TALES I PIRAMIDE Dragica Halavanja1, Jasmina Arsenijević2, Marija Nikolić3 1 Osnovna škola „Slobodan Savković“ 2 Fakultet za menadžment u Novom

Sadu 3 Poljoprivredni fakultet u Zemunu 1. ICT U NASTAVI Ono što čuješ – zaboraviš, Ono što čuješ i vidiš – zapamtiš. Samo ono što uradiš – naučiš! Kineska mudrost Informatičko doba i doba znanja koje je zahvatilo razvijene zemlje i polako zahvata i ostatak sveta impliciralo je da ljudsko društvo evoluira u društvo znanja gde se znanje smatra kao najvredniji resurs ljudskog roda. Budućnost će svakako biti određena čovekovom sposobnošću da ovo znanje efektivno upotrebi. Tehnološki napredak prouzrokuje različita i rastuća očekivanja od onih koji ih koriste, izlažući tako obrazovanje sve većim pritiscima i zahtevima od okruženja. Sada je za obrazovne institucije imperativ da kod svojih učenika razvija takva znanja, sposobnosti, veštine i umeća kakvi se u okruženju traže. Jedni od fundamentalnih u informatičkom društvu jesu naravno i ona iz oblasti ICT (Informatičko-komunikacione tehnologije, eng. Information Communication Technology). Iz tog razloga za kvalitet rada škola i njen direktan proizvod – kvalitet znanja učenika – je esencijalno aktivno i kontinualno korišćenje ICT-a u nastavnom procesu. Kao i u svim drugim oblastima ljudske delatnosti, ICT u nastavnom procesu, ali i šire, u obrazovanju, značajno povećava kvalitet i efektivnost nastavnog procesa i učenja a time i standarde. Pri tom se podrazumeva i njegova fundamentalna uloga – edukacija učenika od malih nogu za korišćenje ICT-a, a time iniciranje i razvoj informatičke pismenosti kompletnog društva. Prednosti i inovacije koje ICT u nastavnom procesu donose su: • Pojačavanje pristupa učenju gde je učenik u centru procesa učenja, • Pomeranje na formu učenja koja je više interaktivna i koja više uključuje učenike više od tradicionalnih formi, • Povećanje komunikacije na svim nivoima, • Povećavanje motivacije za učenjem, • Povećavanje pristupa raznim izvorima i resursima potrebnim za učenje, • Olakšavanje i pojednostavljivanje procesa učenja uključujući audio, vizuelne, grafičke, tekstualne i prostorne komponente, • Pomeranje učenja u kontekst zabavnog i igranja, a ne memorisanja informacija i napornog učenja. U svetu postoje brojni subjekti (regionalni, nacionalni i internacionalni) koji se bave iniciranjem, implementacijom, razvojem, podrškom ili praćenjem ICT-a u obrazovanju, od kojih je neke osnovala Evropska komisija za razvoj 1 , zatim su tu Savet za učenje i veštine (LSC) 2 , Internacionalna mreža za obrazovanje i resurse (IEARN) 3 i mnogi drugi. Konkretno IEARN je svetska najveća neprofitna mreža koja omogućava nastavnicima, učenicima i mladim ljudima da koriste Internet i ostale nove tehnologije radi sarađivanja na projektima koji poboljšavaju nastavu i učenje. U našoj zemlji Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja 4 ima svoju inicijaciju i u skladu sa tim otvorenu bazu znanja u kojoj su raspoloživi za sve zainteresovane dobro ocenjeni primeri nastavnih časova. U svakom slučaju, implementacija ICT u obrazovanju može pozitivno da utiče na sledeća područja obrazovnog sistema: novi metodološki pristupi u tehnološko-zasnovanom učenju, povećana efikasnost na institucionalnom i organizacionom nivou, kao i doprinos razvoja i održivosti koncepta doživotnog učenja (polazeći od najmlađih generacija). POMERANJE NASTAVNIH PRINCIPA U TRANSFERU OBRAZOVANJA Koncept nastave u obrazovanju u dobu znanja zasnivamo na ideji da nastavnik ne treba da bude samo izvor i prenosilac informacija, već pre svega ORGANIZATOR PROCESA UČENJA.
1 2

2.

http://scholar.google.com/scholar http://www.lsc.gov.uk/ 3 http://www.iearn.org/ 4 http://www.zuov.sr.gov.yu/

