
CPU Diode=Dioda e CPU-s�
Temperature #%d=Temperatura %d
Fan #%d=Ftoh�si %d
CPU Core=B�rthama e CPU
CPU1 Core=B�rthama e CPU1
CPU2 Core=B�rthama e CPU2
CPU Aux=CPU AUX
Power Supply=Furnizimi me rrym�
%s V Standby=%s V gati
VBAT Battery=VBAT Bateri

Operating System Properties=Vetit� e sistemit operativ


OS Name=Emri
OS Code Name=Emri i kodit
OS Language=Gjuha
OS Kernel Type=Tipi i Kernel-it
OS Version=Verzioni
OS Service Pack=Service Pack
OS Installation Date=Data e instalimit
OS Root=Follderi i sistemit

License Information=Informatat reth lincencimit


Registered Owner=Pronari i regjistruar
Registered Organization=Organizata e regjistruar
Licensed Processors=Procesor�t e licencuar
Product ID= ID e Produktit
Product Key=Qel�si i produktit

Current Session=Sesioni momental


UpTime=Koha q� nga ky�ja

Components Version=Verzioni i komponenteve


Internet Explorer Updates=Internet Explorer Updates
.NET Framework=.NET Framework

Operating System Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� sistemit operativ


Debug Version=Debug verzioni
DBCS Version=DBCS verzioni
Domain Controller=Kontrolluesi i Domain-it
Network Present=Rrjeti �sht� prezent
Security Present=Siguria �sht� prezente
Remote Session=Sesion i larg�t
Safe Mode=Modusi i siguris�
Slow Processor=Procesor i ngadalsh�m
Terminal Services=Serviset e terminalit

Account Security Properties=Vetit� e siguris� s� kontos


Computer Role=Roli i kompjuterit
Domain Name=Emri i Domain-it
Primary Domain Controller=Kontrolluesi primar i domain-it
Forced Logoff Time=Koha e detyrueshme p�r �ky�je
Min / Max Password Age=Vjet�rsia Min./Max. e fjal�kalimit
Minimum Password Length=Gjat�sia minimale e fjal�kalimit
Password History Length=Gjat�sia e m�parshme e fjal�kalimit
Lockout Threshold=Arsyeja e leqitjes
Lockout Duration=Koh�zgjatja e leqitjes
Lockout Observation Window=Dritarja v�zhguese e leqitjes

User Properties=Vetit� e p�rdoruesit


Comment=Komentar
User Comment=Komentari i p�rdoruesit
Home Folder=Follderi i p�rdoruesit
Logon Script=Skripti i ky�jes

Member Of Groups=An�tar i grupit


Logon Count=Lajm�rime
Disk Quota=Kapaciteti i diskut
User Features=Vetit� e p�rdoruesit
Logon Script Executed=Skripti p�r lajm�rim �sht� ekzekutuar
Account Disabled=Kontoja �sht� deaktivizuar
Locked Out User=P�rdoruesi �sht� leqitur
Home Folder Required=Nevojitet follderi baz�
Password Required=Fjal�kalimi nevojitet
Read-Only Password=Fjal�kalimi "Vet�m lexo"
Password Never Expires=Fjalkalimit nuk i del afati kurr

Local Group Properties=Vetit� e grupeve lokale


Group Members=An�tar�t e grupit
Global Group Properties=Vetit� e grupeve globale

Video Adapter Properties=Vetit� e video adapterit


Adapter String=Vargu i adapter�ve
BIOS String=Verzioni i BIOS
Chip Type=Lloji i �ipit
DAC Type=Lloji DAC
Installed Drivers=Shtyt�sit e instaluar
Memory Size=Madh�sia e memorjes
Video Adapter Manufacturer=Prodhuesi i video adapterit

