You are on page 1of 28
 
WORD VRACHTAUTOCHAUFFEUR!!
Te weten:
 
              
Tevens verzorgen wij de theorie- en praktijkopleidingen voor:
                 
            
ATTENTIE ATTENTIE
Woensdag 10 februari 2016 begint de nieuwe cursus voor het vrachtautorijbewijs inclusief code 95
BEL SNEL! VOL=VOL!
Hoog slagingspercentage
Ook voor de nascholing, Code 95! 
Nieuwe cursus voor de vrachtauto bij Succes Mimpen
advertorial
2
!"#$""#%%&'(() +,&&"% -./0"1 %23#2 (0 4("1%536 78 9":#,3#. ;87< 4""# ""1 1.",4" &,#%,% =((# 5" 2'"(#." 2(2 =#3&'23,2(>
chaufeur. Deze cursus bevat de
="#$""#%2'"(#." /"2 5" 2"&'1."$
van de vrachtauto.
 Verkeersschool Succes Mimpen  verzorgt met jaren lange ervaring opleidingen voor de rijbewijzen C (vrachtauto) en CE (vracht-auto met aanhangwagen) inclu-sief de vakbekwaamheid voor het beroepsgoederenvervoer (CODE95). Beroepschauffeurs kunnen hier ook hun verplichte nascholing volgen. Sinds 2009 moeten zij 35 uur nascholing  volgen in vijf jaar tijd. Het gehele traject verzorgt Succes Mimpen  voor een groot aantal bedrijven in de regio, van grote transport-bedrijven tot de plaatselijke boomkweker. Ook worden jaar-lijks door geheel Zuid-Holland met de vrachtauto door twee instructeurs Thieu Mimpen en Leon Wolswijk Dode Hoeklessen gegeven aan leerlingen van brug-klassen op het voortgezet onder- wijs.
?"#%(1"13,2(
Behalve voor hun vrachtauto-opleiding kan iedereen hier ook terecht als zij een rijbewijs willen halen voor de personenauto (al dan niet met aanhangwagen),  voor de motor en de bromfiets. De verkeersschool bestaat al sinds 1980, vertelt John Mimpen. Binnen het team van instructeurs zijn Johan Mimpen en Frank  Wijnen gecertificeerd als R+ (rijinstructeur plus) en kunnen kandidaten begeleiden met be-paalde vormen van verkeersangst.
@43).2".2%="#$""#%%&'(()
 Verkeersschool Succes Mimpen, al jaren lang de grootste in de regio opererend onder het Bovags kwaliteitslabel rijdt met zeven  vaste instructeurs, onder wie John Mimpen, zijn twee broers en zijn zoon met daarnaast nog At van  Toor, Frank Wijnen en Dennis de Kamper. Vanaf de jaren tachtig zat de groei er goed in, vertelt John Mimpen. Er kwamen steeds meer instructeurs bij. Na 2009, toen de crisis uitbrak, werd het een poosje wat lastiger. Inmiddels is het tij weer gekeerd en kiezen steeds meer mensen voor een gevestigde kwaliteitsverkeers-school. Een aardige bijkomstig-heid is, vertelt John Mimpen, dat hij nu de kinderen lesgeeft van ouders die hij ooit ook in de les-auto heeft gehad. Verkeersschool Succes Mimpen is te vinden aan de Oranjelaan 2 in Waddinxveen. Kijk voor meer informatie op  www.succes-mimpen.nl.
V.l.n.r. Leon Wolswijk, John Mimpen en Thieu Mimpen.
!"# %"&&'( )*++) ,&+-.''/ +012-34+5' !+55"(67''( 722* 4'1 *'8+*'*'( '( 9#2'% :; <'3&+=' <''0%"#/ 722* 4'1 .'&'11'*'( 7+( .'"5' 32=."(+1"'- .'5+(/'(>
 
WEEK VAN GOUDA
Bibliotheek Gouda opende op woensdag 27 januari de Natio
 
nale Voorleesdagen met een Voor-leesontbijt in de Kinderbiblio-theken en de Stadsbibliotheek.
 Tijdens het Voorleesontbijt kregen de kinderen een verhaal te horen uit het Prentenboek van het Jaar ‘We hebben er een geitje bij!’ van Marjet Huiberts. Met de Voorlees-dagen is er extra aandacht van-uit bibliotheken, kinder opvang en scholen voor het voorlezen  van kinderen die zelf nog niet (voldoende) kunnen lezen. De  Voorleesdagen zijn in Gouda al  volop gestart met groeps bezoeken  vanuit de biblio theek op de peuterspeelzalen en kinderdag- verblijven. Kinderen kunnen zoals altijd gratis lid worden van de bibliotheek, maar ont  vangen
3
Extra aandacht voor kinderen die zelf nog niet kunnen lezen
Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur
 Gouda Actueel!
 op
GoudaFM.nl
 (99Mhz)Elke vrijdag om 19.15 uur
 De Week van Gouda
 op
GoudaTV.nl 
(kanaal63)
Start voorleesdagen
Buurtbewoners pleiten voor gefaseerde plaatsing vluchtelingenSportieve opening gymzaal Korte AkkerenPlateelverzamelingnaar Museum Gouda
Kleuters luisteren in de Kinderbibliotheek in Goverwelle naar een verhaaltje.
Het bewonersplatform AZC Gouda pleit voor een gefaseerde plaatsing van vluchtelingen in de voormalige PWA-kazerne in Gouda Noord. Niet alle 500 vluchte lingen in een keer, maar beginnen met 150 mensen. Gaat dat goed, dan kunnen er meer vluchte lingen worden geplaatst. Dat staat in het advies dat de bewoners op 3 februari aan-bieden aan het college.
Het bewonersplatform, dat uit ongeveer vijftig buurtbewoners bestaat, heeft in totaal zeven punten die het wil meegeven aan het college. “We willen klein-schaligheid”, zegt Jeroen van  Walstijn van het bewonersplat-form. Gaat het niet goed, dan moet het aantal laag kunnen blijven. Het gaat wel om de veilig-heid van de buurt.” Eerder is aan-gekondigd dat het Centraal Or-gaan opvang Asielzoekers (COA) in het najaar 500 vluchtelingen  voor tien jaar gaat opvangen in de voormalige PWA-kazerne. Be-halve een gefaseerde opbouw  vraagt het bewonersplatform ook garanties voor het behoud van de  veiligheid en de leefbaarheid van de wijk, bijvoorbeeld door de in-zet van een extra wijkagent, door openheid vanuit het COA over incidenten als die plaatsvinden en door structureel overleg met de bewoners. Verder vindt men dat de gemeente de mogelijkheid moet hebben het contract met het COA op te zeggen. Dat moet in het contract worden vastgelegd. Ook vragen de bewoners om minimaal drie uur dagbesteding  voor de vluchte lingen, om ver- veling tegen te gaan. Over deze en de andere door de bewoners aan-gedragen punten zal het college in onderhandeling gaan met het COA. Jeroen van Walstijn: “Wij  willen als bewoners erg graag daarbij aanwezig zijn. Laat het college maar aantonen dat het betrouwbaar is. Veel bewoners houden hun hart vast voor de toekomst. Het vertrouwen in het college is compleet weg. Wij  willen de harde garantie van de burgemeester dat hij er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de  wijk veilig blijft.”
 De nieuwe gymzaal in de wijk Korte Akkeren is vrijdag 22 januari o
 ffi 
 cieel in gebruik genomen. Dat gebeurde door middel van een demonstraite van een groep leerlingen uit de wijk (deelnemers aan de buurtsport) en door een  sportieve openingshandeling van wethouder Rogier Tetteroo (wijkontwikke-ling). De wethouder gooide met een bal een ballon uit de basket. Aan de ballon was de sleutel van het nieuwe gebouw bevestigd. De gymzaal is gerealiseerd in het kader van de wijkontwikkeling in Korte Akkeren.
Plateelverzamelaar Frits Muller heeft zijn collectie geschonken aan Museum Gouda. Het gaat om een grote gift, ruim 800 stuks plateel van hoge kwaliteit. Frits Muller heeft jarenlang plateel  verzameld dat is ontworpen door zijn grootvader, Leen Muller, die  veertig jaar in dienst was van de Zuid-Hollandse plateel fabriek in Gouda. Deze ver zameling  wordt nu tentoongesteld in Museum Gouda. Conservator  Vogels acht de schenking van grote waarde als aanvulling op de collectie. Er zijn stukken bij die prijzen hebben gewonnen op de  Wereld tentoonstelling, een eeuw geleden. Hij schat de waarde van de totale collectie op een kwart miljoen euro. De collectie wordt de komende maanden getoond in de Catharinazaal van Museum Gouda.tijdens de Voorleesdagen bij inschrijving een vinger poppetje  van het geitje cadeau. Deze ac-tie geldt voor kinderen tot en met zes jaar, zolang de voorraad strekt. De landelijke Nationale  Voorlees dagen vinden plaats van 27 januari tot en met 6 februari. Op de woensdagmiddagen zal er in alle Kinderbibliotheken en de Stadsbibliotheek worden  voorgelezen door vrijwil ligers  van de VoorleesExpress. Kijk  voor meer informatie op  www.bibliotheekgouda.nl.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505