You are on page 1of 11

Kierunki Dziaa Strategicznych Ministra Cyfryzacji w

obszarze informatyzacji usug publicznych

Zaproszenie
Obejmujc Ministerstwo Cyfryzacji, musielimy wej w szereg procesw, ktre byy w toku.
Zmierzajce do koca projekty informatyczne, z uwagi na zamknit perspektyw
budetow 2007-2013, wymagay odbioru i rozliczenia. Liczc si ze zrealizowanymi
dotychczas inwestycjami i podjtymi w minionych latach decyzjami, nie wykluczamy jednak
ich modyfikacji lub wrcz naprawy. W zwizku z powyszym, naley wskaza, jakie s nasze
cele na rok 2016 - rok przeomu i #DobrejZmiany.
Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie obywatelom i przedsibiorcom szybkich i
wygodnych e-usug ze strony administracji publicznej, przygotowanie narzdzi
informatycznych do obnienia kosztw funkcjonowania pastwa oraz zredukowanie lub
zlikwidowanie strat ponoszonych przez sektory publiczne, w ktrych do tej pory nie
rejestrowano poszczeglnych transakcji i nie rozliczano ich z wykorzystaniem wiarygodnych
danych. W szerszym kontekcie dziaa caego rzdu, nasze cele i dziaania mieszcz si
zarwno w planie uproszczenia prawa i redukcji jego zbdnych uciliwoci, jak i planie
rozwoju gospodarczego oraz pobudzania innowacyjnoci.
W tym celu konieczne jest zarwno okrelenie nowej roli Ministra Cyfryzacji w administracji
publicznej, wyposaenie go w odpowiednie narzdzia, jak i budowa prawidowych relacji z
innymi rzdowymi i pozarzdowymi interesariuszami procesw cyfryzacyjnych.
Przedstawiony Pastwu dokument stanowi plan na 2016 r., wybiegajcy tam gdzie to
konieczne w lata nastpne w celu pokazania wizji docelowej. Jak wspomniaam wyej,
dokument jest zdeterminowany stanem informatyzacji pastwa, jaki zastalimy, i pytaniami,
ktre zostay wprawdzie zadane, ale nie udzielono na nie odpowiedzi. Dlatego w duej
mierze skupia si na rozwizaniu najpilniejszych problemw.
Nasz plan ma charakter agilowy, bo wymagania naszego klienta (spoeczestwa) ewoluuj
podczas trwania caoci tego specyficznego projektu, jakim jest cyfryzacja pastwa. Musimy
zakoczy rozpoczte przez poprzednikw procesy i do nich si odnosimy dzi, ale w
oparciu o stay kontakt z Pastwem bdziemy ustawicznie monitorowa Pastwa potrzeby i
odpowiada na nie. Chcemy, eby wszyscy uczestniczyli w planowaniu cyfryzacji pastwa
jako mechanizmu transformacji pastwa i pogbiania demokratycznego uczestnictwa.
Zapraszamy zatem do komentowania i nadsyania propozycji. Bardziej szczegowe
rozwizania, nie mieszczce si w formule dokumentu, zostan wprowadzone do osobnej
tabeli, ktr zaczlimy prowadzi w zwizku z ywym Pastwa uczestnictwem w tej
#DobrejZmianie od pocztku Ministerstwa Cyfryzacji, i wykorzystane w miar moliwoci w
naszej biecej pracy.
Anna Streyska
Minister Cyfryzacji