Graphics Processor Properties=Vetit� e procesorit grafik


GPU Code Name=GPU Codename
GPU Clock=Taktimi i GPU
Warp Clock=Taktimi Warp
RAMDAC Clock=Taktimi RAMDAC
Pixel Pipelines=Pixel Pipelines
TMU Per Pipeline=(TMU) / Pipeline
Vertex Shaders=Vertex Shaders
Pixel Shaders=Pixel Shaders
DirectX Hardware Support=Ndihmuesi i hardware-it DirectX
Graphics Processor Manufacturer=Prodhuesi i procesorit grafik

Monitor Properties=Vetit� e ekranit


Monitor ID=ID e ekranit
Monitor Type=Tipi i ekranit
Manufacture Date=Data e prodhimit
Max. Visible Display Size=Madh�sia maksimale e pamjes s� ekranit
Picture Aspect Ratio=Rasterimi i pikave t� fotografis�
Horizontal Frequency=Frekuenca horizontale
Vertical Frequency=Frekuenca vertikale
Maximum Resolution=Rezolucioni maksimal
DPMS Mode Support=Mb�shtetja DPMS Mode
Supported Video Modes=Mb�shtetja e video modusit
Monitor Manufacturer=Prodhuesi i ekranit
Driver Download=Shkarkimi i shtyt�sve

Desktop Properties=Vetit� e desktop-it


Device Technology=Teknologjia e mjetit
Resolution=Rezolucioni
Color Depth=Thell�sia e ngjyrave
Color Planes=Sip�rfaqja e ngjyrave
Font Resolution=Rezolucioni i shkrimeve
Pixel Width / Height=Pixel gj�r�si / lart�si
Pixel Diagonal=Pixel Diagonale
Vertical Refresh Rate=Freskimi vertikal
Desktop Wallpaper=Fotoja e prapavis� s� Desktop-it

Desktop Effects=Vetit� e desktop-it


Combo-Box Animation=Animimi i Combo-Box
Drop Shadow Effect=Efektetet e hij�zimit
Flat Menu Effect=Efekti i menyve t� shtypura
Font Smoothing=Rrafshimi i k�ndeve t� shkrimeve
Full Window Dragging=T�rheqje e plot� e dritareve
Gradient Window Title Bars=Trar�t gradient t� titujve n� Windows
Hide Menu Access Keys=Fsheh shkronjat p�r ekzekutim t� shpejt� t� menys�
Hot Tracking Effect=Efekti Hot Tracking
Icon Title Wrapping=Titulli i ikon�s thehet n� fund
List-Box Smooth Scrolling=Rrotullimi bart�s i List-Box-it
Menu Animation=Animim i menyve
Menu Fade Effect=Efekt zhduk�s i menyve
Minimize/Restore Animation=Minimalizo/Prap�so animimin
Mouse Cursor Shadow=Hija e sh�njuesit t� miut
Selection Fade Effect=Zgjedhja e efektit zhduk�s
ShowSounds Accessibility Feature=Cil�sia e ky�jes ShowSounds
ToolTip Animation=Animim i Tooltip-it
ToolTip Fade Effect=Efekti zhduk�s i ToolTip-it
Windows Plus! Extension=Zgj�rimi i Windows Plus!

OpenGL Properties=Vetit� OpenGL


OpenGL Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� OpenGL

ACM Driver Properties=Vetit� e shtyt�sve ACM


Copyright Notice=Udh�zimet e t� drejtave t� kopjimit
Driver Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� shtyt�sit
Driver Version=Verzioni i shtyt�sit

MCI Device Properties=MCI vetit� e mjetit


Name=Emri
MCI Device Features=MCI vetit� e jasht�zakonshme t� mjetit
Compound Device=Mjet Compound
File Based Device=Mjet i bazuar n� skedar�
Can Eject=Mund t� hedh� jasht
Can Play=Mund t� luaj
Can Play In Reverse=Mund t� luaj n� m�nyr� reverzibile
Can Record=Mund t� in�izoj
Can Save Data=Mund t� deponoj t� dh�nat
Can Freeze Data=Mund t� "ngurt�soj" t� dh�nat
Can Lock Data=Mund t'i mbyll� t� dh�nat
Can Stretch Frame=Mund t� zgj�roj nj� korniz�
Can Stretch Input=Mund t� zgj�roj nj� dh�nje
Can Test=Mund t� testoj
Audio Capable=Posedon audio aft�si
Video Capable=Posedon video aft�si
Still Image Capable=Posedon foto aft�si

