You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 27 stycznia 2016 | Nr 2 (203)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE AKCJE CHARYTATYWNE

Kdzierzyn pamita o Wojaczku

YWNO DLA
RODAKW
NA WSCHODZIE

Fot. Agnieszka Gogolewska

W sobot, 16 stycznia, odbyo si ocjalne nazwanie ronda imieniem Rafaa Wojaczka.


Symboliczn wstg przeciy wnuki poety.
KATARZYNA SOLARZ

Kdzierzyn-Kole znalaz si
na mapie miast, w ktrych kontrowersyjny poeta Rafa Wojaczek mieszka i ktre pami o
tym uczciy. Ulica Rafaa Wojaczka istnieje ju w rodzinnym
miecie poety, w Mikoowie oraz
we Wrocawiu, gdzie najintensywniej tworzy i zmar samobjcz mierci. W Kdzierzynie-Kolu imi poety otrzymao
rondo u zbiegu ulic Tartacznej i
Reja. Wojaczek mieszka tu przez
rok u swojego ojca na osiedlu Pogorzelec, czyli w pobliu ronda.
Edward Wojaczek (ojciec poety
przyp. red.) by nauczycielem
w tutejszym liceum wieczorowym. W Kdzierzynie-Kolu
Wojaczek zda rwnie matur.
Badacze jego twrczoci
twierdz, e czas spdzony w Kdzierzynie-Kolu to okres bardzo
wany w ksztatowaniu si osobowoci literackiej Wojaczka.
Specjalnie na uroczysto, zwizan z nazwaniem ronda imieniem Rafaa Wojaczka, przyjechay jego wnuki, Malwina
i Bartomiej Janusowie. To dla
nas wany dzie i chciabym podzikowa, e doceniacie twrczo naszego dziadka powiedzia Bartomiej Janus. Jego
siostra dodaa to bardzo mie,
e jest tu tablica z nazwiskiem
dziadka, podobnie jak we Wrocawiu, gdzie rwnie bylimy na
otwarciu. Dziki takim inicjatywom zawsze wicej si dowiadujemy o dziadku i na nowo odkrywamy histori naszej rodziny
powiedziaa Malwina Janus.
W uroczystoci wzili te
udzia przedstawiciele wadz
miasta prezydent Sabina Nowosielska, jej zastpca Wojciech
Jagieo, przewodniczcy rady
miasta Andrzej Kope, wiceprzewodniczca Ewa Czubek i wreszcie sam inicjator wydarzenia
radny miejski Micha Nowak.
Nazywanie ulicy czy ronda to
forma upamitnienia osb lub
wydarze wanych dla spoecz-

Wnuki Rafaa Wojaczka ocjalnie odsoniy tablic z imieniem dziadka (od lewej: Malwina i Bartomiej Janusowie).
noci. Tak osob dla naszego
miasta jest Rafa Wojaczek, jeden z najwybitniejszych polskich
poetw XX wieku. ycie Wojaczka byo przez pewien czas zwizane z Kdzierzynem-Kolem,
dlatego to rondo ma by trwaym
ladem jaki tu po nim zostanie
podkreli Nowak.
Literatura i sztuka to takie
wartoci, ktre powinny czy
ludzi i ju mam sygnay, e wiele
osb w naszym miecie zainteresowao si t postaci i nawet
jeli tylko kilkanacioro z nich
signie po jego poezj to mog powiedzie, e mj cel zosta
zrealizowany w stu procentach
doda z satysfakcj Nowak.
Uchwaa rady miasta w sprawie
nazwania ronda imieniem skdind niesawnego poety zosta-

a podjta w listopadzie. Decyzja nie bya atwa, bo na patrona


ronda proponowano m.in. kandydatur Lecha Kaczyskiego,
Konstantego Chmielewskiego,
czy w. Krzysztofa, ktrzy wedug wielu radnych bardziej zasugiwali na to wyrnienie, ni
poeta skandalista.
Jednak za nazwaniem ronda imieniem tego wanie poety
bya te rada osiedla Pogorzelec,
co miao duy wpyw na decyzj
radnych. Dzikuje za determinacj rady miasta, a w szczeglnoci radnego Michaa Nowaka,
e nazwa ronda jest taka wanie,
a nie inna powiedziaa podczas
ceremonii prezydent Sabina Nowosielska. Ta tablica, to dowd, e w naszym miecie byli i s ludzie, ktrymi moemy

si chwali - dodaa. Inicjatywa


spodobaa si rwnie gociom
zaproszonym na konferencj literack powicon poecie, a
jednym z nich by Konrad Wojtya poeta, krytyk literacki, dziennikarz. - Jeli szuka dzi w Polsce jakiego duego wydarzenia
literackiego, to kade due wydarzenie literackie bdzie mae
w kontekcie tego, co stao si
dzi w Kdzierzynie powiedzia
Wojtya. - To wydarzenie przechodzi do historii, take do historii polskiej literatury, poniewa Kdzierzyn jest teraz trzecim
miejscem na tak zwanym szlaku
miast, ktre uhonoroway poet
- doda. - Podoba nam si ta inicjatywa, poniewa trudno jest
dzi nada imi Rafaa Wojaczka czemukolwiek. To bya trudna decyzja, dlatego gratulujemy
odwagi, bo ten poeta zasuguje
na tak form uhonorowania.
Zawsze powtarzam, e jeli si
tworzy genialne rzeczy, to paci
si za to wysok cen. By moe
ta biograa, ktra dla wielu osb
jest kontrowersyjna, wstrzsajca, niepoprawna politycznie,
nieestetyczna albo nieetyczna to
jest wanie koszt jaki Rafa Wojaczek musia ponie - doda.
Moliwe, e przecitny
mieszkaniec Kdzierzyna-Kola
nie bdzie kojarzy, kim by Rafa Wojaczek, ale s osoby, ktre
doskonale pamitaj czas, gdy
mieszka tu jego ojciec. - Byem
uczniem Pana Edwarda, on by
polonist w liceum wieczorowym, tu w Kdzierzynie. Czsto
nam opowiada o swoim synu,
chwali si nim i gdzie tam w
skrytoci ducha cieszy tym, co
napisa. My jako jego uczniowie
te sigalimy po twrczo Rafaa Wojaczka, a to bya mocna
rzecz... no, a potem bya ta tragedia..., bo popeni samobjstwo
- mwi ze smutkiem Czesaw
Abramowicz, byy ucze Edwarda Wojaczka i mieszkaniec Kdzierzyna-Kola, ktrego spotkalimy podczas uroczystoci
na rondzie.

Fot. Materiay KPP w Kdzierzynie-Kolu

KDZIERZYN-KOLE KULTURA

Polacy mieszkajcy na Ukrainie otrzymaj ywno,


odzie, sodycze, zabawki oraz rodki czystoci.
Kdzierzyscy policjanci zorganizowali akcj
wsparcia dla potrzebujcych Polakw na Kresach.
Komendant Powiatowy Policji, Niezalene Samorzdne
Zwizki Zawodowe Policjantw oraz Midzynarodowe Stowarzyszenie Policjantw IPA z
Kdzierzyna-Kola zorganizowali akcj wsparcia dla Kresowian. Dziki zaangaowaniu
policjantw Polacy mieszkaj-

cy na Ukrainie otrzymaj ywno, odzie, sodycze, zabawki


oraz rodki czystoci. Inicjatywa spotkaa si z duym odzewem, bo w pomoc zaangaowali si take cywile. Teraz dary za
porednictwem Stowarzyszenia
Kresowian dziaajcego w Kdzierzynie-Kolu tra do potrzebujcych polskich rodzin
mieszkajcych na Ukrainie.
KS

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

UKRAD METALOWY
SAMOCHODZIK Z PLACU
ZABAW
62-letni mieszkaniec Kdzierzyna-Kola
zosta
przyapany na kradziey metalowej zabawki z
przedszkolnego placu zabaw. Chcia j sprzeda na
zom.
W sobot rano, 16 stycznia, dyurny Komendy Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu zosta powiadomiony
o obywatelskiej akcji jednego z
mieszkacw, ktry zgosi, e
z placu zabaw podejrzany mczyzna prbuje skra metalow zabawk. Po otrzymaniu
zgoszenia, na miejsce natychmiast zosta skierowany policyjny patrol. Funkcjonariusze
w rozmowie ze zgaszajcym
ustalili, e chwil wczeniej za-

uway on idcego w kierunku


skupu zomu mczyzn. Cign on za sob metalowy samochodzik pochodzcy z placu
zabaw pobliskiego przedszkola. Policjanci ustalili, e ujtym
mczyzn jest 62-letni mieszkaniec Kdzierzyna-Kola. Potwierdzili, e zabawka zostaa
skradziona. Metalowy samochodzik zosta zabezpieczony
i oddany dyrektorce przedszkola. Oszacowano warto
skradzionego przedmiotu na
1000 zotych. Teraz 62-latek
bdzie odpowiada przed sdem. Za kradzie metalowego samochodziku grozi mu do
5 lat wizienia.
KS

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze
Najtaniej w regionie

Czytaj rwnie
str. 5

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812

2 Wiadomoci

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE RODZINA

Rodzina zastpcza. Jak to dziaa?


Fot. Agnieszka Gogolewska

Temat rodzicielstwa zastpczego by przedmiotem konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dobra Rodzina.

Gerard Wilczek
(na zdj.) od pitnastu lat
jest rodzicem zastpczym. Pomg prawie
setce dzieci.
katarzyna solarz

Kade dziecko do prawidowego rozwoju potrzebuje


penej rodziny, ale kiedy jej nie
ma lub z rnych wzgldw nie
moe z ni przebywa, trafia do
domu dziecka lub rodziny za-

stpczej. Rodzina zastpcza jest


specyficzn form opieki nad
maoletnim dzieckiem, ktrego
biologiczni rodzice s nieznani
albo pozbawieni wadzy rodzicielskiej lub ktrym j ograniczono. Zgodnie z polskim prawem rodzin zastpcz moe
zosta maestwo lub osoba
samotna. Musz przy tym spenia szereg warunkw. To m.in.
odpowiednie warunki bytowe i
mieszkaniowe, umoliwiajce
dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, a w tym
rozwoju emocjonalnego, fizycznego i spoecznego. Rodzina zastpcza musi rwnie zapewni
dziecku odpowiedni edukacj i
pomc w rozwijaniu jego zainteresowa.
W powiecie Kdzierzysko-Kozielskim 150 dzieci wychowuje si w rodzinach zastpczych, a okoo 50 znajduje
si w rnych placwkach wychowawczych, np. domu dziecka. To podopieczni praktycznie
w kadym wieku do 18 roku ycia - mwi Adam Lecibil, rzecznik starostwa.
Podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Rodzin Zastpczych Dobra Rodzina o
prawidowym rozwoju dzieci i
standardach z tym zwizanych
rozmawiali psycholodzy, samorzdowcy, socjologowie i rodzi-

ce sprawujcy piecz zastpcz. Prezesem Stowarzyszenia


Rodzin Zastpczych Dobra
Rodzina jest Gerard Wilczek,
ktry prowadzi rodzinny dom
dziecka w Reskiej Wsi. - My
jestemy wyjtkow rodzin,
ktra funkcjonowaa wczeniej
jako pogotowie rodzinne i na
krtki czas trafiay do nas dzieci
z interwencji. Przez 15 lat to byo
okoo 90 dzieci - wspomina Wilczek. Teraz zmienilimy form
naszego domu w rodzinny dom
dziecka, w odrnieniu od pogotowia rodzinnego to bardziej
stabilna forma pieczy zastpczej - podkrela Wilczek. Chcemy te dzieci, ktre pozostay w
naszym domu wyprawi w dorose ycie, da im skrzyda, by
mogy w przyszoci daleko pofrun - dodaje. Obecnie pod
skrzydami Gerarda Wilczka i
jego ony jest dziewicioro dzieci, najmodsze dziecko ma 3 latka, a najstarsze 19.
Na terenie Kdzierzyna-Kola organizatorem pieczy zastpczej (tak w jzyku prawnym
nazywa si rodzin zastpcz)
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. - Rodzicielstwo
zastpcze, to przede wszystkim
cika praca, ale niewtpliwie
trzeba mie do niej powoanie podkrela Dorota Rak, dyrektor
PCPR w Kdzierzynie-Kolu.
- Jeli kto zdecyduje si

na bycie rodzicem zastpczym


przechodzi szkolenie, potem
badania psychologiczne, ktre
oceniaj jego predyspozycje do
penienia tej odpowiedzialnej
roli. Na kocu kady otrzymuje
wsparcie finansowe - mwi Rak.
Ustalone kwoty, przeznaczone
na pokrycie podstawowych potrzeb dziecka okrela ustawa o