Wstp
Od lat jestemy wiadkami transformacji sposobw komunikacji ludzi oraz powizanego z
tym rozwoju technologicznego. Trudno ju sobie wyobrazi wiat bez smartfonw,
komunikatorw, e-maili, czy Internetu. Funkcjonowanie w globalnej sieci skutecznie
przenioso relacje ludzi oraz przedsibiorstw do wirtualnego wiata. Na co dzie korzystamy
ju z bankowoci elektronicznej, platform spoecznociowych, dokonujemy zakupw on-line.
Na naszych oczach wiatowa gospodarka zmienia si w gospodark cyfrow. Nowe
technologie, informatyka czy telekomunikacja przestaj by ju niezalenymi segmentami
rynku, tworzc system naczy poczonych. W dzisiejszych czasach szeroko rozumiana
cyfryzacja to element czcy wszystkie obszary gospodarki, aktywnoci zawodowej oraz
ycia prywatnego.
Nadrobi zalegoci
Polska aspiruje do grupy wiodcych krajw unijnych, musimy wic zaj aktywne stanowisko
polityczne w zakresie cyfrowej transformacji pastwa. Musimy wspiera strategi budowy
spoeczestwa informacyjnego poczon ze sprawn koordynacj tego procesu. Wyej
wymienione kierunki zostay zauwaone w expose Pani Premier Beaty Szydo, gdzie wprost
zostay zaakcentowane konieczne dziaania (w duej mierze na wzr modelu angielskiego i
amerykaskiego) w zakresie: rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, wspierania
innowacyjnoci, zwikszania efektywnoci wydatkowania rodkw unijnych, wsppracy
biznesu z nauk, odbudowy polskiej dyplomacji ekonomicznej, budowy spoeczestwa
obywatelskiego i nowych kompetencji niezbdnych do korzystania z nowych udogodnie a
take aktywnego uczestnictwa w Industry 4.0.
Zgodnie z wynikami bada prowadzonych w skali globalnej przez Komisj Europejsk
nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne s obecnie jednym z
najistotniejszych stymulatorw wzrostu gospodarczego oraz poziomu zatrudnienia.
Zaniechania z tym obszarze w ostatnich latach powoduj powikszenie dystansu midzy
Polsk a grup liderw, zarwno w Europie, jak i na wiecie. Wedug najnowszego unijnego
wskanika DESI (Digital Economy and Society Index) nasz kraj w obszarze cyfryzacji
gospodarki zajmuje dopiero 23 miejsce wrd 28 pastw czonkowskich Unii Europejskiej.
Zapnienia w cyfryzacji maj wpyw na niski poziom nowatorskich odkry. W ostatnim
czasie pojawi si Globalny Raport Innowacyjnoci (The Global Innovation Index 2015 Effective Innovation Policies for Development) wany dokument opracowywany cyklicznie
m.in. przez Uniwersytet Cornella. sma edycja raportu obejmuje 141 gospodarek, co
stanowi 95,1% ludnoci na wiecie i 98,6% wiatowego produktu krajowego brutto. Polska w
oglnym podsumowaniu zajmuje w tym raporcie 46 miejsce (przed nami jest 26 pastw EU),
natomiast w zakresie efektywnoci innowacji (Efficiency Ratio) zajmujemy dopiero 93
pozycj.
Brak spjnej strategii, niejasne przepisy, ze praktyki oraz braki kompetencyjne opniaj
wdraanie polskich projektw cyfryzacyjnych. Skutkiem tego administracja nie jest w stanie
zarzdza w oparciu o ustandaryzowane dane, instytucje nie wymieniaj si informacjami
ktre posiadaj, a obywatele i przedsibiorcy maj saby dostp do cyfrowych usug
pastwa. Warunkiem sprawnego obiegu informacji jest sprztowa infrastruktura

teleinformatyczna. Zgodnie z przyjt Europejsk Agend Cyfrow Polska zobowizana jest


do 2020 r. zapewni wszystkim dostp do szerokopasmowego Internetu. Realizacja ww.
zadania wymaga rwnie szybkich i konkretnych inwestycji.
Cyfrowe pastwo usugowe
Cyfryzacja to transformacja pastwa, a nie zakup systemw i sprztu. Za pomoc
nowoczesnych technologii pastwo moe sta si usugowe. Ma szybciej si rozwija,
stawa si bardziej przyjazne i wspiera potrzeby obywateli oraz przedsibiorcw.
Cyfryzacja to przedsiwzicie o charakterze cywilizacyjnym, std wsppraca caego
rzdu jest kluczowa dla powodzenia tego projektu.
Minister Cyfryzacji, oprcz stymulowania w ramach caego rzdu rozwoju i innowacyjnoci
oraz nabywania nowych kompetencji, ma by koordynatorem procesu cyfrowej transformacji
pastwa.
Kady polski obywatel oraz przedsibiorca powinien mc zaatwi drog elektroniczn
dowoln spraw na styku z administracj publiczn dowolnego szczebla. Nie mona
jednak da od niego biegej znajomoci skomplikowanej struktury polskiej
administracji. By to osign, oprcz sprawnych usug i niezbdnej infrastruktury
telekomunikacyjnej, konieczny jest jeden, przejrzysty adres internetowy usug eadministracji oraz sprawdzona metoda bezpiecznej identyfikacji oraz patnoci.
Technologia nie za wszelk cen
Trzeba pilnie usprawni metody wdraania nowatorskich projektw oraz stworzy gwny
orodek koordynujcy ich zarzdzanie. Celem tego przedsiwzicia jest:

ograniczenie marnotrawstwa rodkw publicznych,

eliminacja projektw nakadajcych si na siebie,

eliminacja korupcji poprzez cise opisanie potrzeb i standardw w


dokumentach rangi ustawowej (PZIP) oraz w kontraktach IT zawieranych
przez agendy pastwowe.