Učenje treba da se tretira kao AKTIVNA KONSTRUKCIJA I REKONSTRUKCIJA ZNANJA, a ne kao memorisanje informacija. Prilikom učenja, mora se insistirati na poštovanju iskustva, predznanja, interesovanja i potreba učenika. Učenje, stoga, treba da inkorporira i aktivira sva znanja učenika, dakle i iskustvena, i teorijska i praktična koja su stekli u životu, da probudi motivaciju za učenjem i jasno definiše svrhu i cilj saznajnog procesa. Nastava treba da bude organizovana tako da učenici iniciraju sopstveno učenje i to kroz AKTIVNO ISTRAŽIVANJE, REŠAVANJE PROBLEMA i SARADNJU SA DRUGIMA. Kako bi se učenici osposobili za buduće aktivno učešće u dobu znanja, na nastavnom procesu je potrebno kontinuirano insistiranje na rešavanju konkretnih problema u vidu projekata – kao načina u kome bi se predočila PRIMENJIVOST ZNANJA U PRAKTIČNE SVRHE, sa jedne strane, odnosno povećala SARADNJA I DELJENJE ZNANJA među učenicima sa druge. U nastavi je dalje potrebno da učenici sami ZAUZIMAJU STAV PREMA SOPSTVENOM UČENJU I DA PRATE PROCES SVOG UČENJA. Analogno navedenim pojavama u savremenoj i uspešnoj radnoj organizaciji, u obrazovnoj instituciji akteri (koje prvenstveno predstavljaju predavači i učenici) treba da upravljaju sopstvenim razvojem, radom i prioritetima. Kao što učenici treba da koordiniraju sopstveno učenje, tako i nastavnici treba da PRATE I PREISPITUJU SOPSTVENI RAD i rad škole, razmenjuju iskustva i sarađuju sa kolegama, unose promene u svoju praksu. Uzajamno ocenjivanje obezbeđuje neophodni feedback (povratnu informaciju) u cilju permanentnog korigovanja i modifikovanja. Nastava treba da bude zasnovana na komunikaciji, odnosno na dijalogu između nastavnika i učenika i samo između učenika. Komunikacija predstavlja odnos između onoliko logika koliko ima učesnika u njoj. Učesnici komunikacijom rekonstruišu logiku prenosioca i prevode u sopstvenu logiku. Rezultati su nova kreacija, nove ideje, stavovi učenika o tim temama, primeri, pitanja i odgovori. Kao primer prilažemo program nastave „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ 5 Centra za interaktivnu pedagogiju pod nazivom ERR struktura, za koji smatramo da svojom koncepcijom potpuno obuhvata navedene principe. Po datom programu, savremena nastava treba da sadrži tri stepena strukture učenja i podučavanja: 1. faza EVOKACIJE, gde se podstiču učenici na prisećanje odnosno „dozivanje“ svojih iskustava, osvešćivanje svojih predznanja i stavova o određenoj temi, kao i predviđanju ili u opštim crtama određivanju ciljeva učenja. Na taj način se postiže aktiviranje učenika i njihovo interesovanje za datu temu; takođe im se pomaže da izgrade sopstveni odnos prema njoj. Shvatanje svrhe učenja i sposobnost integracije i povezivanja sa ranijim iskustvima od krucijalne je važnosti za učenje, u suprotnom se novostečene informacije zaboravljaju. 2. faza RAZUMEVANJA ZNAČENJA, koja obezbeđuje da učenici istražuju i preispituju nova znanja, proveravaju hipoteze, rešavaju probleme, a rezultat tih aktivnosti je zaključivanje ili razumevanje značenja, usvajanje znanja, praćenje vlastitog razumevanja, povezivanje novog i starog. 3. faza REFLEKSIJE, koja omogućava da učenici rasuđuju o naučenoj materiji, preuređuju svoje saznanje i stavove, aktivno rekonstruišu svoje saznajne šeme da bi uklopili nove pojmove, interpretiraju, raspravljaju, proveravaju, proširuju, modifikuju saznanje i stavove, primenjuju saznanje u novim područjima. Menjajući svoje znanje i uviđajući nastale promene, učenici osvešćuju odnos prema svom znanju i uspostavljaju lični odnos prema problemu kojim se bave. Refleksija stoga nije kraj, već početak novog procesa učenja. Ovakav vid nastave kod učenika razvija ne samo sposobnost percipiranja i usvajanja date materije, već i ulogu organizatora sopstvenog učenja i znanja, agilnost permanentnog učenja i usavršavanja, sposobnost istraživanja i postavljanja pitanja, kao i traženja ključnih problema i nalaženje njihovih rešenja. Drugim rečima, ovaj vid nastave sprema učenike za njihovo aktivno participiranje u dobu znanja, čineći od njih buduće radnike znanja, što je i osnovni motiv za koji se ovaj rad zalaže. Ovaj program je rezultat međunarodnog projekta u koji je uključeno preko dvadeset zemalja jugoistočne Evrope i Azije. Projekat je otpočeo 1997. godine u organizaciji Međunarodnog udruženja čitaoca i uz finansijsku pomoć Instituta za otvoreno društvo. Prva generacija nastavnika iz Jugoslavije uključena je u projekat 2000. godine, među njima i prvi autor ovog rada koji je i realizovao projekat Tales i piramide, opisan u ovom radu.
5