Rodzicielstwo zastpcze, to przede


wszystkim cika
praca, ale niewtpliwie trzeba mie
do niej powoanie
podkrela Dorota Rak, dyrektor
PCPR w Kdzierzynie-Kolu
wspieraniu rodziny w pieczy zastpczej. Dla rodziny spokrewnionej to 660 z, natomiast w
rodzinach zawodowych, czyli
prowadzcych rodzinny dom
dziecka to 1000 z miesicznie.
- Na ten moment, kwoty, ktre
otrzymujemy na wyywienie i
ubranie w zupenoci wystarcz - mwi Gerard Wilczek. Patrzc jednak na potrzeby kadego dziecka indywidualnie, pod
wzgldem skutecznej pomocy medycznej, terapeutycznej,

edukacyjnej, a take rozwijania jego zdolnoci, to s to ju o


wiele wiksze pienidze. Koszty
utrzymania domu, w ktrym
wychowuje si gromada dzieci,
szczeglnie jeli idzie o sprzty
AGD, ktre musz by przemysowej jakoci s niewyobraalne. Zarwno Gerard Wilczek,
co dyrektor PCPR Dorota Rak,
przyznaj, e obecnie osb chccych peni tak odpowiedzialn i
wymagajc funkcj jest niewiele. Dlaczego? - To praca niemal
24 godziny na dob, ogromnie
absorbujca i wyczerpujca.
Trudno jest wychowa wasne
potomstwo, a w tym przypadku mwimy o podwjnej odpowiedzialnoci, bo bierzemy
obce dziecko, czsto pokiereszowane psychicznie i musimy z
nim postpowa tak, by nie porani go jeszcze bardziej - mwi jedna z matek zastpczych,
uczestniczcych w konferencji
(imi i nazwisko do wiadomoci redakcji). Jedno jest pewne,
biorc pod swj dach dziecko,
ktre czsto pochodzi z rodziny
dysfunkcyjnej, z problemami alkoholowymi, czy psychicznymi,
trzeba umie je nie tylko wychowa, ale i kocha.
Rodzinnym domem dziecka, ktrego opiekunowie takie wsparcie daj od wielu lat,
jest dom pastwa Wilczkw.
Tak atmosfer w nim panuj-

c wspomina bya uczennica


Wilczka (prezes Dobrej Rodziny z zawodu jest katechet
i uczy w szkole w Komornie).
- Kiedy miaam przyjemno
goci w domu Pana Wilczka mwi Marta Nabrdalik z Wikszyc. - Pamitam, e panowaa
tam niesamowicie ciepa, domowa atmosfera. Bya zima i
na rodku pokoju staa wielka
choinka, a wok biegao peno
dzieciakw. Jeli ktre dziecko
si obudzio w nocy, przychodzio si przytuli. Wszdzie panowa rozczulajcy rozgardiasz
- porozrzucane klocki, zabawki, opakowania pampersw,
jak to w domu gdzie mieszkaj
dzieci. Wilczkowie, to niezwykli ludzie, ich biologiczne dzieci
wychowyway si z tymi przygarnitymi, pomagay rodzicom i nadal to robi - wspomina
dziewczyna. Rodziny, lub osoby
samotne, ktre czuj si na siach wzi odpowiedzialno za
ycie i przyszo dzieci, ktre z
rnych wzgldw nie mog by
ze swoimi biologicznymi rodzicami mog skontaktowa si w
tej sprawie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu. Szefowa jednostki zachca potencjalnych
rodzicw. - Jeli kto widzi si
w tej roli, to zapraszam do kontaktu. Wystarczy chcie i kocha
dzieci - zapewnia Dorota Rak.

KDZIERZYN-KOLE SPRAWY KONTROWERSYJNE

Dzieci nie chc oglda zwierzt w cyrku

KOMENTARZ NA GORCO

Sprawa wspodpowiedzialnoci ludzi za los zwierzt zostaa


poruszona jeszcze w padzierniku
ubiegego roku podczas tzw. sejmiku dziecicego w kodnickim
przedszkolu. Wtedy cyrk, w ktrym wystpuj tresowane zwierzta, goci w miecie prawdopodobnie ostatni raz. - Po gorcej
dyskusji na temat czsto okrutnego traktowania zwierzt przez ludzi, kady przedszkolak zgodzi si
z postulatem, i los bezbronnych
zwierzt nie moe by nam obojtny - mwi dyrektorka przedszkola Lidia Kry. Edukacj w tym
kierunku siedemnastka propaguje jednak od dawna. Dzieci z tej
placwki regularnie dokarmiaj
zwierzta ze schroniska, dbaj o
to by zim ptaki miay domowe
karmniki, a teraz za porednic-

twem swoich opiekunw zabray gos w oglnopolskiej debacie.


Nauczyciele wraz rodzicami
wystosowali w ich imieniu petycj do wadz miasta, w ktrej
nawoywali do wydania zakazu
organizacji widowisk z udziaem
tresowanych zwierzt wanie
w Kdzierzynie-Kolu. Dopili
swego, bo Urzd Miasta nie pozosta obojtny wobec tej inicjatywy. Podjto ju dziaania, ktre uniemoliwi udostpnianie
nieruchomoci gminnych w celu
prezentacji takich widowisk - poinformowaa niedawno prezydent
Sabina Nowosielska.
Stanowisko prezydent w
sprawie nieudostpniania gminnych gruntw, obiektw budowlanych lub powierzchni reklamowych w celu prezentacji
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

cyrkowych widowisk zostanie


przedoone teraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a take
instytucjom, podmiotom i osobom prywatnym dziaajcym na
terenie Kdzierzyna-Kola. Z tymi ostatnimi bdzie najtrudniej,
poniewa waciciele prywatnych
gruntw mog wydzierawi swj
teren wacicielowi cyrku i miasto
nie ma na to wpywu. Wszystko zaley wic od ich dobrej woli
. - Dziki naszym wsplnym staraniom Prezydent Miasta przychylia si do naszej proby i postanowia nie wpuszcza cyrku
ze zwierztami na gminne tereny
- pisz na facebooku dzieci z siedemnastki. Teraz poprosimy
prywatne osoby o nieudostpnianie swoich gruntw na rzecz
cyrku ze zwierztami dodaj.

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

W S P P R A C A

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Wczeniej w tej sprawie zabraa


gos bya ju posanka PO, Brygida Kolda-abu. Jeszcze przed
wyborami mwia, e chciaaby
zorganizowa inicjatyw obywatelsk zmierzajc do podjcia
uchway zakazujcej na terenie
miasta widowisk z tresowanymi
zwierztami. Posank wyprzedziy przedszkolaki. Tym samym
Kdzierzyn-Kole doczy do takich gmin, jak Pozna, Supsk,
Bielsko-Biaa, czy Legnica, ktre
wprowadziy zakaz dziaalnoci
cyrkw na swoim terenie. Niedawno do tej listy doczyo Opole.
Debata powicona obecnoci ywych zwierzt w cyrkach
toczy si w naszym kraju od wielu
lat - powiedzia Gazecie Wyborczej Arkadiusz Winiewski, prezydent Opola. Od kilku miesicy
zesza na poziom samorzdowy.
Jeeli wic prost decyzj Opole
moe przyczyni si do poprawy
losu zwierzt, zdecydowaem, e
zgoda na prowadzenie dziaalnoci cyrkowej z wykorzystaniem
ywych zwierzt na terenie miasta Opola nie bdzie wydawana
doda Winiewski. Na t decyzj mia rwnie wpyw wniosek
zoony przez kilkuset mieszkacw. Warto doda, e mieszkacy
Opola zaprotestowali te przeciw
obecnoci pod opolskim ratuszem
objazdowego rekinarium, ktre
jeszcze na pocztku roku gocio
w Kdzierzynie-Kolu.
ks

Lidia Kry
Dyrektor
Publicznego Przedszkola
nr 17 w Kdzierzynie-Kolu.
Podczas sejmiku dziecicego poruszylimy m.in. temat dotyczcy zakazu wpuszczania do miasta cyrku ze
zwierztami i nie chodzi o
cyrk w ogle, ale ten gdzie
zwierzta poddaje si tresurze. Na to, e wystpuj one
w widowiskach cyrkowych

nie mamy bezporedniego


wpywu, ale mamy wpyw na
to, czy bdziemy chodzi na
takie pokazy, czy nie. Rozmowa z dziemi to jedno, ale
dziecko samo nie decyduje,
czy idzie do cyrku. To rodzice decyduj i w ich interesie
ley, by uczuli dziecko na
to, e tresowane zwierzta
cierpi. Cieszymy si, e gos
dzieci doprowadzi do zmiany
prawa w Kdzierzynie-Kolu.
Fot. Pixabay

Mali obrocy praw zwierzt z Przedszkola nr 17 w Kodnicy


sprzeciwiaj si wpuszczaniu na teren miasta cyrku.

W Polsce dziaa 17 cyrkw, w ktrych wystpuj tresowane zwierzta. Jednym z nich jest cyrk Arena (na zdjciu).