Brak koordynacji oraz sprawnego zarzdzania projektami polskiej administracji wpywa


bezporednio na jako rozbudowy e-administracji, cile zwizanej z udogodnieniami dla
obywateli i przedsibiorcw. Dotychczasowy, chaotyczny sposb rozwoju i udostpnienia
elektronicznych usug publicznych spowodowa, e s one dostpne dla bardzo wskich grup
odbiorcw, a ich interoperacyjno pozostawia wiele do yczenia.
Pi zasad cyfrowego pastwa
Sprawno systemw administracji publicznej jest jednym z warunkw stabilnoci pastwa.
Pojawiajce si w ostatnich latach problemy w informatyzacji, w tym brak odczuwalnych
efektw przy poczynionych ogromnych nakadach, istotnie podwaaj zaufanie obywateli do
instytucji publicznych. Realizacja sprawnoci usugowej pastwa wymaga determinacji,
koncentracji dziaa oraz co najwaniejsze - uczestnictwa caego rzdu i wsparcia wszystkich
interesariuszy. Osignicie zaoonego powyej celu wymaga wsplnego wdroenia szeregu
zmian strategicznych skoncentrowanych w 5 podstawowych obszarach:

1) pastwo ma by suebne wobec obywatela. Dziki technologii cyfrowej ma


czy rozproszone instytucje i zmienia zagmatwane procedury w spjne i
proste usugi.
2) dostp do sieci oraz usug publicznych musi by bezpieczny dla naszych
danych oraz transakcji wszelkiego rodzaju, dokonywanych w sieci;
3) dla realizacji celw e-administracji ale przede wszystkim dla osigniecia celw
spoecznych i gospodarczych niezbdne jest przyspieszenie rozwoju
nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej;
4) rozwj innowacyjnej gospodarki potrzebuje biecego, atwego dostpu do
danych gromadzonych przez suby publiczne;
5)

potrzebujemy stale, niezalenie od wieku, podnosi nasze kompetencje


cyfrowe, by efektywnie korzysta z dobrodziejstw cyfryzacji i konkurowa na
globalnym rynku.

Wymagana jest take rzetelna analiza i koordynacja omawianego obszaru, w przeciwnym


razie bdziemy powtarza bdy poprzednich lat wynikajce przede wszystkim z braku
transparentnych, precyzyjnych i funkcjonalnych procedur postpowania.
Strategiczne kierunki szczegowe:

Orientacja administracji pastwa na usugi cyfrowe

Pastwo musi skoncentrowa si na zapewnieniu e-usug adekwatnych do realnych potrzeb,


zgaszanych przez obywateli i przedsibiorcw. Uruchomienie staej gorcej linii kontaktu z
obywatelami i przedsibiorcami jako klientami administracji publicznej oraz jednostek
wiadczcych usugi publiczne to najwaniejsze zadanie umoliwiajce pozyskanie
obustronnej relacji o planach, potrzebach i ocenie poszczeglnych dziaa. Administracja
musi wsuchiwa si w gos klientw i dba o ich wysoki poziom satysfakcji tak, jak robi to
biznes w warunkach konkurencyjnego rynku. E-usugi nie maj przenosi papierowych
procedur biurokratycznych w sfer cyfrow (e-pismo, e-wniosek), ale realnie upraszcza i
maksymalnie automatyzowa procesy zaatwiania spraw.

Inwentaryzacja i monitorowanie systemw e-administracji

Od wielu lat nie mamy przeprowadzonej rzetelnej inwentaryzacji systemw e-administracji.


W efekcie nie wiemy realnie, czym dysponujemy, jakie potrzeby s zidentyfikowane, czego
brakuje oraz czego oczekuj obywatele i przedsibiorcy. Przygotowanie inwentaryzacji
systemw e-administracji (oraz ich stay monitoring szczeglnie w zakresie kosztw
utrzymania oraz funkcjonalnoci i wykorzystania) to niezbdny element strategii rozwoju
polskiej e-administracji i gospodarowania rodkami publicznymi. W zakresie monitoringu
oraz zwikszenia efektywnoci wykorzystania zaplecza ICT polskiej administracji naley
rozway dostarczenie bezpiecznej przestrzeni dyskowej w ramach centrw przetwarzania
danych (tzw. back-up w chmurze) dla mniejszych podmiotw administracji pastwowej, co
zdecydowanie wpynie na zwikszenie bezpieczestwa i obnienie kosztw utrzymywania
niezbdnej infrastruktury serwerw oraz macierzy dyskowych. W kolejnej fazie trzeba

rozway wiadczenie w architekturze chmury obliczeniowej bardziej zaawansowanych


usug - jak wspdzielenie mocy obliczeniowej, czy dostarczenie funkcjonalnoci serwerw
aplikacji, co w praktyce wyeliminuje konieczno utrzymywania i tym samym dublowania
drogich sub informatycznych w wielu lokalizacjach. Docelowym kierunkiem powinno by
zbudowanie ponadresortowej bazy analitycznej (hurtowni danych), ktrej celem bdzie
integracja zasobw informacyjnych z rnych rde. Administracja publiczna podejmujca
strategiczne decyzje odnonie obywateli i przedsibiorcw, musi wykorzystywa nowoczesne
technologie wspierajce ten proces, opierajc si na moliwie najbardziej precyzyjnych
informacjach. Systematyczne analizowanie i opracowywanie danych to element niezbdny
do efektywnego dziaania pastwa i podejmowania racjonalnych decyzji. Reagowanie wadzy
w czasie rzeczywistym to jeden z kilku podstawowych trendw prognozowanych na
najblisz dekad m.in. przez specjalistw World Economic Forum, ktre wyznacz kierunek
transformacji dziaa rzdowych z penym wykorzystaniem najnowszych technologii w
procesie waciwego podejmowania decyzji. Nowoczesne rozwizania gromadzenia i
przetwarzania danych typu big-data, business-intelligence czy tzw. kokpity managerskie od
lat wykorzystywane przez biznes w procesie podejmowania decyzji strategicznych - powinny
by rwnie szeroko stosowane w administracji publicznej, wykorzystujc dane gromadzone
przez sam administracj oraz podlegajce jej jednostki (przedsibiorstwa, instytuty
badawcze, agencje), a take publicznie dostpne dane innych podmiotw.