Ova struktura proizvod je programa RWCT – Reading and Writing to Crithical Thinking, pod okriljem Open Society Institute (OSI, Institut za otvoreno društvo), sajt: www.uni.edu/coe/rwct/project/about.html

PROJEKAT Ovaj projekat predstavlja primenu informaciono komunikacionih tehnologija na nastavi u osnovnoj školi, na sekciji matematike. Matematika je u korelaciji sa informatikom, geografijom, književnosti, likovnom kulturom i istorijom. Oblast koja se na projektu obrađuje je geometrija, piramida. Tema „TALES I PIRAMIDE“. Časovi se realizuju u VI razredu, ima ih četiri u projektu. Tematska celina, kao proširena nastavna jedinica, obrađuje nekoliko aspekata jedne teme, sa stanovišta više disciplina pri tom insistirajući na razvoju disciplina vezanih za informatičke tehnologije i razvoj informatičke pismenosti kod dece. Prevazilazi uobičajena predavanja i udžbenik, koristi resurse za učenje šireg obima od uobičajenog. Istovremeno motiviše učenike da vrše različita istraživanja i da sami odaberu oblast koju će proučavati unutar zadate teme. Tehnike rada koje se na projektu koriste zahtevaju prevashodno primenu informacionokomunikacionih tehnologija i približavanje koncepta i instrumenata informatičkog društva učenicima. U projektu se insistira na razvoju veština i kompetentnosti učenika za korišćenje pogodnosti koje pruža računar i Internet. Kod učenika se jačaju sposobnosti pretraživanja Interneta, istraživanja uz pomoć Interneta, pismenog i grafičkog izražavanja i koncipiranja prezentacija tj. korišćenja programa Microsoft word, Paint, Internet Explorer i Power Point. Projekat je organizovan tako da omogućuje slobodno kretanje učenika po učionici, grupno i samostalno istraživanje, drugačiji odnos prema čitanju (ne kao prema usputnoj delatnosti), kooperativno učenje, evaluaciju i samoevaluacija i druge vidove modernog obrazovanja. Projekat uključuje dopunjavanje nastavnih sadržaja sa interesantnim temama koje nisu prisutne u redovnoj nastavi. Pored Talesovog naučnog doprinosa, obrađuje se i njegova biografija, kao i neke tajne koje su ga okruživale kao osobu i naučnika. U matematici su u velikoj meri prisutni sadržaji koje učenici moraju da nauče i uvežbaju tradicionalnim metodama. Stoga je potrebno iskoristiti priliku da se oblasti, koje se mogu otkriti neposrednim iskustvom ili istraživanjem, obrade kao što je prikazano na ovim časovima. Zbog toga smo mišljenja da su ovakve ideje dobrodošle. Ovakav pristup u projektu uveden je u cilju pripreme učenika za sučeljavanje sa realnim problemima i efikasnim načinom njihovog rešavanja. Ako pripremamo učenike za doba znanja, moramo se u nastavi služiti tematskim jedinicama, jer su one osnov za realna istraživanja. Ova tematska celina upravo predstavlja adekvatan primer mogućnosti korelacije više naučnih disciplina. 3.1 CILJEVI PROJEKTA Osnovni ciljevi projekta: • edukacija učenika o Talesovim otkrićima i teoremama, njihovom značaju i implikacijama i tadašnjem okruženju koje je uticalo na njegov rad i život, • Prioritetno osposobljavanje učenika za korišćenje it tehnologija • u Internet pretraživačima, • za konstrukciju i izradu šema u obliku grozdova • koncipiranje i izrada PPT prezentacija i • za likovno izražavanje u Paint programu. Specifični ciljevi projekta: • usvajanje znanja pomoću multidisciplinarnog pristupa izučavanja Talesovog dela i njegovog doprinosa celokupnoj nauci, • razmatranje istog problema sa više različitih aspekata i sticanje holističke slike i celokupnog sagledavanja problema, • kroz integraciju znanja iz raspoloživih podataka i informacija i pronalaženja uzročnoposledičnih veza, • aktivno istraživanje i eksperimentisanje od strane učenika, • sinergija znanja, kreativnosti, istraživanja i inovativnosti u svrhu osvetljavanja zadatog problema, • rešavanje konkretnih problema kroz interakciju sa drugima, odnosno kroz deljenje znanja i sticanje holističke slike i celokupnog sagledavanja istorijskih procesa, • angažovanje svih učenika sa često neujednačenim afinitetima i postizanje njihove zainteresovanosti i posvećenosti. 3.2 TOK PROJEKTA Predviđeno je da se projekat realizuje kroz tri izdvojene celine koje stoje u korelaciji: • I faza – sticanje osnovnih znanja u uvodnom delu;

