You are on page 1of 66

chÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

--------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 209/2004/N§- --------------------------------------------------------- P310
-------------------
CP
Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004

nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ


VÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng
--------

chÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m


2001;
C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng,

nghÞ ®Þnh :

Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông

NghÞ ®Þnh nµy híng dÉn thi hµnh LuËt X©y dùng vÒ
qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; ¸p dông ®èi víi chñ
®Çu t, nhµ thÇu, tæ chøc vµ c¸ nh©n cã liªn quan trong
c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, b¶o hµnh vµ
b¶o tr×, qu¶n lý vµ sö dông c«ng tr×nh x©y dùng trªn l·nh thæ
ViÖt Nam.

§iÒu 2. HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng

1. HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam bao gåm
quy chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng.
2

2. Quy chuÈn x©y dùng lµ c¬ së ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng


x©y dùng vµ lµ c¨n cø ®Ó ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng.

3. Bé X©y dùng ban hµnh quy chuÈn x©y dùng; tiªu


chuÈn x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông
bao gåm c«ng tr×nh c«ng céng vµ nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng
nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®îc quy ®Þnh t¹i
kho¶n 5 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy.

C¸c Bé cã qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh c¨n


cø vµo quy chuÈn x©y dùng, ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng
c«ng tr×nh chuyªn ngµnh thuéc chøc n¨ng qu¶n lý cña m×nh.

4. Nh÷ng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam thuéc c¸c
lÜnh vùc sau ®©y b¾t buéc ¸p dông:

a) §iÒu kiÖn khÝ hËu x©y dùng;


b) §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, khÝ tîng thñy v¨n;
c) Ph©n vïng ®éng ®Êt;
d) Phßng chèng ch¸y, næ;
®) B¶o vÖ m«i trêng;
e) An toµn lao ®éng.
Trong trêng hîp néi dung thuéc c¸c ®iÓm d, ®, e cña
kho¶n nµy mµ tiªu chuÈn ViÖt Nam cha cã hoÆc cha ®Çy ®ñ
th× ®îc phÐp ¸p dông tiªu chuÈn níc ngoµi sau khi ®îc Bé
qu¶n lý ngµnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n.
5. Bé X©y dùng quy ®Þnh viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn n-
íc ngoµi trªn l·nh thæ ViÖt Nam.

§iÒu 3. Gi¸m s¸t cña nh©n d©n vÒ chÊt lîng c«ng


tr×nh x©y dùng
1. Chñ ®Çu t ph¶i treo biÓn b¸o t¹i c«ng trêng thi c«ng ë
vÞ trÝ dÔ nh×n, dÔ ®äc víi néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 74 cña
LuËt X©y dùng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n gi¸m s¸t.
3

2. Tæ chøc, c¸ nh©n khi ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m chÊt l-


îng c«ng tr×nh x©y dùng th× ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi víi chñ
®Çu t, Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn n¬i ®Æt c«ng
tr×nh x©y dùng hoÆc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm
quyÒn vÒ x©y dùng.

3. Ngêi tiÕp nhËn th«ng tin ph¶n ¸nh cña nh©n d©n cã
tr¸ch nhiÖm xem xÐt, xö lý kÞp thêi vµ tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n
trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ý kiÕn
ph¶n ¸nh.

Ch¬ng II
Ph©n lo¹i, ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng

§iÒu 4. Ph©n lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng

C«ng tr×nh x©y dùng ®îc ph©n lo¹i nh sau:

1. C«ng tr×nh d©n dông:

a) Nhµ ë gåm nhµ chung c vµ nhµ riªng lÎ;

b) C«ng tr×nh c«ng céng gåm: c«ng tr×nh v¨n hãa; c«ng
tr×nh gi¸o dôc; c«ng tr×nh y tÕ; c«ng tr×nh th¬ng nghiÖp,
dÞch vô; nhµ lµm viÖc; kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch; nhµ phôc vô
giao th«ng; nhµ phôc vô th«ng tin liªn l¹c, th¸p thu ph¸t sãng
ph¸t thanh, ph¸t sãng truyÒn h×nh; nhµ ga, bÕn xe; c«ng
tr×nh thÓ thao c¸c lo¹i.

2. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp gåm: c«ng tr×nh khai th¸c


than, khai th¸c quÆng; c«ng tr×nh khai th¸c dÇu, khÝ; c«ng
tr×nh ho¸ chÊt, hãa dÇu; c«ng tr×nh kho x¨ng, dÇu, khÝ ho¸
láng vµ tuyÕn èng ph©n phèi khÝ, dÇu; c«ng tr×nh luyÖn
kim; c«ng tr×nh c¬ khÝ, chÕ t¹o; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp
®iÖn tö - tin häc; c«ng tr×nh n¨ng lîng; c«ng tr×nh c«ng
nghiÖp nhÑ; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp thùc phÈm; c«ng tr×nh
c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng; c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ kho
chøa vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.

3. C«ng tr×nh giao th«ng gåm: c«ng tr×nh ®êng bé; c«ng
tr×nh ®êng s¾t; c«ng tr×nh ®êng thñy; cÇu; hÇm; s©n bay.
4

4. C«ng tr×nh thñy lîi gåm: hå chøa níc; ®Ëp; cèng; tr¹m
b¬m; giÕng; ®êng èng dÉn níc; kªnh; c«ng tr×nh trªn kªnh vµ
bê bao c¸c lo¹i.
5. C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt gåm: c«ng tr×nh cÊp níc,
tho¸t níc; nhµ m¸y xö lý níc th¶i; c«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i: b·i
chøa, b·i ch«n lÊp r¸c; nhµ m¸y xö lý r¸c th¶i; c«ng tr×nh chiÕu
s¸ng ®« thÞ.

§iÒu 5. Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng


1. C¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng ®îc ph©n theo cÊp t¹i
Phô lôc 1 cña NghÞ ®Þnh nµy. CÊp c«ng tr×nh lµ c¬ së ®Ó
xÕp h¹ng vµ lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng;
x¸c ®Þnh sè bíc thiÕt kÕ, thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y
dùng.

2. Khi cÊp cña c«ng tr×nh x©y dùng ®îc quy ®Þnh theo
nhiÒu tiªu chÝ kh¸c nhau th× cÊp cña c«ng tr×nh ®îc x¸c
®Þnh theo tiªu chÝ cña cÊp cao nhÊt.

Ch¬ng III
Qu¶n lý chÊt lîng kh¶o s¸t x©y dùng

§iÒu 6. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng


1. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng do tæ chøc t vÊn thiÕt
kÕ hoÆc nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng lËp vµ ®îc chñ ®Çu t
phª duyÖt.
2. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu
tõng lo¹i c«ng viÖc kh¶o s¸t, tõng bíc thiÕt kÕ, bao gåm c¸c
néi dung sau ®©y:
a) Môc ®Ých kh¶o s¸t;
b) Ph¹m vi kh¶o s¸t;
c) Ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t;
d) Khèi lîng c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t dù kiÕn;
®) Tiªu chuÈn kh¶o s¸t ®îc ¸p dông;
e) Thêi gian thùc hiÖn kh¶o s¸t.
5

§iÒu 7. Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng

1. Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng do nhµ thÇu


kh¶o s¸t x©y dùng lËp vµ ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt.

2. Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®¸p øng c¸c
yªu cÇu sau ®©y:

a) Phï hîp víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®îc chñ ®Çu t
phª duyÖt;

b) Tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p
dông.

§iÒu 8. Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng

1. Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng gåm:

a) Néi dung chñ yÕu cña nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng;

b) §Æc ®iÓm, quy m«, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh;

c) VÞ trÝ vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña khu vùc kh¶o s¸t x©y
dùng;

d) Tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông;

®) Khèi l−îng kh¶o s¸t;

e) Quy tr×nh, ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ kh¶o s¸t;

g) Ph©n tÝch sè liÖu, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t;

h) §Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ,


thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

i) KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ;

k) Tµi liÖu tham kh¶o;

l) C¸c phô lôc kÌm theo.

2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®îc chñ ®Çu
t kiÓm tra, nghiÖm thu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña NghÞ
®Þnh nµy vµ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c bíc thiÕt kÕ x©y
dùng c«ng tr×nh. B¸o c¸o ph¶i ®îc lËp thµnh 06 bé, trong tr-
êng hîp cÇn nhiÒu h¬n 06 bé th× chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh trªn
c¬ së tháa thuËn víi nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng.
6

3. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-
íc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc vµ tÝnh chÝnh
x¸c cña kÕt qu¶ kh¶o s¸t; båi thêng thiÖt h¹i khi thùc hiÖn
kh«ng ®óng nhiÖm vô kh¶o s¸t, ph¸t sinh khèi lîng do kh¶o
s¸t sai; sö dông c¸c th«ng tin, tµi liÖu, quy chuÈn, tiªu chuÈn
vÒ kh¶o s¸t x©y dùng kh«ng phï hîp vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m
kh¸c g©y ra thiÖt h¹i.

§iÒu 9. Bæ sung nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng

1. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®îc bæ sung trong c¸c tr-
êng hîp sau ®©y:

a) Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng, nhµ
thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè kh¸c thêng ¶nh
hëng trùc tiÕp ®Õn gi¶i ph¸p thiÕt kÕ;

b) Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, nhµ thÇu thiÕt kÕ ph¸t hiÖn
tµi liÖu kh¶o s¸t kh«ng ®¸p øng yªu cÇu thiÕt kÕ;

c) Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng
ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè kh¸c thêng so víi tµi liÖu kh¶o s¸t ¶nh h-
ëng trùc tiÕp ®Õn gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vµ biÖn ph¸p thi c«ng.

2. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc


bæ sung néi dung nhiÖm vô kh¶o s¸t trong c¸c trêng hîp quy
®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy theo ®Ò nghÞ cña c¸c nhµ thÇu
thiÕt kÕ, kh¶o s¸t x©y dùng, thi c«ng x©y dùng vµ chÞu
tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.

§iÒu 10. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y
dùng vÒ b¶o vÖ m«i trêng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng
trong khu vùc kh¶o s¸t

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh¶o s¸t t¹i hiÖn trêng, nhµ
thÇu kh¶o s¸t x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm:

1. Kh«ng ®îc lµm « nhiÔm nguån níc, kh«ng khÝ vµ g©y


tiÕng ån qu¸ giíi h¹n cho phÐp;

2. ChØ ®îc phÐp chÆt c©y, hoa mµu khi ®îc tæ chøc, c¸
nh©n qu¶n lý hoÆc së h÷u c©y, hoa mµu cho phÐp;

3. Phôc håi l¹i hiÖn trêng kh¶o s¸t x©y dùng;


7

4. B¶o vÖ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh


x©y dùng kh¸c trong vïng, ®Þa ®iÓm kh¶o s¸t. NÕu g©y h
h¹i cho c¸c c«ng tr×nh ®ã th× ph¶i båi thêng thiÖt h¹i.

§iÒu 11. Gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng

1. Tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng:

a) Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i cã bé phËn chuyªn


tr¸ch tù gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng;

b) Chñ ®Çu t thùc hiÖn gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y
dùng thêng xuyªn, cã hÖ thèng tõ khi b¾t ®Çu kh¶o s¸t ®Õn
khi hoµn thµnh c«ng viÖc. Trêng hîp kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn
n¨ng lùc th× chñ ®Çu t ph¶i thuª t vÊn gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o
s¸t x©y dùng.

2. Néi dung tù gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña
nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng:

a) Theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n kü


thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt;

b) Ghi chÐp kÕt qu¶ theo dâi, kiÓm tra vµo nhËt ký kh¶o
s¸t x©y dùng.

3. Néi dung gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña chñ
®Çu t:

a) KiÓm tra ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña
c¸c nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng so víi hå s¬ dù thÇu vÒ
nh©n lùc, thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô kh¶o s¸t, phßng thÝ
nghiÖm ®îc nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng sö dông;

b) Theo dâi, kiÓm tra vÞ trÝ kh¶o s¸t, khèi lîng kh¶o s¸t
vµ viÖc thùc hiÖn quy tr×nh kh¶o s¸t theo ph¬ng ¸n kü thuËt
®· ®îc phª duyÖt. KÕt qu¶ theo dâi, kiÓm tra ph¶i ®îc ghi
chÐp vµo nhËt ký kh¶o s¸t x©y dùng;

c) Theo dâi vµ yªu cÇu nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng thùc
hiÖn b¶o vÖ m«i trêng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu
vùc kh¶o s¸t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy.
8

§iÒu 12. NghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng

1. C¨n cø ®Ó nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y
dùng:

a) Hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng;

b) NhiÖm vô vµ ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®·


®îc chñ ®Çu t phª duyÖt;

c) Tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông;

d) B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng.