Jeden portal informacji i usug administracji rzdowej

Pastwo polskie jest jedno, administracja w oczach obywatela musi stanowi cao.
Obywatel czy przedsibiorca, ktry szuka informacji dotyczcej administracji rzdowej
bdzie mia do dyspozycji jedn stron internetow, gdzie szybko odnajdzie wszelkie
potrzebne informacje, w tym take te obecnie zawarte w Biuletynach Informacji Publicznej
(BIP), jak i e-usugi, prezentowane w jednolity i ustandaryzowany sposb. Pozwoli to
jednoczenie na znaczne zmniejszenie kosztw utrzymywania, zarzdzania i budowania
niezalenych serwisw internetowych poszczeglnych jednostek administracji pastwowej.
Naley stworzy jeden zunifikowany i przejrzysty portal informacyjno-usugowy caej
administracji rzdowej na wzr brytyjski i amerykaski. Ma on mie jeden adres internetowy
atwy do zapamitania dla kadego, jak po prostu GOV.pl. Bdzie to miejsce zawierajce
informacje wane dla obywateli obejmujce dziaania KPRM, poszczeglnych resortw oraz
wojewodw, a take informacje o wanych dla obywateli sprawach urzdowych,
przywilejach, wiadczeniach i obowizkach. Informacje bd pisane prostym jzykiem
zrozumiaym dla kadego obywatela, niezalenie od wyksztacenia i miejsca zamieszkania.

Brama do usug

W tym samym miejscu, w oparciu o dotychczasowe portale obywatel.gov.pl i ePUAP, bdzie


rozwijana jedna brama wejciowa do wszystkich usug administracji publicznej. Dzi mamy
ponad 4300 serwisw internetowych e-administracji, za kada e-usuga dziaa w innym
schemacie. Obywatel nie potrafi odnale si w tym gszczu. Koszty budowy i utrzymywania
tak duej iloci rozproszonych serwisw (czsto dublujcych si usug) s niezmiernie
wysokie, a warto uytkowa takiej architektury jest niska. Usugi cyfrowe rejestracji pojazdu,
wyrobienia dowodu osobistego czy uzyskania zasiku musz mie jednolity standard
wizualny i spjny, przyjazny schemat dziaania. Trzeba te skoczy z fikcj e-usug, ktre
polegaj jedynie na wysyaniu elektronicznych wnioskw i pism do urzdu. Rzdowy portal
e-usug bdzie rozwija tylko te, ktre automatyzuj procesy i dostarczaj wynik lub
korzy dla obywatela automatycznie natychmiast i z jak najmniejszym udziaem

urzdnika. Zostan zapewnione m.in. elektroniczne usugi dla rodzin, uzyskania wiadcze,
moliwo elektronicznego uzyskania dowodu osobistego, odpisu aktu stanu cywilnego,
zapacenia mandatu lub innej opaty, uzyskania dostpu do informacji o punktach karnych,
powiadomie o wanych terminach i in.

BIP - Biuletyny Informacji Publicznej

Informacje o usugach urzdowych w BIP zostan uproszczone i przeniesione do opisanej


wyej czci usugowo-informacyjnej jednolitego portalu pastwa. Dla pozostaych informacji
o dziaaniu urzdw powstanie jeden zbiorczy dzia biuletynu informacji publicznej
zbudowany na bazie istniejcych i rozproszonych serwisw BIP. Dzi na 70 tys. podmiotw,
tylko 15 tys. z nich publikuje jakiekolwiek informacje poprzez Stron Gwna Biuletynu
Informacji Publicznej (SGBIP). Scentralizowany System Dostpu do Informacji Publicznej
(SSDIP) to ponad 930 stron internetowych zakresu biuletynu informacji publicznej. Istnieje
dodatkowo mao sprawne Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) pod
adresem danepubliczne.gov.pl i wiele innych osobnych baz danych, w tym take
wyspecjalizowane serwisy zarzdcze budowane przez poszczeglne resorty. Gromadzone
informacje s niespjne, niepene, nieaktualne, a ich zestawienia i analiza praktycznie
niemoliwa. Wszelkie podmioty publiczne bd zobowizane do publikacji informacji w
jednolity i ustandaryzowany i czytelny sposb. Zostanie take udostpniony interfejs
komunikacyjny (API), ktry bdzie pozwala na atwe przetwarzanie tych informacji w
systemach i aplikacjach podmiotw trzecich (obywateli, firm, organizacji pozarzdowych).
Integracja powinna obj take niewykorzystywany obecnie serwis konsultacje.gov.pl, ktry
oywi si dziki zastosowaniu jednolitego standardu konsultacji, publikacji i gromadzenia
informacji o rzdowym procesie legislacyjnym.