3.

• II faza – prikupljanje informacija i znanja vezanih za Talesa i njegovo delo sa Interneta i iz pisane literature; • III faza – sumiranje i prezentovanje stečenih znanja tehnikom grozd korišćenjem PPT prezentacije. Prvi deo se odnosi na sticanje osnovnih znanja vezanih za Talesa, njegovo delo, vreme u kojem je živeo, kreiranje okvira u kojem se razvijala njegova misao. Učenici prvo tehnikom T tabele preispituju, sumiraju i kategorizuju znanja koja su već u životu stekli o ovoj temi, a zatim koncipiraju pitanja o pojmovima koji ih u okviru ove teme interesuju. Uvodno predavanje koncipirano je na ppt prezentaciji pod nazivom „Istorija matematike kroz vreme“. Drugi deo projekta sprovodi se aktivnim istraživanjem tj., prikupljanjem informacija i znanja vezanih za Talesa i njegovo delo sa Interneta i iz pisane literature. Ovi se materijali koriste kao osnov za sledeću fazu – kreiranje pojedinačnih grozdova i zajedničkog grozda – mape sumiranog i kategorizovanog znanja stečenih kod učenika tokom ovog projekta. Učenici se sučeljavaju sa idejom primenljivosti i neophodnosti Talesovih matematičkih ideja u praktičnom i kreativnom stvaralaštvu. Treći deo projekta predstavlja sumiranje i prezentovanje stečenih znanja tehnikom grozd korišćenjem ppt prezentacije. Grozd je tehnika strukturirana tako da podstakne razmišljanje o vezama između pojmova. To je nelinearni oblik mišljenja, koji je u bliskoj vezi sa načinom na koji naš mozak funkcioniše. Timovi učenika prethodno podeljenih još u prvoj fazi projekta kreiraju grozdove pojedinačno, u okviru svog opusa – geografije, književnosti, istorije i matematike. Istovremeno, tim učenika „umetnici“ na osnovu saznanja koje su stekli tokom istraživanja ilustruju Talesove teoreme. Prethodno stečena znanja se obogaćuju i materijalizuju kroz likovno izražavanje Talesovih teorema. Tim koga čine „matematičari“ vrše demonstraciju na maketi o tome kako je Tales izmerio piramidu i izrađuju grozd u okviru svog tima. Za kraj, koncipira se zajednički grozd, kao zaključak celom projektu, mapa celokupno stečenog znanja, koja objedinjuje elemente svih grozdova pojedinačno i čijem se konstituisanju priključuju i umetnici i matematičari sa svojim saznanjima. Učenici sagledavaju izučavane pojmove sa daleko šireg gledišta, stvarajući time holističku sliku problema svog istraživanja, rada i učenja. Čitav projekat realizovan je kroz četiri sledeća časa sekcije matematike: 1. UVODNO PREDAVANJE – slušanje ppt prezentacije o istoriji matematike 2. PRETRAŽIVANJE LITERATURE 3. POJEDINAČNA IZRADA grozda u ppt prezentaciji 4. IZRADA ZAJEDNIČKOG GROZDA Analogno strukturi projekta u tri faze korišćene su metode ERR strukture. Iako je po izvoru (program RWCT) predviđeno da se ova struktura koristi na manjim jedinicama (od jedan do dva časa), u našem projektu tri faze podeljene su u četiri časa, jer predstavljaju zasebnu celinu koja se izučava na sekciji matematike, a po konsultacijama sa ovlašćenim sertifikatorom, mr. Tatjanom Pavlovski. 6 Tri elementa ERR strukture odgovaraju trima fazama, pa se za evokaciju podrazumeva I faza sa uvodnim delom i T-tabelom u kojima učenici preispituju i kategorizuju svoja postojeća znanja o temi i stiču nova; razumevanje značenja odgovara II fazi, tj. daljem istraživanju o ovoj temi i dolaze do odgovora postavljenih u prethodnoj fazi; konačno i refleksija koja je analogna III fazi i tehnikom grozd u kojima se sumiraju, rekonstruišu i prezentuju stečena znanja. U okviru ERR strukture korišćene su tehnike: radionica za čitanje, grozd, brejnstorming, mini predavanje, eksperiment, ilustracija, zid ćutanja i T-tabela.

