You are on page 1of 15

Modu do wymiarowania konstrukcji prtowych.

Opracowa mgr in. Tomasz ebro


1. Konstrukcje stalowe.
a. Wymiarowanie elementw kratownicy paskiej.
Rozpito kratownicy wynosi 11700mm, rozstaw 5670mm. Patwie przyjto z
HEA100, dach bdzie przykryty panelami dachowymi Metalplast z wypenieniem
poliuretanowym SPC PU 12/8, zgodnie z projektem architektonicznym od spodu
do kratownicy przykrcony bdzie sufit z pyt GK.
Obiekt zlokalizowany jest w II strefie ze wzgldu na obcienie niegiem i I strefie
wiatrowej (Wrocaw).
Prace zaczniemy od wczytania pliku dzwigar_dachowy.dwg z zamodelowan
geometri kratownicowego dwigara dachowego.

Rysunek 1 Geometria wraz z podporami i numeracj prtw.

Definiujemy podpory zgodnie z powyszym schematem (z prawej strony


podparcie na kierunku Z, z lewej strony podparcie na kierunku X i Z).
Przypisujemy nastpujce profile do prtw kratownicy:
pas grny:
RK100x5
pas dolny:
RK100x5
krzyulce i supki: RK50x4
Uwaga: numeracja prtw w utworzonym pliku moe si rni od tej pokazanej
na rys. 1.

Na podstawie poniszego zestawienia obcie zdefiniowa 4 przypadki obcie:


Dach - obcienie stae
Obcienie

Wspczynnik

Obcienie

charakterystyczne

obcienia

obliczeniowe

qk [kN/m2]

qo [kN/m2]

Pyta Metalplast SPC PU 12/8cm

0.12

1.1

0.14

Patwie HEA100

0.17

1.1

0.18

0.15
0.44

1.2
1.1

0.18
0.50
+ c. w.

Obcienie stae

Wiba dachowa - wg systemu Robot


Tynk GK gr. 1.2cm + stela met. system.

0.01 12.00

Dach - obcienie zmienne


2

Obcienie zmienne niegiem (II strefa) na 1m rzutu poaci


Qk=0.90 kPa

Qk
0.90

Ce
1.00

Obcienie

Wspczynnik

Obcienie

charakterystyczne

obcienia

obliczeniowe

qk [kN/m2]

qo [kN/m2]

0.90

1.5

1.35

Obcienie zmienne wiatrem ( I strefa) prostopadle do poaci

Parcie (Cp=0.1)

0.05

1.00

0.05

1.3

0.06

Ssanie (Cp=-0,9)

-0.41

1.00

-0.41

1.3

-0.53

Ssanie (Cp=-0,4)

-0.18

1.00

-0.18

1.3

-0.23

Rysunek 2 Obcienie nr 1: stae

Rysunek 3 Obcienie nr 2: wiatr1

Rysunek 4 Obcienie nr 3: wiatr2

Rysunek 5 Obcienie nr 4: nieg

Zdefiniujemy 5 kombinacji dla SGN:


KOMB1: 0.9 * stae + 1.3 * wiatr1
KOMB2: 0.9 * stae + 1.3 * wiatr2
KOMB3: 1.2 * stae + 1.5 * nieg
KOMB4: 1.2 * stae + 1.3*wiatr1 + 1.5 * nieg
KOMB5: 1.2 * stae + 1.3*wiatr2 + 1.5 * nieg

i 3 kombinacje dla SGU:


KOMB6: 1.0 * stae + 1.0 * wiatr1
KOMB7: 1.0 * stae + 1.0 * wiatr2
KOMB8: 1.0 * stae + 1.0 * nieg
Puszczamy obliczenia i przechodzimy do moduu wymiarowania konstrukcji
stalowych.

Prac z moduem wymiarowania zaczynamy od zdefiniowania typw prta


(stalowego, drewnianego, elbetowego -> belka, prt, sup, itp.).
Menu Geometria -> Parametry normowe -> Typ prta stalowego.

Wybieramy nowy typ i definiujemy typ prta Pas_grny zaznaczajc opcje jak na
rysunku poniej:

nastpnie definiujemy typ prta Pas_dolny w nastpujcy sposb:

Tworzymy jeszcze jeden typ Krzyulce_i_supki, w ktrym ustawiamy dugoci


wyboczeniowe wzgldem osi Y i Z rwne 1.0, pozostae parametry jak na
powyszych rysunkach.
Dla warunkw Stanu Granicznego Uytkowania ustawiamy przemieszczenia np.
dla typu prta Pas_dolny klikajc przycisk Uytkowanie po prawej stronie:
i ustawiamy graniczne ugicia dla elementw pasa dolnego:

Przypisujemy typy prtw do poszczeglnych ES.