Wdroenie adu organizacyjno-decyzyjnego

Dotychczasowe rozproszenie decyzyjnoci, instytucji informatycznych poszczeglnych


resortw, instytutw badawczych i innych jednostek nie pozwalao na efektywne zarzdzanie
procesem cyfryzacji. Powysza struktura wpywaa negatywnie na czas budowy duych
systemw informatycznych oraz wysokie koszty ich produkcji, przy maej efektywnoci dla
obywatela. Naley je skoordynowa, a w miar potrzeb poczy lub zlikwidowa dublujce
si dziaania - co zdecydowanie wpynie na popraw efektywnoci zarzdzania, nisze
koszty oraz znacznie wysz jako ich produktw i wiksz zdolno do wspierania
administracji w procesie transformacji.

Zapewnienie bezpiecznego dostpu do sieci oraz usug e-administracji

Obszar bezpieczestwa obywateli (rwnie w sieci Internet) powinien by stawiany na rwni


z ochron militarn kraju. Ochrona cywilnej cyberprzestrzeni RP jest jednym z gwnych
priorytetw i prerogatyw ministra cyfryzacji, jednak do tej pory nie zbudowano w strukturach
MC silnego orodka koordynujcego ten niezmiernie istotny obszar nowoczesnej gospodarki,
wpywajcy bezporednio na bezpieczestwo obywateli oraz przedsibiorcw. W sieci
Internet coraz czciej dochodzi do naruszania ekonomicznych praw obywateli i
przejmowania ich wraliwych danych naley temu skutecznie przeciwdziaa. Opracowany
w UE projekt dyrektywy NIS, nad ktr prace zakocz si w poowie roku 2016 - kadzie
silny akcent na obszar cyberbezpieczenstwa. Nie czekajc jednak na wdroenie tej

dyrektywy niezbdne jest zbudowanie minimalnych warunkw ochrony cyberprzestrzeni


poprzez powoanie w administracji pastwowej zespow reagowania na incydenty
komputerowe, powoanie w MC Orodka Koordynacji Dziaa zwizanych z ochron
cyberprzestrzeni zgodnie z zaleceniem NIK do czasu wdroenia docelowych struktur,
uzupenienie Krajowego Planu Zarzdzania Kryzysowego o zagroenia zwizane z
cyberbezpieczenstwem jak rwnie opracowanie i wdroenie Strategii Ochrony
Cyberprzestrzeni Pastwa.

Zintegrowanie i rozwj rejestrw pastwowych

Sprawny i referencyjny System Rejestrw Pastwowych (SRP) - PESEL, dowody osobiste


(RDO), akta stanu cywilnego (BUSC) - to podstawa funkcjonowania nowoczesnego pastwa.
Dzi SRP to najwikszy aktualizowany na ywo, wewntrznie zintegrowany cyfrowy
organizm w Polsce. Powinien on by podstaw dla rozwoju usug nowoczesnej eadministracji. Kolejne kluczowe rejestry pastwowe funkcjonujce niezalenie - powinny
by systematycznie doczane do SRP bd komunikowa si z nimi on-line dla zapewnienia
wymiany danych, moliwie w czasie rzeczywistym. E-usugi tworzone w poszczeglnych
resortach i obsugiwane przez nie systemy dziedzinowe powinny nie tylko posiada jednolity
interfejs, ale take korzysta z baz danych poszczeglnych rejestrw. Taka architektura
rejestrw i e-usug zapewni spjno danych i zdejmie z obywateli ciar podawania i
dokumentowania dziesitki razy tych samych informacji na swj temat. W efekcie przyniesie
znaczne oszczdnoci i zwikszy szybko obsugi spraw urzdowych. W najbliszym
okresie naley zintegrowa z SRP system paszportowy (Paszportowy System Informacyjny),
ktry jest obecnie jedynym systemem obszaru ewidencji ludnoci pozostajcym poza SRP.
W ten sposb zostanie te zapewniony dostp do kluczowych spraw urzdowych dla
Polakw mieszkajcych za granic poprzez placwki dyplomatyczne. Integracja ta wpynie
rwnie na szybko dziaania, spjno i poprawno danych oraz znaczne obnienie
kosztw utrzymywania rejestrw pastwowych. Zapewnienie dostpu do SRP w placwkach
dyplomatycznych pozwoli na wiadczenie polskim obywatelom usug z zakresu ewidencji
ludnoci (jak wyrobienie dowodu osobistego, czy odpisy dokumentw stanu cywilnego)
rwnie poza granicami kraju.