6

Mr. Tatjana Pavlovski, Sertifikator programa „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“, Asistent na odeljenju za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

3.3 PLANIRANE AKTIVNOSTI U sledećoj tabeli dati su časovi projekta po redosledu realizacije i opisano je njihovo planiranje. PLANIRANI SADRŽAJ RADA I METOD RADA AKTIVNOST NASTAVNIKA AKTIVNOST UČENIKA OČEKIVANI EFEKTI

Tales i piramide. Zid ćutanja T tabelaSlobodno pisanje.

Prvi čas – ZID ĆUTANJA Učenici flomasterima upisuju u levu Nastavnik postavlja rubriku sve što im je na zidove T tabele poznato, a u desnoj za svaku grupu. postavljaju pitanja Obilazi rad grupa. vezana za ovu temu. Priprema odgovore Misli dopisuju na postavljena slobodno kako im pitanja. ideje nadolaze. Svaka grupa Izgled T-tabele: izveštava o sadržaju Tales i piramide svoje T tabele, o poznatim Poznato Želim činjenicama i mi je da pitanjima. saznam Naredna grupa čita samo podatke koji nisu bili izneti do tada. Prvi čas – UVODNO PREDAVANJE Nastavnik drži uvodno predavanje u PPT prezentaciji „Istorija matematike kroz vreme” uz upotrebu fotografija.

Povezivanje i aktiviranje postojećih znanja. Razvijanje interesovanja kod učenika za datu temu.

Život i delo Talesa iz Mileta i piramide. Dijaloška metoda. Učenici aktivno slušaju i gledaju prezentaciju.

Usvajanje informacija. Učenici pažljivo prate izlaganje nastavnika.

Povezivanje postojećih znanja. Usvajanje novih sadržaja i veća zainteresovanost učenika.

Drugi čas – ISTRAŽIVANJE LITERATURE GRUPISANJE I INFORMACIJE O DALJEM TOKU RADA Život i delo Učenici aktivno Talesa iz Mileta slušaju. i istraživanje ove FORMIRAN teme sa različitih Nastavnik upoznaje JE pet timova učenike sa aspekata. učenika: strukturom časa, MATEMATIČARI, Poimanje Mini delatnostima po strukture časa i GEOGRAFI, predavanjefazama i ulogama, snalaženje u KNJIŽEVNICI, Dijaloška zadacima i pripremljenim ISTORIČARI I metoda mogućnostima materijalima. UMETNICI. Grupisanje učenika u realizaciji Učenici se učenika u pojedinih elemenata svrstavaju u timove timove, tj. časa. u skladu sa formiranje sopstvenim interdisciplinarni interesovanjima. h timova. INTERNET RADIONICA Aktivno istraživanje kroz literaturu sa Interneta o svim temama koje ih interesuju u okviru Od učenika se Označavanje njihovog polja Upoznavanje sa očekuje da budu stolova za grupni istraživanja Talesovim odgovorni za rad. (matematika, biografskim Nastavnik ukazuje praćenje svog istorija, geografija, podacima, na preporučljive procesa čitanja. umetnost ili matematičkim Internet adrese. književnost). Učenici Jačanje dostignućima kao Obilazi timove, uče i vežbaju kako da samopouzdanja i istorijskim i nadgleda tok učenika svi članovi ISTRAŽUJU KROZ geografskim istraživanja, pomaže INTERNET I DA grupe lakše podacima tog u izboru tema i prihvataju AKTIVNO vremena. povezivanju zajednički zadatak, KORISTE pojmova. Analizira niko nije u situaciji NJEGOVE Interaktivni brzinu istraživanja i RESURSE. da ga grupa pristup učenju. zainteresovanost odbacuje, Snalaženje kroz učenika. zajednički cilj tima. literaturu, pretraživanje, organizacija, memorisanje i sistematizacija informacija.