2. Néi dung nghiÖm thu:

a) §¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t so víi nhiÖm vô
kh¶o s¸t x©y dùng vµ tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p
dông;

b) KiÓm tra h×nh thøc vµ sè lîng cña b¸o c¸o kÕt qu¶
kh¶o s¸t x©y dùng;

c) NghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc kh¶o s¸t x©y dùng
theo hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng ®· ký kÕt. Trêng hîp kÕt
qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn ®óng hîp ®ång kh¶o s¸t
vµ tiªu chuÈn x©y dùng ¸p dông nhng kh«ng ®¸p øng ®îc
môc tiªu ®Çu t ®· ®Ò ra cña chñ ®Çu t th× chñ ®Çu t vÉn
ph¶i thanh to¸n phÇn ®· nghiÖm thu theo hîp ®ång.

3. KÕt qu¶ nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng
ph¶i lËp thµnh biªn b¶n theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc 2 cña
NghÞ ®Þnh nµy. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ
viÖc nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng.

Ch¬ng IV
Qu¶n lý chÊt lîng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh

§iÒu 13. ThiÕt kÕ kü thuËt

1. C¨n cø ®Ó lËp thiÕt kÕ kü thuËt:

a) NhiÖm vô thiÕt kÕ, thiÕt kÕ c¬ së trong dù ¸n ®Çu t


x©y dùng c«ng tr×nh ®îc phª duyÖt;
9

b) B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng bíc thiÕt kÕ c¬ së,
c¸c sè liÖu bæ sung vÒ kh¶o s¸t x©y dùng vµ c¸c ®iÒu kiÖn
kh¸c t¹i ®Þa ®iÓm x©y dùng phôc vô bíc thiÕt kÕ kü thuËt;

c) C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông;

d) C¸c yªu cÇu kh¸c cña chñ ®Çu t.

2. Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ c¬ së


vµ dù ¸n ®Çu t x©y dung ®îc duyÖt, bao gåm:

a) ThuyÕt minh gåm c¸c néi dung theo quy ®Þnh t¹i NghÞ
®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng
tr×nh, nhng ph¶i tÝnh to¸n l¹i vµ lµm râ ph¬ng ¸n lùa chän kü
thuËt s¶n xuÊt, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, lùa chän thiÕt bÞ, so
s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, kiÓm tra c¸c sè liÖu lµm
c¨n cø thiÕt kÕ; c¸c chØ dÉn kü thuËt; gi¶i thÝch nh÷ng néi
dung mµ b¶n vÏ thiÕt kÕ cha thÓ hiÖn ®îc vµ c¸c néi dung
kh¸c theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t;

b) B¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt vÒ c¸c kÝch thíc, th«ng sè
kü thuËt chñ yÕu, vËt liÖu chÝnh ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn
®Ó lËp dù to¸n, tæng dù to¸n vµ lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng
c«ng tr×nh x©y dùng;

c) Dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.

§iÒu 14. ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng

1. C¨n cø ®Ó lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng:

a) NhiÖm vô thiÕt kÕ do chñ ®Çu t phª duyÖt ®èi víi tr-


êng hîp thiÕt kÕ mét bíc; thiÕt kÕ c¬ së ®îc phª duyÖt ®èi
víi trêng hîp thiÕt kÕ hai bíc; thiÕt kÕ kü thuËt ®îc phª duyÖt
®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ ba bíc;

b) C¸c tiªu chuÈn x©y dùng vµ chØ dÉn kü thuËt ®îc ¸p


dông;

c) C¸c yªu cÇu kh¸c cña chñ ®Çu t.

2. Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng bao gåm:

a) ThuyÕt minh ph¶i gi¶i thÝch ®Çy ®ñ c¸c néi dung mµ


b¶n vÏ kh«ng thÓ hiÖn ®îc ®Ó ngêi trùc tiÕp thi c«ng x©y
dùng thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ;
10

b) B¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt tÊt c¶ c¸c bé phËn cña
c«ng tr×nh, c¸c cÊu t¹o víi ®Çy ®ñ c¸c kÝch thíc, vËt liÖu vµ
th«ng sè kü thuËt ®Ó thi c«ng chÝnh x¸c vµ ®ñ ®iÒu kiÖn
®Ó lËp dù to¸n thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

c) Dù to¸n thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

§iÒu 15. Yªu cÇu vÒ quy c¸ch hå s¬ thiÕt kÕ x©y


dùng c«ng tr×nh

1. B¶n vÏ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã kÝch cì,


tû lÖ, khung tªn vµ ®îc thÓ hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn x©y
dùng. Trong khung tªn tõng b¶n vÏ ph¶i cã tªn, ch÷ ký cña ng-
êi trùc tiÕp thiÕt kÕ, chñ tr× thiÕt kÕ, chñ nhiÖm thiÕt kÕ,
ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thiÕt kÕ vµ dÊu
cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, trõ trêng hîp
nhµ thÇu thiÕt kÕ lµ c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp.

2. C¸c b¶n thuyÕt minh, b¶n vÏ thiÕt kÕ, dù to¸n ph¶i ®îc
®ãng thµnh tËp hå s¬ thiÕt kÕ theo khu«n khæ thèng nhÊt
cã danh môc, ®¸nh sè, ký hiÖu ®Ó tra cøu vµ b¶o qu¶n l©u
dµi.

§iÒu 16. NghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng


tr×nh

1. S¶n phÈm thiÕt kÕ tríc khi ®a ra thi c«ng ph¶i ®îc chñ
®Çu t nghiÖm thu vµ x¸c nhËn. Chñ ®Çu t ph¶i chÞu tr¸ch
nhiÖm vÒ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ giao cho nhµ thÇu thi c«ng x©y
dùng. Biªn b¶n nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng
tr×nh ®îc lËp theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc 3 cña NghÞ ®Þnh
nµy.

2. C¨n cø nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng


tr×nh:

a) Hîp ®ång giao nhËn thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng


tr×nh;

b) NhiÖm vô thiÕt kÕ, thiÕt kÕ c¸c bíc tríc ®ã ®· ®îc phª


duyÖt;

c) Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông;

d) Hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh gåm thuyÕt


minh, b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ dù to¸n, tæng dù to¸n.
11

3. Néi dung nghiÖm thu:

a) §¸nh gi¸ chÊt lîng thiÕt kÕ;

b) KiÓm tra h×nh thøc vµ sè lîng hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng


c«ng tr×nh.

4. Tïy theo tÝnh chÊt, quy m« vµ yªu cÇu cña c«ng tr×nh
x©y dùng, chñ ®Çu t ®îc thuª t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng
lùc phï hîp víi lo¹i, cÊp c«ng tr×nh ®Ó thùc hiÖn thÈm tra
thiÕt kÕ vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thÈm tra. Tr-
êng hîp thiÕt kÕ kh«ng b¶o ®¶m yªu cÇu theo hîp ®ång th×
nhµ thÇu thiÕt kÕ ph¶i thiÕt kÕ l¹i vµ chÞu mäi chi phÝ, kÓ
c¶ chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ.

5. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh chÞu tr¸ch


nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ chÊt lîng thiÕt kÕ x©y
dùng c«ng tr×nh vµ ph¶i båi thêng thiÖt h¹i khi sö dông th«ng
tin, tµi liÖu, quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng, gi¶i ph¸p kü
thuËt, c«ng nghÖ kh«ng phï hîp g©y ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng
c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y ra
thiÖt h¹i.

§iÒu 17. Thay ®æi thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh

1. ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®· phª duyÖt chØ ®îc


phÐp thay ®æi trong c¸c trêng hîp sau ®©y:

a) Khi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ®iÒu chØnh


cã yªu cÇu ph¶i thay ®æi thiÕt kÕ;

b) Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¸t
hiÖn thÊy nh÷ng yÕu tè bÊt hîp lý nÕu kh«ng thay ®æi thiÕt
kÕ sÏ ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng
x©y dùng, biÖn ph¸p thi c«ng vµ hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n.

2. Trêng hîp thay ®æi thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng mµ kh«ng


lµm thay ®æi thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ c¬ së ®îc
duyÖt th× chñ ®Çu t hoÆc nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y
dùng cña chñ ®Çu t ®îc söa ®æi thiÕt kÕ. Nh÷ng ngêi söa
®æi thiÕt kÕ ph¶i ký tªn, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc söa ®æi
cña m×nh.
12

Ch¬ng V
Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh

§iÒu 18. Tæ chøc qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y


dùng c«ng tr×nh

1. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh bao
gåm c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt lîng cña nhµ thÇu thi c«ng
x©y dùng; gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nghiÖm
thu c«ng tr×nh x©y dùng cña chñ ®Çu t; gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña
nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh.

2. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã hÖ


thèng qu¶n lý chÊt lîng ®Ó thùc hiÖn néi dung qu¶n lý chÊt l-
îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 19,
§iÒu 20 cña NghÞ ®Þnh nµy.

3. Chñ ®Çu t ph¶i tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng
c«ng tr×nh theo néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 cña NghÞ
®Þnh nµy. Trêng hîp chñ ®Çu t kh«ng cã tæ chøc t vÊn gi¸m
s¸t ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc th× ph¶i thuª tæ chøc t vÊn gi¸m
s¸t thi c«ng x©y dùng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng
x©y dùng thùc hiÖn. Chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu c«ng
tr×nh x©y dùng.
4. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh thùc hiÖn
gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña NghÞ ®Þnh
nµy.
§iÒu 19. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh cña nhµ thÇu
1. Néi dung qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh cña nhµ thÇu:
a) LËp hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng phï hîp víi yªu cÇu, tÝnh
chÊt, quy m« c«ng tr×nh x©y dùng, trong ®ã quy ®Þnh tr¸ch
nhiÖm cña tõng c¸ nh©n, bé phËn thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh trong viÖc qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng;
b) Thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra vËt liÖu, cÊu kiÖn,
vËt t, thiÕt bÞ c«ng tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ tríc khi x©y
dùng vµ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng theo tiªu chuÈn
vµ yªu cÇu thiÕt kÕ;
13

c) LËp vµ kiÓm tra thùc hiÖn biÖn ph¸p thi c«ng, tiÕn ®é
thi c«ng;
d) LËp vµ ghi nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo
quy ®Þnh;
®) KiÓm tra an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i trêng bªn
trong vµ bªn ngoµi c«ng trêng;

e) NghiÖm thu néi bé vµ lËp b¶n vÏ hoµn c«ng cho bé


phËn c«ng tr×nh x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng
vµ c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh;

g) B¸o c¸o chñ ®Çu t vÒ tiÕn ®é, chÊt lîng, khèi lîng, an
toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng thi c«ng x©y dùng theo
yªu cÇu cña chñ ®Çu t;

h) ChuÈn bÞ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu theo quy ®Þnh
t¹i §iÒu 24, §iÒu 25, §iÒu 26 cña NghÞ ®Þnh nµy vµ lËp
phiÕu yªu cÇu chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu.

2. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i chÞu
tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ chÊt lîng c«ng
viÖc do m×nh ®¶m nhËn; båi thêng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp
®ång, sö dông vËt liÖu kh«ng ®óng chñng lo¹i, thi c«ng
kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng hoÆc g©y h háng, g©y « nhiÔm
m«i trêng vµ c¸c hµnh vi kh¸c g©y ra thiÖt h¹i.

§iÒu 20. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh cña tæng thÇu

1. Tæng thÇu thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng
x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 19 cña
NghÞ ®Þnh nµy.

2. Tæng thÇu thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng
x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 21 cña
NghÞ ®Þnh nµy ®èi víi nhµ thÇu phô.

3. Tæng thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ


ph¸p luËt vÒ chÊt lîng c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn vµ do
c¸c nhµ thÇu phô thùc hiÖn; båi thêng thiÖt h¹i khi vi ph¹m
hîp ®ång, sö dông vËt liÖu kh«ng ®óng chñng lo¹i, thi c«ng
kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng hoÆc g©y h háng, g©y « nhiÔm
m«i trêng vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y ra thiÖt h¹i.
14

4. Nhµ thÇu phô ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng thÇu vÒ
chÊt lîng phÇn c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn.