Optical Drive Properties=Vetit� e disqeve optike


Device Manufacturer=Prodhuesi i mjeteve

ATA Device Properties=Vetit� e mjeteve ATA


ATAPI Device Properties=Vetit� e mjeteve ATAPI
Parameters=Parametrat
LBA Sectors=Sektor�t LBA
Buffer=Pufer�t
Multiple Sectors=Sektor�t e shum�fisht
ECC Bytes=ECC Byte
Max. PIO Transfer Mode=Modusi transportues maksimal PIO
Max. UDMA Transfer Mode=Modusi transportues maksimal UDMA
Active UDMA Transfer Mode=Modusi transportues aktiv UDMA
Unformatted Capacity=Madh�sia e memorjes pa u formatuar

ATA Device Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� mjetit ATA


Security Mode=Modusi i siguris�
Advanced Power Management=Menagjmenti i energjis� s� avansuar (APM)
Write Cache=Cache p�r t'u shkruar

ATA Device Physical Info=Informatat teknike t� ATA mjeteve


Disk Device Physical Info=Informatat teknike t� disqeve
Hard Disk Family=Familja e diskut
Hard Disk Name=Emri i diskut
Family Code Name=Kod emri i familjes
Formatted Capacity=Kapaciteti pas formatimit
Disks=Disqet
Recording Surfaces=Sip�rfaqja in�izuese
Physical Dimensions=Dimezionet fizike
Max. Weight=Pesha maksimale
Average Rotational Latency=Latenca mesatare e rrotullimit
Rotational Speed=Shpejt�sia e rrotullimit
Max. Internal Data Rate=K�sti maksimal intern i transportimit t� t� dh�nave
Average Seek=Koha mesatare e leximit
Track-to-Track Seek=Koha e leximit nga gjurma-n�-gjurm�
Full Seek=Koha e plot� e leximit
Interface=Pik�ky�ja
Buffer-to-Host Data Rate=K�sti i shpejt�sis� Puferi-n�-Host
Buffer Size=Madh�sia e puferit
Spin-Up Time=Koha deri n� startim
ATA Device Manufacturer=Prodhuesi i mjeteve ATA

Keyboard Properties=Vetit� e tastieres


Keyboard Name=Emri i tastieres
Keyboard Type=Lloji i tastieres
Keyboard Layout=Pamja e tastieres
ANSI Code Page=Faqja e shenjave ANSI
OEM Code Page=Faqja e shenjave OEM
Repeat Delay=Pritje ngadalsuese e p�rs�ritjes s� shenjave
Repeat Rate=K�sti i p�rs�ritjes s� shenjave

Mouse Properties=Vetit� e miut


Mouse Name=Emri i miut
Mouse Buttons=Tastieret e miut
Mouse Hand=Dora e p�rdorimit t� miut
Pointer Speed=Shpejt�sia e sh�njuesit
Double-Click Time=Shpejt�sia e klikimit t� dyfisht
Click-Lock Time=Koha e mbylljes s� klikimit
X/Y Threshold=Bariera X / Y
Wheel Scroll Lines=Rrjetshta p�r rrotullime t� rrot�s s� miut
Mouse Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� miut
Active Window Tracking=Trego dritaren aktive
Hide Pointer While Typing=Gjat� shkrimit me tastiere zhduke sh�njuesin
Mouse Wheel=Rrota e miut
Move Pointer To Default Button=Zhvendose sh�njuesin e miut tek pulla standarde
Pointer Trails=Gjurma e miut
ClickLock=Ndalim klikimi
Mouse Manufacturer=Prodhuesi i miut