GazetaInformator.pl >>

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

Fot. Starostwo Powiatowe

O ZABYTKI W POWIECIE
ZADBA KONSERWATOR

Nadzorem konserwatora objty jest m.in. zabytkowy


koci w Radoszowach w powiecie kdzierzysko-kozielskim.
cenie wysze z zakresu historii
sztuki lub konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, ochrony dbr
kultury, archeologii, konserwacji i restauracji dzie sztuki
czy architektury. Od kandydata oczekuje si te trzyletniego
stau pracy, w tym rocznego
na stanowisku o charakterze
zgodnym z zakresem czynnoci. - Usprawni to na pewno
zaatwianie wielu spraw mieszkacom Kdzierzyna-Kola i
powiatu, ale nie tylko, bo take
rnym instytucjom - podkrela starosta Magorzata Tudaj.
W powiecie kdzierzysko-kozielskim znajduje si obecnie
kilkaset budynkw wpisanych
do rejestru zabytkw.
ks

KDZIERZYN-KOLE BIZNES

NOWA FUNKCJA
ADAMA LESZKIEWICZA
Prezes ZAK zosta wiceprzewodniczcym Wojewdzkiej Rady Dialogu
Spoecznego.
11 stycznia w Opolu odbyo si pierwsze posiedzenie
Wojewdzkiej Rady Dialogu
Spoecznego, bdcego forum
wsppracy przedstawicieli
zwizkw zawodowych, wadz
rzdowych i samorzdu.
Funkcj Wiceprzewodniczcego Rady z ramienia organizacji Pracodawcy RP, obj
prezes Adam Leszkiewicz. W
skad Rady wesza rwnie
Boena Borys, przewodniczca Midzyzakadowego
Niezalenego Samorzdnego
Zwizku Zawodowego Pracownikw Grupy Azoty ZAK
S.A. W obecnym ksztacie

Rada skada si z trzydziestu czonkw, powoanych na


czteroletni kadencj. Za jej
misj przyjto rozwizywanie problemw dotyczcych
Opolszczyzny oraz zapobieganie konfliktom, ktre mogyby mie negatywny wpyw
na rozwj regionu. Obradom
przewodniczy bdzie Marszaek Wojewdztwa Opolskiego Andrzej Bua. Na
poziomie oglnopolskim powstaa Rada Dialogu Spoecznego, powoana przez
Prezydenta Andrzeja Dud,
ktra ma zastpi dziaajc
dotd Komisj Trjstronn
do spraw Spoeczno-Gospodarczych.
ks

KDZIERZYN-KOLE USC

YLI DUGO
I SZCZLIWIE...
5 par otrzymao medale za dugoletnie poycie
maeskie.
Medal za dugoletnie poycie maeskie wrcza si
parom, ktre przeyy 50 lat
w jednym zwizku maeskim. Niedawno w Urzdzie
Stanu Cywilnego wrczya je
prezydent Sabina Nowosielska. Medale przyznane przez
prezydenta RP Za dugoletnie poycie maeskie
otrzymali: Brygida i Ludwik
Bieniowie, Hildegarda i Ginter Klytowie, Helena i Andrzej

Makowscy, Teresa i Tadeusz


Pciennikowie, Irena i Izydor
Zubowscy. Dawniej pary poznaway si zwykle na potacwkach przyznaa wikszo maonkw, zapytana
o okolicznoci poznania si.
Jedna z par dopiero niedawno
zalegalizowaa zwizek, cho
spotkali si dawno temu. O
trzech parach, bdcych przez
dugie lata pracownikami Zakadw Azotowych pamitaa
te Grupa Azoty ZAK.
ks

REGION

Azoty dostay
prestiowe wyrnienie

w skrcie

Adam Leszkiewicz odebra w Opolu


Krysztaowy Laur Umiejtnoci i Kompetencji.
Fot. Materiay prasowe ZAK Kdzierzyn-Kole

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Starostwo ma wakat na
stanowisko inspektora do
spraw zabytkw.
Do 19 stycznia mona byo
skada aplikacje na stanowisko poinformowa Adam Lecibil, rzecznik starostwa. Bdzie
to osoba odpowiedzialna m.in.
za wydawanie pozwole zwizanych z obiektami wpisanymi
do rejestru zabytkw. - Do tej
pory kadorazowo trzeba byo udawa si do stolicy wojewdztwa, wkrtce inspektor
bdzie na miejscu, co znaczco
uatwi przebieg niezbdnych
procedur - precyzuje Lecibil.
Uzyskamy u niego rwnie pozwolenia na budow lub rozbirk budynkw znajdujcych si w ewidencji zabytkw.
Wrd wymogw jest wykszta-

Wiadomoci 3

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

katarzyna solarz

To wyrnienie, ktrym co
roku Opolska Izba Gospodarcza nagradza menaderw, firmy, organizacje, instytucje oraz
reprezentantw nauki, owiaty, kultury, sztuki, polityki i
ochrony zdrowia, ktrzy wpywaj na rozwj gospodarki w
regionie. - To dla mnie bardzo
wane wyrnienie, ktre chc
dzieli z pracownikami Grupy
Azoty ZAK. W moim najgbszym przekonaniu ta nagroda
dotyczy caego naszego zespou,
a nie jednej osoby. Kolejne pokolenia pracoway na warto,
ktr kdzierzyskie zakady azotowe s dzisiaj. Na tym
potencjale i kapitale wsplnie
stworzylimy strategi rozwoju
na kolejne lata - powiedzia podczas wystpienia Adam Leszkiewicz. - Budujc konkurencyjno naszej firmy, wsptworzc
siln polsk grup chemiczn i
pozycjonujc j na rynkach
caego wiata, promujemy i
wzmacniamy rwnie potencja polskiej i opolskiej gospodarki. Otrzymany dzisiaj laur
jest dla mnie dowodem tego, e

Wyrnienie wrczy Adamowi Leszkiewiczowi


Marszaek Wojewdztwa Opolskiego, Andrzej Bua.
Na zdjciu Andrzej Bua i Adam Leszkiewicz.
sia Grupy Azoty ZAK zostaa
w peni dostrzeona i doceniona w naszym wojewdztwie. Po
trudnej dekadzie 2000-2010 i
zmianach wacicielskich jest to
szczeglnie istotne. Wyrnienie stanowi dla nas zobowizanie, aby w kolejnych latach dziaalno spki przekuwaa si w
wymierne efekty stanowice
warto dla pracownikw firmy i ich rodzin, otoczenia spoecznego firmy, jej bliskich i dalszych partnerw biznesowych.
Dzikujc Kapitule Konkursu za

to wyrnienie, dedykuj je pracownikom Grupy Azoty ZAK


zakoczy. Corocznie, w ramach
konkursu, przyznawane s Laury: Zoty, Srebrny, Krysztaowy
i Platynowy. O wyrnieniach
kadorazowo decyduje Opolska
Kapitua Laurw, w skad ktrej
wchodz: Wojewoda Opolski,
Marszaek Wojewdztwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola,
Czonkowie Rady Opolskiej Izby
Gospodarczej oraz laureaci Laurw minionych edycji konkursu.

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

Wandale zniszczyli tablice


Kdzierzyscy mionicy biegania, biorcy udzia w oglnopolskiej
akcji Parkrun niedugo cieszyli si swoj now tras w kozielskim parku.
Przebiegli ni zaledwie
dwa razy, a ju wandale zdyli zdewastowa kilka tablic wyznaczajcych tras ubolewa
Jarosaw Jurkowski z kozielskiego magistratu. W ramach
tzw. inicjatywy lokalnej urzd
miasta przygotowa za prawie 5
tys. z 25 tablic informacyjnych.
Wedug ustale parkrunerw
to pierwszy taki przypadek zaangaowania si samorzdu w
akcj w Polsce. Ze swojej strony mionicy biegania zadbali
o ich rozmieszczenie i monta.
Trasa biegnie od Domu Kultu-

ry Kole a pod Przedszkole


nr 21 na ul. Filtrowej i wraca
pod Dom Kultury. - Nowoci
szlak lni ledwie dwie soboty.
Niestety domorosym artystom
i siaczom najwidoczniej tablice
przeszkadzay, gdy uszkodzili, wyrwali lub pomazali kilka
z nich - dodaje Jurkowski. Parkrun goci w Kdzierzynie-Kolu od ubiegego roku. Biegacze
co sobot spotykaj si o godz.
9:00 i pokonuj, kady swoim
tempem, bez cigania si 5 kilometrw. - Wikszo biegw
startowaa z ul. Ogrodowej, ale

organizatorzy
kadorazowo
montowali i demontowali oznaczenia trasy w okolicznym lesie. Byo to mao wygodne, std
zrodzi si pomys przeniesienia biegu do Kola, na tutejsze
Planty - tumaczy Jurkowski.
Kozielski park jest miejscem
chtnie uczszczanym przez
mieszkacw. W razie zaobserwowania aktw wandalizmu
urzd miasta prosi o kontakt ze
stra miejsk (tel. 986, 77 40
50 329) lub policj (tel. 997).
ks

KDZIERZYN-KOLE SPOECZESTWO

Zgo zadanie do budetu!


Rozpoczynaj si konsultacje spoeczne w sprawie
budetu obywatelskiego na 2016 rok.
W tym roku pula pienidzy do rozdysponowania na
wszystkie osiedla to ponad 1
mln zotych. Mona zgosi
ciekaw inicjatyw czy inwestycj, warunek jest jeden zadanie moe by tylko jedno i
trzeba si zmieci w okrelonej
kwocie, ktra przypada na dane
osiedle. Najwicej w tym roku
otrzyma Pogorzelec, bo ponad
200 tys. zotych. Propozycje
na pimie lub drog mailow
naley przesa do urzdu miasta do 1 lutego. Najlepiej skorzysta w tym celu z przygotowanego formularza - wyjania
Jarosaw Jurkowski, rzecznik
prezydent. Swj pomys mo-

e zgosi kady mieszkaniec


osiedla, organizacja pozarzdowa czy samorzd osiedlowy
w formie pisemnej lub mailem.
- Proponowane zadanie musi
dotyczy nieruchomoci, ktrymi gmina zarzdza lub do
ktrych moe uzyska dostp
precyzuje Jurkowski. Od 2
do 22 lutego zarzdy osiedli
bd weryfikoway zgoszenia
i ustal ich szacunkowe wartoci. Wyjtkiem s Lenartowice, gdzie w uzgodnieniu z rad
osiedla z gry zaplanowano budow placu rekreacyjno wypoczynkowego. Listy zada
wraz z opiniami samorzdw
osiedlowych zostan opubliko-

wane w biuletynie informacji


publicznej urzdu miasta oraz
wywieszone na supach ogoszeniowych na terenie osiedli
do 29 lutego. Pozytywnie
zaopiniowane zadania zostan poddane konsultacjom, a
mieszkacy sami zdecyduj,
ktre z pomysw wejd w ycie
- konkluduje Jarosaw Jurkowski. Szczegowe informacje na
temat kwot, przypadajcych
na dane osiedle mona znale
na stronie informacyjnej urzdu miasta: http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.
php?t=200&id=70046.
ks

CZYTAMY KSIKI
CAY ROK
29 stycznia o godz. 17.00 w Szkole
Podstawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach, odbdzie
si przedstawienie promujce program rzdowy Ksiki Naszych
Marze pod tytuem Czytamy
ksiki cay rok. W programie
krtka inscenizacja w wykonaniu
uczniw klasy II oraz recytacja
wierszy przez uczniw klas starszych.
DOTACJE
NA USUWANIE AZBESTU
Gmina Bierawa planuje wystpi
do WFOiGW w Opolu z wnioskiem o dotacj na dofinansowanie zada z zakresu usuwania
azbestu. Wniosek obejmowa
bdzie planowane prace z zakresu
demontau, zbierania, transportu
i unieszkodliwienia wyrobw zawierajcych azbest (nie obejmuje
kosztw zakupu materiaw i pokrycia dachu). Do 10 marca trwa
nabr wnioskw osb zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na utylizacj azbestu.
SALE GIMNASTYCZNE DLA
MIESZKACW
Do marca s nieodpatnie udostpnione sale dla mieszkacw
gminy Bierawa wedug planu
zamieszczonego na stronie www.
bierawa.pl.
WYJAZDY NA NARTY
Urzd Gminy Polska Cerekiew
zaprasza na wyjazdy na narty do
Mala Moravka w Czechach - 7 i 20
lutego. Wpisowe 35 z od osoby (w
cenie dojazd oraz ubezpieczenie).
Zapisy: UG Polska Cerekiew - Patrycja Treffon, tel. 77/4801466.
SZKOLENIE
DLA ROLNIKW
Departament Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wraz z Opolskim Orodkiem
Doradztwa Rolniczego w osiowie
zaprasza rolnikw na szkolenie
pn. Siedliska w gospodarce rolnej, ktre odbdzie si 27 stycznia
w siedzibie OODR w osiowie.
Szkolenie jest jednym z zada
realizowanych w ramach projektu
pn. Biornorodno Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja projektu
dofinansowana jest ze rodkw
Unii Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Osi priorytetowej 5
Ochrona rodowiska, dziedzictwa
kulturowego i naturalnego, Dziaanie 5.1 Ochrona rnorodnoci
biologicznej RPO WO 2014-2020.
TEREN NA SPRZEDA
W POCIKARBIU
Wjt Gminy Reska Wie, dziaajc na podstawie art. 37 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami, ogasza drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda nieruchomoci stanowicych wasno
Gminy Reska Wie. Przetarg odbdzie si 29 grudnia w budynku
Urzdu Gminy w Reskiej Wsi ul.
Pawowicka 1, sala nr 20.
SPRZEDA
NIERUCHOMOCI
Wjt Gminy Reska Wie, dziaajc na podstawie art. 37 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami,
ogasza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda nieruchomoci stanowicych wasno
Gminy Reska Wie. Przetargi odbd si w budynku Urzdu Gminy w Reskiej Wsi ul. Pawowicka
1, sala nr 20.