§iÒu 21. Gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh cña chñ ®Çu t

1. Néi dung gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh cña chñ ®Çu t:

a) KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh x©y
dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 cña LuËt X©y dùng;

b) KiÓm tra sù phï hîp n¨ng lùc cña nhµ thÇu thi c«ng
x©y dùng c«ng tr×nh víi hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång x©y
dùng, bao gåm:

- KiÓm tra vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ thi c«ng cña nhµ thÇu
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®a vµo c«ng trêng;

- KiÓm tra hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cña nhµ thÇu thi c«ng
x©y dùng c«ng tr×nh;

- KiÓm tra giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt
t cã yªu cÇu an toµn phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

- KiÓm tra phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËt


liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng phôc vô thi c«ng x©y
dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

c) KiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÊt lîng vËt t, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ
l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh cung cÊp theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, bao gåm:

- KiÓm tra giÊy chøng nhËn chÊt lîng cña nhµ s¶n xuÊt,
kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña c¸c phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn vµ
kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt lîng thiÕt bÞ cña c¸c tæ chøc ®îc
c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn c«ng nhËn ®èi víi vËt liÖu,
cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng
tr×nh tríc khi ®a vµo x©y dùng c«ng tr×nh;

- Khi nghi ngê c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt lîng vËt liÖu,
thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y
dùng cung cÊp th× chñ ®Çu t thùc hiÖn kiÓm tra trùc tiÕp
vËt t, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng.
15

d) KiÓm tra vµ gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y
dùng c«ng tr×nh, bao gåm:

- KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y
dùng c«ng tr×nh;

- KiÓm tra vµ gi¸m s¸t thêng xuyªn cã hÖ thèng qu¸ tr×nh


nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh triÓn khai c¸c c«ng
viÖc t¹i hiÖn trêng. KÕt qu¶ kiÓm tra ®Òu ph¶i ghi nhËt ký
gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t hoÆc biªn b¶n kiÓm tra theo quy
®Þnh;

- X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng;

- Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng theo quy


®Þnh t¹i §iÒu 23 cña NghÞ ®Þnh nµy;
- TËp hîp, kiÓm tra tµi liÖu phôc vô nghiÖm thu c«ng viÖc
x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng,
nghiÖm thu thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh tõng h¹ng môc
c«ng tr×nh x©y dùng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng;
- Ph¸t hiÖn sai sãt, bÊt hîp lý vÒ thiÕt kÕ ®Ó ®iÒu chØnh
hoÆc yªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ ®iÒu chØnh;
- Tæ chøc kiÓm ®Þnh l¹i chÊt lîng bé phËn c«ng tr×nh,
h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng khi cã nghi ngê
vÒ chÊt lîng;
- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng
víng m¾c, ph¸t sinh trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.
2. Néi dung gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh cña chñ ®Çu t ®èi víi h×nh thøc tæng thÇu:
a) Trêng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu thi c«ng x©y
dùng vµ tæng thÇu thiÕt kÕ, cung øng vËt t thiÕt bÞ, thi c«ng
x©y dùng c«ng tr×nh (EPC):
- Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b
vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy ®èi víi tæng thÇu vµ víi c¸c nhµ
thÇu phô;
- Thùc hiÖn kiÓm tra vµ gi¸m s¸t theo ®iÓm d kho¶n 1
§iÒu nµy ®èi víi tæng thÇu x©y dùng;
- Tham gia cïng tæng thÇu kiÓm tra vµ gi¸m s¸t thi c«ng
x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu phô.
16

b) Trêng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu ch×a khãa
trao tay:
- Chñ ®Çu t phª duyÖt tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh vµ thêi ®iÓm nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y
dùng;
- Tríc khi nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh, chñ ®Çu t
tiÕp nhËn tµi liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt lîng c«ng tr×nh x©y
dùng nÕu thÊy cÇn thiÕt lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.
3. Chñ ®Çu t ph¶i th«ng b¸o quyÕt ®Þnh vÒ nhiÖm vô,
quyÒn h¹n cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu
thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh biÕt ®Ó phèi hîp thùc hiÖn.
4. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng do vi ph¹m hîp
®ång cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; chÞu tr¸ch
nhiÖm tríc ph¸p luËt khi nghiÖm thu kh«ng b¶o ®¶m chÊt l-
îng lµm sai lÖch kÕt qu¶ nghiÖm thu, nghiÖm thu khèi lîng
kh«ng ®óng, sai thiÕt kÕ vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c. Khi
ph¸t hiÖn c¸c sai ph¹m vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng cña
nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh th× ph¶i buéc nhµ
thÇu dõng thi c«ng vµ yªu cÇu kh¾c phôc hËu qu¶.

5. Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña
chñ ®Çu t ph¶i båi thêng thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång;
chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ chñ ®Çu t khi nghiÖm thu
kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng theo tiªu chuÈn vµ chØ dÉn kü
thuËt ®îc ¸p dông, sai thiÕt kÕ vµ c¸c hµnh vi kh¸c g©y ra
thiÖt h¹i.

§iÒu 22. Gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y
dùng c«ng tr×nh

1. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cö ngêi ®ñ


n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh trong
qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng.

2. Khi ph¸t hiÖn thi c«ng sai víi thiÕt kÕ, ngêi gi¸m s¸t t¸c
gi¶ ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t yªu cÇu thùc
hiÖn ®óng thiÕt kÕ. Trong trêng hîp kh«ng kh¾c phôc, nhµ
thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã v¨n b¶n th«ng
b¸o cho chñ ®Çu t. ViÖc thay ®æi thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh
17

thi c«ng ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh
nµy.

3. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã tr¸ch


nhiÖm tham gia nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng khi cã yªu
cÇu cña chñ ®Çu t. Qua gi¸m s¸t, nÕu ph¸t hiÖn h¹ng môc
c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn
nghiÖm thu th× nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i
cã v¨n b¶n göi chñ ®Çu t nªu râ lý do tõ chèi nghiÖm thu.

§iÒu 23. Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng

1. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i tù tæ chøc nghiÖm


thu c¸c c«ng viÖc x©y dùng, ®Æc biÖt c¸c c«ng viÖc, bé
phËn bÞ che khuÊt; bé phËn c«ng tr×nh; c¸c h¹ng môc c«ng
tr×nh vµ c«ng tr×nh, tríc khi yªu cÇu chñ ®Çu t nghiÖm thu.
§èi víi nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng ®· ®îc nghiÖm thu nhng
cha thi c«ng ngay th× tríc khi thi c«ng x©y dùng ph¶i nghiÖm
thu l¹i. §èi víi c«ng viÖc, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng sau khi
nghiÖm thu ®îc chuyÓn nhµ thÇu kh¸c thùc hiÖn tiÕp th×
ph¶i ®îc nhµ thÇu ®ã x¸c nhËn, nghiÖm thu.

2. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc nghiÖm thu c«ng


tr×nh x©y dùng kÞp thêi sau khi cã phiÕu yªu cÇu nghiÖm
thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. NghiÖm thu c«ng tr×nh
x©y dùng ®îc ph©n thµnh:

a) NghiÖm thu tõng c«ng viÖc x©y dùng trong qu¸ tr×nh
thi c«ng x©y dùng;

b) NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n


thi c«ng x©y dùng;

c) NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng


tr×nh x©y dùng ®Ó ®a vµo sö dông.

3. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh vµ c«ng
tr×nh x©y dùng hoµn thµnh chØ ®îc phÐp ®a vµo sö dông sau
khi ®îc chñ ®Çu t nghiÖm thu.

4. Khi chñ ®Çu t, nhµ thÇu lµ ngêi níc ngoµi th× c¸c biªn
b¶n nghiÖm thu, b¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh vµ
c«ng tr×nh x©y dùng ®îc thÓ hiÖn b»ng tiÕng ViÖt vµ tiÕng
níc ngoµi do chñ ®Çu t lùa chän.
18

§iÒu 24. NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng

1. C¨n cø nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng:

a) PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y
dùng;

b) Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª


duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn;

c) Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông;

d) Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y
dùng;

®) C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, thÝ nghiÖm chÊt lîng vËt liÖu,
thiÕt bÞ ®îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh x©y dùng;

e) NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t vµ


c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu;

g) Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng cña
nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng.

2. Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu:

a) KiÓm tra ®èi tîng nghiÖm thu t¹i hiÖn trêng: c«ng viÖc
x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt tÜnh t¹i hiÖn trêng;

b) KiÓm tra c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm, ®o lêng mµ nhµ


thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i thùc hiÖn ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l-
îng vµ khèi lîng cña vËt liÖu, cÊu kiÖn x©y dùng, thiÕt bÞ
l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh;

c) §¸nh gi¸ sù phï hîp cña c«ng viÖc x©y dùng vµ viÖc
l¾p ®Æt thiÕt bÞ so víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng vµ tµi
liÖu chØ dÉn kü thuËt;

d) NghiÖm thu cho phÐp thùc hiÖn c«ng viÖc tiÕp theo.
KÕt qu¶ nghiÖm thu phÇn x©y dùng ®îc lËp thµnh biªn b¶n
theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc 4a vµ Phô lôc 4b cña NghÞ
®Þnh nµy. Nh÷ng ngêi trùc tiÕp nghiÖm thu ph¶i ký tªn vµ
ghi râ hä tªn trong biªn b¶n nghiÖm thu.
19

3. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:

a) Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ
®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña
tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu;

b) Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi
c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm
tra c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc cña tæng thÇu ®èi víi nhµ
thÇu phô.

4. Trêng hîp c«ng viÖc kh«ng ®îc nghiÖm thu do lçi cña
nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng th× nhµ thÇu ph¶i kh¾c phôc
hËu qu¶ vµ chÞu mäi chi phÝ kÓ c¶ chi phÝ kiÓm ®Þnh phóc
tra. Trêng hîp c«ng viÖc kh«ng ®îc nghiÖm thu do lçi cña chñ
®Çu t th× chñ ®Çu t ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kh¾c phôc hËu qu¶
vµ ®Òn bï phÝ tæn cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh.

§iÒu 25. NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng,


giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng

1. C¨n cø nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai


®o¹n thi c«ng x©y dùng:

a) C¸c tµi liÖu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, ®, e


kho¶n 1 §iÒu 24 cña NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c kÕt qu¶ thÝ
nghiÖm kh¸c;

b) Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c c«ng viÖc thuéc bé phËn


c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng ®îc
nghiÖm thu;

c) B¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng;

d) Biªn b¶n nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng vµ


giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng hoµn thµnh cña néi bé nhµ thÇu
thi c«ng x©y dùng;
20

®) C«ng t¸c chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc ®Ó triÓn khai giai


®o¹n thi c«ng x©y dùng tiÕp theo.

2. Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu:

a) KiÓm tra ®èi tîng nghiÖm thu t¹i hiÖn trêng: bé phËn
c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, ch¹y thö
®¬n ®éng vµ liªn ®éng kh«ng t¶i;

b) KiÓm tra c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm, ®o lêng do nhµ


thÇu thi c«ng x©y dùng ®· thùc hiÖn;

c) KiÓm tra b¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh x©y


dùng;

d) KÕt luËn vÒ sù phï hîp víi tiªu chuÈn vµ thiÕt kÕ x©y


dùng c«ng tr×nh ®îc phª duyÖt; cho phÐp chuyÓn giai ®o¹n
thi c«ng x©y dùng. KÕt qu¶ nghiÖm thu ®îc lËp thµnh biªn
b¶n theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc 5a, 5b vµ 5c cña NghÞ
®Þnh nµy.

3. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:

a) Ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng
c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m
s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu trong trêng
hîp nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi
c«ng x©y dùng do nhµ thÇu phô thùc hiÖn;

b) Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng
x©y dùng c«ng tr×nh;

Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi phô tr¸ch bé
phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t
tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu
®èi víi c¸c nhµ thÇu phô.

§iÒu 26. NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng


tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®a vµo sö dông

1. C¨n cø nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh


x©y dùng vµ c«ng tr×nh x©y dùng ®a vµo sö dông:

a) C¸c tµi liÖu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, e kho¶n


1 §iÒu 24 cña NghÞ ®Þnh nµy;
21

b) Biªn b¶n nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng,


giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng;

c) KÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, vËn hµnh liªn ®éng
cã t¶i hÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ;

d) B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng;

®) Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh
x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng cña néi bé nhµ thÇu thi c«ng
x©y dùng;

e) V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã


thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ; an toµn m«i trêng;
an toµn vËn hµnh theo quy ®Þnh.

2. Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc


c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng:

a) KiÓm tra hiÖn trêng;

b) KiÓm tra b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng;

c) KiÓm tra kÕt qu¶ thö nghiÖm, vËn hµnh thö ®ång bé
hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ;

d) KiÓm tra c¸c v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan nhµ níc
cã thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ, an toµn m«i trêng,
an toµn vËn hµnh;

®) KiÓm tra quy tr×nh vËn hµnh vµ quy tr×nh b¶o tr×
c«ng tr×nh x©y dùng;

e) ChÊp thuËn nghiÖm thu ®Ó ®a c«ng tr×nh x©y dùng


vµo khai th¸c sö dông. Biªn b¶n nghiÖm thu ®îc lËp theo
mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc 6 vµ Phô lôc 7 cña NghÞ ®Þnh nµy.

3. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu gåm:

a) PhÝa chñ ®Çu t:

- Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn
gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t;

- Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn
gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu gi¸m s¸t
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.
22

b) PhÝa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh:

- Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt;

- Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp.

c) PhÝa nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh tham gia
nghiÖm thu theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng
tr×nh:

- Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt;

- Chñ nhiÖm thiÕt kÕ.