Game Controller Properties=Vetit� e kontrolluesit t� loj�s


Buttons=Pulla
Min / Max Polling Frequency=Frekuenca Min. / Max. e transportimit
Min / Max U Coordinate=Min. / Max. i Koordinat�s U
Min / Max V Coordinate=Min. / Max. i Koordinat�s V
Min / Max X Coordinate=Min. / Max. i Koordinat�s X
Min / Max Y Coordinate=Min. / Max. i Koordinat�s Y
Min / Max Z Coordinate=Min. / Max. i Koordinat�s Z
Min / Max Rudder Value=Vlera Min. / Max. e Vel�s
Game Controller Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� kontrolluesit t� loj�s
Driver Problem=Probleme me shtyt�sit
POV Discrete Values=Vlerat e ve�anta POV
Rudder=Velat
U Coordinate=Koordinata U
V Coordinate=Koordinata V
Z Coordinate=Koordinata Z

Network Adapter Properties=Vetit� e kartel�s s� rrjetit


Interface Type=Lloji i pik�ky�jes
Hardware Address=MAC Adresa
Connection Name=Emri i lidhjes
Connection Speed=Shpejt�sia e lidhjes
DNS Suffix Search List=Lista e k�rkimit t� prapashtesave DNS
DHCP Lease Obtained=Pranon DHCP-Lease
DHCP Lease Expires=Kalon afati i DHCP-Lease
Bytes Received=Byte t� pranuar
Bytes Sent=Byte t� d�rguar
Network Adapter Addresses=Adresa e adaptuesit t� rrjetit
IP / SubNet Mask=IP- / SubNet-Maska
Gateway=Gateway
Network Adapter Manufacturer=Prodhuesi i adapterit t� rrjetit

Connection Properties=Vetit� e lidhjes


Domain=Domain-i
Country / Area Code=Kodi i shtetit/vendit
Phone Number=Numri i telefonit
Alternate Numbers=Numra alternative
IP Address=IP-Adresa
DNS Addresses=DNS-Adresa
WINS Addresses=WINS-Adresa
Network Protocols=Protokoli i rrjetit
Framing Protocol=Protokoli i Framing-ut
Login Script File=Skedari i skriptit t� lajm�rimit
Connection Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� lidhjes
Use Current Username & Password=P�rdor emrin dhe fjal�kalimin aktual t�
p�rdoruesit
Use Remote Network Gateway=P�rdor Gateway-in e larg�t t� rrjetit
Log On To Network=Lidhu me rrjet
IP Header Compression=Komprimi i IP-Header (IP-Koka)
Software Compression=Komprimim i software-it
PPP LCP Extensions=PPP LCP zgj�rim
Open Terminal Before Dial=Hape terminalin para se t� keni zgjedh� numrin
Open Terminal After Dial=Hape terminalin pasi q� t� keni zgjedh� numrin
Encrypted Password Required=Nevojitet fjalkalim i koduar
MS Encrypted Password Required=Nevojitet fjalkalim i koduar me MS
Data Encryption Required=Nevojitet kodimi i t� dh�nave
Secure Local Files=Siguro skedar�t lokal