Przyjcie jednolitego standardu cyfrowej identyfikacji obywateli

Naley wprowadzi jednolity i bezpieczny standard identyfikacji obywateli (eID) w systemach


e-usug administracji publicznej. Obywatele musz jak najszybciej uzyska moliwo
elektronicznego potwierdzania swojej tosamoci w kontakcie z administracj.
Dotychczasowa jako i tempo rozpowszechniania podpisu elektronicznego i Profilu
Zaufanego (obecnie element systemu ePUAP) s dalece niewystarczajce. Wyej
wymienione rozwizanie oparte zostanie o nowy, usprawniony technicznie Profil Zaufany
wymagajcy docelowo weryfikacji opartej na wymaganiach rozporzdzenia eIDAS. Aby
przyspieszy rozpowszechnienie Profilu Zaufanego, zostanie zapewniona atwa moliwo
uzyskania go przy okazji zaatwiania najpopularniejszych spraw urzdowych. Rozwaana
jest moliwo wykorzystania systemw i kanaw usugodawcw komercyjnych do
przyspieszenia upowszechnienia elektronicznej identyfikacji obywateli a zarazem budowy
bramy, take mobilnej, do rnych usug (bankowych, finansowych, administracji, suby
zdrowia oraz innych usug uytecznoci publicznej). W kontekcie cyfrowej identyfikacji
obywateli bdziemy rozwaa powrt do koncepcji dowodu osobistego z warstw
elektroniczn (funkcjonujcego obecnie ju w 26 pastwach Europy) jako nowoczesnego
rozwizania identyfikacji obywateli, posiadajcego nastpujce funkcjonalnoci:

identyfikacja, uwierzytelnianie, podpis elektroniczny, dokument podrny zgodny z ICAO, ew.


ratunkowe dane medyczne, czy biometri. Moliwe bdzie take zastpienie wybranym eID
rnych kart dostpu funkcjonujcych obecnie w przestrzeni usug publicznych.

Rozwj centrw przetwarzania danych e-administracji

Niezbdna jest szczegowa inwentaryzacja moliwoci technicznych centrw przetwarzania


danych oraz efektywnego wykorzystania istniejcej infrastruktury sprztowej (ICT)
posiadanej przez administracj pastwow. Wszystkie systemy bdce w gestii ministra
cyfryzacji bd utrzymywane na zintegrowanej infrastrukturze serwerowej, zostan take
zapewnione centra zapasowe dla systemw o znaczeniu strategicznym. Obecnie Minister
Cyfryzacji dysponuje przekazan przez MSWiA Zintegrowan Infrastruktur Rejestrw (ZIR),
ktra obsuguje m.in. SRP, CEPiK, CEWiUDP, czy obywatel.gov.pl. Konieczne jest
przeniesienie wszystkich systemw Ministra Cyfryzacji (w tym m.in. ePUAP oraz Centrum
Certyfkacji) na ZIR oraz w duszej perspektywie rozbudowa zaplecza ZIR o dodatkowe
centra przetwarzania danych (z wykorzystaniem istniejcych obiektw nalecych do
jednostek publicznych). Jest to niezbdny element podnoszcy zarwno bezpieczestwo,
gwarancj cigoci pracy, jak i znacznie obniajcy koszty utrzymywania rozproszonej
infrastruktury w wielu lokalizacjach, przy jednoczesnym zwikszeniu stopnia efektywnego
wykorzystania zarwno powierzchni technicznej centrw, sprztu oraz wykwalifikowanego
personelu. Analogiczne mechanizmy musz by wdroone i zastosowane wobec wszystkich
innych systemw i zasobw danych znajdujcych si z posiadaniu caej administracji.

Rozwizania instytucjonalne budowa struktury koordynacyjnej

Dla budowy struktur koordynacyjnych w cyfryzacji administracji konieczne jest zdecydowane


wzmocnienie roli KRMC zarwno w zakresie opiniowania nowych projektw informatycznych
zgaszanych przez administracj centraln oraz regionaln, jak i opiniowanie projektw
legislacyjnych i strategicznych, z obszaru szeroko rozumianej cyfryzacji kraju. Wymaganie
pozytywnej opinii KRMC przed uruchamianiem nowych projektw administracji pastwowej
pozwoli ministrowi cyfryzacji na spjne monitorowanie oraz zarzdzanie informatyzacj
Polski. Musz by wskazane klarowne cele strategiczne informatyzacji, na podstawie ktrych
bd oceniane projekty. Niezbdny jest te jednolity standard oceny projektw w fazie
planowania, a take ich realizacji. Punktem wyjcia projektw maj by przede wszystkim
konkretnie zdiagnozowane i zbadanie potrzeby obywateli oraz przedsibiorcw. Maj
te zawiera mierzalne wskaniki efektywnoci planowanych rozwiza, na podstawie
ktrych bdzie mona ocenia realn, a nie propagandow korzy projektu. Musz
wreszcie zawiera szacunki cakowitych kosztw zwizanych z istnieniem tworzonych
systemw, a nie tylko budet na jego powstanie. Powysza zasada powinna dotyczy
zarwno projektw realizowanych ze rodkw wasnych, jak i ze rodkw unijnych. W
przypadku rodkw UE, naley wpisa do kryteriw formalnych projektw operacyjnych
obowizku posiadania pozytywnej opinii KRMC.