4 Gospodarka

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ MOTORYZACJA

REGION GOSPODARKA

REGION GOSPODARKA

ZMIENIA SI ZASIEK ZUS


DLA MATEK ZAKADAJCYCH FIRM

DO KOCA STYCZNIA
CZAS NA ZOENIE ZUS IWA

Mode mamy prowadzce


wasny biznes maj prawo do urlopu macierzyskiego. Nowelizacja ustawy zakada zmian zasad
przyjmowania zasiku dla
przedsibiorczych matek.
Nowelizacja zostaa podpisana jeszcze przez Bronisawa Komorowskiego w poowie
ubiegym roku, jednak w podpisanej ustawie widnieje termin 1 stycznia 2016 roku jako
pocztek obowizywania nowych przepisw.
Przed wprowadzeniem nowelizacji do ustawy o wiadczeniach pieninych w razie
choroby i macierzystwa obowizyway przepisy, ktre pozwalay modej mamie otrzymywa wysokie wiadczenia
na urlopie macierzyskim
przez 12 miesicy, nawet jeli ta zaoya jednoosobow
dziaalno gospodarcz krtko przed urodzinami dziecka i przez minimum miesic
opacaa najwysz skadk na

31 stycznia upywa termin


skadania Informacji o danych do ustalenia skadki
na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za rok
2015.
ZUS IWA zobowizani s
przekazywa patnicy, ktrzy
speniaj cznie nastpujce warunki: byli zgoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako patnicy skadek na ubezpieczenie

ubezpieczenie chorobowe.
Temat ten poruszy opinie
publiczn zarzucono niektrym kobietom, e stosuj nieuczciwe praktyki, zakadajc
pozorn dziaalno gospodarcz, ktra ma na celu jedynie
wyudzenie bardzo wysokich
zasikw macierzyski z Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.
Do zmiany ustawy przymierzano si ju trzy lata temu, gdy MPiPS rozpoczo
prac nad wprowadzeniem
regulacji, ktre miay zlikwidowa naduycia ze strony
nieuczciwych praktyk przedsibiorczych matek. Regulacje
miay na celu zniwelowanie
nieustannych kontroli ZUS
wszystkich kobiet prowadzcych wasn rm, ktre zostay matkami lub spodzieway si dziecka.
Nowe przepisy wyeliminuj moliwo uzyskania wysokich zasikw macierzyskich
dla kobiet prowadzcych wasne rmy po krtkim okre-

sie opacania podwyszonych


skadek ZUS. Od pierwszego
stycznia obowizuj przepisy, ktre zakadaj, e przedsibiorcza mama dopiero po
12 miesicach opacania wyszych ni zasadniczych skadek
chorobowych przy prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej, otrzyma najwyszy zasiek macierzyski w przypadku
urodzenia dziecka. Jeli czas
opacania skadek bdzie krtszy to po narodzinach dziecka
otrzyma zasiek naliczony od
60% przecitnego wynagrodzenia, plus za kady miesic
opacania skadki od wyszej
podstawy, dostanie 1/12 rnicy midzy zadeklarowan podstaw a 60 proc. przecitnego
wynagrodzenia. W efekcie zasiek bdzie rs co miesic, a
dopiero po roku osignie wysoko proporcjonaln do zadeklarowanej podstawy.
DR

Na stronie internetowej ZUS znajduje


si poradnik
wypadkowe od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia roku, za ktry skadana jest informacja i co
najmniej jeden dzie w styczniu nastpnego roku; w roku,
za ktry skadana jest informacja, zgaszali do ubezpieczenia
wypadkowego co najmniej 10
ubezpieczonych; byli wpisani
do rejestru REGON w dniu 31
grudnia roku, za ktry jest skadana informacja ZUS IWA.

Poprzez
nieprzerwane
zgoszenie w ZUS jako patnika
skadek na ubezpieczenie wypadkowe naley rozumie, i
w kadym z miesicy roku, za
ktry skadana jest informacja,
przynajmniej jeden ubezpieczony podlega ubezpieczeniu
wypadkowemu. Obowizku
zoenia informacji ZUS IWA
nie maj wic ci patnicy, ktrzy cho w jednym miesicu
tego roku nie byli patnikami
skadek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden ubezpieczony nie podlega temu ubezR E K L A M A

pieczeniu.
Szczegowe informacje
dotyczce zasad skadania i
wypeniania informacji o danych do ustalenia skadki na
ubezpieczenie wypadkowe ZUS
IWA znajduj si w poradniku
Zasady skadania i wypeniania
informacji o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie
wypadkowe ZUS IWA, ktry
dostpny jest na stronie internetowej Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych.
DR

Gospodarka 5

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

KUPUJC

KA S F I S KA L N
3 MIESICE

REKL AMY

GRATIS!

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

NOWO!
ib.pl

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze
Mobilne kasy
i drukarki fiskalne

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Polacy chtnie korzystaj


z elektronicznych zwolnie lekarskich
Od 1 stycznia tego roku lekarz ma prawo w miejsce zwolnienia papierowego
wystawi pacjentowi zwolnienie w formie elektronicznej, ktre automatycznie
tra zarwno do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, jak i pracodawcy pacjenta.
Dziki elektronicznym
zwolnieniom lekarskim, czyli
w skrcie e-ZLA, osoba ubezpieczona nie bdzie musiaa
ju dostarcza druku zwolnienia swojemu pracodawcy, jeli ten posiada konto na
PUE. Aby lekarz mg wystawi elektroniczne zwolnienie
lekarskie, rwnie musi on
zaoy prol na Platformie
Usug Elektronicznych ZUS.
S to warunki niezbdne do
funkcjonowania elektronicznych zwolnie lekarskich.
Jak moemy przeczyta
na stronie internetowej Zakadu Ubezpiecze Spoecznych:
Przy wystawianiu zwolnienia lekarz korzysta ze wsparcia systemu informatycznego
ZUS, ktry po wpisaniu numeru Pesel pacjenta podpowie
jego dane identykacyjne z
adresem zamieszkania i NIP-em pracodawcy. Lekarz sam
musi wpisa jedynie okres niezdolnoci do pracy i kod cho-

Fot. PIXABAY

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

Dziki elektronicznym zwolnieniom lekarskim osoba


ubezpieczona nie bdzie musiaa ju dostarcza druku
zwolnienia swojemu pracodawcy, jeli ten posiada
konto na PUE.
roby, ktry mona znale w
specjalnej wyszukiwarce.
Elektroniczne zwolnienia
lekarskie napyway do ZUS
ju od 1 stycznia. Tylko w poniedziaek, 11 stycznia, wpyno ponad 500 elektronicznych zwolnie lekarskich. Do

tej pory w sumie lekarze wystawili ich ponad 2,2 tys.


Do koca 2017 r. obok e-ZLA honorowane bd rwnie tradycyjne zwolnienia
papierowe. Do tego czasu obowizuje okres przejciowy.

Warto zbiera
paragony od lekarza i dentysty
Prywatna praktyka lekarska i dentystyczna
to kolejna brana premiowana w Narodowej Loterii Paragonowej.
Kady kto od stycznia do
marca tego roku bdzie zbiera paragony skalne z wizyt
u lekarza i dentysty oraz zarejestruje je na stronie loterii,
wemie udzia w losowaniu
dodatkowej nagrody specjalnej (Opla Insigni). Losowanie branowe" odbdzie si
18 kwietnia.
18 stycznia w TVP Regionalnej mielimy okazje
obejrze pierwsze losowanie nagrody specjalnej, ktre objo paragony zgoszone
w ostatnim kwartale 2015 r.
z brany fryzjerstwo i inne
usugi kosmetyczne". Polacy zarejestrowali milion takich dowodw zakupu. Losowania specjalne bd raz
na trzy miesice towarzyszy
comiesicznemu losowaniu
Opla Astry i notebookw, w
ktrym bior udzia wszystkie paragony wystawione za
zakupy towarw lub usug na
kwot co najmniej 10 z. Na-

Fot. PIXABAY

GazetaInformator.pl >>

Losowania specjalne bd raz na trzy miesice


towarzyszy comiesicznemu losowaniu.
grania z losowania i wyniki s
dostpne na stronie loteriaparagonowa.gov.pl.
Ministerstwo Finansw
przypomina, e kolejnymi
branami
premiowanymi
Oplem Insigni bd konserwacja i naprawa samochodw osobowych, sprzeda
detaliczna czci i akcesoriw
do pojazdw samochodowych" (II kwarta 2016 r.)
oraz restauracje i inne placwki gastronomiczne, przygotowanie i podawanie napojw" (III kwarta 2016 r.).

Aby wzi udzia w loterii,


wystarczy mie ukoczone 18
lat i paragon skalny na minimum 10 z oraz zarejestrowa
go na stronie loteriaparagonowa.gov.pl.
Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna
Ministerstwa Finansw, ktra
ma uwiadomi Polakom, jak
du rol peni w uczciwym
obrocie gospodarczym. Ma
rwnie pokaza, e branie
paragonu to wspieranie uczciwych przedsibiorcw i uczciwej konkurencji midzy nimi.

Artykuy do rubryki
Niezbdnik przedsibiorcy
opracowane zostay we wsppracy
z firm softib.pl

Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

6 Edukacja

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Odkrywali kdzierzyskie lady Rafaa Wojaczka


W miejskiej bibliotece publicznej odbya si konferencja naukowa powicona twrczoci poety.
Wiersze Rafaa Wojaczka
czytali m.in. prezydent Sabina
Nowosielska, wiceprezydent
Wojciech Jagieo, wiceprze-

wodniczca rady miasta Ewa


Czubek, radny miejski Micha
Nowak i mieszkacy miasta.
Twrczoci kontrowersyjnego
poety powicony by rwnie
naukowy wykad dr. hab. prof.

Romuald Cudaka z Uniwersytetu lskiego. Gocili rwnie


Maciej Melecki, poeta i dyrektor Instytutu Mikoowskiego
im. Rafaa Wojaczka, Krzysztof Siwczyk, poeta i odtwr-

ca gwnej roli w filmie Lecha


Majewskiego pt. Wojaczek
oraz Konrad Wojtya, poeta,
krytyk literacki i dziennikarz.
Nie zabrako te rodziny poety,
bowiem z wizyt do Kdzie-

rzyna-Kola po raz pierwszy


przyjechay wnuki Wojaczka,
Malwina i Bartomiej Janusowie. Gociem specjalnym
bya nauczycielka twrcy Sanatorium, Ludwika Bek, kt-

ra uczya go jzyka polskiego


i przygotowywaa do matury,
ktr Wojaczek zda na pitk
wanie w Kdzierzynie-Kolu.