§iÒu 27. B¶n vÏ hoµn c«ng

1. B¶n vÏ hoµn c«ng lµ b¶n vÏ bé phËn c«ng tr×nh, c«ng


tr×nh x©y dùng hoµn thµnh, trong ®ã thÓ hiÖn kÝch thíc
thùc tÕ so víi kÝch thíc thiÕt kÕ, ®îc lËp trªn c¬ së b¶n vÏ
thiÕt kÕ thi c«ng ®· ®îc phª duyÖt. Mäi söa ®æi so víi thiÕt
kÕ ®îc duyÖt ph¶i ®îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ hoµn c«ng.

Trong trêng hîp c¸c kÝch thíc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ng
cña bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng
®óng víi c¸c kÝch thíc, th«ng sè cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng
th× b¶n vÏ thiÕt kÕ ®ã lµ b¶n vÏ hoµn c«ng.

2. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm lËp b¶n vÏ
hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng vµ c«ng tr×nh x©y
dùng. Trong b¶n vÏ hoµn c«ng ph¶i ghi râ hä tªn, ch÷ ký cña
ngêi lËp b¶n vÏ hoµn c«ng. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña
nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i ký tªn vµ ®ãng dÊu. B¶n vÏ
hoµn c«ng lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn b¶o hµnh vµ b¶o tr×.

3. B¶n vÏ hoµn c«ng ®îc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng
cña chñ ®Çu t ký tªn x¸c nhËn.

§iÒu 28. KiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt


lîng c«ng tr×nh x©y dùng
1. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng khi x¶y ra sù cè cã thÓ
g©y th¶m häa ph¶i ®îc kiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp
vÒ chÊt lîng nh»m ®¶m b¶o an toµn tríc khi ®a c«ng tr×nh
vµo khai th¸c sö dông, bao gåm:
a) C¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng céng tËp trung ®«ng
ngêi nh nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng, r¹p xiÕc, trêng häc, s©n vËn
23

®éng, nhµ thi ®Êu, siªu thÞ vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã
chøc n¨ng t¬ng tù;
b) Nhµ chung c, nhµ lµm viÖc, kh¸ch s¹n nhiÒu tÇng;
c) C¸c c«ng tr×nh hãa chÊt vµ hãa dÇu, c«ng tr×nh kho
chøa dÇu, khÝ;
d) C¸c c«ng tr×nh ®ª, ®Ëp, cÇu, hÇm lín.
2. C¸c c«ng tr×nh quan träng theo yªu cÇu cña Thñ tíng
ChÝnh phñ ph¶i kiÓm tra vµ chøng nhËn chÊt lîng.
3. KhuyÕn khÝch thùc hiÖn kiÓm tra vµ chøng nhËn sù
phï hîp vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng
tr×nh x©y dùng kh«ng thuéc c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i
kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.

4. Bé X©y dùng híng dÉn ho¹t ®éng kiÓm tra vµ chøng


nhËn sù phï hîp vÒ chÊt lîng ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng.

Ch¬ng VI
B¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng

§iÒu 29. B¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng

1. Thêi h¹n b¶o hµnh ®îc tÝnh tõ ngµy chñ ®Çu t ký biªn
b¶n nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh
x©y dùng ®· hoµn thµnh ®Ó ®a vµo sö dông vµ ®îc quy
®Þnh nh sau:

a) Kh«ng Ýt h¬n 24 th¸ng ®èi víi mäi lo¹i c«ng tr×nh cÊp
®Æc biÖt, cÊp I;

b) Kh«ng Ýt h¬n 12 th¸ng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cßn l¹i.

2. Møc tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng:

a) Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu
cung øng thiÕt bÞ c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm nép tiÒn b¶o
hµnh vµo tµi kho¶n cña chñ ®Çu t theo c¸c møc sau:

- 3% gi¸ trÞ hîp ®ång ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc
h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1
§iÒu nµy;
24

- 5% gi¸ trÞ hîp ®ång ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc
h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1
§iÒu nµy.

b) Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu
cung øng thiÕt bÞ c«ng tr×nh chØ ®îc hoµn tr¶ tiÒn b¶o hµnh
c«ng tr×nh sau khi kÕt thóc thêi h¹n b¶o hµnh vµ ®îc chñ
®Çu t x¸c nhËn ®· hoµn thµnh c«ng viÖc b¶o hµnh;

c) TiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng, b¶o hµnh thiÕt
bÞ c«ng tr×nh ®îc tÝnh theo l·i suÊt ng©n hµng do hai bªn
tho¶ thuËn. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ chñ
®Çu t cã thÓ tháa thuËn viÖc thay thÕ tiÒn b¶o hµnh c«ng
tr×nh x©y dùng b»ng th b¶o l·nh cña ng©n hµng cã gi¸ trÞ t-
¬ng ®¬ng.

§iÒu 30. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn vÒ b¶o hµnh c«ng
tr×nh x©y dùng

1. Chñ ®Çu t, chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông c«ng


tr×nh cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y:

a) KiÓm tra t×nh tr¹ng c«ng tr×nh x©y dùng, ph¸t hiÖn h
háng ®Ó yªu cÇu nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh,
nhµ thÇu cung øng thiÕt bÞ c«ng tr×nh söa ch÷a, thay thÕ.
Trêng hîp c¸c nhµ thÇu kh«ng ®¸p øng ®îc viÖc b¶o hµnh th×
chñ ®Çu t, chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh
x©y dùng cã quyÒn thuª nhµ thÇu kh¸c thùc hiÖn. Kinh phÝ
thuª ®îc lÊy tõ tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng;

b) Gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu c«ng viÖc kh¾c phôc, söa


ch÷a cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng vµ nhµ thÇu cung øng
thiÕt bÞ c«ng tr×nh x©y dùng;

c) X¸c nhËn hoµn thµnh b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng
cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu
cung øng thiÕt bÞ c«ng tr×nh.

2. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu
cung øng thiÕt bÞ c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y:
25

a) Tæ chøc kh¾c phôc ngay sau khi cã yªu cÇu cña chñ
®Çu t, chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh vµ
ph¶i chÞu mäi phÝ tæn kh¾c phôc;

b) Tõ chèi b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng vµ thiÕt bÞ


c«ng tr×nh trong c¸c trêng hîp sau ®©y:

- C«ng tr×nh x©y dùng vµ thiÕt bÞ c«ng tr×nh h háng


kh«ng ph¶i do lçi cña nhµ thÇu g©y ra;

- Chñ ®Çu t vi ph¹m ph¸p luËt vÒ x©y dùng bÞ c¬ quan


nhµ níc cã thÈm quyÒn buéc th¸o dì;

- Sö dông thiÕt bÞ, c«ng tr×nh x©y dùng sai quy tr×nh
vËn hµnh.

3. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng, nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y
dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh,
nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i båi th-
êng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra h háng c«ng tr×nh x©y
dùng, sù cè c«ng tr×nh x©y dùng kÓ c¶ sau thêi gian b¶o
hµnh, tuú theo møc ®é vi ph¹m cßn bÞ xö lý theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt.

Ch¬ng VII
b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng

§iÒu 31. CÊp b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng

1. C«ng tr×nh sau khi ®îc nghiÖm thu ®a vµo sö dông ph¶i
®îc b¶o tr× ®Ó vËn hµnh, khai th¸c l©u dµi. C«ng viÖc b¶o tr×
c«ng tr×nh x©y dùng ®îc thùc hiÖn theo c¸c cÊp sau ®©y:

a) CÊp duy tu b¶o dìng;

b) CÊp söa ch÷a nhá;

c) CÊp söa ch÷a võa;

d) CÊp söa ch÷a lín.


26

2. Néi dung, ph¬ng ph¸p b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng
cña c¸c cÊp b¶o tr× thùc hiÖn theo quy tr×nh b¶o tr×.

§iÒu 32. Thêi h¹n b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng

1. Thêi h¹n b¶o tr× c«ng tr×nh ®îc tÝnh tõ ngµy nghiÖm
thu ®a c«ng tr×nh x©y dùng vµo sö dông cho ®Õn khi hÕt
niªn h¹n sö dông theo quy ®Þnh cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y
dùng c«ng tr×nh.

2. Trêng hîp c«ng tr×nh x©y dùng vît qu¸ niªn h¹n sö dông
nhng cã yªu cÇu ®îc tiÕp tôc sö dông th× c¬ quan qu¶n lý
nhµ níc cã thÈm quyÒn ph¶i xem xÐt, quyÕt ®Þnh cho phÐp
sö dông trªn c¬ së kiÓm ®Þnh ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng chÊt lîng
c«ng tr×nh do tæ chøc t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thùc
hiÖn. Ngêi quyÕt ®Þnh cho phÐp sö dông c«ng tr×nh x©y
dùng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.

§iÒu 33. Quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng

1. §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng míi, nhµ thÇu thiÕt kÕ, nhµ
s¶n xuÊt thiÕt bÞ c«ng tr×nh lËp quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh
x©y dùng phï hîp víi lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. §èi víi
c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®ang sö dông nhng cha cã quy
tr×nh b¶o tr× th× chñ së h÷u, chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh
x©y dùng ph¶i thuª tæ chøc t vÊn kiÓm ®Þnh l¹i chÊt lîng
c«ng tr×nh x©y dùng vµ lËp quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y
dùng.

2. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh lËp quy tr×nh
b¶o tr× tõng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng trªn c¬ së c¸c tiªu
chuÈn kü thuËt b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng t¬ng øng.

§iÒu 34. Tr¸ch nhiÖm cña chñ së h÷u hoÆc ngêi


qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh x©y dùng trong viÖc b¶o
tr× c«ng tr×nh x©y dùng

Chñ së h÷u, ngêi qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh x©y dùng


trong viÖc b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm sau
®©y:

1. Tæ chøc thùc hiÖn b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng theo
quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng.
27

2. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc chÊt lîng c«ng
tr×nh x©y dùng bÞ xuèng cÊp do kh«ng thùc hiÖn quy tr×nh
b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh.

Ch¬ng VIII
Sù cè c«ng tr×nh x©y dùng

§iÒu 35. Néi dung gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh x©y


dùng
1. B¸o c¸o nhanh sù cè:
a) Chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o sù cè x¶y ra t¹i c«ng tr×nh x©y
dùng ®ang thi c«ng x©y dùng;
b) Chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông lËp b¸o c¸o x¶y
ra t¹i c«ng tr×nh x©y dùng ®ang sö dông, vËn hµnh, khai
th¸c;

c) Göi b¸o c¸o sù cè c«ng tr×nh x©y dùng cho c¬ quan


qu¶n lý nhµ níc vÒ x©y dùng thuéc ñy ban nh©n d©n cÊp
tØnh. Trêng hîp c«ng tr×nh x©y dùng tõ cÊp I trë lªn cã sù cè
hoÆc sù cè ë c¸c c«ng tr×nh x©y dùng thuéc mäi cÊp cã
thiÖt h¹i vÒ ngêi th× chñ ®Çu t, chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n
lý sö dông c«ng tr×nh x©y dùng cßn ph¶i b¸o c¸o ngêi quyÕt
®Þnh ®Çu t vµ Bé X©y dùng.

MÉu b¸o c¸o nhanh sù cè lËp theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô
lôc 8 cña NghÞ ®Þnh nµy trong thêi h¹n 24 giê sau khi x¶y ra
sù cè.

2. Thu dän hiÖn trêng sù cè:

a) Tríc khi thu dän hiÖn trêng sù cè ph¶i lËp hå s¬ sù cè


c«ng tr×nh x©y dùng;

b) Sau khi cã ®Çy ®ñ hå s¬ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù


cè c«ng tr×nh x©y dùng, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh, chñ ®Çu t hoÆc chñ qu¶n lý sö dông ®îc phÐp tiÕn
hµnh thu dän hiÖn trêng sù cè;

c) Trêng hîp khÈn cÊp cøu ngêi bÞ n¹n, ng¨n ngõa sù cè


g©y ra th¶m häa tiÕp theo th× ngêi cã tr¸ch nhiÖm quy
®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy ®îc phÐp
28

quyÕt ®Þnh th¸o dì hoÆc thu dän hiÖn trêng x¶y ra sù cè. Tr-
íc khi th¸o dì hoÆc thu dän, chñ ®Çu t hoÆc chñ qu¶n lý sö
dông ph¶i tiÕn hµnh chôp ¶nh, quay phim hoÆc ghi h×nh, thu
thËp chøng cø, ghi chÐp c¸c t liÖu phôc vô c«ng t¸c ®iÒu tra
sù cè sau nµy.