Wypracowanie Linii Wsppracy na styku Rzd-Samorzd

Otwarta i efektywna wsppraca na styku administracji centralnej i jednostek samorzdu


terytorialnego (JST) jest kluczowa dla osignicia wsplnego celu, ktrym jest budowa
sprawnej i nowoczesnej elektronicznej administracji przyjaznej dla obywatela. Wypracowanie

dobrego modelu pracy oraz transparentnych kontaktw jest niezmiernie istotne dla rozwoju
polskiej gospodarki opartej o wiedzy, wykorzystywaniu nowoczesnych technologii,
innowacyjnoci oraz szeroko rozumianych korzyci pyncy z budowy tzw. spoeczestwa
informacyjnego. Zakres wsppracy ma suy okreleniu linii demarkacyjnej pomidzy JST a
rzdem w podejmowaniu projektw cyfrowych o charakterze lokalnym, regionalny i krajowym
przy zachowaniu penej synergii oraz interoperacyjnoci w zakresie efektywnego wspwykorzystania zasobw infrastrukturalnych, sprztowych, czy systemowych. Konieczne jest
w szczeglnoci pilne zapewnienie wsppracy administracji centralnej i regionalnej w celu
uruchomienia wsplnych programw, np. w dziedzinie wsparcia edukacji w technologie TIK z
wykorzystaniem np. rodkw z PO WER, a take w celu uniknicia problemw z
dublowaniem wydatkw na poszczeglne systemy a nastpnie braku interoperacyjnoci
pomidzy systemami centralnymi a regionalnymi.

Konsultacje spoeczne oraz udzia spoeczny w procesie legislacyjnym

Elektroniczne konsultacje spoeczne to element nowoczesnego i otwartego pastwa.


Konieczne jest reaktywowanie portalu konsultacje.gov.pl dla konsultacji w obrbie caej
administracji pastwowej i wykorzystywanie go jako jedynego wiarygodnego rda wiedzy o
procesie konsultacyjnym i jego przebiegu. Na portalu tym zamieszczane bd dokumenty
legislacyjne i strategiczne rzdu utworzone w otwarty standardzie struktury danych XML.
Zostan na nim rwnie udostpnione narzdzia wykorzystujce standard XML dla potrzeb
toku konsultacji midzyresortowych, publicznych, ponownego uytkowania informacji
publicznej oraz monitorowania dalszego cigu procesu legislacyjnego, bez utraty warstwy
informacyjnej i strukturalnej dokumentu oraz wszystkich elementw dodawanych na kadym
etapie procesu. Konsultacje.gov.pl powinny by elementem BIP. Konieczne jest take
wzmocnienie znaczenia i efektywnoci RdC jako ciaa konsultacyjnego i doradczego ministra
cyfryzacji (skadajcego si z przedstawicieli nauki, rynku, administracji i NGOs) w celu
wypracowywania rekomendacji i zalece na bazie obserwacji rynku, trendw wiatowych,
przewidywanych kierunkw legislacyjnych i strategicznych w zakresie brany ICT oraz
rozwoju spoeczestwa informacyjnego. Czonkowie RdC wspieraj swoj wiedz oraz
dowiadczeniem MC oraz KRMC, stanowic bardzo wany element kontaktu z rynkiem,
wsparcia procesu konsultacji spoecznych oraz demokratyzacji procesu cyfryzacji kraju.

Przyjcie standardu elektronicznego obiegu dokumentw w administracji

Sprawny elektroniczny obieg dokumentw to warunek efektywnych i oszczdnych systemw


e-administracji pastwowej. Naley wypracowa i przyj jednolity standard systemu
Elektronicznego Zarzdzania Dokumentami rozwijanego i wspieranego przez pastwo,
umoliwiajc jednoczenie funkcjonowanie systemw komercyjnych pod warunkiem ich
penej interoperacyjnoci. Obecnie administracja wspiera dwa systemy: EZD (PUW) oraz
eDok (COI). Naley przeprowadzi rzeteln ocen obu systemw w oparciu o analiz
merytoryczn, potencja rozwojowy, technologi oraz udzia w rynku i na tej podstawie
wybra wiodcy system EZD, wspierany przez pastwo, oraz postawi przed nim dalsze
zadania ewaluacyjne w szczeglnoci zwizane z interoperacyjnoci z systemami
zewntrznymi (e-Podpisem, ePUAP). Zostanie take przeprowadzana analiza obecnej
instrukcji kancelaryjnej. Zostan zaproponowane zmiany, ktre znacznie uproszcz zasady
elektronicznego obiegu dokumentw i zapewni urzdom wiksze korzyci z rezygnacji z
papieru i przechodzenia na EZD. W kontekcie elektronicznego obiegu dokumentw
przeprowadzimy rwnie analiz pod ktem zaproponowania standardu systemu/w FK

(fakturujcych) dla administracji co pozwoli rwnie na oszczdnoci w zakresie wdroe,


wsparcia technicznego oraz w szczeglnoci agregacji i analizy danych.