Fot. Agnieszka Gogolewska

katarzyna solarz

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 2/2016


region

GazetaInformator.pl 27 stycznia 2016 nr 2 (203)

gospodarka

Obecna perspektywa finansowania dla rolnikw

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014 2020 zosta opracowany


na podstawie przepisw Unii Europejskiej i jest on wkomponowany w caociowy system polityki rozwoju kraju.
dominika rudzka

Jak podaje Ministerstwo


Rolnictwa - celem gwnym
PROW 2014 2020 jest
poprawa konkurencyjnoci
rolnictwa, zrwnowaone
zarzdzanie zasobami naturalnymi i dziaania w dziedzinie klimatu oraz zrwnowaony rozwj terytorialny
obszarw wiejskich.
W obecnej perspektywie
finansowej PROW 20142020 nie ma kontynuacji
instrumentu wsparcia pn.
Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw. Nowy
program bdzie realizowa
wszystkie sze priorytetw wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarw wiejskich na lata 2014
2020, a mianowicie: uatwianie transferu wiedzy
i innowacji w rolnictwie,
lenictwie i na obszarach
wiejskich; poprawa konkuR E K L A M A

rencyjnoci wszystkich rodzajw gospodarki rolnej


i zwikszenie rentownoci
gospodarstw rolnych; poprawa organizacji acucha
ywnociowego i promowanie zarzdzania ryzykiem
w rolnictwie; odtwarzanie,
chronienie i wzmacnianie
ekosystemw zalenych od
rolnictwa i lenictwa; wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodark
niskoemisyjn i odporn
na zmian klimatu w sektorach: rolnym, spoywczym i
lenym; zwikszanie wczenia spoecznego, ograniczanie ubstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na
obszarach wiejskich.
Z punktu widzenia zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich szczeglnie
istotny jest sektor rolny i to
w gwnej mierze do niego
skierowany jest Program.

Plan zakada przede wszystkim rozwj gospodarstw


rolnych. Transfer wiedzy i
innowacji oraz Doradztwo
rolnicze maj przyczyni si
do dalszego rozwoju sektora
rolnego i wzrostu jego konkurencyjnoci. Program kadzie nacisk na wzrost rynkowej produkcji ekologicznej,
poprzez wprowadzenie nowego dziaania - Rolnictwa
ekologicznego.
PROW 2014-2020 zakada kontynuacje patnoci
na rzecz obszarw o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa
- wsparcie inwestycyjne w
zwizku z realizacj celw
rodowiskowych otrzymaj gospodarstwa pooone
na obszarach Natura 2000 i
na obszarach naraonych na
zanieczyszczenie wd azotanami pochodzenia rolniczego.

Rozwj gospodarstw i
dziaalnoci gospodarczej
Poddziaanie 6.1 Programu Rozwoju Obszarw
Wiejskich na lata 2014-2020
zakada pomoc w rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej na rzecz modych rolnikw. Beneficjentem tego
poddziaania moe by mody rolnik, ktry w PROW
okrelony jest jako: osoba,
ktra nie ukoczya 40 roku ycia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
po raz pierwszy rozpoczyna
prowadzenie gospodarstwa
rolnego jako jedyny kierujcy gospodarstwem, czyli
do dnia zoenia wniosku o
przyznanie pomocy nie prowadzia gospodarstwa rolnego jako kierujcy. Pomoc jak moe otrzyma
beneficjent wypacana jest
w dwch ratach: pierwsza
- 80%, druga - 20%. Raty
zostan wypacone maksy-

malnie w cigu 5 lat od przyznania pomocy .


Inn form wparcia jest
poddziaanie 6.2 - Pomoc na
rozpoczcie pozarolniczej
dziaalnoci gospodarczej na
obszarach wiejskich. W jego
ramach osoby fizyczne mog uzyska pomoc w formie
premii, ktra rwnie zostanie rozoona na dwie raty.

Najwiksze szanse na uzyskanie dofinansowania maj osoby, ktre w biznesplanie przedstawi operacje o
charakterze innowacyjnym
czy te zakadajce utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pene etaty rednioroczne. Wicej informacji
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa.

Sprostowanie
Informujemy Czytelnikw, i w artykule Prowadzisz firm na obszarach wiejskich? Moesz dosta 300 tys.
dotacji!,
opublikowanym
13.01.2016 (GazetaInformator - dodatek Plusy dla Biznesu - nr1 (202)) zamieszczona
zostaa bdna informacja nt.
dziaania Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw,
gdy by to instrument wspar-

cia w ramach zamykanego ju PROW na lata 20072014 - realizacja do koca


ubiegego roku. Natomiast w
obecnej perspektywie finansowej PROW 2014-2020 nie
ma kontynuacji instrumentu
wsparcia pn. Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw.
Przepraszamy
Czytelnikw za bd
- Redakcja

PLUSY BIZNESU

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION BIZNES

REGION - BIZNES

Przed wyjazdem na narty


przygotuj swj sprzt!

Legalna i stabilna praca dla Opiekunw


Osb Starszych w Niemczech

R E K L A M A

Zanie swoje narty do Ski Serwis.


Tam profesjonalici przygotuj je do sezonu.
mowanych marek takich jak
na przykad Rossignol, Head,
Volki, czy Atomic oraz baganikw na dach. Jeeli natomiast z utsknieniem wyczekujesz sezonu letniego, ju
dzi pomyl o odwieeniu
swojego roweru. MK Bicycle z przyjemnoci zajmie si
jego renowacj tak, by wyglda jak nowy.

Ski Serwis/Wypoyczalnia
Godziny otwarcia:
od pon. do pt.: 10.00-18.00
sob. od 9.00-13.00
Ul. Reymonta 10
47-400 Racibrz
www.mkbicycle.pl
tel.: 784 944 409
664 031 119
Artyku sponsorowany

Szansa dla osb bezrobotnych


na podjcie staego zatrudnienia w komfortowych warunkach.
Realia pracy s trudne,
zwaszcza dla osb, ktre przekroczyy 45 rok ycia i pomimo
swojej gotowoci do podjcia
pracy, s w wikszoci niezauwaani przez pracodawcw.
Kadego roku obserwujemy w Polsce wzrost zainteresowania prac za granic. Europa
si starzeje, samodzielno seniorw gwatownie spada. W
zwizku z tym zawd Opiekuna/Opiekunki osoby starszej,
staje si jedn z najbardziej podanych profesji, szczeglnie
na niemieckim rynku pracy.
Od opiekunw oczekuje si
przede wszystkim znajomoci
jzyka niemieckiego, ktry zapewni seniorom poczucie bezpieczestwa, a take yczliwego
i empatycznego podejcia do
ich niepenosprawnoci.
Opiekun
wyjedajcy
do pracy za porednictwem
agencji, moe liczy na umow dostosowan do nowych
przepisw wprowadzonych w
Niemczech. W kadej agencji
warunki umowy rni si od
siebie. Wane natomiast, by
zwrci uwag na wysoko
kwot oskadkowanych do ZUS-u, od ktrych zaley wysoko
wiadcze emerytalnych lub
rentowych w przyszoci.
Wybr agencji pracy nie
powinien by przypadkowy,
dlatego w celu jej lepszego poznania, zachcamy Kandyda-

Fot. Interkadra

Kada osoba wybierajca


si na narty powinna uprzednio zadba o ich stan, by zapewni sobie w peni bezpieczn oraz komfortow
jazd. Rowerownia w okresie zimowym zamienia si w
pikn i klimatyczn przysta narciarsk, ktra kompleksowo dba o sprzt narciarski, przygotowujc go do
sezonu. Niezalenie od tego,
jaki sprzt posiadasz oraz jak
zaawansowanym narciarzem
jeste, odpowiednie przygotowanie nart stanowi niezbdn podstaw udanego
wyjazdu. Nie pozwl, aby warunki techniczne odebray Ci
rado z caego wyjazdu oraz
z rozkoszowania si kadym
zjazdem. Przyjd do Ski Serwis profesjonalnego serwisanta sprztu narciarskiego.
Pracujemy gwnie na smarach marki TokO, ktre nale do najczciej uywanych
na wiecie smarw, zarwno
przez amatorw jak i przez
zawodnikw Pucharu wiata. Serwisowanie wykonujemy na maszynie Reichmanna, gwarantujcej doskonae
przygotowanie kadego rodzaju nart do warunkw panujcych na stoku. Powierz
nam swj sprzt, a z pewnoci bdziesz zadowolony!
Co wicej, Ski Serwis umoliwia rwnie wypoyczenie
sprztu narciarskiego reno-

Fot. MK Bicycle

Ski Serwis w profesjonalny sposb zajmie si Twoimi nartami.

Szukasz pracy za granic?


Skontaktuj si z nami! Mamy dla Ciebie ciekaw ofert!
tw do udziau w spotkaniach
informacyjnych i giedach pracy, organizowanych cyklicznie
przez Interkadr w wojewdztwie lskim i na terenie caej
Polski.
Dlaczego wybra wyjazd z
Interkadr? Oferta obejmuje
bardzo dobre warunki paco-

we oraz umow dostosowan


do nowych przepisw. Odprowadzamy skadki ZUS, nie pobieramy adnych opat za porednictwo. Nasi Opiekunowie
nie musz martwi si o formalnoci, ani ponosi kosztw
dojazdu, zakwaterowania oraz
wyywienia.
Interkadra Sp. z. o.o.
Starowiejska 11/9,
40-015 Katowice

tel. 666 891 947

www.opiekunki.interkadra.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

edukacja

wodzisaw lski technologie

Nowoczesny inkubator drukarek 3D


W Powiatowym Centrum Ksztacenia Ustawicznego powstanie nowoczesny inkubator drukarek.
To efekt wsppracy placwki z Wodzisawsk Izb Gospodarcz oraz z firm 3DGENCE.
katarzyna krentusz

Inkubator drukarek to
przedsiwzicie, ktre umoliwi uczniom i kursantom
korzystajcym z pracowni Powiatowego Centrum
Ksztacenia
Ustawicznego
zdobycie umiejtnoci obsugi drukarek 3D, a w przyszoci take tworzenie wasnych
urzdze i elementw.
Pierwszym etapem wsppracy byo dostarczenie drukarki 3D, dziki ktrej bdzie
mona wydrukowa niezbdne elementy do zoenia kolejnych urzdze - a tym ju
zajmowa si bd uczniowie
i suchacze pod nadzorem nauczycieli, ktrzy zostali przeszkoleni w zakresie obsugi
urzdzenia.
- Tradycje stosowania
technik 3D w ksztaceniu w
zawodach zwizanych z bran mechaniczn, elektryczn i mechatroniczn sigaj
roku 2005, kiedy to po raz
pierwszy zaczlimy stosowa
oprogramowanie modelowania 3D Solid Edge. Wprowadzenie nowoczesnych technologii w proces ksztacenia
rozwino kreatywne mylenie uczniw, ktrzy czsto w
domowym zaciszu tworzyli
nowoczesne konstrukcje czy
animowali mechanizmy stworzone na platformie 3D Solid
R E K L A M A

Edge. Niestety, w technikach


CNC nie mona byo wykona wielu potrzebnych elementw, szczeglnie tych o
skomplikowanych ksztatach
przestrzennych. Wykorzystanie technik druku 3D pozwoli
urzeczywistni wszystkie dotychczasowe projekty i pomysy mwi Micha Weczerek,
wicedyrektor PCKU w Wodzisawiu lskim.
Inicjatorem wsplnego
projektu by Mateusz Sidorowicz, wodzisawianin, o ktrym kilka lat temu zrobio

si gono z racji samodzielnego skonstruowania drukarki 3D. Dzi, jako pracownik 3DGENCE, postanowi
wesprze edukacyjny potencja wodzisawskiej placwki. Dziki przychylnoci kierownictwa firmy, zainicjowa
proces tworzenia inkubatora
drukarek 3D.
Ten pomys spodoba si
rwnie Tomaszowi Krupie,
wacicielowi firmy Damatic,
ktry zadeklarowa ofiarowa
wyposaenie niezbdne do
zoenia piciu drukarek 3D

w majcym powsta laboratorium.