Account Properties=Vetit� e kontos


POP3 Server=Server-i POP3
POP3 User Name=Emri i p�rdoruesit POP3
POP3/SMTP Server Timeout=POP3/SMTP Server Timeout
HTTPMail Server=Server-i i HTTP Mail-it
HTTPMail User Name=Emri i p�rdoruesit t� HTTP Mail-it
IMAP Server=Server-i IMAP
IMAP User Name=Emri i p�rdoruesit IMAP
IMAP/SMTP Server Timeout=IMAP/SMTP Server Timeout
SMTP Display Name=Emri i SMTP
SMTP Organization Name=Emri i organizat�s SMTP
SMTP E-mail Address=E-Mailadresa SMTP
SMTP Reply Address=Adresa e SMTP p�r p�gjigje
SMTP Server=Server-i SMTP
SMTP User Name=Emri i p�rdoruesit SMTP
NNTP Display Name=Emri i NNTP
NNTP Organization Name=Emri i organizat�s NNTP
NNTP E-mail Address=E-Mailadresa NNTP
NNTP Reply Address=Adresa e NNTP p�r p�gjigje
NNTP Server=Server-i NNTP
NNTP User Name=Emri i p�rdoruesit t� NNTP
NNTP Server Timeout=NNTP Server Timeout
LDAP Server=Server-i LDAP
LDAP User Name=Emri i ip�rdoruesit LDAP
LDAP Search Base=Baza e k�rkimit LDAP
LDAP Search Timeout=Timeout-i i k�rkimit LDAP
Account Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� kontos
POP3 Prompt For Password=Pamja p�r dh�njen e fjal�kalimit p�r POP3
POP3 Secure Authentication=V�rtetimi i siguris� p�r POP3
POP3 Secure Connection=Lidhja e sigurt POP3
POP3 Leave Mails On Server=L�ri mesazhet n� POP3 server
IMAP Prompt For Password=Pamja p�r dh�njen e fjal�kalimit p�r IMAP
IMAP Secure Authentication=V�rtetimi i siguris� p�r IMAP
IMAP Secure Connection=Lidhja e sigurt IMAP
HTTPMail Prompt For Password=Pamja p�r dh�njen e fjal�kalimit p�r HTTP Mail
HTTPMail Secure Authentication=V�rtetimi i siguris� p�r HTTP Mail
HTTPMail Secure Connection=Lidhje e sigurt me HTTP Mail
SMTP Prompt For Password=Pamja p�r dh�njen e fjal�kalimit p�r SMTP
SMTP Secure Authentication=V�rtetimi i siguris� p�r SMTP
SMTP Secure Connection=Lidhje e sigurt me SMTP
NNTP Prompt For Password=Pamja p�r dh�njen e fjal�kalimit p�r NNTP
NNTP Secure Authentication=V�rtetimi i siguris� p�r NNTP
NNTP Secure Connection=Lidhje e sigurt me NNTP
NNTP Use Group Descriptions=P�rshkrimi i grupit t� p�rdoruesve p�r NNTP
NNTP Post Using Plain Text Format=Posta NNTP p�rdor formatim t� thjesht� teksti
NNTP Post Using HTML Format=NNTP p�rdor formatim HTML
LDAP Authentication Required=Nevojitet v�rtetimi LDAP
LDAP Secure Authentication=V�rtetimi i siguris� p�r LDAP
LDAP Secure Connection=Lidhje e sigurt me LDAP
LDAP Simple Search Filter=LDAP Filter i thjesht� k�rkues

DirectDraw Device Properties=Vetit� DirectDraw


DirectDraw Driver Name=Emri i shtyt�sit DirectDraw
DirectDraw Driver Description=P�shkrimi i shtyt�sve DirectDraw
Hardware Driver=Shtyt�sit e hardware-it
Hardware Description=P�rshkrimi i hardware-it
Direct3D Device Properties=Vetit� e mjetit Direct3D
Available Local Video Memory=Video memorja lokale n� disponim
Available Non-Local Video Memory (AGP)=Videomemorja jo lokale n� disponim (AGP)
Rendering Bit Depths=Bit-i p�r rendering
Z-Buffer Bit Depths=Thell�sia bit-ore e Z-Puferit
Min Texture Size=Madh�sia minimale e tekstur�s
Max Texture Size=Madh�sia maksimale e tekstur�s
Vertex Shader Version=Verzioni i Vertex-Shader
Pixel Shader Version=Verzioni i Pixel-Shader
Direct3D Device Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� Direct3D