Zwikszenie efektywnoci wydatkowania rodkw z POPC 2014-2020

Naley zwikszy efektywno wydatkowania rodkw z Programu Operacyjnego Polska


Cyfrowa (POPC) we wszystkich 3 osiach priorytetowych zarwno w zakresie budowy
szerokopasmowego Internetu, budowy sprawnej e-administracji, jak i nabywania tzw.
kompetencji mikkich (umiejtnoci). Jest to ostatni program operacyjny w tej formule.
Obecne mechanizmy wyboru projektw nie umoliwiaj optymalizacji, wyboru i realizacji
projektw strategicznych. W ramach POPC dysponujemy rodkami wysokoci blisko 10
miliardw zotych, przy znacznie wikszych potrzebach zatem zwikszenie efektywnoci
tych rodkw jest absolutnie kluczowe dla maksymalizacji efektu dwigni finansowej.
Konieczne jest take zaplanowanie od nowa wydatkw na cele osi 3, zwizanej z budow
kompetencji cyfrowych. O ta nie gwarantuje wysokiej wartoci dodanej dla poszczeglnych
beneficjentw, spoeczestwa i celw publicznych. Zamierzamy postawi na wspieranie
kompetencji cyfrowych cile powizanych z innymi strategicznymi celami pastwa w
obszarze edukacji i nauki. Nowa strategia i harmonogram wdraania POPC zostan
opublikowane odrbnie.

Podnoszenie kompetencji po stronie administracji

Problem wysoko kwalifikowanych kadr po stronie administracji publicznej w obszarze


nowoczesnych technologii ICT jest sygnalizowany od wielu lat. Naley zdobywa
kompetencje, ktre pozwol na skuteczne na zamawianie, nadzr nad projektami oraz
odbir odpowiednich rozwiza i technologii, a take w zakresie utrzymywania kluczowych
systemw e-administracji. Naley jednoczenie pooy nacisk na to, e kompetencje
cyfrowe administracji nie mog ogranicza si do sfery czysto technicznej. Technologia nie
jest celem samym w sobie. Administracja musi zdoby kompetencje w praktycznym
stosowaniu technologii cyfrowych, tak by odpowiada na realne potrzeby, niwelowa bariery,
upraszcza procesy i zmniejsza koszty funkcjonowania. Istotnym elementem w zakresie
kompetencji jest realizowanie audytw, analiz i konsultacji (ze szczeglnym uwzgldnieniem
oceny technicznej i ekonomicznej projektw przekazywanych do opiniowania KRMC). Takim
wyspecjalizowanym orodkiem dziaajcym na zlecenie ministra cyfryzacji bd:
zintegrowany instytut cyfryzacji (powstay z poczenia podlegych MC instytutw) oraz COI,
w nowej formule prawnej, ktre dodatkowo mog obsugiwa rwnie obszar jednolitej
cyfrowej identyfikacji (np. Profil Zaufany) oraz realizowa budow i rozwj centrum
certyfikacji.

Zwikszenie skutecznoci dziaa Polski w zakresie ICT zarwno w instytucjach


UE, jak i innych instytucjach midzynarodowych
Na chwil obecn blisko 75% prawa (rwnie w zakresie ICT) tworzone jest w Unii
Europejskiej. W staym przedstawicielstwie RP w Brukseli obszarem szerokorozumianego
spoeczestwa informacyjnego i telekomunikacj zajmuje si jedna osoba. W drugiej poowie
2016 roku za prezydencji sowackiej spodziewana jest bardzo dua ilo aktw
legislacyjnych zwizanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym. Musimy zdecydowanie

zwikszy nasz obecno i aktywno na forum wszelkich gremiw EU (Rada Europejska,


Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz gremia eksperckie i doradcze), tak jak robi
to dzi najwiksze gospodarki europejskie. W naszej ocenie interesy Polski obszaru
cyfryzacji nie s wystarczajco silnie reprezentowane na forum europejskim. Nie tylko KE ale
przede wszystkim nasze spoeczestwo i rynek oczekuje znacznego zwikszenia naszej
aktywnoci, a nawet w zakresie niektrych tematw podejmowania si roli lidera. Majc
powysze na uwadze, jednym z priorytetw ministra cyfryzacji bdzie aktywna i
zdecydowana polityka wzmacniajca nasze uczestnictwo w wypracowywaniu rozwiza
unijnych i midzynarodowym, kluczowych dla realizacji polskich interesw spoecznych i
gospodarczych.