3. Kh¾c phôc sù cè:

a) Sù cè ph¶i ®îc x¸c ®Þnh ®óng nguyªn nh©n ®Ó


kh¾c phôc triÖt ®Ó;

b) Tæ chøc, c¸ nh©n g©y ra sù cè c«ng tr×nh cã tr¸ch


nhiÖm båi thêng toµn bé thiÖt h¹i vµ chi phÝ cho viÖc kh¾c
phôc sù cè. Tïy theo møc ®é vi ph¹m cßn bÞ xö lý theo ph¸p
luËt;

c) Trêng hîp sù cè c«ng tr×nh x©y dùng do nguyªn nh©n


bÊt kh¶ kh¸ng th× chñ ®Çu t hoÆc c¬ quan b¶o hiÓm ®èi víi
c«ng tr×nh x©y dùng cã mua b¶o hiÓm ph¶i chÞu chi phÝ
kh¾c phôc sù cè.

§iÒu 36. Hå s¬ sù cè c«ng tr×nh x©y dùng

1. Khi x¶y ra sù cè c«ng tr×nh x©y dùng, chñ ®Çu t, chñ


së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông cã tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬
sù cè c«ng tr×nh x©y dùng.

Trêng hîp ph¶i kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ møc ®é vµ nguyªn


nh©n cña sù cè, nÕu chñ ®Çu t, chñ qu¶n lý sö dông c«ng
tr×nh kh«ng cã n¨ng lùc thùc hiÖn th× ph¶i thuª mét tæ chøc
t vÊn x©y dùng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh
®Ó thùc hiÖn kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n
sù cè, lµm râ tr¸ch nhiÖm cña ngêi g©y ra sù cè c«ng tr×nh
x©y dùng.

2. Hå s¬ sù cè c«ng tr×nh x©y dùng bao gåm:


a) Biªn b¶n kiÓm tra hiÖn trêng sù cè lËp theo mÉu quy
®Þnh t¹i Phô lôc 9 cña NghÞ ®Þnh nµy;
b) M« t¶ diÔn biÕn cña sù cè;
c) KÕt qu¶ kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸, x¸c ®Þnh møc ®é vµ
nguyªn nh©n sù cè;
29

d) C¸c tµi liÖu vÒ thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y dùng c«ng


tr×nh liªn quan ®Õn sù cè.

Ch¬ng IX
Tæ chøc thùc hiÖn

§iÒu 37. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc vÒ chÊt lîng


c«ng tr×nh x©y dùng
1. Bé X©y dùng thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ chÊt lîng
c«ng tr×nh x©y dùng trong ph¹m vi c¶ níc. C¸c Bé cã qu¶n lý
c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh phèi hîp víi Bé X©y dùng
trong viÖc qu¶n lý chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn
ngµnh.
2. ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh theo ph©n cÊp cã tr¸ch
nhiÖm qu¶n lý nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng
trong ph¹m vi ®Þa giíi hµnh chÝnh do m×nh qu¶n lý.
§iÒu 38. Tæ chøc thùc hiÖn
1. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,
ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh hµng n¨m thùc hiÖn kiÓm tra vµ
b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng trong
ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh göi vÒ Bé X©y dùng ®Ó tæng hîp
b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.
2. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng
c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp
tØnh trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch
nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy.
3. Bé trëng Bé X©y dùng chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé,
ngµnh liªn quan cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ
®Þnh nµy.
30

§iÒu 39. HiÖu lùc thi hµnh

NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ


ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh híng dÉn vÒ qu¶n lý
chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu
b·i bá ./.

TM. CHÝNH PHñ


THñ T¦íNG
N¬i nhËn :
- Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng,
- Thñ tíng, c¸c PTT ChÝnh phñ,
- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé,
c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,
- H§ND, UBND c¸c tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng,
- V¨n phßng Quèc héi,
- Héi ®ång D©n téc vµ c¸c ñy ban cña Quèc héi, (®·
ký)
- V¨n phßng Chñ tÞch níc,
- V¨n phßng Trung ¬ng
vµ c¸c Ban cña §¶ng,
- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao,
Phan V¨n Kh¶i
- Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao,
- C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ,
- Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia,
- C«ng b¸o,
- VPCP : BTCN, TBNC, c¸c PCN, BNC,
Ngêi ph¸t ng«n cña Thñ tíng,
c¸c Vô, Côc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc,
- Lu : CN (5), V¨n th.
24

Phô lôc 1
Ph©n cÊp, ph©n lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ)

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
ChiÒu cao ChiÒu cao
ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao
≥30 tÇng ≤ 3 tÇng
20- 29 tÇng 9 - 19 tÇng 4 - 8 tÇng
a) Nhµ chung c
hoÆc hoÆc
hoÆc hoÆc hoÆc
I-1 Nhµ ë
tæng diÖn TDTS <1.000
TDTS TDTS TDTS
tÝch sµn m2
b) Nhµ ë riªng lÎ 10.000 - 5.000 - 1.000 -
(TDTS)
<15.000 m2 <10.000 m2 <5.000 m2
≥ 15.000m2
25

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
a) C«ng tr×nh v¨n hãa:
Th viÖn, b¶o tµng, nhµ triÓn
l·m, nhµ v¨n hãa, c©u l¹c bé,
nhµ biÓu diÔn, nhµ h¸t, r¹p
chiÕu bãng, r¹p xiÕc, ®µi ph¸t
thanh, ®µi truyÒn h×nh.
ChiÒu cao ChiÒu cao
b) C«ng tr×nh gi¸o dôc: ChiÒu cao ChiÒu cao
9 - 19 tÇng 4 - 8 tÇng
Nhµ trÎ, trßng mÉu gi¸o, trêng ≥30 tÇng 20- 29 tÇng ChiÒu cao
phæ th«ng c¸c cÊp, trßng ®¹i ≤ 3 tÇng
hoÆc hoÆc
I-2 häc vµ cao ®¼ng, trêng trung hoÆc hoÆc
häc chuyªn nghiÖp, trêng d¹y hoÆc
C«ng nghÒ, trêng c«ng nh©n kü nhÞp ≥ 96m nhÞp 72 - <
nhÞp 36- nhÞp 12 -
tr×nh thuËt, trêng nghiÖp vô vµ c¸c <72m <36m
96m nhÞp <12m
c«ng lo¹i trêng kh¸c. hoÆc
hoÆc hoÆc
céng c) C«ng tr×nh y tÕ: hoÆc hoÆc
Tr¹m y tÕ, bÖnh viÖn ®a khoa,
TDTS TDTS
bÖnh viÖn chuyªn khoa tõ TDTS ≥ TDTS TDTS <1.000
5.000 - 1.000 -
trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng, 15.000m 10.000 - m2
<10.000 m2 <5.000 m2
c¸c phßng kh¸m ®a khoa, <15.000 m2
kh¸m chuyªn khoa khu vùc,
nhµ hé sinh, nhµ ®iÒu dìng,
nhµ nghØ, nhµ dìng l·o, c¸c c¬
quan y tÕ: phßng chèng dÞch
bÖnh.
26

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
d) C«ng tr×nh th¬ng nghiÖp:
chî, cöa hµng, trung t©m th-
¬ng m¹i, siªu thÞ, hµng ¨n, gi¶i
kh¸t, tr¹m dÞch vô c«ng céng ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao
ChiÒu cao 20- 29 tÇng 9 - 19 tÇng 4 - 8 tÇng ChiÒu cao
≥30 tÇng ≤ 3 tÇng
®) Nhµ lµm viÖc: v¨n phßng,
hoÆc hoÆc hoÆc
trô së
hoÆc hoÆc
nhÞp 72 - < nhÞp 36- nhÞp 12 -
e)Kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch
nhÞp ≥ 96m 96m <72m <36m nhÞp <12m
g) Nhµ phôc vô giao th«ng:
hoÆc hoÆc hoÆc hoÆc hoÆc
nhµ ga, bÕn xe c¸c lo¹i
TDTS ≥ TDTS TDTS TDTS TDTS <1.000
h) Nhµ phôc vô th«ng tin liªn 15.000m2 10.000 - 5.000 - 1.000 - m2
l¹c: nhµ bu ®iÖn, bu côc, nhµ <15.000 m2 <10.000 m2 <5.000 m2
l¾p ®Æt thiªt bÞ th«ng tin,
I-2 ®µi lu kh«ng
C«ng
tr×nh i) Th¸p thu, ph¸t sãng viÔn
ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao
c«ng th«ng, truyÒn thanh, truyÒn
> 300m 200- < 300m 100m-<200m 50m-<100m <50 m
h×nh.
céng
S©n thi ®Êu S©n thi ®Êu S©n thi ®Êu S©n thi ®Êu C¸c lo¹i s©n
søc chøa søc chøa søc chøa søc chøa tËp cho thÓ
>40.000 chç, 20.000 - ≤ 10.000 - ≤ ≤10.000 chç thao phong
k) S©n vËn ®éng cã m¸i che, 40.000 chç, 20.000 chç ngåi trµo
tiªu chuÈn cã m¸i che,
quèc tÕ. tiªu chuÈn
quèc tÕ.
NhÞp ≥96m NhÞp 72m NhÞp 36m - NhÞp <36m
hoÆc -96m <72m hoÆc hoÆc
cã søc chøa hoÆc cã søc chøa cã søc chøa
l) Nhµ thÓ thao. -
>7.500 chç cã søc chøa 2000 - <5.000 < 2.000 chç
5.000 - ≤ chç
27

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
II C«ng tr×nh c«ng nghiÖp
S¶n lîng 0.3 -
S¶n lîng > 3 S¶n lîng 1 - 3 S¶n lîng < 0.3
a) C«ng tr×nh má than hÇm lß - <1 triÖu
C«ng triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m
T/n¨m
tr×nh S¶n lîng 0.5 -
b) C«ng tr×nh má than lé thiªn S¶n lîng > 5 S¶n lîng 2 - 5 S¶n lîng < 0.5
II-1 khai -
triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m
<2 triÖu
triÖu T/n¨m
th¸c T/n¨m
than S¶n lîng 0.5 -
c) C«ng tr×nh chän röa, tuyÓn S¶n lîng > 5 S¶n lîng 2 - 5 S¶n lîng < 0.5
- <2 triÖu
than. triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m
T/n¨m
S¶n lîng 0.5 - S¶n lîng <
a) C«ng tr×nh má quÆng S¶n lîng > 5 S¶n lîng > 1 -
1 triÖu 0.5 triÖu
hÇm lß triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m
C«ng T/n¨m T/n¨m
tr×nh S¶n lîng S¶n lîng
khai b) C«ng tr×nh má quÆng lé - S¶n lîng 1 - 2 -
II-2 th¸c thiªn > 2 triÖu triÖu T/n¨m <1 triÖu
T/n¨m T/n¨m
quÆn
g S¶n lîng
c) C«ng tr×nh tuyÓn quÆng, - S¶n lîng > 3 S¶n lîng 1 - 3 -
lµm giÇu quÆng. triÖu T/n¨m triÖu T/n¨m <1 triÖu
T/n¨m
C«ng
tr×nh ChiÒu s©u
khai ChiÒu s©u
mùc níc biÓn ChiÒu s©u
II-3 a) C«ng tr×nh dµn khoan th¨m mùc níc biÓn
th¸c dß, khai th¸c trªn biÓn > 5 Km
tõ 300M ®Õn mùc níc biÓn - -
dÇu, 5Km < 300m
khÝ
®èt.
28

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
C«ng S¶n lîng >
S¶n lîng
S¶n lîng <
tr×nh a) C«ng tr×nh s¶n xuÊt hãa >100.000 -
- 500.000 100.000 -
chÊt c¬ b¶n, hãa chÊt tiªu dïng 500.000
c«ng T/n¨m
T/n¨m
T/n¨m
nghiÖ S¶n lîng
p ho¸ S¶n lîng > S¶n lîng
b) C«ng tr×nh s¶n xuÊt hãa dîc, >50.000 -
- 300.000 < 50.000 -
II-4 chÊt hãa mü phÈm. 300.000
T/n¨m T/n¨m
vµ ho¸ T/n¨m
dÇu,
S¶n lîng S¶n lîng <
chÕ c) C«ng tr×nh s¶n xuÊt ph©n
-
S¶n lîng > 1
>500.000 - 1 500.000 -
biÕn bãn (u rª, DAP). triÖu T/n¨m
triÖu T/n¨m T/n¨m
khÝ
C«ng
tr×nh d) C«ng tr×nh s¶n xuÊt vËt liÖu Víi mäi quy
- - - -
næ c«ng nghiÖp m«
c«ng
nghiÖ C«ng suÊt C«ng suÊt C«ng suÊt C«ng suÊt
p ho¸ chÕ biÕn dÇu chÕ biÕn dÇu chÕ biÕn dÇu chÕ biÕn dÇu
II-4 chÊt ®) Nhµ m¸y läc hãa dÇu th« th« tõ 300 - th« tõ 100 th« -
vµ ho¸ > 500 500 -300 < 100
dÇu, thïng/ngµy thïng/ngµy thïng/ngµy thïng/ngµy
C«ng suÊt
chÕ >10 triÖu m3
C«ng suÊt tõ C«ng suÊt
biÕn e) Nhµ m¸y chÕ biÕn khÝ 5- 10 triÖu m3 < 5 triÖu m3 - -
khÝ/ngµy
khÝ/ngµy khÝ/ngµy
khÝ
29