DirectSound Device Properties=Vetit� e mjetit DirectSound


Driver Module=Moduli shtyt�s
Primary Buffers=Puferi primar
Min / Max Secondary Buffers Sample Rate=Puferi sekondar Min./Max. i Sample rate
Primary Buffers Sound Formats=Puferi primar i formateve t� z�rit
Secondary Buffers Sound Formats=Puferi skondar i formateve t� z�rit
Total / Free Sound Buffers=Puferi total / i lir� i z�rit
Total / Free Static Sound Buffers=Puferi statik total / i lir� i z�rit
Total / Free Streaming Sound Buffers=Streaming-puferi total / i lir� i z�rit
Total / Free 3D Sound Buffers=Puferi 3D total / i lir� i z�rit
Total / Free 3D Static Sound Buffers=Puferi 3D statik total / i lir� i z�rit
Total / Free 3D Streaming Sound Buffers=Streaming-puferi 3D total / i lir� i z�rit
DirectSound Device Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� DirectSound
Certified Driver=Shtyt�s t� qertifikuar
Emulated Device=Mjet i emuluar
Precise Sample Rate=Sample-Rate i precizuar

DirectMusic Device Properties=Vetit� e mjetit DirectMusic


Synthesizer Type=LLoji i sintizajzerit
Device Class=Klasa e mjetit
Audio Channels=Audiokanalet
MIDI Channels=MIDI-Kanalet
Available Memory=Memorja n� disponim
Voices=Z�rat
DirectMusic Device Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� DirectMusic
Built-In GM Instrument Set=Grupi i instrumenteve t� integruara GM
Built-In Roland GS Sound Set=Grupi i z�rave t� integruar Roland GS
DLS L1 Sample Collections=P�rmbledhje shembujsh DLS L1
DLS L2 Sample Collections=P�rmbledhje shembujsh DLS L2
External MIDI Port=Port i jasht�m MIDI
Fixed DLS Memory Size=Madh�sia e fiksuar e memorjes DLS
Port Sharing=Ndarja e portit
Chorus Effect=Efekti korit
Delay Effect=Efekti i pezullimit
Reverb Effect=Efekti eho

DirectInput Device Properties=Vetit� e mjetit DirectInput


Device Subtype=Sublloji i mjetit
Axes=Boshtet
Buttons/Keys=Pulla/Tasta
DirectInput Device Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� DirectInput

DirectPlay Connection Properties=Vetit� lidh�se t� DirectPlay


Connection Description=P�rshkrimi i lidhjes
Header Length=Gjat�sia e Header-it
Max Message Size=Madh�sia maksimale e mesazhit
Estimated Latency=Vonesa e mundshme
Timeout Value=Vlera Timeout
Max Players=Numri maksimal i lojtar�ve
Max Local Players=Numri maksimal lokal i lojtar�ve
DirectPlay Connection Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� DirectPlay
Guaranteed Message Delivery=Transportimi i garantuar i mesazheve
Message Encryption=Kodimi i mesazheve
Message Signing=N�nshkrimi i mesazheve
Session Host=Host-i i sesionit
Group Messaging Optimization=Optimimi i mesazheve grupore
Guaranteed Message Delivery Optimization=Optimimi i transportimit t� garantuar t�
mesazheve
Keep Alives Optimization=Optimimi i mbajtjes s� lidhjes

Device Properties=Vetit� e mjetit


Driver Date=Data e shtyt�sit
Driver Provider=Ofruesi i shtyt�sit
INF File=Skedari INF
Hardware ID=ID e Hardver-it

PCI Devices=Mjetet PCI


PnP Devices=Mjetet PnP
LPT PnP Devices=Mjetet LPT PnP
USB Devices=Mjetet USB
PCMCIA Devices=Mjetet PCMCIA
FireWire Devices=Mjetet FireWire
Ports=Portet
Bus %d, Device %d, Function %d=Bus-i %d, mjeti %d, funksioni %d

Printer Properties=Vetit� e printerit


Default Printer=Printeri standard
Share Point=P�rdorim i p�rbashk�t
Printer Port=Porti i printerit
Printer Driver=Shtyt�si i printerit
Print Processor=Procesori i printerit
Location=Vendi
Separator Page=Kufizimi i faqeve
Priority=Prioriteti
Availability=Disponimi
Print Jobs Queued=Porosit� n� pritje p�r shtypje
Paper Properties=Vetit� e letr�s
Paper Size=Madh�sia e letr�s
Orientation=Orientimi
Print Quality=Kualiteti i shtypjes
Printer Manufacturer=Prodhuesi i printerit