Nastavnik vrši ulogu nadgledanja Upoznavanje sa procesa čitanja i po Talesovim potrebi ulogu biografskim savetnika. Za ovu fazu podacima, nastavnik je dužan matematičkim dostignućima kao i da pre časa obezbedi adekvatne istorijskim i materijale iz stručne geografskim literature i sa podacima tog Interneta. Nastavnik vremena. prati tok ovog procesa Čitanje u sebi. kao i stepen razumevanja pročitanog teksta. Nastavnik procenjuje brzinu čitanja i Dalja analiza razumevanje teksta, Talesovih zainteresovanost biografskih učenika za čitanje. podataka, Obilazi grupe kako i matematičkih pomaže u dostignuća i istraživanju teme. istorijskih i Savetuje šta raditi geografskih kad su informacije podataka tog kontradiktorne. vremena. Ukoliko primeti zastoj u radu može Radni dogovorida dodeli uloge Dijaloška članovima grupe: metoda. sažimač, izvestilac, merač vremena i slično.

Shodno svojim intelektualnim mogućnostima učenici biraju pogodan tekst. U miru i bez razgovora čitaju pronađeni tekst.

Snalaženje kroz tekst i razumevanje istog.

Učenici odgovaraju na pitanja nastavnika o eventualnim nejasnoćama u tekstu, kako da reše problem nepoznatih reči, kako da koriste materijal sa Interneta. Učenici iz iste grupe menjaju informacije među sobom i izlažu svoje impresije na pročitane materijale.

Eliminisanje atmosfere ispitivanja i stvaranje osećaja partnerstva izmeću učenika i nastavnika.

Treći čas – POJEDINAČNA IZRADA GROZDOVA Zatim grupe VEŽBANJE istoričari, geografi i IZRADE ŠEMA matematičari U OBLIKU Nastavnik Upoređivanje PRISTUPAJU proverava da li informacija o GROZDA NA IZRADI RAČUNARU. Talesu dobijenih svaki učenik ima GROZDA. Početna Lateralno odgovarajuću ulogu sa različitih tema je TALES. razmišljanje u poslu, vodi izvora. Matematičari osim učenika, dublje Reagovanje na evidenciju o tome izrade grozda vrše i povezivanje čitanje i formiranje kako se učenici demonstraciju pojmova. grupnog grozda. služe veštinama Talesovog merenja Bolji uspeh i saradnje. piramide na maketi. Dijaloška metoda. pamćenje, dublje Umetnici ilustruju razumevanje i Talesove teoreme. kritičko razmišljanje. KAKO JE TALES IZMERIO PIRAMIDU? Popuno razumevanje Talesovo rešenja datog Tim matematičari Nastavnik pažljivo merenje problema od vrši demonstraciju piramide. sluša i prati strane učenika. na maketi o tome izlaganje. Vežbanje kako je Tales Demonstracija. prezentovanja izmerio piramidu. kroz jačanje samopouzdanja i samouverenosti. Treći čas – ILUSTRACIJA TALESOVIH TEOREMA Talesove teoreme: Nastavnik deli 1. UGAO NAD učenicima PREČNIKOM JE prethodno Na osnovu dobijenih PRAV. pripremljen Vežbanje crtanja teorema, tim 2. PREČNIK materijal. Za svaku na računaru u POLOVI KRUG. „umetnici“ imaju grupu učenika, programu zadatak da ilustruju 3. UNAKRSNI PAINT (U pripremljen je po (u koloru) datu UGLOVI SU FORMATU BIT jedan papir koji na JEDNAKI. teoremu u PAINT MAPA). Veća sebi sadrži jednu od PROGRAMU, a 4. U motivisanost za četiri teoreme zatim ih odštampaju JEDNAKOKRAKO umetnost i elementarne M TROUGLU i pripreme izložbu razvijanje matematike koje se radova na zidovima UGLOVI NA estetike. pripisuju Talesu. učionice. OSNOVICI SU Nastavnik pomaže u JEDNAKI. izložbi radova. Umetničko izražavanje.