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
BÓ chøa cã
BÓ chøa cã BÓ chøa cã BÓ chøa cã BÓ chøa cã
dung tÝch tõ
a) Kho x¨ng, dÇu. dung tÝch > dung tÝch dung tÝch dung tÝch <
5.000-
20.000 m3 >10.000m3 < 5.000 m3 1.000 m3
Kho 10.000m3
x¨ng, Dung tÝch bÓ
Dung tÝch bÓ
Dung tÝch bÓ
dÇu, chøa tõ
b) Kho chøa khÝ hãa láng - chøa chøa< 5.000 -
5.000 -10.000
khÝ >10.000m3 m3
m3
ho¸ c) Kho chøa vËt liÖu næ c«ng
láng nghiÖp Víi mäi quy
II-5 vµ - - -

tuyÕn
èng TuyÕn èng
dÉn TuyÕn èng trªn bê ¸p
TuyÕn èng
khÝ, ngoµi kh¬i; lùc
trªn bê ¸p
c) TuyÕn èng dÉn khÝ, dÇu - tuyÕn èng 7 - <19 bar -
dÇu lùc 19 - 60
trªn bê ¸p
bar
lùc > 60 bar

S¶n lîng
S¶n lîng S¶n lîng <
C«ng a) C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 100.000
- 500.000-1 100.000 -
luyÖn kim mÇu. -<500.000
tr×nh triÖu T/n¨m
T/n¨m
T/n¨m
II-6 luyÖn S¶n lîng S¶n lîng <
kim Khu liªn hîp S¶n lîng >1
b) C«ng tr×nh luyÖn, c¸n thÐp. 500.000-1 500.000 -
luyÖn kim triÖu T/n¨m
triÖu T/n¨m T/n¨m
30

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
S¶n lîng S¶n lîng S¶n lîng
C«ng a) C«ng tr×nh c¬ khÝ chÕ t¹o
- >5.000 2.500-5.000 <2.500 -
tr×nh m¸y c«ng cô c¸c lo¹i.
C¸i/n¨m C¸i/n¨m C¸i/n¨m
c¬ S¶n lîng S¶n lîng S¶n lîng
II-7 b) C«ng tr×nh chÕ t¹o thiÕt bÞ
khÝ, c«ng nghiÖp
- >10.000 5.000 -10.000 < 500.000 -
chÕ T/n¨m T/n¨m T/n¨m
c) C«ng tr×nh l¾p r¸p, söa >10.000 3.000 -10.000 < 3.000
t¹o - -
ch÷a « t« xe m¸y. Xe/n¨m Xe/n¨m Xe/n¨m
S¶n lîng S¶n lîng S¶n lîng
C«ng a) L¾p r¸p s¶n phÈm (s¶n S¶n lîng > S¶n lîng <
200.000 150.000- < 100.000
nghiÖ phÈm t¬ng ®¬ng TV hay m¸y 300.000 100.000
vi tÝnh) -300.000 200.000 -150.00
p sf/n¨m sf/n¨m
II-8 sf/n¨m sf/n¨m sf/n¨m
®iÖn b) ChÕ t¹o linh kiÖn, phô tïng,
tö-tin S¶n lîng > S¶n lîng S¶n lîng S¶n lîng S¶n lîng
côm linh kiÖn (s¶n phÈm t¬ng
500 triÖu 400 -500 300- < 400 200 -300 < 200 triÖu
häc ®¬ng m¹ch in ®iÖn tö hay IC)
sf/n¨m triÖu sf/n¨m triÖu sf/n¨m triÖu sf/n¨m sf/n¨m
C«ng suÊt C«ng suÊt
a) C«ng tr×nh nguån nhiÖt C«ng suÊt > C«ng suÊt C«ng suÊt
600- 2.000 50- < 600
®iÖn 2.000 MW 5 - 50 MW < 5 MW
MW MW
b) C«ng tr×nh nguån thñy ®iÖn C«ng suÊt
C«ng C«ng suÊt > C«ng suÊt 30 C«ng suÊt 3 C«ng suÊt
(ph©n cÊp theo c«ng suÊt 300 - 1.000
tr×nh 1.000 MW - < 300 MW - < 30 MW < 3 MW
®iÖn n¨ng hoÆc theo quy m« MW
II-9 n¨ng l- hå chøa vµ ®Ëp chÝnh quy
îng ®Þnh t¹i môc c¸c c«ng tr×nh
thñy lîi, m· sè IV-1, IV-2)
c) C«ng tr×nh nguån ®iÖn
>1.000 MW ≤1.000 MW - - -
nguyªn tö
d) C«ng tr×nh ®êng d©y vµ
- 500 KV 110 KV 35 KV -
tr¹m biÕn ¸p
31

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
C«ng S¶n lîng ≥ 25 S¶n lîng 5 - S¶n lîng < 5
tr×nh a) Nhµ m¸y dÖt - triÖu < 25 triÖu triÖu -
II- mÐt/n¨m mÐt/n¨m mÐt/n¨m
10
c«ng
nghiÖ S¶n lîng ≥ 35 S¶n lîng 10 - S¶n lîng < 10
p nhÑ b) Nhµ m¸y in nhuém - triÖu < 35 triÖu triÖu -
mÐt/n¨m mÐt/n¨m mÐt/n¨m
32

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông

c) Nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c s¶n S¶n lîng ≥ 10 S¶n lîng 2 - < S¶n lîng < 2
phÈm may s¶n phÈm 10 triÖu s¶n s¶n phÈm
- -
/n¨m phÈm /n¨m /n¨m

S¶n lîng ≥ 12 S¶n lîng < 1


d) Nhµ m¸y thuéc da vµ s¶n S¶n lîng 1 - <
triÖu ®«i triÖu ®«i
xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ da 12 triÖu ®«i
( hoÆc t¬ng ( hoÆc t¬ng
II- - ( hoÆc t¬ng -
C«ng ®¬ng) ®¬ng)
10 ®¬ng)
tr×nh /n¨m /n¨m
/n¨m
c«ng
nghiÖ
p nhÑ ®) Nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c s¶n S¶n lîng
S¶n lîng ≥
phÈm nhùa 2.000- < S¶n lîng <
- 15.000 -
15.000 2.000 T/n¨m
T/n¨m
T/n¨m
S¶n lîng
S¶n lîng ≥
e) Nhµ m¸y s¶n xuÊt ®å sµnh 3.000- < S¶n lîng <
- 25.000 -
sø, thñy tinh 25.000 3.000 T/n¨m
T/n¨m
T/n¨m
S¶n lîng
S¶n lîng ≥
25.000 - < S¶n lîng <
g) Nhµ m¸y bét giÊy vµ giÊy - 60.000 -
60.000 25.000 T/n¨m
T/n¨m
T/n¨m
33

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
S¶n lîng ≥ S¶n lîng S¶n lîng <
a) Nhµ m¸y s¶n xuÊt dÇu ¨n, h-
- 150.000 50.000 -150.000 50.000 -
¬ng liÖu
T/n¨m T/n¨m T/n¨m
C«ng S¶n lîng ≥ S¶n lîng 25 - S¶n lîng <
tr×nh b) Nhµ m¸y s¶n xuÊt rîu, bia, n- 100 triÖu < 100 triÖu 25 triÖu
- -
íc gi¶i kh¸t. lit/n¨m lit/n¨m lit/n¨m
II- chÕ
11 biÕn
thùc S¶n lîng
S¶n lîng S¶n lîng
phÈm c) Nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc l¸ 50 - < 200
- ≥ 200 triÖu < 50 triÖu -
triÖu
bao/n¨m bao/n¨m
bao/n¨m

S¶n lîng ≥ S¶n lîng 30 -


S¶n lîng <
C«ng d) Nhµ m¸y s÷a - 100 triÖu < 100 triÖu -
30 triÖu lÝt
tr×nh lÝt lÝt
s.phÈm/n¨m
chÕ s.phÈm/n¨m s.phÈm/n¨m
II-
11 biÕn ®) Nhµ m¸y s¶n xuÊt b¸nh S¶n lîng > S¶n lîng
- S¶n lîng < -
thùc kÑo, mú ¨n liÒn 25.000 5.000 -25.000
5.000 T/n¨m
phÈm T/n¨m T/n¨m
Søc chøa > Søc chøa Søc chøa
e) Kho ®«ng l¹nh - -
1.000 T 250 -≤1.000 T <250 T
34

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
C«ng suÊt > C«ng suÊt 1 C«ng suÊt <
a) Nhµ m¸y s¶n xuÊt Xi m¨ng - 2 triÖu - 2 triÖu 1 triÖu -
T/n¨m T/n¨m T/n¨m
C«ng suÊt > C«ng suÊt 2 C«ng suÊt <
b) Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch - -
5 triÖu - 5 triÖu 2 triÖu
Ceramic, g¹ch Granit, èp l¸t
m3/n¨m m3/n¨m m3/n¨m
C«ng suÊt C«ng suÊt C«ng suÊt
C«ng c) Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch, ngãi - -
II- ®Êt sÐt nung. > 20 triÖu 10 - 20 triÖu < 10 triÖu
12 tr×nh
Viªn/n¨m Viªn/n¨m Viªn/n¨m
c«ng
nghiÖ C«ng suÊt C«ng suÊt <
d) Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ - - -
p vËt ≥500.000 500.000
sinh
liÖu s.phÈm/n¨m s.phÈm/n¨m
x©y C«ng suÊt > C«ng suÊt 10 C«ng suÊt <
dùng ®) Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh - 20 triÖu - 20 triÖu 10 triÖu -
m2/n¨m m2/n¨m m2/n¨m

e) Nhµ m¸y s¶n xuÊt hçn hîp bª C«ng suÊt > C«ng suÊt <
C«ng suÊt
t«ng vµ cÊu kiÖn bª t«ng 1 triÖu 500.000
- 500.000 - 1
m3/n¨m m3/n¨m -
triÖu m3/n¨m

III C«ng tr×nh giao th«ng


35

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
a) §êng « t« cao tèc c¸c lo¹i
§êng cao tèc
Lu lîng xe tõ
b) §êng « t«, ®êng trong ®« §êng cao tèc víi lu lîng xe Lu lîng xe
Lu lîng xe tõ 300-3.000 Xe
thÞ víi lu lîng xe > tõ 10.000- <300 Xe quy
3.000-10.000 quy
30.000 Xe 30.000 Xe ®æi/ ngµy
Xe quy ®æi/ ®æi/ngµy
§êng quy ®æi/ quy ®ªm
III-1 ngµy ®ªm ®ªm
bé ngµy ®ªm ®æi/ngµy
hoÆc hoÆc
hoÆc
hoÆc ®ªm ®êng giao
tèc ®é ®êng giao
c) §êng n«ng th«n tèc ®é hoÆc th«ng n«ng
>60km/h th«ng n«ng
>100km/h tèc ®é th«n lo¹i B
th«n lo¹i A
>80km/h

§êng tÇu
§êng s¾t
®iÖn ngÇm; §êng s¾t
§êng §êng s¾t cao chuyªn dông
III-2 ®êng s¾t quèc gia -
s¾t tèc
trªn cao. th«ng thêng
vµ ®êng s¾t
®Þa ph¬ng
NhÞp tõ
a) CÇu ®êng bé 100-200m
hoÆc sö dông
NhÞp tõ 50- NhÞp tõ 25- NhÞp tõ <
III-3 CÇu NhÞp >200m c«ng nghÖ thi
100m 50m 25m
b) C©ï ®êng s¾t c«ng míi, kiÕn
tróc ®Æc biÖt

a) HÇm ®êng « t«
b) HÇm ®êng s¾t ChiÒu dµi > ChiÒu dµi tõ
3000m, tèi 1000-3000m,
HÇm tÇu ChiÒu dµi tõ ChiÒu dµi
III-4 HÇm ®iÖn ngÇm
thiÓu 2 lµn xe tèi thiÓu 2 lµn
100-1000m <100m
c) HÇm cho ngêi ®i bé « t«, 1 lµn ®- xe « t«, 1 lµn
êng s¾t ®êng s¾t
36