Task Properties=Vetit� e Task-ut


Application Name=Emri i programit
Application Parameters=Parametrat e programit
Working Folder=Follderi i pun�s
Creator=Krijuesi
Last Run=Startimi i fundit
Next Run=Startimi i ardh�sh�m
Task Triggers=Shkaktari i Task-ut
Trigger #%d=Shkaktari #%d

Power Management Properties=Vetit� e Power Management


Current Power Source=Burimi aktual i rrym�s
Battery Status=Statuti i bateris�
Full Battery Lifetime=Koh�zgjatja e bateris�
Remaining Battery Lifetime=Koha e mbetur e bateris�

Time Zone=Zona kohore


Current Time Zone=Zona aktuale kohore
Current Time Zone Description=P�rshkrimi i zon�s aktuale kohore
Change To Standard Time=Kthe n� koh�n dimrore
Change To Daylight Saving Time=Kthe n� koh�n verore

Language Name (Native)=Gjuha (Regjionale)


Language Name (English)=Gjuha (Anglisht)
Language Name (ISO 639)=Gjuha (ISO 639)

Country/Region=Land/Region
Country Name (Native)=Emri i shtetit (Regjional)
Country Name (English)=Emri i shtetit (Anglisht)
Country Name (ISO 3166)=Emri i shtetit
Country Code=Kodi i shtetit

Currency=W�hrung
Currency Name (Native)=Emri i valut�s (Regjionale)
Currency Name (English)=Emri i valut�s (Anglisht)
Currency Symbol (Native)=Simboli i valut�s (Regjionale)
Currency Symbol (ISO 4217)=Simboli i valut�s (ISO 4217)
Currency Format=Formati i valut�s
Negative Currency Format=Formati negativ i valut�s

Formatting=Formatimi
Time Format=Formati i koh�s
Short Date Format=Data me formatim t� shkurt�
Long Date Format=Data me formatim t� gjat�
Number Format=Formatimi i numrave
Negative Number Format=Formatimi i numrave (Regjional)
List Format=Formatimi i listave
Native Digits=Shifrat regjionale

Days Of Week=Dit�t e jav�s


Native Name for Monday=E H�n�(Regjional)
Native Name for Tuesday=E Mart (Regjional)
Native Name for Wednesday=E M�rkur� (Regjional)
Native Name for Thursday=E Ejte (Regjional)
Native Name for Friday=E Premte (Regjional)
Native Name for Saturday=E Shtun� (Regjional)
Native Name for Sunday=E Diel� (Regjional)

Months=Muajt
Native Name for January=Janar (Regjional)
Native Name for February=Shkurt (Regjional)
Native Name for March=Mars (Regjional)
Native Name for April=Prill (Regjional)
Native Name for May=Maj (Regjional)
Native Name for June=Qershor (Regjional)
Native Name for July=Korrik (Regjional)
Native Name for August=Gusht (Regjional)
Native Name for September=Shtator (Regjional)
Native Name for October=Tetor (Regjional)
Native Name for November=N�ntor (Regjional)
Native Name for December=Dhjetor (Regjional)
Native Name for Month #13=Emri p�r muajin e #13 (Regjional)

Miscellaneous=T� ndryshme
Calendar Type=Lloji i Kalendarit
Default Paper Size=Formatimi standard i letr�s
Measurement System=Sistemi i matjes

Start Page=Faqja startuese


Search Page=Faqja k�rkuese
Download Folder=Follderi p�r shkarkim
Current Proxy=Proxy aktual
Proxy Status=Statuti i proxy-it
%s Proxy Server=Proxy serveri %s
Exceptions=Ve�imet