- Wylgarnia drukarek
3D to dopasowanie do wizji
rozwoju regionu w ramach
projektu Technopolia lska,
czyli - oglnie rzecz ujmujc - przygotowanie edukacji
dla rynku nowych technologii. Proponujemy ledzi
poczynania w Wodzisawiu
lskim, szykuje si bowiem
wicej nowatorskich dziaa mwi Krzysztof Dybiec,
prezes Izby Gospodarczej w
Wodzisawiu lskim.

Z regionu

Z regionu

komunikacja

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

powiat raciborski komunikacja

Droga Racibrz-Brzenica ju po remoncie


Zakoczono modernizacj drogi powiatowej z Raciborza-Miedoni do Brzenicy. Remont
by moliwy dziki unijnym funduszom oraz wsppracy lokalnych samorzdw.
mona obawia si zmian w systemie zatrudniania lekarzy - rezydentw?
iwona cybulska

Remont drogi z Miedoni do Brzenicy to najwiksze drogowe dziaanie


realizowane przez Powiat
Raciborski w minionym
roku. Oficjalne otwarcie
drogi po remoncie nastpio 15 stycznia. W odbiorze wzili udzia: starosta
Ryszard Winiarski, prezydent Raciborza Mirosaw
Lenk, sekretarz gminy Rudnik Karina Lassak, a take
przedstawiciel wykonawcy
firmy Skanska.
Zmodernizowano odcinek drogi powiatowej
3500S o dugoci ponad 4
km - od skrzyowania ulicy
Podmiejskiej z ulic Kwiatow (DK 45) do miejscowoci Brzenica w rejonie
skrzyowania z ulicami Kozielsk i Boczn. Inwestycj
podzielono na dwa etapy.
Etap I - Podmiejska ulica w dzielnicy Miedonia
w Raciborzu zostaa wyremontowana na odcinku o
dugoci prawie 1,7 km. W
ramach dziaa drog poszerzono do 6 metrw.
Wzdu drogi powstay
pobocza, cig pieszo-rowerowy oraz nowy chodnik.
R E K L A M A

W zakres dziaa wchodzio take wykonanie dwch

Droga zostaa
oficjalnie otwarta

15 stycznia

przez przedstawicieli lokalnych


wadz.
przystankw autobusowych
oraz zjazdw do posesji.
Etap II odcinek Miedonia-Brzenica - ten etap
inwestycji obj ponad 2,6
km. Drog wyremontowano i poszerzono do 5,5 m.
Zmodernizowane zostay
take chodniki, wykonano
pobocza i remont kanalizacji deszczowej oraz przepustw.

Inwestycj zrealizowano w ramach projektu pt.


Poprawa bezpieczestwa
ruchu i skrcenie czasu
przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej
3500S czcej DK 45 z DW
421.
Projekt by wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa


lskiego na lata 20072013. Warto inwestycji
opiewaa na kwot 9 774
964,86 z, z czego 85%
stanowiy fundusze europejskie. Pozostae rodki
stanowice wkad wasny
pochodziy z trzech samorzdw: Powiatu Raciborskiego, Miasta Racibrz
oraz Gminy Rudnik.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 7

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Tropem psich zaprzgw


W weekend, 23 i 24 stycznia, w Dziergowicach odbyy si pite zawody psich zaprzgw Arent Cup.

Trasa zawodw (Dziergowice-Solarnia)


prowadzi przez malownicze te-

reny nadlenictwa Rudy


Raciborskie.
Zawodnicy
walczyli o Puchar Polski na
rednim dystansie, czyli 2
razy po 20,5 kilometrw, a

take w sprincie (zawody towarzyskie), czyli dwa razy


po 6,5 kilometra. W zawodach wzio udzia prawie 40
osb. Na dystansie MID PP

20,5 km (redni) wygra Damian Reszka reprezentujcy


klub Zorza z Bobrownikw.
Imprez zorganizowaa Cze
- mi Sekcja Sportw Psich

Zaprzgw LZS Odrzanka


z Dziergowic. - To bya tylko
rozgrzewka do najwikszej
imprezy sezonu, czyli do Mistrzostw wiata w sprincie,

ktre odbd si w poowie


lutego w Niemczech - mwi
Tomasz Radowski, szef LZS
Odrzanka.
Fot. Iwona Naworska

katarzyna solarz

8 Zdrowie

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Profesjonalnie i bezbolenie
u laryngologa

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

MAMMOTOM NA WYPOSAENIU
KOZIELSKIEGO SZPITALA

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

Kozielski oddzia laryngologiczny ma nowe wyposaenie.


Teraz zabiegi bd mniej bolesne.
katarzyna solarz

Ju wkrtce specjalistyczny
sprzt trafi na oddzia laryngologii szpitala w Kdzierzynie-Kolu. Pozwoli to na rozszerzenie zakresu usug jednostki.
Zmiany odczuj przede wszystkim pacjenci, bo zabiegi bd
mniej bolesne. - Nowy aparat
ma suy do wykonywania
operacji w obrbie podniebienia czy nasady jzyka i bdzie
kosztowa ponad 100 tys. zotych - poinformowa Adam Lecibil, rzecznik starostwa. Oddzia otrzyma specjalistyczne
kocwki do wykonywania ronych zabiegw. To niezwykle
wany sprzt. - Bd one miay zastosowanie u pacjentw z
kopotami z oddychaniem, czy
u dzieci w przypadku wycinania
migdakw - precyzuje Grzegorz Duszel, szef kozielskiej laryngologii. Wczeniej niektre

Nowy sprzt w duym stopniu uatwi prac zaogi oddziau


laryngologicznego, co przeoy si na komfort pacjentw.
zabiegi w obrbie jamy ustnej
nie byy wykonywane w ogle.
Teraz bd moliwe. - Zwikszy
si komfort obsugi pacjentw,
rany bd goiy si szybciej -

dodaje Grzegorz Duszel. Zapas


specjalistycznych kocwek
pozwoli na wykonanie 450 zabiegw, czyli mniej wicej na
okres jednego roku.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Pierwszy zabieg lekarze przeprowadzili na piersi indyka.


Wart ponad 100 tys. zotych aparat do wykrywania i usuwania niewielkich
guzw piersi trafi do zakadu radiologii i diagnostyki obrazowej w Kdzierzynie-Kolu.
Pierwszy zabieg lekarze z
kozielskiego szpitala przeprowadzali na piersi indyka, z ktrej przy pomocy mamotomu
usuwali oliwki oraz kawaki
papryki. Szpital w Kdzierzynie-Kolu jako pierwszy w wojewdztwie bdzie diagnozowa pacjentki za pomoc tego
urzdzenia. - Aparat pozwala
na pobranie wikszego preparatu do badania. Dodatko-

wo bdziemy mogli pobra go


podczas jednego kucia. Korzystajc ze strzykawki automatycznej, musielimy wykona
co najmniej trzy wkucia, by
pobra zadowalajc ilo preparatu do bada - powiedziaa
Mariola Adamska-Chola, kierownik zakadu. Niewtpliwym
atutem urzdzenia jest fakt, e
skraca ono czas leczenia. - Zabieg bdzie mona wykona w
cigu jednego dnia, nie bdzie
te koniecznoci zastosowania
narkozy, wystarczy miejscowe
znieczulenie. Aparat posuy
do usuwania zmian o charakterze agodnym. Bdziemy mogli leczy nim pacjentki z tzw.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Od roku 2007 w Zespole Szk Specjalnych im. Jana Brzechwy


w Kdzierzynie-Kolu realizowany jest Rzdowy Program Integracji
Spoecznoci Romskiej w Polsce.

ZAPISZ DZIECKO
NA PKOLONIE ZIMOWE!

Dziki pienidzom z tego programu w 2015 roku w


kodnickiej placwce od nastpstw nieszczliwych wypadkw ubezpieczono 15
uczniw. Prawie trzydziecioro dzieci wzio udzia w integracyjnych wycieczkach, w
tym 15 uczniw ze spoecznoci romskiej. Dzieci pojechay na jednodniow wycieczk do Wrocawia oraz na trzy
dni do Warszawy. Starczyo
te na pomoce dydaktyczne
dla dzieci romskich - wszyscy uczniowie we wrzeniu
otrzymali wyprawk szkoln.
Najwikszym powodzeniem
wrd dzieci cieszyy si jednak wycieczki krajoznawcze.
Uczniowie zobaczyli wiele wanych miejsc w stoli-

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

Kolejny rok integracji


z modzie romsk

Dzieci ze spoecznoci romskiej wraz


z polskimi kolegami miay okazj by m.in.
w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Prawie trzydziecioro dzieci wzio


udzia w integracyjnych wycieczkach, w tym

Uczniowie kdzierzyskich szk podstawowych w wieku od 6 do 12


lat, mog w trakcie ferii
zimowych wzi udzia w
pkoloniach.
Odbd si one w dwch
turnusach, od 1 do 5 lutego
i od 8 do 12 lutego w ustalonych przez szkoy godzinach,
jednak ilo miejsc w kadej
ze szk jest ograniczona, ponadto pierwszestwo przyjcia maj dzieci pracujcych
rodzicw. Zainteresowani rodzice, czy opiekunowie prawni uczniw, chccy zapisa
dziecko na turnus musz wypeni karty kwalifikacyjne,
ktre mona dosta w pla-

cy Polski, zwiedzili Muzeum


Powstania Warszawskiego,
Centrum Nauki Kopernik,
Planetarium oraz Paac Kultury i Nauki, gdzie mieli okazj obserwowa panoram
Warszawy. We Wrocawiu
poznali architektur miasta,
byli we wrocawskim ZOO
oraz Afrykanarium. Wzbo-

gacili wiadomoci na temat


dzikich zwierzt yjcych
w rnych rejonach wiata.
Wsplnie z koleankami i ko-

legami mio spdzili czas oraz


pogbili wizi koleeskie.
ks

ks

Zajcia zorganizuj: Szkoa


Podstawowa nr 20 ul. Archimedesa 25, tel. 77 482 49
49, Szkoa Podstawowa nr 5
- ul. Kociuszki 41, tel.77 483
22 24, Zesp Szk Miejskich
nr 1 ul. Mieszka I 4, tel. 483
32 31, Zesp Szk Miejskich
nr 2 ul. Szymanowskiego
19, tel. 77 482 36 72, Zesp
Szk Miejskich nr 4 ul. Sawicicka 96, tel. 77 483 48 71,
Zesp Szkolno-Przedszkolny
nr 1 ul. Brzechwy 80, tel. 77
482 88 01. W niektrych placwkach czynne bd rwnie
wietlice rodowiskowo-socjoterapeutyczne.
ks

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

SIE WI-FI CIGLE POPULARNA

15 uczniw
ze spoecznoci
romskiej.

cwkach organizujcych zajcia. Organizatorzy informuj,


e wszystkie koszty zwizane z wyywieniem dziecka
wedug stawki obowizujcej w danej szkole i dofinansowaniem do programu kulturalno-owiatowego (bilety
wstpw na basen, do kina,
przejazdy komunikacj miejsk itp.) ponosz rodzice lub
opiekunowie prawni dzieci.
W programie pkolonii przewidziano: gry i zabawy ruchowe, zajcia sportowe, taneczne
i muzyczne, zajcia wietlicowe, wyjcia na basen, do kina,
na lodowisko, wycieczki poza
miasto, a wszystko pod opiek wykwalifikowanej kadry.

gruczolako-wkniakiem lub
wkniakiem w piersi. Kozielski zakad radiologii i diagnostyki obrazowej posiada te
mammograf, pracowni USG
z dobrej jakoci aparatem, a
take moliwo wykonywania
rezonansu piersi. - Fakt dysponowania sprztem tej klasy
bdzie naszym atutem w rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z pewnoci o
wiele atwiej bdzie nam pozyska pienidze na zabiegi wykonywane powyej kontraktu
- zaznaczy Marek Staszewski,
dyrektor SP-ZOZ.

Od zeszego roku mona z niej korzysta w kilku punktach w miecie, a


take w autobusach.
Miejskie hotspoty, czyli otwarte punkty dostpu,
umoliwiajce darmowe poczenie za pomoc sieci bezprzewodowej opartej na standardzie Wi-Fi ruszyy pod
koniec sierpnia. - Najwiksze

zainteresowanie wzbudziy we
wrzeniu, kiedy to skorzystao
z nich ponad 4 tys. razy prawie 1600 osb - poinformowa
Jarosaw Jurkowski z kozielskiego magistratu. - Dostp do
internetu cieszy si popularnoci nawet w grudniu - dodaje. Z miejskiego internetu
mona skorzysta na dworcu
PKS i na placu Rady Europy w
Kolu, a take na placu zabaw
na Pogorzelcu (plac Jana Suyckiego, dawniej Gwardii Ludowej), w parku Pojednania i
w strefie rekreacyjno-sportowej przy al. Jana Pawa II na
os. rdmiecie. Jak to dziaa? - Korzystanie z hotspotw
poprzedza autoryzacja, gdy

kady uytkownik ma limit


transferu wynoszcy 750 MB
miesicznie - tumaczy Jurkowski. Dotyczy to wszystkich
punktw na terenie miasta.
Sesja jest kadorazowo zrywana po 45 minutach, bo taki limit wyznaczy Urzd Komunikacji
Elektronicznej.
Po 15 minutach uytkownik
moe znw poczy si z Internetem. Szybko transferu
wynosi do 512 kilobitw na
sekund. Darmowy internet
jest te dostpny w urzdzie
miasta, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej i jej filiach oraz w
miejskich autobusach.
ks

Motoryzacja 9

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

KDZIERZYN-KOLE KOMUNIKACJA

KDZIERZYN-KOLE TRANSPORT

Dwa powiaty, jedna droga

Samorzdy przygotuj
nowe rozwizania
Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

Powiat Kdzierzysko-Kozielski i Powiat Strzelecki przymierzaj


si do realizacji wielomilionowej inwestycji.

Wadze powiatu i gmin przygotowuj si do wprowadzenia


nowego zadania wynikajcego z ustawy o transporcie zbiorowym.
Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

GazetaInformator.pl >>

Szefowie wydziaw i przedstawiciele gmin rozmawiali o nowych rozwizaniach


dotyczcych transportu publicznego.

R E K L A M A

katarzyna solarz

Niedawno dopracowano
projekt statutu stowarzyszenia
zwanego Subregion Kdzierzysko-Strzelecki. Chodzi o modernizacj odcinka od ul. Grunwaldzkiej do Zalesia lskiego.
To strategiczna trasa ze wzgldu
na dojazd do autostrady w Olszowej. Po stronie Strzelec ley
dokumentacja, natomiast wykonawstwem zajmie si samorzd
z Kdzierzyna-Kola poinformowa Adam Lecibil, rzecznik
starostwa. Do realizacji projektu doczy si take gmina Kdzierzyn-Kole, ktra od nowego roku jest wacicielem czci
ul. Grunwaldzkiej, a to oznacza

Inwestycja ma
pochon ponad

5 mln z.

w sumie trzech partnerw tego


projektu i spor szans na wysok punktacj przy podziale
rodkw w ramach subregionu.
Mamy podobne potrzeby mwi starosta Magorzata Tudaj. W
ramach przedsiwzicia ma powsta rwnie cieka rowerowa
na wspomnianym odcinku drogi.

PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

finansowanie linii autobusowych w zakresie publicznych


przewozw pasaerskich. Chodzi tu o przejazdy na trasach
pomidzy gminami, gdzie nie
kursuj tradycyjne autobusy
zarzdzane np. przez MZK.
Starostwo ju wczeniej opracowao plan transportowy dla
powiatu. Kolejnym krokiem s
m.in. konsultacje zwizane z
okreleniem zapotrzebowania.
- Bdziemy pyta m.in. szkoy,
jak widz dojazdy do swoich
placwek, tak by modzie nie

miaa z tym wikszych problemw - zaznacza Dariusz


Strzelec, kierownik wydziau
komunikacji i transportu w
starostwie powiatowym i dodaje, e do tego dochodzi jeszcze kwestia usytuowania przystankw. - Naszym zamiarem
jest wsppraca z gminami,
a take wspfinansowanie
z nimi tego zadania - dodaje
Strzelec. Ustawa ma wej w
ycie w styczniu 2017 roku.
ks

REGION MOTORYZACJA

PAMITAJ!
ZGA SILNIK PODCZAS ODNIEANIA
Wielu kierowcw, w czasie odladzania/odnieania swojego samochodu,
uruchamia jego silnik. W
wietle obowizujcego
prawa, takie postpowanie
jest jednak zabronione!
Zim, w zwizku z wystpujcymi ujemnymi temperaturami, kierowcy czsto zmuszeni
s do zdrapywania oblodzenia
z szyb swoich pojazdw lub,
w przypadku opadw niegu,
do ich odnieania. W czasie
wykonywania tych czynnoci,
wielu z nich uruchamia silnik
swojego pojazdu - rwnie, aby
nagrza jego wntrze.
Warto jednak pamita, e
odladzanie/odnieanie przy
pracujcym silniku pojazdu
skutkuje nieuzasadnion emisj duej iloci spalin do powietrza, ktrym przecie wszyscy

Fot. Pixabay

Mieszkacw ucieszy na pewno fakt, e na tej malowniczej trasie


powstanie cieka rowerowa.

Chodzi o organizacj
transportu zbiorowego, istotnego z punktu widzenia osb
dojedajcych do szk i zakadw w caym powiecie.
Niedawno w tej sprawie odbyo si w siedzibie starostwa
spotkanie z udziaem szefw
wydziaw i przedstawicieli
gmin. - To dla nas nowe zadanie i jeszcze si go uczymy, a
chcemy si do niego solidnie
przygotowa - zapewnia starosta Magorzata Tudaj. To na
barkach powiatu bdzie leao

oddychamy. I co najwaniejsze
- w wietle polskiego prawa, takie postpowanie jest wykroczeniem, opisanym w art. 97
Kodeksu wykrocze w zw. z art.
60 ust. 2, pkt 3 Ustawy Prawo
o ruchu drogowym: Zabrania
si pozostawiania pracujcego
silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym.

Jeli nie chcemy, aby w


trakcie odnieania naszego
pojazdu interweniowaa policja, pamitajmy, by wykonywa te czynnoci przy zgaszonym silniku. Przy okazji
zadbamy rwnie o jako powietrza zim.
kk

REGION MOTORYZACJA

TRZECIA TABLICA REJESTRACYJNA


LEGALNA OD POCZTKU ROKU
Z pocztkiem 2016 roku,
na tylny baganik (np. rowerowy, na narty) kierowcy bd mogli zaoy dodatkow, trzeci tablic
rejestracyjn.
Do tej pory, baganik rowerowy montowany z tyu mona
byo legalnie zakupi w sklepach, jednak problem pojawia

si ju w trakcie jego uytkowania. W wietle obowizujcego


Prawa o ruchu drogowym, zakazane jest bowiem zasanianie
tylnych tablic rejestracyjnych.
Kwestia ta, przez dugi okres
czasu, pozostawaa nieuregulowana.
Zestaw rozporzdze o dodatkowych tablicach rejestra-

cyjnych wszed w ycie dopiero


1 stycznia 2016 r. Trzeci tablic rejestracyjn kierowcy zakupi za 40 z (plus 12,50 z opaty za nalepki legalizacyjne).
Wydanie tablicy potwierdzane
jest w dowodzie rejestracyjnym
wpisem baganik.
kk

10 Ogoszenia

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 4,9%.
Dugi okres kredytowania nawet
do 120 m-cy. Minimum formalnoci. Szybka decyzja.Bez ogranicze wiekowych! Ju dzi, umw
si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie oferty dla Ciebie!
Dom Finansowy QS ul. Opawska
38 Racibrz (na przeciw E.Leclerca). Tel 530 499 444.
Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze z
histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy
rwnie bogat ofert chwilwek
z moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy
przedstawienia dokumentw dochodowych! Dom Finansowy QS
ul. Opawska 38 (na przeciw E.Leclerca). Tel 530 499 444.
Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA: pienidze do rki, maksimum wygody,
profesjonalna obsuga przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel. 734 157 566

KREDYT

50 tys.

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503
KREDYT

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


Szukam osoby chtnej do pomocy
przy koniach tj. czyszczenie koni,
lonowanie w zamian za jazdy. Szukam osoby ktra jest obyta z komi
i ma opanowany galop. Najlepiej 1-2
razy w tyg., nie na same wakacje czy
ferie! Bytkw, tel. 782 260 409.

Zatrudni kierowc C+E od zaraz.


Wymagana karta kierowcy, praca
na terenie krajw UE. Praca na plandekach. Wszystkie dodatkowe informacje pod nr telefonu 606 741 339.

Agencja porednictwa pracy Euro Labora o nr certykatu 7061


poszukuje pracownikw na stanowisko: OPERATOR WZKA
WIDOWEGO WYSOKIEGO
SKADOWANIA. Zatrudnienie
na niemieckich warunkach. Spotkanie z pracodawc oraz jazdy
prbne odbd si w Pszczynie na
lsku, w lutym 2016.
Nr kontaktowy: (32) 270 31 84

Wymagania:
umiejtno
robienia
dobrych zdj, wasny sprzt fotograczny,
dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

PRACA
FOTOREPORTER

PRACA
DORADCA KLIENTA

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech.
Tel. (32) 506 55 87

Biuro Kredytowe oferuje najlepsze oferty poyczkowe w miecie.


Wszystko w jednym miejscu.
Specjalna oferta dla emerytw.
Przekonaj si jak mamy dla ciebie ofert. Kdzierzyn-Kole, tel.
791 082 261.

Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI
Sprzedam dziak rekreacyjn
(ogrodow) o pow. ok. 6 arw z
domkiem letniskowym wyposaonym w prd i wod. Pooona w
spokojnej okolicy w pobliu jezior
gdzie s idealne warunki do spokojnego wypoczynku i rekreacji. Wicej informacji udziel telefonicznie
790 711 113.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
z duym balkonem i klimatyzacj
na o. Piasty, ul. Krlowej Jadwigii.
Spokojna i cicha okolica. Mieszkanie bardzo ustawne. Cena 115 tys.
z (do negocjacji). Tel. 798 992 755.

Do wynajcia nowy kiosk pooony w Kdzierzynie-Kolu na osiedlu Azoty w pobliu przystanku


MZK. Powierzchnia uytkowa
20m2, wyposaony w media: woda, energia elektryczna. Posiada
ogrzewanie i klimatyzacj. Grunt
wasnociowy KW 40m2. Moliwa
sprzeda. Tel. 602 318 062.
Do wynajcia gara z instalacj
elektryczn i kanaem. Gara pooony w Kdzierzynie przy ul.
Powstacw w pobliu Inparco.
Tel. 733 565 977.

>> KUPI <<


obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
Na terenia Raciborza i okolic.
PRODUKCJA CICHA, BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


PRACA
Poszukujemy kucharza, kuchark
lub osob z dowiadczeniem w pracy w kuchni. Mile widziana ch do
pracy, kreatywno, dowiadczenie.
Miejscowo: Raszowa. Wicej informacji pod nr 607 283 102.

Szukam opiekunki dla osoby starszej, chorej na alzheimera. Poszukujemy osoby dyspozycyjnej, najlepiej
z okolic abienca (Klodnica Port).
Wiek po 45 roku ycia, wiecej informacji pod nr 538 679 173.

MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn-Kole, najlepsze ceny w regionie, szybki odbir gotwka od rki. Wystawiamy
potrzebne zawiadczenia do wyrejestrowania pojazdu. Tel. 509 656
739.

Skup samochodw za gotwk, kada marka, pacimy od rki. Tel. 796


990 837.
Skup Aut za gotwk Kdzierzyn.
Stare Kole. Kupi kade auto, cae

lub uszkodzone. Od razu gotwka.


Tel. 518 203 575
Skup aut za gotwk w kadym stanie do 4 tysicy z. Umowa/gotwka

od rki. Dzwo o kadej porze! Kdzierzyn-Kole, Krapkowice, Opole, Racibrz, Zdzieszowice, Prudnik
i miejscowoci przylege. Tel. 664
087 328.

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn- Kole i okolice.
Tel. 511 929 121.
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka,
termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807
199.
Usugi transportowe, przewozowe busem na terenie Kdzierzyna
i okolic. Tel. 609 838 133.
Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju prac
ziemnych, oferuj rwnie prace
zwizane z wycink drzew. Kdzierzyn-Kole, tel. 516 028 454.
Oferuje usugi: malowanie, tapetowanie, regipsy, zabudowy,
monta paneli oraz wiele innych.
Tel. 516 301 940
Usugi remontowe: gadzie, panele, tynki, kafelki, malowanie, zabudowy pytami, suty podwieszane, cianki dziaowe, wymiana
okien i drzwi itp. Wszystko wedle

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

yczenia klientw, konkurencyjne


ceny, zadzwo i sprawd. Rwnie ukadanie kostki brukowej.
Tel. 886 283 352
Wykonuj tumaczenia streszcze
prac inynierskich, magisterskich
i innych dyplomowych na jzyk
angielski. Jestem studentk lologii angielskiej, posiadam certykat FCE. Krtki czas realizacji.
883 404 799
WYMIANA OPON NA SEZON ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK Wymiana opon, wywaanie
k, krtkie terminy. Poborszw,
tel. 518 168 940.
Tanio Remonty. Regipsy, suty podwieszane, cianki, malowanie, kafelkowanie, elektryka i
inne prace wykoczeniowe. Tel.
661290935
Kupi kade auto bez wyjtku!
Najlepsze ceny , gotwka od rki.
Tel. 664 087 328.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 11

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 27 LUTEGO

R E K L A M A

KONCERT KASI GRONIEC

27 lutego o godz. 18:00 w


DK Chemik odbdzie si szczeglny koncert - wystpi Kasia

Groniec, ktra zaprezentuje


piosenki Agnieszki Osieckiej w
niezwykych aranacjach. Bilety w cenie: 50 z - parter, 40 z balkon. ZOO to tytu koncertu
- muzycznego spotkania z wyjtkowymi utworami Agnieszki Osieckiej, ktre Katarzyna
Groniec konfrontuje z wasn
wraliwoci artystyczn. Katarzyna Groniec to znakomita artystka, wielokrotnie nagradzana i kochana przez publiczno
za wdzik, ironi, liryzm, pazur
sceniczny, ale przede wszystkim za wybitne umiejtnoci

interpretacyjne. Laureatka m.
in. gwnej nagrody Festiwalu
Modych Talentw w Poznaniu
(1988) oraz Grand Prix i Nagrody Dziennikarzy na Festiwalu
Piosenki Aktorskiej we Wrocawiu (1997). W kwietniu 2008 r.
Katarzyna Groniec otrzymaa
Dyplom Mistrzostwa im Aleksandra Bardiniego za wybitne osignicia artystyczne w
dziedzinie piosenki aktorskiej.
Piosenki zaaranowa ukasz
Damrych (klawisze). W skad
zespou muzycznego wchodz take Tomasz Pierzchniak

(kontrabas) i ukasz Sobolak


(perkusja).Premiera ZOO odbya si podczas Koncertu Galowego 17. Konkursu Pamitajmy o Osieckiej w Teatrze
Palladium 29 wrzenia 2014
r. 18 wrzenia 2015 roku, nakadem Warner Music Poland,
ukaza si album Katarzyny
Groniec "ZOO" z piosenkami
Agnieszki Osieckiej. Na dwupytowy album zo si CD i
DVD. Pierwszym singlem promujcym wydawnictwo bdzie
utwr pt. Krliczek, znany do
tej pory w wykonaniu Skaldw.

KDZIERZYN-KOLE MOK 1-12 LUTEGO

RUSZAJ ZAPISY NA "ZIMOWE MOK-OWISKO"


Zimowe
MOK-owisko to dwa turnusy (1.02
5.02.2016, 8-12.02.2016)
pkolonii dla dzieci w wieku od 6-13 lat. Serdecznie zapraszamy do wzicia udziau
w urozmaiconych zajciach
warsztatowych, wycieczkach
i zajciach w grupach. Rozpoczynamy 1.02 o godz. 9:00
- zajcia trwaj do 15:00. Zapewniamy wyywienia (dwudaniowy obiad), opiek profesjonalnych wychowawcw,
pokrywamy koszty wycieczek
i zaj warsztatowych. W tym
roku stawiamy na warszta-

ty aktorskie i muzyczne. Nie


zabraknie oczywicie wyjazdu do Aquaparku w Tarnowskich Grach, a take wyjazdu do Filharmonii Opolskiej,
gdzie dzieci wezm udzia
w warsztatach muzycznych
i koncercie symfonicznym.
Koszt tygodniowego turnusu
to 180 z. Szczegy i zapisy:
sekretariat MOK - 77 480 25
40, Ewa Kowalczyk-Lecibil 77 480 25 56, Hanna Biaas 77 480 25 55.

KDZIERZYN-KOLE BIBLIOTEKA STYCZE-LUTY

KDZIERZYN-KOLE WIKSZY NI PARY


WYSTAWA FOTOGRAFII JUSTYNY ABU
Zaskakujcy fakt, e Kdzierzyn-Kole przewysza pod
wzgldem powierzchni niepisan stolic Europy, miasto artystw i zakochanych sta si impulsem do stworzenia wystawy,
dajcej mieszkacom moliwo spojrzenia na swoje miasto z nowej perspektywy. Prezentowane fotograe ukazuj
miejsca bardziej i mniej znane,

zaktki i detale skadajce si na


wyjtkowo zrnicowan tkank miasta, ktrego niejednorodno nie musi oznacza niespjnoci, przeciwnie, moe by
inspirujca. Wystawa przygotowana przez Miejsk Bibliotek
Publiczn w Kdzierzynie-Kolu. Fotograe Justyny abu.
Wystaw mona zobaczy do
12 lutego.

Wizytwki
Ulotki
Plakaty
Piecztki
Katalogi
Banery
reklamowe

Promocja!
Do koca lutego
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

KDZIERZYN-KOLE BIBLIOTEKA STYCZE-LUTY

BIAA GORCZKA
WYSTAWA ZDJ JACKA HUGO-BADERA
Biaa gorczka to tytu
wystawy fotograi autorstwa
Jacka Hugo Badera ukazu-

jcej ycie mieszkacw Rosji.


Na ekspozycj skadaj si 34
fotograe, ktre autor wykona

podczas pobytu m.in. w Moskwie, Donbasie, na Biaorusi


czy Syberii. Wystawa prezen-

towana bdzie do 12 lutego w


MBP, Rynek 3 oraz od 15 lutego w Filii nr 5.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
29 STYCZNIA BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
29 stycznia o godz. 17:00 w bibliotece gwnej w Kolu odbdzie
si spotkanie autorskie z Szymonem Wrblem, twrc
lmu oraz autorem ksiki o ks. Jzee Tischnerze pt. Jego
oczami. Spotkanie poprowadzi Piotr Czerkawski.
30 STYCZNIA DK CHEMIK KDZ.-KOLE
30 stycznia o godz. 15:00 w DK Chemik bdzie mona zobaczy
przedstawienie My bylimy tu pierwsi. Kolejny spektakl
kdzierzynianki - Magdaleny Marszakowskiej. Opowiada jak
dwie pary po trzydziestce spotykaj si przy basenie hotelu all
inclusive. Para, ktra duej przebywa w hotelu uzurpuje sobie
prawo do decydowania o tym, kto ma zaj wolne jeszcze hotelowe leaki... Bilety w cenie 20 z.
31 STYCZNIA DK CHEMIK KDZ.-KOLE
31 stycznia o godz. 15:00 w Domu Kultury Chemik wystpi
John Kentucky Band, kdzierzysko-kozielska grupa grajca
niezwykle optymistyczny gatunek muzyki, okrelany mianem:
americana. John Kentucky urodzi si na w Kdzierzynie-Kolu.

Pod koniec lat '90 zaoy popowo - rockowy zesp ABIGAJ.


STYCZE DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
W Galerii Sztuk Wszelakich mona zobaczy wystaw Grzegorza Ptaka pt.: Moja ba. Zobaczymy na niej: obrazy, lalki
i scenogra Teatru Ksiyc. Zapraszamy do 31 stycznia.
1-11 LUTEGO BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
Od 1 do 11 lutego biblioteka w Kdzierzynie-Kole zaprasza na
zajcia darmowe w godz. 11:00-13:00. Harmonogram zaj
w poszczeglnych oddziaach na stronie internetowej biblioteki.
Serdecznie zapraszamy - na pewno kade dziecko znajdzie co
dla siebie.
15 LUTEGO DK KOLE KDZIERZYN-KOLE
15 lutego o godz. 19:00 w DK Kole wystpi Maciek Balcar
wokalist zespou Dem usyszymy w akustycznym projekcie.
Maciek Balcar muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstw,
aktor teatralny i lmowy. Zapraszamy na akustyczny koncert tu
po walentynkach. Bilety w cenie 30 z.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

12 Rozrywka

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Bajeczny koncert na cztery rce


W niedziel, 24 stycznia, w Miejskim Orodku Kultury Chemik wystpi Pawe Motyczyski wraz z on Dorot.
KATARZYNA SOLARZ

partnerk Dorot Motyczysk,


rwnie pianistk. Wsplnie
zaprezentowali muzyk Mauricea Ravela i Piotra Czajkowskiego do znanych bajek, jak

pica krlewna, Dziadek


do orzechw, czy Pikna i Bestia. Motyczyscy pokazali, e
pod tymi tytuami kryj si nie
tylko banie, ale rwnie arcy-

dziea muzyki klasycznej, ktre


mona swobodnie interpretowa. Maestwu towarzyszy
aktor - Piotr Zakrzewski, absolwent PWST z Warszawy,

ktry do muzyki snu bajkowe


opowieci. Ta muzyczna interpretacja najpikniejszych bani
i bajek urzeka zarwno maych, jak i duych melomanw.
Fot. Iwona Naworska

Pawe Motyczyski to
utalentowany pianista z Kdzierzyna-Kola,
uczestnik

ubiegorocznej edycji Midzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. W niedziel, 24


stycznia, przy jednym fortepianie zasiad ze swoj yciow

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sb. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444