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
III-5 C«ng a) BÕn, ô n©ng tÇu c¶ng biÓn BÕn,ô cho tÇu
BÕn, ô cho BÕn, ô cho
BÕn cho tÇu
tr×nh - tÇu 30.000- tÇu 10.000-
>50.000 DWT <10.000 DWT
50.000 DWT 30.000 DWT
®êng
thñy 3.000 - 5.000 1.500 – 3.000
b) C¶ng bÕn thñy cho tµu.nhµ > 5.000 T 750 -1.500 T < 750T
T T
m¸y ®ãng söa ch÷a tµu
1.500 - 3.000
c) ¢u thuyÒn cho tÇu > 3.000 T 750- 1.500 T 200 - 750 T < 200T
T
d) §êng thñy cã bª réng (B) vµ
C«ng ®é s©u (H ) níc ch¹y tµu B = 70- <
B > 120m; B= 90-<120m B= 50- < 70m B < 50m
III-5 tr×nh 90m
H >5m H = 4- <5m H = 2- < 3 m H < 2m
®êng - Trªn s«ng H = 3 - <4 m
thñy
B = 40 - B= 30 - <
B > 70m; B= 50- <70m B < 30m
- Trªn kªnh ®µo <50m 40m
H >6m H=5-<6m H < 3m
H = 4- < 5m H = 2 - <4 m
§êng b¨ng cÊt h¹ c¸nh (ph©n
S©n
III-6 cÊp theo tiªu chuÈn cu¶ tæ IV E IV D III C II B IA
bay chøc ICAO)
IV C«ng tr×nh thñy lîi
C«ng Dung tÝch tõ Dung tÝch tõ
Dung tÝch Dung tÝch tõ
tr×nh 1.000 x 106 100 x106 Dung tÝch
>5.000 x 106 1 x 106 -100 x
IV-1 hå -5.000 x 106 -1.000 x106 <1 x 106 m3
m3 106 m3
chøa m3 m3
37

CÊp c«ng tr×nh


M· Lo¹i c«ng tr×nh CÊp CÊp I CÊp II CÊp III CÊp IV
sè ®Æc biÖt
I C«ng tr×nh d©n dông
ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao
a) §Ëp ®Êt, ®Êt - ®¸
C«ng >100 m 75 - 100 m 25 - < 75 m 15 - < 25 m < 15 m
IV-2 tr×nh ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao
b) §Ëp bª t«ng
®Ëp > 150 m 100 - 150m 50 - < 100 m 15 - < 50 m <15 m
ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao
c) Têng ch¾n - -
> 50 m 5 - 50 m <5 m
a) HÖ thèng thñy n«ng cã søc
C«ng DiÖn tÝch DiÖn tÝch DiÖn tÝch DiÖn tÝch DiÖn tÝch
tíi hoÆc søc tiªu trªn diÖn tÝch:
> 75 > 50 - 75 10 - < 50 2 - < 10 <2
tr×nh S x 103 ha
IV-3
thñy b) C«ng tr×nh cÊp níc nguån
Lu lîng Lu lîng Lu lîng Lu lîng
n«ng cho sinh ho¹t, s¶n xuÊt cã lu l- -
> 20 10 - < 20 2- < 10 <2
îng: Q (m3/s)
§ª chÝnh, ®ª bao vµ ®ª quai
(ph©n cÊp theo quy ph¹m
IV-4 §ª-KÌ ph©n cÊp ®ª cña ngµnh thñy §Æc biÖt I II III IV
lîi)

V C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt


C«ng > 500.000 300.000 ÷ 100.000÷ 20.000
a) CÊp níc < 20.000
tr×nh m3/ngµy ®ªm 500.000 < 300.000 ÷100.000
3 m3/ngµy ®ªm
m /ngµy ®ªm m3/ngµy ®ªm m3/ngµy ®ªm
V-1 cÊp
300.000÷ 50.000÷ 10.000÷
tho¸t > 300.000 < 10.000
b) Tho¸t níc 100.000 < 100.000 < 50.000
níc m3/ngµy ®ªm 3
m /ngµy ®ªm
m3/ngµy ®ªm m3/ngµy ®ªm m3/ngµy ®ªm
C«ng 300-< 500 150- < 300
a) B·i ch«n lÊp r¸c - 500T/ngµy < 150 T/ngµy
tr×nh T/ngµy T/ngµy
300÷< 1.000
V-2 xö lý 1.000÷< 100÷< 300
b) Nhµ m¸y xö lý r¸c th¶i > 3.000 T < 100
chÊt 3.000 /ngµy
T/ngµy /ngµy T/ngµy
th¶i T/ngµy
24
Phô lôc 2
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña
ChÝnh phñ)

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------
§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........

Biªn b¶n Sè ...........................


NghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng
C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng).............

1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghi tªn c«ng viÖc kh¶o s¸t, bíc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng
tr×nh)

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:

a) Chñ ®Çu t : (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n)


- Hä vµ tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt :……………………………………...…

b) Nhµ thÇu gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng, nÕu cã: (ghi tªn tæ chøc, c¸
nh©n)
- Hä vµ tªn ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt:……………………………………………

c) Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n)
- Hä vµ tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt:……………………………………………

3. Thêi gian nghiÖm thu :

B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng ......... n¨m.........


KÕt thóc : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........
T¹i ………………………………………………………………………………………….

4. §¸nh gi¸ b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng:

a) VÒ chÊt lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng (®èi chiÕu víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y
dùng);
b) VÒ quy m« vµ ph¹m vi kh¶o s¸t (®èi chiÕu theo hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng);
c) VÒ sè lîng, h×nh thøc b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng;
d) C¸c vÊn ®Ò kh¸c, nÕu cã.

5. KÕt luËn:

- ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng.
- Yªu cÇu bæ sung, hoµn chØnh vµ c¸c kiÕn nghÞ kh¸c nÕu cã.

nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng Chñ ®Çu t


(ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i
theo ph¸p luËt vµ ®ãng dÊu ) diÖn theo ph¸p luËt vµ ®ãng dÊu)

nhµ thÇu Gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng


(ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn
theo ph¸p luËt vµ ®ãng dÊu )
25

Hå s¬ nghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng gåm:


- Biªn b¶n nghiÖm thu vµ c¸c phô lôc kÌm theo biªn b¶n nµy, nÕu cã;
- C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.
26

Phô lôc 3
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña
ChÝnh phñ)

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------
§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........

Biªn b¶n Sè ...........................


NghiÖm thu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh
.........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............

1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghi râ bíc thiÕt kÕ, ®èi tîng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng
tr×nh)

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:

a) Chñ ®Çu t : (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n)


- Hä vµ tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt :………………………………..…..……

b) Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n)
- Hä vµ tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt ….………………………………………

3. Thêi gian nghiÖm thu :

B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng ......... n¨m.........


KÕt thóc : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........
T¹i ………………………………………………………………………………………….

4. §¸nh gi¸ hå s¬ thiÕt kÕ:


a) VÒ chÊt lîng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh : (®¸nh gi¸ sù phï hîp víi nhiÖm vô
thiÕt kÕ vµ bíc thiÕt kÕ tríc ®ã ®· ®îc phª duyÖt);
b) VÒ khèi lîng c«ng viÖc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: (®èi chiÕu theo hîp
®ång thiÕt kÕ );
c) VÒ h×nh thøc, sè lîng hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh;
d) C¸c vÊn ®Ò kh¸c, nÕu cã.

5. KÕt luËn:

- ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh;
- Yªu cÇu söa ®æi, bæ sung hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c kiÕn nghÞ kh¸c nÕu cã.

nhµ thÇu thiÕt kÕ Chñ ®Çu t


x©y dùng c«ng tr×nh (ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn
(ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ®ãng dÊu)
theo ph¸p luËt vµ ®ãng dÊu)

Hå s¬ nghiÖm thu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh gåm:


- Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt kÕ vµ c¸c phô lôc kÌm theo biªn b¶n nµy;
- C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.
27

Phô Lôc 4a
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña
ChÝnh phñ)

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------
§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........

Biªn b¶n Sè ...........................


NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............

1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghi râ tªn c«ng viÖc ®îc nghiÖm thu vµ vÞ trÝ x©y dùng
trªn c«ng tr×nh)

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:

a) Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu;
b) Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh.
Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc cña tæng thÇu víi
nhµ thÇu phô.

3. Thêi gian nghiÖm thu :

B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........


KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........
T¹i: …………………

4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:

a) VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu (®èi chiÕu víi kho¶n 1 §iÒu 24 NghÞ ®Þnh
nµy).
b) VÒ chÊt lîng c«ng viÖc x©y dùng (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng
vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh x©y dùng).
c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã.
d) ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t vÒ c«ng
t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cña tæng thÇu ®èi víi nhµ thÇu phô.

5. KÕt luËn :

- ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng
viÖc x©y dùng tiÕp theo.
- Yªu cÇu söa ch÷a, hoµn thiÖn c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn vµ c¸c yªu cÇu
kh¸c nÕu cã.

gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp
(cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t (cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tr×nh)
tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp (Ghi râ hä tªn, chøc vô)
®ång tæng thÇu).
(Ghi râ hä tªn, chøc vô)
28

gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t (trong trêng hîp hîp ®ång tæng
thÇu)
(Ghi râ hä tªn, chøc vô)

Hå s¬ nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng gåm:


- Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng vµ c¸c phô lôc kÌm theo nÕu cã;
- C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.
29
Phô Lôc 4B
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña
ChÝnh phñ)

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------
§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........

Biªn b¶n sè ......................


NghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ
C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............

1. ThiÕt bÞ/Côm ThiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu:

- Nªu râ tªn thiÕt bÞ, vÞ trÝ l¾p ®Æt trªn c«ng tr×nh x©y dùng.

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:

a) Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu;
b) Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh.
Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cña
tæng thÇu víi nhµ thÇu phô.

3. Thêi gian nghiÖm thu :

B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........


KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........
T¹i: …………………
4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:

a) Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu (®èi chiÕu víi kho¶n 1 §iÒu 24 NghÞ ®Þnh
nµy).
b) VÒ chÊt lîng l¾p ®Æt thiÕt bÞ (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng vµ
yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh).
c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã.
d) ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t vÒ c«ng
t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cña tæng thÇu ®èi víi nhµ thÇu phô.

5. KÕt luËn :

- ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng
viÖc x©y dùng tiÕp theo.
- Yªu cÇu söa ch÷a, hoµn thiÖn c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn vµ c¸c yªu cÇu
kh¸c nÕu cã.

gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp
(cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t (cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tr×nh)
tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp (Ghi râ hä tªn, chøc vô)
®ång tæng thÇu).
(Ghi râ hä tªn, chøc vô)
30

gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t (trong trêng hîp hîp ®ång tæng
thÇu)
(Ghi râ hä tªn, chøc vô)

Hå s¬ nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ gåm:


- Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ vµ c¸c phô lôc kÌm theo, nÕu cã;
- C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.
31
Phô lôc 5A
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña
ChÝnh phñ)

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------
§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........

Biªn b¶n sè ......................


NghiÖm thu hoµn thµnh bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng,
giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng
C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............

1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghi râ tªn bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi
c«ng x©y dùng ®îc nghiÖm thu, vÞ trÝ x©y dùng trªn c«ng tr×nh).

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:

a) Ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu
t hoÆc ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu
trong trêng hîp nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y
dùng do nhµ thÇu phô thùc hiÖn;
b) Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;
Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng
x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña
tæng thÇu ®èi víi c¸c nhµ thÇu phô.

3. Thêi gian nghiÖm thu :


B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........
KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........
T¹i: ………………………………………………………..

4. §¸nh gi¸ bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng ®·
thùc hiÖn:
a) Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu (®èi chiÕu víi §iÒu 25 cña NghÞ ®Þnh nµy).
b) VÒ chÊt lîng x©y dùng bé phËn c«ng tr×nh hoÆc giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng
(®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng hoÆc yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh
x©y dùng).
c) C¸c ý kiÕn kh¸c, nÕu cã.
d) ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù
vÒ c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cña tæng thÇu ®èi víi nhµ thÇu phô.

5. KÕt luËn :
- ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu vµ ®ång ý triÓn khai giai ®o¹n thi
c«ng x©y dùng tiÕp theo.
- Yªu cÇu söa ch÷a, hoµn thiÖn bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng
c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh vµ c¸c yªu cÇu kh¸c nÕu cã.
gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp
(cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t (cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tr×nh)
tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp (Ghi râ hä tªn, chøc vô)
®ång tæng thÇu).
(Ghi râ hä tªn, chøc vô)
32
gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t (trong trêng hîp hîp ®ång tæng
thÇu)
(Ghi râ hä tªn, chøc vô)

Hå s¬ nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y
dùng gåm:
- Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y
dùng vµ c¸c phô lôc kh¸c kÌm theo;
- C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.
33
Phô lôc 5B
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña
ChÝnh phñ)

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------
§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........

Biªn b¶n sè ......................


NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö §¥N ®éng KH¤NG t¶i
C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............

1. ThiÕt bÞ/Côm ThiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm:


- Nªu râ tªn thiÕt bÞ, thêi gian ch¹y thö (b¾t ®Çu, kÕt thóc) vµ vÞ trÝ l¾p ®Æt trªn
c«ng tr×nh.