Module Name=Emri i modulit


Module Size=Madh�sia e modulit
Module Type=LLoji i modulit
Memory Type=Lloji i memorjes
Memory Speed=Shpejt�sia e memorjes
Module Width=Gj�r�sia e modulit
Module Voltage=Tensioni i modulit
Refresh Rate=K�sti i freskimit
Highest CAS Latency=Koha maksimale e pritjes CAS
2nd Highest CAS Latency=Koha e 2t� maksimale e pritjes CAS

Memory Module Features=Vetit� e jasht�zakonshme t� modulit t� memorjes

Memory Module Manufacturer=Prodhuesi i modulit t� memorjes

Last Shutdown Time=Koha e �ky�jes s� fundit


Last Boot Time=Koha e fundit e ky�jes
Current Time=Koha momentale

UpTime Statistics=Statistika e dhezjes


First Boot Time=Hera e par� e ky�jes
First Shutdown Time=Koha e par� e �ky�jes
Total UpTime=Koha totale gjat� ky�jes
Total DownTime=Gjith�sejt fik�
Longest UpTime=Gjith�sejt dhez�
Longest DownTime=Koha m� e gjat� fik�
Total Reboots=Gjith�sejt riky�je
System Availability=Sistemi n� disponim

Bluescreen Statistics=Statistika e ekranit t� kalt�rt


First Bluescreen Time=Hera e par� e ekrani t� kalt�rt
Last Bluescreen Time=Hera e fundit t� ekranit t� kalt�rt
Total Bluescreens=Gjith�sejt ekrane t� kalt�rta

// messages
Please wait until the benchmark is finished running=Julutem pritni deri t� kryhet
kontrollimi.
During this time your computer may seem to not be responding=Gjat� k�saj kohe nuk
mund t'a p�rdorni kompjuterin.
Please do not move the mouse or press any keys=Julutem mos shtypni ndonj� pull�
dhe mos e l�vizni miun.

Are you sure you want to uninstall=A jeni i sigurt se d�shironi t'i deinstaloni
programin?

Database parameters are not configured yet=Parametrat e datotek�s ende nuk jan�
konfiguruar
Go to: File menu / Preferences / Database=Shko te: Menyja e skedar�ve /
Perferencat /Datoteka

Are you sure you want to remove all computers from audit?=A jeni i sigurt se
d�shironi t'i lagoni t� gjith� kompjuter�t nga auditimi

CPU Speed=Shpejt�sia e CPU-s�


CPU Multiplier=Shum�zuesi i CPU-s�
CPU Cache=Cache-i i CPU-s�
SPD Memory Modules=Modulet e memorjes SPD
Memory Bus=Bus-i i memorjes
Memory Clock=Ora e memorjes
original=origjinal

Connecting to FTP server=Lidhje me serverin FTP


Clear List=Pastro list�n
Are you sure you want to clear Internet Explorer cookie list?=A jeni i sigurt se
d�shironi t� pastroni list�n e cookie-ve t� Internet Explorer?
Are you sure you want to clear Internet Explorer browser history?=A jeni i sigurt
se d�shironi t� pastroni historin� e brouzerit Internet Explorer?

Memory Timings=Afatizimi i memorjes

North Bridge Properties=Vetit� e ur�s veriore


North Bridge=Ura veriore

South Bridge Properties=Vetit� e ur�s jugore


South Bridge=Ura jugore

Lavalys does not provide official support for this freeware product=Lavalys nuk
japin ndihm� zyrtare p�r k�t� Freeware produkt!
AMD Brand ID=(AMD) Identifikuesi i mark�s
64-bit x86 Extension=Zgj�rimi 64-bit x86

Server port:=Porta e serverit:


A&uthorize Change=&Ndrysho autorizimin

SMART Hard Disks Status=Statuti SMART i Hard-Disk-ut

Group Membership=Pjesmarrja e grupit

&Title:=&Titulli:
Report &title:=&Titulli i raportit:

Database Software=Software i datotek�s


Database Servers=Server i datotek�s

BIOS Upgrades=Freskim i BIOS-it

Entry of &INI file=Hyrja e skedarit &INI


INI file=Skedari INI
INI group=Grupi INI
INI entry=Hyrja n� INI