Nastpnie definiujemy grupy prtw:
nr 1, Pas grny:

,
nr 2, Pas dolny:

nr 3, Krzyulce i supki:

Uruchamiamy sprawdzenie warunkw normowych dla pojedynczych prtw lub


zdefiniowanych wczeniej grup.

Sprawdzajc warunki dla pojedynczych prtw moemy sprawdza rwnoczenie


stan graniczny nonoci i uytkowania, sprawdzajc grupy moemy sprawdza
SGN albo SGU.
Poniej prezentowane s wyniki weryfikacji grup dla SGN:

Poniewa przekroczona jest nono elementw pasa grnego zmieniamy ich


przekrj na RK 120x5, puszczamy jeszcze raz obliczenia i weryfikacj dla SGN:

Po wybraniu z powyszego okna ktrej z grup moemy przeglda wyniki

wymiarowania w sposb uproszczony i szczegowy:

Dodatkowo moemy sobie wydrukowa notki obliczeniowe klikajc odpowiedni


przycisk po prawej stronie. Przykadowy wydruk patrz poniej:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup prtw
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPA: 1 Pas gorny
PRT: 3
PUNKT: 3
WSPRZDNA: x = 0.42 L = 2.47 m
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBCIENIA:
Decydujcy przypadek obcienia: 7 KOMB3 1*1.20+4*1.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIA: STAL
fd = 215.00 MPa
E = 205000.00 MPa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY PRZEKROJU: RK 120x5
h=12.0 cm
b=12.0 cm
Ay=11.180 cm2
Az=11.180 cm2
Ax=22.360 cm2
tw=0.5 cm
Iy=485.470 cm4
Iz=485.470 cm4
Ix=778.500 cm4
tf=0.5 cm
Wely=80.912 cm3
Welz=80.912 cm3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIY WEWNTRZNE I NONOCI:
N = 166.07 kN
My = -0.34 kN*m
Nrc = 480.74 kN
Mry = 17.40 kN*m
Mry_v = 17.40 kN*m
Vz = -6.64 kN
KLASA PRZEKROJU = 2 By*Mymax = -0.34 kN*m
Vrz = 139.41 kN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgldem osi Y:
wzgldem osi Z:
Ly = 1.18 m
Lambda_y = 0.30
Lz = 5.89 m
Lambda_z = 1.50
Lwy = 1.18 m
Ncr y = 7068.94 kN
Lwz = 5.89 m
Ncr z = 282.76 kN
Lambda y = 25.30
fi y = 0.99
Lambda z = 126.49
fi z = 0.38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMUY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc) = 0.90 < 1.00 (39); N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.35 + 0.02 = 0.37 < 1.00 - Delta y =
1.00 (58)
Vz/Vrz = 0.05 < 1.00 (53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!


b. Wymiarowanie elementw ramy paskiej.
Prace zaczniemy od wczytania pliku z zamodelowan geometri ramy paskiej.
Rozpito ramy wynosi ok. 9500mm, rozstawiam ok. 3500mm. Patwie przyjto
z HEA100, dach bdzie przykryty panelami dachowymi Trimo gr. 120mm.
Obiekt zlokalizowany jest w I strefie ze wzgldy na obcienie niegiem i I strefie
wiatrowej (Gogw). Supy ramy zaprojektowano jako HEB200, rygiel jako
IPE300.

Jeli wyniki oblicze s nieaktualne naley puci obliczenia. Nastpnie


przechodzimy do moduu wymiarowania pocze stalowych:

Zajmiemy si zamodelowaniem i policzeniem poczenia rygla w kalenicy i


poczenia rygla ze supem.
Poczenie rygla w kalenicy projektujemy jako skrcane, sprone kategorii F
zgodnie z poniszym rysunkiem:

Definicj nowego poczenia zaczynamy od zaznaczenia wza i prtw do niego


dochodzcych, ktre chcemy, aby utworzyy poczenie:

i klikamy ikon:
Nastpnie ustawiamy parametry poczenie zgodnie z poniszymi rysunkami:

Zatwierdzamy utworzenie poczenia klikajc OK.


W podobny sposb definiujemy poczenie rygiel sup:

Definicj nowego poczenia zaczynamy od zaznaczenia wza i prtw do niego


dochodzcych, ktre chcemy, aby utworzyy poczenie (prawy naronik ramy).
Ustawiamy parametry poczenia zgodnie z poniszymi rysnkami:

Nastpnie uruchamiamy obliczenia dla kolejnych pocze wybierajc poczenie


ktre chcemy policzy z okna inspektoa pocze stalowych po lewej stronie i
klikajc ikon kalkulatora,
poniszym rysunku:

parametry oblicze ustawiamy jak na

Po wykonaniu oblicze program przechodzi automatycznie do okna wynikw


gdzie moemy sobie przegldn szczegy oblicze.
Klikajc odpowiedni ikone moemy wyeksportowa raport z oblicze do pliku
*.doc.