Svaki tim učenika nakon završetka crtanja svog grozda u Paint programu ih štampa u pet primeraka i deli svakom timu po Prezentacija jedan. Peti primerak Veća sposobnost kači na zidove usvojenih da se situacija znanja. učionice u vidu sagleda iz izložbe učeničkih perspektive radova – grozdova. Usmena drugoga, prezentacija Po jedan ili više razmišljanje višeg učenika svakog tima grupa pred celim reda. demonstriraju razredom. produkt svog istraživanja ostatku razreda. Druge grupe pažljivo slušaju i nakon prezentacije postavljaju pitanja. Četvrti čas – IZRADA ZAJEDNIČKOG GROZDA Učenici sugerišu grananje grozda na tabli i dopunjuju svoje Nastavnik na sredini timske grozdove table napiše saznanjima do kojih centralnu temu Timska provera su došle druge grupe. TALES i na osnovu Tim umetnika je Pozitivniji stav znanja. sugestija učenika takođe uključena u prema predmetu, formira zajednički Formiranje koncipiranje procesu učenja i grozd svih timova. zajedničkog centralnog grozda. školi. Nastavnik prati Na kraju odabrani grozda-Timski i aktivnost učenika i učenici konstruišu frontalni rad. njihov doprinos grozd na računaru i formiranju štampaju rad u više zajedničkog grozda. primeraka – za svaki tim po jedan i za izložbu u školi. OCENJIVANJE I EVALUACIJA Tajne koje su okruživale Učenici uviđaju Nastavnik sluša Učenici popunjavaju da su potrebni Talesa kao učenike i evidentira listiće za jedni drugima osobu i kao aktivnost pojedinih samopraćenje i naučnika. kako bi obavili učenika. listiće za evaluaciju neki timski Brejnstorming zadatak. (Mozgalica). Nastavnik pažljivo prati izlaganja učenika i zainteresovanost drugih učenika, kao i njihovu aktivnost u vidu postavljanja pitanja. Interveniše ukoliko je neophodno po pitanju tempa izlaganja, svrsishodnosti postavljenih pitanja, sam postavlja pitanja ukoliko je neophodno. Komentariše dobra izlaganja i dobro koncipirane grozdove.