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:


a) Ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t
hoÆc ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu
trong trêng hîp nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y
dùng do nhµ thÇu phô thùc hiÖn;
b) Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng;
Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng
x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña
tæng thÇu ®èi víi c¸c nhµ thÇu phô.

3. Thêi gian nghiÖm thu :


B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........
KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........
T¹i: ……………………………………………………….

4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ch¹y thö thiÕt bÞ ®¬n ®éng kh«ng t¶i ®· thùc hiÖn:

a) VÒ c¨n cø nghiÖm thu (®èi chiÕu víi kho¶n 1 §iÒu 25 NghÞ ®Þnh nµy).
b) VÒ chÊt lîng ch¹y thö thiÕt bÞ ®¬n ®éng kh«ng t¶i (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu
chuÈn x©y dùng vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh).
c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã.
d) ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù
vÒ c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cña tæng thÇu ®èi víi nhµ thÇu phô.

5. KÕt luËn :
- ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng
viÖc x©y dùng tiÕp theo.
- Yªu cÇu söa ch÷a, hoµn thiÖn c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn vµ c¸c yªu cÇu
kh¸c nÕu cã.

gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp
(cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t (cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tr×nh)
tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp (Ghi râ hä tªn, chøc vô)
®ång tæng thÇu).
(Ghi râ hä tªn, chøc vô)

gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t (trong trêng hîp hîp ®ång tæng
34
thÇu)
(Ghi râ hä tªn, chøc vô)

Hå s¬ nghiÖm thu ch¹y thö thiÕt bÞ ®¬n ®éng kh«ng t¶i gåm:
- Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i;
- C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.
35

Phô lôc 5C
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña
ChÝnh phñ)

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------
§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........

Biªn b¶n sè ......................


NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö Liªn ®éng KH¤NG t¶i
C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............

1. HÖ thèng thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm:


- Ghi râ tªn hÖ thèng thiÕt bÞ vµ thêi gian ch¹y thö (b¾t ®Çu, kÕt thóc), vÞ trÝ l¾p
®Æt trªn c«ng tr×nh, c«ng tr×nh.

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:


a) Ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu
t hoÆc ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu
trong trêng hîp nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y
dùng do nhµ thÇu phô thùc hiÖn;
b) Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng;
Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng
x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña
tæng thÇu ®èi víi c¸c nhµ thÇu phô.

3. Thêi gian nghiÖm thu :

B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........


KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........
T¹i: ……………………………………………………….

4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ch¹y thö thiÕt bÞ liªn ®éng kh«ng t¶i ®· thùc hiÖn:

a) VÒ c¨n cø nghiÖm thu (®èi chiÕu víi kho¶n 1 §iÒu 25 NghÞ ®Þnh nµy).
b) VÒ chÊt lîng ch¹y thö thiÕt bÞ liªn ®éng kh«ng t¶i (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu
chuÈn x©y dùng vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh).
c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã.
d) ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù
vÒ c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cña tæng thÇu ®èi víi nhµ thÇu phô.

5. KÕt luËn :
- ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng
viÖc x©y dùng tiÕp theo.
- Yªu cÇu söa ch÷a, hoµn thiÖn c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn vµ c¸c yªu cÇu
kh¸c nÕu cã.

gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp
(cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t (cña Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tr×nh)
tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp (Ghi râ hä tªn, chøc vô)
®ång tæng thÇu).
(Ghi râ hä tªn, chøc vô)
36

gi¸m s¸t thi c«ng x©t dùng cña chñ ®Çu t (trong trêng hîp hîp ®ång tæng
thÇu)
(Ghi râ hä tªn, chøc vô)

Hå s¬ nghiÖm thu ch¹y thö thiÕt bÞ liªn ®éng kh«ng t¶i gåm:
- Biªn b¶n nghiÖm thu ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i vµ c¸c phô lôc kÌm theo nÕu
cã;
- C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.
37
Phô lôc 6
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña
ChÝnh phñ)

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------
§Þa ®iÓm , ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........

Biªn b¶n sè ......................


NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö Liªn ®éng cã t¶i
C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............

1. HÖ thèng thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm:

- Nªu râ hÖ thèng thiÕt bÞ vµ thêi gian ch¹y thö (b¾t ®Çu, kÕt thóc)

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:

a) PhÝa chñ ®Çu t: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n)

- Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y
dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t : (ghi râ hä vµ tªn, chøc vô ).
- Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y
dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh : (ghi râ hä vµ
tªn, chøc vô ).

b) PhÝa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh : (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n)

- Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt : (ghi râ hä vµ tªn, chøc vô ).


- Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp : (ghi râ hä vµ tªn, chøc vô ).

c) PhÝa nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh tham gia nghiÖm thu theo yªu
cÇu cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n)

- Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt : (ghi râ hä vµ tªn, chøc vô ).


- Chñ nhiÖm thiÕt kÕ : (ghi râ hä vµ tªn, chøc vô ).

3. Thêi gian nghiÖm thu :

B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........


KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........
T¹i: ……………………………………

4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ch¹y thö thiÕt bÞ liªn ®éng cã t¶i ®· thùc hiÖn:
a) Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu (®èi chiÕu víi kho¶n 1 §iÒu 26 NghÞ ®Þnh nµy).
b) VÒ chÊt lîng ch¹y thö thiÕt bÞ liªn ®éng cã t¶i (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu
chuÈn x©y dùng vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh).
c) C«ng suÊt ®a vµo vËn hµnh :
- C«ng suÊt theo thiÕt kÕ ®· ®îc phª duyÖt;
- C«ng suÊt theo thùc tÕ ®¹t ®îc.
d) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã.

5. KÕt luËn :
- ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu.
38
- Yªu cÇu söa ch÷a, hoµn thiÖn c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn vµ c¸c yªu cÇu
kh¸c nÕu cã.

C¸c bªn trùc tiÕp nghiÖm thu chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh
nghiÖm thu nµy.

Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng Chñ ®Çu t


x©y dùng c«ng tr×nh (Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô
(Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu ph¸p nh©n)
vµ ®ãng dÊu ph¸p nh©n)

Nhµ thÇu thiÕt kÕ Nhµ thÇu thi c«ng


x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùngc«ng tr×nh
(ký tªn, ghi râ hä vµ tªn, chøc vô vµ ®ãng (Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)
dÊu);

Hå s¬ nghiÖm thu ch¹y thö thiÕt bÞ liªn ®éng cã t¶i gåm:

- Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i vµ c¸c phô lôc kÌm theo
biªn b¶n nµy, nÕu cã;
- C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.
39
Phô lôc 7
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña
ChÝnh phñ)

Tªn Chñ ®Çu t céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
................................................ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
............ -------------------
…………………… §Þa ®iÓm, ngµy…....... th¸ng…....... n¨m…........
…........................
………………………………
…........

biªn b¶n
NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh
hoÆc c«ng tr×nh ®Ó ®a vµo sö dông

1. C«ng tr×nh/h¹ng môc c«ng tr×nh:…………………………………….………………..……


……………..

2. §Þa ®iÓm x©y dùng:

3. Thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu:

a) PhÝa chñ ®Çu t: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n)

- Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y
dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t : (ghi râ hä vµ tªn, chøc vô ).
- Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y
dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh : (ghi râ hä vµ
tªn, chøc vô ).

b) PhÝa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh : (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n)

- Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt : (ghi râ hä vµ tªn, chøc vô ).


- Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp : (ghi râ hä vµ tªn, chøc vô ).

c) PhÝa nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh tham gia nghiÖm thu theo yªu
cÇu cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n)

- Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt : (ghi râ hä vµ tªn, chøc vô ).


- Chñ nhiÖm thiÕt kÕ : (ghi râ hä vµ tªn, chøc vô ).

4. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu :

B¾t ®Çu : …....... ngµy…........ th¸ng…....... n¨m…......


KÕt thóc : …....... ngµy…........ th¸ng…....... n¨m…......
T¹i: …………………………………………………………..

5. §¸nh gi¸ h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng:

a) Tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu;


b) ChÊt lîng h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng (®èi chiÕu víi
thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng, chØ dÉn kü thuËt);
c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã.

6. KÕt luËn :
40

- ChÊp nhËn nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y
dùng ®Ó ®a vµo sö dông.
- Yªu cÇu söa ch÷a, hoµn thiÖn bæ sung vµ c¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã.

C¸c bªn trùc tiÕp nghiÖm thu chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh
nghiÖm thu nµy.

Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng Chñ ®Çu t


x©y dùng c«ng tr×nh (Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô
(Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu ph¸p nh©n)
vµ ®ãng dÊu ph¸p nh©n)

Nhµ thÇu thiÕt kÕ Nhµ thÇu thi c«ng


x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh
(ký tªn, ghi râ hä vµ tªn, chøc vô vµ ®ãng (Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng
dÊu); dÊu)

Hå s¬ nghiÖm thu gåm:

- Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng
tr×nh vµ c¸c phô lôc kÌm theo biªn b¶n nµy, nÕu cã;
- C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.
41
Phô lôc 8
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña
ChÝnh phñ)

Chñ ®Çu t/Chñ së h÷u Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
hoÆc chñ qu¶n lý sö dông §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
c«ng tr×nh …………………… ____________________
……………. ……………………
……………. §Þa ®iÓm, ngµy......... th¸ng......... n¨m..........
C«ng tr×nh …………………
…..
…………………………………..

b¸o c¸o nhanh sù cè c«ng tr×nh x©y dùng

KÝnh göi : (tªn c¬ quan qu¶n lý nhµ níc theo quy ®Þnh)

1. Tªn c«ng tr×nh, vÞ trÝ x©y dùng:

2. C¸c tæ chøc c¸ nh©n tham gia x©y dùng:

a) Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng: …. (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n) …………………
….................................
b) Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh : …………. (ghi tªn tæ chøc, c¸
nh©n)
c) Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng : …………. (ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n)
d) Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng : ………….(ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n)

3. M« t¶ néi dung sù cè:

M« t¶ s¬ bé vÒ sù cè, t×nh tr¹ng c«ng tr×nh x©y dùng khi x¶y ra sù cè, thêi ®iÓm
x¶y ra sù cè
.......................................................................................................................................................
................................
.......................................................................................................................................................
................................

4. ThiÖt h¹i s¬ bé vÒ ngêi vµ vËt chÊt:

a) T×nh h×nh thiÖt h¹i vÒ ngêi, vÒ vËt chÊt: ...............…………………………


…..............................

b) VÒ nguyªn nh©n sù cè: ……………………………………………………….……………


……

5. BiÖn ph¸p kh¾c phôc: ………………………………………………………………


…...............................
42
N¬i nhËn : Ngêi b¸o c¸o *
(ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)
- Nh trªn;
- Lu

* Ghi chó:

a) Chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o sù cè x¶y ra t¹i c«ng tr×nh ®ang thi c«ng x©y dùng;
b) Chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông lËp b¸o c¸o x¶y ra t¹i c«ng tr×nh ®ang
sö dông, vËn hµnh, khai th¸c.
43
Phô lôc 9
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña
ChÝnh phñ)

Chñ ®Çu t/Chñ së h÷u Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
hoÆc chñ qu¶n lý sö dông §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
c«ng tr×nh x©y dùng…… ____________________
……………………………………
………………………. §Þa ®iÓm, ngµy......... th¸ng......... n¨m..........

biªn b¶n kiÓm tra hiÖn trêng sù cè c«ng tr×nh x©y dùng

1. Tªn c«ng tr×nh x¶y ra sù cè: …………………………………………………………


…............................……..

2. H¹ng môc c«ng tr×nh x¶y ra sù cè: …………………………………………………


…...............................……

3. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh: ………………………………….............................…


………………………..

4. Biªn b¶n kiÓm tra hiÖn trêng sù cè ®îc lËp víi c¸c néi dung sau:

a) Thêi ®iÓm x¶y ra sù cè : ……giê….. ngµy…… th¸ng ….. n¨m…….

b) M« t¶ s¬ bé vÒ sù cè, t×nh tr¹ng c«ng tr×nh khi x¶y ra sù cè………………………

c) S¬ bé vÒ t×nh h×nh thiÖt h¹i vÒ ngêi, vÒ vËt chÊt...……………………….

d) S¬ bé vÒ nguyªn nh©n sù cè (nÕu cã)…………………………………………………..

Ngêi lËp biªn b¶n


(ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

a) Chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o sù cè x¶y ra t¹i c«ng


tr×nh ®ang thi c«ng x©y dùng;

b) Chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông lËp


b¸o c¸o x¶y ra t¹i c«ng tr×nh ®ang sö dông,
vËn hµnh, khai th¸c.

C¸c thµnh phÇn tham gia lËp biªn b¶n kh¸c gåm:

- Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng : (ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt ký tªn, ®ãng dÊu)

- Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh : (ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt ký tªn,
®ãng dÊu)

- Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh : (ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p
luËt ký tªn, ®ãng dÊu)
44
- C¸c thµnh phÇn kh¸c, nÕu cã.