You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 27 stycznia 2016 | Nr 2 (203)

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI AKCJE CHARYTATYWNE

REGION EKOLOGIA

Zostaw 1% podatku w swoim powiecie

Ekologiczne dziaania miasta na 2016 rok

KATARZYNA KRENTUSZ

1% co i jak?
Moliwo przekazania 1%
podatku wprowadzia ustawa
o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w
2003 r. 1% nie jest darowizn
ani ulg. Z prawno-podatkowego punktu widzenia nie
dysponujemy bowiem wasnymi pienidzmi, a jedynie
- samodzielnie decydujemy,
gdzie tra rodki publiczne.
To wietny przykad polskiej
demokracji bezporedniej - to
my dokonujemy wyboru, na
rzecz jakiej organizacji poytku publicznego chcemy przekaza pastwowe pienidze.
Zostaw 1% podatku
w swoim powiecie
Z powiatu wodzisawskiego na ministerialnej licie OPP uprawnionych do
otrzymania 1% znajduje si
dziewitnacie stowarzysze,
fundacji, klubw sportowych
i ochotniczych stray poarnych. Wrd nich jest midzy innymi Stowarzyszenie
Czy Dobro, dziaajce na
rzecz pomocy osobom niepenosprawnym: - Niepenosprawno moe dzi Ciebie
nie dotyczy, ale niestety - w
kadym momencie ycia moe zacz. Niepenosprawnym
moemy sta si my sami, w
jednej chwili bdc oar wypadku. Niepenosprawnym
moe urodzi si nasze dziecko, brat czy wnuk - uwiada-

Dziki przekazywaniu 1% na OPP z naszego powiatu,


wspieramy organizowanie inicjatyw lokalnych.
Na zdjciu: Prowadzenie prolaktyki raka.
mia prezes Stowarzyszenia,
Marlena Salamon-ymeka.
Pienidze uzyskane z 1% podatku przekazywane s m.in.
na organizowanie rnych zaj dla osb niepenosprawnych, warsztatw czy imprez,
jak i zakup specjalistycznego
sprztu.
W Wodzisawiu lskim
dziaa rwnie Wodzisawskie
Stowarzyszenie Amazonek: Celem naszego stowarzyszenia
jest dziaanie na rzecz kobiet
dotknitych rakiem piersi i
ich rodzin. Na dzie dzisiejszy,
Klub skupia 65 kobiet po chorobie nowotworowej piersi z
terenu caego powiatu. Nasze
Stowarzyszenie pomaga im w
przystosowaniu si do ycia
w nowych warunkach - wyjania przewodniczca Stowa-

rzyszenia, Lidia Podolak. Stowarzyszenie Wodzisawskich


Amazonek pomaga kobietom
poprzez prowadzenie rehabilitacji, organizowanie spotka
z lekarzami, z psychoonkologiem, organizowanie wyjazdw, spotka integracyjnych
oraz prowadzenie prolaktyki raka piersi. - Nasza organizacja status OPP uzyskaa 18
grudnia 2013 r., wic wpywy
z 1% podatku po raz pierwszy
otrzymaa z zezna podatkowych za 2014 r. Dziki tym
wpatom, moglimy prowadzi kompleksow rehabilitacj kobiet w postaci gimnastyki na sali gimnastycznej i
na basenie. Organizowalimy
rwnie tak bardzo potrzebne
masae limfatyczne - dodaje
Lidia Podolak.

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Do przekazywania 1% podatku zachca take rydutowskie Stowarzyszenie Moje Miasto, dziaajce na rzecz
rozwoju inicjatyw obywatelskich w swojej miejscowoci: rodki nansowe z 1%
przeznaczymy na konkretne
dziaania na rzecz innych ludzi, w tym rwnie dla osb
potrzebujcych, gdy od 3 lat
angaujemy si w dziaalno
charytatywn. Dziki pozyskanym rodkom bdziemy mogli
zrobi jeszcze wicej na rzecz
lokalnego spoeczestwa - wyjania Prezes Stowarzyszenia,
Marek Wystyrk. Czonkowie
stowarzyszenia s twrcami
wyjtkowego projektu Rydutowskiej Akademii Aktywnego
Seniora 60+, w ramach ktrej seniorzy mog korzysta z
wielu zaj merytorycznych i
ruchowych. Do wspomagania
organizacji, jej czonkowie zachcaj w atrakcyjny sposb:
- Warto przekaza nam 1% ze
swojego podatku, bo w zamian
rozliczymy bezpatnie Twj
PIT! Wystarczy skontaktowa
si z biurem rachunkowym
pod nr tel. 799 169 992 lub
uda si bezporednio do jego
siedziby w Rydutowach (ul.
Gajowa 20A), z nasz ulotk.
Pomagaj wiadomie
Pamitajmy, 1% naszego
podatku to konkretna i wymierna pomoc, ktra nic nie
kosztuje. Jeli nie zdecydujemy si na jego przekazanie,
podatek za dany rok tra do
wsplnego worka, z ktrego
spoeczno lokalna nie skorzysta. Sprawdmy wic, jak dziaalno prowadz OPP
zarejestrowane na terenie powiatu wodzisawskiego i pomagajmy wiadomie. Wykaz
OPP, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osb zycznych za
rok 2015, bez problemu znale moemy w sieci.

Czytaj wicej str. 7

JASTRZBIE-ZDRJ POLICJA

BRAWURA I ALKOHOL
Fot. KMP Jastrzbie

Fot. Wodzisawskie Stowarzyszenie Amazonek

Do koca kwietnia trwa okres przygotowywania zezna podatkowych.


Pamitajmy wic, e od 2004 roku 1% swojego podatku dochodowego
moemy przekaza na rzecz organizacji poytku publicznego.

Gospodarka niskoemisyjna, program usuwania azbestu,


PROSUMENT i edukacja ekologiczna tak wygldaj
plany raciborskiego Wydziau Ochrony rodowiska na
najbliszy rok.

Cho cae zdarzenie wygldao powanie,


nieodpowiedzialny kierowca wyszed z niego bez szwanku.
30-letni kierowca forda,
mieszkaniec powiatu wodzisawskiego, dachowa
na ul. Ranoszka w Jastrzbiu. Ze zdarzenia wyszed
bez szwanku.
Wypadek mia miejsce w
pierwszej poowie stycznia.
30-letni kierowca, na uku drogi, straci panowanie nad pojazdem i zjecha na pobocze.
Prowadzony przez mczyzn samochd najpierw
wjecha w pie citego drzewa, po czym zderzy si z kolejnym drzewem i dachowa relacjonuje przebieg wypadku
jastrzbska policja. Cho zda-

rzenie wygldao powanie,


mczyzna wyszed z niego bez
szwanku. Chwil potem opuci swj pojazd i pieszo uda
si w kierunku skrzyowania
ul. Ranoszka z Piaskow. Tam
te zatrzymaa go policja. Jak
si okazao, 30-latek by kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazao w jego organizmie prawie 2,5 promila. Co
wicej, w przeszoci, w zwizku
z jazd w stanie nietrzewoci,
mczynie zostao ju zabrane
prawo jazdy. Grozi mu kara do
dwch lat wizienia.
KK

REGION KOMUNIKACJA

POCIGI NA TRASIE
RYBNIK-CHAUPKI
JU KURSUJ
Zgodnie z zapowiedziami, pocigi PKP Intercity
na trasie Rybnik-Chaupki zaczy kursowa od 18
stycznia.
Na trasie podrni mog
skorzysta z midzynarodowych pocigw Comenius,
Porta Moravica i Praha,
kursujcych w kierunku Czech
i Warszawy. Od poowy grudnia pocigi te jedziy okrn
tras przez Zebrzydowice.

Terminale patnicze
Najtaniej w regionie

Skady zatrzymuj si na
stacjach w Mikoowie, Rybniku, Wodzisawiu lskim
i Chaupkach. Informacje na
temat rozkadu jazdy podrni mog znale na stronie
internetowej przewonika,
PKP Intercity (www.intercity.pl) oraz pod numerem infolinii 19 757.
KK

Czytaj rwnie
str. 5

Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Zabraknie miejsca dla 3-latkw w przedszkolach?


Fot. Justyna Koniszewska

Przygotowana nowelizacja ustawy o systemie owiaty zakada zniesienie prawa


do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich, z uwagi na podniesie wieku obowizku szkolnego.
dominika rudzka

Z tego powodu, w wielu


gminach wojewdztwa lskiego, nie bdzie prowadzona rekrutacja do przedszkoli dla najmodszej grupy wiekowej.
O problemie rozmawiano
na spotkaniu lskiego Zwizku Gmin i Powiatw, ktre odbyo si 15 stycznia w Czstochowie. Stowarzyszenie zrzesza
118 gmin, w tym 19 miast na
prawach powiatu oraz 7 powiatw regionu lskiego. Misj
organizacji jest suba na rzecz
spoecznoci lokalnych i samorzdw terytorialnych. Mieszkacw Wodzisawia lskiego
reprezentowa prezydent miasta Mieczysaw Kieca.
Jednym z gwnych punktw obrad wodarzy gmin oraz
powiatw byy zmiany dotyczce nowelizacji ustawy o systemie owiaty.
Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o
systemie owiaty oraz niektrych innych ustaw wprowadza
zmian dotyczc wieku dziecka, ktre rozpoczyna obowi-

Prezydent Wodzisawia l. Mieczysaw Kieca spodziewa


si problemu zwizanego z brakiem miejsc
w wodzisawskich przedszkolach dla trzylatkw.
zek szkolny. Obniony zostaje on z szeciu do siedmiu lat,
co powoduje wyduenie o rok
okresu objcia dzieci wychowaniem przedszkolnym. Wie si
to z zagroeniem braku miejsca dla wszystkich dzieci w placwkach przedszkolnych. Jak
wynika z ustawy w tym roku
przedszkola nie s zobowizane do przyjmowania 3-latkw.

Czy to oznacza, e zabraknie


dla nich miejsca?
Wedug przepisw prawa,
dopiero w 2017 r. gmina ma
obowizek zapewni miejsca w
przedszkolach dla 3-latkw, co
w praktyce oznacza, e wadze
bd musiay przygotowa je
dla czterech grup wiekowych:
trzy-, cztero-, picio- oraz szeciolatkw.

Dyskusja podczas zebrania lskiego Zwizku Gmin i


Powiatw rozgorzaa rwnie
nad innymi zmianami dotyczcymi nowelizacji ustawy o
systemie owiaty. Wodarzy
gmin zmartwia nowelizacja,
ktra daa kuratorom prawo
do ostatecznego decydowania
o likwidacji szkoy. Wedug
czonkw stowarzyszenia, kurator nie posiada dostatecznej wiedzy na temat lokalnych
uwarunkowa, a wprowadzona nowelizacja uniemoliwi
sprawne zarzdzenie owiat
samorzdow.
Kolejn spraw, jaka budzi niepokj wrd samorzdowcw, jest kwestia przyznawania dotacji dla przedszkoli.
Przepisy w tej sprawie s niejednoznaczne i niejednolite.
Czonkowie stowarzyszenia
doszli do wniosku, i powinno
doprowadzi si do zrnicowania podstaw ustalania kwoty dotacji dla przedszkoli oglnodostpnych z oddziaami
integracyjnymi i specjalnymi.
Wrd wszystkich zastrzee co do wprowadzonej no-

KOMENTARZ NA GORCO
Mieczysaw Kieca
Prezydent Miasta
Wodzisaw lskiego
W grudniu wraz z innymi
samorzdowcami skupionymi w Subregionie Zachodnim apelowaem do premier
Beaty Szydo oraz minister
Anny Zalewskiej o rozwizania, ktre pomog samorzdom zniwelowa problem,
ktry rodzi si wraz z kolejn
reform owiaty. Spodziewamy si problemu zwizanego
z brakiem miejsc w wodzisawskich przedszkolach dla
trzylatkw. Trudno mwi o
konkretnej liczbie, bo wiele
zaley od tego, ilu rodzicw
szeciolatkw zdecyduje si
wysa dzieci do szkoy. Jeli

przyj najgorszy wariant, zakadajc, e aden z szeciolatkw nie pjdzie w nowym


roku do szkoy, szacujemy,
e w przedszkolach moe zabrakn midzy 300 a 400
miejsc dla trzylatkw. Naley
pamita o tym, e te liczby
dotycz scenariusza w ktrym
100 proc. trzylatkw miaoby
i do przedszkola, podczas
gdy w Wodzisawiu lskim
zazwyczaj okoo 50 proc. populacji trzylatkw nadal pozostaje pod opiek rodziny.
Szacujemy wic, e realnie
moe zabrakn midzy 150 a
200 miejsc. Obecnie nie moemy podawa adnych pewnych liczb, bo ich zwyczajnie
nie znamy.

welizacji ustawy o owiacie


najwiksze wtpliwoci budzi zniesienie prawa do wychowania przedszkolnego dla
dzieci 3-letnich w 2016 r. Czy

zabraknie dla nich miejsca w


przedszkolach? A moe rodzice zdecyduj si jednak na wysanie swoich dzieci do szkoy
w wieku lat 6?

REGION KOMUNIKACJA

Zmiany w rozkadzie PKS Racibrz


Fot. Justyna Koniszewska

Zmiany w przebiegach linii, wicej kursw, a nawet bezpatne przejazdy pomidzy dworcem autobusowym
i kolejowym w Wodzisawiu lskim. Od 1 lutego PKS Racibrz wprowadza szereg zmian.

PKS Racibrz w zwizku z uruchomieniem poczenia kolejowego pomidzy


Chaupkami i Wodzisawiem lskim wprowadza zmiany w kursowaniu autobusw.
Na zdjciu dworzec PKP Wodzisaw lski, gdzie dojeda maj autobusy PKS Racibrz.

Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina


Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Zmiany w kursowaniu autobusw PKS zwizane s z


uruchomieniem poczenia
kolejowego pomidzy Chaupkami i Wodzisawiem lskim.
Cakowicie przemodelowane zostay rozkady jazdy na
trasie dwch linii. Na linii nr
2 z Wodzisawia lskiego do
Chaupek zachowane zostan
tylko poczenia szkolne, czyli
dwie pary kursw: rano i powrotne po poudniu. Pozostae
autobusy jazd koczy bd w
Uchylsku. Trasa linii nr 3 przebiega bdzie z kolei z Wodzisawia lskiego do Odry przez
Turz lsk ulic Mszask,
Kociuszki i w Gorzycach dro-

g krajow nr 78. Takie rozwizanie skrci czas przejazdu


do stolicy powiatu mieszkacom Odry. Ponadto, autobusy
na tej linii bd koczy jazd w Wodzisawiu lskim na
przystanku przy dworcu kolejowym i bd skoordynowane
z pocigami w kierunku Rybnika i Katowic, co umoliwi
szybk przesiadk.
Podobnie jak wodzisawska komunikacja miejska,
PKS Racibrz rwnie oferowa bdzie bezpatny przejazd
swoimi autobusami na trasie
pomidzy dworcem autobusowym a dworcem kolejowym w
Wodzisawiu lskim. Docelowo, od lipca wikszo autobusw PKS bdzie zaczyna i
koczy kursy na przystanku
przy stacji kolejowej, a w przyszoci - na powstaym w tym
miejscu centrum przesiadkowym.
Kolejne zmiany zostan
wprowadzone w funkcjonowaniu powiatowej komunikacji w
soboty - w weekend autobusy
nie bd ju dociera do Olzy
(mona bdzie do niej dojecha pocigiem). Pozostan
jednak trzy linie czce Wodzisaw lski z Jastrzbiem-Zdrj przez Czyowice, Godw i Gokowice (linia nr 6), z
Bluszczowem przez Turz lsk i Gorzyce (linia nr 4) oraz
z Raciborzem przez Syryni i
Lubomi (linia nr 1A).
Na specjalne yczenie pasaerw, uruchomione zostan m.in. dodatkowe au-

tobusy czce bezporednio


Racibrz z Jastrzbiem-Zdrj
przez Lubomi, Wodzisaw l.,
Skrzyszw i Godw (odjazd o
8:30, powrotny z Jastrzbia 10:40), autobus do Bluszczowa

Darmowy przejazd pomidzy


dworcem autobusowym a dworcem kolejowym
w Wodzisawiu
lskim.
o 13:00 (powrt 13:30), a take dwa nowe poczenia na trasie Wodzisaw l. Jastrzbie-Zdrj przez Gorzyce (14:30)
oraz Wodzisaw l. Godw
(przez Krostoszowice, Skrzyszw, take o 14:30). Pojawi
si te kurs relacji Bluszczw
Wodzisaw l. o 7:30, umoliwiajcy dojazd dzieciom z
Bluszczowa do gimnazjum
w Rogowie, a take wieczorne kursy z Wodzisawia l. do
Bluszczowa o 19:30, Raciborza
o 19:50 oraz Odry przez Turz o 20:10.
O szczegy wprowadzanych zmian pyta mona pod
numerami telefonw: 32 41
20 914 (referat transportu starostwa) oraz 32 41 53 257 (informacja PKS Racibrz). Nowe
rozkady jazdy dostpne s ju
na stronie przewonika, PKS
Racibrz, pod adresem: www.
pksraciborz.pl.
kk

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

MIASTO NIE POPIERA


WYDARZE CYRKOWYCH
Radni wodzisawskiej Rady
Miejskiej wystosowali apel
do posiadaczy nieruchomoci na terenie miasta o
nieudostpnianie swoich
terenw organizatorom
wydarze cyrkowych z
udziaem zwierzt.
Apel wodzisawskich radnych jest odpowiedzi na petycj w sprawie zwierzt wykorzystywanych przez czowieka dla
celw rozrywkowych w ramach

kampanii Cyrk bez zwierzt,


podpisan przez mieszkacw
Wodzisawia lskiego i skierowan do prezydenta Mieczysawa Kiecy.
Do protestu przeciwko wykorzystywaniu zwierzt dla potrzeb pokazw cyrkowych przycza si coraz wicej osb nie
tylko w powiecie wodzisawskim,
ale i na terenie caego kraju.
kk

WODZISAW LSKI POLICJA

PIJANY KIEROWCA
ZDERZY SI
Z RADIOWOZEM
46-letni wodzisawianin,
kierujcy samochodem
marki Rover, uderzy w
bok nadjedajcego radiowozu, a nastpnie
uciek z miejsca zdarzenia.
Nietypowa kolizja miaa
miejsce 18 stycznia, ok. godz.
17.00, na ul. Grniczej w Wodzisawiu l. - Kierujcy samochodem marki Rover nagle zjecha na przeciwlegy pas ruchu,
a nastpnie lusterkiem uderzy
w bok nadjedajcego policyjnego Fiata Ducato. Tylko dziki
czujnoci kierowcy radiowozu,
ktry w ostatnim momencie
zjecha na chodnik, nie doszo
do czoowego zderzenia si tych
pojazdw - relacjonuje prze-

bieg zdarzenia wodzisawska


policja.
Po kolizji, kierujcy Roverem odjecha z miejsca zdarzenia. Po krtkim pocigu,
policjanci zatrzymali go na ul.
Pszowskiej.
Badanie alkomatem wykazao w organizmie mczyzny
ponad 1,5 promila. 46-letniemu wodzisawianinowi grozi
teraz kara do 2 lat wizienia.
Straci take prawo jazdy minimum na 3 lata oraz bdzie musia wpaci co najmniej 5 tys. z
na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
kk

GORZYCE ZDARZENIA

P MILIONA ZOTYCH
STRAT W POARZE HALI
19 stycznia, w hali produkcyjnej wykorzystywanej do
produkcji prefabrykatw
betonowych, wybuch poar. Wstpnie straty oszacowano na ok. 500 tys. zotych.
Po przyjedzie zastpw
na miejsce zdarzenia okazao
si, e pali si w czci, w ktrej
prowadzony jest proces suszenia elementw ogrodzeniowych
oraz skad narzdzi brukarskich. Poar obj take gwn
hal magazynow o wymiarach
20x10 wraz z znajdujcym si
tam sprztem transportowym
(wzek widowy, adowarka).
Na palce si materiay podane
zostay 4 prdy wody. W pniejszej fazie dziaa, celem dogaszenia tlcych si materiaw,

zostaa uyta piana ganicza opowiada o zdarzeniu i relacjonuje przebieg akcji wodzisawska stra poarna.
W sumie, w dziaania prowadzone w hali produkcyjnej
zaangaowanych zostao 11 zastpw stray poarnej. Akcja
trwaa prawie 3 godziny.
Przyczyna poaru prawdopodobnie zwizana bya z eksploatacj pieca na paliwo stae,
sucego do eksploatacji suszarni. Straty, ktre w gwnej
mierze zwizane s z kosztami
form poliuretanowych wykorzystywanych do produkcji prefabrykatw ogrodzeniowych,
oszacowano a na 500 tys. zotych.
kk

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

MIASTO POMAGA
OSOBOM BEZDOMNYM
Z analizy osb bezdomnych
przebywajcych na terenie miasta wynika, e s to
przede wszystkim mczyni midzy 30. a 60. rokiem
ycia.
Zdarzaj si te jednak osoby bardzo mode, uzalenione,
z syndromem tzw. wyuczonej
bezdomnoci. W 2015 roku,
MOPS udzieli schronienia 23
bezdomnym: 18 osobom wydano skierowanie do Schroniska

Wiadomoci 3

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

dla Bezdomnych Mczyzn, 2 skierowano do Domu Bezdomnej Matki, 2 - do Domu Bezdomnych Matek, a 1 - do schroniska
Towarzystwo Pomocy w. Brata
Alberta w Przegdzy. W grudniu
uruchomiona zostaa rwnie
ogrzewalnia, w ktrej, w okresie
mrozw, schronienie znajduj
wszystkie osoby nieposiadajce
staego miejsca zamieszkania.
kk

WODZISAW LSKI KULTURA

REGION

Rozdano Zote Trzosy

w skrcie

Recital pianisty Tomasza Lisa oraz gala Zoty Trzos.


Fot. Justyna Koniszewska

GazetaInformator.pl >>

katarzyna krentusz

Wieczr galowy, 16 stycznia, w WCK rozpocz si o godz.


18:00 od recitalu midzynarodowej sawy pianisty, Tomasza Lisa.
Koncert artysty w Wodzisawiu
l. by jego trzecim wystpem w
Polsce, po 10 latach nieobecnoci
w rodzinnym kraju. Tomasz Lis
od ponad 15 lat mieszka w Londynie, koncertujc w Wielkiej
Brytanii, Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Wystpuje
solowo i z orkiestr. Dwuczciowy koncert w Wodzisawskim
Centrum Kultury by elementem jego trasy koncertowej po
Polsce, zaplanowanej w sezonie
2015/2016. Po recitalu wybitnego pianisty odbya si coroczna
gala Zoty Trzos, podczas ktrej nagradzane s instytucje oraz
osoby wspierajce i wsppracujce z Wodzisawskim Centrum
Kultury.
Gal otworzy dyrektor
WCK, Krzysztof Jaroch, skadajc wszystkim obecnym najlepsze noworoczne yczenia. Wydarzenie byo rwnie okazj
do podsumowania dziaa prowadzonych przez Centrum w
2015 roku. WCK, w roku ubiegym, zorganizowao w sumie
a 342 imprezy. Wrd nich
wymieni mona m.in. 50 imprez estradowych, koncertw,
festiwali muzycznych, 14 imprez plenerowych, 9 spektakli
dla szk oraz koncertw edukacyjnych, a take 5 przegldw
twrczoci artystycznej. W Kinie
Pegaz odbyo si a 185 seansw
filmowych. W Wodzisawiu lskim wystpiy takie gwiazdy,
jak Hey, Raz Dwa Trzy, German
Brass, Jerzy Poomski, Kabaret
Moralnego Niepokoju czy Neo-Nwka. 2016 rok, jak obiecuj
organizatorzy, ma wodzisawia-

Mieczysaw Kieca osobicie wrcza Zote Trzosy.

Podczas gali wystpi pianista Tomasz Lis.


nom rwnie zapewni moc pozytywnych, kulturalnych wrae.
Szczeglnie, e, cho pod wzgldem organizacyjnym trudny, bdzie to jednak niezwykle wany
rok dla wodzisawskiej kultury
plan budetu miasta zakada
bowiem dugo wyczekiwany remont sali widowiskowej WCK.
Teraz, gdy ju nauczylimy si lata w powietrzu jak
ptaki, pywa pod wod jak ryby, brakuje nam tylko jednego:
nauczy si y na ziemi jak ludzie parafrazujc synne sowa, jakie pisarz G. B. Shaw mia
wypowiedzie w czasie rozmowy
prowadzonej na temat osigni
wspczesnej techniki, prezydent
miasta, Mieczysaw Kieca stwierdzi, e to wanie bez kultury
my, wodzisawianie nie umiemy y jak ludzie. Tym samym
prezydent chcia podkreli, jak
ogromne znaczenie maj i bd
mie wszystkie wydarzenia kulturalne, planowane i organizowane w miecie. Mieczysaw Kieca

osobicie wrcza rwnie Zote


Trzosy, rokrocznie przyznawane
w podzice za wsparcie i wspprac z Wodzisawskim Centrum
Kultury.
W kategorii Sponsor, zoty trzos otrzymaa firma Handlobud, srebrny powdrowa do
marki Tyskie oraz reprezentujcej j firma BMT, a brzowy - do
firmy Toyota Konsek Rybnik. W
kategorii Przyjaciel WCK najwysze wyrnienie zostao przyznane Marzenie Krzewinie i jej
kwiaciarni Kwiaty Styl, nagrodzono take Studio Kreatorni
oraz Szko Podstawow nr 3.
W kategorii Media wyrniono kolejno - telewizj TVT, portal
internetowy naszwodzislaw.com
oraz portal nowiny.pl.
Za zaangaowanie woone
w dziaania prowadzone przez
Wodzisawskie Centrum Kultury podzikowa jego dyrektor,
Krzysztof Jaroch, wyraajc jednoczenie nadziej na dalsz,
owocn wspprac.

WODZISAW LSKI STRA MIEJSKA

Wodzisawska Stra Miejska


dba o ochron rodowiska
W 2015 roku stranicy miejscy interweniowali w ponad 50 miejscach
na terenie Wodzisawia lskiego, w ktrych doszo
do rnego rodzaju zanieczyszcze.
Zapewne kady z nas wie
i widzia stert rnego rodzaju odpadw, zalegajc gdzie
przy drodze, na skraju lasu itp.
Wyrzucone odpady, zazwyczaj
w bardzo duej iloci, potrafi
lee w takich miejscach przez
wiele lat, jak i rwnie znale
si tam z dnia na dzie - mwi
przedstawiciele stray miejskiej
w Wodzisawiu lskim, ktrzy
wzili sobie za cel likwidowanie
zanieczyszcze na terenie miasta.

Funkcjonariusze
stray
miejskiej podzielili tzw. dzikie
wysypiska mieci na dwie grupy
wysypiska oraz zamiecenia.
W myl tego podziau, zamiecenie zdefiniowa moemy jako
mae dzikie wysypisko, powstajce w krtkim czasie. W miejscu tzw. zamiecenia zalega kilka/kilkanacie niepotrzebnych
ju przedmiotw lub workw z
odpadami, najczciej pochodzenia bytowego. W caym 2015
roku, stranicy miejscy interwe-

niowali 28 razy w przypadkach


dotyczcych dzikich wysypisk
mieci oraz 27 razy w przypadku zamiece. We wszystkich 55
punktach, w ktrych ujawniono
tego rodzaju nieprawidowoci,
udao si przywrci stan sprzed
zanieczyszczenia.
Niechlubn galeri dzikich
wysypisk mieci z Wodzisawia
lskiego obejrze moecie poniej.
kk

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

ZAATAKOWA I OKRAD
STARUSZK
13 stycznia, przed poudniem,
27-letni jastrzbianin, na klatce
schodowej jednego z blokw
mieszkalnych w Wodzisawiu lskim wyrwa torebk z doni 83-letniej kobiety i uciek. Sprawc udao
si zatrzyma zaledwie kilkanacie
minut pniej. Jak si okazao, w
przeszoci mczyzna by ju karany za przestpstwa przeciwko mieniu. Teraz moe trafi do wizienia
nawet na 5 lat.
NIE ZAUWAY
AUTOBUSU
21 stycznia w Radlinie na skrzyowaniu ulic Goyskiej i Rymera
doszo do gronie wygldajcej
kolizji samochodu osobowego z
autobusem. W zdarzeniu, na szczcie, nikt nie odnis powaniejszych obrae. Przyczyn kolizji
byo nieustpienie pierwszestwa
przejazdu kierowca osobwki
wyjani funkcjonariuszom policji,
e nie zauway biaego autobusu
na tle onieonej okolicy.
JAZD ZAKOCZY
NA DRZEWIE
Ponad 2 promile alkoholu mia
w organizmie 72-letni kierowca,
ktry swoj podr zakoczy na
przydronym drzewie. Wypadek
z udziaem nieodpowiedzialnego
kierowcy mia miejsce 13 stycznia,
ok. godz. 17:40, na ul. Asnyka w
Lubomi. Seniorowi odebrano ju
prawo jazdy. Grozi mu rwnie kara do 2 lat wizienia.
PKS RACIBRZ:
W LUTYM TANIEJ
W lutym raciborski PKS obniy o
poow cen biletw miesicznych
dla uczniw. Czasowa promocja
wprowadzona zostanie w zwizku
z trwajcymi w tym czasie feriami
zimowymi. Bilet zakupiony ze
znik pozostanie wany przez cay
miesic.
STRA POARNA
WICZYA
NA BALATONIE
Kadego roku, na zamarznitych
zbiornikach wodnych dochodzi do
wielu nieszczliwych wypadkw
z udziaem nierozwanych spacerowiczw. Gdy dojdzie ju do
niebezpiecznego zdarzenia, suby
ratownicze musz by w penej
gotowoci, aby byskawicznie podj akcj ratunkow. Aby jeszcze
skuteczniej ratowa zdrowie i ycie
poszkodowanych w takich wypadkach, wodzisawska stra poarna
przeprowadzia wiczenia na terenie orodka rekreacyjnego Balaton.
BEZDOMNY ZAMARZ W
RYDUTOWSKIM LESIE
W mron noc, 22 stycznia, 64-letni bezdomny mczyzna, mimo
usilnych prb swoich kolegw, nie
uda si do rydutowskiej ogrzewalni, zlokalizowanej przy Urzdzie
Stanu Cywilnego. Cho kilka godzin pniej koledzy powrcili do
lasku przy ul. Szyszki, aby zabra
swojego towarzysza, na pomoc byo ju za pno. Znaleziony w niegu 64-letni bezdomny ju nie y.
WODZISAWSKI
JARMARK WIELKANOCNY
JU W MARCU!
Kolejny Jarmark odbywa si bdzie w dniach od 10 do 24 marca.
Na wodzisawskim rynku stan
ma 15 domkw gastronomiczno-handlowych, a chtni wystawcy
i handlarze wci jeszcze mog
zgasza swj udzia. W programie
kolejnego jarmarku przewiduje
si m.in. takie atrakcje, jak wito
ledzia, wycigi pojazdw z PRL,
festiwal organizacji pozarzdowych, prezentacje pisanek, palm
wielkanocnych czy konkursy dla
dzieci i modziey. Organizatorem
wydarzenia jest Izba Gospodarcza
w Wodzisawiu lskim, przy duym udziale Urzdu Miasta i WCK.

4 Gospodarka

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ MOTORYZACJA

R E K L A M A

WODZISAW L. POWIATOWY URZD PRACY

PUP POMOE MODYM


PRZEDSIBIORCOM
W ramach Karty Modego
Przedsibiorcy,
osoby mode, rozpoczynajce dziaalno gospodarcz otrzymaj szereg
ulg, zniek i udogodnie.
Karta Modego Przedsibiorcy to program, ktry powsta w wyniku partnerstwa
InNOWAcyjna NYSA. Polega
on na tworzeniu przez innych
przedsibiorcw, otoczenie
biznesu lub podmioty administracji publicznej systemu
preferencji, ulg, zniek i udogodnie dla modych osb,
ktre dopiero rozpoczynaj
dziaalno gospodarcz. W
zamian, partnerzy projektu
otrzymuj bezpatn promocj oraz potencjalnie nowych
klientw dla swoich produktw i usug.
Powiatowy Urzd Pracy
w Wodzisawiu lskim, jako pierwszy w wojewdztwie
lskim, planuje wprowadzi
program na swoim terenie.

Projekt Karty Modego


Przedsibiorcy adresowany
jest do osb do 30. roku ycia, poniewa to wanie w tej
grupie wiekowej najtrudniej
jest znale prac wedug
statystyk, a 40% wszystkich
bezrobotnych zarejestrowanych w wodzisawskim urzdzie pracy to osoby, ktre nie
ukoczyy jeszcze 30 lat.
Aby zgosi si do projektu, wystarczy wypeni formularz dostpny na stronie
urzdu www.pup-wodzislaw.
pl i przesa go zeskanowany
na adres kmp@pup-wodzislaw.pl. Wicej informacji o
programie mona znale
na stronie www.kmp.nysa.pl
lub uzyska w Powiatowym
Urzdzie Pracy w Wodzisawiu lskim, w pokoju 222
oraz pod numerem telefonu
32 459 29 51.
KK

Gospodarka 5

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

KUPUJC

KA S F I S KA L N
3 MIESICE

REKL AMY

GRATIS!

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

NOWO!
ib.pl

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

o
Zapraszamy do noweg

oddziau

wiu l.
w WodzOffiiscea
, ul. w. Jana 16)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Polacy chtnie korzystaj


z elektronicznych zwolnie lekarskich
Od 1 stycznia tego roku lekarz ma prawo w miejsce zwolnienia papierowego
wystawi pacjentowi zwolnienie w formie elektronicznej, ktre automatycznie
tra zarwno do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, jak i pracodawcy pacjenta.
Dziki elektronicznym
zwolnieniom lekarskim, czyli
w skrcie e-ZLA, osoba ubezpieczona nie bdzie musiaa
ju dostarcza druku zwolnienia swojemu pracodawcy, jeli ten posiada konto na
PUE. Aby lekarz mg wystawi elektroniczne zwolnienie
lekarskie, rwnie musi on
zaoy prol na Platformie
Usug Elektronicznych ZUS.
S to warunki niezbdne do
funkcjonowania elektronicznych zwolnie lekarskich.
Jak moemy przeczyta
na stronie internetowej Zakadu Ubezpiecze Spoecznych:
Przy wystawianiu zwolnienia lekarz korzysta ze wsparcia systemu informatycznego
ZUS, ktry po wpisaniu numeru Pesel pacjenta podpowie
jego dane identykacyjne z
adresem zamieszkania i NIP-em pracodawcy. Lekarz sam
musi wpisa jedynie okres niezdolnoci do pracy i kod cho-

Fot. PIXABAY

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

Dziki elektronicznym zwolnieniom lekarskim osoba


ubezpieczona nie bdzie musiaa ju dostarcza druku
zwolnienia swojemu pracodawcy, jeli ten posiada
konto na PUE.
roby, ktry mona znale w
specjalnej wyszukiwarce.
Elektroniczne zwolnienia
lekarskie napyway do ZUS
ju od 1 stycznia. Tylko w poniedziaek, 11 stycznia, wpyno ponad 500 elektronicznych zwolnie lekarskich. Do

tej pory w sumie lekarze wystawili ich ponad 2,2 tys.


Do koca 2017 r. obok e-ZLA honorowane bd rwnie tradycyjne zwolnienia
papierowe. Do tego czasu obowizuje okres przejciowy.

Warto zbiera
paragony od lekarza i dentysty
Prywatna praktyka lekarska i dentystyczna
to kolejna brana premiowana w Narodowej Loterii Paragonowej.
Kady kto od stycznia do
marca tego roku bdzie zbiera paragony skalne z wizyt
u lekarza i dentysty oraz zarejestruje je na stronie loterii,
wemie udzia w losowaniu
dodatkowej nagrody specjalnej (Opla Insigni). Losowanie branowe" odbdzie si
18 kwietnia.
18 stycznia w TVP Regionalnej mielimy okazje
obejrze pierwsze losowanie nagrody specjalnej, ktre objo paragony zgoszone
w ostatnim kwartale 2015 r.
z brany fryzjerstwo i inne
usugi kosmetyczne". Polacy zarejestrowali milion takich dowodw zakupu. Losowania specjalne bd raz
na trzy miesice towarzyszy
comiesicznemu losowaniu
Opla Astry i notebookw, w
ktrym bior udzia wszystkie paragony wystawione za
zakupy towarw lub usug na
kwot co najmniej 10 z. Na-

Fot. PIXABAY

GazetaInformator.pl >>

Losowania specjalne bd raz na trzy miesice


towarzyszy comiesicznemu losowaniu.
grania z losowania i wyniki s
dostpne na stronie loteriaparagonowa.gov.pl.
Ministerstwo Finansw
przypomina, e kolejnymi
branami
premiowanymi
Oplem Insigni bd konserwacja i naprawa samochodw osobowych, sprzeda
detaliczna czci i akcesoriw
do pojazdw samochodowych" (II kwarta 2016 r.)
oraz restauracje i inne placwki gastronomiczne, przygotowanie i podawanie napojw" (III kwarta 2016 r.).

Aby wzi udzia w loterii,


wystarczy mie ukoczone 18
lat i paragon skalny na minimum 10 z oraz zarejestrowa
go na stronie loteriaparagonowa.gov.pl.
Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna
Ministerstwa Finansw, ktra
ma uwiadomi Polakom, jak
du rol peni w uczciwym
obrocie gospodarczym. Ma
rwnie pokaza, e branie
paragonu to wspieranie uczciwych przedsibiorcw i uczciwej konkurencji midzy nimi.

Artykuy do rubryki
Niezbdnik przedsibiorcy
opracowane zostay we wsppracy
z firm softib.pl

(Biurowiec Odra

Oddziay:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88


Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

6 Edukacja

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

WODZISAW LSKI EDUKACJA

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Wodzisawski Zesp Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych realizowa program Mody Obywatel na sportowo.


W ramach programu,
uczniowie szkoy specjalnej
wraz z nauczycielami, rodzicami oraz lokaln spoecznoci
mieli za zadanie stworzy kronik sportow i przywrci do
ycia dawne gry i zabawy. Zadanie to miao stymulowa kreatywno modych ludzi, poprawi ich sprawno fizyczn,
refleks, rwnowag czy koordynacj ruchow oraz pokaza,
jak mio mona spdza czas na
powietrzu - bez komputera, tabletu czy smartfona.
Uczniowie wraz z nauczycielami zabrali si do pracy
od przygotowania ankiet i wywiadw, dziki ktrym udao si ustali zasady starych
gier podwrkowych, a pniej
upowszechnia. Ankiety rozdano wrd uczniw szkoy, a

ci uzupeniali je wraz z rodzicami, dziadkami czy ssiadami. Wywiady przeprowadzono rwnie z emerytowanymi
nauczycielami szkoy, ktrzy,
specjalnie na t okazj, zagocili w placwce. O tym, jakie
byo dziecistwo bez sprztu
elektronicznego, opowiedzieli
uczniom nawet czonkowie zespou Familijo ze Skrzyszowa.
Z zaproszonymi gomi
bawiono si w pomidora, klip,
zgadywanki, skakank, ciuciubabk, klasy, ciepo zimno,
gupiego Jasia, Gski, gski
do domu, zbijaka, cymbergaja
i wiele, wiele innych. O dawnych sposobach na wolny czas
opowiadali rwnie pracownicy wodzisawskiego Muzeum.
Dla uczniw zorganizowano
midzy innymi tzw. wycigi na
koniach, chodzenie na szczudach, gr w mynek, rzuty rin-

go do celu, przeciganie liny czy


rzut kapust do beczki.
Wszystkie pomysy uczniowie wiele razy przewiczyli ze
swoimi nauczycielami. Opisali
je take w formie kroniki, ktra zostaa wydrukowana oraz
umieszczona na stronie internetowej. 12 stycznia odbyo
si podsumowanie projektu,
podczas ktrego wywietlono
film i prezentacj z jego przebiegu, a uczniowie szkoy wzili udzia w przernych grach i
zabawach z utworzonej przez
siebie kroniki. Organizatorem
oglnopolskiego
programu
Kronika sportowa czyli jak
przywrci do ycia dawne gry
i zabawy byo Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja
BGK. Patronat honorowy nad
projektem sprawowa Minister
Edukacji Narodowej.

WODZISAWSKIE TECHNIKA
WYSOKO W RANKINGU
Technikum nr 3 w Wodzisawiu l. zajo wysokie
miejsce w wojewdzkim i
oglnopolskim rankingu
opracowanym przez miesicznik Perspektywy.
Ranking Perspektyw
zosta przygotowany w oparciu o wyniki egzaminw maturalnych (na poziomie obowizkowym i rozszerzonym) i
sukcesy szk w olimpiadach
przedmiotowych. W przypad-

ku technikw uwzgldniono
rwnie wyniki egzaminw
zawodowych.
Wrd najlepszych placwek edukacyjnych w Polsce,
po raz kolejny, znalazy si
dwa technika powiatu wodzisawskiego.
Technikum nr 3 im. rtm.
Witolda Pileckiego w Zespole Szk Technicznych w Wodzisawiu l. zostao sklasyfikowane na trzecim miejscu

wrd szk technicznych naszego wojewdztwa i na 22.


miejscu wrd technikw w
Polsce. Z kolei Technikum nr
1 im. Piastw lskich, wchodzce w skad Zespou Szk
Zawodowych, uplasowao si
na 10. miejscu w rankingu
wojewdzkim i na 132. pozycji w rankingu oglnokrajowym.
kk

PSZW SPORT

VIII BIEG O PUCHAR


BURMISTRZA PSZOWA
Fot. Arkadiusz Piechota

Uczniowie ZPSWR
grali w dawne gry i zabawy
katarzyna krentusz

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI REKREACJA

Zapisz dziecko
na Miejskie Pkolonie
Wodzisawskie Centrum Kultury, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
Centrum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
oraz Muzeum Miejskie zapraszaj wszystkie dzieci na Miejskie Pkolonie.
Miejskie Pkolonie to ciekawa propozycja dla wszystkich
dzieci, ktre nigdzie nie wyjedaj z rodzicami w czasie ferii
zimowych. Propozycja Miejskich Pkolonii od WCK to jednotygodniowy turnus (od poniedziaku do pitku), podczas
ktrego najmodsi bd mieli
zapewnion rozrywk i opiek

w godz. od 7.30 do 15.30.


Propozycja skierowana jest
do dzieci w wieku od 6. do 12.
roku ycia. W harmonogramie
pkolonii, utrzymanych w tematyce francuskiej, znajd si
zajcia plastyczne, sportowe,
jzykowe, kulinarne, seanse filmowe, wycieczki oraz spektakl
teatralny. Uczestnicy bd mieli

zapewnione wyywienie w postaci drugiego niadania oraz


ciepego obiadu.
Miejskie Pkolonie zaplanowane s na pierwszy tydzie
ferii zimowych, tj. od 15 do 19
lutego. Koszt od osoby wynosi
289 z.
kk

Miejskie Pkolonie to atrakcyjna oferta dla wszystkich dzieci,


ktre ferie zimowe spdzaj w domu.
WODZISAW LSKI EDUKACJA

"UZALENIENIA DROG DONIKD"


Miasto
Wodzisaw
lski, wraz z wodzisawsk Komend Powiatow Policji, rozpoczo 4.
edycj kampanii przeciwko uzalenieniom.
Kampania pod hasem
"Uzalenienia drog donikd" skierowana jest do modziey i ma na celu przede

wszystkim
podniesienie
jej wiadomoci w zakresie skutkw prawnych oraz
zdrowotnych, wynikajcych
z uzalenienia od alkoholu i
narkotykw.
W ramach kampanii, do
maja biecego roku zaplanowano 16 spotka z modzie ze szk gimnazjal-

nych. Pierwsza z prelekcji


odbya si 12 stycznia, w
Gimnazjum nr 1, a obecni byli na niej Komendant Powiatowy Policji w Wodzisawiu
lskim, insp. mag. Krzysztof Justyski oraz prezydent
miasta, Mieczysaw Kieca.
kk

W Pszowie, Bieg o Puchar Burmistrza odby si ju po raz smy.


W niedziel, 17 stycznia, z
boiska LKS Naprzd 37
w Krzyowicach k. Pszowa, punktualnie o 11.00
ruszy VIII Bieg o Puchar
Burmistrza Miasta Pszw.
Organizatorami Biegu o
Puchar Burmistrza Miasta
Pszw byli Urzd Miejski w
Pszowie oraz Klub Sportowy
Forma z Wodzisawia lskiego. Na starcie zameldowao
si ponad 130 zawodnikw,
ktrzy brali udzia w biegu
Cross na dystansie 12 km oraz
w dyscyplinie Nordic Walking
na dystansie 5 km. Uczestnikw, tradycyjnie, powita Prezes Formy, Zbigniew Marszakowski, wygaszajc krtk
mow organizacyjn.
Jako pierwsi na starcie
ustawili si biegacze, a tu
za nimi podyli zawodnicy
z kijkami. Rozpoczcie biegu ogosia Burmistrz Miasta
Pszowa, Katarzyna Sawicka-Mucha, naciskajc spust pistoletu. Trasa biegu przebiegaa wiejskimi drogami oraz
lenymi ciekami, a dodatkowym utrudnieniem dla zawodnikw by nieg, ktry zalega
na wikszoci trasy.
Na mecie, kadego uczestnika wita Przewodniczcy
Rady Miejskiej w Pszowie,
Czesaw Krzystaa, wrczajc
pamitkowy medal. Kiedy li-

ni mety przekroczy ostatni


zawodnik, nadszed czas na
wrczanie pucharw w poszczeglnych kategoriach wiekowych. Puchary osobicie
rozdaa burmistrz Pszowa. Po
ceremonii wrczania, tradycyjnie nadszed rwnie czas
na konkursy z nagrodami.
Miejsca na podium w poszczeglnych kategoriach wiekowych zajli:
BIEG
M-20: 1. Kosek Jacek; 2. Hejna Damian; 3. Szarowski Mateusz. M-30: 1. Tymiec ukasz; 2. Duniak Dominik; 3.
Wyszko Franciszek. M-40: 1.
Szymura Grzegorz; 2. Holona
Wojciech; 3. Kubik Arkadiusz.
M-50: 1. Magiera Janusz; 2.
Roczkowski Artur; 3. Szkatua Henryk. K-20: 1. Oarowska
Joanna; 2. Pawlik Katarzyna.
K-30: 1. Wroska Beata; 2.
R E K L A M A

Jczmionka Joanna; 3. Czyewska Agnieszka. K-40: 1.


Rencz Magorzata; 2. Brychcy Wioleta; 3. Krauze Sylwia.
K-50: 1. Zuchowicz Elbieta; 2.
Gowa Wanda
NORDIC WALKING
M-20: 1. Gowa Micha; 2.
Szapa Kamil. M-40: 1. Niechwiejczyk Piotr; 2. Gembalczyk Stanisaw; 3. Smyk
Robert. M-50: 1. Gembala Eugeniusz; 2. Knura Piotr; 3. Sitko Stanisaw. K-20: 1. Kolek
Aleksandra; 2. Gawe Martyna; 3. Clirapek Urszula. K-30:
1. Lewandowska Elbieta; 2.
Marondel Katarzyna; 3. Donga Dorota. K-40: 1. Spychaa
Marzena; 2. Jonderko Julia.
K-50: 1. Zyznawska-Sitko Stanisawa; 2. Sieniawska Janina;
3. Gembala Violetta.
ap

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 2/2016


region

GazetaInformator.pl 27 stycznia 2016 nr 2 (203)

gospodarka

Obecna perspektywa finansowania dla rolnikw

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014 2020 zosta opracowany


na podstawie przepisw Unii Europejskiej i jest on wkomponowany w caociowy system polityki rozwoju kraju.
dominika rudzka

Jak podaje Ministerstwo


Rolnictwa - celem gwnym
PROW 2014 2020 jest
poprawa konkurencyjnoci
rolnictwa, zrwnowaone
zarzdzanie zasobami naturalnymi i dziaania w dziedzinie klimatu oraz zrwnowaony rozwj terytorialny
obszarw wiejskich.
W obecnej perspektywie
finansowej PROW 20142020 nie ma kontynuacji
instrumentu wsparcia pn.
Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw. Nowy
program bdzie realizowa
wszystkie sze priorytetw wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarw wiejskich na lata 2014
2020, a mianowicie: uatwianie transferu wiedzy
i innowacji w rolnictwie,
lenictwie i na obszarach
wiejskich; poprawa konkuR E K L A M A

rencyjnoci wszystkich rodzajw gospodarki rolnej


i zwikszenie rentownoci
gospodarstw rolnych; poprawa organizacji acucha
ywnociowego i promowanie zarzdzania ryzykiem
w rolnictwie; odtwarzanie,
chronienie i wzmacnianie
ekosystemw zalenych od
rolnictwa i lenictwa; wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodark
niskoemisyjn i odporn
na zmian klimatu w sektorach: rolnym, spoywczym i
lenym; zwikszanie wczenia spoecznego, ograniczanie ubstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na
obszarach wiejskich.
Z punktu widzenia zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich szczeglnie
istotny jest sektor rolny i to
w gwnej mierze do niego
skierowany jest Program.

Plan zakada przede wszystkim rozwj gospodarstw


rolnych. Transfer wiedzy i
innowacji oraz Doradztwo
rolnicze maj przyczyni si
do dalszego rozwoju sektora
rolnego i wzrostu jego konkurencyjnoci. Program kadzie nacisk na wzrost rynkowej produkcji ekologicznej,
poprzez wprowadzenie nowego dziaania - Rolnictwa
ekologicznego.
PROW 2014-2020 zakada kontynuacje patnoci
na rzecz obszarw o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa
- wsparcie inwestycyjne w
zwizku z realizacj celw
rodowiskowych otrzymaj gospodarstwa pooone
na obszarach Natura 2000 i
na obszarach naraonych na
zanieczyszczenie wd azotanami pochodzenia rolniczego.

Rozwj gospodarstw i
dziaalnoci gospodarczej
Poddziaanie 6.1 Programu Rozwoju Obszarw
Wiejskich na lata 2014-2020
zakada pomoc w rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej na rzecz modych rolnikw. Beneficjentem tego
poddziaania moe by mody rolnik, ktry w PROW
okrelony jest jako: osoba,
ktra nie ukoczya 40 roku ycia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
po raz pierwszy rozpoczyna
prowadzenie gospodarstwa
rolnego jako jedyny kierujcy gospodarstwem, czyli
do dnia zoenia wniosku o
przyznanie pomocy nie prowadzia gospodarstwa rolnego jako kierujcy. Pomoc jak moe otrzyma
beneficjent wypacana jest
w dwch ratach: pierwsza
- 80%, druga - 20%. Raty
zostan wypacone maksy-

malnie w cigu 5 lat od przyznania pomocy .


Inn form wparcia jest
poddziaanie 6.2 - Pomoc na
rozpoczcie pozarolniczej
dziaalnoci gospodarczej na
obszarach wiejskich. W jego
ramach osoby fizyczne mog uzyska pomoc w formie
premii, ktra rwnie zostanie rozoona na dwie raty.

Najwiksze szanse na uzyskanie dofinansowania maj osoby, ktre w biznesplanie przedstawi operacje o
charakterze innowacyjnym
czy te zakadajce utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pene etaty rednioroczne. Wicej informacji
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa.

Sprostowanie
Informujemy Czytelnikw, i w artykule Prowadzisz firm na obszarach wiejskich? Moesz dosta 300 tys.
dotacji!,
opublikowanym
13.01.2016 (GazetaInformator - dodatek Plusy dla Biznesu - nr1 (202)) zamieszczona
zostaa bdna informacja nt.
dziaania Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw,
gdy by to instrument wspar-

cia w ramach zamykanego ju PROW na lata 20072014 - realizacja do koca


ubiegego roku. Natomiast w
obecnej perspektywie finansowej PROW 2014-2020 nie
ma kontynuacji instrumentu
wsparcia pn. Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw.
Przepraszamy
Czytelnikw za bd
- Redakcja

PLUSY BIZNESU

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION BIZNES

REGION - BIZNES

Przed wyjazdem na narty


przygotuj swj sprzt!

Legalna i stabilna praca dla Opiekunw


Osb Starszych w Niemczech

R E K L A M A

Zanie swoje narty do Ski Serwis.


Tam profesjonalici przygotuj je do sezonu.
mowanych marek takich jak
na przykad Rossignol, Head,
Volki, czy Atomic oraz baganikw na dach. Jeeli natomiast z utsknieniem wyczekujesz sezonu letniego, ju
dzi pomyl o odwieeniu
swojego roweru. MK Bicycle z przyjemnoci zajmie si
jego renowacj tak, by wyglda jak nowy.

Ski Serwis/Wypoyczalnia
Godziny otwarcia:
od pon. do pt.: 10.00-18.00
sob. od 9.00-13.00
Ul. Reymonta 10
47-400 Racibrz
www.mkbicycle.pl
tel.: 784 944 409
664 031 119
Artyku sponsorowany

Szansa dla osb bezrobotnych


na podjcie staego zatrudnienia w komfortowych warunkach.
Realia pracy s trudne,
zwaszcza dla osb, ktre przekroczyy 45 rok ycia i pomimo
swojej gotowoci do podjcia
pracy, s w wikszoci niezauwaani przez pracodawcw.
Kadego roku obserwujemy w Polsce wzrost zainteresowania prac za granic. Europa
si starzeje, samodzielno seniorw gwatownie spada. W
zwizku z tym zawd Opiekuna/Opiekunki osoby starszej,
staje si jedn z najbardziej podanych profesji, szczeglnie
na niemieckim rynku pracy.
Od opiekunw oczekuje si
przede wszystkim znajomoci
jzyka niemieckiego, ktry zapewni seniorom poczucie bezpieczestwa, a take yczliwego
i empatycznego podejcia do
ich niepenosprawnoci.
Opiekun
wyjedajcy
do pracy za porednictwem
agencji, moe liczy na umow dostosowan do nowych
przepisw wprowadzonych w
Niemczech. W kadej agencji
warunki umowy rni si od
siebie. Wane natomiast, by
zwrci uwag na wysoko
kwot oskadkowanych do ZUS-u, od ktrych zaley wysoko
wiadcze emerytalnych lub
rentowych w przyszoci.
Wybr agencji pracy nie
powinien by przypadkowy,
dlatego w celu jej lepszego poznania, zachcamy Kandyda-

Fot. Interkadra

Kada osoba wybierajca


si na narty powinna uprzednio zadba o ich stan, by zapewni sobie w peni bezpieczn oraz komfortow
jazd. Rowerownia w okresie zimowym zamienia si w
pikn i klimatyczn przysta narciarsk, ktra kompleksowo dba o sprzt narciarski, przygotowujc go do
sezonu. Niezalenie od tego,
jaki sprzt posiadasz oraz jak
zaawansowanym narciarzem
jeste, odpowiednie przygotowanie nart stanowi niezbdn podstaw udanego
wyjazdu. Nie pozwl, aby warunki techniczne odebray Ci
rado z caego wyjazdu oraz
z rozkoszowania si kadym
zjazdem. Przyjd do Ski Serwis profesjonalnego serwisanta sprztu narciarskiego.
Pracujemy gwnie na smarach marki TokO, ktre nale do najczciej uywanych
na wiecie smarw, zarwno
przez amatorw jak i przez
zawodnikw Pucharu wiata. Serwisowanie wykonujemy na maszynie Reichmanna, gwarantujcej doskonae
przygotowanie kadego rodzaju nart do warunkw panujcych na stoku. Powierz
nam swj sprzt, a z pewnoci bdziesz zadowolony!
Co wicej, Ski Serwis umoliwia rwnie wypoyczenie
sprztu narciarskiego reno-

Fot. MK Bicycle

Ski Serwis w profesjonalny sposb zajmie si Twoimi nartami.

Szukasz pracy za granic?


Skontaktuj si z nami! Mamy dla Ciebie ciekaw ofert!
tw do udziau w spotkaniach
informacyjnych i giedach pracy, organizowanych cyklicznie
przez Interkadr w wojewdztwie lskim i na terenie caej
Polski.
Dlaczego wybra wyjazd z
Interkadr? Oferta obejmuje
bardzo dobre warunki paco-

we oraz umow dostosowan


do nowych przepisw. Odprowadzamy skadki ZUS, nie pobieramy adnych opat za porednictwo. Nasi Opiekunowie
nie musz martwi si o formalnoci, ani ponosi kosztw
dojazdu, zakwaterowania oraz
wyywienia.
Interkadra Sp. z. o.o.
Starowiejska 11/9,
40-015 Katowice

tel. 666 891 947

www.opiekunki.interkadra.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

edukacja

wodzisaw lski technologie

Nowoczesny inkubator drukarek 3D


W Powiatowym Centrum Ksztacenia Ustawicznego powstanie nowoczesny inkubator drukarek.
To efekt wsppracy placwki z Wodzisawsk Izb Gospodarcz oraz z firm 3DGENCE.
katarzyna krentusz

Inkubator drukarek to
przedsiwzicie, ktre umoliwi uczniom i kursantom
korzystajcym z pracowni Powiatowego Centrum
Ksztacenia
Ustawicznego
zdobycie umiejtnoci obsugi drukarek 3D, a w przyszoci take tworzenie wasnych
urzdze i elementw.
Pierwszym etapem wsppracy byo dostarczenie drukarki 3D, dziki ktrej bdzie
mona wydrukowa niezbdne elementy do zoenia kolejnych urzdze - a tym ju
zajmowa si bd uczniowie
i suchacze pod nadzorem nauczycieli, ktrzy zostali przeszkoleni w zakresie obsugi
urzdzenia.
- Tradycje stosowania
technik 3D w ksztaceniu w
zawodach zwizanych z bran mechaniczn, elektryczn i mechatroniczn sigaj
roku 2005, kiedy to po raz
pierwszy zaczlimy stosowa
oprogramowanie modelowania 3D Solid Edge. Wprowadzenie nowoczesnych technologii w proces ksztacenia
rozwino kreatywne mylenie uczniw, ktrzy czsto w
domowym zaciszu tworzyli
nowoczesne konstrukcje czy
animowali mechanizmy stworzone na platformie 3D Solid
R E K L A M A

Edge. Niestety, w technikach


CNC nie mona byo wykona wielu potrzebnych elementw, szczeglnie tych o
skomplikowanych ksztatach
przestrzennych. Wykorzystanie technik druku 3D pozwoli
urzeczywistni wszystkie dotychczasowe projekty i pomysy mwi Micha Weczerek,
wicedyrektor PCKU w Wodzisawiu lskim.
Inicjatorem wsplnego
projektu by Mateusz Sidorowicz, wodzisawianin, o ktrym kilka lat temu zrobio

si gono z racji samodzielnego skonstruowania drukarki 3D. Dzi, jako pracownik 3DGENCE, postanowi
wesprze edukacyjny potencja wodzisawskiej placwki. Dziki przychylnoci kierownictwa firmy, zainicjowa
proces tworzenia inkubatora
drukarek 3D.
Ten pomys spodoba si
rwnie Tomaszowi Krupie,
wacicielowi firmy Damatic,
ktry zadeklarowa ofiarowa
wyposaenie niezbdne do
zoenia piciu drukarek 3D

w majcym powsta laboratorium.


- Wylgarnia drukarek
3D to dopasowanie do wizji
rozwoju regionu w ramach
projektu Technopolia lska,
czyli - oglnie rzecz ujmujc - przygotowanie edukacji
dla rynku nowych technologii. Proponujemy ledzi
poczynania w Wodzisawiu
lskim, szykuje si bowiem
wicej nowatorskich dziaa mwi Krzysztof Dybiec,
prezes Izby Gospodarczej w
Wodzisawiu lskim.

Z regionu

Z regionu

komunikacja

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

powiat raciborski komunikacja

Droga Racibrz-Brzenica ju po remoncie


Zakoczono modernizacj drogi powiatowej z Raciborza-Miedoni do Brzenicy. Remont
by moliwy dziki unijnym funduszom oraz wsppracy lokalnych samorzdw.
mona obawia si zmian w systemie zatrudniania lekarzy - rezydentw?
iwona cybulska

Remont drogi z Miedoni do Brzenicy to najwiksze drogowe dziaanie


realizowane przez Powiat
Raciborski w minionym
roku. Oficjalne otwarcie
drogi po remoncie nastpio 15 stycznia. W odbiorze wzili udzia: starosta
Ryszard Winiarski, prezydent Raciborza Mirosaw
Lenk, sekretarz gminy Rudnik Karina Lassak, a take
przedstawiciel wykonawcy
firmy Skanska.
Zmodernizowano odcinek drogi powiatowej
3500S o dugoci ponad 4
km - od skrzyowania ulicy
Podmiejskiej z ulic Kwiatow (DK 45) do miejscowoci Brzenica w rejonie
skrzyowania z ulicami Kozielsk i Boczn. Inwestycj
podzielono na dwa etapy.
Etap I - Podmiejska ulica w dzielnicy Miedonia
w Raciborzu zostaa wyremontowana na odcinku o
dugoci prawie 1,7 km. W
ramach dziaa drog poszerzono do 6 metrw.
Wzdu drogi powstay
pobocza, cig pieszo-rowerowy oraz nowy chodnik.
R E K L A M A

W zakres dziaa wchodzio take wykonanie dwch

Droga zostaa
oficjalnie otwarta

15 stycznia

przez przedstawicieli lokalnych


wadz.
przystankw autobusowych
oraz zjazdw do posesji.
Etap II odcinek Miedonia-Brzenica - ten etap
inwestycji obj ponad 2,6
km. Drog wyremontowano i poszerzono do 5,5 m.
Zmodernizowane zostay
take chodniki, wykonano
pobocza i remont kanalizacji deszczowej oraz przepustw.

Inwestycj zrealizowano w ramach projektu pt.


Poprawa bezpieczestwa
ruchu i skrcenie czasu
przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej
3500S czcej DK 45 z DW
421.
Projekt by wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa


lskiego na lata 20072013. Warto inwestycji
opiewaa na kwot 9 774
964,86 z, z czego 85%
stanowiy fundusze europejskie. Pozostae rodki
stanowice wkad wasny
pochodziy z trzech samorzdw: Powiatu Raciborskiego, Miasta Racibrz
oraz Gminy Rudnik.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

EK LOGIA
racibrz ekologia

Ekologiczne dziaania miasta na 2016 rok

Z ca pewnoci najwaniejszym dziaaniem,


ktre realizowa zamierza
Wydzia Ochrony rodowiska w raciborskim magistracie, z uwagi na aktualno tematu smogowego,
jest zadanie polegajce na likwidacji bd modernizacji
rde ciepa, ktre emituj
zanieczyszczenia. Zazwyczaj
niskoemisyjne rda ciepa
zamontowane s w budownictwie jednorodzinnym.
Racibrz walk z nisk emisj rozpocz ju pod koniec
lat 90-tych poprzez dofinansowywanie modernizacji niskosprawnych rde ciepa.
Systematycznie wprowadza
si nowe moliwoci finansowania takich dziaa od
2007 roku w programie PO-

NE finansowanym z poyczki w WFOiGW, a od 2014


roku take w pilotaowym
programie KAWKA finansowanym przez Narodowy
oraz Wojewdzki Fundusz.
Na 2016 rok przewidziana
jest modernizacja 80 rde
ciepa w oparciu o rodki
pochodzce z obu Funduszy.
Warto doda, e w tym roku zmieni si wysoko dofinansowania takich dziaa
wczeniej mona byo uzyska dotacj w wysokoci 9
tys. z, teraz bdzie to maksymalnie 12 tys. z. Wynika to m.in. z faktu wymogu
stosowania kotw 5-tej klasy energetycznej. Ponadto
miasto realizuje prace termomodernizacyjne na budynkach, ktrych jest wacicielem. W tym roku maj
by one rwnie kontynu-

racibrz - ekologia

owane. Tegorocznym novum


jest fakt, e Program PONE
przewiduje wsparcie prac
termomodernizacyjnych w
budynkach jednorodzinnych.
Takich zgoszonych obiektw

jest na razie 20.


Od wielu lat finansowany
jest ponadto program usuwania azbestu z budynkw
jednorodzinnych. Miasto ma
zamiar sign po rodki ze-

miasto posiada podpisanych


25 umw przedwstpnych
zwizanych z t inwestycj.
Od lat w miecie prowadzona jest rwnie edukacja
ekologiczna, realizowana
wielokierunkowo. Prowadzona jest akcja informacyjna, w ramach ktrej wydano ulotki, plakaty, spoty a
take organizuje si przedsiwzicia wspierajce dziaania proekologiczne. Ponadto stra miejska zajmuje
si kontrol rde ciepa.
Warto rwnie doda, e
niewtpliwie ogromne znaczenie ma edukowanie najmodszych
mieszkacw
Raciborza. W tym celu prowadzonych jest szereg dziaa, zaczynajc od festynw
i konkursw, a koczc na
segregacji oraz zbieraniu
odpadw.

region - ekologia

Doradcy energetyczni
czekaj na zgoszenia
Fot. WFOiGW w Katowicach

Fundusze na
wapnowanie gleb

Zabieg wapnowania gleby.


Po trwajcej kilka lat
przerwie w dofinasowaniu zakupw wapna nawozowego przez WFOiGW w Katowicach
dziaalno ta zostaa
wznowiona.
Zarzd WFOiGW w
Katowicach podj uchwa o dofinansowaniu kwot
800.000 z dotacji zadania
Wapnowanie gleb kwanych
i bardzo kwanych na terenie wojewdztwa lskiego
w roku 2016, ktre jest realizowane przez lsk Izb
Rolnicz w Katowicach. Tak,
jak to miao miejsce w ostatnich latach, fundusze te bd
przeznaczone na czciowe
sfinansowanie zakupw nawozw wapniowych i wapniowo-magnezowych. S one
kupowane przez rolnikw,
ktrzy dziki nim przeprowadzaj zabiegi odkwaszania gruntw rolnych. Do ich
zakwaszenia dochodzi m.in.
poprzez dziaalno przemysow.

Plany Raciborza to przede


wszystkim gospodarka niskoemisyjna.

wntrze, eby wprowadzi


nowo do tego programu
finansowanie nie tylko
usunicia azbestu, ale take budowy nowych pokry
dachowych. Wynika to z tego, e koszty zdjcia azbestu z dachu i jego utylizacji
s niewielkie w stosunku do
zakupu nowych pokry. Na
chwil obecn zbierane s
deklaracje osb zainteresowanych takim wsparciem.
Tegorocznym nowym zadaniem jest program PROSUMENT, ktry pojawi si
w NFO. Jest to program
zwikszenia efektywnoci
energetycznej budynkw,
dziki pozyskiwaniu energii
z ogniw fotowoltaicznych,
czyli energii sonecznej.
Suy to przede wszystkim
ograniczeniu kosztw energii elektrycznej. Na razie

Po trwajcej kilka lat przerwie w dofinasowaniu zakupw wapna nawozowego przez


WFOiGW w Katowicach
dziaalno ta zostaa wznowiona. Warto jednak doda, e
beneficjentem poredniczcym
w obsudze i rozdysponowaniu
pienidzy Funduszu bdzie
lska Izba Rolnicza w Katowicach, ktra bdzie odpowiedzialna za wykorzystanie pozyskanych funduszy.
W cigu ostatnich kilku lat
ze rodkw WFOiGW w Katowicach na zakup nawozw
wapniowych wydano kwot
ok. 5,8 mln z. Pienidze zostay przeznaczone na zakup ponad 75 tys. ton czystego skadnika odkwaszajcego (CaO), a
take obsianie ponad 28 tys. ha
gruntw rolnych. Tegoroczne
rodki planowane s na zakup
ok. 10.000 ton czystego skadnika odkwaszajcego (CaO
oraz MgO) i wysianie nawozu
na powierzchni ok. 3.600 ha.
ic

Na terenie wojewdztwa lskiego pracuje 5


Doradcw energetycznych zatrudnionych w
strukturach WFOiGW.
Kademu z Doradcw
zostay przypisane gminy.
Wychodzc naprzeciw
postulatom pakietu klimatyczno energetycznego
UE20/20/20, Wojewdzki
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach bierze udzia w
projekcie pn. Oglnopolski
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsibiorcw w zakresie
efektywnoci energetycznej oraz OZE, stworzonym
przez Narodowy Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz
Ministerstwo Gospodarki.
Beneficjentem
projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej we
wsppracy z 15 Wojewdzkimi Funduszami Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej i Urzdem Marszakowskim Wojewdztwa
Lubelskiego, jako Partnerami.
W styczniu ubiegego
roku zostao zawarte wstpne porozumienie pomidzy NFO a WFO w sprawie wsppracy w zakresie
przygotowania projektu.

Fot. WFOiGW w Katowicach

iwona cybulska

Fot. archiwum wasne

Gospodarka niskoemisyjna, program usuwania azbestu, PROSUMENT czyli pilotaowy program dotyczcy dotacji na panele fotowoltaiczne a take edukacja ekologiczna pojmowana wielotorowo tak w skrcie
wygldaj plany raciborskiego Wydziau Ochrony rodowiska na najbliszy rok.

Szymon Twardo
- Doradca na nasz region ju czeka na zgoszenia.
Z ramienia WFO w
Katowicach w projekcie
uczestniczy 5 osb, ktre po
przejciu kilkutygodniowego szkolenia zakoczonego
egzaminem otrzymao tytu certyfikowanego Doradcy energetycznego. Doradcy
dziki zdobytym umiejtnociom m. in. z zakresu
efektywnoci energetycznej,
transportu, odnawialnych
rde energii s przygotowani w pierwszej kolejnoci
do wsparcia gmin, powiatw,
Urzdu Marszakowskiego w
zakresie przygotowywania i
pniejszej weryfikacji Planw Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). W kolejnym
etapie Doradcy bd suy
pomoc w szkoleniu i wspar-

ciu energetykw gminnych,


a wreszcie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w
obszarze efektywnoci energetycznej i OZE.
Docelowo
odbiorcami usug doradczych mog
by rwnie przedsibiorcy
i osoby fizyczne realizujce zadania suce poprawie
efektywnoci energetycznej
obiektw lub procesw oraz
zadania zwizane z wykorzystaniem odnawialnych rde
energii.
Katowicki Fundusz zachca do kontaktu z Doradcami, szczeglnie jednostki
samorzdu terytorialnego,
ktre ju dzisiaj mog podda weryfikacji w zakresie
zgodnoci z wymogami NFO-

iGW i WFOiGW w Katowicach posiadane Plany Gospodarki Niskoemisyjnej


lub, jeeli s w trakcie ich
opracowania, mog uzyska
informacje pomocne do ich
utworzenia.
Na terenie wojewdztwa
lskiego pracuje 5 Doradcw energetycznych zatrudnionych w strukturach WFOiGW. Kademu z Doradcw
zostay przypisane gminy,
w ktrych bdzie wiadczy
usugi doradcze. W tym celu teren wojewdztwa zosta
podzielony na 5 regionw,
do kadego regionu przypisanych zostao ok. 30, spord 167 gmin. Racibrz zosta przydzielony do regionu
Poudniowo-zachodniego, w
ktrym znajduj si powiaty
raciborski, wodzisawski, mikoowski, pszczyski, Rybnik,
ory oraz Jastrzbie-Zdrj.
Ten rejon obsuguje Szymon
Twardo. - Na chwil obecn
szkolenia si nie odbywaj,
jestemy na etapie rozmw z
gminami zainteresowanymi
udziaem w programie. Warto doda, e nadal poszczeglne jednostki samorzdowe
mog zgasza ch udziau w
szkoleniu. Nabr trwa - mwi
Szymon Twardo.
Szczegowe
informacje o programie oraz
kontakcie z doradc
mona znale na stronie WFOiGW w Katowicach.
ma

Treci zawarte w publikacji nie stanowi oficjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

8 Motoryzacja

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Wielu kierowcw, w czasie odladzania/odnieania swojego samochodu,


uruchamia jego silnik. W wietle obowizujcego prawa,
takie postpowanie jest jednak zabronione!
Zim, w zwizku z wystpujcymi ujemnymi temperaturami, kierowcy czsto
zmuszeni s do zdrapywania
oblodzenia z szyb swoich pojazdw lub, w przypadku opadw
niegu, do ich odnieania. W
czasie wykonywania tych czynnoci, wielu z nich uruchamia
silnik swojego pojazdu rwnie, aby nagrza jego wntrze.

Warto jednak pamita,


e odladzanie/odnieanie
przy pracujcym silniku pojazdu skutkuje nieuzasadnion emisj duej iloci spalin
do powietrza, ktrym przecie wszyscy oddychamy. I
co najwaniejsze - w wietle
polskiego prawa, takie postpowanie jest wykroczeniem,
opisanym w art. 97 Kodeksu wykrocze w zw. z art. 60
ust. 2, pkt 3 Ustawy Prawo o

ruchu drogowym: Zabrania


si pozostawiania pracujcego silnika podczas postoju na
obszarze zabudowanym.
Jeli nie chcemy, aby w
trakcie odnieania naszego
pojazdu interweniowaa policja, pamitajmy, by wykonywa te czynnoci przy zgaszonym silniku. Przy okazji
zadbamy rwnie o jako
powietrza zim.

REGION MOTORYZACJA

Trzecia tablica rejestracyjna


legalna od pocztku roku

tylnych tablic rejestracyjnych.


Kwestia ta, przez dugi okres
czasu, pozostawaa nieuregulowana.
Zestaw rozporzdze o dodatkowych tablicach rejestracyjnych wszed w ycie dopiero 1 stycznia 2016 r. Trzeci

Policjant omwi najczstsze przyczyny zdarze drogowych


z udziaem modych kierowcw oraz niechronionych
uczestnikw ruchu drogowego.
bezpieczestwo i zasada ograniczonego zaufania obowizuj zarwno kierowcw, jak
i pieszych. Policjant wskaza
take najczstsze przyczyny
zdarze drogowych z udziaem modych kierowcw oraz

niechronionych uczestnikw
ruchu drogowego. Na koniec
nie zabrako rwnie odpowiedzi na pytania uczestnikw
spotkania.
kk

WODZISAW LSKI MOTORYZACJA

Z MODYM KIEROWC
W DRODZE PO DOWIADCZENIE

Z pocztkiem 2016 roku, na tylny baganik


(np. rowerowy, na narty) kierowcy bd mogli
zaoy dodatkow, trzeci tablic rejestracyjn.
Do tej pory, baganik rowerowy montowany z tyu mona
byo legalnie zakupi w sklepach, jednak problem pojawia
si ju w trakcie jego uytkowania. W wietle obowizujcego
Prawa o ruchu drogowym, zakazane jest bowiem zasanianie

W ramach kampanii Rok


pieszego oraz Z modym
kierowc w drodze po dowiadczenie, wodzisawscy policjanci odwiedzili uczniw Zespou Szk
Ponadgimnazjalnych nr 2
w Rydutowach.
W 2016 roku, lscy policjanci w dalszym cigu kontynuuj prowadzenie kampanii, majcych na celu popraw
bezpieczestwa w ruchu drogowym. W zwizku z tym, 20
stycznia, policjant wydziau
ruchu drogowego wodzisawskiej komendy spotka si z
uczniami Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydutowach.
Podczas prowadzonych
zaj, funkcjonariusz apelowa
do modych ludzi o rozsdek i
rozwag na drodze. Zwraca
uwag, i obowizek dbania o

Fot. KPP Wodzisaw l.

katarzyna krentusz

KAMPANIE
NA RZECZ BEZPIECZESTWA
Fot. KPP Wodzisaw l.

Pamitaj! Zga silnik


podczas odnieania auta

WODZISAW LSKI MOTORYZACJA

tablic rejestracyjn kierowcy


zakupi za 40 z (plus 12,50 z
opaty za nalepki legalizacyjne).
Wydanie tablicy potwierdzane
jest w dowodzie rejestracyjnym
wpisem "baganik".
kk

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

Dziaania w ramach kampanii


Z modym kierowc w drodze po dowiadczenie prowadzone s ju od kilku lat.
W ramach prowadzonej
kampanii Z modym kierowc w drodze po do-

wiadczenie, policjant
spotka si ze suchaczami
jednej ze szk jazdy.

Suchacze szk jazdy to


potencjalni przyszli kierowcy. Aby od samego pocztku wpaja im dobre nawyki
na drodze, lscy policjanci
prowadz kampani Z modym kierowc w drodze po
dowiadczenie.
Program
ten zosta ukierunkowany na
zapobieganie powstawaniu
zdarze z udziaem kierujcych pojazdami mechanicznymi w wieku 18-25 lat, a jego podstaw stanowi analiza
problemw i zagroenia powodowanego przez modych
kierowcw z terenu wojewdztwa lskiego.
W ramach kampanii, asp.
Piotr Lorenc spotka si ze
suchaczami jednej z wodzisawskich szk jazdy. Przyszym kierowcom tumaczy,
jak i dlaczego wysoka kultura
na drodze przekada si bezporednio na poziom bezpieczestwa jazdy.
Dziki programowi Z
modym kierowc w drodze po
dowiadczenie, od kilku lat,
na terenie caego wojewdztwa, prowadzone s liczne pogadanki, prelekcje, szkolenia
czy ukierunkowane kontrole
drogowe, gdy, jak uwaa policja, jedynie dugoterminowe
dziaania mog przynie pozytywne efekty.
kk

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 9

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

RYDUTOWY KONKURS

MOPS w kocu pod jednym dachem Zrb zdjcie


do rydutowskiego kalendarza
Od 18 stycznia osoby korzystajce z usug MOPS w Wodzisawiu
lskim wszystkie swoje sprawy zaatwi w jednej, nowoczesnej
siedzibie orodka.

Wszystkie sprawy zwizane z MOPS wodzisawianie


zaatwi w jednym miejscu.
korzystniejsze dla Wodzisawia lskiego obecne koszty
porwnywalne s z wydatkami ponoszonymi we wszystkich poprzednich budynkach,
a dostosowanie dawnej siedziby MOPS do realizacji potrzeb
na takim poziomie, jak obecny,
byoby znacznie trudniejsze i
drosze.
Umowa dzierawy nowego
obiektu Miejskiego Orodka
Pomocy Spoecznej podpisana zostaa na 5 lat. W sprawie
budynkw poprzednich siedzib nie podjto jeszcze decyzji. Najprawdopodobniej trafi
one jednak do obrotu na rynek
komercyjny.

POWIAT WODZISAWSKI
W CZOWCE

R E K L A M A

bry kierunek rozwoju powiatu


i jest jednoczenie zacht i
mobilizacj do dalszej pracy
mwi starosta Tadeusz Skatua.
Ranking Zwizku Powiatw Polskich jest jedynym zestawieniem samorzdw zarzdzanym na bieco przez
ekspertw w trybie on-line.
Eksperci oceniaj samorzdy wedug kilkudziesiciu
kryteriw dotyczcych dziaa proinwestycyjnych i prorozwojowych, rozwiza poprawiajcych jako obsugi
mieszkaca oraz funkcjonowania jednostki samorzdu
terytorialnego, rozwoju spo-

eczestwa informacyjnego i
obywatelskiego, umacniania
systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji, promocji rozwiza z zakresu ochrony
zdrowia i pomocy spoecznej,
wspierania dziaa na rzecz gospodarki rynkowej, promocji
rozwiza ekoenergetycznych i
proekologicznych, wsppracy
krajowej i midzynarodowej,
a take dziaa promocyjnych.
Kolejno w rankingu uzaleniona jest od osiganych i zgaszanych na bieco zrealizowanych projektw i wynikw
uzyskanych w ocenianych obszarach dziaalnoci.
Z caego wojewdztwa lskiego, poza powiatem wodzisawskim, w pierwszej dziesitce rankingu znalazy si jeszcze
trzy samorzdy - powiat cieszyski (wyej od powiatu wodzisawskiego) oraz powiat
bielski i ywiecki (niej od wodzisawskiego).

Najlepsze zdjcia rydutowian znajd si w kalendarzu na 2017 rok.


Fotografie, wybrane jako
najlepsze z najlepszych, umieszczone zostan nie tylko w kalendarzu, ale rwnie w albumie
o Rydutowach, ktry magistrat
planuje wyda z okazji 25-lecia
miasta. Wsplnie wic z Grup Fotograficzn GRAF zwracamy si do wszystkich mistrzw i
adeptw sztuki fotografowania
z gorc prob o pomoc. Pomcie nam zgromadzi materia, ktry posuy do promocji
naszego ukochanego miasta a
Wam przysporzy sawy i zadowolenia ze wspaniaych uj
fotograficznych zachca do
udziau w konkursie rydutowski Urzd Miasta.
Na czym polega konkurs?
Kadego kolejnego miesica biecego roku wykonywa
mona aktualne zdjcia miasta,
na ktrych znale mog si:
obiekty miasta Rydutowy, yjcy w miejscowoci ludzie (najlepiej w scenerii pozwalajcej na
stwierdzenie, e rzecz dzieje si
w Rydutowach), ciekawe wydarzenia z ycia miasta.
Zdjcia wykonane w kon-

kretnym miesicu trzeba bdzie przesa na adres Urzdu


Miasta do 10. dnia miesica nastpnego (przesane do 10 lutego pochodzi maj ze stycznia,
przesane do 10 marca pochodzi maj z lutego itp.).
Wszystkie prace, ktre
wpyn do urzdu w danym
miesicu, bd przegldane i
wybrana zostanie jedna, najlepsza, ktra zostanie rwnie nagrodzona. W cigu caego, 2016
roku przeprowadzonych zostanie w sumie 12 konkursw i nagrodzonych 12 prac. Zwyciskie prace umieszczone zostan
w rydutowskim kalendarzu na
2017 rok (z wyjtkiem prac z listopada i grudnia z uwagi na
proces przygotowania kalendarza). Dodatkowo, najadniejsza
spord nadesanych fotografii
ozdobi jubileuszowy album o
miecie Rydutowy.
Zdjcia robi mona na terenie caego miasta (za wyjtkiem miejsc, do ktrych wstp
jest wzbroniony). Ilo przesanych zdj jest nieograniczona
wane jest jednak, aby byy

one zrobione w danym miesicu (przesane do 10 lutego pochodzi maj ze stycznia). I co


najwaniejsze do udziau w
konkursie przesyane s tylko te
ujcia, ktre zostay przez Was
uznane za rzeczywicie dobre.
Fotografie w konkursie
styczniowym powinny zosta
dostarczone (osobicie bd
przesane) do Urzdu Miasta
Rydutowy do dnia 10 lutego
2016 r. W konkursie styczniowym dopuszczone jest przesanie zdj wykonanych rwnie
w grudniu 2015 r. Prace dostarczy naley w wersji elektronicznej w zaklejonej kopercie, w ktrej znajduje si nonik (najlepiej
pyta CD lub DVD) oraz karta
zgoszenia prac, a take opis
zdjcia/zdj. Na kopercie naley umieci dopisek Zdjcie
do rydutowskiego kalendarza.
Szczegy dotyczce
konkursu znale mona
na stronie internetowej
rydutowskiego Urzdu
Miasta.
kk

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

60 TYS. ZOTYCH NA OCHRON


BEZDOMNYCH ZWIERZT
Fot. Facebook.com

mu Rodzina 500+. Pracownicy przygotowani s wic na


wzmoony ruch w siedzibie,
zwizany z przyjmowaniem
osb korzystajcych z nowo
wprowadzonego wiadczenia.
Nowy budynek MOPS, o
powierzchni ok. 900 metrw
kwadratowych, dzierawiony jest przez miasto od spki
Agro. Za jego wynajem, miesicznie pobierana jest opata w wysokoci 10 z netto za
metr. Opata za media naliczana jest zgodnie z ich zuyciem,
w oparciu o wskazania licznikw. Jak podkreli prezydent
miasta, Mieczysaw Kieca, takie rozwizanie byo znacznie

WODZISAW LSKI SAMORZD

Powiat wodzisawski zaj


wysokie, 5. miejsce w prestiowym rankingu prowadzonym przez Zwizek
Powiatw Polskich.
Wysokie miejsce powiat
wodzisawski zaj w kategorii powiatw powyej 120 tys.
mieszkacw. - W ubiegym
roku zajlimy miejsce tu za
pierwsz dziesitk. Ciesz si,
e w tym roku nasze dziaania
suce wszechstronnemu rozwojowi spoeczno-gospodarczemu zostay docenione, co
zaowocowao awansem na pite miejsce w krajowym rankingu. Ten wynik potwierdza do-

Fot. Sawomir Gac

Fot. Justyna Koniszewska

katarzyna krentusz

Nowa siedziba Miejskiego


Orodka Pomocy Spoecznej
znajduje si przy ul. Daszyskiego 3, w budynku poprodukcyjnym Koncentratw. Od
teraz, osoby, ktre korzystaj z usug orodka, wszystkie
swoje sprawy zaatwi mog w
jednym miejscu - w przeszoci niejednokrotnie konieczne
byo udanie si do kilku oddziaw, zlokalizowanych na
terenie caego miasta. Godziny
pracy MOPS oraz numery telefonw pozostay bez zmian.
Nowy budynek dostosowany jest do potrzeb osb niepenosprawnych, a odremontowane, przestronne wntrza oraz
monitoring obiektu daj poczucie bezpieczestwa i komfortu osobom korzystajcym
z rnego rodzaju wiadcze.
W nowym MOPS-ie wkrtce
uruchomionych zostanie rwnie 5 stanowisk komputerowych, usprawniajcych prac
poprzez udostpnianie moliwoci samodzielnego, elektronicznego skadania niezbdnych wnioskw.
Takie usprawnienie pracy wodzisawskiego orodka wkrtce moe okaza si
szczeglnie istotne. Z pocztkiem kwietnia planowane jest
bowiem uruchomienie progra-

Rydutowski magistrat zaprasza do udziau w konkursie fotograficznym,


z ktrego zdjcia wykorzystane zostan w kalendarzu na rok 2017.

kk

W 2016 roku na ochron zwierzt bezdomnych miasto przeznaczy 60 tys. z.


W Wodzisawiu lskim
zadanie ochrony zwierzt
bezdomnych powierzono
Stowarzyszeniu na Rzecz
Zwierzt Koty Psy i My.
Kadego roku, Wodzisaw
lski przeprowadza konkurs
na to, ktra z organizacji pozarzdowych powinna wesprze miasto w ochronie zwie-

rzt bezdomnych. Zwierzta s


chronione poprzez ich adopcj,
sprawowanie nad nimi opieki w
przytulisku prowadzonym przez
Suy Komunalne Miasta, a take - poprzez edukacj wrd
mieszkacw, w szczeglnoci
za edukacj dzieci i modziey.
Po zapoznaniu si z wnioskami Komisji Konkursowej

opiniujcej zoone oferty, zadanie ochrony zwierzt bezdomnych w 2016 roku powierzono Stowarzyszeniu na Rzecz
Zwierzt Koty Psy i My.
Na ten cel stowarzyszeniu
przyznana zostaa dotacja w wysokoci 60 000,00 z.
kk

10 Ogoszenia

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z
PRACA

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od
4,9%. Dugi okres kredytowania
nawet do 120 m-cy. Minimum
formalnoci. Szybka decyzja.Bez
ogranicze wiekowych! Ju dzi,
umw si z naszym doradc na
bezpatne sprawdzenie oferty dla
Ciebie! Tel 530 499 444.
Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze
z histori kredytow. Rwnie
z zajciami komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert
chwilwek z moliwoci rozoenia patnoci nawet na kilka rat!
Nie wymagamy przedstawienia
dokumentw dochodowych! Tel
530 499 444.
Potrzebujesz pilnie gotwki? Dobrze trae! U nas znajdziesz
najwicej ofert pozabankowych i
bankowych. Tel. 505 403 206.
ZABRAKO CI PIENIDZY? Potrzebujesz gotwki? DZWO! Poyczki szybko, elastycznie i uczciwie. Od 200-25 tys. z. Decyzja
kredytowa nawet w 1 dzie. Raty
do 48 miesicy- osoby zyczne.
Dziaalno gospodarcza do 20
tys. z. Zadzwo ju dzi! Racibrz, Wodzisaw lski, Rydutowy, Radlin, Rybnik i okolice.
Tel. 668 682 370.

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Pilnie potrzebujesz gotwki? Moesz otrzyma do 25 000 z bez


BIKu. Dla osb prywatnych oraz
prowadzcych dziaalno gospodarcz. Poyczka bez zbdnych
formalnoci, wygodny przelew na
konto. Tel. 500 198 766.
Chwilwki szybko i dyskretnie.
Minimum formalnoci,tylko trzy
podpisy, pienidze w tym samym
dniu. Zapraszamy!! Tel. 723 321
555.

KREDYT

50 tys.

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Zatrudni ciel dekarza z Wodzisawia lskiego i okolic. Tel.


668 652 275.
Zatrudni do prac brukarskich
oraz do odnieania, osoba z
checia do pracy, mile widziane
dowiadczenie, prosz dzwoni
do godziny 21.00 WYMAGANE
PRAWO JAZDY KAT.B. Tel. 733
111 618.
Pizzeria&Restauracja w aziskach (gmina Godw) zatrudni
osob do pracy na stanowisku pomoc kuchenna. Osoby zainteresowane prosz o kontakt tel. 506 131
243 lub 506 085 041.
Zatrudni osob z prawem jazdy
do rmy budowlanej prace polegaj na obsudze biura i klientw,
interesantw wymagane prawo
jazdy kat. B. Tel. 697 177 760.
Zatrudni energiczn osob z Wo-

KREDYT

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania: umiejtno robienia; dobrych zdj; wasny
sprzt fotograczny; dyspozycyjno; znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

RNE

dzisawia lskiego i okolic na stanowisko fryzjer. Poszukuj osoby


z dowiadczeniem, komunikatywnej, lubiacej swoj prac, osoby
dla ktrej fryzjerstwo nie jest tylko zawodem, a pasj. Osoby zainteresowane prosz o kontakt pod
numerem tel. 502 357 247.
ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech.
Tel. (32) 506 55 87
Agencja porednictwa pracy Euro Labora o nr certykatu 7061
poszukuje pracownikw na stanowisko: OPERATOR WZKA
WIDOWEGO WYSOKIEGO
SKADOWANIA. Zatrudnienie
na niemieckich warunkach. Spotkanie z pracodawc oraz jazdy
prbne odbd si w Pszczynie na
lsku, w lutym 2016.
Nr kontaktowy: (32) 270 31 84

PRACA
REDAKTOR
DZIENNIKARZ

Kupi kade auto bez wyjtku!


Najlepsze ceny , gotwka od rki. Tel. 664 087 328.
Usugi transportowe wywrotk,
adowno do 3t, rozmiar skrzyni 3,2x2,05m. Tel. 501 618 999,
505 360 310.
Oferuj: zwanie, skracanie,
napraw odziey, wymiana
zamkw itd. W ofercie czapki,
kominy oraz poduszki, bieniki. Zapraszam, Pszw tel. 662
656 072.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1

Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

CV prosimy wysya na adres


biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI

Sprzedam dziak budowlan w


Jankowicach na ul. Polnej o pow.
1069 m2. Dostpne media w granicy dziaki: prd, woda, kanalizacja.

Tanio Remonty. Regipsy, suty


podwieszane, cianki, malowanie, kafelkowanie, elektryka i
inne prace wykoczeniowe. Tel.
661290935

Redakcja gazety regionalnej


oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.

Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.

Wynajm lokal na parterze w centrum miasta Rydutowy, w pasau


handlowym obok PKO BP. Lokal
wczeniej by wynajmowany przez
aptek. Tel. 603 233 310.

Pokrycia dachowe, ciesielka,


blacha trapez, blachodachwka,
obrbki blacharskie, papa zwyka, termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199.

Dziaka paska o ksztacie kwadrata, dojazd drog asfaltow. Bardzo


spokojna i cicha okolica, w pobliu
szkoy, lasu. Tel. 662 104 650.
Sprzedam mieszkanie w Rydutowach o pow. 37m2 w dobrej lokalizacji, na pierwszym pitrze, w niskim bloku. NISKI CZYNSZ.
Tel. 606 320 686.

>> KUPI <<


obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
Na terenia Raciborza i okolic.
PRODUKCJA CICHA, BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024

Tel. 513 129 915


czynne: pn.-pt. 9-13

Oferuj usugi koparko-adowark JCB 4CX. Na terenie


lska. Operator z dugoletnim dowiadczeniem. Cena do
uzgodnienia. Jest moliwo
wystawienia faktury VAT. Tel.
888 012 141.
Potrzebujesz transportu dla materiaw kupionych w markecie
budowlanym a moe transport
mebli, sprzetu AGD? Jestemy
dla takich klientw jak Ty, pomagamy przy doranych i szybkich zleceniach. Oferujemy
atrakcyjne warunki i rzetelne
podejcie. Ponadto w zakresie
naszej oferty: PRZEPROWADZKI MIESZKA I BIUR! Posiadamy dowiadczon ekip, ktra zapewni bezproblemowy i
szybki zaadunek oraz rozadunek. Prosimy o kontakt telefoniczny 791 959 883, dokonamy
ekspresowej wyceny i ustalimy
odpowiedni termin.

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 11

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

WODZISAW LSKI PARK TRZY WZGRZA - 28 STYCZNIA

R E K L A M A

WERNISA WYSTAWY MAGICZNY REALIZM


W styczniu, w Rodzinnym
Parku Rozrywki "Trzy Wzgrza" zobaczy mona bdzie
sztuk na najwyszym poziomie - w konterze zorganizowana zostanie bowiem wystawa
wybitnych wspczesnych surrealistw. Wernisa wystawy

"Magiczny Realizm" zaplanowano na 28 stycznia, na godz.


17.00. Na tej wyjtowej ekspozycji zobaczymy 60 dzie takich
twrcw, jak Zdzisaw Beksiski, Rafa Olbiski, Jarosaw
Janikowski, Marcin Kopanowicz, Artur Kolba, Tomasz

Stowski, Jacek Yerka i Jacek


Szynkarczuk. Wernisa wystawy swoj obecnoci uwietni
trzej malarze. Bd to: Jarosaw Janikowski, Artur Kolba
i Jacek Szynkarczuk. Organizatorem wydarzenia jest Wodzisawskie Centrum Kultury.

WODZISAW LSKI WCK 31 STYCZNIA

KONCERT ZESPOU HAPPY FOLK

Koncert odbdzie si w
WCK 31 sytcznia o godz. 18.30.

Happy Folk to kapela, ktra


powstaa w 2010 roku. W swojej przygodzie z muzyk zawsze stara si wyj naprzeciw
oczekiwaniom fanw. Zesp
w skadzie: wokalici Katarzyna i Krzysztof Szymura, Artur
Motyka, grajcy na tenorowym
i altowym saksofonie, klawiszowiec - Marek Kubasa oraz

wietny trbacz i akordeonista


Aleksander Knura. Grupa do
tej pory nagraa cztery cieszce
si duym powodzeniem pyty,
pt. "Happy Folk" "Paparango",
"Happy Folk 3" i "Najwaniejsze s marzenia". Pop i folk to
gatunki przewaajce w utworach zespou. Teledyski Happy Folk mona zobaczy w re-

gionalnych telewizjach: ITV,


TVT czy TVS. Kapela pojawia
si rwnie na okazjonalnych
koncertach i wydarzeniach (np.
Gala lskiej Piosenki) w TVP2
i TV3. Suchacze rozgoni radiowych mog sucha ulubionych piosenek Happy Folk w
lokalnych radiostacjach. Bilety
w cenie: 40 z.

Wizytwki
Ulotki
Plakaty
Piecztki
Katalogi
Banery
reklamowe

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
27 STYCZNIA MIPBP WODZISAW L.
27 stycznia o godz. 17:00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisawiu lskim odbdzie si kolejne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Ksiki dotyczce ksiki Mariusza
Szczyga Zrb sobie raj.

30 stycznia o godz. 15:00 w kociele WNMP w Wodzisawiu lskim odbdzie si XXII Midzynarodowe Wodzisawskie
Spotkania Koldowe, podczas ktrych zaprezentuj si chry
mieszane i dziecice. W tym roku Spotkania bd miay po raz
drugi charakter midzynarodowy.

28 STYCZNIA WDK CZYOWICE


28 stycznia o godz. 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Czyowicach odbdzie si spotkanie Klubu Podrnika. Tym razem
poruszony zostanie temat: Moje wakacje 2015 - Obra, Drawa,
Bornholm...

31 STYCZNIA WCK WODZISAW L.


31 stycznia o godz. 16:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbd si Rodzinne Spotkania z Teatrem. Tym razem
na deskach wodzisawskiej sceny goci bd aktorzy z rybnickiego Teatru Rondo, ktrzy zaprezentyj Spektakl nieka i
krasnale. Bilety w cenie 15 z.

29 STYCZNIA MOK RADLIN


29 stycznia o godz. 18:00. w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbdzie si Wieczr Jazzowy. Na scenie wystpi Kinga
Gyk Trio. Wstp na koncert jest darmowy.
29 STYCZNIA RCK RACIBRZ
29 stycznia o godz. 9:30 w sali kameralnej Raciborskiego Centrum Kultury odbd si koncerty umuzykalniajce.
29 STYCZNIA MIPBP RACIBRZ
29 stycznia o godz. 16:00 w Wypoyczalni dla Dzieci i Modziey EUREKA przy ul. Kasprowicza 12 odbdzie si spotaknie
w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksizki dla Modziey,
powicone ksice Posaniec Markusa Zusaka.

31 STYCZNIA BAZYLIKA NNMP PSZW


31 stycznia o godz. 15:15 w Bazylice pw. NNMP w Pszowie odbdzie si Koncert Kold.
31 STYCZNIA MOKSIR KUNIA RACIBORSKA
31 stycznia o godz. 18:00 w Miejskim Orodku Kultury, Sportu i
Rekreacji w Kuni Raciborskiej odbdzie si Gralski Karnawa, czyli koncert kapeli Pieczarki z ywiecczyzny.

06 LUTEGO GOGOOWA
6 lutego o godz. 18:00 Rada Soecka w Gogoowej wraz z Gminnym Orodkiem Kultury i Rekreacji zaprasza na zabaw walentynkowo-ostatkow. Koszt 130 z od pary.

30 STYCZNIA ORODEK KULTURY POOMIA


30 stycznia o godz. 18:00 w Orodku Kultury w Poomi odbdzie
si tradycyjna, coroczna Biesiada Rolnicza, organizowana
przez wjta gminy i sotysw.Na pocztek odbdzie si krtkie
szkolenie na temat moliwoci pozyskania donansowania do
dziaalnoci rolniczej,nastpnie rozpocznie si cz biesiadno-artystyczna.

7 LUTEGO DK STRZECHA RACIBRZ


7 lutego o godz. 17:00 w sali widowiskowej Domu Kultury
Strzecha odbdzie si Zimowy koncert. Wystpi: Zesp ,,60
plus, Zesp Pieni i Tanca ,,Strzecha Seniorzy, Zesp Pieni i
Taca ,,Strzecha.

R E K L A M A

250 wizytwek

GRATIS!

05 LUTEGO WDK CZYOWICE


5 ltego o godz. 20:00 w Wiejskim Domu Kultury w Czyowicach
odbdzie si Zabawa Ostatkowa. Zabaw poprowadzi Baej
Morgaa. Cena biletu 50 z od osoby.

29 STYCZNIA DK STRZECHA RACIBRZ


29 stycznia o godz. 18:00 w sali widowiskowej Domu Kultury
Strzecha odbdzie si spektakl "Historia Pana Sommera"
w reyserii Grayny Tabor.

30 STYCZNIA KOCI WNMP WODZISAW L.

Promocja!
Do koca lutego
do teczek firmowych

8 LUTEGO - PSM - RACIBRZ


8 lutego o godz. 16:00 w wietlicy Pastwowej Szkoy Muzycznej
w Raciborzu odbdzie si Bal Karnawaowy dla dzieci.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!

Racibrz centrum
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

12 Reklama

wizytwki, ulotki >>>

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

32 414 90 30, 533 355 277

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sb. 9:00-13:00
R E K L A M A

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

You might also like