3.4 CILJEVI REALIZOVANI PROJEKTOM Sa stanovišta osnovnog problema projekta, učenici su povećali svoje interesovanje prema Internetu i sa naučnog stanovišta, na njega sada gledajući kao nezamenjiv i efikasan razvojni resurs. Shvatili su da je moguće pribaviti vrlo korisne informacije o temama koje se obrađuju u školi ili koje ih interesuju, i to van nastavnih aktivnosti. Pri tom su ovo učenje doživeli kao igru, a ne napor, što obećava dalji rad i kontinuitet u njihovom radu van škole. Vežbali su rad na programima Paint i Word, Internet Explorer i Power Point, obrazujući individualne grozdove i ilustrujući Talesove teoreme, istražujući kroz Internet i slušajući predavanja prezentovana Power Point-om. Ostvarena je i sposobnost sagledavanja pojava iz različitih uglova, mogućnost adaptacije na prestruktuiranje. Posebni rezultati iz oblasti timskog rada su ostvareni kroz vrednovanje rezultata tima u celini, gde su učenici sebe kao individuu poistovećivali sa timom, a svoj uspeh sa uspehom tima. Stoga se gubila negativna konotacija takmičarskog duha između učenika, a oni usmeravali na međusobnu komunikaciju, deljenje, a ne skrivanje informacija i znanja, sticala sigurnost i podsticala želja za uspehom na nivou tima. Važno je naglasiti da su učenici bili motivisani za rad, da su imali jasne ciljeve, razmišljali su, imali plodne diskusije, postavljali pitanja, obrađivali informacije, aktivno se uključili u procesu učenja, a bili su podstaknuti i na pravilno samoizražavanje, kod prezentacije svojih grupnih radova. Ovakav način prezentovanja materije i učenja omogućava učenicima koji su u tradicionalnom pristupu nastavi zapostavljeni, da izraze svoje mogućnosti. Komunikacija u smislu razmena ideja kao i konstruktivna klima i demokratska kultura na času predstavljaju povoljno tle za iniciranje novih ideja i kreacija. Uzeći sve ovo u obzir, možemo zaključiti da je projekat omogućio kod učenika razvoj radoznalosti, smisla za eksperimentisanjem i inovativnost, pokrenuli proces informatičkog opismenjavanja, holistički pogled na probleme istraživanja, motivisanost, sposobnost za timski rad i kritičko mišljenje, odnosno sve navedene ciljeve projekta. Nasuprot pređašnjem, unificiranom, rigidnom, ukalupljenom modelu obrazovanja, koji nije dozvoljavao razvoj i gajenje nikakvog drugog razmišljanja osim linearnog i gde je kreativnost potiskivana zahtevanjem nametnutog specifičnog i izričitog načina rada. Sve ovo daje dodatnu dimenziju ovakvog načina rada: omogućava da se učenici vide u novom svetlu, nakon uklanjanja stereotipa klasične nastave. Tada je moguće ostvariti i bolji kontakt između nastavnika koji dobija ulogu katalizatora procesa učenja i učenika koji poprimaju ulogu nosilaca nastavnog procesa. UMESTO ZAKLJUČKA – KOMENTARI UČENIKA Nakon finalnog časa u okviru ovog projekta sprovedena je evaluacija časova. Učenici su imali priliku da svojim rečima iskažu mišljenje o proteklim časovima, kao i da upute eventualne predloge. Zapaženo je da su svi komentari bili pozitivni i uglavnom su sadržali predlog o povećanju stepena prisutnosti ovakvog modela nastave u ukupnom fondu časova. Dajemo prepis jednog od listića sprovedene evaluacije: 1. Ovaj način rada je najbolji i mislim da bi u svim predmetima trebalo da ga uvedu. 2. Odlično je. Što više ovakve nastave, to bolje. 3. Sviđa mi se ovaj način rada jer radimo u grupi i nisam sama. 4. Dopada mi se međusobno sporazumevanje sa članovima grupe, učenje novih korisnih stvari na različite načine iz različitih uglova gledišta, dopada mi se što sami istražujemo. Sve mi se dopada. Stvarno je super. 5. 1. 2. 3. 4. 5. LITERATURA Dirk J. Strojk, „Kratak pregled istorije matematike“, Nolit, Beograd Dr V. Korać, dr. B. Pavlović, „Istorija filozofije“, Udžbenik za IV razred gimnazije Enciklopedija elementarne matematike, Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd, 1968. Geđ Deni, „Papagajeva teorema“, Geopoetika, Beograd, 2000. godine Jasmina Arsenijević, „Ocena zastupljenosti koncepta upravljanja znanjem u osnovnim školama u Novom Sadu“, magistarska teza, Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2006. 6. Jasmina Arsenijević, „Upravljanje znanjem u školama“, Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2004. godine 7. Lanselot Hogben, „Stvaranje matematike“, Enciklopedija, „Vuk Karadžić“, Beograd, 1972. 8. Leonard Mlodinov, „Euklidov prozor“, Laguna, Beograd, 2005. godine 4.

9. Prof. dr R. Tošić, Odabrane teme iz geometrije za osnovnu školu, društvo matematičara Srbije, Beograd, 2004. 10. Prof. N. H. Rozov, „Problemi modernizacije školskog kursa matematike“, KMM Arhimedes, Beograd 11. Dr Đorđe Kadijević, „Stavovi o matematici i uspeh učenika“, KMM Arhimedes, Beograd 12. Mr Tatjana Pavlovski, „Partnerski odnos u vaspitanju“, CIP u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, Beograd, 2000. godine 13. Mr Tatjana Pavlovski, „Timski rad u vaspitnoj praksi“, CIP u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, Beograd, 2000. godine 14. Naučno popularni matematički list ARHIMEDES, god ll, broj 1, tekst B. Marinkovića i drugi 15. Ranko Risojević, „Veliki matematičari“, Nolit, Beograd, 1981. godine 16. http://www.bs.Wikipedia.org/Tales 17. http://www.laguna.co.yu 18. http://www.znanje.org 19. http://www.scholar.google.com/scholar 20. http://www.iearn.org/ 21. http://www.lsc.gov.uk/ 22. http://www.uni.edu/coe/rwct/project/about.html 23. http://www.zuov.sr.gov.yu/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful